MATEMATYKA W EKONOMII I ZARZĄDZANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATEMATYKA W EKONOMII I ZARZĄDZANIU"

Transkrypt

1 MATEMATYA W EONOMII I ZARZĄDZANIU Wykłd - Alger iiow) eszek S Zre Wektore zywy iąg liz ) p 567) 5) itp W ekooii koszyk dór zpisuje się jko wektory Np 567) jko koszyk dór wyspie Hul Gul oŝe ozzć 5 jłek 6 ów i 7 poidorów Wektory oŝ dodwć i oŝyć przez dowolą lizę rzezywistą to jest ) ) y y y ) y y y ) ) α ) α α α ) A zkupił koszyk dór 567) zś jej rzezoy Wojtek kupił koszyk dór 47) )Ile dór łązie kupili?; Ai siostr kupił rzy większy koszyk dór iŝ Wojtek ) Jki to ył koszyk? Odpowiedź: ) upili łązie 567)47)9) dór; ) 47) 846) Ilozye sklry dwóh wektorów ) orz y y y ) zywy lizę i ) y iyi y y y i Jeśli ) jest koszykie dór zś y y y y ) jest wektore ih e to ilozy sklry wyrŝ koszt zkupu koszyk Jeśli przykłd wyspie Hul Gul kŝde jłko kosztuje huly kŝdy huly zś kŝdy poidor 4 huly to koszyk Wojtk oŝ kupić z 47)4) 8 4 hulów W fish wektor 547) oŝe ozzć zkupy kji fir A B C z odpowiedio 5zł 4zł 7zł Tki wektor oŝey zwć portfele iwestor Gdyy iwestor sprzedł krótko to zzy poŝyzył is sprzedł) kje firy B z 5 tys zł zś kupił kje fir A i C z odpowiedio 5zł zł to jego portfel P wyglądły stępująo: P 5-5) i ie wygły rzez js włsego kpitłu!

2 Portfel P zwiey ritrŝowy dl iwestor którego horyzot iwestyyjy wyosi T di jeśli i) P ie wyg włsego kpitłu; orz ii) iezleŝie od seriusz zyli tego o się stie po T dih od dziś) zysk z portfel P ędzie Jeśli P ) jest portfele zś R r r r ) wektore stóp zwrotu z iwestyji w które ziwestowo odpowiedio zł zł zł to i 4) P R i r i jest zyskie z portfel P i Np P64) zś retowośi z tyh -eh iwestyji de są wektore R% 7% -5%) Wówzs zysk wyiesie P R zł Olizy terz si zysk z portfel P46) gdy R% 7% -5%) P R? Przykłd ZłóŜy Ŝe jeśli wyory prletre wygr PiS to stopy zwrotu z iwestyji w ieruhoośi wyiosą % w oy skrowe 5% zś w kje spółek whodząyh do ideksu WIG ędą rówe -% wię wektor stóp zwrotu PiS R 5 Jeśli z kolei wygr PO to wektor stóp zwrotu z wyieio- yh powyŝej iwestyji wyiesie PO R P 4-9 5) jest ritrŝowy 5 Udowodij Ŝe portfel Rozwiązie Od rzu widć Ŝe P ie wyg włsego kpitłu orz Ŝe są tu seriusze pokrywjąe wszystkie przypdki: seriusz r wygr PiS orz seriusz r wygr PO Pozostje upewić się Ŝe zysk z portfel P w kŝdy z seriuszy ędzie W ty elu skorzysty ze wzoru 4) otrzyują PiS 5 5) P R zł PO 5 6) P R zł o końzy dowód

3 Tk jk wektor jest uogólieie lizy zyś rdziej strkyjy jk liz) tk ierz jest uogólieie wektor Rzezywiśie ierzą zywy kŝdy prostokąty ukłd liz p ) A B Dodwie dwóh ierzy określ się tk jk dodwie dwóh wektorów to zzy po współrzędyh o ile rzez js ją tką są iloś wierszy i kolu jk p ierze A i B Łtwo sprwdzić Ŝe 5 A B Ilozy ierzy określy w ieo rdziej skoplikowy sposó iowiie y pooŝyć ierz C przez D leŝy pooŝyć kŝdy wiersz C przez kŝdą 8 koluę D wię p gdy C D 4 to C D 5 9 ZuwŜy Ŝe ie d się pooŝyć ierzy A przez B poiewŝ ie d się pooŝyć Ŝdego wiersz A przez jkąkolwiek koluę B Rzezywiśie y pooŝyć dw wektory przez sieie usz oe ieć tki s wyir tyle so współrzędyh) o ie iejs w przypdku wierszy ierzy Aj 4 współrzęde) i kolu ierzy Bj współrzęde) Uwg MoŜeie ierzy o ile jest wykole) jest rdzo proste w Eelu wystrzy owie zzzyć iejse ierz ędąą ilozye dwóh ierzy A i B które oŝyy przez sieie zyli zzzyć tyle wierszy ile ierz A orz tyle kolu ile ierz B) stępie skorzystć z fukji MACIERZIOCZYN Przykłd II-i sposó) Dzięki szej zjoośi ierzy rozwiąŝey te przykłd w krótszy sposó Zist owie olizć dw ilozyy sklre 5) i 6) pooŝyy tylko rz

4 4 ierz stóp zwrotu R przez portfel P p poprzez fukję MACIERZIOCZYN) gdzie 5 8) R 5 4 P otrzyują zyli ieujee zyski w kŝdy z dwóh seriuszy Zwróćy uwgę to Ŝe I-y wiersz ierzy R reprezetuje stopy zwrotu w przypdku gdy wygr PiS zś II-i wiersz reprezetuje stopy zwrotu w przypdku zwyięstw PO Z kolei I- kolu R podje stopy zwrotu z ieruhoośi II- kolu stopy zwrotu z oów skrowyh III- kolu z kji fir leŝąyh do ideksu WIG Przykłd do rozwiązi w dou) Bizes Aski ziwestowł 5 tyszł w fudusz ieruhoośi tyszł w oy orz tyszł w kjezyli łązie 5 tyszł) Widoo Ŝe stopy zwrotu holdig period returs) z ieruhoośi oów i kji de są w przypdku zwyięstw PiS przez wektor 5; 5;7) zś w przypdku zwyiestw PO przez wektor 95; 5;4) Sąsid Askiego wyrł portfel Z; -; ) Wykoują oŝeie odpowiedih ierzy i wektorów ) Czy portfel Askiego Y 5; ; ) jest ez ryzyk?; ) Ile ędzie wrt Y po roku? ) Jk stopę zwrotu uzysk Aski z Y? d) N którą prtie zgłosuje sąsid Askiego? e) Czy jego portfel Z jest ritrŝowy? Odpowiedzi: ) Y jest ez ryzyk poiewŝ Y ędzie wrt tyle so w ou seriuszh; ) Y ędzie wrt 95zł; ) 778%; d) PiS; d) tk Włsośi ierzy: ) A B B A przeieość dodwi) ) AB C) AB AC rozdzielość dodwi względe oŝei)

5 5 ) AB)C ABC) łązość oŝei) 4) AB BA oŝeie ie jest przeiee) Podoie jk wśród liz rzezywistyh z dziłie oŝei istieje dokłdie jede eleet eutrly iowiie liz o tej włsośi Ŝe orz tk i wśród ierzy z dziłie oŝei zdefiiowy powyŝej istieje dokłd- ie jede eleet eutrly względe oŝei iowiie ierz jedykow ozz dlej przez J) któr se jedyki główej przekątej orz se zer poz tą przekątą Ozz to Ŝe 9) JA A orz AJ A gdzie J Podto większość ierzy A eleet odwroty ierz odwrotą) oz- zą przez A o tej włsośi Ŝe ) A A ) J A A) Fkt Gdy C i D są ierzi odwrlyi to zzy istieją ierze ierz CD jest odwrl orz ) CD ) D C C i D ) to UŁADY RÓWNAŃ INIOWYCH RozwŜy rówie ierzowo wektorowe A zyli ) M M które jest izy iy jk ukłde rówń liiowyh z iewidoyi zwykle zpisywyi w stępujy sposó ) M

6 6 Nie jest to ukłd rówń rdzo łtwy do rozwiązi wręz przeiwie Jedk skróoy le rówowŝy jedoześie zpis ) pozwl go rozwiązć w prostszy sposó szzególie prosty wtedy gdy to zzy gdy ilość rówń jest tk s jk ilość iewidoyh Do tego jedk potrzee ędzie jeszze jedo pojęie iowiie pojęie wyzzik które przytzy poiŝej Defiij Dl ierzy kwdrtowej stopi k określy jej wyzzik w sposó idukyjy to zzy przyjują Ŝe potrfiy juŝ olizć wyzzik dowolej ierzy kw- drtowej stopi k- Ay t etodologi ił ses usiy wiedzieć jk olizć wyzzik jiejszej ierzy to jest ierzy stopi któr jest po prostu lizą PoiŜsz etod zyw się olizie wyzzik ierzy kwdrtowej z pooą rozwiięi ple według dowolego wiersz lo dowolej koluy Jeśli A [ ] to jej wyzzik A) ; Zkłdją Ŝe potrfiy olizć wyzziki ierzy kwdrtowyh stopi k- poiŝszy wzór określ jk olizyć wyzzik dowolej ierzy kwdrtowej stopi k z pooą rozwiięi ple według -go wiersz: A) A A Ak A A A k A k A Akk k i k ) A iwi ) AW ) AW ) A kw k i gdzie W ij B) przy zy B jest podierzą A któr powstje z A po skreśleiu i-ego wiersz orz j-ej koluy ierzy A Przykłd Oliz A) ) -go wiersz stępie ) 4-ej koluy z pooą rozwiięi ple według

7 7 Rozwiązie) A) ) ) W W Ay olizyć postąpiy tk so jk liijkę wyŝej stosują rozwi- ięie ple według pewego wiersz lu koluy W jki wyrć te wiersz lu tę koluę? Njlepiej ędzie olizyć te wyzzik z pooą rozwiięi ple ądź według -ej koluy gdyŝ w -ej koluie jest tylko jede eleet róŝy od zer) ądź według -go wiersz gdyŝ w -i wierszu jest rówieŝ tylko jede eleet róŝ od zer) Wyierzy p tą drugą oŝliwość otrzyują Ŝe ) Skorzystliśy tu z rdzo prostego i zego wzoru który ówi Ŝe wyzzik dowolej ierzy zyli ierzy d jest rówy d W istoie rzezy wzór te otrzyujey olizją wyzzik ierzy z pooą rozwiięi ple według -go wiersz zyli według wiersz [ ] Wykoują to otrzyujey d d W W ) ) Ay olizyć zstosujy rozwiięie ple według -go wiersz otrzyują -) z zego wyik iŝ A) - ) Rozwijją według 4-ej koluy ędziey ieć

8 8 ) ) Pierwszy z tyh dwóh wyzzików olizyy stosują rozwiięi ple względe -go wiersz gdyŝ w -i wierszu jest tylko jed liz róŝ od zer) zś drugi wyzzik olizyy stosują rozwiięi ple względe -ej koluy Otrzyujey zte ) orz ) Osttezie - Włsośi wyzzików ) Wyzzik ierzy trspoowej T A wiersze A zostły zieioe koluy rówowŝie oŝ powiedzieć Ŝe koluy A zostły zieioe wiersze) rówy jest wyzzikowi ierzy A to zzy A) T A ); ) JeŜeli w ierzy A przestwiy ze soą wiersze lu koluy) to wrtość wyzzik ziei się przeiwą; ) JeŜeli wszystkie eleety pewego wiersz ądź koluy) ierzy A pooŝyy przez stłą to wyzzik tk otrzyej ierzy A ędzie rzy większy iŝ wyzzik A to zzy A ) A); 4) Jeśli ierz B powstie z ierzy A w te sposó Ŝe do eleetów jkiegokolwiek wiersz ądź koluy) ierzy A dody eleety iego wiersz ądź koluy) pooŝoe przez stłą to B) A); 5) Jeśli wszystkie eleety pewego wiersz ądź koluy) ierzy A są rówe zero to A) ;

9 9 6) Jeśli wszystkie eleety pewego wiersz ądź koluy) ierzy A są proporjole do eleetów iego wiersz koluy) to A) Fkt Jeśli ierz kwdrtow B stopi zyli o wierszh i koluh) wyzzik róŝy od zer to rówie ierzowo-wektorowe B R zyli 4) M M zwsze to zzy dl dowolego ) rozwiązie de wzore 5) B Przykłd 4 RozwŜy ukłd rówń z iewidoyi: 5 5 N oy fktu jego rozwiązie jest posti B Olizją przy uŝyiu dostępej w Eelu fukji MACIERZODW ierz odwrotą do B otrzyujey B 4 wię 4 o ozz iŝ ; wześiej upewiy się z pooą fukji WYZNACZNIMACIERZY Ŝe B) Fkt iekw iterpretj oŝei ierzy przez wektor) Jeśli ierz B oŝyy przez wektor por 4)) ozz to Ŝe - kolu B oŝo jest przez - kolu B oŝo jest przez itd stępie dodwe są do sieie tk otrzye koluy tworzą koluę rówą Stosują tę włsość do przykłdu 4 ędziey ieć 6) - 5 5

10 Rozwiązywlość ukłdu rówń liiowyh Pozostje do wyjśiei kiedy istieje jedo lu więej) rozwiązie ukłdu rówń liiowyh ) gdzie iloś iewidoyh jest z reguły i iŝ ilość rówń Tutj przyhodzi w sukurs pojęie liiowej iezleŝośi wektorów orz pojęie rzędu ierzy Powiey Ŝe wektor e jest liiowo zleŝy od wektorów k jeśli istieją t- kie lizy k λ λ λ Ŝe zhodzi rówość e k k λ λ λ Rówie 6) pokzuje Ŝe wektor jest liiowo zleŝy od wektorów 5 5 Powiey Ŝe wektory są iezleŝe jeśli Ŝde z ih ie jest zleŝy od pozostłyh Njrdziej prosty przykłde liiowo iezleŝyh wektorów jest ukłd wektorów które ją jedą współrzędą rówą zś pozostłe współrzęde są rówe zero p 7) Zdie do dou: udowodij iŝ powyŝsze wektory są liiowo iezleŝe! Rząd ierzy A ozzy przez rza) jest to ksyl- ilość liiowo iezleŝyh kolu ierzy A Fkt 4 ) rza) ksylej ilośi liiowo iezleŝyh wierszy ) Mierz kwdrtow stopi k rząd rówy k wtedy i tylko wtedy gdy A) Przykłd 5 Oliz rząd ierzy C 5 5 Po pierwsze rzc)< 4 poiewŝ ierz C tylko wiersze zś oy fktu 4) rząd kŝdej ierzy

11 jest rówy ksylej ilośi jej liiowo iezleŝyh wierszy Po drugie ozz- ją przez B podierz skłdjąą się z pierwszyh kolu C wioskujey oy fktu 4) iŝ rządb) poiewŝ B)5 Dowodzi to iŝ rzc) o łązie z ierówośią rzc)<4 pokzuje Ŝe rzc) Fkt 5 RozwŜy ukłd rówń liiowyh z iewidoyi M zyli rówie ierzowo wektorowe M M zpisywe skrótowo jko A PowyŜszy ukłd rówń liiowyh o jiej jedo rozwiązie wtedy i tylko wtedy gdy rza) rza) Przykłd 6 Powróy do ukłdu rówń z iewidoyi 8) 5 5 rozptrywy juŝ w przykłdzie 4 Sprwdźy zy ty rze rza)rza) gdzie A 5 5 zś A) 5 5 Jest to dl s szzególie łtwe poiewŝ rozwiązują przykłd 5 pokzliśy iŝ rza) orz rza) z zego wyik iŝ rówie ierzowo-wektorowe 8) o jiej jedo rozwiązie Zdie str 7 z Podręzik) Wyprodukowie preli kosztuje ) przyhód ze sprzedŝy preli dy jest fukją R) 8 ) iedy zysk ędzie rówy?; ) Jki jest zysk strt) ze sprzedŝy preli?; oliz zysk ze sprzedŝy preli; ) Dl jkiego zysk wyiesie 5?

12 Rozwiązie Zysk przyhód ze sprzedŝy koszty zyli Z) ) ) Zte zysk ze sprzedŝy preli Z) ) R) zyli 8 5 4; ) Z) R) ) 5 -; Z) 5 ; ) Z) zyli 4 preli Zdie str 7 z Podręzik) owlski pluje zkup udziłów jedostek uzestitw w PIONIER) orz y udziłów kji) TP SA Dziś jedostk uzestitw kosztuje 8zł zś kj TP SA 9zł Dywidedy wyoszą odpowiedio 48zł orz 56zł Jk owlski powiie rozdyspoow swy kpitłe w wysokośi 4 tyszł y uzysk 6zł z dywided? Rozwiązie My tu ukłd rówń z dwie iewidoyi: 8 9 y y 6 który oŝ zpis w posti ierzowo-wektorowej jko A gdzie A y 6 N oy Fktu rozwiązie jest por wzór 5)) A y Ay uzysk 6zł dywidedy owlski powiie kupi 986 jedostek uzestitw PIONIER orz 7 kji TP SA Zdie 4 str7z Podręzik) Idiie Wputi wyriją koe dywy i spódie Ŝdy ko wyg 4 godz przędzei weły 4 godz frowi 5 godz pleei Ŝdy dyw wyg godz przędzei 5 godz frowi orz 8 godz pleei Ŝd spódi wyg godz przędzei godz frowi orz 9 godz pleei Ile koy ) dywów y) i spódi z) wyprodukuj Idiie jeśli poświeą przędzeie 6 godz frowie 59 godz zś pleeie godz? Rozwizie Otrzyujey stępująy ukłd rówń liiowyh ze względu iewidoe:

13 4 y z 6 zs przezzoy przędzeie) 4 5y z 59 zs przezzoy frowie) 5 8y 9z zs przezzoy pleeie) W ty przykłdzie 4 6 A / A 5 4 / / 6 Idiie wyprodukują 5 koy dywy i spódię y z A Zdie str6z Podręzik) Resturj przygotowuje rodzje surówek: włoskie fruskie i orietle Surówk włosk skłd się z kg ukiii kg rokuł orz 4kg rhwi Surówk frusk skłd sie z 6kg rokuł orz 4kg rhwi toist surówk orietl skłd sie z kg ukiii 5kg rokuł kg rhwi Resturj posid w gzyie 6kg ukiii 44kg rokułów i 94kg rhwi Ile zestwów surówek włoskih fruskih I orietlyh jest w stie przygotowć y zuŝyć dokłdie wszystkie zpsy w gzyie? Rozwiązie Nieh # zestwów włoskih; y # zestwów fruskih; z # zestwów orietlyh Zdefiiujy ierz A w stępująy sposó: A MoŜą -y wiersz A przez y z otrzyujey ile ukiii zjduje sie we wszystkih zestwh surówek MoŜą -i wiersz A przez y otrzyujey ile rokułów z zjduje sie we wszystkih zestwh surówek Podoie oŝą -i wiersz A przez

14 4 y otrzyujey ile rhwi zjduje się we wszystkih zestwh surówek z Otrzyujey wię rówie ierzowo-wektorowe 6 9) 6 5 y z 94 które rozwiązujey w tki s sposó jk powyŝej tz y z / 44 / / /

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję:

WYZNACZNIKI. . Gdybyśmy rozważali układ dwóch równań liniowych, powiedzmy: Takie układy w matematyce nazywa się macierzami. Przyjmijmy definicję: YZNACZNIKI Do opisu pewnh oiektów nie wstrz użć liz. ie n przkłd, że do opisni sił nleż użć wektor. Sił to przeież nie tlko wielkość le i jej punkt przłożeni, zwrot orz kierunek dziłni. Zte jedną lizą

Bardziej szczegółowo

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo

CIĄGI LICZBOWE N = zbiór liczb naturalnych. R zbiór liczb rzeczywistych (zbiór reprezentowany przez punkty osi liczbowej).

CIĄGI LICZBOWE N = zbiór liczb naturalnych. R zbiór liczb rzeczywistych (zbiór reprezentowany przez punkty osi liczbowej). MATEMATYKA I - Lucj Kowlski {,,,... } CIĄGI LICZBOWE N zbiór liczb turlych. R zbiór liczb rzeczywistych (zbiór reprezetowy przez pukty osi liczbowej. Nieskończoy ciąg liczbowy to przyporządkowie liczbom

Bardziej szczegółowo

Działania wewnętrzne i zewnętrzne

Działania wewnętrzne i zewnętrzne Autmtyk i Rtyk Alger -Wykłd - dr Adm Ćmiel miel@gedupl Dziłi wewętrze i zewętrze Nie X ędzie ustlym iepustym zirem Def Dwurgumetwym dziłiem wewętrzym w zirze X zywmy fukję Jeśli X i y X t y X zywmy wyikiem

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH DECYZJE nr 1 czerwiec 2004 37 O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH Krzysztof Jjug Akdemi Ekonomiczn we Wrocłwiu Wprowdzenie modele teorii finnsów Teori finnsów, zwn również ekonomią finnsową, jest jednym

Bardziej szczegółowo

1 Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne

1 Zbiory przeliczalne i nieprzeliczalne 1 Zbiory przelizlne i nieprzelizlne S ró»ne rodzje niesko«zono±i, mimo i» niesko«zono± oznz si jednym symbolem. Ale niesko«zono± niesko«zono±i nierówn. Uzsdnimy to zrz; le njsmpierw kilk deniji. ef. Mówimy,»e

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup 1. Powtórzeie: określeie i przykłady grup Defiicja 1. Zbiór G z określoym a im działaiem dwuargumetowym azywamy grupą, gdy: G1. x,y,z G (x y) z = x (y z); G2. e G x G e x = x e = x; G3. x G x 1 G x x 1

Bardziej szczegółowo

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności.

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności. Wrtość bezwzględn Proste równni i nierówności Dl liczb rzeczywistych możemy zdefiniowć opercję zwną wrtością bezwzględną lub modułem liczby Definicj 7,, Sens powyższej definicji jest nstępujący Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Budowa bazy danych klientów JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ?

Budowa bazy danych klientów JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ? JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ? Kompletny zapis agra ia dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/budowa-bazy-danych-klientow/ Spis treś i Ile kosztuje klient...

Bardziej szczegółowo

2.3.1. Iloczyn skalarny

2.3.1. Iloczyn skalarny 2.3.1. Ilon sklrn Ilonem sklrnm (sklrowm) dwóh wektorów i nwm sklr równ ilonowi modułów ou wektorów pre kosinus kąt wrtego międ nimi. α O Rs. 2.8. Ilustrj do definiji ilonu sklrnego Jeżeli kąt międ wektormi

Bardziej szczegółowo

Metody inżynierii genetycznej wykorzystywane w obliczeniach molekularnych

Metody inżynierii genetycznej wykorzystywane w obliczeniach molekularnych Dodtek A Metody inżynierii genetycznej wykorzystywne w oliczenich molekulrnych A.1 BudowDNA DNA(kws dezoksyryonukleinowy) jest nośnikiem informcji genetycznej w orgnizmch żyjących n Ziemi. Cząsteczk DNA

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr.........

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI. SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ nr......... WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z FIZYKI prowdząc(y)... grup... podgrup... zespół... seestr... roku kdeckego... studet(k)... SPRAWOZDANIE Z PRACY LABORATORYJNEJ r......... pory wykoo

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w przykładach

Metody numeryczne w przykładach Metody umerycze w przyłdch Podręcz Poltech Lubels Poltech Lubels Wydzł Eletrotech Iformty ul. Ndbystrzyc 38A -68 Lubl Bet Pńczy Edyt Łus J Sor Teres Guz Metody umerycze w przyłdch Poltech Lubels Lubl Recezet:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca

Regulamin świadczenia usług przez Ten Square Games sp. z o.o. (dalej również: Regulamin ) 1. Przedmiot Regulaminu, Usługodawca Regulmin świdzeni usług przez Ten Squre Gmes sp. z o.o. (dlej również: Regulmin ) 1. Przedmiot Regulminu, Usługodw 1 Regulmin określ zsdy korzystni z gry pod nzwą Let s fish, dostępnej on-line w szzególnośi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3 Spis treści I. Wiadomości wstępe... 3 II. Pojęcia ogóle wraz z twierdzeiami... 4 1. Jedostka urojoa... 4. Liczba zespoloa... 4 3. Iterpretacja geometrycza... 7 4. Moduł liczby zespoloej... 8 5. Liczba

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych Zeo Marciiak Zarządzaie ryzykiem fiasowym w przedsiębiorstwach Szkoła Główa Hadlowa Kolegium Gospodarki Światowej Istytut Polityki Hadlu Zagraiczego i Studiów Europejskich Warszawa SPIS TREŚCI. SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki 2. Podstawy informatyki 2. Wykład nr 9 (09.05.2007) Plan wykładu nr 9. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny

Podstawy informatyki 2. Podstawy informatyki 2. Wykład nr 9 (09.05.2007) Plan wykładu nr 9. Politechnika Białostocka. - Wydział Elektryczny odstawy iforatyki Wykład r 9 /44 odstawy iforatyki olitechika Białostocka - Wydział Elektryczy Elektrotechika, seestr II, studia stacjoare Rok akadeicki 006/007 la wykładu r 9 Obliczaie liczby π etodą

Bardziej szczegółowo

5.3.1. Zmiana układów odniesienia

5.3.1. Zmiana układów odniesienia 531 Zmi ukłdów odieiei Z kżdą brłą twą możem wiąć ukłd wółrędch oiując ruch tej brł w retrei Dltego w dlm ciągu w kiemtce brł będiem ię jmowć główie wjemm ruchem ukłdów wółrędch Zjąc ruch ukłdu wółrędch

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie.

Elementy znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju, w którym zakupiono urządzenie. Poręznik szykiej osługi Zznij tutj MFC-J470DW Prze skonfigurowniem urzązeni zpoznj się z Przewonikiem Bezpiezeństw Prouktu urzązeni. Nstępnie zpoznj się z niniejszym Poręznikiem szykiej osługi w elu przeprowzeni

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Zamordował adoratora córki.

Zamordował adoratora córki. Od dola styzusbia r. prarańawsta samtejsowa i przesyłka poztowa wy osi 3 zł.»i gr. mlee. lub 7 zł. kwart (przy zapłaie zgóry) Preumerata zagrslsaa 4 ai. 30 gr. artykuły adesłaa bea ozazeia bo- HM-ijrium

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. a, b G a b = b a,

Wykład 11. a, b G a b = b a, Wykład 11 Grupy Grupą azywamy strukturę algebraiczą złożoą z iepustego zbioru G i działaia biarego które spełia własości: (i) Działaie jest łącze czyli a b c G a (b c) = (a b) c. (ii) Działaie posiada

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 01/015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 01 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych Nr zdni 1 5 Odpowiedź

Bardziej szczegółowo