Przedmiot: Rewizja finansowa oraz audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiot: Rewizja finansowa oraz audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie."

Transkrypt

1 Przedmiot: Rewizja finansowa oraz audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Wykład: Ogólna charakterystyka i rewizja sprawozdań finansowych. 1. Istota sprawozdań finansowych. Sprawozdawczość podmiotu gospodarczego stanowi system, który dotyczy wszystkich sprawozdań, które są sporządzane przez podmiot gospodarczy. Najczęściej przyjmują one postać zestawień liczbowych, za ustalone okresy sprawozdawcze. Zawierają one dane liczbowe charakteryzujące zasoby, działalność i jej rezultaty Każde sprawozdanie posiada określony zakres tematyczny, sposób prezentacji i grupowania danych liczbowych. Z punktu widzenia przedmiotu sprawozdania, możemy podzielić je na: A/ sprawozdania rzeczowe są to sprawozdania, które zawierają dane liczbowe opisujące działalność podmiotu gospodarczego oraz mierniki wyrażone w jednostkach naturalnych; źródłem danych dla tego typu sprawozdań są ewidencja operatywna i statystyka przedsiębiorstwa; B/ sprawozdania finansowe zawierają one informacje, wyrażone w jednostkach wartościowych, dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego oraz wyników przez nią osiągniętych; źródłem danych dla sprawozdań finansowych są ewidencja księgowa i kalkulacja. Sprawozdawczość finansowa stanowi integralną część rachunkowości, ponieważ sprawozdanie finansowe jest finalnym produktem przetwarzania danych w systemie rachunkowości. Można wyróżnić następujące rodzaje sprawozdań finansowych: 1) ze względu na obowiązek sporządzania: a/ sprawozdania obligatoryjne, b/ sprawozdania fakultatywne, 2) ze względu na adresatów: a/ sprawozdania zewnętrzne, b/ sprawozdania wewnętrzne, 3) ze względu na częstotliwość sporządzania: a/ sprawozdania operatywne, b/ sprawozdania okresowe, c/ sprawozdania sporadyczne. 2. Znaczenie sprawozdań finansowych. Każdy podmiot zainteresowany działalnością danej jednostki gospodarczej, potrzebuje różnych informacji dotyczących tej jednostki dla podjęcia określonych decyzji. Potencjalny inwestor szuka odpowiedzi na pytanie, czy kupić akcje określonej spółki giełdowej. Bank, w którym klient (podmiot gospodarczy) złożył wniosek o udzielenie kredytu, szuka odpowiedzi na pytanie, czy klient posiada zdolność kredytową? Właściciele firmy muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, czy i jak podzielić wygospodarowany przez przedsiębiorstwo zysk. 1

2 Przyszły inwestor, bank i właściciele firmy potrzebują możliwie jak najbardziej kompletnej, pełnej informacji, na podstawie której podejmą określoną decyzję. Decyzja będzie tym trafniejsza, im informacja będzie bardziej kompletna i wiarygodna. Warto przy tym zwrócić uwagę, że te decyzje dotyczą przyszłości. Potencjalny inwestor na podstawie posiadanych informacji, kupi akcje konkretnej firmy, po to, aby w przyszłości zarobić na wzroście ich ceny. Bank podejmie udzieli kredytu, jeśli dojdzie do wniosku, że firma będzie w stanie w przyszłości spłacać zaciągnięty kredyt. Właściciele pozostawią cały zysk w przedsiębiorstwie, jeśli dojdą d o wniosku, że pozwoli to zrealizować w przyszłości pewne działania, które podniosą wartość firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnych czasach oznacza zarządzanie przyszłością a ono wiąże się z zarządzaniem informacją. Dotyczy to również zarządzania finansami jednostki gospodarczej, polegającym na sterowaniu pozyskiwaniem źródeł finansowania działalności firmy oraz lokowaniu ich w składnikach majątkowych w sposób pozwalający na realizację strategicznego celu, jakim jest maksymalizowanie korzyści przypadających udziałowcom (właścicielom) firmy. (W. Bień Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. SKwP, warszawa, 1992, s.8). Informacje powinny umożliwiać podejmowanie decyzji dotyczących celów przedsiębiorstwa, sterowania nimi oraz sterowania procesem ich realizacji. Z punktu widzenia właścicieli firmy celem wszystkich podejmowanych decyzji jest maksymalizowanie wartości rynkowej podmiotu gospodarczego. Z punktu widzenia zarządzających, celem działalności jest przede wszystkim przetrwanie podmiotu. Cel podstawowy nie wyklucza występowania celów cząstkowych, na przykład takich jak: a/ zysk (kryterium rentowności i efektywności działania), b/ płynność finansowa (kryterium wypłacalności), c/ majątek własny i źródła finansowania (kryterium bezpieczeństwa i niezależności) Podstawowym celem sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki gospodarcze jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych uprawnionych podmiotów. Cel ten wiąże się bezpośrednio z celem systemu rachunkowości jednostki gospodarczej. Zasadniczy cel sprawozdawczości finansowej wynika z regulacji prawa bilansowego, znajdujących się w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z art. 4, ust.1 ustawy, jednostka gospodarcza ma obowiązek rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego przy stosowaniu określonych zasad rachunkowości. Sprawozdanie finansowe jest podstawowym źródłem informacji na ten temat, ponieważ mówi o: a/ efektach działalności jednostki gospodarczej, b/ jej kondycji ekonomiczno-finansowej, c/ perspektywach na przyszłość. Niektóre sprawozdania finansowe prezentują obraz działalności jednostki na dany moment czasu. Inne pokazują zmiany, jakie miały miejsce w określonym przedziale czasu. Z tego punktu widzenia, sprawozdanie finansowe stanowi podstawę do oceny tego co wydarzyło się w firmie w przeszłości. Ale jednocześnie stanowi ono podstawę do przewidywania tego, co może mieć miejsce w przyszłości. Tak więc stanowi źródło informacji niezbędnej do zarządzania przyszłością firmy. W zarządzaniu przedsiębiorstwem, sprawozdanie finansowe można wykorzystać do: a/ analizy efektywności gospodarowania (rentowności), b/ analizy sytuacji majątkowej i finansowej, c/ analizy sytuacji kapitałowo majątkowej, d/ analizy zdolności płatniczej. 2

3 Sprawozdania finansowe zaspakajają wielorakie potrzeby informacyjne różnych użytkowników. Można wymienić następujące, najważniejsze decyzje i oceny przez nich podejmowane: 1) decyzje dotyczące utrzymania lub zbycia inwestycji, 2) ocena sposobu zarządzania i ochrony majątku przez kierownictwo podmiotu oraz jego odpowiedzialności, 3) ocena zdolności firmy do wypłacania wynagrodzeń i realizacji innych świadczeń na rzecz osób w niej zatrudnionych, 4) ocena zabezpieczenia kredytów i pożyczek zaciągniętych przez podmiot, 5) ustalenie wysokości zysku do podziału i dywidend, 6) określenie polityki podatkowej, 7) przygotowanie i wykorzystanie danych statystycznych na temat dochodu narodowego, 8) regulacja działalności firmy. Ponadto, sprawozdania finansowe mogą być wykorzystywane przez jednostki wewnętrzne przedsiębiorstwa, z uwagi na fakt, że: a/ stanowią podstawę do badań analitycznych, b/ są wykorzystywane jako raporty menedżerów o rezultatach działalności, c/ zawierają miary stosowane w rachunkowości, d/ zawierają sygnały wczesnego ostrzegania, e/ pozwalają na predykcję zjawisk finansowych. Bardzo duża przydatność sprawozdań finansowych dla różnych podmiotów zainteresowanych działalnością przedsiębiorstwa wynika głównie z tego, że sprawozdania te zawierają całościowe ujęcie obrazu przedsiębiorstwa. Nie są one sporządzane na bieżąco. Ale ich okresowe generowanie, ze względu na szeroki zasięg i wymierne ujęcie różnych zjawisk i procesów zachodzących w podmiocie gospodarczym, tworzy przesłanki do oceny efektywności podejmowanych przez kierownictwo decyzji. 3. Elementy sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe jest końcowym efektem procesu przetwarzania informacji w systemie rachunkowości. Zakres podmiotowy i przedmiotowy sprawozdania finansowego oraz zasady jego sporządzania zostały określone w ustawie o rachunkowości. Ustawa o rachunkowości nakłada na jednostki prowadzące i zamierzające kontynuować działalność gospodarczą obowiązek sporządzania na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Sprawozdanie sporządza się w języku polskim oraz w walucie polskiej. Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego mają następujące jednostki (podmioty): a/ spółki prawa handlowego, b/ spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie i osoby fizyczne, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro, c/ jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego, prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej lub przepisów dotyczących funduszy emerytalnych, d/ gminy, powiaty, województwa lub ich związki oraz: państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe, państwowe fundusze celowe; e/ jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej za wyjątkiem spółek wymienionych w punkcie a/ i b/; f/ zagraniczne jednostki organizacyjne prowadzące działalność na terytorium Polski, 3

4 g/ jednostki, które nie zostały wymienione wyżej, jeśli otrzymują na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych od początku roku obrotowego, w którym dotacje i subwencje zostały im przyznane. Zgodnie z ustawą, sprawozdanie finansowe dla wszystkich podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym obejmuje: a/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b/ bilans, c/ rachunek zysków i strat, d/ dodatkowe informacje i objaśnienia. Ponadto, podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdania finansowego, tj: 1) banki i zakłady ubezpieczeń, 2) jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, 3) jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 4) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji, 5) pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: a/ średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, b/ suma aktywów na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro, c/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro, sporządzają dodatkowo: - zestawienie zmian w kapitale własnym, - rachunek przepływów pieniężnych. Należy dodać, że: a/ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, b/ spółki akcyjne, c/ spółki komandytowo-akcyjne, d/ towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, e/ spółdzielnie, f/ przedsiębiorstwa państwowe, g/ inne jednostki zobowiązane odrębnymi przepisami, mają obowiązek dołączenia do sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności podmiotu. Tak więc, w najszerszym ujęciu, sprawozdanie finansowe obejmuje następujące elementy: a/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b/ bilans, c/ rachunek zysków i strat, d/ zestawienie zmian w kapitale własnym, e/ rachunek przepływów pieniężnych, f/ dodatkowe informacje i objaśnienia, oraz dodatkowo, g/ sprawozdanie z działalności jednostki. Ustawa o rachunkowości wyróżnia trzy rodzaje jednostek, które różnią się charakterem prowadzonej działalności: A/ banki/ 4

5 B/ zakłady ubezpieczeń, C/ pozostałe jednostki. Wzory poszczególnych elementów sprawozdania finansowego są dostosowane do specyfiki ich działalności i są zamieszczone w załącznikach do ustawy. Zawartość merytoryczna poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Patrz: sprawozdanie 2009, wzory dokumentów. 1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Zawiera ono przede wszystkim opis przyjętych przez jednostkę zasad rachunkowości, w tym metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego. 2.Bilans. Jest to zestawienie składników majątkowych (aktywa) i źródeł ich finansowania (pasywa) w podziale na pozycje krótkoterminowe i długoterminowe, sporządzone na ostatni dzień danego i poprzedniego roku obrotowego. 3.Rachunek zysków i strat. Rachunek zysków i strat jest zestawieniem osiągniętych, w danym roku obrotowym, przychodów ustalonych zgodnie z zasadą memoriałową i wszystkich kosztów, poniesionych w danym roku obrotowym, współmiernych do ustalonych przychodów. Może być sporządzany w jednym z dwóch wariantów: kalkulacyjnym lub porównawczym. 4.Zestawienie zmian kapitale własnym. Obejmuje ono informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. 5.Rachunek przepływów pieniężnych. Zawiera informacje o zmianach stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, jakie nastąpiły w jednostce w roku obrotowym. Może być sporządzany metodą bezpośrednią lub pośrednią. 6.Dodatkowe informacje i objaśnienia Informacja dodatkowa powinna zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową a także wynik finansowy jednostki. 7. Sprawozdanie z działalności jednostki. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno zawierać istotne informacje, które wywierają wpływ na funkcjonowanie jednostki w przeszłości i w przyszłości. Informuje o działaniach przeszłych, dokonując oceny celowości, efektywności i racjonalności podejmowanych i realizowanych w okresie sprawozdawczym decyzji kierownictwa jednostki. Sprawozdanie powinno: a/ przedstawiać aktualną i przyszłą sytuację majątkową i finansową jednostki, b/ określać kierunki jej rozwoju, c/ prezentować informację o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju, d/ oceniać silne i słabe strony oraz zagrożenia i szanse występujące wewnątrz jednostki i w jej otoczeniu, e/ przedstawiać informację o przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym. Sprawozdanie to ma charakter opisowy. Powinno być sporządzone w języku polskim. 5

6 Poszczególne elementy sprawozdania finansowego nie należy traktować jako odrębnych, niezależnych od siebie części sprawozdania. Są one bowiem ze sobą wzajemnie powiązane i tworzą wewnętrznie spójną całość. Powiązania między podstawowymi składnikami sprawozdania finansowego mają swoje odzwierciedlenie w zgodności rachunkowej określonych pozycji tych składowych: A/ wynik finansowy netto wynikający z rachunku zysków i strat jest zgodny z wynikiem finansowym netto roku obrotowego uwidocznionym w bilansie, B/ saldo środków pieniężnych wykazywane na koniec okresu w rachunku przepływów pieniężnych jest zgodne z saldem końcowym kont środków pieniężnych w bilansie, C/ wielkość kapitałów własnych na koniec roku obrotowego wynikająca z zestawienia zmian w kapitale własnym odpowiada wielkości kapitału uwidocznionej w bilansie na koniec roku obrotowego. Wewnętrzne powiązania między elementami sprawozdania finansowego pokazuje schemat. 6

7 Schemat. Wewnętrzne powiązania między elementami sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sprawozdanie z działalności jednostki Rachunek przepływów pieniężnych Środki pieniężne na koniec i początek okresu Bilans Aktywa Pasywa Środki Pieniężne Kapitały własne w tym: wynik finansowy Zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał własny na początek okresu zmiany i na koniec okresu Rachunek zysków i strat Suma aktywów Suma pasywów Zysk Strata Dodatkowe informacje i objaśnienia Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o rachunkowości 7

8 Sprawozdania finansowe, sporządzane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości stanowią podstawę do opracowania sprawozdań statystycznych, takich jak: a/ sprawozdanie F-02; jest to roczne sprawozdanie finansowe obejmujące bilans i rachunek zysków i strat, b/ sprawozdanie F-01; jest to kwartalne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. Obowiązek sporządzania tych sprawozdań wynika z odpowiedniego rozporządzenia Prezesa GUS. 4. Cele i zakres badania (rewizji) sprawozdań finansowych. Bardzo ważnym elementem procesu związanego z rocznym sprawozdaniem finansowym jest badanie tego sprawozdania. Ma to podstawowe znaczenie dla jakości informacji zawartych w sprawozdaniu. Potrzeba przeprowadzania badania sprawozdania finansowego jednostek wynika z następujących przesłanek: a/ występuje coraz większe zapotrzebowanie na informacje o sytuacji finansowej i majątkowej oraz wynikach osiągniętych przez jednostki, b/ dane zawarte w sprawozdaniach finansowych mogą zwierać błędy a nawet mogą być celowo zniekształcone. c/ coraz bardziej skomplikowane zdarzenia gospodarcze stanowią trudność w ich prawidłowym rejestrowaniu w księgach rachunkowych, co wymusza konieczność ich badania, d/ badanie sprawozdań finansowych jest sposobem, w jaki jeden podmiot gospodarczy jest zapewniony przez inny podmiot o prawidłowości funkcjonowania podmiotu, który został poddany badaniu. Jak z tego wynika, sprawozdanie musi być dokumentem wiarygodnym. Nadanie sprawozdaniom finansowym atrybutu wiarygodności wymaga ich zbadania i wydania stosownej do wyników badania opinii. Temu celowi służy rewizja sprawozdań finansowych, którą można określić jako sprawdzenie lub zbadanie dokonane przez niezależnych biegłych rewidentów (ekspertów w zakresie rachunkowości) całości sprawozdań finansowych, zapisów księgowych oraz innej, pomocniczej ewidencji wewnątrz i na zewnątrz jednostki, co w sposób graficzny przedstawiono na rysunku: rewizja sprawozdań finansowych. 8

9 System rachunkowości podmiotu gospodarczego Rys. Rewizja sprawozdań finansowych. Prowadzenie ksiąg i dokonywanie zapisów księgowych Niezależny biegły rewident (audytor) Zasady rachunkowości Unormowania w zakresie rachunkowości Pracownicy rachunkowości Przygotowanie sprawozdań finansowych Badanie sprawozdań finansowych Propozycje niezbędnych korekt Pozostała ewidencja mająca wpływ na wydanie opinii przez rewidenta Wydanie opinii Sprawozdanie finansowe wraz z opinią Decydenci zewnętrzni Źródło: W. B. Meigs, O. R. Whittington, K. Pany, R. F. Meigs Principles of auditing, 9 th ed., IRWIN, Boston, 1989, s. 4; 9

10 W definicjach rewizji sprawozdań finansowych, zwraca się uwagę na jej systemowy charakter. W tym ujęciu, rewizja sprawozdań finansowych określana jest jako systemowe badanie, polegające na: a/ obiektywnym ustaleniu prawdziwości i ocenie danych o wynikach działalności gospodarczej oraz stanie finansowym i majątkowym badanej jednostki, zawartych w jej sprawozdaniu finansowym oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych, b/ określeniu stopnia zgodności zachodzącej między tymi stwierdzeniami a przyjętymi kryteriami ich oceny (np. zawartymi w przepisach ustawy o rachunkowości czy też w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości), c/zakomunikowaniu wyników tych badań zainteresowanym czytelnikom sprawozdania finansowego - w postaci opinii i uzupełniającego ją raportu. Analiza powyższej definicji rewizji sprawozdań finansowych oraz rysunku prowadzi do wniosku, iż określenie to jest szersze niż badanie sprawozdań finansowych. Rewizja sprawozdania finansowego obejmuje, bowiem nie tylko jego badanie, ale również propozycje niezbędnych korekt informacji w nim zawartych oraz wydanie opinii o jego wiarygodności wraz z uzupełniającym ją raportem. Badanie sprawozdania finansowego jest, zatem pojęciem węższym. Jest to obiektywne ustalenie prawdziwości i określenie stopnia zgodności z przyjętymi kryteriami oceny informacji przedstawionych w sprawozdaniu finansowym oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych. Z celu badania sprawozdania finansowego oraz z celu rewizji finansowej, a ścisłej - rewizji sprawozdań finansowych wynikają bezpośrednio ich funkcje. Badanie sprawozdania finansowego spełnia funkcję kontrolną polegającą na stwierdzeniu prawidłowości, rzetelności i jasności informacji przedstawionych w sprawozdaniu finansowym. Funkcja ta ma charakter pierwotny w stosunku do funkcji rewizji sprawozdań finansowych, którymi są: a/funkcja informacyjna - biegły rewident przekazuje zleceniodawcy szereg informacji za pośrednictwem opinii wraz z raportem, ewentualnie innych dokumentów, b/funkcja uwierzytelniająca - biegły rewident stwierdza poprawność sprawozdania finansowego lub wykazuje jego mankamenty. Mając na uwadze fakt, iż badanie sprawozdania finansowego jest zasadniczą częścią jego rewizji, funkcja kontrolna badania jest równocześnie funkcją rewizji. Natomiast funkcja informacyjna i uwierzytelniająca nie są funkcjami badania sprawozdań finansowych. Propozycje niezbędnych korekt spełniają funkcję informacyjną. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, podstawowym celem badania sprawozdania finansowego jest odpowiedź na pytanie czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i sytuację finansową oraz wynik finansowy podmiotu gospodarczego. Norma nr 1: Ogólne zasady badania rocznych sprawozdań finansowych określona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, stwierdza, że badanie ma na celu uzyskanie dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę przez podmiot uprawniony (działającego w jego imieniu biegłego rewidenta), czy księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonanych w nich zapisów, oraz sporządzone na podstawie ksiąg roczne sprawozdanie finansowe odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom określonym w ustawie o rachunkowości, to znaczy są prawidłowe, a sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy badanej jednostki. 10

11 Ustawa o rachunkowości określa, że badaniu sprawozdania finansowego podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność: 1) banków i zakładów ubezpieczeń, 2) jednostek działających na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, 3) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 4) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji, 5) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: a/ średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, b/ suma aktywów na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro, c/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro. Obowiązkowi badania podlegają także sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR. Badaniu podlegają także roczne sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych. Inne jednostki, sporządzające roczne sprawozdania finansowe mogą poddać je badaniu na zasadzie dobrowolności. 5. Proces badania (rewizji) sprawozdania finansowego. Badanie sprawozdania finansowego jest wykonywane przez biegłego rewidenta z wykorzystaniem procedur badania, które można podzielić na: a/ badania ogólne, b/ badania szczegółowe. Celem przeprowadzenia badań ogólnych jest między innymi: a/ poznanie podmiotu, jego specyfiki, b/ rozpoznanie sytuacji w jednostce, c/ zapoznanie się z kondycją ekonomiczno-finansową podmiotu, d/ zapoznanie się z dokumentacją dotycząca rachunkowości podmiotu, e/ poznanie systemu kontroli wewnętrznej. W celu osiągnięcia dostatecznej pewności, iż sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości przeprowadza się badania szczegółowe: a/ badania zgodności (pośrednie sprawdzenie wiarygodności), b/ badania wiarygodności (bezpośrednie sprawdzenie wiarygodności). Badania zgodności polegają na przeprowadzaniu testów w celu uzyskania dowodów badania stwierdzających prawidłowe zaprojektowanie oraz skuteczne działanie systemu księgowości i kontroli wewnętrznej jednostki gospodarczej. Jednostkowa nieprawidłowość wykryta w ramach tego badania określana jest mianem odchylenia, natomiast nieprawidłowość całkowita nazywana jest wskaźnikiem odchyleń. W wyniku badania zgodności biegły rewident potwierdza w sposób pośredni wiarygodność stwierdzeń zawartych w sprawozdaniu finansowym. Badania wiarygodności polegają na przeprowadzeniu testów w celu uzyskania dowodów badania stwierdzających wykrycie istotnych nieprawidłowości sprawozdania 11

12 finansowego. Jednostkowy błąd wykryty w ramach badania wiarygodności określany je mianem nieprawidłowości, natomiast całkowity błąd nazywany jest sumą nieprawidłowości. Poprzez badanie wiarygodności biegły rewident może zweryfikować poprawność stwierdzeń wykazanych w sprawozdaniu finansowym. W celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio dostatecznej pewności o wiarygodności sprawozdania finansowego biorąc pod uwagę aspekty badania i kolejne etapy badania, można wyróżnić następujące metody badania, które może stosować biegły rewident: 1) metodę systemową, 2) metodę analityczną, 3) metodę transakcyjną. Metoda systemowa ukierunkowana jest na pośrednie sprawdzenie wiarygodności (badanie zgodności), a więc sprawności działania wdrożonych przez badaną jednostkę gospodarczą procedur umożliwiających zbieranie, przetwarzanie, ewidencję i interpretację informacji tworzonych w systemie rachunkowości. Metody analityczna i transakcyjna umożliwiają bezpośrednie badanie wiarygodności stwierdzeń zawartych w sprawozdaniu finansowym. Metoda analityczna polega na analizie podstawowych, znaczących wskaźników ekonomicznych i trendów łącznie z badaniem wykrytych wahań wartości i zależności, które są niespójne z innymi informacjami lub różnią się od przewidywanych wielkości. Metoda transakcyjna ma na celu zbadanie zarejestrowanych w systemie finansowoksięgowym zdarzeń, w tym operacji gospodarczych -określonych mianem transakcji - na podstawie dokumentacji księgowej i pozaksięgowej oraz zastosowanych przez jednostkę gospodarczą zasad rachunkowości. Ze względu na wybór pozycji, które będą poddawane badaniu w zakresie badania zgodności systemu i organizacji rachunkowości oraz składających się na saldo konta lub grupę transakcji objętych badaniem wiarygodności wyróżnia się badanie metodą: 1) pełną, 2) wyrywkową, 3) selektywną. Badanie metodą pełną ma zastosowanie przede wszystkim do bezpośredniego badania wiarygodności i polega na objęciu badaniem całości, tj. 100% pozycji składających się na saldo konta lub grupę transakcji. Badanie tą metodą jest rzadko stosowane do badań zgodności (pośredniego badania wiarygodności). Badanie metodą pełną daje najdokładniejsze rezultaty, jednakże znacznie podnosi koszty badania i zabiera dużo czasu. Badanie wyrywkowe (próbkowanie) polega na przeprowadzeniu badania na mniej ni 100% pozycji składających się na saldo konta lub grupę transakcji. W ramach badania wyrywkowego badaniu poddaje się pojedyncze pozycje wybrane z określonej zbiorowość Zatem, badaniu zostaje poddana tzw. próbka. Wyniki procedur zastosowanych w ramach badania wyrywkowego są często rozciągnięte (ekstrapolowane) na cały badany zbiór. Metoda selektywna polega na sprawdzeniu wybranych pozycji, a więc nie obejmuje 100% pozycji składających się na saldo konta lub grupę transakcji. Nie jest to jednak metoda wyrywkowa. Wynika to z faktu, że uzyskanych wyników nie można poddać ekstrapolacji, czyli założyć, że dotyczą całego badanego zbioru. Pozycje nie wybrane metodą selektywną muszą zostać przeglądnięte, jeżeli stanowią pozycje istotne dla całości badania sprawozdania finansowego. 12

13 6. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego. Efektem końcowym badania przez biegłego rewidenta, sprawozdania finansowego jednostki, jest pisemna opinia i raport. Obydwa dokumenty powinny wynikać z zebranej i opracowanej w toku badania dokumentacji rewizyjnej. Opinia z badania sprawozdania finansowego powinna prezentować stanowisko biegłego rewidenta w następujących kwestiach: a/ czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, b/ czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi przez ustawę (o rachunkowości), c/ czy sprawozdanie finansowe jest zgodne co do treści i formy z obowiązującymi podmiot przepisami prawa, statutem lub umową, d/ czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia wszystkie istotne dla oceny podmiotu informacje. Dodatkowo, w opinii biegły rewident powinien wskazać na wszystkie stwierdzone w toku badania zagrożenia dla kontynuowania przez podmiot zagrożenia. Biegły rewident może wydać o badanym sprawozdaniu finansowym, jedną z czterech opinii: 1. opinię bez zastrzeżeń, 2. opinię bez zastrzeżeń, ale z objaśnieniami, 3. opinię zastrzeżeniami, 4. opinię negatywną. Możliwa jest również sytuacja,że rewident zrzeknie się wydania opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. Taka sytuacja będzie miała miejsce, kiedy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej sformułowanie. Patrz: opinia biegłego rewidenta przykład. 13

14 Opinia biegłego rewidenta dla Sp. z o. o. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego.. Sp. z o. o. (zwanej dalej Spółką ) z siedzibą w Warszawie przy ulicy.., obejmującego: (a) (b) (c) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,69 zł; rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący stratę netto w kwocie ,60 zł; informację dodatkową. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania. Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (a) (b) przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami); norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów i zapisów księgowych potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii. Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: (a) (b) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości określonymi w powołanej wyżej ustawie; jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz Umową Spółki; (c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2004 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. 14

15 Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego stanowi szczegółowe uzasadnienie wydanej opinii. Powinien on zawierać: a/ ogólną charakterystykę badanej jednostki, b/ oświadczenie stwierdzające, że otrzymał od jednostki wszystkie żądane informacje, wyjaśnienia i oświadczenia, c/ ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości i działania powiązanej z nim kontroli wewnętrznej, d/ charakterystykę pozycji (lub grupy pozycji) sprawozdania finansowego, jeśli biegły rewident uzna, że wymagają one omówienia, e/ przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, ze wskazaniem zjawisk (zdarzeń, tendencji), które w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, w istotny sposób wpływają negatywnie na tę sytuację, a przede wszystkim zagrażają kontynuacji działalności przez jednostkę. Patrz: raport biegłego rewidenta przykład. Po zbadaniu, sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organa zatwierdzający, tj. organ, który z mocy obowiązujących jednostkę przepisów prawa, statutu, umowy, lub prawa własności jest uprawniony do tego typu działań. W spółce akcyjnej, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółdzielni takim organem jest walne zgromadzenie, odpowiednio akcjonariuszy, udziałowców i członków. Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz decyzją organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale zysku lub pokryciu straty jest składane we właściwym rejestrze sądowym. W przypadku podmiotów, zobligowanych przepisami prawa do badania sprawozdania finansowego, sprawozdanie to z opinią biegłego rewidenta i odpisem uchwały lub postanowieniem organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale zysku (lub pokrycia straty) powinno być opublikowane w Monitorze Polskim B. Wreszcie, sprawozdanie finansowe i powyższe uchwały (lub postanowieni) powinny być przekazane do właściwego urzędu skarbowego. 15

Organizacja rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości DR KATARZYNA TRZPIOŁA

Organizacja rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości DR KATARZYNA TRZPIOŁA Organizacja rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości DR KATARZYNA TRZPIOŁA Nie ma dobrej, wiarygodnej informacji bez uwzględnienia wszelkich innych przepisów prawa, postanowień umownych i regulacji

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac. Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. związanych z zamknięciem roku

Harmonogram prac. Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. związanych z zamknięciem roku Harmonogram prac Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku związanych z zamknięciem roku IV kwartał 2009r. art.66 ust.4 i5 Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Wyboru podmiotu do badania

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego. za okres od r. do r. SANWIL.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego. za okres od r. do r. SANWIL. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. SANWIL Spółka Akcyjna Przemyśl, ul. Lwowska 52 Biuro Usług Finansowo-Księgowych GWARANT

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

Sporządzone sprawozdanie finansowe i co dalej. częśd 1

Sporządzone sprawozdanie finansowe i co dalej. częśd 1 26 kwietnia 2010 r. Sporządzone sprawozdanie finansowe i co dalej. częśd 1 dr Katarzyna Trzpioła, UW Sprawozdanie finansowe Sprawozdania poddawane badaniu 1) banków oraz zakładów ubezpieczeo, 2) jednostek

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MAGISTERSKIE STUDIA FINANSÓW, RACHUNKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ

MAGISTERSKIE STUDIA FINANSÓW, RACHUNKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ MAGISTERSKIE STUDIA FINANSÓW, RACHUNKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ rok akademicki 2014/2015 AUDYT Dr Małgorzata Winter Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski SPRAWOZDANIE FINANSOWE KLASYFIKACJA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik Księgowego

Niezbędnik Księgowego Niezbędnik Księgowego Wskaźniki i stawki I kwartał 2014 r. styczeń 2014 r. Jednostki dominujące, które mogą zrezygnować ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MONNARI TRADE S.A. ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 55 z 64 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1)

Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA WSTĘP RACHUNKOWOŚĆ Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej w określonym czasie; Rachunkowość dzieli się na finansową

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław.

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, 53-650 Wrocław. II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego

Bardziej szczegółowo

TXM S.A. ANDRYCHÓW, UL. KRAKOWSKA 140A SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

TXM S.A. ANDRYCHÓW, UL. KRAKOWSKA 140A SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ANDRYCHÓW, UL. KRAKOWSKA 140A SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.315.596,03 zł;

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.315.596,03 zł; Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Rady i Zarządu Fundacji Happy Kids Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fundacji Happy Kids (zwanej dalej Fundacją ) z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Dla... Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego...

Dla... Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego... Załącznik nr 4 do uchwały Nr 913/22a/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej Przykład opinii biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ /Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ Maj, 2016 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 (od

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Rady Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia w Warszawie, ul. Bracka 20A Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2012 1. Przeprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2016 (5003) poz

MSIG 118/2016 (5003) poz Poz. 15605. Przedsiębiorstwo Prywatne w Siedlcach. [BMSiG-14518/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Prywatne z siedzibą w Siedlcach, ul.brzeska 102A,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, tj. okres od do r.

SPRAWOZDANIE. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, tj. okres od do r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 25 czerwca 2012 r. SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej Spółki Grupa Konsultingowo- Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z wykonywania nadzoru na działalnością Spółki

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 12 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730 Poz. 6730. Firma ADAM S w Baranowie. [BMSiG-6453/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Firma ADAM S 62-071 Przeźmierowo, Baranowo, ul. Nowina 20 tel. (061) 650

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania

Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania RACHUNKOWOŚĆ Marta Cyganik dyrektor Działu Usług Księgowych we Wrocławiu, Baker Tilly Poland Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania W życiu większości księgowych jesień to nie tylko czas szarlotki

Bardziej szczegółowo

Dla Akcjonariuszy LSI SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Dla Akcjonariuszy LSI SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.01.2007 DO 30.06.2007 Dla Akcjonariuszy LSI SOFTWARE

Bardziej szczegółowo

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej jednostki dominującej Travelplanet.pl S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAINBOW TOURS S.A. ŁÓDŹ, ULICA PIOTRKOWSKA 270 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

RAINBOW TOURS S.A. ŁÓDŹ, ULICA PIOTRKOWSKA 270 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, ULICA PIOTRKOWSKA 270 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

dotycząca sprawozdania finansowego

dotycząca sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za 01.01.2016 31.12.2016 21 marca 2017 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

(b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące dochody całkowite w kwocie tyś.

(b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujące dochody całkowite w kwocie tyś. PrlcewaterhouseCoopers Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 46 40018 Katowice, Polska Telefon +48 (0) 32 604 0200 Faks +48 (0) 32 604 0300 www.pwc.com/pl Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 79 z 88 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna (Spółka)

Bardziej szczegółowo

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A.

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A. UL. DŁUGA 16A/23 53-658 WROCŁAW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA LUG S.A. Zielonej Górze. z siedzibą w. dotyczące badania sprawozdania finansowego

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA LUG S.A. Zielonej Górze. z siedzibą w. dotyczące badania sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotyczące badania sprawozdania finansowego LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2015 r. Opinia zawiera 2 strony

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU MAK DOM SP. Z O.O. ul. Nowa 23 STARA IWICZNA 05-500 Piaseczno OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Opinia Niezależnego

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Opinia niezależnego biegłego rewidenta nnas Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Można syntetycznie ująć, że dla realizacji celu biegły rewident powinien zbadać czy: - aktywa istnieją, - ujęto w księgach wszystkie transakcje,

Można syntetycznie ująć, że dla realizacji celu biegły rewident powinien zbadać czy: - aktywa istnieją, - ujęto w księgach wszystkie transakcje, Biegły bada, czy sprawozdanie jest wiarygodne - w tym celu musi uzyskać dowody badania stwierdzające: kompletność, dokładność, poprawność, rozgraniczenie w czasie, poprawność wyceny do bilansu, właściwe

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Dane porównywalne w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Dane porównywalne w śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk Zarówno Ustawa o rachunkowości, jak i MSR 34 nie określają, które jednostki powinny sporządzać i publikować śródroczne sprawozdania finansowe, ani jak często powinny to czynić. Sprawozdania finansowe sporządzane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

Spis treści T E M A T Strona

Spis treści T E M A T Strona Spis treści T E M A T Strona 1 2 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Klauzula weryfikacji Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Nordea Bank Polska S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Nordea Bank Polska S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

ATM Grupa Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

ATM Grupa Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Informacje ogólne ATM Grupa Spółka Akcyjna ( Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Al. Jana Pawła II 19 00-854 Warszawa Polska Tel: +48 22 511 08 11 Fax: +48 22 511 08 13 www.deloitte.com/pl OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok. krok po kroku

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok. krok po kroku Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2015 rok krok po kroku Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Justyna Jóźwiak Redaktor prowadzący: Marta Grabowska-Peda ISBN: 978-83-269-4706-3

Bardziej szczegółowo

ARCUS Spółka Akcyjna

ARCUS Spółka Akcyjna ARCUS Spółka Akcyjna www.arcus.pl Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Arcus S.A. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Dane indentyfikacyjne jednostki: Nazwa: Stowarzyszenie Dla Ziemi Siedziba: Bratnik 5,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu jednostkowego za I kwartał 2006 r.

Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu jednostkowego za I kwartał 2006 r. Załącznik nr 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu jednostkowego za I kwartał 2006 r. Podstawy formalne sporządzania sprawozdań finansowych Na mocy uchwały nr 10/2005 podjętej w dniu

Bardziej szczegółowo