Ojazd. Uillhlhl! nasza UJAZD. XXIX Sesja Rady Gminy Ujazd. Turystyka konna. Gazeta samorzqdowa 1/2013. Egzemplarz bezplatny. 17stycznia2013r. s.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ojazd. Uillhlhl! nasza UJAZD. XXIX Sesja Rady Gminy Ujazd. Turystyka konna. Gazeta samorzqdowa 1/2013. Egzemplarz bezplatny. 17stycznia2013r. s."

Transkrypt

1 UJAZD nasza Gazeta samorzqdowa Egzemplarz bezplatny 1/ stycznia2013r. Obwieszczenie Wojewody Uillhlhl! Ojazd Lodzkiego z r. s. 3 Nowy Rok ze Stalowkq, s. 4 Pozar budynku mieszkalnego w Zaosiu s. 4 Garsc historii s. 8 Jaselka s.9 Choinka nadziei s. 11 XXIX Sesja Rady Gminy W czasie swiatecznym, 28 grudnia 2012 r. po raz ostatni w roku zebrala si Rada Gminy. Byla to jedna z najwazniejszych poniewaz na niej miat bye zatwierdzony budzet na rok nastepny. Z racji rezygnacji z funkcji wqjta przez Wlodzimierza Gozdzika po raz pierwszy w roll petnomocnika wojewody wystapila sekretarz Cecylia Szymahska. Funkcj^ t^ bedzie sprawowala do czasu wybrania nowego wojta. Czytaj str. 4 Turystyka konna 14 grudnia 2012 r. na terenie Zywego Skansenu Centrum Folkloru Polskiego w Nagawkach odbyla sie. konferencja zamykajaca projekt wspolpracy..lokalny Atrakcyjny Szlak" realizowany w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich, dzialanie,,wdrazanie projektow wspolpracy". Czytaj str. 5

2 17stycznia2013 r. XXIX Sesja Rady Gminy W czasie swi^tecznym, 28 grudnia 2012 r. po raz ostatni w roku zebrate si Rada Gminy. Byte to jedna z najwazniejszych poniewaz na niej miat bye zatwierdzony budzet na rok nast^pny. Z racji rezygnacji z funkcji wojta przez Wtodzimierza Gozdzika po raz pierwszy w roli pelnomocnika wojewody wystaptta sekretarz Cecylia Szymahska. Funkcj t b^dzie sprawowata do czasu wybrania nowego wojta. Na wste_pie przewodniczacy Rady Gminy Artur Pawlak informowai. ze w grudniu uczestniczyl w jaseikach i spotkaniach oplatkowych. ktore byly organizowane na terenic gminy. Ponadto powiedziat, ze w grudniu miala miejsce krotka sesja, na ktorcj radni jednoglosnie zgodzili si$ na zaci^gniecie dtugolerminowej pozyczki w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi z przeznaczeniern na termomodcrnizacj? szkow w Osiedlu Niewiadow i przebudow^ gminnej oczyszczalni sciekow. Z oczywistych powodow zabraklo po raz kolcjny spravvozdania wojta. Nie bylo tez sprawozdania nieobecnego radnego powiatowego Jana Goliriskiego. Wobec tego radni od razu przystapili do rozpatrywania poszczegolnych uchwat. W ostatnim czasie jeden z dzierzawcow zajmuja^cy si? handlem zywymi zwierzetami zrczygnowal z micjsca na targowisku w Ujezdzie. Osoba ta byla rowniez inkasentem pobieraj^cym opiate, targowa trzeba wiqc bylo powolac kogos na jego miejsce. Od nowego roku inkasentaini be^da; Adam Zimnicki, Marian Dutkiewicz, Ireneusz Zdzitowiecki i Jacek Gozdzik. Poborem optaty parkingowej i rezerwacyjnoeksploatacyjnej w drodze inkasa zajma siq: Stanislaw Nowak i Zdzislaw Lqcki. W dalszcj kolejnosci Rada nie zgodzila sit; na zmian^ w studium uwarunkowania przcstrzennego, co pozwoliloby na powstanic kopalni kruszywa w Przesiadlowie, Mieszkancy gminy b^dq. w bieza^cym roku placic za wod? i scieki tyle samo, co w roku ubieglym. Wobec tego Rada nie zdecydowala si$ rowniez na zmiany kwoty doplat. Co roku uchwalane s^ rowniez bonifikaty od oplat rocznych za pobor wody i Scieki od jednostek, ktore nie maja^ osobowosci prawnej a otrzymaty w trwaly zarz^d majatek nalezq.cy do gminy. Chodzi o Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Gminna, Hal^ Sportowq. w Ujezdzie. W przypadku pierwszego z tych podmiotow bonifikata wyniesie 90% a w przypadku Hali 99%. Wobec opisywanych w poprzednim numcrze Naszej Gminy problemow z ratyfikacja^,,porozumienia smieciowego" przez wszystkie gminy bqda^ce czlonkami zwia^zku BZURA gmina jest zmuszona zaji\ sie tym zagadnieniem na wlasn^rejce_. W zwiazku z tym przyjqto calq scrit; uchwat, ktore do czasu rozwiazania patowej sytuacji na szczeblu,,ponadgminnym" regulujq gospodarke smicciowa^, ktora^ od lipca bier/e na siebic gmina. W picrwszej kolejnosci przyjejo regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenic gminy, ktory jest w calosci dostejpny na stronie bip gminy w zakladce,,utrzyrnanie czystosci w gminie". Uchwalono szczegolowy sposob i zaki'es swiadczcnia using w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadow. oki-eslono termin, cz^stotliwosc i tryb uiszczania oplat za gospodarowanie odpadami i gornc stawki oplat ponoszonych przez wlascicieli za uslugi w zakresie odbierania odpadow i oprozniania zbiornikow bezodplyvvowych. Wymienione tutaj stawki b^dq dotyczyly podmiotow takich jak hotele, szkoly, przcdszkola, zaklady pracy, gdzie nie ma osob rnieszkajacych na state. W budzecie na 2012 wprowadzono jeszcze ostateczne zmiany. ale punktcm najwazniejszym by! budzet na nowy, 2013 rok. Zgodnie z obowiq-zujaca^ procedure na wst^pie przedstawiono opinie^ Regionalnej Izby Obrachunkowej, ktora pozytywnie zaopiniowala projckt uzupelniajq.c go o kilka zaleccii. Komisje Rady Gminy rowniez opiniowaty projekt pozytywnie, przy czym trzech z pie,ciu czlonkow Komisji RolnicUva, Ochrony Srodowiska i Bezpieczeristwa wstrzymalo siq od glosu. Bqdzie to trudny budzet. Docbody przewidziano w wysokosci tys. zl a wydatki na poziomie tys. zl. w zwiajzku z tym deficyt wyniesie ponad tys. zl. Przewodniczacy Rady Gminy Artur Pawlak z rezerwa. odniosl si^ do realiow budzctowych gminy. Podkresiil, ze potrzebna jest dyseyplina w realizacji jego zalozeii- Shvierdzit, ze w przeszlosci gmina zbyt duza^ rolq przykladala do kosztownych inwestycji, ktore nie w kazdym przypadku doczckaly sie^ refundacji ze zrodel zewntjtrznych. Z drugiej strony podje.- tych dzialan nie mozna zawiesic, lub z nich zrezygnowac. W zwiazku z tym podjaj decyzjq, ze zagtosuje przeciwko projektowi, co be^dzie wyrazem ostrzezenia przed polityka^ przeinwcstowania. Ostatecznie za projektem zagjosowalo osmiu radnych, trzech wstrzymaio SIQ od glosu a przeciwko byl jedcn, Na koniec przewodniczacy Artur Pawlak i sekretarz Cecylia Szymariska zlozyli wszystkim zebranym zyczenia wszelkiej pomyslnosci w nowym roku a obecni radni i goscie zostali zaproszeni na tradycyjne spotkanie noworoezne. Jaroslaw Cielebon Wymien dowod! Urza^d Stanu Cyvvilnego w Ujezdzie przypomina, ze termin waznosci dowodow osobistych uplywa po 10 latach od ich wyrobienia. Wszystkich, ktorzy posiadaj^ nieaknialne dowody osobiste termin waznosci do stycznia 2013 r. prosimy o dopehiienie formahosci w Ui-ze,dzic Stanu Cywilnego w Ujezdzie pokoj nr9. llze czpospolita Polska KOWALSKA ANNA NOWAK JAN, BARBARA K UWAGA! WYBORY Prosze pami^tac. ze wybory na wojta gminy, ktore b?da. miaty miejsce 17 lutego 2013 roku odbedq sie wedtug dotychczasowych zasad. Dlatego nie zmieniaja. si$ okr^gi obwody gtosowania! Do 28 stycznia do publicznej informacji zostana podane numery i granice obwodow gtosowania oraz informacja o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

3 17 stycznia 2013 r. WO JEWODY LODZKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomosci rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie przedterminowych wybor6w wojta gminy w wojewodztwie Iddzkim Na podslawic an. 16 usl. 4 usiawy 7. dnia 5 styczm'a 2011 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Kodcks wyborczy (Dz. U. Nr 21. poz. I13.Nr 102. poz Nr 147. poz. 881 i Nr 149. poz. 889 orazz 2012 r. po/ )\ z.wiazku?. art. 26 usl. 2 uslawy/dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin. rad powialow i sejmikow wojewodzlw (Dz. U r. Nr pox.! 190 oraz z 2011 r. Nr 34. poz. 172) oraz art. 5 usl. 2 uslawy z dnia 20 czcrwca 2002 r. o bczpos'rcdnim wyborze wojla. hurmistrza i prc/.ydonta miasla (Dz. U. z 2010 r. Nr i 76. poz. 1191) podajc sic do publicznej wiadomosci na obszarze eminy : ROZPORZ^DZENIE PREZESA RADY MINISTR6W z dnia 1 7 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborow wojta gminy w wojewodztwie todzkim Na podstawic art. 16 usl. 4 usiawy z dnia 5 slycznia 201! r, - Przepisy wprowadzaja.cc umawe - Kodcks wyborczy (Dz. U. Nr 21. poz Nr 102. poz Nr 147. pox. 881 i Nr 149. poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1309) orax art. 5 usl. 2 usumy / dnia 20c/eruca 2002 r. o bezpos'rednim wyborzc wqjia. burmislrza i prezydcnla miasla (Dz. U. z 2010 r. Nr 176. poz. 119 I) w z.wiazkti /. art. 26 usl. 1 ustawy 7. dnia 16 lipca 1998 r, - Ordynacja wyborcza do rad gmin. rad powialow i sejmikow wojewodztw (Dz. (I z r. Nr poz, 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zarza^dza sic. co nastepuje: 1. Zarza,d/.a si$ przcprowadzenie przedterminowych wyborow wojta gminy w wojewodztwie loci/kirn. 2. Date przedterminowych wyborow wyznac/.a sic na nicdziele 1 7 lulego 2013 r. Jj 3. Dm. w klorych uplywajq terminy \vykonsnia cz\'nnosci wyborczych. okrcsla kalcndai'z w\1. slanowiflcy zaia^cznik do rozpor7.a,dzenia. 4. Rozporzridzcnic wchodz.i xv1 zycie z dnicin nasicpujncym po dniu ogioszcnia. Prezes Rady Ministrow: D. Tusk?,ah\cznik do rozporza^dzcnia Prc/.csa Rady Ministrow z dnia 17 grudnin 2012 r [poz.!43i) KALENDARZ WYBORCZY Tcrmin wykonania czvnnoscl wyborczcj I w dniu wcjscia w zycic rozporzadz.cn ia do 7 stycznia 20 f 3 r. do 8 slvcznia r. do 9 slvcznia r. do 23 stycznia r. (do odz ) do 28 stycznia r. do 4 lulcgo 2013 r. od 4 lutcgo 2013 r. do 7 lutcgo r. do 12 lulcgo r. 15 Iutctio2013 r. o aodz Iuicao20i3 r. 17 lutcgo r. codz Tres'c czynnosci wyborczcj - podanic do publicznej wiadomosci. w formic obwjcszczcnia Wojewodv. rozpor/iidzcnia Prczesa Radv Ministro\\ w sprawie przcdtcrminowvch wvborow wojia szminv Lljazd - podanic do publicznej wiadomosci. w formic obwicszczenia. informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczcj. - zawiadomicnic Komisarza \V\-horczcco o utworzcniu komitciow wvliorczvch - zglaszanie kajidyjialow do skiadu (iminnej komisji w\borczcj - powolanic przcz Komisarza W\'borczcco cminncj komisji wvhorczcj - zgtaszanic gminnej komisji wyhorczej do zarejestrowania kandydalow na wojia - zglaszanic kandydalow do skiadu obwodowych komisji wyborczych. - podanie do publicznej wiadomosci. w formic obwicszczenia. inforrnaeji o: a) numcrach i granicach obwodow glosowania. b) wyznaczonych siedzibach ohwodo\vych komisji wyborczych. - skiadanic przcz pelnomocnikow komitctow wyborczych wnioskow o przydzial nieodph\tnego czasu anlenowego w programach tclewizji publicznej i publiczncgo radia - podanic do publicznej wiadomosci. w drodzc rozplakatowania. oh\vicsz.c7.cnia gminnej komisji wyborczcj o zarcjcsirowanych kandydatach na wojta. na ktorym umieszczone sa.. w kolejnos'ei alfabctyczncj naz.wisk: nazwiska, imiona. wick, wyksztalcenic. micjscc zamicszkania. nnwn kamitclti zglaszaja,ccgo kandydaia oraz nazwa parlii polilycznej. do ktorcj nalcx.y kandydal. oraz iresc oswiadczeii iuslracyjnych sl\vicrdzaja,cych fakl pracy lub shizby \h hczpteczenst\v;i pmisiwa luh wspolpracy z nimi, - powolanie obwodowych komisji wyborczych. - sporzadzcnic spisu w\'borcow - nicodplatnc rozpowszcchnianic aud\'cji wyborczych w programach tclewizji publiczncj i puhlicznego radia - skiadanic wnio.skow o sporza.dzcnic aktu pelnomocniciwu do ulosowania - skladanie wnioskow przcz wyborcow niepelnosprawnvch o dopisanie ich do.spisu w wybranym obwodzie glosowania na obszarzc gminv - zakoticzenie kampanii wyborcze - przckazanic przcwodnicza.c\'m obwodowvch komisji wvborczvch spisow wvborcow - przcprowadzenie glosowania, / 2 WOJEWODA LODZKI Jolanta Cheiniiu

4 17stycznia2013r. Nowy Rok ze Stalowk^ Od lewej: Marszatek Dariusz Klimczak - Przyjaciel Stall Niewiadow, Dawid Wojclechowski Cztowiek Roku, Jacek Kondrackl i wlceprezes Pawe! Plwowarski Kolejny noworoczny mecz za nami. Zonaci nie dali szans Kawalerom, ale nie wynik by} tego dnia najwa/niejszy. Liczyla sie_ zabawa i mozliwosc zobaczenia na boisku legend Stali Niewiadow. Swoja obecnosci^ zaszczycili nas mie^dzy innymi bracia Pasternakowie. Marek Kijewski. Wieslaw Ogorek, Jaeek Kondracki, Zbyszek Kobalczykzawodnicy, ktorzy w zofto-niebieskich barwach rozegrali kilkaset spotkaii. Najwiejcszq. gwiazdq, dnia byl jednak Dawid Wojciechowski - uhonorowany przez wladze kiubu tytutem Czlowieka Roku. Kapitan Stalowki jest liderem zespotu na boisku i w szatni, jednak na jeszcze gorejsze oklaski zashiguje jego postawa jako trenera mlodziezy. Dawid stworzyt niepowtarzalna. grupq cbtopcow, ktorzy pod jego batuta, czynia_ niewyobrazalne wre_cz postepy. Tak profcsjonalnej postawy trenera mozemy zyczyc wszystkim klubom. Zarza_d Stali wyroznit takzc Marszalka Wojewodztwa Lod/kiego, Dariusza Klimczaka, tytutem Przyjaciela Stali Niewiadow. Pan Marszalek od samego pocza^tku darzy Stalowkq wiclka, sympatia_, wspiera jej dzialania i aktywnie bierze udzial w zyciu klubu. Z pewnoscia^ mozna uznac go za jednego z najzagorzalszyeh kibicow zolto-niebieskich. Informacje ze strony Pozar budynku mieszkalnego w Zaosiu W dniu 28 grudnia nasza jednostka otrzymala zgloszenie o pozarze budynku mieszkalnego w rniejscowosci Zaosie. Z naszej jednostki zostafy zadysponowane dwa zast^py (samochod sredni i ci^zki). Po dojechaniu na miejsce zdarzenia CZQSC pomieszczen budynku byla juz w ogniu. Na palqcy si? budynek podano 3 prady gasnicze. Po stlumieniu ognia do srodka udato sie 2 strazakow w aparatach ochrony drog oddechowych w celu sprawdzenia pomieszczen czy przypadkiem nie znajduje sie tarn jakis czlowiek. Na szcze^scie pomieszczenia byiy puste. Po calkowitym oddymieniu pomieszczen strazacy rozbierali sufit w celu dogaszenia pogorzeliska oraz zostaiy wyniesione na zewn^trz wszystkie spalonc przcdmioty, ktore mogly ponownie sie rozpalic. Na miejsce fycznie przybylo 7 zast<?p6w Strazy Pozarnej oraz Pogotowie i Policja. WA±NE FONY Urz^d Gminy Komisariat Policji Rokiciny GZOZ GZOZ Niewiadow Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej ZGKiM Niewiadow Gminny Osrodek Kultury Zespot Szkot w Ujezdzie Zespot Szkol w Niewiadowie Przedszkole w Ujezdzie Przedszkole w Niewiadowie Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie mformuje mieszkaiicow Gminy, ze otrzymal wyniki badan jakosci wody z zakrcsu monitoringu kontrolnego wody uzdatnionej. Badania wykonal Zakiad Wodocia^ow i Kanalizacji w Lodzi. W sprawozdaniu z badan jakosci wody z sieci wodociajgowej w Niewiadowie, Ujezdzie i Tobiaszach stwierdza sie, ze w badanym zakresie wyniki badan fizyko-chemicznych jakosci wody maja wlasciwe parametry tj. nie przekraczaj^. wartosci dopuszczalnej wg Rozp. Min. Zdrow. z 29 marca 2007 r. UWAGA! Pary ma&eriskie, ktore zawierafy zwi^zek malzehski w 1963 r. poza terenem Gminy proszone sa.o zgtoszenie si do Urz^du Stanu Cywilnego w Ujezdzie pokoj nr 9 Biblioteka w Ujezdzie ,,Nasza Gmina" - Gazeta Samorza.dowa Wydawca: Urza.d Gminy Adres redakcji: pi. Kosciuszki 6, tel./faks44ri92129, ; Redahtor naczelny: Jaroslav; Cieiebon Za tresc reklam, ogloszeri i artykulow redakcja i wydawca nie odpowiadaja.. Zaslrzegamy sobie prawo do skracania i adjustacji nadsylanych tekstow. Sktad i tamanie: Agencja Wydawnicza PAJ-PRESS, Tomaszow Mazowiecki, ul. Dluga 82, tel ,

5 17stycznia2013 r. Drodzy Mieszkancy, goraco zache_cam do udzialu w wyborach 17 lutego. To be_dzie wazny dzieh, poniewaz w listopadzie wiele waznych dla nas wszystkich spraw stanejo w miejscu. Nowy wojt musi jak najszybciej dokonczyc prowadzone inwestycje, rozpoczac budowe_ oczyszczalni i przygotowac nasza^gmine_ do pozyskania nowych srodkowz Unii Europejskiej. Nie ma ani chwili do stracenia. Dlatego sposrod wszystkich kandydatow warto postawic na kogos, kto od razu be_dzie mogl wzia^c si do pracy. Kogos, kto zna gmtn? od srodka i rozumie potrzeby jej mieszkahcow. Jestem radnym, przewodniczacym komisji rewizyjnej oraz komisji ds. inwestycji. Mog liczyc na dobra^wspolprac? z Rada^Gminy oraz softysami. Ukohczytem ekonomi^ na Uniwersytecie Lodzkim. Mam doswiadczenie i wiem, jak zarzadzac Urz^dem, aby funkcjonowal sprawniej i lepiej. Moje priorytety to nowe miejsca pracy na terenie gminy, ograniczenie wydatkow na administrate,,w tym pensji wojta, oraz stworzenie nowych mozliwosci spedzania wolnego czasu dla mlodziezy oraz seniorow. Wielu z Panstwa mialem przyjemnosc spotkac osobiscie. Mam nadziej?, ze w ci^gu najblizszego miesia^ca poznamy si lepiej. Zapraszam na spotkania, na ktorych przedstawie_ moj program oraz wyslucham Panstwa propozycji. Zache_cam takze do kontaktu poprzez Facebook i NK. Che_tnie odpowiem na wszystkie pytania. CZAS NA ZMIANY Piotr Zimny PAWEL FRANCISZEK PlWOWARSKI KWW Pawta Franciszka Piwowarskiego

6 Konra< Szef Sztabu WO 17stycznia2013r. Sztab XXI Fina/u Wie/k/ej Orkiestry Swiqteczn ze nasza akc/? wspar/y n UKS Orlik, Cminna Ha/a Sportowa w U/ezdzie, Gm/ EUROBOX Po/ska Sp. z o.o, PH AGROSKiAD, Radio FA Przedszko/e Samorz^dowe w Osied/u Nfewiadow, 2es Stowarzyszenie Loka/na Grupa Dz/a/an/a "BUD-UJ RAZEM, Sk/e/,,FOTO/MPREZ/A" MARLENA J$DRZEJKA,..DEEDEELICIOUS" DE Supermarket EKO, Towarzystwo /nwestycy/no Kapita/owe TRA OSP PrzesiadJow, CH/P/TA Po/and Sp. z o.o, Batorsk/ / Wspo/n ANDRZEJ CRAD - SKLEP M/f S Wszystk/m serd < XXI FINAL WOSP Tegorocny final w gminie odbywat sie, w dwoch miejscach. Juz w piajek grali uczniowie Zespotu Szkot w Osiedlu Niewiadow. Grali po raz czternasty, chociaz po raz pierwszy w sztabie gminnym. Koncert i aukcje_ prowadzita Angelika Podolczak i Mateusz Skrzypczyk. Na szkolnym korytarzu zasiedli licznie uczniowie szkoty razem z nauczycielami i garstka_ rodzicow. Pomi^dzy licytuja^cymi zauwazytem przewodnicza^cego Rady Gminy Artura Pawiaka, radna_agnieszk^ Krzysztofik, sottys Kamil^ Kochelska^. Ttumu raczej nie byto. Byta to raczej impreza,/odzinna" niz wielkie show. Nie jest to jednak w tej akcji najwazniejsze. Liczyt si eel spotkania. Zbierano przeciez pienia_dze na pomoc tym najmtodszym jak rowniez tym najstarszym pacjentom. Uzdolniona mtodziez przygotowata bogaty repertuar piosenek, uktadow tanecznych i solowych wyst^pow instrumentalnych. W charakterze goscia zaproszonego wystajaila rowniez zdolna i juz utytuiowana Kasia Piwowarska. Wszystko to byio sprawnie przeplatane aukcja. przedmiotow wsrod ktorych byty prace plastyczne, przenosne pamiqci pendrive, upominki firm dziaiajacych na terenie gminy, kalendarze, elegancki zegar, pamia_tki prawdziwego kibica i wiele, wiele innych. Ci mniej przebojowi mogli kupic kawatek pysznego ciasta, lub jeden z drobiazgow ustawionych na stole. Niespetna dwugodzinna impreza skohczyta sie_ sukcesem, bo zebrano 3459,84 zt. Jezeli doliczymy do tego 2524,61 z* zebrane do puszek to okazuje sie., ze uczniowie szkoty w Niewiadowie zebrali prawie 6 tys. zt! Szkolny finat przygotowaty panic: Mira Korbel, Renata Andrzejewska-Jozwik iagnieszka Iwanicka. J. Cielebon Juz po raz drugi w Gminnej Hali Sportowej w UjeZ dzie odbyt si^ Finat Wielkiej Orkiestry Swia^tecznej Po mocy. Atrakcji bylo co niemiara. Kazdy mogt znalez cos dla siebie. Byt ogieri. byt dym i byla krew (na szcz^s cie tylko z ketchupu) i dwic gminne straze z u Przesiadtowa. Bylo na co popatrzec. Na parking zajecha woz pancerny Gustaw, ktory mial dzialko z ktorcgc strzelat. Byt nie lada atrakcj^ zwlaszcza dla chlopcov tych duzych i tych malych. Dla wszystkich glodomorov zolnierze przygotowali grochowkq, byly tez slodkie cias teczka od przedszkola i zuchow. Oczywiscie jak co rok w trakcic trwania Finahi odbywaly si^ aukcje.,,fanty" ktorc przekazali dobroczyricy byly intcresuj^ce. Mozn bylo wylicytowac, np. poprowadzenie audycji w radii Fama, albo masaze. albo SCSJQ zdjt;ciow i, romantyczna^ kolacje,, niesamowity tort i wide innych. Kto nie chciat licytowac, mogt wesprzcc WOSP kupuj^c inne gadxety, ktorych byla cata masa. Dzieciaki biegaty z pomalowanymi buzkami, strzelaty z broni wojskowych, albo udzielaty pienvszej pomocy. Final dzielnie i bardzo profesjonalnic poprowadzila trojka rewclacyjnych mlodych ludzi, czyli Aleksandra Radomska, zdobywczyni tytulu Blog roku Kuba Chabrowski i Maciek Zegota. Na scenie zaprezentowaly si^ dzieci z gminnych przcdszkoti i szkol. Program byl naprawde, cie-

7 17stycznia2013r. iwiatecznej oomocy BWarszawa, tel. (22) , 122} IS, wos omocy w Ujezdzie z przyjemnosciq informuje,?pu/3ce instytuc/e i f/rmy: / Osrodek Ku/tury w Ujezdzie, EURQGLAS Polska Sp. z o.o, Tomaszow Maz., Przedszkole Samorz^dowe w Ujezdzie, \ w Ujezdzie, Zespoi Szkot w Os/ed/u Niewiadow, HATA POLSKA,,,MAM W^TPLIWOSC" ALEKSANDRA RADOMSKA, NA STANCZYK, Park Edukacyjno - Rozrywkowy MIKROKOSMOS, FER S.A., P.P.H.U.,,ANDALEX", P.P.H.U.,,ANNATEX", OSP,. Stacja paliw sp.j., LUNCH CATERING EVENT, ZAJAZD SPALSKl, )-W$DLINIARSKI, Cm/na. znie dziqkujemy! W GMINIE UJAZD kawy i dynamiczny. Odwiedzil nas tez syn Elvisa Presleya. ktory swym gloscm i ruchem scenicznym rozpalil serca wszystkich kobiet nas sali. Ajesli juz mowa o rozpalaniu to rownie atrakcyjny jak mlody Presley by! Fakir, ktory zaprosil wszystkich ch?tnych na spacer po rozzarzonym chodniku. Odwaznych nie brakowalo. Imprez? zakonczyly \vyst?py grupy Joy Dance z GOK z Lubochni i rewelacyjny koncert zespohi Izolatka. Pozniej juz tylko efektownc swiateiko do nicba i XXI Final Wielkiej Orkiestry odchodzi w przeszlosc. Nie zapomnimy jednak o ludziach, ktorzy pomagali i bez ktorych ten Final by si? nie dobyt. Niestety nie sposob wymicnic wszystkich, ale organizatorzy wszystkim razem i kazdemu z osobna bardzo scrdecznie DZI^KUJA W gminie obchodzimy WOSP takze na sportowo i nalezy wspomniec, ze juz od czwartku 10 stycznia odbywaty si? turnieje. Na pierwszy ogieri poszli mali pilkarze z rocznika 2005, a naste_pnego dnia spotkali si? o rok starsi zawodnicy. Prawdziwe cmocje (doslownie!) moglismy ogladac w sobot?. Wtedy to na boisku hali sportowej w Ujezdzie spotkalo si? 17 m?skich druzyn piikarskich, ktore rozegraly pasjonuja.ce mecze na wysokim poziome. Niestety nie wszystkim udalo si? dojsc od fmahi i tylko trzy druzyny nagrodzono, byly to kolejno od pierwszego miejsca zaczynaja.c: Waka Waka, Zelechlinek i Stal, ktorym nalezy si? serdeczne gratulacje, natomiast gor^ce podziqkowania nalezy si? Okr?go\vemu Zwia^zkowi Pilki Noznej w Piotrkowie Tr\'bunalskim, za profesjonalnych i sprawiedliwych s?dziow. 13 stycznia o godzinie wytarowalismy z biegiem ulicznym, ktory wygrat Romek Pakula, nastqpny by! Marek Kubacki i na podium stana.1 jeszcze Matcusz Pawlak. W biegu mogl brae udziat kazdy, niezaleznie od wieku. Na sali gimnastycznej szkoly w Ujezdzie, tego przcz kilka odbyl si? turnicj tenisa stotowego, ktory byt jednoczesnie VI Memoriatem im. Krzysztofa Wojcihskiego. Na podium stanqli kolejno Wiesiaw Niewiadomski (III), Bartek Brandenburski (II) i na najwyzszym stopniu pie.ciokrotny zwyci?zca turnieju Tomasz Plich. Nowosciq. by! tez tumiej w Trambambule, czyli popularne pilkarzyki. I tutaj rowniez mnostwo emocji, a zwyci?stwo przypadlo w singlu Zbyszkowi Kolodziejczykowi. 2a nim uplasowali si?: Rafal Arndt i Bartek Brandenburski. Natomiast w deblu wygraia para Rafat Arndt i Zbyszek Kolodziejezyk a potem byli kolejno Rafal Piwowarski i Sebastian Kaezuba oraz Dawid Arndt i Envin Kolodziejezyk. Wszystkim bior^cym udziat w turniejach serdecznie gratulujemy i juz zapraszamy za rok na kolejne rozgrywki, Oczywiscie caly dochod z wpisowego na turnieje zostal przeznaczony na WOSP. Aleksandra Wqjcinska Wspolorganizatorka Finaha Gminnego L^cznie WOSP zebra! w naszej gminie ,94 zl!

8 1 Garsc historii Dosyc dawno nie pisalem o historii 75 osob, ktore stracily zycie w gminnej. Ot, tak bywa. Materiahi do czasic ostatniej wojny. Dane gazety bylo duzo a miejsca nie przy- sa_ czasami niepelne. Widac bywa. Dlatego, korzystaja_c z nowo- jednak, ze pisza^cy poswi^cil rocznego iuzu pewien fragment nieco czasu i wysilku, zeby historii lokalncj, ktoryjakis czas mu- zestawienic bylo jak najsial czekac na swoja^kolej pojawia siq pelniejsze. W tym momencie w gazecie z nowym rokiem. Material przyszlo mi do glowy, zcby tq sprawia niepozorne wrazenie. Jakies prac^ kontynuowac. Jak suche zestawienie. Jednak za suchymi mowil pewien nicslawnej padanymi kryje sie_ bolesny odprysk miqci polityk,,smierc jedwielkiej historii (znowu to,,szklo bo- nego czlowieka to tragedia a lesne"!), ktory siqgnaj mieszkancow smierc stu tysiqcy to statytej okolicy. styka". Na tej liscie widzq Swego czasu przy okazji wizyty w jeszcze 75 tragedii, dlatego Urzedzie Grniny wpadly mi w re^ce nie jest ze rnna_chyba jeszcze dwie pozolkle kartki zatytulowane tak zle. Na lamach Naszej Wykaz poleglych i zamordowanych Gminy bqd$ w kolejnych nuprzez okupanta mieszkancow gminy merach publikowal kolcjne w latach Podobno w cze_sci Hsty. Tych, ktorzy swoim czasie sporza_dzil ja_ pan Kar- mogliby uzupcinic nazwiska linski kieruja^cy kolem ZBOWID w o konki-etne historic bexi? bar- Ujezdzie. Przekazal jq. do Urzqdu dzo wdzi^czny. Gminy,,,zeby ludzie nie zapomnieli o tych ludziach". Na liscie znajduje sitj Jaroslaw Ciclcbon Lp NazM'isko i imi$ Tomczak Jozef Rudzki Qesfa\ Boruszcwski Wladvslaw Nilecki Bronislaw Plebanck Wladvslaw Binko\v!>ki Stanishiw Pusz Stanislaw, Kut Bolcslaw Wiichala Zygmunl Semeniuk Boleslaw Rcsxkn Slefan Lewandowski Jan Pikala Bronislaw Romanowski Wtadvslaw Lubowiccki Teodor /am'od nliuc^ycicl piekarz pr. uraysiowy pr. umvslowv rolnik rolnik robolnik pr. umyslowy rzemieslnik pr. umysiowy robotnik policjanl Uja?d' slusarz Lcsniczy zamieszkaly urodzony data stycznia2013 r. data smicrci invagi Oswiecim Toniaszow zam. wal. AK Tomaszow zam. wal. Tomaszow wal. Oswiqcim Oswiecim Oswiecim powstanic warszawskie Tomaszow Maz. Masowa egzekucja Tomaszow Maz. Masowa egzekilcja bez wiesci bcz wiesci -- wif^zienie Tomaszow wiqzienic Tomaszow w obozie bcz wiesci w obozie bez wiesci Fundacja Aktywnosci Tworczej Dzieci i Mtodziezy W Swi^to Objawienia Pahskiego 6 stycznia w dzieh Trzech Kroli uczniowie szkoiy gry na instrumentach muzycznych Fundacji PRO MUZA kolejny raz zagrali i zaspiewali kol^dy. Tym razem wyst^p odbyl si^ w Koscieie Parafialnym p.w. tego Wojciecha w Ujezdzie. Grajqc na keyboardzie i spiewaja^c wystapili: Piotr Wolak - Dzis w stajence - spiew Nicola Kulesza Mateusz Adamus - Bog si rodzi spiew Kacper Rudniak Kacper Rudniak - Gore PRO MUZA Gwiazda, spiew Ntcoia Kulesza Patrycja Goska - Pojdzmy wszyscy do stajenki, spiew Aleksandra Reszka Bartlomiej Kwiatkowski - Przybiezeli do Betlejem, spiew Dawid Kijo Natalia Adamus - Lulaj, ze Jezuniu - spiew Mateusz Adamus Dawid Kijo - Cicha noc - spiew Nicola Kulesza Joasia Teysler - Jam jest Dudka - spiew Nicola Kulesza, Maja Korzeniowska Maja Korzeniowska - Tryumfy gra i spiew Nicola Kulesza - Wsrod nocnej ciszy - spiew Dawid Kijo Na zakohczenie Proboszcz Parafii ks. Jozef Swierczynski podzi^kowal mtodym wykonawcom i zach^cil do dalszych wyst^pow. Prezes Fundacji PRO MUZA pan Wojciech Dyner dzi kuja.c uczniom i nauczycieice pani Malgorzacie Krzeslak za przygotowanie wyst^pu obiecat, ze fundacja przygotuje nast^pne koncerty tak aby granie i spiewanie kol^d przez dzieci w okresie swiqtecznym stalo si^ tradycjq.w Ujezdzie.

9 17stycznia2013r. 9,,Jest taki dzien, bardzo ciepfy, choc grudniowy. Dzien zwykfy dzien, w kttirym gasnq wszefkie spory. Jest taki dzien, w ktorym radvsc wita wszystkicli. Dzien, ktoryjuz kazdy z "as zna od kolyski..." Tak, jak co roku w Zespole Szkol w Ujezdzie, zorganizowano,,spotkanie wigilijne" W dniu r. o godz do haii sportowej w Ujczdzie przybylo wiehi zaproszonych gosci, a takze emerytowani nauczyciele szkoly. Duza_ grupe. przybytych stanowili rodzice, dziadkowie i krewni uczniow bior^cych udzial w przedstawieniu,,b6g sie. rodzi". W tym roku zaangazowanych bylo az 55 dzieci. Zaprezentowaly pelen wachlarz swoich scenicznych umiejqtnosci. Podziwialismy wystej>y wokaine uczniow klas drugich i czwartych szkoly podstawowej, a takze drugich i trzecich klas gimnazjalnych. Anielskie glosy Patrycji Roj, Marty Piasty, Ju!ii Gawryszewskiej i Klaudii Koscistej tworzyly oprawq muzyczn^ uroczystosci. Nie zabraklo rownicz ukiadow choreograficznych w wykonaniu,,sniczynek" z klas czwartych i,,skrzatow" juz trochq starszych z klas gimnazjalnych. Nie zabraklo akcentow tcatralnych. Swoje mozliwosci aktorskie zaprezentowali cztonkowie kola teatralnego,,w obje_- ciach Melpomeny" Teksty mialy gle_bsza_ wymow^ moralnq. i nawiqzywaly do wspolczesnosci. Mialy bye wskazowkq. dla kazdego z nas. Kol^dy spiewane przez dzieci wprowadzily wszystkich w nastroj swia,teczny i przyblizyly ten jedyny dzien w roku - Wigili?. Program przygotowaby panic: Marta Mlynarczyk i Iwona Zimnicka - teksty, Elzbieta Skrobek - muzyka, Anna Marcioch, Sylwia Kot - scenografia, Sylwia Tomczyk - taniec. Informacje ze strony hhp:/avww.zsuiaid. en Warto wspomniec, ze wsrod sk^adaja^cych zyczenia nic zabrakjo nie tylko reprczcntujacego wladzc gminne przewodnicza^cego Rady Gminy Artura Pawlaka i proboszcza ks. kan. Jozefa Swierczyiiskiego ale swia_t w cieplej. rodzinnej atmosferze zyczyl zebranym rownicz byly juz wqjt Wlodzimicrz Gozdzik. JC Najwi^cej dajesz dzielqc si$ z innymi Zawsze, ilekroc sie. usmiechasz do swcgo brata i wyci^gniesz do niego r^kq -jest Bozc Narodzcnic. Bl. Matka Teresa z Kaikitty Slowami wiersza Matki Teresy dyrektor Kazimiera Forma powitaia zaproszonych gosci, ktorzy przybyli na uroczystosc jaselkow^. do przedszkola w Osiedlu Niewiadow. Tlok byl niemilosierny. Dla mlodych artystow braklo miejsca na scenic i zawladneji rowniez wolnym mie)scem przed nia^. Rodzicow i dziadkow bylo rowniez tyle, ze ci. ktorzy przyszli w ostatniej chwili musicli mocno wyci^gac szyjc i lawirowac wytrwale kamerami i aparatami fotograficznymi ponad giowami tych, ktorzy siedzieli na lawkach. Ten brak miejsca to nic jest zadcn zarzut. Taka bliskosc powodujc. ze widz po prostu uczestniczy w jaselkach. Czuje sit; jak obserwator, czasemjak zasniezona sosna, czy mikry krzaczek obserwuja^cy cuda Bozcgo Narodzenia. Powicm szczcrze, zc przedstawienie mnie urzeklo. Niezwykle kolorowe i dynamiczne. Dzieci pi^knic ucharakteryzowane wspaniale pokazaly nieslabn^ce bozonarodzeniowe przesjanie, ze kazdy czlowiekjesidobry. Caly wysitek polega na tym, zeby wykazac sie_ odrobina^ dobrcj woli i otworzyc si^ na drugiego czlowieka. Pastuszek niesie Dziecia^tku dary, ale wzruszony spotykana^ ludzka^ bieda rozdaje wszystko, co ma. Za nim podaza opryszek. ktory znajdzie u zlobka i dia siebie miejsce. Bardzo podobalo mi siq to przedstawienie. Piejcne byly dekoracje, wykonane zreszta^ przez same dzieci w ramach bardzo ciekawego projektu. Widac tarn bylo baranki, osiolka z obrysu dzicciqcej nozki, renifera z rogami w ksztalcie dloni i mnostwo innych pasjonuja^cych szczegotow. Pi^kne bylo motto, ze,,najwi^cej dajesz dzielq.c si^ z innymi", ktore uslyszal u kresu swej podrozy pastuszek. Rozdal wszystko, co mial i myslal, ze przychodzi z pustymi r^koma. Bardzo m^dre przedstawienie. I tak dojrzale przekazane przez mlodych artystow, ktorymi sprawnie dyrygowala pani Ania Zak. Nawiasem mowiqc uczestniczyly wszystkie panie, ktore zagraly na fletach kol^d^,,mizerna cicha stajenka licha". Swietne rekolekcje. B-R-A-W-O. JC Jaselka w Ujezdzie Tuz przed swi^tami Bozego Narodzenia w przedszkolu w Ujezdzie mialo miejsce spotkanie jaselkowe. Zgodnie z wieloletnia^ tradycja^ kluczowym punktem bylo przedstawienie w wykonaniu szesciolatkow a przygotowane przez wychowawczynie: Malgorzat^ Czechowicz i Lidi$ Piotrowska^ Adamus. Zebrani po raz kolejny przypomnieli sobie, co stalo sit; w Betlejem. To historia wydaje si^ opatrzona. Jest jednak ciekawe, ze zawsze i kazdy moze w niej rozpoznac jakies wlasne problemy. Czasem jest potrzebuja^cym ciepla, czasami cieplem otoczony zapomina o tym, ze komus innemu nie jest w zyciu dobrze. Na przedszkolnej scenie pojawila sie oczy\viscie Swieja Rodzina, byli pastuszkowie, trzej krolowie, aniolki i betlejemska gwiazdeczka. Pojawili sie^ nawet krakowiacy, ktorzy tradycyjnie przyje.ci byli przez licznie zgromadzonq.publicznosc niezwykle zywo i serdecznie. Przy tej okazji Komenda Hufca ZHP w Tomaszowie Maz. podarowala przedszkolakom niecodzienny prezent. Od kilkunastu iat polscy harcerze uczestniczy w mie,dzynarodowej akcji Betlejemskie Swiatelko Pokoju. Tyrn razem haslo,,odwaz sie_ bye dobrym" dzie^ki druhom z Tomaszowa dotarlo do przedszkola w Ujezdzie razem z pie_knymi zyczeniami pomyslnosci w nowym roku. Kazdy, kto mial ochotc, mogl zaniesc ten plomieh i oswictlic wigilijny stol. JC

10 10 17stycznia2013r, Turystyka konna na obszarze Lokalnej Grupy Dzialania,,BUD-UJ RAZEM 15 Hubertus 2012 w Zamosciu, gmina Czarnoci Dnia 14 grudnia 2012r. na tcrenic Zywcgo Skansenu Centrum Folkloru Polskjego w Nagawkach odbyfa sie_ konferencja zamykajaca projekt wspolpracy "Lokalny Atrakcyjny Szlak" rcalizowany w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich, dzialanie "Wdrazanie projektow wspolpracy". Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele przcdsiqbiorstw turystycznych polozonych w sqsiedztwic szlaku, samorza^dowcy, dyrektor oraz pracownicy Urze.du Marszalkowskiego w Lodzi. Ryszard Kaliriski dyreklor Departamentu Kultury Fizyczncj Sportu i Turystyki oraz osoby wsp61pracujaj:e z LCD. Zalew w Czarnocinie 2000 km. Lokalny Atrakcyjny Szlak laczy doling rzeki Mrogi z doling rzeki Pilicy w Spale. zachodnia odnoga osiaga wics WolQ Kutowa_w okolicach Tuszyna. Szlak posiada liczne odgalqzienia lacza_ce Matecz, Molenda. Popieri. Gac Spalska. Konewka. MiJosnicy kultury znajda^ na szlaku wiele godnych obejrzenia obiektow np. zabytkow (. zabudow^ w Spale. Dwor w Kruszowie, dom rodzinny Reymonta w Prazkach, Zespot dworskopalacowy przy Zespole Szkot Rolniczych w Czarnocinie, Zespol patacowo-parkowy w Ujezdzie, Park Edukacyjno-Rozrywkowy MIKROKOSMOS, faarokowy dwor w We.grzynowicach. Wzdhiz calego szlaku wystepuja. liczne gospodarstvva agroturystyczne i stajnie z mozliwoscia^noclegu dla konia. Odcinek szlaku wytyczony w obre^bie dziatania stowarzyszcnia LGD,,BIJD-UJ kowanyrrfi ptatami lasow i kilkoma stawami, gtownie w okolicy Woli Kutowej. Za Be^dkowem szlak docicra do kompleksu lesnego mie^dzy Zywocinem a Rudnikicm, gdzie skre_ca na potnoc ku Budziszewicom. Przecina doling rzeki Pankowki. biegnie przy zbiorniku wod- Konfercncja byla okazja, do ukazania produktu turystycznego jakim jest Lokalny Atrakcyjny Szlak ( Miejizy Mroga^ a PilicaJ, ktory powstal w wyniku wspolpracy trzech lokalnych grup dzialania (LCD),,BUD-UJ RAZEM",,,MROGA'' i,,dolina PILICY". Pomysl ulworzenia szlaku zwia^zany byl z obserwowanym, szczegolnie w ostatnim dzicsiqciolcciu, wzroslem populamosci turystyki konnej oraz rozwojem oferty osrodkow jezdzieckich. Szlak stanowi cz^sc p^tli zewn^trznej Lodzkiego Szlaku Konnego, ktory liczy 1461 km dtugosci. Sumaryczna dtugosc obejmujacego cate wojewodzrvvo lodzkie Lodzkiego Szlakxi Konnego wynosi ponad go z innymi odcinkami Lodzkiego Szlaku Konnego. Lokalny Atrakcyjny Szlak w wie-kszosci wiedzie przez tereny wiejskie. natomiast zagqszczenie terenow lesnych wyst^puje na polnoc od Tomaszowa Maz. Odcinek ten ta^czy daw parki krajobrazowe. Na pomoc Park Krajobrazowy Wzniesicri Lodzkich, ktory zostat zalo/ony w celu ochrony unikalnego wyzynnego krajobvazu na terenie Polski Srodkowej, zas na potudniu Spalski Park Krajobrazowy obejmujqcy ochrona cenny odcinek doliny Pilicy wraz z rozlegiymi kompleksami lesnymi stanowiq.cymi fragment dawnej Puszczy Pilickiej. W sa^siedztwie szlaku znajduje si^ takze kilka rezerwatow przyrody m.in. Wolborka, Park Edukacyjno- Rozrywkowy RAZEM" liczy 67 km dtugosci. Wyznaczony zostal w atrakcyjnym i przyjaznym dla turysty koniiego terenie. Podazajac w kierunku wschodnim szlak przebiega kolejno przcz tereny gmin: Tuszyn, C/,arnocin. B^dkow, i Budziszewice. Jego poczatek znajduje si? w odlegfosci niespelna km na poinoc od centrum Tuszyna. W granicach wymienionych wyzej pierwszych trzech gmin szlak biegnie wzdhiz doliny rzeki Wolborki, w krajobrazie pol i Ja_k urozmaiconych rozczlon- Rzeka Wolborka w gminie B^dkow od strony Czarnodna nym w Bukowie, krzyzuje SIQ z droga wojewodzka, l^czqca Lodz z Opocznem ( nr 713), a nastejmie wkracza w rozlcgty kompleks lesny, w ktorym przekracza rzeke Piasecznicq i linie; kolejowa K.o- Iuszki-Tomasz6w Maz. Przed Budziszewicami kieruje SIQ ku pomdniowemu wschodowi do miejscowosci Malecz. Opisy\vany odcinek szlaku biegnie w poblizu licznych godnych objerzenia obiektow zabytkowych, glownie kosciolow oraz zespoiow dworsko- i palacowo-parkowych. Na szlaku znajduje siq kilka miejsc popasu koni i wypoczynku dla stnidzonych jezdzcow. Osoby pasjonujij.ee si^ jazda^ konn^ moga^ skorzystac z oferty osrodkow w B^dkowie. Oarnocinie, Rososze, Kruszowie, Garbowie, Modlicy, Bukowie oraz Wolce Krzykowskiej. Wszystkich, ktorzy chc^ przczyc niezapomnian^ przy^od^ zapraszamy do uprawiania aktywnej turystyki konnej. J. Walas

11 17stycznia2013 r. 11 Klub czytajqcych rodzin W zwiajzku z aktywna wspolpraca w ramach ogolnopolskiej kampanii spolecznej Fundacji ABC XXI "Cala Polska Czyta Dzieciorrf spolecznosc Przcdszkola Samorzadowego w Ujezdzie miala zaszczyt goscic p. Bcate^ Wosik - lidera CPCD z zaprzyjaznioncgo Przedszkola Samorz^dowego w Osiedlu Niewiadow, ktora wraz z synem - Kuba^ ochoczo wstapila w szeregi "Klubu Czytajqcych Rodzin - Rozczytane Motylki". Przemili goscie wprowadzili do ujezdzkiej placowki prawdziwie swiqteczny naslrqj wzorowo czytajqc najmlodszym pelne uroku opowiadania i wierszyki o tcmalyce bozonarodzeniowej. Wizyta obfitowala takzc w sympatyczna_ rozmow$ na temat wysluchanych tekstow, wszyscy zlozyli sobie najserdeczniejsze zyczenia swiqteczne, zas milusiiiscy otrzymali slodki upominek - pi^knie dzickujemy i z niecierpliwoscia oczekujemy juz kolejnej wizyty naszych rozczytanych przyjaciot! P. D^bicc Choinka nadziei W tym roku nasze przedszkole rozpoczqto wspolpracc; z Fundacja. Ekologiczna^ Arka i z ch^cia. wziqlo udzial w akcji zapocza^tkowanej przez 1^ Fundacjq CHO- INKI NADZIEI. GosciSismy w DPS w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawla II, gdzie naszc dzieci wysta^ily w przedstawieniu JaseJka. Po wystqpie wr^czylismy prawdziwa^ choink^ ozdobiona^ pracami dzieci oraz swiatelko nadziei i gorq.ce zyczenia swi^teczne. W zamian nasze dzieci otrzymaly gromkic brawa oraz usmiech podopiecznych tego domu. M. Czechowicz Gora grosza Spolecznosc ujczdzkiego pizedszkola wielokrolnie pokazala, iz ma wrazliwc serca na poirzeby innych. dlatego tez z wielka ochota^ i zaangazowaniem wlaczylismy si^ w ogolnopotska^ kampaniq spoleczna Fundacji "Nas^ Dom" pod patronalem Ministerstwa Fdukacji Narodowej pod haslem: "Gora grosza". Nasi milusiiiscy wraz ze swoimi najblizszymi do dnia: 7 grudnia - c?_yli populamych "mikolajek" systematycznie zbierali tzw.: zlote pieniazki i 5 groszy. zgodnic z naczelna. zasada. iz. jcden grosik znaczy niewiele, lecz gora grosza to juz meopisana pomoc dla konkretnej osoby, czy tez rodziny. Trzeba dodac. iz calkowity dochod z w/w zbiorki pr?.eznaczony zostanie na rodzinnc fonny opieki zaste.pczej: czyli rodzinne domy dziecka oraz pogolowia opickuncze znajdujacc si? w potrzebie. Idea wolonlariatu bardzo spodobaia siq przedszkolakom. bcz watpienia to nic jedyna akcja charytatywna. w jakiej ujczdzkie przedszkole bejdzie bralo udziaf! Gor^co polecamy! Paulina Dtjbiec r Swiqteczny Koszyk Szkolne Kolo PCK przy Zespole Szkol w Osiedlu Niewiadow dzie,kujc wszystkim, ktorzy wsparli akcjq,,swia,teczny Koszyk - zbiorka zywnosci". Calkowita wartosc zebranych produktow wyniosla 1916,60zl. Wolontariusze przygotowaiy 40 paczck z zy\vnoscia_ dlugoterminowa^ i slodyczami. Prezenty zostaly przeznaczone dla uczniow szkoly w Niewiadowie. Jeszcze raz dzi^kuje^ w imieniu wolontariuszy i obdarowanych Opiekun SK PCK Mira Korbel Wieczor Kol^d Jcdnyrn z pomyslow na granie w ramach WOSP byt Wieczor Kol^d. Na koncert zaprosil Samorz^d Uczniowski szkoly w Niewiadowie. Zadbano o to. aby poruszyc nutkq wielu emocji kojarza^cych si? z Bozym Narodzcmem. Radosne goralskie kol^dy zach^caiy do wspolnego spicwania. U niejedncgo widza pojawila siq Iczka w oku przy,,kole_dzie dla nieobecnych" w wykonaniu Agaty Milczarek. Wano wspomniec o uzdolnionych muzykach wykonuja.cych piosenki swiqteczne na keyboardzie. Dochod z koncertu zostal przekazany na WOSP. Mamy nadziej^, ze kolejne, otwarte dla mieszkancow gminy, koncerty bexla, cieszyly siq wifjkszym zainteresowaniern. Opieknnami koncertu byly p. Anna Politowska i Mira Korbel.

12 12 17stycznia2013r. FILMOWE FERE Z ZAPRASZANY do Swiata f ilmu. Poznaj tajnihi tworzenia animacji i zrob sob ie swo j wlasny! W programie: -atrakcje - interake je (Twonenie Wodnego Swiata!) wyeieezha do muzeum SE-NA-IOR w todzi -duzo dobrego humoru ZAP/SYs GMIHHY OSRODCK KUITUHY W UJCZBZ/C os/eoie WCWIAOOW BL.S ZO/C.F, rez.

w ensk n WOJNY SWIATO WEJ

w ensk n WOJNY SWIATO WEJ UJAZD nasza www.ujazd.com.pl Gazeta samorz^dowa 10/2014 Egzemplarz bezplatny 16 pazdziernika 2014 r. IIIUYWUtSNUl IHIINI SMUCltMSTWI w ensk n WOJNY SWIATO WEJ Wybory samorzajiowe 16 listopadabr. s. 4 Grand

Bardziej szczegółowo

Majowy koncert nocny INFORMATOR RYGLICKI. ROK 7 NR 3 (42) Maj -Czerwiec 2002r. Cena 3,00zl ISSN 1508-0056

Majowy koncert nocny INFORMATOR RYGLICKI. ROK 7 NR 3 (42) Maj -Czerwiec 2002r. Cena 3,00zl ISSN 1508-0056 INFORMATOR RYGLICKI ROK 7 NR 3 (42) Maj -Czerwiec 2002r. Cena 3,00zl ISSN 1508-0056 Majowy koncert nocny Odurzony zapachem majowego wieczoru - nie zasne Pójde lepiej nad stavvy Ksiezyc juz wschodzi - jest

Bardziej szczegółowo

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego MIESIĘCZNIK STYCZEŃ ROK SIEDEMNASTY ISSN 1643-7845 100-lecie Heleny Starczewskiej 2013 Nr 208 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ. Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego Wigilia chorych i samotnych u Ojców

Bardziej szczegółowo

Jestesmy przygotowani W NUMERZE:

Jestesmy przygotowani W NUMERZE: Biuletyn informacyjno-reklamowy nr 6/162 Jestesmy przygotowani W NUMERZE: Rozmowa z Dyrektorem Wykonawczym Józefem Kijal

Bardziej szczegółowo

FAKTY. Miasto w sieci str. 2, 9. wielkie sukcesy ady str. 14. Maciek ziemak zwycięzcą str. 30. Miesięcznik samorządowy. Egzemplarz bezpłatny

FAKTY. Miasto w sieci str. 2, 9. wielkie sukcesy ady str. 14. Maciek ziemak zwycięzcą str. 30. Miesięcznik samorządowy. Egzemplarz bezpłatny FAKTY Miesięcznik samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie XXI / I 2011 Miasto w sieci str. 2, 9 wielkie sukcesy ady str. 14 Maciek ziemak zwycięzcą str. 30 2 Od redakcji FAKTY NOWODWORSKIE XXI/I 2011

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

ra dakwasniews iego W165 oem e~ pows an a R (21) W dobrych radach, w dobrym bycie Podnies rfkf, Boie Dziecif, blogoslaw Ojczyznf milq!

ra dakwasniews iego W165 oem e~ pows an a R (21) W dobrych radach, w dobrym bycie Podnies rfkf, Boie Dziecif, blogoslaw Ojczyznf milq! CZASOPISMO R (21) GRUDZIE ~~~ 50 CjR (5000) ra dakwasniews iego DrU\FI ture;! wybor6w prezydencklch na lerenie naszej j;lminy wygral Aleksander Kwasniewski uzyskujqc Iqcznie 52,7% wainie oddanyeh gfos6w.

Bardziej szczegółowo

Konkurs na. Zatrzymani. włamania i kradzieże. Stowarzyszenia Niedźwiadek. dla Przyjaciół. Harmonogram. Uchwała budżetowa gminy Słomniki na rok 2014

Konkurs na. Zatrzymani. włamania i kradzieże. Stowarzyszenia Niedźwiadek. dla Przyjaciół. Harmonogram. Uchwała budżetowa gminy Słomniki na rok 2014 LUTY 2014 NR 233 Jeszcze w 2013 roku nikt nie wierzył, że w Słomnikach w tak krótkim czasie powstanie nowy blok mieszkalny dla 36 rodzin. Mamy rok 2014 i już można obserwować prace wykończeniowe. Obserwatorów

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego2))

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (rodzaj zadania publicznego2)) l] Urzad Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armii Krajowej 1.70-456 Szczecin tel. +43 91 4245 105 bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl Fundacja "Fv:rum GRYF" ul. Niemierzynska 27 B/19

Bardziej szczegółowo

~'. "AN'\1;EST BCTSKOrl' 'O Cll' :-' ".-"<:::.<~~:~.;"~>.'.',.'>

~'. AN'\1;EST BCTSKOrl' 'O Cll' :-' .-<:::.<~~:~.;~>.'.',.'> .~.., .'.',.'> ", KOMENTARZ Bedac na wakacjach w Karkonoszach, szczególna uwage skupilem na ruinach starych

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec

BIULETYN INFORMACYJNY Z ŻYCIA GMINY OPATOWIEC. Sławomir Kowalczyk - wójt gminy Opatowiec Kilkuletnią i dobrą tradycją jest, że mieszkańcy gminy spotykają się regularnie z wójtem, wymieniają się swą wiedzą i spostrzeżeniami, a przez to często są współautorami pomysłów w zakresie planowanych

Bardziej szczegółowo

Uroczystosc w auli Politechniki Wrodawskiej miala szczeg61nie uroczystct opra

Uroczystosc w auli Politechniki Wrodawskiej miala szczeg61nie uroczystct opra grudzien 1999 Swi~to Nauki 15 listopada 1999 Tegoroczne Swi((to Nauki Wrodawskiej mialo szczeg6lnie uroczysty, og6lnokrajowy charakter. Symbolizowala to obecnosc az dw6ch minis trow: prof. Miroslawa Handkego

Bardziej szczegółowo

Wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, słonecznych wakacji życzą: wójt gminy Dobroń wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w Dobroniu

Wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, słonecznych wakacji życzą: wójt gminy Dobroń wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w Dobroniu GAZETA DOBROŃSKA BISKUP ADAM LEPA W DOBRONIU 110 LECIE ORKIESTRY Wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, słonecznych wakacji życzą: wójt gminy Dobroń wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w Dobroniu

Bardziej szczegółowo

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Styczeń 2014 nr 1 (260) www.puszczykowo.pl Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 Sportowcy

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyj^cia i realizacji Ptanu Komunikacji i Promocji Wojewodztwa Lubuskiego

w sprawie przyj^cia i realizacji Ptanu Komunikacji i Promocji Wojewodztwa Lubuskiego UCHWALA NR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia If.5^.«r2014 r. w sprawie przyj^cia i realizacji Ptanu Komunikacji i Promocji Wojewodztwa Lubuskiego narok2015 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

Czas nauki, czas wakacji...

Czas nauki, czas wakacji... www.michalowice.pl Egzemplarz bezpłatny Nr 3/2007 Czas nauki, czas wakacji... Dni Michałowic Uczniowie naszej gminy z klas szóstych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów wypadli bardzo dobrze w

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Nr 2(51) egzemplarz bezpłatny CZERWIEC 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv facebook.com/krosnoodrzanskie www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015 NR 5 (5), ROK 1 PIĄTEK, 29.05.2015 ISSN 2449-5379 informacje społeczność Rozwój czy ograniczenie działalności PCM? W jakim kierunku zmierza powiatowa służba zdrowia? str. 2 25-lecie Samorządu Terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2000 egz. Nr 75 / 07 / 2013 lipiec 2013 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI BLUESOWEJ BLUES NA SIEWIERSKIM ZAMKU W dniach 5-6 lipca na Zamku

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

2 Wiadomości Nadarzyńskie

2 Wiadomości Nadarzyńskie 2 Wiadomości Nadarzyńskie 5(121) maj 2009 Z ostatnich Sesji... W dniu 25 lutego br. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której podjęte zostały następujące uchwały: 1. Uchwała nr XXXII/285/2009

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo