ANALIZA DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI"

Transkrypt

1 ANALIZA DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI w oparciu o procesy występujące w firmie MICROSYSTEM sp. z o.o. mgr inż. Leszek Zięba (Politechnika Gdańska) dr inż. Artur Ziółkowski (Politechnika Gdańska) mgr Grzegorz Zięba (MICROSYSTEM sp. z o.o.) Wstęp Cechą nowoczesnych organizacji jest niewątpliwie nastawienie na stały rozwój i doskonalenie swoich procesów biznesowych. Metodologie nauk o zarządzaniu wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom organizacji w kwestii stałego doskonalenia (ang. continuous improvement) niosą ze sobą szereg wskazówek (tzw. dobrych praktyk) jak również zasad pozwalających na określenie stanu organizacji w celu wyznaczenia kierunków osiągnięcia wyższego poziomu organizacyjnego. Na początku bieżącego stulecia zaczęto w tym celu posługiwać się pojęciem dojrzałości organizacji oraz dojrzałości procesów jako terminów określających stan organizacji mogący być punktem wyjścia do poszukiwania usprawnień oraz osiągania coraz wyższych poziomów organizacyjnych. W branży informatycznej od kilku lat dominują standardy, które pozwalają na ocenę poziomu dojrzałości organizacji (np. model CMMI). Standardy te pozwalają również usprawniać procesy biznesowe organizacji w celu uzyskiwania przewagi konkurencyjnej oraz w celu doskonalenia samej organizacji. Dojrzałość organizacji Dojrzałość organizacji jest zmienną decyzyjną, która powinna zostać poddana analizie z punktu widzenia wpływu na decyzje podejmowane w organizacji. Na dojrzałość organizacji składa się zarówno dojrzałość procesów biznesowych realizowanych w ramach bieżącej działalności jak również dojrzałość zespołów realizujących te procesy. Skoro bowiem większość nowoczesnych organizacji realizuje swoją działalność w oparciu o projekty, trzeba jednak w tymi miejscu podkreślić, że zespół jest podstawowym elementem każdej struktury projektowej i od sposobu jego zorganizowania zależy w dużej mierze późniejszy przebieg prac projektowych. Analizując zatem poziom dojrzałości zespołu projektowego (realizującego określone procesy, bowiem projekt to nic innego jak szereg procesów prowadzących do stworzenia produktu projektu), należy de facto analizować poziom kapitału ludzkiego, jaki jest reprezentowany przez poszczególnych członków. Kapitał ludzki rozumiany jest jako kapitał w nierozłączny sposób zintegrowany z człowiekiem (pracownikiem), jego wiedzą, doświadczeniem, obecnością i możliwościami działania w przedsiębiorstwie. Oznacza to zatem, że duży wpływ na powodzenie wszelkich prowadzonych działań zależy w dużej mierze od jakości tegoż kapitału. Nie ulega zatem wątpliwości, że w przypadku realizacji projektów informatycznych rola zespołu jest szczególnie istotna. Od tego, jak wydajny i skuteczny będzie zespół, zależeć będzie również powodzenie projektu realizowanego w organizacji. W celu doskonalenia organizacji należy zatem rozpatrywać jednocześnie dojrzałość procesową i dojrzałość zespołów realizujących te procesy. Częstym błędem jest analizowanie tych dwóch poziomów dojrzałości rozłącznie lub koncentracja wyłącznie na jednym z nich. Stąd też w ramach prac badawczych poczynionych na potrzeby niniejszego artykułu uznano za konieczne opracowanie mechanizmu jednoczesnej analizy dojrzałości obydwu aspektów dojrzałości procesów i dojrzałości zespołowych. Poniżej zostały omówione przykładowe standardy pomiaru obydwu poziomów dojrzałości.

2 Dojrzałość procesowa (CMMI) Dokonując pomiaru dojrzałości procesowej można posłużyć się standardem CMMI (ang. Capability Maturity Model Integration) (CMMI). Model CMMI odnosi się co prawda do całych organizacji, ale traktując zespół jako część organizacji dostawcy przyjęcie takiej miary wydaje się zasadne. Poziomy dojrzałości zespołu określano na podstawie przyjętych w pracy miar dojrzałości oraz poziomów zgodnie z CMMI. POZIOM 1 WYKONYWALNY Performed Process (proces wykonywany) proces, który angażuje środki niezbędne do wytworzenia wyniku końcowego (work product) POZIOM 2 ZARZĄDZANY Managed Process (proces Zarządzany jest Wykonywany) oraz: planowany i egzekwowany zgodnie z ustaloną polityką; wykonanie procesu jest poddawane ocenie zgodności z planem, akcje naprawcze są podejmowane jeżeli bieżące rezultaty odbiegają od planowanych; angażuje ludzi o odpowiednich umiejętnościach, którzy są wyposażeni w odpowiednie środki do wytworzenia kontrolowanych wyników; angażuje odpowiednich wykonawców; jest monitorowany, kontrolowany (niezmienny w okresach stresu) i rewidowany; oceniany pod kątem zgodności z opisem procesu; zarząd jest zainteresowany osiąganiem innych celów takich jak: koszt, planowanie, jakość; posiada ustalone wymagania i cele; status pracy jest widoczny dla zarządu poprzez zdefiniowane (kamienie milowe i zadania); wynik końcowy (work products) spełnia swoje wymagania, jest kontrolowany i rewidowany z odpowiednimi uczestnikami procesu; dwa zarządzane procesy dwóch projektów mogą być różne w jednej organizacji POZIOM 3 DEFINIOWALNY Proces Zdefiniowany (Defined Process ) jest Zarządzany (MANAGED) oraz: wycięty z całości procesów jakie posiada organizacja zgodnie z polityką dopasowania zdefiniowanymi w organizacji; posiada utrzymywany opis procesu; dodaje informacje o wskaźnikach dot. wyniku końcowego, tj. miary oraz inne informacje dot. poprawy procesów do organizacyjnej bazy danych (artefakty, mogące pomagać w opisie, implementacji i poprawie procesów); zestaw standardowych procesów stanowiących bazę procesów w organizacji definiowanych i zarządzanych w trakcie ich użytkowania ; posiada na poziomie organizacji ustaloną i udoskonalaną infrastrukturę wspierającą standardowe procesy; zdefiniowany proces jasno stwierdza następujące: Cel, Dane Wejściowe, Warunki wejściowe do procesu, miary, aktywności, role, kroki dla weryfikacji, wyniki, Warunki wyjścia z procesu; opisany bardziej szczegółowo i wykonywany bardziej rygorystycznie niż zarządzany proces i dlatego łatwiejszy do zrozumienia, analizy i użycia; lepszy wgląd zapewniony przez zrozumienie powiązań aktywności procesowych i szczegółowych miar przykładanych do procesu, wyników końcowych; zdefiniowany proces jest ilościowo przewidywalny POZIOM 4 ILOŚCIOWO ZARZĄDZANY Ilościowo Zarządzany (Quantitatively Manged) Proces jest Zdefiniowany (DEFINED) oraz kontrolowany z użyciem statystycznych i ilościowych technik, jakość produktu i usług oraz parametry osiągów procesu są mierzalne i kontrolowane dla wszystkich projektów; ilościowe cele są ustalane bazując na standardowych możliwościach procesowych, celach biznesowych, potrzebach klientów, implementacji procesów i dostępnych środkach; procesy składowe będące istotne z punktu widzenia ogółu procesów są statystycznie zarządzane; dla tych podprocesów szczegółowe statystyki są zbierane i analizowane statystycznie; specjalne przypadki odchyłek procesów są identyfikowane i uniemożliwia się ich wystąpienie ponowne w przyszłości; jakość i miary wydolności procesu są mierzone i dodawane do organizacyjnego repozytorium miar w celu wsparcia podejmowania decyzji w przyszłości POZIOM 5 OPTYMALIZACJI Proces optymalizowany to realizowany i kontrolowany proces, który jest w sposób ciągły adaptowany do zmieniających się celów i strategii organizacji, procesy są w usprawniane w sposób ciągły.

