NR 7 Gazetka Szkolna SP nr 16 STO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 7 Gazetka Szkolna SP nr 16 STO"

Transkrypt

1 Nr 7, 30 listopada 2012 Dziesięććplus sześćć NR 7 Gazetka Szkolna SP nr 16 STO WYDANIE JUBILEUSZOWE z okazji 25-lecia STO Gazetka pisana przez prawie całą klasę piątą pod kierunkiem p. Ani Łąckiej T YLKO U NAS: 25 lat STO Przepis na dobrą szkołę STO Wywiad z p. Marią Prosińską - Jackl Historia SP nr 16 STO we wspomnieniach Złoto i srebro STO Relacje z Kazimierza Zawody sportowe Zagadki Żarty Krzyżówka Horoskop Projekt okładki: Marta Ziębakowska Skład: Tata Zosi Farkowskiej z kl. 5

2 Drodzy Czytelnicy! T en listopadowy numer jest wyjątkowy: wyjątkowo gruby, pos więcony STO i Dziecku STO, czyli naszej szkole z okazji jubileuszu Towarzystwa. STO ma 25 lat, nasza Szesnastka dwa lata mniej. Nie byłoby STO, nie byłoby naszej szkoły;) STO lat, STO lat, STO!!! Niech nadal łączy członków STO pasja, niech najlepsze idee nigdy się nie zdezaktualizują, niech wychowankowie szkół STO będą wdzięczni za trud, czas, poświęcenie, bo bez nich nie byłoby tak cudownych wyników. I niech tych szkół będzie STO tysięcy, gdyż wyjdą z nich mądrzy ludzie, którzy będą tworzyć mądry kraj! Dlaczego 30 listopada? W dniu 30 listopada 1987 roku grupa rodzico w i nauczycieli złoz yła do Wydziału Społeczno-Administracyjnego m.st. Warszawy wniosek o zarejestrowanie Społecznego Towarzystwa Os wiatowego. Dzien ten został uznany za początek oficjalnej działalnos ci stowarzyszenia i jest obchodzony corocznie jako S więto STO. Gazeta ta jest także pomysłem, jak najskuteczniej podnosić wiedzę o STO. Redakcja uważa, że trzeba pisać, pisać, pokazywać zdjęcia z działalności szkoły, opisywać jej sukcesy. To przeciez dowody dobrej działalnos ci. Pikniki, wyniki konkurso w sportowych i przedmiotowych, imprezy, nauka, zainteresowania i ich realizacja - to znalazło odbicie w naszej gazetce. Przypomnę: tworzą ją uczniowie piątej klasy szkoły podstawowej! Jestem z nich dumna, gdyz cięz ko pracują pod moim kierunkiem. W tym numerze przybliz amy wszystkim uczniom dzieje naszej szkoły w wspomnieniach oso b długo tu pracujących, kto rzy tworzą jej historię. Podajemy przepis na dobrą szkołę STO;) Przypominamy, co znaczy Społeczne Towarzystwo Os wiatowe, gdyz czytają nas tez najmłodsi. Tylko u nas Matka Załoz ycielka Szkoły, Pani Maria Prosin ska Jackl opowiada o początkach Szesnastki. Gdyby nie Ona... nie byłoby nas. Gdyby nie STO, nie byłoby szans na stworzenie takiej szkoły. Dziękujemy Wszystkim, dzięki którym istniejemy i tak pięknie się rozwijamy!!!!! Rok szkolny 2012/13 Rokiem Jubileuszu 25-lecia STO? Kochani! Niespodzianka! Z okazji 25-lecia STO rozdajemy 25 kawałko w torto w! To rysunki dzieci, kto re znajdą się w 25 egzemplarzach naszej gazetki. Tylko w 25! Na odwrocie szczęs liwego kawałka będzie napisane, co wylosowałes, Drogi Czytelniku! Po nagrody trzeba zgłaszac się do sali klasy 5. w dniu 30 listopada lub pytac w sekretariacie szkoły. Przy powstaniu tego numeru pomagało nam wiele Oso b. Wszystkim najserdeczniej dziękujemy. Nasza gazetka ma nazwę Dziesięć plus sześć, czyli Szesnaście! Wkro tce napiszemy o pewnym pomys le... Ale to juz inna historia! Miłej lektury! Anna Łącka Konkursy polonistyczne. W paz dzierniku i na początku listopada odbyły się w naszej szkole konkursy polonistyczne. W dos c popularnym u nas Z poprawną polszczyzną na co dzien brało udział 71 oso b (17 z gimnazjum i 54 ze szkoły podstawowej), w ortograficznym 13 ucznio w ze SP. W kuratoryjnym gimnazjalnym do dalszego etapu przeszło dwoje ucznio w: Dorota i Kuba z 3g. Gratulujemy! w poniedziałek 48 oso b pisało polonistycznego Olimpusa (17 oso b z gimnazjum, 31 ze szkoły podstawowej). Na wyniki trzeba poczekac, ale miło, iz tylu ucznio w pro buje swych sił i wiedzy. Język polski nie jest łatwym językiem. Pamiętajcie, z e J. R.R. Tolkien, znający około 30 języko w, naszego dobrze nauczyc się nie mo gł.;) AŁ. 2

3 25 lat STO Czytamy na stronach: W II połowie 1987 roku grupa rodzico w i nauczycieli postanowiła tworzyc legalne i niezalez ne szkoły społeczne. Projektem tym zainteresowała m.in. struktury podziemnej os wiaty niezalez nej i zgromadziła woko ł tej inicjatywy krąg ludzi, kto ry dał początek Społecznemu Towarzystwu Os wiatowemu. W dniu 30 listopada 1987 roku grupa rodzico w i nauczycieli złoz yła do Wydziału Społeczno-Administracyjnego m.st. Warszawy wniosek o zarejestrowanie Społecznego Towarzystwa Os wiatowego. Dzien ten został uznany za początek oficjalnej działalnos ci stowarzyszenia i jest obchodzony corocznie jako S więto STO. nowoczesnej szkoły, łączącej harmonijnie edukację i wychowanie. Moz na stwierdzic w uproszczeniu to są po prostu dobre szkoły, kto re skutecznie kształcą (nie stresując przy tym nadmiernie) i oferują uczniom sporo zajęc dodatkowych (co umoz liwia rodzicom spokojną, codzienną pracę). Byłoby to jednak krzywdzące uproszczenie. Uczniowie szko ł STO i ich rodzice wiedzą, a co najwaz niejsze czują, na czym polega siła przyciągania tego s rodowiska. Wiąz ąc się ze szkołą STO, odnajdują się w kręgu ludzi, akceptujących przyjęty tu system wartos ci oraz reguły postępowania. Są to wartos ci i reguły na tyle ogo lne, z e ani wyznawana religia, ani ulubiona opcja polityczna nie wchodzą z nimi w konflikt, i na tyle konkretne, z e mogą byc podstawą wychowania. Po zarejestrowaniu 29 XII 1988 r. (wczes niej pierwszy wniosek o rejestracje odrzucono) Towarzystwo musiało jeszcze uzyskac zgodę MEN na utworzenie pierwszej szkoły, w kto rej za naukę pobiera się czesne. Pierwsze szkoły społeczne zaczęto zakładac juz w 1989 roku. Kuratoria os wiaty wydały wo wczas zgodę na utworzenie 32 szko ł, w roku szkolnym 1990/91 było ich juz 179. Od załoz enia STO minęło 25 lat, od załoz enia pierwszych szko ł Towarzystwa 23 lata. Uczniowie tych szko ł dzis juz doros li zaczynają posyłac do nich swoje dzieci. Nie ma chyba lepszego dowodu na to, z e koncepcja STO sprawdziła się w praktyce. Koncepcja STO polega na harmonijnym połączeniu edukacji i wychowania. Ten jasny cel wymaga spełnienia wielu warunko w, ws ro d kto rych podstawowe znaczenie ma wspo łpraca rodzico w i nauczycieli oparta na wzajemnym zaufaniu. S rodowiska STO to prawdziwe wspo lnoty obywatelskie, gdzie się razem działa, tworzy i ponosi odpowiedzialnos c, a nauka to ciąg wyzwan, przygo d i odkryc. Społeczne Towarzystwo Os wiatowe (STO) jest organizacją pozarządową działającą na rzecz upowszechniania w Polsce idei 3

4 Co nas zatem łączy? To po prostu kilka podstawowych zasad: tworzenie wspo lnoty obywatelskiej (nauczyciele, uczniowie, rodzice razem kształtują szkołę); szacunek (doros li cieszą się szacunkiem dzieci, jes li sami go dzieciom okazują); uczciwos c (zwłaszcza w dotrzymywaniu słowa i wypełnianiu obowiązko w); aktywnos c (kaz dy wnosi cząstkę energii do ogo lnej puli); rzetelnos c (uczymy się, aby wiedziec i umiec, a nie na stopien ); kultura osobista (uprzejmos c, czystos c, punktualnos c, formy grzecznos ciowe); empatia i tolerancja (bo kaz dy ma inne moz liwos ci, potrzeby, odczucia); komunikatywnos c (kaz dy moz e się wypowiedziec, o wszystko moz na zapytac ). A gdzie w tym wszystkim zajęcia szkolne? Uczenie się? Nauczanie? No co z to bardzo waz na sprawa, ale pamiętamy, z e przyswajanie wiedzy odbywa się nie tylko w szkole. Szkoła daje przede wszystkim solidne PODSTAWY i skuteczne METODY, kto re pozwolą uczniom w przyszłos ci uczyc się samodzielnie, działac w zespole, mys lec kreatywnie. Odrębność szkół STO to także własny styl edukacji. Na czym ów styl polega? Przede wszystkim nie ma mowy o realizacji obowiązku szkolnego, ale o dąz eniu do ukształtowania ucznia jako osoby, w sensie umysłowym, społecznym, kulturalnym, fizycznym. Waz ne jest rozpoznanie i uszanowanie indywidualnos ci młodego człowieka, jego uzdolnien i zainteresowan, cech psychicznych i ograniczen ; uznaje się jego prawo do błędu. Zachęcamy ucznio w do samodzielnos ci rozumianej jako odwaga stawiania pytan, podejmowania dyskusji i wyraz ania własnego zdania, a zwłaszcza dąz enie do rozwiązywania problemo w z wykorzystaniem własnej wiedzy i dostępnych z ro deł informacji. Wiemy, z e dyscyplina jest konieczna w zbiorowos ci i w pracy indywidualnej, jednak nie ma mowy o narzucaniu jej w sposo b arbitralny. Inaczej niz w ujęciu tradycyjnym traktujemy rywalizację. Jes li stawiamy na rozwo j osobowos ci, rywalizacja typu wys cig szczuro w traci sens. Pragniemy, aby uczen rywalizował sam ze sobą, tj. aby dąz ył do nieustannego polepszania własnych wyniko w. Przewaz ająca większos c szko ł STO to szkoły niewielkie. Klasy liczą zwykle kilkunastu ucznio w. Kameralnos c daje uczniom poczucie bezpieczen stwa, nie dopuszcza do anonimowos ci, ułatwia indywidualizację. Nabywanie kompetencji społecznych odbywa się tu w sposo b naturalny, w codziennej praktyce szkolnej i w toku ro z nych programo w towarzyszących nauce. Przyjazna atmosfera to waz ny element stylu. Chociaz edukację w szkołach STO trudno nazwac bezstresową, gdyz stawianie i egzekwowanie wymagan zawsze rodzi napięcia, to z całą pewnos cią unika się zbędnych streso w. (z ro dło: wskazane wyz ej strony internetowe- skro t AŁ) Warto przeczytać całość pod wskazanym adresem internetowym. Czy zgadzamy się z tymi słowami? Czy TAK wyglądają szkoły? Piszemy o tym na następnych stronach gazetki. AŁ. Ciekawostki 1: Skro t STO oznacza Społeczne Towarzystwo Os wiatowe 2: STO zostało załoz one w 1987 roku. 3: Pierwsze szkoły (było ich 32) powstały w roku 1989, w roku szkolnym 90/91 było ich juz : STO składa się z ponad 80 Samodzielnych Ko ł Terenowych. Jedno koło moz e prowadzic kilka szko ł. 5: STO to społeczne, niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja, licea i przedszkola. 6: STO ma juz ponad 150 szko ł. 7: Do szko ł STO uczęszcza około 13 tys. ucznio w i pracuje w nich ponad 2,500 oso b. 8: Ws ro d absolwento w szko ł STO moz na znalez c wiele znanych oso b. Są to między innymi: Anja Rubik, Tomasz Bagin ski, Szymon Hołownia. 9: STO wydaje od 1985 roku miesięcznik " Edukacja i Dialog". z ro dło: 4

5 Jak najskuteczniej podnieść wiedzę o szkołach i działalności STO? Przepytaliśmy uczniów jak na rzetelnej klasówce, zadając powyższe pytanie. Mieli różne pomysły. Oto te powtarzające się: najlepszą sprawą jest dobra opinia o szkole. Wtedy lotem błyskawicy pocztą pantoflową roznosi się wiesc, ze do TEJ szkoły warto posłac dziecko! mozna na roznych stronach internetowych zamiescic widoczny link, ktory będzie kierował na naszą szkolną stronę internetową stworzyc blog umiescic reklamę w Internecie nalezy opowiadac o tych szkołach znajomym, zachęcając ich do posłania tam dzieci mozna rozwiesic ogłoszenia juz w przedszkolach! wydac gazetkę w szkole STO (jak ta!;-) i roznosic ją w innych publicznych miejscach rozlepic w miescie plakaty z informacjami o szkole przekonac własne młodsze rodzenstwo, ze tylko tu jest miła atmosfera, mądrzy nauczyciele i fajni koledzy w Internecie sprawdzic ankietę, ktore szkoły są najlepsze i dlaczego i umiescic tam naszą jesli absolwent szkoły STO stanie się kims sławnym, to powinien w telewizji i w wywiadach wspominac swoją dawna szkołę-to dobra reklama powiesic od strony ulicy banery na budynku szkolnym z zachęcającą reklamą na Facebooku i Twitterze pisac o szkole ja mowiłabym swoim kolezankom pozaszkolnym a pozniej rozdawałabym naklejki z logo szkoły (Małgosia) warto wykonac ulotki i rozdawac je na ulicach, uswiadamiac dorosłych, dlaczego powinni posyłac dzieci do mniejszych, przyjaznych szkoł STO Nasza dziennikarska refleksja z uśmiechem: po co robić to wszystko, gdy i tak w naszych szkołach brakuje miejsc dla chętnych? Taką się cieszą dobrą sławą!;) Pisały klasy 4,6; zebrała : AŁ 5

6 Złoto i srebro STO Wśród 78 osób odznaczonych od roku 2002 kilka nazwisk jest dla nas ważnych. Złotą Odznakę otrzymali bowiem: W 2003 prof. dr hab. Elżbieta Putkiewicz załoz ycielka STO za wieloletnią działalnos c na rzecz STO, promującą najwyz sze standardy z ycia publicznego i szkolnictwo niepubliczne poprzez liczne badania i publikacje naukowe; W 2007 r. nasza Pani Dyrektor Beata Wiśniewska-Tomczak dyrektor ZS nr 16 STO w Warszawie za umiejętnos c łączenia profesjonalizmu w zarządzaniu szkołą z atmosferą przyjaznego dialogu W 2009 r. nasza Pani Małgorzata Wiśniewska nauczycielka w Zespole Szko ł nr 16 STO w Warszawie za pokazanie, z e szkolna s wietlica moz e byc sercem szkoły. Z łota Odznaka Społecznego Towarzystwa Os wiatowego jest nadawana za szczego lne zasługi dla STO, za zasługi w zakresie wyzwalania i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania moz liwos ci wychowania i edukacji dzieci, młodziez y i dorosłych w Polsce, a takz e za zasługi na polu działalnos ci dydaktycznej, wychowawczej i opiekun czej prowadzonej w przedszkolach, szkołach, placo wkach os wiatowych oraz placo wkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli STO. Odznaka przyznawana jest dorocznie, z okazji s więta STO (30 listopada). Edukacji Narodowej. W 2011 r. Maria Prosińska- Jackl w STO działa od 1989 r. Wspo łzałoz ycielka Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO w Warszawie. Pierwsza prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 26 STO. Aktywnie uczestniczyła w wielu waz nych dla STO wydarzeniach i wspo łtworzyła wiele teksto w informacyjnych i promujących, odnoszących się do os wiaty niepublicznej. W latach i 2011 dyr. i p.o. dyr. Biura STO. W 2010 r. Wojciech Starzyński jeden z pomysłodawco w i załoz ycieli Społecznego Towarzys-twa Os wiatowego, wieloletni prezes STO ( , ). Wspo łtwo rca os wiaty niepublicznej w Polsce, doradca Prezesa Rady Ministro w w latach , członek Rady Konsultacyjnej ds. Reformy Edukacji Narodowej przy Ministrze Edukacji Narodowej ( ), członek Obywatelskiego Komitetu Edukacji Narodowej, przewodniczący Kapituły przyznającej certyfikaty Teraz Polska Dobra Szkoła SCHOLA REIPUBLICAE; koordynator Komitetu Załoz ycielskiego Ogo lnopolskiego Forum Rodzico w. Przewodniczący Rady Fundacji Rodzice Szkole ( ), Radny m.st. Warszawy i przewodniczący Komisji Edukacji i Rodziny w Radzie Warszawy, inicjator zmian legislacyjnych w zakresie edukacji, członek Senatu Wszechnicy Mazurskiej. Inspirator działan na rzecz społeczen stwa obywatelskiego i ruchu rodzico w w szkołach publicznych. W latach wspo łtwo rca ogo lnopolskiego programu Rodzice w Szkole nagrodzonego w konkursie Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską. Jest autorem wielu artykuło w i wypowiedzi w sprawach edukacji i społeczen stwa obywatelskiego, autorem i wspo łautorem ksiąz ek na temat os wiaty. W 2009 roku odznaczony Medalem Komisji S rebrna Odznaka Społecznego Towarzystwa Os wiatowego jest nadawana za szczego lne zasługi na rzecz ko ł STO oraz przedszkoli, szko ł i placo wek przez nie prowadzonych. Srebrnymi odznakami STO od 2007 r. uhonorowane zostały następujące osoby: Małgorzata Wierzbińska-Panek wicedyrektor ZS nr 16 STO w Warszawie Ewa Markiewicz nauczycielka języka angielskiego w ZS nr 16 STO w Warszawie Agnieszka Nowińska-Samsel nauczycielka matematyki w SSP nr 16 STO i SG nr 16 STO w Warszawie Beata Górka nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szko ł Społecznych nr 16 STO w Warszawie Grażyna Kańska nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szko ł Społecznych nr 16 STO w Warszawie Monika Plenzner nauczycielka edukacji początkowej i reedukator w Zespole Szko ł Społecznych nr 16 STO w Warszawie Stanisława Tężyńska wieloletnia kasjerka w ZS nr 16 STO w Warszawie Janina Pochmurska wieloletnia nauczycielka w ZS nr 16 STO w Warszawie Zofia Downarowicz wieloletnia nauczycielka w ZS nr 16 STO w Warszawie Hanna Wolska wieloletni członek Zarządu Koła nr 16 STO w Warszawie AŁ. na podstawie stron: 6

7 Przepis niekoniecznie kulinarny- na dobrą szkołę STO!!!!! Czy łatwo jest stworzyć dobrą szkołę STO! Oczywiście!!!! Podamy Ci prosty przepis, a gdy dorośniesz, od razu będziesz mógł go wypróbować;) Zbierz kulturalnych rodzico w z pomysłami. Wystrzegaj się pychy i słuchaj ich głosu - oni chcą dla swych pociech jak najlepiej. Wyszukaj kreatywnych, miłych i inteligentnych ucznio w. Dodaj dos wiadczonych nauczycieli i wymieszaj ich z tymi, co dopiero zaczynają uczyc. Da to powiew s wiez os ci z tłem profesjonalizmu i szczyptą luzu. Dorzuc gram wyrozumiałos ci dla młodziez y. Znajdz przytulny budynek, w kto rym panuje miła atmosfera. Postaw wygodne ławki i magiczne krzesła. Nie zaszkodzi ro wniez pamiętac o kolorach- niech odmalują marzenia ucznio w. Przydadzą się takz e egzotyczne dodatki w postaci: tablic interaktywnych, sal komputerowych, laptopo w, Puchatka. Przypraw to zadbanym ogrodem i miejscem zabaw dla dzieci. Udekoruj kolorową zjez dz alnią i zieloną trawą na boisku. Co jakis czas dosypuj wycieczki, kto re dodadzą wiedzy i rados ci. Nie zapomnij o doprawieniu szkoły s miechem słodkim jak cukier, odrobiną goryczy (mickiewiczowskie dwa ziarnka gorczycy, ale nie więcej!), trzema kroplami rozczarowania i koncentracją gęstą jak s mietana. Konieczne są 3 gars cie oryginalnos ci, ale zupełnie usun obojętnos c. Dołącz szczere intencje i chęci. Daj łyz kę szalen stwa obok kilku szklanek zaskakujących pomysło w. Szczypta realizmu jak najbardziej się przyda. Kilogram ciekawych konkurso w zaowocuje pysznymi owocami. Polej to wszystko mieszanką bezpieczen stwa z nutami odpowiedzialnos ci. Posyp gars ciami pozytywnych opinii i wspomnieniami absolwento w innych podobnych szko ł. Mianuj siebie dyrektorem i stan się na długo odpowiedzialnym za to, co stworzyłes. Jes li czasem pokaz e się zakalec, nie załamuj się. Całos c i tak będzie wspaniała. Okras to dobrymi wynikami z egzamino w i zaszczytnym miejscem w rankingu szko ł. Czekaj cierpliwie na rezultaty a one przejdą Twoje oczekiwania. Delektuj się tym powoli i z rados cią. Wtedy tylko zapisz nazwę : ZS 16 STO i gotowe! Prawda, że łatwe? Wymyśliła to klasa 3 gim. z wielu przepisów złożyliśmy jeden. Tylko dorośnij szybko a stworzysz kolejną dobrą szkołę STO;) (klasa ta widoczna na zdjęciu pisze akurat Olimpusa polonistycznego) AŁ. Polszczyznę lubić i rozumieć Jaki orzech do zgryzienia? Jez eli chcemy powiedziec o czyms, z e jest to trudny problem do rozstrzygnięcia, trudna sprawa do załatwienia, mo wimy, z e to twardy orzech do zgryzienia. Powiedzenie to przywędrowało do nas z języka angielskiego (hard nut to crack) w XIX wieku. Obecnie usłyszec moz na często, z e orzech jest nie twardy, ale trudny lub ciężki, a przeciez gryzienie trudnych albo cięz kich orzecho w nie ma sensu, nawet gdyby to były orzechy kokosowe. 7 Autor: Mol

8 Wywiad z Matką Założycielką Szesnastki 13 listopada 2012 r. nasza klasa piąta(14 osób to uczestnicy naszej redakcji)gościła na lekcji polskiego Panią Marię Prosińską-Jackl, która założyła tę szkołę. Nie dokonała tego sama, ale Jej zasługi są ogromne. Interesowało nas kilka spraw: Gazetka Dziesięć plus sześć : Czujemy się zaszczyceni, mogąc gościć Panią u nas. Chcielibyśmy się dowiedzieć, kiedy i dlaczego zrodził się w Pani taki pomysł stworzenia szkoły? Pani Maria: Gdy w 1989 r. nastąpiła zmiana ustroju i moz na było pewne rzeczy zmieniac, wiedzielis my, my, rodzice małych dzieci, z e nie chcemy, by nasze pociechy chodziły do szko ł, w kto rych panuje dyscyplina, stopnie, są wielkie liczebnie klasy. Mo j syn, Franek, chodził wtedy do przedszkola i juz się tam nudził. Po rozmowie z kolez anką Olą, mamą Oskara, wpadłam na pomysł, z e powinnis my załoz yc nową, lepszą szkołę dla naszych dzieci. Napisałam ogłoszenie i powiesiłam w przedszkolu. Telefon dzwonił i w dzien, i w nocy. Juz wiedziałam, iz zainteresowanie jest ogromne i sprawa jest waz na. Ludzie jednak rezygnowali, gdy dowiadywali się, z e to tylko pomysł i takiej szkoły jeszcze nie ma. Zostało ok.20 oso b. G: Jakie więc były początki realizacji zamierzenia? PM: Wszystko zaczęło się od kartki, na kto rej napisalis my plan: co trzeba zrobic. Lez ała na stole, a my na niej zapisywalis my kolejne sprawy do załatwienia. Spotykalis my się u mnie w domu lub u kogos innego. W pokoiku na Miodowej, gdzie była siedziba Społecznego Towarzystwa Os wiatowego, załoz ylis my Koło STO, bo w grupie łatwiej działac. Zostałam prezesem tego Koła. G: Kto jeszcze z Panią pracował na początku? PM: Dołączyły osoby zapalone do pomysłu. Najbardziej aktywna grupa liczyła kilka oso b, ale w sumie pracowało 30 rodzico w dzieci. G: Co stwarzało trudność największą? PM: Brak lokalu. Nie wiedzielis my, gdzie ma mies cic się ta szkoła. Postanowilis my, z e na początek powstaną tylko dwie klasy: pierwsza i druga. Udało się wynając pomieszczenie klubu przy ul. Leszczyn skiej 6, niedaleko Dobrej. Poszlis my tez na UW, do Wydziału Pedagogiki i spytalis my fachowco w, jak powinna wyglądac nauka w takiej innej szkole, co nalez y robic. Bardzo pomogła nam pani prof. Elz bieta Putkiewicz i pani Małgorzata Z ytko, wo wczas jeszcze asystentka. To ona przychodziła do nas, interesowała się tym, co robimy i po prostu uczyła nas, jak powinna wyglądac nowoczesna szkoła dla małych dzieci. Poleciła nam swoje dwie najlepsze studentki. Wiedzielis my juz coraz więcej. Nasze pomysły im się takz e spodobały. G: Jak długo szkoła działała na Leszczyńskiej? PM: Rok. W 1990 r. uczyło się tam 30 dzieci, dwie klasy po 15 oso b. Pracowały trzy nauczycielki: pani Marzena (potem zrezygnowała) i znane Wam : pani Ewa Markiewicz i pani Małgosia Wis niewska. Dzieci bardzo lubiły szkołę i był problem, bo o trzeba było opus cic budynek, a dzieci nie chciały wyjs c. Miały do zabawy wielki hol i kiedys, gdy przyszłam, zauwaz yłam długiego węz a robionego z ich kapci a one tworzyły go w skupieniu. Szyły kukiełki, przedstawiały. Stale były czyms zajęte. S wietlica nie przypomniała przechowalni dzieci, a rozwijała. G: Czym jeszcze ta szkoła różniła się od innych? 8

9 PM: Nie było dzwonkow ani stopni. Nauczycielki mowiły rodzicom kazdego dnia, jaki błąd popełniło dziecko, co dobrego zrobiło, np. kiedys moj syn napisał gornik przez u otwarte i pani Ewa zmartwiona natychmiast mnie o tym powiadomiła. Kazde dziecko miało swoją ławkę z odkładanym blatem (widać to na zdjęciu poniżej) Przywiozła nam je w duzej ilosci jakas szwedzka firma i niewykorzy-stane meble przechowalismy w garazu jednego z rodzicow. Przyda-ły się pozniej. wrzesniu. Były juz trzy klasy: pierwsza, druga i trzecia. G:Co uważa Pani za najważniejsze w tej szkole? G: Co jeszcze się zmieniało? PM: Wzajemny szacunek ucznia i nauczyciela, brak niezdrowej rywalizacji, małe klasy, duzy udział rodzicow. No i to, ze nie ma tu dzwon -kow i w młodszych klasach stopni. Nie uczymy się dla stopni, a dla siebie. I nic w zyciu nie odbywa się na dzwonek (oprocz budzika), więc po co ten stres? Dyscyplina to niekoniecznie działanie na alarm. PM: W pierwszym roku zajmowalismy ¼ budynku, w drugim ½, w trzecim ¾ a czwartym juz cały! Najpierw miescilismy się na piętrze, potem na parterze. Tu takze działała kuchnia weganska i bardzo pachniało ziołami, przyprawami. Czasem ten zapach był męczący. Potem kuchnia się przeniosła obok naszego budynku a my juz zajmowalismy cały. Szkoła zmieniała się, rozrastała. G: Czy Pani wie, że dzieci nadal lubią tę szkołę? PM: To dobrze. Moje dzieci tez ją lubiły: syn a potem corka. Mieliśmy jeszcze kilka pytań, ale bezlitosny upływ czasu na to nie pozwolił. Pani Maria obiecała jeszcze do nas przyjść. Ze szkołą jest przecież związana od początku. Bywa na uroczystościach. Obserwuje zmiany i cieszy się, że placówka tak dobrze funkcjonuje. Nasze spotkanie zakończyły podziękowania od nas oraz wspólne zdjęcie. Była to dla nas lekcja historii - historii miejsca, które codziennie na wiele godzin staje się naszym drugim domem. Czytelników odsyłamy też do artykułu nieodżałowanej pamięci Pana Piotra Amsterdamskiego G: Kiedy szkoła zaczęła funkcjonować w obecnym budynku? PM: W r. szkolnym 1991/1992. Długo prosilismy w Urzędzie Miasta o jakies większe miejsce w centrum. Pomogła nam dobra opinia z kuratorium, ktore przeprowadziło u nas na Leszczynskiej kontrolę i wydało pochlebną opinię. Po wielu wizytach w urzędzie przyznano nam w koncu ¼ tego obecnego budynku przy al. Solidarnosci 113 c. Wszystko tu było inaczej. Wchodzilismy od strony, gdzie teraz pan Tomek trzyma sprzęt. Mielismy dwa tygodnie na przystosowanie miejsca do wymogow szkoły. Zastalismy rząd malenkich sedesow, malenkie umywalki, drobniutkie niebiesko-białe kafelki, gdyz przedtem tu był złobek. Jeden z rodzicow, architekt, rysował szkic, gdzie postawic sciany, bo w tym pomieszczeniu na piętrze nie było klas. Ekipa pracowała dzien i noc i zdązylismy. Nauka rozpoczęła się we Powstało z czasem gimnazjum, a moze kiedys powstanie liceum? Rodzice i nauczyciele zrastali się ze szkołą, polecali ją innym. To publikacja w Gazecie Wyborczej z 30 marca 2000 r. Warto ją sobie przypomnieć-zawiera także historię Szesnastki. (A.Ł.) Pierwsi uczniowie jeszcze na Leszczyńskiej 6 9

10 O TWORZENIU Z DZIEĆMI Co to jest kreatywność? to postawa, która umożliwia z jednej strony odnalezienie nowych aspektów w tym, co znane i bliskie, z drugiej zaś stawanie w obliczu tego, co nowe i obce, i za pomocą istniejącej już wiedzy przetworzenie go w nowe przeżycie. * Kreatywność to umiejętność dostrzegania w rzeczach zwyczajnych, pospolitych, niezwykłości, niezwyczajności. Kreatywność, czyli dlaczego warto rysować z dziećmi? My, nauczyciele, uczymy Was widziec więcej, patrzec uwaz niej, czuc mocniej, czytac s wiat - po prostu. Pamiętacie, Czwartoklasis ci? Omawialis my wiersz S. Grochowiaka Z telewizorem trzeba rozwaz nie. Poeta przypomina w nim: Masz w sobie bowiem własny ekran: wyobraźnię,/ I ją to właśnie uczyń/czarodziejką zwykłych rzeczy/... Mo wi się, z e szkoły STO są kreatywne i kształcą kreatywną młodziez. Ten poniz szy artykuł wyjas nia sens kreatywnos ci. Jes li Wam wyda się zbyt trudny, pokaz cie go, proszę, swoim rodzicom;) Warto tez zajrzec do bloga pani Leny : Po co tworzyć z dziećmi? Szczególnie ważne u dzieci do 5,6 roku życia jest stymulowanie rozwoju wrodzonej inwencji, gdyż ten czas determinuje najbardziej chęć tworzenia. Dzieci uczą się zadawać pytania, patrzeć na otaczającą rzeczywistość z rożnych perspektyw, kreują i wdrażają swoje własne innowacje. Tworzenie prac plastycznych to okazja do budowania wiary w siebie i poczucia własnej wartości. W myśleniu o etapach pracy i ich realizacji dziecko lepiej się poznaje a na podstawie sukcesów jakie osiąga buduje wyobrażenie o samym sobie. Na poczucie wartości ogromny wpływ ma pozytywne zachęcanie do aktywności ze strony rodziców. Gdy zaczniemy coś robić, dziecko poprzez naturalną ciekawość dołączy do nas i stworzymy coś wspólnie. Tworzenie to Mamo, tato, poczytaj mi, porysuj ze mną... A.Ł. ćwiczenia niebanalnego myślenia, podejmowania wyzwań i ponoszenia porażek, otwartość na odmienność, ale przede wszystkim możliwość poznania swojego dziecka. Poprzez twórczość dzieci radzą sobie lepiej z własnymi emocjami, oswajają lęki, rozumieją świat. Na późniejsze sukcesy będzie miał wpływ czas i aktywności jakie będziemy podejmować z naszymi dziećmi do 5, 6 roku życia. Jak rozwijać kreatywność i twórcze myślenie? Poprzez stworzenie dzieciom odpowiednich warunków oraz angażowanie się rodziców w różnego rodzaju działalności (przykłady na stronie głównej bloga). Dla każdego dziecka jego własna praca jest bardzo cenna, a możliwość przyglądania się własnym postępom nieoceniona, dlatego warto wygospodarować w pokoju miejsce na galerię prac, małe laboratorium, w którym jest miejsce do twórczej zabawy. * Erika Landau 10

11 CZYM SKORUPKA ZA MŁODU CZYLI SYNDROM POWTÓRZEŃ Dzieci od najmłodszych lat eksplorują s wiat. Przechodzą fascynację własnym ciałem, odro z nianiem głoso w najbliz szych, smakami jedzenia. Kiedy umieją juz się poruszac poznają z duz ą intensywnos cią własne otoczenie. Dokonują odkryc na swoim etapie rozwojowym, sprawdzają wszystkie moz liwe miejsca w domu, dostępne im przedmioty, testują sprzęty domowe i wciąz szukają. Lubią tez doskonalic umiejętnos ci. Zwijanie papierka w kulkę i celowanie nim do kosza to czynnos c, kto rą są w stanie powtarzac w nieskon czonos c, doskonaląc ją. Po pewnym czasie, aby się rozwijac wymagają bardziej skomplikowanych i rozwojowych zajęc tj. takich, kto re dają moz liwos c eksperymentu (w plastyce np. Z fakturą, kolorem, kontrastem ), zaangaz owania większej ilos ci zmysło w. Bardzo chętnie czytamy dzieciom ksiąz ki, chcemy, aby poznawały nowe, inne s wiaty, stawały się wraz liwe, rozwiązywały problemy, zadawały pytania. Czytając codziennie ksiąz eczki rozwijamy w dzieciach pewien nawyk, przyzwyczajenie. Nie wyobraz am sobie dnia bez ksiąz ki. Tak jak z czytaniem sytuacja wygląda z innymi aktywnos ciami. Wyrabiając u dziecka nawyk spędzania czasu w okres lony sposo b, inwestujemy w jego ciekawe dziecin stwo i dobre funkcjonowanie na dalszych etapach z ycia. Musimy inspirowac dzieci do działania. Moim zdaniem, aktywnos c two rcza to taka dziedzina, kto ra nie tylko rozwija zdolnos ci manualne (kto re są wstępem do pisania), ale w po z niejszym etapie takz e interpretacyjne, społeczne, poznawcze. Jednakz e nie moz emy czekac, az dziecko samo zacznie rysowac. Rysowanie to nawyk, przyzwyczajenie, jeden ze sposobo w organizacji czasu, kto ry daje juz w dorosłym z yciu wiele korzys ci, rados ci a z całą pewnos cią wolnos c i nieograniczone pole do własnej ekspresji. Aby pierwsze spotkanie dzieci z plastyką było przyjemne, trzeba dac dziecku do rysowania miękki oło wek (2B-5B) lub miękkie kredkipastele lub kredki s wiecowe. Są one grubsze i kro tsze, co ułatwia ich trzymanie oraz gwarantuje piękne efekty kolorystyczne. Magda Lewin ska- Cegłowska Koło biz uteryjne W naszej szkole są ciekawe zajęcia dodatkowe. Dziesięcioro ucznio w z klasy piątej uczestniczy w zajęciach koła biz uteryjnego prowadzonego przez panią Martę. Uczymy się robienia kolczyko w i bransoletek, a w przyszłos ci jeszcze innych rzeczy. UWAGA! Nasze wyroby juz wkro tce będziemy sprzedawac w Klubie na dole. Powiadomimy o tym w następnym numerze. 11

12 Historia SP nr 16 STO we wspomnieniach (1) Pani dyr. Beata Wiśniewska Tomczak (dyrektor szkoły od 1994 r.) STO powstało, by w praktyce zrealizować ideę nowoczesnej szkoły, łączącej najwyższe standardy kształcenia z wychowaniem. Jestem przekonana, że przez 25 lat istnienia te założenia nie uległy zmianie. W naszej Szkole zaczynaliśmy od zera - nie było ławek, krzeseł, szaf, kuchni, pracowni, zamiast boisk było klepisko pokryte szarą ziemią, układ pomieszczeń w ogóle nie był dostosowany do pracy szkoły, za to w pomieszczeniach piwnicy stały największe pralki, jakie dotychczas widziałam - zmieściłby się w nich człowiek- służyły do prania pieluch oraz ogromna, prawie dwumetrowa maglownica. Zamiast ogrodu były okropne krzaki i gruz, nie było prawie żadnych pomocy, a cały budynek wymagał generalnego remontu: stare okna, zniszczone łazienki, okropne wykładziny. Gdyby się nad tym zastanowić, to była misja niemożliwa! A jednak powoli i z dużym nakładem sił i energii (pamiętam posiedzenia Zarządu, które trwały do późnych godzin nocnych albo wyprawę śp. Piotra Amsterdamskiego samochodem na drugi kraniec Polski do fabryki, która obiecała nam nieodpłatnie przekazać na remont łazienek płytki ceramiczne) wszystko zaczęło się układać Jestem przekonana, że było to możliwe dzięki entuzjazmowi grupy ludzi, pełnemu zaangażowaniu, przekonaniu, że robimy coś wartościowego i solidarnemu wspieraniu się. Myślę, że ten entuzjazm był pozytywnie zaraźliwy, bo w tym Nie zmieniło się jedno - zawsze najważniejsze w naszej Szkole były DZIECI - i teraz i 23 lata temu są tak samo wspaniałe, wesołe, wrażliwe, ciekawe świata, czasami nieznośne. procesie budowania szkoły uczestniczyli i założyciele, i nauczyciele, i rodzice, i wykładowcy uniwersytetu, którzy wspierali nas merytorycznie. Czasami było naprawdę ciężko, wiele ważnych spraw było dyskutowanych miesiącami- to, co pozwoliło nam wyjść z każdego impasu to szacunek, którym naprawdę się darzyliśmy, mimo zdarzających się dużych różnic w poglądach. Przez te wszystkie lata spotkałam naprawdę wspaniałych, pełnych pasji Ludzi, od których wiele się STO liczy sobie 25 lat, a nasza szkoła jest tylko 2 lata młodsza. Założyła ją m. in. p. Maria Prosińska- Jackl - gościliśmy Panią Marię na naszych zajęciach w dn (patrz: wywiad str. 8 i 9) Płyną lata, wszystko się zmienia- nasza szkoła także. Niejeden z nas nie ma pojęcia, że tu było kiedyś zupełnie inaczej, aż trudno sobie wyobrazić. Któż z nas pamięta, iż na parterze mieściła się kuchnia wegetariańska (Vega obecnie obok naszego budynku), a nasi uczniowie chodzili na obiady do szkoły na Elektoralną? Posłuchajcie wypowiedzi niektórych osób. Dziękujemy, że chciały podzielić się z nami wspomnieniami 12 nauczyłam. Jestem Im za to bardzo wdzięczna. Jako ogromną wartość odbieram to, że pierwsze nauczycielki, które zostały przyjęte do naszej Szkoły nadal z ogromnym powodzeniem w niej pracują, wielu z nauczycieli ma staż 15,18, letni, jedna z założycielek jest z nami w stałym, serdecznym kontakcie służąc radą i wsparciem, absolwenci wpadają do szkoły. Wiele się zmieniło - szkoła się przebudowała i rozbudowała, mamy boiska, plac zabaw, ogród (to była jedna z pierwszych inwestycji, na którą udało nam się uzyskać dofinansowanie, ponieważ uważaliśmy, że piękne otoczenie jest dla szkoły bardzo ważne), kilka nieźle wyposażonych pracowni, kilka razy zmieniły się podstawy programowe, wprowadziliśmy dziennik elektroniczny, mamy wspaniałe osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, nadzwyczaj wysokie wyniki z egzaminów zewnętrznych, jesteśmy aktywnymi uczestnikami wielu akcji charytatywnych. Dbamy o to, by szkoła nadal się rozwijała, w każdym roku realizujemy jakiś nowy projekt. Nie zmieniło się jedno - zawsze najważniejsze w naszej Szkole były DZIECI - i teraz i 23 lata temu są tak samo wspaniałe, wesołe, wrażliwe, ciekawe świata, czasami nieznośne. Każdego dnia wnoszą ogromną dawkę energii i pomysłów, co powoduje, że w szkole nigdy nie można się nudzić i to jest naprawdę absolutnie fantastyczne! Z najlepszymi życzeniami dla STO i naszej Szkoły

13 Historia SP nr 16 STO we wspomnieniach (2) Pani dyr. Agnieszka Nowińska Samsel: To moja pierwsza i myślę- docelowa praca po studiach. Jestem tu od 1993 r., a od czterech lat pełnię funkcję wicedyrektorki szkoły. Zmieniło się przez lata to, że początki tworzenia placówki były naprawdę społeczne: każdy sam malował, remontował, nie pytając o zapłatę. Był wielki wkład pracy rodziców, nauczycieli- inne realia. Społeczność niewielka na początku. Uczyłam w 4.i 5.klasie, ale były młodsze. Do zerówki chodziło 10 osób. Układ pomieszczeń był inny (remonty go zmieniły).pamiętam dwa pokoje nauczycielskie: jeden w obecnym sekretariacie, drugi na piętrze w nieistniejącym już pomieszczeniu. W obecnym pokoju nauczycielskim mieścił się sekretariat z księgowością a kuchnia była w pracowni chemicznej. Obiady gotowała babcia uczennicy. Prezesem był wtedy pan Jarski. Wspominam mile zielone szkoły, wyjazdy z uczniami. Gdybym miała wybierać pracę jeszcze raz, wybrałabym tę samą, w tym samym miejscu. Pani Stenia (kasjerka): Pracuję tu od r. Zostałam zatrudniona przez prezesa Jerzego Jarskiego. Był to czas tworzenia się pierwszych struktur STO- wskich szkół z ideą przyjaznych, bezpiecznych placówek. Charakter szkoły pozostał niezmienny, z roku na rok powiększamy się lokalowowyposażeniowo. Pani Ina Pohorecka (pedagog): Jako pedagog zaczęłam pracę w naszej szkole w roku szkolnym 2003/2004. Wcześniej tu "bywałam" prowadząc szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów i rodziców. Im częściej byłam, tym bardziej mi się podobało. Ludzie, klimat, standardy. Kiedy otrzymałam od p. Dyrektor propozycję stałej współpracy ucieszyłam się. Tak jest do dzisiaj. Lubię tu pracować. Dla mnie od początku bogactwem byli ludzie, których tu spotykam. Duzi i mali. Dzisiaj mam więcej pracy niż przed kilkoma laty. Jest więcej trudnych sytuacji, zachowań. Nie zmieniło się to, że sprawia mi przyjemność współpraca z moimi koleżankami i kolegami. To, że lubię tu przychodzić, nawet kiedy mam bardzo dużo pracy. A także to, że chcę tu pracować nadal. Pani Kasia (sekretarka): Początki pracy traktowałam jako sprawdzian, do którego należy się przygotować i zdać. Mam nadzieję, że zdałam go pozytywnie. W świat szkolny wprowadziła mnie ówczesna pani wicedyrektor Małgorzata Wierzbińska- Panek, przekazując mi niezbędną wiedzę do pracy w szkole. Jestem jej wdzięczna za wyrozumiałość dyrektorską. Szkoła stale, nieustająco się zmienia, rozwija, ewoluuje. Rokrocznie przeprowadzane są remonty, dbamy o dobre wyposażenie. Dążymy do realizowania idei szkoły przyjaznej, mądrej i bezpiecznej. Ogromnie cieszy mnie to, że cała społeczność szkolna pracuje na gwarancję wspaniałej szkoły. Pani Ewa Markiewicz (nauczycielka języka angielskiego, w naszej szkole od początku jej istnienia!): Z moją/waszą szkołą jestem związana od zawsze. Będąc na ostatnim roku studiów, czyli w 1989 r., zostałam zaproszona przez grupę rodziców, którzy mieli pomysł na stworzenie innej, bardziej przyjaznej dzieciom placówki. W ciągu roku ich szczytne zamierzenia się zrealizowały i pierwszy rok szkolny ruszył we wrześniu 1990 r. Było kameralnie, niemal rodzinnie- 2 klasy po 16 osób! Szkoła mieściła się przy ul. Leszczyńskiej 6, na Powiślu, niedaleko BUW-u. Razem ze mną tak długo związana jest ze szkołą p. Małgosia Wiśniewska. Wyobrażacie sobie, że dla tych naszych maluszków (1 i 2 klasa) zawsze robiłyśmy kanapki w czasie przerwy obiadowej? Zaraz po pierwszym roku trzeba było znaleźć inny budynek, gdyż okazało się, że jest coraz więcej chętnych i tak rodzice znaleźli dawny żłobek przy al. Solidarności 113 c, który zamieniliśmy w szkołę. Ależ wszyscy mieli dużo zapału! Nie wynajmowaliśmy żadnej firmy-rodzice i nauczyciele wspólnie malowali klasy i stoliki. Sami rozumiecie, że jeśli ktoś z danym miejscem pracy związany jest od 23 lat, to traktuje je z sentymentem. 13

14 Historia SP nr 16 STO we wspomnieniach (3) Pani Małgorzata Wiśniewska (nauczycielka pracująca w świetlicy od początku istnienia Szesnastki!): Pracuję w tej szkole 23. rok. Najpierw mieściliśmy się w klubie osiedlowym na Powiślu przy ul. Leszczyńskiej. Panowały tam warunki rodzinne- uczniów było 26: pierwsza i druga klasa. Chodziły tu dzieci rodziców, którzy sami tworzyli tę szkołę. Bardzo zależało im, żeby dzieci w szkole były szczęśliwe i chętnie chciały uczyć się. Teraz to takie normalne, ale wtedy było bardzo nowatorskie. Okazało się, że w szkole potrzebna była świetlica. Pani dyr. Małgorzata Świderska zaproponowała mi w niej pracę. Pierwszego dnia opiekowałam się wszystkimi dziećmi i od razu straciłam głos. Ale i tak bardzo mi się podobało. Robiliśmy wspólnie dużo ciekawych i niespotykanych jak na tamte czasy rzeczy: szyliśmy, robiliśmy kukiełki, przygotowywaliśmy przedstawienia, uroczyście i w rodzinnej atmosferze obchodziliśmy wszystkie święta. Przeprowadziliśmy pierwszą akcję dobroczynną. Była to licytacja prac uczniów, z której pieniądze przekazaliśmy dla bezdomnych zwierząt. Czas świetlicowy spędzaliśmy w parku. Ulubioną zabawą dzieci było turlanie się ze skarpy przy Uniwersytecie Warszawskim i oczywiście mecze piłki nożnej. Wspólnie z koleżankami przygotowywałyśmy dzieciom kanapki. Wiosną wyjeżdżaliśmy na działki, spędzaliśmy też wspólnie wakacje. Po roku przenieśliśmy się w al. Solidarności. W ciągu tych 22 lat naszą szkołą zarządzało pięciu dyrektorów: p. Małgorzata Świderska, p. Katarzyna Karpińska, p. Katarzyna Grodzka, p. Bogdan Bielski a od r.1994 pani dyr. Beata Tomczak- Wiśniewska. Bardzo zmienił się budynek naszej szkoły. Przez pierwszy rok zajmowaliśmy tylko trzy klasy na pierwszym piętrze, a wejście do szkoły było w miejscu, gdzie teraz p. Tomek ma schowek na piłki. Dziś to zupełnie inna szkoła. Pani Ania Baran (nauczycielka fizyki, matematyki i poloneza;): W szesnastce pracuję od maja 2001 roku. Swoją pierwszą w tej szkole lekcję prowadziłam w sali, której już nie ma. Miała ona dużo wysokich okien - od podłogi niemal do sufitu. Była bardzo widna, a rano słońce świeciło prosto w twarze uczniów. Sala ta kończyła korytarz od wschodniej części budynku na pierwszym piętrze. W jej miejscu powstała nowa mniejsza sala, w której uczy się obecnie klasa IIIg. Część starego pomieszczenia została przeznaczona na korytarz prowadzący do klasy IIg, której wtedy nie było. Chyba po trzech pierwszych latach istnienia gimnazjum doszło do wielkich zmian: najmniej liczna klasa gimnazjalna licząca zdaje się 10 uczniów miała zajęcia w sali, w której obecnie znajduje się PUCHATEK; Puchatkiem była wówczas sala, w której mieści się biblioteka. Stara biblioteka natomiast znajdowała się w obecnej pracowni informatycznej. Lekcje informatyki z kolei odbywały się w pomieszczeniu obecnej szatni dla gimnazjalistów, którzy wtedy przebierali się razem ze starszymi uczniami szkoły podstawowej w do dziś funkcjonującej szatni. Wtedy jednak nie było konieczności jej zamykania i była pomieszczeniem zawsze otwartym. Po wielkim remoncie, w wyniku którego powstały sale, w których teraz pracujemy, było wielkie zamieszanie z kluczami. Gubiliśmy się z oznaczeniami typu "stara biblioteka", "nowa biblioteka", 'stary Puchatek", "nowy Puchatek". Największy kłopot mieli wówczas nowo zatrudnieni nauczyciele. Sporą zmianą był również remont pokoju nauczycielskiego, w którym dawniej stała kserokopiarka. Zmieniona została podłoga, a stare białe półki zamieniono na schludne nowe szafy. 14

15 Historia SP nr 16 STO we wspomnieniach (4) Pani Grażyna Kańska (nauczycielka języka angielskiego): Pracę rozpoczęłam w lutym 1993 r. Zaczęłam wtedy uczyć klasę 4. Była to wówczas najstarsza klasa w szkole. Dwa lata później zostałam jej wychowawczynią-pierwsi absolwenci tej szkoły byli moimi uczniami. Wtedy szkoła zajmowała pierwsze piętro, a parter dzieliliśmy z jadłodajnią wegetariańską. Gabinet dyrektora mieścił się w części biblioteki, obok była sala Puchatek, a biblioteka była w obecnym Puchatku. Pani Basia (dba o czystość w naszej szkole): Pracuję tu od 1991.Pamiętam, że kuchenka mieściła się na piętrze a uczniowie na obiady chodzili do szkoły na Elektoralną. Jestem tu tyle lat, bo podoba mi się atmosfera. Organem prowadzącym Zespo ł Szko ł nr 16 Społecznego Towarzystwa Os wiatowego jest Samodzielne Koło Terenowe nr 26 Społecznego Towarzystwa Os wiatowego organizacja poz ytku publicznego. Władze Zarządu: p. Marzenna Zapalska prezes, p. Urszula Creamer wiceprezes, p. Anna Czamarska sekretarz, p. Barbara Bajorek skarbnik oraz p. Katarzyna Michalska, p. Paweł Siekierzyn ski. W czasie kaz dego dnia otwartego, na godzinę przed zebraniem w klasach, jeden z członko w Zarządu pełni w szkole dyz ur. To nasi Rodzice, kto rzy duz o pracują dla nas, dla naszej szkoły. Kącik ogłoszeń redakcja Pani Pola (także jest najwcześniej i przygotowuje szkołę, aby witała nas w czystości): Pracuję tu od 1997, czyli dawno. Moja córka, Magda, od 6 lat. Codziennie rano dojeżdżamy z daleka. Panują tu coraz lepsze warunki. Atmosfera jest wspaniała: mili pracownicy, grzeczne dzieci, dla mnie wszystko jest NAJ;) Zgubiłam jeden dzien tygodnia i przez to dostaję zadyszki. Czy nikt nie wie, gdzie się podział? Kto wie, gdzie moz na kupic czas? Pilnie potrzebny! Dobrze zapłacę! Tel Zdzis zdyszana Joanna Pani Ania (pielęgniarka): Jako pielęgniarka pracuję w szkole od 2004.Przez całą społeczność szkolną zostałam przyjęta bardzo ciepło i serdecznie. Ogromnie cieszy mnie bardzo dobra współpraca z pracownikami szkoły, dziećmi oraz rodzicami. Pani Irenka (z kuchni): Pracuję w tej szkole od 1992 r. Kiedy zaczynałam pracę, były tylko 3 klasy. Szkoła się rozbudowała. Pracuje mi się bardzo dobrze, jest miły i życzliwy personel pedagogiczny i administracyjny. Dzieci są miłe, grzeczne. W tym zespole pragnę pracować jeszcze kilka lat. A my, jako redakcja, cieszymy się, że w naszej szkole wydawana jest gazetka Dziesięć plus sześć i że rozwija się biblioteka, co jest zasługą pani Anny Haman. 15 Dziękujemy za tę garśćc wspomnień. Może powinna z nich powstaćć książeczka, jeśli nie książka? Pomyślimy! Żałujemy, że nie mogliśmy porozmawiaćć z Panią Prezes Zarządu Marzenną Zapalską. Serdecznie życzymy Pani zdrowia!

16 Piknik W sobotę dnia w naszej szkole odbył się piknik na temat Piękne polskie miasta od Szczecina az do Jasła. Klasa pierwsza reprezentowała Warzszawę, 2. Torun, 3. Krako w, 4. Zakopane, 5. Kazimierz Dolny, a 6. Poznan. Poszczego lne klasy ustawiały przy boisku szkolnym swoje stanowiska, prezentując dane miasta. Przedstawiały ich historie, legendy, a takz e ro z ne ciekawostki. Moz na było wziąc udział w konkursach, quizach lub rozwiązac krzyz o wkę. Za kaz dy udział przyznawano nagrodę, najczęs ciej słodką, a od naszej klasy kazimierskie koguciki z pieczywa. Uczniowie i ich rodzice przygotowali takz e drobny poczęstunek. Opro cz atrakcji klasowych były tez pokazy ogo lnoszkolne. Pierwsze wystąpiły dzieci z klasy 1., a potem ich rodzice, kto rzy po swoim widowisku złoz yli uroczyste s lubowanie. Piękny pokaz baletu zaprezentowała nam Milenka Kraska z klasy 3. Kolejną atrakcją było przedstawienie wystawione przez dzieci z klasy 5., uczęszczające na zajęcia teatralne pt.: My name is James, James Błąd. Przedstwienie to bardzo mi się podobało, poniewaz Zdj. redakcja Tradycyjnie miała tez miejsce licytacja przetworo w i ro z nych wyrobo w domowej roboty (uzyskane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup szkolnego aparatu fotograficznego). Ostatnią atrakcją (dla dorosłych i nie tylko) była gra w siatko wkę. Udział wzięli tatusiowie, kto rym sędziował p. Tomasz Wo jcik (nasz wychowawca). Po zaciętej rywalizacji wygrali lepsi. Był to mo j juz 9. piknik w naszej szkole. Bardzo lubię brac udział w tego rodzaju imprezach, gdyz jest duz o miłej zabawy, a tematy pikniko w są zawsze inne. Dziękujemy Nauczycielom za pomoc w przygotowaniu! Robaczek Zdj. redakcja pokazywało w krzywym zwierciadle wspo łczesne gwiazdy kina i muzyki. Nawet powtarzające się problemy z nagłos nieniem nie popsuły mi tego pozytywnego wraz enia. Poniewaz pogoda była kaprys na i zmienna, na obejrzenie dalszej częs ci programu musielis my przenies c się do sali gimnastycznej, gdzie odbyły się pokazy karate. Dnia 6 paz dziernika roku 2012 w naszej szkole odbył się kolejny piknik. Na początku moz na było obejrzec spektakl pod tytułem James Błond. Było ono niezwykle s mieszne i ciekawe - podobało się publicznos ci. Innymi atrakcjami były; rzut beretem dyrektora, quizy zgadywanki o: Kazimierzu Dolnym, Kosmosie, Toruniu. Moz na było poczęstowac się ro z nymi pysznymi smakołykami oraz kupic bardzo zdrowe warzywa. Odbył się takz e pokaz karate i tradycyjny mecz siatko wki. Niestety, ze względu na s liską nawierzchnię nie było przygotowanych przez piątą klasę wys cigo w kajako w z kartonu. Według mnie piknik był udany i bardzo mi się na nim podobało. Autor: Mol 16

17 Pasowanie pierwszoklasisto w w naszej szkole Pierwszaki zostały pasowane na ucznio w Szesnastki. Pani Dyrektor - jak co roku - wielkim oło wkiem dotykała ramienia najmłodszego ucznia, by przyjąc go w poczet społecznos ci szkoły. Uczniowie pierwszej klasy zaprezentowali wiersz i piosenkę o znakach drogowych, a drugą zas piewali po angielsku. Wyglądali s licznie, co widac na zdjęciach;) Wychowawczyni wręczyła im rozkładane dyplomy z wiewio rkami. Tradycją jest, z e czwarta klasa opiekuje się pierwszą, więc czwartoklasis ci zorganizowali quiz na temat znajomos ci szkoły, a potem wręczyli złote odznaki w postaci pucharo w. Panie ze s wietlicy- jak zawsze- przygotowały piękną dekorację. Witamy Pierwszoklasisto w, nasze młodsze Kolez anki i Kolego w! Niech Wam tu będzie dobrze. Julia G. Polszczyznę lubić i rozumieć Na skro ty W języku odbija się szybkie tempo naszego z ycia. Dlatego często spotykamy w nim skro towce i skro ty. Skro towce powstają ze skro cenia do pierwszych liter lub sylab dwo ch albo kilku wyrazo w tworzących jakąs nazwę. Gdy odczytujemy jej pierwsze litery, mo wimy o literowcach, np. STO czytamy jako es-te-o, PKP jako pe -ka-pe. To dziwne wyrazy, poniewaz akcent pada w nich na ostatnią sylabę, np. PZU pe-zet-u, a nie na przedostatnią (pe-zet -u), jak w większos ci sło w w języku polskim, np. cze-ko-la-da. Czasami, gdy w s rodku skro towca jest samogłoska, wymawiamy go jak zwykły wyraz składający się z głosek, np. ZUS, WOŚP, PiS. Takie skro towce nazywamy głoskowcami. Jeszcze inny rodzaj skro towco w to sylabowce, w kto rych z wyrazo w tworzących nazwę pozostają pierwsze sylaby, np. POLFILM, RAFAKO (Raciborska Fabryka Kotło w). Ro z ne sposoby tworzenia skro towco w mogą się ze sobą łączyc. Powstają wtedy skro towce mieszane, np. MKOl (Międzynarodowy Komitet Olimpijski) skro towiec literowosylabowy, odczytywany jako em-kaol. Pamiętajmy! Częs ci skro towca nie oddzielamy kropkami. Kropki pojawiac się mogą w skro tach, czyli w skro conym zapisie wyrazu lub wyraz enia. Jez eli skro t nie zawiera ostatniej litery skracanego słowa, kon czymy go kropką, np. ul., godz., inż. Tylko na kon cu skro tu wielowyrazowego stawiamy tez kropkę, gdy składa się 17 on z samych spo łgłosek, np. np., pt., itd., itp. Kiedy jednak pojawi się w skro cie samogłoska, poszczego lne jego częs ci oddzielamy kropkami, ale piszemy je łącznie, np. p.n.e., m.in. Kropki nie ma, gdy skro t kon czy się ostatnią literą skracanego wyrazu, np. dr (doktor) albo mgr (magister). To jeszcze nie wszystkie zasady stosowania i poprawnej pisowni skro to w i skro towco w, ale ze względu na brak czasu i miejsca muszę się skracac. Mol

18 Wielka Kazimierska Przygoda Ciepły jesienny poranek 25-go wrzes nia. Chyba 30 oso b zebrało się na parkingu Pałacu Kultury w Warszawie. Moz na zauwaz yc, z e wszyscy tłoczyli się dookoła autokaru. Były tam dzieci, ich rodzice i opiekunowie. Wiem! To była wycieczka szkolna. Autobus jechał 3 godziny przez pola, lasy i ro z ne drogi. Klasa jechała do Janowca. Ale Zatrzymała się kilka kilometro w przed celem. Co się stało? Moz e cos się zepsuło? Alez nie. Dzieci spokojnie szły, z całym swoim bagaz em na plecach, a autokar odjechał bez najmniejszego problemu. Wędrowały przez kilka godzin 12 kilometro w. Nareszcie! Kamieniołom w Janowcu. To jest ogromny blok kamienny. Nagle z grupy wyszła tro jka dzieciako w. O co chodzi? Aha, no tak! To są mali przewodnicy opowiadają o tym bloku! Po przerwie wszyscy się zebrali i poszli na statek, aby przepłynąc na drugą stronę. Potem trafili do Oblaso wki, aby odpocząc i zjes c kolację. Tam podzielili się na grupy. Na przykład dziewczynki podzieliły się na 2 grupy 3 i 5 osobowe, i dostały pokoje na parterze. Kiedy wszyscy się ulokowali, poszli na obiado-kolację. W jadalni dostali schab i ziemniaki. Sądząc po ich minach, nie bardzo im smakowało. Klasa wracała ze sklepu i s piewała ro z ne piosenki jak jeden mąz. Wszyscy nies li siatki z zakupami: kiełbaskami i herbatą. Niekto rzy nawet kupili roz ne soki, wodę i batoniki. Ale po co im kiełbaski? Ano tak: będzie ognisko! Przy płomykach ognia było wspaniale! Wszyscy dobrze się bawili. Niekto rzy rozmawiali, a inni bawili się w berka. Niestety, kiedy zjedli kiełbaski i wypili herbatę, wro cili do pokoi. Następnego dnia dzieci weszły na go rę, aby zobaczyc panoramę Kazimierza. Następnie klasa zniknęła w mies cie. Weszła na go rę Trzech Krzyz y, kupiła koguty (takie do jedzenia, nie z ywej) i zjadła obiad. I, niestety, to był koniec podro z y. Więc w ponury wieczo r wszyscy ponownie smacznie spali w swoich ło z eczkach. A kto tak naprawdę przez ył tę przygodę? Obecna klasa 5. Spisała wspomnienia: Zoz. Odstąpię swoje stare zeszyty. Można nimi straszyć nauczycieli. Pankracy Zgubiłam pomysł na wypracowanie. Znalazcę proszę o zwrot. Prymuska z 5b Znalazłam przyjaźń. Hurrraaa!!!! Basia Przyjdź do naszej szkoły. Warto! Piszemy w tym numerze, dlaczego warto. uczniowie szesnastki 18

19 Dlaczego szkoła STO? Dlaczego chodzisz właśnie do naszej szkoły? Na to pytanie odpowiedziało nam ok. 60 osob- uczniow ZS 16 STO. Oczywiscie, ze prawie zawsze to rodzice decydowali za swoje dzieci o wyborze naszej niepublicznej placowki. Czym kierowano się przy wyborze? Na pierwszym miejscu stawiano niewielkie klasy, kulturalne dzieci, bezpieczenstwo, przyjazną atmosferę. Istotny dla rodzicow był poziom nauki języka angielskiego: duza liczba godzin, dobre przygotowanie do dalszego etapu nauki. Wazny jest takze wysoki poziom ogolnego nauczania- nasza szkoła podstawowa zajmuje 8.miejsce w Warszawie. To bardzo wysoko! Liczy się rowniez bogata oferta zajęc dodatkowych, ciekawe zajęcia w swietlicy. Nie bez znaczenia okazuje się wielka liczba konkursow, w ktorych uczen chce startowac a nauczyciele chcą ucznia do nich przygotowac. Pytaliśmy: co podoba Ci się w tej szkole? Wszyscy ankietowani mowili o dobrej atmosferze, większosc o ciekawych zajęciach. Najczęsciej relacje z rowiesnikami są b. dobre. Szkoła jest mała, miła, przyjazna Dziecko ma szansę byc zauwazone, znane. Uczy wrazliwosci przez akcje charytatywne. Ma boiska, tablicę interaktywną ( szkoda, ze tylko jedną), kosze do koszykowki, nową nawierzchnię boiska, plac zabaw dla młodszych, salę komputerową, salkę gimnastyczną. Wazna jest pijalnia wody, plac zabaw, klocki dla młodszych klas. Szkoła miesci się w dobrym punkcie. Są w niej czyste klasy. Miłe panie pracują w swietlicy, w kuchni i w gabinecie (pani pielęgniarka) Wiadomosci o tym miejscu przekazywane są rodzinnie: chodziło tu/chodzi starsze/młodsze rodzenstwo i jest/ było zadowolone. To, ze uczniowie nie wychodzą z klas, nie przemieszczają się na kolejne lekcje, ma plusy i minusy. Nie ma pakowania, pospiechu. Jest większa kameralnosc, bezpieczenstwo. Moze czasem opatrzą się sciany, stąd pomysły ich przemalowania;) Rodzice chcą miec wpływ na szkołę, na to, co się w niej dzieje. To, ze sami są tworcami placowki, zapewnia im udział w jej zyciu- nie stoją obojętnie, pomagają, zgłaszają inicjatywy np. naukę języka hiszpanskiego, prowadzą kołko teatralne, uczestniczą w piknikach, akcjach charytatywnych. Czego uczniowie w szkole nie lubią? Podniesionych głosow nauczycieli i przedłuzania lekcji, nawet o kilka minut. Wszak przerwy są krotkie. Chcieliby, by był choc jeden dzien, gdy wolno byłoby im się bawic klockami w swietlicy. Salka gimnastyczna jest mała. Przydałby się w kazdej klasie magnetofon, telewizor. Ale ogolnie lubią szkołę. I to bardzo!;) Z relacji klas 4, 5,6 SP i 3 g -oprac. AŁ. 19

20 Historia powstania gazetki szkolnej Dziesięc plus szes c Pewnego dnia po lekcjach Kuba zawołał całą naszą klasę. Chciał nam opowiedziec o swoim pomys le, czyli stworzeniu gazetki szkolnej. Zapytał, kto chce wziąc udział w tym przedsięwzięciu. Zgłosili się prawie wszyscy. W tym samym tygodniu powiedzielis my o tym Pani od polskiego. Dzięki pani Ani powstały warsztaty dziennikarskie, na kto rych robimy tę gazetkę szkolną. Okładkę wymys liła Magda, ale pani Marta uplastyczniła pomysł. Na kaz dej okładce jest gazetkę. Następnie kurier przynosi nasze dzieło do szkoły, gdzie moz na je kupic za niewielka kwotę. Simon motyw drzewa ze zmiennymi akcesoriami, zalez nie od pory roku. Widac to na zdjęciu;) Tata Zosi składa materiały zgromadzone przez nas do nowego numeru, a potem przesyła je dalej do mamy Agnieszki, kto ra drukuje WYKRES LANKA W wykres lance musisz (jes li chcesz, oczywis cie ) znalez c następujące słowa: - Warszawa - Poznan - Torun - Krako w - quiz - licytacja - rzut beretem Wyrazy są ustawione po skosie, pionie i poziomie. Miłego wykres lania. Simon 20

21 ROZRYWKA! 1.W kto rym roku powstała szkoła podstawowa? a) w 1994 b) w 1991 c) w 1989 d) w W kto rej dzielnicy Warszawy znajduje się szkoła : a) na Z oliborzu b) w S ro dmies ciu c) na Woli d) na Ochocie J.C. 2. Jak nazywa się dyrektor szkoły? a) p. Renata Wis niewska-tomczak b) p. Beata Wis niewska-tomczak c) p. Agnieszka Wis niewska- Tomczak d) p. Beata Wis niewska- Tomczyk 3. Jakie logo ma nasza szkoła? a) ptaka b) kwiatka c) listek d) drzewo 4. Co wczes niej mies ciło się budynku naszej szkoły? a) z łobek b) hurtownia c) przedszkole d) inna szkoła 5. Jaki tytuł posiada nasza szkoła? a) szkoła na obcasach b) szkoła z klasą c) szkoła pierwsza klasa d) super szkoła 6. Kto ry nauczyciel najdłuz ej pracuje w naszej szkole? a) p. Marcin Waracki b) p. Anna Komorowska- Zaremba c) p. Ewa Markiewicz d) p. Dorota Miszczuk 7. Kto jest załoz ycielem szkoły: a) nauczyciele b) uczniowie c) rodzice d) samorząd Źródło: Ortograffiti z. ćw. str. 61 Krzyżówka 1. Rozpowszechnianie i rozprowadzanie ksiąz ek i czasopism ws ro d odbiorco w. 2. Dział przemysłu obejmujący wszystkie rodzaje techniki drukarskiej. 3. Miejsce, gdzie drukuje się ksiąz ki, czasopisma itp. 4. Ksiąz ka ciesząca się największą popularnos cią. 5. Sporządzanie odbitek tekstu z formy drukarskiej przy uz yciu farby. 6. Miejsce, gdzie sprzedaje się ksiąz ki. Źródło: Korepetytor Płock

22 Wywiad z p. Tomkiem po odniesieniu przez nas sukcesów w biegach przełajowych Orzech : Dlaczego Pan wybrał w f jako przedmiot? p. Tomek: Dlaczego w f? Po maturze wahałem się z wyborem studio w między dwoma moimi ulubionymi kierunkami: geografią a wychowaniem fizycznym. Jednak po bliz szym zapoznaniu się z programem studio w, ciekawsza wydała mi się oferta Akademii Wychowania Fizycznego i dlatego wybrałem ten kierunek. przez Warszawski Os rodek Sportu i Rekreacji Stegny. W zawodach tych naszym zawodnikom udało się wywalczyc kilka medali w biegach indywidualnych i sztafetach, ale największy sukces odnies lis my w klasyfikacji druz ynowej zajmując pierwsze miejsce. O: Gratuluję sukcesów i dziękuję za wywiad. Orzech O: Kiedy Pan zaczął przygodę ze sportem? PT: Moja sportowa przygoda rozpoczęła się w czwartej klasie szkoły podstawowej, kiedy nauczyciel w f zaproponował mi treningi w sekcji łyz wiarstwa szybkiego. Wtedy poznałem, co znaczy cięz ki trening oraz smak pierwszych zwycięstw i poraz ek. Po z niej przyszła kolej na taniec towarzyski w formacji latynoamerykan skiej, specjalizację instruktorską z gimnastyki sportowej i specjalizację trenerską z kulturystyki. O: Jaką dziedzinę sportu Pan lubi? P T: Od wielu lat moimi ulubionymi dziedzinami sportu są: siatko wka plaz owa latem, natomiast zimą snowboard. O: Czy trudno jest być wychowawcą i dlaczego? PT: Bycie wychowawcą to bardzo odpowiedzialne zadanie. Czy jest trudne? Na pewno moz e byc bardzo trudne, natomiast ja będąc wychowawcą dopiero drugi rok nie spotkałem się jeszcze z sytuacjami naprawdę trudnymi. O: Co lubi Pan w naszej klasie a jakie minusy dostrzega Pan? PT: W moich wychowankach podoba mi się spontanicznos c, umiejętnos c zabawy, kreatywnos c oraz to, z e mogę z nimi realizowac moje pomysły dotyczące organizowania trochę nietypowych wyjazdo w klasowych. W duz ej mierze jest to ro wniez zasługa rodzico w ucznio w, kto rzy bardzo dobrze przyjmują moje propozycje. Dostrzegam ro wniez u moich wychowanko w te cechy bądz obszary działan, nad kto rymi musimy jeszcze popracowac, jednak pozwolę sobie zachowac je dla naszego zespołu klasowego. O: Jakie ma Pan zainteresowania prywatne? PT: Prywatnie uwielbiam wyciszac się i relaksowac pracą w ogrodzie. Uwaz am, z e po pracy w szkole takie milczące zajęcie w ogrodzie jest wspaniałym lekarstwem nie tylko na zmęczone gardło. Poza tym bardzo cenię sobie chwile sam na sam z dobrą ksiąz ką. Pomijam tutaj całkowicie zainteresowania związane z moim zawodem. O: Kto organizuje zawody w których bierzemy udział? P: Zawody, w kto rych startują nasi uczniowie, częs ciowo organizuję ja razem z nauczycielami z kilku zaprzyjaz nionych szko ł lub zapraszają nas inne szkoły. Ostatnio jednak startowalis my w biegach przełajowych zorganizowanych Uczta z okazji 25- lecia STO! Jeśli taki jubileusz, to musi być tort! Dziś podajemy przepis na pyszny tort miodowy. Sama /sam raczej go nie zrobisz, ale mama poradzi sobie a Ty połasuchujesz;). Tort miodowy Składniki na ciasto: 2 i po ł szklanki mąki, 15 dag margaryny, 4 łyz ki miodu prawdziwego, 8 łyz ek ( 15 dag) cukru, 2 jaja, 1 łyz eczka sody, tłuszcz i tara bułka do formy Masa: 15 dag margaryny, 25 dag cukru ( 1szklanka), 2 z o łtka, 2 szklanki mleka, 4-5 czubatych łyz ek kaszy manny, olejek migdałowy, gars c zmielonych orzecho w Margarynę roztopic z miodem, cukrem i ostudzic. Mąkę wymieszac z sodą, wlac do niej ostudzoną masę, jaja i dokładnie utrzec. Ciasto podzielic na trzy częs ci. W tortownicy wysmarowanej tłuszczem i wysypanej bułką tartą upiec kolejno 3 placki. Przygotowac masę: zagotowac mleko z kaszą manną i ostudzic. Utrzec margarynę z cukrem i z o łtkami, połączyc z ostudzona kaszą. Całos c dokładnie utrzec, dodac olejek migdałowy, zmielone orzechy. Masą przełoz yc placki i posmarowac wierzch tortu. Posypac orzechami. Na drugi dzien jest pyszny, a na trzeci juz go nie ma;) A.Ł. 22

23 2 paz dziernika indywidualnie: 1 miejsce Agata Seferyn ska kl.2, Maksymilian Asłanowicz kl.2, Tolek Nikiel kl.6 2 miejsce Iga Mrowiec kl.2, Michał Chazan kl.2 3 miejsce Patrycja Dworzyn ska kl.2, Franciszek Marona kl.2, Anna Małkowska kl.6 Sztafety: W dniu 31 paz dziernika pan Tomek wręczył zwycięzcom medale i dyplomy. Za co? Oto nasze wyniki w biegach przełajowych. Wypadlis my bardzo dobrze!!!!!!!! Międzyszkolne zawody w biegach przełajowych. 4x50m: 1 miejsce: Asłanowicz M., Marona F., Włodarczyk A., Chazan M. 2 miejsce: Seferyn ska A., Mrowiec I., Frydrychowicz H., Dworzyn ska P. 4x200m mieszane: 3 miejsce: Małkowska A., Zawada A., Grodek S., Nikiel A. Klasyfikacja druz ynowa po pierwszym dniu zawodo w: 1. SSP 16 STO 332 pkt 2. SP pkt Sp pkt Startowało 9 szko ł. 9 paz dziernika indywidualnie: 1 miejsce: Seferyn ska Agata kl.2, Samsel Jan kl.3 2 miejsce: Małkowska Anna kl.6 3 miejsce: Dworzyn ska Patrycja kl.2, Asłanowicz Maksymilian kl.2 Sztafety: 4x200m mieszane: 2 miejsce: Grodek S., Małkowska A., Grajda J., Nikiel A. 4x50m mieszane: 1 miejsce: Mrowiec I., Frydrychowicz H., Dworzyn ska P., Seferyn ska A. 2 miejsce: Asłanowicz M., Marona F., Włodarczyk A., Nikiel S. 3 miejsce: Grabska Z., Korczak Z., Gralak H., Siekierzyn ska N. Klasyfikacja druz ynowa po drugim dniu zawodo w: 1. SSP 16 STO 412 pkt 2. SP pkt 3. SP pkt Startowało 8 szko ł. Po podsumowaniu wyniko w rywalizacji druz ynowej po 1 i 2 dniu zawodo w nasza szkoła zajęła 1 miejsce z dorobkiem 743 pkt, przed SP 4 (608 pkt) i SP 336 (477 pkt). To ogromny sukces i zasługa wszystkich naszych zawodniko w, kto rzy zdobywali punkty do klasyfikacji druz ynowej w swoich biegach. W dniach 2 i 9 paz dziernika 47 ucznio w naszej szkoły uczestniczyło w zawodach szko ł podstawowych w biegach przełajowych. Organizatorem zawodo w był Warszawski Os rodek Sportu i Rekreacji. Sukcesy naszych zawodniko w w swoich kategoriach: Żarty, czyli uśmiechnij się;) K oło domu jez dzi sobie Jas na rowerku i mo wi: - Mamusiu, zobacz, jadę bez jednej ręki. - Mamusiu, zobacz, jadę bez obu rąk. - Mamusiu, zobacz, jadę bez zębo w! W iesio nie chce jes c marchewki - Jak nie zjesz, zawołam wilka! - straszy go mama. - I co? Mys lisz, z e on zje to s win stwo? J as siedzi na ławce, a obok niego siedzi kobieta w ciąz y. Chłopiec pyta: - Co tam pani ma?? - Dzidziusia - odpowiada kobieta. - A kocha go pani?? - Alez oczywis cie. - To dlaczego go pani zjadła?? P odchodzi blondynka do Informacji PKP: - Przepraszam, jak długo jedzie pociąg z Krakowa do Warszawy? - Chwileczkę... - Dziękuję!!! C huckowi Norrisowi nie zdarzają się pomyłki w literowaniu. Jes li jednak jakas się zdarzy, Oxford uznaje nieomylnos c Chucka i poprawia błąd w swoim słowniku W chodzi męz czyzna do kawiarenki internetowej i pyta: - Czy są wolne komputery? - Nie - mamy same szybkie J asiu, pospiesz się, bo spo z nisz się do szkoły! - Bez obawy tato, oni tam mają otwarte do 17: Wybrał: Julek Z ro dło: Internet 23

24 Faszerowane pomidory SKŁADNIKI: 1. 6 s redniej wielkos ci pomidoro w 2. szklanka ugotowanego kuskusu 3. kilka lis ci s wiez ej lub łyz eczka suszonej mięty 4. kilka lis ci kędzierzawej zielonej pietruszki 5. sok z połowy limonki (moz na uz yc cytryny) 6. łyz eczka sko rki otartej z limonki 7. 2 łyz ki oliwy z oliwek 8. zielony pieprz 9. so l Horoskop SPOSO B PRZYGOTOWANIA: 1. Kuskus wymieszaj z drobno posiekanymi ziołami. 2. Dodaj sok, sko rkę z limonki i oliwę. 3. Wymieszaj, dopraw pieprzem i solą. 4. Pomidory wydrąz, napełnij kuskusem i podawaj. DOBRA RADA: Kasza kuskus jest dziecinnie prosta w przygotowaniu i stwarza wiele kulinarnych moz liwos ci. Z wdziękiem przyjmuje wszelkie zioła i dodatki, idealnie komponuje się z sosami. SMACZNEGO!!!!! Częs cior Donuty SKŁADNIKI: 1. 1 ¾ szklanki mąki 2. ½ szklanki wody 3. 2 łyz ki cukru 4. 3 z o łtka 5. łyz ka masła g droz dz y 7. 3 łyz ki gęstej s mietany 8. olejek rumowy 9. białko 10. szczypta soli 11. po ł szklanki cukru pudru 12. barwnik spoz ywczy 13. posypka (kolorowa) 14. tłuszcz do smaz enia SPOSO B PRZYGOTOWANIA: 1. Droz dz e rozetrzyj z cukrem, dodaj z o łtka, stopione masło, s mietanę, mąkę i olejek rumowy. 2. Starannie wyro b ciasto i odstaw do wyros nięcia. 3. Gdy ciasto podwoi objętos c, rozwałkuj na grubos c jednego centymetra. 4. Wycinaj ko łka szklanką, a w s rodku dziurki kieliszkiem 24 A.S. 5. Odstaw w ciepłym miejscu do ponownego wyros nięcia przykryte s ciereczką. 6. Smaz z obu stron na złoty kolor. 7. Białko ubij na sztywno z dodatkiem soli; ciągle ubijając dodawaj stopniowo cukier puder. 8. Lukier zabarw na dowolny kolor barwnikiem spoz ywczym. 9. Przestudzone pączki ozdabiaj lukrem i posypką. SMACZNEGO Częs cior

Witaj pierwsza klaso!

Witaj pierwsza klaso! Witaj pierwsza klaso! Aktywność sześciolatka w przedszkolu i w szkole: Przedszkole - dziecko: rozwija się emocjonalnie i społecznie, rozwija motorykę dużą i małą, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

Bardziej szczegółowo

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia WSPOMNIENIA Z LAT 70 NA PODSTAWIE KRONIK SZKOLNYCH. W ramach Internetowego Projektu Zbieramy Wspomnienia pomiędzy końcem jednych, a początkiem drugich zajęć wybrałam

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź Telefon / fax: (0-42) 616-81-24 Poczta elektroniczna: gimnazjumxv@gmail.com Strona szkoły: gim15lodz.pl Sekretariat szkoły czynny: poniedziałek-piątek od 8:00 do 16:00 Dojazd do szkoły: Tramwaj (przystanek:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLETNIA ANIA W PRZYJAZNEJ SZKOLE. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce

SZEŚCIOLETNIA ANIA W PRZYJAZNEJ SZKOLE. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce SZEŚCIOLETNIA ANIA W PRZYJAZNEJ SZKOLE Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce Klasa I z wychowawczynią Opowiem Wam o mojej szkole i czego się w niej uczę. 2 września 2013 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIERWSZY (Wypełnić na podstawie arkuszy I i II) Rok szkolny 2012/2013 Wymiar I - Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE SZKOLNEJ GAZETKI PAŹDZIERNIK 2010 OBCHODZIMY XX LAT ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY

WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE SZKOLNEJ GAZETKI PAŹDZIERNIK 2010 OBCHODZIMY XX LAT ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY WITAMY W PIERWSZYM NUMERZE SZKOLNEJ GAZETKI PAŹDZIERNIK 2010 OBCHODZIMY XX LAT ISTNIENIA NASZEJ SZKOŁY WYWIAD Z PANIĄ MARIĄ NOWAKOWSKĄ - PIERWSZYM DYREKTOREM ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. rodziców/ opiekunów prawnych uczniów w sprawie KIERUNKU ROZWOJU SZKOŁY

ANKIETA. rodziców/ opiekunów prawnych uczniów w sprawie KIERUNKU ROZWOJU SZKOŁY ANKIETA rodziców/ opiekunów prawnych uczniów w sprawie KIERUNKU ROZWOJU SZKOŁY MOJE UWAGI DOTYCZĄCE SZKOŁY MOJE UWAGI DOTYCZĄCE SZKOŁY Szkoła i nauczyciele są bardzo życzliwi i pomagający, jestem zadowolona,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 138 IM. LEOPOLDA STAFFA W ŁODZI ul. św. Franciszka z Asyżu 53 93-479 Łódź Tel 0 (42) 682 67 10 mail: sp138.lodz@gmail.com Dyrektor szkoły: Piotr Bara Lokalizacja i otoczenie: Miasto

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

Szkoła współpracy - wnioski z debat. Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach

Szkoła współpracy - wnioski z debat. Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach Szkoła współpracy - wnioski z debat Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach Debata uczniowska: Jaka jest nasza szkoła? We wtorek (24.06.2014) uczniowie biorący udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

KONKURSY. KONKURS 2 Zdobywamy odznakę Super Kucharzyka za najlepszy rysunek zdrowych słodyczy.

KONKURSY. KONKURS 2 Zdobywamy odznakę Super Kucharzyka za najlepszy rysunek zdrowych słodyczy. KONKURSY KONKURS 1 Najciekawszy plakat z hasłem zachęcającym do zrezygnowania ze słodkich napojów na rzecz wody oraz ze słodyczy na rzecz owoców, warzyw, pestek i orzechów. Wydaje się, że słodycze są nieodłącznym

Bardziej szczegółowo

rok szkolny 2014/2015

rok szkolny 2014/2015 rok szkolny 2014/2015 Opiekun SKO: p. Hanna Zdanowska Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie zaczęliśmy przygodę z SKO i współpracę z 43 Oddziałem Banku Polskiego PKO w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Program adaptacyjny. dla klasy I. Jestem pierwszakiem. w Szkole Podstawowej nr 28

Program adaptacyjny. dla klasy I. Jestem pierwszakiem. w Szkole Podstawowej nr 28 Szkoła Podstawowa nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku Program adaptacyjny dla klasy I Jestem pierwszakiem w Szkole Podstawowej nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku ,,Dzieci różnią się od

Bardziej szczegółowo

Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany

Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany Uczniowie klas I-III pracują z podręcznikami Elementarz XXI wieku opracowanych na podstawie programu nauczania Szkoła na miarę. Program dostosowany jest do potrzeb i umiejętności dzieci sześcioletnich.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw. Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.pl SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 W szkole

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, który obejmuje sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Warunki lokalowe i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia.

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia. Promyk.go.pl Domel Gazetka wydawana przez Dom dla Dzieci i Młodzieży PROMYK w Morągu, ul. Żeromskiego 19, 14-300 Morąg wydanie specjalne Redaktor naczelny - Ewa Wiśniewska, zespół redakcyjny: Aneta Terebiłow,

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień Temat bloku czterech zajęć Cztery pory roku 1. Jesień Cele zajęć: Zapoznanie z porą roku jesienią Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, w bliższym i dalszym

Bardziej szczegółowo

MISJA SZKOŁY. Dąż. ążymy do tego aby każdy gnął sukces na miarę swoich

MISJA SZKOŁY. Dąż. ążymy do tego aby każdy gnął sukces na miarę swoich WITAMY W MISJA SZKOŁY Dąż ążymy do tego aby każdy uczeń osiągn gnął sukces na miarę swoich możliwo liwości W NASZEJ SZKOLE jest kameralna atmosfera podchodzimy indywidualnie do każdego ucznia umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO

Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ustrzykach Dolnych Najwspanialszy dzień to ten, w którym się urodziłeś MOJE URODZINY NASZE ŚWIĘTO program integrujący klasę. Autor programu mgr Ewa Lejowska Ustrzyki

Bardziej szczegółowo

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim

Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim Projekt Otwarte Przedszkola został zrealizowany w Zespole Placówek Oświatowych w Zatorach. Byliśmy jedną z nielicznych placówek w powiecie pułtuskim uczestniczących w projekcie. Wzięło w nim udział 48

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PIERWSZEJ ARMII WOJSKA POLSKIEGO W KOCZALE

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PIERWSZEJ ARMII WOJSKA POLSKIEGO W KOCZALE REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PIERWSZEJ ARMII WOJSKA POLSKIEGO W KOCZALE PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu W ramach przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej przeprowadzono badanie ankietowe na grupach Uczniowie naszego gimnazjum Rodzice naszych uczniów 127

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Jak motywować uczniów do nauki

Jak motywować uczniów do nauki Jak motywować uczniów do nauki Właściwa nagroda/ pochwała zawiera konkretne i precyzyjne informacje, które dokładnie wskazują, co dziecko osiągnęło, w czym się poprawiło docenianie nie tylko końcowego

Bardziej szczegółowo

Lucyna Bursztynowicz Maria Kruś Jadwiga Olszak

Lucyna Bursztynowicz Maria Kruś Jadwiga Olszak DEBATA ŚRODOWISKOWA Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości Lucyna Bursztynowicz Maria Kruś Jadwiga Olszak Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar,

Bardziej szczegółowo

Szkoła czy przedszkole? Co wybrać dla sześciolatka?

Szkoła czy przedszkole? Co wybrać dla sześciolatka? Szkoła czy przedszkole? Co wybrać dla sześciolatka? Od roku szkolnego 2016/2017 dziecko sześcioletnie może pozostać w przedszkolu bądź rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej. Uczniowie obecnych

Bardziej szczegółowo

W Zespole Szkół w Mętowie im. JANA PAWŁA II

W Zespole Szkół w Mętowie im. JANA PAWŁA II Witamy W Zespole Szkół w Mętowie im. JANA PAWŁA II Misja naszej szkoły Główne misje szkoły: Promująca chrześcijański system wartości. Przyjazna rodzinie, bliską młodemu człowiekowi. Pomagająca wszystkim

Bardziej szczegółowo

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki Zespół Szkół w Rycerce Górnej CO TO JEST MOTYWACJA? Na słowo MOTYWACJA składają się dwa słówka: Motyw i Akcja. Czyli aby podjąć jakieś określone działanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces?

Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces? Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces? Sprawdz cie, w jakim stopniu Wasze dziecko posiada umieje

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Debata dla nauczycieli odbyła się 12 marca 2014 roku o godz. 16:00. Trwała półtorej godziny. W debacie wzięło udział 32 nauczycieli.

Debata dla nauczycieli odbyła się 12 marca 2014 roku o godz. 16:00. Trwała półtorej godziny. W debacie wzięło udział 32 nauczycieli. Debata dla nauczycieli odbyła się 12 marca 2014 roku o godz. 16:00. Trwała półtorej godziny. W debacie wzięło udział 32 nauczycieli. Termin debaty ogłosiłyśmy na radzie pedagogicznej dnia 27 lutego 2014r.

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK Była sobie żabka mała re, re, kum, kum, re, re, kum, kum Która do przedszkola chciała re, re, kum, kum, bęc! Na spacerek wychodziła re, re, kum, kum... i plac zabaw też

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

"To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.."

To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.. 1 IX 2014 "To, co dziś jest rzeczywistością, wczoraj było nierealnym marzeniem.." Paolo Coelho 1 września 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl Wywiad z Panią Olą Pajączkowską, kierownikiem szkolnej akcji Zima w mieście 3 Dziennik Sylwii 4 Największe atrakcje

Bardziej szczegółowo

1. Czym się teraz zajmujesz?/do jakiej szkoły chodzisz? 2. Co najmilej wspominasz z czasów, gdy byłeś uczniem Gimnazjum nr 3 w Lublinie?

1. Czym się teraz zajmujesz?/do jakiej szkoły chodzisz? 2. Co najmilej wspominasz z czasów, gdy byłeś uczniem Gimnazjum nr 3 w Lublinie? 1. Czym się teraz zajmujesz?/do jakiej szkoły chodzisz? 2. Co najmilej wspominasz z czasów, gdy byłeś uczniem Gimnazjum nr 3 w Lublinie? 3. Jakie talenty Gimnazjum nr 3 w Lublinie pomogło Ci w sobie odkryć,

Bardziej szczegółowo

Każde dziecko jest wyjątkowe

Każde dziecko jest wyjątkowe Z wizytą w... Donata Sulikowska Pierwsze Przedszkole Montessori w Płocku Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 marca 2006 roku. Początkowo placówka liczyła sześcioro dzieci. Od września 2006 pracowały

Bardziej szczegółowo

Współpraca z Przedszkolem Samorządowym nr 176 Rok szkolny 2012-2013

Współpraca z Przedszkolem Samorządowym nr 176 Rok szkolny 2012-2013 Współpraca z Przedszkolem Samorządowym nr 176 Rok szkolny 2012-2013 WSTĘP Zgodnie z reformą edukacji dzieci sześcioletnich rodzice nadal mogą decydować o tym, czy ich sześcioletnie pociechy będą uczniami

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice

Szkoła Podstawowa nr 1 Marklowice 1 Czytanie, pisanie, ortografia, historia i arytmetyka są ważne tylko wtedy, jeżeli pomagają naszym uczniom osiągać człowieczeństwo L. F. Buscaglia Radość życia" STRATEGIA WYCHOWAWCZA SZKOŁY dla klas IV

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gustawa Morcinka, Gimnazjum nr 4 ul. Mickiewicza 11 43-430 Skoczów to Bezpieczna i przyjazna szkoła Budynek główny Zespołu Szkół nr 3 Tel./fax: 33 853 37 12

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Pieszy i znaki

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Pieszy i znaki Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: techniczna, społeczna, matematyczna, plastyczna, Cel zajęć: - zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, - kształtowanie umiejętności dbania

Bardziej szczegółowo

Wkrótce będę uczniem. Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły.

Wkrótce będę uczniem. Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły. Wkrótce będę uczniem Program profilaktyczno integracyjny zmniejszania lęku dziecka 5-6 letniego przed pójściem do szkoły. Sączów 2011/ 2012 Dziecko 5-6 letnie kończąc przedszkole powinno radzić sobie z

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" Dzień bry, Odpowiedz, proszę, pytania temat Twojej szkoły. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie i Twoje koleżanki i kolegów pomogą rosłym zobaczyć szkołę Waszymi

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Pałac na Wyspie Pałac Myślewicki Biały Domek Stara Pomarańczarnia Podchorążówka Stara Kordegarda Amfiteatr Stajnie i wozownie Wejścia do Łazienek Królewskich 2 3 O CO TU CHODZI? Kto

Bardziej szczegółowo

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE Szkoła Podstawowa nr 357 jest placówką publiczną; organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo;

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 SZKOŁA MARZEŃ ROK SZKOLNY 2011/12 ul. Okrężna 25A, 05-501 Jazgarzewszczyzna telefon/fax: 22 750-07-87, e-mail: sekretariat@szkolamarzen.pl www.szkolamarzen.pl PREZES MARIA

Bardziej szczegółowo

SZCZĘŚLIWY. Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100 Tarnów tel. 14 621 19 00 mail: szk8@op.pl I RADOSNY

SZCZĘŚLIWY. Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100 Tarnów tel. 14 621 19 00 mail: szk8@op.pl I RADOSNY SZCZĘŚLIWY Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Bitwy pod Studziankami 5 33 100 Tarnów tel. 14 621 19 00 mail: szk8@op.pl I RADOSNY 1. Uczęszcza do szkoły przygotowanej do wymogów nowoczesnej edukacji, 2. Uczestniczy

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska

Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska Studia Podyplomowe Liderów Oświaty Zrodziliśmy się do pomocy wzajemnej - współpraca uczniów w procesie uczenia się Elżbieta Sumowska IX Kongres Zarządzania Oświatą OSKKO, 24-26 września 2014, Łódź www.oskko.edu.pl/kongres/

Bardziej szczegółowo

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie Leśne Podchody Pełne Przygody www.soswtanowo.pl e-mail: soswtan@wp.pl Nasz Ośrodek Nasz Ośrodek jest położony na skraju Puszczy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH WIZJA I MISJA SZKOŁY Tworzymy szkołę, która: Troszczy się o wszechstronny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w ZESPOLE SZKÓŁ nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w ZESPOLE SZKÓŁ nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu Załącznik do Statutu Zespołu Szkół nr 5 w Toruniu ZADANIA ŚWIETLICY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w ZESPOLE SZKÓŁ nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu 1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

W dniu Twojego święta. Uczniowskie wiersze o książce i bibliotece.

W dniu Twojego święta. Uczniowskie wiersze o książce i bibliotece. BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKÓŁW REGNOWIE W dniu Twojego święta. Uczniowskie wiersze o książce i bibliotece. Centrum Multimedialne 2008/2009 1 Szanowni uczniowie Zespołu Szkół w Regnowie! Oto pierwszy zbiór waszej

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1)

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) CZYTANIE A. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Kulinarna

Pomorska Akademia Kulinarna Pomorska Akademia Kulinarna Dlaczego powstała Akademia? Niestety dawno już minęły czasy, gdy wspólne, wielopokoleniowe gotowanie stanowiło ważny domowy rytuał, w czasie którego rodzinne tradycje i przepisy

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli

Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli Kto i jak uczy sześciolatki w krakowskich szkołach samorządowych? Analiza ankiet nauczycieli Kto odpowiedział na ankietę? Wśród 299 nauczycieli, którzy wypełnili ankiety uczy: 57,9% w klasie pierwszej,

Bardziej szczegółowo

Hasło dnia: ZDROWE CIAŁO I UMYSŁ - ŻYJMY BEZ HAŁASU.

Hasło dnia: ZDROWE CIAŁO I UMYSŁ - ŻYJMY BEZ HAŁASU. 1. ROK SZKOLNY 2004 / 2005 2. ROK SZKOLNY 2005 / 2006 Hasło dnia: ZDROWE CIAŁO I UMYSŁ - ŻYJMY BEZ HAŁASU. Hasło dnia: Z CHOROBAMI WYGRYWAMY, BO SIĘ ZDROWO ODŻYWIAMY, CZĘSTO SPORTY UPRAWIAMY I SIĘ ZAWSZE

Bardziej szczegółowo

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016

SPAW. Szkolny Program Aktywnej Współpracy. w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu. na lata 2014-2016 SPAW Szkolny Program Aktywnej Współpracy w Gimnazjum nr 3 w Pierśdcu na lata 2014-2016 Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każdy uczeń, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROŹREBACH 2012-2015

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROŹREBACH 2012-2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROŹREBACH 2012-2015 I. CO TO JEST KONCEPCJA PRACY SZKOŁY? Koncepcja pracy szkoły nakreśla podstawowe cele i zadania realizowane przez szkołę. Odgrywa rolę drogowskazu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY Szkolna przygoda

KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY Szkolna przygoda KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY Szkolna przygoda Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku zapraszają do udziału w konkursie literacko-plastycznym pod nazwą Przygoda w szkole.

Bardziej szczegółowo

10 lat funkcjonowania SOSW w Słubicach w nowo wyremontowanym budynku.

10 lat funkcjonowania SOSW w Słubicach w nowo wyremontowanym budynku. 10 lat funkcjonowania SOSW w Słubicach w nowo wyremontowanym budynku. 11 maja 2011 roku w naszej szkole na sali gimnastycznej, odbyło się spotkanie z okazji 10 lecia funkcjonowania SOSW w budynku przy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DRUGIE ŻYCIE ELKTROŚMIECI ZA NAMI POZYSKALIŚMY MATERIAŁY PLASTYCZNE DLA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROJEKT DRUGIE ŻYCIE ELKTROŚMIECI ZA NAMI POZYSKALIŚMY MATERIAŁY PLASTYCZNE DLA ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROJEKT DRUGIE ŻYCIE ELKTROŚMIECI ZA NAMI ZAJĘLIŚMY 12 MIEJSCE NA 60 DRUŻYN POZYSKALIŚMY MATERIAŁY PLASTYCZNE DLA ŚWIETLICY SZKOLNEJ OTO MAŁY SKRÓT PODJĘTYCH PRZEZ NAS DZIAŁAŃ ;) ORAZ NASZEGO RAPORTU 1.

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PRZEDSZKOLA

HISTORIA PRZEDSZKOLA HISTORIA PRZEDSZKOLA Przedszkole nr 4 w Grójcu rozpoczęło działalność 1 września 1984 r. Powołane zostało aktem założycielskim przez ówczesnego Inspektora Oświaty Pierwsza nazwa placówki brzmiała: Państwowe

Bardziej szczegółowo

szkoły wybrane przez absolwentów

szkoły wybrane przez absolwentów ilość uczniów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W MARCU ROKU. W marcu r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska

Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska Witamy Państwa Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska Wraz z Dyrekcją i nauczycielami oraz Samorządem Uczniowskim realizujemy projekt Narodowy Program

Bardziej szczegółowo

Wiosna. Od redakcji DRODZY RODZICE

Wiosna. Od redakcji DRODZY RODZICE Od redakcji Przedszkole nr 34 Zabrze 2010 Wiosna DRODZY RODZICE Witamy bardzo serdecznie na łamach naszej wiosennej gazetki Przedszkolaczek. W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa artykuł oraz różne

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016

Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016 Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2015/2016 Społeczna Szkoła Podstawowa 82-500 Kwidzyn ul. Chopina 4 woj. pomorskie Wymaganie: Szkoła ubiega się o nadanie imienia Polskich Noblistów Spodziewane efekty:

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16 Strona 1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY Warszawa 2015/16 Strona 2 PODSTAWA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu na lata 2015/2020

Program Rozwoju Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu na lata 2015/2020 Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat. Robert

Bardziej szczegółowo

Ludzie listy piszą. Struktura i forma listu

Ludzie listy piszą. Struktura i forma listu Ludzie listy piszą. Struktura i forma listu 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: wie, jakie są cechy listu, zna rodzaje listów, zna zwroty grzecznościowe oraz zasady ich pisowni. b) Umiejętności Uczeń potrafi:

Bardziej szczegółowo