Ojazd. Uillhlhl! nasza UJAZD. XXIX Sesja Rady Gminy Ujazd. Turystyka konna. Gazeta samorzqdowa 1/2013. Egzemplarz bezplatny. 17stycznia2013r. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ojazd. Uillhlhl! nasza UJAZD. XXIX Sesja Rady Gminy Ujazd. Turystyka konna. Gazeta samorzqdowa 1/2013. Egzemplarz bezplatny. 17stycznia2013r. s."

Transkrypt

1 UJAZD nasza Gazeta samorzqdowa Egzemplarz bezplatny 1/ stycznia2013r. Obwieszczenie Wojewody Uillhlhl! Ojazd Lodzkiego z r. s. 3 Nowy Rok ze Stalowkq, s. 4 Pozar budynku mieszkalnego w Zaosiu s. 4 Garsc historii s. 8 Jaselka s.9 Choinka nadziei s. 11 XXIX Sesja Rady Gminy W czasie swiatecznym, 28 grudnia 2012 r. po raz ostatni w roku zebrala si Rada Gminy. Byla to jedna z najwazniejszych poniewaz na niej miat bye zatwierdzony budzet na rok nastepny. Z racji rezygnacji z funkcji wqjta przez Wlodzimierza Gozdzika po raz pierwszy w roll petnomocnika wojewody wystapila sekretarz Cecylia Szymahska. Funkcj^ t^ bedzie sprawowala do czasu wybrania nowego wojta. Czytaj str. 4 Turystyka konna 14 grudnia 2012 r. na terenie Zywego Skansenu Centrum Folkloru Polskiego w Nagawkach odbyla sie. konferencja zamykajaca projekt wspolpracy..lokalny Atrakcyjny Szlak" realizowany w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich, dzialanie,,wdrazanie projektow wspolpracy". Czytaj str. 5

2 17stycznia2013 r. XXIX Sesja Rady Gminy W czasie swi^tecznym, 28 grudnia 2012 r. po raz ostatni w roku zebrate si Rada Gminy. Byte to jedna z najwazniejszych poniewaz na niej miat bye zatwierdzony budzet na rok nast^pny. Z racji rezygnacji z funkcji wojta przez Wtodzimierza Gozdzika po raz pierwszy w roli pelnomocnika wojewody wystaptta sekretarz Cecylia Szymahska. Funkcj t b^dzie sprawowata do czasu wybrania nowego wojta. Na wste_pie przewodniczacy Rady Gminy Artur Pawlak informowai. ze w grudniu uczestniczyl w jaseikach i spotkaniach oplatkowych. ktore byly organizowane na terenic gminy. Ponadto powiedziat, ze w grudniu miala miejsce krotka sesja, na ktorcj radni jednoglosnie zgodzili si$ na zaci^gniecie dtugolerminowej pozyczki w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi z przeznaczeniern na termomodcrnizacj? szkow w Osiedlu Niewiadow i przebudow^ gminnej oczyszczalni sciekow. Z oczywistych powodow zabraklo po raz kolcjny spravvozdania wojta. Nie bylo tez sprawozdania nieobecnego radnego powiatowego Jana Goliriskiego. Wobec tego radni od razu przystapili do rozpatrywania poszczegolnych uchwat. W ostatnim czasie jeden z dzierzawcow zajmuja^cy si? handlem zywymi zwierzetami zrczygnowal z micjsca na targowisku w Ujezdzie. Osoba ta byla rowniez inkasentem pobieraj^cym opiate, targowa trzeba wiqc bylo powolac kogos na jego miejsce. Od nowego roku inkasentaini be^da; Adam Zimnicki, Marian Dutkiewicz, Ireneusz Zdzitowiecki i Jacek Gozdzik. Poborem optaty parkingowej i rezerwacyjnoeksploatacyjnej w drodze inkasa zajma siq: Stanislaw Nowak i Zdzislaw Lqcki. W dalszcj kolejnosci Rada nie zgodzila sit; na zmian^ w studium uwarunkowania przcstrzennego, co pozwoliloby na powstanic kopalni kruszywa w Przesiadlowie, Mieszkancy gminy b^dq. w bieza^cym roku placic za wod? i scieki tyle samo, co w roku ubieglym. Wobec tego Rada nie zdecydowala si$ rowniez na zmiany kwoty doplat. Co roku uchwalane s^ rowniez bonifikaty od oplat rocznych za pobor wody i Scieki od jednostek, ktore nie maja^ osobowosci prawnej a otrzymaty w trwaly zarz^d majatek nalezq.cy do gminy. Chodzi o Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Gminna, Hal^ Sportowq. w Ujezdzie. W przypadku pierwszego z tych podmiotow bonifikata wyniesie 90% a w przypadku Hali 99%. Wobec opisywanych w poprzednim numcrze Naszej Gminy problemow z ratyfikacja^,,porozumienia smieciowego" przez wszystkie gminy bqda^ce czlonkami zwia^zku BZURA gmina jest zmuszona zaji\ sie tym zagadnieniem na wlasn^rejce_. W zwiazku z tym przyjqto calq scrit; uchwat, ktore do czasu rozwiazania patowej sytuacji na szczeblu,,ponadgminnym" regulujq gospodarke smicciowa^, ktora^ od lipca bier/e na siebic gmina. W picrwszej kolejnosci przyjejo regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenic gminy, ktory jest w calosci dostejpny na stronie bip gminy w zakladce,,utrzyrnanie czystosci w gminie". Uchwalono szczegolowy sposob i zaki'es swiadczcnia using w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadow. oki-eslono termin, cz^stotliwosc i tryb uiszczania oplat za gospodarowanie odpadami i gornc stawki oplat ponoszonych przez wlascicieli za uslugi w zakresie odbierania odpadow i oprozniania zbiornikow bezodplyvvowych. Wymienione tutaj stawki b^dq dotyczyly podmiotow takich jak hotele, szkoly, przcdszkola, zaklady pracy, gdzie nie ma osob rnieszkajacych na state. W budzecie na 2012 wprowadzono jeszcze ostateczne zmiany. ale punktcm najwazniejszym by! budzet na nowy, 2013 rok. Zgodnie z obowiq-zujaca^ procedure na wst^pie przedstawiono opinie^ Regionalnej Izby Obrachunkowej, ktora pozytywnie zaopiniowala projckt uzupelniajq.c go o kilka zaleccii. Komisje Rady Gminy rowniez opiniowaty projekt pozytywnie, przy czym trzech z pie,ciu czlonkow Komisji RolnicUva, Ochrony Srodowiska i Bezpieczeristwa wstrzymalo siq od glosu. Bqdzie to trudny budzet. Docbody przewidziano w wysokosci tys. zl a wydatki na poziomie tys. zl. w zwiajzku z tym deficyt wyniesie ponad tys. zl. Przewodniczacy Rady Gminy Artur Pawlak z rezerwa. odniosl si^ do realiow budzctowych gminy. Podkresiil, ze potrzebna jest dyseyplina w realizacji jego zalozeii- Shvierdzit, ze w przeszlosci gmina zbyt duza^ rolq przykladala do kosztownych inwestycji, ktore nie w kazdym przypadku doczckaly sie^ refundacji ze zrodel zewntjtrznych. Z drugiej strony podje.- tych dzialan nie mozna zawiesic, lub z nich zrezygnowac. W zwiazku z tym podjaj decyzjq, ze zagtosuje przeciwko projektowi, co be^dzie wyrazem ostrzezenia przed polityka^ przeinwcstowania. Ostatecznie za projektem zagjosowalo osmiu radnych, trzech wstrzymaio SIQ od glosu a przeciwko byl jedcn, Na koniec przewodniczacy Artur Pawlak i sekretarz Cecylia Szymariska zlozyli wszystkim zebranym zyczenia wszelkiej pomyslnosci w nowym roku a obecni radni i goscie zostali zaproszeni na tradycyjne spotkanie noworoezne. Jaroslaw Cielebon Wymien dowod! Urza^d Stanu Cyvvilnego w Ujezdzie przypomina, ze termin waznosci dowodow osobistych uplywa po 10 latach od ich wyrobienia. Wszystkich, ktorzy posiadaj^ nieaknialne dowody osobiste termin waznosci do stycznia 2013 r. prosimy o dopehiienie formahosci w Ui-ze,dzic Stanu Cywilnego w Ujezdzie pokoj nr9. llze czpospolita Polska KOWALSKA ANNA NOWAK JAN, BARBARA K UWAGA! WYBORY Prosze pami^tac. ze wybory na wojta gminy, ktore b?da. miaty miejsce 17 lutego 2013 roku odbedq sie wedtug dotychczasowych zasad. Dlatego nie zmieniaja. si$ okr^gi obwody gtosowania! Do 28 stycznia do publicznej informacji zostana podane numery i granice obwodow gtosowania oraz informacja o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