3 Dojrzałość zespołów (kompetencje) Drugim parametrem rozpatrywanym w doskonaleniu organizacji jest dojrzałość zespołów immanentnie związana z kapitałem ludzkim organizacji jako częścią kapitału intelektualnego. Na dojrzałość zespołu składają się nie tylko umiejętności czy doświadczenie członków, ale także predyspozycje osobowościowe. W organizacjach zorientowanych na projekty, gdzie udział zadań realizowanych przez interdyscyplinarne zespoły jest duży, powodzenie projektu zależy w dużej mierze właśnie od dojrzałości zespołu projektowego. Stąd też dojrzałość zespołu projektowego to zestaw doświadczeń poszczególnych członków zespołu w realizacji projektów oraz zdolności do pełnienia określonych pozycji w zespole projektowym. Poniżej przedstawiono kilka aspektów na które kierownictwo organizacji powinno zwrócić uwagę podczas określania/budowania/konstruowania zespołów. Każdy z tych parametrów ma wpływ na dojrzałość zespołu. Należy podkreślić także, że zespoły mogą dojrzewać w trakcie realizacji projektu, stąd też parametr ten powinien być poddawany szczególnej analizie. Liczebność zespołu Zespół może składać się z kilku albo kilkunastu osób. W przypadku dużych projektów liczebność zespołu może być dużo większa, jednak zgodnie z dzisiejszymi zaleceniami zarządzania zespoły w organizacjach nie powinny być zbyt liczne[97]. Zaleca się w takich sytuacjach, aby duży (kilkudziesięcioosobowy) zespół podzielić na mniejsze zespoły, określając w każdym z nich lidera osobę nadzorującą prace całego zespołu. W przypadku dużych zespołów przepływ informacji może być dość trudny. W zespołach kilkuosobowych poziom komunikacji jest dużo lepszy. Drugą cechą związaną z liczebnością zespołu jest poziom integracji takiego zespołu. Zespoły o mniejszej liczebności integrują się łatwiej, przez co prowadzenie prac jest bardziej wydajne. Można w tym miejscu przywołać niektóre dobre praktyki zarządzania projektami, które wprost sugerują liczebność zespołu projektowego (np. w metodzie SCRUM zaleca się, aby wielkość zespołu projektowego liczyła od 4 do 6 osób) Podział na role Kolejną cechą, którą powinien uwzględnić kierownik projektu zarządzający zespołem, jest podział na rolę. Nie ulega wątpliwości, że w celu lepszej organizacji pracy zespołu, należy te role wyodrębnić, a następnie przypisać odpowiednich członków do odpowiednich ról. Kierownik projektu, podejmując decyzje odnośnie przypisywania ról, powinien rozpatrywać role w dwóch kategoriach: Role projektowe są to role związane z bezpośrednią realizacją projektu i związane z zakresem działań prowadzonych w ramach projektu. Typową rolą projektową jest np. kierownik projektu, analityk biznesowy itp. Rola projektowa jest zatem związana z wykonaniem określonych zadań, odpowiedzialnością za przewidziane produkty tych zadań. Role zespołowe (pozycja w zespole) są to role określające pozycję w zespole danego uczestnika projektu. Wiążą się z preferowanym typem zadań, hierarchią w zespole, umiejętnością włączania się w pracę zespołu. Przykładem może być lider zespołu, który lubi nadzorować, albo skrupulatny wykonawca [7], który niekoniecznie chętnie kieruje innymi, ale lubi sumiennie wykonywać powierzone mu zadania. Dopasowanie pracowników do roli (pozycji w zespole) Na podstawie powyższych rozważań należy uznać za celowe, aby kierownicy projektów zwracali uwagę na to, czy pracownicy są dopasowani do odpowiednich ról. Kierownik projektu powinien wiedzieć, jakie role projektowe mogą pełnić jego pracownicy. Aby jednak dobrze przypisać pracowników do ról projektowych, kierownik powinien mieć pełną wiedzę o członku zespołu. Wiedza ta w przypadku projektów informatycznych powinna dotyczyć nie tylko kompetencji informatycznych

4 (znajomość programowania, języków modelowania itp.), ale również znajomości zasad zarządzania projektami informatycznymi, czy też umiejętności dostosowania się do reguł narzuconych przez dobre praktyki zarządzania projektami. Kolejną trudnością związaną z dopasowaniem pracowników do roli jest sprawdzenie, do jakich ról zespołowych predysponowani są pracownicy. Niedopasowanie pracownika do roli w zespole może nieść ze sobą daleko idące konsekwencje związane z późniejszą realizacją projektu informatycznego. Powierzenie zadań monotonnych, powtarzalnych osobie, która lepiej czuje się w tworzeniu nowych rozwiązań i generowaniu pomysłów, wywoła u niej frustrację i niechęć do realizacji zadań. Kierownik zatem organizując prace projektowe (czyli planując zadania) powinien podjąć takie decyzje, aby zadania były dopasowane do predyspozycji osobowościowych członków zespołu, czyli ról zespołowych, jakie mogą pełnić. Czerpanie wiedzy na temat członków zespołu Aby jednak kierownik mógł dopasować role do projektu, niezbędny jest szereg działań poprzedzających, czyli analiz pozwalających na stworzenie dokładnego profilu uczestnika projektu. Źródła zewnętrzne to takie źródła, które są powszechnie dostępne dla kierownika, np. CV pracownika, opinie o nim z poprzedniego miejsca pracy, informacje publikowane w serwisach społecznościowych Źródła wewnętrzne dotyczą wiedzy o pracowniku, jaką kierownik posiada na podstawie już odbytych projektów, wiedza organizacyjna (np. w firmie wiadomo, że z tym pracownikiem zawsze dobrze się współpracuje). Potrzeba analizy dojrzałości zespołu Dojrzałość zespołu może być zatem analizowana w dwóch wymiarach, doświadczenia i kompetencji zespołowej. W załączniku do niniejszego artykułu przedstawiono koncepcję zintegrowanego formularza badającego zarówno kompetencje projektowe jak i zespołowe. Analiza doświadczenia polega na zbadaniu, na ile członek zespołu projektowego rozumie specyfikę projektów informatycznych oraz zasady, jakimi kierują się projekty. Jeżeli występował wcześniej w roli kierownika, należy przypuszczać, że zna metody zarządzania projektami. Jeżeli uczestniczył w niewielkiej liczbie projektów lub w ogóle, na początku dużo czasu trzeba będzie poświęcić na przygotowanie takiego uczestnika do prac związanych z realizacją projektu. Analiza kompetencji zespołowych Psychologia dostarcza szeregu narzędzi, które mogą być wykorzystywane do pomiaru poziomu kompetencji zespołowych. Uznano, że przydatnym narzędziem, z którego mogą korzystać kierownicy przy określaniu pozycji w zespole swoich członków, jest test Belbina [7]. W teście tym, w zależności od odpowiedzi na pytania poszczególnych członków zespołów, możliwe jest pozycjonowanie osób w zespole. Test Belbina pokazuje, jaki charakter zadań (bardziej twórcze czy powtarzalne, bardziej zarządcze czy operacyjne) jest preferowany przez osobę badaną. Zastosowanie koncepcji dojrzałości organizacji w MicroSystem W odniesieniu do wcześniejszego opisu prezentującego dojrzałość organizacji postanowiono przyjrzeć się wskazanej organizacji, w ramach której prowadzono projekt uwspólniania i dzielenia się wiedzą pracowników naukowych oraz pracowników organizacji. W efekcie tego przygotowano analizę stanu dojrzałości dla wybranego procesu oraz przygotowano ramy rozwoju/doskonalenia procesów. Omawianą organizacją jest firma MicroSystem Biuro Projektów i Zastosowań Systemów Informatycznych. Cechą omawianej organizacji jest niewątpliwie orientacja na projekty. Organizacja jest zatem przykładem nowoczesnej firmy, w której większość zadań realizuje się w oparciu o interdyscyplinarne

5 zespoły. Jakkolwiek projekty realizowane w firmie MicroSystem można rozpatrywać w dwóch wymiarach: Wymiar designu czyli projektowania określonych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa Tego typu aktywność biznesowa oznacza zaprojektowanie systemu bezpieczeństwa odpowiadającego wymogom klienta oraz spełniającego ustawowe wymagania (np. na obiektach użyteczności publicznej stadiony, centra handlowe itp.). Aktywność tego typu prowadzi do stworzenia architektury (szkieletu) systemu bezpieczeństwa np. co do ilości kamer, jakości obrazu itp. Wymiar przedsięwzięcia czyli realizacji wcześniej opracowanego projektu Jest to typowa aktywność w rozumieniu projektowym. Wcześniej opracowany design systemu bezpieczeństwa powinien zostać wykonany. Wykonanie systemu ma charakter stricte projektowy w rozumieniu projektu jako przedsięwzięcia. Oznacza to bowiem pozyskanie osób do realizacji zadań projektowych, dokonanie instalacji, testowanie rozwiązań oraz niejednokrotnie dostosowanie rozwiązania do pewnych ograniczeń pojawiających się w trakcie realizacji. Stąd też w odniesieniu do części wprowadzającej niniejszego artykułu za słuszne wydaje się wdrożenie w firmie modelu stałego monitorowania i doskonalenia procesów oraz pomiaru dojrzałości organizacji. Nowatorstwo proponowanej koncepcji polega na jednoczesnym doskonaleniu zarówno procesu realizacji prac jak i doskonaleniu kadry poprzez założenia charakterystyczne dla dojrzałości organizacji i dojrzałości zespołu. Mapa procesu Podstawą do pomiaru dojrzałości organizacji powinna być mapa procesu. Zgodnie z przyjętym założeniem, organizacja jest tak dojrzała jak dojrzałe są jej procesy. Poniżej na schemacie został przedstawiony podstawowy proces realizacji zamówienia złożonego przez klienta wraz ze wskazaniami które fazy procesu powinny zostać poddane pomiarom dojrzałości. W celu wdrożenia koncepcji monitorowania poziomu dojrzałości zarówno procesu jak i zespołu wskazano miejsca gdzie prace zespołowe są natężone oraz gdzie powinny być prowadzone działania monitorujące. Warto przypomnieć, że koncepcja równoczesnego monitorowania dojrzałości zespołów i procesów ma na celu przygotowanie organizacji do stałych kontrolowanych zmian, których efektem jest uzyskiwanie coraz wyższego poziomu organizacyjnego. Zgodnie z przyjętą koncepcją należy przyjąć następującą procedurę postępowania, którą organizacja może kierować się w trakcie realizacji swojej podstawowej działalności. 1. Mapowanie procesów (sprowadzenie wszystkich aktywności do schematów logicznego wynikania, np. w notacji BPMN lub notacji własnej, rozumianej przez wszystkich pracowników 2. Oznaczenie punktów pomiarowych dla oceny dojrzałości 3. Identyfikacja słabych punktów procesów (TOC Theory of Constrain) 4. Powołanie pracownika (pracowników) odpowiedzialnych za monitorowanie poziomów dojrzałości 5. Przeprowadzenie wewnętrznego audytu określającego bieżący stan dojrzałości podstawowych procesów biznesowych 6. Przyjęcie poziomu docelowego (zawsze o jeden poziom wyżej niż jest, o ile organizacja nie jest na najwyższym poziomie CMMI) 7. Stałe powtórzenie kroków 1-6 Poniżej przedstawiono mapę przykładowego procesu w notacji własnej wraz z zaznaczeniem punktów kontrolnych obejmowanych monitoringiem (pomiarem dojrzałości)

6 START Analiza wymagań (załoŝenia do budowy syst.bezp.) Definiowanie zapotrzebowania na budowę systemu DESIGN Zatwierdzenie (rzeczoznawca zewnętrzny) DOJRZAŁOŚĆ ZESPOŁU: Występuje głównie projektant (architekt) systemów bezpieczeństwa Brak pracy zespołowej Specyfikowanie wymagań jedna osoba Projektowanie (DESIGN) systemu jedna osoba Modelowanie systemu bezpieczeństwa Zlecenie wykonawstwa części technicznej Dostosowanie oprogramowania zarządzającego u klienta DOJRZAŁOŚĆ ZESPOŁU: Etap realizacji projektu w ramach zespołów - zespół instalujący (osoby odpowiedzialne za montaŝ, instalację elementów systemu bezpieczeństwa pod nadzorem pracownika firmy MICROSYSTEM - zespół informatyczny (osoby odpowiedzialne za dostosowanie oprogramowania zarządzającego systemem bezpieczeństwa do warunków klienta) Obszar do ciągłego zarządzania (konieczność pomiaru dojrzałości zespołów realizujących zadania procesowe) Uruchomienie systemu bezpieczeństwa u klienta i testowanie POMIAR DOJRZAŁOŚCI ZESPOŁÓW Przygotowanie klienta (szkolenie) Przekazanie do odbioru technicznego DOJRZAŁOŚĆ ZESPOŁU: Pomiar poziomu gotowości do współpracy, zespół złoŝony z przedstawicieli zarówno firmy jak i klienta POMIAR DOJRZAŁOŚCI ZESPOŁÓW KONIEC Podsumowanie Zaprezentowana w niniejszym artykule koncepcja pomiaru dojrzałości organizacji bazuje na dwóch podstawowych parametrach dojrzałość procesowa oraz dojrzałość zespołowa. Zaprezentowano zarówno standardy w kwantyfikowaniu dojrzałości procesowej (CMMI) jak również autorskie podejście do pomiaru dojrzałości zespołów. Monitorowanie tych dwóch poziomów dojrzałości ma na celu usprawnienie funkcjonowania organizacji oraz zwiększyć efektywność realizowanych projektów. Wpływ dojrzałości na realizację projektów jest jednym z podstawowych parametrów decydujących o powodzeniu realizacji takich projektów. Przedstawiony schemat przykładowego procesu (głównego procesu biznesowego organizacji) stanowi punkt wyjścia do stosowania koncepcji dojrzałości jako podstawy doskonalenia organizacji.

7 Ankieta dla członków zespołu LIDER:.. Uprzejmie prosimy o wypełnienie kwestionariusza badajęcego kompetencje członków zespołów projektowych. Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety Ile lat zajmuje się Pan(i) projektami? W ilu projektach uczestniczył(a) Pan(i) w swojej karierze zawodowej? Jaki procent tej liczby projektów stanowiły projekty informatyczne? W ilu projektach występował(a) Pan(i) w roli kierowniczej? Jaki procent z nich uwaŝa Pan(i) za udane? W kaŝdej sekcji dysponuje Pan(i) 10 punktami. NaleŜy rozdzielić je pomiędzy zdania, które najlepiej opisują Pana(i) zachowanie. MoŜliwe jest przydzielenie punktów wszystkim zdaniom, kilku wybranym jak równieŝ tylko jednemu. Przydzielone punkty proszę wpisywać w zacieniowanych polach Oto co mogę wnieść w pracę zespołu: Mam umiejętność szybkiego dostrzegania i wykorzystywania nadarzających się okazji. Potrafię pracować z bardzo róŝnymi ludźmi. Bardzo łatwo przychodzi mi wymyślanie nowych rozwiązań. Potrafię umiejętnie zachęcać ludzi do aktywnego udziału kiedy widzę, Ŝe mogę wnieść coś wartościowego do pracy zespołu. Potrafię dopilnować realizacji zadania. Potrafię znieść chwilową krytykę, jeŝeli ostatecznie prowadzi to do osiągnięcia celów. Jestem w stanie błyskawicznie ocenić, jaka metoda będzie właściwa w sytuacji, z którą zetknąłem się w przeszłości. Potrafię podać rozsądne i obiektywne uzasadnienie róŝnych kierunków działania. Charakterystyczną cechą mojej pracy w zespole jest to, Ŝe: Jestem zainteresowany bliŝszym poznaniem kolegów. Nie waham się krytykować opinii innych i wyraŝać sądów niepodzielanych przez większość. Zwykle potrafię znaleźć argument przeciwko nierozsądnym propozycjom. Wydaje mi się, Ŝe mam umiejętność prowadzenia pracy w grupie zgodnie z przyjętym planem. Często odrzucam to, co oczywiste i proponuję zaskakujące rozwiązanie. Wprowadzam perfekcjonizm do kaŝdej pracy zespołowej. Potrafię wykorzystać kontakty poza grupą. ChociaŜ pragnę poznać wszystkie opinie, w momencie podejmowania decyzji polegam głównie na własnym zdaniu. Problemy, jakie mogę mieć w zespole, to: Okazuję zniecierpliwienie w stosunku do tych, którzy opóźniają pracę. MoŜna mi zarzucić, Ŝe myślę w sposób zbyt analityczny i rzadko kieruję się intuicją. Moje pragnienie, aby zadanie zostało wykonane jak najlepiej, moŝe zwalniać tempo pracy. Szybko się nudzę i liczę na to, Ŝe bardziej dynamiczni członkowie grupy pobudzą mnie do działania. Trudno mi rozpocząć pracę, dopóki cele nie są całkowicie jasne. Czasami mam trudności z wyjaśnianiem skomplikowanych treści. Zdaję sobie sprawę, Ŝe wymagam od innych tego, czego sam nie potrafię zrobić. Waham się przedstawić swoje poglądy w sytuacji, gdy inni mają odmienne zdanie. Suma 10 Suma: 10 Suma: 10

8 Propozycja pomiaru DOJRZAŁOŚCI ZESPOŁU W celu pomiaru dojrzałości zespołu zaproponowano najpierw badanie dojrzałości poszczególnych członków a następnie na podstawie indywidualnych wyników, określenie poziomu dojrzałości całego zespołu. W celu badania dojrzałości członka zespołu projektowego proponuje się określenie preferencji odnośnie pełnienia funkcji (pozycji) w zespole, nazwanych kompetencjami projektowymi oraz określenie doświadczenia projektowego. Pomiar doświadczenia projektowego W ramach badania doświadczenia projektowego członków zespołu zaproponowano zadanie pięciu pytań a następnie przydzielenie odpowiedziom uzyskanym od członków zespołu określonej metodą ekspercką liczby punktów. W tabeli zestawiono proponowane wartości punktowe przydzielane w zależności od odpowiedzi wraz z uzasadnieniem. Tab. 1 Skala do pomiaru doświadczenia zespołu PYTANIE ODPOWIEDŹ PUNKTY ZA ODPOWIEDŹ Ile lat zajmuje się Pan(i) projektami? W ilu projektach uczestniczył(a) Pan(i) w swojej karierze zawodowej? Jaki procent tej liczby projektów stanowiły projekty informatyczne? W ilu projektach występował(a) Pan(i) w roli kierowniczej? Jaki procent z nich uwaŝa Pan(i) za udane? Źródło: opracowanie własne 0 3 lata 4 6 lat Więcej niŝ 6 lat 0 5 projektów 6 20 PowyŜej % 30% 60% PowyŜej 60% 0 4 projekty 5 10 projektów PowyŜej % 50% 70% Mniej niŝ 50% UZASADNIENIE Przyjmuje się, Ŝe osoba, która działa w obszarze projektów więcej niŝ 6 lat, jest osobą z duŝym doświadczeniem projektowym. Uznano, Ŝe realizacja przynajmniej 20 projektów pozwala nabyć wystarczająco duŝo doświadczenia projektowego. JeŜeli projekty informatyczne stanowiły większość projektów, w których uczestniczyła dana osoba, wtedy uznaje się ją za doświadczoną. Zakłada się, Ŝe optymalną liczbą do uznania kierownika za doświadczonego jest 10 projektów. Przyjęto, Ŝe doświadczony kierownik projektu raczej nie uwaŝa zbyt duŝej liczby projektów za udane, raczej stawia na doskonalenie i uczenie się na błędach. Kryteria oceniania przyjęto metodą ekspercką i stworzono je na potrzeby pomiaru dojrzałości zespołu w celu późniejszego umiejscowienia tej zmiennej w adaptacyjnym agentowym modelu zarządzania projektami informatycznymi. Ważne jest jednak, aby oprócz pomiarów w takim modelu zaimplementować możliwość interpretacji przeprowadzonych wyników. Zaproponowano w celach testowych następujące interpretacje: W zależności od sumy punktów uzyskanych przez członka zespołu uznano, że jego poziom doświadczenia jest: MAŁY jeżeli suma w części dotyczącej doświadczenia wynosi od 0 do 3, ŚREDNI jeżeli suma z części dotyczącej doświadczenia wynosi od 4 do 7, WYSOKI jeżeli suma wynosi od 8 do 10. Po określeniu poziomu doświadczenia pojedynczego członka należy sprawdzić poziom doświadczenia całego zespołu. Przyjęto następujące reguły dla określenia poziomu doświadczenia całego zespołu: MAŁY jeśli większość członków zespołów uzyskała jednostkowo poziom MAŁY, ŚREDNI jeśli przynajmniej połowa członków uzyskała poziom ŚREDNI, WYSOKI jeżeli bezwzględna większość (2/3) zespołu spełnia poziom WYSOKI. Nie zaleca się dokonywania uśrednień (np. że gdy dla jednego członka zespołu wskazano poziom mały, a dla drugiego poziom wysoki, to poziom dojrzałości zespołu jest średni). W przypadku zespołu obowiązują zasady łańcucha (łańcuch jest tak mocny jak najsłabsze ogniwo), czyli jeżeli dominują członkowie o poziomie małym, poziom doświadczenia całego zespołu należy kwalifikować jako mały, jeżeli dominują osoby z poziomem ŚREDNI, to poziom doświadczenia zespołu jest średni. Pomiar kompetencji zespołowych Poziom kompetencji do pracy w zespole postanowiono mierzyć za pomocą wybranych pytań z testu Belbina. W zależności od tego, jak bardzo członek zespołu zgadza się z którymś ze zdań, przyznaje mu od 0 do 1, przy czym jeżeli wybiera więcej niż jedną odpowiedź, to rozdziela 1 według własnego uznania. Pytania (od 1 do 3) znajdują się w instrumencie pomiarowym Pytanie 1. Oto, co mogę wnieść w pracę zespołu: Pytanie 2. Charakterystyczną cechą mojej pracy w zespole jest to, Ŝe: Pytanie 3. Problemy, jakie mogę mieć w zespole, to: Następnie wartość liczbową przypisaną przez odpowiedniego członka zespołu do zadanego pytania (w wierszu) należy umieścić w odpowiednim polu poniższej tabeli. Tab. 2 Tabela odpowiedzi PYTANIE KO RE W IN PZ KW DZ SW 1 d g f C a h b e 2 h d b E g c a f 3 g e a F d b h c SUMA Na końcu należy zsumować ogólną wartość w ramach każdej z kolumn. Pozwoli to na zmierzenie, która pozycja w zespole (oznaczone są one dwuliterowymi skrótami w wierszu nagłówkowym) jest dominująca dla danego członka zespołu. Ta pozycja, dla której wynik będzie największy, określa jego preferowaną pozycję w zespole.

9 Poniżej zestawiono objaśnienia poszczególnych skrótów przyjętych w tabeli z wynikami, pokazując jednocześnie określone pozycje w zespole i preferowane zadania. Tab. 3 Tabela objaśniająca skróty z tabeli wynikowej LP. SYMBOL OBJAŚNIENIE OPIS 1 KO Koordynator Dominujący ekstrawertyk, naturalnie kieruje ludźmi, posiada wysokie umiejętności komunikowania się, orientowany na osiągnięcie celu. Korzysta z potencjału zespołu. MoŜe rywalizować. 2 RE Realizator Z teorii w czyn. Człowiek czynu, pragmatyk i praktyk. ZrównowaŜony emocjonalnie. Woli pracować w stabilnych strukturach zadaniowych, wtedy efektywny i systematyczny. Systematyczność minimalizuje innowacyjność. 3 W Wódz (lokomotywa, prowadzący) Ekstrawertyk o niespoŝytym dynamizmie i energii działania. Impulsywny, śmiały, lubiący wyzwania, wysoka potrzeba osiągnięć. Inspiruje działania pracowników, wyznacza kierunek działania. Dominujący, emocjonalny. 4 IN Innowator (myśliciel) Inteligencja i twórczy umysł. Innowacyjne pomysły, śmiałe poczynania, intelektualna zabawa. NiezaleŜny indywidualista. Wyzwaniem są nowe rozwiązania. Jeśli niedoceniany czuje się dotknięty. 5 PZ Poszukiwacz źródeł Ekstrawertyk o wysokich umiejętnościach interpersonalnych. Łatwo nawiązuje znajomości, otwarty, serdeczny. Znajduje rozwiązania poza grupą, kompilując informacje z innych źródeł. Racjonalnie myślący, dobrze porozumiewa się z myślicielem. Jest niezbędny w sytuacjach ryzykownych, gdy mamy za mało informacji. 6 KW Krytyk wartościujący Wysoka inteligencja. PowaŜny, spokojny, zrównowaŝony.wnikliwie, krytycznie i obiektywnie analizuje róŝne pomysły. Logicznie i trafnie wskazuje słabe strony projektów. MoŜe nie być lubiany przez zespół. 7 DZ Dusza zespołu Otwarty, towarzyski, o wysokich umiejętnościach interpersonalnych. Bezproblemowo nawiązuje kontakty z innymi, bezkonfliktowy, pozbawiony potrzeby dominacji. NajwaŜniejszy jest cel zespołu, dlatego łagodzi spory. Buduje atmosferę zespołu. MoŜna odnieść wraŝenie Ŝe mało pracuje. 8 SW Skrupulatny wykonawca Źródło: [7] Introwertyk, skryty, skromny, sumienny. Pracowicie dba o najdrobniejsze szczegóły zadania, precyzyjny w wykonaniu do końca kaŝdego projektu. Zapina na ostatni guzik. Podnosi efektywność pracy zespołu, gdy wszyscy są juŝ zmęczeni. Zamartwia się, nadmiernie przywiązuje uwagę do szczegółów. Ważne jest jednak, aby przełożyć odpowiedzi w ramach testu kompetencji Belblina na określenie kompetencji zespołowych w sposób mierzalny. Do tego celu uznano, aby odpowiedzi członka zespołu mierzące poziom jego kompetencji rozpatrywać na trójstopniowej skali w zależności od tego, jakie wyniki uzyskano w teście Belblina. Stąd przyjmuje się, że poziom kompetencji zespołowych członka zespołu jest: MAŁY jeżeli brakuje wyraźnie zaznaczonej preferencji co do pozycji w zespole (wartości w kilku kolumnach tabeli wyników są zbliżone), ŚREDNI jeżeli uwidocznione są dwie zasadnicze pozycje w zespole, DUŻY jeżeli występuje jedna, dominująca pozycja w zespole. W celu określenia poziomu dojrzałości zespołu zaproponowano 5 reguł, które rozstrzygają na jakim poziomie znajduje się zespół. Reguły wraz z wnioskiem określającym poziom dojrzałości zespołu zestawiono w tabeli Tab. 4 Ogólny wynik pomiaru dojrzałości zespołu REGUŁA JeŜeli poziom doświadczenia mały i poziom kompetencji mały JeŜeli poziom doświadczenia mały i poziom kompetencji średni JeŜeli poziom doświadczenia średni i poziom kompetencji średni JeŜeli poziom doświadczenia średni i poziom kompetencji wysoki JeŜeli poziom doświadczenia wysoki i poziom kompetencji wysoki Źródło: opracowanie własne POZIOM DOJRZAŁOŚCI ZESPOŁU Poziom 1 WYKONYWALNY Poziom 2 ZARZĄDZALNY Poziom 3 DEFINIOWALNY Poziom 4 ILOŚCIOWO ZARZĄDZALNY Poziom 5 OPTYMALIZACJI W celu ułatwienia analiz dokonywanych przez kierowników projektów, zaproponowano również kwestionariusze do pomiaru poziomu dojrzałości oraz do tworzenia zestawień zbiorczych. Dokumenty stanowią również szablony do implementacji w narzędziu wspomagającym zarządzanie projektami informatycznymi w celu zmierzenia poziomu dojrzałości zespołu dostawcy.

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZESZYTY NAUKOWE 39-60 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie Biuro Zarządzania Projektami (PMO Project Management Office) to jedna z najnowszych koncepcji w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z badania. Opracowanie: Ewelina Jednaka-Dąbrowska. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie listopad 2012 r.

RAPORT. z badania. Opracowanie: Ewelina Jednaka-Dąbrowska. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie listopad 2012 r. RAPORT z badania polegającego na opracowaniu modelowych profili kompetencyjnych pracowników instytucji sektora Venture Capital, w tym funduszy kapitału zalążkowego oraz określenia ich potrzeb szkoleniowych.

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Niniejszym udziela się zgody na nieograniczone powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu pod następującymi warunkami:

Niniejszym udziela się zgody na nieograniczone powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu pod następującymi warunkami: Spis treści Wprowadzenie... 3 Ogólne informacje o badaniu... 4 Charakterystyka przebadanej próby... 5 Dojrzałość procesowa organizacji w Polsce... 6 Zarządzanie procesami w sektorach publicznym i prywatnym...

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1.

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1. Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Poznajmy się Przedstaw się, kończąc poniŝsze zdania: Nazywam się Zawodowo zajmuję się O zarządzaniu procesowym wiem Jeszcze nie wiecie

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia metodyki PRINCE2 w wybranej jednostce administracji publicznej

Korzyści z wdrożenia metodyki PRINCE2 w wybranej jednostce administracji publicznej Korzyści z wdrożenia metodyki PRINCE2 w wybranej jednostce administracji publicznej Michał Bukowski Opiekun naukowy: dr inż. Włodzimierz Dąbrowski Warszawa, czerwiec 2008-1 z 47 - Spis treści Wstęp wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski 4 Konsultacja naukowa prof. dr hab. Przemysław Lech Projekt okładki i stron tytułowych Grzegorz Laskowski Ilustracja na okładce Kudryashka/Shutterstock Wydawca Łukasz Łopuszański Redaktor Barbara Jaworska

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podręcznik współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT WIEDZA DLA GOSPODARKI NR POKL 04.01.01-00-250/09 Realizator projektu POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo