ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy) Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności CPV Usługi wdrażania oprogramowania CPV Usługi w zakresie oprogramowania CPV Usługi doradcze w zakresie oprogramowania CPV Usługi szkolenia personelu Warszawa 23 kwietnia 2015 r.

2 Rozdział 1: Lider Projektu PPHK Bytmet Ryszard Jagielski Ul. Kredytowa 3a/ Warszawa NIP Zlecenie będzie realizowane na rzecz i w siedzibach Partnera Projektu E-liderzy Pałuk i Krajny nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców po 14 szt. dla następujących partnerów tj: Powiat Nakielski Ul. Dąbrowskiego Nakło nad Notecią Gminy Nakło nad Notecią ul. Księdza Piotra Skargi Nakło nad Notecią Gminy Sadki, ul. Strażacka Sadki Gminy Szubin ul. Kcyńska Szubin Gmina Mrocza Pl. 1 Maja Mrocza Rozdział 2: Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienie , wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozdział 3: Opis przedmiotu zamówienia 1. KOD CPV: CPV Usługi wdrażania oprogramowania CPV Usługi w zakresie oprogramowania CPV Usługi doradcze w zakresie oprogramowania CPV Usługi szkolenia personelu Rozdział 3.1 Minimalne wymagania dotyczące Uruchomienia Kart Usług i e-formularzy na e-puap Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformi e epuap będzie wymagało przejścia następujących procesów: 1. Analiza usług podczas której zostaną zebrane wszystkie informacje na temat uruchamianych usług,

3 2. Na podstawie przeprowadzonej analizy zostanie opracowany dokument zawierający szczegółowy opis usług wraz ze sposobem ich realizacji. Opis musi uwzględniać wsparcie realizacji danego procesu drogą elektroniczną. Sporządzony powinien zostać w oparciu o aktualne przepisy prawa oraz dokumenty występujące w procesie. 3. Dla każdej usługi zostanie przygotowany docelowy model usługi zawierający dokładny opis mechanizmów i procesów w niej występujących. Powinny zostać wyszczególnione wszystkie zagrożenia i ograniczenia wdrożenia usługi, wynikające z przyczyn technicznych, prawnych oraz organizacyjnych. Docelowy model usługi powinien być zobrazowany za pomocą diagramu bądź diagramów BPMN przedstawiających w sposób graficzny wszystkie procesy występujące w usłudze uruchamianej na e-puap, 4. Dla wszystkich usług zostanie przygotowany opis zawierający dla każdej z nich minimum następujące pozycje: nazwa usługi, cel usługi, organ właściwy do realizacji usługi, rezultat realizacji usługi, etapy realizacji usługi, poziom dostępności usług, poziom uwierzytelnienia, skrócony opis usługi, kogo dotyczy (grupy docelowe odbiorców), podstawa prawna do świadczenia usługi w układzie: rodzaj aktu prawnego, pełna nazwa aktu prawnego, Dziennik Ustaw, rok, numer, pozycja, z późniejszymi zmianami (jeżeli dotyczy), data początku obowiązywania, data końca obowiązywania, informacje dodatkowe, wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych w usłudze, opłaty związane z usługą, czas realizacji usługi zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, informacja na temat zasad i tryb odwoławczego przyporządkowanie do jednego lub więcej zdarzenia (życiowego) z Klasyfikacji Zdarzeń, przyporządkowanie do Klasyfikacji Przedmiotowej Usług, 5. Przygotowanie usługi na platformie e-puap, w tym: przygotowanie wszystkich elektronicznych dokumentów w taki sposób, aby były oparte o format XML i aby były zgodne ze standardem dokumentów e-puap. Format dokumentów powinien być zgodny ze standardem obowiązującym w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych e- PUAP, przygotowanie elektronicznych formularzy (e-formularzy) oraz akcji w nich zawartych zgodnych z opracowanym wcześniej docelowym modelem usług. Przygotowane formularze powinny w maksymalnym stopniu wykorzystywać możliwości platformy e-puap takie jak słowniki oraz koordynator usług e-puap. Muszą również zapewniać walidację wprowadzonych danych zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera zgodnie z ustalonymi w schemacie dokumentu regułami. W przypadku błędnych e-formularz powinien zwracać stosowny komunikat. Tworzone e-formularze powinny posiadać mechanizm pobierania danych z profilu e-puap. Wszystkie e-formularze będą tworzone w sposób jednolity oraz z wykorzystaniem języka xforms. Przygotowane formularze będą posiadały możliwość świadczenia odpowiedzi. Przygotowane formularze muszą być zgodne ze wzorami i standardami opublikowanymi na platformie e-puap w sekcji Pomoc. Wyświetlone e-formularze nie muszą być

