ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy) Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności CPV Usługi wdrażania oprogramowania CPV Usługi w zakresie oprogramowania CPV Usługi doradcze w zakresie oprogramowania CPV Usługi szkolenia personelu Warszawa 23 kwietnia 2015 r.

2 Rozdział 1: Lider Projektu PPHK Bytmet Ryszard Jagielski Ul. Kredytowa 3a/ Warszawa NIP Zlecenie będzie realizowane na rzecz i w siedzibach Partnera Projektu E-liderzy Pałuk i Krajny nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców po 14 szt. dla następujących partnerów tj: Powiat Nakielski Ul. Dąbrowskiego Nakło nad Notecią Gminy Nakło nad Notecią ul. Księdza Piotra Skargi Nakło nad Notecią Gminy Sadki, ul. Strażacka Sadki Gminy Szubin ul. Kcyńska Szubin Gmina Mrocza Pl. 1 Maja Mrocza Rozdział 2: Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienie , wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozdział 3: Opis przedmiotu zamówienia 1. KOD CPV: CPV Usługi wdrażania oprogramowania CPV Usługi w zakresie oprogramowania CPV Usługi doradcze w zakresie oprogramowania CPV Usługi szkolenia personelu Rozdział 3.1 Minimalne wymagania dotyczące Uruchomienia Kart Usług i e-formularzy na e-puap Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformi e epuap będzie wymagało przejścia następujących procesów: 1. Analiza usług podczas której zostaną zebrane wszystkie informacje na temat uruchamianych usług,

3 2. Na podstawie przeprowadzonej analizy zostanie opracowany dokument zawierający szczegółowy opis usług wraz ze sposobem ich realizacji. Opis musi uwzględniać wsparcie realizacji danego procesu drogą elektroniczną. Sporządzony powinien zostać w oparciu o aktualne przepisy prawa oraz dokumenty występujące w procesie. 3. Dla każdej usługi zostanie przygotowany docelowy model usługi zawierający dokładny opis mechanizmów i procesów w niej występujących. Powinny zostać wyszczególnione wszystkie zagrożenia i ograniczenia wdrożenia usługi, wynikające z przyczyn technicznych, prawnych oraz organizacyjnych. Docelowy model usługi powinien być zobrazowany za pomocą diagramu bądź diagramów BPMN przedstawiających w sposób graficzny wszystkie procesy występujące w usłudze uruchamianej na e-puap, 4. Dla wszystkich usług zostanie przygotowany opis zawierający dla każdej z nich minimum następujące pozycje: nazwa usługi, cel usługi, organ właściwy do realizacji usługi, rezultat realizacji usługi, etapy realizacji usługi, poziom dostępności usług, poziom uwierzytelnienia, skrócony opis usługi, kogo dotyczy (grupy docelowe odbiorców), podstawa prawna do świadczenia usługi w układzie: rodzaj aktu prawnego, pełna nazwa aktu prawnego, Dziennik Ustaw, rok, numer, pozycja, z późniejszymi zmianami (jeżeli dotyczy), data początku obowiązywania, data końca obowiązywania, informacje dodatkowe, wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych w usłudze, opłaty związane z usługą, czas realizacji usługi zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, informacja na temat zasad i tryb odwoławczego przyporządkowanie do jednego lub więcej zdarzenia (życiowego) z Klasyfikacji Zdarzeń, przyporządkowanie do Klasyfikacji Przedmiotowej Usług, 5. Przygotowanie usługi na platformie e-puap, w tym: przygotowanie wszystkich elektronicznych dokumentów w taki sposób, aby były oparte o format XML i aby były zgodne ze standardem dokumentów e-puap. Format dokumentów powinien być zgodny ze standardem obowiązującym w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych e- PUAP, przygotowanie elektronicznych formularzy (e-formularzy) oraz akcji w nich zawartych zgodnych z opracowanym wcześniej docelowym modelem usług. Przygotowane formularze powinny w maksymalnym stopniu wykorzystywać możliwości platformy e-puap takie jak słowniki oraz koordynator usług e-puap. Muszą również zapewniać walidację wprowadzonych danych zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera zgodnie z ustalonymi w schemacie dokumentu regułami. W przypadku błędnych e-formularz powinien zwracać stosowny komunikat. Tworzone e-formularze powinny posiadać mechanizm pobierania danych z profilu e-puap. Wszystkie e-formularze będą tworzone w sposób jednolity oraz z wykorzystaniem języka xforms. Przygotowane formularze będą posiadały możliwość świadczenia odpowiedzi. Przygotowane formularze muszą być zgodne ze wzorami i standardami opublikowanymi na platformie e-puap w sekcji Pomoc. Wyświetlone e-formularze nie muszą być

4 identyczne ze swoimi wzorami nieelektronicznymi, ale muszą zawierać wszystkie dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do ich treści i kontekstu zapisanych informacji, zgodnym ze wzorem. aplikacja powinna umożliwiać komunikację z systemami zewnętrznymi za pomocą usługi sieciowej Web- Services, 6. Przygotowanie instrukcji korzystania z usługi na platformie e-puap będący opisem usługi skierowanym do usługobiorcy. Opis taki w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości powinien przedstawiać kto, w jakim celu i w jaki sposób może korzystać z usługi. Szczegółowo powinny zostać opisane wymagania przystąpienia do realizacji usługi oraz jej przebieg krok po kroku. Szablon instrukcji usługi powinien być przygotowany przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego. 7. Przeprowadzenie testów w środowisku testowym i produkcyjnym platformy e-puap. Wykonawca powinien przygotować scenariusze testowe zrealizowanych usług i przekazać do akceptacji Zamawiającego. Na podstawie zaakceptowanych scenariuszy powinny zostać przeprowadzone testy na środowisku testowym i produkcyjnym platformy e-puap. Prowadzone testy powinny uwzględniać zapewnienie zgodności z obowiązującymi aktami normatywnymi w zakresie:: Przygotowanych opisów usług, Przygotowanych usług na platformie e-puap, Przygotowanych e-formularzy oraz dokumentów, Przygotowanych instrukcji korzystania z usług. Rozdział 4: Informacja o ofertach częściowych, wariantowych oraz o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych zgodnie z zadaniami przedstawionymi powyżej 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy wartości 50% zamówienia podstawowego. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozdział 5: Termin wykonania zamówienia Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do dnia 15 czerwca 2015 Rozdział 6: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, spełniający jednocześnie następujące warunki w zakresie: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca załączy do ofert oświadczenie iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania załącznik nr 1b b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał : Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap min 20 szt. Załącznik 3 Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania. 2. Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera Rozdział 7 zapytania. 3. Nie zachodzą powiązania osobiste ani kapitałowe pomiędzy firmą Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Konsultingowym BYTMET Ryszard Jagielski, osobami upoważnionymi przez firmę do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu firmy czynności związanych z przygotowaniem oraz wyborem oferty,

5 a w szczególności: uczestnictwo w firmie jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Warunek zostanie spełniony jeżeli zostanie przedstawiony załącznik nr 1a Rozdział 7: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w Rozdziale 6 Zapytania Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określonego w Rozdziale 6 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 ) 2. Ofertę wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna za odrzuconą. Rozdział 8: Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcami jest Ryszard Jagielski, ; Rozdział 9: Opis sposobu przygotowania oferty 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną (zawiązująca konsorcjum), w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum. 3. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, która winna zawierać: 1) określenie celu gospodarczego, 2) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, 3) określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), 4) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, 5) określenie odpowiedzialności solidarnej członków Konsorcjum względem Zamawiającego, 6) określenie zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego z członków Konsorcjum,

6 7) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 6. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zapytania: 7. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w postępowaniu: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2, b) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, wymienione w rozdziale 7, c) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 8. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim. 9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników, były ponumerowane kolejnymi numerami. 10. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być podpisane przez osobę podpisującą ofertę. 11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik: a) do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. b) w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona notarialnie. 12. PPHK BYTMET Ryszard Jagielski ponadto zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec PPHK BYTMET Ryszard Jagielski (oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń). Do upływu terminu składania ofert PPHK BYTMET Ryszard Jagielski zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku zmiany treści zapytania podmioty, do których wysłano zapytania ofertowe oraz podmioty, które odpowiedziały na zapytanie do dnia zmiany treści zapytania, otrzymają nową wersję zapytania wraz z wydłużonym okresem składania ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje PPHK BYTMET Ryszard Jagielski do żadnego określonego działania. Ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje PPHK BYTMET Ryszard Jagielski do akceptacji oferty, w całości lub w części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia ofert. PPHK BYTMET Ryszard Jagielski zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najlepszej oferty w przypadku rezygnacji z podpisania umowy przez oferenta, który został wybrany. W przypadku, gdy cena najniższej oferty, niepodlegającej odrzuceniu dla danej części zamówienia przekraczać będzie kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentem, który zaproponował najniższą cenę dla danej części zamówienia i wyłonienia tą drogą wykonawcy, jeśli tą drogą nie uda się wyłonić wykonawcy wówczas zamawiający podejmie negocjacje kolejno z pozostałymi oferentami zgodnie z rankingiem oceny ofert. O miejscu i dokładnym terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta. 13. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 153 poz ze zm.) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem Tajemnica przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca winien złożyć na Formularzu Ofertowym. W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.

7 14. Wykonawca ponosi pełne ryzyko związane z doręczeniem oferty Zamawiającemu, w terminie składania ofert. 15. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty obciążają Wykonawcę. Rozdział 10: Miejsce i termin składania ofert oraz termin rozstrzygnięcia zapytania ofertowego 1. Ofertę (tj. wypełniony Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy przesłać droga elektroniczną na adres lub dostarczyć osobiście do biura zamawiającego lub wysłać pocztą na adres zamawiającego PPHK Bytmet Ryszard Jagielski Ul. Kredytowa 3a/ Warszawa 2. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej. 3. Odpowiedź na w/w zapytanie należy przesłać na Formularzu ofertowym wraz z załącznikami, uwzględniając warunki opisane powyżej w terminie do dnia r. 4. Termin rozstrzygnięcia zapytania ofertowego do 15 maja Rozdział 11: Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena ofertowa stanowi ogólny koszt usługi stanowiącej przedmiot zamówienia i musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania i określenia ceny według usług wskazanych opisie przedmiotu zamówienia. 3. Wskazana w ofercie cena brutto będzie stała tzn. nie ulegnie zmianie w okresie realizacji umowy, w tym nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 4. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 5. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji kolejnych etapów przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich. Rozdział 12: Kryteria oraz sposób oceny ofert 1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty. Nie złożenie wyjaśnień lub udzielenie ich w niewłaściwej formie lub po terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty. 2. Zamawiający będzie oceniał oferty które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Wykonawców którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według następujących kryteriów: 1) Cena 100 % W kryterium tym zostanie zastosowany wzór: najniższa cena ofertowa brutto Ocena punktowa = x 100 pkt cena oferty badanej brutto Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone w zapytaniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

8 Rozdział 13: Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający w zawiadomieniu o wyborze oferty wskaże Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu podpisania umowy Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany. Rozdział 14: Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 1. Załącznik nr 1 Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 2. Załącznik 1a : Oświadczenie o braku powiązań 3. Załącznik 1b: Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności 4. Załącznik nr 2 Formularz oferty 5. Załącznik Nr 3 Wykaz usług Rozdział 15: Istotne dla stron postanowienia umowy Istotne postanowienia określające szczegółowe warunki realizacji Zamówienia będzie regulowała umowa, którą Zamawiający zawrze z Wykonawcą. Umowa zostanie podpisana po zatwierdzeniu dofinansowania przez MAC

9 Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.. nazwa i adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe z dnia 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.w ramach projektu E-liderzy Pałuk i Krajny- nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczamy, że: 1) spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym; 2) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach określonych w zapytaniu ofertowym., dnia 2014 roku (pieczęć i podpis Wykonawcy)

10 Załącznik 1a : Oświadczenie o braku powiązań Oświadczenie o braku powiązań W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.. w ramach projektu E-liderzy Pałuk i Krajny- nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam, że nie zachodzą powiązania osobiste ani kapitałowe pomiędzy firmą Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Konsultingowym BYTMET Ryszard Jagielski, osobami upoważnionymi przez firmę do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu firmy czynności związanych z przygotowaniem oraz wyborem oferty, a (wpisać nazwę wykonawcy). W szczególności: uczestnictwo w firmie jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności (miejscowość i data)... (pieczęć i podpis Wykonawcy)

11 Załącznik 1b: Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności W związku ze złożeniem oferty na zapytanie ofertowe 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. w ramach projektu E-liderzy Pałuk i Krajny nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oświadczam, iż spełniam warunki określone w Rozdz. 6 - Zapytania ofertowego Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, tj.: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia (miejscowość i data) (pieczęć i podpis Wykonawcy)

12 Załącznik nr 2 Formularz oferty (nazwa i adres Wykonawcy). (miejscowość i data) FORMULARZ OFERTY wzór Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia my niżej podpisani: działając w imieniu i na rzecz:... (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych. 2. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 3. OFERUJEMY (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 4. realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną CENĘ BRUTTO... zł (słownie:... złotych). 5. Cena jednostkowa brutto za uruchomienie 1 e-formularza wynosi.zł( słownie..złotych) 6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Zamówienia, od dnia podpisania umowy do 15 czerwca 2015 r. 7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte, w szczególności zapoznaliśmy się określonymi w Zapytaniu i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych Zapytaniu ofertowym. 8. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 9. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach..*, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. 10. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta obejmuje świadczenie 24 miesięcznego okresu gwarancji oraz asysty technicznej i serwisowej, w tym obsługi HelpDesk. 11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: Imię i nazwisko. Adres:. Telefon:.. Fax:. Adres .., dnia 2015roku *Odpowiednie wpisać (pieczęć i podpis Wykonawcy)

13 Załącznik nr 3 Wykaz usług WYKAZ WYKONANYCH USŁUG Nazwa zamówienia: Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap przedstawiamy wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Odbiorcy usług Przedmiot usługi Data wykonania usługi

14 Załącznik nr 4 Wzór umowy, dnia 2015 roku (pieczęć i podpis Wykonawcy) UMOWA nr.. zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Działając w imieniu i na rzecz konsorcjum projektu E-Liderzy Pałuk i Krajny nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców Lider Projektu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Konsultigowe BYTMET Ryszard Jagielski, z siedzibą ul. Kredytowa 3a/114; Warszawa Regon: NIP: reprezentowane przez: Właściciela Ryszarda Jagielskiego zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym zawiera umowę z a łącznie zwanych Stronami 1 Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania działań przedstawionych w opisach przedmiotu zamówienia zawartych w pkt 2 w ramach projektu., E-liderzy Pałuk I Krajny - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej (Zwanego dalej Projektem) realizowanego przez Zleceniodawcę. 2 Zlecenie obejmuje Uruchomienia Kart Usług i e-formularzy na e-puap po 14 szt. dla następujących partnerów które będzie realizowane na rzecz i w siedzibach Partnera Projektu E-liderzy Pałuk i Krajny nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców tj: Powiat Nakielski Ul. Dąbrowskiego Nakło nad Notecią Gminy Nakło nad Notecią ul. Księdza Piotra Skargi 7

15 Nakło nad Notecią Gminy Sadki, ul. Strażacka Sadki Gminy Szubin ul. Kcyńska Szubin Gmina Mrocza Pl. 1 Maja Mrocza 3 Opis przedmiotu zamówienia 3. KOD CPV: CPV Usługi wdrażania oprogramowania CPV Usługi w zakresie oprogramowania CPV Usługi doradcze w zakresie oprogramowania CPV Usługi szkolenia personelu Rozdział 3.1 Minimalne wymagania dotyczące Uruchomienia Kart Usług i e-formularzy na e-puap Uruchomienie Kart Usługi i e-formularzy na e-puap będzie wymagało przejścia następujących procesów: 1. Analiza usług podczas której zostaną zebrane wszystkie informacje na temat uruchamianych usług, 2. Na podstawie przeprowadzonej analizy zostanie opracowany dokument zawierający szczegółowy opis usług wraz ze sposobem ich realizacji. Opis musi uwzględniać wsparcie realizacji danego procesu drogą elektroniczną. Sporządzony powinien zostać w oparciu o aktualne przepisy prawa oraz dokumenty występujące w procesie. 3. Dla każdej usługi zostanie przygotowany docelowy model usługi zawierający dokładny opis mechanizmów i procesów w niej występujących. Powinny zostać wyszczególnione wszystkie zagrożenia i ograniczenia wdrożenia usługi, wynikające z przyczyn technicznych, prawnych oraz organizacyjnych. Docelowy model usługi powinien być zobrazowany za pomocą diagramu bądź diagramów BPMN przedstawiających w sposób graficzny wszystkie procesy występujące w usłudze uruchamianej na e-puap, 4. Dla wszystkich usług zostanie przygotowany opis zawierający dla każdej z nich minimum następujące pozycje: nazwa usługi, cel usługi, organ właściwy do realizacji usługi, rezultat realizacji usługi,

16 etapy realizacji usługi, poziom dostępności usług, poziom uwierzytelnienia, skrócony opis usługi, kogo dotyczy (grupy docelowe odbiorców), podstawa prawna do świadczenia usługi w układzie: rodzaj aktu prawnego, pełna nazwa aktu prawnego, Dziennik Ustaw, rok, numer, pozycja, z późniejszymi zmianami (jeżeli dotyczy), data początku obowiązywania, data końca obowiązywania, informacje dodatkowe, wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych w usłudze, opłaty związane z usługą, czas realizacji usługi zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, informacja na temat zasad i tryb odwoławczego przyporządkowanie do jednego lub więcej zdarzenia (życiowego) z Klasyfikacji Zdarzeń, przyporządkowanie do Klasyfikacji Przedmiotowej Usług, 5. Przygotowanie usługi na platformie e-puap, w tym: przygotowanie wszystkich elektronicznych dokumentów w taki sposób, aby były oparte o format XML i aby były zgodne ze standardem dokumentów e-puap. Format dokumentów powinien być zgodny ze standardem obowiązującym w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych e-puap, przygotowanie elektronicznych formularzy (e-formularzy) oraz akcji w nich zawartych zgodnych z opracowanym wcześniej docelowym modelem usług. Przygotowane formularze powinny w maksymalnym stopniu wykorzystywać możliwości platformy e-puap takie jak słowniki oraz koordynator usług e-puap. Muszą również

17 zapewniać walidację wprowadzonych danych zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera zgodnie z ustalonymi w schemacie dokumentu regułami. W przypadku błędnych e-formularz powinien zwracać stosowny komunikat. Tworzone e-formularze powinny posiadać mechanizm pobierania danych z profilu e-puap. Wszystkie e-formularze będą tworzone w sposób jednolity oraz z wykorzystaniem języka xforms. Przygotowane formularze będą posiadały możliwość świadczenia odpowiedzi. Przygotowane formularze muszą być zgodne ze wzorami i standardami opublikowanymi na platformie e-puap w sekcji Pomoc. Wyświetlone e-formularze nie muszą być identyczne ze swoimi wzorami nieelektronicznymi, ale muszą zawierać wszystkie dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do ich treści i kontekstu zapisanych informacji, zgodnym ze wzorem. aplikacja powinna umożliwiać komunikację z systemami zewnętrznymi za pomocą usługi sieciowej Web- Services, 6. Przygotowanie instrukcji korzystania z usługi na platformie e-puap będący opisem usługi skierowanym do usługobiorcy. Opis taki w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości powinien przedstawiać kto, w jakim celu i w jaki sposób może korzystać z usługi. Szczegółowo powinny zostać opisane wymagania przystąpienia do realizacji usługi oraz jej przebieg krok po kroku. Szablon instrukcji usługi powinien być przygotowany przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego. 7. Przeprowadzenie testów w środowisku testowym i produkcyjnym platformy e-puap. Wykonawca powinien przygotować scenariusze testowe zrealizowanych usług i przekazać do akceptacji Zamawiającego. Na podstawie zaakceptowanych scenariuszy powinny zostać przeprowadzone testy na środowisku testowym i produkcyjnym platformy e-puap. Prowadzone testy powinny uwzględniać zapewnienie zgodności z obowiązującymi aktami normatywnymi w zakresie:: Przygotowanych opisów usług, Przygotowanych usług na platformie e-puap, Przygotowanych e-formularzy oraz dokumentów, Przygotowanych instrukcji korzystania z usług. 4 Zasady realizacji Przedmiot umowy winien być wykonany z należytą starannością i z zastosowaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do jego wykonania, zgodnie z wymogami Projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wskazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat umowy, tzn., za jej wykonanie w sposób wyżej opisany. Wykonawca oświadcza, że posiada kadrę z kwalifikacjami, doświadczeniem i umiejętnościami niezbędnymi do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca nie może zawierać żadnych umów czy porozumień, które uniemożliwiałyby realizację niniejszej umowy, a w szczególności umów, które stwarzałyby konflikt interesów. Wykonawca może przekazać do realizacji prace objęte przedmiotem niniejszej umowy, podwykonawcom tylko w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Zamawiającego. Wszelkie zdarzenia czy okoliczności, które mogą skutkować niewykonaniem bądź opóźnionym wykonaniem usług koniecznych do pomyślnego i terminowego ukończenia szkoleń winny być niezwłocznie zgłoszone do Zamawiającego.

18 Miejsce wykonania przedmiotu umowy: Zlecenie będzie realizowane na rzecz i w siedzibie Partnera Projektu E-liderzy Pałuk i Krajny nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców tj: Powiat Nakielski Ul. Dąbrowskiego Nakło nad Notecią Gminy Nakło nad Notecią ul. Księdza Piotra Skargi Nakło nad Notecią Gminy Sadki, ul. Strażacka Sadki Gminy Szubin ul. Kcyńska Szubin Gmina Mrocza Pl. 1 Maja Mrocza Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na 15 czerwca Wysokość ceny za wykonanie całości usługi określonej w 1 wynosi:. PLN brutto ( słownie: ) Cena jednostkowa wykonania formularza wynosi:.( słownie..) 2.Płatność zostanie zrealizowana przez Zamawiającego przelewem na podstawie oryginału faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. 3.Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4.Strony ustalają niezmienność ceny w okresie trwania umowy. 5.Zamawiajacy nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym zastosowaniem i naliczeniem odpowiedniej stawki podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy. 6.Strony dopuszczają zaliczkowanie umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej do 80% wartości umowy. 6 Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego, oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmiany Stron umowy. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna 7 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Zamawiający może naliczać kary umowne, gdy Wykonawca odstąpi od wykonania umowy w wysokości 20% wartości umowy;

19 2. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania za szkodę, której wysokość przekracza zastrzeżone kary umowne Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: z upływem czasu, na który została zawarta, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnienia warunków umowy, a w szczególności rażącego naruszenia istotnych postanowień umowy, wadliwego ich wykonywania, nie odebrania przedmiotu umowy przez Partnerów Projektu opisanych w 1 pkt 3 3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym, w przypadkach, gdy Wykonawca: a) został tymczasowo aresztowany na okres powyżej 1 miesiąca, b) popełnił w czasie trwania umowy przestępstwo, które uniemożliwia dalsze świadczenie usług przez Wykonawcę. 4. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, jeżeli druga Strona w sposób zawiniony działa na jej szkodę lub jeżeli druga Strona rażąco naruszy postanowienia niniejszej Umowy. 5. W przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca, wstrzyma z jakichkolwiek przyczyn finansowanie projektu obejmującego przedmiot umowy, Wykonawca ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 9 Poufność 1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również po jej zakończeniu, Strony bezwzględnie zobowiązują się do nie ujawniania i zachowania poufności wszelkich informacji i materiałów uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy (Informacje Poufne). 2. Obowiązek ten obejmuje informacje dotyczące Stron lub podmiotów z nimi powiązanych, a zwłaszcza: treść Umowy, sytuacji finansowej, kontraktów oraz działań gospodarczych, informacje techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne przedsiębiorstwa, jak również dane osobowe pracowników. 3. Strony zobowiązują się wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celu wywiązywania się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 4. Obowiązek zachowania poufności nie obejmuje informacji: a. powszechnie znanych, b. przeznaczonych do rozpowszechniania na podstawie pisemnego porozumienia Stron. c. których ujawnienie jest wymagane przez przepisy prawa, przy czym o każdym takim fakcie ujawnienie Strony będą się niezwłocznie wzajemnie informować. 5. Każda ze Stron ponosi wobec drugiej Strony pełną odpowiedzialność za ujawnienie Informacji Poufnych przez swoich pracowników, podwykonawców i inne współpracujące z nim osoby trzecie. 6. Na życzenie jednej Strony druga strona zobowiązuje się do podpisania odrębnego oświadczenia o zachowaniu poufności.

20 7. Powyższa klauzula nie pozbawia prawa Zamawiającego do wymienienia Wykonawcy, jako klienta we wszelkich materiałach promocyjnych, reklamowych i sprzedażowych Zamawiającego, niezależnie od rodzaju użytego dla tych celów medium. 10 Oświadczenie Wykonawcy W związku z umową w ramach projektu E-liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą powiązania osobiste ani kapitałowe pomiędzy firmą Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Konsultingowym BYTMET Ryszard Jagielski, osobami upoważnionymi przez firmę do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu firmy czynności związanych procedurą wyboru Wykonawcy i przygotowaniem umowy, W szczególności: uczestnictwo w firmie jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu sądów właściwych dla siedziby Zamawiającego. 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 14 1) Niniejsza Umowa reguluje w sposób wyczerpujący stosunki pomiędzy Stronami w odniesieniu do czynności będących jej przedmiotem oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia pomiędzy Stronami dotyczące tych spraw, 3) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 3) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Osobami upoważnionymi do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z niniejszą Umową są: ze strony Zamawiającego Ryszard Jagielski ze strony Wykonawcy- Arkadiusz Kowalewski. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 18 lutego 2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/03/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo