PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r."

Transkrypt

1 PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE uwzględniają stan prawny na dzień: r. Oznaczenie podmiotu Instytut Logistyki i Magazynowania działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618 ze zm.), ul. Estkowskiego 6, Poznań Instytut Logistyki i Magazynowania realizuje wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Krajową Izbą Gospodarcza projekt Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei jednego okienka (UEPA). Analizowane dokumenty 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm), zwana dalej Konstytucją, 2. Założenia do Programu Reformy Regulacji Reforma Regulacji - Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych, sierpień Wytyczne do Oceny Skutków Regulacji, zwanej w dalszej części OSR Spis treści I. Rozszerzenie Oceny Skutków Regulacji o analizę procesową i możliwości elektronizacji 1. Wdrożenie analizy procesowej w ramach OSR pod kątem modelowania, symulacji, oceny i opracowania rekomendacji projektowanego prawa. 2. Wdrożenie analizy możliwości elektronizacji procedur administracyjnych w ramach OSR. 3. Powołanie ośrodka do spraw analizy procesowej oraz oceny możliwości elektronizacji procedur administracyjnych. II. Rozwiązania systemowe 1. Stworzenie bazy danych instytucji administracji publicznej, procedur administracyjnych oraz powiązanych wzorów dokumentów. 2. Wdrożenie spójnego systemu jednolitej identyfikacji instytucji administracji publicznej, procedur oraz wzorów dokumentów. 3. Wdrożenie standardu opisu procedur administracyjnych i mechanizmów syndykacji treści. 1

2 I. Rozszerzenie Oceny Skutków Regulacji o analizę procesową i możliwości elektronizacji Ocena Skutków Regulacji (OSR), która obejmuje akty normatywne w randze ustawy i akty wykonawcze niższego rzędu, jest jednym z kluczowych elementów zapewniających wysoką jakość tworzonego prawa. Ze względu na możliwość szczegółowej analizy i symulacji oddziaływania projektowanych aktów prawa na społeczeństwo, gospodarkę i administrację publiczną oraz elektronizacji procedur i wymiany dokumentów, proponuje się włączenie do katalogu instrumentów OSR dwóch obszarów działań: analizy procesowej konsekwencji projektowanego prawa w celu: o analizy symulacyjnej jakości, niezawodności i efektywności działań administracji publicznej wg projektowanego prawa (ocena konsekwencji nowego prawa), o analizy symulacyjnej uwarunkowań organizacyjnych, ekonomicznych i społecznych środowiska, w którym wprowadzane będą nowe przepisy prawa (ocena możliwości przyjęcia nowego prawa), o analizy symulacyjnej spójności z istniejącym prawem i przepisami powiązanymi, w celu identyfikacji potrzeb propagowania zmian w innych aktach prawnych (ocena spójności prawa powiązanego), o opracowania rekomendacji dla doskonalenia projektowanych regulacji prawa i warunków jego wdrożenia (rekomendacja projektowanego prawa). analizy projektowanego prawa pod kątem możliwości elektronizacji procedur i stosowanych w nich dokumentów, skierowanych zarówno dla interesariuszy zewnętrznych urzędu jak i wykorzystywanych w ramach wewnętrznych procesów administracji w celu: o analizy możliwości, zasadności i zakresu elektronizacji procedur i wzorów dokumentów elektronicznych (ocena możliwości elektronizacji), o analizy przygotowania organizacyjnego, infrastrukturalnego i zasobowego administracji publicznej do wdrożenia elektronizacji (ocena przygotowania do elektronizacji), o opracowanie rekomendacji elektronizacji projektowanego prawa i warunków jej wdrożenia (rekomendacja elektronizacji projektowanego prawa), o opracowanie instrumentów elektronizacji wzorców dokumentów urzędowych, aplikacji usług elektronicznych i wzorów dokumentów elektronicznych, a także w miarę potrzeb niezbędnych systemów, rejestrów w celu elektronizacji projektowanego prawa (instrumenty elektronizacji projektowanego prawa). Ze względu na zakres i zasięg dwóch wskazanych obszarów działań, Instytut Logistyki i Magazynowania proponuje powołanie ośrodka analizy procesowej i elektronizacji odpowiedzialnego za ich realizację, który formułowałby wytyczne dla doskonalenia projektowanego prawa oraz wykonywałby kompleksową analizę możliwości elektronizacji procedur i jej wdrożenie. 1. Wdrożenie analizy procesowej w ramach OSR pod kątem modelowania, symulacji, oceny i opracowania rekomendacji projektowanego prawa Uzasadnienie projektu aktu normatywnego stanowi syntetyczne przedstawienie wyników oceny, zwane dalej "oceną skutków regulacji (OSR)" o której mowa w 9 ust. 1 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulaminu pracy Rady Ministrów (M.P ). Procedura OSR obejmuje: 2

3 1) wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny, 2) analizę wyników przeprowadzonych konsultacji w szczególności, jeżeli obowiązek zasięgnięcia takich opinii wynika z przepisów prawa, 3) przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego w szczególności na: a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego, b) rynek pracy, c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, d) sytuację i rozwój regionalny, 4) wskazanie źródeł finansowania zwłaszcza, jeżeli projekt pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wyniki dotychczasowych doświadczeń projektowania przepisów prawa, uzasadniają rozważenie potrzeb uzupełnienia procedury i zasad OSR oraz stosowanych narzędzi o szczegółową symulację i analizę wykonania nowych przepisów prawa, zasobów ich realizacji (w tym technologii informacyjnej) i warunków, w jakich będą realizowane. Bardzo istotna jest kompleksowa analiza potrzeb propagowania zmian w powiązanych aktach prawnych, aby projektowane prawo było spójne i realne w zastosowaniu. Na podstawie zamodelowanych procedur administracji publicznej, dotychczasowych obowiązków i uprawnień, zakresu integracji działań i zasad koordynacji uczestników procedur oraz dysponowanych systemów informacyjnych i dostępu do danych, wykonywane symulacje i analizy pozwolą na identyfikację braku spójności, wąskich gardeł, oszacowania kosztów i efektywności wdrożenia nowego prawa, wieloaspektowego oddziaływania (w tym na społeczeństwo i gospodarkę), a także wymagań dotyczących zmian organizacyjnych, technologicznych, itp. Szczegółowa analiza opracowanych modeli procedur administracyjnych wg projektowanego prawa, w tym działań urzędów i ich wzajemnych interakcji oraz kolejności występowania poszczególnych czynności i terminów ich realizacji, pozwali na ocenę dostosowania obecnej organizacji pracy oraz ocenę efektywności przyszłych procedur administracyjnych. Potrzeba koordynacji działań w procedurach wg znowelizowanych przepisów prawa wynika z wielu powodów: osiągnięcie celu wymaga realizacji wielu różnorodnych działań wykonywanych zarówno przez komórki wewnętrzne w ramach jednostki organizacyjnej jak i we współpracy z innymi jednostkami administracji (również podległymi pod różne ministerstwa i urzędy centralne) w kraju i za granicą, procedury są funkcjonalnie złożone, działania w procedurach są wzajemnie zależne, gdyż: o są realizowane na wspólnych zasobach lub o w oparciu o współdzielone dane, o występują zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy działaniami, często występującym ograniczeniem nałożonym przez ustawodawcę jest czas i określona do realizacji działań jednostka administracji (lub jej komórka wewnętrzna). Prace symulacyjne umożliwią identyfikację zawodności i ryzyka procedur administracyjnych według projektowanego prawa, a także luk nieciągłości w przebiegu projektowanych działań. W wyniku prac formułowane będą rekomendacje zmian, uzupełnienia lub uszczegółowienia projektowanego prawa oraz rekomendacje zakresu i zasięgu dostosowania zasobów i warunków realizacji procedur wg projektowanych przepisów. Symulowane wg znowelizowanego prawa zasoby niezbędne dla realizacji procedur administracyjnych powinny również uwzględniać wymagania elektronizacji projektowanych przepisów (w tym informatyzacji, elektronizacji dokumentów i wymiany danych). 3

4 Na podstawie symulacji procesowej wykonywana jest wieloaspektowa analiza działań administracji, struktur organizacyjnych i zasobów realizujących działania wg projektowanego prawa, umożliwiająca identyfikację: powtarzania czynności i prac związanych z przetwarzaniem danych, nieoptymalnych ścieżek realizacji działań i długi czas trwania procedury (np. występujące wąskie gardła, kolejki, spiętrzenia prac), poziomu elastyczności procedury administracyjnej i jej podatności na zmiany, opóźnień w realizacji działań; ryzyka opóźnienia we wdrożeniu systemów informatycznych wspomagających procedury administracyjne, potrzeb wyszczuplenia struktur organizacyjnych, zasobów i środków zaangażowanych w realizację procedur, kosztów realizowanych działań (przekraczających planowane budżety), poziomu obsługi petenta (przedsiębiorcy, obywatela) i spełnienia jego oczekiwań oraz jakości działań lub produktu pracy urzędu, braku nadzoru, kontroli lub jednoznacznej odpowiedzialności za realizację procedury (zwłaszcza procedur realizowanych przez kilka jednostek administracji), braku komunikacji interoperacyjnej pomiędzy realizowanymi procedurami lub jednostkami organizacyjnymi wykonującymi poszczególne czynności, odstępstw od założonego przebiegu procedury (sposobu realizacji), przewidzianego przez projektowane akty prawne, niejednoznaczność przepisów, powodująca rozbieżności w interpretacji, specyfiki obsługi klienta zagranicznego. W pracach modelowania, symulacji i analizy projektowanego prawa proponuje się wykorzystanie notacji BPMN (ang. Business Process Modeling Notation), która jest standardową notacją służącą do graficznej prezentacji, opisu i modelowania, symulacji i analizy procesów zarówno biznesowych jak i administracyjnych. Notacja BPMN jest powszechnie stosowanym standardem procesów wykorzystywanym przez Komisję Europejską i wiele systemów administracji państw członkowskich. Techniki modelowania ilościowego (np. przepustowość zasobów, czas pracy) umożliwiają wymiarowanie intensywności przepływu pracy urzędu i wymagania wielkości jednostek organizacyjnych niezbędnych do obsługi prognozowanego napływu spraw. W notacji BPMN istnieje zdefiniowany zbiór elementów graficznych, które umożliwiają tworzenie czytelnych i intuicyjnie zrozumiałych modeli procedur i konsekwencji ich zmian w wyniku nowelizowanych przepisów prawa, zarówno przez analityków procesów, prawników jak i kadrę zarządzającą w administracji publicznej. W środowisku modelowania procesów wykorzystywana jest standardowa biblioteka kształtów, definicji i pojęć, gwarantująca przejrzystość i czytelność modelowanych działań, symulowanych zdarzeń oraz jednoznaczność analizy i interpretacji konsekwencji wprowadzanych zmian. Proponuję się, aby analiza procesowa w ramach oceny skutków projektowanych przepisów prawa, na podstawie modeli procedur administracji publicznej wykonanych wg złożeń notacji BPMN, obejmowała: analizę symulacyjną jakości, niezawodności i efektywności przyszłych działań administracji publicznej wg projektowanych przepisów prawa składającą się na ocenę konsekwencji nowego prawa, analizę symulacyjną uwarunkowań organizacyjnych, ekonomicznych i społecznych zarówno środowiska administracji publicznej, środowisk gospodarczych jak i społeczeństwa, w którym wprowadzane będą nowe przepisy prawa składającą się na ocenę możliwości przyjęcia nowego prawa, analizę symulacyjną spójności z istniejącym prawem i przepisami powiązanymi, w celu 4

5 identyfikacji potrzeb propagowania zmian i ich projektowania w innych aktach prawnych składającą się na ocenę spójności prawa powiązanego, opracowanie ewentualnych rekomendacji dla doskonalenia projektowanych regulacji prawa i warunków jego wdrożenia składających się na rekomendacje skorygowania, uzupełnienia lub uszczegółowienia projektowanych przepisów prawa. Tworzenie schematów obrazujących dany proces (biznesowy, legislacyjny itp.) należy do metod monitorowania poprawności działania procesów i kontroli funkcjonalnej jednostek organizacyjnych. Budując model można w sposób łatwy wychwycić błędy i tzw. wąskie gardła związane z funkcjonalnością czy też logiką konkretnego przepływu. Celem graficznego przedstawienia przebiegu procedury ma być podniesienie jakości zdefiniowanych procesów oraz poprawa ich efektywności. Dla zobrazowania przedmiotu rozważań w załączniku nr 1 przedstawiono zamodelowany proces prac legislacyjnych jakie mają miejsce w Radzie Ministrów nad projektem ustawy. Należy podkreślić, że jest to prostsza droga osiągnięcia projektu aktu normatywnego, bowiem jeszcze bardziej skomplikowana ma miejsce, gdy mamy do czynienia z projektem założeń projektu ustawy. Schemat BPMN powstał na podstawie uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulaminu pracy Rady Ministrów (M.P ) oraz konsultacji z Rządowym Centrum Legislacji. Przedstawiony model obrazuje jak zawiły jest przebieg tworzenia nowego prawa, jak wielu uczestników bierze w nim udział oraz jak wiele informacji i dokumentów jest wymienianych pomiędzy uczestnikami wspólnego procesu tworzenia nowego prawa. Ponadto analizy aktu pod kątem stworzenia schematu BPMN uwidoczniły nieczytelność i nieprecyzyjność tego prawa. (uchwały Rady Ministrów). Wcześniejsza analiza i przygotowanie schematu BPMN projektowanego prawa na pewno pomogłoby w stworzeniu logicznego i spójnego aktu normatywnego. Zaletą modelowego podejścia do procesów tworzenia prawa, jest wizualizowanie przepisów, co wymusza ich przystępne, łatwe do odczytania i zinterpretowania formułowanie. Jedną z najważniejszych korzyści modelowania zmian wynikających z nowych lub nowelizowanych przepisów prawa jest symulacyjna analiza wariantowa, aby osiągnąć złożone wartości kryteriów oceny np. skrócenie czasu realizacji procedur oraz poziom kosztów z nimi związanych. Możliwość symulacji na zamodelowanych procedurach będących obiektem testowania nowych przepisów prawa w ramach OSR posłuży weryfikacji projektów przepisów oraz racjonalizacji procedur, a także pomoże w ustaleniu kosztów, czasu, zasobów ludzkich i efektywności postępowania administracyjnego. Ponadto symulacja umożliwia: wykrycie wąskich gardeł i modyfikowanie parametrów działania urzędów, przeprowadzanie analiz wielu możliwych scenariuszy projektowanego prawa, tworzenie raportów, które obrazują w formie graficznej i tabelarycznej wyniki symulacji, wymuszanie na ustawodawcy jasne i precyzyjne formułowanie przepisów, rozpoznanie kluczowych działań wpływających na przebieg procesu. Wykorzystanie symulacji w ramach modelowania procedur administracyjnych doprowadzi w opinii autorów do definiowania lepszego prawa, obniżenia kosztów funkcjonowania samej administracji publicznej oraz przyczyni się do skrócenia czasu obsługi danego postępowania, zarówno ze strony organu realizującego jak i klienta administracji publicznej. Dodatkową korzyścią jest możliwość analizy zaangażowania pracowników administracji w daną procedurę. Szereg raportów z symulacji umożliwia wykrycie i statystyczne określenie prawdopodobnych scenariuszy realizacji procedur, na które oddziałuje nowelizowane prawo, w tym szans powodzenia zaprojektowanych zmian. Stąd analiza symulacyjna w odniesieniu do wyżej wymienionych korzyści, powinna być koniecznym etapem oceny skutków regulacji dla wszelkich prac związanych z wprowadzaniem zmian i nowelizacji prawa. 5

6 2. Wdrożenie analizy aktów prawnych pod kątem możliwości elektronizacji procedur administracyjnych w ramach OSR Głównym zadaniem elektronizacji procedur administracyjnych jest zapewnienia możliwości wypełniania procedur i formalności na odległość oraz drogą elektroniczną (wynikającej z wielu aktów prawnych, w tym m.in.: Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców - Dz. U. z 2011 r., nr 106, poz. 622; Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. z 2002 r., nr 144 poz z póżn. zm.; Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - Dz. U. z 2005 nr 64, poz. 565 z późn. zm.; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych - Dz. U. z 2011 r. Nr 206 poz. 1216; Dyrektywa 2006/ 123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym - Dz. Urz. L 376, 27/ 12/2006 P ). Umożliwienie realizacji procedur administracyjnych drogą elektroniczną ułatwia i usprawnia realizowane czynności, zarówno od strony urzędu jak i strony obsługiwanej (np. podmiotów gospodarczych, obywatela). Elektronizacja wpływa na skrócenie czasu obsługi, redukcję ponoszonych kosztów i wzrost efektywności administracji. Dodatkowym efektem jest elektroniczna współpraca jednostek administracji interaktywnie uczestniczących we wspólnych procedurach realizowanych drogą elektroniczną i w elektronicznym obiegu dokumentów. Stąd w procesie tworzenia prawa i analizie projektowanych aktów prawnych, występuje potrzeba kompleksowej analizy możliwości elektronizacji procedur, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Równocześnie, w przypadku wielu procedur, wymagane jest rozważenie możliwości i celowości elektronizacji całego postępowania. Z każdym przypadkiem projektowanego prawa, analiza pod kątem możliwości elektronizacji procedur i stosowanych w nich dokumentów, zarówno dla interesariuszy zewnętrznych urzędu jak i w ramach wewnętrznych procesów administracji, ma na celu: ocenę możliwości, zasadności, sposobu i zakresu elektronizacji procedur i wzorów dokumentów elektronicznych składającą się na ocenę możliwości elektronizacji, ocenę przygotowania organizacyjnego, infrastrukturalnego i zasobowego administracji publicznej do wdrożenia elektronizacji składającą się na ocenę przygotowania do elektronizacji, opracowanie rekomendacji elektronizacji projektowanego prawa i warunków dla jej wdrożenia, opracowanie instrumentów elektronizacji w tym m.in. wzorców dokumentów urzędowych, aplikacji usług elektronicznych i wzorów dokumentów elektronicznych, a także w miarę potrzeb niezbędnych systemów, rejestrów w celu wdrożenia instrumentów elektronizacji projektowanego prawa. Z powyższego wynika, że nowe prawo od początku procesu jego projektowania powinno być oceniane pod kątem przygotowania do elektronizacji. Akty prawne zawierają często zapisy, które uniemożliwiają przeprowadzenie ich w sposób elektroniczny, np. w swej treści definiują wymóg złożenia dokumentów w oryginale albo przewidują przeprowadzenie procedury jedynie drogą pisemną. Jak wynika z doświadczeń zgromadzonych w trakcie realizacji projektu UEPA, w chwili obecnej dążenie ustawodawcy do elektronizacji procedur administracyjnych jest niestety często ograniczone przez niefortunne zapisy w aktach prawnych, które nie tylko utrudniają, ale nawet uniemożliwiają przeprowadzenie wynikających z nich procedur drogą elektroniczną. W związku z tym należy rozważyć wypracowanie spójnych wytycznych - Rekomendacji stosowanych przy projektowaniu 6

7 prawa, które będą ułatwiały możliwość elektronizacji procedur. Przykładem względnie nowego prawa nieuwzględniającego specyfiki komunikacji elektronicznej jest art Kpa, który stanowi, że Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. Taka konstrukcja tego przepisu nie uwzględnia specyfiki komunikacji elektronicznej. W tym przypadku miejsce przebywania strony nie ma znaczenia dla sprawności i pewności przy doręczaniu pism a także nie powoduje ponoszenia wyższych kosztów przez administrację publiczna. Stosowanie ww. przepisu w przypadku realizacji procedur w formie elektronicznej budzi wiele wątpliwości m.in. związanych z tym, czy pisma powinny być doręczane na skrzynkę podawczą pełnomocnika, czy też wnioskodawcy, który udzielając pełnomocnictwa nie rezygnuje tym samym z możliwości bezpośredniego kontaktowania się z urzędem. Co więcej wydaje się, iż wprowadzony przepis nie jest zgodny z założeniami art. 8 ust. 1 Dyrektywy 2006/ 123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. L 376, 27/ 12/2006 P ) zgodnie, z którym państwa członkowskie zapewniają, aby wszelkie procedury i formalności dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności usługowej były stosunkowo proste do wypełnienia i możliwe do przeprowadzenia drogą elektroniczną, poprzez właściwy pojedynczy punkt kontaktowy. Kolejnym przykładem nowego aktu prawnego, przy tworzeniu którego nie uwzględniono konsekwencji wejścia w życie regulacji na możliwość jej elektronizacji, jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206 poz. 1216), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentów elektronicznych. Nowa regulacja powoduje, że w Centralnym Repozytorium Dokumentów (CRD) są określone wzory dokumentów opublikowane przez wiele organów, różniące się formą i treścią. Rozporządzenie w sprawie dokumentów elektronicznych w 27 ust. 2 uprawnia do publikacji wzoru w CRD organy właściwe do załatwiania danej sprawy, czyli np wójtów, burmistrzów, prezydentów. Przedstawiona regulacja niestety nie przyczynia się do przejrzystości katalogu wzorów w CRD i nie ułatwia wnioskodawcy wyszukania dokumentu inicjującego określoną procedurę (omawianego zagadnienia dotyczy Dokument Propozycji Uproszczeń dot. standaryzacji oraz elektronizacji dokumentów inicjujących procedurę elektroniczną - opracowanie Instytutu Logistyki i Magazynowania stworzone w ramach projektu UEPA). Mając na względzie potrzebę elektronizacji proponuje się w ramach projektowania nowego prawa, przygotowywanie wzorów dokumentów wykorzystywanych w procedurach objętych nowelizowanym prawem. Po przeprowadzeniu analizy procesowej, oszacowaniu zmian i wpływu jaki nowy akt prawny ma na istniejący stan rzeczy, powinny być opracowane i stworzone wzorce dokumentów elektronicznych, niezbędne do realizacji konkretnej procedury administracyjnej, przeznaczone do publikacji w CRD. Zadaniem tym mógłby zajmować się ośrodek do spraw analizy procesowej oraz oceny możliwości elektronizacji procedur administracyjnych (por. pkt I.3 niniejszego opracowania). Gotowe wzory dokumentów elektronicznych powinny być przekazywane do właściwego ministra (innego organu) uprawnionego do publikacji danego dokumentu w CRD, już na etapie wejścia w życie przepisów. Centralizacja omawianych działań ułatwi elektronizację administracji publicznej, a organ odpowiedzialny za dany akt prawny oraz uprawniony do opublikowania wzorów dokumentów elektronicznych w CRD, otrzyma przygotowane i gotowe do wdrożenia wzory dokumentów. W ramach analizy i oceny możliwości elektronizacji procedur administracyjnych każdorazowo należy rozważyć charakter dokumentu inicjującego daną procedurę administracyjną (wniosek, zawiadomienie itp.), w szczególności jego elementy, zakres oraz rodzaj wymaganych załączników, liczbę organów zaangażowanych w realizację danej procedury. Dodatkowo oceny wymaga 7

8 standaryzacja wzorów dokumentów (co jest przedmiotem odrębnego opracowania pt. Dokument propozycji uproszczeń w sprawie Standaryzacji oraz elektronizacji dokumentów inicjujących procedurę elektroniczną ). Przykładem są procedury odnoszące się do większości zawodów regulowanych, w których ustawodawca wymaga posiadania odpowiedniego do treści procedury wykształcenia, a zainteresowany zobligowany jest do dołączenia do wniosku oryginału świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły wyższej. Powyższy wymóg powoduje, że w rzeczywistości pełna elektronizacja takiej procedury jest niemożliwa. W związku z powyższym proponuje się rozważenie możliwości stworzenia Centralnego Rejestru Dyplomów, który zawierałby informacje zawarte dotychczas w papierowej wersji świadectwa/dyplomu i zostałby udostępniony organom właściwym. Takie rozwiązanie eliminowałoby konieczność przedkładania oryginałów stosownych dokumentów i tym samym realnym byłoby zelektronizowanie tych procedur. Szerzej na temat propozycji w Dokumencie Propozycji Uproszczeń nr 10 zawierającym propozycje stworzenia Rejestru dyplomów, wypracowanym w ramach panelów ekspertów organizowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach realizacji projektu UEPA. Przedstawione powyżej przykłady uwidaczniają potrzebę stworzenia Rekomendacji, które byłyby stosowane przez wszystkie organy posiadające inicjatywę ustawodawczą i jednostki współtworzące projekty nowych aktów normatywnych. Element proponowanych Rekomendacji może stanowić Wykaz wyrażeń nierekomendowanych przy projektowaniu aktów normatywnych. Warto byłoby wykorzystać doświadczenia zebrane w projekcie UEPA, w ramach którego taki wykaz słów i sformułowań, które uniemożliwiają przeprowadzenie procedury w całości w sposób elektroniczny, powstał. Wykaz wyrażeń nierekomendowanych ułatwi pracę legislatorom poszczególnych organów stanowienia prawa. Wykaz obejmuje słowa, których użycie uniemożliwia elektronizację procedur administracyjnych. Jest to realizacja zasady określoności prawa nakazującej z dużą ostrożnością posługiwać się wszelkiego rodzaju zwrotami niedookreślonymi - np. wyrażenia pisemnie. Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: Art Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Art Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Tymczasem nadal art. 17. ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U z 2002r. Nr 141 poz z późn. zm.) stanowi, że wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, a art. 18e. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415, ze zm) stanowi, że marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić agencję zatrudnienia. Sformułowanie pisemny wniosek może sugerować, że procedura wpisu do rejestru nie może zostać przeprowadzona drogą elektroniczną. Podczas, gdy generalne przepisy prawne dopuszczają złożenie 8

9 wniosku w formie elektronicznej w jednym z poniższych trybów: poprzez opatrzenie wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem, uregulowanym w szczególności w ustawie o podpisie elektronicznym, poprzez opatrzenie wniosku podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap, uregulowanym w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W świetle przywołanych przepisów, ustawodawca rozróżnia formę pisemną od formy dokumentu elektronicznego. Dlatego wskazane jest nie określanie formy wnoszenia wniosku i załączników. Wtedy w sposób dorozumiany będzie możliwość wnoszenia pism zarówno drogą elektroniczna jak i tradycyjną. Oczywiście od wskazanej zasady w uzasadnionych przypadkach mogą wystąpić odstępstwa. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy zakłada się możliwość wykonania danej procedury jedynie drogą elektroniczną. Oczywiście może mieć miejsce przypadek, gdy dana procedura będzie realizowana tylko w sposób dokumentowy-papierowy. Każdorazowo wymaga to szczegółowej analizy, którą mogłaby przeprowadzać postulowana instytucja - ośrodek do spraw analizy procesowej oraz oceny możliwości elektronizacji procedur administracyjnych. Wobec powyższego elementem składowym Rekomendacji powinien być Wykaz słów nierekomendowanych by na przyszłość unikać takich sformułowań przy tworzeniu nowych aktów normatywnych, które uniemożliwiają elektronizację procedury. Podczas tworzenia nowych bądź nowelizowania istniejących aktów prawnych należałoby również zweryfikować infrastrukturę informatyczną kraju pod kątem istnienia systemów lub elektronicznych rejestrów, dzięki którym realizacja procedury w projektowany sposób oraz dopełnienie procedury drogą elektroniczną jest wykonalne. Należałoby również przeanalizować strukturę podmiotów realizujących procedury oparte o daną regulację pod kątem ich zaawansowania technologicznego i wzajemnej komunikacji elektronicznej. Liczne podmioty realizujące tą samą procedurę charakteryzują się różnym stopniem wdrożenia narzędzi elektronicznych. Zatem na analizę powinno składać się: ustalenie podmiotów realizujących procedurę, ich ranga, zasięg działania (jeden podmiot centralny, czy wiele na szczeblu województw, powiatów, gmin) oraz zasoby informatyczne i organizacja rozwiązań informacyjnych. Zaplecze techniczne potencjalnych organów realizujących dane procedury administracyjne bywa nierównomierne, dlatego konieczną jest ocena, czy elektronizacja w dobie obecnych rozwiązań sprzętowych i technologicznych jest możliwa. Analizie powinny podlegać rejestry państwowe ze względu na ich wykorzystanie podczas składania stosownych załączników do wniosków inicjujących procedurę administracyjną. Zakłada się więc, że jednym z wniosków ww. analizy może być stworzenie elektronicznego rejestru pozwalającego na szybkie dotarcie do szukanych informacji i nie obciążanie wnioskodawcy dodatkowymi dokumentami w postaci zaświadczeń lub wypisów. Przykładem takiego elektronicznego (centralnego) rejestru mógłby być Centralny Rejestr Działalności Reglamentowanej, którego założeniem byłoby objęcie swym zakresem terytorium całego kraju. Tym samym postuluje się rezygnację z lokalnie prowadzonych rejestrów działalności regulowanej. Wprowadzenie Centralnego Rejestru Działalności Reglamentowanej oraz skoordynowanie jego funkcjonowania z CEIDG rozwiązałby problem przesyłania tożsamych informacji z poszczególnych rejestrów działalności regulowanych do CEIDG. Ponadto wprowadzenie postulowanego uproszczenia odciążyłoby przedsiębiorcę obecnie zobowiązanego do składania wniosków/zgłoszenia (o wpis, zmianę danych i wykreślenie) w rejestrze. 9

10 Wprowadzenie Centralnego Rejestru Działalności Reglamentowanej wymaga dokonania ustaleń w zakresie podmiotu mającego prowadzić dany rejestr, trybu składania wniosków oraz ustaleń organizacyjno-technicznych dotyczących wprowadzania danych do rejestru. Niezbędna jest nowelizacja ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz ze zm.) i wprowadzenie Centralnego Rejestru Działalności Reglamentowanej. Następnie koniecznym byłoby wprowadzenie delegacji ustawowej i wydanie rozporządzenia w sprawie warunków techniczno-organizacyjnych związanych z prowadzeniem rejestru. Docelowo korzystnym dla wszystkich urzędów prowadzących częściowe lub lokalne rejestry określonego rodzaju działalności, jest scentralizowanie ewidencji działalności, poprzez połączenie CEIDG, KRS, rejestrów działalności regulowanej oraz listy uprawnionych z tytułu koncesji, licencji, zezwoleń. Rejestracja działalności, jej zawieszanie czy wykreślanie byłyby realizowane na dotychczasowych warunkach i przez dotychczasowe urzędy, ale połączenie w jeden rejestr wyeliminowałoby wzajemne przesyłanie i aktualizację danych pomiędzy rejestrami. Wszystkie, aktualne i jednolite w skali kraju informacje urząd uzyskałby poprzez dostęp do jednego rejestru, ale także w jednym miejscu dokonywałby ich aktualizacji. Przedstawione wnioski wynikają z doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu UEPA i pokazują, że pogłębiona analiza procedur administracyjnych pozwala na wychwycenie nieścisłości w poszczególnych aktach prawnych oraz mechanizmów, które uniemożliwiają przeprowadzenie ich drogą elektroniczną Powołanie Ośrodka do spraw analizy procesowej oraz oceny możliwości elektronizacji procedur administracyjnych Autorzy proponują, żeby zadania opisane w punktach 1 2 realizował specjalnie do tego powołany, ośrodek skupiający zespół ekspertów ds. analizy procesowej i oceny konsekwencji tworzonego i aktualizowanego prawa. Ośrodek posiadający kompetencje szeroko pojętej elektronizacji, w tym tworzenia wzorów dokumentów elektronicznych gotowych do publikacji w CRD przez właściwy z tytułu prawa organ. Centralizacja działań podejmowanych przez proponowany ośrodek oraz jego kompetencje na szczeblu ogólnokrajowym, ujednoliciłyby realizację zadań w ramach procesu OSR związanych z tworzeniem nowego prawa i jego nowelizacją oraz wdrażaniem elektronicznych procedur, a także pozwoliłyby na spojrzenie z perspektywy całego systemu prawa a nie jedynie jednego obszaru. Centralizacja działań (uwarunkowana centralną pozycja ośrodka) jest niezbędna dla implementacji uproszczeń i standaryzacji w projektach aktów prawnych w skali całego państwa, co wpłynie na zwiększenie interoperacyjności systemów organizacyjnych i informacyjnych (w tym informatycznych) w administracji publicznej. Przykład projektu UEPA wskazuje, że kompleksowa analiza o charakterze przekrojowym pozwala na wypracowanie szeregu propozycji usprawnień, które są trudne do wypracowania w ramach prac prowadzonych w poszczególnych resortach i urzędach centralnych. Analiza procesowa, standaryzacja i elektronizacja wymaga analizy kompleksowej, co nie jest możliwe z punktu widzenia poszczególnych działów administracji rządowej. Zadania przedstawione w punktach 1 i 2 tworzą zakres zadaniowy do zdefiniowanych poniżej kompetencji ośrodka, a zatrudniony zespół ekspertów powinien posiadać m.in. wiedzę i doświadczenie w zakresie: modelowania, symulacji i analizy procesów w administracji publicznej (wg przyjętej notacji BPMN), analizy procesowej konsekwencji stanowionego prawa i propagowania na wymagania dla powiązanych aktów prawnych, 10

11 funkcjonowania systemu administracji publicznej, praktyk stosowanych w urzędach i obecnych uwarunkowań, wynikającą z doświadczenia w pracy z jednostkami administracji publicznej, uzupełnienia, uproszczenia i dostosowania projektowanego prawa oraz procedur administracyjnych do obecnych uwarunkowań: społeczno-ekonomicznych, gospodarczych w sektorze przedsiębiorstw oraz prawno-organizacyjnych w administracji publicznej, elektronizacji usług publicznych, w tym znajomość systemów informatycznych szczebla centralnego i regionalnego warunkujących skuteczną elektronizację, weryfikacji prawa pod kątem jego elektronizacji. Ośrodek powinien dysponować potencjałem wielu ekspertów i specjalistów, niezbędnym do sprawnej i przepustowej realizacji zadań wielu równoczesnych procesów OSR nowego i nowelizowanego prawa, dla różnych resortów i pionów administracji publicznej w Polsce. Obiektywne podejście do stanowionego prawa przez niezależny ośrodek analityczno-ekspercki umożliwi rzetelną i niestronniczą ocenę konsekwencji projektowanych regulacji prawa, a także możliwości elektronizacji w powiązaniu z jej sprawnym wdrożeniem. II. Rozwiązania systemowe 1. Stworzenie bazy danych instytucji administracji publicznej, procedur administracyjnych oraz powiązanych wzorów dokumentów Rozwiązania systemowe dla regulacji prawa oraz ich procesowa analiza i ocena skutków wprowadzenia, wymagają podejścia systemowego do identyfikacji środowiska, w którym nowe akty prawne będą funkcjonować. Na środowisko funkcjonowania prawa składają się procedury realizowane wg przepisów prawa, podmioty realizujące procedury oraz dokumenty stanowiące nośnik obiegu sprawy i podejmowanych decyzji w ramach procedury. Doświadczenia z realizacji projektu UEPA a także innych inicjatyw z zakresu e-administracji pokazały, że w Polsce nie ma jednej kompletnej i aktualnej bazy podmiotów realizujących procedury administracyjne (uczestników procedur). Istnieją bazy urzędów administracji samorządowej, które nie obejmują m.in. samorządów zawodowych, które w wielu przypadkach realizują procedury związane z zawodami regulowanymi. Istniejące bazy nie są aktualne, ponieważ nie wprowadzono odpowiednich mechanizmów ich aktualizacji. Zbierane informacje nie są kompletne, nie zawierają m.in. informacji na temat właściwości miejscowej urzędów. Takie informacji są niezbędne do prawidłowego wskazywania urzędów, które są właściwe miejscowo dla realizacji poszczególnych procedur administracyjnych.. Brak takich informacji uniemożliwia prawidłowe przekierowanie wnioskodawcy do właściwego miejscowo urzędu. Przedstawione wymagania wynikają z podejścia procesowego, w którym do procedury są zidentyfikowani wszyscy jej uczestnicy wg logiki jej realizacji, a nie podległości resortowej lub przynależności do administracji publicznej. Jednym z zadań projektu UEPA było zidentyfikowanie procedur administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ramach realizacji tego zadania zwrócono uwagę, na kolejny fakt, że w Polsce nie istnieje kompletna i aktualna baza procedur administracyjnych. Problemem jest również to, że istniejące, fragmentaryczne bazy nie są kompletne. Przykładem takiej bazy jest lista zawodów regulowanych, która w ramach 380 pozycji nie zawiera wszystkich zawodów, które są w Polsce regulowane. Na tej liście nie uwzględniono m.in. zawodów regulowanych uprawnionego do wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej czy biegłego rewidenta. Brak kompletnej listy procedur administracyjnych nie pozwala prawidłowo oszacować obciążeń dla przedsiębiorców z tytułu realizacji procedur administracyjnych. Jeszcze gorzej jest w obszarze 11

12 procedur dla obywateli, taki katalog nigdy nie powstał i nie ma wiedzy ile tak na prawdę jest takich procedur. Stworzenie takiej bazy powinno być pierwszym krokiem w procesie deregulacji obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców i obywateli. Na podstawie przedstawionych wniosków, proponuje się stworzenie jednej, kompletnej bazy danych zawierającej: listę podmiotów realizujących procedury administracyjne listę procedur administracyjnych listę wzorów dokumentów występujących w tych procedurach administracyjnych. Kolejnym wymaganiem dla sprawnego wykorzystania danych w systemach informatycznych jest spójny i jednolity system indeksacji (ID) dla wymienionych trzech grup danych, umożliwiający zdefiniowanie jednoznacznej relacji : ID procedury administracyjnej ID podmiotu realizującego procedurę ID wzoru dokumentu występującego w procedurze (zagadnienie omówione w kolejnym punkcie). W ramach zdefiniowanych procedur należy za pomocą odpowiednich relacji w bazie danych, powiązać ID procedury je z odpowiednimi ID podmiotów i ID wzorów dokumentów. W tym kontekście niezbędne jest ustanowienie swoistego opiekuna procedury. Doświadczenia projektu UEPA pokazują jak trudno ustalić choćby organ odpowiedzialny za aktualizacje opisów w Punkcie kontaktowym (www.eu-go.gov.pl). Zgodnie z art. 22b ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz ze zm.) właściwe organy zapewnią kompletność i aktualność informacji: 1) procedur i formalności wymaganych przy podejmowaniu, wykonywaniu lub zakończeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) ogólnych zasad świadczenia usług w państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1, w szczególności w zakresie ochrony konsumentów; 3) danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji; 4) sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców; 5) środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między właściwym organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami; 6) wydanych lub opracowanych przez właściwe organy wyjaśnień w zakresie przepisów dotyczących podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej; 8) praw i obowiązków pracowników i pracodawców. Tymczasem definicja organu właściwego niczego nie wyjaśnia, bowiem stanowi, że jest to organ właściwy w sprawach podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej organ administracji publicznej, samorządu zawodowego oraz inny organ władzy publicznej. Wobec powyższego należy rozważyć wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji odpowiedzialności za procedurę. Z proponowanego w dokumencie podejścia procesowego wynika, że ministrowie powinni kierować nie tylko funkcjonalnie odpowiednim działem administracji rządowej, ale również odpowiadać procesowo za każdą procedurę wynikającą z odpowiedniej ustawy, którą dany minister nadzoruje. To ministrowie pełniący funkcje organów centralnych (ID podmiotu administracji publicznej) powinni odpowiadać za przygotowywanie i publikację opisów, ich aktualizację, a także za publikację wzorów dokumentów elektronicznych w CRD. Oczywiście zawsze istnieje możliwość delegacji kompetencji w ramach kierowanego resortu na organy merytoryczne. Przypisanie procedury do ministerstwa jest jednak kwestią kluczową w zakresie poprawy systemu stanowienia prawa w Polsce. Pozwala wskazać organ odpowiedzialny za daną procedurę w kraju. Obecnie w przypadku procedur realizowanych lokalnie często resorty nie czują 12

13 odpowiedzialności za daną procedurę, co znacznie utrudnia prace m.in. w zakresie elektronizacji procedur (publikacja formularzy w CRD na epuap) czy publikacji opisów na portalu PPK. 2. Wdrożenie spójnego systemu jednolitej identyfikacji instytucji administracji publicznej, procedur oraz wzorów dokumentów W ramach tworzenia ww. baz danych proponuje się nadanie instytucjom, procedurom oraz wzorom dokumentów unikatowych identyfikatorów. Pozwoli to na ich łatwą identyfikację bez względu na stosowaną nazwę. Jest to szczególnie istotne w przypadku procedur oraz wzorów dokumentów, których nazwy często podlegają zmianom, spowodowanym zmianami w nowelizowanym prawie. Proponuje się wykorzystanie jako identyfikatorów numerów tworzonych wg standardu GS1. Zaletą takiego rozwiązania byłaby poza unikatowością i niepowtarzalnością tych identyfikatorów, także fakt, że standard GS1 jest powszechnie znany i stosowany w ponad 100 krajach na świecie. Realizacja projektu SPOCS - Simple procedures Online for cross-border Service Provision, którego zadaniem jest budowa Pojedynczych Punktów Kontaktowych drugiej generacji pokazała konieczność stworzenia jednej bazy w ramach całej UE zawierającej odpowiedniki danej procedury w poszczególnych krajach UE. Obecnie ten problem dotyczy m.in. różnego nazewnictwa procedur administracyjnych, w tym zawodów regulowanych w poszczególnych krajach UE. Zastosowanie identyfikatorów znacznie ułatwiłoby stworzenie odpowiednich relacji między procedurami. Korzyści z zastosowania identyfikatorów GS1 jeszcze wyraźniej widać w przypadku koniczności stworzenia relacji pomiędzy poszczególnymi dokumentami (problem ekwiwalentności dokumentów wymaganych w poszczególnych krajach przy realizacji procedur). Stworzenie odpowiedniej bazy dokumentów wraz z identyfikatorami pozwoliłby na wskazanie ekwiwalentów danych dokumentów w innych krajach. 3. Wdrożenie standardu opisu procedur administracyjnych i mechanizmów syndykacji treści W ramach projektu UEPA powstają opisy procedur, które po akceptacji właściwych resortów publikowane są na portalu PPK. Opisy te zawierają rekomendowany przez resort przebieg danej procedury. Jest to informacja przede wszystkim dla użytkowników portalu PPK, ale liczne wywiady w urzędach głównie szczebla gminnego i powiatowego wskazują, że opisy te stanowią również cenną informację dla urzędów w zakresie rekomendowanego przebiegu danej procedury. Polskie przepisy są wciąż na tyle niejednoznaczne i często zbyt ogólne, że pojawienie się nowych przepisów czy ich zmiana zawsze wymaga przez urzędy realizujące procedurę, wnikliwej interpretacji nowych przepisów. Jest to szczególnie istotne w przypadku procedur, które są bardzo mało popularne, np. związanych ze świadczeniem usług transgranicznych. Proponuje się zatem, aby w ramach procesu legislacji tworzony był rekomendowany schemat opisu procedury wynikający z danego aktu prawnego. W ten sposób uniknięto by konieczności prowadzenia żmudnych prac związanych z interpretacją przepisów prawa. Obecnie takie prace prowadzone są jednocześnie przez wiele urzędów realizujących procedury. Dodatkową korzyścią byłoby stworzenie gotowego opisu procedury do publikacji m.in. na portalu PPK. Problemem jaki występuje przy publikowaniu informacji w Internecie w wielu różnych miejscach jest kwestia utrzymania spójności i aktualności informacji. Rozwiązaniem powszechnie stosowany w tym zakresie są mechanizmy syndykacji treści, polegające na tym, że informacja opublikowana w jednym miejscu w Internecie trafia automatycznie w różne inne miejsca w sieci. W tej chwili instytucje publiczne zobowiązane są do publikacji informacji o realizowanych procedurach na stronach BIP. Dodatkowo informacje o zbliżonej treści publikowane są na platformie epuap (karta usługi), czy portalu PPK. Proponuje się, aby podstawowym stworzyć jedno miejsce referencyjne w zakresie 13

14 opisów procedur administracyjnych. Takie rozwiązanie wymagałoby odpowiedniej nowelizacji ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz ze zm.). Autorzy: Marcin Kraska - Z ca Kierownika Działu Centrum Elektronicznej Gospodarki, Kierownik Projektu UEPA, Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu Bogusław Śliwczyński - Koordynator ds. uproszczeń projektu UEPA, Pełnomocnik Dyrektora ds. Konsultingu, Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu Marta Matuszewska- Maroń - Kierownik Zespołu zadaniowego ds. uproszczeń projektu UEPA, Zespół Prawny, Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu Szymon Mamrot- Kierownik Zespołu zadaniowego ds. mapowania projektu UEPA, Centrum Elektronicznej Gospodarki, Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu Justyna Góral-Kaczmarek - członek Zespołu zadaniowego ds. uproszczeń projektu UEPA, Centrum Elektronicznej Gospodarki, Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu Karolina Oskory - Kierownik Zespołu zadaniowego ds. elektronizacji projektu UEPA, Centrum Elektronicznej Gospodarki, Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu Marta Wiśniewska - Kierownik Zespołu zadaniowego ds. helpdesku projektu UEPA, Centrum Elektronicznej Gospodarki, Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu Lucyna Łuczak - członek Zespołu zadaniowego ds. uproszczeń projektu UEPA, Zespół Prawny, Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu Załączniki: 1. BPMN_legislacja ustawy 14

Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia. Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony?

Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia. Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony? Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony? Karolina Oskory Marta Wiśniewska Instytut Logistyki i Magazynowania Dyrektywa usługowa Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Projekt UEPA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt UEPA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt UEPA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) Rozdział 2a Punkt Kontaktowy nakłada na organy administracji publicznej obowiązek:

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA.

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Linia Demarkacyjna, współpraca i integracja. Mariusz Madejczyk Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Elektronizacja usług administracji publicznej

Elektronizacja usług administracji publicznej Elektronizacja usług administracji publicznej Paweł Żebrowski Marta Matuszewska Maroń Lucyna Łuczak. Ciechocinek, 27.06.2014 r. Program Projekt UEPA Obsługa wniosku elektronicznego Obowiązki podmiotów

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Pojedyncze Punkty Kontaktowe biznes bez granic dr Marcin Kraska mgr Artur Kośmider

Pojedyncze Punkty Kontaktowe biznes bez granic dr Marcin Kraska mgr Artur Kośmider Pojedyncze Punkty Kontaktowe biznes bez granic dr Marcin Kraska mgr Artur Kośmider Warszawa, 19.05.2009 Agenda 1. Wprowadzenie 2. Dyrektywa Usługowa i Pojedyncze Punkty Kontaktowe 3. UEPA Proste procedury,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedstawiana nowelizacja przewiduje odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w ustawie z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

Główne cele projektu to: centralizacja bazy ewidencji działalności gospodarczej umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą

Główne cele projektu to: centralizacja bazy ewidencji działalności gospodarczej umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą Nowelizacja ustawy SDG i organizacji systemu rejestracji działalności gospodarczej: 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej [CEIDG] 2. Pojedynczy Punkt Kontaktowy Dariusz Bogdan

Bardziej szczegółowo

ustawy. Ze względu na dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych owocujący pojawianiem się nowoczesnych rozwiązań sprzętowych oraz

ustawy. Ze względu na dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych owocujący pojawianiem się nowoczesnych rozwiązań sprzętowych oraz Uzasadnienie Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw informatyzacji zawartego w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU

FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU Jacek Orłowski redaktor naczelny IT w Administracji Poznań, 30.09.2014 r. e-um: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Projekt z dnia 30 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Na podstawie art. 34a ust. 3c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Strona 1 z 5

UZASADNIENIE. Strona 1 z 5 UZASADNIENIE Stosownie do art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855), zwanej dalej ustawą", minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/584,projekt-rozporzadzenia-ministra-swia-z-dnia-2006-r-w-s prawie-wymagan-technicznyc.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 08:37

Bardziej szczegółowo

podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny również drogą elektroniczną.

podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny również drogą elektroniczną. UZASADNIENIE Projektowana ustawa zmierza do uproszczenia składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz upowszechniania tej formy kontaktów podatników, płatników i inkasentów z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( 0 okienka ) scenariusz realizacji

Koncepcja systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( 0 okienka ) scenariusz realizacji Projekt 11.04.2008 r. Koncepcja systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( 0 okienka ) scenariusz realizacji W celu przedstawienia spójnej koncepcji systemu ewidencji i informacji

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu trzech rozporządzeń Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

z dnia r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

z dnia r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych U S T AWA Projekt 19.09.2016 r. z dnia. 2016 r. o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych Art. 1. W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 221 oraz z 2015

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie e-usług w urzędzie przy minimalnych kosztach wnioski z Projektu UEPA

Wdrażanie e-usług w urzędzie przy minimalnych kosztach wnioski z Projektu UEPA Wdrażanie e-usług w urzędzie przy minimalnych kosztach wnioski z Projektu UEPA dr Marcin Kraska KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW GMINA ISTEBNA, 13-14 LUTEGO 2014 R.. UEPA

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r.

Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r. Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r. Czy w Polsce łatwo jest założyć biznes? Wg Rankingu Doing Business 2011, przygotowanego przez Bank Światowy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 3 UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Trzy miesiące CEIDG doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów:

Trzy miesiące CEIDG doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów: Trzy miesiące CEIDG doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów: Miedzeszyn 22.09.2011 1. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG] 2. Pojedynczego Punktu Kontaktowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie.

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 marca 2014 r. Pan. Janusz Cichoń. Sekretarz Stanu. Ministerstwo Finansów

Warszawa, 24 marca 2014 r. Pan. Janusz Cichoń. Sekretarz Stanu. Ministerstwo Finansów Warszawa, 24 marca 2014 r. Pan Janusz Cichoń Sekretarz Stanu Ministerstwo Finansów w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Finansów z dnia 19 lutego br., sygn.: DD3/0301/4/MCA/13/RD, dotyczącego konsultacji

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze Zielona Góra, dnia 6 października 2011 r. LZG 4101 08 03/2011, P/11/045 Pan Ryszard Walkowiak Wójt Gminy Szczaniec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY TWORZENIA JEDNOLITYCH IDENTYFIKATORÓW Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. 2012 r. w sprawie planu udzielania schronienia statkom potrzebującym pomocy na polskich obszarach morskich 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Mając na celu konieczność:

UZASADNIENIE. Mając na celu konieczność: UZASADNIENIE do projektu rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia

Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia Autorzy: Tomasz Filipowicz i Jerzy Filipowicz Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia W dniu 5 marca 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Czerwiec 2015 22 Uwagi do Projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej Związek Firm Pożyczkowych Opinia prawna w ramach konsultacji publicznych zorganizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w toku procesu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PLATFORMY e-puap we WIOŚ

WYKORZYSTANIE PLATFORMY e-puap we WIOŚ WYKORZYSTANIE PLATFORMY e-puap we WIOŚ Warszawa, 23-24 kwietnia Art. 12 u.u.i.ś. warunkuje udostępnianie informacji o środowisku po złożeniu pisemnego wniosku. Wyjątek od tej zasady przewidziano wyłącznie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Na podstawie art. 19a

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12 z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków Na podstawie art. 31 ust. 9 ustawy z dnia niepłodności (Dz. U. Nr.., poz.,) zarządza

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, określany dalej jako projekt, zmierza do osiągnięcia dwóch zasadniczych celów:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia..2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów Osoba odpowiedzialna za projekt

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 26 lipca 2011 r. UZASADNIENIE

Projekt z dnia 26 lipca 2011 r. UZASADNIENIE Projekt z dnia 26 lipca 2011 r. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru okrętowego i postępowania rejestrowego, zwanego dalej projektem

Bardziej szczegółowo

1. UCZESTNICY PROCEDURY: -1-

1. UCZESTNICY PROCEDURY: -1- Uwagi do wybranych części Dokumentu Propozycji Uproszczeń nr 17, zawierającego propozycje uproszczeń procedur administracyjnych związanych z wpisem, zmianą danych i wykreśleniem z rejestru agencji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce

Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce Tworzenie a jakość prawa w ochronie zdrowia w Polsce IX Sympozjum EBHC 2014-12-15 Autor: Jakub Adamski Food for thought o The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries,

Bardziej szczegółowo

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2.17.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2014r. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 tygodni od dnia ogłoszenia.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 tygodni od dnia ogłoszenia. Projekt z dnia 9 lipca 2008 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2009 r. w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa w Warszawie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2009 r. w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa w Warszawie Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2009 r. w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa w Warszawie Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r.

Bardziej szczegółowo

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl Konwent Informatyków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Projekt 31 lipca 2012 r.

Projekt 31 lipca 2012 r. Projekt 31 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego Na podstawie art. 186 6 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji kart usług udostępnianych na platformie EPUAP oraz BIP wraz z niezbędnymi wnioskami formularzami w Urzędzie Gminy Białe Błota

Procedura aktualizacji kart usług udostępnianych na platformie EPUAP oraz BIP wraz z niezbędnymi wnioskami formularzami w Urzędzie Gminy Białe Błota Załącznik Nr 2 do Zarządzenia SG.0050.43.2015 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 2 czerwca 2015 r. Procedura aktualizacji kart usług udostępnianych na platformie EPUAP oraz BIP wraz z niezbędnymi wnioskami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) USTAWA z dnia..2006 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r. ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l)

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l) Projekt z dnia 24 czerwca 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA l) Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERNET ADVERTISING BUREAU (IAB POLSKA) W/S PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy.

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy. UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn.

Bardziej szczegółowo