4 identyczne ze swoimi wzorami nieelektronicznymi, ale muszą zawierać wszystkie dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do ich treści i kontekstu zapisanych informacji, zgodnym ze wzorem. aplikacja powinna umożliwiać komunikację z systemami zewnętrznymi za pomocą usługi sieciowej Web- Services, 6. Przygotowanie instrukcji korzystania z usługi na platformie e-puap będący opisem usługi skierowanym do usługobiorcy. Opis taki w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości powinien przedstawiać kto, w jakim celu i w jaki sposób może korzystać z usługi. Szczegółowo powinny zostać opisane wymagania przystąpienia do realizacji usługi oraz jej przebieg krok po kroku. Szablon instrukcji usługi powinien być przygotowany przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego. 7. Przeprowadzenie testów w środowisku testowym i produkcyjnym platformy e-puap. Wykonawca powinien przygotować scenariusze testowe zrealizowanych usług i przekazać do akceptacji Zamawiającego. Na podstawie zaakceptowanych scenariuszy powinny zostać przeprowadzone testy na środowisku testowym i produkcyjnym platformy e-puap. Prowadzone testy powinny uwzględniać zapewnienie zgodności z obowiązującymi aktami normatywnymi w zakresie:: Przygotowanych opisów usług, Przygotowanych usług na platformie e-puap, Przygotowanych e-formularzy oraz dokumentów, Przygotowanych instrukcji korzystania z usług. Rozdział 4: Informacja o ofertach częściowych, wariantowych oraz o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych zgodnie z zadaniami przedstawionymi powyżej 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy wartości 50% zamówienia podstawowego. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozdział 5: Termin wykonania zamówienia Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do dnia 15 czerwca 2015 Rozdział 6: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, spełniający jednocześnie następujące warunki w zakresie: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca załączy do ofert oświadczenie iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania załącznik nr 1b b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał : Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap min 20 szt. Załącznik 3 Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania. 2. Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera Rozdział 7 zapytania. 3. Nie zachodzą powiązania osobiste ani kapitałowe pomiędzy firmą Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Konsultingowym BYTMET Ryszard Jagielski, osobami upoważnionymi przez firmę do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu firmy czynności związanych z przygotowaniem oraz wyborem oferty,

5 a w szczególności: uczestnictwo w firmie jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie przedstawiony załącznik nr 1a Rozdział 7: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w Rozdziale 6 Zapytania Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonego w Rozdziale 6 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 ) 2. Ofertę wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna za odrzuconą. Rozdział 8: Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami jest Ryszard Jagielski, ; Rozdział 9: Opis sposobu przygotowania oferty 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną (zawiązująca konsorcjum), w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum. 3. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, która winna zawierać: 1) określenie celu gospodarczego, 2) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, 3) określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), 4) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, 5) określenie odpowiedzialności solidarnej członków Konsorcjum względem Zamawiającego, 6) określenie zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego z członków Konsorcjum,

6 7) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zapytania: 7. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w postępowaniu: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2, b) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, wymienione w rozdziale 7, c) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 8. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim. 9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników, były ponumerowane kolejnymi numerami. 10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być podpisane przez osobę podpisującą ofertę. 11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik: a) do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. b) w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona notarialnie. 12. PPHK BYTMET Ryszard Jagielski ponadto zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec PPHK BYTMET Ryszard Jagielski (oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń). Do upływu terminu składania ofert PPHK BYTMET Ryszard Jagielski zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku zmiany treści zapytania podmioty, do których wysłano zapytania ofertowe oraz podmioty, które odpowiedziały na zapytanie do dnia zmiany treści zapytania, otrzymają nową wersję zapytania wraz z wydłużonym okresem składania ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje PPHK BYTMET Ryszard Jagielski do żadnego określonego działania. Ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje PPHK BYTMET Ryszard Jagielski do akceptacji oferty, w całości lub w części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia ofert. PPHK BYTMET Ryszard Jagielski zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez oferenta, który został wybrany. W przypadku, gdy cena najniższej oferty, niepodlegającej odrzuceniu dla danej części zamówienia przekraczać będzie kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentem, który zaproponował najniższą cenę dla danej części zamówienia i wyłonienia tą drogą wykonawcy, jeśli tą drogą nie uda się wyłonić wykonawcy wówczas zamawiający podejmie negocjacje kolejno z pozostałymi oferentami zgodnie z rankingiem oceny ofert. O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta. 13. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153 poz ze zm.) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem Tajemnica przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca winien złożyć na Formularzu Ofertowym. W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.

7 14. Wykonawca ponosi pełne ryzyko związane z doręczeniem oferty Zamawiającemu, w terminie składania ofert. 15. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty obciążają Wykonawcę. Rozdział 10: Miejsce i termin składania ofert oraz termin rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 1. Ofertę (tj. wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy przesłać droga elektroniczną na adres lub dostarczyć osobiście do biura zamawiającego lub wysłać pocztą na adres zamawiającego PPHK Bytmet Ryszard Jagielski Ul. Kredytowa 3a/ Warszawa 2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej. 3. Odpowiedź na w/w zapytanie należy przesłać na Formularzu ofertowym wraz z załącznikami, uwzględniając warunki opisane powyżej w terminie do dnia r. 4. Termin rozstrzygnięcia zapytania ofertowego do 15 maja Rozdział 11: Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena ofertowa stanowi ogólny koszt usługi stanowiącej przedmiot zamówienia i musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania i określenia ceny według usług wskazanych opisie przedmiotu zamówienia. 3. Wskazana w ofercie cena brutto będzie stała tzn. nie ulegnie zmianie w okresie realizacji umowy, w tym nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 4. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 5. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji kolejnych etapów przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich. Rozdział 12: Kryteria oraz sposób oceny ofert 1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty. Nie złożenie wyjaśnień lub udzielenie ich w niewłaściwej formie lub po terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty. 2. Zamawiający będzie oceniał oferty które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Wykonawców którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według następujących kryteriów: 1) Cena 100 % W kryterium tym zostanie zastosowany wzór: najniższa cena ofertowa brutto Ocena punktowa = x 100 pkt cena oferty badanej brutto Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone w zapytaniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

8 Rozdział 13: Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający w zawiadomieniu o wyborze oferty wskaże Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany. Rozdział 14: Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 1. Załącznik nr 1 Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 2. Załącznik 1a : Oświadczenie o braku powiązań 3. Załącznik 1b: Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności 4. Załącznik nr 2 Formularz oferty 5. Załącznik Nr 3 Wykaz usług Rozdział 15: Istotne dla stron postanowienia umowy Istotne postanowienia określające szczegółowe warunki realizacji Zamówienia będzie regulowała umowa, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą. Umowa zostanie podpisana po zatwierdzeniu dofinansowania przez MAC

9 Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.. nazwa i adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe z dnia 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.w ramach projektu E-liderzy Pałuk i Krajny- nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczamy, że: 1) spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym; 2) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach określonych w zapytaniu ofertowym., dnia 2014 roku (pieczęć i podpis Wykonawcy)

10 Załącznik 1a : Oświadczenie o braku powiązań Oświadczenie o braku powiązań W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.. w ramach projektu E-liderzy Pałuk i Krajny- nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam, że nie zachodzą powiązania osobiste ani kapitałowe pomiędzy firmą Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Konsultingowym BYTMET Ryszard Jagielski, osobami upoważnionymi przez firmę do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu firmy czynności związanych z przygotowaniem oraz wyborem oferty, a (wpisać nazwę wykonawcy). W szczególności: uczestnictwo w firmie jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności (miejscowość i data)... (pieczęć i podpis Wykonawcy)

11 Załącznik 1b: Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. w ramach projektu E-liderzy Pałuk i Krajny nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam, iż spełniam warunki określone w Rozdz. 6 - Zapytania ofertowego Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, tj.: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia (miejscowość i data) (pieczęć i podpis Wykonawcy)

12 Załącznik nr 2 Formularz oferty (nazwa i adres Wykonawcy). (miejscowość i data) FORMULARZ OFERTY wzór Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia my niżej podpisani: działając w imieniu i na rzecz:... (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych. 2. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 3. OFERUJEMY (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 4. realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną CENĘ BRUTTO... zł (słownie:... złotych). 5. Cena jednostkowa brutto za uruchomienie 1 e-formularza wynosi.zł( słownie..złotych) 6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Zamówienia, od dnia podpisania umowy do 15 czerwca 2015 r. 7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte, w szczególności zapoznaliśmy się określonymi w Zapytaniu i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych Zapytaniu ofertowym. 8. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 9. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach..*, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. 10. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta obejmuje świadczenie 24 miesięcznego okresu gwarancji oraz asysty technicznej i serwisowej, w tym obsługi HelpDesk. 11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: Imię i nazwisko. Adres:. Telefon:.. Fax:. Adres .., dnia 2015roku *Odpowiednie wpisać (pieczęć i podpis Wykonawcy)

13 Załącznik nr 3 Wykaz usług WYKAZ WYKONANYCH USŁUG Nazwa zamówienia: Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap przedstawiamy wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Odbiorcy usług Przedmiot usługi Data wykonania usługi

14 Załącznik nr 4 Wzór umowy, dnia 2015 roku (pieczęć i podpis Wykonawcy) UMOWA nr.. zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Działając w imieniu i na rzecz konsorcjum projektu E-Liderzy Pałuk i Krajny nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców Lider Projektu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Konsultigowe BYTMET Ryszard Jagielski, z siedzibą ul. Kredytowa 3a/114; Warszawa Regon: NIP: reprezentowane przez: Właściciela Ryszarda Jagielskiego zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym zawiera umowę z a łącznie zwanych Stronami 1 Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania działań przedstawionych w opisach przedmiotu zamówienia zawartych w pkt 2 w ramach projektu., E-liderzy Pałuk I Krajny - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej (Zwanego dalej Projektem) realizowanego przez Zleceniodawcę. 2 Zlecenie obejmuje Uruchomienia Kart Usług i e-formularzy na e-puap po 14 szt. dla następujących partnerów które będzie realizowane na rzecz i w siedzibach Partnera Projektu E-liderzy Pałuk i Krajny nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców tj: Powiat Nakielski Ul. Dąbrowskiego Nakło nad Notecią Gminy Nakło nad Notecią ul. Księdza Piotra Skargi 7

15 Nakło nad Notecią Gminy Sadki, ul. Strażacka Sadki Gminy Szubin ul. Kcyńska Szubin Gmina Mrocza Pl. 1 Maja Mrocza 3 Opis przedmiotu zamówienia 3. KOD CPV: CPV Usługi wdrażania oprogramowania CPV Usługi w zakresie oprogramowania CPV Usługi doradcze w zakresie oprogramowania CPV Usługi szkolenia personelu Rozdział 3.1 Minimalne wymagania dotyczące Uruchomienia Kart Usług i e-formularzy na e-puap Uruchomienie Kart Usługi i e-formularzy na e-puap będzie wymagało przejścia następujących procesów: 1. Analiza usług podczas której zostaną zebrane wszystkie informacje na temat uruchamianych usług, 2. Na podstawie przeprowadzonej analizy zostanie opracowany dokument zawierający szczegółowy opis usług wraz ze sposobem ich realizacji. Opis musi uwzględniać wsparcie realizacji danego procesu drogą elektroniczną. Sporządzony powinien zostać w oparciu o aktualne przepisy prawa oraz dokumenty występujące w procesie. 3. Dla każdej usługi zostanie przygotowany docelowy model usługi zawierający dokładny opis mechanizmów i procesów w niej występujących. Powinny zostać wyszczególnione wszystkie zagrożenia i ograniczenia wdrożenia usługi, wynikające z przyczyn technicznych, prawnych oraz organizacyjnych. Docelowy model usługi powinien być zobrazowany za pomocą diagramu bądź diagramów BPMN przedstawiających w sposób graficzny wszystkie procesy występujące w usłudze uruchamianej na e-puap, 4. Dla wszystkich usług zostanie przygotowany opis zawierający dla każdej z nich minimum następujące pozycje: nazwa usługi, cel usługi, organ właściwy do realizacji usługi, rezultat realizacji usługi,

16 etapy realizacji usługi, poziom dostępności usług, poziom uwierzytelnienia, skrócony opis usługi, kogo dotyczy (grupy docelowe odbiorców), podstawa prawna do świadczenia usługi w układzie: rodzaj aktu prawnego, pełna nazwa aktu prawnego, Dziennik Ustaw, rok, numer, pozycja, z późniejszymi zmianami (jeżeli dotyczy), data początku obowiązywania, data końca obowiązywania, informacje dodatkowe, wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych w usłudze, opłaty związane z usługą, czas realizacji usługi zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, informacja na temat zasad i tryb odwoławczego przyporządkowanie do jednego lub więcej zdarzenia (życiowego) z Klasyfikacji Zdarzeń, przyporządkowanie do Klasyfikacji Przedmiotowej Usług, 5. Przygotowanie usługi na platformie e-puap, w tym: przygotowanie wszystkich elektronicznych dokumentów w taki sposób, aby były oparte o format XML i aby były zgodne ze standardem dokumentów e-puap. Format dokumentów powinien być zgodny ze standardem obowiązującym w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych e-puap, przygotowanie elektronicznych formularzy (e-formularzy) oraz akcji w nich zawartych zgodnych z opracowanym wcześniej docelowym modelem usług. Przygotowane formularze powinny w maksymalnym stopniu wykorzystywać możliwości platformy e-puap takie jak słowniki oraz koordynator usług e-puap. Muszą również

17 zapewniać walidację wprowadzonych danych zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera zgodnie z ustalonymi w schemacie dokumentu regułami. W przypadku błędnych e-formularz powinien zwracać stosowny komunikat. Tworzone e-formularze powinny posiadać mechanizm pobierania danych z profilu e-puap. Wszystkie e-formularze będą tworzone w sposób jednolity oraz z wykorzystaniem języka xforms. Przygotowane formularze będą posiadały możliwość świadczenia odpowiedzi. Przygotowane formularze muszą być zgodne ze wzorami i standardami opublikowanymi na platformie e-puap w sekcji Pomoc. Wyświetlone e-formularze nie muszą być identyczne ze swoimi wzorami nieelektronicznymi, ale muszą zawierać wszystkie dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do ich treści i kontekstu zapisanych informacji, zgodnym ze wzorem. aplikacja powinna umożliwiać komunikację z systemami zewnętrznymi za pomocą usługi sieciowej Web- Services, 6. Przygotowanie instrukcji korzystania z usługi na platformie e-puap będący opisem usługi skierowanym do usługobiorcy. Opis taki w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości powinien przedstawiać kto, w jakim celu i w jaki sposób może korzystać z usługi. Szczegółowo powinny zostać opisane wymagania przystąpienia do realizacji usługi oraz jej przebieg krok po kroku. Szablon instrukcji usługi powinien być przygotowany przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego. 7. Przeprowadzenie testów w środowisku testowym i produkcyjnym platformy e-puap. Wykonawca powinien przygotować scenariusze testowe zrealizowanych usług i przekazać do akceptacji Zamawiającego. Na podstawie zaakceptowanych scenariuszy powinny zostać przeprowadzone testy na środowisku testowym i produkcyjnym platformy e-puap. Prowadzone testy powinny uwzględniać zapewnienie zgodności z obowiązującymi aktami normatywnymi w zakresie:: Przygotowanych opisów usług, Przygotowanych usług na platformie e-puap, Przygotowanych e-formularzy oraz dokumentów, Przygotowanych instrukcji korzystania z usług. 4 Zasady realizacji Przedmiot umowy winien być wykonany z należytą starannością i z zastosowaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania, zgodnie z wymogami Projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wskazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat umowy, tzn., za jej wykonanie w sposób wyżej opisany. Wykonawca oświadcza, że posiada kadrę z kwalifikacjami, doświadczeniem i umiejętnościami niezbędnymi do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca nie może zawierać żadnych umów czy porozumień, które uniemożliwiałyby realizację niniejszej umowy, a w szczególności umów, które stwarzałyby konflikt interesów. Wykonawca może przekazać do realizacji prace objęte przedmiotem niniejszej umowy, podwykonawcom tylko w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Zamawiającego. Wszelkie zdarzenia czy okoliczności, które mogą skutkować niewykonaniem bądź opóźnionym wykonaniem usług koniecznych do pomyślnego i terminowego ukończenia szkoleń winny być niezwłocznie zgłoszone do Zamawiającego.

18 Miejsce wykonania przedmiotu umowy: Zlecenie będzie realizowane na rzecz i w siedzibie Partnera Projektu E-liderzy Pałuk i Krajny nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców tj: Powiat Nakielski Ul. Dąbrowskiego Nakło nad Notecią Gminy Nakło nad Notecią ul. Księdza Piotra Skargi Nakło nad Notecią Gminy Sadki, ul. Strażacka Sadki Gminy Szubin ul. Kcyńska Szubin Gmina Mrocza Pl. 1 Maja Mrocza Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na 15 czerwca Wysokość ceny za wykonanie całości usługi określonej w 1 wynosi:. PLN brutto ( słownie: ) Cena jednostkowa wykonania formularza wynosi:.( słownie..) 2.Płatność zostanie zrealizowana przez Zamawiającego przelewem na podstawie oryginału faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. 3.Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4.Strony ustalają niezmienność ceny w okresie trwania umowy. 5.Zamawiajacy nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym zastosowaniem i naliczeniem odpowiedniej stawki podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy. 6.Strony dopuszczają zaliczkowanie umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej do 80% wartości umowy. 6 Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego, oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany Stron umowy. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna 7 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Zamawiający może naliczać kary umowne, gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy w wysokości 20% wartości umowy;

19 2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: z upływem czasu, na który została zawarta, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnienia warunków umowy, a w szczególności rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy, wadliwego ich wykonywania, nie odebrania przedmiotu umowy przez Partnerów Projektu opisanych w 1 pkt 3 3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach, gdy Wykonawca: a) został tymczasowo aresztowany na okres powyżej 1 miesiąca, b) popełnił w czasie trwania umowy przestępstwo, które uniemożliwia dalsze świadczenie usług przez Wykonawcę. 4. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, jeżeli druga Strona w sposób zawiniony działa na jej szkodę lub jeżeli druga Strona rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy. 5. W przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca, wstrzyma z jakichkolwiek przyczyn finansowanie projektu obejmującego przedmiot umowy, Wykonawca ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 9 Poufność 1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również po jej zakończeniu, Strony bezwzględnie zobowiązują się do nie ujawniania i zachowania poufności wszelkich informacji i materiałów uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy (Informacje Poufne). 2. Obowiązek ten obejmuje informacje dotyczące Stron lub podmiotów z nimi powiązanych, a zwłaszcza: treść Umowy, sytuacji finansowej, kontraktów oraz działań gospodarczych, informacje techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne przedsiębiorstwa, jak również dane osobowe pracowników. 3. Strony zobowiązują się wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celu wywiązywania się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 4. Obowiązek zachowania poufności nie obejmuje informacji: a. powszechnie znanych, b. przeznaczonych do rozpowszechniania na podstawie pisemnego porozumienia Stron. c. których ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, przy czym o każdym takim fakcie ujawnienie Strony będą się niezwłocznie wzajemnie informować. 5. Każda ze Stron ponosi wobec drugiej Strony pełną odpowiedzialność za ujawnienie Informacji Poufnych przez swoich pracowników, podwykonawców i inne współpracujące z nim osoby trzecie. 6. Na życzenie jednej Strony druga strona zobowiązuje się do podpisania odrębnego oświadczenia o zachowaniu poufności.

20 7. Powyższa klauzula nie pozbawia prawa Zamawiającego do wymienienia Wykonawcy, jako klienta we wszelkich materiałach promocyjnych, reklamowych i sprzedażowych Zamawiającego, niezależnie od rodzaju użytego dla tych celów medium. 10 Oświadczenie Wykonawcy W związku z umową w ramach projektu E-liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą powiązania osobiste ani kapitałowe pomiędzy firmą Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Konsultingowym BYTMET Ryszard Jagielski, osobami upoważnionymi przez firmę do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu firmy czynności związanych procedurą wyboru Wykonawcy i przygotowaniem umowy, W szczególności: uczestnictwo w firmie jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu sądów właściwych dla siedziby Zamawiającego. 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 14 1) Niniejsza Umowa reguluje w sposób wyczerpujący stosunki pomiędzy Stronami w odniesieniu do czynności będących jej przedmiotem oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia pomiędzy Stronami dotyczące tych spraw, 3) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 3) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Osobami upoważnionymi do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z niniejszą Umową są: ze strony Zamawiającego Ryszard Jagielski ze strony Wykonawcy- Arkadiusz Kowalewski. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.05.2015 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: Fundacja STIWEK Ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. przeprowadzeniem kursów MS Office, w ramach projektu pt. Rozwój szkół

OGŁOSZENIE. przeprowadzeniem kursów MS Office, w ramach projektu pt. Rozwój szkół Warszawa, dnia 21 września 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, jako beneficjent projektu: Rozwój szkół powiatu ostrowskiego, realizując

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny składu i druku ulotki promocyjnej wraz z opracowaniem graficznym, opracowaniem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, dnia 30 października 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Elbląg dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę LEM Sp. z o. o., ul. Skrzydlata 28, 82-300 Elbląg o dofinansowanie projektu pt. Nowoczesne wzornictwo podstawą strategii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia)

1. Opis przedmiotu zamówienia (kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowanie oprogramowania, internetowe i wsparcia) Białystok, 13.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2012 Fundacja Business to Business w związku z realizacją Projektu Innowacyjny System Rezerwacji Turystycznej On- line dla optymalnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 28.03.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2013/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/03 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bądź aktywny, bądź niezależny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn 14.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki równych szans kobiet i mężczyzn dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. Rybczewice, dnia 01.05.2015 Podstawa prawna: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 04 październik 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/ATP/12/S/COA z dnia 12 marzec 2012. I. Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND.POKL.08.01.02-24-016/11

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.10.00.00-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki 30.23.43.00-1 - Płyty kompaktowe (CD)

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.10.00.00-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki 30.23.43.00-1 - Płyty kompaktowe (CD) Zapytanie ofertowe dotyczące druku broszur przewodnik do studiowania specjalności oraz przygotowanie płyt CD z materiałami dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Budowa potencjału Uczelni Łazarskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 03/AE/2013 Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości Staszów, dnia 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015 na obsługę prawną projektu Nowe szanse-nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na składanie ofert doradców zawodowych na realizację usługi związanej z indywidualnym doradztwem zawodowym i poradnictwem zawodowym dla 90 osób niepełnosprawnych w ramach projektu Dziś

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Nowe Pole, dnia 16.09.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę ZPD STOLZEN Zenon Adamek o dofinansowanie projektu pt. Nowoczesne wzornictwo dźwignią rozwoju ZPD STOLZEN w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1/01/14/BPO z dnia 22.01.2014 r. Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 16/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 22 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 16/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 26/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 26/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 31 maja 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 26/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014

Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Zapytanie ofertowe nr JAN/01/2014 Wrocław, dnia 24.01.2014 na usługę przeprowadzenia egzaminu TELC z języka niemieckiego oraz angielskiego na poziomie A2 i B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/IWR dotyczące usługi szkoleniowej w zakresie księgowość i gospodarka odpadami w ramach projektu Inwestycja w rozwój szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Znak: 7/6.2/2014

I. ZAMAWIAJĄCY II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Znak: 7/6.2/2014 Znak: 7/6.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 05-03-2014r. dotyczące wyboru wykonawcy Wsparcia Pomostowego świadczonego w postaci usługi doradczej dla nowych przedsiębiorstw w ramach realizacji projektu Masz

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE LOGOPEDA/Z/2014 Cieszyn, 8 kwietnia 2014 r. W związku z realizacją projektu Przeszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" UDA- POKL.09.01.01-24-046/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Usługa szkoleniowa W związku z realizacją projektu Szkolenia Pracowników Bolsius Polska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego.

Usługi będą świadczone w trybie indywidualnym przez jedną osobę spełniającą wymagania Zamawiającego. ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Warszawa, dn. 22.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W KIERUNKU FASD W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkoleń pt. Opiekun/ka osoby starszej, osoby niepełnosprawnej, dziecka w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27.11.2012, l.dz. 06/11/2012/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 27.11.2012, l.dz. 06/11/2012/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.11.2012, l.dz. 06/11/2012/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: KARGO sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wyłonienia usługodawcy w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu spawania w ramach projektu pt.: Człowiek + certyfikat = fundament GKB nr POKL.08.01.01-22- 004/13 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Człowiek-najlepsza inwestycja

Człowiek-najlepsza inwestycja Gliwice, 10.10.2014 Zapytanie ofertowe nr 18/POKL/2013 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu Coachingowy Styl Zarządzania Zespołem z poddziałania 2.1.1 PO KL pt. Wiedza dla Rozwoju OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa Warszawa, dnia 1 marca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników/czek niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 08/AE/2013 Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności. realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia , l.dz. 01/06/2013/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia , l.dz. 01/06/2013/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 06.06.2013, l.dz. 01/06/2013/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: Kod: 79632000-3 Opis: Szkolenie pracowników Zamawiający: KARGO sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Hurt-Imp-Ex.Kłodzko-Ustronie Piechowice, dnia 20.06.2016 r. Zapytanie ofertowe Adres do korespondencji: Ul. Żymierskiego 73 58-573 Piechowice Tel.: (75) 761 24 13 z siedzibą w Ścinawicy 47,, Tel.: (75)

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. Spawacz metodą MIG i MAG w ramach projektu Nowe kwalifikacyjne- lepsze perspektywy! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 1/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie analizy potrzeb przedsiębiorców w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 79311200-9 Usługi przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock, Biuro Projektu, ul. Oskara Kolberga

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.08 2014 r. Do:.... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014 Częstochowa, 04.08 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014 dotyczy: wynajmu lokalu na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego oraz sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia warsztatów grupowych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/02 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr NKPP/2012/2

Zapytanie ofertowe nr NKPP/2012/2 Zapytanie ofertowe nr NKPP/2012/2 dotyczące wyłonienia trenerów do przeprowadzenia szkoleń Lean Management w woj. podlaskim, w związku z realizacją projektu Nowoczesne kwalifikacje pracowników produkcji

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Szczebrzeszyn, dnia 23.11.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę Trimex Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu pt.: "Strategia wzornicza drogą do wzrostu konkurencyjności oraz innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r.

Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r. Tekst jednolity zapytania ofertowego nr 1/POKL/8.1.2/2011 zawierający zmiany wprowadzone przez Zamawiającego 21.02.2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY PBS Spółka z o.o. Ul. Junaków 2, 81-812 Sopot Sąd Rejonowy w Gdańsku,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE. ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę GOŹDŹ JAN EUREKA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO I PROJEKTOWANIE o dofinansowanie projektu pt. Audyt wzorniczy i strategia wzornicza jako droga

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2014. wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2014. wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych Jaworzno, 04 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2014 dotyczy: wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń grupowych dla uczestników projektu pn. Młodzi na start! realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na naklejki samoprzylepne

Zapytanie ofertowe na naklejki samoprzylepne Zapytanie ofertowe na naklejki samoprzylepne Projekt Praktyki pedagogiczne kompetentnie, twórczo, przyjemnie (nr umowy dofinansowania: UDA-POKL.03.03.02-00-041/10-01) realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK Topas Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 23.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. Zielone światło

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 31.01.2014 działając jako Projektodawca w ramach projektu GLOBALG.A.P przyszłością branży spożywczej, zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia z obsługi komputera z ECDL Start w ramach projektu DZIŚ WYKLUCZENIE- JUTRO ZATRUDNIENIE! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27 października 2014 r. Zakup miejsca na kursie/szkoleniu z zakresu pełnienia funkcji samodzielnego księgowego w ramach projektu pn.: Nowa ścieżka kariery program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

3 W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do: Zapytanie ofertowe dot. szkolenia z controllingu i zarządzania finansami na Uczelni Wyższej W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 5/POKL/2014 Szczuczyn 10.07.2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn... Zapytanie ofertowe nr 5/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides (ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin).

I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides (ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin). Lublin, dn. 17 luty 2015 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides Ul. Niecała 4/5a 20-080 Lublin NIP 9462387914 REGON 432663772 KRS 0000168509 Email: bonafides@op.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Zapytanie ofertowe. Realizator Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 13 stycznia 2015 roku Wykonawca Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa Warszawa, 05.02.2013 r. Szanowni Państwo, w związku z realizacją przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych projektu AGORA. Strengthening the social dialogue ( AGORA. Wzmocnienie dialogu społecznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 dotyczące wyłonienia psychologa na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników w ramach projektu pn.: Zachodniopomorski aktywny abstynent

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź, lodz@ptsr.org.pl

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź, lodz@ptsr.org.pl ZAPYTANIE OFERTOWE na materiały informacyjno-rekrutacyjne w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób chorych na stwardnienie rozsiane, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo