Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: PROKURATURA GENERALNA Adres pocztowy: UL. RAKOWIECKA 26/30 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: WARSZAWA Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Marek Zajkowski Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) I.2) Rodzaj zamawiającego: Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający 1 / 15

2 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w ramach realizacji projektu Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego digitalizacji akt postępowań przygotowawczych (System SDA) w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, wskazanych w Załączniku nr 8 do SIWZ pn. Lista lokalizacji realizacji przedmiotu umowy, według szczegółowych parametrów określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, utrzymanie systemu według wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ) polegające w szczególności na: a) opracowaniu projektu systemu informatycznego, uwzględniającego wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Technicznej, b) opracowaniu i implementacji Systemu SDA, c) dostawie, instalacji i uruchomieniu oprogramowania systemu operacyjnego serwerów i oprogramowania systemu zarządzania bazą danych, do jednostek organizacyjnych prokuratury określonych w Załączniku nr 8 do SIWZ, dostawy wszelkich licencji i oprogramowania niezbędnego do wdrożenia Systemu, zgodnie z projektem Wykonawcy, d) konfiguracji środowiska uruchomienia Systemu SDA (Infrastruktury Zamawiającego) w jednostkach organizacyjnych prokuratury, określonych w Załączniku nr 8 do SIWZ, e) wykonaniu i dostarczeniu wersji testowej Systemu SDA, f) przygotowaniu środowiska testowego i udziału w testowaniu systemu, g) wprowadzeniu modyfikacji Systemu SDA wynikających z wykrycia na etapie testowania wszelkich wad Systemu przekazanych na etapie testowania uwag Zamawiającego, h) przeprowadzeniu wdrożenia pilotażowego Systemu SDA, i) wprowadzeniu modyfikacji Systemu SDA wynikających z wykrycia na etapie wdrożenia pilotażowego wszelkich wad Systemu przekazanych na etapie wdrożenia pilotażowego uwag Zamawiającego, j) przeprowadzeniu szkoleń, k) wdrożeniu zaakceptowanej wersji Systemu SDA w jednostkach organizacyjnych prokuratury, określonych w Załączniku nr 8 do SIWZ, l) dostarczeniu dokumentacji powykonawczej Systemu SDA w wersji elektronicznej i papierowej, w tym co najmniej dokumentacji technicznej Systemu SDA, dokumentacji użytkowej, dokumentacji administratora, polityki bezpieczeństwa Systemu SDA kodów źródłowych Systemu SDA, m) przekazaniu Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do Systemu SDA w zakresie na zasadach określonych w umowie licencji Oprogramowania, dostarczonego w ramach realizacji przedmiotu umowy, n) świadczeniu Zamawiającemu usług serwisu gwarancyjnego wsparcia technicznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego oprogramowania na okres co najmniej 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Systemu SDA bez zastrzeżeń. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w Projekcie umowy (stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ). 4. Ilekroć w treści SIWZ, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów zgodności. 5. Przez oprogramowanie zgodne z OPZ, rozumie się w szczególności oprogramowanie, które współpracuje z programami (oprogramowaniem aplikacyjnym, systemowym, biznesowym) posiadanymi przez Zamawiającego, działającymi w środowisku Microsoft Windows, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów 2 / 15

3 (finansowych, programistycznych, sprzętowych) związanych z dostosowaniem programów (aplikacji) Zamawiającego lub produktu równoważnego realizuje wszystkie funkcje i posiada wszystkie cechy określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia. II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 3 / 15

4 Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) PG XF 292/49/13 IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: Pierwotne ogłoszenie przesłane przez enotices TED esender Login: ENOTICES_BAFPG Dane referencyjne ogłoszenia: rok i numer dokumentu IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S z dnia: 24/12/2013 (dd/mm/rrrr) IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/12/2013 (dd/mm/rrrr) 4 / 15

5 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Ogłoszenie dotyczy: Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne Zamówienia nie udzielono Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania : VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą Oba przypadki VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: zmieniany tekst: III.2.1) 6. W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ust. 2 pkt. 3) powyżej), Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym następującym wymogom: 1) Kierownik Projektu - osoba spełniająca wszystkie poniższe 1065), Powinno być: 6. W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ust. 2 pkt. 3) powyżej), Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym następującym wymogom: 1) Kierownik Projektu - osoba spełniająca wszystkie poniższe a) posiada wykształcenie wyższe, b) posiada aktualny certyfikat potwierdzający przygotowanie do kompleksowego zarządzania projektami PRINCE2 co najmniej na poziomie Practitioner przyznany przez Association Project Management (APM). Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatów równoważnych. Jako 5 / 15

6 b) posiada aktualny certyfikat potwierdzający przygotowanie do kompleksowego zarządzania projektami PRINCE2 co najmniej na poziomie Professional przyznany przez Association Project Management (APM). Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatów równoważnych. Jako równoważne Zamawiającyuzna certyfikaty przyznawane przez Project Management Institute (PMI) co najmniej na poziomie Project Management Professional (PMP) lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association(IPMA) co najmniej na poziomie C, c) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, w tym co najmniej 3- letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, d) brał udział w charakterze Kierownika Projektu w co najmniej 2 projektach, w których każdy wdrożenie systemu informatycznego, przy czym wartość projektu wynosiła co najmniej zł netto (bez VAT). 2) Zespół Analityków Biznesowych co najmniej 2 osoby, które spełniają poniższe a) każda z nich posiada wyższe wykształcenie, b) każda z nich posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie analizy potrzeb i interpretacji wymagań użytkowników w zakresie opracowywania specyfikacji wymagań na system informatyczny, c) każda z nich brała udział w charakterze Analityka Biznesowego lub Systemowego w co najmniej 2 projektach, z których każdy wdrożenie systemu informatycznego, równoważne Zamawiający uzna certyfikaty przyznawane przez Project Management Institute (PMI) co najmniej na poziomie Project Management Professional (PMP) lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association (IPMA) co najmniej na poziomie C, c) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, w tym co najmniej 3- letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, d) brał udział w charakterze Kierownika Projektu w co najmniej 2 projektach, w których każdy wdrożenie specjalistycznego systemu informatycznego (wykonanego jednostkowo, na zamówienie). 2) Zespół Analityków Biznesowych co najmniej 2 osoby, które spełniają poniższe a) każda z nich posiada wyższe wykształcenie, b) każda z nich posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie analizy potrzeb i interpretacji wymagań użytkowników w zakresie opracowywania specyfikacji wymagań na system informatyczny, c) każda z nich brała udział w charakterze Analityka Biznesowego lub Systemowego w co najmniej 2 projektach, z których każdy wdrożenie specjalistycznego systemu informatycznego (wykonanego jednostkowo, na zamówienie), d) każda z nich brała udział w co najmniej 2 projektach, w których zajmowała się modelowaniem procesów biznesowych z zastosowaniem języka UML 2.0 i/lub notacji BPMN, którego wartość wynosiła co najmnieje) co najmniej 1 osoba posiada zł netto (bez VAT), doświadczenie w kierowaniu d) każda z nich brała udział w co zespołem analityków biznesowych najmniej 2 projektach, w których w realizacji co najmniej 1 projektu zajmowała się modelowaniem informatycznego. Przedmiotowe procesów biznesowych z 6 / 15

7 zastosowaniem języka UML 2.0 i/lub notacji BPMN, e) co najmniej 1 osoba posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem analityków biznesowych w realizacji co najmniej 1 projektu informatycznego. Przedmiotowe wymaganie dotyczy osoby, która w realizacji niniejszego zamówienia będzie pełniła rolę (funkcję) kierownika zespołu. 3) Zespół Architektów Systemowych - co najmniej 2 osoby, z których każda spełnia poniższe b) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu systemów informatycznych, c) brała udział w charakterze Architekta lub Projektanta systemu w co najmniej 2 projektach, w których każdy obejmował co najmniej analizę, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego, którego wartość wynosiła co najmniej zł netto (bez VAT), d) co najmniej 1 osoba posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem architektów systemowych lub zespołem architektów bezpieczeństwa lub zespołem projektantów w realizacji co najmniej 1 projektu informatycznego. Przedmiotowe wymaganie dotyczy osoby, która w realizacji niniejszego zamówienia będzie pełniła rolę (funkcję) kierownika zespołu. 4) Zespół Architektów Bezpieczeństwa co najmniej 2 osoby, z których każda spełnia poniższe wymaganie dotyczy osoby, która w realizacji niniejszego zamówienia będzie pełniła rolę (funkcję) kierownika zespołu. 3) Zespół Architektów Systemowych - co najmniej 2 osoby, z których każda spełnia poniższe b) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu systemów informatycznych, c) brała udział w charakterze Architekta lub Projektanta systemu w co najmniej 2 projektach, w których każdy obejmował co najmniej analizę, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie specjalistycznego systemu informatycznego (wykonanego jednostkowo, na zamówienie), d) co najmniej 1 osoba posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem architektów systemowych lub zespołem architektów bezpieczeństwa lub zespołem projektantów w realizacji co najmniej 1 projektu informatycznego. Przedmiotowe wymaganie dotyczy osoby, która w realizacji niniejszego zamówienia będzie pełniła rolę (funkcję) kierownika zespołu. 4) Zespół Architektów Bezpieczeństwa co najmniej 2 osoby, z których każda spełnia poniższe 7 / 15

8 b) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, c) brała udział w charakterze Architekta Bezpieczeństwa/ b) posiada co najmniej 2-letnie Architekta IT w co najmniej 2 doświadczenie w zarządzaniu projektach, w których każdy bezpieczeństwem informacji, c) brała udział w charakterze Architekta Bezpieczeństwa/ wdrożenie specjalistycznego Architekta IT w co najmniej 2 systemu informatycznego projektach, w których każdy (wykonanego jednostkowo, na zamówienie), d) co najmniej 1 osoba wdrożenie systemu informatycznego, posiada doświadczenie w którego wartość wynosiła co najmniejkierowaniu zespołem architektów zł netto (bez VAT), bezpieczeństwa lub zespołem d) co najmniej 1 osoba architektów systemowych posiada doświadczenie w lub zespołem projektantów w kierowaniu zespołem architektów realizacji co najmniej 1 projektu bezpieczeństwa lub zespołem informatycznego. Przedmiotowe architektów systemowych wymaganie dotyczy osoby, która w lub zespołem projektantów w realizacji niniejszego zamówienia realizacji co najmniej 1 projektu będzie pełniła rolę (funkcję) informatycznego. Przedmiotowe kierownika zespołu. wymaganie dotyczy osoby, która w 5) Zespół Ekspertów ds. wdrożenia i realizacji niniejszego zamówienia utrzymania co najmniej 2 osoby, z będzie pełniła rolę (funkcję) których każda: kierownika zespołu. 5) Zespół Ekspertów ds. wdrożenia i utrzymania co najmniej 2 osoby, z których każda: b) w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, brała udział w co najmniej 1 wdrożeniu systemu informatycznego, w którym liczba użytkowników końcowych przekraczała 200 osób, c) posiada co najmniej 2- letnie doświadczenie w projektowaniu utrzymania systemów informatycznych, projektowaniu procesów utrzymaniowych, ról i odpowiedzialności. b) w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, brała udział w co najmniej 1 wdrożeniu systemu informatycznego, w którym liczba użytkowników końcowych przekraczała 200 osób, c) posiada co najmniej 2- letnie doświadczenie w projektowaniu utrzymania systemów informatycznych, projektowaniu procesów utrzymaniowych, ról i odpowiedzialności. 6) Konsultant merytoryczny ds. obiegu dokumentacji w prokuraturzeosoba spełniająca poniższe a) wyższe wykształcenie prawnicze, b) co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe 8 / 15

9 6) Konsultant merytoryczny ds. obiegu dokumentacji w prokuraturzeosoba spełniająca poniższe a) wyższe wykształcenie prawnicze, b) co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem obiegiem dokumentacji w jednostkach administracji publicznej, c) znajomość przepisów ustrojowych regulujących funkcjonowanie jednostek organizacyjnych prokuratury przepisów procedury karnej to jest co najmniej przepisów: - ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 270, poz. 1599), - ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz z późn. zm.) przepisów wykonawczych do ustawy, - rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 49, poz. 296),- zarządzenia 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (z późn. zm.) 7) Zespół Programistów- co najmniej 4 osoby, z których każda brała udział jako programista w co najmniej dwóch zrealizowanych projektach informatycznych, których przedmiotem było wytworzenie dedykowanego oprogramowania aplikacyjnego. Role (Funkcje): Kierownika Projektu każdego z Kierowników Zespołów (tzn. Analityków Biznesowych, Architektów Systemowych, Architektów Bezpieczeństwa) muszą pełnić różne osoby. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę związane z zarządzaniem obiegiem dokumentacji w jednostkach administracji publicznej, c) znajomość przepisów ustrojowych regulujących funkcjonowanie jednostek organizacyjnych prokuratury przepisów procedury karnej to jest co najmniej przepisów: - ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 270, poz. 1599), - ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz z późn. zm.) przepisów wykonawczych do ustawy, - rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 49, poz. 296), - zarządzenia 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (z późn. zm.) 7) Zespół Programistów- co najmniej 4 osoby, z których każda brała udział jako programista w co najmniej dwóch zrealizowanych projektach informatycznych, których przedmiotem było wytworzenie specjalistycznego systemu informatycznego (wykonanego jednostkowo, na zamówienie). Role (Funkcje): Kierownika Projektu każdego z Kierowników Zespołów (tzn. Analityków Biznesowych, Architektów Systemowych, Architektów Bezpieczeństwa) muszą pełnić różne osoby. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdziale X ust. 4 SIWZ. 9 / 15

10 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.3) dokumentów, o których mowa w rozdziale X ust. 4 SIWZ. Zamiast: W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym następującym wymogom: 1) Kierownik Projektu - osoba spełniająca wszystkie poniższe 1065), b) posiada aktualny certyfikat potwierdzający przygotowanie do kompleksowego zarządzania projektami PRINCE2 co najmniej na poziomie Professional przyznany przez Association Project Management (APM). Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatów równoważnych. Jako równoważne Zamawiający uzna certyfikaty przyznawane przez Project Management Institute (PMI) co najmniej na poziomie Project Management Professional (PMP) lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association (IPMA) co najmniej na poziomie C, c) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, w tym co najmniej 3- letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, d) brał udział w charakterze Kierownika Projektu w co najmniej 2 projektach, w których każdy wdrożenie systemu informatycznego, przy czym wartość projektu wynosiła Powinno być: W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (ust. 2 pkt. 3) powyżej), Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym następującym wymogom: 1) Kierownik Projektu - osoba spełniająca wszystkie poniższe a) posiada wykształcenie wyższe, b) posiada aktualny certyfikat potwierdzający przygotowanie do kompleksowego zarządzania projektami PRINCE2 co najmniej na poziomie Practitioner przyznany przez Association Project Management (APM). Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatów równoważnych. Jako równoważne Zamawiający uzna certyfikaty przyznawane przez Project Management Institute (PMI) co najmniej na poziomie Project Management Professional (PMP) lub certyfikaty nadawane przez International Project Management Association (IPMA) co najmniej na poziomie C, c) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w branży informatycznej, w tym co najmniej 3- letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, d) brał udział w charakterze Kierownika Projektu w co najmniej 2 projektach, w których każdy wdrożenie specjalistycznego systemu informatycznego (wykonanego jednostkowo, na zamówienie). 2) Zespół Analityków Biznesowych co najmniej 2 osoby, które spełniają poniższe a) każda z nich posiada wyższe wykształcenie, 10 / 15

11 co najmniej zł netto (bez b) każda z nich posiada co najmniej VAT). 3-letnie doświadczenie zawodowe 2) Zespół Analityków Biznesowych w zakresie analizy potrzeb i co najmniej 2 osoby, które spełniają interpretacji wymagań użytkowników poniższe w zakresie opracowywania a) każda z nich posiada wyższe specyfikacji wymagań na system wykształcenie, informatyczny, b) każda z nich posiada co najmniej c) każda z nich brała udział w 3-letnie doświadczenie zawodowe charakterze Analityka Biznesowego w zakresie analizy potrzeb i lub Systemowego w co najmniej interpretacji wymagań użytkowników 2 projektach, z których każdy w zakresie opracowywania specyfikacji wymagań na system informatyczny, wdrożenie specjalistycznego c) każda z nich brała udział w systemu informatycznego charakterze Analityka Biznesowego (wykonanego jednostkowo, na lub Systemowego w co najmniej zamówienie), 2 projektach, z których każdy d) każda z nich brała udział w co najmniej 2 projektach, w których zajmowała się modelowaniem wdrożenie systemu informatycznego, procesów biznesowych z którego wartość wynosiła co najmniejzastosowaniem języka UML 2.0 i/lub zł netto (bez VAT), notacji BPMN, d) każda z nich brała udział w co e) co najmniej 1 osoba posiada najmniej 2 projektach, w których doświadczenie w kierowaniu zajmowała się modelowaniem zespołem analityków biznesowych procesów biznesowych z w realizacji co najmniej 1 projektu zastosowaniem języka UML 2.0 i/lub informatycznego. Przedmiotowe notacji BPMN, wymaganie dotyczy osoby, która w e) co najmniej 1 osoba posiada realizacji niniejszego zamówienia doświadczenie w kierowaniu będzie pełniła rolę (funkcję) zespołem analityków biznesowych kierownika zespołu. w realizacji co najmniej 1 projektu 3) Zespół Architektów Systemowych informatycznego. Przedmiotowe - co najmniej 2 osoby, z których wymaganie dotyczy osoby, która w każda spełnia poniższe realizacji niniejszego zamówienia będzie pełniła rolę (funkcję) kierownika zespołu. 3) Zespół Architektów Systemowych - co najmniej 2 osoby, z których każda spełnia poniższe naukowych i artystycznych z dnia 8 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 179, poz. b) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu systemów informatycznych, c) brała udział w charakterze Architekta lub Projektanta systemu b) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu systemów informatycznych, c) brała udział w charakterze Architekta lub Projektanta systemu w co najmniej 2 projektach, w których każdy obejmował co najmniej analizę, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie specjalistycznego systemu informatycznego 11 / 15

12 w co najmniej 2 projektach, w których każdy obejmował co najmniej analizę, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego, którego wartość wynosiła co najmniej zł netto (bez VAT), d) co najmniej 1 osoba posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem architektów systemowych lub zespołem architektów bezpieczeństwa lub zespołem projektantów w realizacji co najmniej 1 projektu informatycznego. Przedmiotowe wymaganie dotyczy osoby, która w realizacji niniejszego zamówienia będzie pełniła rolę (funkcję) kierownika zespołu. 4) Zespół Architektów Bezpieczeństwa co najmniej 2 osoby, z których każda spełnia poniższe b) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, c) brała udział w charakterze Architekta Bezpieczeństwa/ Architekta IT w co najmniej 2 projektach, w których każdy wdrożenie systemu informatycznego, (wykonanego jednostkowo, na zamówienie), d) co najmniej 1 osoba posiada doświadczenie w kierowaniu zespołem architektów systemowych lub zespołem architektów bezpieczeństwa lub zespołem projektantów w realizacji co najmniej 1 projektu informatycznego. Przedmiotowe wymaganie dotyczy osoby, która w realizacji niniejszego zamówienia będzie pełniła rolę (funkcję) kierownika zespołu. 4) Zespół Architektów Bezpieczeństwa co najmniej 2 osoby, z których każda spełnia poniższe b) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, c) brała udział w charakterze Architekta Bezpieczeństwa/ Architekta IT w co najmniej 2 projektach, w których każdy wdrożenie specjalistycznego systemu informatycznego (wykonanego jednostkowo, na zamówienie), d) co najmniej 1 osoba posiada doświadczenie w którego wartość wynosiła co najmniejkierowaniu zespołem architektów zł netto (bez VAT), bezpieczeństwa lub zespołem d) co najmniej 1 osoba architektów systemowych posiada doświadczenie w lub zespołem projektantów w kierowaniu zespołem architektów realizacji co najmniej 1 projektu bezpieczeństwa lub zespołem informatycznego. Przedmiotowe architektów systemowych wymaganie dotyczy osoby, która w lub zespołem projektantów w realizacji niniejszego zamówienia realizacji co najmniej 1 projektu będzie pełniła rolę (funkcję) informatycznego. Przedmiotowe kierownika zespołu. wymaganie dotyczy osoby, która w 5) Zespół Ekspertów ds. wdrożenia i realizacji niniejszego zamówienia utrzymania co najmniej 2 osoby, z będzie pełniła rolę (funkcję) których każda: kierownika zespołu. 12 / 15

13 5) Zespół Ekspertów ds. wdrożenia i utrzymania co najmniej 2 osoby, z których każda: b) w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, brała udział w co najmniej 1 wdrożeniu systemu informatycznego, w którym liczba użytkowników końcowych przekraczała 200 osób, c) posiada co najmniej 2- letnie doświadczenie w projektowaniu utrzymania systemów informatycznych, projektowaniu procesów utrzymaniowych, ról i odpowiedzialności. 6) Konsultant merytoryczny ds. obiegu dokumentacji w prokuraturzeosoba spełniająca poniższe a) wyższe wykształcenie prawnicze, b) co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem obiegiem dokumentacji w jednostkach administracji publicznej, c) znajomość przepisów ustrojowych regulujących funkcjonowanie jednostek organizacyjnych prokuratury przepisów procedury karnej to jest co najmniej przepisów: - ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 270, poz. 1599), - ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz z późn. zm.) przepisów wykonawczych do ustawy, - rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych b) w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, brała udział w co najmniej 1 wdrożeniu systemu informatycznego, w którym liczba użytkowników końcowych przekraczała 200 osób, c) posiada co najmniej 2- letnie doświadczenie w projektowaniu utrzymania systemów informatycznych, projektowaniu procesów utrzymaniowych, ról i odpowiedzialności. 6) Konsultant merytoryczny ds. obiegu dokumentacji w prokuraturzeosoba spełniająca poniższe a) wyższe wykształcenie prawnicze, b) co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem obiegiem dokumentacji w jednostkach administracji publicznej, c) znajomość przepisów ustrojowych regulujących funkcjonowanie jednostek organizacyjnych prokuratury przepisów procedury karnej to jest co najmniej przepisów: - ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 270, poz. 1599), - ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz z późn. zm.) przepisów wykonawczych do ustawy, - rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 49, poz. 296), - zarządzenia 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów 13 / 15

14 jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 49, poz. 296), - zarządzenia 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (z późn. zm.) 7) Zespół Programistów- co najmniej 4 osoby, z których każda brała udział jako programista w co najmniej dwóch zrealizowanych projektach informatycznych, których przedmiotem było wytworzenie dedykowanego oprogramowania aplikacyjnego. Role (Funkcje): Kierownika Projektu każdego z Kierowników Zespołów (tzn. Analityków Biznesowych, Architektów Systemowych, Architektów Bezpieczeństwa) muszą pełnić różne osoby. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów,o których mowa w rozdziale X ust. 4 SIWZ, w pkt III.2.1) niniejszego Ogłoszenia. innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (z późn. zm.) 7) Zespół Programistów- co najmniej 4 osoby, z których każda brała udział jako programista w co najmniej dwóch zrealizowanych projektach informatycznych, których przedmiotem było wytworzenie specjalistycznego systemu informatycznego (wykonanego jednostkowo, na zamówienie). Role (Funkcje): Kierownika Projektu każdego z Kierowników Zespołów (tzn. Analityków Biznesowych, Architektów Systemowych, Architektów Bezpieczeństwa) muszą pełnić różne osoby. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdziale X ust. 4 SIWZ, w pkt III.2.1) niniejszego Ogłoszenia. VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: zmieniane daty: 13/01/2014 Godzina: 12:30 IV.3.4) (dd/mm/rrrr) Powinno być: 03/03/2014 Godzina: 10:30 (dd/mm/rrrr) Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.8) Zamiast: 13/01/2014 Godzina: 13:00 (dd/mm/rrrr) Powinno być: 03/03/2014 Godzina: 11:00 (dd/mm/rrrr) VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić I.1) Oficjalna nazwa: Prokuratura Generalna Adres pocztowy: ul. Rakowiecka 26/30 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Marcin Duchnowicz Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) 14 / 15

15 VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania: VI.4) Inne dodatkowe informacje: VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 07/02/2014 (dd/mm/rrrr) - ID: / 15

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo