Notacja modelowania procesów. Prowadzący: mgr inŝ. Marcin Moś

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Notacja modelowania procesów. Prowadzący: mgr inŝ. Marcin Moś"

Transkrypt

1 INFORMATYCZNE NARZĘDZIA MODELOWANIA PROCESÓW BPMN Notacja modelowania procesów biznesowych Prowadzący: mgr inŝ. Marcin Moś

2 Plan wykładu Terminy prezentacji Co to jest notacja? Co to jest notacja modelowania procesów biznesowych? BPMN geneza Dlaczego BPMN jest tak istotny? Dla kogo BPMN? Elementy notacji BPMN a UML 2

3 3 Terminy prezentacji r. 1 Aleksandra Jarocińska Ewelina Krawczyk 2 Katarzyna Piechula Kamil Lissok 3 Sonia śarówna Joanna Rowicka 4 Tomasz Kądziołka Remigiusz Smolarek 5 Łukasz Wysocki Krzysztof Majdański

4 4 Terminy prezentacji r. 1 Sabina Rutowicz Agnieszka Wilk 2 Monika Ostapów Aleksandra Dąbrowska 3 Monika Pierwoła Aleksandra Porzuczek 4 Adam Sutrowicz Jakub Hałas, Jarosław Kolanek 5 Kornelia Kern Patrycja Brończak r. 1 Robert Redlicki Adam Rogalski 2 Małgorzata Rybicka Adam Ostafin 3 Justyna Pelczar Paulina Piechocka 4 Norbert KsięŜuk Marcin śegleń 5 Tomasz Łoziński Bartosz Antonik

5 Notacja co to takiego? Notacja to określony zestaw symboli (język graficzny) oraz zasady ich uŝycia, słuŝący wizualizacji przebiegu procesu i innych związanych z nim elementów Modelowanie procesów biznesowych to działania związane z transformacją wiedzy o funkcjonowaniu wybranego obszaru (biznesowego) w modele odwzorowujące procesy realizowane w organizacji. [Źródło: Nosowski A., Modelowanie procesów - wyzwania, zasady, pułapki, materiał dydaktyczny] 5

6 Tworzone modele pozwalają na: ujęcie skomplikowanych procesów na róŝnych poziomach szczegółowości, co umoŝliwia skupienie się na poziomie najbardziej adekwatnym do potrzeb, bez rozpraszania na szczegóły; bardziej precyzyjny zapis procesu (dzięki notacji graficznej) niŝ wyraŝany przy pomocy języków naturalnych; wykorzystanie informatycznych narzędzi wspomagających przede wszystkim w symulacjach i analizach, co pozwala przetestować nowe koncepcje i ich wpływ na organizację; wykorzystanie baz modeli jako zasobów wiedzy biznesowej danej firmy czy organizacji; uŝycie systemów informatycznych automatyzujących procesy np. systemów zarządzania przepływami pracy, przetwarzanie bezpośrednie. [Źródło: Nosowski A., Modelowanie procesów - wyzwania, zasady, pułapki, materiał dydaktyczny] 6

7 Modelowanie procesów a zarządzanie procesami [Źródło: Nosowski A., Modelowanie procesów - wyzwania, zasady, pułapki, materiał dydaktyczny] 7

8 8 Notacja modelowania procesów biznesowych Notacja modelowania procesów biznesowych standardowy sposób graficznej reprezentacji procesów biznesowych

9 Czy standard modelowania jest potrzebny? RóŜne projekty modelowania róŝne narzędzia, róŝne metodyki: Swimlane/Cross functionall bo popularne EPC bo znana firma UML bo teŝ moŝna modelować procesy i informatycy to lubią Własne metodyki bo przecieŝ my się na tym znamy BPMN nie, bo ktoś powiedział, Ŝe za trudny Efekt: KaŜdy projekt zaczynamy od pustej kartki Brak komunikacji Brak zrozumienia Kosztowne projekty [Źródło: Biernacki P., BPMN rola standardu modelowania procesów w Administracji Publicznej, IT w Administracji GigaCon, 2010] 9

10 Charakterystyka notacji graficznych zróŝnicowane źródła pochodzenia (i róŝne lobby za nimi stojące); róŝny stopień wspierania aspektów procesowych; faworyzowanie niektórych kontekstów modelowania; istnienie notacji rdzennych zaleŝność od dostawcy metodyki i najczęściej narzędzia modelowania; wysiłki standaryzacyjne BPMN, zróŝnicowana siła modelowania róŝny poziom szczegółowości i dokładności odwzorowania; [Źródło: Nosowski A., Modelowanie procesów - wyzwania, zasady, pułapki, materiał dydaktyczny] 10

11 Cechy dobrej notacji Notacja powinna: być jednoznaczna być moŝliwa do kontroli poprawności (walidacji) mieć swoją gramatykę czyli zasady dopuszczalności połączeń pomiędzy symbolami (syntaktykę), gramatyka notacji musi mieć sens biznesowy (np. sterowanie oznacza dostarczenie produktu do następnego procesu) mieć swój słownik (semantykę) : oznacza ścisłą zaleŝność jeden symbol jedno znaczenie mające sens biznesowy Notacja to język komunikacji więc nie moŝe być: niezrozumiała a nawet zbyt trudna [Źródło: śeliński J., Modelowanie procesów biznesowych, dlaczego mają sens tylko metody formalne i uznane notacje., ] 11

12 BPMN - wprowadzenie BPMN - Business Process Modeling Notation (Notacja Modelowania Procesów Biznesowych) BPMN - informacje wstępne Wspierana przez Business Modeling & Integration (BMI) Domain Task Force (DTF). Członek OMG (Object Management Group) 90+ członków z całego świata(producentów oprogramowania, klientów, naukowców) [Źródło: Biernacki P., BPMN rola standardu modelowania procesów w Administracji Publicznej, IT w Administracji GigaCon, 2010] 12

13 13 BPMN - wprowadzenie Przyjęta oficjalnie w roku 2004 Wykorzystuje doświadczenia wielu firm (Oracle, Borland IBM, Tibco ) Główny CEL prostota zapisu procesów biznesowych, zapis niezbędnych informacji o procesie Stworzenie BPMN Wspólnego języka pomiędzy osobami mającymi kompetencje tematyczne i informatyczne

14 BMI DTF BMI DTF (dawna BPMI) współpracuje z OMG w celu promocji modelowania procesów Ustala standardy dla projektowania, wdraŝania, wykonywania, utrzymywania procesów: Business Process Modelling Notation(BPMN) BPMN dostarcza biznesowi moŝliwość definiowania i zrozumienia wewnętrznych i zewnętrznych procedur za pomocą diagramu procesów biznesowych, która da organizacji moŝliwość komunikacji opartej o przyjęte standardy. Business Motivation Model Business Process Maturity Model (BPMM) Production Rule Representation(PRR) Workflow Management Facility Specification [Źródło: Biernacki P., BPMN rola standardu modelowania procesów w Administracji Publicznej, IT w Administracji GigaCon, 2010] 14

15 Czym jest BPMN? Business Process Modeling Notation (BPMN) jest: stabilną graficzną notacją (aktualna wersja 2.0) opisującą kroki w procesie biznesowym. zaprojektowana tak, aby odzwierciedlić: przepływ procesu i informacji (komunikatów) pomiędzy róŝnymi procesami. Wersja 2. została rozszerzona o mechanizmy pokazywania relacji pomiędzy procesami realizowanymi przez róŝne podmioty Jednoznaczność modeli BPMN umoŝliwia ich symulacje, jeśli narzędzie do modelowania potrafi ją wykonać. [Źródło: Biernacki P., BPMN rola standardu modelowania procesów w Administracji Publicznej, IT w Administracji GigaCon, 2010] 15

16 Cele BPMN Zminimalizowanie technicznych ograniczeń nakładanych na uŝytkownika biznesowego modelującego procesy. Zbudowanie pomostu pomiędzy projektem procesu biznesowego a fazą jego implementacji, W czasie projektu procesu uwzględniamy informację o komponentach odpowiedzialnych za jego realizację/wykonanie, Stworzenie standardu akceptowanego przez całą społeczność biznesową, Wspieranie tylko tych pojęć, które słuŝą modelowaniu procesów biznesowych Stworzenie moŝliwość zamodelowania bardzo skomplikowanych, złoŝonych procesów, Notacja BPMN dla procesów biznesowych musi być jednoznaczna i spójna [Źródło: Biernacki P., BPMN rola standardu modelowania procesów w Administracji Publicznej, IT w Administracji GigaCon, 2010] 16

17 Dlaczego BPMN jest tak istotny? Procesy biznesowe są często wynoszone poza organizację, gdzie stają się fragmentami procesów tamtych organizacji. Oprócz przepływu procesu w obrębie jednej organizacji zaistniała potrzeba pokazania relacji pomiędzy niezaleŝnymi procesami. PoniewaŜ w róŝnych organizacjach do opisu procesów mogły być wykorzystywane róŝne narzędzia wzrastało ryzyko nieporozumień pomiędzy nimi. Przed BPMN nie było powszechnego precyzyjnego standardu opisującego relacje pomiędzy procesami przebiegającymi u róŝnych uczestników. [Źródło: Biernacki P., BPMN rola standardu modelowania procesów w Administracji Publicznej, IT w Administracji GigaCon, 2010] 17

18 Dlaczego BPMN jest tak istotny? Dlatego najwaŝniejsi gracze na tym rynku zaproponowali BPMN bezpłatny standard opisu procesów i relacji pomiędzy nimi. (nie jest istotne w jakim narzędziu tworzone są modele procesów nacisk został przełoŝony na opis zrozumiały dla wszystkich uczestników bez względu na zastosowane narzędzia.) wspierają ją m. in.: IBM, Sun, igrafx, Borland, Casewise, IDS, EDS, Stafware, Sybase, z polskich - Rodan (EPWD była modelowana w BPMN), Stylex, Dysant Diagramy BPMN mogą być jednoznacznie tłumaczone do innych standardów BPEL i XPDL. Ułatwia to migrację pomiędzy narzędziami implementacji procesów. [Źródło: Biernacki P., BPMN rola standardu modelowania procesów w Administracji Publicznej, IT w Administracji GigaCon, 2010] 18

19 Dlaczego BPMN jest tak istotny? Jeśli modele procesów biznesowych są opisane w BPMN: moŝna je przenosić do innych narzędzi poprzez XPDL (XMLProcess Definition Language), istnieje moŝliwość automatycznej ich implementacji w róŝnych systemach dających się wysterować poprzez WS-BPEL (Web Services Business Execution Language). UniezaleŜnia to od rozwiązań dostawcy (łatwiej zmienić dostawcę) jak i ułatwia konsolidację organizacji, które przed konsolidacją korzystały z róŝnych narzędzi. [Źródło: Biernacki P., BPMN rola standardu modelowania procesów w Administracji Publicznej, IT w Administracji GigaCon, 2010] 19

20 Dlaczego BPMN jest tak istotny? Standaryzacja szkoleń. W BPMN na potrzeby szkolenia moŝna wybrać dowolne narzędzie, gdyŝ bez względu na docelową implementację wszystkie najwaŝniejsze zasady opisu procesu pozostają bez zmian. Zwiększa to szybkość przepływu wiedzy, gdyŝ trenerzy rozwijają przede wszystkim swoją wiedzę związaną z metodyką opisu a nie z narzędziami. Standard administracji publicznej BPMN staje się preferowaną formą opisu procesów biznesowych w róŝnych agendach Unii Europejskiej oraz polskiej administracji publicznej (np. SłuŜby Celne w Ministerstwie Finansów, Projekt Upraszczania Procedur Ministerstwo Gospodarki) [Źródło: Biernacki P., BPMN rola standardu modelowania procesów w Administracji Publicznej, IT w Administracji GigaCon, 2010] 20

21 Symulacje. Dlaczego BPMN jest tak istotny? Precyzyjny opis standardu nie wyklucza parametryzacji czynności i zadań W pewnym sensie wymusza parametryzację komunikatów i bramek Tak przygotowany model moŝe podlegać symulacji: koszty czas usterki wąskie gardła wykorzystanie zasobów relacje z innymi procesami BPMN nie narzuca modelu symulacji BPMN moŝe być standardem dla analityki [Źródło: Biernacki P., BPMN rola standardu modelowania procesów w Administracji Publicznej, IT w Administracji GigaCon, 2010] 21

22 Dla kogo BPMN? BPMN jest kierowany przede wszystkim do szeroko pojętych analityków biznesowych. szefowie róŝnych szczebli zarządzania, piony pełnomocników ds. Systemów Zarządzania Jakością konsultanci zewnętrzni i wewnętrzni, analitycy procesów biznesowych (np. Six Sigma Black Belts i Six Sigma Green Belts, Lean Manufacturing), analitycy Rachunku Kosztów Działań (ABC), grupy wdroŝeniowe rozwiązań działających w architekturze SOA. [Źródło: Biernacki P., BPMN rola standardu modelowania procesów w Administracji Publicznej, IT w Administracji GigaCon, 2010] 22

23 Dla kogo BPMN? Łatwość tworzenia i zrozumiałość modeli predysponuje je do wykorzystywania we współpracy nawet z ludźmi o bardzo niskiej świadomości modelowania procesów (komunikowanie funkcjonowania procesu dla jego uczestników) Zdolności symulacyjne oprogramowania (np. igrafx) dają dodatkową wartość grafom zbudowanym w BPMN gdyŝ pozwalają ocenić wydajności proponowanych metod obiegu pracy i/lub ocenić potrzebne zasoby, aby móc zrealizować załoŝone cele. [Źródło: Biernacki P., BPMN rola standardu modelowania procesów w Administracji Publicznej, IT w Administracji GigaCon, 2010] 23

24 Dla kogo BPMN? Dla informatyków BPMN moŝe być uzupełnieniem UML a. Pozwala na przygotowanie konfiguratorów systemów, dzięki którym po uruchomieniu systemu dalsze zmiany mogą być wykonywane przez analityków juŝ bez udziału informatyków (dzięki eksportowi do BPEL). Szczególną rolę moŝe pełnić BPMN dla zespołów wdroŝeniowych systemów ERP/CRM/WorkFlow, gdyŝ moŝe stanowić wspólną platformę porozumienia dla dostawców oprogramowania, konsultantów wdroŝenia i uŝytkowników systemu. [Źródło: Biernacki P., BPMN rola standardu modelowania procesów w Administracji Publicznej, IT w Administracji GigaCon, 2010] 24

25 25 Właściwości BPMN Jeden rodzaj diagramu BPD (Business Process Diagram) SłuŜy jedynie do modelowania procesów biznesowych Nie modeluje przepływu danych, a jedynie przepływ sterowania (dane mogą być opisywane dodatkowo) Nic nie mówi o strukturze i dostępie do danych (zwłaszcza w przekroju bezpieczeństwa) Nie najlepiej odwzorowuje organizację firmy Ma uwidaczniać logikę biznesową procesu, a nie całościowy opis systemu informatycznego

26 Elementarz BPMN Notacja BPMN umoŝliwia modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem szerokiej palety elementów. Podzielono je na 4 podstawowe kategorie: Elementy przepływu (Flow Objects) Połączenia (Connecting Objects) Miejsca realizacji (Swimlanes) Artefakty (Artifacts) KaŜda z powyŝszych kategorii dzieli się na podzbiory, prezentujące elementy pogrupowane zgodnie z ich charakterem. 26

27 Elementarz BPMN Elementy przepływu stanowią podstawę diagramu procesów biznesowych (BPD). MoŜna wyróŝnić trzy podzbiory tej kategorii: Zdarzenia (Events) Bramki (Gateways) Czynności (Activities) 27

28 28 Elementarz BPMN - zdarzenie Zdarzenia są sposobem prezentowania na diagramie wydarzeń, które wystąpią lub mogą wystąpić w trakcie wykonywania procesu. Wpływają na przebieg procesu i ich wystąpienie jest czymś spowodowane lub powoduje skutek. WyróŜnia się trzy typy zdarzeń: Początkowe Pośrednie Końcowe

29 29 Elementarz BPMN - bramki Bramki są elementami pozwalającymi na kontrolę przebiegu procesu, jego rozgałęzień i połączeń. UtoŜsamiać je moŝna z elementami decyzyjnymi. Na diagramie prezentowane są jako romby, których wnętrze zaleŝy od rodzaju bramki.

30 30 Elementarz BPMN - czynności Czynność jest ogólnym pojęciem określającym pracę, którą uczestnik procesu wykonuje. Czynności mogą być proste lub złoŝone (podprocesy). Na diagramie prezentowane są jako zaokrąglony prostokąt. Jeśli na symbolu umieszczony jest znacznik oznacza to, Ŝe jest to podproces.

31 31 Elementarz BPMN Kategoria Połączenia zawiera elementy pozwalające na zaprezentowanie związku pomiędzy elementami na diagramie, niezaleŝnie czy jest to prezentacja przepływu, czy uŝycia danego elementu przez inny na diagramie. WyróŜnia się trzy podzbiory tej kategorii: Przepływy sekwencji (Sequence Flow) Przepływy komunikatów (Message Flow) Asocjacje (Associations)

32 32 Elementarz BPMN - połączenia Przepływy sekwencji uŝywane są do pokazania kolejności, w jakiej Czynności będą wykonywane w ramach procesu. Przepływy komunikatów uŝywane są do pokazania wymiany komunikatów pomiędzy odrębnymi uczestnikami procesu. Asocjacje słuŝą do dołączania dodatkowych informacji do Elementów Przepływu. Strzałka na końcu Asocjacji wskazuje kierunek powiązania.

33 Elementarz BPMN - połączenia 33

34 34 Elementarz BPMN Kategoria Miejsca realizacji zawiera elementy pozwalające na grupowanie obiektów procesu biznesowego zgodnie z ich przynaleŝnością do osoby, roli bądź jednostki organizacyjnej. WyróŜnia się dwa podzbiory tej kategorii: Jednostki (Pools) słuŝą do prezentowania uczestników procesu. Zarówno Jednostki jak i Tory mogą być prezentowane w sposób horyzontalny (poziomy) lub wertykalny (pionowy). Tory (Lanes) - umieszcza się je wewnątrz Jednostek. SłuŜą do organizowania Czynności wewnątrz Jednostki.

35 35 Elementarz BPMN Kategoria Artefakty zawiera elementy pozwalające na zapewnienie dodatkowych informacji o modelowanym procesie. Nie są one bezpośrednio związane z przebiegiem procesu, lub przebiegiem informacji. WyróŜnia się trzy elementy tej kategorii: Obiekty danych (Data Objects) Grupy (Groups) Adnotacje (Annotations)

36 36 Elementarz BPMN - artefakty Obiekty danych mogą być dołączane do Przepływów, ale nie mają wpływu na ich przebieg. Mogą zawierać informacje o tym, czego dana Czynność wymaga, aby mogła zostać wykonana lub co dana Czynność produkuje. Grupy słuŝą do łączenia elementów diagramu i prezentowania pewnego ich związku. Grupa nie ma wpływu na Przepływy pomiędzy Czynnościami. Adnotacje są sposobem pozwalającym modelującemu na dołączenie do elementów diagramu dodatkowych informacji dla jego odbiorcy.

37 Elementarz BPMN - podsumowanie 37

38 BPMN a UML UML słuŝy obiektowo zorientowanemu modelowaniu aplikacji BPMN słuŝy procesowo zorientowanemu modelowaniu systemów. PoniewaŜ BPMN jest zogniskowany na procesach biznesowych (i ich ew. wsparciu przez systemy informatyczne) a UML na projektowaniu oprogramowania moŝna powiedzieć, Ŝe obie notacje są komplementarne względem siebie, gdyŝ pokazują róŝne punkty widzenia na modelowanie systemów. [Źródło: Biernacki P., BPMN rola standardu modelowania procesów w Administracji Publicznej, IT w Administracji GigaCon, 2010] 38

39 39 BPMN pozycje literaturowe Drejewicz Sz., Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych., Wydawnictwo Helion 2012 Piotrowski M., Business Process Modeling Notation. Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2007

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów jak to robić i dlaczego to robić przed wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie? Piotr Biernacki MGX

Analiza procesów jak to robić i dlaczego to robić przed wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie? Piotr Biernacki MGX Analiza procesów jak to robić i dlaczego to robić przed wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie? Piotr Biernacki MGX Infoservice Organizacja nie ucząca się Przypadek z życia nie stosowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1.

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1. Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Poznajmy się Przedstaw się, kończąc poniŝsze zdania: Nazywam się Zawodowo zajmuję się O zarządzaniu procesowym wiem Jeszcze nie wiecie

Bardziej szczegółowo

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego nauka SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego i wdrażania oprogramowania korporacyjnego Grzegorz Rogus, Paweł Skrzyński,

Bardziej szczegółowo

Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów

Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów MODELOWANIE I SYMULACJA ROZWOJU WYROBU W FAZIE PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

Budowa Wirtualnego Przedsiębiorstwa w oparciu o istniejące standardy przepływu pracy

Budowa Wirtualnego Przedsiębiorstwa w oparciu o istniejące standardy przepływu pracy Budowa Wirtualnego Przedsiębiorstwa w oparciu o istniejące standardy przepływu pracy Rafał Knapik, Rafał Renk, prof. Witold Hołubowicz ITTI Sp. z o. o. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu e-mail:

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z UŻYCIEM NOTACJI BPMN

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z UŻYCIEM NOTACJI BPMN Mariusz Żytniewski Piotr Zadora MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z UŻYCIEM NOTACJI BPMN Wprowadzenie W teorii nauk o zarządzaniu jednym z nurtów zarządzania organizacją jest podejście procesowe, które

Bardziej szczegółowo

Jednolita platforma wymiany informacji

Jednolita platforma wymiany informacji Jednolita platforma wymiany informacji Dysant Framework generator aplikacji Standardy architektury aplikacji oraz modelowania procesów biznesowych Wielokanałowy dostęp do danych - IBM Notes, WWW, BlackBerry

Bardziej szczegółowo

Monika Sitarska Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu Katedra InŜynierii Systemów Informatycznych Zarządzania msitarska@bsd..ae.wroc.

Monika Sitarska Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu Katedra InŜynierii Systemów Informatycznych Zarządzania msitarska@bsd..ae.wroc. ARCHITEKTURA I FUNKCJE APLIKACJI WORKFLOW ZGODNIE ZE STANDARDAMI KOALICJI WFMC (WORKFLOW MANAGEMENT COALITION) Streszczenie Monika Sitarska Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu Katedra InŜynierii

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i. Informatyka PRACA DYPLOMOWA. dr inŝ. Stanisław Szejko Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Katedra InŜynierii Oprogramowania Rodzaj studiów: Kierunek: Specjalność: Dyplomant: Nr albumu: Magisterskie Informatyka InŜynieria

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski 4 Konsultacja naukowa prof. dr hab. Przemysław Lech Projekt okładki i stron tytułowych Grzegorz Laskowski Ilustracja na okładce Kudryashka/Shutterstock Wydawca Łukasz Łopuszański Redaktor Barbara Jaworska

Bardziej szczegółowo

Standardy workflow przy budowie systemu informatycznego

Standardy workflow przy budowie systemu informatycznego mgr inż. Rafał Renk mgr inż. Rafał Knapik prof. dr hab. inż. Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, UAM Poznań Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych, ITTI Poznań Standardy

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW Wszystko to co nas otacza, samo w sobie jest naturalnie proste. Złożone są, nie poszczególne rzeczy, a to, że jest ich wiele i mają na

Bardziej szczegółowo

BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne 1

BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne 1 2014, nr 2 (54) B. Marcinkowski, B. Gawin, BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne, e-mentor 2014, nr 2 (54), s. 57 67, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/54/id/1096. BPMN

Bardziej szczegółowo

DYSANT Framework - generator aplikacji

DYSANT Framework - generator aplikacji DYSANT Framework - generator aplikacji Standardy architektury aplikacji oraz modelowania procesów biznesowych Wielokanałowy dostęp do danych - Lotus Notes, WWW, BlackBerry www.dysant.com Wprowadzenie Gdybyśmy

Bardziej szczegółowo

Modelowanie procesów biznesowych

Modelowanie procesów biznesowych Modelowanie procesów biznesowych Modelowanie i analiza systemów informatycznych, w3 Dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Model biznesowy Jest to przyjęta przez firmę metoda wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS

System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS Funkcjonalność i scenariusze zastosowań BOC Wien Bäckerstr. 5/3 A - 1010 Wien Tel.: +43-1-5132736-0 Fax: +43-1-5132736-5 http://www.boc-eu.com Email: boc@boc-eu.com

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 45/DI/PN/2011 Słownik pojęć... 3 Rozdział 1. Wstęp... 5 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Warszawa 2011 1 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations Organizacja wydarzeń promocyjnych RAPORT

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kwestie ogólne

Ewaluacja kwestie ogólne Ewaluacja kwestie ogólne Szkolenie dla pracowników Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Krajowej Jednostki Oceny oraz komórek oceny w instytucjach zarządzających poszczególnymi programami

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Tomasz SOBESTIAŃCZYK * ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH METODYKA RUP JAKO NAJLEPSZE DOPEŁNIENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zarys treści: Ta publikacja opisuje metodykę RUP jej zalety

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. Polskiej Akademii Nauk

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. Polskiej Akademii Nauk Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk Mgr inż. Paweł Buchwald Symulacja informacyjno decyzyjnych systemów zarządzania Autoreferat rozprawy doktorskiej Promotor Dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo