IZBA GOSPODARCZA 1/2001 (5) Szczegóły dotyczące realizaji recept str. 59. czerwiec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IZBA GOSPODARCZA 1/2001 (5) Szczegóły dotyczące realizaji recept str. 59. czerwiec"

Transkrypt

1 IZBA GSPDARCZA czerwiec 1/2001 (5) Szczegóły dtyczące realizaji recept str. 59

2 TRFARM "P Liczba bsługiwanych aptek Liczba aptek własnych 1850 Udziały Trfarmu w gólnplskim rynku hurtu apteczneg Prjekcja / / / ^ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / * Przyrsty udziałów rynkwych ptwierdzne raprtami IMS i Azyx. Czy j ł ó t ł ś z ami?

3 Spis t Słw w stę p n e str. 2 Stanisław Piechula W stęp, niestety wciąż niezbyt w es ły... 2 Zmiany w sta tu c ie... K rp r a c ja str. 4 Stanisław Piechula Krpracja Apteki Plskie S.A... 4 S p tk a n ia str. 8 Stanisław Piechula Zapraszam y d KAP S.A... 8 Sprawy, sytuacje s tr... 9 M arek Tmków Ręce d g ó ry... 9 M ałgrzata Lelit Sypiając z wrgiem, czyli stsunki nieeknm iczne 9 A ndrzej Skrzypek I ty mżesz być b gatym Tmasz Kasperkiewicz Liczenie prcentów t nasza specjalnść P ra w... str. 1 Tmasz Kasperkiewicz c ch d zi?... 1 Ryszard Frejn Pełna księgwść dla spółek jawnych d 800 tys. e u r...1 Ryszard Kalinwski Elastyczne frmy zatrudnienia w kdeksie p ra c y 14 Ryszard Frejn Świadczenie urlpw e...16 I G A P... str. 17 asz człwiek w K IG...17 R eginy I G A P...str. 18 Regin Ś ląsk i Regin p lsk i...19 Regin Ł ó d z k i Regin M azw iecki...21 P ism a IG A P... str. 22 Stanisław Piechula Ciąg dalszy zmagań z Aqua Puryficata In f rm a c je...str. 2 Wjciech Wiszwaty Infrmacje Biura Krajweg IGAP i K A PSA...2 Deklaracja przystąpienia d Izby Gspdarczej Apteka P lska...24 In tern et str. 25 Bądź na b ieżąc! str. 0 Stanisław Pieclrula Aptekarski Serwis Infrmacyjny... 0 A nkieta... 1 Prpzycje dla a p te k...str. Jlanta Kuś Ubezpieczenie na miarę"... Witld Dudek Pracdawca a B H P...4 W esła a p te k a...str. 5 Uśmiechnij s ię!!!... 5 Gniec A p teczn y... str. 7 Zakres czynnści i dpwiedzialnści pracwnika gspdarczeg a p te k i...str. 9 Zakres czynnści i dpwiedzialnści. Sprzątaczka - fizyczna pmc ap teczn a str. 41 Umwa z KAP S.A... str. 4 gólne warunki u m ów... str. 45 pracw ania... str. 48 W yjaśnienia... str. 59 A pteka P l sk a Czaspism Izby Gspdarczej Apteka Plska Redaktr aczelny Rada Redakcyjna Współpraca Wydawca i Redakcja Stefan Skrzynecki Zbigniew Błaszczyk Kazimierz Radecki Stanisław Piechula Anna Chmiel Leszek Mielczarek Izba Gspdarcza Apteka Plska Katwice ul. Młyńska 21/2 tel. (2) fax (2) tel. km akład: 2000 egzemplarzy Skład, łamanie i druk: Drukarnia im. K. Miarki w Mikłwie B E

4 Słw w Wstęp, niestety wciąż niezbyt wesły DR. FARM. STAISŁAW PIECHULA P r e z e s IGAP Tyle na raz jeszcze się nie dział i stąd późnienia w wydaniu naszej gazety na wszystk brakuje czasu. awet teraz, pisząc te słwa wiem, że gdy trzymacie Państw gazetę, wiele spraw będzie już wiele dalej psuniętych, ale cóż, takie są mankamenty każdeg czaspisma. becnie jedynie Internet pzwala na cdzienną wym ianę faktów i stąd już we w stępie pierwszy apel, by w szyscy pstarali się m ieć w aptece Internet. Jest t pierwszy i najw ażniejszy warunek jakiegklw iek szerszeg w spółdziałania stały dstęp d infrm acji. Szerzej tym w artykule Aptekarski Serwis Infrm acyjny czyli ASI. Chyba ju ż wszyscy się nauczyliśmy, że czas i infrm a cja t pieniądz, więc by ich nie tracić rzwinę wstęp we w szystk t, c chciałbym Państw u przekazać. Z m i a n y n a r y n k u f a r m a c e u t y c z n y m S praw y w kół farm acji tczą się craz szybciej i n a b ierają c raz w iększeg rzm achu. D tyczy t zarów n detalu, hurtu ja k i prdukcji, gdzie sytuacja je st niemal identyczna i m żna ją przyrów nać d w yścigów sam chdw ych. W szyscy chcą w ygrać lub przynajm niej utrzym ać się w człów ce, chć w iadm, że je st t niem żliw e. a trze pjaw iają się je d n ak craz lepiej w y psażne zachdnie m arki sam chdów ze św ietnym i bgatym zapleczem. Z espły te w iedzą ja k w ygryw ać, są przygtw ane d w spółzaw dnictw a, m ają dśw iadczenia z innych trów w yścigw ych, gdzie ju ż dnisły sukcesy. G rupka plska rbi c m że, ale ja k tu w spółzaw dniczyć dyspnując zespłem Syren i T rabantów, w którym w ystępują ciągłe napięcia i niezdrw a atm sfera. Czy m żna się dm yślić ja k zakńczy się ten w yścig? Przykład w yścigu daje świetny wstęp d klejnych tematów. U s t a w y, r z p r z ą d z e n i a... i t p Ten tem at je st bardz zawiły, a sami Państw widzicie jak w iele napięć pwstaje w trakcie w prw adzania nwych uregulw ań. Strny ścierają się kt ważniejszy, każdy próbuje tw rzyć lbby, by jeg prpzycja stała się prawem, by drw ać się d pieniędzy i w ładzy lub też teg nie stracić. Strny bw iniają się naw zajem za niepw dzenia, a naw et naw łują, by bjktwać knkurenta. W ydawałby się, że nikt nic nie w ie, ale już wszyscy się nauczyliśmy, że w takich przypadkach rzgryw ka tczy się w ładzę i pieniądze. Zauw ażyłem, że mał który aptekarz rientuje się w tym całym zam ieszaniu. W skrócie, by Państw a trchę zrientwać, m żna t streścić następując: 1 W czytaniu w sejmwej pdkmisji jest ustawa Praw farmaceutyczne, w której już na wstępie wykreśln aptekę dla aptekarza raz graniczenia dtyczące ilści aptek. Ustawę tę próbuje się bardz szybk przepychać, chć zawiera wiele błędów i wszystkie strny ją skrytykwały. Zapisy w ustawie, jak i prjekt rzprządzenia dtyczący aptek, próbuje z naszych placówek zrbić ksztwne i wykwintne salny apteczne. Przyrów nałbym t w w ielu przypadkach d próby przerbienia Syrenki na M ercedesa. iestety mim zdaniem 0% aptek nie ma szans lkalwych na takie dstswania, a wszyscy pnisą niesamwite wydatki. M im zdaniem jest t pierwszy pmysł na zm niejszenie ilści aptek na rynku, a pza tym należałby chyba kreślić g jak Prjekt Apteki IE dla aptekarza. W pniedziałek 18 czerw ca pdkm isja rzpczęła analizę rzdziału dtycząceg aptek i w dwa dni przeleciała najważniejszy dla nas rzdział. a pczątku wszystkie strny birące udział w psiedzeniach mgły się wypwiedzieć w sprawach gólnych, by pdkm isja m gła się zrientwać w nastrjach i stanwiskach. asza Izba główny nacisk płżyła na wprwadzenie graniczenia liczby aptek i zahamwania ich rzwju pprzez zapisy minimalnej ilści mieszkańców przypadających na aptekę i dległści między aptekami - gegrafia aptek. Zagadnienia apteki dla aptekarza nie pruszaliśmy i nie angażwaliśmy się w dyskusje w tym temacie z kilku względów. P pierwsze reprezentujemy wszystkich właścicieli aptek, a p drugie bawialiśmy się przyszłść tych aptek, które dzisiaj c prawda są własnścią aptekarzy, ale aptekarze ci nie mają następców. Przy każdej kniecznści zmiany kncesji apteka taka najprawdpdbniej musiałaby zstać sprzedana lub właściciel musiałby dbrać d spółki aptekarza. aszym zdaniem ważniejsze jest t, by apteka była przedsięwzięciem rdzinnym, a nie interesem przechdzącym z rąk d rąk, nawet gdyby miał t być klejny aptekarz. iestety, takich zapisów nie mżna wprwadzić, a nawet byłyby śmieszne. Uznając, że prpzycje RA są pdbn czekiwane przez całe śrdwisk aptekarskie, pstanwiliśmy więc nie przeszkadzać w próbie ich realizacji. Dziwił nas fakt bardz dużeg nacisku RA na uniem żliwienie pwstawania aptek bez receptury, c z pew nścią byłby graniczeniem dla nwpwstających aptek, ale uderzy także w apteki, które RA pwinna reprezentwać, chciażby z pwdu wyciągania z tych aptek składek. Czyżby apteki te były świadme, że spnsrują starania swój kniec? Aptek takich jest dzisiaj kł 0% i chć m żna przypuszczać, że zmiana prawa nie spwduje ich zam knięcia, t każda knieczna w ym iana kncesji mże być pwdem d zakńczenia ich działalnści lub kniecznści tw rzenia receptury ile t w góle będzie mżliwe.

5 Słw w Takim spsbem zapis Apteka dla aptekarza miał p parcie tylk R A,aprzedstaw iciele naszej Izby nie wyrażali się negatyw nieprpzycji takieg zapisu. Gegrafię aptek pparła większść, jedynie Rani Prezes Irena R e jz łz b y Gspdarczej Parm aeja Plska wystąpiła zdecydw anie przeciw k takiem u zapiswi. ieprzeniknine sąjednak ścieżki twrzenia prawa. a klejnym sptkaniu Przewdnicząca K m isji^ A.S u c h c ka m iała ju ż w łasn ąk n cep cjęisp śró d prpzycji apte k a d la a p te k a rz a, a p te k a d la a p te k a rz a w s p ó łc e i a p - teka dla farm aceuty,n ie dpuszczając d g ł s u i n ie l i- c z ą c s ię z p in ią becnych rganizacji,w ybrała tą trzecią, ita k ą prpzycję pprawki zapisan.m że dlateg,że inne siły starają się, by nie był a p te k a rz y a fa rm a c e u c i.s p r w adzn także prpzycję pzstaw ienia tylk a p te k z re - cepturą. Gbserwując t wszystk mam bardz mieszane uczucia d teg wszystkieg, zm ieniły się mje pglądy na całą instytucję Państwa, aczęst zastanawiam się jak n asze Pań stw w g ó le mże funkcjnw ać.k iedyśw czaspiśm ie w prst pjawił się artykuł pt. Państw bezprawia, który św ietnied tej sytuacji także by pasw ał.szkda,że mją krewną nie jest k tó ra śz só b d e c y d u ją c a ty c h przepisach b w idać,że kilka sóbw ątłychw iadm ściachw tej dziedzinie zadecydujeprzyszłści całej farm acji,grm neg, znaczącegistrategiczneg sektra naszeg Państwa. w szystkich zaintereswanych prjektem ustawy dsyłam na strny PPParm ufwww.pharmacy.pl lub acja.plj gdzie m żna wszystkie prjekty znaleźć. 2 D kńca czerwca pwinna się ukazać nwelizacja ustawy śrdkachim ateriałach farm aceutycznych... gdyż inaczej d ł l i p c a każdy będzie mógł bez specjalnych ze zwleń tw ierać aptekę, hurtwnię farm aceutyczną lub prdukwać le k i.fest t duża szansa dla tych,którzy twierają, tw ie ra ją in ie ptrafią twrzyć apteki ze względu na jakieś wymagania. Pwstaje jednak pytanie: c się stanie ztak im i aptekam i,gdy przepis ten wejdzie za jakiś czas? Pdbn praw nie działa w ste c z,a le...? w ykrzystując kniecznść nwelizacji pjawiły się też w jej prjekcie zapisy regulujące sprawy aptek,jak np.pró ba kreślenia m inim alneg metrażu każdeg pm ieszczenia apteki. PlskieTw arzystw Parm aceutyczne złżył pr jekt U staw yzaw dzie farm aceuty,który ma duże pparcie M inistra ^ d r w ia.g d y b y wszystk p sz ł p m yśli PTE-u t m ielibyśm yłzbye arm aceutyczne zamiast Aptekarskich. a tej płaszczyźnie nastąpił duże starcie pmiędzy izbam i A ptek arsk im iap T E em. 4 aczelna Rada Aptekarska wnisła swją prpzycję zmian d U staw yśrdkach farm aceutycznych.. jak inicjatywę pselską. Prjekt m żna krótk scharakteryzwać jak aptekę dla aptekarza lubzaptekarzem igraniczenie liczby aptek. 5 ^nw u planwane są niekrzystne dla nas zmiany w m arżach.jakby wszystkieg jeszcze był mał ^DYERD^EDRŹiĄD^EIEDREGEPTAGII-ł-DYE Y Y K A ^Y,L IM IT Y,G E Y U R Ź ^D D Y E ^ A L A U A ^ JA K IE G D JE ^G ^E IE E Y L D l Ghyba d teg nagłówka już nic nie mżna d d a ć,a n a wet szkda nerwów, chć chciałby się zakląć szpetnie p francusku. G iekaw ebyłby rzwinięcie tematu i pytania: k t je st temu winien, kt tak namieszał, kt nie dpilnwał, dlacze g nie mgliśmy zrzumieć, że t, c czytamy t prawda, dlaczeg jesteśm y tak ubezwłasnwlnieni d prgramów kmputerwych, d kmputerwców, dlaczeg, dlaczeg, dlaczeg... Pza tysiącem argum entów,rzw ażańidyw agacji nad tym, kt jest temu winien należałby sbie zdać sprawę znaszejw iny.pdstaw w ym pwdem tych wszystkich prblemów i niepw dzeńjesteśm y MY 8AM E iew iecie dlaczeg?g hyba wiecie! Przecież znamy swje śrdwi sk,w iem y na c je stać,w iem y,że dla większści liczą się tylk prywatne in te re sy ia m b ic je.t jest właśnie pwdem w szystkich n iep w d zeń iszk d a nad tym dyskutw ać,b nikt teg nie zm ieni.fedynym wyjściem jest zebranie tych,którzy chcą realizwać daną in icjaty w ęin ie g lądając się na innych knsekw entniekrczyć swja drgą siągając sukcesy,tak jak t próbujemy zrbićw K rpracji APTEKI PG E8K 1E8.A. Ale zbyt dalek dszedłem d tematu receptidpłatn śc iz a le k i. ^ ty m n u m erze czaspism a przedstaw iam y Państwu kmpendium dtyczące recept. Prszę pamiętać, że częst trudn ustalić jednznacznie, c myślał ustawdawca, czasami różne Kasy G hrychwpr wadzają własne interpretacje,aczasam i nikt nic nie wie. ajw a żn ie jsz eje d n ak,b y wreszcie stsw aćidentyczną in terpretacjęirealizację recept. W a l n e Z e b r a n ie I z b y G s p d a r c z e j A p t e k a P l s k a Zmiany Drugieg czerwca, jak zwykle w Pitrkwie Trybunalskim nad apteką Rem edium, dbył się Walne Zebranie naszej Izby. Celem sptkania był wprwadzenie pprawek d Statutu i przygtwanie W alneg Zebrania kńcząceg pierwszą, dw uletnią kadencję rganów IGAP. Zgdnie z uchw ałą Zebrania Załżycielskieg IGAP z 1999 r. pdsum w anie dwuletniej działalnści i rzpczęcie nwej, czterletniej kadencji dbędzie się w Truniu, najprawdpdbniej we wrześniu. ^ 8 ta t u c ie IGAP bk szeregu drbnych z m ia n ip - praw ek wprw adzn k ilk a w ięk szy m znaczeniu. ależą d nich: rgany krajwe IGAP nie będą już wybierane n a ^ a l nym zgrm adzeniu D elegatów,ale uknstytuują s ię z w y - typw anychw R eginach przedstaw icieli.tym spsbem każdy z fu n k c j n u ją c y c h R e g i n ó w b ę d z ie m ia łsw ic h przedstaw icieli w Krajwej Radzie, narządzie, Kmisji R ew izyjneji8ądzie^

6 - rg a n y k ra j w e m g ą re g u l w a ć swój skład pprzez dwływanie spałych przedstawicieli reg i n ó w iw n i - skwanie d R eginów delegw anie innych przedstawicieli.g h d zi t.b y w rg an a ch krajwych funkcjnwały tyłk shy aktywnej -reginy IGAP mgą uknstytuwać s ię w w jewództw ach,w k t ry ch Izba psiada minimum 20 człnków^ -w yskść składek ustała Waine Zgrm adzenie Dełega tó w is ą ne wpłacane na knt łzby(usunięt knta reginów,c wprw adzał u tru d n ieniaw k sięgw ścij.a n alizwan mżliwść zm niejszenia składki, gdyż ciągłe nie mżna wpisywać tych sk la d ek w k sz ty c Krajwa łzba G spdarcza d latzabiega. Prpnwan, by składka wynsiła l złm ie sięczn ie, jednak statecznie sprawy te zstaną ustalne na Walnym Zebraniu we w rześniuw T ru niu, tak więc d kńca rku nic się nie zmienia -ja k,ż e łz b a musi pzyskiwać fundusze na swją dzia- la ln śćiu trzy m anie, wprwadzn za p is k n iecz n śc i prenumeraty przez w szystkich czinków B iuletynu Izby, który będzie częściej dcierał d aptek, zaw ierał więcej infrmacji z statniej chwiii, a j e g zakup będzie mżna k się g w aćw k szty.g cen ie,r zsy Iceitw rzen iu biuletynu będzie decydwał narząd Krajwym - n a pisem ną,uzasadniną prśbę człnka Izby,będące g w tru d n e j sytuacji m aterialnej,narząd Krajwy mże wyrazić zgdę na czaswe zm niejszenie składki czlnkwsk ie ji p Iaty za B iu Iety n lzb y.^arz ąd Krajwy zbwiązany jest sknsultwać wydanie d ecy zjiz^ a rz ąd em daneg Reginu. Tyle najisttniejszych zmian, które mgą naszych Gzln ków zaintereswać. Klejne ważne decyzje zap ad n ąn a h aln y m zebraniu D elegatów,które dbędzie się p w akacjachw T runiu. K D R F D R A G f A A R T E K I Ruszyliśmy d przdu z kpyta iknsekw entnie, chć pwli rzwijamy się. stwrzyliśm y t przedsięwzięcie, by się nie glądać na szczegółyim alkntentów, ale razem zad b aćsw ją przyszłść. ie dntwaliśmy czekiwaneg zd u ż ą nadzieją BUM na Krprację. Mże nie jest jeszcze tak źle na rynku aptekarskim, by bardz duża liczba aptek zrzumiała pwagę sy tu acjiiszan se jakie daje współpraca, am że dla wielu jest już za p ó ź n ija k na razie drbne pr pzycje Krpracji nie są wystarczające, ^daję sbie spraw ę,że przedstawiane ferty nie zaw ierają,ani nadzwyczaj nej ilści preparatów, ani czekiwanej ich jakści. Pwstaje błędne kł, gdyż nie będziemy mieli dużej siły negcjacyjnej,jeżeli nie będziemy u p arciiknsekw entniw sw ich działaniach,inie zgrmadzimy większej liczby a p tek.^d ru giej strny trudn zebrać większą ilść aptek nie prpnując złtych gór.m y ślę je d n ak,że ciągle mamy duże szanse, ailśćaptekzpew nścią w zrśnie,gdyżw najbliższym czasie kndycja finansw a n aszy ch p lacó w ek b ęd ziejeszcze g rszaid ł w an a przez klejne pmysły rządzących (np. dalsze bniżki marż). P kilku miesiącach działania w spółpracujezk rpracją 150 ap tek ip jed y n c z spływają klejne umwy. Dużym hamulcem na rzwój takiej inicjatywy są też niestety tarcia am bicjnalne,gdyż zaw szew śrdw isku aptekarskim am bicje przewyższały zdrwy rzsądek. Kt w ażniejszy,kt pierw szy,itd. ajlepszym przykładem jest list prezesa Uu bełskiej GłA, na który dpwiedź zamieszczam. ^Yiele też krąży pltekinicpraw dziw ych infrmacji na te mat Krpracji, które dpier na zebraniach udaje się wyjaśnić. iektóreznicb pstaram się pniżej zdem entw aćiw y jaśnić. P pierwsze w spółpracujączk rpracjąm żnazam aw iać twar d aptekiw dw lnej hurtwni farm aceutycznej.łe jesteśmy zw iązanizżad n ąhurt w n iąin ie przymuszamy aptek d jakichklwiek zam ów ieńw kreślnych hurtwniach! Pdrugie nie twrzymy knkurencji przeztwieranie lub sku pw anieaptek,ajedyniepróbujem yrazem zniektórym iw łaścicielamiaptekuniem żliwićprzejęciaaptekprzezbcesieci. P trzecie d niczeg nie zmuszamy, jedynie prpnujemy iprzedstaw iam yferty.p zatym, nie mamy nic wspólneg PLSKIE S.A. A S S S S ^ a z Aptekami Plskimi S.A. Enterprisa prócz sprawy nazwę, którą używają bezprawnie. By wyjaśnić też pltki rzsiewane mjej sbie, zamieszczam rzszerzną dpwiedź na Państwa pytania. Mam udziały w stwrznej przy IGAP Krpracji APTEKI PLSKIE S.A. za 10 tys. zł. Mam tylk jedna aptekę Mikłów, Rynek 5. Mam udziały w hurtwni aptekarskiej Silfarm, kupine za kł 6 tys. zł. Prwadzę witrynę internetwą Plski Prtal Farmaceutyczny PPFarm (www.pharmacy.pl) d czeg jak na razie tylk dkładam. W IC inneg IE jestem zaangażwany! IE jestem udziałwcem Aptek Plskich Enterprisa, IE mam z nimi nic wspólneg prócz sprawy z ramienia IGAP nazwę.apteki Plskie i IE twieram, ani IE skupuję dla nich aptek. IE mam udziałów w żadnej innej hurtwni farmaceutycznej. Zachęcam też wszystkich d zadawania pytań, b niewiedza i banialuki pwiadane przez wielu aptekarzy aż przerażają. Prpnuję, by czasami zapytać i cś wyjaśnić, niż manifestwać swją niewiedzę. Zachęcam Państwa d przeczytania mjej dpwiedzi na list Prezesa Lubelskiej IA, który najlepiej wyjaśnia wiele spraw. Preambuła statutu Krpracji A P T E K I P LSK IE S.A.: Krpracja A P T E K I P LSK IE je st wspólnym przedsięwzięciem eknm icznym plskich właścicieli aptek przew i dzianym dla zachwania aptek w rękach rdzimeg kapitału, calenia wielwiekwej tradycji aptekarstwa plskieg raz przywrócenia siły i prestiżu aptek w Plsce. Pm ni złych skutków braku współpracy aptekarzy w innych państw ach, plscy właściciele aptek pstanawiają płączyć s w wysiłki dla chrny dziedzictwa przdków i zapewnienia gdnej przyszłści swich następców. Szanwny Panie Prezesie, Szanwni Właściciele Aptek. Dwa lata temu niewielka grupka aptekarzy uznała, że wiele izb aptekarskich sprwadził swje działania d frm alneg administrwania pwinnściami wynikającymi z przepisów ustawy samrządzie aptekarskim. Taki stan t za mał, aby prwadzenie aptek, będące wyjątkw dpwiedzialną f r i

7 Krpracja mą prwadzenia działalnści gspdarczej, pzstawić je dynie i wyłącznie izbm aptekarskim, i aby tylk im pw ierzyć przyszłść naszych aptek, pracwników i ich rdzin. P stanwiliśmy sami zająć się naszymi sprawami i pdjąć p ró bę zjednczenia właścicieli aptek w bardziej zdecydwanej brnie ich interesów. Zgdnie z bwiązującym prawem, c należy pdkreślić z całą stanwczścią, pwstała Izba Gspdarcza Apteka Plska (IGAP) ustawwa reprezentacja właścicieli aptek, która dzisiaj je st także człnkiem Krajwej Izby Gspdarczej. d sameg pczątku pwstania zakładaliśmy współpracę Z izbami aptekarskimi. Wydawał się nam, że razem mżna siągnąć więcej, niestety ciągle jesteśm y pstrzegani jak knkurencja i zagrżenie. Szybk zauważyliśmy, że na praw dziwą współpracę mżemy liczyć tylk w nielicznych przypadkach. Pstanwiliśmy więc rbić swje najlepiej ja k umiemy, mając nadzieję, że nasze starania zstaną przez śrdwisk dcenine i mże nasze drgi kiedyś się zejdą. Pstanw iliśm y także nie krytykw ać działań izb aptekarskich i w pstanwieniu dług wytrwaliśmy, ale wszystk ma swje granice. Zbyt duż pracy, zaangażwania i własnych funduszy wkładamy w realizację pmysłów, które w ddatku mgą być je d ną z nielicznych szans na ratwanie naszych aptek, by ktś kt nawet nie dczytał szczegółów prpzycji Krpracji A PTEK PLSKICH S.A. (KAPSA) szkalwał nasze inicjatywy. Dlaczeg każda inicjatywa śrdwiska, która rdzi się pza izbami aptekarskimi jest trpedwana i wywłuje ślepą wściekłść raz strach własne interesy i stanwiska. Gdyby izby aptekarskie d pczątku zaangażwały pchłaniane, niemałe składki, w twrzenie właśnie takiej, eknmicznej krpracji, bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu. W całej Plsce je st wielu wspaniałych młdych aptekarzy, którzy zstali stłumieni, zepchnięci na margines życia zawdweg raz zniechęceni d aktywnści spłecznej pprzez destrukcyjne działania przedstawicieli niektórych izb aptekarskich. Są czywiście wyjątki, ja k np. Kujawsk-Pmrska IA współpracująca z tamtejszym Reginem IGAP. Jak widać mżna, ale trzeba chcieć. iestety, inni chyba muszą wziąć przykład i uzbrić się w cierpliwść Mjżesza. Analizując sytuację rynku farmaceutyczneg na pzimie detalu dszliśmy d wnisku, że ja k najszybciej musimy stwrzyć silną krprację eknmiczną pprzez twrzenie sieci naszych aptek, gdyż w becnej sytuacji nie mamy inneg wyjścia. Realizując ten pm ysł rzesłaliśmy pisma d wszystkich aptek, a także hurtwni aptekarskich z prpzycją współpracy. a wszystkich zebraniach, w których uczestniczyłem namawiałem właścicieli aptek d angażwania się w działania naszej Krpracji, a także hurtwni aptekarskich i kierwanie d nich przynajmniej części zamówień, gdyż je st t nasze najlepsze ubezpieczenie na rynku hurtu farmaceutyczneg. Gdzie zrbiłem błąd? Czeg w naszym pmyśle, który mże być jedynym ratunkiem dla aptek, bawia się Lubelska IA? A mże grzechem głównym naszej Krpracji APTEKI PL SKIE S.A. je st znwu t, że pm ysł pwstał pza izbami aptekarskimi? T rzumiem, gdyż jeżeli nie będzie apteki dla aptekarza, t c pwiedzieć człnkm izb, gdy zapytają np. na c pszły nasze wielletnie, grmne składki", c nam daje pżyteczneg przymuswa przynależnść d izb aptekarskich M żna zadać wiele innych pytań, przedstawić ciekawe materiały z sytuacji w izbach aptekarskich, pkazać pstawy niektórych, głównych przedstawicieli i zrbić istny Hyde P ark, który niebawem będzie m iał miejsce, jeżeli nadal takie wystąpienia i prwkacje wbec naszych działań będą prwadzne. Szanwny Panie Prezesie Lubelskiej IA, uczynił Pan pierw szy krk d tw arcia aptekarskieg H yde Parku, a ja chętnie przyjmę wyzwanie, gdyż zbyt wiele rzeczy idzie w złym kierunku i należałby je chciaż nagłśnić. Tym razem jednak dpwiem jeszcze wyłącznie na Pana pism. W dpwiedzi umieściłem mje uwagi w ryginale Pana p i sma (ryginał wytłuszczny). a pczątku zastanawiałem się dlaczeg Prezes Izby A p tekarskiej, który pwinien rzumieć sytuację na rynku farm a ceutycznym, bawia się tak idealneg i bk hurtwni aptekarskich, jedyneg pm ysłu na ratunek naszych aptek. M żna b ył za p r sić nas na ze b ra n ie w L u b lin ie i wszystkieg się dwiedzieć, a nawet w dyskusji na dużym zebraniu udwdnić swje racje. iestety, użył Pan bardz tchórzliwej metdy, która teraz będzie miała swje następstwa, a Pan pewnie wpisze się w histrię aptekarstwa jak sba, która hamwała i próbwała dyskredytwać ddlną inicjatywę aptekarzy, próbujących zbudwać tratwę ratunkwą przed nadchdzącym ptpem. W każdym upadku apteki, która mgła mieć większe szanse na utrzymanie się w ramach Krpracji, będzie m iał Pan swój udział. Trudn mi także zrzumieć, że pism t sprwkwali człnkwie Zarządu i Rady adzrczej Hurtwni Aptekarz, którzy są także człnkami Rady Lubelskiej IA. Jest t dla mnie tym dziwniejsze, że w ramach IGAP i KAPSA bardz częst namawiamy właścicieli aptek, by wstępwali d hurtwni aptekarskich i kierwali tam swje zamówienia. A le d r zeczy. P ism L ubelskiej LA: d kilku lat na rynku farm aceutycznym panuje niejasna sytuacja. Sytuacja je st bardz jasna i każdy nawet największy laik widzi d czeg t zmierza, niestety dla przedstawicieli LIA je st t niejasne. M a t bezpśredni wpływ na bezpieczeństw działania aptek. Pwdów takieg stanu niepewnści jest wiele. M inisterstw Zdrwia przeciąga prace nad prjektem ustawy Praw Farm aceutyczne, prpnując zapisy sprzeczne z interesem aptekarzy i pacjentów zapatrujących się w naszych aptekach. bserwuje się próby wejścia bceg kapitału, który w stwrzeniu sieci aptek widzi nadzieję na duże zyski. I tu należy wyraźnie ddać, że wyłącznym sukcesem Izby Gspdarczej Apteka Plska je st zahamwanie pwstawania sieci aptek przy hurtwniach farmaceutycznych. T tylk nasze działania dprwadziły d teg, że znaczące hurtwnie naszeg rynku wycfały się i nie pdejmują zauważalnych prób twierania i przejmwania aptek (pdbn wiele hurtwni rbi t nieficjalnie pd przykrywką innych firm). Izby aptekarskie nie zrbiły w tej sprawie IC! atmiast kapitał bcy ju ż tu dawn jest, twiera sieci aptek, skupuje je i twiera nwe i nikt teg ju ż nie zahamuje. Pd płaszczykiem dbrych intencji prpnuje się Aptekarzm współpracę, która pzrnie tylk przyczyni się d pprawy rentwnści aptek. iestety w większści przypadków jest t jedynie próba stwrzenia sieci aptek zależnych d zrzeszająceg je pdmitu. A c zrbili Ci przedstawiciele Rady LIA, którzy dnszą ddatkwe zyski z pracy w Zarządzie i Radzie adzrczej

8 Krpracja Hurtwni Aptekarz. Przecież dzięki takiemu uzależnieniu macie ddatkwą pracę i pieniądze! T aptekarze, którzy Wam zaufali dbrwlnie się uzależnili, a sami mżecie dpwiedzieć ja k mcne je st t uzależnienie. Czy mżna z Waszej hurtwni w każdej chwili wyjść dzyskując włżne pieniądze? Pdbn akcje hurtwni aptekarskiej APTEKARZ cieszą się ppytem jedynie w Lubelskiej kręgwej Izbie Aptekarskiej, ale czywiście na kszt człnków, czyli aptekarzy całej Lubelszczyzny. T je st właśnie UZALEŻIEIE! Dlaczeg Lubelska IA ciągle dfinanswuje tą hurtwnię pprzez zwiększanie pakietu udziałów? Jeżeli LIA jest taka bgata, t pwinna zmniejszyć, a nie zwiększać B W IĄZKW E składki człnkwskie. d naszej Krpracji mżna się uzależnić jedynie pprzez chęć uzyskiwania ddatkwych zysków. Kt będzie chciał zrezygnwać, mże t w każdej chwili zrbić, bez żadnych knsekwencji i strat. Umwa, którą przesłaliśmy aptekm, jest tylk umwą współpracy, która nie pciąga za sbą żadnych zbwiązań. Jeżeli apteka pdpisze umwę i sprzeda kreślny specyfik z załącznej listy, trzyma wymieniną sumę, jeżeli nic nie sprzeda nic nie dstanie. C więcej, niekiedy prpnuje się wykupienie aptek biecując w zamian zatrudnienie byłeg właściciela. Jednym z pdmitów, który statni przestał d aptek ferty współpracy jest Krpracja APTEKI PLSKIE S.A, stwrzna przez Izbę Gspdarczą Apteka Plska. Krpracja pwstała przy" Izbie i załżył ją 7 sób. Jest spółką akcyjną. Firma ta prpnuje pdpisywanie umów uzależniających aptekę i jej właściciela d decyzji Krpracji pprzez między innym i kniecznść udzielania przez aptekę pełnm cnictwa dla Krpracji d wszelkich czynnści bliżej niekreślnych w umwie, graniczenie aptek w dknywaniu swbdnych zamówień tylk d asrtymentu prpnwaneg przez Krprację, prpnwanie pdpisywania umów bez kreślenia wynagrdzenia i terminów płatnści, mżliwść rzwiązania umwy z zachwaniem ó-ci miesięczneg kresu wypwiedzenia. D ał Pan Panie Prezesie swje nazwisk pd pismem nie sprawdzając jeg wiarygdnści raz intencji prawdziwych autrów, a pism LIA zawiera kłamstwa i szczerstwa pd adresem Krpracji. W żadnej części umwy nie ma uzależnienia apteki, wręcz zawarliśmy zapis całkwicie UIEZALEŻIAJĄCY aptekę Apteka zaś zbwiązuje się d ich (fert Krpracji) realizacji w miarę psiadanych mżliwści". C t znacza psiadanych mżliwści", kt m ógłby udwdnić aptece, że psiadała lub nie psiadała mżliwści. amawiam Lubelską IA, by wprwadziła zapis, że aptekarz płaci składki na izbę w miarę swich m żliw ści. Jakie niekreślne p ełnm cnictw a? Przedmitem umwy jest: 1.2. W szczególnści Krpracja zbwiązuje się d składania fert Aptece na realizację klejn wprwadzanych prduktów Krpracji, Apteka zaś zbwiązuje się d ich realizacji w miarę psiadanych mżliwści Apteka udziela niniejszym Krpracji pełnm cnictwa d pdejmwania wszelkich czynnści zmierzających d realizacji przedmitu umwy. Umwa ma zaledwie dwie strny, mógł Pan Prezes chciaż t przeczytać. Przedmitem umwy z aptekami jest współpraca pprzez realizację fert składanych aptece przez Krprację. Apteka, zaś udziela Krpracji pełnmcnictwa, by takwe ferty wynegcjwać i przedstawić d realizacji. Apteka mże także dstąpić d realizacji dwlnej ferty. Ciekaw jestem gdzie dpatrzył się Pan graniczania aptek w dknywaniu swbdnych zamówień tylk d asrtymentu prpnwaneg przez Krprację. Gdyby tak był, t apteki współpracujące z Krpracją m usiałyby dzisiaj handlwać wyłącznie 28 specyfikami. Wynagrdzenie zstał szczegółw pdane wraz z przesłaną umwą i je st przesyłane systematycznie aptekm, które umwę pdpisały jak klejne ferty zwiększające pulę specyfików dstarczających aptece zysków. Gdyby zadał sbie Pan Prezes jeszcze trchę więcej trudu i przeczytał klejne, niepełne, dwie strny gólnych Warunków Umów, t też by Pan się dczytał w artykule IVpunkt, ja k i je s t w y ra źn ie kreśl n y kres r zlicze n ia Z aptekami. kres rzwiązania um wy w ynsi 6 miesięcy, ale c w tym dziwneg, pdpisując umwę prmcyjną z sieciami telefnii kmórkwej kres wypwiedzenia wynsi 2 lata. REASUM UJĄC pwyższe: - umwa jest tak ułżna, że de fact nikg d niczeg nie zbwiązuje ani nie uzależnia; - jeżeli ktś chce uzyskać, ddatkwy dchód z prm wania kreślnych preparatów, mże t uczynić, ale jeżeli włży w t trchę chęci i umiejętnści marketingwych; - umwę pdpisują przede wszystkim Ci, którzy wierzą, że współdziałaniem i uprem dprwadzimy d uzyskania ddatkw ych zysków ze sprzedaży w iększści specyfików w aptece; - im będzie nas więcej, tym szybciej t nastąpi, a zyski będą większe. Lubelska kręgwa Rada Aptekarska przypm ina swim aptekarzm, że nie należy ulegać takiej akcji. W łączenie aptek d twrznej przez Krprację sieci mże z czasem pwdwać utratę niezależnści na krzyść Krpracji lub inneg pdmitu pdbnych celach. Krpracja APTEKI PLSKIE S.A. je st inicjatywą aptekarską, która próbuje sknslidwać właścicieli aptek, by wspólnie zaczęli decydwać rynku farmaceutycznym. Jest takim samym pmysłem ja k hurtwnie aptekarskie, tylk rzwijanym na pzimie detalu, a nie hurtu i je st przedsięwzięciem gólnplskim, by mżliwie graniczać zbędne kszty i w przyszłści nie tracić energii i pieniędzy na łączenie drbnych spółek. Równie dbrze LIA mgłaby przypminać aptekarzm, że nie należy ulegać takim akcjm " gdy pwstawały hurtwnie aptekarskie, c je st całkwitym nnsensem. Zwracamy uwagę, że jedynym bezpiecznym spsbem pwstawania sieci aptek w Plsce jest stwrzenie właściwych uregulwań prawnych w parciu inicjatywę śrdwiska aptekarskieg. Tych uregulwań nigdy nie będzie Szanwni Państw BUDŹCIE SIĘ! Dlaczeg atakujecie naszą Krprację, którą stwrzył właśnie śrdwisk aptekarskie. Wśród 7 Załżycieli Krpracji APTEKI PLSKIE S.A., je st wiceprezes i dwaj człnkwie Rady Łódzkiej IA, dwaj człnkwie Rady plskiej IA, jeden becny i jeden były człnek Rady Katwickiej IA, dwaj człnkwie Rady z pprzednich kadencji Szczecińskiej IA, Wiceprzewdniczący Rady adzrczej Hurtwni Aptekarskiej Hygea, Dyrektr ddziału plskieg hurtwni ap

9 Krpracja tekarskiej Hygea, Przewdniczący Rady adzrczej hurtwni aptekarskiej Radix z Kielc, jeden z załżycieli hurtwni aptekarskiej w Gdańsku. Pza trzema sbami reszta t aptekarze z wielletnim dświadczeniem zawdwym raz bliscy człnkwie rdzin aptekarskich (na gół współmałżnek). Cóż jeszcze mżna ddać? Czy t nie je st właśnie inicjatywa śrdwiska aptekarskieg? Samrząd aptekarski d dawna walczy takie praw. aptyka jednak na duże przeszkdy ze strny władz państwwych, niektórych plityków i biznesmenów. Jedncześnie władze Lubelskiej kręgwej Rady A p tekarskiej uważają, że umwy rzesłane przez Krprację APTEKI PLSKIE S.A. stanwią spsób na przejęcie lub pmniejszenie teg, c już d tej pry udał się siągnąć wielu sprawdznym hurtwnim. Szanwni przedstawiciele Aptekarza, człnkwie Rady Lubelskiej IA - bicie się wszystkieg, c mgłby zagrzić Waszej pzycji. Wlicie zdyskredytwać wspaniałe inicjatywy, które są prpnwane aptekarzm, by chrnić swje interesy. Craz częściej dchdzę d wnisku, że nawet wśród inicjatyw naszeg śrdwiska ptrzebna jest knkurencja. Drugą wielką zasługą naszej IGAP jest zmbilizwanie d działania wielu izb aptekarskich. Teraz muszą pkazać, że za duż wyższe składki też cś rbią. Szkda tylk, że aptekarze t w większści jeszcze bierny tłum, który nie chce nikg rzliczać, wywalić z psadki, zmienić nieudaczników. APTEKARZE BUDŹCIE SIĘ TU CHDZI WASZĄ PRZYSZŁŚĆ! Hurtwnie te d dawna: - kmpleksw zapatrują apteki w śrdki farm aceutyczne ferując niskie ceny, - wspólnie kupują leki w celu uzyskania krzystnych rabatów i terminów płatnści dla swich dbirców, - rganizują sprzedaż prmcyjną, - umżliwiają aptekm zakup sprzętu kmputerweg, szaf chłdniczych, klimatyzatrów i innych urządzeń niezbędnych w aptece, - rganizują sptkania integracyjne płączne z infrmacją zawdw-prawną. T prawda, ale nie jest t żadne wielkie siągnięcie rbią t w szystkie hurtwnie i dzięki knkurencji zy skuje aptekarz i pacjent. Starajcie się! T Wasza jedyna szansa! Mając na uwadze pwyższe sprawy Lubelska kręgwa Rada Aptekarska uprzejmie prsi Człnków sam rządu rzwagę w pdejmwaniu decyzji dtyczących przystąpienia d Krpracji, bądź innych działań graniczających niezależnść aptek. Z Kleżeńskim pzdrwieniem Prezes Lubelskiej kręgwej Rady Aptekarskiej M gr farm. Marian Mikulski Zawsze należy kierwać się rzwagą, ale też trzeba pa trzeć jakie są mtywy działania każdej sby, gdyż dzisiaj ju ż prawie wszystk wiąże się z pieniędzmi. Jedni chcą zyskać inni nie chcą stracić. Jedni mają nwe pmysły i energię d d zia ła n ia, za ś innym ju ż tr chę stw a rd n ia ły k ści i brak inicjatywy. Knkurencja musi być, a zyskają na niej Ci właściciele aptek, którzy szybk pstawią na dpwiednich przedstawicieli. ie dziwię się, że LIA z wszystkimi układami i pwiązaniami spłdziła takwe pism. a niektórych padł strach i widm silnej, młdej i energicznie rzwijającej się knkurencji. Szkda, że zamiast współpracwać zaczynamy wjwać, skrzystają na tym inni. Jak, że załżycielami Krpracji są też człwi przedstawiciele hurtwni aptekarskich deklarwaliśmy ja k najlepszą współpracę z tymi hurtwniami. A na zakńczenie wszystkich właścicieli aptek zachęcam d nawiązania współpracy z Krpracją A PTEK I PL SKIE S.A. ASZĄ Krpracją, która mże dprwadzić d teg, że przetrwamy, a mże nawet będziemy decydującym gniwem rynku farmaceutyczneg. iestety Szanwny Panie Prezesie nie mgę zakńczyć tej sprawy tylk na dpwiedzi. Wyrządził nam Pan duż szkdy swim pismem, które zstał parte na wielu kłamliwych infrmacjach. Infrmacje te naruszają dbra sbiste Krpracji APTEKI PLSKIE S.A. w rzumieniu art. 24 Kdeksu Cywilneg raz stanwią pmówienie takie pstępwanie lub właściwści, które mgą pniżyć ją w pinii publicznej lub narazić na utratę zaufania ptrzebneg d prwadzenia statutwej działalnści w rzumieniu art Kdeksu Karneg. W związku z pwyższym żądam zaniechania dalszeg naruszania dóbr sbistych Krpracji APTEKI PLSKIE S.A. z siedzibą w Katwicach raz wzywam Pana d usunięcia skutków teg naruszenia pprzez przesłanie przez Lubelską kręgwą Izbę Aptekarską d wszystkich Aptek, d których zstały rzesłane pisma z pmówieniami dtyczącymi Krpracji przeprsin następującej treści: W nawiązaniu d naszeg pisma (Lubelskiej kręgwej Izby Aptekarskiej) dtycząceg działalnści Krpracji AP TEKI PLSKIE S.A. infrmujemy, iż IE je st prawdą, że Krpracja prpnuje pdpisywanie umów uzależniających aptekę i je j właściciela d decyzji Krpracji pprzez między innymi kniecznści udzielania przez Aptekę pełnmcnictwa dla Krpracji d wszelkich czynnści bliżej nie kreślnych w umwie, graniczenie Aptek w dknywaniu swbdnych zamówień tylk d asrtymentu prpnwaneg przez Krprację, prpnwania pdpisywania umów bez kreślenia wynagrdzenia i terminów płatnści, albwiem wszystkie wymienine wyżej kwestie zstały uregulwane w prpzycji i gólnych Warunkach Umów przedstawinych przez Krprację Właścicielm Aptek. iniejszym przepraszamy za wprwadzenie Państwa w błąd" Mam nadzieję, że je st Pan człwiekiem hnru i stać Pana na przyznanie się d pdpisania pism a zawierająceg kłam stwa pd adresem naszej Krpracji i wyjaśnienie sprawy. Pza tym, jeżeli przedstawiciele Rady LIA mają dwagę przedstawić swje argumenty przeciwk Krpracji APTE KI PLSKIE S.A. nie tylk w piśm ie zawierającym FAŁSZY WE infrmacje, a na twartym zebraniu np. dla aptekarzy z wj. lubelskieg, deklaruję swój udział we wcześniej uzgdninym terminie. Wiem, że jeszcze nie wszyscy właściciele aptek rzumieją craz trudniejszą sytuację na rynku aptekarskim, denerwujemy się, szukamy najlepszych rzwiązań na przyszłść, częst ręce padają gdy bserwujemy brak wybraźni wielu naszych kleżanek i klegów, ale IE PPEŁIAJM Y PD- STA W WYCH BŁED W! Pism LIA t pierwszy błąd, który zapczątkwał nieptrzebne napięcia pmiędzy nami. Mje pism t nieptrzebny drugi błąd wymuszny tym pierwszym. Wszystkie takie szarpania się we własnym grnie t tylk sambójcze bramki". Z uszanwaniem: Prezes IGAP i KAPSA dr n. farm. Stanisław Piechula

10 Sptkania PTEKI PLSKIE SA KATW ICE, ul. M łyńska 21/2, tel. (2) , , fax (2) , kapsa pharm acy.pl Zapraszamy d KAP S.A. a Państwa zaprszenie udałem się d Częstchwy, B ielsk a-b iałej, pla, Bydgszczy, Trunia, Słupska i Gdańska. W szyscy byli ciekawi, c t takieg ta Krpracja APTEKI PLSKIE S.A., jakie t niebezpieczne, c znwu wymyślili w tej Izbie Gspdarczej Apteka Plska? Chętnie się z Państwem sptkałem i wszystk wyjaśniłem, mił mi że niektórzy z Was wysłali umwy d Krpracji i zaczęliśmy razem współpracwać. Chciałbym, by był nas duż więcej (tak przynajmniej pnad 1000), a wtedy zaczęlibyśmy kształtwać razem rynek farmaceutyczny, a nie tylk biadlić. M am nadzieję, że przyjdzie taki czas, chć ceniając świadmść aptekarzy (np. p liście przedstawicieli śrdwiska lubelskieg) mżna tylk załamać ręce. Zachęcam wszystkich, by dkładnie przeczytali m ją dpwiedź na list Prezesa Lubelskiej IA, a wszystkim z Państw a jeszcze raz zam ieszczam w punktach t c najbardziej Państw a interesw ał na sptkaniach: krpracja A PTEK I P LSK IE S.A. nie ma nic w spólneg z Aptekami Plskimi S.A. (Enterpreis a) i jesteśm y z nimi w trakcie spru nazwę; każdy w spółpracujący z Krpracją mże zamawiać tw ar w dw lnej, wybranej przez siebie hurtwni; nasza um wa d niczeg nie zmusza i mżna ją nazwać um wą dbrej współpracy, gdzie bie strny m uszą się zaangażwać, by cś z teg wyszł; każdy mże w dwlnym mmencie rzwiązać umwę bez żadnych knsekwencji, pza kniecznścią usunięcia w szystkich znaczeń Krpracji; IE chcem y przejmwać Państwa aptek, a sknslidwać je w grupę współpracującą i decydującą na rynku farm aceutycznym. P ierw sze z całej serii sptkań dbył się w C zęst chw ie klejne w plu. Krótk pdsum wując; mam y nadzieje, że ferując Państwu współpracę na bardz luźnych warunkach, stwrzymy dużą grupę aptek brniących razem swjej egzystencji. D ziękuję wszystkim, którzy zrganizwali i wzięli udział w sptkaniach z Krpracją. Szczególnie jednak dziękuję tym, którzy nam zaufali i rzpczęli w spółpracę w ramach Krpracji. P r e z e s KAPSA d r n. f a r m. S t a n is ł a w P ie c h u l a Dłącz d nas! W ytnij um wę ze str. 41, zrób kpię i wyślij dwa w ypełnine egzem plarze d K rpracji. gólne warunki znajdziesz na str. 4. P każdym zebraniu Prezes KAPSA Stanisław Piechula dpwiadał na wiele ddatkwych pytań związanych z Krpracją Apteki Plskie S. A. n m

11 Sprawy, sytuacje Ręce d góry MGR FARM. M AREK TM KÓW P r e z e s R e g i n u p l s k ie g IGAP W kwietniu, na pdstawie zalecenia Ministerstwa Finansów, w aptekach całej Plski pjawił się UKS. Wybran p trzy apteki (czyt. największe) w każdym wjewództwie i rzpczęt kntrlę. Przedmit stanwił sprawdzenie czy dany pdmit gspdarczy stsuje się d Rzp. Min. Fin. z dnia r. dtycząceg stswania marż degresywnych (rzprządzenie za 16 zł ) raz jak enigmatycznie zaznaczn: kntrlę terminwści i prawidłwści naliczania pdatku dchdweg i VAT. Kntrlerzy zapwiedzieli się na kres k. dwóch miesięcy. Prblem stanwić miały nielegalne upusty wypłacane aptekm na 101 spsbów. Szukan premii, rabatów, zagranicznych sympzjów, które zstały wrzucne w kszty, a także wszelkich prezentów d hurtwni i firm farmaceutycznych. sby kntrlujące, bezradne w gąszczu wewnętrznych przepisów bwiązujących w aptekach, na pczątku nie bardz sbie radziły w zetknięciu z limitami, marżami degresywnymi itp. Jednak p krótkim przeszkleniu, przeprwadznym przez niektórych aptekarzy, praca ruszyła duż sprawniej. Praktycznie kntrlwan wszystk, włącznie ze sprawdzaniem czytelnści kpii rlek fiskalnych i kazywaniem paszprtów pracwników będących na zagranicznych wjażach (czy aby na pewn była t sba twarzysząca na sympzjum, a nie np. żna lub córka właściciela apteki). ależał również kazać plan sympzjum lub inny dwód świadczący szkleniwym charakterze wyjazdu. W iele z trzymanych nagród i spsbów premiwania zstał w trakcie kntrli zakwestinwanych. iemal wszystkie metdy weryfikwane były u źródła, czyli w hurtwniach pprzez dpwiednie pisma lub tak zwane krzyżówki. Krzyżówka plegała m.in. na tym, iż w mmencie, gdy pani M agister wyjaśniła uczciwie i ljalnie, iż na wycieczce była np. córka z kleżanką (znane są i takie przypadki) t wystarczył wziąć z hurtwni listę uczestników szklenia i już wiadm był kg trzeba skntrlwać w następnej klejnści. gólnie rzecz birąc kntrla wypadła spkjnie tam, gdzie papiery były w prządku, a każda frma premii slidnie pdparta dpwiednimi dkumentam i i pdatkwana. karach trudn mówić, gdyż jeszcze nie wszyscy trzym a li prtkły pkntrlne. W nisek nasuw a się sam: kń jaki jest każdy widzi, a refrmie zdrwia mżna pwiedzieć wszystk pza tym, że jest udana tak więc teraz trzeba szybk znaleźć winneg. Aptekarze, pstrzegani jak majętni i bgacący się na ludzkiej krzywdzie, stanwią idealny wzór szusta pdatkweg, który kmbinując przywłaszcza sbie pieniądze przeznaczne na ratwanie zdrwia i życia pacjentów. W mediach stwrzyć taki braz winneg Aptekarza t drbiazg.wystarczy spjrzeć, jak przed każdą zmianą cen leków, jak grzyby p deszczu dkrywane zstają klejne afery z fałszywymi receptami. Psiadając tak negatywny wizerunek nie czekujmy, że ktś stanie w naszej brnie, kiedy przyjdzie wcielić w życie klejne rzprządzenie bijące nas p kieszeni. Uderzając się w piersi, należy wrzucić kamyczek również d własneg gródka. ie pwinn dchdzić d sytuacji, kiedy (jak t miał miejsce w jednej z hurtwni) akwizytr ma pełen ntes pdpisów aptekarzy pd kwtami premii, d których (pmim takiej deklaracji hurtwni) nikt pdatku nie płaci (przypuszczalnie t właśnie stał się pretekstem d szerszej weryfikacji aptek). Wart więc przyjrzeć się także naszym partnerm w interesach i pamiętać, iż każdy pieniądz, pdbnie jak medal, psiada dwie różne strny. Sypiając z wrgiem czyli stsunki nieeknmiczne MGR FARM. MAŁGRZATA LELIT Częst sptykając się z farm aceutam i-właścicielam i aptek raz interesując się tym, c dzieje się z aptekarstwem w Plsce (jedncześnie prwadząc w łasną aptekę), nie m gę wyjść ze zdumienia, gdy bserwuję czym kierują się aptekarze wybierając hurtwnie, z którymi pdejm ują w spółpracę wiążąc się na długie m iesiące, a nawet lata. d dłuższeg już czasu trw a prces knslidacji rynku hurtweg. Pjawiły się hurtwnie raz kapitał mający swój rdwód za granicą. Jest n prprcjnalnie duży, więc mże sbie pzwlić na przejm wanie nawet dużych pdmitów gspdarczych, które jeszcze sam dzielnie działają na rynku farmaceutycznym. Prces ten przebiega na tyle szybk i dynam icznie, że nieraz w łaściciel apteki nie wie d kńca,

12 z k im właściw ie m adczynienia. D zieje się tak,gdyż szyldy przejm wanych hurtwni częst p z stają bez zmian, a isp ó łk m kapitałwym nie załeży za b ard z,zprzyczyn bądź m arketingwych, bądź strategicznych, na nagłaśnia niu całeg teg p r ce su.w k ń cu nie w ia d m z k im tak naprawdę współpracuje kt ś,k t np.zam aw ia t w arw G e- farmie krakwskim, śląskim, szczecińskim, Garb,M edicines itp. Ktś stwierdza; a c m nie t bchdzi, jeżeli je stem zad w l n y ze współpracy, tw ar jestd starczan y sp ra w n ie in a czas, ferta jest bgata,ceny przystępne,d stawcy bardz m ili,a d czasu d czasu nawet dstarczą zróżnych kazji kwiaty lub czekladkiijeszcze na ddatek dstajemy całkiem niezłe rabaty.w spółpracaztakim i bur tw niam i m że być jeszcze bardziej bgatsza, b np. m żem y w ra m a c h w sp ó łp ra c y,p p d p isan iu stswnej um wy (zbwiązującej d zam aw iania dpwiedniej ilści twaru przez dłuższy kres czasujtrzym ać kmputery, m eble,sam ch ó d,atakże pjechać na atrakcyjną wycieczkę zagran iczn ą.h y cnie u m ie ra ć ^ sa m e krzyści. iestety braz ten jest wyjątkw złudnyipw ierzchw - n y,iju ż na dzisiaj nieaktualny, ^astan aw iającejest,czy t krótkw zrcznść,czyteżniew iedza,jestprzyczyną takich, a n ie innych wybrów dtyczących h u rt w n i,w k tó rej zam awiamy t w a riw k n se k w e n c jid a je m y zarbić,przy czyniając się d teg, że jej duży kapitał staje się jeszcze w iększy.8cenariusz pstępwania jest następujący; d wła ściciela apteki przychdzi sym patyczny przedstawiciel bur tw ni,rztacza wspaniałe wizje (patrz w y żejj,an astęp n ie bez żadnych skrupułów ta sama hurtw nia twiera nwe apteki, albw najlepszym przypadku,gniąc za zarbkiem wspmaga aptekę, która twiera się bk naszej. Kredytuje jej m eble,km putery,funduje rem nt, nie m ów iącdstarc z a n iu le k ó w.^ ty m przypadku pstępw anie aptekarza przypm ina taką sytuację: psiadając w łasną restaurację, z c a łą rdziną chdzić system atycznie na psiłki d knajpy sąsiada. Tak jak napisałam prw adzę aptekę, więc aby nie być głsłw ną pdam przykład p r st z ż y c ia. Jedna ze znanych mi ap tek,zam aw ia tw ar przede w szy stk im w zn a - nych na naszym rynku hurtw niach T rsperig efarm Kraków. Rytanie: jakie są knsekw encje takieg pstępw a nia.b rsper psiadając pakiet w iększściw yw G efarm ie, ste ru je id e c y d u je ty m,c się d z ie je w te j firm ie.g zerpie rów nież zy sk izd ziałaln ścig efarm u.g efarm Kraków ma becnie 1 5 ap tek,p w d u jąc bniżenie b r tó w,a c za tym idzie, zysków tychże aptek. G m gą rbić takie aptek i,k tó re znajdują s ię w s ie c i hurtw ej? D tóż m gą bniżać m arże apteczną d pzim u działania p ksztach w ła snych (m ają przecież jeszcze m arże hurtw ą), pwdując zam ykanie klicznych aptek, które na takie działanie nie m gą sbie p z w lić.^ n a jle p s z y m przy p adku,n a pew n takie firm w e apteki p g łę b ia ją ita k nie najlepsząkndycję finansw ą aptek. ie ważne czy dzieje się t bk, za rgiem mjej apteki, czy p drugiej strnie miasta, czy te ż n a d ru g im k ń c u R ls k i, skutek w każdy przypadku jest taki sam. sm aczku ddaje jeszcze fakt kupienia przez tenże G efarm Kraków, klejnych czterech aptek działających na terenie K rakw a.należnść je st prsta: dając za rbić Gefarm w i Kraków, dajem y zarbić R rsperw iina dwrót. Bilans gólny działa na n aszą(w łaścicieli aptek) niekrzyść. astępny fakt. Rrsper staje d przetargu nakupn Gefarmu Białystk,który mże się pchwalić 48 własnymi aptekam i,w tym ł5działającym iw sam ym B iałym stku.tsam dtyczy hurtwni-grup kapitałwych n p.g R E E - A f l p a - T rfarm -G efarm Rzeszów (45 własnych a p te k )-G e fa rm Ś ląsk i(ł2 ap tek ),alb RGE(Rlska Grupa Farmaceutyczna) -G a rb -M e d ic in e s-g e fa rm Bydgszcz, Glsztyn,Rznań il u b lin -B i m e d ic,f a rm a c l-g e fa rm szczecin. Lista ta jest tylk przykładw ainiepełna. iektórzy nawet nie próbująsię kryćztym zjawiskiem.b jeżeliw m agazynie G za spism Aptekarskie r 12zg ru d n ia 20()() r.,w idzim y reklamówkę G R R Eitam przedstawiając swje zalety czytamy, że w sk ła d Grupy wchdzą m.in.hurtw nia A flpa,gefarm Śląski,,...zajmuje sięhurtwąsprzedażą leków d aptek,szpi ta liiin n y c h placówek służby zdrwia. Rsiada własną sieć aptek.g efarm R zesz ó w -,Jed n a zn a jw ięk szy c h hurtwni w reginie,zapatrująca m.in.w łasną sieć ap tek iszp itale, t jakich więcej infrmacji ptrzeba, aby wyciągnąć prawidłwe w niski.a jednak nawet takie sytuacje nie zniechęcająaptekarzy d ulkwania większści swich zakupów wła śn iew takich hurtwniach lub grupach kapitałw ych.w spaniałą lekturą,zktórej mżna wyciągnąć dalek idące wniski jest w yw iadw w /w m agazynie,zprezesem G efarm u Białystk Ranem Franciszkiem ^im nchem.gzytam y tam m.in. przedmitem działalnści R ^F G efarm w B iałym stku p zstaje niezm ienniesprzedażhurtw aidetalicznaleków,śrdków patrunkwych,materiałów m edycznych,ziół,preparatówzielarskich,surwic,parafarmaceutyków,śrdków d pie lęgnacji zdrw ia...bsługujem y znaczną część teg rynku... w rejnie sweg działania: w wj. B ia ł st c k im -5 0 %, w ł m ży ń sk im k. 0 %,w 8 u w alsk im - k. 0 %... id a le j...jesteśm y właścicielem budynkuw dbrym punkcie miasta,w którym mieści się siedziba przedsiębirstw aihurtw - nia, pdhurtwnie w L m ży i8uw ałkach. Rrwadzimy 48 własnych aptek tw a rty c h,z te g l5 w sam y m Białymstku... ijeszcze...jesteśm y najbliższymi współpracwnikami ipartneram i dla pnad 00 ap tek,50 szpitali,^g ^,kilkuna stu hurtwni raz dużej liczby gabinetów lekarskich, sklepów zielarskm edycznych...rganizujem yrów nieżsptkania integrujące śrdwisk aptekarzy,im prezy cykliczne... jestem pew ien,że nasza w spółpracazklientam i będzie się układała jeszcze lepiej. Gkrasą teg wywiadu są zdjęcia na których widzimy apteki Gefarmu raz brazek uśmiechniętych twarzy aptekarzy integrujących się pd berłem Gefarmu zprzew dniczącąk m isji ds. Leku aczelnej łzby Aptekarskiej dr Elwirą Telejk. w szystk t jest wymienine jednym tchem, jakby dprwadzenie d zubżenia śrdwiska aptekarskieg lub na wet d zamykania aptek nie pzstaw ałw sprzecznści zdziałalnścią na rzecz pprawiania sytuacji eknmicznej aptek. Dziwi mnie również fakt, że magazyn gólnplski, który ju ż w sw im tytule deklaruje się czaspismem dla ap tekarzyifarm aceutów,bezkrytycznie drukuje takie laurki, które zamazują braz sytuacji na rynku farmaceutycznym, aszczególnie zasady współpracy na linii hurt-detal. Rytanie rdzi się sam: c rbić? Gzy jesteśm y skazani na taką sytuację bez wyjścia? Rrzecież jeszcze rk mże d w a ita k naprawdę segment rynku hurtweg mże nale żeć jedynie d kilku wielkich grup mających większe lub mniejsze pw iązaniazw łasnym i sieciami aptek. Być mże grupy te zapragną współpracwać jedyniezw łasnym iapte-

13 kami, likwidując skutecznie niezależne prywatne plskie apteki, b t zaw szeiw ygdniejsze,ikrzystniejsze.g tóż m im zdaniem każdy w la ścic ielap te k ip w in ie n p rz ed e wszystkim przyglądać s ię z k im ma tak naprawdę d czynienia. ie jest t wcale jakieś nienrm alne,aw prst prze c iw n ie,n a c a ly m św ie c ie it w k a ż d e j branży jest zalecany ten kierunek działania,spraw dźzkim będzieszm ial lub masz kntakty handlwe, ^ ta k ic h bserwacji mżemy pdzielić hurtw nie na trzy grupy: A -b ę d ą c e w s p s ó b bezpśredni lub pśredni właścicielami aptek B - n ie m a j ą c e w lasnychaptek, lecz w k ażd ej chwili m gącealb utwrzyć takąsieć, lub zstać wchłnięte przez grupę kapitałwą, którajuż taką sieć psiada G-hurtwnie aptekarskie stwrzne przez samych aptekarzy,działające na terenie całej Plski Apfarm Grup. G ile na dzień dzisiejszy w arianta pw inien być natychmiast drzucny,t w spółpracazhurtw niam izsegm entu B i G j e s t m żliw azzastrzeżeniem dużej rzwagi przy zam a w ian iu w h u rt w n iz g ru p y B.M y ślę,ż e jest t życiwy w ybór każdej apteki. w krczyliśm y w nwe tysiąclecie, mam nadzieję, że aptekarstw w P lscebędziew nadchdzących latach przykładem rzsądkuizdrw eg m yślenia czeg wyrazem będzie istnienie nadal prywatnych aptek,niezależnych,będą cych najczęściej interesem rdzinnym. M^żadnym wypadku nie prpnuję Państwu qutzu, czy jakiegklwiek knkursu. Giągle uważam, że na njw ie fa r m a c jiła tw ie j jest je s z c z e z a r b ić n iż w ygrać w najróżniejszych pseud zabawach. MAGlG^E^LDtYDAKUJE, ^ g ó ry przepraszam sby znające zagadnienie,że będę tłum aczył elementarne pjęcia. Myślę, że prawdziwi znaw cy tematu ptraktują m n ie z p b la ż a n ie m,z a t (mam na dzieję) każdy trzyma garść infrmacji, które pzw lą mu pdjąć decyzjęuczestnictw ie we wspólnym przedsięwzięciu gspdarczym. ajczęściej sptykanymi pdmitami Prawa Handlwe g są :sp ó łk iz g ran ic z n ą d p w ied zialn ścią (sp.z..) isp ó lk i akcyjne(8.a ). My prpnujem y Państwu udział w spółceakcyjnej,gdyżtafrm ajestnajbardziej dpwiednia dla firm dużycbibardzdużycb. sp ó łk ę akcyjną twrzą w spólnicy (akcjnariusze), którzy psiadają akcje danej spółki. Akcja jest papierem wartściw ym,który mżna sp rzed ać,aw art ść jej przedstawia ułam ek części przedsiębirstwa. Jeżeli spółka przykła d w w y e m itu je ld fid 000 ak cji,t sba m a ją c a la k c ję psiada^ m ^częśćfirm y.jedna akcja m a w artść księgwą,k tó ra wyliczana jest na pdstawie bilansu rczneg id la akcjnariusza stanwi tylk infrm acjęprzybliżnej wartści jeg papieru. Faktyczna wartść akcji jest kreśla na przez tak zwany rynek tj. sby, które cb c ąje sprzedać itycb,którzy cbcąje kupić.w iadm ym jest,że każdy sprze dający cbce uzyskać cenę jak najwyższą, kupujący zaś chciałby nabyć je jak najtaniej. Ż^eby dszł d transakcji musi djść d p r z u m ie n ia iw te d y m ó w im y w a rt śc i rynkwej akcji, sprzedaż akcji jest tym łatwiejsza im firma, której akcje psiadamy je s tw łe p s z e jk n d y c jiiim więcej je stw b r c ie papierów p stsunkw niskiej cenie. Przykład: M am y dw ie fa b ry k i w a rt ś c ip ł m ln zł k ażd a.k ap itał(w art ść ) pierw szej pdzielny je st n a ł ak cji p ł m in. K a p ita ł d ru g iej p d z ie l n y je s t na akcji p 1 zł. K tórym i akcjam i łatw iej handlw ać?g hyba p r ste.g p ró cz w artści k się g w e jiry n - k w ejm am y jesz cz e tak zw aną w artść nm inalną akcji. Term inem tym kreślam y cenę p jakiej nabyw ają akcję załżyciele spółki. Każdy kt zakłada spółkę akcyjną ma n ad zieję,żew p rzyszł ści wartść jej będzie przynajm niej k ilk a d ziesią trazy w iększa niż na p c z ą tk u.^ z w ią z k u z ty m c e n ę n m in a ln ą (tą d la s ie b ie ) u s ta la s ię n a ja k n a j niższym pzim ie. G złnkw ie załżyciele cenę nm i nalną m gą zaprpnw ać rów nież szerszem u grnu akcj n ariu szy.m u sząjed n ak w tedy zabezpieczyć się przed p rzejęciem firm y przez sby trzecie. Przejaw ia s ię t ty m,ż e jeżeli chcesz kupić akcje p najniższej cen ie(n - m in aln ej),t m usisz pgdzić s ię z ty m,ż e będą t akcje im ie n n e,a n a sprzedaż ich będą m usiały w yrazić zgdę w ładze spółki (R ada adzrcza). G g ra n ic z e n ie t n ie pzbaw ia nikg m żliw ści sprzedaży akcji p atrakcyjnej cenie, sta n w ije d y n iez ab e zp ie cz en ie, by akcje im ienne nie w p a d ły w rę c e knkurencji. P rku lub dwóch, gdy spółka panuje znaczną część ry n k u w c e lu pzyskania dużych pieniędzy na dalszą ekspansję rbi się tzw.publicznąem isję akcji,c zwykle wiąże się z w e jśc ie m spółki na giełdę papierów wartściwych. M amy wtedy d czynieniazak cjam i zwykłymi na kazi cielą. 8ą ne zwykle drższe d akcji imiennych d kilkunastu d kilkudziesięciu razy. G ty m,ja k iile m żna zarbić na akcjach następnym ra zem. Również n ie zapm n ęp rzedsta w ićp ań stw u ry zy k a jakie wiąże się zzak u p e m akcji. ADRZEJ ^ K R ^ T P E K

14 Sprawy, Liczenie prcentów t nasza specjalnść m g r f a r m. T m a s z KASPERKIEW ICZ Jak c dzień, przeglądanie Gazety W ybrczej (G a zeta w Kielcach) zacząłem d statnich strn, czyli d wiadm ści gspdarczych. Była t sbta r., synek rzgrywał mecz w piłkę nżną z klegami, a ja leżąc w cieniu drzewa ddawałem się lekturze artykułu pt. C by tu kupić. Przedstawin w nim głównych dystrybutrów leków w kraju i mżliwść ich przejęcia przez bcy kapitał. Autr artykułu zilustrwał swją wypwiedź wykresem kłwym i...??? Rynek hurtwej dystrybucji leków PGF de (plus Cefarm Pznań. (plus Cefarm Śląski. lsztyn, Bydgszcz. Lublin) Celarm Rzeszów i Zielna Góra) 1(W Prsper IU7e (plus Cefarm Baystid Farmacd (plus Celarm Szczecin, Kielce i Wrcław) Źżddt.-bfczma utisne Wykres zam ieszczny w GW, który tak naprawdę pwinien.. Wykres kłwy przedstawiny przez pana M a cieja Sam cika ma 67%. igdy rłem z m atem atyki nie byłem, ale liczenie prcentów t przecież aptekarska specjalnść. Lapsus, który się zdarzył panu redaktrwi, nie jest czym ś szczególnym i nie zasługiwałby na km entarz, gdyby w yżej w ym ien i n y recen zen t rynku farm aceutyczneg nie zapmniał drugim, c d wielkści pdm icie w tej branży, a mianw icie U nii H urtw ni A ptekarskich A pfarm Grup. Je żeli p tra k tu je m y bez złśliwści mój km entarz i uznamy g jedynie za uzupełnienie krytykw aneg artykułu, t m uszę wspm nieć jeszcze jednym bdaj najważniejszym aspekcie istnienia Apfarmu. Jest t jedyny dystrybutr na plskim rynku, który jest nie d kupienia. Stwrzyli g aptekarze w brnie przed glbalizacją rynku farm aceutyczneg w Plsce. Przewidzieli pnad cztery lata temu becną sytuację. A pfarm jest przedhurtw ym dystrybutrem leków, który pwstał w 1997 r. w wyniku knslidacji hurtw ni aptekarskich. Charakteryzuje się najwyższą dynam iką wzrstu brtów i najw yższą rentw nścią spśród wszystkich dystrybutrów leków w Plsce. Przy kazji pzw lę sbie rzwiać w ątpliwści niektórych, c d mżliwej współpracy KAPSA z Apfarm em, a ściślej rzecz birąc, z hurtwniam i aptekarskimi. KAPSA jest pdm item gspdarczym, który pwstał na bazie Izby Gspdarczej Apteka Plska w Katwicach. twarty jest na w spółpracę z każdą plską firmą. G łów na działalnść K A PSA plega na prm w aniu preparatów sprzedawanych w aptekach. Kntrakty zaw ierane są na pzimie prdukcji i nie m ają żadneg wpływu na marżę. KAPSA nie zajmuje się sprzedażą hurtwą, ani żadną inną. Żyje z części marży prducenta. Fabryka przekazuje d KAPSA pieniądze, które musiałaby wydać na reklam ę kreślnych preparatów. pnenci, którzy zdarzają się wśród władz niektórych spółek aptekarskich, muszą zdawać sbie sprawę, że wiele aptek z różnych pwdów nigdy d nich nie przystąpi. Dlaczeg więc wpychać je w ręce bceg kapitału? Dlaczeg nie pzwlić na alternatywne istnienie plskieg pdmitu, który mał, że nie prwadzi knkurencyjnej działalnści t jeszcze deklaruje dalek idącą współpracę. Apteki będące zaś w spółkach aptekarskich i współpracujące z KAPSA w żaden spsób nie zm ieniają partnera handlweg, rzszerzają jedynie w łasną działalnść następny segment rynku jakim jest reklama. M żna by mi zarzucić mówienie półprawdy, gdyż ferta współpracy z KAPSA zawiera więcej punktów niż wspólne działania reklamwe. M usimy jednak zdawać sbie sprawę, że umwa ta jak każda inna m a charakter uniwersalny. znacza t, że jest skierwana zarówn d tych, którzy p raz pierwszy sptykają się z ruchem knslidacyjnym, jak i d tych, którzy ju ż w nim uczestniczą. W ybranie wariantu współpracy jest sprawą indywidualną i mże dtyczyć tylk fragmentu całej umwy. Pam iętajmy, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci krzysta. Jeżeli mamy wspólneg wrga, którym są pdmity z bcym kapitałem t zwierajmy szeregi, a nie walczmy między sbą twrząc zamęt i dezinfrm ację. Kapitał spółek, które chcą przejąć nasz rynek dystrybucji leków jest większy niż budżet niejedneg kraju Śrdkwej Eurpy. Jeżeli temu kapitałwi przeciwstawią się dwa pdmity działające na plskim rynku, t wcale nie będzie t za duż. Brńmy się razem! P w y ż s z y t e k s t w y r a ż a s b is t e p g l ą d y a u t r a. Apfarm (Aptekarz Lublin, Farmacja lsztyn, Calenica Pharma Pznań Hygea Wrcław Interfarm Elbląg Legfarm Legnica Multi Chceń Multi Pharme Łmża ptima Frma tanki Panax Szczecin Plures Frte Bydgszcz Pdkarpacka Hurtwnia Aptekarska Rzeszów Radix Kielce Silfarm Katwice,nne Tadanc Warszawa U Aptekarzy Cdynia Vita Plus Warszawa)... wyglądać tak!

15 Gd b4.b2.2tłbłr. bwiązuje znwelizwana ustawa kdeksu karneg dtycząca m.in. krupcji, zapznałem s ię z n ią na pzim ie prasy cdziennej.i^e zdumieniem stwierdzam, że t, c nam zafundwał sejm, t właśnie ustawa krupcyjna. M że jestem naiwny alb mże mam nie p k le iw g ł - wie, aie spdziewałem się, że parlament pracwał nad usta w ąantykrupcyjną. b je ż e li statystyki pdają, że d tej pry w sprawach karnych na styku łapów karz łap ó w k d a w catrz y razy częściej skazywani byli ci, którzy d a ją t w y d a w a ł m is ię,ż e zmiany pwinny iść w takim kie ru n k u,b y p r p rc jete dwrócić. T y m c z a s e m n w e la je s tje s z c z e b a rd z iejre stry k cy jn a w st su n k u d tych, którzy zmuszani są d dawania ła p ó w e k,a ty m którzy każą sbie płacić, nawet niekniecznie m usząbyć debrane krzyści sią gnięteztegprcederu.w yżejw y mienina ustawa na pewn pprawi statystyki jeżeli chdzi ilść wręczanych łapówek, natm iastczy zm niejszy skalę prblem u? Jeśli ktś myśli, że birący będą dnsić sami na siebie,t się grub m y li.w tej grupie ppulacji bwiem ilść iditów jest akurat najmniejsza. R rpnuję,by t sam praw z a st s w a ćw celu gra n iczen iaw y p ad k ó w d r g w y ch. R ów nrzędne k a ry d la spraw ców w y p a d k ó w,ja k id la ich fiar spw dują, że będziem y m ieli najbezpieczniejsze drgi na świecie. B przecież ktś, k t s tr a c in g ę w w ypadku sam chdwym nie zgłsi teg na p lic ję z b a w y,ż e będzie m usiał jeszcze iść d w ięzienia ra z e m z ty m,k tó ry mu ją urwał. 8 tra c h p rz e d w ię z ie n ie m s p w d u je,ż e tylk trupy nie b ę d ą u k ry w a ly sw jej szkdy, g d y ż g r ź b a w ięzienia w ty m w ypadku nie będzie m gła być zastsw ana, ^ a raz,zaraz...g zy zam ianę fiary na przestępcę ju ż kiedyś n iep rz erab ialiśm y? A m ż e t ty lk z m ia n a sz y ld u? U m arł Król niech żyje Król. ^ G a z e c ie w y b rc z e j z1.b 1.2B B l w d z ia le B ra c a znalazłem następujące głszenie: zatrudnię m agistra farma cji na kierw nika pr frm a apteki.g t znacza?g sba, która chce dknać p rzestęp stw a głasza t w p r a s ie,c z y li czuje s ię b e z k a rn a. Idąc dalej jeżeli m ż n aw ty m kraju wygrać prze targ publiczny na rem nt dróg, których nie m a isk a s w a ć za t pieniądze, t za chw ilę u s ly s z y m y a p te k a c h p r f r- m a, które w ystaw iają faktury za leki refundwane. Jeszcze n ie ta k d a w n w ie c z rn e rzm w y Blaków związane b ylyztęskntą d w lnściigdneg życia. D zisiaj wieczrne rzm w yb laków kręcą się wkół spraw anrm alnych,gdzie b an d y taic w an ia k są chrnieni przez absurdalnie sknstruw ane akty prawne. TMASz K A 8 B F R K 1 F ^ T G ^ iedawn uchwalna nwelizacja u sfa w y c a cb u u - kwścl jest ważna dla wspólników spółek cywilnych zbwiązanych d przekształcenia slę w sp ó lk l jawne. Jest na z w ią z a n a z a r t.2 ó ^ 4 ia r t.6 2 ó kdeksu spółek handlwych. Artykuł ów nakłada bwiązek naw spólników spółki cywilnej, której przychdy nett przekrczyły w dwu klejnych latach c najmniej 400 tys. eur. spółki takie bligatryjnie miały zgłaszać ją d sądu rejestrweg jak spółkę jaw ną. zgdnie z a śz d ru g im artykułem,bwiązek przekształcenia się mają spółki cywilne prw adzącelstyczniaż lr. przedsiębirstw w większym rzmiarze (przychdy prze kraczającekw tę400tys.eurjprzez c najmniej dwa klej ne lata brtwe. Rrzepisy bwiązujące d nwelizacji nakładały na tak przekształcne spółki bwiązek prwadzeniaksiąg rachunkw y ch w p ełn ej frmie. Gbwiązek ten nie dtyczył tylk sób fizycznychispółek sób fizycznych, których przychdy nett ze sprzedaży twa rów,prduktówiperacji finanswych lub świadczenia usług za pprzedni rk brtwy nie przekrczyły 800 tys.eur. w szystkie inne pdm ity,w tym także spółki jaw ne, zbligwane były d prwadzenia pełnej księgw ści,która jak wiemy, jest m etdą dającą znacznie szerszy zakres infrmacji przydatnych w łaścicielm,aczklw iek bardz czaschłnną,aprzede wszystkim kilka razy drższą,.. partnerskich (czywiście wtedy tylk, gdy ich przychdy za pprzedni rk brtwy nie przekrczyły 800 tyś. e n r jz b w iązkn prwadzenia ksiąg rachunkwych, ijedncześnie wprwadzenie innej frmy księgwści książki przychdów irzchdów. pdsumwując: spółki cywilne, które przekrczyły próg 400 tyś. eur p rzy ch d ó w w k ażd y m zd w ó ch pprzednich lat m ają bw iązek zarejestrwania się we właściw ym sądzie rejestrwym jak spółki ja w n e,leczw b w iązek pr wadzenia pełnej księgwści wejdą d p ie r w r k u n a stę pującym p tym,w którym przekrczyły kwtę 800tyś. eur przychdów. w elaw ejd zie w ż y c ie p 1 4 d n ia c h d g ł s z e n ia w D zienniku Ustaw. RYSZARD F R F J G ^ nied ty czy tprzypadku, kiedy wspólnikiem takiej spółki jest sba prawna IZBAGSRDARCZAAtTEKA RLSKA a 1/2001

16 Praw Elastyczne frmy zatrudniania w kdeksie pracy MGR FARM. RYSZARD KALI W SKI Spsbem zm niejszania ksztów pracy mgą być różne nietypwe frm y zatrudniania pracwników. ietypwe, czyli inne niż klasyczna um wa pracę zawierana na czas niekreślny w pełnym wym iarze i z jednym pracdawcą. W iększść z nich m że być stswana na pdstawie bwiązująceg prawa pracy lub prawa cywilneg. ietypwe frmy zatrudniania pracwników pzwalają pracdawcy dstswać wielkść zatrudnienia d aktualnych ptrzeb i szybk reagwać na wahania kniunktury. Pzwalają utrzymywać ptrzebny persnel bez baw, iż w przypadku zmiany sytuacji na rynku, kniecznść redukcji załgi i związane z tym kszty spw dw ać mgą pważne trudnści finanswe firmy. Kdeks pracy kreśla tylk maksymalne nrmy czasu pracy, w którym pracwnik mże być zbwiązany d świadczenia pracy w ramach stsunku pracy. Innymi słwy - pzstawać d dyspzycji pracdawcy w zakładzie lub innym m iejscu przeznacznym d w yknyw ania pracy. rm y maksymalne wynszą 42 gdziny w 5-dniwym tygdniu pracy. Pracdawca, który chce zatrudnić pracwnika w innym wymiarze czasu pracy, mże t zrbić między innymi przez: 1. zatrudnienie pracwnika w niepełnym wymiarze czasu pracy część etatu. Trzeba pam iętać, iż sbie zatrudninej w niepełnym w ym iarze czasu pracy, przysługują takie same upraw nienia pracwnicze, jak sbm zatrudninym w pełnym w ym iarze czasu pracy. Mim zatrudnienia na części etatu pracwnik krzysta z nich w pełnym zakresie. W ydaje się w ięc, iż plskim pracdaw cm nie płaca się dzielić jedneg etatu na kilku pracwników. 2. zawarcie z pracwnikiem jednej z przewidzianych w kdeksie pracy term inwych umów pracę np.: System pracy weekendwej. Jest t prjekt nwelizacji kdeksu pracy. Plegać n miałby na wyknywaniu pracy przez pracwnika zatrudnineg w niepełnym wymiarze czasu pracy tylk w sbty, niedziele i święta z mżliwścią przedłużenia dbweg wymiaru czasu pracy w tych dniach d 12 gdzin. Czy sptka się t z aprbatą parlamentu? Czas pkaże. Zatrudnianie kreswe. Pracdawcy częst stają przed kniecznścią zatrudnienia pracwnika tylk na jakiś czas. Zdarza się tak między innymi w sytuacji kiedy: - muszą uzupełnić persnel w związku z kresem urlpwym, - ptrzebują czasweg zastępstwa, np. za kbietę będącą na urlpie m acierzyńskim lub sbę na długim zwlnieniu lekarskim, - bją się zatrudniać pracwnika na czas niekreślny ze względu na swją niepewną sytuację eknmiczną. W ówczas najwygdniej jest im zatrudnić ptrzebne sby na pdstawie terminwych umów pracę alb na pdstawie umów cywilnprawnych, takich jak umwa zlecenia czy umwa dzieł. Umwa na czas kreślny. W tym wypadku kres trwania umwy ustalają w drdze negcjacji bie strny stsunku pracy. Umwy na czas kreślny rzwiązują się z upływem terminu, na jaki zstały zawarte. W zasadzie nie pdlegają ne wypwiedzeniu. Jednak przy zawieraniu umwy pracę na czas kreślny, dłuższy niż 6 miesięcy, strny mgą przewidzieć mżliwść wcześniejszeg rzwiązania tej umwy za dwutygdniwym wypwiedzeniem na czas wyknania. Pamiętać należy, że trzecia umwa jest już na czas niekreślny. Umwa kreślnej pracy. Umwa ta zawierana jest w celu wyknania przez pracwnika z góry kreślneg zadania. Praca na pdstawie mawianej umwy musi być inaczej niż jest t w przypadku umwy cywilnprawnej (umwy dzieł), wyknywana pd kierwnictwem pracdawcy. Umwa na kres próbny. Umwa zawarta na kres próbny umżliwia sprawdzenie przez pracdawcę rzeczywistych kwalifikacji pracwnika i jeg przydatnści d pracy na knkretnym stanwisku. Pracwnikwi pzwala natmiast sknfrntwać jeg wybrażenie pracy w danej firmie z rzeczywistścią, przeknać się, czy praca mu dpwiada i czy chce ją wyknywać w przyszłści. Pamiętać należy, że na próbę umwę pdpisać mżemy tylk jeden raz. Praca seznwa np. w kresie wakacji, mże być w yknywana na pdstawie umów terminwych: na czas kreślny lub na czas wyknania kreślnej pracy. W umwie trzeba jednak wskazać, jaki rdzaj pracy chdzi. kreślenie w umwie, iż chdzi pracę seznwą, a więc pracę, która nie mże być wyknywana przez cały rk kalendarzwy, ma bwiem znaczenie przy ustalaniu prawa d urlpu tak zatrudnineg pracwnika. W ypżyczenie pracw ników d inneg pracd aw cy w myśl art. 174' k.p. Przewiduje n, że za zgdą pracwnika, wyrażną na piśmie, pracdawca mże udzielić pracwnikwi urlpu bezpłatneg w celu wyknywania pracy u inneg pracdawcy przez kres ustalny w zawartym w tej sprawie przumieniu między pracdawcami. kres urlpu bezpłatneg, w którym pracwnik wyknuje pracę u inneg pracdawcy, wlicza się d kresu pracy, d któreg zależą uprawnienia pracwnicze u dtychczasweg pracdawcy. W ypżyczenie pracwników z agencji. Agencje zatrudniają pracwników tylk p t, aby wypżyczać ich innym

17 firm m.eracwnicy wyknują pracęuprzedsiębirców, d których zstali delegwani, ale wynagrdzenie zwykle w yplacaim wspmniana agencja. E wyknaniu pracy ujed neg przedsiębircy pracwnik zstaje wypżyczny klejnej f irm ie.^ k ra ja c h Unii Eurpejskiej agencje takie dzialająjuż d lat. Inne elastyczne frmy zatrudnienia Eraca przerywana. Elega nakresw ym wyknywaniu przez pracwnika kreślnej pracy.g kresy pracy przeplatają się tu z k resam i niewyknywania pracy. Eracwnik w ie,iżpkresie bezczynnści m azagwarantw anezaję cie,apracdaw ca nie musi za każdym razem pszukiwać ptrzebnych mu pracwników.m żna prównać t z p ra cą seznwą. ^ubkntrakt czyli pdwyknawstw plega na pwierzeniu przez pracdawcę pewnych prac,które nie należą d jeg nrmalnej działalnści, d wyknaniainnym pdm i t m.w tak iej sytuacji całą dpwiedzialnść za wyknanie pracy pnsi firma, którejjej wyknanie zlecn. Gna deleguje pracwników, pełni wbec nich funkcje kierwnicze (jestich pracdawcą). Elaciim jednakfirm azlecająca w yknaniepracy.t ęfrm ę regulują przepisy prawa cywilneg. Kntrakt kierw niczy.^ p ra k ty c e pjawiają się stami kntrakty kierwnicze nie będące umwącywiln-prawn ą,ale u m w ą p ra c ę id ty c z ą ne pracwników śred nieg szczebla zarządzania tj. kierwników jednstek rganizacyjnych, które w ch d ząw sk lad struktury daneg przedsiębirstwa. Jest t wynik niechęci tych pracwni ków d przechdzeniazum ów pracę na umwy cywilnpraw ne,bw iem wyknywanie pracy na innej pdstawie niż stsunek pracy,pzbawia tę sbę działania funkcji chrnnej, swistej dla prawa pracy. Inny pwód niechęci d zmiany u m w ypracęw um w ę cywiln-prawn ą,t brak stabilizacji zatrudnieniaw ram ach takieg stsunku praw neg,atakże gw arancji,żesbyte p zakn czeniu kntraktu kierwniczeg wrócą d pracy na p przednich warunkach. Ewyższe względy pwdują, że zawierając kntrakt kierwniczy zpracw nikiem d dawna zatrudninym w danej jednstce rganizacyjnej ipelniącym funkcje jej kierwnika, przeksztalcasię,czy też mdyfikuje jeg u m w ę p ra c ę w ty m kierunku, aby dpwiadała na ptrzebm kntraktu kierwnicze g.8 p rząd zającw p rakty ce pwyższe kntrakty kie rwnicze m dyfikujesię treść um w ypracę d granic mżliwści,częstppelniając blędynp. m ieszającumw ę p ra c ę z u m w a m i cyw iln-praw nym i,tzn.sprząd z a ją c k n tra k ty,k tó re w c z ę ś c is ą u m w a m i p ra c ę, a w c z ę ści umwami cywiln-prawnymi. ^atrudnianiejednsbw ych przedsiębirców Eracdawcy, zamiast zatrudniać pracwników, zawierają urn w yśw iadczenie usług alb tzw.subkntraktyzjedn sbwymi przedsiębircam i,aw ięc firm am i,w których właściciel jest jedncześnie jedynym pracwnikiem. Gbserwuje się becnie, iż niektóre firmy zwalniają pracwników,anastępnie tym samym sbm,p zarejestrwa niuprzezniedzialalnścinaw lasnyrachunek.zlecajączyn nści wcześniej w yknyw anew ram ach stsunku pracy. ^ten spsób znacząc redukują sw jeksztypracy.erzy kłady: ^ G ^ -y,szp ita le,p rz y c h d n ie rdzinne, zw ykły pracwnik na takiej zamianie ntże tracić, przede wszystkim większść przysługujących ntn uprawnień pracwniczych.a leczy musi tracić7^treści zawartej umwy mgą być zawarte stswne z a p isy -n p.p raw d przerwyurlpw ejzzachw aniem zbwiązań finanswych,itp. Kntrakt menedżerski. Kntraktmenedżerski t umwa cyw ilnpraw na,na mcy której przyjmujący zlecenie (za rządca) zbwiązuje się za wynagrdzeniem d stałeg wyknywania czynnści zarządu przedsiębirstwem zle cenidawcy(przedsiębircy)wjegim ieniuinajegrzecz. zakres bw iązków iupraw nień(np.urlpw ych) mene dżera pwinien być kreślny szczegółw. Mżna dzięki temu uniknąć wielu nieprzum ieńzw iązanychze zbyt gólnikw ym iistw arzającym i trudnści interpretacyjne zapisami/wynagrdzenie zarządcy składa się najczęściej zdw óch części: stałejizm iennej zależnej d siągnię ciaknkretn eg w y n ik u finansweg przedsiębirstwa (prcentw yudziałwzysku przedsiębirstwa, premiarczna lub premia długkreswa płatna c 1ata, której wyskść zależy d wyników spółki), strny mgą przewidzieć różne kmbinacje systemów wynagradzania.^arząd ca prwadzi samdzielną działalnść gspdarczą, samdzielnie się pdatkw ujeidprw adza składki na ubezpieczenie spłeczne. Gechy szczególne kntraktu menedżerskieg. Kntrakt menedżerski zakłada zdecydwanie większądyspzycyjnść pracwnika.zadaniwy charakter pracyiw y maga szczególnej ljalnści i w spółdziałan iabu strn um wy.m enedżerpdpisując kntrakt,zbw iązujesię przestrzegać zakazu knkurencji. E rzwiązaniu kntraktu z bwiązany jest d niepdejmwania pracy w przedsiębirstwie knkurencyjnym przez kreślny c z a s.^ p rz y p a d k u nie wywiązania s ię z te g zbw iązania,zm uszny będzie d zapłacenia wyskieg dszkdwania. G dpw iedzialnśćm enedżeraztytułu sprawwania za rządu piera się na zasadzie w in y.g d m ie n n ie n iż w p rz y padkuum w ypracę,zarządca który zaw arłzprzedsiębircąkntrakt menedżerski będący umwą cywilną,dpwiada za pełną szkdę, którą spwdwał niewyknaniem lub nienależytym wyknaniem sweg zbwiązania, ^gdniezart. ó l(jlk.c.s z k d a bejmuje nie tylkstraty pniesine przez pszkdwaneg, lecz również krzyści, które mógłby sią gnąć, gdyby mu szkdy nie wyrządzn. Gzęst sptykanym rzwiązaniem, mającym na celu chrnę interesów zarówn zarządcy,jakifirm y,jestw ykupienieplisy d dpwiedział nści cywilnej. lej kszty częst bciążają firmę. zaw arcie kntraktu menedżerskieg, zatrudnienie jednsbwych przedsiębirców jest krzystne zarówn dla zarządcy,jakiprzedsiębircy.e rzede wszystkim pzwala na graniczenie ksztów, k tó rezpunktu widzenia pracdawcy są największe przy zawieraniu u m ó w p racę wynikających zkdeksupracy.gsbaświadczącausługim enedżerskiem że zklei trzymywać wyższe w ynagrdzenie,jednak jest n związane bezpśrednizw ynikam i finanswymi firmy.

18 Praw S p r a w y p r a c w n ic z e / Świadczenie urlpwe R y s z a r d FREJ * > D e p a r t a m e n t R a c h u n k w ś c i KAPSA D rdzy C zytelnicy! W zw iązku z craz liczniejszym i zm ianam i prawa w naszym kraju, a szczególnie przepisów dtyczących spraw w ażnych dla szerkieg grna sób prw adzących w różnrakiej frm ie d ziałalnść gspdarczą, takich jak pdatki, ubezpieczenia sp łeczn e, praw pracy, redakcja pstanw iła tym w łaśnie prblem m pśw ięcić stałą rubrykę. Specjaliści z nw pw stałeg D epartam entu R achunkw ści przy K rpracji A p teki Plskie S.A. będą dzielić się na naszych łam ach uwagam i dtyczącym i pwyższych tem atów. Z a c z y n a m y d ś w i a d c z e ń u r l p w y c h Z agadnienia związane z tzw. św iadczeniem urlpw ym reguluje ustaw a Zakładw ym Funduszu Św iadczeń Scjalnych (Dz.U. nr 70 pz. 5 z 1996r. z późn. zm.). Przepisy te dtyczą tych zakładów pracy, które nie dknują dpisów na ZFŚS, a więc w głównej m ierze pracdaw ców zatrudniających pniżej 20 pracw ników. Tacy pracdaw cy m gą d brw lnie tw rzyć F undusz zgdnie z zasadam i kreślnym i w ustaw ie. Jeżeli zrezygnują z tw rzenia Funduszu w ów czas ciąży na nich bw iązek w ypłacania pracw nikm św iadczenia u rl pw eg. Św iadczenie urlpwe pw inn zstać w ypłacne raz w rku każdem u pracwnikwi, który krzysta z urlpu w ypczynkw eg w w ym iarze c najm niej 14 klejnych dni kalendarzw ych. W ypłata św iadczenia urlpw eg następuje nie później niż w statnim dniu pprzedzającym rzpczęcie urlpu w ypczynkw eg. W rku bieżącym wyskść św iadczenia wynsi 620,54 złtych. Św iadczenia urlpw e nie pdlegają składkm na ubezpieczenie spłeczne i zdrw tne. Stanw ią dla pracdaw cy kszt uzyskania przychdu. Z aliczam y je d przychdów pracw niczych, które pdatkw ane są pdatkiem dchdw ym d sób fizycznych. a tym, niestety, nie kńczą się związane ze św iadczeniem w ydatki pracdaw ców. iektórzy z nich pnisą w iększe kszty. tóż z dniem 1 stycznia 2001 w eszł w życie rzprządzenie Rady M inistrów z dnia 11 lipca 2000 r. (Dz. U. r 62, pz. 720). Rzprządzenie w kreśla gminy, w których ze względu na szkdliwe uciążliw ści dla śrdwiska wyskść św iadczenia (a także ew. dpisu na ZFŚS) wzrasta. I t nie m ał... a bszarach takich jak: 1) w w jew ództw ie m ałplskim w pw iecie lkuskim gm ina statusie m iasta Sławków, 2) w w jew ództw ie plskim w pwiecie kędzierzyńskkzielskim gm ina statusie miasta K ędzierzyn-k źle, ) w w jew ództw ie śląskim: a) w pw iecie będzińskim : - gm ina statusie m iasta Będzin, - gm ina statusie m iasta Czeladź, b) gm ina statusie m iasta Bytm, będąca m iastem na praw ach pwiatu, c) gm ina statusie m iasta Jawrzn, będąca m iastem na praw ach pwiatu, d) gm ina statusie m iasta Katwice, będąca m iastem na praw ach pwiatu, e) gm ina statusie m iasta Piekary Śląskie, będąca m iastem na praw ach pwiatu, f) gm ina statusie m iasta Ssnwiec, będąca m iastem na praw ach pwiatu, g) gm ina statusie m iasta Świętchłwice, będąca m iastem na praw ach pwiatu wyskść św iadczenia w rku 2001 wynsi 827,8 zł tych. * A u t r j e s t a b s l w e n t e m W y ż s z e j S z k ł y B a n k w e j w P z n a n i u, p s ia d a UPRAWIEIA MIISTRA FIASÓW. PRWADZI WSPÓŁPRACUJĄCĄ Z D e P. R a c h u n k w ś c i K r p r a c j i A p t e k a P l s k a S.A. K a n c e l a r i ę U s ł u g K s i ę g w y c h w K a t w i c a c h p r z y u l. K ś c i u s z k i 6, t e l. (02) Czekamy na Państwa pytania w każdy piątek d d pd numerem tel Pytania mżna przesyłać również na adres in tern et w y: farm acja.pl

19 IGAP I Z B A G S P B A R C Z A PTEKA PLSKA K A T W IC E, ul. M łyńska 21/2, tel. (2) , , fax (2) , igap(5)pharmacy.pl asz człwiek w KIG D ziew iąteg czerw ca bieżąceg rku w W arszaw ie d b ył się W alne Z grm adzenie K rajw ej Izby G spdarczej (rganizacji zrzeszającej 147 pdm itów, w tym rów n ież Izbę G spdarczą A ptek a P lska). aszą Izbę reprezen t w ali: Janusz Trzciński, przew dniczący Rady Krajwej raz Stefan Skrzynecki, wiceprezes Zarządu Krajweg. Mająca pnad dziesięciletnią tradycję działalnści KIG jest liczącą się reprezentacją przedsiębirców plskich. Ptwierdzeniem teg są takie dkumenty, jak przygtwany na Walne Zgrmadzenie raprt Plska gspdarka w bliczu szybkiej restrukturyzacji, deklaracja prgramwa na lata raz strategia działania KIG na lata wadze pruszanych prblemów niech świadczy chćby cytat z Deklaracji Prgramwej: W yczerpują się rezerwy dtychczasw eg rzwju eknm iczneg kraju. Śrdwisk przedsiębirców musi pdjąć walkę warunki rzw ju w nadchdzących latach. Pw inn zintegrwać swe siły, aby plskie firmy uzyskać m gły warunki knkurencji um żliw iające rzwój. Janusz Trzciński zstał człnkiem Rady Krajwej KIG Krajwa Izba Gspdarcza będzie wspierać i pdejm wać w szelkie inicjatyw y ppraw iające pzycje przedsiębirstw i przedsiębirców w Plsce. W tym rów nież inicjatyw y integrujące t śrdw isk w ramach pwszechneg, silneg sam rządu gspdarczeg. Dzięki człnkstw u w KIG nasza Izba ma szansę skrzystać z dtychczasweg drbku tej rganizacji. Szanse są tym większe, iż d becneg Walneg Zgrm adzenia KIG Janusz Trzciński zasiada w Radzie Krajwej. Walne Zgrm adzenie pnwnie pwierzył funkcję: przewdnicząceg Rady - Kazimierzwi Pazgan- wi, zaś prezesa KIG Andrzejwi Arendarskiem u. bk rbczeg prządku brad (w trakcie których wystąpił m.in. wicepremier, minister gspdarki p. Janusz Steinhff) uczestnicy Walneg Zgrm adzenia mieli kazję sptkać się w Pałacu Łazienkwskim z przedstawicielami Plnii, dbywającym i swą VII Światwą Knferencję Gspdarczą. Człnkwie Rady Krajwej KIG zstali również przyjęci w niedzielę 10 czerwca przez Prezydenta RP. f a m

20 IZBA GSPDARCZA Apteka Plska Regin Śląski Katwice, ul. M łyńska 21 tel. (2) , fax (2) , telefn km pharmacy.pl s p # W e w t rek 2 0 lu te g 2001 r. W K a t w ica c h, w D m u L ek a rza d b y ł się W aln e Z g r m a d z e n ie C zł n k ó w R eg i n u Ś lą sk ieg IG A P. twarcia dknał Prezes Reginu Andrzej Bednarz. a wstępie jedngłśnie wybran Przewdniczącą Walneg Zgrmadzenia - mgr farm. Annę Śliwińską raz Sekretarza m gr farm. Klaudię Skp. Głów nym celem sptkania był zapznanie się ze sprawzdaniem z dtychczaswej działalnści Zarządu Reginu raz wybór Delegatów Reginu na Zjazd Krajwy, a także dknanie wybru władz Zarządu Reginu na następną kadencję. p Dtychczaswą działalnść Zarządu przedstawił Prezes Reginu. Głs zabrał również Pan Wiktr Bednarczuk raz Prezes Zarządu Krajweg Stanisław Piechula. M ówin próbach pdjęcia współpracy z Kasą Chrych, tw rzeniu grupy aptek współpracujących raz Krpracji Apteki Plskie S.A. - prpzycjach i m żliwściach współpracy. Sprawzdanie Zarządu Reginu przyjęt Uchwałą. astępnie dknan wybru 14 Delegatów Reginu na Zjazd Krajwy, który dbędzie się we wrześniu w Truniu MGR FARM. A A ŚLIW IŃSKA P r ezes R eg i n u Ś ląsk ieg IGAP Walne Zgrm adzenie zakńczył wybór władz Zarządu Reginu na następną kadencję. Zaprpnw an pięciu kandydatów i przyjęt ich jedngłśnie w spsób jawny. Wybran Zarząd w składzie: Prezes W iceprezesi Człnkwie zarządu Anna ŚLIWIŃSKA Lech KARSKI Leszek JARGA Andrzej BEDARZ Stanisław PIECHULA

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI Nr 28. Kraków, dnia 7 Lipca 1912 r. Rcznik II. TYGDNIK MIESZCZAŃSKI Irtik M ieszczański*' RGAN KLUBU na we w szy śtk ;ch agencyach 5ków. [I RĘKDZIELNICZ-MIESZCZAŃSKIEG P R ENUMERATA.T ygdnika M ieszczańskieg'

Bardziej szczegółowo

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t!

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t! CZADEK Grudzień 2004 numer 4(19) cena: 0zł :) XXVII L.O. im. Tadeusza Czackieg w Warszawie Wes³ych Œwi¹t! CZADEK 1 Z YCIA CZACKIEGO Œnieg, Œwiêta, Œvistak Łaaa ale fajnie! Śniek spad. C z teg, że p dwóch

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 1 ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 2 O autrze:... 4 Pdziękwania... 4 Wprwadzenie... 5 I. ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN -- WAZEKTOMIA... 7 I.1. Jakie krzyści

Bardziej szczegółowo

Poziom podstawowy. podstawowym. Sprawdź,co jeszcze musisz powtórzyć. Jutro język angielski i niemiecki. Zadanie 4. (0-5 pkt) Zadanie 5.

Poziom podstawowy. podstawowym. Sprawdź,co jeszcze musisz powtórzyć. Jutro język angielski i niemiecki. Zadanie 4. (0-5 pkt) Zadanie 5. GazetaEdukacjapl EDUKACJA PONIEDZIAŁEK 0 KWIETNIA 009 R E K L A M A DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE: AGNIESZKA ZAWISTOWSKA Matura Matura 009 matematyka i WOS Sprawdź, czy zdasz! Pzim pdstawwy Maturzyst!

Bardziej szczegółowo

Polskie Archiwum Psychologji

Polskie Archiwum Psychologji Tm III Warszawa, październik grudzień 1930 Ns 4 Plskie Archiwum Psychlgji kwartalnik załżny przez prf. dr. J. JOTEYKO, pświęny zagadnienim psychlgji teretycznej i sswanej, wydawany przez Związek Plsk.

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów". Teraz MY - Pokolenie Z

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów. Teraz MY - Pokolenie Z Temat kładkwy Większść czytelników MT t sby urdzne p rku 1990-ym, zaliczane d Pklenia Z. Ptrzeby, gusta, nawyki Zetów wyznaczają trendy rzwjwe cywilizacji technlgicznej. Na kilkudziesięciu strnach teg

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 1. Kmunikwanie spłeczne definicja, cechy Kmunikacja definiwana jest jak ruch plegający na utrzymaniu łącznści pmiędzy dległymi d siebie miejscami przumiewanie się, przekazywanie myśli,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo