REGULAMIN -10% w e-bonie: WSZYSTKIE PIWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN -10% w e-bonie: WSZYSTKIE PIWA"

Transkrypt

1 REGULAMIN -10% w e-bonie: WSZYSTKIE PIWA I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja -10% w e-bonie: WSZYSTKIE PIWA 2. e-bon Carrefour - bon zakupowy Carrefour z unikalnym kodem kreskowym wydawany Uczestnikowi Akcji, tekst e - Bonu Carrefour stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Organizator - spółka Carrefour Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Placówka - hipermarket Carrefour należący do sieci Carrefour; lista Placówek zawarta jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 5. Produkty - Lista Produktów zawarta jest w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. 6. Punkt kasowy - stoisko kasowe znajdujące się w Placówce z wyłączeniem kasy na stoisku alkoholowym. 7. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady udziału w Akcji; regulamin dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta, który znajduje się w Placówce oraz na stronie internetowej 8. Uczestnik - każda osoba, która wyrazi chęć wzięcia udziału w Akcji i spełni określone poniżej warunki uczestnictwa. II. Zasady ogólne 1. Akcja odbywać się będzie w terminie od dnia 04 lipca 2014 roku do dnia 06 lipca 2014 roku na terenie Placówek. 2. Akcja odbywać się będzie zgodnie z jej Regulaminem. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Akcji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. 3. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. III. Warunki uczestnictwa w Akcji Uczestnikiem Akcji może być każda osoba, która dokona w okresie trwania Akcji zakupu Produktów w Placówkach objętych Akcją. IV. Zasady przeprowadzenia Akcji 1. Organizator określa listę Produktów biorących udział w Akcji i dostępnych w Placówkach. 2. Lista Produktów stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. V. Warunki otrzymania e-bonu za zakup Produktu. 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje jednorazowo prawo do otrzymania e-bonu za zakup Produktu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 1

2 2. Warunkiem otrzymania e-bonu jest nabycie przez Uczestnika Produktu w Placówce w okresie obowiązywania Akcji. 3. Wartość otrzymanego e-bonu uzależniona jest od ostatecznej kwoty figurującej na paragonie fiskalnym potwierdzającym dokonane przez Uczestnika zakupu Produktów w Placówce, po uwzględnieniu wszystkich wykorzystanych przez Uczestnika rabatów. Maksymalna wartość otrzymanego do jednej transakcji e- Bonu wynosi do 300,00 złotych brutto tj. e Bony nie będą przyznawane od kwoty wydanej na Produkty przekraczającej 3 000,00 złotych brutto. 4. e-bony będą wydawane w Punkcie Kasowym przez kasjera tylko i wyłącznie po dokonaniu zapłaty za Produkty przez Uczestnika. e-bon nie będzie wydawany w innym dniu niż dzień nabycia Produktów oraz tylko i wyłącznie bezpośrednio po dokonaniu przez Uczestnika zapłaty za Produkty. Po wydaniu e-bonu kasjer dokona na paragonie fiskalnym adnotacji o treści Bon wydany sztuk.. Wydanie kolejnego e-bonu na podstawie paragonu, na którym znajduje się taka adnotacja nie będzie możliwe. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania e-bonu w przypadku, gdy Uczestnik wielokrotnie dokonuje nabycia Produktów w tym samym dniu podczas trwania Akcji. 6. Akcja łączy się z innymi akcjami i promocjami przeprowadzanymi w Placówkach. W żadnym przypadku wartość przyznanych łącznie Uczestnikowi bonów, w tym e-bonów oraz bonów Carrefour, które mogą zostać przyznane Uczestnikowi na podstawie innych promocji, w których bierze udział, obowiązujących w tym samym czasie w Placówkach, nie może przekroczyć łącznie kwoty 760 złotych do jednego paragonu. VI. e-bon 1. e-bon jest bonem na okaziciela, uprawniającymi okaziciela e-bonu do częściowej lub całkowitej zapłaty za zakupione produkty oferowane do sprzedaży w Placówkach. Możliwość realizacji e- Bonu w terminie jego ważności uwarunkowana jest zakupem produktów w Placówkach. 2. e-bon Carrefour podlega realizacji wyłącznie w terminie na nim określonym. 3. W przypadku, gdy wartość zakupionych Produktów będzie niższa od wartości nominalnej e- Bonu Placówka nie zwraca różnicy pomiędzy wartością zakupionych produktów, a wartością e- Bonu Carrefour. 4. W przypadku, gdy wartość Produktów będzie wyższa od wartości e-bonu, jego okaziciel będzie zobowiązany dopłacić różnicę. 5. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia e-bonu po jego wydaniu, duplikaty nie będą wydawane, a okazicielowi e-bonu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 6. e-bon nie podlega wymianie ani zwrotowi. 7. e-bony nie są realizowane w kasach samoobsługowych. VII. Postępowanie reklamacyjne 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w terminie 30 dni od daty zakupu Produktów. 2. Reklamacje należy kierować na piśmie, drogą pocztową do: Carrefour Polska Sp. z o. o., ul. Targowa 72, Warszawa, z dopiskiem -10% w e-bonie: WSZYSTKIE PIWA 3. Reklamacja musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 5. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia, drogą pocztową na adres zamieszkania podany przez klienta w reklamacji. 2

3 6. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub informacje nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane. 7. Procedura reklamacyjna nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Klientów wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wyczerpanie procedury reklamacyjnej nie jest wymogiem dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. VII. Postanowienia końcowe 1. Regulamin akcji wraz z załącznikami jest dostępny do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta Placówki oraz na stronie internetowej 2. Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w czasie trwania Akcji. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w Placówkach lub w Internecie na stronie 5. Zmiana Regulaminu Akcji a także jej zakończenie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników przed zmiana Regulaminu. 6. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji w każdym czasie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w Placówkach lub w Internecie na stronie 7. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. Załącznik nr 1 Tekst na e-bonie Załącznik nr 2 Lista Placówek Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Wrocławska 20 Carrefour Białystok Wysockiego 67 Carrefour Bielsko-Biała Sarni Stok 2 Carrefour Bolesławiec 10-go Marca 1 Carrefour Bydgoszcz Fordońska 141 Carrefour Bydgoszcz Jana Pawła II 115 3

4 Carrefour Bydgoszcz Skarżyńskiego 2 Carrefour Bytom Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 Carrefour Chełm Lwowska 81 Carrefour Chojnice Bayeux 1 Carrefour Chorzów Parkowa 20 Carrefour Ciechanów Armii Krajowej 24 Carrefour Dębica Ks. Nosala 2 Carrefour Elbląg Dąbka 152 Carrefour Gdańsk Schuberta 102 A Carrefour Gdańsk Grunwaldzka 141 Carrefour Gdańsk Przywidzka 6 Carrefour Gliwice Nowaka-Jeziorańskiego 1 Carrefour Gliwice Lipowa 1 Carrefour Głogów Ks. Józefa Poniatowskiego 12 Carrefour Gniezno Pałucka 2 Carrefour Gniezno Sobieskiego 17 Carrefour Grudziądz Konarskiego 45 Carrefour Inowrocław Wojska Polskiego 10 Carrefour Jastrzębie Zdrój Podhalańska 26 Carrefour Jaworzno Wojska Polskiego 2D Carrefour Kalisz Poznańska Carrefour Katowice Roździeńskiego 200 Carrefour Kędzierzyn-Koźle Kozielska 20 Carrefour Kłodzko Noworudzka 2 Carrefour Konin Paderewskiego 8 Carrefour Kozienice Warszawska 34 Carrefour Kraków Zakopiańska 62 Carrefour Kraków M.Medweckiego 2 Carrefour Kraków Witosa 7 Carrefour Kraków Pawia 5 Carrefour Kraków Pokoju 44 Carrefour Kraków Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 Carrefour Krosno Krakowska 187 Carrefour Kutno Oporowska 6A Carrefour Kwidzyn 3 Maja 26 Carrefour Legnica Piłsudskiego 84 Carrefour Lublin Witosa 6 Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Łódź Szparagowa 7 Carrefour Łódź Przybyszewskiego 176/178 Carrefour Łódź Bandurskiego 49 Carrefour Mińsk Mazowiecki Warszawska 61 Carrefour Mława Targowa 13 Carrefour Nowa Sól Staszica 10 Carrefour Nowy Sącz Węgierska 170 Carrefour Olkusz Rabsztyńska 2 Carrefour Olsztyn Krasickiego 1 b Carrefour Opole Dębowa 1 Carrefour Ostrowiec Świętokrzyski Iłżecka 85 Carrefour Ostróda Jana Pawła II 9/4 Carrefour Oświęcim Powstańców Śląskich 1 Carrefour Pabianice Popławska 4/20 4

5 Carrefour Płock Przemysłowa 1 Carrefour Poznań Szwedzka 6 Carrefour Poznań Solidarności 47 Carrefour Poznań Górecka 30 Carrefour Przemyśl 29 Listopada 4 Carrefour Puławy Goscińczyk 2 Carrefour Radomsko Piastowska 28 Carrefour Ruda Śląska 1-go Maja 310 Carrefour Rybnik Gliwicka 45 Carrefour Siedlce Monte Cassino 77 Carrefour Sieradz Jana Pawła II 63a Carrefour Skarżysko Kamienna Marszałka Piłsudskiego 4 Carrefour Sochaczew Warszawska 119 Carrefour Sosnowiec Staszica 8B Carrefour Starachowice Krzosa 6 Carrefour Starogard Gdański Niepodległości 2a Carrefour Szczecin Bohaterów Warszawy 42 Carrefour Szczecin Mieszka I 73 Carrefour Szczecin Wiosenna 32 Carrefour Szczytno Wielbarska 1 Carrefour Świdnik Lotników Polskich 38 Carrefour Tarnowskie Góry Kościuszki 5 Carrefour Tczew Braci Grimm 4 Carrefour Tomaszów Mazowiecki Jana Pawła II 22 Carrefour Toruń Olsztyńska 8 Carrefour Warszawa Głębocka 15 Carrefour Warszawa Jerozolimskie 148 Carrefour Warszawa Powstańców Śląskich 126 Carrefour Warszawa Targowa 72 Carrefour Warszawa Jana Pawła II 82 Carrefour Warszawa Wołoska 12 Carrefour Wodzisław Śląski Matuszczyka 2 Carrefour Wrocław Gen. Hallera 52 Carrefour Wrocław Graniczna 2A Carrefour Zamość Lwowska 56 Carrefour Zgorzelec Jeleniogórska 42 Carrefour Zielona Góra Dąbrówki 5 Załącznik nr 3 Lista Produktów. ARTICLE_NAME PIWO TATRA JASNE 6X0,5L 6% PIWO WARKA 6X0,5L 5,7% IMPERATOR 0.5 PUSZKA PIWO PILSENER LIGHT 0,5L 4,2% NP PIWO DONNER PREMIUM 6X0,5L 4% KROLEWSKIE 650 ML BUTELKA PIWO TATRA JASNE 0,65L 6% BB PR PIWO HARNAS 12X0,5L (10+2) 6% 5

6 PR PIWO LECH 12*0,5 PUSZ 10+2GRATIS PIWO ZYWIEC 0,5LX6 PUSZ+GRATIS CARLSBERG 0,5L 9+1GRATIS BUT.BZW PR PIWO TYSKIE 0,568L PUSZKA PIWO ZYWIEC 0,65L 5,6% BB PIWO DESPERADOS ORIGINAL 0,5L 6% PIWO HARNAS 8X0,5L PUSZKA 6% PIWO WARKA 0,65L 5,7% BB PIWO KLASZTORNE 0,5L 6,4% BB PIWO MAGNUS KROLEWSKI 0,5L 6% BB PIWO KORMORAN JASNY 0,5L 4,9%BB PR PIWO CARLSBERG 8X0,5L (6+2) 5% PIWO ORKISZ 0,5L 5,1%BB PIWO VOLT 0,5L 4,8% PUSZKA 4-PACK PIWO HEINEKEN 0,65L.X8 5% PR PIWO DZIESIEC I POL 4X0,5L 4,7% PIWO KSIAZECE 4X0,5L MIX SMAKOW BZ PIWO TYSKIE KL 0,5L 5% PIWO DESPERADOS ORIGINAL 4X0,5L 6% PR PIWO KASZTEL 8X0,5L (6+2) 5,7% PIWO LEZAJSK PELNE PUSZKA 0.5 PIWO ZYWIEC 0,65L 5,6% 7+1 GRATIS PR PIWO WARKA 4X0,5L 5,7% RAZEM TAN PR PIWO TATRA 4X0,5L 6% RAZEM TAN PIWO TYSKIE 10X0,5L PUSZ.+KALENDARZ CARLSBERG 6*0.33L PIWO KUJAWIAK PUSZKA 0.5L PIWO TAB PUSZKA 0,5L 4,7% EWAG PR PIWO GOOLMAN 7X0,5L+0,5L GR.PUS. PIWO KROLEWSKIE 0,5L 5+1 GRAT.PUSZ PR PIWO TAT.JAS.PEL.6X0,5 PUSZ.10%G PR PIWO HEINEKEN 8X0,65L 7+1 GRATIS PR PIWO HEINEKEN 6X0,33L BUT.5+1 GR PIWO LEZAJSK 0,5L BZW NIEPASTERYZ PIWO KROLEWSKIE 0,5L BZW NIEPASTER PIWO LEZAJSK NIEPASTER 0,5L 5,5% PIWO KROLEWSKIE 0,5L PUSZKA NIEPAST PR PIWO PILSNER UR 5*0,5L + POKAL PR PIWO ZYWIEC 5*0,5L PUSZ+SZKLANKA PR WARKA 5X0,5L.PUSZKA+ALBUM KIB. PIWO WARKA 0,5L PUSZ 10+2GRATIS PIWO BOSMAN FULL 4X0,5L 5,7% GULCZAS 0,5L PUSZKA OKOCIM PREM.PILS 4X0,5L B/BZW 5,6% PR HARNAS 24X0,5L PUSZKA PIWO TYSKIE KSIAZECE 0,5L 5,7% PUSZ PIWO LECH PREM 0,5L 5,2% PIWO TYSKIE GR 0,5L 5,5% PIWO TYSKIE GR 0,5L 5,5% BZ PIWO TYSKIE KSIAZECE 0.5L. 5,7% BZW PIWO TYSKIE GR 6X0,33L 5,5% BB PIWO LECH PREM.0,33L 5,7% BZW PIWO LECH PREM 6X0,33L 5,2% BB PIWO WARKA 4X0,5L 5,7% 6

7 PIWO GOOLMAN PREMIUM 0,5L 4,7% PIWO GOOLMAN 0,5L 5,4% BUTELKA BOSMAN GOLD BUTELKA 0.5L ZWROTNA PIWO KARPACKIE PILS 0,5L 4% PUSZKA PIWO BOSMAN SPECJAL 0,5L 6,6% BZ PIWO HEINEKEN 8X0,5L BUTELKA BEZW. PIWO HEINEKEN 4X0,5L BUT.BEZWR. PIWO HEINEKEN 0,5L 5% BB PIWO ZYWIEC PUSZKA 24SZT. X 0,5L PIWO TYS.GRONIE 0,33L 5,6% BZW PR PIWO TYSKIE GR 12X0,5L (10+2) PIWO PERLA NIEPASTERYZ 0,5L 6% BB PIWO LOMZA EXPORT NIEP 4X0,5L 5,7% PIWO OLSZTYNSKIE 0,5L 5,2%BB PR PIWO ZYWIEC 8X0,5L + COOLERBAG PIWO CZERNIHOWSKIE BIA 0,5L 4,8% BB PIWO LOWENBRAU ORYGIN 0,33L 5,2% BB PIWO OBOLON AKSAMITNE 0,5L 5,3% BB PIWO FRANZISKANER KRIST 0,5L 5% BB PIWO GLOB PREMIUM 0,5L 5%PU LOMZA EXPORT NIEPAST PUSZ. 0 5L PR PIWO TYSKIE 4X0,5L 5,5% MIX PR PIWO KASZTEL 12X0,5L (10+2) 5,7% PR PIWO CARLSBERG 8X0,5L 5% PIWO ALTBIER 0,5L 5,2% BB PIWO TRZY ZBOZA 0,5L 5,6% BB PIWO NA MIODZIE GRYCZ 0,5L 5,2% BB PIWO JANTAR NIEPAST 0,5L 5,6% BB PIWO EDELMEISTER 1,5L 4,5% PET PIWO BROK EXPORT 0,5L 5,2% PET PIWO KONSTANCIN PSZENICZNY PIWO GNIEWOSZ KOZLAK 0,33L PIWO NOTECKIE JASNE 5,6% 0,33L BB PIWO KONSTANCIN MAZOWIECKIE PIWO KONSTANCIN ZYTNI PIWO DESPERADOS RED 0,5L 6% PIWO MAGNUS 0,33L 6% BB PIWO JAGIELL PREM.PILS 0,5L 5,1% BB PIWO PODR. KORMOR. AIPA 0,5L 6% BB PIWO CEREV MARCIALIS 0,5L 6,8%BB PR BAVARIA PREMIUM ZESTAW PIWO MARCOWE 0,5L 7,2% BB PIWO MIODNE 0,5L 5,7% BB PR PIWO SAN MIGUEL ZESTAW PIWO LAWENDOWE 0,5L 4,5% BB PIWO RADEBERGER ZESTAW PIWO PODR KORMOR WEIZEN 0,5L 6,6%BB PR PIWO ERDINGER ZESTAW 2X0,5L PIWO PORTER WARMINSKI 0,5l 9% BB PIWO KSIAZECE BURGUND 0,5L 5,6% BZ CALSBERG 6X0,5L PUSZ.+COOLERBAG PIWO BIALO CZERWONE PUSZKA 0,5L 5% PIWO ZUBR 0,65L 6% BB CARLSBERG 20X0.5L PIWO BUTELK* 7

8 PR CARLSBERG 10X0,5L BUT+PILKA ANTY PIWO HORNBURG 0,5L PUSZKA PIWO PREMIUM LAGER 0,5L BBZW CORN PIWO GREEN BIO-UP 0,5L BBZW PIWO TYSKIE 12X0,5L PUSZKA + FLAGA PIWO LECH PILS 4X0,5L 5,2% PR PIWO LECH 6X0,33L BBZW ICE PACK PR PIWO LECH 8X0,33L BBZW ICE PACK PIWO LOMZA PSZENICZNE 0,5L 5,7% BB SPECJAL NIEPASTERYZOWANY 4X0,5L PUS PIWO LWOWEK RATUSZOWY 0,5L 6,2% BZW PIWO PERLA NIEPASTERYZOWANA 0,5L 6% PR PIWO TYSKIE 8X0.5L PUSZKA PIWO SPECIAL 0,5L BZW NIEPASTERYZOW PIWO SPECJAL 0,5L PUSZKA NIEPASTERY PIWO LOMZA NIEPASTER 0,5L 5,7% BB PR PIWO ZYWIEC 4X0,5 BZW KOSZ. PR PIWO WARKA 5X0,5L+ 2 TALIE KART PIWO LWOWEK KSIAZECY 0,5 5% BZW PR PIWO WARKA 8X0,5L PUSZ.+KOSZULKA SPECJAL 4X0,5L PUSZKA TANIEJ PR PIWO HEINEKEN 6X0,5L PUSZKA TANI PR PIWO WARKA 4X0,5L BUTELKA PIWO ZYWIEC 8X0,5L + 2 SZKLANKI PR PIWO ZYWIEC 4X0,5L BUT.ZWROTNA PIWO PERLA NIEPASTERYZ 0,5L 6% BZ PIWO HARNAS 0,66L BUT.BEZZWROTNA PIWO LOMZA EXPORT 4X0,5L 5,7% PIWO ZYWIEC 7X0,5L PUSZKA+KALENDARZ PIWO CARLSBERG 0,66L 5% BB PR PIWO TATRA JAS.PEL.6X0,5L+2 GR PIWO MACIEJOWE 0,5L 3,2% BZW PIWO DESPERADOS 0,5L PUSZKA HEINEKEN 5L KEG + OPASKA CHLODZACA PR HEINEKEN 8X0,5L BBZW + KOSZULKA WARKA 0,5L PUSZ.20+4 GRATIS PR ZYWIEC 7X0,5L PUSZKA + KOSZULKA PIWO PERLA EXPORT 0,5L PUSZKA PR PIWO WARKA 3X1,5L+POJ.NA LOD PR HEINEKEN 6X0,5L BBZW+CZAPKA PR HEINEKEN 8X0,5L BBZW + TORBA PIWO LOMZA PODKAPSLOWE 0,33L 6% BB PIWO WARKA 6X0,5L + COOLERBAG ZYWIEC 8 PAK PUSZKA+COOLERBAG PR OKOCIM PILS 5X0,5L +0,5L GRATIS PR TYSKIE 5X0,5L PUSZKA OLIMPIADA TYSKIE 8X0,5L PUSZKA 10% TANIEJ PR HEINEKEN 5X0,5L BBZW+SZKLANKA PR HEINEKEN 10X0,5L+1,5L MAGN.BBZW PR TYSKIE GRONIE 6X0,5L PUSZ+GRZANA PR LECH 6X0,5L PUSZ+OKULARY 3D GRAT PR LECH 4X0,5L PUSZ.+OKULAR 3D GRAT PR PIWO ZYWIEC 5X0,5L PUSZ+SZKLANKA PIWO ZUBR 12X0,5L 6% 8

9 ZUBR 6x0,5L PUSZKA 10% TANIEJ PR OKOCIM PILS 6X0,5L PUSZ.+PODKLAD PR OKOCIM PILS 9X0,5L BBZW+SZKLANKA PIWO WARKA 5X0,5L PUSZ.+SZKLANKA PIWO CIECHAN PSZENICZ.0,5L 4,8% BZW PIWO CIECHAN WYBORNE 0,5L 6,2% BZW PR CARLSBERG 10X0,5L BUT.+NAKLADKA PIWO TATRA JAS.PEL.8X0,5L PUSZKA PIWO CARLSBERG 7X0,5L+0,5L GR.PUSZ. PR PIWO DESPERADOS 7X0,4L BBZW PR PIWO ZYWIEC 9X0,5L PUSZK OP.KART PR PIWO ZYWIEC 7X0,5 PUSZKA OP.KART PR CARLSBERG 4X0,5L PUSZ.+PRZEWODNI PR PIWO ZYWIEC 8x0,5L PUSZKA NP PIWO 066L DONNER PILS BUT.BEZZWO PR PIWO DESPERADOS 6X0,4L BBZW PIWO TATRA JASNE PELNE 1,5L BUT.PET PR PIWO PERLA 7X0,5L +0,5L GRATIS PIWO LUBELSKIE 0,33L 5,6% BZ PIWO KASZTELAN NIEP 0,5L 5,7% BZ BOSMAN NIEPASTER.0,5L 5,5% BUT PIAST.NIEPAS.0,5l 5,5% BUT. PR HEINEKEN 8X0,5L BBZW+TORBA PR HEINEKEN 6X0,5L BBZW+TORBA PR PIWO WARKA 7X0,5L + SZKLANKA PR PIWO ZYWIEC 6x0,5L PU+2x0,33LPO. PIWO OKOCIM JASNE 4X0,5L 5,6% OKOCIM PREMIUM PILS 0,5L 5,6% B/BZ OKOCIM PREMIUM MOCNE 0,5L 7,2% B/BZ PIWO OKOCIM JASNE 0,5L 5,6% PR PIWO LECH 7X0,5L PUSZ+SZKL.GR. PIWO OKOCIM PSZENICZNE 0,5L 5% BZ XR PIWO PERLA 0,5L 5+1 GR.PUSZKA PR PIWO ZYWIEC 11X0,33L+0,33LGARTIS PR ZESTAW PIW SPECJALNYCH 7PAK+SZKL PIWO OKOCIM OK. 0,5L 5,6% BZ PIWO OKOCIM OK. 0,5L 5,6% PR PIWO HEINEKEN 6X0,5L PUSZKA 10% PIWO WOJAK JASNY 0,5L 5% PIWO ZUBR 8X0,5L 6% PR PIWO TATRA MOCNE 6X0,5L PUSZ.10% PR PIWO TATRA JASNE PEL.6X0,5LPUSZ. PR PIWO TATRA J.P.8X0,5L PUSZ+10%GR PIWO WARKA STRONG 5X0,5 7%PUSZKA PIWO LECH PREM 0,65L 5,2% BB PIWO ZUBR 4X0,5L 6% PR PIWO TYSKIE GR 8X0,5L (7+1) 5,5% PIWO PERLA CHMIELOWA 0,5L 6% BB PIWO WARKA JASNE 0,5LX7 6,2% PUSZKA PR CARLSBERG 5X0,5L+0,5L GRATIS PUS GOOLMAN 5*0,5L BUT5,4%+SZKL GRATIS PIWA SPECJALNE ZEST.8-PACK+SZKLANKA PIWO SUPER MOCNE 0,5L 10% PET PIWO TATRA MOCNE 0,5LX6 7% PUSZKA 9

10 PIWO PIAST WROCLAWSKI 4X0,5L 5,5% PIWO HEINEKEN 0,5L 5% BZW PIWO ZUBR PREMIUM 0,5L 5,5% BZW PIWO WARKA STR 0,5L 7% PUSZ 7-PA PIWO WARKA JAS 0,5L 6,2% PU 7-PA PIWO LECH PREM 6X0,5L 5,2% PIWO TYSKIE 7X0,5L PUSZK+SZKLANK PIWO KUJAWIAK MOCNY 0,5L 7% BZW PIWO KUJAWIAK 0,5L 7% BZW PIWO WARKA JASNE 0,5L 6,2% PUX7 PIWO HARNAS 0,5L 6,2% PUSZKA 6-PACK PIWO KUJAWIAK MOCNY 0,5L 7% PUSZ PIWO KUJAWIAK4X 0,5L 5,7% PUSZKA PIWO WARKA JASNE 0,5L 6,2% PU 6-PAC PIWO GOOLMAN 0,5L 5,4% BZW PIWO PILSNER 0,5L 5% PET PIWO HEINEKEN 4X0,5L 5% PIWO ZYWIEC 6X0,5L 5,6% PIWO LECH PILS 0,5L 5,2% PIWO CARLSBERG 4X0,5L 5% PIWO TYSKIE GR 4X0,5L 5,5% PIWO LECH PILS 0,5L 5,2% BZ PIWO OKOCIM MOCNE 0,5L 5,7% PX5+SZK PR PIWO ZYWIEC PUSZKA 7X0,5L+SZKLAN PIWO VAN PUR PREM 6X0,5L PUSZKA NP PIWO DONNER PREMIUM 0,5L 4% PIWO DONNER 0,5L PREM BUTEL BEZZ PIWO JURAND MOCNE 0,5L 7% PUSZKA PIWO ZYWIEC 0,5L 5,8% BBZU PIWO ZYWIEC 7X0,5L 5,8%+KUFEL PIWO CARLSBERG 0,5L 10X0,5L BBZW HEINEKEN 0,5L 5% PUSZ 5-PACK+GRATIS PIWO VAN PUR 0,33L PUSZKA PREMIU PIWO PILSNER 1,5L 4,7% PET. PIWO HARNAS 0,5L 6% BZ PIWO HARNAS 0,5L 6% PIWO VAN PUR PREM.0,5L 5% BZW PIWO BROK EXPORT 0,5L 5,2% PIWO ZLOTE 0,5L 4,7% PUSZ PIWO BROK EXPORT 0,5L 5,2% BB PIWO TYSKIE GR 0,65L 5,5% BB PIWO LEZAJSK MOCNE 0,5L PUSZ. PIWO PILSENER 0,9L 5,3% PET PIWO KROLEWSKIE 4X0,5L 5,5% PIWO WARKA JASNE 4X0,33L 6,2% B BZW PIWO TATRA JASNE 4X0,5L 6% PIWO ZWIERZYNIEC PILS 0,5L 5% ZWIERZYNIEC PILS BUTELKA 0,33L 5,4% PIWO SPECJAL JASNE 4X0,5L 6% PIWO CARLSBERG 0,5L 5% BB PIWO KASZTELAN JASNE 0,5L 5,7% PIWO KROLEWSKIE 0,5L 5,5% BZ OKOCIM JASNE PELNE 4*0,5L PUSZKA PIWO BOSMAN FULL 0,5L 5,7% BZ 10

11 PIWO PALM 12,9 BUT.BEZ 0,5L PIWO PERLA CHMIELOWA 0,5L 6% PIWO PERLA CHMIELOWA 0,5L 6% BZ PIWO TATRA JASNE 0,5L 6% PIWO KSIAZ JASNY 0,5L 6% PIWO BRACKIE 0,5L 5,8% PUSZKA PIWO BRACKIE 0,5L 5,5% BZ PIWO TATRA JASNE 0,5L 6% BZ PIWO HEINEKEN 3X0,65L 5% BB PIWO PILSNER URQUEL 0,5L 4,4% BROK WIKING 12.4 BIG BUT.0.5L.5.5% PIWO BOSMAN FULL 0,5L 5,7% OKOCIM JASNE BUT 0,5L. PIWO WARKA 0,5L 5,7% PIWO BOSMAN SPECJAL 0,5L 6,6% KSIAZ 0.5L BUT ZWROT-PIAST PIWO PIAST WROCLAWSKI 0,5L 5,5% PIWO VAN PUR 0,5L 18%PUSZKA PIWO ZUBR 0,5L 6% BZ PIWO ZUBR 0,5L 6% PIWO ZYWIEC 0,33L 5,8% B BZW PIWO ZYWIEC 0,5L 5,6% PIWO ZYWIEC 0,5L 5,6% BZ PIWO HEINEKEN 6X0,33L 5% BB PIWO VAN PUR PREMIUM PUSZ.0,5L PIWO HEINEKEN 0,65L 5% BB PIWO HEINEKEN 0,33L 5,0% B BZW PIWO LECH PREM 0,5L 5,2% BZ *EB BUT O,33L CZTEROPAK PIWO SPECJAL JASNE 0,5L 6% BZ OKOCIM JASNE PELNE 0,5L BUT. CARLSBERG 0.33L BUT- PIWO CARLSBERG 0,5L 5% PIWO REDD S CRANBERRY RB500 PIWO KSIAZECE CIEMNE 0,5L 4,1% BZ PIWO KSIAZECE CZ LAGER 0,5L 4,9% BZ PIWO PILS 0,5L PREMIUM PUSZKA OKOCIM JASNE PELNE PUSZKA 0,5L PIWO SPECJAL MOCNE 0,5L 6,7% PIWO ZYWIEC 4X0,5L 5,6% PIWO SPECJAL JASNE 0,5L 6% PIWO PIAST WROCLAWSKI 0,5L 5,5% BZ PIWO SPECJAL MOCNE 0,5L 6,7% BZ PIWO PALM 4*0.5L.PUSZKA PIWO HEINEKEN 0,5L 5,0% PUSZKA PIWO KROLEWSKIE 0,5L 5,5% PIWO KROLEW. MOCNE 0,5L 7% PUSZKA PIWO WARKA 0,5L 5,7% BZ PIWO LECH PREM 8X0,5L (7+1) 5,2% PIWO STRZELEC JASNE PE?NE 0,5L 5,2% PIWO LECH PREM 4X0,5L 5,2% PIWO TAB PREM.STRONG 7,8% 0,5L PUSZ TAB PR.STRONG BUT 7,8% EW 0,5L TYSKIE GRONIE 6-PAK 500ML 10% OFF 11

12 PR TYSKIE GRONIE 20+4 PUSZKA 0 5L PIWO TYSKIE KL 0,5L 5% BZ PIWO TYSKIE KL 4X0,5L 5% ZYWIEC 0,33L PUSZKA 7+1 PIWO ZYWIEC BOCK 0,5L 6,5% BZ PR LECH PREM 8X0,5L (6+2) 5,2% PR PIWO ZYWIEC 4X0,5L BZW HISTORYCZ PR PIWO ZYWIEC 6X0,5 BZW PAK.HISTOR PIWO LECH PREM 6X0,5L (5+1) 5,2% PR PIWO WOJAK 5X0,5L+0,5L GRATIS PR PIWO WARKA 8X0,5L (6+2) 5,7% PR PIWO LECH 6X0,5L PUSZ.MINUS CENA PIWO ZUBR 6X0,5L 6% PIWO HEINEKEN 6X0 5L 5% BB PIWO KONSTANCIN Z DEBOWEJ BECZKI PIWO GNIEWOSZ JASNY 0,33L PIWO ZYWIEC 6X0,33L 5,6% ZYWIEC 0,33L PUSZKA PIWO LECH PILS 6X0,5L (5+1) 5,2% PIWO DOZYNKOWE 0,5L 5,2% BZ PIWO LWOWSKIE ,5L 5% BB PIWO FRANZISKANER DUNKEL 0,5L 5% BB PR PIWO TYSKIE KL 8X0,5L (7+1) 5% PIWO DESPERADOS RED 4X0,5L 6% PIWO WEISSBIER PSZENICZNE 0,5L 5,2% KROLEWSKIE 0,5L 7+1 GRATIS PUSZKA PIWO BOSMAN FULL 5*0,5L+1GR.PUSZKA PIWO CARLSBERG 7*0,5L PUSZKA+SZKL. PIWO GOLBEER 0,5L BBZW 6,2% PIWO CERNELIUS 0 5L PSZENICZ 5%BB PIWO SPECJAL 0,5L 7+1 GRATIS PUSZKA PIWO SPECJAL 0,5L 5,6% 5+1GR PUSZKA PIWO KAPER 4X0,5L 8,7% PIWO DESPERADOS 0,4L 6% BB PR PIWO ZYWIEC 6X0,5L (5+1) 5,6% PIWO CARLSBERG 9x0,5L BUT.+GRATIS PIWO CARLSBERG 9X0,5L + GRATIS PIWO DESPERADOS 3X0,4L 6% BB PIWO HARNAS 5x0,5L+1GR 6% PUSZKA PIWO ASKANIA PREM.0,5L BBZW PIWO ASKANIA STRONG 0,5L PUS PIWO ASKANIA PREM.0,5L PUS PIWO ASKANIA SUP.STRONG 0,5L PUS PIWO KARPACKIE PREM.0,5L % PUSZKA PIWO LOMZA WYBOROWE 0,33L 5,7% BUT PIWO LOMZA EXPORT 0,5L 5,7% PIWO LOMZA EXPORT 0,5L 5,7% BB PIWO LOMZA WYBOROWE 0,5L 5,7% BB PIWO DOCK STRONG 0,5 L 6,8% PUSZKA PIWO LOMZA MOCNE 0,5L 7% PIWO DOCK 0,5L 5,7% PUSZKA PIWO LOMZA WYBOROWE 0,5L 6% PIWO KORONA KSIAZECA 5,7% PUSZKA PIWO KARPACKIE PREM 4*0,5L 5% PUSZ 12

13 PIWO KARPACKIE PILS 4*0,5L 4% PUSZ PIWO KARPACKIE SUPER MOCNE 0,5L 9% PIWO KARPACKIE MOCNE 0,5L 6,8% PR PIWO BROK EXPORT 5*0,5L BUT+OGNI PR PIWO TYSKIE GR.10*0,5L BUT+LEKSY PR PIWO TATRA JP6X0,5L PUSZ+ORZESZ. PIWO CARLSBERG 4X0,5 5% B/BZ+SZMYCZ KRONENBOURG PIWO 0.75L(BUT)* PIWO KARPACKIE PREM.0,5L 5% BBZW LECH PREM.6X0.5L PUSZKA+SMYCZ PIWO BARLEY SUPERMOC.PUSZ.0.5L PR CARLSBERG 4X0,5 BUT.+PODKL.GRAT. PIWO WOJAK S MOCNY 0,5L 9% KOZLAK PIWO 0.5L BUT. PIWO BARLEY STRONG PUSZKA 0.5L PIWO LEZAJSK JASNE 0,5L 5,5% BZ piwo goolman gold 0,33l 6% bbzw MC JUNAK JAS MOC 500BUT BZW MC PIWO JUNAK PREMIUM 0,5L 5,7% MC PIWO JUNAK JASNE 0,5L 5,7% BB PR PIWO HEINEKEN 8X0,65L+KOSZULKA PR PIWO GOOLMAN5X0,5L+1GR 5%PUSZ. PIWO KROLEWSKIE JP 8X0,5L PUSZ 7+1 EKO PIWO ORIGO 0,5L 6% PIWO SPECJAL MOCNY 4X0,5L 6,7%PUSZ PIWO SPECJAL 6X0,5L 6% PUSZKA PR PIWO GOOLMAN GOLD 6X0,33L BZB 6% PIWO DONNER PREM 0,66L 3,5% BBZW PIWO BARKAS MOCNE 0,5L 6,9% PUSZKA PR PIWO ZYWIEC 8X0,5L (7+1) 5,6% PR PIWO WARKA 8X0,5L (7+1) 5,7% PIWO TATRA JAS.PEL.7X0,5L+1 GR PIWO ZWIERZYNIEC PILS 0,5L 5% BZW PIWO KAPER 0,5L 8,7% PUSZKA PIWO LECH PREM 8X0,5L 5,2% PIWO RYBNICKI FULL 0,5L 6% PUSZ. PR PIWO ZYWIEC 7X0,5L PUSZKA+KALEND PIWO KASZTELAN JASNE 0,5L 5,7% BZ PIWO KASZTELAN MOCNE 0,5L 6,8% BZ PR PIWO HEINEKEN 0,65l 5+1GR 5% BBZ PR PIWO HEINEKEN 6X065L BUT. PIWO SPECJAL 5X0,5L+1GR 6% PUSZKA PIWO OKOCIM ZAGLOBA 0,5L 5,5% PUSZ PIWO OKOCIM ZAGLOBA 0,5L 5,5% BUT PR PIWO WARKA 0,5L PUSZ+14% GRATIS PR PIWO WARKA 6X0,65L BUT.BZW.5+1GR PIWO HEINEKEN 5L 5% BECZKA PR PIWO HEINEKEN 8X0,5L BUT.(7+1)GR PR PIWO WARKA 6X0,5L PUSZ(5+1)METR PIWO JURAND PREM 0,5L 57% BBZW PIWO SPECJAL JASNE 0,65L BBZW PR HEINEKEN 8X0,65L BUT BZW+KOSZULK PR PIWO HEINEKEN 6X0,5L PUSZKA 5+1 PIWO TATRA JAS.PEL.6X0,5L5+1PUSZ 13

14 PR CARLSBERG 9X0,5L+SZKLANKA PR PIWO CARLSBERG 10X0,5L+PRZEWOD. PIWO CARLSBERG 10X0,5L+KALENDARZ PIWO CARLSBERG 10X0,5L 5%+KONKURS CARLSBERG 4X0,5L BUT BZW+HARM.MECZY PR PIWO CARLSBERG 4X0,5L BUT+SMYCZ PR PIWO ZUBR 8X0,5L (7+1) 6% PIWO CARLSBERG 6X0,33L PUSZKA PIWO HARNAS 8X0,5L (7+1) 6% PIWO CARLSBERG 0,33L 10SZT BUT.+2GR PR PIWO ZYWIEC 0,5X8 PUSZKA 7+1 GRA PR PIWO HEINEKEN 8X0,65+BUT.1,5L PIWO HARNAS 6-PAK PUSZ. PIWO BROK JANTAR 0,5L 5,2%PUSZKA PIWO ROGER 0,5L 3% PIWO HARNAS 4X0,5L 6% PIWO BEL FAST 3X0,5L 8,1% B/BZW PIWO CARLSBERG 3X0,33L 5% BB PR STAND PALETA GRONIE/KLAS 378SZT WARKA 2X1,5L+ORZESZKI440G GRATIS WARKA 1,5L+ORZESZKI 270G GRATIS PIWO KASZTELAN NIEP 4X0,5L 5,7% PIWO KASZTELAN NIEP 0,5L 5,7% PIWO WOJAK JASNY 0,5L 5% BZ PIWO PERONI 0,5L 5,1% PIWO BROK EXPORT 5X0,5L 5,2%BBZW PIWO TYSKIE GR 6X0,5L 5,5% PR PIWO LECH PREM 6X0,5L (5+1) 5,2% CARLSBERG 6X05L BUT (5+1) OKOCIM MOCNE 6 PAK (5+1) PIWO ZYWIEC 6X0,33L 5,6% BB PIWO OKOCIM JASNE 0,5L 5,6% BZ PR PIWO TYSKIE KL 6X0,5L (5+1) 5% OKOCIM PREMIUM PILS 10X0,5L 5,6%BBZ PR PIWO KASZTELAN 7X0,5L 0,5L GRATI PIWO HEINEKEN 8X0,5L BUT+KOSZULKA U PIWO WOJAK JASNY 4X0,5L 5% PIWO WOJAK S.MOCNE 0,66L 9& BZW. PIWO PERONI 0,5L 5,1% BB PR PIWO ZYWIEC 4X0,5L 5,6% RAZEM T PIWO KUJAWIAK NIEPASTER 4X0,5L 4,7% KUPON PIWO TATRA JASNE PELNE 6X0, PALACOWE L.PUSZKA PIWO WARKA 1,5L BUT.BZW.PET PR PIWO HEINEKEN 4X0,5L PUSZ+GWIZD. KUPON PIWO TATRA JASNE PELNE 6X0,5L BUT ZWROT KALTENBERG 0.5 L SKRZYNKA KALTENBERG SKRZYNKA A-15 TRANSP.206 PIWO PIWO PERLA EXPORT 0,5L 5,6% BB PIWO PERLA CHMIELOWA 4X0,5L 6% WARKA JAS 0,5L PUSZ 5+1GRATIS PIWO HEINEKEN 6X0,5L 5% PUSZ+GRATIS 14

15 PIWO CARLSBERG4X 0,5L 5,2% BZW PIWO WARKA JASNE 0,33L 6,2% B BZW PIWO KUJAWIAK NIEPASTER 05L P VAN PUR PREMIUM BUT.0,66L PIWO BELFAST 0,5L 6,5% BB PIWO JAGIELLO LAGER 0,5L 4,8% BB PIWO LUBUSZ 0,5L 4,2% BZW PIWO LUBUSKIE PSZENICZN 0,5L 5% BZW PIWO KRAKOWIAK NIEKLAR 0,5L 5,7% BB PIWO KRAKOWIAK MIOD/MAL 0,5L 5,7%BB PIWO KRAKOWIAK MIODOWY 0,5L 5,7% BB ZESTAW SWIATECZNY 5X0,5L+POKAL PIWO SWIATECZNE 0,5L 6,1% PIWO SWIATECZNE 0,5L 5,2% BZ PIWO TORUNSKIE KRZEPK 0,5L 6,8% BB PIWO HEINEKEN 3X0,5L 5% BB PIWO TORUNSKIE ZLOCIS 0,5L 5,8% BB PIWO CLIP FORTUNA 5,1%4+1 MIX PIWO CLIP MILOSLAW 5,4%4+1 MIX PIWO KOMES POCZWOR 0,5L 10% BZW PIWO PILS MANUFAKTUR 0,5% 5,6% BB PIWO NA MIODZIE GRYCZ 0,5L 5,2% PIWO BLOND 0,5L 6,1% BB PIWO ZAMKOWE EXPORT 0,5L 5,7% BB PIWO ZLOTY DENAR CHMIE.0,5L 5,6% BB PIWO NAMYSLOW PILS 0,5L 6% BB PIWO ZAMKOWE 0,5L 5,6% PU PIWO ZAMKOWE NIEPASTER.0,5L 5,8% BB PIWO NAMYS NIEPASTERYZOW 0,5L 6% BZ PIWO NAMYSL PILS 0,568L 6% PU PIWO ZLOTY DENAR MOCNY 0,5L 6,1% PU PIWO NAMYS BIALE PSZENICZ0,5L 5% BB PIWO NIEPASTERYZOWANE 0,5L 5,5% BZ PIWO ZLOTY DENAR 0,5L 4% PU PIWO DZIESIEC I POL 0,5L 4,7% PR PIWO LOMZA EXP 6X0,5L (5+1) 5,7% PIWO MOCNE 0,5L 6,5% PIWO ZAWIERCIE JASNE 4,9% 0,5L BB PIWO MIODOWE 0,5L 7,2% PIWO LASKIE 0,5L 5,6% PIWO HERBOWE 0,5L 6% PIWO IRLANDZKIE JASNE 0,5L 6% PIWO KRAJAN NIEFILTROWANE 0,5L 6% PR PIWO CARLSBERG 6X0,5L 5% PIWO VOLFAS JUBILIEJ 0,568L 5,3% BB PIWO VOLFAS BRAVORO 0,568L 5,2% BB PIWO VOLFAS PILZEN 0,568L 4,7% BB PIWO BATAUTU JASNE NIEF 1L 5% BB PIWO FOSTERS 0,5L 5% PIWO MAGARYCIU ORZ NIEF 1L 5,5% BB PIWO BOIKO ZYTNIE NIEF 1L 5% BB PIWO SCHNEIDER W UNSER 0,5L 5,4% BB PIWO ZAWIERCIE CZEKOL 0,5L 5,6% BB PIWO PERLA MIODOWA 0,5L 6% BB 15

16 PIWO ZYWIEC MARCOWE 0,5L 5,4% BZ PIWO LWOWSKIE BIA LEW 0,5L 4,2% BB PIWO JURAJSKIE MIODOWE 0,5L 5,6% BB PIWO ZAWIERCIE BURSZT 0,5L 5,6% BB PIWO SPATEN HELL 0,5L 5,2% BB PIWO WISLANE 0,5L 4,7% BB PIWO ODRZANSKIE 0,5L 6,8% BB PIWO OBOLON PREMIUM 0,5L 5% BB PIWO SCHNEIDER W KRIST 0,5L 5,3% BB PIWO LEFFE BLONDE 0,75L 6,65% BB PIWO CHAMOWNIKI PILSN 0,5L 4,8% BB PIWO VILNIAUS GRAPEFR 0,5L 2,8% BB PIWO VILNIAUS NIEFILTR 0,5L 5,2% BB PIWO BALTIKA 3 CLASSIC 0,5L 4,8% BB PIWO WARSTEINER PREM VER 0,5L 4,8% PR ZESTAW PIWO CHAMOWNIKI 4SZT+SZKL PIWO ZYWIEC BIALE 0,5L 4,9% BZ PIWO ZYGULI BAROWE 1L 4,9% PIWO KALTENBERG PILS 0,5L 4,5% BB PIWO KROMBACHER DARK 0,5L 4,3% BB PIWO CERVENA SELKA 0,5L 5% BB PIWO VOLFAS RINKTIN 0,568L 5,2% BB PIWO STATINIU TAMSUSIS 0,2L 14% BB PIWO CHAMOWNIKI WIED 0,5L 4,5% BB PIWO BALTIKA 7 EXPORT 0,5L 5,4% BB PIWO PALM 0,75L 5,4% BB PIWO VILNIAUS GRENAD 0,5L 3,5% BB PIWO KULT WEISBIER 0,5L 5% BB PIWO OKOCIM OK 4X0,5L 5,6% PIWO BITBURGER DRIVE 0,33L 0% BB PIWO BIALY NIEDZWIEDZ 0,5L 4,8% BB PIWO SCHNEIDER W BLON 0,5L 5,2% BB PIWO CORE BLONDE 0,5L 4,9% BB PIWO ORGANICZNE BRUNE W 0,33L 5% BB PIWO WIELKANOCNE 0,5L 6% BZ PIWO PLON CZERWONY 0,5L 6,2%BB PIWO PODROZNE WITBIR 0,5L 4,6%BB PIWO KONIG PILSENER 0,5L 4,9% BB PIWO KRZEPKIE 7,4% 0,5L PIWO KONIG LUDWIG 0,5L 5,5% BB PR PIWO LECH PR 12X0,5L (9+3) 5,2% PIWO KSIAZECE PSZENICZ 4X0,44L 4,9% PIWO KSIAZECE CZ LAGER 4X0,44L 4,9% PIWO BEZGLUTEN CELIA 4,5% 0,5L BB PIWO BEZGL BRUNEH 6,5% 0,33L BB PIWO BEZGL BRUNEH BL 6,5% 0,33L BB PIWO WARSTEINER PREM 5L 4,8% BECZKA PIWO TSINGTAO 0,33L 4,7% BB PIWO SINGHA 0,33L 5% BB PIWO LEZAJSK JASNE 4X0,5L 5,5% PIWO KROMBACHER PILS 5L 4,8% BECZKA PIWO GNIEWOSZ 0,5L JASNE 5,6%BB PIWO KONSUL PSZENICZ.5,2% 0,5L BB PIWO KONSTAN 0,5L PSZENICZNY 5,3%BB 16

17 PIWO KONST 0,5L STARODAWNE 6%BB PIWO KONST 0,5L Z DEBOW.BECZ 5,3%BB PIWO KONSUL PILS 5% 0,5L BB PIWO KONSUL MOCNY 6,5% 0,5L BB PIWO KONST.0,5L DAWNY NIEPAST 6%BB PIWO KONSTANCIN 0,5L ZYTNI 5,3%BB PIWO LIPCOWE NIEPAST.5% 0,33L BB MC PIWO ABBEY 0,75 L 6,5% MC PIWO KLASZTORNE 6*0,25ML 6,2% MC PIWO KLASZTORNE 0,5L 6,2% MC PIWO CHARTREUSE 0,33L 8,5% PIWO LOMZA EXPORT 0,33L 5,7% BB PIWO AMBER CHMIELOWY 0,5L 5% BB PIWO ZLOTE LWY 0,5L 5,6% BB PIWO PSZENICZNIAK 0,5L 5,2% BB PIWO OKOCIM PALONE 4X0,5L PUSZKA PIWO ZL BAZANT CZARNY 0,5L 3,8% BB OKOCIM PALONE 0,5L PUSZKA PIWO VAN PUR SUPER MOCNE 0,5L 10% PR PIWO ZUBR 12X0,5L (10+2) 6% PIWO FORTUNA WISNIOW 0,5L 5,1% BZW PIWO MILOSLAW NIEFIL 0,5L 5,5% BZW PR PIWO HEBAN 5X0,5L BUT+SZKLANKA PIWO KOMES POTRER 0,5L 9% BZW PIWO VOLT STONG 0,5L 6,8% PUSZ.4PA NP PIWO DONNER SUPER MOCNE 0,5L 9% PR PIWO DEBOWE MOC6X 0,5L 7%PUSZ PIWO DEBOWE MOCNE 0,65L 7% BB PIWO BOIKO ZYTNIE 0,5L 5% BB PIWO ZLOTY BAZANT CZARNY 0,5L 3,8% PIWO PORTER LODZKI 0,5L 9,5%PU PIWO WOJAK MOCNY 0,5L 7% BZ PIWO WOJAK MOCNY 0,5L 7% PIWO KORMORAN CIEMNY 0,5L 4,5% BB PIWO IRISH BEER 0,5L 6,5%BB PIWO SWIETOJANSKIE BUT ZWR 0 5L PIWO GNIEWOSZ CIEMNY 0,33L PIWO TATRA MOCNE 0,5L 7% 5XPUSZKA PIWO BALTIC PORTER 0,5L BBZW 8,1% PIWO BECZKOWE 0,5L PUSZ.MOCNE 6,2% PIWO CORNELIUS ALE 0,5L BBZW 5,8% PIWO BECZKOWE 0,5L BBZW MOCNE PIWO ZUBR CIEMNOZL 0,5L 6,5% BZ PIWO ZUBR CIEMNOZL 4X0,5L 6% PIWO KSIAZECE PSZENICZ 0,5L 4,9% BZ PIWO PORTER CIECH. 0,5L 9% BZW PIWO KSIAZ CZARNY 0,5L 9% PIWO MOCNE 0,66L PET EXPORTOWE PIWO PERLA CZARNA 0,5L PUSZKA STRON PIWO OKOCIM PORTER 0,5L 8,3% BZ PR PIWO STRONG 5X0,5L PUSZ+SZKLANKA PIWO CIECHAN MOCNE 0,5L 7% BZW PIWO CIECHAN PORTER 0,5L BUT.ZWROT PIWO HARNAS MOCNE 4X0,5l PUSZKA 7% 17

18 PIWO HARNAS MOCNE 0,5L BUT.ZWROTNA PIWO HARNAS MOCNE 0,5L PUSZKA 7% PIWO 1795 DARK 0,5L 4,5% BB MC PIWO JUNAK CIEMNE 0,5L 6,5% PIWO STRONG 4X0,5L PUSZKA 7% LISTWA PIWO LUBELSKIE MOCNE 0,33L 7,6% BZ PIWO STRONG 0,65L BBZW PIWO TATRA MOCNE 0,65L BBZW PR PIWO DEBOWE 7X0,5L PUSZKA +KUFEL PR PIWO TATRA MOCNE 4X0,5L PUSZKA PIWO MOCNE KOZLAK 7,8%4X0,33L BUT PIWO GOOLMAN STRONG 0,5L 7% PIWO DEBOWE MOCNE 4X0,5L 7% PIWO PIAST MOCNE 4X0,5 7,2% PUSZKA PIWO STRONG JASNE 0,5L 8,1% PUSZ PIWO TATRA MOCNE 0,5L 5+1 GRATIS PIWO PIAST MOCNE 0,5L 6,7% BZ PIWO PIAST MOCNE 0,5L 6,7% PIWO STRONG 0,5L 8,1% PET PIWO MOCNE 0,5L 7,2% PET PIWO SPECJAL 0,5L STRONG PUSZKA PIWO DONNER 0,5L STRONG BUT BEZZ NP PIWO DONNER STRONG 0,5L 6,6% PIWO SUPERMOCNE 0,9L 10% PET PIWO OKOCIM MOCNE 4X0,5L 7% PIWO VAN PUR 0,5L 6,8% STRONG PU PIWO KROLEW. MOCNE 0,5L 7% BZW PIWO TATRA MOCNE 0,5L 7,8% PX6+KUF PIWO MOCNE 09L 7,2% PIWO PET 0,9L MOCNE 8,1% PIWO LECH MOCNY4X0,5L 7% PIWO DEBOWE MOCNE 0,5L 7% PIWO DEBOWE MOCNE 0,5L 7% BZ PIWO VOLT STRONG 0,5L 7% PUSZKA PIWO WARKA STRONG 0,33L 7,8% B BZW PIWO STRONG 6X0,33L 7% BUT PERLA MOCNA BUTELKA 0,5L 7,8% PIWO KASZTELAN MOCNE 0,5L 6,8% PIWO TATRA MOCNE 4X0,5L 7% PIWO PERLA MOCNA 0,5L 7,6% LEZAJSK MOCNE 0.5L.PUSZKA PIWO WARKA STRONG 4X0,5L 6,5% PIWO WARKA STRONG 0,5L 6,5% BZ PIWO LECH MOCNY 0,5L 7% ZWR. PIWO TATRA MOCNE 0,5L 7% BZ PIWO TATRA MOCNE 0,5L 7% VOLT PUSZKA 0,5L PIWO STRZELEC MOCNE 0,5L 7% PUSZK OKOCIM MOCNE 15,1 JASNE O.5L BUT. PIWO ZYWIEC PORTER 0,33L 9,3% BBZW PIWO LECH MOCNY 0,5L 7% PIWO WARKA STRONG 0,5L 6,5% PIWO OKOCIM MOCNE 0,5L 7% PIWO MOCNE 0,5 PUSZKA 18

19 PR PIWO ZUBR CIEMNOZL 0,5L 6% PIWO NOTECKIE CIEMNE 6% 0,33L BB PIWO PIAST WROCL.5X0,5L++1PUSZ.GRA. A PIWO ZYWIEC PORTER 0.5L. PIWO ZYWIEC PORTER 6X0,33L 9,5% BB PR PIWO DEBOWE MOC.6*0,5L+SZKLANKA PR PIWO STRONG 5X0,5L+ORZESZKI GRAT PIWO KARPACKIE SUPERMOC.0,5L 9% BBZ MC PIWO JUNAK CIEM MOC 0,5L 6,5% BB MC PIWO JUNAK STRONG 0,5L 6,5% PIWO WARKA STRONG 4X0,5L 7% PIWO DEBOWE MOCNE 6X0,5L 7%+ GRAT PR PIWO STRONG 6X0,5L PUSZ.+KUFEL PIWO BROK STRONG 0,5L 7% PUSZKA PIWO STRONG 5X0,5L +1 GRATIS PUSZ. PIWO DEBOWE MOCNA 0,5X5 PUSZKA +KUF PR PIWO VANPUR SUPERMOCNE 6X0,5L PIWO CZAR.HEBAN 0,5L 5% BBZW OKOCIM PALONE 4X0,5L BUT.BZW PIWO SAMBOR 0,5L 6,2% B.BZW PR PIWO STRONG 4X0,5 PUSZKA 15% PIWO OKOCIM MOCNE 0,5L 7% BZ OKOCIM PALONE 0.5L 5.5% BUT BZW PIWO FORTUNA SLIWKOW 0,5L 5,3% BZW PIWO KOMES PODWOJNY 0,5L 7% BZW PIWO MILOSLAW KOZLAK 0,5L 7,2% BZW PIWO FORTUNA CZAR 0,5L 5,8% BZW PIWO LWOWEK BELG 0,5L 4,2% BZW PIWO GOLBEER MOCNE 0,5L 6,8% PIWO GOLBEER JASNE 0,5L 4% PUSZ PIWO STRONG 0,66L PET 8,1% PIWO DEBOWE 5X0,5L+0,5L GRATIS P PIWO MILOSLAW MARCOWY 0,5L 6% BZW PIWO KOMES POTROJNY 0,5L 9% BZW PIWO FORTUNA MIODOW 0,5L 5,6% BZW PIWO MILOSLAW PSZEN 0,5L 5,5% BZW PIWO MILOSLAW PILZNER 0,5L 5,4% BZW PIWO PERLA MOCNA 4X0,5L 7,6% PIWO PORTER WITNICKI 0,5L 8,5% BB PIWO BLACK BOSS 0,5L 8,5% BZW PIWO IRLANDZKIE CIEMNE 0,5L 6% PIWO BATAUTU CIEMNE NIEF 1L 5,5% BB PIWO JURAJSKIE MOCNE 0,5L 6,5% BB PIWO JURAJSK PSZENICZ 0,5L 5,6% BB PIWO LWOWSKIE PORTER 0,5L 8% BB PIWO VOLFAS PORTERIS 0,568L 5,3% BB PIWO CORE DARK 0,5L 4,9% BB PIWO KSIAZECE CIEMNE 4X0,44L 4,1% PIWO KOMES PACK 4X500ML +KIELICH PIWO NALECZOW. CIEMNE 6% 0,33LBB PIWO GNIEWOSZ 0,5L CIEMNE 6%BB PIWO GNIEWOSZ 0,5L KOZLAK 6%BB PIWO KOZLAK 0,33L 6,8% BB PIWO GRAND IMP. PORTER 0,5L 8% BB 19

20 PIWO BELFAST 0,5L 6,5% PIWO FAUSTUS 3X0,5L+0,5LGARTIS PIWO BERNARD NIEPAST 0,5L 4,7% BB PIWO BECKS 0,33L 5% BBZW PIWO BECKS 0,64L BT B/BZ PIWO BOMBARDIER PREM 0,56L 5,2% BB PIWO BRUGS 0,25L BUT.BZW ALKEN MAES PIWO GRIMBERGER BLOND 0,75L BUT.BZW PIWO GRIMBERGEN DOUBLE 0,75L BUT BZ PIWO KING FISHER 0,33L BUT BZW.SHEP PIWO MORT SUBITE 0,25L FRAM BOISE PIWO MORT SUBITE GUEZE 0,33L BUT BZ PIWO MORT SUBITE 0,25L KRIEK BUT BZ PIWO MORT SUBITE 0,25L PECHE BUT BZ PIWO ZLATOPRAMEN BURSZT.0,5L BBZW PIWO ZLATOPRAMEN 0,5L PREMIUM PILS PIWO ZLATY HRAD 0,5L BUT BZW PIWO DOG ITF4X 0,5L 5,1%PUSZKA PIWO DOG ITF 0,66L 5,1% BBZW PIWO DOG ITF 0,5L 5,1% PUSZKA PIWO DOG ITF 0,33L 5,1% BBZW PIWO DOG ITF6X 0,33LX6 5,1% BZW PIWO ESSA ANAN/GRAPE 0,5L BB PIWO PILSNER URQUEL 4X0,33L 4,4% BB PIWO PAULANER NATURTR 0,4L 5,5% BB PIWO ZLOTY BAZANT GRAPEFR 0,5L 2% PIWO BERNSTEINER BIER J/P 0.5L BBZ* PIWO BERNSTEINER STRONG 0.5 BBZ.* PIWO BITBURGER PILS 0,5L 4,8% BB MILLER 3XNRB330 (3-PACK) PIWO KROMBACHER PILS 0,5L 4,8% BB PIWO KROMBACHER 0,5L PUSZKA PIWO MILLER 6X0,33L 4,7% BBZW PIWO ZLOTY BAZANT 6X0,33L BBZW PIWO STELLA ARTOIS 0,66L 5,2% PIWO OETTIWGER RADLER 0,5L 2,5%PUSZ PIWO OETTINGER HEFE 0,5L 4,9% PUSZ PIWO OETTINGER PILS 0,5L 4,7% PUSZ BLE 3X033L JASNE PIWO ALZACKIE 6,9% PIWO GROLSCH 4X0,45L 5% BZ PR PIWO SVYTRYS EX.DRAUGHT 6X0,5L PIWO CORONA 0,355L 4,5% BB PIWO MAGARYCIU ORZECH 0,5L 5,8% BB PIWO WESTMALLE DUBBEL 0,33L 7% BB PIWO CORNELIUS 0,5L BANAN 3% BB PIWO GENTSTE STROP 0,33L 6,9% BB PIWO BONS BOEUX 0,375L 9,5% BB PIWO TRYBUNAL 0 5L MIODOWY 5 5% BB PIWO MONGOZO BANANA 0,33L 3,6% BB PIWO SCOTCH 0,33L 8% BB PIWO GUILLOTINE 0,33L 8,5% BB PIWO TRYBUNAL 0,33L NIEFILT 5,5% BB PIWO MONGOZO COCONUT 0,33L 3,6% BB PIWO LAMORAL DEGMONT 0,33L 8% BB 20

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -30% w e-bonie: WYBRANE MEBLE SZKOLNE

REGULAMIN -30% w e-bonie: WYBRANE MEBLE SZKOLNE REGULAMIN -30% w e-bonie: WYBRANE MEBLE SZKOLNE I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja -30% w e-bonie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% ZA ZAKUP PRODUKTÓW MARKI WŁASNEJ CARREFOUR KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek uŝytych pojęć Terminy uŝyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi. I. Słowniczek użytych pojęć

REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi. I. Słowniczek użytych pojęć REGULAMIN PROMOCJI Wielkanoc 2015 w Carrefour z bonami i kartami podarunkowymi I. Słowniczek użytych pojęć Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA

REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA I. Słowniczek użytych pojęć REGULAMIN PROMOCJI PREMIA DO 5% W PIĄTKI I NIEDZIELE Z KARTĄ KREDYTOWĄ MILLENNIUM IMPRESJA Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROGRAMU 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą. (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu 4 PORY ROKU. Sezonowe zalety płacenia kartą", zwanego dalej Programem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd Sklepy DOUGLAS, HEBE, DROGERIE NATURA, ROSSMANN, SUPERPHARM, DAILY, LECLERC, EUROCASH, SELGROS, SKLEPY TRADYCYJNE REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody

Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Kinder Misja Nagrody (dalej Promocja ) jest Ferrero Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą 20% zniżki z Wella w sklepach C&A (zwany dalej Konkursem ). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA URODZINOWA WYŁĄCZNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW KARTY BSPC -30% NA 1 PARĘ SPODNI JEANSOWYCH REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Organizator promocji. 1.1. Organizatorem akcji Promocja urodzinowa -30% na 1 parę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej 15% rabatu przy płatności kartą kredytową Mastercard Buy&Smile

Regulamin Akcji Promocyjnej 15% rabatu przy płatności kartą kredytową Mastercard Buy&Smile Regulamin Akcji Promocyjnej 15% rabatu przy płatności kartą kredytową Mastercard Buy&Smile I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI W TESCO kupujesz, taniej tankujesz

REGULAMIN PROMOCJI W TESCO kupujesz, taniej tankujesz REGULAMIN PROMOCJI W TESCO kupujesz, taniej tankujesz Organizatorem Promocji jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 56. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty BLACK RED WHITE

Regulamin Karty BLACK RED WHITE Regulamin Karty BLACK RED WHITE Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z Karty BLACK RED WHITE, która jest wydawana przez Wydawcę. Poprzez przyjęcie oraz użycie Karty Nabywca oraz jej każdorazowy Użytkownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014 I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA

KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA KARTA PODARUNKOWA/GIFT CARD REGULAMIN DO WGLĄDU DLA KONSUMENTA 1. Wydawca Karty Podarunkowej. 1.1. Wydawcą Karty Podarunkowej jest firma Big Star Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014 I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Zakup z Avanti, zwanej w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina.

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. REGULAMIN PROMOCJI BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji (dalej jako Promocja ) prowadzonej pod nazwą BLIK.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Kosmetyki do makijażu Maybelline, Catrice, Kobo Professional, Loreal -40% 1. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji Kosmetyki do makijażu Maybelline, Catrice, Kobo Professional, Loreal -40% 1. Postanowienia ogólne Regulamin promocji Kosmetyki do makijażu Maybelline, Catrice, Kobo Professional, Loreal -40% 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji pod nazwą Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY PRODUKT KRAJOWY. Kiełbasa śląska drobiowa. koszt 1 kg - 7,98 zł kraj pochodzenia Hiszpania. kraj pochodzenia Włochy

PRODUKT KRAJOWY PRODUKT KRAJOWY. Kiełbasa śląska drobiowa. koszt 1 kg - 7,98 zł kraj pochodzenia Hiszpania. kraj pochodzenia Włochy Aktualne gazetki na oferta handlowa ważna od 27.04 do 05.05.2015 SUPEROFERTA ostródzka 12 grillowa 8 Kaszanka drobiowa, wieprzowa 6 śląska drobiowa 9 podwawelska 8 500 g Truskawki 500 g koszt 1-7,98 zł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: z dnia 15 czerwca 2015 roku Regulamin Promocji Bon ton I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Promocja akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji prowadzonej pod nazwą zapłać BLIKIEM i odbierz prezent, której celem jest promocja płatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji z frisbee "Lato z Monovision

Regulamin akcji z frisbee Lato z Monovision 1 Wrocław, 26.06.2015 Regulamin akcji z frisbee "Lato z Monovision 1 ORGANIZATOR AKCJI Organizatorem akcji jest AVENIR MEDICAL SP. Z O.O. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Centralna 24, 52-114 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia

Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia Regulamin konkursu Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu, w rozumieniu art. 921 k.c., pod nazwą : Wygraj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Upominkowej Black Red White

Regulamin Karty Upominkowej Black Red White Regulamin Karty Upominkowej Black Red White Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z Karty Upominkowej, która jest wydawana przez Wydawcę. Poprzez przyjęcie oraz użycie Karty Nabywca oraz jej każdorazowy

Bardziej szczegółowo