?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali">

=+&G-# "+ TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "=+&G-# "+ =,@A)?) TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF a,08,@2@/ 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali"
?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkrypt

1 nr 27 paÿdziernik 2014! Węgiel dla emerytów! Nowa fabryka Tenneco! Marcin Herok medalista z Leszczyn! Nowy sezon w CKE CZERWIONKA-LESZCZYNY! Do 20 października trwa rekrutacja wolontariuszy do ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. W naszym mieście także powstanie drużyna SuperW, która będzie organizować pomoc dla osób najbiedniejszych z naszego regionu, a także współpracować z darczyńcami przygotowującymi paczki oraz organizować magazyn i transport paczek. Szlachetna Paczka Wybory Samorządowe 16 listopada br. w całym kraju odbędą się wybory samorządowe, w których wybierać będziemy prezydentów, burmistrzów i wójtów, a także radnych do Sejmików Wojewódzkich i Powiatowych oraz radnych do Rad miast i gmin.!"#$%& ( ()*+,%-. /012 3,#)4 ($50/067 # 829,0:+ (%,2+ 18+,#)4 12%;< ($ ( 6+A06) "+8+4?%; 3,#0"12%($-$05$ 5+8%54?0/ 13+&0-#?+B-$7 % 3,#0# 2+ #%4 (&%B-$(0 C$04 #?%1 2+(%,#)1#) 3,#08+?%?$07 ( ()*+,%-. /012 *0# #?%-#0?$% D A0 /0"0? :&+1?$-?$0 #?%-#)7?$-#0:+?$0 #6$0?$< E$- *%,"#$0/ 6)5?0:+F C)?$8$ (-#04 B?$0/1#)-. ()*+,9( 3+8%#%&) ($05+8,+2?$07 A0 (&%B?$0 3+/0")?4 -#0 :&+1) 6$%&) #?%4 -#0?$0 "5% +12%20-#?)-. ()?$4 89(< ($0- "#$B + ( IJ 5$12+3%"% (%,2+ 39/B; "+ 5+8%5$ ()*+,-#)-. $ #%:&+1+(%; #% 5031#G 3,#)1#&+B-$G?%1#0/ KL%&0/ M/-#)#?)N< O012 C Q#0,($+?-04R01#-#)?%-. ( ,#)4 6%&) UW,+"#$?)7 #%B 3%-#8$ 3,#):+2+(%&+ ( +8+&+ IXXY +19*< =+ JZ[ 8%,2+?9( # A)(?+B-$G $-#?)6$7 +"#$0AG7 % 2%8A0 +3%4 &067 13,#>206 \V] $ HP= +,%# 60*5%6$< ^%-#8$ (%,20 *)&) +8< IX_ `WX #&+2)-.F Q.-06) %*) ( ,#)6%&+ /01#-#0 ($>-0/,+"#$?F!"# %#&' (#)"*+,#-#."*/012 )('% 3/1& '/78 829,#) 1(+/G 3,%-G?%,#0-# P6$4?) $ L$%12% Q#0,($+?8%4R01#-#)4?) 2+7 %*) $6?%1#0:+ TG 20A 2%-)7 829,#) +8%#%5$ 1$> 6%&+ $ +3$01#%5$ ( ()8+?)4 3+($0,#+?)-. $6 $ 3,#0# U 5%2%?$0 #,+*$5$?$-< C)4 *+,) 2+ "+18+?%&% +8%#/%7 %*) 3+4 8%#%; $6 K-#0,(+?G 8%,28>N7 #%4 $-.?+()6$,%"?)6$7 ()*,%?)6$ *); 6+A0 3+,%# 3$0,(1#)< V%8$-. +19* (B,9" 8%?")"%29( # 30(?+B-$G?$0 #%4 *,%8?$0<!"#$%& ( ()*+,%-. 6+A0 12%; 1$> "+18+?%&G S+,6G (3&)(%?$%?% "#$0/0 1$> (?%1#)6?%/*5$A1#)6 L+A06) #"0-)"+(%; + 2) (?%1#)6 "04 -)#/0 ( (%A?)-. "5%?%1 13,%4 (%-.< T8+,#)12%/6) # 20/ 6+A5$4 (+B-$ $ #$%&'()*+,- %. $%$/01 (234-,+54+* $:38 ;'6&)$:1 4$6&),$:1 ($89+<. ;'6&)1 + 2+(=- 2+()- $%$/01 ( > & %)-? /)- *%&0%2($1 +/0,)-:$=;)*- %)7 :$=;)*-A B$;$,2+4)'%&-: :$=- &$%2+> $%$/+ $65$*)-6&)+;?,+1 *024*+;- 6.=.8+ 6$ 8-;'1 ;'? /).8+ * &-%5$;- ) :+ '($C8&$,- DE ;+2 D 69($ L+?$4 8% \+-#?$%8 Q#0,4 ($+?8%4R01#-#)?)!0% 9')",#-#."*/01)( 3/1& '/78! F'5-4B 6$8)-4+ 6$ 4$6&), /+4? 6&$ '/$G)89A B$;$,2+4)'%&- %+:) $6,+<6'<.,+</+46&)-< 5$24&-/'<.? 8-5$:$80 4$6&),0 * %*$)89 :)+? %2+89 ) 5$6-<:'<. 6-80&<7 $ 8&-,)' 4$6&), 6$ 54$<-(2'A =+&G-# "+ TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: LESZCZYNY! Fundusz Lokalny Ramża już po raz trzeci zajął się leszczyńskim parkiem. A wszystko za sprawą projektów realizowanych w ramach Lokalnych Partnerstw Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekty Od przedszkola do seniora zaktywizowały leszczyńskich Seniorów z Krokusa i młodych wolontariuszy z Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach do działań związanych z leszczyńskim parkiem. Nie zaśmiecili ale posprzątali! 8-;+:) 54$<-(2' %. 4&-8& ;$(+;,-< $4+& ),2-G4+8<+ =0 ) %-,)$43* * 43=,089 $/%&+? 4+89 D c(% D 3,0#01 #4&-6- *%&0%2(): :$=;)*- <-%2 2$ 54&-& 5$6-<:$*+,)- *%53;,089 ),)8<+20* 6;+ :)-%&(+C83* 6&)-;?,)80! ) 2+( ),)8<+20*+ %54&.2+,)+ ;-%&8&0C%()-G$ 5+4('A #+4( %54&.2+;)I:0 6*'(4$2,)- *)$%,. JKDL 4A $4+& * %$/$27! M 5+N6&)-4,)(+A #$,+6 LK?$%$/$*+ G4'5+ ) %-,)$43* ();(+,+I8)- *$4(3* I:)-8)A #4&0/0;) 2+(=- $($;)8&,) :)-%&(+C? 80 &- %*$):) 6&)->:) ) %)7 * &/)-4+,)- I:)-8)! 6+<.8 6$/40 $ %*$<. 6&)-;?,)87 D "+"%/0 3,0#01 P',6+8<) 6;+ ;-%&? 8&0C%()-< 6&)-;,)80 2$,)- 20;($ +(8<- %54&.2+,)+ D L%,4 -$? T2063?$%8 -#&+?08 B%53;,)- $4G+,)&$*+? ;)I:0 2+(=- Q-%20, 6;+ :)-%&(+C? 83*1 54$5+G$*+;)I:0 $ 8&0%2$I> ) 4$&6+*+;)I:0 :)-%&? (+C8$: *$4(),+ I:)-8) ) 5%)- $689$60 D "+"%/0 T2063?$%8< \%6A% 2%8A0 (13954?$0 #0 T2+(%,#)1#0?$06 ^,#)/%4 -$9& R01#-#)? K=#(+?N /0 1$> 2%8A0 12%,)6 501#-#)h18$6-60?2%,#06< V0,%# ( i($>2% a6%,&)-. #%3,%1#%4 6) "+ 3+,#G"8+(%?$% 12%,0:+ -60?2%,#%< "#$%&$'() "*+,$-.(/ Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A (budynek SKOK Ziemi Rybnickiej) tel , tel. kom

2 2 nr 27! paÿdziernik 2014 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat? Q#E0'R* >#AB* >*3'.B9* O*34 S0'9)>0'9 (* -*"* ;<T<2 ;<TU: V3 #I%01 -*" 9')" 6*. /*32.4%H * 6/('( #)"*".0' )0'3'% -*" 3#3*">#,# 6'K.0 P*. W1.>B9F 6/(',#3.0B(GB'R# O*34: X*>0 "# E4K 3-* P*.* B(*)8! #4&-6- *%&0%2(): ) * 6+;? %&0: 8).G' <-%2 2$ 8&+% ),2-,%0*?,-< &/)-4+,)+ 6$I*)+68&-C1 4$&*$<' ) %&-4%&-G$ 5+24&-,)+,+ 5$24&-/0 :)-%&(+C83*1 + 2+(=-,+ %+:$4&.6$*.A X &-*$6,)8&.80: b+601 *)6&) %)7 54$/;-:0 * %&-4%&-< ) * 5-4%5-(20*)-A h&7? %2-4$&:$*0 & :)-%&(+C8+:) 5$? &*+;+<. /+46&)-< 6$%24&-8 54$/;-? :0 ;'6&)1 (234- %+:$4&.6 <-%2 * %2+,)- * 5-*,0: &+(4-%)- &4-? +;)&$*+> %&0/($1 +,+ 5-*,- 24&-? /+ 5$8&-(+> <+()I $(4-% 8&+%'A T-%2 )89,)-% ;-1 =- I4$6(3*,+ 4$&*).&+,)- *%&0%2()89,)- *0? %2+48&+1 6;+2-G$ 5$&$%2+<- <-%&8&- 2+(=- 8&7I> 6$ &4$/)-,)+A? X*> P*. #B'.0* #)"*".0' -*"* 3-* M('/,0#.>02Y')(B(4. 6#3,(R-F3'% 0.,')"4B49.4%8! ]0I;71 =- 5$8&'8)- %+20%P+(8<) <-%2 * *)7(%&$I8) 4+6,0891 /$ 2$ 6&)7() )89 4$&24$5,0: 6-80&<$: 2- ),*-? %208<- 5$*%2+> 8&0 :$G. 5$*%2+*+>1 * +%5-(8)- 5$&020*?,089 ()-4',(3*,+%&-G$ 4$&*$<' 54$5$,$*+,089 54&-& /'4:)%24&+ T+,)%&-*%()-G$A `)-,+? ;-=0 2+(=- &+5$:),+> $ $%$/ (=- /-&5$I4-6?,)- &*).&+,- & 5$&0%()? *+,)-: I4$6(3*,+ *0($,+,)- *)7(%&$I8) 2089 ),*-%208<)1 + :+: 2',+ :0I;) 6%A 54$? :$8<)1 4$&*$<' ) G$%5$6+4() H4&-? Czas intensywnej pracy Rozmowa z Markiem Profaską przewodniczącym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach G$4&+ B$;,)(+ 8&0 $%$/01 ( $<-(201 54&0G$2$*+,)- 8&0 54&-2+4? G3* <+( 43*,)-= 54+*,.A T+ 2+(=- <-%2-: :)-%&(+C8-: h&-4*)$,()? U-%&8&0, ) <+($ :)-%&(+,)-8 :+: %+20%P+(8<71 =- *,+%&-< G:),)- ) 5$*%2+<- 20;- ),*-%20? 8<)1 (234- %54&0<+<. 4$&*$<$*) &+? 43*,$ 2-G$ :)-<%8+1 <+( ) ;'6&) *,): :)-%&(+<.8089A 20;($ ();(+ %54+* &*).&+,089 & 20: 4$&*$<-:k h-,? 24': i';2'4+;,$?l6'(+80<,- *4+& & 2+( 5$24&-/,0:) 5+4(),? G+:)1 *04-:$,2$*+,$ ) (.5)-;)%($1 %)7 * G:),)- %2+, 643G1 24*+ 4-*)2+;)&+? 8<+ ),P4+%24'(2'40 $%)-6;+ P+:);$? (3* * h&-4*)$,8-1 * O7/)-C%(' /$)%($ %5$42$*- &- %&2'8&,.,+*)-4&89?,).A T-%2-I:0 43*,)-= * 24+(8)- /'6$*0 /$)%( 54&0%&($;,089A j$ $8&0*)I8)- 20;($ ();(+ 54&02$8&$?,089 P*.* 3(0*K*-.#I+ )6#K'B(.* 9')" E*/3(# )('/#>*H "/13.#,4%0'2.0+,)(4)">#H *-' 6/#)(F # 0.W#/2 %*B9' # ),#9'9 3(0*K*-.#IB0, Z#,*/(4)",0' 54%6*"4>N, [0'%0 QFE0'A)>0'9:! `+%&- %. %()-4$*+,-,+ 5$:$8 * 6+;%&-< 4-,$*+8<),+<%2+4%&-G$ &+/02(' :'4$*+,-? G$,+ 2-4-,)- G:),0 ) :)+%2+1 <+? (): <-%2 * O7/)-C%('A V(? 2'+;,)- 24*+ 4-,$*+8<+ (2340 /76&)- *0G;.6 & 8&+%3* 5$8&.2(' )%2,)-?,)+ ) & 5-*,$I8). -P-(2 ($C8$*0 '8)-%&0 *)-4,089A B)6+> 2' *)-;()- %-48- ) *%5+48)- P),+,? %$*- *)-4,089 & O7/)-C%(+A B $%2+2,): 8&+%)- 6&)7() %2+4+?,)$: ba F2-,8;+ ) ca #4$P+%(+ %)7 2+(=- &)6-,? 20P)($*+> :)-<%8-1 G6&)- $/-8,)- &,+<6'<- %)7 &+/02($*+ 894&8)-;?,)8+ & def *)-('1 (234+ * ($? I8)-;- 6$ D_gE 4$('A h&0,):0 %2+? 4+,)+1 54&0 *%5+48)' (%A 54$/A ba i)*+6$*)8&+1 +/0 2-, &+/02-( 5$? 6*A)>0'9 )"/#.0' 0."'/.'"#2,'9 %#&.* 6/('B(4"*+ "*>0' (3*2.0'C E#9F )0F,4(,*A: 5,#9G,0'3(FH 1%0'9F".#IB0 0 B(*) BJF"2.0' 6#I,0FB*% 3-* 3#E/* )6#K'B(2.#IB0 -#>*-.4BJL: M(4 "4%,42 (,*.0'%H 9')" /N,.0'& 3'B4(9* # )"*/"#,*.01 3# O*34 P#,0*"18! j+ 6-80&<+ * $%2+2?,): 8&+%)- ) /+46&$ 24'6,+ 6$ 5$6<78)+A ]'%&7 <-6,+( 54&0&,+>1 =- &:$/);)&$*+;) :,)- 6$,)-< %+:) :)-%&(+C801 +;- 2+(=- $/-8?,0 4+6,0 5$*)+2$*0 b$:'+;6 F2-,8-;1 +=-/0 *0%2+42$*+> * *0? /$4+89 6$ b+60 #$*)+2'A R8&0? *)I8)- %54+*1 54$/;-:3* 6$ 4$&? *).&+,)+ ) <-%2,+54+*67 6'=$1 5$,)-*+= (2$I %2+42'<.8 6$ 5$*)+2' $/-<:'<.8-G$ ();(+ G:),1 43*,$8&-I,)- 2+(=-,+ 2-4-?,)- G:),0 ) :)+%2+A Śląskie Lokalnie CZERWIONKA-LESZCZYNY! Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stworzyło Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w celu zwiększenia aktywności oddolnej. Ogromną rolę w rozwijaniu inicjatyw obywatelskich odgrywa tzw. trzeci sektor czyli organizacje społeczne i fundacje, a także inicjatywy grup mieszkańców. e?$-/%2)( M*)(% $-. /%8+ ^,+:,%6 \#G"+() ( -04 /0:+,0%5$#%-/$ 12(+,#+?+,0#0,4 (> % ( 5%2%-. WXX` 4 WXIZ 3+"12%(G gem *)& ^,+:,%6 M30,%-)/?)< W_ 5$12+3%"% WXIZ,< 3,#)/>2) #+12%& ^,+:,%6 gem?% 5%2% WXIU 4WXWX7 829,) /012 3+"12%(G "+ -+,+-#?0/ +,:%?$#%-/$ ( 2)6 #%4 8,01$0< C -%&)6 (+/0(9"#2($0 B5G18$6 3,+/082 gem Ki5G18$0 R+4 8%5?$0N7 20A ( e?$4 -/%2)( T3+&0-#?)-. ( $ R+8%5?) K\%6A%N # Q#0,($+?8$4R01#-#)?< C 20:+,+-#?0/ 0")-/$ #:&+1#+?+ ( (+/0(9"#2($0 B5G18$6 %A JXW (?$+18$7 # 829,)-.?$0#%50A?$ 08130,-$ +-0?$5$ 3+#)4 2)(?$0 WU[< =+ "+S$?%?1+(%?$% #%8(%5$S$8+(%?+ +12%20-#?$0 IZX 3,+/0829(?% &G-#?G 8(+2> JX_<`_J7ZY #&< CB,9" #%1$5+?)-. S$?%?1+(+ 3,+/0829( 1G 6<$?< KH82)(?0 L%6)N # =>*$0h18%7 T2+(%,#)1#0?$0 ^,#)/%-$9& R01#4 -#)? K=#(+?N +,%# K^,#)/%-$050 T#8+&)N # "+S$4?%?1+(%?$% 3+1#-#0:95?)-. 3,+4 /0829( 6$0B-$ 1$> ( :,%?$-%-. U7[ D [ 2)1< #&+2)-.< ^0&?G 8(+2>7 [ 2)1< #&<7 3,#)#?%?+ ( K=#(+?N # R01#-#)? #% $?$-/%2)4 (> KE$0 3+#(+5$6) #%3+6?$0;N< a 20:+ T^R 3,+:,%6) 81$>:+(+B-$ $ 6%20,$%&) T2%,-#) 2%84 A0?% ()"%?$0 6%&0:+ $?S+,6%4 2+,% + #4&0&,+,-,+: 6$P),+,%$? *+,)- 5$&*$;) $(4&-5,.> F2$? *+4&0%&-,)'! 69($ /0:+ 3,0#01 d,#)1#2+s D O$2089? 8&+%,+%&- %)7,+ *$;$,2+4)+8)- G4'50 &+5+;-C? 83*1 (2340: 64$G)- %. I8) 5$,+%&089 54&$6(+89A F2.6 +(8<+1 54$*+6&$,+ <'= $6 6*389 ) 4$('1 5$4&.6($*+,)+ %2+4-? G$ ;-%&8&0C%()-G$ 8:-,2+4&+1,+ (2340: %5$8&0*+<. 2+(=- &,+8&?,)-<%) :)-%&(+C80 U-%&8&0, ) $($? ;)8A R8&0I8);)I:01 & 5$:$8. :)-%&? (+C83* F894$,)%(+ I*A X4+2+ V;? /-42+1 & %+:$%)-<-( ) I:)-8) 8:-,2+4&A %)7 2-= $6?,$*)> ();(+ *+=,)-<%&089,+? G4$/(3* ) 5$:,)(3* $4+& 5$54+? *)> $G4$6&-,)- ) *-<I8)-,+ 8:-,2+4&A R6 6*389 ;+2 %2+4+:0 %)7 2-= $ 2$ /0 &+/02($*0 & DZD[ 4$(' 6&*$, \]+4)+^1 &+G4+/)$?,0 * D_MJ 4$('1 & `)-? :)-8A T-%2-I:0 8$4+& /;)=%) $%).? G,)78)+ 2-G$ 8-;'a Y2*$4&-,)- F2$*+4&0%&-,)+ ':$=;)*)+,+: 5$&0%()*+,)- I4$6(3*,+ 4-+;)? &+8<7,+%&089 +:/)2,089 5;+,3*A #4&0&,+,0 G4+,2 2$ 5$8&.2-( 2-< 64$G)a F2$*+4&0%&-,)' %)7 <'=,+*-2 *06+> *%53;,)- & ;-%&? 8&0C%(. 5+4+P). I*A V,64&-<+ X$? /$;) P$;6-4-( \`+ %2+40: ;-%&8&0C? %(): 8:-,2+4&'AA^A!; Od przedszkola do seniora idziemy dalej CZERWIONKA-LESZCZYNY! Fundusz Lokalny Ramża od września rozpoczął kontynuację projektu w ramach Lokalnych Partnerstw Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Od przedszkola do seniora idziemy dalej. Tym razem projekt obok młodych wolontariuszy z Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach oraz Seniorów z Krokusa obejmie także grupę Seniorzy z Zameczku w Leszczynach.! R6 ();(' ;+2 $/%-4*'<-:0 ) 6$8-,)+:0 ),)8<+20*0 G4'50 F-?,)$43* & S+:-8&(' 6$20? 8&.8- +(20*,$I8) ;,-<1 %2.6 /0 6$ 54$<-(2' &+? 54$%)> F-,)$43* & S+:-8&(' ) *0? ($4&0%2+> )89 /$G+2-6$I*)+68&-?,)- * 54&0G$2$*+,)' %5-(2+(;) 2-? +24+;,089 D c(% D 3,0#01 M*$0 3) 10?$+,9( (,%6% %85?% #%8+h-#04?$0,0%5$#%-/$ ^,+/082 6% *%,"#+ *+:%2G +S0,4 2> "#$%&%h 18$0,+(%?G "+ 10?$+,9( $ 6&+"#$0A) 6<$?< ( 3,+S01/+?%5?)-. (%,1#2%2%-. S+2+:,%S$-#?)-. 12%-/+?%,?)-. $ ( 350?0,#0 j( -#%1$0 W ()-$0-#08k D ()12%(% S+2+:,%S$$ 3+(12%&0/ ( -#%1$0 (%,1#2%29( D 3+#?%?$0 2,%1 3+(12%&)-. ( 1+&0-2(%-. D 13+28%?$% # 5+8%5?)6$ %,2)128%6$ D 3,#03,+(%"#0?$0 %8-/$ 13,#G2%4?$% 501#-#)h18$0:+ $ 12%4,0:+ -60?2%,#%< C,0%5$#%-/> #%%?:%4 A+(%?$ #+12%?G 3%,2?0,#)f T39&4 "#$05?$% L$01#8%?$+(% Kd%,5$8N7 E, W ( R01#-#)?%-.7 T2+(%,#)1#0?$0 ^+6+-) =#$04 -$+6 $ L&+"#$0A) E$030&?+4 13,%(?0/ P6$?) $ L$%12% Q#0,4 ($+?8%4R01#-#)?)7 V0,04?+() E, W M^T7 V):+"?$8 \)*4?$-8$7 EC\ d%,*+?$%7 501#-#)h4 18$0 d+&% i5g4 18%< I[ (,#0B?$% ( ( R01#-#)?%-. +"*)&% 1$> 8+?4 S0,0?-/%,+#3+-#)?%/G-% 3,+/0827 ( T0?$+,#) # T0?$+,#) # +,%# #%3,+1#0?$ 3,#0"12%($-$050 3%,2?0,9(m d%5% L%,$%7 n+a0?% e#%*05% L%5$87 C$01&%4 (% \%"> #0?2+(%&% d,)12)?% O%1$-#08< L%,-$? T2063?$%8 D -#&+?08 3,#0"12%($& 3,04 #0?2%-/> ()"%,#0?$% # 3+3,#0"?$0/ 0")-/$ +,%# "#$%&%?$% 3,#0($4 "#$%?0 "+,0%5$#%-/$ ( 20/ 0")-/$<! T-%2-I:0 6':,)1=- 6&)7() U$(+;,0: #+42,-4%2*$: #$;%($? V:-40(+C%()-< Q',6+8<) B$;,$? I8) :$=-:0 & *$? ;$,2+4)'%&+:) ) ;-%&8&0C%():) G4'? 5+:) %-,)$43*A F2+4+:0 %)71 /0 $P $<-(23* 6;+,) (80<,+ ) * )89 5$24&-? /0 D "+"%/0 c(% Biegnij z Luxtorpedą po Moczkę i Makówki STANOWICE! Wystartowały zapisy na III Bieg po Moczkę imakówki organizowany w grudniu przez Grupę Biegową Luxtorpeda Czerwionka. Jest to dziesięciokilometrowy bieg, tradycyjnie odbywający się w Stanowicach w sobotę poprzedzającą święta bożonarodzeniowe, na który przyjeżdżają zawodnicy z całej Polski. V,%1% 18&%"% 1$> # -#20,0-. 3>25$< M,:%?$#%2+,#) 12%($%/G 3,#0"0 (1#)128$6?% "+*,G #%4 *%(>7 "5%20:+ #0/B; # 2,%1) *>4 "#$0 6+A?% 3+ 3$0,(1#)6 =5% #%(+"?$8%7 8294,) 3+*$0:?$0 (?%/-$08%(1#)6 B($G20-#?+48%,?%(%4 &+()6 -#08%?%:,+"%4?$013+4 "#$%?8%< a%(+") 1G -#>B-$G +*-.+"#+4?0:+ ( :6$?$0 Q#0,($+?8%4 R01#-#)?) KB($>2% 6%89(08N +,%# 12%?+($G +12%2?$ *$0: KP,%?" ^,$o Q#0,($+?8$4R01#-#)? ( *$04 :%-. j+,:%4?$#+(%?0:+ (0 (139&3,%-) o2+,30") # LMT$\406 # Q#0,4 ($+?8$4R01#-#)?k< C%,2+?% #%(+") #%3$1%; 1$> 3,#0# $?20,?027 :")A ( $5+B; #%(+"?$89( +:,%?$-#+?% /012 "+ W[X7 % +3&%2% 12%,2+(% j( 3,#0"3&%-$0k ()?+1$ 6$?< IX #&< C *>"#$0 2%8A0 6+A4 5$(+B; #%69($0?$% 1+*$0 +8+5$-#4?+B-$+(0/ # 20-.?$-#?04 :+ $ 1#-#0:9&) /%8 #%3$1%; 1$>?% *$0: 1$>?% 12,+?$0 $?20,?02+(0/ *$0:%-#) # Q#0,($+?8$ ***AG/;'W2$45-? 6+A$4G< Cezary Rajca Kandydat do Rady Powiatu z Listy Prawo i Sprawiedliwoœæ lat 37, mieszkaniec Czerwionki, Prezes Miejskiego Klubu Sportowego CZERWIONKA, dzia³acz spo³eczny wspó³pracuj¹cy z Senator Izabel¹ Kloc oraz z pos³em na Sejm RP Grzegorzem Matusiakiem na rzecz mieszkañców CZERWIONKI-LESZCZYN. Kandydat do Rady Miejskiej z okrêgu nr 1 w Leszczynach Wac³aw Brózda lat 58, mieszkaniec Leszczyn wykszta³cenie wyzsze mgr.in, absolwent AGH w Krakowie i Politechniki Slaskiej w Zabrzu, obecnie zatrudniony w Kompani Weglowej S.A. Radny Miejski w latach , dzialacz Sportowy KS Piast Leszczyny w latach Materia³ wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwoœæ Materia³ wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

3 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 27! paÿdziernik RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO " "#$%&' ()*+, -+%&'(./+%0 " 1')(.&' -+%&'(./ /.67$+.0 " 8.&' '.-+.9 ()*+$ 23-0 " :9.;/+%&' /.<5, +//= /+%9)$#3-3>,0 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A (budynek SKOK Ziemi Rybnickiej) tel , tel. kom TWÓJ KANDYDAT do Rady Powiatu Marek PROFASKA 45 lat, adiunkt w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, nauczyciel Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. Wieloletni samorządowiec, przewodniczący Rady Miejskiej kadencji oraz , wiceprzewodniczący Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego kadencji , przewodniczący Rady Dzielnicy Dębieńsko kadencji oraz Społecznik, organizator i animator wydarzeń kulturalno-oświatowych, przewodniczący Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czerwionce-Leszczynach, wiceprzewodniczący Rady Funduszu Lokalnego Ramża, prezes Towarzystwa Sympatyków Ziemi Dębieńskiej. Materiał wyborczy KWW Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego MIESZKANIE GODNE POLECENIA!!! SPRZEDAM MIESZKANIE 34 m 2 w centrum Czerwionki. Cena zł. Tel Wydawnictwo prasowe EWEL poszukuje dziennikarza na teren Czerwionki-Leszczyn. Kontakt: tel Praca dla emeryta, najlepiej górniczego z własnym samochodem wysokie wynagrodzenie. Tel. kontaktowy: proszę dzwonić w godz. 9:00-14:00 RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO Iwona Szura lat 40, mieszkanka Czuchowa, prowadzi własną działalność gospodarczą Kandydatka do Rady Powiatu Materiał wyborczy KWW Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego Współnota Śląska CIOSEK Razem dla Śląska Kandydat do Rady Powiatu Mariusz KASZEK Urodzony w 1963 roku. Od 1992 roku mieszkaniec Czerwionki-Leszczyn, z zawodu lekarz internista. W 2002 r. otrzymał Nagrodę Eskulapa, jako najlepszy lekarz pierwszego kontaktu w województwie śląskim, a w 2006 r. znalazł się wśród 15 lekarzy w Polsce, którzy otrzymali tytuł Lekarz Niezwykły w konkursie organizowanym przez czytelników miesięcznika Zdrowie. Radny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w kadencji Radny Powiatu Rybnickiego od Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. W latach członek Zarządu Powiatu oraz członek Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki Społecznej i Wspierania Osób Niepełnosprawnych. Materiał wyborczy KWW Wspólnota Śląska Ciosek Razem dla Śląska

4 4 nr 27! paÿdziernik 2014 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat

5 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 27! paÿdziernik Ekologia w Powiecie Rybnickim Działalność ekologiczna w Zespole Szkół Specjalnych im. W.Sherborne rozwija się pomyślnie od wielu lat. Coroczne Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, dbałość o potok Jordanek we współpracy z Polskim Związkiem Działkowców Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi Pod Dębami w Leszczynach stały się nieodłącznym elementem Kalendarza imprez szkolnych. C%,2+ (13+6?$0;7 8+,#)12%/G- # +8%#/$ -.+-$%A*)?$0829,0 S+,6) "#$%4 &%h + -.%,%820,# :$-#?)6f ($ ?$% "#$%&%5?+B; T#8+5?0:+ d+&% Ka$04 5+?$N ^+518$0:+ c8+5+:$-#?0:+m 3%2,+?%2 ^dc P5$($-0m +*0-?+B; -0,2)4 S$8+(%?)-. 3+" (#:5>"06 -#)12+B-$ -.06$-#?0/ $ :0?02)-#?0/ (%,#)( $ +(+-9( ( 12+&9(-0 1#8+5?0/m,0%5$#%4 -/% 08+5+:$-#?0:+ #0 B,+"89( gr \%6A% Kd%A") -#&+($08 6% 3,%(+ A); ( -#)12)6 $ #",+()6 C)/G28+()6 3,#0A)-$06 *)& %?$0 # L$,G T2%?$1&%(18G4 L0)1#2+($-# 2(9,-#)?$G E%4 Pozostaw po sobie jedynie ślady stóp 1#% a$06$% +,%# $?$-/%2+,8G H8-/$ T3,#G4 2%?$% i($%2% ( +*-.+"%-. WX450-$% T3,#G2%?$% i($%2% ( i5g18$6 M:,+"#$0 n+2%?$-#?)6 ( L$8+&+($04L+8,0< V0:+,+-#?0/ H8-/$ T3,#G2%?$% i($%4 2% 2+(%,#)1#)&+.%1&+ D i,+"+($18+n< C a T#89& T30-/%54?)-. ( Q#0,($+?-04R01#-#)?%-. 3+,%# WI ( 204,0?7 %*) #:+"?$0 # #%&+A0?$%6$ +,:%?$4 #%2+,08 H8-/$ ()30&?$; 1(+/0 #%"%?$%< H8-/> 2,%")-)/?$0,+#3+-#)?% H305 +,4 :%?$#%-)/?+4 $?S+,6%-)/?) 8+?$0-#?$0 # *0#3$0-#?0:+ $ +"3+($04 "#$%5?0:+ #%-.+(%?$% ( -#%1$0 #%/>; ( 20,0?$0 +,%# 3,#)"#$%&06 8+?8,02?)-. "+ ()8+?%?$% #%"%h "+12+1+(%?)-. "+ H8-/$< ^5%?+4 (%?0 "#$%&%?$% +*/>&) ( " P/('9IB0' IB0'&>G 6/(4/#3.0B(#2J0)"#2 /4B(.G D7I/N3 -')(B(4. 0 I-*3N, \*/2 "'-"*LH )6/(G"*.0' IB0'&>0 #/*( 60-.* #E2 )'/,*B9* )"*.1 "'BJ.0B(.'R# IB0'&>0< i-$0a8% 3+(12%&% ( # $?$-/%4 2)() \Hi % #0 B,+"89( T2%,+12(% ^+4 ($%2+(0:+ ( M3,%-+(%?$% 602+")-#?0 "+ B-$0A8$ 1G V+6%1#% a%/g- +,%# *$+5+:%7 +*0-?0:+ =),082+,% att n0%2) a$-.< " P/('9IB0' IB0'&>G.#/.0B,*->0.R 0%< ]-#9('R# Q*%B*, Y')(B(4.*BJH )6/(G"*.0' IB0'&>0 #/*( 60-.* #E)'/,*2 B9* 9'9 )"*.1: i-$0a8% 3+(12%&% (,%4 6%-. KQ.+"#$; 8%A") 6+A0N #0 B,+"89( gr \%6A%< T8&%"% 1$> # 2,%1 +,9A?0/ " T3%-0, ( +8+5$-%-. T#8+&) +,%# 3+4 *5$18$0:+ M1$0"5% TL d%,5$87 13,#G2%?$0 ( -#%1$0 +*10,(%-/% 3,#),+")< C (+,8$ $,>8%($-#8$ ()3+1%A)&+ T#8+&> T2%,+12(+ ^+($%2+(0 \)*?$8 3+3,#0# \0S0,%2 M-.,+?) i,+"+($18%7 \+5?$-2(% $ R0B?$-2(%< =+"%28+()6 #%"%?$06 "5% 8%A"0/ # 85%1 *)&+ 3,#):+4 2+(%?$0 206%2 KO%8 (&%B-$($0 #%-.+(%; 1$> ( 6$0/1-%-. ()3+-#)?4 E% 8%A"% # 85%1 #"%/0,05%-/>7 "#$05$ 1$> (,%A0?$%4 6$7 3,%-> 35%12)-#?Gp $ "+?%12>3?0:+ T3,#G2%?$%< Q.-$%&+*) 1$> A)-#); "#$0-$+67 %*)?$-?$0 #?%5%#&)7 3,#)1#&) # (+,8%6$ /0"?%8 A)-#0?$0 2+?$0 6% -$G:50 1#%?1?% 130&4?$0?$0< H8-/%?% "#$0h "#$1$0/1#) 2,(% $ #0*,%?+ "+ 20/ 3+,) 8$58%"#$01$G2 (+,4 89( B6$0-$< E% 1#-#>B-$0 #0*,%?+ 20A "+*,0 (,%A0?$% # +*10,(%-/$ 3,#),+")< T8+,#)12%?+ # (%5+,9( +"($0"#%?)-. B-$0A08< q)/06) ( 1(+$67 3$>8?)67 #$05+4?)6 $ A)-#6) 1+*$0 (#%/064?$07 %*) 8%A") -$01#G- 1$> 3,#),+"G 3+4 #+12%($%& 3+ 1+*$0 /0")?$0 B5%") 1293< M,:%?$#%2+,8$ H8-/$ ( attf ]+4)+ i+;+ c+,,+ i$*+;%(+? F504+ VG,)-%&(+ Wokół rzeki Suminy Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników aktywnego i zielonego spędzania wolnego czasu do spacerów wśród fauny i flory nowo utworzonej w naszym powiecie ścieżki dydaktycznej pn. Wokół rzeki Suminy. ^,#)3+6?$/6) D B-$0A8% )1& T2%,+12) \)*?$-8$0:+7 829,) #+12%& #,0%5$#+(%?) "#$>8$ C+/0(9"#8$0:+ M-.,+?) i,+"+($18% $ P+13+"%,8$ C+"?0/ ( d%4 2+($-%-.< Q%&% 8(+2% 3,#08%#%?%?% 20 3,#0"1$>(#$>-$0 #+12%&% 3,#08%#%?%?% 2%*5$-0 $?S+,6%-)/?07 829,0 1G B-$0A8$7 ( /0/ 6$0/1-%-. $?S+,6%-)/?07 6%/G-0 #% #%"%?$0 3,+3%:+(%?$0 B-$0A4 8$ ^,#):+"> #0 B-$0A8G,+#3+-#)?% 1$> +" 3,#)3+6?$0?$% /%8 3+($??$B6) #%4 -.+()(%; 1$> ( 501$0 *) %?$ %?$ /0:+ 6$01#8%h-+6?$0 1#8+"#$;< i-$0a4 8> +8%5%?$0#5$-#+?% $5+B; #$050?$7 "#$>8$ 829,0/?%&%"+(%; 6+A?% 1(9/ +,:%?$#6 3+#)2)(?G $ #",+(G 0?0,:$G< B-$0A8$ 1G 60%?",)?%,#0-0 L0%?",) 2+ ():$>-$% 3,#0-.+"#G-0 ( 8$ ():$>20 ( 3,#0-$(?G 12,+?>< V%8$,+4 "#%/,#08$ 13,%($%7 A0 (+"% 3,#03&)(% 3,#0#?$G (+5?$0/?$A (,# ,+12)-. 8+,)2%-.< P") 12($0,"#$1#7 A0 3+,%?% +"3+-#)4? ,#)12%/ # ( 12,%20:$-#?)-. 6$0/1-%-. +*10,(%-/$ 1$>?% B-$0A-0< a/0"#7 +"4 3+-#?$/7 3+13,#G2%/ 3+ 1+*$0 $ 3+"GA%/ "%50/F Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku w październiku. Od 2007 roku program bierze udział w Kampanii Miliard Drzew ( Bilion Tree Campaign ) zainicjowanej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP). Q0506 /012 #,9(?+(%A+?0:+ $ 3+"?+1#04?$0 B($%"+6+B-$ 08+5+:$-#?0/ 13+&04 -#0h12(% ( #%8,01$0 +-.,+?) B,+"+($4 18% $ #6$%? a$06$< C13954?0 1%"#0?$0 ",#0( (,%6%-. 3,+:,%4 3,#)-#)?$% 1$> "+ #($>81#0?$% #%4 501$0?$% $ #%",#0($0?$% +,%# "+ #6?$0/1#0?$% :5+*%5?0:+ +-$0350?$%< i($>2+ =,#0(% +" IX 5%2 $?4 13+&0-#?+B-$ (+89& $?$-/%2)( 5+8%5?)-. /%8 1%"#0?$0 ",#0(7r#%8&%4 "%?$0 +:,+"9(7 +2%-#%?$0 +3$08G 12%4,)-. ",#0(7 +,:%?$#+(%?$0 S012)?9(7 ()-$0-#087 $ #*$9,08 M-.,+?% $ 1%"#0?$0 ",#0( 3,#01&%?$06 "5% 8%A"04 :+ -#&+($08%< C 3,+:,%6$0 35%-9(8$ +B($%2+(07 1%6+,#G")7 $?12)4 +,:%?$#%-/0 13+&0-#?07 S$,6) $ +1+*) C,%6%-. i($>2% =,#0(% +,:%?$#+4 (%?0 1G 6<$?<f Q/(',# O#>17 M(*/#3(0'9)>0'R# Q/(',*7 %84 -/% [E0'/*9 %*>1-*"1/FH /*"19 >#.0'7 %8-/% [E0'/*9 >*/"/03&'H /*"19 >#.0'< ^,#0# II 5%2 i($>2% =,#0(% "#$>4 3+?%" [[X XXX +19* 3+1%"#$5$B6) *5$18+ _XX XXX ",#0( $ #04 *,%5$B6) 3+?%" ZIXX 2+? ^,+:,%6 i($>2+ =,#0(%,08+60?4 "+(%?) *)& 3,#0# L$?$120,12(+ i,+"+4 ($18% /%8+ "+*,% 3,%82)8% #,9(?+(%A+?0:+?% 8+?S0,0?4 -/$ 85$6%2)-#?0/ QM^IU +,%# 3,#0# e?4 T3,%( M*)(%20518$-. ( Ke?13$4,%2+,#0 +*)(%20518$6N /%8+ 3,#)8&%" "+*,)-. 3,%82)8 ( "#$0"#$?$0?$0S+,4 6%5?0/ +*)(%20518$0/< Jak się włączyć? i($>2+ =,#0(% 2+?$0 2)58+ %8-/% 1%4 "#0?$% ",#0( IX 3%s"#$0,?$8%< V+ ($04 50,9A?+,+"?)-. "#$%&%h7 3,#):+2+(%4?)-. $ 3,+(%"#+?)-. 3,#0# ($050 "?$7 %?%(02 6$01$>-) j#*$9,8% P%/% "#$%&%?$%f 1%"#04?$0 ",#0( 3,#) (139&3,%-) #?%"50B?$-4 2(%6$7 #%8&%"%?$0 #$04 50h-9(7 18(0,9(7 3%,89(7 +:,+"9( 3,#)1#8+5?)-.7 1%"#0?$0 ",#0( ( $?20?4 -/$ 12%,)-. ",#0( $ ",#0( B($%"89(.$12+,$$7 +#?%-#%?$0 ",#0( 3+6?$8+()-.7 ",#0(?$0#()8&)-. j=,#0(+ #*$0,%?$0?%1$+?7 (&G-#0?$0 1$> ( %8-/> a*$0,%/ ( 8+?4 3,#03,+(%"#0?$0 (%,1#2%29(7 508-/$ 206%2)-#?)-. $ #%/>; ( 20,0?$07 3,#0"12%($0h $.%330?$?:9(7 #+,:%?$4 #+(%?$0 %,2)12)-#?)-. j5$4 20,%-8$-.7 S+2+:,%S$-#?)-.7 35%12)-#4?)-.7 8,%/+#?%(-#)-.7 3,#),+"?$-#)-.7.$12+,)-#?)-. $ # ($04 $??)-. "#$0"#$?7 829,0 ( /%8$8+5($ * +"?+1#G 1$> "+ ",#0(< a%-.>-%6) "+ ()-$0-#087 13%-0,9( $0 $ 20,0?%-. #$05+?)-.7 % 2%8A0 "+,+#69(7 #0 130-/%5$12%6$?% 204 6%2,+5$ ",#0( ( #($0,#G2 $?%1#0/ 35%?02)< a%3,%1#%6) "+ 3+"/>4 -$% "#$%&%h< %*)-2$64&-*+A5; W następnym numerze między innymi: Relacja z akcji Sprzątanie Świata Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. 221, 222 tel wew. 20,25,53,56 Starostwo Powiatowe w Rybniku ul. 3 Maja 31, Rybnik

6 6 " " " " nr 27! paÿdziernik 2014 Nasze Miasto (budynek SKOK Ziemi Rybnickiej) tel , tel. kom Złote cygaro Wilhelma,#)?% E$013+,08< E%/()A1#) 3,#)3%"& T)54 ($$ Q.6$05?$-8$0/ # x%#$18 P9,4?)-. j:+"&+ TLe ^Rk< K#&+20 -):%,+N7 % 2%8A0?%:,+"G /%5?G (,>-#+?G +1+*$B-$0 3,#0# 3,+S< P,%A)?> T#0(-#)8< 1$> -.50(18% j:+"&+ g,058%k7 829,% 3,#)/0-.%&% "+ Q#0,($+?8$,9(4?$0A # x%#$18 P9,?)-.< V,#0-$G?%:,+"> +2,#)6%&% =+6$?$8% #0 a*)-.+(% 0o # d%,+506 P,%-#)8$ G # =+"%28+(+ (),9A?$04?$06 #+12%&% +"#?%-#+?% d%2%4,#)?% a)-.5% # T$0?$%() q%,18$0/ +,%# L%,2% # 5#$67%&813 9.& foto: Monika Bobrzyk Marcin Herok medalista z Leszczyn Jedną z osób znakomicie wykorzystującą swój potencjał jest Marcin Herok, który specjalizuje się w trójboju siłowym, dyscyplinie, na którą składa się przysiad ze sztangą, wyciskanie leżąc, oraz martwy ciąg. Osiągnięcia bohatera tego artykułu na arenach krajowych, jak i międzynarodowych są naprawdę imponujące, dlatego warto przybliżyć naszym czytelnikom początki kariery tego sportowca. H,+#3+-#>&% 1$> "+8&%"?$0 I 5$3-% +" +:&+1#0?$% ( :%#0-$0 "+ 108-/$ 2,9/*+/+(0/7 3,>A?$0 (9(-#%1 ( Vddg O%?8+($-0< L%,-$? b0,+8,+#3+-#g& 3,#):+2+(%?$% "+ #%4 3+" +8$06 2,0?0,% O0,#0:+ E% 3$0,(1#) 2,#0*% *)&+ -#04 8%;7 *+($06 ( I``W +"4 *)&) 1$> L$12,#+12(% ^+518$ ( 3,#)1$%"#$0 #0 1#2%?:G< C 8+?4 S,+?2%-/$ #0 K12%,)6$N ()/%"%-#%4 6$ 3%? L%,-$? ()3%"& #?%8+6$4 -$0 1$>?% 6$0/4 j?%/()a1#) 3,#)3%"& L$12,#+($ L$01$G- 39s?$0/7 ( -#%1?% 3$0,(1#0 #()-$>12(+ ( /0:+ 8%4,$0,#0< V)6,%#06 #%(+"?$-) 18+?S,+?2+(%5$ B-$ ( 6%,2()6 % #%(+") +"*)&) 1$> T%?"+4 V0:+ L%,4 -$? b0,+8 3+1#0"& #% -$ %,4 ( L$12,#+12(%-. i($%2% ( a%8+3%?06 ( 1#2%?:$ j#%(+") 20:+ :")?$0 *)&) +,:%?$#+(%?0k< =5% "#$0($>2?%12+5%28% 6+A5$(+B;,)4 (%5$#+(%?$% ( 8%20:+,$$ 10?$+,4 18$0/ *)&% +:,+6?)6 (),9A?$04?$067 % #%/>-$0 2,#0-$0:+ 6$0/1-% (B,9" B($%2+(0/ 05$2) "+ 12%,29( ( #%:,%?$-#?)-. #%(+4 "%-.< T3+,% ( 2)6 2,0?04,% b$5%,0:+ Q+S%5$8% # P9,?$8% Q#0,($+?8%7 829,) -0??)6$ (18%4 #9(8%6$ $,%"%6$ (13$0,%& L%,4 -$?%?% 8%,$0,) j108-/% 3+"?+1#0?$% -$>A%,9( ( ( 5%4 2%-. `Xk< "+ 12%,29( #% :,%4?$-G D ($+1?G L%,-$? b0,+8 3+,%# 3$0,(1#) ()12%,2+4 (%& ( #%:,%?$-#?)-. #%(+"%-. $ +8%#%& 1$> L$12,#+12(% ( 1$&+()6 +"*)&) 1$> ( R+?")?$0 $ +" 20:+ 8%A"0 #%(+") Nasz Powiat Batman, Spiderman, Superman, X-man, Punisher, James Bond, Janosik, Robin Hood. Tak w tym numerze będzie o superbohaterach. Praktycznie każdy chłopiec marzy, aby zostać jednym z nich, utożsamiają oni siłę fizyczną, sprawność, piękno, adrenalinę, ryzyko, kobiety ich uwielbiają, walkę o szeroko rozumiane dobro ludzkości ^,%($0 8%A") #?$-. 6% 20A /%8$0B % /0B5$ $-.?$0 6% 2+ 6% :%"A02)7 829,0 /0 #%12>4 /%8?3< n%26%?7 -#) O%601 n+?"< ^%6$>2%/ 2+F E% :%"A02) 5$-#); 6&+") /0A05$ /0")?G V(+/G 6+-G /012 #%*$/%?$0 +"" ,%?4 e 2%8f n%26%? 6% (13%?$%&) $ 1#)*8$ Kn%26+*$50N7 +,%# K1%4 5$; M#?%-#% 2+?$ "+3%1+(%?) 16+8$?: # ( 81#2%&-$0 6?$0/?$ ($>-0/7 A0?% 8%A"0:+ 3,#0-$($0h12(+?$0*$04 18$-.,%/12+3 e??%,#%n< L% 20A (1#05%8$0 5$?) #.%4 /012 /%8$B 13+19*p V%8 ($>-7 T#%?+(?) Q#) ,%(%7 1$> (?$6 *%,"#+ 8%6$7 "#$>8$ 829,)6 6+A0 18%8%; ( 1(+$-.,%/12+3%-. # #%3%6$>2%/ 2+ /0B5$ -.-01# ( +-#) j20? 6&+"#$0?$0- (,%/12+4?% ^+6)B5 1%6 $ ()4 *); 3,#)"%&+*) 3%-. #,01#2G 20Ak7 -#0:+ +-#)($4 +*,%s 1+*$07 A0 :+?$ Q$> ($058$ 1$> %*)B +" 6&+"+B-$ ()8%#)(%& B-$0 3,%("#$() %:0?2,+*$;?$0 S%-02 ( 5%2081$0 $ #0 B6$01#?)6$ /%8$0B 6+-0j% 3+($?$0?< H50 8+?(0?-/% 2+ -$> 8$0")B 2%/06?$-#) 3%/G8 $ 2%4 (0?-/% $ 2%8 3+ :"#$0 3$03,#,+B?$0 :"#$0,%8$ 8$-. 6+-) "+12G3$1#k7 *G"s *)& *);< V+ *) 2%8A0 # 3,>"8+B-$G #*5$A+?G "+ +*0#?%?) (,9A?)-. :%"A02%-.< n+?"v+(18g 6+-p H50 -#) "#$t H -#) 20A 3,>"8+B-$ H n+?"t O%601 n+?"t XX_t?$0 -.+"#$ + -.%,)#6> /%8G 6$%&?)7 %50 -.)*% E0+ # L%2,$o% O%8$0 +? 6% :%"A02)t T#%?+(?) O%?+1$8t E$0 *%& 1$> +? 3+B($>4 503$0/< H (&%B?$0 E0+F L%2,$o7 2+ S$56 829,) 3+(12%& 2+?%/(13%?$%51#) -$; A)-$%7 %*) #%*$0,%; *+:%2)67 3,#)8&%" 3+6)1&+(+B-$ $ #%,%"4 % "%(%; *$0"?)6Ft ^+"+*?0 I```7 S$56 6$%A"AG-)?+B-$ %:0?2% u7 829,) 2+ (1#)124 #,01#2G 3+12>3+(%?$0 ()8%#)(%& -#&+($08+($ 1)1206 $ (3,+(%4 8$0 20 #%*%(8$ ()6)B5%F C13+4 \+*$? b++"7 829,0:+ 30(?$0 20A "#%/G-) 30($0?,+"#%/ 6?> 2)58+7 +f E$0($"#$%5?)6 6+A?% #%5$-#); 2+ 2)-. (13%?$%4 30(?+B-$ 1$0*$0 ( 8(012$> +2%4 H12+?$0 L%,2$?$0j?%($% &)-. ^+12>3+(%4 -#%/G-0/?%1,#0-#)($12+B-$N< Q+ ($G-7 20A 6%6 2%8$0:+7 %50?$82?$0 +"(,+2?$0?$A 1%6+ ( 1+*$0 /012,#0-#G "+*,G 6$ ( 2+?$0 ($0,#)7 *+ :+ #()4 ( *)&0:+ 3,06$0,% # S$5+#+S$-#?0:+ ($"#04?$%< ( 2)6 S$56$0 2+ -#%/?$0?$0 ($"%;k7 250?+(0/ E0+ H?"0,1+?7,9(?$0A (%5-#G4 ($058+B-$ 05082,)-#?0:+ 3%3$0,+4 -) # 6%1#)?%6$ #?$0(%5%/G-)6$ 1% j12%,-#%/g-0/?% -#20,) @6)1&)< ^%6$>2% 2+ /01#4 3+"(+"?0/ (%58$k7 (13%?$%&) #04 -#0 82+Bt Q#) %*)?$0 /0120B6) :%,08 KM60:%N "04 2)58+ *%20,)/8%6$t O%8?$0 ($4 2+?%2+,06 $ +-#)($B-$0 5%10,06< "#$%&0B 2+ 1#)*8+ 50; "+ ()3+A)4 E%($%106 69($G- ($"#$%&06 -#%5?$p 3+"+*?) ( KT$501$$N7 /0"?%8 *0# P%"A02) %,)#6%7 +()-. :%"A029( #% /0")?0 12,9/ $ -+ /01#-#0t H #%3+6?$%&4 W[<```#&Fk7 3$ # *)6 +-#)($B-$ K2):,)18$?% +"-$18 3%5-% j%*) 2)58+ %:0?2 V%87 -.%,)#6% *);7 3+4 $ -+ -.%,%8204 XX_ 69:& #?$0:+ ()12,#05$;k7 (1#05%8$0?%"%/?$8$ $ H,?+5"% 8%A"0:+ j%*) 69- ()1&%; (,%#$0 3+2,#04,#0?0:0,% ( S$56$0 + -#)5$ (%58% #0 #&06< e V%8 % 6%6?% 6)B5$ +-#)($B-$0 V0,4 V0,6$?%2+,7 ( K/0")?-0 *)& #&)N *) 1):?%& TMTk H 6+-0t E+ -9A7 n+?" 6$?%2+,%7 829,) 20A "5% 6?$0 /012 % K?%(,9-$& 1$>N< E0+,+#4 $-.?$0 3+1$%"%7?+ 6+A0 +3,9-# /%8$6B # "#$0-$h4 (%5% #&0 6%1#)?) $ %:0?29( 6+-) K#%-$G:%?$% 6&+")-. 12(%7 /%8$6 K-.-$%&+ 1$> *);N< ( L%2,$81$ B-$-$057 8+*$02 "+ &9A8%N< n%26%? -#)5$ a01&%?) ( 3,#01#&+B; 3,#0# 6%4 T3$"0,6%? $ O%601 +-#)($B-$0 C%)?07 20A /%4 1#)?)7 %*) #?$1#-#); 6%28> 39s4 n+?" 8$-.B 130-/%5?)-.?$0 6%7 O%?+4?$0/1#0:+ *+.%20,% B($%2 3,#0" #&)6$ *+.%20,%6$ 1$8 20A?$07 %50 6% T)1206%2)-#?$07 +1+*% *$0 (1#05%8$6$< O%?+1$8 $ \+*$? T%,) Q+??+, # 81$GA8$ b++" "*%/G + *$0"?)-. $ #%3+4 $-. a%6,%a%/g-) +""0-.7 5%10, 2050S+?$-#?0/7 *0#5$2+1?) $ K3+ 6?$%?)-.7 -#)5$ +"(,+24 ( +-#%-.7 5%2%?$0 j3,#)3+6?$/ 3%-.N "GAG-) "+ 829,) 2+?$0 "+ + -#)6 /%8 1+*$0 +8,#)8$ V+?$0 32%8t 6$%& #%3,+:,%6+(%?) ( 6$-,+4 6?$06%6 (13+6$?%&06< w4 V+?$0 1%6+5+2t V+ -.$3$0 ( :&+($0 /0"0? 2) < 6%?v% /%8+B?$0 #%3%6$>2%&067 %?% 1(+/0/ 35%?0-$0 20 /0: H-. 20? -#0,(+?) +*,%# # /0:+ 1%6?$0 ($06 "5%-#0:+t Q#)5$ (?$+108 /012 2%8$f O%8 2+ /%8+B?$0 "#$%&%&)7 *)& #()8&)6 # ()B($025%?)6$ $?S+,6%4 #/%"%-#06 8,)32+?+(0:+ -.50*% -/%6$ + O%8+ "#$0-8+ 6%,#) # *); j% 3$1#> 8,)32+?+(0:+7 3+?$0(%A &067 %*)?$6 -.+-$%A?% -.($5> (%5-# #0 #&06 j?%,9a? "#$ # 35%?02) *);< e :0?$%5?% K"(9/8%N ( *)k7?%(02?$0 6$0; d,)32+?k< C&%B-$($0 /0")?)6,0/ 2+ #+12%& +? K3,#03,+:,%6+4 "+ 20:+ :%"A029( $ 13+1+*067 %*) (%?)N7 %*) *,+?$; 6&+"0:+ O ) $ $ -.%,)#6)< Q.+4 /012 ()1&%?$0 :+?% d,)32+?7 *G"s?% Q+??+,% j*+.%20,% -$%A?$0f Q.%,)#6% 2+ Q$ 1$>,%4 Q#)5$ 2%8f :%"A02) #0/ 3,#)"%p C%5-# #0 #&06F B-$G:?$>-$0 # 8,)32+?$4 2%8$0:+ 8%6$0?$%7 829,) 2+ 6% -.%,)#6%?+ $ -+ /01#-#0t E+ 2%87 e (-%50?$0 "+ 20:+ 6+-,+#(%5$;?%(02 /%8$B 0812,%(%:%?-8$ K12,9/N 3,#)4?$0*$018$-.,%/ %10,% ( #04 2+t a()8&) 8%6)8 # +*4 "%&*) 1$>< H?%/5031#) )*% $ 3%/>-#0/ 1$0-$F 01-+&$ / 35%?02)t O012 ( 12%?$0,+#(%4 6% n+?"7 O%601 n+?"f e"0%5?$0 foto: O%8 T2%,% ^$(?$-% :+4 B-$&% #?%8+6$2)-. :+B-$ #%1$%"%4 /G-)-. ( 829,#) C 18&%" -#204,++1+*+(0/ 8+6$1/$ #%1$%"& 3,+S< L%,$%? d$1$057 ",.%*< ^%(0& L%/0,18$7 L%,2% g+o +,%# d%2%4! czyli o superbohaterach kilkanaście zdań Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A 19 września W Starej Piwnicy w CzerwionceLeszczynach odbyła się kolejna, już 18 edycja finału międzynarodowego konkursu poetyckiego o Złote cygaro Wilhelma. Nasza Gmina Walka ze złem, "#$%&' &*9'%2., -+%&'(./+%0 :9.;/+%&' 45/.6=, -+%&'(./+%0 8.&' '.-+.9 &*9'%2., 23-0?+% &*9'%2., +//%6 /+%9)$#3-3>$+0 CZERWIONKA!! R01#-#)?$%?$? 8+h-#) 60"%506< L%,-$? b0,+8 /012?$0 2) ,4 2+(-067 %50 2%8A0 2,0?0,06 $ "#$%&%-#067 % /0:+ 3+"+3$0-#?$ 6+:G,9(?$0A 3+-.(%5$; 1$> ($04 5+6% E$ * +6$4?G; +1+*)7 829,0 3+(+5$ $"G ( B5%4 ") 1(+/0:+ 60?2+,%7 %?%50AG "+?$-.f O%:+"% T&+($87 d$?:% L+4 -#)"&+(18%7 d%,+5$?% n%8%/7 n%,4 *%,% L%-$0/-#)87 H:%2% O0#$+4,+(18%7 L%:"%50?% T3&%($h18%7 O+%??% V8+-#7 ^$+2, E+(%,%7 d,#)1#2+s O0#$+,+(18$ $ b0,+8< ^%? L%,-$? #%,%#$& 3%1/G 1(+/G 6%&A+?8>7 829,%,9(?$0A /012 60"%5$128G L$12,#+12( i($%2% $ n+4.%20, 20:+ 12%,% 1$> 2%84 A0 2> ")1-)35$?> ( ^+51-0 #%,9(?+ i($%2% /%8 $ %50 1(9/ (8&%" 6% 2%8A0 (,+#(9/ -#)5$ ( C 5%2%-. WXXZ4WXXJ *)& +,:%4?$#%2+,06 i5g18$0/ R$:$ $ P,%?" ^,$o< C L$4 12,#+12(%-. ( 1$4 &+()6 3+/%($&+ 1$> %A #%4 (+"?$89( # 3%h12(< i($%"-#) 2+ 2) )67 A0 #%4 (+") 20:+ -$01#G 1$> +:,+64?)6 #%$?20,01+(%?$06< D ( -#%1$0 WI4502?$0/ 8%,$0,) L%,-$? b0,+8 -#20,?%12+4 8,+2?$0 #"+*)& L$12,#% i($%4 2%7 % #% 1(+/0 +1$G:?$>-$% #+12%& 3,#0# L$4?$120,12(+ 5#$67%&813 9.&

7 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 27! paÿdziernik DOBRE POPIERAĆ, ZŁE ZMIENIAĆ KWW M.Barakomskiego jesteśmy grupą osób nie powiązanych ze sobą w żaden sposób nie łączy nas przynależność do żadnej partii politycznej, ugrupowania czy stowarzyszenia. Mamy natomiast wspólny cel chcemy czynnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności i działać na rzecz rozwoju Czerwionki-Leszczyn. Ostatnie lata były dla naszego miasta czasem wielu pozytywnych zmian. Chcemy popierać rozpoczęte inwestycje i te kierunki rozwoju, które dają perspektywę lepszej przyszłości. Niestety daje się także zauważyć wiele obszarów wymagających poprawy. Naszym celem będzie wskazanie tych spraw, które w naszym przekonaniu wymagają najpilniejszego załatwienia i doprowadzenie do tego, aby podjęte zostały skuteczne działania ukierunkowane na te kwestie. W wyborach samorządowych jesteśmy debiutantami nie mamy wieloletniego doświadczenia w zasiadaniu w Radzie Miasta, jednak traktujemy to jako nasz atut, umożliwiający niezależne i obiektywne spojrzenie na sprawy naszej miejscowości i jej mieszkańców. Wprowadzona zmiana ordynacji wyborczej pierwszy raz umożliwia ubieganie się o mandat radnego przez kandydatów niezależnych, bez konieczności występowania z ramienia partii lub stowarzyszenia. Obecnie o mandat wyborczy może ubiegać się każda osoba dla której ważne są sprawy lokalne. Postanowiliśmy skorzystać z tej możliwości i ubiegać się o mandat radnego. Jeśli zostaniemy obdarzeni Państwa zaufaniem podejmiemy działania zmierzające do tego, aby przy obiektywnej ocenie poszczególnych spraw poddawanych pod rozstrzygnięcie Rady Miejskiej wspierać dobre i pożyteczne inicjatywy, a przeciwdziałać realizacji błędnych i szkodliwych pomysłów. Będziemy DOBRE POPIERAĆ, ZŁE ZMIENIAĆ. Zachęcamy do udziału w wyborach i liczymy na Państwa głosy. Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Barakomskiego Agnieszka Kopka lat 33, mieszkanka Leszczyn, zatrudniona jako pracownik administracyjno- -biurowy w Biedronce, bezpartyjna Dzielnica Leszczyny Osiedle 3 Anna Figiel lat 52, mieszkanka Leszczyn, pracuje w zakładzie Zarząd Dróg i Służb Komunalnych, Andrzej Szymura lat 50, mieszkaniec Leszczyn, prowadzi własną działalność gospodarczą, bezpartyjny Krzysztof Mariusz Student lat 45, zamieszkały w Czerwionce, zatrudniony w zakładzie Zarząd Dróg i Służb Komunalnych, dodatkowo prowadzi własną działalność gospodarczą, bezpartyjny Dzielnica Leszczyny Osiedle 5 Dzielnica Leszczyny Stare 6 Dzielnica Czerwionka Karolinka 9 Marcin Barakomski lat 27, mieszkaniec Czerwionki, zatrudniony w KWK Knurów-Szczygłowice, bezpartyjny Andrzej Jaworek lat 45, mieszkaniec Czuchowa, zatrudniony w KWK Knurów-Szczygłowice, obecnie przewodniczący KZ NSZZ Solidarność Ruch Szczygłowice, bezpartyjny Sebastian Tkocz lat 28, mieszkaniec Książenic, zatrudniony w firmie Martex Sp. zo.o., prowadzi własną działalność gospodarczą ASA-TRANS, bezpartyjny Dzielnica Czerwionka Karolinka 10 Dzielnica Czuchów 12 Sołectwo Książenice 17 Materiał wyborczy KWW M. Barakomskiego

8 8 nr 27! paÿdziernik 2014 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Kończy się okres programowania funduszy Unii Europejskiej na lata Na finiszu, Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, jako lider w województwie, uzyskała dofinansowanie kolejnych ważnych projektów i walczy o następne. Przygotowana jest także do aplikowania o wielomilionowe środki w ramach nowej perspektywy finansowej. Potwierdzeniem przyjętych kierunków rozwoju gminy jest nowa Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata przyjęta jednogłośnie przez Radę Miejską. Nowe cele i priorytety rozwoju Rozmowa z Wiesławem Janiszewskim Burmistrzem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny? P#.*3 _` %0-0#.N, (K#"4BJ (' I/#3>N, (',.F"/(.4BJ 6#(42 )>*K*, %0.0#.4% #>/')0' 6/#2 R/*%#,*.0* a%0.* 0 S0*)"# M('/,0#.>*2Y')(B(4.4: Q#"*2 B9* 1%#&-0,0K* (/'*-0(#,*.0' (*3*A # KGB(.'9,*/"#IB0 6#.*3 b< %-. B#,43*.# 60'.0G2 3('8! F)7G+<.8 5$ &-*,724&,- I4$6() P),+,%$*- *0($4&0%2'<-:0 4$&? *).&+,)+,+<($4&0%2,)-<%&- 6;+ :)-%&(+C83* ) /'6=-2' G:),0A P),+,%$*- * [K? Eg 54$8-,2+89 5$89$6&. & P',6'? %&0 Y,)) l'4$5-<%()-< ;'/ (4+<$? *089A j$ 6$6+2($*01 $G4$:,0 &+%24&0( 6;+ G:),,-< (+%0A #$ 2+? ()- 4$&*).&+,)+ %)7G,7;)I:0 54&0 /'6$*)-,$*$8&-%,-G$ h-,24': i';2'4+;,$?l6'(+80<,-g$1 G6&)- ',)<,+ 6$2+8<+ /;)%($ DD1g :;, 4-*)2+;)&+8<) &+/02($? *-G$ $%)-6;+ P+:);$(3* $ *+42$? I8) 6$2+8<) $(A DK :;, 2-4:$? :$6-4,)&+8<+89 /'60,(3* $I*)+? 2$* :$,8)- (402-< ) (.5)-;)%(+1 /'6$*)- 9+;) 2+4G$? *-<1 /$)%(+ * O7? /)-C%('1 4-:$,8)- /)/;)$2-() 8&0 2*$4&-,)' 5;+83* &+/+*,+ 2-4-?,)- G:),0A B $5+48)' $ 5)-,).? 6&- ',)<,- h&-4*)$,(+?u-%&8&0?,0 4-+;)&'<- 2+(=- 54$<-(20 * %P-? 4&- j$ <-6,+ & *+=?,089 &:)+, 6$($,+,089 * &+4&.? 6&+,)' G:),.A Y,)<,- 6$2+8<- 5$&0%(+,$ 2+(? =-,+ *06+4&-,)+ (';2'4+;,-1 8&-? G$ <-%2 P-%2)*+; V4$? ',6 29-4$8(A O&)7() I4$6($: Yl &:)-,)+<. %)7 2+(=- G:),,- 5;+? 83*() -6'(+80<,-A B+=,- :)-<%8- &+<:'<. 2+(=- 5$6<72- * 4+:+89 (+:5+,)) 54$:$80<?, ,3* ),*-%2080<,0891 (23? 4-54&0,$%&. &,+($:)2- -P-(20A? 7*&.' )G "*>&' 0..' =/N3K* W0.*.)#,*.0*H.* 6/(4>K*3 "' /(G3#,':! H:),+ ($4&0%2+ 2+(=- &- I4$6? (3* (4+<$*0891 '+24+(80<,)> /+&7 %5$42$*$?4-(4-? +80<,.1 54&0? %)7 2+(=- 6$ &+89$*+,)+ 6&)-6&)82*+ (';2'4$*-G$ ) 54&0? 4$6,)8&-G$ G:),01 -($;$G)8&,-A B+42$ 5$6(4-I;)>1 =- H:),+,+*).&'<- 2+(=- & ),?,0:) %+:$4&.6+:)1 $ 8&0: I*)+68&. 54$<-(20 4-+;)&$*+,- * 5+42,-4%2*)-1 2+()- <+( 2-4:$:$? 6-4,)&+8<- /'60,(3* '=02-8&,$I8) 5'/;)8&,-<1 -?+6:),)%24+8<+ 8&0 6)+G,$&+ 4$&*$<$*-G$ $/%&+4' P',(8<$,+;,-G$ &;$(+;)&$? *+,-G$ +'2$%24+60 VDA LESZCZYNY! 20 września 2014 roku na boisku KS PIAST Leszczyny odbyło się POŻEGNANIE LATA. j-g$ 205' 5+42,-4%2*$ %54+*? 6&) %)7 54&0 +5;)($*+,)' $ I4$6() * 4+:+89,$*-< 5-4%5-(20*0 9*>0'H >#-'9.' 0.,')"4B9' a%0.* EF3(0' )"*/*K* )0F 6#(42 )>*+ I/#3>08! T-%2-I:0 <'= 54&0G$2$*+,) 6$ $(4-%' 54$G4+:$*+,)+ JKDM! JKJK ) &6$/08)+ I4$6(3*,+ %&-? 4-G ),*-%208<)1 %2+,$*).8089 $6? 5$*)-6N,+ 5$24&-/0,+%&089 :)-%&(+C83*A T-6,0: & (;'8&$? *089 54$<-(23* :+ /0> 4-:$,2 &+:(' * U-%&8&0,+89 $4+& +24+(? 80<,- &+G$%5$6+4$*+,)- 2-4-,' $2+8&+<.8-G$ &+/02($*0 $/)-(2A S+5;+,$*+;)I:0 2+(=- 2-4:$:$? 6-4,)&+8<7 += %&-%,+%2' /'60,(3* '=02-8&,$I8) 5'/;)8&,-<1 + 2+(=- 54&-6%)7*&)78)+ & &+(4-%' -,-4G)) $6,+*)+;,-<A S+6+,)+ 2- *).=. %)7 &,$*. %24+2-G). 4$&*$<' H:),0 ) ])+%2+A? P/*B'.*3 3#>1%'."'% "/,*2 K4 >0->* %0')0FB4: X*>0' )G B'-' 0 6/0#/4"'"4 /#(,#91 a%0.48! F24+2-G)+ <-%2,)-&*0(;- )%2$2,0: 6$(':-,2-: 5$4&.6('<.80: 4$&? *3< ;$(+;,0 $4+& &+54+%&+<.80: 6$ 54&0 <-G$ 4-+;)? &+8<) *%&0%2()- +(20*,- 5$6:)$? 20 ;$(+;,-A h)-%&7 %)71 =- 2*$4&0;) < &-,2+,8) 43=,089 I4$6$*)%(A O$(':-,2 %2+,$*)1 $8&0*)? I8)-1 ($,20,'+8<71 %24+2-G)) 54&0? <72-<,+ ;+2+ JKKE?JKDM1 +;- %2+? *)+ 54&-6,+:) 2+(=-,$*-1 &'? ),,- &+6+,)+A h$ *+42$ &+'*+=0>1 * $%2+2,): 8&+%)- %)7 %&-4-G '*+4',($*+C #4&0? %275'<.8 6$ 54+8,+6 %24+2-G).1,)- :)-;)I:0,+*-2 5-*,$I8)1 8$ 6$ -P-(2' 4$&:3* & 2+( 5$*+=,0: ),? *-%2$4-:1 <+(): <-%2 P)4:+ j-,,-? 8$1 6&)I <'= *)-:01 =- * :+<' JKDg 4A,+ 2-4-,)- H:),0 54&0/7? 6&)- ();(+%-2,$*089 :)-<%8 54+? 80A Q),+;)&$*+,- %. <'= 4$&:$*0 & ($;-<,0:) 24&-:+ ),*-%2$4+:)A R54+8$*+,)- %24+2-G)) %2+,$? *),$*0 * 4$&*$<' G:),01 <-%2 &+4+&-: $G4$:,0: %'(8-%-:! 5$,)-*+= 6$(':-,2 54&0<720 54&-& b+67 ])-<%(.1 8$ %2+,$*) *04+& +(8-52+8<) 54&0<7? &-&- :,)- ) G4$,$ :$)89 ) 5$? 5+48)- 6;+ ()-4',(3* $/4+,089,+ T+( &+5)%+,$ * %24+2-G))k \h&-4*)$,(+?u-%&8&0,0 <-%2 G:),.1 * (234-< :$=,+ 4-+;)&$*+> %*$<- ) (+4)-40 &+*$6$? *-1 :)-<%8-: &+5-*,)+<.80: *0? 43=,)+<.8- *+4',() 6;+ 4$&*$<' :)-%&(+C83* ) /)&,-%'1 + 2+(=-,+<;-5%&0 6$%275 6$ '6$G$6,)-C * %.%)-6,)89 +G;$:-4+8<+89^A Pożegnanie lata w Leszczynach e63,0#%,+#3+-#>&% 1$> + :+"#<IZfXX :"#$0 *)&) 3,0#0?4 2+(%?0 #%*)28+( ) ,0 6+A?% *)&+ 3+"#$($%;r"+ :+"#$?) I_fXX< ^+ 3+8%#$ )85$?% 1-0?$0 ()12G3$& 8%*%,02 \Hd7 829,),+#B6$01#%& ^+?$67 + :+"#< IYfZX #%3,0#0?2+(%& 1$> #0139& ^M^e{x< ^+ *5$-#?+B-$?% 1%6)6 3+4 /%($&% 1$> :($%#"% D #0139& gcrr?% -#050 # ^$+2,06 89(?% 20/ $63,0#$0 ( 2)6 *)&% *%,"#+ ()1+8% % -+ (%A?0 (1#)1-) B($02?$0 1$> *%($5$F :-;6*./1 <*.-41 Foto. LP Foto. Grzegorz Leszczyński Pielgrzymka krwiodawców Honorowi Dawcy Krwi z całego kraju przyjechali 13 września br do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu z doroczną pielgrzymką. Tegoroczne pielgrzymowanie do Licheńskiej Pani odbyło się po raz jedenasty, w której to uczestniczyła grupa 7 osobowa wraz ze sztandarem z Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Antoniego Bery z Czerwionki. P&9(?)6 3$05:,#)64 8$ *)&% 61#% B(< ( 5$-.0h18$0/ B($G2)?$< d,%/+() b+?+,+()-. =%(-9( d,($ 81< a0?+? 829,) 3,#0(+"?$4 -#)& 3+($0"#$%&7 A0 20:+4,+-#?0 3$05:,#)6+(%?$0 6% -.%4,%820, 3,#0"0 (1#)128$6 "#$>84 -#)??)< d1< a0?+? #%%304 5+(%&,9(?$0A "+ #:,+6%"#+?)-. ($0,?) $0,%?$0 $?$-/%2)().+?+,+(0:+ 8,($+"%(12(% $ (&G4 -#%?$0 1$> ( 2+ "#$0&+ *0#$?20,04 1+(?0/ 3+6+-) -#&+4 ($08+($< Węgiel dla emerytów Emeryci otrzymają brakującą tonę węgla za rok 2014 tak zdecydował Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalając apelację Kompanii Węglowej. C,%-%/G- "+ /G-0:+ 060,)29( $,0?-$129( :9,4?$-#) ,)6 3$1%5$B6)?% &%6%-. E%1#0:+ L$%12% # -#0,(-% *,<7 :"#$0 $?S+,6+4 (%5$B6) ^%h12(% + 3$0,(1#)-. 8+,#)12?)-. (),+8%-. TG"9( \0/+?+() ,0 3,#)#?%(%&) 060,)2+6 $,0?-$12+6 3,%(+ "+ #%,+8 WXIU< M" 2)-. (),+89( %305%-/> "+ M8,>4 :+(0:+ ( P5$($-%-. #&+A)&% d+63%?$% C>:5+(% T<H< C W 3%s"#$0,?$8% TG" M8,>:+() ( P5$($-%-. +""%5$& %305%-/> d+63%?$$ C>:5+(0/7 2)6 1%6)6 3+"#$05$& 8+,#)12?0 "5% 060,)29( $,0?-$129( 12%?+($18+ TG"9( \0/+?+()-.< M#?%-#% 2+7 $A d+63%?$% C>:5+(% T<H< *>"#$0 ^$05:,#)68> #%8+h-#)&% 2,%")4 -)/?$0 =,+:% d,#)a+(%7 ( 2,%8-$0 829,0/.+?+,+($ "%(-) 8,($ 3+4 "GA%5$ %50/8%6$ 5$-.0h18$0:+ 1%? %5$ $ 6+"5$5$ 1$> #% (1#)128$-..+?+,+()-. "%(-9( 8,($7 #%,9(?+ A)/G-)-.7 /%8 $ #6%,&)-.< a%3,%1#%6) (1#)128$-. -.>24?)-. 8,($+"%(-9(?% %8-/> +"4 "%(%?$% 8,($7 829,% +"*>"#$0 1$> IX 3%s"#$0,?$8% *, ( LMd j=+6 ( C+54?+B-$ W #%,+8 WXIU ()3&%-$; 060,)2+6 $,0?-$ ($(%4 50?2 3$0?$>A?) #% +"0*,%?G $6 I 2+?> (>:5% ( 8(+-$0 [`_ #&< C,%#$0 "+"%28+()-. #%3)4 2%h7 3,+(%"#G4 -% 13,%() d%?-05%,$% \%"-) ^,%(?0:+ e(+?) P+5%< ^,#)3+4 6$?%6)?, "+ 8%?-05%4,$$f ZW UU4I`4`UX< C1#)128$0 +1+*) #%$?20,01+4 (%?0 18$0,+(%?$06 13,%() "+ #%3,%1#%6) 30&?+6+-?$-2(%< ^,#)3+6$?%4 6)7 $A (#9, 12>3?$+?) /012 ( Q#0,($+?-0 D Z L%/% IH j( TdMd a$06$ \)*4?$-8$0/k *G"s ( E$03+"50:&+B-$ IU 5+8< U< C)"%(-%f Cy=HCEeQVCM ^\HTMCc KcCcRN c(05$?% n%,%8+618% Z L%/% I%7 UU4WZX Q#0,($+?8%4R01#-#)?) \0"%8-/%f 205<zS%of ZW _W ZIrII[ Z L%/% I%7 UU4WZX Q#0,($+?8%4R01#-#)?) \0"%82+,?%-#05?%f L+?$8% n+*,#)8 046%$5f /'3*>B9*^'.*)('%0*)"#:6-H.*)('%0*)"#:/'3*>B9*^0."'/0*:6- T2,+?% $?20,?02+(%f '.*)('%0*)"#:6- M3,%-+(%?$0 :,%S$-#?0,085%6f V+6%1# d%/2+-. H:+,%4^+5$:,%S$% T3< # +<+<7 V)-.) \0"%8-/%?$0 3+?+1$ +"3+($0"#$%5?+B-$ #% 2,0B; +:&+1#0h $,085%67 #%12,#0:% 1+*$0 3,%(+ "+ "+8+?)(%?$% 18,929( $ 3,#0,0"%:+(%?$%?%"1)&%?)-. 6%20,$%&9(7?$0 #(,%-% 6%20,$%&9(?$0#%69($+?)-.< M3,%-+(%?$% :,%S$-#?0 #%6$01#-#+?)-. +:&+4 1#0h $,085%6 1G (&%1?+B-$G ()"%(-) $?$0 6+:G *); ()8+,#)12%?0 ( $??)-. *5$8%-/%-. *0# /0:+ #:+")< #%68?$>2+f _<IX<WXIU,< ZATRUDNIĘ Diagnostę samochodowego Prężnie rozwijająca się Firma Wygoda Invest Sp. z o.o zatrudni od zaraz osobę na stanowisko Diagnosty samochodowego w nowo otwartej Stacji Kontroli Pojazdów w Stanowicach przy ul. Żorskiej 2C (przy Stacji Paliw Orlen). Więcej informacji pod nr tel , CV proszę wysłać na adres Zatrudnimy kierowców z okolic Rybnika i Czerwionki w transporcie krajowym. Wymagania: prawo jazdy kat. C, aktualne badania, kurs na przewóz rzeczy, mile widziana własna działalność. Oferujemy stałą pracę i atrakcyjne zarobki. Tel lub CV

9 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 27! paÿdziernik III NOCNY BIEG ULICZNY CZERWIONKA! 13 września po raz kolejny miał miejsce nocny bieg ulicami naszego miasta. Była to kolejna edycja organizowanego od kilku lat biegu, pod nazwą III Nocny Bieg uliczny opuchar Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny. r=+ *$0:%?$% 6+:5$ 12%?G; (1#)1-) 6$&+B?$-) %82)(?0:+ A)-$%< n$0:%-#0 6$05$ "+ 3+8+?%?$% -#20,) -%6$ 6$%12%7 &G-#?$0 "+ 3,#0*$04 Spektakl ZAPODZIOTY DIOBOŁ C?$0"#$05?0 ( +"*)& 1$> 3+?+(?$0 T3082%85 32< 21=(4$.('% >.(?(8m1 829,) ()12>3+(%&?% 1-0?$0 3+,%# 2,#0-$ $ /%8 1$> +8%#%&+ #%(1#0 3+ *,#0:$ #%30&?$%/G- ($"+(?$>< r^+ #%8+h-#+?)6 +"*)&% 1$> 3,0#0?2%-/%?+(0/ 81$GA8$ 32<r`fl hchlfs1 `fl BflbS +'2$4%2*+ 5+,+ ]+4(+ n;)*0ard1$ga8% /012 3,#0#?%-#+4?% "5% 2) ,#) 3,#0-#)2%5$ b%,,)v0:+ ^+220,% $ 6+-4?)-. 96&$,$%A&/. :?$>-$% *)& ")12%?1 IX 8$ ,9(< ^+-#G208,)(%5$#%-/$,+#4 3+-#G& 1$> + :+"#$?$0 WXfZX?% 12%,-$0 12%?>&+ ZU_ #%(+"?$89( (,9A?)6 "+"%/6)7 A0 #($>81#% 1$> 5$-#*% +19* -.-G-)-. 13,%("#$; 1(+/0 1$&)?% 2)6 ")12%?1$0< a()-$>#-g #+12%& ]+;),+ O+*)6 -#%1 c;c_u7 *)& `+*4$2 # ()?$8$06 ccc<<7 % 2,#04 -$ h&+5;+ i+:); ccc<u +12%2?$% +1+*% 3,#08,+-#)&% 602> # -#%4 106 I :+"#$?% IX C1#)124 10,"0-#?$0 96&$,$%A&/. ABCDE?BFDC"GE8EH"B *3I%$.J " :3>9%2/+$K43 *9'5 " " '.()*+% " 45/.6-+% /+%9)$#3-3>$+ " :93L%&63/.I/5 -.9(%K+/; /+%9)$#3-3>$+ " M3-*I%(&34= 3<&N);7 *9.4/= K9./&.($6+ " M3-*I%(&34= 3<&N);7 *32.K(34= K9./&.($6+ " M3-*I%(&34= 3<&N);7 (9%25K34= K9./&.($6+ " O.9'=2'./+% /+%9)$#3-3>$+.-+ Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A (budynek SKOK Ziemi Rybnickiej) tel , tel. kom CZUCHÓW! W dniu roku na stadionie sportowym w Leszczynach odbyła się impreza plenerowa z okazji Pożegnania Lata. Zaproszono znane osobistości sceny zarówno kabaretowej jak i muzycznej. \+#*%($+?)6 6$01#8%h-+6 E%1#0/ P6$?) 2+(%,#)1#)&f 8%*%,02 \%87 #0139& ^+3$9&} +,%# ($058% :($%#"% D a0139& g005} # ^$+2,8$06 -#050< a%?$6 /0"?%8 (+8%5$12% #?%4?) # /%8 H :") /012 -$06?+}7 ^+8+?%/ 1$0*$0}7 ^+8%A 6$?$0*+} -#) \+"#$?8%<35} 3,#08%#%& *5$-#?+B-$ 13+,G "%(8> 3+#)2)(?0/ 0?0,:$$ 2+ (,%# #0 1(+$6 60?%:0,06 L%,-$?06 n%-.%,g7?+2%*0?0,9(?$0 (%A?G +1+*$12+B-$G7 829,0/?%#($18+ -#>12+,+#*,#6$0(% ( 3,#06)B50 #)-#?)6 j3,0#0?20,,%"$+(0/ 1$> "+ ^+($%2+(0/ ^5%-9(8$ -#+4C)-.+(%(-#0/ ( Q#0,($+?-04 R01#-#)?%-. D 6$01#8%?$0,+"#$?8+(0 ( a $?$-/%2)() ()-.+(%(-9( +,%# "),082+, n%,*%,) P+,#%(18$0/4R01#4 -#)h18$0/ #%3,+1#+?+ ()*$2?)-. :+B-$ %*)?%:,+"#$; ()-.+(%?89( #% $-. "+4 *,0 13,%(+(%?$0 +,%# #%%?:%A+(%?$0 ( 1#0,#0?$0 "+*,0:+ $6$0?$% ^5%-9(8$< c6+-/0 *)&) +:,+6?0< C)-.+(%?8+4 ($0 #?$0-$0,35$(+B-$G ()3%2,)(%5$ 1%4 829,)6 #*5$A%& 1$> (+8%5$12% (,%# # -#>B-$G 1(+/0:+ ^,#)4 :+2+(%?$%,+#3+-#>&) 1$> +" 1%60:+,%?%< E% 3+,#G"8$< ^,#0-$0A #,+*$; "+*,0 (,%A0?$0?% :+4 B-$%-. D 69($ /0"?% # "#$0(-#)?< d%a4 ") 6$%& 1(+/0 ()#?%-#+?0 #%"%?$0< e 2%8?% 3,#)8&%" H?$% D /0"?% #?%/*%,4 "#$0/ "+B($%"-#+?)-.?%12+5%208 #%4 ( 3$0,(1#0:+ ( 1(+$6 829,) #"%?$06 ^$+2,% *)& 3,%(4 "#$()6 6%/120,1#2)8$067 % 2%8A0 #%/>4 &% 1$> +3,+(%"#%?$06 :+B-$ 3+ 6$01#4 ^+"-#%1 ($#)2) #%3+#?%(-#0/ H?$% 3,#08%#%&% 13+,+ $12+2?)-. $?S+,4 6%-/$7 6$>"#) $??)6$ 2%8G7 $A ^5%-9(4 8% 3,%($0 +" WX 5%2< =+($0"#$05$B6) 1$>,9(?$0A7 A0 g005?$0 /012 3$0,(1#)6 2%8 #?%?)6 #013+& ,) #:+"#$& 1$> +"($0"#$; "#$0-$%8$< C-#0B?$0/ ( 18,+6?)-. 3,+:%-. H?$ $,01#2) ()-.+(%?89( :+B-$5$f d%*%,02 L&+")-. ^%?9(7 ^0/% -#) CT\b jc)4 A1#% T#8+&% \+*$0?$% e??$ # $ #%/>5$ 1$> 13,#G2%?$067?%8,)-$06 "+ 3,#):+2+(%?$06 3)2%h< C 2,%8-$ %?$%?$0 +*)&+ 1$> +-#)($B-$0 *0# $6$0??)-. #"/>; -#) Rodzinka.pl w mieszkaniu "&+?$< ^+?%"2+ #?%?%?%6 #%,%s5$(g 0?0,:$G H?$%7?$ ?%?% /%8 "+2G" 6$12,#)?$ 19( 8%,%+80 ()#(%&%?% 3+/0")?08 1%60:+ ^$+2,% V0? 3,#0# "+*,#0 #%3+($%"%/G-G 1$> 3,#)1#&G (+8%5$128>7 %50 2%8A0 S,)4 #/0,8>,>8%($-> #+12%& /0"?+:&+B?$ ?%?) H :") /012 -$064?+}< ^+ 2)6 6$&)6 %8-0?-$0 3,#)1#0"& -#%1?% 8,928$0 3)2%?$%< =%6$%? #%3)4 2%& (+8%5$12> /%8 ():5G"% /0:+ -+"#$0?4?$0 A)-$0< #%18+4 -#0?$%< M"3+($0"#$%& *%,"#+,#0-#+4 (+7-#&+($08?$0 6% %?$?% 10? %?$ 2)6 *%,"#$0/ "5% 1$0*$0 -#) "5% #?%4 /+6)-.< Q#%1?% +"3+-#)?08 #"%,#% 1$>?%3,%(">,#%"8+< Q+"#$0??) :,%S$8 1$>?% 3,9*%-. $ ()12>3%-. ( -%4 &0/ ^+51-0< R+1 /0"?+ "%/0 %*) #% -.($4 5> +"0*,%; -+B,9(?$0 $12+2?0:+< ^+ 2)-. 30&?) /$ -.($5%-. 3,#)1#0"& -#%1?% (,>-#0?$0 "5% :+B-$ +,%# #,+*$0?$0 (1395?0:+ 3%6$G28+(0:+ #"/>-$%< g005 3,#08%#%&?%,>-0 ()-.+4 (%?89( 3,0#0?2 ( 3+12%-$?%/?+(1#0/ 3&)2)< E$01202) (1#) "+*,0 1#)*4 8+ 1$> 8+h-#)< V)6?$06?$0/ "#$0-$%8$ /0"?+:&+B?$0 12($0,"#$&)7 A0 ^$+2, 3$-.% $ O0:+ *%?"%} 2+?+,6%5?$7 6$5$ $ *%,"#+ 3,#)/%s?$ + -$03&)-. 10,4 -%-.< Q$ # 8+50$ 12($0,"#$5$7 A0 "#$0-$ #%4 ( 20/ 35%-9(-0 1G (%,2+4 B-$+()6$ % $-. +1+*+(+B-$ *%,4 "#+ "+*,#0 (,9AG?% 3,#)1#&+B;< 1&9( 18$04,+(%?)-. "+ d%",) a%,#g"#%/g-0/ ^5%4-9(8G +,%# (+*0- $?$-/%2)()7 ( 829,0/ 6$05$ ^+ 3+?%" :+"#$??0/,+#6+($0 (1395?$0 # -#>B-$G 1$>?% 8+?-0,2< ^+($%2+(% ^5%-9(8% C)-.+(%(-#% 1$> ( Q#0,4 ($+?-04R01#-#)?%-.< ^^MCr/012r35%4-9(8G 1+-/%5$#%-)/?0:+ $ 6$0B-$ +*0-?$0 W[ ()-.+(%?89(<rE$?$0/1#% 35%-9(8%r"#$05$ 1$>?% "(% L$01#8%4?$% \+"#$?8+(07 829,0 ( ^%5+($-%-. $ ( M,:%?06 3,+(%"#G-)6 35%-9(8> /012 T2%,+12(+ ^+($%2+(0< Q0506 /0/ "#$%&%5?+B-$ / &?$0?$0 3+"12%(+()-. ( #%8,01$0 +3$08$ $ ()-.+(%?$% #%4 30(?$%/G- ()-.+(%?8+6 3+#*%($+4?)6 -%&8+($-$0 -#>B-$+(+,+"#$?)7 -%&+"+*+(G +3$08> $ ()-.+(%?$07 #%4 13+8%/%?$0?$0#*>"?)-. 3+2,#0* *)2+4 ()-.7 (13+6%:%/G-)-. $ 3+#$+6$0 /G-0:+ ( #%8,01$0 $ S+,6%-. ()?$8%/G-)-. # 3+4 2,#0* ()-.+(%?89(7 3,#):+2+(%?$0 ()-.+(%?89( "+ 1%6+"#$05?0:+ 8+?2%829( # *$+5+4 :$-#?)6$,+"#$-%6$ $??)6$ -#&+?4 8%6$,+"#$?) ()-.+(%?8%7 3,%-> #,+4 "#$?G "#$0-8%7 %50 3,#0"0 (1#)128$6 3+"0/6+(%?$0 "#$%&%?$% ( 3+(,+4 "#$0-8% #?%504 #$0?$%,+"#$?) (,+"#$??)-. S+,6%-. +3$08$ #%12>3-#0/< M 2)67 A0 35%-9(8% 130&?$% (1#)124 8$0 ()6$0?$+(0 ()A0/?+,6) #%30(4?$&%?%1 (13+6?$%?% (-#0B?$0/ (1#0-.4 H?$%7 829,% (,%# #,+"#0h12(06 1$> ( \+"#$?8+()6 j(-#0b?$0/ D 3,#0" 3,#04 81#2%&-0?$06 D ( =#$0-8% R$3+(0/?% #0 (1#)128$-.< ^+"-#%1,+#6+() 3,#03,+4 (%"#+?0/ 3,#0" 3,#)/%#"06 :+B-$ "+4 B($%"-#)&%6 ($050 -$03&% #0 12,+?) 20/ "#$0(-#)?)< M3+($%"%&% ( *%,"#+ "+/4,#%&) 13+19* + 2)67 /%8 ():5G"% $ "#$0??0 A)-$07 + #%1%"%-.7 +*+($G#8%-. %50 $ 3,#)/06?+B-$%-.< M 2)67 A0 (1#)4 1-) 1$> /%8,+"#$?%7 (13$0,%/G 1$>?%(#%/06 $ 3+6%:%/G< d%a") 6$04 (% :+,1#0 "?$7 %50 A0*)?$0 +1#%50;} 12%,%/G 1$> A); ( #:+"#$0 13>"#%/G- (1395?$0 -#%1 1$>?%(#%/06 1%6+"#$05?+B-$< E$0 /012 +2,#)4 6%; -+B 3+"%?0?% #&+20/ 2%-) 50-# /012 3+*$0,%; 508-/07 &%3%;?+(0 1$>?% *&>"%-. $ (%5-#); "+ 8+h-%7 *+ 3,#0-$0A?%(02 3+?%/($>81#)6 ( #%4 B($0-$ 1&+h-0< n+ 8%A") -#&+($08 #%4 1#-#>B-$0< a 6+/0/ 12,+?) *%,"#+ 1$> -$01#>7 A0 "+12%&%6 6+A5$(+B; 3+#?%?$% 2%8 6G4 ",)-.7 6&+")-. -#>12+ ( 13+19* 8,#)("#G-) 3,#0# 13+&0-#0h12(+< C 6&+"+B-$ -#> "#$&%6 "+ =#$0-8%?% d%,+5$?4-0} (,%6%-. $ 6%6?$04 +"3%,20 (,%A0?$07 A0.$12+,$% #%2+-#)&% 8+&+ 12%($%/G-?% 6+/0/ ",+"#0 20 (13%4?$%&0 "#$0-$%8$ 4a%,9(?+ # /%8 $ # ^%5+($- D 3+?+(?$0< d%a") ( 3+30&?$% /%8$0B *&>")< C%A?0 / %*) ()-$G:%; (?$+18$ $ 1$>?$0 3+""%(%;< ^,#0:,%?)6?$:")?$0 /012 20? %?G& "+ (%58$ 50-# 20? ""%& 1$>?% 12%,-$0< ^,%(4 "% /012 2%8%7 A0 2+ (&%B?$0 +" 2%8$-. 1$> 063%2$$7 3+1#%?+(%4?$% "+ 20:+ -+ 6%6)7 +2(%,2+B-$ $ A)-#4 5$(+B-$ (+*0- $??)-.7 %50 3,#0"0 (1#)128$6 -$0,35$(+B-$ 3+12,#0:%?$% B($%2% ( 8+5+,+()-. *%,4 (%-.7 2(%,#)7?%(02 /0B5$ ()"%/0 1$>?%67 A0 6+A?% #6$0?$;?% 5031#0< n+ +" 8+:+7 /%8?$0 +" "#$0-$ D #?$0,#%"8+ +:,+64?)6 *%:%A06 "+B($%"-#0h D 6%6) O%8 A);t} "1#(*.-1 96&$,$%A&/1

10 10 nr 27! paÿdziernik 2014 Nasze Miasto! Nasza Gmina Spotkania z ciekawymi ludźmi Poznajmy się 23 września 2014 r. w Bibliotece Publicznej odbyło się niecodzienne spotkanie z historią gminy Czerwionki-Leszczyn. P+B;6$ 13+28%?$% *)5$ V+4 6%1# a%/g- D.$12+,)87 3%1/+?%2 CZERWIONKA! +,%# n&%a0/ H"%64 -#)8 D /+?0,7 6$&+B?$8.$4 -0?4?0/ "5% :6$?) 32<f KQ#0,($+?8%4R01#-#)?)?% "%(4?0/ S+2+:,%S$$7 3+-#29(8%-.7 6%4 3%-. $ 35%?%-.N< d1$ga8% #%($04,% *%,"#+,#%"8$0 $ -0??0 6%20,$%4 &) M:,+6?0 (,%4 #,+*$&) 3+-#29(8$ $ #"/>-$% 3+(12%/G-0/ 8+3%5?$ =>*$0h18+ $ 35%?) +1$0"5% S%6$5+89(< C 2,%8-$0 3,+/08-/$ 3+&G-#+?0/ #?%,,%-/G 3,#0"12%($+4?+,0%5$% $??)-. -#%19(?%1#0/ 6$0/1-+(+B-$< Wyjazd studyjny seniorów z UTW W najnowszym wydaniu programu Senior.tv ukazała się relacja pana Jana Müller, uczestnika projektu pn.: Senior: enter, z wyjazdu seniorów z Czerwionki-Leszczyn do Istebnej, Koniakowa oraz Jaworzynki zorganizowanego w ramach wizyty studyjnej do prężnie działającego Istebniańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. ^+"-#%1 20/ 8+B-$9& 3<(< =+*,0:+ ^%120,#%7 -) 13+28%5$ 1$> # 2%620/4 V,9/12)8 D 6%5+(?$-#) 3,#)1$9&08 1#)6$ 10?$+,%6$ O%(+,#)?8$7 ( 829,)6 1-.+"#G 1$> (+89& e120*?$%h18$0:+!?$(0,1)4 :,%?$-0 ^+518$7 T&+(%-/$ $ Q#0-.7 V,#0-$0:+ +,%# 6$05$ \0:$+?%5?0 KE% P,%3$0N +8%#/> 6< $?< #($0"#$;f ( O%(+,#)?-07 ( 829,)6 O%?% C%&%-.% ( e120*?0/ H?"#$+4 -.%5$ 2%8A0 3,0508-/$ 3%?% O9#0S% &9(-07 ()12%(> 2(9,-#+B-$ 5+8%54 L$-.%&8%?% 206%2 3%120,12(%?0/ +,%#?%/($>81#G?% B($0-$0 +,%# 10,9( +(-#)-. d+,+?8> d+?$%8+(18g ( P6$?4 +,%# *%-9(8> ( d+?$%8+($07?)6 ( e120*?0/7 ( 829,0/ (),%*$% 1$> 10,)< CZERWIONKA! Q)85 3,+:,%69( KT0?$+,<2~N /012 3,+(%"#+?) 3,#0# ( 3,+/08-$0 KF-?,)$4k -,2-4N (1395?$0 #!?$(0,4 1)20206 V,#0-$0:+ ( Q#0,($+?-04R01#-#)?%-. $ 5+4 8%5?G 6&+"#$0A+(G 2050($#/G $?4 20,?02+(G -#0,($+?8%<+,: "#$%&%4 /G-G (,%6%-. K]-6)+ U+/! 5$42+; 8&-4*)$,(+A$4GN< ^,+/082 KT0?$+,f 0?20,N /012 (139&S$?%?1+(%?) #0 B,+"89( L$?$120,12(% ^,%-) $ ^+5$2)8$ T3+&0-#?0/ (,%6%-. \#G"+(04 :+ H82)(?+4 B-$ T3+&0-#?0/ M19* T2%,1#)-.?% 5%2% WXIU4WXWX< Spotkanie z siostrą Faustyną LESZCZYNY! 25 września w Zespole Szkół Specjalnych im.w. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach, odbyły się zajęcia otwarte z religii, prowadzone przez katechetkę panią Barbarę Bańczyk. Zaproszonymi gośćmi byli uczniowie ze Szkoły Specjalnej nr 7 z Rybnika wraz ze swoimi opiekunami. V06%206 3,#0(+"?$6 13+4?$% i($%2%7 ( :"#$0 "#$04 *06< E$013+"#$%?8G *)&),9(4 28%?$% *)&% 3+",9A 3,#0# A)-$0 -$ 6$%&) 6+A5$(+B; #%/>-$% 3,+(%"#+?0 602+"G 6%&0/ b050?8$7 829,% 39s?$0/ 12%4?)-. *+"s-9(< V06%206 #%/>; \+#($/%/G-0:+ C0,+?$8$ &% 1$> #?%?G "#$B 1$+12,G *)& %?$0 # A)($+&06 D T.0,*+,?07 3,+(%"#+?0 3,#0# +" n+a0:+ L$&+1$0,"#$%< M3+($04 (+"G7 829,0 3+3,+(%"#$&% 3%?$ 3%?$G L%,#0?> n%,2+1#08< =5% B-$ + H:?$01#8% E+(%8<!-#?$+($0 "#$0-$ *)&% 2+ (13%?$%&% +8%#/% ( /%8 (%A?% /012 (+"> 16%8+(%5$7 "+2)8%5$ % 2%84?%($G#%?$% *5$A1#0:+ ( "#$1$0/1#)-. A0 /G D 3+3,#0# ($05+#6)4 # $??)6$7 1(+/0/ 1$&) (0 (1#)128$-. 1&+(G E%/($>81#G +,%# 13,%(?+B-$ $ ()"%,#0?$%-. -+"#$0??0:+ A)-$%< %2,%8-/G *)&% K8G3$05N ( -.+()-.< V %?$0 #%8+h4!B($02?$0?$06 20: %?$% *%10?$07 3,#) "s($>8%-. -#)&% B($02?% #%*%(% $ ;($-#0?$% *)&) #%/>-$% ( T%5$ =+B($%"-#%4 6+,#% 3+",+#B($025+?)6?$04 ( 1%5$ #%*%(< 27 września przed obiektem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czerwionce została zorganizowana druga edycja festynu Poznajmy się. e63,0#>,+#3+-#g& ()12>3,04 1#89&8$ ( R01#-#)?%-.< =#$0-$ -)2%2+,18$ 3%?$ e#) L%5%,# $ 6&+"#$0A #%3,0#0?2+(%&) 1(+4,% #%3,0#0?2+(%&% #:,+6%"#+?0/ /0 829,0 1G ()?$8$06 -$>A8$0/ 3,%4?%:,+"G ( ($0,1# 3+ -) /%8 $ 1%604 a%,%# 3+?$0/ 3+" 1-0?G :+ 2,0?0,% D 60"%5$12) (),+1&+ #%(+"?$89( ( D \%S%&% (%58$ V%08(+?"+ #0 ^+501#%8%< ^+ 2)6 CZERWIONKA!! Nasz Powiat 3,#)1#&% 8+50/?% K-+B ( 8%4 305$ KV,#) MS$%,) =,+:$ "+ #013+&9(f K\0:%5 +,%# Kd%1$% $ =%,08N7 % 2%8A0 =O% d+50/?)6 206 *)&% 6+A5$(+B; 13,%("#0?$% 1(+/0/ 8+?")-/$ (,%# # 3,+(%"#G-G -%&G $63,04 #> #%/>; D 3%?$G H:?$01#8G M,4 :%?$#%2+,#)?$0 #%3+6?$05$ +?%/6&+"1#)-. #%30(?$%/G- $6 5$-#?G,+#,)(8> ( 3+12%-$ #%4 *%(7 6+A5$(+B; 3+6%5+(%?$% 1+*$0 2(%,#) -#) 35%4 12)-#?0< E% 3,#):+2+(%?)-. *%#%,8%-. 6+A?% *)&+ 8%,28$ +8+5$-#?+B-$+(07 % 2+ (1#)128+ ()8+?%?0 (&%1?+,>-#4?$0 CVa< a 8+50$ "5% 16%8+1#) 3,#0($4 "#$%?+ 8$0&*%18$ # :,$55%7 KB5+? %/"% -.50*% #0 16%5-)6N %5*+ KB5+?18$ 8+&+-#N< =+-.9" # #+12%?$0 3,#0#?%-#+?)?% #*5$A%/G-G 1$> ()-$0-#8> "5%!-#012?$89( C%,1#2%29( # Q#0,($+?8$< C +,%# $-.,+"#$? *%,"#+ #% 5$-#?0 3,#)*)-$0 $ 5$-#)6)7 A %6) 1$> #%,+8< "1#(*.-1 96&$,$%A&/1

11 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 27! paÿdziernik To nic nowego T20S%? Q$08%(18$,+#3,+6$0?$+?) %?%5$#+(%& 1(+/0?+(0 "+B($%"-#0?$% A)-$+(0< C&%B?$0 #"%& 1+*$0 13,%(>7 A0?%/*%,"#$0/ :+ 20?,+"#%/ ($0"#)7 829,)?%#(%& KCec=a ^..$$ D VM EeQ EMCcPMN< E%#(% 2% 3,#)1#&% "+ :&+() :") -#)2%& 8+60?4 2%,#0 (%,2+B; 1#8+50h # #%4 +1+*$120:+7?3<f KY :%"%?$% + L%,)?) $ -#0:+B +-#)($120:+N %5*+ K^+($0"# -+B -#0:+ *)6?$0 ($0"#$%&N $2"<7 $23<< ^+"+*$0h12(+ 3+6$>"#) T20S%?06 % ((< (3$19( /012 2%8$07 A0 T204 S%?,9(?$0A "+12,#0:% S%82 +-#)($12+B-$ 3+#?%?)-. #%1%"< V)58+ ( /0:+ 3,#)3%"4 2+ "+"%28+(+ 3+4 /%($0?$0 1$> 3)2%h ( KO%8 6+:&06 (-#0B?$0/ 20:+?$0 18+,+ 2+ 2%8$0 +-#)($120t O%8 6+:&06 20:+ (-#04 B?$0/ Eec TVMTMCH t O%8 6+:&06?$0 "+12,#0:%; 20:+ # -#)6 6%6 -+"#$0??$0 "+ -#)?$0?$%tN< R0-# #%6$%12 #%",>-#%; 1$> *,%8$06,%-/+?%5?)-. +"3+($0"#$?% 3+()A1#0 3)2%?$% T20S%??%/1#)*-$0/ /%8 2+ 2)58+ 6+A5$(0 ^\acqbm=ae =M =aehxh4 EeH $ (",%A%?+(+ 3+#?%?G7 +-#)($12G ($0"#> ( 1(+$6 -+"#$0??)6 Q#)?$& 2%8 ($05+8,+2?$0 $ #%(1#0 +"4?+1$& # 20:+ 8+,#)B-$7 50-# "+2)-.4 -#%1 3+#?%?0 #%1%") +"?+1$&) 1$> "+ "#$%4 &%h 829,0 1G *%,"#+ (%A?0 %50 6%/G /0"?G (%"> D 0S082) $ (%?$% 1G +"&+A+?0 ( -#%1$0 $?$0 ($"%; $-. % 3,#0# 2+ /012 /0 #,0%5$#+(%;< H50 +" "(9-. 6$01$>-) T20S%? ($0 -+ #,+*$; 'W'>"4, >/N">0% B(*)0' D?$06%5 3+ $-. Q+ 2+ #% +-#)($4 12+B;t VG +-#)($12+B-$G /012 69#: #%3,+4 :,%6+(%?) %?%5+:$-#?$0 /%8 O0A05$ (3,+(%"#$1# +"3+($0"?$G 8+60?4 Ekscytująco pożyteczne podpowiedzi!!! PdP (PRZEDSIĘBIORCA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW) ">7 2+ *>"#$0 +? ()8+?)(%& ?$% *0# #%12%?+($0?$%7 $ *0# $12+2?0:+ 0?0,:$$< Q+ (%A?0?$0 2,#0*% *); ()1+8$0/ 85%1) 3,+4 :,%6$12G %*) 2%8$ 8+" "5% 1(+4 /0:+ V,#0*%?%2+6$%12 3+#?%; /0"?G # 3+"4 12%(+()-. #%1%" 3$1%?$% 829,% 13,+(%"#% 1$> /G-0:+ $S j#"%,#) 1$0 wk #,+* y m />#)8 3,+:,%6+4 (%?$%?% />#) $7 *>"#$0 *,#6$%&%f DX'&'-0 (3*/(4 )0F )4"1*B9* d "# #3 /*(1 (/NE el: P") 2> #%1%">7 2+ #"%& 1+*$0 13,%(>7 A0 ($050 3,+*5069( ( /04 :+ ()?$8?>&+ # 20:+7 A0?$0B($%4 "+6$0 #%3,+:,%6+(%& 1(9/ 69#:< ^,#)4 8&%")t ^,+1#> *%,"#+ D +2+ -#>B; #%3$4 189( T20S%?%f K4 O0A05$ +:5G"%6 60-# 2+ +2($0,%6 3$(+< H /0B5$ ()3$&06 3$( ($0,%6?%12>3?0< D O0A05$ A+?% 6?$ "?+1#> :&+1< D O0A05$ /%"> 1%6+-.+"06 2+ #%(1#0 3+"/%"%6 1&+")-#0< D O0A05$ "#(+?$ 2+ (&G-#%6 ",#068>< D O0A05$ 3,#)-.+"#> # 3,%-) 2+ (&G-#%6 2050($#+,< D O0A05$ 1$%"%6 "+ ( 3,%4 -) 2+ (&G-#%6 $?20,?02 $ 3,#04 :5G"%6 ($%"+6+B-$<N cs082f ƒ Eec LHL QaHT! D *+ #% 39s?+ (12%/> j",#068$ -#%1%6$ 3,#0-$G:%/G 1$> "+ D *+ (-$G:%6 1$> ( ($04 5+:+"#$??0 +:5G"%?$0 2050($#/$ j6%/g- B($02?G ()69(8> ( 3+12%-$ #6>-#0?$%k< ƒ Eec Cy\HneHL Te C ^\HQy e C cgcdqec Te TV\cT!O D *+ +:5G"%?$0 3,#0-$G:% 1$> (?$04 18+h-#+?+B;< ƒ LHL TxHnc \crhqoc \M4 =aeeec D?$0 13>"#%6 # "#$0;4 6$7 *+ K#6>-#+?)N +:5G"%6 2050($#+,7 A+?% 1$> -#)6 6?$0 /07 ($>- 3+"?+1#>?%?$G :&+1 $ +?% (9(4 -#%1 1$> /01#-#0 *%,"#$0/ -#)6 6?$0 /01#-#0 *%,"#$0/ ($>- /01#-#0 *%,"#$0/ 3+"?+1#> :&+1 D *&>"?0 8+&+< ƒ LHL EH=CHP D *+ /06 #% 1&+")-#) $ 3$/> #% 3$(%< T20S%? "+($0"#$%& 1$> 3+"4 -#%1 1#8+50?$%7 A0,%# #%3,+:,%4 6+(%?) 69#:?$:") #%3+6?$ 1(+$-.?%()89(< E$0 6+A?% 20:+ 2,(%50 %50 6+A?% :+?%"3$1%;< C #+12%4 ($; 3$0,(1#G -#>B; -#)5$ w "%?G %50 ( 6$0/1-0 "+2)-.-#%1+(04 :+ y j,0%8-/$k?%50a) (3,+(%4 "#$;?+() yv< C 0S08-$0 3+4 (12%/G?+(0 D O0A05$ jw +:5G"%6 60-#k 2+ ef< D O0A05$ jw A+?% 6?$0 2+ ef< D O0A05$ jw /%"> 1% "06k 2+ ef< D O0A05$ jw "#(+?$ 2+ ef< D O0A05$ jw 3,#)-.+"#> # 3,%-)k 2+ ef: D O0A05$ jw 1$%"%6 "+ ( 3,%-)k 2+ ef: Q+ 6+A0 *); ef8 S#&'.0% E4+,42 >#.*.0' 9*>0'9I *>B90 *-E# %4I-: T20S%?%?%/*%,"#$0/ #%S%1-)?+(%&% 3,+12+2% 2) ?" +,%# 2+ /%8 6+A0 *); 1%6% 6)B5 ( #&)-.?%()89(< T#)*8+ 3,#):+2+(%& 1(+/0?+(0 yvf D O0A05$ +:5G"%6 60-# 2+ jyv 1$>:%6 3+ (+"> # -)2,)?Gk< D O0A05$ A+?% 6?$0 2+ jyv 6)B5> 1+*$0 K12%,) # 6$0;,%-/> -#) -.-01# *); 1#-#>B5$()Nk< D O0A05$ /%"> 1%6+-.+"06 2+ jyv 3+"4 /%"%6 *%8%5$0k< D O0A05$ "#(+?$ 2+ jyv ()&G-#%6 :+7 (12%/> +*+8 &9A8% $ 3,#0-$G:%6 1$> "(%,%#)k< D O0A05$ 3,#)-.+"#> # 3,%-) $ -.-> (&G-#); 2050($#+, 2+ jyv $"> 3+*%($; 1$> # "#$0;6$k< D O0A05$ 1$%"%6 "+ ( 3,%4 -) 2+ jyv +2($0,%6?%,#>"#$0 "+ 35%?+(%?$% $,+*$> "#$0??) 35%? 3,%-)k< ^+()A1#0 8+60?") EH=^eTHEc 3,#0# T20S%?% 3,#)?$+1&) 0S082 +" 3$0,(1#0:+ "?$% 12+1+(%?$% $ 2+ ( +*1#%4,%-. # 829,)6$ 6$%& 3,+*506 +" 5%2< =+ 20:+ T20S%? 6+4?$2+,+(%?$% 0S0829( #6$%? "#$>8$ (3, ?") KO0A05$ 2) h4 -#>,+*$; "#$0??) 35%? 3,%-) 2+ 6+?$2+,$?: (",%A%?$% 1(+$-.?+()-.?%()89(N< T2(+,#)& ( 20? 13+19* h $ /01#-#0 *%,"#$0/ #($>81#)& 1(+/0 1#%?10?% 2,(%&G #6$%?>< O0A05$ -#)2%/G- 20? #%,0%:+(%&0B ( 13+19*7 829,) -.%,%820,)#+(%& ($>81#+B; ?2%,#) 3+" 1#8+50?$ ,0 +"*)& T20S%?7?3<f 3+/%($&% Q$0*$0 6)B5 jy 2%?$ 6%,802$?: ()-$G:?G; +"0 6?$0 8%1> 6?$0 2+?$0 #%"#$%4 &%k 2+ #%6$0?$; y?% jyv (",+A> #)6 3,#0-#)2%&06 $ 13,%(4 "#>?% (&%1?0/ 189,#0 -#) "#$%&%<k Dwie pierwsze osoby, które zadzwonią lub wyślą sms-a na numer na hasło: NASZE MIASTO otrzymają 98% rabat na usługę realizowaną przez firmę PRZE- MYK: 8 godzinny audyt w wybranym obszarze w Państwa firmie zakończony propozycją działań pozwalających zwiększyć zyski albo szkolenie Skuteczna zmiana zachowań i postaw przeprowadzone w Waszej firmie (indywidualne lub grupowe) (wartości usługi 3000 zł netto cena po rabacie 60 zł) STANOWICE! W minioną sobotę w Stanowicach w obecności przedstawicieli władz powiatu, gminy i miasta oraz zaproszonych gości odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowo budowany zakład firmy Tenneco Silesia. Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny powstaje czwarta fabryka koncernu Tenneco w Polsce. r=0-)#/0 ( 13,%($0?+(0/ $?(012)4 -/$ #+12%&) 3+"/>20 3,#0# #%,#G" V0?? *$0AG-0/ 1)4 :+13+"%,-#0/ $ 3+5$2)-#?0/ ( +,%# 3,#0# ()"0-.+(0 "+ 3+/%#"9( 1%6+-.+"+()-.< S%*,)8> 2%/7 ( T2%?+($-%-. $ 6%6) B($%"+6+B;7 A0 6$01#8%h-) -#08%/G?% 2(+,#+?0 3,#0#?%1 6$0/1-% 3,%-)N 12+B; b0?,)8 L$-.%5$87 "),082+, V0??04 -+ ^+518% ( D KP9,?$-2(+ ( ^ $> % 3+?$6 ()30&?$%/G S$,6) # $??)-. *,%?A< V%8 /012 (,9(?$0A ( 2)6 E% Nowa fabryka Tenneco 20,0?$0 P6$?) $ L$%12% Q#0,($+?8%4 R01#-#)?) 3+(12%/0 -#(%,2%7 3+ $ P5$($-%-. S%*,)8% V0?4?0-+ ( ^+51-0< L%6)?%"#$0/>7 A0 0S084 2) 3,%-) +19*7 829,0 #?%/"G #%"+(+5G 85$0?29(7 (&%B-$-$05$ V0??0-+< L)B5$6) /0"4?%8 3,#0"0 (1#)128$6 +?%1#)-. (139&4 3,%-+(?$8%-.7 * %?+($G?%/4 ($>81#) 8%3$2%& S$,6)< C%,2+B-$ V0?? G 139/?0 #0 B5G18$6$ (%,2+B-$%6$7 "5%20:+ 20A / ,#08+?%?) + 1$0?+(0/ $?(012)-/$< d$0") 3+,%# 3$0,(4 1#) 13+28%5$B6) 1$> # P6$?) $ L$%12% Q#0,($+?8%4 R01#-#)?)7 #+*%-#)5$B6) #%%?:%A+(%4?$07 10,"0-#?+B; $ A)-#5$(+B;< ^+#?%5$4 B6) 829,#) -.-G #?%6$ (139&3,%4 -+(%;< =#$>8$ 2)6 "+18+?%&)6,05%4 -/+67 3,%-0 6+:G *); 2%8 #%%(%?1+(%?)6 02%3$0< L%6) "+4 (+") # +12%2?$-. 2):+"?$7 A0 /0120B-$0?$0#() ?$7 #% 2+ (13%,-$0N D #(,9-$& 1$> "+ 3,#0"12%($4 -$05$!P$L b< L$-.%5$8< re% $?(012)-/$ 3+(12%?G "($0.% ($0,#-.?$ IX 2)1$>-) 604 2,9( 8(%",%2+()-. 8%A"%7 % 2%8A0 ")?08 ^+"-#%1 1+*+2?$0:+ #%3,0#0?2+(%?+ S%*,)8$< ( #%8&%" 6%,+#3+-#G; 3,+4 ()"04 -.+()-. "5% -#+&9(8$ B($%2% 6+2+,)#%4 -)/?0:+< V0?? $>"#)?%,+"+() 8+?-0,? 6+2+,)#%-)/?)7 8+?2,+5$ 06$1/$ 13%5$?7 1)1204 6) 8+?2,+5$ /%#")7 %6+,2)#%2+,) +,%# #%($01#0?$%< S$,6) 2,%S$%/G "+ 1%6+-.+"9( 2%8$-. 6%4,08 /%8f g+,"7 L%#"%7 ]+581(%:0?7 nlc -#) 20A ]+5~+< rk=#$1$0/1#0 ()"%,#0?$0 /012 0S08206 ()2>A+?0/ 3,%-) +19*N D 3+"8,04 B5$& C$01&%( O%?$1#0(18$< D 1(+$6 (139&3,%-+(?$8+6 #% "#$%&%?$%?%,#0-# 3+#)18%?$% $?(012+4,9(7 (139&3,%-> $ #%%?:%A+(%?$0 ( 3,+-01$07 829,0: /012 S%*,)8$ $ 2(+,#0?$0?+()-. 6$0/1-3,%-) D #(,9-$& 1$> "+ +*0-?)-.7 3,#0(+"?$-#G-0:+ \%") L$0/18$0/ L%,4 8% ^,+S%18$ +,%# 30&?+6+-?$8% "1< ^5%4?+(%?$%7 $ P+13+"%,8$ P,#0:+4,#% C+5?$8%< D KT&+(% ("#$>-#?+B-$ 2%8A0 "+ $?(012+,%< #% 829,)6 S$,6% +*"%,#)&%?%1#G P6$?>< T%6+,#G" /012 3%,2?0,067 12%,%4 6) 1$> 13,#)/%;7 (18%#)(%; $ 3+6%:%;N< 2%8A0 "+ (13+6?$%?)-. (%,2+B-$ S$,6) V0??0-+ D KL$01#8%?$0-?%1#0/ :6$?) ($0,?) / ($ 3,%-)< L%6?%"#$04 />7 A0 +1+*)7 829,0 #?%/"G *>"G 6+:&) 5$-#); 2%8A0?% "+*,0 $ 3,#)-.)5?+B; 8$0,+(?$-2(%N< ^+"#$>8+(%?$% +,%# A)-#0?$% 3+4 6)B5?+B-$ ( S%*,)8$ S$,6) 18&%"%& 2%8A0 T2%,+12% \)*?$-8$0:+ =%6$%? L,+($0-< =+ "+&G-#)& 1$> 2%8A0 ^$+2, T$8+,% # d%2+($-8$0/ T30-/%5?0/ T2,0S) c8+?+6$-#?0/< D K^+,%# 3$0,(1#) %5$B6) 1$> # $?(012+,06,+8 3+"4 -#%1,+#69( + 20,0?$0 dttc ( 12,%")< M" "0-)#/$ + 6$?>&+ #%50"($0 "#$0($>; 6$01$>-)< =04 20,6$?%-/% $ #%%?:%A+(%?$0 (1#)128$-. 12,+? 3+#(+5$&) "+3,+(%"#$; "+ 829,) 6%6) +8%#/> 3+"#$($%; "#$BN< rv0,0??+(0:+ #+12%& 3+4 B($>-+?) 3,#0# 3,+*+1#-#% 3%,%S$$ 3(< B(< O%-8% ( T2%?+($-%-. 81< 1#% d1$g"# 3,+*+1#-# 13,%(+4 (%& 2%8A0 61#> B($>2G ( $?20?-/$ (1#)124 8$-. #%%?:%A+(%?)-. ( S%*,)8$< r=5% ()"%,#0?$%7 1)6*+5$-#?) %827 3,#0# 12%4,+12> \)*?$-8$0:+ +,%# 12,#% P6$?) $ L$%12% Q#0,($+?8%4R01#4 -#)?) ( /0"?G # 3+(12%/G-)-. B-$%??+4 (0/ S%*,)8$7 3+"3$1%5$ 3,#0"12%($-$050 +,%# S$,6) V0??0-+<

12 12 nr 27! paÿdziernik 2014 CZERWIONKA! Drugi już sezon artystyczny w nowoczesnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym otwarty! Miniony rok udowodnił, jak bardzo to miejsce było potrzebne podkreślił burmistrz Wiesław Janiszewski. rc0 %,2)12)-#?0:+ ( 8+6$1%,# d+6$1/$ (0(?>2,#?0:+ $ 3,#0"1$>*$+,-#+B-$ +,%# 6%&)-. $ B,0"?$-. 3,#0"1$>4 *$+,12( c5a*$02% n$0h8+(18%7 6%,1#%&08 C+/0(9"#2(% i5g4 18$0:+ L$,+1&%( C+/0(9"#2(% i5g18$0:+ P,#0:+,# C+5?$87 ($-012%,+12% \)*?$-8$0:+ H5081%?",% +,%# :+13+"%,#0 P6$?) $ L$%12% Q#0,($+?8%4R01#-#)?) D C$01&%( O%?$1#0(18$7 #%12>3-% H?",#0/ 108,02%,#!P$L O9#0S a%189,18$7 5$-#?$0,%"?$7 3,#0"4 12%($-$050 #%8&%"9( 3,%-)7 +,%# S$,6 $ "#$%&%/G-)-.?% 20,0?$0 P6$?) $ L$%12%< 3,#):+2+4 (%?+ D?$0 D # +:,+6?G 12%,%??+4 B-$G7 "*%&+B-$G + 1#-#0:9&)7 % #%4,%#06 #,+#6%-.06 D #%3,+1#+4?+ *+($06 %,2)12>?%/()A1#0:+ Polityka prorodzinna a liczba dzieci w rodzinie Od kilku lat słyszymy o szeroko zakrojonej polityce prorodzinnej. Chodzi o to, by zrobić wszystko, żeby Polacy zechcieli mieć więcej dzieci. ^,+*506 ( 2)67 A0 398$ -+7 ^+58$?$0,+"#G ($>-0/ "#$0-$< 12%2)4 12)-#?0:+ WXIZ ZJ`7J 2)1< "#$0-$< V+ 6?$0/?$A 3+4 3,#0"?$6< =+ 20:+ "+-.+"#$ ($>84 1#% 5$-#*% #:+?9(7 12G" *$0,#0 ()?+4 1#G-) 4X7XI #?%-#%7 A0?% IX 2)1< 6$01#8%h-9( IX +19*< n%"%-#0 +" "%(?% "#(+?$G?% %5%,67 A0 ^+5%-) ()6$0,%/G< T#%4 1$>7 A0 "#$B /012?%1 ZYU`J 2)1< +19*7 % 3+" 8+?$0- wwe (< *>"#$0?%1 3,%($0 3+&+(> 6?$0/< =5%-#04 :+t n+?$18% +" WX 5%2 #%12>3+(%54?+B-$ h< 12%2)12)8 (139&-#)??$8 "#$02?+B-$ ()?$91&?$0-%&0 I7Z7 -#)5$?% IXX 8+*$02 ( j% ($>- 8+4 *$02) ( +" I[ 5%2 "+ U`k 3,#)3%"% +8< "#$0-$< ^,#) -#)6 (18%s?$8 20? /012?$A1#) ( 6$%12%-. jiwik7 % ()A1#)?% (1$ jiuzk< C%,2+B; 2% 1$> +" 3+&+() 5%2 `X< ww (< O0"?+-#0B?$0 "+*,#0 *)&+4 *)7 :")*) 8%A"% 8+*$02% 6$01#8%4 /G-% ( ^ $%&% -+?%/6?$0/ W "#$0-$7 3+?$0(%A (%,2+B; +32)6%54?% ()?+1$ W7I4WI[< Q#) "(+/0 "#$0-$ ( 3,#0-$>24?0/,+"#$?$0 2+ #% ^+5$2)-) +" /%8$0:+B A0 3+2,#0*?0 1G "#$%&%?$% 1)1206+(0< a%-#>&+ 1$> +" 2#(< K*0-$8+(0:+N7 829,0 ( A%"4?)6 #%-.>-$ 3+20?4 -/%5?)-.,+"#$-9( "+ 3+1$%"%?$% ja0 1$> 2%8 *,#)"8+ (),%A>k "#$04 D /%##+(0:+ 6$01#8%/G-0:+ +*0-?$0 ( E+()6 829,) 1(+/G #)-#?G,+#3+-#)?%& ( D H"%6% L%8+($-#%< KC 2%8A0 6$%4 &%6 +:,+6?G 3,#)/06?+B; *); # ^%h12(06 3+"-#%1 +2(%,-$% 104 %,2)12)-#?0:+ ( Qdc7 6+4 A06) ($>- -.)*% 69($; + 30(?0/ 2,%")-/$ D 3+($0"#$%&% c< n$0h8+(18%< a%,+8 20A *>"> D #%4 "085%,+(%&% D 1#> 3,#)#?%; /0"?%87 A0?$0 3,#)4 /0A"A%6 2)58+?% -.>2?$0 8+,#)12%4 &%6 # +S0,2) Qdc ( O %&)6 :+4 B-$06< Q$01#> 1$> A0 "#$>8$ 12%,%4?$+6 (&%"# :6$?) $ (+/0(9"#2(% D $?(012)-/% *)&%,0%5$#+(%?% # B,+"89( \0:$+?%5?0:+ ^,+4 M30,%-)/?0:+ C+/0(9"#4 2(% i5g18$0:+ D 20? +*$082 69:& 3+(12%;< C1#)1-) 20:+ % 6+A06) 8+,#)12%; # 0S0829( 20/ $?(012)-/$N D 3+"4 8,0B5$&% 8+6$1%,# c<n$0h8+(18%< -$7 -.+; ( -$>A%,?$02%?$0/ 3,#04 -$0A ()3,%(8$ "5%?+(+,+"8%< M*0-?$0,#G" "5%,+"#$? ($05+"#$02?)-.7 (",%A%/G- ( A)-$0 d%,2> \+"#$?)< =#$>8$?$0/ -#&+?8+($0 2%8$-.,+"#$? 6+:G 18+,#)12%; ( 18503%-.7 8$?%-.7 3,#0/%#"%-. *5$-#?G $23< a%30(?0 /012 ^+5$2)-) #%30(?$%/G7 A0 2+ "+3$0,+ 3+-#G208< O0"?% %8?%3,%("> 1$%&*) #,+*$;,#G"7 *) #%-.>-$; ^+4 5%89( "+ #%8&%"%?$% "#$?t ^+5%-) 1G -+,%# 503$0/ ()4 81#2%&-0?$< n%"%?$% P!T ()8%4 A0 # *$0:$06 5%2,+B?$0 5$-#4 *% 6%208 # ()81#2%&-0?$06 B,0"?$6 ()A1#)67 % 6%50/0 D # ()81#2%&-0?$06 3+"12%(+()6 $ :$6?%#/%5?)6< a6$%?% 2% /012 0S :95?0/ 20?"0?-/$7 8+*$04 2)?%/3$0,( -.-G 1$> ()81#2%&-$;7 -#>12+ #?%50s; 12%*$5?G 3,%->7 "+4 3$0, )B5G + =5%4 20:+ 20A 1$> B,0"?$ ($08 6%208,+"#G-)-. 3$0,(1#0 "#$0-4 8+< C 5%2%-. `X< ww (< B,0"?$% 2+ WZ 5%2%7?%2+6$%12 ( 2+ W_ 5%2< E%12G3$&+,9(?$0A +:95?0 3&+"?+B-$ 8+*$02 # WX4WU "+ W[4W` 5%2< Q+ /012 #%206 (%A?0 "5% 3%, #%12%?%($%/G-)-. 1$>7 -#) 6$0; "#$0-8+ $ -#) 6$0; ($>-0/?$A /0"4?+t C%A?) /012 -#)??$8 08+?+4 6$-#?)f?%/3$0,( 6+A5$(+B; #%4 30(?$0?$% 3+"12%(+()-. 3+2,#0* "#$0-8%7 %50?$0 2)58+p Q.-06) Inauguracja sezonu artystycznego w CKE K\+8 3+,%# 3$0,(1#) 10#+? %,2)12)-#?) ( Qdc< V0? -#%1 @"+(+"?$&7 /%8 *%,"#+ 2+ 6$0/1-0 *)&+ 3+2,#0*?0< V)50 (%A4?)-. $ 3$>8?)-. ()"%,#0h ( 1$> +"*)&+ D 3+($0"#$%& C$01&%( O%4?$1#0(18$< D d%a"0 1&+(+7 829,0 6+A06) ()3+($0"#$0; /012?$4 -#)6 ( # %,2)12G B($%4 2+(0/ 1&%()7 829,) #% 6+60?2 8+50/?) 10#+? %,2)4 12)-#?) ( QdcN D #%3+($0"#$%& C)/G28+()6 :+B-$06 ()"%4,#0?$% *)& H"%6 L%8+($-# D 504 :0?"% 6$12,# $63,+($#%-/$7 ()*$2?) 3$%?$12%< E$0#()8&% "04 20,6$?%-/%7 +:,+6?) 2%50?27 %,2)4 12)-#?% +1+*+(+B; $ +,):$?%5?) 3+6)1&?% D (1#)128$ ) 13,%($&)7 A0 L%8+($-# 12%& 1$> ($058$6 %,2)12G<!,+"#$& 1$> ( /%8+ 6%&) -.&+3$0- #%-#G& :,%;?% 20A #%30(?$; "+*,G -#>12+ 3,#0# #%4 />-$% "+"%28+(07 #% 829,0 2,#0*% 3&%-$;< E$01202) -+,%# -#>B-$0/ -.-06) K?% 1$&>N< C ($058$6 *) "#$0-$+6?$-#0:+?$0 #%*,%8&+ #%4 3+6$?%6)7 A0?%1#0 3+-$0-.) (-%50?$0 6$0; (1#)128$04 :+< Q#>12+ /0 -%&)6 6?912(06 #%*%(087 8+? :$0,< ^+(12%/0 /0"?%8 3)2%?$0 D -#) "#$0-8+?%3,%("> 20:+ L+A0 (%,2+ #%4 12%?+($; 1$>7 -#) 6) 2+ (1#)128+ 6$05$B6) ( "#$0-$h12($0t C$067 6%,#)5$B6) + 2)67 *) 2+ 6$0;7 %50 -#) 6$05$B6)t H -#) *,%8 20:+ 13,%($&7 A0?$0 *)5$B6) 1#-#>B5$4 ($7 A0?%1#0 "#$0-$h12(+?$0 A0 6?$0/ 8+-.%5$B6),+"#$4-9(7 829,#)?%6 20:+?$0 e12+2?07 1#-#0:95?$0 "5% 6%2087 /012 20A 2+7 -#) *>"#$0 6$%&% # 8$6 $ :"#$0 #+12%($; "#$0-8+< *%,4 "#+ 3,#)"%2?% 1$> ,:%?9(,#G"#G-)-. "%/G-)-.?%6 6+A5$(+B; 3+#+12%?$% # "#$0-8$06 3,#0# -%&),+87 6%-$0,#)h18$< O0"?%8 -+ "%50/t E% "#$%"89( #% *%,"#+ 5$-#);?$0 6+A?%7 *+ +?$ 1%6$ 3,%4 ^+#+12%/0?$%?$% %5*+ A&+*08< V)58+ -#)?%1?% 2+ 12%;t L)B5>7 A0 ( 2)6 / " ^+#% 2)67?%(02 /0B5$?%1 12%;7 2+ -#) /012 6$0/1-0 "5%?%1#0:+ / A0 6%28% ( -$GA) #%3$4 1(+/0?$0?%,+"#+?0 "#$0-8+ "+ A&+*8%7 %?%(02 3,#0"1#8+5%F d+50/? "+ "5%,#G"#G4 -)-. D ($>-0/ A&+*89( $ 3,#0"4 1#8+5$F n+ /0A05$ ^+58$ *>"G 6$%&) 30(?+B;7 A0 $-. "#$0-$ *>"G 3+" "+*,G +3$08G7 :") 1%60 (,9-G "+ 3,%-)7 2+ &%2($0/ $6 *>"#$0 #"0-)4 "+(%; 1$>?% 3$0,(1#0 $ 8+50/?0 "#$0-8+F B18;(#$1'1 C.,6/,9"&+f P!T S+,203$%?$07 3$0,(1#0/ 5$&% 6%28% D,9(?$0A 3$%?$124 8%7 % 2%8A0 B3$0(%-#8%< L&+") H"%6 +8%#%& 50?2+(%?)7 "5%20:+ 20A 2,%S$& "+ 1#8+&) "5% "#$0-$ %?%4 12>3?$0 "+ 85%1) ()*$4 3,+S< d%,+5% T#%4 S,%?8% ( Q$G:?>&+ :+ /0"?%8 ( #%8%#%?G ( 2%62)-. -#%4 a()-$>12(06 g*b-*h* S0-02 >* #%8+h-#)&) 1$> L$12,#+12(% 2+,#0< 6$0/1-0 $ ($4-06$12,#% #"+*)& ()-.+4 (%?08,)*?$-8$0:+ 6&+"1#) #%(+"?$87rIY 502?$!*B6'/ 7#/4.*7 % 2,#0-$ *)& ].2 3/('9 Y'E0'30',: ^$0,(1#0 "(% 6$0/1-%?% 3+4 L$12,#+12( 3,#)3%"&) #%(+"?$8+6 # \)*?$8%< ro%8 3+($0"#$%&!/(4)("#W S/#('> 3,0#01 qdt \MC \)*4?$8 D /01206 *%,"#+ 1#-#>B5$() #0 #()-$>1(% "+"%/G- A0rL$5$8 +,%# C+,)?% 1G?%/5031#)6 "+(+"06?% 2+ A0,)*?$-8$ 3+(,%-%?% 1(+/0 6$0/1-0 ( +,%#?% B($0-$0< Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat 1%-. 12,+?> D /%##< e 2+ "5%?$0:+ 1#8+&> M1$%"& ( d,%8+($07 :"#$0 8+?-0,4 2+(%& # 2%8$6$ 1&%(%6$ /%8 V+4 6%1# T2%h8+7 a*$4 :?$0( E%6)1&+(18$7 O%? ^2%1#)? -#) C+/-$0-. L&)?%,18$< ^9s?$0/7?% #%3,+1#0?$0 n0??) P++"6%?% ()/0-.%& "+ T2%?9( a/0"?+-#+4?)-.< V0? 8,%/7 829,) / *8G 3,#)/G& :+ # +2(%,2)6$,%4 6$+?%6$< V%6 +1$%"&7 2%6 B($>-$& $ B($>-$?%"%5 1(+/0 C)4 #?%/($>81#)6$ 1&%(%6$ B($0-$07 "+ :,+?% 829,)-.7 #,01#2G7 1%6 /012 #%5$-#%?)< E% 1(+$6 8+?-$0 6% ($050 3&)27 % 2%84 A0 ($050 +"#?%-#0h7 (&G-#+?+ :+ ( 3+-#02?%/*%,"#$0/ ^+5%89( (.$12+,$$ T2%?9( a/0"4?+-#+?)-.< Q#>12+ /0"?%8 (,%-% "+ $,+"#$??0:+!12,+?$%7 :"#$0 "+ "#$B 6% 1(9/,+"#$??) "+6<!($05*$% *+($06 ()12>3+4 (%; "5% 1(+$-.,+"%89(< H"%6 L%8+($-# ( #%3,04 #0?2+(%& 12%?"%,") /%#4 #+(0/ +,%# (&%1? #)-/0< O%8 3+"8,0B5$& D #%4 (1#0 (&G-#% g,)"0,)8% Q.+3$?%7 (0 (&%1?0/ %,%?A%-/$< T-0?$-#?% 3,0#0?2%-/% H"%6% L%8+($-#% #%-.()-$&% (?$04 "#$05?) ($0-#9, #:,+6%"#+?G ( rkv0? +*$082 13,%($&7 A0 12%/0 1$> -#)205?)6 #?%8$06,+#3+#?%(-#)6?%1#0/ :6$?)< =#$>8$ 20/ 3$>8?0/ 1%5$ #6$0?$% 1$> 2%8A0 Q#0,($+?8$4 R01#-#)?7 #%-#)?%6) *); 8+/%4,#0?$?$0 # ")6$G-)6$ 8+6$?%4 6$7 %50 #0 D #%#?%-#)&,%"?) (+/0(9"#2(% B5G18$0:+7 30&?+6+-?$8 "1< ^5%?+(%?$%7 $ P+13+"%,8$ (!P$L Q#0,($+?8%4R01#-#)?) P,#0:+,# C+5?$8< re -+ (%,20 3+"8,0B50?$%7 ( +S0,-$0 Qdc 8%A") 6+A0 #?%4 50s; -+B "5% 1$0*$0< (?%/*5$A4 1#)6 10#+?$0 %,2)12)-#?)6?% 1-0?$0 8%-)/?0:+?$0 #%*,%8?$0 ()12>4 39( 8%*%,029( D $ 2+ 2)-. -#+&+4 () %85$ 20%2,%5?)-. #0 #?%?)6$ %82+,%6$ (,+5%-. :&9(4?)-.7 B5G18$0/ % 2%8A0 :($%#"< O0"?G #?$-. *>"#$0 (+8%5$128% H?$2% R$3?$-8% ( 0-$0 # O+.?06 ^+,20,06< C)12G4 3$,9(?$0A #?%?) # ($#)/?0:+ Kg$5.%,6+?$% =+(4 C%5"06%, L%5$-8$< T#-#04 :9&)?% 12,+?$0r***A8(-8;A5; Fot. Hanna Piórecka-Nowak, Robert Ratajczak Rybniccy Juniorzy najlepsi w Europie " 1:DOFPQ8 RQ?BE 8ST "OFDUBE?MQV WX - Y Z [\]^\\\ O_ " 8SW "OFDUBE?MQ `\VTY - Y Z [TX^\\\ O_ " POBQ_MQ ACPEUaQ?Q [`\\ - Y M1BbcF?B"F Z [T\^\\\ O_ " POBQ_MQ ACPEUaQ?Q [W`T - Y 1RQ?EUB"F S[\T^\\\ O_ " POBQ_MQ DEa?Q T[d\ - Y PeABFf1ME Z [[^\\\ O_ " EMQOgQhhh 1:DOFPQ8 ACPi?FM CciRMEUi U H"B1_i8 "F?S RDC8 DiA?BMQV PCci :ERF?"gQ_h BPFQa?i gqme ABCDEUBF"V HUBFR?BF 1:DQUPOB 1Be RFc gqme :DiUQR?F :DOFP1OMEaF Z W`d^\\\ O_ PE?FjE"gQ"gB Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A (budynek SKOK Ziemi Rybnickiej) tel , tel. kom

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 7 luty 2013! Rozmowa z Markiem Bąkiem Wójtem Jejkowic! Rozmowa z Andrzejem Kowalczykiem Wójtem Gaszowic! Wywiad z Cezarym Rajcą członkiem Zarządu MKS Czerwionka! 20-lecie Chóru Jutrzenka! Koncerty kolęd!

Bardziej szczegółowo

XI Edycja AROUND THE ROCK

XI Edycja AROUND THE ROCK nr 12 lipiec 2013! Lato z Radiem w Czerwionce! Nie wszystkie łby są "zakute"...! Spotkanie z Antonim Macierewiczem Nagrobex ze Stanowic podbija Europę Firma Nagrobex prowadzi swoją działalność od 2000

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

październik/listopad 2014 nr 10(208) Wybory Samorządowe 2014

październik/listopad 2014 nr 10(208) Wybory Samorządowe 2014 październik/listopad 2014 nr 10(208) Wybory Samorządowe 2014 2 W NUMERZE Strona 2 Honorowi obywatele Honorowi Obywatele gminy Izabelin Strona 3 Ważne dla wyborców Strona 4 5 Kandydaci na wójta Kandydaci

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie WSPÓLNOTA małopolska PISMO MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH ISSN 1428-4162 Nr 1/2015 marzec 2015 Rok XXIII Liderzy Małopolski 2014 Tauron ARENA Kraków wyróżnienie specjalne

Bardziej szczegółowo

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym Nr 21(213) I 30 października 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl

Bardziej szczegółowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo Legenda konspiracji Mirosław Chojecki. Do dziś nie opowiada o tym, co robi, dopóki tego nie zrobi. Ciągle walczy o wolne słowo i daje wyraz rozczarowaniu, że w Polsce

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu

Strzegom. Powołanie samorządu można uznać za jeden z największych sukcesów okresu transformacji. Srebrne gody samorządu Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 65; 26.05.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 09.06.2015 r. w numerze: STRZEGOM Remonty dróg i chodników Jakie inwestycje drogowe przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015 NR 5 (5), ROK 1 PIĄTEK, 29.05.2015 ISSN 2449-5379 informacje społeczność Rozwój czy ograniczenie działalności PCM? W jakim kierunku zmierza powiatowa służba zdrowia? str. 2 25-lecie Samorządu Terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

WSI SPOKOJNA. www.ngo.pl portal organizacji pozarządowych MARZEC: FUDNACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI DAREK WLAŹLIK

WSI SPOKOJNA. www.ngo.pl portal organizacji pozarządowych MARZEC: FUDNACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI DAREK WLAŹLIK 03(51)2008 miesięcznik organizacji pozarządowych ISSN 1732-6249 TEMAT NUMERU WSI SPOKOJNA LUDZIE SEKTORA JAROSŁAW DOMINIAK CZŁOWIEK DROBNICY WSPOMINAMY DAREK WLAŹLIK ORGANIZACJA Z KALENDARZA MARZEC: FUDNACJA

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny kampus w Trzebnicy

Nowoczesny kampus w Trzebnicy NR 18 (61)/2014 data wydania 17.10.2014 Nowoczesny kampus w Trzebnicy Będą nowe miejsca pracy Wiosną ruszy budowa fabryki FM GROUP w Trzebnicy. Str. 4. Uroczyste otwarcia W Ujeźdźcu Wielkim, Masłowie,

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

Prezes MPK stracił stołek

Prezes MPK stracił stołek NAKŁAD: 16000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. Prezes MPK stracił stołek 8 LIPCA 2011, NR 362 WAŁBRZYCH Wyrzucą Lendę z SLD? Demokracja po Wałbrzysku wydarzenia str. 4 Na razie nie wiadomo,

Bardziej szczegółowo

oraz dla całej Ojczyzny. Dziękuję wszystkim za dotychczasową życzliwość. Jan Tokarski kandydat do Rady Miejksiej okręg nr 2, lista nr 27, poz.

oraz dla całej Ojczyzny. Dziękuję wszystkim za dotychczasową życzliwość. Jan Tokarski kandydat do Rady Miejksiej okręg nr 2, lista nr 27, poz. Miło mi poinformować o przygotowaniach do kolejnej edycji wręczania wyróżnień Anioł Stróż Ziemi Wołomińskiej wybitnym osobom zasłużonym dla naszego Regionu oraz dla całej Ojczyzny. Dziękuję wszystkim za

Bardziej szczegółowo

www.gornik.info.pl 1-15 listopad 2010 nr 21 (1897) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,60 zł

www.gornik.info.pl 1-15 listopad 2010 nr 21 (1897) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,60 zł ISSN 0017-226X Ukazuje się od 1897 roku www.gornik.info.pl 1-15 listopad 2010 nr 21 (1897) GAZETA GÓRNICZA nakład do 10 tys egz. cena 1,60 zł Nasza drużyna do samorządu Kilkadziesiąt naszych koleżanek

Bardziej szczegółowo

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR

GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 NR 9/2009 (69) Pogotowie ma nową karetkę s. 3 Zespół karetki ze starostą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

NR 2/2013 (2) ! Kurs na zysk wielki finał w TVP Katowice! OK Bank w Bielszowicach! 3D Hunting! W zgodzie z naturą!

NR 2/2013 (2) ! Kurs na zysk wielki finał w TVP Katowice! OK Bank w Bielszowicach! 3D Hunting! W zgodzie z naturą! NR 2/2013 (2)! Kurs na zysk wielki finał w TVP Katowice! w Bielszowicach! 3D Hunting! W zgodzie z naturą! Powrót motocrossu 2 Serdecznie zapraszamy do placówek u Spółdzielczego www.okbank.pl CENTRALA BANKU

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE KWIECIEŃ 2008, NUMER 4(28) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE KWIECIEŃ 2008, NUMER 4(28) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INWESTYCJA ZAKOŃCZONA BIULETYN URZĘDU GMINY GASZOWICE KWIECIEŃ 2008, NUMER 4(28) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INWESTYCJA ZAKOŃCZONA Szanowni Mieszkańcy 14 kwietnia br. odbyło się uroczyste zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Strzegomia. Powstanie dom opieki!

Strzegomia. Powstanie dom opieki! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 36, 11.03.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 25.03.2014 r. STRZEGOM Rusza remont, będą objazdy Wiele działań gmina kieruje w stronę

Bardziej szczegółowo

Europa Przyjazna Rodzinie

Europa Przyjazna Rodzinie DWUTYGODNIK Nr 9(201) I 8 maja 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 Europa Przyjazna Rodzinie Rozmowa z Piotrem Uścińskim,

Bardziej szczegółowo

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziń Wilczkowice Zasole. wynosiła 576 osób, w tym 394 kobiet. I choć w samej gminie Brzeszcze

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziń Wilczkowice Zasole. wynosiła 576 osób, w tym 394 kobiet. I choć w samej gminie Brzeszcze Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIĘCZNIK Nr 4 (208) kwiecień 2009 cena 2 zł (w tym 7% vat) nakład 1600 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziń Wilczkowice Zasole fot. Mariola Bartel

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187 600 lat Krotoszyna 2015 - rokiem polskiej samorządności ZE ZWIĄZKU W NUMERZE 25-LECIE SAMORZADU TERYTORIALNEGO V Sześć ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU O POMYŚLE NA KULTURĘ

ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU O POMYŚLE NA KULTURĘ ROZMOWA Z TERESĄ SOBIERSKĄ DYREKTOREM MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY MIĘDZYLESIU O POMYŚLE NA KULTURĘ Kto był inicjatorem programu Dom Kultury + inicjatywy lokalne? Głównym inicjatorem napisania projektu

Bardziej szczegółowo

tel. 278 36 01, 602 698 229 e-mail: mkolnenski@kolno.home.pl GRABOWO* KOLNO* MAŁY PŁOCK* STAWISKI* TUROŚL

tel. 278 36 01, 602 698 229 e-mail: mkolnenski@kolno.home.pl GRABOWO* KOLNO* MAŁY PŁOCK* STAWISKI* TUROŚL ISSN 1640-257X Nr 12 (72) Grudzień 2005 tel. 278 36 01, 602 698 229 e-mail: mkolnenski@kolno.home.pl GRABOWO* KOLNO* MAŁY PŁOCK* STAWISKI* TUROŚL II K R O N I K A W Y PA D K Ó W I P R Z E S T Ę P S T W

Bardziej szczegółowo