3 17 stycznia 2013 r. WO JEWODY LODZKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomosci rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie przedterminowych wybor6w wojta gminy w wojewodztwie Iddzkim Na podslawic an. 16 usl. 4 usiawy 7. dnia 5 styczm'a 2011 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Kodcks wyborczy (Dz. U. Nr 21. poz. I13.Nr 102. poz Nr 147. poz. 881 i Nr 149. poz. 889 orazz 2012 r. po/ )\ z.wiazku?. art. 26 usl. 2 uslawy/dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin. rad powialow i sejmikow wojewodzlw (Dz. U r. Nr pox.! 190 oraz z 2011 r. Nr 34. poz. 172) oraz art. 5 usl. 2 uslawy z dnia 20 czcrwca 2002 r. o bczpos'rcdnim wyborze wojla. hurmistrza i prc/.ydonta miasla (Dz. U. z 2010 r. Nr i 76. poz. 1191) podajc sic do publicznej wiadomosci na obszarze eminy : ROZPORZ^DZENIE PREZESA RADY MINISTR6W z dnia 1 7 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborow wojta gminy w wojewodztwie todzkim Na podstawic art. 16 usl. 4 usiawy z dnia 5 slycznia 201! r, - Przepisy wprowadzaja.cc umawe - Kodcks wyborczy (Dz. U. Nr 21. poz Nr 102. poz Nr 147. pox. 881 i Nr 149. poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1309) orax art. 5 usl. 2 usumy / dnia 20c/eruca 2002 r. o bezpos'rednim wyborzc wqjia. burmislrza i prezydcnla miasla (Dz. U. z 2010 r. Nr 176. poz. 119 I) w z.wiazkti /. art. 26 usl. 1 ustawy 7. dnia 16 lipca 1998 r, - Ordynacja wyborcza do rad gmin. rad powialow i sejmikow wojewodztw (Dz. (I z r. Nr poz, 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarza^dza sic. co nastepuje: 1. Zarza,d/.a si$ przcprowadzenie przedterminowych wyborow wojta gminy w wojewodztwie loci/kirn. 2. Date przedterminowych wyborow wyznac/.a sic na nicdziele 1 7 lulego 2013 r. Jj 3. Dm. w klorych uplywajq terminy \vykonsnia cz\'nnosci wyborczych. okrcsla kalcndai'z w\1. slanowiflcy zaia^cznik do rozpor7.a,dzenia. 4. Rozporzridzcnic wchodz.i xv1 zycie z dnicin nasicpujncym po dniu ogioszcnia. Prezes Rady Ministrow: D. Tusk?,ah\cznik do rozporza^dzcnia Prc/.csa Rady Ministrow z dnia 17 grudnin 2012 r [poz.!43i) KALENDARZ WYBORCZY Tcrmin wykonania czvnnoscl wyborczcj I w dniu wcjscia w zycic rozporzadz.cn ia do 7 stycznia 20 f 3 r. do 8 slvcznia r. do 9 slvcznia r. do 23 stycznia r. (do odz ) do 28 stycznia r. do 4 lulcgo 2013 r. od 4 lutcgo 2013 r. do 7 lutcgo r. do 12 lulcgo r. 15 Iutctio2013 r. o aodz Iuicao20i3 r. 17 lutcgo r. codz Tres'c czynnosci wyborczcj - podanic do publicznej wiadomosci. w formic obwjcszczcnia Wojewodv. rozpor/iidzcnia Prczesa Radv Ministro\\ w sprawie przcdtcrminowvch wvborow wojia szminv Lljazd - podanic do publicznej wiadomosci. w formic obwicszczenia. informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczcj. - zawiadomicnic Komisarza \V\-horczcco o utworzcniu komitciow wvliorczvch - zglaszanie kajidyjialow do skiadu (iminnej komisji w\borczcj - powolanic przcz Komisarza W\'borczcco cminncj komisji wvhorczcj - zgtaszanic gminnej komisji wyhorczej do zarejestrowania kandydalow na wojia - zglaszanic kandydalow do skiadu obwodowych komisji wyborczych. - podanie do publicznej wiadomosci. w formic obwicszczenia. inforrnaeji o: a) numcrach i granicach obwodow glosowania. b) wyznaczonych siedzibach ohwodo\vych komisji wyborczych. - skiadanic przcz pelnomocnikow komitctow wyborczych wnioskow o przydzial nieodph\tnego czasu anlenowego w programach tclewizji publicznej i publiczncgo radia - podanic do publicznej wiadomosci. w drodzc rozplakatowania. oh\vicsz.c7.cnia gminnej komisji wyborczcj o zarcjcsirowanych kandydatach na wojta. na ktorym umieszczone sa.. w kolejnos'ei alfabctyczncj naz.wisk: nazwiska, imiona. wick, wyksztalcenic. micjscc zamicszkania. nnwn kamitclti zglaszaja,ccgo kandydaia oraz nazwa parlii polilycznej. do ktorcj nalcx.y kandydal. oraz iresc oswiadczeii iuslracyjnych sl\vicrdzaja,cych fakl pracy lub shizby \h hczpteczenst\v;i pmisiwa luh wspolpracy z nimi, - powolanie obwodowych komisji wyborczych. - sporzadzcnic spisu w\'borcow - nicodplatnc rozpowszcchnianic aud\'cji wyborczych w programach tclewizji publiczncj i puhlicznego radia - skiadanic wnio.skow o sporza.dzcnic aktu pelnomocniciwu do ulosowania - skladanie wnioskow przcz wyborcow niepelnosprawnvch o dopisanie ich do.spisu w wybranym obwodzie glosowania na obszarzc gminv - zakoticzenie kampanii wyborcze - przckazanic przcwodnicza.c\'m obwodowvch komisji wvborczvch spisow wvborcow - przcprowadzenie glosowania, / 2 WOJEWODA LODZKI Jolanta Cheiniiu

4 17stycznia2013r. Nowy Rok ze Stalowk^ Od lewej: Marszatek Dariusz Klimczak - Przyjaciel Stall Niewiadow, Dawid Wojclechowski Cztowiek Roku, Jacek Kondrackl i wlceprezes Pawe! Plwowarski Kolejny noworoczny mecz za nami. Zonaci nie dali szans Kawalerom, ale nie wynik by} tego dnia najwa/niejszy. Liczyla sie_ zabawa i mozliwosc zobaczenia na boisku legend Stali Niewiadow. Swoja obecnosci^ zaszczycili nas mie^dzy innymi bracia Pasternakowie. Marek Kijewski. Wieslaw Ogorek, Jaeek Kondracki, Zbyszek Kobalczykzawodnicy, ktorzy w zofto-niebieskich barwach rozegrali kilkaset spotkaii. Najwiejcszq. gwiazdq, dnia byl jednak Dawid Wojciechowski - uhonorowany przez wladze kiubu tytutem Czlowieka Roku. Kapitan Stalowki jest liderem zespotu na boisku i w szatni, jednak na jeszcze gorejsze oklaski zashiguje jego postawa jako trenera mlodziezy. Dawid stworzyt niepowtarzalna. grupq cbtopcow, ktorzy pod jego batuta, czynia_ niewyobrazalne wre_cz postepy. Tak profcsjonalnej postawy trenera mozemy zyczyc wszystkim klubom. Zarza_d Stali wyroznit takzc Marszalka Wojewodztwa Lod/kiego, Dariusza Klimczaka, tytutem Przyjaciela Stali Niewiadow. Pan Marszalek od samego pocza^tku darzy Stalowkq wiclka, sympatia_, wspiera jej dzialania i aktywnie bierze udzial w zyciu klubu. Z pewnoscia^ mozna uznac go za jednego z najzagorzalszyeh kibicow zolto-niebieskich. Informacje ze strony Pozar budynku mieszkalnego w Zaosiu W dniu 28 grudnia nasza jednostka otrzymala zgloszenie o pozarze budynku mieszkalnego w rniejscowosci Zaosie. Z naszej jednostki zostafy zadysponowane dwa zast^py (samochod sredni i ci^zki). Po dojechaniu na miejsce zdarzenia CZQSC pomieszczen budynku byla juz w ogniu. Na palqcy si? budynek podano 3 prady gasnicze. Po stlumieniu ognia do srodka udato sie 2 strazakow w aparatach ochrony drog oddechowych w celu sprawdzenia pomieszczen czy przypadkiem nie znajduje sie tarn jakis czlowiek. Na szcze^scie pomieszczenia byiy puste. Po calkowitym oddymieniu pomieszczen strazacy rozbierali sufit w celu dogaszenia pogorzeliska oraz zostaiy wyniesione na zewn^trz wszystkie spalonc przcdmioty, ktore mogly ponownie sie rozpalic. Na miejsce fycznie przybylo 7 zast<?p6w Strazy Pozarnej oraz Pogotowie i Policja. WA±NE FONY Urz^d Gminy Komisariat Policji Rokiciny GZOZ GZOZ Niewiadow Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej ZGKiM Niewiadow Gminny Osrodek Kultury Zespot Szkot w Ujezdzie Zespot Szkol w Niewiadowie Przedszkole w Ujezdzie Przedszkole w Niewiadowie Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie mformuje mieszkaiicow Gminy, ze otrzymal wyniki badan jakosci wody z zakrcsu monitoringu kontrolnego wody uzdatnionej. Badania wykonal Zakiad Wodocia^ow i Kanalizacji w Lodzi. W sprawozdaniu z badan jakosci wody z sieci wodociajgowej w Niewiadowie, Ujezdzie i Tobiaszach stwierdza sie, ze w badanym zakresie wyniki badan fizyko-chemicznych jakosci wody maja wlasciwe parametry tj. nie przekraczaj^. wartosci dopuszczalnej wg Rozp. Min. Zdrow. z 29 marca 2007 r. UWAGA! Pary ma&eriskie, ktore zawierafy zwi^zek malzehski w 1963 r. poza terenem Gminy proszone sa.o zgtoszenie si do Urz^du Stanu Cywilnego w Ujezdzie pokoj nr 9 Biblioteka w Ujezdzie ,,Nasza Gmina" - Gazeta Samorza.dowa Wydawca: Urza.d Gminy Adres redakcji: pi. Kosciuszki 6, tel./faks44ri92129, ; Redahtor naczelny: Jaroslav; Cieiebon Za tresc reklam, ogloszeri i artykulow redakcja i wydawca nie odpowiadaja.. Zaslrzegamy sobie prawo do skracania i adjustacji nadsylanych tekstow. Sktad i tamanie: Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS, Tomaszow Mazowiecki, ul. Dluga 82, tel ,

5 17stycznia2013 r. Drodzy Mieszkancy, goraco zache_cam do udzialu w wyborach 17 lutego. To be_dzie wazny dzieh, poniewaz w listopadzie wiele waznych dla nas wszystkich spraw stanejo w miejscu. Nowy wojt musi jak najszybciej dokonczyc prowadzone inwestycje, rozpoczac budowe_ oczyszczalni i przygotowac nasza^gmine_ do pozyskania nowych srodkowz Unii Europejskiej. Nie ma ani chwili do stracenia. Dlatego sposrod wszystkich kandydatow warto postawic na kogos, kto od razu be_dzie mogl wzia^c si do pracy. Kogos, kto zna gmtn? od srodka i rozumie potrzeby jej mieszkahcow. Jestem radnym, przewodniczacym komisji rewizyjnej oraz komisji ds. inwestycji. Mog liczyc na dobra^wspolprac? z Rada^Gminy oraz softysami. Ukohczytem ekonomi^ na Uniwersytecie Lodzkim. Mam doswiadczenie i wiem, jak zarzadzac Urz^dem, aby funkcjonowal sprawniej i lepiej. Moje priorytety to nowe miejsca pracy na terenie gminy, ograniczenie wydatkow na administrate,,w tym pensji wojta, oraz stworzenie nowych mozliwosci spedzania wolnego czasu dla mlodziezy oraz seniorow. Wielu z Panstwa mialem przyjemnosc spotkac osobiscie. Mam nadziej?, ze w ci^gu najblizszego miesia^ca poznamy si lepiej. Zapraszam na spotkania, na ktorych przedstawie_ moj program oraz wyslucham Panstwa propozycji. Zache_cam takze do kontaktu poprzez Facebook i NK. Che_tnie odpowiem na wszystkie pytania. CZAS NA ZMIANY Piotr Zimny PAWEL FRANCISZEK PlWOWARSKI KWW Pawta Franciszka Piwowarskiego

6 Konra< Szef Sztabu WO 17stycznia2013r. Sztab XXI Fina/u Wie/k/ej Orkiestry Swiqteczn ze nasza akc/? wspar/y n UKS Orlik, Cminna Ha/a Sportowa w U/ezdzie, Gm/ EUROBOX Po/ska Sp. z o.o, PH AGROSKiAD, Radio FA Przedszko/e Samorz^dowe w Osied/u Nfewiadow, 2es Stowarzyszenie Loka/na Grupa Dz/a/an/a "BUD-UJ RAZEM, Sk/e/,,FOTO/MPREZ/A" MARLENA J$DRZEJKA,..DEEDEELICIOUS" DE Supermarket EKO, Towarzystwo /nwestycy/no Kapita/owe TRA OSP PrzesiadJow, CH/P/TA Po/and Sp. z o.o, Batorsk/ / Wspo/n ANDRZEJ CRAD - SKLEP M/f S Wszystk/m serd < XXI FINAL WOSP Tegorocny final w gminie odbywat sie, w dwoch miejscach. Juz w piajek grali uczniowie Zespotu Szkot w Osiedlu Niewiadow. Grali po raz czternasty, chociaz po raz pierwszy w sztabie gminnym. Koncert i aukcje_ prowadzita Angelika Podolczak i Mateusz Skrzypczyk. Na szkolnym korytarzu zasiedli licznie uczniowie szkoty razem z nauczycielami i garstka_ rodzicow. Pomi^dzy licytuja^cymi zauwazytem przewodnicza^cego Rady Gminy Artura Pawiaka, radna_agnieszk^ Krzysztofik, sottys Kamil^ Kochelska^. Ttumu raczej nie byto. Byta to raczej impreza,/odzinna" niz wielkie show. Nie jest to jednak w tej akcji najwazniejsze. Liczyt si eel spotkania. Zbierano przeciez pienia_dze na pomoc tym najmtodszym jak rowniez tym najstarszym pacjentom. Uzdolniona mtodziez przygotowata bogaty repertuar piosenek, uktadow tanecznych i solowych wyst^pow instrumentalnych. W charakterze goscia zaproszonego wystajaila rowniez zdolna i juz utytuiowana Kasia Piwowarska. Wszystko to byio sprawnie przeplatane aukcja. przedmiotow wsrod ktorych byty prace plastyczne, przenosne pamiqci pendrive, upominki firm dziaiajacych na terenie gminy, kalendarze, elegancki zegar, pamia_tki prawdziwego kibica i wiele, wiele innych. Ci mniej przebojowi mogli kupic kawatek pysznego ciasta, lub jeden z drobiazgow ustawionych na stole. Niespetna dwugodzinna impreza skohczyta sie_ sukcesem, bo zebrano 3459,84 zt. Jezeli doliczymy do tego 2524,61 z* zebrane do puszek to okazuje sie., ze uczniowie szkoty w Niewiadowie zebrali prawie 6 tys. zt! Szkolny finat przygotowaty panic: Mira Korbel, Renata Andrzejewska-Jozwik iagnieszka Iwanicka. J. Cielebon Juz po raz drugi w Gminnej Hali Sportowej w UjeZ dzie odbyt si^ Finat Wielkiej Orkiestry Swia^tecznej Po mocy. Atrakcji bylo co niemiara. Kazdy mogt znalez cos dla siebie. Byt ogieri. byt dym i byla krew (na szcz^s cie tylko z ketchupu) i dwic gminne straze z u Przesiadtowa. Bylo na co popatrzec. Na parking zajecha woz pancerny Gustaw, ktory mial dzialko z ktorcgc strzelat. Byt nie lada atrakcj^ zwlaszcza dla chlopcov tych duzych i tych malych. Dla wszystkich glodomorov zolnierze przygotowali grochowkq, byly tez slodkie cias teczka od przedszkola i zuchow. Oczywiscie jak co rok w trakcic trwania Finahi odbywaly si^ aukcje.,,fanty" ktorc przekazali dobroczyricy byly intcresuj^ce. Mozn bylo wylicytowac, np. poprowadzenie audycji w radii Fama, albo masaze. albo SCSJQ zdjt;ciow i, romantyczna^ kolacje,, niesamowity tort i wide innych. Kto nie chciat licytowac, mogt wesprzcc WOSP kupuj^c inne gadxety, ktorych byla cata masa. Dzieciaki biegaty z pomalowanymi buzkami, strzelaty z broni wojskowych, albo udzielaty pienvszej pomocy. Final dzielnie i bardzo profesjonalnic poprowadzila trojka rewclacyjnych mlodych ludzi, czyli Aleksandra Radomska, zdobywczyni tytulu Blog roku Kuba Chabrowski i Maciek Zegota. Na scenie zaprezentowaly si^ dzieci z gminnych przcdszkoti i szkol. Program byl naprawde, cie-

7 17stycznia2013r. iwiatecznej oomocy BWarszawa, tel. (22) , 122} IS, wos omocy w Ujezdzie z przyjemnosciq informuje,?pu/3ce instytuc/e i f/rmy: / Osrodek Ku/tury w Ujezdzie, EURQGLAS Polska Sp. z o.o, Tomaszow Maz., Przedszkole Samorz^dowe w Ujezdzie, \ w Ujezdzie, Zespoi Szkot w Os/ed/u Niewiadow, HATA POLSKA,,,MAM W^TPLIWOSC" ALEKSANDRA RADOMSKA, NA STANCZYK, Park Edukacyjno - Rozrywkowy MIKROKOSMOS, FER S.A., P.P.H.U.,,ANDALEX", P.P.H.U.,,ANNATEX", OSP,. Stacja paliw sp.j., LUNCH CATERING EVENT, ZAJAZD SPALSKl, )-W$DLINIARSKI, Cm/na. znie dziqkujemy! W GMINIE UJAZD kawy i dynamiczny. Odwiedzil nas tez syn Elvisa Presleya. ktory swym gloscm i ruchem scenicznym rozpalil serca wszystkich kobiet nas sali. Ajesli juz mowa o rozpalaniu to rownie atrakcyjny jak mlody Presley by! Fakir, ktory zaprosil wszystkich ch?tnych na spacer po rozzarzonym chodniku. Odwaznych nie brakowalo. Imprez? zakonczyly \vyst?py grupy Joy Dance z GOK z Lubochni i rewelacyjny koncert zespohi Izolatka. Pozniej juz tylko efektownc swiateiko do nicba i XXI Final Wielkiej Orkiestry odchodzi w przeszlosc. Nie zapomnimy jednak o ludziach, ktorzy pomagali i bez ktorych ten Final by si? nie dobyt. Niestety nie sposob wymicnic wszystkich, ale organizatorzy wszystkim razem i kazdemu z osobna bardzo scrdecznie DZI^KUJA W gminie obchodzimy WOSP takze na sportowo i nalezy wspomniec, ze juz od czwartku 10 stycznia odbywaty si? turnieje. Na pierwszy ogieri poszli mali pilkarze z rocznika 2005, a naste_pnego dnia spotkali si? o rok starsi zawodnicy. Prawdziwe cmocje (doslownie!) moglismy ogladac w sobot?. Wtedy to na boisku hali sportowej w Ujezdzie spotkalo si? 17 m?skich druzyn piikarskich, ktore rozegraly pasjonuja.ce mecze na wysokim poziome. Niestety nie wszystkim udalo si? dojsc od fmahi i tylko trzy druzyny nagrodzono, byly to kolejno od pierwszego miejsca zaczynaja.c: Waka Waka, Zelechlinek i Stal, ktorym nalezy si? serdeczne gratulacje, natomiast gor^ce podziqkowania nalezy si? Okr?go\vemu Zwia^zkowi Pilki Noznej w Piotrkowie Tr\'bunalskim, za profesjonalnych i sprawiedliwych s?dziow. 13 stycznia o godzinie wytarowalismy z biegiem ulicznym, ktory wygrat Romek Pakula, nastqpny by! Marek Kubacki i na podium stana.1 jeszcze Matcusz Pawlak. W biegu mogl brae udziat kazdy, niezaleznie od wieku. Na sali gimnastycznej szkoly w Ujezdzie, tego przcz kilka odbyl si? turnicj tenisa stotowego, ktory byt jednoczesnie VI Memoriatem im. Krzysztofa Wojcihskiego. Na podium stanqli kolejno Wiesiaw Niewiadomski (III), Bartek Brandenburski (II) i na najwyzszym stopniu pie.ciokrotny zwyci?zca turnieju Tomasz Plich. Nowosciq. by! tez tumiej w Trambambule, czyli popularne pilkarzyki. I tutaj rowniez mnostwo emocji, a zwyci?stwo przypadlo w singlu Zbyszkowi Kolodziejczykowi. 2a nim uplasowali si?: Rafal Arndt i Bartek Brandenburski. Natomiast w deblu wygraia para Rafat Arndt i Zbyszek Kolodziejezyk a potem byli kolejno Rafal Piwowarski i Sebastian Kaezuba oraz Dawid Arndt i Envin Kolodziejezyk. Wszystkim bior^cym udziat w turniejach serdecznie gratulujemy i juz zapraszamy za rok na kolejne rozgrywki, Oczywiscie caly dochod z wpisowego na turnieje zostal przeznaczony na WOSP. Aleksandra Wqjcinska Wspolorganizatorka Finaha Gminnego L^cznie WOSP zebra! w naszej gminie ,94 zl!

8 1 Garsc historii Dosyc dawno nie pisalem o historii 75 osob, ktore stracily zycie w gminnej. Ot, tak bywa. Materiahi do czasic ostatniej wojny. Dane gazety bylo duzo a miejsca nie przy- sa_ czasami niepelne. Widac bywa. Dlatego, korzystaja_c z nowo- jednak, ze pisza^cy poswi^cil rocznego iuzu pewien fragment nieco czasu i wysilku, zeby historii lokalncj, ktoryjakis czas mu- zestawienic bylo jak najsial czekac na swoja^kolej pojawia siq pelniejsze. W tym momencie w gazecie z nowym rokiem. Material przyszlo mi do glowy, zcby tq sprawia niepozorne wrazenie. Jakies prac^ kontynuowac. Jak suche zestawienie. Jednak za suchymi mowil pewien nicslawnej padanymi kryje sie_ bolesny odprysk miqci polityk,,smierc jedwielkiej historii (znowu to,,szklo bo- nego czlowieka to tragedia a lesne"!), ktory siqgnaj mieszkancow smierc stu tysiqcy to statytej okolicy. styka". Na tej liscie widzq Swego czasu przy okazji wizyty w jeszcze 75 tragedii, dlatego Urzedzie Grniny wpadly mi w re^ce nie jest ze rnna_chyba jeszcze dwie pozolkle kartki zatytulowane tak zle. Na lamach Naszej Wykaz poleglych i zamordowanych Gminy bqd$ w kolejnych nuprzez okupanta mieszkancow gminy merach publikowal kolcjne w latach Podobno w cze_sci Hsty. Tych, ktorzy swoim czasie sporza_dzil ja_ pan Kar- mogliby uzupcinic nazwiska linski kieruja^cy kolem ZBOWID w o konki-etne historic bexi? bar- Ujezdzie. Przekazal jq. do Urzqdu dzo wdzi^czny. Gminy,,,zeby ludzie nie zapomnieli o tych ludziach". Na liscie znajduje sitj Jaroslaw Ciclcbon Lp NazM'isko i imi$ Tomczak Jozef Rudzki Qesfa\ Boruszcwski Wladvslaw Nilecki Bronislaw Plebanck Wladvslaw Binko\v!>ki Stanishiw Pusz Stanislaw, Kut Bolcslaw Wiichala Zygmunl Semeniuk Boleslaw Rcsxkn Slefan Lewandowski Jan Pikala Bronislaw Romanowski Wtadvslaw Lubowiccki Teodor /am'od nliuc^ycicl piekarz pr. uraysiowy pr. umvslowv rolnik rolnik robolnik pr. umyslowy rzemieslnik pr. umysiowy robotnik policjanl Uja?d' slusarz Lcsniczy zamieszkaly urodzony data stycznia2013 r. data smicrci invagi Oswiecim Toniaszow zam. wal. AK Tomaszow zam. wal. Tomaszow wal. Oswiqcim Oswiecim Oswiecim powstanic warszawskie Tomaszow Maz. Masowa egzekucja Tomaszow Maz. Masowa egzekilcja bez wiesci bcz wiesci -- wif^zienie Tomaszow wiqzienic Tomaszow w obozie bcz wiesci w obozie bez wiesci Fundacja Aktywnosci Tworczej Dzieci i Mtodziezy W Swi^to Objawienia Pahskiego 6 stycznia w dzieh Trzech Kroli uczniowie szkoiy gry na instrumentach muzycznych Fundacji PRO MUZA kolejny raz zagrali i zaspiewali kol^dy. Tym razem wyst^p odbyl si^ w Koscieie Parafialnym p.w. tego Wojciecha w Ujezdzie. Grajqc na keyboardzie i spiewaja^c wystapili: Piotr Wolak - Dzis w stajence - spiew Nicola Kulesza Mateusz Adamus - Bog si rodzi spiew Kacper Rudniak Kacper Rudniak - Gore PRO MUZA Gwiazda, spiew Ntcoia Kulesza Patrycja Goska - Pojdzmy wszyscy do stajenki, spiew Aleksandra Reszka Bartlomiej Kwiatkowski - Przybiezeli do Betlejem, spiew Dawid Kijo Natalia Adamus - Lulaj, ze Jezuniu - spiew Mateusz Adamus Dawid Kijo - Cicha noc - spiew Nicola Kulesza Joasia Teysler - Jam jest Dudka - spiew Nicola Kulesza, Maja Korzeniowska Maja Korzeniowska - Tryumfy gra i spiew Nicola Kulesza - Wsrod nocnej ciszy - spiew Dawid Kijo Na zakohczenie Proboszcz Parafii ks. Jozef Swierczynski podzi^kowal mtodym wykonawcom i zach^cil do dalszych wyst^pow. Prezes Fundacji PRO MUZA pan Wojciech Dyner dzi kuja.c uczniom i nauczycieice pani Malgorzacie Krzeslak za przygotowanie wyst^pu obiecat, ze fundacja przygotuje nast^pne koncerty tak aby granie i spiewanie kol^d przez dzieci w okresie swiqtecznym stalo si^ tradycjq.w Ujezdzie.

9 17stycznia2013r. 9,,Jest taki dzien, bardzo ciepfy, choc grudniowy. Dzien zwykfy dzien, w kttirym gasnq wszefkie spory. Jest taki dzien, w ktorym radvsc wita wszystkicli. Dzien, ktoryjuz kazdy z "as zna od kolyski..." Tak, jak co roku w Zespole Szkol w Ujezdzie, zorganizowano,,spotkanie wigilijne" W dniu r. o godz do haii sportowej w Ujczdzie przybylo wiehi zaproszonych gosci, a takze emerytowani nauczyciele szkoly. Duza_ grupe. przybytych stanowili rodzice, dziadkowie i krewni uczniow bior^cych udzial w przedstawieniu,,b6g sie. rodzi". W tym roku zaangazowanych bylo az 55 dzieci. Zaprezentowaly pelen wachlarz swoich scenicznych umiejqtnosci. Podziwialismy wystej>y wokaine uczniow klas drugich i czwartych szkoly podstawowej, a takze drugich i trzecich klas gimnazjalnych. Anielskie glosy Patrycji Roj, Marty Piasty, Ju!ii Gawryszewskiej i Klaudii Koscistej tworzyly oprawq muzyczn^ uroczystosci. Nie zabraklo rownicz ukiadow choreograficznych w wykonaniu,,sniczynek" z klas czwartych i,,skrzatow" juz trochq starszych z klas gimnazjalnych. Nie zabraklo akcentow tcatralnych. Swoje mozliwosci aktorskie zaprezentowali cztonkowie kola teatralnego,,w obje_- ciach Melpomeny" Teksty mialy gle_bsza_ wymow^ moralnq. i nawiqzywaly do wspolczesnosci. Mialy bye wskazowkq. dla kazdego z nas. Kol^dy spiewane przez dzieci wprowadzily wszystkich w nastroj swia,teczny i przyblizyly ten jedyny dzien w roku - Wigili?. Program przygotowaby panic: Marta Mlynarczyk i Iwona Zimnicka - teksty, Elzbieta Skrobek - muzyka, Anna Marcioch, Sylwia Kot - scenografia, Sylwia Tomczyk - taniec. Informacje ze strony hhp:/avww.zsuiaid. en Warto wspomniec, ze wsrod sk^adaja^cych zyczenia nic zabrakjo nie tylko reprczcntujacego wladzc gminne przewodnicza^cego Rady Gminy Artura Pawlaka i proboszcza ks. kan. Jozefa Swierczyiiskiego ale swia_t w cieplej. rodzinnej atmosferze zyczyl zebranym rownicz byly juz wqjt Wlodzimicrz Gozdzik. JC Najwi^cej dajesz dzielqc si$ z innymi Zawsze, ilekroc sie. usmiechasz do swcgo brata i wyci^gniesz do niego r^kq -jest Bozc Narodzcnic. Bl. Matka Teresa z Kaikitty Slowami wiersza Matki Teresy dyrektor Kazimiera Forma powitaia zaproszonych gosci, ktorzy przybyli na uroczystosc jaselkow^. do przedszkola w Osiedlu Niewiadow. Tlok byl niemilosierny. Dla mlodych artystow braklo miejsca na scenic i zawladneji rowniez wolnym mie)scem przed nia^. Rodzicow i dziadkow bylo rowniez tyle, ze ci. ktorzy przyszli w ostatniej chwili musicli mocno wyci^gac szyjc i lawirowac wytrwale kamerami i aparatami fotograficznymi ponad giowami tych, ktorzy siedzieli na lawkach. Ten brak miejsca to nic jest zadcn zarzut. Taka bliskosc powodujc. ze widz po prostu uczestniczy w jaselkach. Czuje sit; jak obserwator, czasemjak zasniezona sosna, czy mikry krzaczek obserwuja^cy cuda Bozcgo Narodzenia. Powicm szczcrze, zc przedstawienie mnie urzeklo. Niezwykle kolorowe i dynamiczne. Dzieci pi^knic ucharakteryzowane wspaniale pokazaly nieslabn^ce bozonarodzeniowe przesjanie, ze kazdy czlowiekjesidobry. Caly wysitek polega na tym, zeby wykazac sie_ odrobina^ dobrcj woli i otworzyc si^ na drugiego czlowieka. Pastuszek niesie Dziecia^tku dary, ale wzruszony spotykana^ ludzka^ bieda rozdaje wszystko, co ma. Za nim podaza opryszek. ktory znajdzie u zlobka i dia siebie miejsce. Bardzo podobalo mi siq to przedstawienie. Piejcne byly dekoracje, wykonane zreszta^ przez same dzieci w ramach bardzo ciekawego projektu. Widac tarn bylo baranki, osiolka z obrysu dzicciqcej nozki, renifera z rogami w ksztalcie dloni i mnostwo innych pasjonuja^cych szczegotow. Pi^kne bylo motto, ze,,najwi^cej dajesz dzielq.c si^ z innymi", ktore uslyszal u kresu swej podrozy pastuszek. Rozdal wszystko, co mial i myslal, ze przychodzi z pustymi r^koma. Bardzo m^dre przedstawienie. I tak dojrzale przekazane przez mlodych artystow, ktorymi sprawnie dyrygowala pani Ania Zak. Nawiasem mowiqc uczestniczyly wszystkie panie, ktore zagraly na fletach kol^d^,,mizerna cicha stajenka licha". Swietne rekolekcje. B-R-A-W-O. JC Jaselka w Ujezdzie Tuz przed swi^tami Bozego Narodzenia w przedszkolu w Ujezdzie mialo miejsce spotkanie jaselkowe. Zgodnie z wieloletnia^ tradycja^ kluczowym punktem bylo przedstawienie w wykonaniu szesciolatkow a przygotowane przez wychowawczynie: Malgorzat^ Czechowicz i Lidi$ Piotrowska^ Adamus. Zebrani po raz kolejny przypomnieli sobie, co stalo sit; w Betlejem. To historia wydaje si^ opatrzona. Jest jednak ciekawe, ze zawsze i kazdy moze w niej rozpoznac jakies wlasne problemy. Czasem jest potrzebuja^cym ciepla, czasami cieplem otoczony zapomina o tym, ze komus innemu nie jest w zyciu dobrze. Na przedszkolnej scenie pojawila sie oczy\viscie Swieja Rodzina, byli pastuszkowie, trzej krolowie, aniolki i betlejemska gwiazdeczka. Pojawili sie^ nawet krakowiacy, ktorzy tradycyjnie przyje.ci byli przez licznie zgromadzonq.publicznosc niezwykle zywo i serdecznie. Przy tej okazji Komenda Hufca ZHP w Tomaszowie Maz. podarowala przedszkolakom niecodzienny prezent. Od kilkunastu iat polscy harcerze uczestniczy w mie,dzynarodowej akcji Betlejemskie Swiatelko Pokoju. Tyrn razem haslo,,odwaz sie_ bye dobrym" dzie^ki druhom z Tomaszowa dotarlo do przedszkola w Ujezdzie razem z pie_knymi zyczeniami pomyslnosci w nowym roku. Kazdy, kto mial ochotc, mogl zaniesc ten plomieh i oswictlic wigilijny stol. JC

10 10 17stycznia2013r, Turystyka konna na obszarze Lokalnej Grupy Dzialania,,BUD-UJ RAZEM 15 Hubertus 2012 w Zamosciu, gmina Czarnoci Dnia 14 grudnia 2012r. na tcrenic Zywcgo Skansenu Centrum Folkloru Polskjego w Nagawkach odbyfa sie_ konferencja zamykajaca projekt wspolpracy "Lokalny Atrakcyjny Szlak" rcalizowany w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich, dzialanie "Wdrazanie projektow wspolpracy". Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele przcdsiqbiorstw turystycznych polozonych w sqsiedztwic szlaku, samorza^dowcy, dyrektor oraz pracownicy Urze.du Marszalkowskiego w Lodzi. Ryszard Kaliriski dyreklor Departamentu Kultury Fizyczncj Sportu i Turystyki oraz osoby wsp61pracujaj:e z LCD. Zalew w Czarnocinie 2000 km. Lokalny Atrakcyjny Szlak laczy doling rzeki Mrogi z doling rzeki Pilicy w Spale. zachodnia odnoga osiaga wics WolQ Kutowa_w okolicach Tuszyna. Szlak posiada liczne odgalqzienia lacza_ce Matecz, Molenda. Popieri. Gac Spalska. Konewka. MiJosnicy kultury znajda^ na szlaku wiele godnych obejrzenia obiektow np. zabytkow (. zabudow^ w Spale. Dwor w Kruszowie, dom rodzinny Reymonta w Prazkach, Zespot dworskopalacowy przy Zespole Szkot Rolniczych w Czarnocinie, Zespol patacowo-parkowy w Ujezdzie, Park Edukacyjno-Rozrywkowy MIKROKOSMOS, faarokowy dwor w We.grzynowicach. Wzdhiz calego szlaku wystepuja. liczne gospodarstvva agroturystyczne i stajnie z mozliwoscia^noclegu dla konia. Odcinek szlaku wytyczony w obre^bie dziatania stowarzyszcnia LGD,,BIJD-UJ kowanyrrfi ptatami lasow i kilkoma stawami, gtownie w okolicy Woli Kutowej. Za Be^dkowem szlak docicra do kompleksu lesnego mie^dzy Zywocinem a Rudnikicm, gdzie skre_ca na potnoc ku Budziszewicom. Przecina doling rzeki Pankowki. biegnie przy zbiorniku wod- Konfercncja byla okazja, do ukazania produktu turystycznego jakim jest Lokalny Atrakcyjny Szlak ( Miejizy Mroga^ a PilicaJ, ktory powstal w wyniku wspolpracy trzech lokalnych grup dzialania (LCD),,BUD-UJ RAZEM",,,MROGA'' i,,dolina PILICY". Pomysl ulworzenia szlaku zwia^zany byl z obserwowanym, szczegolnie w ostatnim dzicsiqciolcciu, wzroslem populamosci turystyki konnej oraz rozwojem oferty osrodkow jezdzieckich. Szlak stanowi cz^sc p^tli zewn^trznej Lodzkiego Szlaku Konnego, ktory liczy 1461 km dtugosci. Sumaryczna dtugosc obejmujacego cate wojewodzrvvo lodzkie Lodzkiego Szlakxi Konnego wynosi ponad go z innymi odcinkami Lodzkiego Szlaku Konnego. Lokalny Atrakcyjny Szlak w wie-kszosci wiedzie przez tereny wiejskie. natomiast zagqszczenie terenow lesnych wyst^puje na polnoc od Tomaszowa Maz. Odcinek ten ta^czy daw parki krajobrazowe. Na pomoc Park Krajobrazowy Wzniesicri Lodzkich, ktory zostat zalo/ony w celu ochrony unikalnego wyzynnego krajobvazu na terenie Polski Srodkowej, zas na potudniu Spalski Park Krajobrazowy obejmujqcy ochrona cenny odcinek doliny Pilicy wraz z rozlegiymi kompleksami lesnymi stanowiq.cymi fragment dawnej Puszczy Pilickiej. W sa^siedztwie szlaku znajduje si^ takze kilka rezerwatow przyrody m.in. Wolborka, Park Edukacyjno- Rozrywkowy RAZEM" liczy 67 km dtugosci. Wyznaczony zostal w atrakcyjnym i przyjaznym dla turysty koniiego terenie. Podazajac w kierunku wschodnim szlak przebiega kolejno przcz tereny gmin: Tuszyn, C/,arnocin. B^dkow, i Budziszewice. Jego poczatek znajduje si? w odlegfosci niespelna km na poinoc od centrum Tuszyna. W granicach wymienionych wyzej pierwszych trzech gmin szlak biegnie wzdhiz doliny rzeki Wolborki, w krajobrazie pol i Ja_k urozmaiconych rozczlon- Rzeka Wolborka w gminie B^dkow od strony Czarnodna nym w Bukowie, krzyzuje SIQ z droga wojewodzka, l^czqca Lodz z Opocznem ( nr 713), a nastejmie wkracza w rozlcgty kompleks lesny, w ktorym przekracza rzeke Piasecznicq i linie; kolejowa K.o- Iuszki-Tomasz6w Maz. Przed Budziszewicami kieruje SIQ ku pomdniowemu wschodowi do miejscowosci Malecz. Opisy\vany odcinek szlaku biegnie w poblizu licznych godnych objerzenia obiektow zabytkowych, glownie kosciolow oraz zespoiow dworsko- i palacowo-parkowych. Na szlaku znajduje siq kilka miejsc popasu koni i wypoczynku dla stnidzonych jezdzcow. Osoby pasjonujij.ee si^ jazda^ konn^ moga^ skorzystac z oferty osrodkow w B^dkowie. Oarnocinie, Rososze, Kruszowie, Garbowie, Modlicy, Bukowie oraz Wolce Krzykowskiej. Wszystkich, ktorzy chc^ przczyc niezapomnian^ przy^od^ zapraszamy do uprawiania aktywnej turystyki konnej. J. Walas

11 17stycznia2013 r. 11 Klub czytajqcych rodzin W zwiajzku z aktywna wspolpraca w ramach ogolnopolskiej kampanii spolecznej Fundacji ABC XXI "Cala Polska Czyta Dzieciorrf spolecznosc Przcdszkola Samorzadowego w Ujezdzie miala zaszczyt goscic p. Bcate^ Wosik - lidera CPCD z zaprzyjaznioncgo Przedszkola Samorz^dowego w Osiedlu Niewiadow, ktora wraz z synem - Kuba^ ochoczo wstapila w szeregi "Klubu Czytajqcych Rodzin - Rozczytane Motylki". Przemili goscie wprowadzili do ujezdzkiej placowki prawdziwie swiqteczny naslrqj wzorowo czytajqc najmlodszym pelne uroku opowiadania i wierszyki o tcmalyce bozonarodzeniowej. Wizyta obfitowala takzc w sympatyczna_ rozmow$ na temat wysluchanych tekstow, wszyscy zlozyli sobie najserdeczniejsze zyczenia swiqteczne, zas milusiiiscy otrzymali slodki upominek - pi^knie dzickujemy i z niecierpliwoscia oczekujemy juz kolejnej wizyty naszych rozczytanych przyjaciot! P. D^bicc Choinka nadziei W tym roku nasze przedszkole rozpoczqto wspolpracc; z Fundacja. Ekologiczna^ Arka i z ch^cia. wziqlo udzial w akcji zapocza^tkowanej przez 1^ Fundacjq CHO- INKI NADZIEI. GosciSismy w DPS w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawla II, gdzie naszc dzieci wysta^ily w przedstawieniu JaseJka. Po wystqpie wr^czylismy prawdziwa^ choink^ ozdobiona^ pracami dzieci oraz swiatelko nadziei i gorq.ce zyczenia swi^teczne. W zamian nasze dzieci otrzymaly gromkic brawa oraz usmiech podopiecznych tego domu. M. Czechowicz Gora grosza Spolecznosc ujczdzkiego pizedszkola wielokrolnie pokazala, iz ma wrazliwc serca na poirzeby innych. dlatego tez z wielka ochota^ i zaangazowaniem wlaczylismy si^ w ogolnopotska^ kampaniq spoleczna Fundacji "Nas^ Dom" pod patronalem Ministerstwa Fdukacji Narodowej pod haslem: "Gora grosza". Nasi milusiiiscy wraz ze swoimi najblizszymi do dnia: 7 grudnia - c?_yli populamych "mikolajek" systematycznie zbierali tzw.: zlote pieniazki i 5 groszy. zgodnic z naczelna. zasada. iz. jcden grosik znaczy niewiele, lecz gora grosza to juz meopisana pomoc dla konkretnej osoby, czy tez rodziny. Trzeba dodac. iz calkowity dochod z w/w zbiorki pr?.eznaczony zostanie na rodzinnc fonny opieki zaste.pczej: czyli rodzinne domy dziecka oraz pogolowia opickuncze znajdujacc si? w potrzebie. Idea wolonlariatu bardzo spodobaia siq przedszkolakom. bcz watpienia to nic jedyna akcja charytatywna. w jakiej ujczdzkie przedszkole bejdzie bralo udziaf! Gor^co polecamy! Paulina Dtjbiec r Swiqteczny Koszyk Szkolne Kolo PCK przy Zespole Szkol w Osiedlu Niewiadow dzie,kujc wszystkim, ktorzy wsparli akcjq,,swia,teczny Koszyk - zbiorka zywnosci". Calkowita wartosc zebranych produktow wyniosla 1916,60zl. Wolontariusze przygotowaiy 40 paczck z zy\vnoscia_ dlugoterminowa^ i slodyczami. Prezenty zostaly przeznaczone dla uczniow szkoly w Niewiadowie. Jeszcze raz dzi^kuje^ w imieniu wolontariuszy i obdarowanych Opiekun SK PCK Mira Korbel Wieczor Kol^d Jcdnyrn z pomyslow na granie w ramach WOSP byt Wieczor Kol^d. Na koncert zaprosil Samorz^d Uczniowski szkoly w Niewiadowie. Zadbano o to. aby poruszyc nutkq wielu emocji kojarza^cych si? z Bozym Narodzcmem. Radosne goralskie kol^dy zach^caiy do wspolnego spicwania. U niejedncgo widza pojawila siq Iczka w oku przy,,kole_dzie dla nieobecnych" w wykonaniu Agaty Milczarek. Wano wspomniec o uzdolnionych muzykach wykonuja.cych piosenki swiqteczne na keyboardzie. Dochod z koncertu zostal przekazany na WOSP. Mamy nadziej^, ze kolejne, otwarte dla mieszkancow gminy, koncerty bexla, cieszyly siq wifjkszym zainteresowaniern. Opieknnami koncertu byly p. Anna Politowska i Mira Korbel.

12 12 17stycznia2013r. FILMOWE FERE Z ZAPRASZANY do Swiata f ilmu. Poznaj tajnihi tworzenia animacji i zrob sob ie swo j wlasny! W programie: -atrakcje - interake je (Twonenie Wodnego Swiata!) wyeieezha do muzeum SE-NA-IOR w todzi -duzo dobrego humoru ZAP/SYs GMIHHY OSRODCK KUITUHY W UJCZBZ/C os/eoie WCWIAOOW BL.S ZO/C.F, rez.

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjecia planu pracy stalych komisji i Rady Miejskiej na 2010 rok. Dzialajac na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

RADA QMINY w Daszynie PROTOKOt Nr W2015 z obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Daszynie odbytych w dniu 31 stycznia 2015r. Ad.

RADA QMINY w Daszynie PROTOKOt Nr W2015 z obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Daszynie odbytych w dniu 31 stycznia 2015r. Ad. RADA QMINY w Daszynie PROTOKOt Nr W2015 z obrad VI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Daszynie odbytych w dniu 31 stycznia 2015r. Ad.l Przewodniczacy Rady -Marek Chwiatkowski otworzyt obrady VI nadzwyczajnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych osob uprawnionych do udzialu w referendum ogolnokrajowym, zarzjjdzonym na dzien 6 wrzesnia 2015 r.

Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych osob uprawnionych do udzialu w referendum ogolnokrajowym, zarzjjdzonym na dzien 6 wrzesnia 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-16/15 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych osob uprawnionych do udzialu w referendum ogolnokrajowym, zarzjjdzonym na dzien

Bardziej szczegółowo

Protokól nr 45/05 z XLV Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 21 lutego 2005 r.

Protokól nr 45/05 z XLV Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 21 lutego 2005 r. Protokól nr 45/05 z XLV Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 21 lutego 2005 r. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Raszyn otworzyl obrady, stwierdzil quorum i zaproponowal przyjecie porzadku obrad, pytajac o uwagi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 lutego 2005 r. Nr 32 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 750 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających

Bardziej szczegółowo

Uchwata Nr.../2015 Zarza.du Wojewodztwa Opolskiego z dnia... 2015 r.

Uchwata Nr.../2015 Zarza.du Wojewodztwa Opolskiego z dnia... 2015 r. Uchwata Nr.../2015 Zarza.du Wojewodztwa Opolskiego z dnia... 2015 r. w sprawie rozstrzygni^cia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizacje. w 2015 r. zadan publicznych w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

- czlonek - czlonek - czlonek

- czlonek - czlonek - czlonek KOMISJA BUDZETUi FINANSÓW I~DY GMINY Lasowice Wielkie PROTOKÓL nr 12/2012 z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 maja 2012 r. RADA G1\1INY LASOWICE VIJELKIE Wpl.

Bardziej szczegółowo

K ONK URS PIOSENK I O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ

K ONK URS PIOSENK I O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ ---2014--- K ONK URS PIOSENK I O TEM ATYCE EK OL OGICZNEJ K ONK URS PIOSENK I O TEMATYCE EK OL OGICZNEJ Organizatorzy VII EKOLOGICZNEGO PIKNIKU POWIATU STASZOWSKIEGO w swoich dzialaniach przykladaja ogromna

Bardziej szczegółowo

Leszno: Promocja Miasta Leszna Przez Sport Numer ogloszenia: 495716-2012; data zamieszczenia: 06.12.2012 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Leszno: Promocja Miasta Leszna Przez Sport Numer ogloszenia: 495716-2012; data zamieszczenia: 06.12.2012 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Leszno: Promocja Miasta Leszna Przez Sport Numer ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

8nrawozdanie Gminne20 Osrodka Kultu za 2013 rok.

8nrawozdanie Gminne20 Osrodka Kultu za 2013 rok. -H 8nrawozdanie Gminne20 Osrodka Kultu za 2013 rok. laz~~~nl3.:lo yw~ltqt"", wszelkowie l'" r Gminny Osrodek Kultury w Szelkowie w roku 2013 zatrudnial 2 pracowników merytorycznych w tym 1 instruktor i

Bardziej szczegółowo

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami "za" przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej:

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami za przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej: Protok61Nr XIXl08 z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 02 grudnia 2008 r. pkt 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad Przewodnicz~cy Rady Gminy Wladyslaw Kaczor otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWO SPOLECZNO KULTURALNEGO PROKOWARY

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWO SPOLECZNO KULTURALNEGO PROKOWARY STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWO SPOLECZNO KULTURALNEGO PROKOWARY ROZDZIAL 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. STOWARZYSZENIE NOSI NAZWE STOWARZYSZENIE- SPORTOWO-SPOLECZNO-KULTURALNE PROKOWARY I JEST STOWARZYSZENIEM

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXIII/ 75/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2004 r.

Uchwala Nr XXIII/ 75/04<?xml:namespace prefix = o ns = urn:schemas-microsoft-com:office:office /> Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2004 r. Data publikacji : 29.12.2006 Uchwala Nr XXIII/ 75/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie: uchwalenia "Gminnego

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak. Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 30 wrzesnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia..?...e.~~r.p'nia 2008r.

Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia..?...e.~~r.p'nia 2008r. ZARZAD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka ]0 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Uchwala Nr....... 163/2008 Zarzadu Powiatu Nowodworskiego z dnia..?...e.~~r.p'nia 2008r. W sprawie zmiany Uchwaly

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r.

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. Zarz14d Powiatu NowotomysIDeso ul. Poznanska 33 64-300 Nowy 'lbmysl tel l0-61l 44 26 700 BR - t1062140/2007 z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. W posiedzeniu udziat

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym RADA M!ASTA MARKI AI. 0. Pil u d~ k i e g o 95, 05-270 MAR K I PROTOKOL nr 56 tel. (0-22) 781-10 - 03 d. K... B d' t G d. Fax 781-13-78 Z posie zema omrsji u ze OWO - ospo arczej uioj, Mazowieckie kt6re

Bardziej szczegółowo

UCHWALANR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALANR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALANR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia!3$.#!*?*-2q11 roku w sprawie ogtoszenia konkursu plastycznego dla dzieci ze swietlic socjoterapeutycznych i srodowiskowych pod hastem,,ja tez chc? pomagac!"

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi Regulamin realizacji projektow edukacyjnych w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi I. Projekt \ prawie oswiatowym - postanowienia ogolne Projekt edukacyjny jest zespolowym,

Bardziej szczegółowo

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka Jan Pawei 11 RADA GMTNY SECEMTN 29-145 SECEMIN wo], swi^tokrzyskie Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKIIROZWI4ZYWANIA

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r.

CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. CZWARTEK, 26 MAJA 2011r. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2011 Wzór nr 2 Miasto/Gmina: ZBĄSZYŃ przeprowadzenia Województwo: WIELKOPOLSKIE "Przegląd

Bardziej szczegółowo

ZADOWOLENIE Z ZYCIA WSRÓD POLAKÓW POD KONIEC XX WIEKU

ZADOWOLENIE Z ZYCIA WSRÓD POLAKÓW POD KONIEC XX WIEKU ZADOWOLENIE Z ZYCIA WSRÓD POLAKÓW POD KONIEC XX WIEKU Warszawa, wrzesien 1999 Cztery piate Polaków (80%) uwaza, ze ich zycie dobrze sie ulozylo, tylko co siódmy (14%) ocenia, ze mu sie nie udalo. Tych,

Bardziej szczegółowo

Wojta Gminy Ostrowek

Wojta Gminy Ostrowek Zarzqdzenie Nr 38/2012 Wojta Gminy Ostrowek z dnia 30.07.2012 r. w sprawie zasad zwrotu kosztow przejazdu uczniow niepetnosprawnych oraz ich rodzicow, opiekunow lub opiekunow prawnych z miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom:

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom: Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, nauki, edukacji, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, profilaktyki uzależnień,

Bardziej szczegółowo

zdnia 2013r. Ordynacja

zdnia 2013r. Ordynacja Ordynacja Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 2013r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Miasta Żagań oraz przedterminowych wyborów burmistrza Żagania w województwie lubuskim Na

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015

STMiG-SPRAWOZDANIE. VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 STMiG-SPRAWOZDANIE VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 Miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): Drwinia Wiejska Województwo: Starostwo

Bardziej szczegółowo

odpowiedzi na pismo DWRMNiE-WMNiE 653-38-1/2013/ME przesyiam w zal^czeniu sprawozdanie z pracy peinomocnika wojewody wielkopolskiego do spraw

odpowiedzi na pismo DWRMNiE-WMNiE 653-38-1/2013/ME przesyiam w zal^czeniu sprawozdanie z pracy peinomocnika wojewody wielkopolskiego do spraw WIELKOPOLSKI URZ4D WOJEWODZKI w Poznaniu Poznan, dnia 30 stycznia 2014 r. BIURO WOJEWODY BW-II.6113.3.2014.10 iiiiiiiiiiiiiiiiii..., RPW/6534/2014 P Data:2014-02-03 Szanowny Pan Stanistaw Huskowski Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planufinansowego Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2012 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania planufinansowego Gminnej Bihlioteki Puhlicznej w Wiecifni Koscielnej za 2012 rok. Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Koscielnej 06 513Wieczf:nia Koscielna Regon 000936718 ZaJ'lcznik Nr 2 do Zarntdzenia Nr 10912013 W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 25 marca 2013 roku Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

W zai^czeniu przesyiam Sprawozdanie z pracy pelnomocnika wojewody wielkopolskiego do spraw mniejszosci narodowych i etnicznych w roku 2014.

W zai^czeniu przesyiam Sprawozdanie z pracy pelnomocnika wojewody wielkopolskiego do spraw mniejszosci narodowych i etnicznych w roku 2014. VRZJ^D WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI w Poznaniu Poznah, dnia 29 stycznia 2015 BIURO WOJEWODY BW-II.6113.3.2015.1 RPW/9855/2015 P Data:2015-02-02 Szanowny Pan Stanisiaw Huskowski Sekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2015

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2015 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2015 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ LUTY 1.Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa. Page 1 of 6 Kwidzyn: Dobudowa schodów zewnetrznych przeciwpozarowych wraz z wykonaniem przylacza wody do budynku Przedszkola w Marezie Numer ogloszenia: 314789-2010; data zamieszczenia: 05.11.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r. ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...... k'.c.*:r.... 2010 r. w sprawie zmiany statutu Filharmonii Zielonogorskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Gorze Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

NR 1(200) Styczeń 2010

NR 1(200) Styczeń 2010 NR 1(200) Styczeń 2010 Rok 2010 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego Jubileuszowe obchody 100. rocznicy powstania Roty Uroczystości związane z 100. rocznicą powstania Roty, pieśni patriotycznej skomponowanej

Bardziej szczegółowo

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski

XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski XI Dolnośląski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Lwówek Śląski W dniu 17 kwietnia 2013 r. na boiskach ZPEW odbył się XI Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 143/2014 Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzialania Owocowy Szlak" z dn. 29.08.2014 r.

Uchwala Nr 143/2014 Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzialania Owocowy Szlak z dn. 29.08.2014 r. LOI^Al NA GRUPA DZIAtANIA.OWOCOWY SZLAK" REGON 050" 37465, NiP 717-177-74-72 ul.lubeiska4,24-300 Opole Lub. Uchwala Nr 143/2014 Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzialania Owocowy Szlak" z dn. 29.08.2014

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr 4/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Ostrowku z dnia 20 pazdziernika 2014 r.

UCHWALA Nr 4/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Ostrowku z dnia 20 pazdziernika 2014 r. UCHWALA Nr 4/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Ostrowku z dnia 20 pazdziernika 2014 r. w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw oraz wojtow,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z dziatainosci Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, organizacji pozytku publicznego w roku 2012

SPRAWOZDANIE. z dziatainosci Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, organizacji pozytku publicznego w roku 2012 SPRAWOZDANIE z dziatainosci Sucholeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, organizacji pozytku publicznego w roku 2012 sporzadzone zgodnie z: art. 23 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatelnosci

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

(/Hit HA. Gazeta samorzqdowa. Kamich wmurowany! OcC. Nigdy nie zagasnie!

(/Hit HA. Gazeta samorzqdowa. Kamich wmurowany! OcC. Nigdy nie zagasnie! UJAZD (/Hit HA Gazeta samorzqdowa Egzemplarz bezplatny SZd 1 /2009 Kamich wmurowany! OcC Szanowni Czytelnicy! Rozpoczal si? nowy rok a wraz z nim NOWE. Nowe inwestycje w Gminie, nowe nadzieje, nowa twarz

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ4DZENIE. w sprawie szczegolowych warunkow udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr^cznikow i materialow edukacyjnych

ROZPORZ4DZENIE. w sprawie szczegolowych warunkow udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr^cznikow i materialow edukacyjnych Illlllllll RPW/41268/2014 P Data:2014-05-29 Proiekt z dnia 28 maia 2014 r. ROZPORZ4DZENIE RADY MINISTROW z dnia 2014 r. w sprawie szczegolowych warunkow udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr^cznikow

Bardziej szczegółowo

K ONK URS PL ASTYCZNO-TECHNICZNY

K ONK URS PL ASTYCZNO-TECHNICZNY EKO-RZEZBA ---2014, , Zalozenia Organizatorzy VII PIKNIKU EKOLOGICZNEGO POWIATU STASZOWSKIEGO w swoich dzialaniach przykladaja ogromna wage do kwestii edukacji ekologicznej, szczególne tej adresowanej

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wyborów samorządowych 2014

Kalendarium wyborów samorządowych 2014 Kalendarium wyborów samorządowych 2014 Zawiadomienie PKW bądź komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców. Data: 2014-09-06 Termin: do 70 dnia przed dniem wyborów Podstawa prawna: art.

Bardziej szczegółowo

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany:

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany: !UDA GMINY OPOR6W POW. Kutno, woj. todzkie UCHWALA Nr LVI/ 182/ 2010 RADY GM1NY OPOROW z dnia 13 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr L/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

zamieszkaniaskladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. Mariusz KRZYZANIAK

zamieszkaniaskladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. Mariusz KRZYZANIAK \f I ~ OSWIADCZENIE MAJATKOWE Wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarzadzajacej o czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Z KONTROLI. fz uwzglgdnieniem zmian zaistnialych w okresie obj$tym kontrolq, data objqcia stanowiska stuzbowego)

PROTOKOL Z KONTROLI. fz uwzglgdnieniem zmian zaistnialych w okresie obj$tym kontrolq, data objqcia stanowiska stuzbowego) Opoiskt (jrzqd YVojewodzki WYDZlAt POLITVK! SPOtECZNEJ 45-082 Opole, u!. Piaslowska 14 PS.1.431.2.3.2011. LW PROTOKOL Z KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Gmina Prudnik - Urza^d Miejski w Prudniku, ul.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Ostrowek

OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Ostrowek OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Ostrowek z dnia 16 pazdziernika2014 r. Na podstawie art. 16 1 i art. 61a 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pozn. zm.) podaje si^ do

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2014-2017

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2014-2017 Zahjcznik Nr 3 do Uchwafy Rady Gminy NrXXXV/147/2014 zdnia 22.01.2014 OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPOROW NA LATA 2014-2017 Wieloletniq. Prognoze; Finansowa^ Gminy Oporow na lata

Bardziej szczegółowo

Protokól. w dniu 1 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów.

Protokól. w dniu 1 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. - Protokól z posiedzenia Komisji Samorzadowo - Spolecznej Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 1 pazdziernika 2009 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Ad. l. Przewodniczaca Helena Rusak

Bardziej szczegółowo

PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r.

PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r. PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r. I. PÓŁKOLONIE ZIMOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ZIĘBICACH (zapisy w sekretariacie organizatora od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 14.30)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dziatalnosci. Fundacji Artykut 25. za rok 2013

Sprawozdanie z dziatalnosci. Fundacji Artykut 25. za rok 2013 1. Nazwa fundacji: Fundacja Artykul 25 2. Siedziba: miasto Szczecin Sprawozdanie z dziatalnosci Fundacji Artykut 25 za rok 2013 3. Adres: ul. Krolewicza Kazimierza 2H/5, 70-550 Szczecin 4. Data wpisu w

Bardziej szczegółowo

Niemcy. Posta nowienie

Niemcy. Posta nowienie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ul. A. Felinskiego 2B 01-513 Warszawa Warszawa, dnia ö5^10.2010r. tel. 022 561 80 00 e-mail: is1401(5)mz.mofnet.qov.pl 1401/LN-III/051-395/10/KW C TibH & Co. KG Niemcy

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL NR 36 /10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

PROTOKOL NR 36 /10 z dnia 26 stycznia 2010 roku PROTOKOL NR 36 /10 z dnia 26 stycznia 2010 roku z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pyskowicach Obecni na posiedzeniu czlonkowie komisji: 1. Szafranski Tadeusz- przewodniczq.cy

Bardziej szczegółowo

STMiG IMPREZY EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVIII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2012

STMiG IMPREZY EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVIII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2012 STMiG IMPREZY EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH WYKAZ IMPREZ XVIII SPORTOWEGO TURNIEJU MIAST I GMIN 2012 Nazwa miejscowości: ZGORZELEC Województwo: DOLNOŚLĄSKIE Starostwo: ZGORZELEC Status miejscowości:

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej MINISTER ZDROWIA Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12 Pani BIURO POSELSKIE POStA NA SEJM RP Tomasza Szymariskiego 86-300 GRUDZiADZ, ul. D*uga 1/1 1 ^-ml$x>j

Bardziej szczegółowo

Uchwala Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014

Uchwala Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014 Uchwala Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2011-2014 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

RKS ŁÓDŹ CUP. III Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej. rocznika 2002 i młodsi 1-2.06.2013

RKS ŁÓDŹ CUP. III Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej. rocznika 2002 i młodsi 1-2.06.2013 RKS ŁÓDŹ CUP 2013 III Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej rocznika 2002 i młodsi 1-2.06.2013 ORGANIZATOR Rudzki Klub Sportowy w Łodzi ul. Rudzka 37, 93-423 Łódź tel./fax (42) 683 25 03 www.rks.org.pl biuro@rks.org.pl

Bardziej szczegółowo

WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE

WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE WIZYTA PAPIEZA W POLSCE - SPOLECZNE OCZEKIWANIA I OPINIE O JEJ WPLYWIE NA ZYCIE PUBLICZNE W POLSCE Warszawa, czerwiec 1999 Pielgrzymka Jana Pawla II do Polski zdominowala wszystkie wydarzenia przedstawiane

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne

KONKURS FOTOGRAFICZNY.,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku  REGULAMIN. l. Postanowienia og6lne KONKURS FOTOGRAFICZNY,,Gmina Kotbiel w czterech porach roku " Zala_cznik do Zarzqdzenia Nr 32 W6jta Gminy Kotbiel z dnia 29 listopada 2012 r. REGULAMIN l. Postanowienia og6lne Konkurs,,Gmina Kotbiel w

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

Pan Stanistaw Faber SIgski Kurator Oswiaty

Pan Stanistaw Faber SIgski Kurator Oswiaty MOV,.... Bezpiecz--:-,-'- ', > >.,. j 61-132 'O-iiui., :... i,. '< ie.i "ax bi S.'ii.. 0 Data:2ei4-ll-24 Rpu/26ee5/2ei4 p 2014-11-?, 4 Pan Stanistaw Faber SIgski Kurator Oswiaty Szanowny Panie, Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUTY DLA KOMUNALNYCH PRZEDSZKOLI W HOLE

STATUTY DLA KOMUNALNYCH PRZEDSZKOLI W HOLE STATUTY DLA KOMUNALNYCH PRZEDSZKOLI W HOLE 1. ZAKRES...3. ADMINISTRACJA...3 3. PRAWO, REGULAMIN, PROGRAM...3 4. REGULAMIN 1 - KONSTYTUCJA USTAWA DOTYCZACA NAUCZANIA I PROWADZENIAPRZEDSZKOLA...4 5. ZARZAD

Bardziej szczegółowo

. prowadzenie zajec sportowych w pilce noznej druzyn juniorów i seniorów w liczbie nie mniej niz 40

. prowadzenie zajec sportowych w pilce noznej druzyn juniorów i seniorów w liczbie nie mniej niz 40 Dzialajac na podstawie art. 11ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 ra. Nr 96, poz. 873 z póznozm.) Burmistrz Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator Kalendarz imprez i uroczystości organizowanych przez Urząd Gminy Bralin, placówki oświatowe, sołectwa, stowarzyszenia, parafie i inne podmioty 2014 rok Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator

Bardziej szczegółowo

u tu Gazeta samorz^dowa

u tu Gazeta samorz^dowa UJAZD X? u tu Gazeta samorz^dowa Egzemplarz bezplatny nasza www.ujazd.com.pl 1/ stycznia r. W WEZDOE TTTSesjaRady Gminy Ujazd s. 2 Koszykarki UKS Orlik Ujazd Najlpesze w Danii s. 4 Koneert choru GOK w

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 7 / 2015. Wójta Gminy Szelków. z dnia 24 marca 2015 roku

ZARZADZENIE NR 7 / 2015. Wójta Gminy Szelków. z dnia 24 marca 2015 roku ZARZADZENIE NR 7 / 2015 Wójta Gminy Szelków z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy w Szelkowie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2014 rok samorzadowych instytucji

Bardziej szczegółowo

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r.

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Ad. pkt.l. Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosciobrad. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Tadeusz Kaminski otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R.

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 R. WYBORY DO RADY GMINY WICKO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Wicko sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014 Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014 S t y c z e ń Nazwa imprezy Organizator Termin Uwagi/ Miejsce imprezy Finał WOŚP MDK styczeń MDK Maków Maz. Realizacja projektu edukacyjnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA OBSZARZE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYMIERZE JEZIORSKO. Nazwa imprezy Termin Gmina Miejscowość

KALENDARZ IMPREZ NA OBSZARZE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYMIERZE JEZIORSKO. Nazwa imprezy Termin Gmina Miejscowość ul. T. Kościuszki 9/11 98-290 tel. +48 (043) 829 48 79 KALENDARZ IMPREZ NA OBSZARZE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PRZYMIERZE JEZIORSKO Nazwa imprezy Termin Gmina Miejscowość XVIII Finał

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

ZARZ^DZENIE NR 120.41.2014 WOJTA GMINY PSARY. z dnia 30.05.2014 r.

ZARZ^DZENIE NR 120.41.2014 WOJTA GMINY PSARY. z dnia 30.05.2014 r. WOJT GMINY ZARZ^DZENIE NR 120.41.2014 WOJTA GMINY PSARY z dnia 30.05.2014 r. w sprawie ogloszenia, przeprowadzenia przetargu oraz powolania komisji przetargowej na sprzedaz samochodu pozarniczego marki

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ DLA INNYCH Marta Sak, Gimnazjum nr 92 JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ Od II semestru klasy I biorę udział w rozmaitych działaniach dodatkowych w mojej szkole i znajdujących się w sąsiedztwie integracyjnych placówkach

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

ZARZ^DZENIE NR 58/2014 WOJTA GMINY OSTROWEK. z dnia 1 wrzesnia 2014 r.

ZARZ^DZENIE NR 58/2014 WOJTA GMINY OSTROWEK. z dnia 1 wrzesnia 2014 r. ZARZ^DZENIE NR 58/2014 WOJTA GMINY OSTROWEK z dnia 1 wrzesnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztow przejazdu ucznia niepeinosprawnego rcalizujqcego obowiqzek szkolny, kt6remu dowozenie i opieky

Bardziej szczegółowo

wojt GMINY KWILCZ woj, wielkopolskie

wojt GMINY KWILCZ woj, wielkopolskie wojt GMINY KWILCZ woj, wielkopolskie Zatqcznik do Zarz^dzenia Nr 5 /2014 Wojta Gminy Kwilcz z dnia 24 st^cznia 2014r. OGLOSZENIE Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku

Bardziej szczegółowo

OR.0002.2.2014. Proponowany porz^dek obrad:

OR.0002.2.2014. Proponowany porz^dek obrad: OR.0002.2.2014 Protokol zxli Sesji Rady Gminy Brudzew, ktora odbyla si^ w dniu 14 lutego 2014 n, na sali konferencyjnej Urz^u Gminy Brudzew wgodzinachod 15:30 do 17:00 Proponowany porz^dek obrad: 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

UtlH. XXII FINAt WO$P W UJEZDZIE. Gazeta samorz^dowa. Chusteczki nawilzane - zmora i koszty dla nas wszystkich. Drodzy mieszkahcy! www.ujazd.com.

UtlH. XXII FINAt WO$P W UJEZDZIE. Gazeta samorz^dowa. Chusteczki nawilzane - zmora i koszty dla nas wszystkich. Drodzy mieszkahcy! www.ujazd.com. UtlH www.ujazd.com.pl Gazeta samorz^dowa XXII FINAt WO$P W UJEZDZIE XLVSesjaRady Gminy Ujazd s. 2 Zima s.4 Zabawowa Poradnia J^zykowa w GOK w Niewiadowie s. A moze by tak... Tuwim s. W ubiegi^ niedziel

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo