?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali - PDF">

=+&G-# "+ TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "=+&G-# "+ =,@A)?) TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF a,08,@2@/ 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali"
?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkrypt

1 nr 27 paÿdziernik 2014! Węgiel dla emerytów! Nowa fabryka Tenneco! Marcin Herok medalista z Leszczyn! Nowy sezon w CKE CZERWIONKA-LESZCZYNY! Do 20 października trwa rekrutacja wolontariuszy do ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. W naszym mieście także powstanie drużyna SuperW, która będzie organizować pomoc dla osób najbiedniejszych z naszego regionu, a także współpracować z darczyńcami przygotowującymi paczki oraz organizować magazyn i transport paczek. Szlachetna Paczka Wybory Samorządowe 16 listopada br. w całym kraju odbędą się wybory samorządowe, w których wybierać będziemy prezydentów, burmistrzów i wójtów, a także radnych do Sejmików Wojewódzkich i Powiatowych oraz radnych do Rad miast i gmin.!"#$%& ( ()*+,%-. /012 3,#)4 ($50/067 # 829,0:+ (%,2+ 18+,#)4 12%;< ($ ( 6+A06) "+8+4?%; 3,#0"12%($-$05$ 5+8%54?0/ 13+&0-#?+B-$7 % 3,#0# 2+ #%4 (&%B-$(0 C$04 #?%1 2+(%,#)1#) 3,#08+?%?$07 ( ()*+,%-. /012 *0# #?%-#0?$% D A0 /0"0? :&+1?$-?$0 #?%-#)7?$-#0:+?$0 #6$0?$< E$- *%,"#$0/ 6)5?0:+F C)?$8$ (-#04 B?$0/1#)-. ()*+,9( 3+8%#%&) ($05+8,+2?$07 A0 (&%B?$0 3+/0")?4 -#0 :&+1) 6$%&) #?%4 -#0?$0 "5% +12%20-#?)-. ()?$4 89(< ($0- "#$B + ( IJ 5$12+3%"% (%,2+ 39/B; "+ 5+8%5$ ()*+,-#)-. $ #%:&+1+(%; #% 5031#G 3,#)1#&+B-$G?%1#0/ KL%&0/ M/-#)#?)N< O012 C Q#0,($+?-04R01#-#)?%-. ( ,#)4 6%&) UW,+"#$?)7 #%B 3%-#8$ 3,#):+2+(%&+ ( +8+&+ IXXY +19*< =+ JZ[ 8%,2+?9( # A)(?+B-$G $-#?)6$7 +"#$0AG7 % 2%8A0 +3%4 &067 13,#>206 \V] $ HP= +,%# 60*5%6$< ^%-#8$ (%,20 *)&) +8< IX_ `WX #&+2)-.F Q.-06) %*) ( ,#)6%&+ /01#-#0 ($>-0/,+"#$?F!"# %#&' (#)"*+,#-#."*/012 )('% 3/1& '/78 829,#) 1(+/G 3,%-G?%,#0-# P6$4?) $ L$%12% Q#0,($+?8%4R01#-#)4?) 2+7 %*) $6?%1#0:+ TG 20A 2%-)7 829,#) +8%#%5$ 1$> 6%&+ $ +3$01#%5$ ( ()8+?)4 3+($0,#+?)-. $6 $ 3,#0# U 5%2%?$0 #,+*$5$?$-< C)4 *+,) 2+ "+18+?%&% +8%#/%7 %*) 3+4 8%#%; $6 K-#0,(+?G 8%,28>N7 #%4 $-.?+()6$,%"?)6$7 ()*,%?)6$ *); 6+A0 3+,%# 3$0,(1#)< V%8$-. +19* (B,9" 8%?")"%29( # 30(?+B-$G?$0 #%4 *,%8?$0<!"#$%& ( ()*+,%-. 6+A0 12%; 1$> "+18+?%&G S+,6G (3&)(%?$%?% "#$0/0 1$> (?%1#)6?%/*5$A1#)6 L+A06) #"0-)"+(%; + 2) (?%1#)6 "04 -)#/0 ( (%A?)-. "5%?%1 13,%4 (%-.< T8+,#)12%/6) # 20/ 6+A5$4 (+B-$ $ #$%&'()*+,- %. $%$/01 (234-,+54+* $:38 ;'6&)$:1 4$6&),$:1 ($89+<. ;'6&)1 + 2+(=- 2+()- $%$/01 ( > & %)-? /)- *%&0%2($1 +/0,)-:$=;)*- %)7 :$=;)*-A B$;$,2+4)'%&-: :$=- &$%2+> $%$/+ $65$*)-6&)+;?,+1 *024*+;- 6.=.8+ 6$ 8-;'1 ;'? /).8+ * &-%5$;- ) :+ '($C8&$,- DE ;+2 D 69($ L+?$4 8% \+-#?$%8 Q#0,4 ($+?8%4R01#-#)?)!0% 9')",#-#."*/01)( 3/1& '/78! F'5-4B 6$8)-4+ 6$ 4$6&), /+4? 6&$ '/$G)89A B$;$,2+4)'%&- %+:) $6,+<6'<.,+</+46&)-< 5$24&-/'<.? 8-5$:$80 4$6&),0 * %*$)89 :)+? %2+89 ) 5$6-<:'<. 6-80&<7 $ 8&-,)' 4$6&), 6$ 54$<-(2'A =+&G-# "+ TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: LESZCZYNY! Fundusz Lokalny Ramża już po raz trzeci zajął się leszczyńskim parkiem. A wszystko za sprawą projektów realizowanych w ramach Lokalnych Partnerstw Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekty Od przedszkola do seniora zaktywizowały leszczyńskich Seniorów z Krokusa i młodych wolontariuszy z Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach do działań związanych z leszczyńskim parkiem. Nie zaśmiecili ale posprzątali! 8-;+:) 54$<-(2' %. 4&-8& ;$(+;,-< $4+& ),2-G4+8<+ =0 ) %-,)$43* * 43=,089 $/%&+? 4+89 D c(% D 3,0#01 #4&-6- *%&0%2(): :$=;)*- <-%2 2$ 54&-& 5$6-<:$*+,)- *%53;,089 ),)8<+20* 6;+ :)-%&(+C83* 6&)-;?,)80! ) 2+( ),)8<+20*+ %54&.2+,)+ ;-%&8&0C%()-G$ 5+4('A #+4( %54&.2+;)I:0 6*'(4$2,)- *)$%,. JKDL 4A $4+& * %$/$27! M 5+N6&)-4,)(+A #$,+6 LK?$%$/$*+ G4'5+ ) %-,)$43* ();(+,+I8)- *$4(3* I:)-8)A #4&0/0;) 2+(=- $($;)8&,) :)-%&(+C? 80 &- %*$):) 6&)->:) ) %)7 * &/)-4+,)- I:)-8)! 6+<.8 6$/40 $ %*$<. 6&)-;?,)87 D "+"%/0 3,0#01 P',6+8<) 6;+ ;-%&? 8&0C%()-< 6&)-;,)80 2$,)- 20;($ +(8<- %54&.2+,)+ D L%,4 -$? T2063?$%8 -#&+?08 B%53;,)- $4G+,)&$*+? ;)I:0 2+(=- Q-%20, 6;+ :)-%&(+C? 83*1 54$5+G$*+;)I:0 $ 8&0%2$I> ) 4$&6+*+;)I:0 :)-%&? (+C8$: *$4(),+ I:)-8) ) 5%)- $689$60 D "+"%/0 T2063?$%8< \%6A% 2%8A0 (13954?$0 #0 T2+(%,#)1#0?$06 ^,#)/%4 -$9& R01#-#)? K=#(+?N /0 1$> 2%8A0 12%,)6 501#-#)h18$6-60?2%,#06< V0,%# ( i($>2% a6%,&)-. #%3,%1#%4 6) "+ 3+,#G"8+(%?$% 12%,0:+ -60?2%,#%< "#$%&$'() "*+,$-.(/ Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A (budynek SKOK Ziemi Rybnickiej) tel , tel. kom

2 2 nr 27! paÿdziernik 2014 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat? Q#E0'R* >#AB* >*3'.B9* O*34 S0'9)>0'9 (* -*"* ;<T<2 ;<TU: V3 #I%01 -*" 9')" 6*. /*32.4%H * 6/('( #)"*".0' )0'3'% -*" 3#3*">#,# 6'K.0 P*. W1.>B9F 6/(',#3.0B(GB'R# O*34: X*>0 "# E4K 3-* P*.* B(*)8! #4&-6- *%&0%2(): ) * 6+;? %&0: 8).G' <-%2 2$ 8&+% ),2-,%0*?,-< &/)-4+,)+ 6$I*)+68&-C1 4$&*$<' ) %&-4%&-G$ 5+24&-,)+,+ 5$24&-/0 :)-%&(+C83*1 + 2+(=-,+ %+:$4&.6$*.A X &-*$6,)8&.80: b+601 *)6&) %)7 54$/;-:0 * %&-4%&-< ) * 5-4%5-(20*)-A h&7? %2-4$&:$*0 & :)-%&(+C8+:) 5$? &*+;+<. /+46&)-< 6$%24&-8 54$/;-? :0 ;'6&)1 (234- %+:$4&.6 <-%2 * %2+,)- * 5-*,0: &+(4-%)- &4-? +;)&$*+> %&0/($1 +,+ 5-*,- 24&-? /+ 5$8&-(+> <+()I $(4-% 8&+%'A T-%2 )89,)-% ;-1 =- I4$6(3*,+ 4$&*).&+,)- *%&0%2()89,)- *0? %2+48&+1 6;+2-G$ 5$&$%2+<- <-%&8&- 2+(=- 8&7I> 6$ &4$/)-,)+A? X*> P*. #B'.0* #)"*".0' -*"* 3-* M('/,0#.>02Y')(B(4. 6#3,(R-F3'% 0.,')"4B49.4%8! ]0I;71 =- 5$8&'8)- %+20%P+(8<) <-%2 * *)7(%&$I8) 4+6,0891 /$ 2$ 6&)7() )89 4$&24$5,0: 6-80&<$: 2- ),*-? %208<- 5$*%2+> 8&0 :$G. 5$*%2+*+>1 * +%5-(8)- 5$&020*?,089 ()-4',(3*,+%&-G$ 4$&*$<' 54$5$,$*+,089 54&-& /'4:)%24&+ T+,)%&-*%()-G$A `)-,+? ;-=0 2+(=- &+5$:),+> $ $%$/ (=- /-&5$I4-6?,)- &*).&+,- & 5$&0%()? *+,)-: I4$6(3*,+ *0($,+,)- *)7(%&$I8) 2089 ),*-%208<)1 + :+: 2',+ :0I;) 6%A 54$? :$8<)1 4$&*$<' ) G$%5$6+4() H4&-? Czas intensywnej pracy Rozmowa z Markiem Profaską przewodniczącym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach G$4&+ B$;,)(+ 8&0 $%$/01 ( $<-(201 54&0G$2$*+,)- 8&0 54&-2+4? G3* <+( 43*,)-= 54+*,.A T+ 2+(=- <-%2-: :)-%&(+C8-: h&-4*)$,()? U-%&8&0, ) <+($ :)-%&(+,)-8 :+: %+20%P+(8<71 =- *,+%&-< G:),)- ) 5$*%2+<- 20;- ),*-%20? 8<)1 (234- %54&0<+<. 4$&*$<$*) &+? 43*,$ 2-G$ :)-<%8+1 <+( ) ;'6&) *,): :)-%&(+<.8089A 20;($ ();(+ %54+* &*).&+,089 & 20: 4$&*$<-:k h-,? 24': i';2'4+;,$?l6'(+80<,- *4+& & 2+( 5$24&-/,0:) 5+4(),? G+:)1 *04-:$,2$*+,$ ) (.5)-;)%($1 %)7 * G:),)- %2+, 643G1 24*+ 4-*)2+;)&+? 8<+ ),P4+%24'(2'40 $%)-6;+ P+:);$? (3* * h&-4*)$,8-1 * O7/)-C%(' /$)%($ %5$42$*- &- %&2'8&,.,+*)-4&89?,).A T-%2-I:0 43*,)-= * 24+(8)- /'6$*0 /$)%( 54&0%&($;,089A j$ $8&0*)I8)- 20;($ ();(+ 54&02$8&$?,089 P*.* 3(0*K*-.#I+ )6#K'B(.* 9')" E*/3(# )('/#>*H "/13.#,4%0'2.0+,)(4)">#H *-' 6/#)(F # 0.W#/2 %*B9' # ),#9'9 3(0*K*-.#IB0, Z#,*/(4)",0' 54%6*"4>N, [0'%0 QFE0'A)>0'9:! `+%&- %. %()-4$*+,-,+ 5$:$8 * 6+;%&-< 4-,$*+8<),+<%2+4%&-G$ &+/02(' :'4$*+,-? G$,+ 2-4-,)- G:),0 ) :)+%2+1 <+? (): <-%2 * O7/)-C%('A V(? 2'+;,)- 24*+ 4-,$*+8<+ (2340 /76&)- *0G;.6 & 8&+%3* 5$8&.2(' )%2,)-?,)+ ) & 5-*,$I8). -P-(2 ($C8$*0 '8)-%&0 *)-4,089A B)6+> 2' *)-;()- %-48- ) *%5+48)- P),+,? %$*- *)-4,089 & O7/)-C%(+A B $%2+2,): 8&+%)- 6&)7() %2+4+?,)$: ba F2-,8;+ ) ca #4$P+%(+ %)7 2+(=- &)6-,? 20P)($*+> :)-<%8-1 G6&)- $/-8,)- &,+<6'<- %)7 &+/02($*+ 894&8)-;?,)8+ & def *)-('1 (234+ * ($? I8)-;- 6$ D_gE 4$('A h&0,):0 %2+? 4+,)+1 54&0 *%5+48)' (%A 54$/A ba i)*+6$*)8&+1 +/0 2-, &+/02-( 5$? 6*A)>0'9 )"/#.0' 0."'/.'"#2,'9 %#&.* 6/('B(4"*+ "*>0' (3*2.0'C E#9F )0F,4(,*A: 5,#9G,0'3(FH 1%0'9F".#IB0 0 B(*) BJF"2.0' 6#I,0FB*% 3-* 3#E/* )6#K'B(2.#IB0 -#>*-.4BJL: M(4 "4%,42 (,*.0'%H 9')" /N,.0'& 3'B4(9* # )"*/"#,*.01 3# O*34 P#,0*"18! j+ 6-80&<+ * $%2+2?,): 8&+%)- ) /+46&$ 24'6,+ 6$ 5$6<78)+A ]'%&7 <-6,+( 54&0&,+>1 =- &:$/);)&$*+;) :,)- 6$,)-< %+:) :)-%&(+C801 +;- 2+(=- $/-8?,0 4+6,0 5$*)+2$*0 b$:'+;6 F2-,8-;1 +=-/0 *0%2+42$*+> * *0? /$4+89 6$ b+60 #$*)+2'A R8&0? *)I8)- %54+*1 54$/;-:3* 6$ 4$&? *).&+,)+ ) <-%2,+54+*67 6'=$1 5$,)-*+= (2$I %2+42'<.8 6$ 5$*)+2' $/-<:'<.8-G$ ();(+ G:),1 43*,$8&-I,)- 2+(=-,+ 2-4-?,)- G:),0 ) :)+%2+A Śląskie Lokalnie CZERWIONKA-LESZCZYNY! Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stworzyło Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w celu zwiększenia aktywności oddolnej. Ogromną rolę w rozwijaniu inicjatyw obywatelskich odgrywa tzw. trzeci sektor czyli organizacje społeczne i fundacje, a także inicjatywy grup mieszkańców. e?$-/%2)( M*)(% $-. /%8+ ^,+:,%6 \#G"+() ( -04 /0:+,0%5$#%-/$ 12(+,#+?+,0#0,4 (> % ( 5%2%-. WXX` 4 WXIZ 3+"12%(G gem *)& ^,+:,%6 M30,%-)/?)< W_ 5$12+3%"% WXIZ,< 3,#)/>2) #+12%& ^,+:,%6 gem?% 5%2% WXIU 4WXWX7 829,) /012 3+"12%(G "+ -+,+-#?0/ +,:%?$#%-/$ ( 2)6 #%4 8,01$0< C -%&)6 (+/0(9"#2($0 B5G18$6 3,+/082 gem Ki5G18$0 R+4 8%5?$0N7 20A ( e?$4 -/%2)( T3+&0-#?)-. ( $ R+8%5?) K\%6A%N # Q#0,($+?8$4R01#-#)?< C 20:+,+-#?0/ 0")-/$ #:&+1#+?+ ( (+/0(9"#2($0 B5G18$6 %A JXW (?$+18$7 # 829,)-.?$0#%50A?$ 08130,-$ +-0?$5$ 3+#)4 2)(?$0 WU[< =+ "+S$?%?1+(%?$% #%8(%5$S$8+(%?+ +12%20-#?$0 IZX 3,+/0829(?% &G-#?G 8(+2> JX_<`_J7ZY #&< CB,9" #%1$5+?)-. S$?%?1+(+ 3,+/0829( 1G 6<$?< KH82)(?0 L%6)N # =>*$0h18%7 T2+(%,#)1#0?$0 ^,#)/%-$9& R01#4 -#)? K=#(+?N +,%# K^,#)/%-$050 T#8+&)N # "+S$4?%?1+(%?$% 3+1#-#0:95?)-. 3,+4 /0829( 6$0B-$ 1$> ( :,%?$-%-. U7[ D [ 2)1< #&+2)-.< ^0&?G 8(+2>7 [ 2)1< #&<7 3,#)#?%?+ ( K=#(+?N # R01#-#)? #% $?$-/%2)4 (> KE$0 3+#(+5$6) #%3+6?$0;N< a 20:+ T^R 3,+:,%6) 81$>:+(+B-$ $ 6%20,$%&) T2%,-#) 2%84 A0?% ()"%?$0 6%&0:+ $?S+,6%4 2+,% + #4&0&,+,-,+: 6$P),+,%$? *+,)- 5$&*$;) $(4&-5,.> F2$? *+4&0%&-,)'! 69($ /0:+ 3,0#01 d,#)1#2+s D O$2089? 8&+%,+%&- %)7,+ *$;$,2+4)+8)- G4'50 &+5+;-C? 83*1 (2340: 64$G)- %. I8) 5$,+%&089 54&$6(+89A F2.6 +(8<+1 54$*+6&$,+ <'= $6 6*389 ) 4$('1 5$4&.6($*+,)+ %2+4-? G$ ;-%&8&0C%()-G$ 8:-,2+4&+1,+ (2340: %5$8&0*+<. 2+(=- &,+8&?,)-<%) :)-%&(+C80 U-%&8&0, ) $($? ;)8A R8&0I8);)I:01 & 5$:$8. :)-%&? (+C83* F894$,)%(+ I*A X4+2+ V;? /-42+1 & %+:$%)-<-( ) I:)-8) 8:-,2+4&A %)7 2-= $6?,$*)> ();(+ *+=,)-<%&089,+? G4$/(3* ) 5$:,)(3* $4+& 5$54+? *)> $G4$6&-,)- ) *-<I8)-,+ 8:-,2+4&A R6 6*389 ;+2 %2+4+:0 %)7 2-= $ 2$ /0 &+/02($*0 & DZD[ 4$(' 6&*$, \]+4)+^1 &+G4+/)$?,0 * D_MJ 4$('1 & `)-? :)-8A T-%2-I:0 8$4+& /;)=%) $%).? G,)78)+ 2-G$ 8-;'a Y2*$4&-,)- F2$*+4&0%&-,)+ ':$=;)*)+,+: 5$&0%()*+,)- I4$6(3*,+ 4-+;)? &+8<7,+%&089 +:/)2,089 5;+,3*A #4&0&,+,0 G4+,2 2$ 5$8&.2-( 2-< 64$G)a F2$*+4&0%&-,)' %)7 <'=,+*-2 *06+> *%53;,)- & ;-%&? 8&0C%(. 5+4+P). I*A V,64&-<+ X$? /$;) P$;6-4-( \`+ %2+40: ;-%&8&0C? %(): 8:-,2+4&'AA^A!; Od przedszkola do seniora idziemy dalej CZERWIONKA-LESZCZYNY! Fundusz Lokalny Ramża od września rozpoczął kontynuację projektu w ramach Lokalnych Partnerstw Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Od przedszkola do seniora idziemy dalej. Tym razem projekt obok młodych wolontariuszy z Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach oraz Seniorów z Krokusa obejmie także grupę Seniorzy z Zameczku w Leszczynach.! R6 ();(' ;+2 $/%-4*'<-:0 ) 6$8-,)+:0 ),)8<+20*0 G4'50 F-?,)$43* & S+:-8&(' 6$20? 8&.8- +(20*,$I8) ;,-<1 %2.6 /0 6$ 54$<-(2' &+? 54$%)> F-,)$43* & S+:-8&(' ) *0? ($4&0%2+> )89 /$G+2-6$I*)+68&-?,)- * 54&0G$2$*+,)' %5-(2+(;) 2-? +24+;,089 D c(% D 3,0#01 M*$0 3) 10?$+,9( (,%6% %85?% #%8+h-#04?$0,0%5$#%-/$ ^,+/082 6% *%,"#+ *+:%2G +S0,4 2> "#$%&%h 18$0,+(%?G "+ 10?$+,9( $ 6&+"#$0A) 6<$?< ( 3,+S01/+?%5?)-. (%,1#2%2%-. S+2+:,%S$-#?)-. 12%-/+?%,?)-. $ ( 350?0,#0 j( -#%1$0 W ()-$0-#08k D ()12%(% S+2+:,%S$$ 3+(12%&0/ ( -#%1$0 (%,1#2%29( D 3+#?%?$0 2,%1 3+(12%&)-. ( 1+&0-2(%-. D 13+28%?$% # 5+8%5?)6$ %,2)128%6$ D 3,#03,+(%"#0?$0 %8-/$ 13,#G2%4?$% 501#-#)h18$0:+ $ 12%4,0:+ -60?2%,#%< C,0%5$#%-/> #%%?:%4 A+(%?$ #+12%?G 3%,2?0,#)f T39&4 "#$05?$% L$01#8%?$+(% Kd%,5$8N7 E, W ( R01#-#)?%-.7 T2+(%,#)1#0?$0 ^+6+-) =#$04 -$+6 $ L&+"#$0A) E$030&?+4 13,%(?0/ P6$?) $ L$%12% Q#0,4 ($+?8%4R01#-#)?)7 V0,04?+() E, W M^T7 V):+"?$8 \)*4?$-8$7 EC\ d%,*+?$%7 501#-#)h4 18$0 d+&% i5g4 18%< I[ (,#0B?$% ( ( R01#-#)?%-. +"*)&% 1$> 8+?4 S0,0?-/%,+#3+-#)?%/G-% 3,+/0827 ( T0?$+,#) # T0?$+,#) # +,%# #%3,+1#0?$ 3,#0"12%($-$050 3%,2?0,9(m d%5% L%,$%7 n+a0?% e#%*05% L%5$87 C$01&%4 (% \%"> #0?2+(%&% d,)12)?% O%1$-#08< L%,-$? T2063?$%8 D -#&+?08 3,#0"12%($& 3,04 #0?2%-/> ()"%,#0?$% # 3+3,#0"?$0/ 0")-/$ +,%# "#$%&%?$% 3,#0($4 "#$%?0 "+,0%5$#%-/$ ( 20/ 0")-/$<! T-%2-I:0 6':,)1=- 6&)7() U$(+;,0: #+42,-4%2*$: #$;%($? V:-40(+C%()-< Q',6+8<) B$;,$? I8) :$=-:0 & *$? ;$,2+4)'%&+:) ) ;-%&8&0C%():) G4'? 5+:) %-,)$43*A F2+4+:0 %)71 /0 $P $<-(23* 6;+,) (80<,+ ) * )89 5$24&-? /0 D "+"%/0 c(% Biegnij z Luxtorpedą po Moczkę i Makówki STANOWICE! Wystartowały zapisy na III Bieg po Moczkę imakówki organizowany w grudniu przez Grupę Biegową Luxtorpeda Czerwionka. Jest to dziesięciokilometrowy bieg, tradycyjnie odbywający się w Stanowicach w sobotę poprzedzającą święta bożonarodzeniowe, na który przyjeżdżają zawodnicy z całej Polski. V,%1% 18&%"% 1$> # -#20,0-. 3>25$< M,:%?$#%2+,#) 12%($%/G 3,#0"0 (1#)128$6?% "+*,G #%4 *%(>7 "5%20:+ #0/B; # 2,%1) *>4 "#$0 6+A?% 3+ 3$0,(1#)6 =5% #%(+"?$8%7 8294,) 3+*$0:?$0 (?%/-$08%(1#)6 B($G20-#?+48%,?%(%4 &+()6 -#08%?%:,+"%4?$013+4 "#$%?8%< a%(+") 1G -#>B-$G +*-.+"#+4?0:+ ( :6$?$0 Q#0,($+?8%4 R01#-#)?) KB($>2% 6%89(08N +,%# 12%?+($G +12%2?$ *$0: KP,%?" ^,$o Q#0,($+?8$4R01#-#)? ( *$04 :%-. j+,:%4?$#+(%?0:+ (0 (139&3,%-) o2+,30") # LMT$\406 # Q#0,4 ($+?8$4R01#-#)?k< C%,2+?% #%(+") #%3$1%; 1$> 3,#0# $?20,?027 :")A ( $5+B; #%(+"?$89( +:,%?$-#+?% /012 "+ W[X7 % +3&%2% 12%,2+(% j( 3,#0"3&%-$0k ()?+1$ 6$?< IX #&< C *>"#$0 2%8A0 6+A4 5$(+B; #%69($0?$% 1+*$0 +8+5$-#4?+B-$+(0/ # 20-.?$-#?04 :+ $ 1#-#0:9&) /%8 #%3$1%; 1$>?% *$0: 1$>?% 12,+?$0 $?20,?02+(0/ *$0:%-#) # Q#0,($+?8$ ***AG/;'W2$45-? 6+A$4G< Cezary Rajca Kandydat do Rady Powiatu z Listy Prawo i Sprawiedliwoœæ lat 37, mieszkaniec Czerwionki, Prezes Miejskiego Klubu Sportowego CZERWIONKA, dzia³acz spo³eczny wspó³pracuj¹cy z Senator Izabel¹ Kloc oraz z pos³em na Sejm RP Grzegorzem Matusiakiem na rzecz mieszkañców CZERWIONKI-LESZCZYN. Kandydat do Rady Miejskiej z okrêgu nr 1 w Leszczynach Wac³aw Brózda lat 58, mieszkaniec Leszczyn wykszta³cenie wyzsze mgr.in, absolwent AGH w Krakowie i Politechniki Slaskiej w Zabrzu, obecnie zatrudniony w Kompani Weglowej S.A. Radny Miejski w latach , dzialacz Sportowy KS Piast Leszczyny w latach Materia³ wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwoœæ Materia³ wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

3 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 27! paÿdziernik RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO " "#$%&' ()*+, -+%&'(./+%0 " 1')(.&' -+%&'(./ /.67$+.0 " 8.&' '.-+.9 ()*+$ 23-0 " :9.;/+%&' /.<5, +//= /+%9)$#3-3>,0 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A (budynek SKOK Ziemi Rybnickiej) tel , tel. kom TWÓJ KANDYDAT do Rady Powiatu Marek PROFASKA 45 lat, adiunkt w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, nauczyciel Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. Wieloletni samorządowiec, przewodniczący Rady Miejskiej kadencji oraz , wiceprzewodniczący Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego kadencji , przewodniczący Rady Dzielnicy Dębieńsko kadencji oraz Społecznik, organizator i animator wydarzeń kulturalno-oświatowych, przewodniczący Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czerwionce-Leszczynach, wiceprzewodniczący Rady Funduszu Lokalnego Ramża, prezes Towarzystwa Sympatyków Ziemi Dębieńskiej. Materiał wyborczy KWW Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego MIESZKANIE GODNE POLECENIA!!! SPRZEDAM MIESZKANIE 34 m 2 w centrum Czerwionki. Cena zł. Tel Wydawnictwo prasowe EWEL poszukuje dziennikarza na teren Czerwionki-Leszczyn. Kontakt: tel Praca dla emeryta, najlepiej górniczego z własnym samochodem wysokie wynagrodzenie. Tel. kontaktowy: proszę dzwonić w godz. 9:00-14:00 RUCH ROZWOJU GMIN REGIONU RYBNICKIEGO Iwona Szura lat 40, mieszkanka Czuchowa, prowadzi własną działalność gospodarczą Kandydatka do Rady Powiatu Materiał wyborczy KWW Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego Współnota Śląska CIOSEK Razem dla Śląska Kandydat do Rady Powiatu Mariusz KASZEK Urodzony w 1963 roku. Od 1992 roku mieszkaniec Czerwionki-Leszczyn, z zawodu lekarz internista. W 2002 r. otrzymał Nagrodę Eskulapa, jako najlepszy lekarz pierwszego kontaktu w województwie śląskim, a w 2006 r. znalazł się wśród 15 lekarzy w Polsce, którzy otrzymali tytuł Lekarz Niezwykły w konkursie organizowanym przez czytelników miesięcznika Zdrowie. Radny Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w kadencji Radny Powiatu Rybnickiego od Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. W latach członek Zarządu Powiatu oraz członek Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki Społecznej i Wspierania Osób Niepełnosprawnych. Materiał wyborczy KWW Wspólnota Śląska Ciosek Razem dla Śląska

4 4 nr 27! paÿdziernik 2014 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat

5 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 27! paÿdziernik Ekologia w Powiecie Rybnickim Działalność ekologiczna w Zespole Szkół Specjalnych im. W.Sherborne rozwija się pomyślnie od wielu lat. Coroczne Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, dbałość o potok Jordanek we współpracy z Polskim Związkiem Działkowców Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi Pod Dębami w Leszczynach stały się nieodłącznym elementem Kalendarza imprez szkolnych. C%,2+ (13+6?$0;7 8+,#)12%/G- # +8%#/$ -.+-$%A*)?$0829,0 S+,6) "#$%4 &%h + -.%,%820,# :$-#?)6f ($ ?$% "#$%&%5?+B; T#8+5?0:+ d+&% Ka$04 5+?$N ^+518$0:+ c8+5+:$-#?0:+m 3%2,+?%2 ^dc P5$($-0m +*0-?+B; -0,2)4 S$8+(%?)-. 3+" (#:5>"06 -#)12+B-$ -.06$-#?0/ $ :0?02)-#?0/ (%,#)( $ +(+-9( ( 12+&9(-0 1#8+5?0/m,0%5$#%4 -/% 08+5+:$-#?0:+ #0 B,+"89( gr \%6A% Kd%A") -#&+($08 6% 3,%(+ A); ( -#)12)6 $ #",+()6 C)/G28+()6 3,#0A)-$06 *)& %?$0 # L$,G T2%?$1&%(18G4 L0)1#2+($-# 2(9,-#)?$G E%4 Pozostaw po sobie jedynie ślady stóp 1#% a$06$% +,%# $?$-/%2+,8G H8-/$ T3,#G4 2%?$% i($%2% ( +*-.+"%-. WX450-$% T3,#G2%?$% i($%2% ( i5g18$6 M:,+"#$0 n+2%?$-#?)6 ( L$8+&+($04L+8,0< V0:+,+-#?0/ H8-/$ T3,#G2%?$% i($%4 2% 2+(%,#)1#)&+.%1&+ D i,+"+($18+n< C a T#89& T30-/%54?)-. ( Q#0,($+?-04R01#-#)?%-. 3+,%# WI ( 204,0?7 %*) #:+"?$0 # #%&+A0?$%6$ +,:%?$4 #%2+,08 H8-/$ ()30&?$; 1(+/0 #%"%?$%< H8-/> 2,%")-)/?$0,+#3+-#)?% H305 +,4 :%?$#%-)/?+4 $?S+,6%-)/?) 8+?$0-#?$0 # *0#3$0-#?0:+ $ +"3+($04 "#$%5?0:+ #%-.+(%?$% ( -#%1$0 #%/>; ( 20,0?$0 +,%# 3,#)"#$%&06 8+?8,02?)-. "+ ()8+?%?$% #%"%h "+12+1+(%?)-. "+ H8-/$< ^5%?+4 (%?0 "#$%&%?$% +*/>&) ( " P/('9IB0' IB0'&>G 6/(4/#3.0B(#2J0)"#2 /4B(.G D7I/N3 -')(B(4. 0 I-*3N, \*/2 "'-"*LH )6/(G"*.0' IB0'&>0 #/*( 60-.* #E2 )'/,*B9* )"*.1 "'BJ.0B(.'R# IB0'&>0< i-$0a8% 3+(12%&% ( # $?$-/%4 2)() \Hi % #0 B,+"89( T2%,+12(% ^+4 ($%2+(0:+ ( M3,%-+(%?$% 602+")-#?0 "+ B-$0A8$ 1G V+6%1#% a%/g- +,%# *$+5+:%7 +*0-?0:+ =),082+,% att n0%2) a$-.< " P/('9IB0' IB0'&>G.#/.0B,*->0.R 0%< ]-#9('R# Q*%B*, Y')(B(4.*BJH )6/(G"*.0' IB0'&>0 #/*( 60-.* #E)'/,*2 B9* 9'9 )"*.1: i-$0a8% 3+(12%&% (,%4 6%-. KQ.+"#$; 8%A") 6+A0N #0 B,+"89( gr \%6A%< T8&%"% 1$> # 2,%1 +,9A?0/ " T3%-0, ( +8+5$-%-. T#8+&) +,%# 3+4 *5$18$0:+ M1$0"5% TL d%,5$87 13,#G2%?$0 ( -#%1$0 +*10,(%-/% 3,#),+")< C (+,8$ $,>8%($-#8$ ()3+1%A)&+ T#8+&> T2%,+12(+ ^+($%2+(0 \)*?$8 3+3,#0# \0S0,%2 M-.,+?) i,+"+($18%7 \+5?$-2(% $ R0B?$-2(%< =+"%28+()6 #%"%?$06 "5% 8%A"0/ # 85%1 *)&+ 3,#):+4 2+(%?$0 206%2 KO%8 (&%B-$($0 #%-.+(%; 1$> ( 6$0/1-%-. ()3+-#)?4 E% 8%A"% # 85%1 #"%/0,05%-/>7 "#$05$ 1$> (,%A0?$%4 6$7 3,%-> 35%12)-#?Gp $ "+?%12>3?0:+ T3,#G2%?$%< Q.-$%&+*) 1$> A)-#); "#$0-$+67 %*)?$-?$0 #?%5%#&)7 3,#)1#&) # (+,8%6$ /0"?%8 A)-#0?$0 2+?$0 6% -$G:50 1#%?1?% 130&4?$0?$0< H8-/%?% "#$0h "#$1$0/1#) 2,(% $ #0*,%?+ "+ 20/ 3+,) 8$58%"#$01$G2 (+,4 89( B6$0-$< E% 1#-#>B-$0 #0*,%?+ 20A "+*,0 (,%A0?$% # +*10,(%-/$ 3,#),+")< T8+,#)12%?+ # (%5+,9( +"($0"#%?)-. B-$0A08< q)/06) ( 1(+$67 3$>8?)67 #$05+4?)6 $ A)-#6) 1+*$0 (#%/064?$07 %*) 8%A") -$01#G- 1$> 3,#),+"G 3+4 #+12%($%& 3+ 1+*$0 /0")?$0 B5%") 1293< M,:%?$#%2+,8$ H8-/$ ( attf ]+4)+ i+;+ c+,,+ i$*+;%(+? F504+ VG,)-%&(+ Wokół rzeki Suminy Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników aktywnego i zielonego spędzania wolnego czasu do spacerów wśród fauny i flory nowo utworzonej w naszym powiecie ścieżki dydaktycznej pn. Wokół rzeki Suminy. ^,#)3+6?$/6) D B-$0A8% )1& T2%,+12) \)*?$-8$0:+7 829,) #+12%& #,0%5$#+(%?) "#$>8$ C+/0(9"#8$0:+ M-.,+?) i,+"+($18% $ P+13+"%,8$ C+"?0/ ( d%4 2+($-%-.< Q%&% 8(+2% 3,#08%#%?%?% 20 3,#0"1$>(#$>-$0 #+12%&% 3,#08%#%?%?% 2%*5$-0 $?S+,6%-)/?07 829,0 1G B-$0A8$7 ( /0/ 6$0/1-%-. $?S+,6%-)/?07 6%/G-0 #% #%"%?$0 3,+3%:+(%?$0 B-$0A4 8$ ^,#):+"> #0 B-$0A8G,+#3+-#)?% 1$> +" 3,#)3+6?$0?$% /%8 3+($??$B6) #%4 -.+()(%; 1$> ( 501$0 *) %?$ %?$ /0:+ 6$01#8%h-+6?$0 1#8+"#$;< i-$0a4 8> +8%5%?$0#5$-#+?% $5+B; #$050?$7 "#$>8$ 829,0/?%&%"+(%; 6+A?% 1(9/ +,:%?$#6 3+#)2)(?G $ #",+(G 0?0,:$G< B-$0A8$ 1G 60%?",)?%,#0-0 L0%?",) 2+ ():$>-$% 3,#0-.+"#G-0 ( 8$ ():$>20 ( 3,#0-$(?G 12,+?>< V%8$,+4 "#%/,#08$ 13,%($%7 A0 (+"% 3,#03&)(% 3,#0#?$G (+5?$0/?$A (,# ,+12)-. 8+,)2%-.< P") 12($0,"#$1#7 A0 3+,%?% +"3+-#)4? ,#)12%/ # ( 12,%20:$-#?)-. 6$0/1-%-. +*10,(%-/$ 1$>?% B-$0A-0< a/0"#7 +"4 3+-#?$/7 3+13,#G2%/ 3+ 1+*$0 $ 3+"GA%/ "%50/F Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku w październiku. Od 2007 roku program bierze udział w Kampanii Miliard Drzew ( Bilion Tree Campaign ) zainicjowanej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP). Q0506 /012 #,9(?+(%A+?0:+ $ 3+"?+1#04?$0 B($%"+6+B-$ 08+5+:$-#?0/ 13+&04 -#0h12(% ( #%8,01$0 +-.,+?) B,+"+($4 18% $ #6$%? a$06$< C13954?0 1%"#0?$0 ",#0( (,%6%-. 3,+:,%4 3,#)-#)?$% 1$> "+ #($>81#0?$% #%4 501$0?$% $ #%",#0($0?$% +,%# "+ #6?$0/1#0?$% :5+*%5?0:+ +-$0350?$%< i($>2+ =,#0(% +" IX 5%2 $?4 13+&0-#?+B-$ (+89& $?$-/%2)( 5+8%5?)-. /%8 1%"#0?$0 ",#0(7r#%8&%4 "%?$0 +:,+"9(7 +2%-#%?$0 +3$08G 12%4,)-. ",#0(7 +,:%?$#+(%?$0 S012)?9(7 ()-$0-#087 $ #*$9,08 M-.,+?% $ 1%"#0?$0 ",#0( 3,#01&%?$06 "5% 8%A"04 :+ -#&+($08%< C 3,+:,%6$0 35%-9(8$ +B($%2+(07 1%6+,#G")7 $?12)4 +,:%?$#%-/0 13+&0-#?07 S$,6) $ +1+*) C,%6%-. i($>2% =,#0(% +,:%?$#+4 (%?0 1G 6<$?<f Q/(',# O#>17 M(*/#3(0'9)>0'R# Q/(',*7 %84 -/% [E0'/*9 %*>1-*"1/FH /*"19 >#.0'7 %8-/% [E0'/*9 >*/"/03&'H /*"19 >#.0'< ^,#0# II 5%2 i($>2% =,#0(% "#$>4 3+?%" [[X XXX +19* 3+1%"#$5$B6) *5$18+ _XX XXX ",#0( $ #04 *,%5$B6) 3+?%" ZIXX 2+? ^,+:,%6 i($>2+ =,#0(%,08+60?4 "+(%?) *)& 3,#0# L$?$120,12(+ i,+"+4 ($18% /%8+ "+*,% 3,%82)8% #,9(?+(%A+?0:+?% 8+?S0,0?4 -/$ 85$6%2)-#?0/ QM^IU +,%# 3,#0# e?4 T3,%( M*)(%20518$-. ( Ke?13$4,%2+,#0 +*)(%20518$6N /%8+ 3,#)8&%" "+*,)-. 3,%82)8 ( "#$0"#$?$0?$0S+,4 6%5?0/ +*)(%20518$0/< Jak się włączyć? i($>2+ =,#0(% 2+?$0 2)58+ %8-/% 1%4 "#0?$% ",#0( IX 3%s"#$0,?$8%< V+ ($04 50,9A?+,+"?)-. "#$%&%h7 3,#):+2+(%4?)-. $ 3,+(%"#+?)-. 3,#0# ($050 "?$7 %?%(02 6$01$>-) j#*$9,8% P%/% "#$%&%?$%f 1%"#04?$0 ",#0( 3,#) (139&3,%-) #?%"50B?$-4 2(%6$7 #%8&%"%?$0 #$04 50h-9(7 18(0,9(7 3%,89(7 +:,+"9( 3,#)1#8+5?)-.7 1%"#0?$0 ",#0( ( $?20?4 -/$ 12%,)-. ",#0( $ ",#0( B($%"89(.$12+,$$7 +#?%-#%?$0 ",#0( 3+6?$8+()-.7 ",#0(?$0#()8&)-. j=,#0(+ #*$0,%?$0?%1$+?7 (&G-#0?$0 1$> ( %8-/> a*$0,%/ ( 8+?4 3,#03,+(%"#0?$0 (%,1#2%29(7 508-/$ 206%2)-#?)-. $ #%/>; ( 20,0?$07 3,#0"12%($0h $.%330?$?:9(7 #+,:%?$4 #+(%?$0 %,2)12)-#?)-. j5$4 20,%-8$-.7 S+2+:,%S$-#?)-.7 35%12)-#4?)-.7 8,%/+#?%(-#)-.7 3,#),+"?$-#)-.7.$12+,)-#?)-. $ # ($04 $??)-. "#$0"#$?7 829,0 ( /%8$8+5($ * +"?+1#G 1$> "+ ",#0(< a%-.>-%6) "+ ()-$0-#087 13%-0,9( $0 $ 20,0?%-. #$05+?)-.7 % 2%8A0 "+,+#69(7 #0 130-/%5$12%6$?% 204 6%2,+5$ ",#0( ( #($0,#G2 $?%1#0/ 35%?02)< a%3,%1#%6) "+ 3+"/>4 -$% "#$%&%h< %*)-2$64&-*+A5; W następnym numerze między innymi: Relacja z akcji Sprzątanie Świata Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. 221, 222 tel wew. 20,25,53,56 Starostwo Powiatowe w Rybniku ul. 3 Maja 31, Rybnik

6 6 " " " " nr 27! paÿdziernik 2014 Nasze Miasto (budynek SKOK Ziemi Rybnickiej) tel , tel. kom Złote cygaro Wilhelma,#)?% E$013+,08< E%/()A1#) 3,#)3%"& T)54 ($$ Q.6$05?$-8$0/ # x%#$18 P9,4?)-. j:+"&+ TLe ^Rk< K#&+20 -):%,+N7 % 2%8A0?%:,+"G /%5?G (,>-#+?G +1+*$B-$0 3,#0# 3,+S< P,%A)?> T#0(-#)8< 1$> -.50(18% j:+"&+ g,058%k7 829,% 3,#)/0-.%&% "+ Q#0,($+?8$,9(4?$0A # x%#$18 P9,?)-.< V,#0-$G?%:,+"> +2,#)6%&% =+6$?$8% #0 a*)-.+(% 0o # d%,+506 P,%-#)8$ G # =+"%28+(+ (),9A?$04?$06 #+12%&% +"#?%-#+?% d%2%4,#)?% a)-.5% # T$0?$%() q%,18$0/ +,%# L%,2% # 5#$67%&813 9.& foto: Monika Bobrzyk Marcin Herok medalista z Leszczyn Jedną z osób znakomicie wykorzystującą swój potencjał jest Marcin Herok, który specjalizuje się w trójboju siłowym, dyscyplinie, na którą składa się przysiad ze sztangą, wyciskanie leżąc, oraz martwy ciąg. Osiągnięcia bohatera tego artykułu na arenach krajowych, jak i międzynarodowych są naprawdę imponujące, dlatego warto przybliżyć naszym czytelnikom początki kariery tego sportowca. H,+#3+-#>&% 1$> "+8&%"?$0 I 5$3-% +" +:&+1#0?$% ( :%#0-$0 "+ 108-/$ 2,9/*+/+(0/7 3,>A?$0 (9(-#%1 ( Vddg O%?8+($-0< L%,-$? b0,+8,+#3+-#g& 3,#):+2+(%?$% "+ #%4 3+" +8$06 2,0?0,% O0,#0:+ E% 3$0,(1#) 2,#0*% *)&+ -#04 8%;7 *+($06 ( I``W +"4 *)&) 1$> L$12,#+12(% ^+518$ ( 3,#)1$%"#$0 #0 1#2%?:G< C 8+?4 S,+?2%-/$ #0 K12%,)6$N ()/%"%-#%4 6$ 3%? L%,-$? ()3%"& #?%8+6$4 -$0 1$>?% 6$0/4 j?%/()a1#) 3,#)3%"& L$12,#+($ L$01$G- 39s?$0/7 ( -#%1?% 3$0,(1#0 #()-$>12(+ ( /0:+ 8%4,$0,#0< V)6,%#06 #%(+"?$-) 18+?S,+?2+(%5$ B-$ ( 6%,2()6 % #%(+") +"*)&) 1$> T%?"+4 V0:+ L%,4 -$? b0,+8 3+1#0"& #% -$ %,4 ( L$12,#+12(%-. i($%2% ( a%8+3%?06 ( 1#2%?:$ j#%(+") 20:+ :")?$0 *)&) +,:%?$#+(%?0k< =5% "#$0($>2?%12+5%28% 6+A5$(+B;,)4 (%5$#+(%?$% ( 8%20:+,$$ 10?$+,4 18$0/ *)&% +:,+6?)6 (),9A?$04?$067 % #%/>-$0 2,#0-$0:+ 6$0/1-% (B,9" B($%2+(0/ 05$2) "+ 12%,29( ( #%:,%?$-#?)-. #%(+4 "%-.< T3+,% ( 2)6 2,0?04,% b$5%,0:+ Q+S%5$8% # P9,?$8% Q#0,($+?8%7 829,) -0??)6$ (18%4 #9(8%6$ $,%"%6$ (13$0,%& L%,4 -$?%?% 8%,$0,) j108-/% 3+"?+1#0?$% -$>A%,9( ( ( 5%4 2%-. `Xk< "+ 12%,29( #% :,%4?$-G D ($+1?G L%,-$? b0,+8 3+,%# 3$0,(1#) ()12%,2+4 (%& ( #%:,%?$-#?)-. #%(+"%-. $ +8%#%& 1$> L$12,#+12(% ( 1$&+()6 +"*)&) 1$> ( R+?")?$0 $ +" 20:+ 8%A"0 #%(+") Nasz Powiat Batman, Spiderman, Superman, X-man, Punisher, James Bond, Janosik, Robin Hood. Tak w tym numerze będzie o superbohaterach. Praktycznie każdy chłopiec marzy, aby zostać jednym z nich, utożsamiają oni siłę fizyczną, sprawność, piękno, adrenalinę, ryzyko, kobiety ich uwielbiają, walkę o szeroko rozumiane dobro ludzkości ^,%($0 8%A") #?$-. 6% 20A /%8$0B % /0B5$ $-.?$0 6% 2+ 6% :%"A02)7 829,0 /0 #%12>4 /%8?3< n%26%?7 -#) O%601 n+?"< ^%6$>2%/ 2+F E% :%"A02) 5$-#); 6&+") /0A05$ /0")?G V(+/G 6+-G /012 #%*$/%?$0 +"" ,%?4 e 2%8f n%26%? 6% (13%?$%&) $ 1#)*8$ Kn%26+*$50N7 +,%# K1%4 5$; M#?%-#% 2+?$ "+3%1+(%?) 16+8$?: # ( 81#2%&-$0 6?$0/?$ ($>-0/7 A0?% 8%A"0:+ 3,#0-$($0h12(+?$0*$04 18$-.,%/12+3 e??%,#%n< L% 20A (1#05%8$0 5$?) #.%4 /012 /%8$B 13+19*p V%8 ($>-7 T#%?+(?) Q#) ,%(%7 1$> (?$6 *%,"#+ 8%6$7 "#$>8$ 829,)6 6+A0 18%8%; ( 1(+$-.,%/12+3%-. # #%3%6$>2%/ 2+ /0B5$ -.-01# ( +-#) j20? 6&+"#$0?$0- (,%/12+4?% ^+6)B5 1%6 $ ()4 *); 3,#)"%&+*) 3%-. #,01#2G 20Ak7 -#0:+ +-#)($4 +*,%s 1+*$07 A0 :+?$ Q$> ($058$ 1$> %*)B +" 6&+"+B-$ ()8%#)(%& B-$0 3,%("#$() %:0?2,+*$;?$0 S%-02 ( 5%2081$0 $ #0 B6$01#?)6$ /%8$0B 6+-0j% 3+($?$0?< H50 8+?(0?-/% 2+ -$> 8$0")B 2%/06?$-#) 3%/G8 $ 2%4 (0?-/% $ 2%8 3+ :"#$0 3$03,#,+B?$0 :"#$0,%8$ 8$-. 6+-) "+12G3$1#k7 *G"s *)& *);< V+ *) 2%8A0 # 3,>"8+B-$G #*5$A+?G "+ +*0#?%?) (,9A?)-. :%"A02%-.< n+?"v+(18g 6+-p H50 -#) "#$t H -#) 20A 3,>"8+B-$ H n+?"t O%601 n+?"t XX_t?$0 -.+"#$ + -.%,)#6> /%8G 6$%&?)7 %50 -.)*% E0+ # L%2,$o% O%8$0 +? 6% :%"A02)t T#%?+(?) O%?+1$8t E$0 *%& 1$> +? 3+B($>4 503$0/< H (&%B?$0 E0+F L%2,$o7 2+ S$56 829,) 3+(12%& 2+?%/(13%?$%51#) -$; A)-$%7 %*) #%*$0,%; *+:%2)67 3,#)8&%" 3+6)1&+(+B-$ $ #%,%"4 % "%(%; *$0"?)6Ft ^+"+*?0 I```7 S$56 6$%A"AG-)?+B-$ %:0?2% u7 829,) 2+ (1#)124 #,01#2G 3+12>3+(%?$0 ()8%#)(%& -#&+($08+($ 1)1206 $ (3,+(%4 8$0 20 #%*%(8$ ()6)B5%F C13+4 \+*$? b++"7 829,0:+ 30(?$0 20A "#%/G-) 30($0?,+"#%/ 6?> 2)58+7 +f E$0($"#$%5?)6 6+A?% #%5$-#); 2+ 2)-. (13%?$%4 30(?+B-$ 1$0*$0 ( 8(012$> +2%4 H12+?$0 L%,2$?$0j?%($% &)-. ^+12>3+(%4 -#%/G-0/?%1,#0-#)($12+B-$N< Q+ ($G-7 20A 6%6 2%8$0:+7 %50?$82?$0 +"(,+2?$0?$A 1%6+ ( 1+*$0 /012,#0-#G "+*,G 6$ ( 2+?$0 ($0,#)7 *+ :+ #()4 ( *)&0:+ 3,06$0,% # S$5+#+S$-#?0:+ ($"#04?$%< ( 2)6 S$56$0 2+ -#%/?$0?$0 ($"%;k7 250?+(0/ E0+ H?"0,1+?7,9(?$0A (%5-#G4 ($058+B-$ 05082,)-#?0:+ 3%3$0,+4 -) # 6%1#)?%6$ #?$0(%5%/G-)6$ 1% j12%,-#%/g-0/?% -#20,) @6)1&)< ^%6$>2% 2+ /01#4 3+"(+"?0/ (%58$k7 (13%?$%&) #04 -#0 82+Bt Q#) %*)?$0 /0120B6) :%,08 KM60:%N "04 2)58+ *%20,)/8%6$t O%8?$0 ($4 2+?%2+,06 $ +-#)($B-$0 5%10,06< "#$%&0B 2+ 1#)*8+ 50; "+ ()3+A)4 E%($%106 69($G- ($"#$%&06 -#%5?$p 3+"+*?) ( KT$501$$N7 /0"?%8 *0# P%"A02) %,)#6%7 +()-. :%"A029( #% /0")?0 12,9/ $ -+ /01#-#0t H #%3+6?$%&4 W[<```#&Fk7 3$ # *)6 +-#)($B-$ K2):,)18$?% +"-$18 3%5-% j%*) 2)58+ %:0?2 V%87 -.%,)#6% *);7 3+4 $ -+ -.%,%8204 XX_ 69:& #?$0:+ ()12,#05$;k7 (1#05%8$0?%"%/?$8$ $ H,?+5"% 8%A"0:+ j%*) 69- ()1&%; (,%#$0 3+2,#04,#0?0:0,% ( S$56$0 + -#)5$ (%58% #0 #&06< e V%8 % 6%6?% 6)B5$ +-#)($B-$0 V0,4 V0,6$?%2+,7 ( K/0")?-0 *)& #&)N *) 1):?%& TMTk H 6+-0t E+ -9A7 n+?" 6$?%2+,%7 829,) 20A "5% 6?$0 /012 % K?%(,9-$& 1$>N< E0+,+#4 $-.?$0 3+1$%"%7?+ 6+A0 +3,9-# /%8$6B # "#$0-$h4 (%5% #&0 6%1#)?) $ %:0?29( 6+-) K#%-$G:%?$% 6&+")-. 12(%7 /%8$6 K-.-$%&+ 1$> *);N< ( L%2,$81$ B-$-$057 8+*$02 "+ &9A8%N< n%26%? -#)5$ a01&%?) ( 3,#01#&+B; 3,#0# 6%4 T3$"0,6%? $ O%601 +-#)($B-$0 C%)?07 20A /%4 1#)?)7 %*) #?$1#-#); 6%28> 39s4 n+?" 8$-.B 130-/%5?)-.?$0 6%7 O%?+4?$0/1#0:+ *+.%20,% B($%2 3,#0" #&)6$ *+.%20,%6$ 1$8 20A?$07 %50 6% T)1206%2)-#?$07 +1+*% *$0 (1#05%8$6$< O%?+1$8 $ \+*$? T%,) Q+??+, # 81$GA8$ b++" "*%/G + *$0"?)-. $ #%3+4 $-. a%6,%a%/g-) +""0-.7 5%10, 2050S+?$-#?0/7 *0#5$2+1?) $ K3+ 6?$%?)-.7 -#)5$ +"(,+24 ( +-#%-.7 5%2%?$0 j3,#)3+6?$/ 3%-.N "GAG-) "+ 829,) 2+?$0 "+ + -#)6 /%8 1+*$0 +8,#)8$ V+?$0 32%8t 6$%& #%3,+:,%6+(%?) ( 6$-,+4 6?$06%6 (13+6$?%&06< w4 V+?$0 1%6+5+2t V+ -.$3$0 ( :&+($0 /0"0? 2) < 6%?v% /%8+B?$0 #%3%6$>2%&067 %?% 1(+/0/ 35%?0-$0 20 /0: H-. 20? -#0,(+?) +*,%# # /0:+ 1%6?$0 ($06 "5%-#0:+t Q#)5$ (?$+108 /012 2%8$f O%8 2+ /%8+B?$0 "#$%&%&)7 *)& #()8&)6 # ()B($025%?)6$ $?S+,6%4 #/%"%-#06 8,)32+?+(0:+ -.50*% -/%6$ + O%8+ "#$0-8+ 6%,#) # *); j% 3$1#> 8,)32+?+(0:+7 3+?$0(%A &067 %*)?$6 -.+-$%A?% -.($5> (%5-# #0 #&06 j?%,9a? "#$ # 35%?02) *);< e :0?$%5?% K"(9/8%N ( *)k7?%(02?$0 6$0; d,)32+?k< C&%B-$($0 /0")?)6,0/ 2+ #+12%& +? K3,#03,+:,%6+4 "+ 20:+ :%"A029( $ 13+1+*067 %*) (%?)N7 %*) *,+?$; 6&+"0:+ O ) $ $ -.%,)#6)< Q.+4 /012 ()1&%?$0 :+?% d,)32+?7 *G"s?% Q+??+,% j*+.%20,% -$%A?$0f Q.%,)#6% 2+ Q$ 1$>,%4 Q#)5$ 2%8f :%"A02) #0/ 3,#)"%p C%5-# #0 #&06F B-$G:?$>-$0 # 8,)32+?$4 2%8$0:+ 8%6$0?$%7 829,) 2+ 6% -.%,)#6%?+ $ -+ /01#-#0t E+ 2%87 e (-%50?$0 "+ 20:+ 6+-,+#(%5$;?%(02 /%8$B 0812,%(%:%?-8$ K12,9/N 3,#)4?$0*$018$-.,%/ %10,% ( #04 2+t a()8&) 8%6)8 # +*4 "%&*) 1$>< H?%/5031#) )*% $ 3%/>-#0/ 1$0-$F 01-+&$ / 35%?02)t O012 ( 12%?$0,+#(%4 6% n+?"7 O%601 n+?"f e"0%5?$0 foto: O%8 T2%,% ^$(?$-% :+4 B-$&% #?%8+6$2)-. :+B-$ #%1$%"%4 /G-)-. ( 829,#) C 18&%" -#204,++1+*+(0/ 8+6$1/$ #%1$%"& 3,+S< L%,$%? d$1$057 ",.%*< ^%(0& L%/0,18$7 L%,2% g+o +,%# d%2%4! czyli o superbohaterach kilkanaście zdań Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A 19 września W Starej Piwnicy w CzerwionceLeszczynach odbyła się kolejna, już 18 edycja finału międzynarodowego konkursu poetyckiego o Złote cygaro Wilhelma. Nasza Gmina Walka ze złem, "#$%&' &*9'%2., -+%&'(./+%0 :9.;/+%&' 45/.6=, -+%&'(./+%0 8.&' '.-+.9 &*9'%2., 23-0?+% &*9'%2., +//%6 /+%9)$#3-3>$+0 CZERWIONKA!! R01#-#)?$%?$? 8+h-#) 60"%506< L%,-$? b0,+8 /012?$0 2) ,4 2+(-067 %50 2%8A0 2,0?0,06 $ "#$%&%-#067 % /0:+ 3+"+3$0-#?$ 6+:G,9(?$0A 3+-.(%5$; 1$> ($04 5+6% E$ * +6$4?G; +1+*)7 829,0 3+(+5$ $"G ( B5%4 ") 1(+/0:+ 60?2+,%7 %?%50AG "+?$-.f O%:+"% T&+($87 d$?:% L+4 -#)"&+(18%7 d%,+5$?% n%8%/7 n%,4 *%,% L%-$0/-#)87 H:%2% O0#$+4,+(18%7 L%:"%50?% T3&%($h18%7 O+%??% V8+-#7 ^$+2, E+(%,%7 d,#)1#2+s O0#$+,+(18$ $ b0,+8< ^%? L%,-$? #%,%#$& 3%1/G 1(+/G 6%&A+?8>7 829,%,9(?$0A /012 60"%5$128G L$12,#+12( i($%2% $ n+4.%20, 20:+ 12%,% 1$> 2%84 A0 2> ")1-)35$?> ( ^+51-0 #%,9(?+ i($%2% /%8 $ %50 1(9/ (8&%" 6% 2%8A0 (,+#(9/ -#)5$ ( C 5%2%-. WXXZ4WXXJ *)& +,:%4?$#%2+,06 i5g18$0/ R$:$ $ P,%?" ^,$o< C L$4 12,#+12(%-. ( 1$4 &+()6 3+/%($&+ 1$> %A #%4 (+"?$89( # 3%h12(< i($%"-#) 2+ 2) )67 A0 #%4 (+") 20:+ -$01#G 1$> +:,+64?)6 #%$?20,01+(%?$06< D ( -#%1$0 WI4502?$0/ 8%,$0,) L%,-$? b0,+8 -#20,?%12+4 8,+2?$0 #"+*)& L$12,#% i($%4 2%7 % #% 1(+/0 +1$G:?$>-$% #+12%& 3,#0# L$4?$120,12(+ 5#$67%&813 9.&

7 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 27! paÿdziernik DOBRE POPIERAĆ, ZŁE ZMIENIAĆ KWW M.Barakomskiego jesteśmy grupą osób nie powiązanych ze sobą w żaden sposób nie łączy nas przynależność do żadnej partii politycznej, ugrupowania czy stowarzyszenia. Mamy natomiast wspólny cel chcemy czynnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności i działać na rzecz rozwoju Czerwionki-Leszczyn. Ostatnie lata były dla naszego miasta czasem wielu pozytywnych zmian. Chcemy popierać rozpoczęte inwestycje i te kierunki rozwoju, które dają perspektywę lepszej przyszłości. Niestety daje się także zauważyć wiele obszarów wymagających poprawy. Naszym celem będzie wskazanie tych spraw, które w naszym przekonaniu wymagają najpilniejszego załatwienia i doprowadzenie do tego, aby podjęte zostały skuteczne działania ukierunkowane na te kwestie. W wyborach samorządowych jesteśmy debiutantami nie mamy wieloletniego doświadczenia w zasiadaniu w Radzie Miasta, jednak traktujemy to jako nasz atut, umożliwiający niezależne i obiektywne spojrzenie na sprawy naszej miejscowości i jej mieszkańców. Wprowadzona zmiana ordynacji wyborczej pierwszy raz umożliwia ubieganie się o mandat radnego przez kandydatów niezależnych, bez konieczności występowania z ramienia partii lub stowarzyszenia. Obecnie o mandat wyborczy może ubiegać się każda osoba dla której ważne są sprawy lokalne. Postanowiliśmy skorzystać z tej możliwości i ubiegać się o mandat radnego. Jeśli zostaniemy obdarzeni Państwa zaufaniem podejmiemy działania zmierzające do tego, aby przy obiektywnej ocenie poszczególnych spraw poddawanych pod rozstrzygnięcie Rady Miejskiej wspierać dobre i pożyteczne inicjatywy, a przeciwdziałać realizacji błędnych i szkodliwych pomysłów. Będziemy DOBRE POPIERAĆ, ZŁE ZMIENIAĆ. Zachęcamy do udziału w wyborach i liczymy na Państwa głosy. Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Barakomskiego Agnieszka Kopka lat 33, mieszkanka Leszczyn, zatrudniona jako pracownik administracyjno- -biurowy w Biedronce, bezpartyjna Dzielnica Leszczyny Osiedle 3 Anna Figiel lat 52, mieszkanka Leszczyn, pracuje w zakładzie Zarząd Dróg i Służb Komunalnych, Andrzej Szymura lat 50, mieszkaniec Leszczyn, prowadzi własną działalność gospodarczą, bezpartyjny Krzysztof Mariusz Student lat 45, zamieszkały w Czerwionce, zatrudniony w zakładzie Zarząd Dróg i Służb Komunalnych, dodatkowo prowadzi własną działalność gospodarczą, bezpartyjny Dzielnica Leszczyny Osiedle 5 Dzielnica Leszczyny Stare 6 Dzielnica Czerwionka Karolinka 9 Marcin Barakomski lat 27, mieszkaniec Czerwionki, zatrudniony w KWK Knurów-Szczygłowice, bezpartyjny Andrzej Jaworek lat 45, mieszkaniec Czuchowa, zatrudniony w KWK Knurów-Szczygłowice, obecnie przewodniczący KZ NSZZ Solidarność Ruch Szczygłowice, bezpartyjny Sebastian Tkocz lat 28, mieszkaniec Książenic, zatrudniony w firmie Martex Sp. zo.o., prowadzi własną działalność gospodarczą ASA-TRANS, bezpartyjny Dzielnica Czerwionka Karolinka 10 Dzielnica Czuchów 12 Sołectwo Książenice 17 Materiał wyborczy KWW M. Barakomskiego

8 8 nr 27! paÿdziernik 2014 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat Kończy się okres programowania funduszy Unii Europejskiej na lata Na finiszu, Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, jako lider w województwie, uzyskała dofinansowanie kolejnych ważnych projektów i walczy o następne. Przygotowana jest także do aplikowania o wielomilionowe środki w ramach nowej perspektywy finansowej. Potwierdzeniem przyjętych kierunków rozwoju gminy jest nowa Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata przyjęta jednogłośnie przez Radę Miejską. Nowe cele i priorytety rozwoju Rozmowa z Wiesławem Janiszewskim Burmistrzem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny? P#.*3 _` %0-0#.N, (K#"4BJ (' I/#3>N, (',.F"/(.4BJ 6#(42 )>*K*, %0.0#.4% #>/')0' 6/#2 R/*%#,*.0* a%0.* 0 S0*)"# M('/,0#.>*2Y')(B(4.4: Q#"*2 B9* 1%#&-0,0K* (/'*-0(#,*.0' (*3*A # KGB(.'9,*/"#IB0 6#.*3 b< %-. B#,43*.# 60'.0G2 3('8! F)7G+<.8 5$ &-*,724&,- I4$6() P),+,%$*- *0($4&0%2'<-:0 4$&? *).&+,)+,+<($4&0%2,)-<%&- 6;+ :)-%&(+C83* ) /'6=-2' G:),0A P),+,%$*- * [K? Eg 54$8-,2+89 5$89$6&. & P',6'? %&0 Y,)) l'4$5-<%()-< ;'/ (4+<$? *089A j$ 6$6+2($*01 $G4$:,0 &+%24&0( 6;+ G:),,-< (+%0A #$ 2+? ()- 4$&*).&+,)+ %)7G,7;)I:0 54&0 /'6$*)-,$*$8&-%,-G$ h-,24': i';2'4+;,$?l6'(+80<,-g$1 G6&)- ',)<,+ 6$2+8<+ /;)%($ DD1g :;, 4-*)2+;)&+8<) &+/02($? *-G$ $%)-6;+ P+:);$(3* $ *+42$? I8) 6$2+8<) $(A DK :;, 2-4:$? :$6-4,)&+8<+89 /'60,(3* $I*)+? 2$* :$,8)- (402-< ) (.5)-;)%(+1 /'6$*)- 9+;) 2+4G$? *-<1 /$)%(+ * O7? /)-C%('1 4-:$,8)- /)/;)$2-() 8&0 2*$4&-,)' 5;+83* &+/+*,+ 2-4-?,)- G:),0A B $5+48)' $ 5)-,).? 6&- ',)<,- h&-4*)$,(+?u-%&8&0?,0 4-+;)&'<- 2+(=- 54$<-(20 * %P-? 4&- j$ <-6,+ & *+=?,089 &:)+, 6$($,+,089 * &+4&.? 6&+,)' G:),.A Y,)<,- 6$2+8<- 5$&0%(+,$ 2+(? =-,+ *06+4&-,)+ (';2'4+;,-1 8&-? G$ <-%2 P-%2)*+; V4$? ',6 29-4$8(A O&)7() I4$6($: Yl &:)-,)+<. %)7 2+(=- G:),,- 5;+? 83*() -6'(+80<,-A B+=,- :)-<%8- &+<:'<. 2+(=- 5$6<72- * 4+:+89 (+:5+,)) 54$:$80<?, ,3* ),*-%2080<,0891 (23? 4-54&0,$%&. &,+($:)2- -P-(20A? 7*&.' )G "*>&' 0..' =/N3K* W0.*.)#,*.0*H.* 6/(4>K*3 "' /(G3#,':! H:),+ ($4&0%2+ 2+(=- &- I4$6? (3* (4+<$*0891 '+24+(80<,)> /+&7 %5$42$*$?4-(4-? +80<,.1 54&0? %)7 2+(=- 6$ &+89$*+,)+ 6&)-6&)82*+ (';2'4$*-G$ ) 54&0? 4$6,)8&-G$ G:),01 -($;$G)8&,-A B+42$ 5$6(4-I;)>1 =- H:),+,+*).&'<- 2+(=- & ),?,0:) %+:$4&.6+:)1 $ 8&0: I*)+68&. 54$<-(20 4-+;)&$*+,- * 5+42,-4%2*)-1 2+()- <+( 2-4:$:$? 6-4,)&+8<- /'60,(3* '=02-8&,$I8) 5'/;)8&,-<1 -?+6:),)%24+8<+ 8&0 6)+G,$&+ 4$&*$<$*-G$ $/%&+4' P',(8<$,+;,-G$ &;$(+;)&$? *+,-G$ +'2$%24+60 VDA LESZCZYNY! 20 września 2014 roku na boisku KS PIAST Leszczyny odbyło się POŻEGNANIE LATA. j-g$ 205' 5+42,-4%2*$ %54+*? 6&) %)7 54&0 +5;)($*+,)' $ I4$6() * 4+:+89,$*-< 5-4%5-(20*0 9*>0'H >#-'9.' 0.,')"4B9' a%0.* EF3(0' )"*/*K* )0F 6#(42 )>*+ I/#3>08! T-%2-I:0 <'= 54&0G$2$*+,) 6$ $(4-%' 54$G4+:$*+,)+ JKDM! JKJK ) &6$/08)+ I4$6(3*,+ %&-? 4-G ),*-%208<)1 %2+,$*).8089 $6? 5$*)-6N,+ 5$24&-/0,+%&089 :)-%&(+C83*A T-6,0: & (;'8&$? *089 54$<-(23* :+ /0> 4-:$,2 &+:(' * U-%&8&0,+89 $4+& +24+(? 80<,- &+G$%5$6+4$*+,)- 2-4-,' $2+8&+<.8-G$ &+/02($*0 $/)-(2A S+5;+,$*+;)I:0 2+(=- 2-4:$:$? 6-4,)&+8<7 += %&-%,+%2' /'60,(3* '=02-8&,$I8) 5'/;)8&,-<1 + 2+(=- 54&-6%)7*&)78)+ & &+(4-%' -,-4G)) $6,+*)+;,-<A S+6+,)+ 2- *).=. %)7 &,$*. %24+2-G). 4$&*$<' H:),0 ) ])+%2+A? P/*B'.*3 3#>1%'."'% "/,*2 K4 >0->* %0')0FB4: X*>0' )G B'-' 0 6/0#/4"'"4 /#(,#91 a%0.48! F24+2-G)+ <-%2,)-&*0(;- )%2$2,0: 6$(':-,2-: 5$4&.6('<.80: 4$&? *3< ;$(+;,0 $4+& &+54+%&+<.80: 6$ 54&0 <-G$ 4-+;)? &+8<) *%&0%2()- +(20*,- 5$6:)$? 20 ;$(+;,-A h)-%&7 %)71 =- 2*$4&0;) < &-,2+,8) 43=,089 I4$6$*)%(A O$(':-,2 %2+,$*)1 $8&0*)? I8)-1 ($,20,'+8<71 %24+2-G)) 54&0? <72-<,+ ;+2+ JKKE?JKDM1 +;- %2+? *)+ 54&-6,+:) 2+(=-,$*-1 &'? ),,- &+6+,)+A h$ *+42$ &+'*+=0>1 * $%2+2,): 8&+%)- %)7 %&-4-G '*+4',($*+C #4&0? %275'<.8 6$ 54+8,+6 %24+2-G).1,)- :)-;)I:0,+*-2 5-*,$I8)1 8$ 6$ -P-(2' 4$&:3* & 2+( 5$*+=,0: ),? *-%2$4-:1 <+(): <-%2 P)4:+ j-,,-? 8$1 6&)I <'= *)-:01 =- * :+<' JKDg 4A,+ 2-4-,)- H:),0 54&0/7? 6&)- ();(+%-2,$*089 :)-<%8 54+? 80A Q),+;)&$*+,- %. <'= 4$&:$*0 & ($;-<,0:) 24&-:+ ),*-%2$4+:)A R54+8$*+,)- %24+2-G)) %2+,$? *),$*0 * 4$&*$<' G:),01 <-%2 &+4+&-: $G4$:,0: %'(8-%-:! 5$,)-*+= 6$(':-,2 54&0<720 54&-& b+67 ])-<%(.1 8$ %2+,$*) *04+& +(8-52+8<) 54&0<7? &-&- :,)- ) G4$,$ :$)89 ) 5$? 5+48)- 6;+ ()-4',(3* $/4+,089,+ T+( &+5)%+,$ * %24+2-G))k \h&-4*)$,(+?u-%&8&0,0 <-%2 G:),.1 * (234-< :$=,+ 4-+;)&$*+> %*$<- ) (+4)-40 &+*$6$? *-1 :)-<%8-: &+5-*,)+<.80: *0? 43=,)+<.8- *+4',() 6;+ 4$&*$<' :)-%&(+C83* ) /)&,-%'1 + 2+(=-,+<;-5%&0 6$%275 6$ '6$G$6,)-C * %.%)-6,)89 +G;$:-4+8<+89^A Pożegnanie lata w Leszczynach e63,0#%,+#3+-#>&% 1$> + :+"#<IZfXX :"#$0 *)&) 3,0#0?4 2+(%?0 #%*)28+( ) ,0 6+A?% *)&+ 3+"#$($%;r"+ :+"#$?) I_fXX< ^+ 3+8%#$ )85$?% 1-0?$0 ()12G3$& 8%*%,02 \Hd7 829,),+#B6$01#%& ^+?$67 + :+"#< IYfZX #%3,0#0?2+(%& 1$> #0139& ^M^e{x< ^+ *5$-#?+B-$?% 1%6)6 3+4 /%($&% 1$> :($%#"% D #0139& gcrr?% -#050 # ^$+2,06 89(?% 20/ $63,0#$0 ( 2)6 *)&% *%,"#+ ()1+8% % -+ (%A?0 (1#)1-) B($02?$0 1$> *%($5$F :-;6*./1 <*.-41 Foto. LP Foto. Grzegorz Leszczyński Pielgrzymka krwiodawców Honorowi Dawcy Krwi z całego kraju przyjechali 13 września br do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu z doroczną pielgrzymką. Tegoroczne pielgrzymowanie do Licheńskiej Pani odbyło się po raz jedenasty, w której to uczestniczyła grupa 7 osobowa wraz ze sztandarem z Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Antoniego Bery z Czerwionki. P&9(?)6 3$05:,#)64 8$ *)&% 61#% B(< ( 5$-.0h18$0/ B($G2)?$< d,%/+() b+?+,+()-. =%(-9( d,($ 81< a0?+? 829,) 3,#0(+"?$4 -#)& 3+($0"#$%&7 A0 20:+4,+-#?0 3$05:,#)6+(%?$0 6% -.%4,%820, 3,#0"0 (1#)128$6 "#$>84 -#)??)< d1< a0?+? #%%304 5+(%&,9(?$0A "+ #:,+6%"#+?)-. ($0,?) $0,%?$0 $?$-/%2)().+?+,+(0:+ 8,($+"%(12(% $ (&G4 -#%?$0 1$> ( 2+ "#$0&+ *0#$?20,04 1+(?0/ 3+6+-) -#&+4 ($08+($< Węgiel dla emerytów Emeryci otrzymają brakującą tonę węgla za rok 2014 tak zdecydował Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalając apelację Kompanii Węglowej. C,%-%/G- "+ /G-0:+ 060,)29( $,0?-$129( :9,4?$-#) ,)6 3$1%5$B6)?% &%6%-. E%1#0:+ L$%12% # -#0,(-% *,<7 :"#$0 $?S+,6+4 (%5$B6) ^%h12(% + 3$0,(1#)-. 8+,#)12?)-. (),+8%-. TG"9( \0/+?+() ,0 3,#)#?%(%&) 060,)2+6 $,0?-$12+6 3,%(+ "+ #%,+8 WXIU< M" 2)-. (),+89( %305%-/> "+ M8,>4 :+(0:+ ( P5$($-%-. #&+A)&% d+63%?$% C>:5+(% T<H< C W 3%s"#$0,?$8% TG" M8,>:+() ( P5$($-%-. +""%5$& %305%-/> d+63%?$$ C>:5+(0/7 2)6 1%6)6 3+"#$05$& 8+,#)12?0 "5% 060,)29( $,0?-$129( 12%?+($18+ TG"9( \0/+?+()-.< M#?%-#% 2+7 $A d+63%?$% C>:5+(% T<H< *>"#$0 ^$05:,#)68> #%8+h-#)&% 2,%")4 -)/?$0 =,+:% d,#)a+(%7 ( 2,%8-$0 829,0/.+?+,+($ "%(-) 8,($ 3+4 "GA%5$ %50/8%6$ 5$-.0h18$0:+ 1%? %5$ $ 6+"5$5$ 1$> #% (1#)128$-..+?+,+()-. "%(-9( 8,($7 #%,9(?+ A)/G-)-.7 /%8 $ #6%,&)-.< a%3,%1#%6) (1#)128$-. -.>24?)-. 8,($+"%(-9(?% %8-/> +"4 "%(%?$% 8,($7 829,% +"*>"#$0 1$> IX 3%s"#$0,?$8% *, ( LMd j=+6 ( C+54?+B-$ W #%,+8 WXIU ()3&%-$; 060,)2+6 $,0?-$ ($(%4 50?2 3$0?$>A?) #% +"0*,%?G $6 I 2+?> (>:5% ( 8(+-$0 [`_ #&< C,%#$0 "+"%28+()-. #%3)4 2%h7 3,+(%"#G4 -% 13,%() d%?-05%,$% \%"-) ^,%(?0:+ e(+?) P+5%< ^,#)3+4 6$?%6)?, "+ 8%?-05%4,$$f ZW UU4I`4`UX< C1#)128$0 +1+*) #%$?20,01+4 (%?0 18$0,+(%?$06 13,%() "+ #%3,%1#%6) 30&?+6+-?$-2(%< ^,#)3+6$?%4 6)7 $A (#9, 12>3?$+?) /012 ( Q#0,($+?-0 D Z L%/% IH j( TdMd a$06$ \)*4?$-8$0/k *G"s ( E$03+"50:&+B-$ IU 5+8< U< C)"%(-%f Cy=HCEeQVCM ^\HTMCc KcCcRN c(05$?% n%,%8+618% Z L%/% I%7 UU4WZX Q#0,($+?8%4R01#-#)?) \0"%8-/%f 205<zS%of ZW _W ZIrII[ Z L%/% I%7 UU4WZX Q#0,($+?8%4R01#-#)?) \0"%82+,?%-#05?%f L+?$8% n+*,#)8 046%$5f /'3*>B9*^'.*)('%0*)"#:6-H.*)('%0*)"#:/'3*>B9*^0."'/0*:6- T2,+?% $?20,?02+(%f '.*)('%0*)"#:6- M3,%-+(%?$0 :,%S$-#?0,085%6f V+6%1# d%/2+-. H:+,%4^+5$:,%S$% T3< # +<+<7 V)-.) \0"%8-/%?$0 3+?+1$ +"3+($0"#$%5?+B-$ #% 2,0B; +:&+1#0h $,085%67 #%12,#0:% 1+*$0 3,%(+ "+ "+8+?)(%?$% 18,929( $ 3,#0,0"%:+(%?$%?%"1)&%?)-. 6%20,$%&9(7?$0 #(,%-% 6%20,$%&9(?$0#%69($+?)-.< M3,%-+(%?$% :,%S$-#?0 #%6$01#-#+?)-. +:&+4 1#0h $,085%6 1G (&%1?+B-$G ()"%(-) $?$0 6+:G *); ()8+,#)12%?0 ( $??)-. *5$8%-/%-. *0# /0:+ #:+")< #%68?$>2+f _<IX<WXIU,< ZATRUDNIĘ Diagnostę samochodowego Prężnie rozwijająca się Firma Wygoda Invest Sp. z o.o zatrudni od zaraz osobę na stanowisko Diagnosty samochodowego w nowo otwartej Stacji Kontroli Pojazdów w Stanowicach przy ul. Żorskiej 2C (przy Stacji Paliw Orlen). Więcej informacji pod nr tel , CV proszę wysłać na adres Zatrudnimy kierowców z okolic Rybnika i Czerwionki w transporcie krajowym. Wymagania: prawo jazdy kat. C, aktualne badania, kurs na przewóz rzeczy, mile widziana własna działalność. Oferujemy stałą pracę i atrakcyjne zarobki. Tel lub CV

9 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 27! paÿdziernik III NOCNY BIEG ULICZNY CZERWIONKA! 13 września po raz kolejny miał miejsce nocny bieg ulicami naszego miasta. Była to kolejna edycja organizowanego od kilku lat biegu, pod nazwą III Nocny Bieg uliczny opuchar Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny. r=+ *$0:%?$% 6+:5$ 12%?G; (1#)1-) 6$&+B?$-) %82)(?0:+ A)-$%< n$0:%-#0 6$05$ "+ 3+8+?%?$% -#20,) -%6$ 6$%12%7 &G-#?$0 "+ 3,#0*$04 Spektakl ZAPODZIOTY DIOBOŁ C?$0"#$05?0 ( +"*)& 1$> 3+?+(?$0 T3082%85 32< 21=(4$.('% >.(?(8m1 829,) ()12>3+(%&?% 1-0?$0 3+,%# 2,#0-$ $ /%8 1$> +8%#%&+ #%(1#0 3+ *,#0:$ #%30&?$%/G- ($"+(?$>< r^+ #%8+h-#+?)6 +"*)&% 1$> 3,0#0?2%-/%?+(0/ 81$GA8$ 32<r`fl hchlfs1 `fl BflbS +'2$4%2*+ 5+,+ ]+4(+ n;)*0ard1$ga8% /012 3,#0#?%-#+4?% "5% 2) ,#) 3,#0-#)2%5$ b%,,)v0:+ ^+220,% $ 6+-4?)-. 96&$,$%A&/. :?$>-$% *)& ")12%?1 IX 8$ ,9(< ^+-#G208,)(%5$#%-/$,+#4 3+-#G& 1$> + :+"#$?$0 WXfZX?% 12%,-$0 12%?>&+ ZU_ #%(+"?$89( (,9A?)6 "+"%/6)7 A0 #($>81#% 1$> 5$-#*% +19* -.-G-)-. 13,%("#$; 1(+/0 1$&)?% 2)6 ")12%?1$0< a()-$>#-g #+12%& ]+;),+ O+*)6 -#%1 c;c_u7 *)& `+*4$2 # ()?$8$06 ccc<<7 % 2,#04 -$ h&+5;+ i+:); ccc<u +12%2?$% +1+*% 3,#08,+-#)&% 602> # -#%4 106 I :+"#$?% IX C1#)124 10,"0-#?$0 96&$,$%A&/. ABCDE?BFDC"GE8EH"B *3I%$.J " :3>9%2/+$K43 *9'5 " " '.()*+% " 45/.6-+% /+%9)$#3-3>$+ " :93L%&63/.I/5 -.9(%K+/; /+%9)$#3-3>$+ " M3-*I%(&34= 3<&N);7 *9.4/= K9./&.($6+ " M3-*I%(&34= 3<&N);7 *32.K(34= K9./&.($6+ " M3-*I%(&34= 3<&N);7 (9%25K34= K9./&.($6+ " O.9'=2'./+% /+%9)$#3-3>$+.-+ Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A (budynek SKOK Ziemi Rybnickiej) tel , tel. kom CZUCHÓW! W dniu roku na stadionie sportowym w Leszczynach odbyła się impreza plenerowa z okazji Pożegnania Lata. Zaproszono znane osobistości sceny zarówno kabaretowej jak i muzycznej. \+#*%($+?)6 6$01#8%h-+6 E%1#0/ P6$?) 2+(%,#)1#)&f 8%*%,02 \%87 #0139& ^+3$9&} +,%# ($058% :($%#"% D a0139& g005} # ^$+2,8$06 -#050< a%?$6 /0"?%8 (+8%5$12% #?%4?) # /%8 H :") /012 -$06?+}7 ^+8+?%/ 1$0*$0}7 ^+8%A 6$?$0*+} -#) \+"#$?8%<35} 3,#08%#%& *5$-#?+B-$ 13+,G "%(8> 3+#)2)(?0/ 0?0,:$$ 2+ (,%# #0 1(+$6 60?%:0,06 L%,-$?06 n%-.%,g7?+2%*0?0,9(?$0 (%A?G +1+*$12+B-$G7 829,0/?%#($18+ -#>12+,+#*,#6$0(% ( 3,#06)B50 #)-#?)6 j3,0#0?20,,%"$+(0/ 1$> "+ ^+($%2+(0/ ^5%-9(8$ -#+4C)-.+(%(-#0/ ( Q#0,($+?-04 R01#-#)?%-. D 6$01#8%?$0,+"#$?8+(0 ( a $?$-/%2)() ()-.+(%(-9( +,%# "),082+, n%,*%,) P+,#%(18$0/4R01#4 -#)h18$0/ #%3,+1#+?+ ()*$2?)-. :+B-$ %*)?%:,+"#$; ()-.+(%?89( #% $-. "+4 *,0 13,%(+(%?$0 +,%# #%%?:%A+(%?$0 ( 1#0,#0?$0 "+*,0:+ $6$0?$% ^5%-9(8$< c6+-/0 *)&) +:,+6?0< C)-.+(%?8+4 ($0 #?$0-$0,35$(+B-$G ()3%2,)(%5$ 1%4 829,)6 #*5$A%& 1$> (+8%5$12% (,%# # -#>B-$G 1(+/0:+ ^,#)4 :+2+(%?$%,+#3+-#>&) 1$> +" 1%60:+,%?%< E% 3+,#G"8$< ^,#0-$0A #,+*$; "+*,0 (,%A0?$0?% :+4 B-$%-. D 69($ /0"?% # "#$0(-#)?< d%a4 ") 6$%& 1(+/0 ()#?%-#+?0 #%"%?$0< e 2%8?% 3,#)8&%" H?$% D /0"?% #?%/*%,4 "#$0/ "+B($%"-#+?)-.?%12+5%208 #%4 ( 3$0,(1#0:+ ( 1(+$6 829,) #"%?$06 ^$+2,% *)& 3,%(4 "#$()6 6%/120,1#2)8$067 % 2%8A0 #%/>4 &% 1$> +3,+(%"#%?$06 :+B-$ 3+ 6$01#4 ^+"-#%1 ($#)2) #%3+#?%(-#0/ H?$% 3,#08%#%&% 13+,+ $12+2?)-. $?S+,4 6%-/$7 6$>"#) $??)6$ 2%8G7 $A ^5%-9(4 8% 3,%($0 +" WX 5%2< =+($0"#$05$B6) 1$>,9(?$0A7 A0 g005?$0 /012 3$0,(1#)6 2%8 #?%?)6 #013+& ,) #:+"#$& 1$> +"($0"#$; "#$0-$%8$< C-#0B?$0/ ( 18,+6?)-. 3,+:%-. H?$ $,01#2) ()-.+(%?89( :+B-$5$f d%*%,02 L&+")-. ^%?9(7 ^0/% -#) CT\b jc)4 A1#% T#8+&% \+*$0?$% e??$ # $ #%/>5$ 1$> 13,#G2%?$067?%8,)-$06 "+ 3,#):+2+(%?$06 3)2%h< C 2,%8-$ %?$%?$0 +*)&+ 1$> +-#)($B-$0 *0# $6$0??)-. #"/>; -#) Rodzinka.pl w mieszkaniu "&+?$< ^+?%"2+ #?%?%?%6 #%,%s5$(g 0?0,:$G H?$%7?$ ?%?% /%8 "+2G" 6$12,#)?$ 19( 8%,%+80 ()#(%&%?% 3+/0")?08 1%60:+ ^$+2,% V0? 3,#0# "+*,#0 #%3+($%"%/G-G 1$> 3,#)1#&G (+8%5$128>7 %50 2%8A0 S,)4 #/0,8>,>8%($-> #+12%& /0"?+:&+B?$ ?%?) H :") /012 -$064?+}< ^+ 2)6 6$&)6 %8-0?-$0 3,#)1#0"& -#%1?% 8,928$0 3)2%?$%< =%6$%? #%3)4 2%& (+8%5$12> /%8 ():5G"% /0:+ -+"#$0?4?$0 A)-$0< #%18+4 -#0?$%< M"3+($0"#$%& *%,"#+,#0-#+4 (+7-#&+($08?$0 6% %?$?% 10? %?$ 2)6 *%,"#$0/ "5% 1$0*$0 -#) "5% #?%4 /+6)-.< Q#%1?% +"3+-#)?08 #"%,#% 1$>?%3,%(">,#%"8+< Q+"#$0??) :,%S$8 1$>?% 3,9*%-. $ ()12>3%-. ( -%4 &0/ ^+51-0< R+1 /0"?+ "%/0 %*) #% -.($4 5> +"0*,%; -+B,9(?$0 $12+2?0:+< ^+ 2)-. 30&?) /$ -.($5%-. 3,#)1#0"& -#%1?% (,>-#0?$0 "5% :+B-$ +,%# #,+*$0?$0 (1395?0:+ 3%6$G28+(0:+ #"/>-$%< g005 3,#08%#%&?%,>-0 ()-.+4 (%?89( 3,0#0?2 ( 3+12%-$?%/?+(1#0/ 3&)2)< E$01202) (1#) "+*,0 1#)*4 8+ 1$> 8+h-#)< V)6?$06?$0/ "#$0-$%8$ /0"?+:&+B?$0 12($0,"#$&)7 A0 ^$+2, 3$-.% $ O0:+ *%?"%} 2+?+,6%5?$7 6$5$ $ *%,"#+ 3,#)/%s?$ + -$03&)-. 10,4 -%-.< Q$ # 8+50$ 12($0,"#$5$7 A0 "#$0-$ #%4 ( 20/ 35%-9(-0 1G (%,2+4 B-$+()6$ % $-. +1+*+(+B-$ *%,4 "#+ "+*,#0 (,9AG?% 3,#)1#&+B;< 1&9( 18$04,+(%?)-. "+ d%",) a%,#g"#%/g-0/ ^5%4-9(8G +,%# (+*0- $?$-/%2)()7 ( 829,0/ 6$05$ ^+ 3+?%" :+"#$??0/,+#6+($0 (1395?$0 # -#>B-$G 1$>?% 8+?-0,2< ^+($%2+(% ^5%-9(8% C)-.+(%(-#% 1$> ( Q#0,4 ($+?-04R01#-#)?%-.< ^^MCr/012r35%4-9(8G 1+-/%5$#%-)/?0:+ $ 6$0B-$ +*0-?$0 W[ ()-.+(%?89(<rE$?$0/1#% 35%-9(8%r"#$05$ 1$>?% "(% L$01#8%4?$% \+"#$?8+(07 829,0 ( ^%5+($-%-. $ ( M,:%?06 3,+(%"#G-)6 35%-9(8> /012 T2%,+12(+ ^+($%2+(0< Q0506 /0/ "#$%&%5?+B-$ / &?$0?$0 3+"12%(+()-. ( #%8,01$0 +3$08$ $ ()-.+(%?$% #%4 30(?$%/G- ()-.+(%?8+6 3+#*%($+4?)6 -%&8+($-$0 -#>B-$+(+,+"#$?)7 -%&+"+*+(G +3$08> $ ()-.+(%?$07 #%4 13+8%/%?$0?$0#*>"?)-. 3+2,#0* *)2+4 ()-.7 (13+6%:%/G-)-. $ 3+#$+6$0 /G-0:+ ( #%8,01$0 $ S+,6%-. ()?$8%/G-)-. # 3+4 2,#0* ()-.+(%?89(7 3,#):+2+(%?$0 ()-.+(%?89( "+ 1%6+"#$05?0:+ 8+?2%829( # *$+5+4 :$-#?)6$,+"#$-%6$ $??)6$ -#&+?4 8%6$,+"#$?) ()-.+(%?8%7 3,%-> #,+4 "#$?G "#$0-8%7 %50 3,#0"0 (1#)128$6 3+"0/6+(%?$0 "#$%&%?$% ( 3+(,+4 "#$0-8% #?%504 #$0?$%,+"#$?) (,+"#$??)-. S+,6%-. +3$08$ #%12>3-#0/< M 2)67 A0 35%-9(8% 130&?$% (1#)124 8$0 ()6$0?$+(0 ()A0/?+,6) #%30(4?$&%?%1 (13+6?$%?% (-#0B?$0/ (1#0-.4 H?$%7 829,% (,%# #,+"#0h12(06 1$> ( \+"#$?8+()6 j(-#0b?$0/ D 3,#0" 3,#04 81#2%&-0?$06 D ( =#$0-8% R$3+(0/?% #0 (1#)128$-.< ^+"-#%1,+#6+() 3,#03,+4 (%"#+?0/ 3,#0" 3,#)/%#"06 :+B-$ "+4 B($%"-#)&%6 ($050 -$03&% #0 12,+?) 20/ "#$0(-#)?)< M3+($%"%&% ( *%,"#+ "+/4,#%&) 13+19* + 2)67 /%8 ():5G"% $ "#$0??0 A)-$07 + #%1%"%-.7 +*+($G#8%-. %50 $ 3,#)/06?+B-$%-.< M 2)67 A0 (1#)4 1-) 1$> /%8,+"#$?%7 (13$0,%/G 1$>?%(#%/06 $ 3+6%:%/G< d%a") 6$04 (% :+,1#0 "?$7 %50 A0*)?$0 +1#%50;} 12%,%/G 1$> A); ( #:+"#$0 13>"#%/G- (1395?$0 -#%1 1$>?%(#%/06 1%6+"#$05?+B-$< E$0 /012 +2,#)4 6%; -+B 3+"%?0?% #&+20/ 2%-) 50-# /012 3+*$0,%; 508-/07 &%3%;?+(0 1$>?% *&>"%-. $ (%5-#); "+ 8+h-%7 *+ 3,#0-$0A?%(02 3+?%/($>81#)6 ( #%4 B($0-$ 1&+h-0< n+ 8%A") -#&+($08 #%4 1#-#>B-$0< a 6+/0/ 12,+?) *%,"#+ 1$> -$01#>7 A0 "+12%&%6 6+A5$(+B; 3+#?%?$% 2%8 6G4 ",)-.7 6&+")-. -#>12+ ( 13+19* 8,#)("#G-) 3,#0# 13+&0-#0h12(+< C 6&+"+B-$ -#> "#$&%6 "+ =#$0-8%?% d%,+5$?4-0} (,%6%-. $ 6%6?$04 +"3%,20 (,%A0?$07 A0.$12+,$% #%2+-#)&% 8+&+ 12%($%/G-?% 6+/0/ ",+"#0 20 (13%4?$%&0 "#$0-$%8$ 4a%,9(?+ # /%8 $ # ^%5+($- D 3+?+(?$0< d%a") ( 3+30&?$% /%8$0B *&>")< C%A?0 / %*) ()-$G:%; (?$+18$ $ 1$>?$0 3+""%(%;< ^,#0:,%?)6?$:")?$0 /012 20? %?G& "+ (%58$ 50-# 20? ""%& 1$>?% 12%,-$0< ^,%(4 "% /012 2%8%7 A0 2+ (&%B?$0 +" 2%8$-. 1$> 063%2$$7 3+1#%?+(%4?$% "+ 20:+ -+ 6%6)7 +2(%,2+B-$ $ A)-#4 5$(+B-$ (+*0- $??)-.7 %50 3,#0"0 (1#)128$6 -$0,35$(+B-$ 3+12,#0:%?$% B($%2% ( 8+5+,+()-. *%,4 (%-.7 2(%,#)7?%(02 /0B5$ ()"%/0 1$>?%67 A0 6+A?% #6$0?$;?% 5031#0< n+ +" 8+:+7 /%8?$0 +" "#$0-$ D #?$0,#%"8+ +:,+64?)6 *%:%A06 "+B($%"-#0h D 6%6) O%8 A);t} "1#(*.-1 96&$,$%A&/1

10 10 nr 27! paÿdziernik 2014 Nasze Miasto! Nasza Gmina Spotkania z ciekawymi ludźmi Poznajmy się 23 września 2014 r. w Bibliotece Publicznej odbyło się niecodzienne spotkanie z historią gminy Czerwionki-Leszczyn. P+B;6$ 13+28%?$% *)5$ V+4 6%1# a%/g- D.$12+,)87 3%1/+?%2 CZERWIONKA! +,%# n&%a0/ H"%64 -#)8 D /+?0,7 6$&+B?$8.$4 -0?4?0/ "5% :6$?) 32<f KQ#0,($+?8%4R01#-#)?)?% "%(4?0/ S+2+:,%S$$7 3+-#29(8%-.7 6%4 3%-. $ 35%?%-.N< d1$ga8% #%($04,% *%,"#+,#%"8$0 $ -0??0 6%20,$%4 &) M:,+6?0 (,%4 #,+*$&) 3+-#29(8$ $ #"/>-$% 3+(12%/G-0/ 8+3%5?$ =>*$0h18+ $ 35%?) +1$0"5% S%6$5+89(< C 2,%8-$0 3,+/08-/$ 3+&G-#+?0/ #?%,,%-/G 3,#0"12%($+4?+,0%5$% $??)-. -#%19(?%1#0/ 6$0/1-+(+B-$< Wyjazd studyjny seniorów z UTW W najnowszym wydaniu programu Senior.tv ukazała się relacja pana Jana Müller, uczestnika projektu pn.: Senior: enter, z wyjazdu seniorów z Czerwionki-Leszczyn do Istebnej, Koniakowa oraz Jaworzynki zorganizowanego w ramach wizyty studyjnej do prężnie działającego Istebniańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. ^+"-#%1 20/ 8+B-$9& 3<(< =+*,0:+ ^%120,#%7 -) 13+28%5$ 1$> # 2%620/4 V,9/12)8 D 6%5+(?$-#) 3,#)1$9&08 1#)6$ 10?$+,%6$ O%(+,#)?8$7 ( 829,)6 1-.+"#G 1$> (+89& e120*?$%h18$0:+!?$(0,1)4 :,%?$-0 ^+518$7 T&+(%-/$ $ Q#0-.7 V,#0-$0:+ +,%# 6$05$ \0:$+?%5?0 KE% P,%3$0N +8%#/> 6< $?< #($0"#$;f ( O%(+,#)?-07 ( 829,)6 O%?% C%&%-.% ( e120*?0/ H?"#$+4 -.%5$ 2%8A0 3,0508-/$ 3%?% O9#0S% &9(-07 ()12%(> 2(9,-#+B-$ 5+8%54 L$-.%&8%?% 206%2 3%120,12(%?0/ +,%#?%/($>81#G?% B($0-$0 +,%# 10,9( +(-#)-. d+,+?8> d+?$%8+(18g ( P6$?4 +,%# *%-9(8> ( d+?$%8+($07?)6 ( e120*?0/7 ( 829,0/ (),%*$% 1$> 10,)< CZERWIONKA! Q)85 3,+:,%69( KT0?$+,<2~N /012 3,+(%"#+?) 3,#0# ( 3,+/08-$0 KF-?,)$4k -,2-4N (1395?$0 #!?$(0,4 1)20206 V,#0-$0:+ ( Q#0,($+?-04R01#-#)?%-. $ 5+4 8%5?G 6&+"#$0A+(G 2050($#/G $?4 20,?02+(G -#0,($+?8%<+,: "#$%&%4 /G-G (,%6%-. K]-6)+ U+/! 5$42+; 8&-4*)$,(+A$4GN< ^,+/082 KT0?$+,f 0?20,N /012 (139&S$?%?1+(%?) #0 B,+"89( L$?$120,12(% ^,%-) $ ^+5$2)8$ T3+&0-#?0/ (,%6%-. \#G"+(04 :+ H82)(?+4 B-$ T3+&0-#?0/ M19* T2%,1#)-.?% 5%2% WXIU4WXWX< Spotkanie z siostrą Faustyną LESZCZYNY! 25 września w Zespole Szkół Specjalnych im.w. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach, odbyły się zajęcia otwarte z religii, prowadzone przez katechetkę panią Barbarę Bańczyk. Zaproszonymi gośćmi byli uczniowie ze Szkoły Specjalnej nr 7 z Rybnika wraz ze swoimi opiekunami. V06%206 3,#0(+"?$6 13+4?$% i($%2%7 ( :"#$0 "#$04 *06< E$013+"#$%?8G *)&),9(4 28%?$% *)&% 3+",9A 3,#0# A)-$0 -$ 6$%&) 6+A5$(+B; #%/>-$% 3,+(%"#+?0 602+"G 6%&0/ b050?8$7 829,% 39s?$0/ 12%4?)-. *+"s-9(< V06%206 #%/>; \+#($/%/G-0:+ C0,+?$8$ &% 1$> #?%?G "#$B 1$+12,G *)& %?$0 # A)($+&06 D T.0,*+,?07 3,+(%"#+?0 3,#0# +" n+a0:+ L$&+1$0,"#$%< M3+($04 (+"G7 829,0 3+3,+(%"#$&% 3%?$ 3%?$G L%,#0?> n%,2+1#08< =5% B-$ + H:?$01#8% E+(%8<!-#?$+($0 "#$0-$ *)&% 2+ (13%?$%&% +8%#/% ( /%8 (%A?% /012 (+"> 16%8+(%5$7 "+2)8%5$ % 2%84?%($G#%?$% *5$A1#0:+ ( "#$1$0/1#)-. A0 /G D 3+3,#0# ($05+#6)4 # $??)6$7 1(+/0/ 1$&) (0 (1#)128$-. 1&+(G E%/($>81#G +,%# 13,%(?+B-$ $ ()"%,#0?$%-. -+"#$0??0:+ A)-$%< %2,%8-/G *)&% K8G3$05N ( -.+()-.< V %?$0 #%8+h4!B($02?$0?$06 20: %?$% *%10?$07 3,#) "s($>8%-. -#)&% B($02?% #%*%(% $ ;($-#0?$% *)&) #%/>-$% ( T%5$ =+B($%"-#%4 6+,#% 3+",+#B($025+?)6?$04 ( 1%5$ #%*%(< 27 września przed obiektem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czerwionce została zorganizowana druga edycja festynu Poznajmy się. e63,0#>,+#3+-#g& ()12>3,04 1#89&8$ ( R01#-#)?%-.< =#$0-$ -)2%2+,18$ 3%?$ e#) L%5%,# $ 6&+"#$0A #%3,0#0?2+(%&) 1(+4,% #%3,0#0?2+(%&% #:,+6%"#+?0/ /0 829,0 1G ()?$8$06 -$>A8$0/ 3,%4?%:,+"G ( ($0,1# 3+ -) /%8 $ 1%604 a%,%# 3+?$0/ 3+" 1-0?G :+ 2,0?0,% D 60"%5$12) (),+1&+ #%(+"?$89( ( D \%S%&% (%58$ V%08(+?"+ #0 ^+501#%8%< ^+ 2)6 CZERWIONKA!! Nasz Powiat 3,#)1#&% 8+50/?% K-+B ( 8%4 305$ KV,#) MS$%,) =,+:$ "+ #013+&9(f K\0:%5 +,%# Kd%1$% $ =%,08N7 % 2%8A0 =O% d+50/?)6 206 *)&% 6+A5$(+B; 13,%("#0?$% 1(+/0/ 8+?")-/$ (,%# # 3,+(%"#G-G -%&G $63,04 #> #%/>; D 3%?$G H:?$01#8G M,4 :%?$#%2+,#)?$0 #%3+6?$05$ +?%/6&+"1#)-. #%30(?$%/G- $6 5$-#?G,+#,)(8> ( 3+12%-$ #%4 *%(7 6+A5$(+B; 3+6%5+(%?$% 1+*$0 2(%,#) -#) 35%4 12)-#?0< E% 3,#):+2+(%?)-. *%#%,8%-. 6+A?% *)&+ 8%,28$ +8+5$-#?+B-$+(07 % 2+ (1#)128+ ()8+?%?0 (&%1?+,>-#4?$0 CVa< a 8+50$ "5% 16%8+1#) 3,#0($4 "#$%?+ 8$0&*%18$ # :,$55%7 KB5+? %/"% -.50*% #0 16%5-)6N %5*+ KB5+?18$ 8+&+-#N< =+-.9" # #+12%?$0 3,#0#?%-#+?)?% #*5$A%/G-G 1$> ()-$0-#8> "5%!-#012?$89( C%,1#2%29( # Q#0,($+?8$< C +,%# $-.,+"#$? *%,"#+ #% 5$-#?0 3,#)*)-$0 $ 5$-#)6)7 A %6) 1$> #%,+8< "1#(*.-1 96&$,$%A&/1

11 Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat nr 27! paÿdziernik To nic nowego T20S%? Q$08%(18$,+#3,+6$0?$+?) %?%5$#+(%& 1(+/0?+(0 "+B($%"-#0?$% A)-$+(0< C&%B?$0 #"%& 1+*$0 13,%(>7 A0?%/*%,"#$0/ :+ 20?,+"#%/ ($0"#)7 829,)?%#(%& KCec=a ^..$$ D VM EeQ EMCcPMN< E%#(% 2% 3,#)1#&% "+ :&+() :") -#)2%& 8+60?4 2%,#0 (%,2+B; 1#8+50h # #%4 +1+*$120:+7?3<f KY :%"%?$% + L%,)?) $ -#0:+B +-#)($120:+N %5*+ K^+($0"# -+B -#0:+ *)6?$0 ($0"#$%&N $2"<7 $23<< ^+"+*$0h12(+ 3+6$>"#) T20S%?06 % ((< (3$19( /012 2%8$07 A0 T204 S%?,9(?$0A "+12,#0:% S%82 +-#)($12+B-$ 3+#?%?)-. #%1%"< V)58+ ( /0:+ 3,#)3%"4 2+ "+"%28+(+ 3+4 /%($0?$0 1$> 3)2%h ( KO%8 6+:&06 (-#0B?$0/ 20:+?$0 18+,+ 2+ 2%8$0 +-#)($120t O%8 6+:&06 20:+ (-#04 B?$0/ Eec TVMTMCH t O%8 6+:&06?$0 "+12,#0:%; 20:+ # -#)6 6%6 -+"#$0??$0 "+ -#)?$0?$%tN< R0-# #%6$%12 #%",>-#%; 1$> *,%8$06,%-/+?%5?)-. +"3+($0"#$?% 3+()A1#0 3)2%?$% T20S%??%/1#)*-$0/ /%8 2+ 2)58+ 6+A5$(0 ^\acqbm=ae =M =aehxh4 EeH $ (",%A%?+(+ 3+#?%?G7 +-#)($12G ($0"#> ( 1(+$6 -+"#$0??)6 Q#)?$& 2%8 ($05+8,+2?$0 $ #%(1#0 +"4?+1$& # 20:+ 8+,#)B-$7 50-# "+2)-.4 -#%1 3+#?%?0 #%1%") +"?+1$&) 1$> "+ "#$%4 &%h 829,0 1G *%,"#+ (%A?0 %50 6%/G /0"?G (%"> D 0S082) $ (%?$% 1G +"&+A+?0 ( -#%1$0 $?$0 ($"%; $-. % 3,#0# 2+ /012 /0 #,0%5$#+(%;< H50 +" "(9-. 6$01$>-) T20S%? ($0 -+ #,+*$; 'W'>"4, >/N">0% B(*)0' D?$06%5 3+ $-. Q+ 2+ #% +-#)($4 12+B;t VG +-#)($12+B-$G /012 69#: #%3,+4 :,%6+(%?) %?%5+:$-#?$0 /%8 O0A05$ (3,+(%"#$1# +"3+($0"?$G 8+60?4 Ekscytująco pożyteczne podpowiedzi!!! PdP (PRZEDSIĘBIORCA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW) ">7 2+ *>"#$0 +? ()8+?)(%& ?$% *0# #%12%?+($0?$%7 $ *0# $12+2?0:+ 0?0,:$$< Q+ (%A?0?$0 2,#0*% *); ()1+8$0/ 85%1) 3,+4 :,%6$12G %*) 2%8$ 8+" "5% 1(+4 /0:+ V,#0*%?%2+6$%12 3+#?%; /0"?G # 3+"4 12%(+()-. #%1%" 3$1%?$% 829,% 13,+(%"#% 1$> /G-0:+ $S j#"%,#) 1$0 wk #,+* y m />#)8 3,+:,%6+4 (%?$%?% />#) $7 *>"#$0 *,#6$%&%f DX'&'-0 (3*/(4 )0F )4"1*B9* d "# #3 /*(1 (/NE el: P") 2> #%1%">7 2+ #"%& 1+*$0 13,%(>7 A0 ($050 3,+*5069( ( /04 :+ ()?$8?>&+ # 20:+7 A0?$0B($%4 "+6$0 #%3,+:,%6+(%& 1(9/ 69#:< ^,#)4 8&%")t ^,+1#> *%,"#+ D +2+ -#>B; #%3$4 189( T20S%?%f K4 O0A05$ +:5G"%6 60-# 2+ +2($0,%6 3$(+< H /0B5$ ()3$&06 3$( ($0,%6?%12>3?0< D O0A05$ A+?% 6?$ "?+1#> :&+1< D O0A05$ /%"> 1%6+-.+"06 2+ #%(1#0 3+"/%"%6 1&+")-#0< D O0A05$ "#(+?$ 2+ (&G-#%6 ",#068>< D O0A05$ 3,#)-.+"#> # 3,%-) 2+ (&G-#%6 2050($#+,< D O0A05$ 1$%"%6 "+ ( 3,%4 -) 2+ (&G-#%6 $?20,?02 $ 3,#04 :5G"%6 ($%"+6+B-$<N cs082f ƒ Eec LHL QaHT! D *+ #% 39s?+ (12%/> j",#068$ -#%1%6$ 3,#0-$G:%/G 1$> "+ D *+ (-$G:%6 1$> ( ($04 5+:+"#$??0 +:5G"%?$0 2050($#/$ j6%/g- B($02?G ()69(8> ( 3+12%-$ #6>-#0?$%k< ƒ Eec Cy\HneHL Te C ^\HQy e C cgcdqec Te TV\cT!O D *+ +:5G"%?$0 3,#0-$G:% 1$> (?$04 18+h-#+?+B;< ƒ LHL TxHnc \crhqoc \M4 =aeeec D?$0 13>"#%6 # "#$0;4 6$7 *+ K#6>-#+?)N +:5G"%6 2050($#+,7 A+?% 1$> -#)6 6?$0 /07 ($>- 3+"?+1#>?%?$G :&+1 $ +?% (9(4 -#%1 1$> /01#-#0 *%,"#$0/ -#)6 6?$0 /01#-#0 *%,"#$0/ ($>- /01#-#0 *%,"#$0/ 3+"?+1#> :&+1 D *&>"?0 8+&+< ƒ LHL EH=CHP D *+ /06 #% 1&+")-#) $ 3$/> #% 3$(%< T20S%? "+($0"#$%& 1$> 3+"4 -#%1 1#8+50?$%7 A0,%# #%3,+:,%4 6+(%?) 69#:?$:") #%3+6?$ 1(+$-.?%()89(< E$0 6+A?% 20:+ 2,(%50 %50 6+A?% :+?%"3$1%;< C #+12%4 ($; 3$0,(1#G -#>B; -#)5$ w "%?G %50 ( 6$0/1-0 "+2)-.-#%1+(04 :+ y j,0%8-/$k?%50a) (3,+(%4 "#$;?+() yv< C 0S08-$0 3+4 (12%/G?+(0 D O0A05$ jw +:5G"%6 60-#k 2+ ef< D O0A05$ jw A+?% 6?$0 2+ ef< D O0A05$ jw /%"> 1% "06k 2+ ef< D O0A05$ jw "#(+?$ 2+ ef< D O0A05$ jw 3,#)-.+"#> # 3,%-)k 2+ ef: D O0A05$ jw 1$%"%6 "+ ( 3,%-)k 2+ ef: Q+ 6+A0 *); ef8 S#&'.0% E4+,42 >#.*.0' 9*>0'9I *>B90 *-E# %4I-: T20S%?%?%/*%,"#$0/ #%S%1-)?+(%&% 3,+12+2% 2) ?" +,%# 2+ /%8 6+A0 *); 1%6% 6)B5 ( #&)-.?%()89(< T#)*8+ 3,#):+2+(%& 1(+/0?+(0 yvf D O0A05$ +:5G"%6 60-# 2+ jyv 1$>:%6 3+ (+"> # -)2,)?Gk< D O0A05$ A+?% 6?$0 2+ jyv 6)B5> 1+*$0 K12%,) # 6$0;,%-/> -#) -.-01# *); 1#-#>B5$()Nk< D O0A05$ /%"> 1%6+-.+"06 2+ jyv 3+"4 /%"%6 *%8%5$0k< D O0A05$ "#(+?$ 2+ jyv ()&G-#%6 :+7 (12%/> +*+8 &9A8% $ 3,#0-$G:%6 1$> "(%,%#)k< D O0A05$ 3,#)-.+"#> # 3,%-) $ -.-> (&G-#); 2050($#+, 2+ jyv $"> 3+*%($; 1$> # "#$0;6$k< D O0A05$ 1$%"%6 "+ ( 3,%4 -) 2+ jyv +2($0,%6?%,#>"#$0 "+ 35%?+(%?$% $,+*$> "#$0??) 35%? 3,%-)k< ^+()A1#0 8+60?") EH=^eTHEc 3,#0# T20S%?% 3,#)?$+1&) 0S082 +" 3$0,(1#0:+ "?$% 12+1+(%?$% $ 2+ ( +*1#%4,%-. # 829,)6$ 6$%& 3,+*506 +" 5%2< =+ 20:+ T20S%? 6+4?$2+,+(%?$% 0S0829( #6$%? "#$>8$ (3, ?") KO0A05$ 2) h4 -#>,+*$; "#$0??) 35%? 3,%-) 2+ 6+?$2+,$?: (",%A%?$% 1(+$-.?+()-.?%()89(N< T2(+,#)& ( 20? 13+19* h $ /01#-#0 *%,"#$0/ #($>81#)& 1(+/0 1#%?10?% 2,(%&G #6$%?>< O0A05$ -#)2%/G- 20? #%,0%:+(%&0B ( 13+19*7 829,) -.%,%820,)#+(%& ($>81#+B; ?2%,#) 3+" 1#8+50?$ ,0 +"*)& T20S%?7?3<f 3+/%($&% Q$0*$0 6)B5 jy 2%?$ 6%,802$?: ()-$G:?G; +"0 6?$0 8%1> 6?$0 2+?$0 #%"#$%4 &%k 2+ #%6$0?$; y?% jyv (",+A> #)6 3,#0-#)2%&06 $ 13,%(4 "#>?% (&%1?0/ 189,#0 -#) "#$%&%<k Dwie pierwsze osoby, które zadzwonią lub wyślą sms-a na numer na hasło: NASZE MIASTO otrzymają 98% rabat na usługę realizowaną przez firmę PRZE- MYK: 8 godzinny audyt w wybranym obszarze w Państwa firmie zakończony propozycją działań pozwalających zwiększyć zyski albo szkolenie Skuteczna zmiana zachowań i postaw przeprowadzone w Waszej firmie (indywidualne lub grupowe) (wartości usługi 3000 zł netto cena po rabacie 60 zł) STANOWICE! W minioną sobotę w Stanowicach w obecności przedstawicieli władz powiatu, gminy i miasta oraz zaproszonych gości odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowo budowany zakład firmy Tenneco Silesia. Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny powstaje czwarta fabryka koncernu Tenneco w Polsce. r=0-)#/0 ( 13,%($0?+(0/ $?(012)4 -/$ #+12%&) 3+"/>20 3,#0# #%,#G" V0?? *$0AG-0/ 1)4 :+13+"%,-#0/ $ 3+5$2)-#?0/ ( +,%# 3,#0# ()"0-.+(0 "+ 3+/%#"9( 1%6+-.+"+()-.< S%*,)8> 2%/7 ( T2%?+($-%-. $ 6%6) B($%"+6+B;7 A0 6$01#8%h-) -#08%/G?% 2(+,#+?0 3,#0#?%1 6$0/1-% 3,%-)N 12+B; b0?,)8 L$-.%5$87 "),082+, V0??04 -+ ^+518% ( D KP9,?$-2(+ ( ^ $> % 3+?$6 ()30&?$%/G S$,6) # $??)-. *,%?A< V%8 /012 (,9(?$0A ( 2)6 E% Nowa fabryka Tenneco 20,0?$0 P6$?) $ L$%12% Q#0,($+?8%4 R01#-#)?) 3+(12%/0 -#(%,2%7 3+ $ P5$($-%-. S%*,)8% V0?4?0-+ ( ^+51-0< L%6)?%"#$0/>7 A0 0S084 2) 3,%-) +19*7 829,0 #?%/"G #%"+(+5G 85$0?29(7 (&%B-$-$05$ V0??0-+< L)B5$6) /0"4?%8 3,#0"0 (1#)128$6 +?%1#)-. (139&4 3,%-+(?$8%-.7 * %?+($G?%/4 ($>81#) 8%3$2%& S$,6)< C%,2+B-$ V0?? G 139/?0 #0 B5G18$6$ (%,2+B-$%6$7 "5%20:+ 20A / ,#08+?%?) + 1$0?+(0/ $?(012)-/$< d$0") 3+,%# 3$0,(4 1#) 13+28%5$B6) 1$> # P6$?) $ L$%12% Q#0,($+?8%4 R01#-#)?)7 #+*%-#)5$B6) #%%?:%A+(%4?$07 10,"0-#?+B; $ A)-#5$(+B;< ^+#?%5$4 B6) 829,#) -.-G #?%6$ (139&3,%4 -+(%;< =#$>8$ 2)6 "+18+?%&)6,05%4 -/+67 3,%-0 6+:G *); 2%8 #%%(%?1+(%?)6 02%3$0< L%6) "+4 (+") # +12%2?$-. 2):+"?$7 A0 /0120B-$0?$0#() ?$7 #% 2+ (13%,-$0N D #(,9-$& 1$> "+ 3,#0"12%($4 -$05$!P$L b< L$-.%5$8< re% $?(012)-/$ 3+(12%?G "($0.% ($0,#-.?$ IX 2)1$>-) 604 2,9( 8(%",%2+()-. 8%A"%7 % 2%8A0 ")?08 ^+"-#%1 1+*+2?$0:+ #%3,0#0?2+(%?+ S%*,)8$< ( #%8&%" 6%,+#3+-#G; 3,+4 ()"04 -.+()-. "5% -#+&9(8$ B($%2% 6+2+,)#%4 -)/?0:+< V0?? $>"#)?%,+"+() 8+?-0,? 6+2+,)#%-)/?)7 8+?2,+5$ 06$1/$ 13%5$?7 1)1204 6) 8+?2,+5$ /%#")7 %6+,2)#%2+,) +,%# #%($01#0?$%< S$,6) 2,%S$%/G "+ 1%6+-.+"9( 2%8$-. 6%4,08 /%8f g+,"7 L%#"%7 ]+581(%:0?7 nlc -#) 20A ]+5~+< rk=#$1$0/1#0 ()"%,#0?$0 /012 0S08206 ()2>A+?0/ 3,%-) +19*N D 3+"8,04 B5$& C$01&%( O%?$1#0(18$< D 1(+$6 (139&3,%-+(?$8+6 #% "#$%&%?$%?%,#0-# 3+#)18%?$% $?(012+4,9(7 (139&3,%-> $ #%%?:%A+(%?$0 ( 3,+-01$07 829,0: /012 S%*,)8$ $ 2(+,#0?$0?+()-. 6$0/1-3,%-) D #(,9-$& 1$> "+ +*0-?)-.7 3,#0(+"?$-#G-0:+ \%") L$0/18$0/ L%,4 8% ^,+S%18$ +,%# 30&?+6+-?$8% "1< ^5%4?+(%?$%7 $ P+13+"%,8$ P,#0:+4,#% C+5?$8%< D KT&+(% ("#$>-#?+B-$ 2%8A0 "+ $?(012+,%< #% 829,)6 S$,6% +*"%,#)&%?%1#G P6$?>< T%6+,#G" /012 3%,2?0,067 12%,%4 6) 1$> 13,#)/%;7 (18%#)(%; $ 3+6%:%;N< 2%8A0 "+ (13+6?$%?)-. (%,2+B-$ S$,6) V0??0-+ D KL$01#8%?$0-?%1#0/ :6$?) ($0,?) / ($ 3,%-)< L%6?%"#$04 />7 A0 +1+*)7 829,0 #?%/"G *>"G 6+:&) 5$-#); 2%8A0?% "+*,0 $ 3,#)-.)5?+B; 8$0,+(?$-2(%N< ^+"#$>8+(%?$% +,%# A)-#0?$% 3+4 6)B5?+B-$ ( S%*,)8$ S$,6) 18&%"%& 2%8A0 T2%,+12% \)*?$-8$0:+ =%6$%? L,+($0-< =+ "+&G-#)& 1$> 2%8A0 ^$+2, T$8+,% # d%2+($-8$0/ T30-/%5?0/ T2,0S) c8+?+6$-#?0/< D K^+,%# 3$0,(1#) %5$B6) 1$> # $?(012+,06,+8 3+"4 -#%1,+#69( + 20,0?$0 dttc ( 12,%")< M" "0-)#/$ + 6$?>&+ #%50"($0 "#$0($>; 6$01$>-)< =04 20,6$?%-/% $ #%%?:%A+(%?$0 (1#)128$-. 12,+? 3+#(+5$&) "+3,+(%"#$; "+ 829,) 6%6) +8%#/> 3+"#$($%; "#$BN< rv0,0??+(0:+ #+12%& 3+4 B($>-+?) 3,#0# 3,+*+1#-#% 3%,%S$$ 3(< B(< O%-8% ( T2%?+($-%-. 81< 1#% d1$g"# 3,+*+1#-# 13,%(+4 (%& 2%8A0 61#> B($>2G ( $?20?-/$ (1#)124 8$-. #%%?:%A+(%?)-. ( S%*,)8$< r=5% ()"%,#0?$%7 1)6*+5$-#?) %827 3,#0# 12%4,+12> \)*?$-8$0:+ +,%# 12,#% P6$?) $ L$%12% Q#0,($+?8%4R01#4 -#)?) ( /0"?G # 3+(12%/G-)-. B-$%??+4 (0/ S%*,)8$7 3+"3$1%5$ 3,#0"12%($-$050 +,%# S$,6) V0??0-+<

12 12 nr 27! paÿdziernik 2014 CZERWIONKA! Drugi już sezon artystyczny w nowoczesnym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym otwarty! Miniony rok udowodnił, jak bardzo to miejsce było potrzebne podkreślił burmistrz Wiesław Janiszewski. rc0 %,2)12)-#?0:+ ( 8+6$1%,# d+6$1/$ (0(?>2,#?0:+ $ 3,#0"1$>*$+,-#+B-$ +,%# 6%&)-. $ B,0"?$-. 3,#0"1$>4 *$+,12( c5a*$02% n$0h8+(18%7 6%,1#%&08 C+/0(9"#2(% i5g4 18$0:+ L$,+1&%( C+/0(9"#2(% i5g18$0:+ P,#0:+,# C+5?$87 ($-012%,+12% \)*?$-8$0:+ H5081%?",% +,%# :+13+"%,#0 P6$?) $ L$%12% Q#0,($+?8%4R01#-#)?) D C$01&%( O%?$1#0(18$7 #%12>3-% H?",#0/ 108,02%,#!P$L O9#0S a%189,18$7 5$-#?$0,%"?$7 3,#0"4 12%($-$050 #%8&%"9( 3,%-)7 +,%# S$,6 $ "#$%&%/G-)-.?% 20,0?$0 P6$?) $ L$%12%< 3,#):+2+4 (%?+ D?$0 D # +:,+6?G 12%,%??+4 B-$G7 "*%&+B-$G + 1#-#0:9&)7 % #%4,%#06 #,+#6%-.06 D #%3,+1#+4?+ *+($06 %,2)12>?%/()A1#0:+ Polityka prorodzinna a liczba dzieci w rodzinie Od kilku lat słyszymy o szeroko zakrojonej polityce prorodzinnej. Chodzi o to, by zrobić wszystko, żeby Polacy zechcieli mieć więcej dzieci. ^,+*506 ( 2)67 A0 398$ -+7 ^+58$?$0,+"#G ($>-0/ "#$0-$< 12%2)4 12)-#?0:+ WXIZ ZJ`7J 2)1< "#$0-$< V+ 6?$0/?$A 3+4 3,#0"?$6< =+ 20:+ "+-.+"#$ ($>84 1#% 5$-#*% #:+?9(7 12G" *$0,#0 ()?+4 1#G-) 4X7XI #?%-#%7 A0?% IX 2)1< 6$01#8%h-9( IX +19*< n%"%-#0 +" "%(?% "#(+?$G?% %5%,67 A0 ^+5%-) ()6$0,%/G< T#%4 1$>7 A0 "#$B /012?%1 ZYU`J 2)1< +19*7 % 3+" 8+?$0- wwe (< *>"#$0?%1 3,%($0 3+&+(> 6?$0/< =5%-#04 :+t n+?$18% +" WX 5%2 #%12>3+(%54?+B-$ h< 12%2)12)8 (139&-#)??$8 "#$02?+B-$ ()?$91&?$0-%&0 I7Z7 -#)5$?% IXX 8+*$02 ( j% ($>- 8+4 *$02) ( +" I[ 5%2 "+ U`k 3,#)3%"% +8< "#$0-$< ^,#) -#)6 (18%s?$8 20? /012?$A1#) ( 6$%12%-. jiwik7 % ()A1#)?% (1$ jiuzk< C%,2+B; 2% 1$> +" 3+&+() 5%2 `X< ww (< O0"?+-#0B?$0 "+*,#0 *)&+4 *)7 :")*) 8%A"% 8+*$02% 6$01#8%4 /G-% ( ^ $%&% -+?%/6?$0/ W "#$0-$7 3+?$0(%A (%,2+B; +32)6%54?% ()?+1$ W7I4WI[< Q#) "(+/0 "#$0-$ ( 3,#0-$>24?0/,+"#$?$0 2+ #% ^+5$2)-) +" /%8$0:+B A0 3+2,#0*?0 1G "#$%&%?$% 1)1206+(0< a%-#>&+ 1$> +" 2#(< K*0-$8+(0:+N7 829,0 ( A%"4?)6 #%-.>-$ 3+20?4 -/%5?)-.,+"#$-9( "+ 3+1$%"%?$% ja0 1$> 2%8 *,#)"8+ (),%A>k "#$04 D /%##+(0:+ 6$01#8%/G-0:+ +*0-?$0 ( E+()6 829,) 1(+/G #)-#?G,+#3+-#)?%& ( D H"%6% L%8+($-#%< KC 2%8A0 6$%4 &%6 +:,+6?G 3,#)/06?+B; *); # ^%h12(06 3+"-#%1 +2(%,-$% 104 %,2)12)-#?0:+ ( Qdc7 6+4 A06) ($>- -.)*% 69($; + 30(?0/ 2,%")-/$ D 3+($0"#$%&% c< n$0h8+(18%< a%,+8 20A *>"> D #%4 "085%,+(%&% D 1#> 3,#)#?%; /0"?%87 A0?$0 3,#)4 /0A"A%6 2)58+?% -.>2?$0 8+,#)12%4 &%6 # +S0,2) Qdc ( O %&)6 :+4 B-$06< Q$01#> 1$> A0 "#$>8$ 12%,%4?$+6 (&%"# :6$?) $ (+/0(9"#2(% D $?(012)-/% *)&%,0%5$#+(%?% # B,+"89( \0:$+?%5?0:+ ^,+4 M30,%-)/?0:+ C+/0(9"#4 2(% i5g18$0:+ D 20? +*$082 69:& 3+(12%;< C1#)1-) 20:+ % 6+A06) 8+,#)12%; # 0S0829( 20/ $?(012)-/$N D 3+"4 8,0B5$&% 8+6$1%,# c<n$0h8+(18%< -$7 -.+; ( -$>A%,?$02%?$0/ 3,#04 -$0A ()3,%(8$ "5%?+(+,+"8%< M*0-?$0,#G" "5%,+"#$? ($05+"#$02?)-.7 (",%A%/G- ( A)-$0 d%,2> \+"#$?)< =#$>8$?$0/ -#&+?8+($0 2%8$-.,+"#$? 6+:G 18+,#)12%; ( 18503%-.7 8$?%-.7 3,#0/%#"%-. *5$-#?G $23< a%30(?0 /012 ^+5$2)-) #%30(?$%/G7 A0 2+ "+3$0,+ 3+-#G208< O0"?% %8?%3,%("> 1$%&*) #,+*$;,#G"7 *) #%-.>-$; ^+4 5%89( "+ #%8&%"%?$% "#$?t ^+5%-) 1G -+,%# 503$0/ ()4 81#2%&-0?$< n%"%?$% P!T ()8%4 A0 # *$0:$06 5%2,+B?$0 5$-#4 *% 6%208 # ()81#2%&-0?$06 B,0"?$6 ()A1#)67 % 6%50/0 D # ()81#2%&-0?$06 3+"12%(+()6 $ :$6?%#/%5?)6< a6$%?% 2% /012 0S :95?0/ 20?"0?-/$7 8+*$04 2)?%/3$0,( -.-G 1$> ()81#2%&-$;7 -#>12+ #?%50s; 12%*$5?G 3,%->7 "+4 3$0, )B5G + =5%4 20:+ 20A 1$> B,0"?$ ($08 6%208,+"#G-)-. 3$0,(1#0 "#$0-4 8+< C 5%2%-. `X< ww (< B,0"?$% 2+ WZ 5%2%7?%2+6$%12 ( 2+ W_ 5%2< E%12G3$&+,9(?$0A +:95?0 3&+"?+B-$ 8+*$02 # WX4WU "+ W[4W` 5%2< Q+ /012 #%206 (%A?0 "5% 3%, #%12%?%($%/G-)-. 1$>7 -#) 6$0; "#$0-8+ $ -#) 6$0; ($>-0/?$A /0"4?+t C%A?) /012 -#)??$8 08+?+4 6$-#?)f?%/3$0,( 6+A5$(+B; #%4 30(?$0?$% 3+"12%(+()-. 3+2,#0* "#$0-8%7 %50?$0 2)58+p Q.-06) Inauguracja sezonu artystycznego w CKE K\+8 3+,%# 3$0,(1#) 10#+? %,2)12)-#?) ( Qdc< V0? -#%1 @"+(+"?$&7 /%8 *%,"#+ 2+ 6$0/1-0 *)&+ 3+2,#0*?0< V)50 (%A4?)-. $ 3$>8?)-. ()"%,#0h ( 1$> +"*)&+ D 3+($0"#$%& C$01&%( O%4?$1#0(18$< D d%a"0 1&+(+7 829,0 6+A06) ()3+($0"#$0; /012?$4 -#)6 ( # %,2)12G B($%4 2+(0/ 1&%()7 829,) #% 6+60?2 8+50/?) 10#+? %,2)4 12)-#?) ( QdcN D #%3+($0"#$%& C)/G28+()6 :+B-$06 ()"%4,#0?$% *)& H"%6 L%8+($-# D 504 :0?"% 6$12,# $63,+($#%-/$7 ()*$2?) 3$%?$12%< E$0#()8&% "04 20,6$?%-/%7 +:,+6?) 2%50?27 %,2)4 12)-#?% +1+*+(+B; $ +,):$?%5?) 3+6)1&?% D (1#)128$ ) 13,%($&)7 A0 L%8+($-# 12%& 1$> ($058$6 %,2)12G<!,+"#$& 1$> ( /%8+ 6%&) -.&+3$0- #%-#G& :,%;?% 20A #%30(?$; "+*,G -#>12+ 3,#0# #%4 />-$% "+"%28+(07 #% 829,0 2,#0*% 3&%-$;< E$01202) -+,%# -#>B-$0/ -.-06) K?% 1$&>N< C ($058$6 *) "#$0-$+6?$-#0:+?$0 #%*,%8&+ #%4 3+6$?%6)7 A0?%1#0 3+-$0-.) (-%50?$0 6$0; (1#)128$04 :+< Q#>12+ /0 -%&)6 6?912(06 #%*%(087 8+? :$0,< ^+(12%/0 /0"?%8 3)2%?$0 D -#) "#$0-8+?%3,%("> 20:+ L+A0 (%,2+ #%4 12%?+($; 1$>7 -#) 6) 2+ (1#)128+ 6$05$B6) ( "#$0-$h12($0t C$067 6%,#)5$B6) + 2)67 *) 2+ 6$0;7 %50 -#) 6$05$B6)t H -#) *,%8 20:+ 13,%($&7 A0?$0 *)5$B6) 1#-#>B5$4 ($7 A0?%1#0 "#$0-$h12(+?$0 A0 6?$0/ 8+-.%5$B6),+"#$4-9(7 829,#)?%6 20:+?$0 e12+2?07 1#-#0:95?$0 "5% 6%2087 /012 20A 2+7 -#) *>"#$0 6$%&% # 8$6 $ :"#$0 #+12%($; "#$0-8+< *%,4 "#+ 3,#)"%2?% 1$> ,:%?9(,#G"#G-)-. "%/G-)-.?%6 6+A5$(+B; 3+#+12%?$% # "#$0-8$06 3,#0# -%&),+87 6%-$0,#)h18$< O0"?%8 -+ "%50/t E% "#$%"89( #% *%,"#+ 5$-#);?$0 6+A?%7 *+ +?$ 1%6$ 3,%4 ^+#+12%/0?$%?$% %5*+ A&+*08< V)58+ -#)?%1?% 2+ 12%;t L)B5>7 A0 ( 2)6 / " ^+#% 2)67?%(02 /0B5$?%1 12%;7 2+ -#) /012 6$0/1-0 "5%?%1#0:+ / A0 6%28% ( -$GA) #%3$4 1(+/0?$0?%,+"#+?0 "#$0-8+ "+ A&+*8%7 %?%(02 3,#0"1#8+5%F d+50/? "+ "5%,#G"#G4 -)-. D ($>-0/ A&+*89( $ 3,#0"4 1#8+5$F n+ /0A05$ ^+58$ *>"G 6$%&) 30(?+B;7 A0 $-. "#$0-$ *>"G 3+" "+*,G +3$08G7 :") 1%60 (,9-G "+ 3,%-)7 2+ &%2($0/ $6 *>"#$0 #"0-)4 "+(%; 1$>?% 3$0,(1#0 $ 8+50/?0 "#$0-8+F B18;(#$1'1 C.,6/,9"&+f P!T S+,203$%?$07 3$0,(1#0/ 5$&% 6%28% D,9(?$0A 3$%?$124 8%7 % 2%8A0 B3$0(%-#8%< L&+") H"%6 +8%#%& 50?2+(%?)7 "5%20:+ 20A 2,%S$& "+ 1#8+&) "5% "#$0-$ %?%4 12>3?$0 "+ 85%1) ()*$4 3,+S< d%,+5% T#%4 S,%?8% ( Q$G:?>&+ :+ /0"?%8 ( #%8%#%?G ( 2%62)-. -#%4 a()-$>12(06 g*b-*h* S0-02 >* #%8+h-#)&) 1$> L$12,#+12(% 2+,#0< 6$0/1-0 $ ($4-06$12,#% #"+*)& ()-.+4 (%?08,)*?$-8$0:+ 6&+"1#) #%(+"?$87rIY 502?$!*B6'/ 7#/4.*7 % 2,#0-$ *)& ].2 3/('9 Y'E0'30',: ^$0,(1#0 "(% 6$0/1-%?% 3+4 L$12,#+12( 3,#)3%"&) #%(+"?$8+6 # \)*?$8%< ro%8 3+($0"#$%&!/(4)("#W S/#('> 3,0#01 qdt \MC \)*4?$8 D /01206 *%,"#+ 1#-#>B5$() #0 #()-$>1(% "+"%/G- A0rL$5$8 +,%# C+,)?% 1G?%/5031#)6 "+(+"06?% 2+ A0,)*?$-8$ 3+(,%-%?% 1(+/0 6$0/1-0 ( +,%#?% B($0-$0< Nasze Miasto! Nasza Gmina! Nasz Powiat 1%-. 12,+?> D /%##< e 2+ "5%?$0:+ 1#8+&> M1$%"& ( d,%8+($07 :"#$0 8+?-0,4 2+(%& # 2%8$6$ 1&%(%6$ /%8 V+4 6%1# T2%h8+7 a*$4 :?$0( E%6)1&+(18$7 O%? ^2%1#)? -#) C+/-$0-. L&)?%,18$< ^9s?$0/7?% #%3,+1#0?$0 n0??) P++"6%?% ()/0-.%& "+ T2%?9( a/0"?+-#+4?)-.< V0? 8,%/7 829,) / *8G 3,#)/G& :+ # +2(%,2)6$,%4 6$+?%6$< V%6 +1$%"&7 2%6 B($>-$& $ B($>-$?%"%5 1(+/0 C)4 #?%/($>81#)6$ 1&%(%6$ B($0-$07 "+ :,+?% 829,)-.7 #,01#2G7 1%6 /012 #%5$-#%?)< E% 1(+$6 8+?-$0 6% ($050 3&)27 % 2%84 A0 ($050 +"#?%-#0h7 (&G-#+?+ :+ ( 3+-#02?%/*%,"#$0/ ^+5%89( (.$12+,$$ T2%?9( a/0"4?+-#+?)-.< Q#>12+ /0"?%8 (,%-% "+ $,+"#$??0:+!12,+?$%7 :"#$0 "+ "#$B 6% 1(9/,+"#$??) "+6<!($05*$% *+($06 ()12>3+4 (%; "5% 1(+$-.,+"%89(< H"%6 L%8+($-# ( #%3,04 #0?2+(%& 12%?"%,") /%#4 #+(0/ +,%# (&%1? #)-/0< O%8 3+"8,0B5$& D #%4 (1#0 (&G-#% g,)"0,)8% Q.+3$?%7 (0 (&%1?0/ %,%?A%-/$< T-0?$-#?% 3,0#0?2%-/% H"%6% L%8+($-#% #%-.()-$&% (?$04 "#$05?) ($0-#9, #:,+6%"#+?G ( rkv0? +*$082 13,%($&7 A0 12%/0 1$> -#)205?)6 #?%8$06,+#3+#?%(-#)6?%1#0/ :6$?)< =#$>8$ 20/ 3$>8?0/ 1%5$ #6$0?$% 1$> 2%8A0 Q#0,($+?8$4 R01#-#)?7 #%-#)?%6) *); 8+/%4,#0?$?$0 # ")6$G-)6$ 8+6$?%4 6$7 %50 #0 D #%#?%-#)&,%"?) (+/0(9"#2(% B5G18$0:+7 30&?+6+-?$8 "1< ^5%?+(%?$%7 $ P+13+"%,8$ (!P$L Q#0,($+?8%4R01#-#)?) P,#0:+,# C+5?$8< re -+ (%,20 3+"8,0B50?$%7 ( +S0,-$0 Qdc 8%A") 6+A0 #?%4 50s; -+B "5% 1$0*$0< (?%/*5$A4 1#)6 10#+?$0 %,2)12)-#?)6?% 1-0?$0 8%-)/?0:+?$0 #%*,%8?$0 ()12>4 39( 8%*%,029( D $ 2+ 2)-. -#+&+4 () %85$ 20%2,%5?)-. #0 #?%?)6$ %82+,%6$ (,+5%-. :&9(4?)-.7 B5G18$0/ % 2%8A0 :($%#"< O0"?G #?$-. *>"#$0 (+8%5$128% H?$2% R$3?$-8% ( 0-$0 # O+.?06 ^+,20,06< C)12G4 3$,9(?$0A #?%?) # ($#)/?0:+ Kg$5.%,6+?$% =+(4 C%5"06%, L%5$-8$< T#-#04 :9&)?% 12,+?$0r***A8(-8;A5; Fot. Hanna Piórecka-Nowak, Robert Ratajczak Rybniccy Juniorzy najlepsi w Europie " 1:DOFPQ8 RQ?BE 8ST "OFDUBE?MQV WX - Y Z [\]^\\\ O_ " 8SW "OFDUBE?MQ `\VTY - Y Z [TX^\\\ O_ " POBQ_MQ ACPEUaQ?Q [`\\ - Y M1BbcF?B"F Z [T\^\\\ O_ " POBQ_MQ ACPEUaQ?Q [W`T - Y 1RQ?EUB"F S[\T^\\\ O_ " POBQ_MQ DEa?Q T[d\ - Y PeABFf1ME Z [[^\\\ O_ " EMQOgQhhh 1:DOFPQ8 ACPi?FM CciRMEUi U H"B1_i8 "F?S RDC8 DiA?BMQV PCci :ERF?"gQ_h BPFQa?i gqme ABCDEUBF"V HUBFR?BF 1:DQUPOB 1Be RFc gqme :DiUQR?F :DOFP1OMEaF Z W`d^\\\ O_ PE?FjE"gQ"gB Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 1A (budynek SKOK Ziemi Rybnickiej) tel , tel. kom

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O TRZECIM SEKTORZE

KONKURS WIEDZY O TRZECIM SEKTORZE KONKURS WIEDZY O TRZECIM SEKTORZE Test wiedzy o trzecim sektorze jest pierwszym etapem konkursu. Test jest jednokrotnego wyboru, zakreślenie większej ilości odpowiedzi nie będzie punktowana. Test zawiera

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

!" #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$*

! #$%%$&' () &(% +,%*-)$&.%&!*),)!%&$(.(***$*% 1 $*$&.%&!% &!0*%* ()' +.,5( ; A; :: !,#$2*!%!&&!,!$* " #"$ '" "#$ SPIS TRECI 1. IDENTYFIKACJA/INFORMACJE WSTPNE... 5 2. PRZEGLD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO... 6 " #%$' () (% * +,%*-)$.%*),)%$(.(***$*% /$,%*0(),0 1 $*$.%% 0*%.2*$3 %* ()4 0*%* ()' 0*%

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

WYBORY. święto demokracji

WYBORY. święto demokracji nr 28 listopad 2014! Hufiec na biwaku! Turniej Mistrzów! Bezpłatny węgiel dla emerytów! Wszyscy kłamią Każde wybory prezydenckie, parlamentarne czy samorządowe to prawdziwe święto demokracji, która przy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Czerwionka-Leszczyny: Realizacja utrzymania zimowego (odśnieżania) dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w roku 2015

Czerwionka-Leszczyny: Realizacja utrzymania zimowego (odśnieżania) dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w roku 2015 Czerwionka-Leszczyny: Realizacja utrzymania zimowego (odśnieżania) dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w roku 2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Czerwionka-Leszczyny 8.08.2011 r. ZP. 271.6.11 Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 roku Dz.U. Nr 113 poz.759

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny na lata 2007-2009

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny na lata 2007-2009 Załącznik 1 Uchwały XI/ 107 /07 Rady Miejskiej - Leszczynach z dnia 29 czerwca 2007 r. Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny na lata 2007-2009 Lp. I. Zadania inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania. Lp. Nr zadania Dział Rozdział WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 26-28 Nazwa zadania Jednostka organizac. realizacji zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA LATA 2006-2008. Jednostka organizac. realizacji zadania. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/362/06 jako Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/428/06 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 czerwca 2006 r. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY I MIASTA

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014

Lista Cen 05/2014 Samochodów marki Fiat Professional Rok Produkcji 2014 Obowiązuje od 10.09.2014 Model / Wersja Kod Silnik Nadwozie Cena PLN Cena PLN bez VAT z VAT NOWA PANDA VAN (2 osobowy) Nowa Panda Van 1.2 69KM 519.618.0 1242 ccm 5-drzwiowy 32 800 40 344 Nowa Panda Van 0.9 Twiniair 65KM S&S 519.614.0

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45

Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 Sprawozdanie z działalnoci Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w roku 2005 1/45 !"#!" # $! % ( () *,# -.! % # / -00 000. 1 2 ". 3 4 1 0 5 (1 5 1 6! 6 ( " % 6 " - 6 ". 7 - # 8-1 8! 1 3 4! 3 0 5() "! (!

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Mariusz Nazwisko: Ostrowski Wiek: 59 Miejsce zamieszkania: Dąbrowa Dane Kontaktowe: E-mail: mariusz.ostrowski9@gmail.com Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd?

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VIII Konferencja Krakowska 15-16 czerwca 2015 roku Ranking

Bardziej szczegółowo

Historia organizacji społecznych w Polsce po 1989 roku

Historia organizacji społecznych w Polsce po 1989 roku Historia organizacji społecznych w Polsce po 1989 roku Po transformacji powstaje wiele stowarzyszeń i fundacji. DuŜą grupę tworzą organizacje proekologiczne, zainteresowane ochroną środowiska naturalnego.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/07. z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach w dniu 28 grudnia 2006 r.

Protokół Nr IV/07. z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach w dniu 28 grudnia 2006 r. Protokół Nr IV/07 z sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach w dniu 28 grudnia 2006 r. Otwarcia IV sesji V kadencji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się w Miejskim

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r.

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r. Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem 7 marca 2011 r. STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL Stowarzyszenie promuje model Centrów Aktywności Lokalnej. Jest to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

M P A P S - 50 X 100

M P A P S - 50 X 100 ul. Hauke Bosaka 15, 25-217 Kielce; e-mail: marketing@obreiup.com.pl MP seria Jak zamawiać? M P A P S - 50 X 100 M: Marani A: Dwustronnego działania (typ podstawowy) S: Magnes na tłoku Średnica x Skok

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 45 409 180,02 22 352 742,05 12 449 787,12 0,00 0,00 8 140 144,44 1.a - wydatki bieżące 20 025 442,00 6 731

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny na lata 2007-2009

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny na lata 2007-2009 Załącznik 5 do Uchw ały V/59/07 Rady Miejskiej w Czerw ionce - Leszczynach z dnia 26 stycznia 2007 r. w spraw ie u Gminy i Miasta Czerw ionka - Leszczyny na 2007 r. Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Reprezentowany w Radzie

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH ó Is Oh s ZANIEZYSZZENIE Ó BIAEGO UNAJA NA TE BAA MONITORINGOYH Ol: h sss s S G l Z: Mls ó Is Oh s s Sbs A: Nl Mg s Bb ó, s 2003 Ss : 1. lm h m 2. sm 3. Omó ó b mgh ó Bg 2001 4. Omó ó b mgh ó Bg 2002 5.

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Piotr Maciej Nazwisko: Dziembowski Wiek: 52 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: dziembowskip@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

" '* ? +> & "6 , +%-6

 '* ? +> & 6 , +%-6 ! "# $%&'( )* +,&- #.' /01" &20'&'1"" 31 $ " $ " 0&(,10( 4 1#%( ""* 1#% 5! 5 1"&6 1"& ""5( 5 5 5 55 7 5(,&")181#%( +".91'.6 )"'65 ( 7# 6( ( ( ).9'':'&.966 2"':'&.92"2* 0' '1"' 4 '1%'";!8&"&'"""') ;5 "6

Bardziej szczegółowo

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku.

Klocki hamulcowe z akcesoriami dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. hamulcowe dodatkowymi wszystko w jednym pudełku. Bosch wprowadza na rynek kolejne referencje klocków hamulcowych z dodatkowymi akcesoriami. Poniższa lista zawiera numery 82 nowych pozycji wraz z numerem

Bardziej szczegółowo

Działaj z nami - seniorami! - zaproszenie do udziału w konkursie dla osób 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego.

Działaj z nami - seniorami! - zaproszenie do udziału w konkursie dla osób 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego. Kraków, 04 czerwca 2016 INFORMACJA PRASOWA Działaj z nami - seniorami! - zaproszenie do udziału w konkursie dla osób 60+ zamieszkujących teren województwa małopolskiego. Jesteś aktywnym seniorem w swojej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Czerwionka Leszczyny dnia 17.12.2014 r. ZDiSK-ZPM.271.15.2014 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Sieć Edukacyjna

Mazowiecka Sieć Edukacyjna Mazowiecka Sieć Edukacyjna projekt realizowany przez Federację Inicjatyw Oświatowych oraz Fundację Civis Polonus Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

NOWOGARD. Dobre praktyki współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 w Gminie Nowogard

NOWOGARD. Dobre praktyki współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 w Gminie Nowogard NOWOGARD Dobre praktyki współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 w Gminie Nowogard Położenie Miasta i Gminy Nowogard Położenie geograficzne: gmina Nowogard położona jest w północozachodniej

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 4 listopad 2012 Dobry lot NWR Karbonia bez tajemnic Mamy talenty Czuchów i Debieńsko Huberus święto myśliwych Zespół Ferajna Projekt Prawda Mamy powody do dumy Co Ślązakom w duszy gra zwycięstwo reprezentacji

Bardziej szczegółowo

Kalendarz wydarzeń VI Rybnickich Dni Kariery pod hasłem Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy"

Kalendarz wydarzeń VI Rybnickich Dni Kariery pod hasłem Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy Kalendarz wydarzeń VI Rybnickich Dni Kariery pod hasłem Zaprzyjaźnij się z rynkiem pracy" organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 20-24.10.2014 r. Lp. Data i godzina Propozycje działań

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe Wybory w Polsce Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe WYBORY NA URZĄD PREZYDENT RP Kadencja pięcioletnia, urząd można sprawować tylko dwa razy (art. 127 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU Kiedy jesteś z drugimi i dla drugich, jesteś pięknym człowiekiem, jesteś naprawdę Jan Paweł II DZIAŁANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU "Są ludzie,

Bardziej szczegółowo

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 POSTANOWIENIE Nr 7/2015 Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządu

Bardziej szczegółowo