Przedmiot: Rewizja finansowa oraz audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiot: Rewizja finansowa oraz audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie."

Transkrypt

1 Przedmiot: Rewizja finansowa oraz audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Wykład: Ogólna charakterystyka i rewizja sprawozdań finansowych. 1. Istota sprawozdań finansowych. Sprawozdawczość podmiotu gospodarczego stanowi system, który dotyczy wszystkich sprawozdań, które są sporządzane przez podmiot gospodarczy. Najczęściej przyjmują one postać zestawień liczbowych, za ustalone okresy sprawozdawcze. Zawierają one dane liczbowe charakteryzujące zasoby, działalność i jej rezultaty Każde sprawozdanie posiada określony zakres tematyczny, sposób prezentacji i grupowania danych liczbowych. Z punktu widzenia przedmiotu sprawozdania, możemy podzielić je na: A/ sprawozdania rzeczowe są to sprawozdania, które zawierają dane liczbowe opisujące działalność podmiotu gospodarczego oraz mierniki wyrażone w jednostkach naturalnych; źródłem danych dla tego typu sprawozdań są ewidencja operatywna i statystyka przedsiębiorstwa; B/ sprawozdania finansowe zawierają one informacje, wyrażone w jednostkach wartościowych, dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego oraz wyników przez nią osiągniętych; źródłem danych dla sprawozdań finansowych są ewidencja księgowa i kalkulacja. Sprawozdawczość finansowa stanowi integralną część rachunkowości, ponieważ sprawozdanie finansowe jest finalnym produktem przetwarzania danych w systemie rachunkowości. Można wyróżnić następujące rodzaje sprawozdań finansowych: 1) ze względu na obowiązek sporządzania: a/ sprawozdania obligatoryjne, b/ sprawozdania fakultatywne, 2) ze względu na adresatów: a/ sprawozdania zewnętrzne, b/ sprawozdania wewnętrzne, 3) ze względu na częstotliwość sporządzania: a/ sprawozdania operatywne, b/ sprawozdania okresowe, c/ sprawozdania sporadyczne. 2. Znaczenie sprawozdań finansowych. Każdy podmiot zainteresowany działalnością danej jednostki gospodarczej, potrzebuje różnych informacji dotyczących tej jednostki dla podjęcia określonych decyzji. Potencjalny inwestor szuka odpowiedzi na pytanie, czy kupić akcje określonej spółki giełdowej. Bank, w którym klient (podmiot gospodarczy) złożył wniosek o udzielenie kredytu, szuka odpowiedzi na pytanie, czy klient posiada zdolność kredytową? Właściciele firmy muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, czy i jak podzielić wygospodarowany przez przedsiębiorstwo zysk. 1

2 Przyszły inwestor, bank i właściciele firmy potrzebują możliwie jak najbardziej kompletnej, pełnej informacji, na podstawie której podejmą określoną decyzję. Decyzja będzie tym trafniejsza, im informacja będzie bardziej kompletna i wiarygodna. Warto przy tym zwrócić uwagę, że te decyzje dotyczą przyszłości. Potencjalny inwestor na podstawie posiadanych informacji, kupi akcje konkretnej firmy, po to, aby w przyszłości zarobić na wzroście ich ceny. Bank podejmie udzieli kredytu, jeśli dojdzie do wniosku, że firma będzie w stanie w przyszłości spłacać zaciągnięty kredyt. Właściciele pozostawią cały zysk w przedsiębiorstwie, jeśli dojdą d o wniosku, że pozwoli to zrealizować w przyszłości pewne działania, które podniosą wartość firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnych czasach oznacza zarządzanie przyszłością a ono wiąże się z zarządzaniem informacją. Dotyczy to również zarządzania finansami jednostki gospodarczej, polegającym na sterowaniu pozyskiwaniem źródeł finansowania działalności firmy oraz lokowaniu ich w składnikach majątkowych w sposób pozwalający na realizację strategicznego celu, jakim jest maksymalizowanie korzyści przypadających udziałowcom (właścicielom) firmy. (W. Bień Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. SKwP, warszawa, 1992, s.8). Informacje powinny umożliwiać podejmowanie decyzji dotyczących celów przedsiębiorstwa, sterowania nimi oraz sterowania procesem ich realizacji. Z punktu widzenia właścicieli firmy celem wszystkich podejmowanych decyzji jest maksymalizowanie wartości rynkowej podmiotu gospodarczego. Z punktu widzenia zarządzających, celem działalności jest przede wszystkim przetrwanie podmiotu. Cel podstawowy nie wyklucza występowania celów cząstkowych, na przykład takich jak: a/ zysk (kryterium rentowności i efektywności działania), b/ płynność finansowa (kryterium wypłacalności), c/ majątek własny i źródła finansowania (kryterium bezpieczeństwa i niezależności) Podstawowym celem sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki gospodarcze jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych uprawnionych podmiotów. Cel ten wiąże się bezpośrednio z celem systemu rachunkowości jednostki gospodarczej. Zasadniczy cel sprawozdawczości finansowej wynika z regulacji prawa bilansowego, znajdujących się w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z art. 4, ust.1 ustawy, jednostka gospodarcza ma obowiązek rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego przy stosowaniu określonych zasad rachunkowości. Sprawozdanie finansowe jest podstawowym źródłem informacji na ten temat, ponieważ mówi o: a/ efektach działalności jednostki gospodarczej, b/ jej kondycji ekonomiczno-finansowej, c/ perspektywach na przyszłość. Niektóre sprawozdania finansowe prezentują obraz działalności jednostki na dany moment czasu. Inne pokazują zmiany, jakie miały miejsce w określonym przedziale czasu. Z tego punktu widzenia, sprawozdanie finansowe stanowi podstawę do oceny tego co wydarzyło się w firmie w przeszłości. Ale jednocześnie stanowi ono podstawę do przewidywania tego, co może mieć miejsce w przyszłości. Tak więc stanowi źródło informacji niezbędnej do zarządzania przyszłością firmy. W zarządzaniu przedsiębiorstwem, sprawozdanie finansowe można wykorzystać do: a/ analizy efektywności gospodarowania (rentowności), b/ analizy sytuacji majątkowej i finansowej, c/ analizy sytuacji kapitałowo majątkowej, d/ analizy zdolności płatniczej. 2

3 Sprawozdania finansowe zaspakajają wielorakie potrzeby informacyjne różnych użytkowników. Można wymienić następujące, najważniejsze decyzje i oceny przez nich podejmowane: 1) decyzje dotyczące utrzymania lub zbycia inwestycji, 2) ocena sposobu zarządzania i ochrony majątku przez kierownictwo podmiotu oraz jego odpowiedzialności, 3) ocena zdolności firmy do wypłacania wynagrodzeń i realizacji innych świadczeń na rzecz osób w niej zatrudnionych, 4) ocena zabezpieczenia kredytów i pożyczek zaciągniętych przez podmiot, 5) ustalenie wysokości zysku do podziału i dywidend, 6) określenie polityki podatkowej, 7) przygotowanie i wykorzystanie danych statystycznych na temat dochodu narodowego, 8) regulacja działalności firmy. Ponadto, sprawozdania finansowe mogą być wykorzystywane przez jednostki wewnętrzne przedsiębiorstwa, z uwagi na fakt, że: a/ stanowią podstawę do badań analitycznych, b/ są wykorzystywane jako raporty menedżerów o rezultatach działalności, c/ zawierają miary stosowane w rachunkowości, d/ zawierają sygnały wczesnego ostrzegania, e/ pozwalają na predykcję zjawisk finansowych. Bardzo duża przydatność sprawozdań finansowych dla różnych podmiotów zainteresowanych działalnością przedsiębiorstwa wynika głównie z tego, że sprawozdania te zawierają całościowe ujęcie obrazu przedsiębiorstwa. Nie są one sporządzane na bieżąco. Ale ich okresowe generowanie, ze względu na szeroki zasięg i wymierne ujęcie różnych zjawisk i procesów zachodzących w podmiocie gospodarczym, tworzy przesłanki do oceny efektywności podejmowanych przez kierownictwo decyzji. 3. Elementy sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe jest końcowym efektem procesu przetwarzania informacji w systemie rachunkowości. Zakres podmiotowy i przedmiotowy sprawozdania finansowego oraz zasady jego sporządzania zostały określone w ustawie o rachunkowości. Ustawa o rachunkowości nakłada na jednostki prowadzące i zamierzające kontynuować działalność gospodarczą obowiązek sporządzania na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Sprawozdanie sporządza się w języku polskim oraz w walucie polskiej. Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego mają następujące jednostki (podmioty): a/ spółki prawa handlowego, b/ spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie i osoby fizyczne, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro, c/ jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego, prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej lub przepisów dotyczących funduszy emerytalnych, d/ gminy, powiaty, województwa lub ich związki oraz: państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe, państwowe fundusze celowe; e/ jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej za wyjątkiem spółek wymienionych w punkcie a/ i b/; f/ zagraniczne jednostki organizacyjne prowadzące działalność na terytorium Polski, 3

4 g/ jednostki, które nie zostały wymienione wyżej, jeśli otrzymują na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych od początku roku obrotowego, w którym dotacje i subwencje zostały im przyznane. Zgodnie z ustawą, sprawozdanie finansowe dla wszystkich podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym obejmuje: a/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b/ bilans, c/ rachunek zysków i strat, d/ dodatkowe informacje i objaśnienia. Ponadto, podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdania finansowego, tj: 1) banki i zakłady ubezpieczeń, 2) jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, 3) jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 4) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji, 5) pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: a/ średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, b/ suma aktywów na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro, c/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro, sporządzają dodatkowo: - zestawienie zmian w kapitale własnym, - rachunek przepływów pieniężnych. Należy dodać, że: a/ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, b/ spółki akcyjne, c/ spółki komandytowo-akcyjne, d/ towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, e/ spółdzielnie, f/ przedsiębiorstwa państwowe, g/ inne jednostki zobowiązane odrębnymi przepisami, mają obowiązek dołączenia do sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności podmiotu. Tak więc, w najszerszym ujęciu, sprawozdanie finansowe obejmuje następujące elementy: a/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b/ bilans, c/ rachunek zysków i strat, d/ zestawienie zmian w kapitale własnym, e/ rachunek przepływów pieniężnych, f/ dodatkowe informacje i objaśnienia, oraz dodatkowo, g/ sprawozdanie z działalności jednostki. Ustawa o rachunkowości wyróżnia trzy rodzaje jednostek, które różnią się charakterem prowadzonej działalności: A/ banki/ 4

5 B/ zakłady ubezpieczeń, C/ pozostałe jednostki. Wzory poszczególnych elementów sprawozdania finansowego są dostosowane do specyfiki ich działalności i są zamieszczone w załącznikach do ustawy. Zawartość merytoryczna poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Patrz: sprawozdanie 2009, wzory dokumentów. 1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Zawiera ono przede wszystkim opis przyjętych przez jednostkę zasad rachunkowości, w tym metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa o rachunkowości pozostawia jednostce prawo wyboru oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego. 2.Bilans. Jest to zestawienie składników majątkowych (aktywa) i źródeł ich finansowania (pasywa) w podziale na pozycje krótkoterminowe i długoterminowe, sporządzone na ostatni dzień danego i poprzedniego roku obrotowego. 3.Rachunek zysków i strat. Rachunek zysków i strat jest zestawieniem osiągniętych, w danym roku obrotowym, przychodów ustalonych zgodnie z zasadą memoriałową i wszystkich kosztów, poniesionych w danym roku obrotowym, współmiernych do ustalonych przychodów. Może być sporządzany w jednym z dwóch wariantów: kalkulacyjnym lub porównawczym. 4.Zestawienie zmian kapitale własnym. Obejmuje ono informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. 5.Rachunek przepływów pieniężnych. Zawiera informacje o zmianach stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, jakie nastąpiły w jednostce w roku obrotowym. Może być sporządzany metodą bezpośrednią lub pośrednią. 6.Dodatkowe informacje i objaśnienia Informacja dodatkowa powinna zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową a także wynik finansowy jednostki. 7. Sprawozdanie z działalności jednostki. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno zawierać istotne informacje, które wywierają wpływ na funkcjonowanie jednostki w przeszłości i w przyszłości. Informuje o działaniach przeszłych, dokonując oceny celowości, efektywności i racjonalności podejmowanych i realizowanych w okresie sprawozdawczym decyzji kierownictwa jednostki. Sprawozdanie powinno: a/ przedstawiać aktualną i przyszłą sytuację majątkową i finansową jednostki, b/ określać kierunki jej rozwoju, c/ prezentować informację o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju, d/ oceniać silne i słabe strony oraz zagrożenia i szanse występujące wewnątrz jednostki i w jej otoczeniu, e/ przedstawiać informację o przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym. Sprawozdanie to ma charakter opisowy. Powinno być sporządzone w języku polskim. 5

6 Poszczególne elementy sprawozdania finansowego nie należy traktować jako odrębnych, niezależnych od siebie części sprawozdania. Są one bowiem ze sobą wzajemnie powiązane i tworzą wewnętrznie spójną całość. Powiązania między podstawowymi składnikami sprawozdania finansowego mają swoje odzwierciedlenie w zgodności rachunkowej określonych pozycji tych składowych: A/ wynik finansowy netto wynikający z rachunku zysków i strat jest zgodny z wynikiem finansowym netto roku obrotowego uwidocznionym w bilansie, B/ saldo środków pieniężnych wykazywane na koniec okresu w rachunku przepływów pieniężnych jest zgodne z saldem końcowym kont środków pieniężnych w bilansie, C/ wielkość kapitałów własnych na koniec roku obrotowego wynikająca z zestawienia zmian w kapitale własnym odpowiada wielkości kapitału uwidocznionej w bilansie na koniec roku obrotowego. Wewnętrzne powiązania między elementami sprawozdania finansowego pokazuje schemat. 6

7 Schemat. Wewnętrzne powiązania między elementami sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Sprawozdanie z działalności jednostki Rachunek przepływów pieniężnych Środki pieniężne na koniec i początek okresu Bilans Aktywa Pasywa Środki Pieniężne Kapitały własne w tym: wynik finansowy Zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał własny na początek okresu zmiany i na koniec okresu Rachunek zysków i strat Suma aktywów Suma pasywów Zysk Strata Dodatkowe informacje i objaśnienia Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o rachunkowości 7

8 Sprawozdania finansowe, sporządzane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości stanowią podstawę do opracowania sprawozdań statystycznych, takich jak: a/ sprawozdanie F-02; jest to roczne sprawozdanie finansowe obejmujące bilans i rachunek zysków i strat, b/ sprawozdanie F-01; jest to kwartalne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. Obowiązek sporządzania tych sprawozdań wynika z odpowiedniego rozporządzenia Prezesa GUS. 4. Cele i zakres badania (rewizji) sprawozdań finansowych. Bardzo ważnym elementem procesu związanego z rocznym sprawozdaniem finansowym jest badanie tego sprawozdania. Ma to podstawowe znaczenie dla jakości informacji zawartych w sprawozdaniu. Potrzeba przeprowadzania badania sprawozdania finansowego jednostek wynika z następujących przesłanek: a/ występuje coraz większe zapotrzebowanie na informacje o sytuacji finansowej i majątkowej oraz wynikach osiągniętych przez jednostki, b/ dane zawarte w sprawozdaniach finansowych mogą zwierać błędy a nawet mogą być celowo zniekształcone. c/ coraz bardziej skomplikowane zdarzenia gospodarcze stanowią trudność w ich prawidłowym rejestrowaniu w księgach rachunkowych, co wymusza konieczność ich badania, d/ badanie sprawozdań finansowych jest sposobem, w jaki jeden podmiot gospodarczy jest zapewniony przez inny podmiot o prawidłowości funkcjonowania podmiotu, który został poddany badaniu. Jak z tego wynika, sprawozdanie musi być dokumentem wiarygodnym. Nadanie sprawozdaniom finansowym atrybutu wiarygodności wymaga ich zbadania i wydania stosownej do wyników badania opinii. Temu celowi służy rewizja sprawozdań finansowych, którą można określić jako sprawdzenie lub zbadanie dokonane przez niezależnych biegłych rewidentów (ekspertów w zakresie rachunkowości) całości sprawozdań finansowych, zapisów księgowych oraz innej, pomocniczej ewidencji wewnątrz i na zewnątrz jednostki, co w sposób graficzny przedstawiono na rysunku: rewizja sprawozdań finansowych. 8

9 System rachunkowości podmiotu gospodarczego Rys. Rewizja sprawozdań finansowych. Prowadzenie ksiąg i dokonywanie zapisów księgowych Niezależny biegły rewident (audytor) Zasady rachunkowości Unormowania w zakresie rachunkowości Pracownicy rachunkowości Przygotowanie sprawozdań finansowych Badanie sprawozdań finansowych Propozycje niezbędnych korekt Pozostała ewidencja mająca wpływ na wydanie opinii przez rewidenta Wydanie opinii Sprawozdanie finansowe wraz z opinią Decydenci zewnętrzni Źródło: W. B. Meigs, O. R. Whittington, K. Pany, R. F. Meigs Principles of auditing, 9 th ed., IRWIN, Boston, 1989, s. 4; 9

10 W definicjach rewizji sprawozdań finansowych, zwraca się uwagę na jej systemowy charakter. W tym ujęciu, rewizja sprawozdań finansowych określana jest jako systemowe badanie, polegające na: a/ obiektywnym ustaleniu prawdziwości i ocenie danych o wynikach działalności gospodarczej oraz stanie finansowym i majątkowym badanej jednostki, zawartych w jej sprawozdaniu finansowym oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych, b/ określeniu stopnia zgodności zachodzącej między tymi stwierdzeniami a przyjętymi kryteriami ich oceny (np. zawartymi w przepisach ustawy o rachunkowości czy też w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości), c/zakomunikowaniu wyników tych badań zainteresowanym czytelnikom sprawozdania finansowego - w postaci opinii i uzupełniającego ją raportu. Analiza powyższej definicji rewizji sprawozdań finansowych oraz rysunku prowadzi do wniosku, iż określenie to jest szersze niż badanie sprawozdań finansowych. Rewizja sprawozdania finansowego obejmuje, bowiem nie tylko jego badanie, ale również propozycje niezbędnych korekt informacji w nim zawartych oraz wydanie opinii o jego wiarygodności wraz z uzupełniającym ją raportem. Badanie sprawozdania finansowego jest, zatem pojęciem węższym. Jest to obiektywne ustalenie prawdziwości i określenie stopnia zgodności z przyjętymi kryteriami oceny informacji przedstawionych w sprawozdaniu finansowym oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych. Z celu badania sprawozdania finansowego oraz z celu rewizji finansowej, a ścisłej - rewizji sprawozdań finansowych wynikają bezpośrednio ich funkcje. Badanie sprawozdania finansowego spełnia funkcję kontrolną polegającą na stwierdzeniu prawidłowości, rzetelności i jasności informacji przedstawionych w sprawozdaniu finansowym. Funkcja ta ma charakter pierwotny w stosunku do funkcji rewizji sprawozdań finansowych, którymi są: a/funkcja informacyjna - biegły rewident przekazuje zleceniodawcy szereg informacji za pośrednictwem opinii wraz z raportem, ewentualnie innych dokumentów, b/funkcja uwierzytelniająca - biegły rewident stwierdza poprawność sprawozdania finansowego lub wykazuje jego mankamenty. Mając na uwadze fakt, iż badanie sprawozdania finansowego jest zasadniczą częścią jego rewizji, funkcja kontrolna badania jest równocześnie funkcją rewizji. Natomiast funkcja informacyjna i uwierzytelniająca nie są funkcjami badania sprawozdań finansowych. Propozycje niezbędnych korekt spełniają funkcję informacyjną. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, podstawowym celem badania sprawozdania finansowego jest odpowiedź na pytanie czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i sytuację finansową oraz wynik finansowy podmiotu gospodarczego. Norma nr 1: Ogólne zasady badania rocznych sprawozdań finansowych określona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, stwierdza, że badanie ma na celu uzyskanie dowodów pozwalających z dostateczną pewnością na jednoznaczną ocenę przez podmiot uprawniony (działającego w jego imieniu biegłego rewidenta), czy księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonanych w nich zapisów, oraz sporządzone na podstawie ksiąg roczne sprawozdanie finansowe odpowiadają we wszystkich istotnych aspektach wymogom określonym w ustawie o rachunkowości, to znaczy są prawidłowe, a sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy badanej jednostki. 10

11 Ustawa o rachunkowości określa, że badaniu sprawozdania finansowego podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność: 1) banków i zakładów ubezpieczeń, 2) jednostek działających na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, 3) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 4) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji, 5) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: a/ średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, b/ suma aktywów na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro, c/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro. Obowiązkowi badania podlegają także sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR. Badaniu podlegają także roczne sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych. Inne jednostki, sporządzające roczne sprawozdania finansowe mogą poddać je badaniu na zasadzie dobrowolności. 5. Proces badania (rewizji) sprawozdania finansowego. Badanie sprawozdania finansowego jest wykonywane przez biegłego rewidenta z wykorzystaniem procedur badania, które można podzielić na: a/ badania ogólne, b/ badania szczegółowe. Celem przeprowadzenia badań ogólnych jest między innymi: a/ poznanie podmiotu, jego specyfiki, b/ rozpoznanie sytuacji w jednostce, c/ zapoznanie się z kondycją ekonomiczno-finansową podmiotu, d/ zapoznanie się z dokumentacją dotycząca rachunkowości podmiotu, e/ poznanie systemu kontroli wewnętrznej. W celu osiągnięcia dostatecznej pewności, iż sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości przeprowadza się badania szczegółowe: a/ badania zgodności (pośrednie sprawdzenie wiarygodności), b/ badania wiarygodności (bezpośrednie sprawdzenie wiarygodności). Badania zgodności polegają na przeprowadzaniu testów w celu uzyskania dowodów badania stwierdzających prawidłowe zaprojektowanie oraz skuteczne działanie systemu księgowości i kontroli wewnętrznej jednostki gospodarczej. Jednostkowa nieprawidłowość wykryta w ramach tego badania określana jest mianem odchylenia, natomiast nieprawidłowość całkowita nazywana jest wskaźnikiem odchyleń. W wyniku badania zgodności biegły rewident potwierdza w sposób pośredni wiarygodność stwierdzeń zawartych w sprawozdaniu finansowym. Badania wiarygodności polegają na przeprowadzeniu testów w celu uzyskania dowodów badania stwierdzających wykrycie istotnych nieprawidłowości sprawozdania 11

12 finansowego. Jednostkowy błąd wykryty w ramach badania wiarygodności określany je mianem nieprawidłowości, natomiast całkowity błąd nazywany jest sumą nieprawidłowości. Poprzez badanie wiarygodności biegły rewident może zweryfikować poprawność stwierdzeń wykazanych w sprawozdaniu finansowym. W celu uzyskania bezpośrednio lub pośrednio dostatecznej pewności o wiarygodności sprawozdania finansowego biorąc pod uwagę aspekty badania i kolejne etapy badania, można wyróżnić następujące metody badania, które może stosować biegły rewident: 1) metodę systemową, 2) metodę analityczną, 3) metodę transakcyjną. Metoda systemowa ukierunkowana jest na pośrednie sprawdzenie wiarygodności (badanie zgodności), a więc sprawności działania wdrożonych przez badaną jednostkę gospodarczą procedur umożliwiających zbieranie, przetwarzanie, ewidencję i interpretację informacji tworzonych w systemie rachunkowości. Metody analityczna i transakcyjna umożliwiają bezpośrednie badanie wiarygodności stwierdzeń zawartych w sprawozdaniu finansowym. Metoda analityczna polega na analizie podstawowych, znaczących wskaźników ekonomicznych i trendów łącznie z badaniem wykrytych wahań wartości i zależności, które są niespójne z innymi informacjami lub różnią się od przewidywanych wielkości. Metoda transakcyjna ma na celu zbadanie zarejestrowanych w systemie finansowoksięgowym zdarzeń, w tym operacji gospodarczych -określonych mianem transakcji - na podstawie dokumentacji księgowej i pozaksięgowej oraz zastosowanych przez jednostkę gospodarczą zasad rachunkowości. Ze względu na wybór pozycji, które będą poddawane badaniu w zakresie badania zgodności systemu i organizacji rachunkowości oraz składających się na saldo konta lub grupę transakcji objętych badaniem wiarygodności wyróżnia się badanie metodą: 1) pełną, 2) wyrywkową, 3) selektywną. Badanie metodą pełną ma zastosowanie przede wszystkim do bezpośredniego badania wiarygodności i polega na objęciu badaniem całości, tj. 100% pozycji składających się na saldo konta lub grupę transakcji. Badanie tą metodą jest rzadko stosowane do badań zgodności (pośredniego badania wiarygodności). Badanie metodą pełną daje najdokładniejsze rezultaty, jednakże znacznie podnosi koszty badania i zabiera dużo czasu. Badanie wyrywkowe (próbkowanie) polega na przeprowadzeniu badania na mniej ni 100% pozycji składających się na saldo konta lub grupę transakcji. W ramach badania wyrywkowego badaniu poddaje się pojedyncze pozycje wybrane z określonej zbiorowość Zatem, badaniu zostaje poddana tzw. próbka. Wyniki procedur zastosowanych w ramach badania wyrywkowego są często rozciągnięte (ekstrapolowane) na cały badany zbiór. Metoda selektywna polega na sprawdzeniu wybranych pozycji, a więc nie obejmuje 100% pozycji składających się na saldo konta lub grupę transakcji. Nie jest to jednak metoda wyrywkowa. Wynika to z faktu, że uzyskanych wyników nie można poddać ekstrapolacji, czyli założyć, że dotyczą całego badanego zbioru. Pozycje nie wybrane metodą selektywną muszą zostać przeglądnięte, jeżeli stanowią pozycje istotne dla całości badania sprawozdania finansowego. 12

13 6. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego. Efektem końcowym badania przez biegłego rewidenta, sprawozdania finansowego jednostki, jest pisemna opinia i raport. Obydwa dokumenty powinny wynikać z zebranej i opracowanej w toku badania dokumentacji rewizyjnej. Opinia z badania sprawozdania finansowego powinna prezentować stanowisko biegłego rewidenta w następujących kwestiach: a/ czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, b/ czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi przez ustawę (o rachunkowości), c/ czy sprawozdanie finansowe jest zgodne co do treści i formy z obowiązującymi podmiot przepisami prawa, statutem lub umową, d/ czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia wszystkie istotne dla oceny podmiotu informacje. Dodatkowo, w opinii biegły rewident powinien wskazać na wszystkie stwierdzone w toku badania zagrożenia dla kontynuowania przez podmiot zagrożenia. Biegły rewident może wydać o badanym sprawozdaniu finansowym, jedną z czterech opinii: 1. opinię bez zastrzeżeń, 2. opinię bez zastrzeżeń, ale z objaśnieniami, 3. opinię zastrzeżeniami, 4. opinię negatywną. Możliwa jest również sytuacja,że rewident zrzeknie się wydania opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. Taka sytuacja będzie miała miejsce, kiedy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej sformułowanie. Patrz: opinia biegłego rewidenta przykład. 13

14 Opinia biegłego rewidenta dla Sp. z o. o. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego.. Sp. z o. o. (zwanej dalej Spółką ) z siedzibą w Warszawie przy ulicy.., obejmującego: (a) (b) (c) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,69 zł; rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący stratę netto w kwocie ,60 zł; informację dodatkową. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania. Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (a) (b) przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami); norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów i zapisów księgowych potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii. Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: (a) (b) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości określonymi w powołanej wyżej ustawie; jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz Umową Spółki; (c) przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2004 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. 14

15 Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego stanowi szczegółowe uzasadnienie wydanej opinii. Powinien on zawierać: a/ ogólną charakterystykę badanej jednostki, b/ oświadczenie stwierdzające, że otrzymał od jednostki wszystkie żądane informacje, wyjaśnienia i oświadczenia, c/ ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości i działania powiązanej z nim kontroli wewnętrznej, d/ charakterystykę pozycji (lub grupy pozycji) sprawozdania finansowego, jeśli biegły rewident uzna, że wymagają one omówienia, e/ przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, ze wskazaniem zjawisk (zdarzeń, tendencji), które w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi, w istotny sposób wpływają negatywnie na tę sytuację, a przede wszystkim zagrażają kontynuacji działalności przez jednostkę. Patrz: raport biegłego rewidenta przykład. Po zbadaniu, sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organa zatwierdzający, tj. organ, który z mocy obowiązujących jednostkę przepisów prawa, statutu, umowy, lub prawa własności jest uprawniony do tego typu działań. W spółce akcyjnej, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółdzielni takim organem jest walne zgromadzenie, odpowiednio akcjonariuszy, udziałowców i członków. Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz decyzją organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale zysku lub pokryciu straty jest składane we właściwym rejestrze sądowym. W przypadku podmiotów, zobligowanych przepisami prawa do badania sprawozdania finansowego, sprawozdanie to z opinią biegłego rewidenta i odpisem uchwały lub postanowieniem organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale zysku (lub pokrycia straty) powinno być opublikowane w Monitorze Polskim B. Wreszcie, sprawozdanie finansowe i powyższe uchwały (lub postanowieni) powinny być przekazane do właściwego urzędu skarbowego. 15

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ PABIANIAK PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ I WYCENIAĆ SPÓŁKI GIEŁDOWE

PAWEŁ PABIANIAK PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ I WYCENIAĆ SPÓŁKI GIEŁDOWE e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ I WYCENIAĆ SPÓŁKI GIEŁDOWE ISBN 978-83-65215-02-4 PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK RELPOL S.A. POZNAŃ, 11 MAJA 2005 ROKU

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK RELPOL S.A. POZNAŃ, 11 MAJA 2005 ROKU RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK RELPOL S.A. POZNAŃ, 11 MAJA 2005 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 DANE IDENTYFIKUJĄCE GRUPĘ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok K O M I S J A PAP I E RÓW WARTOŚCI O W YCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2002 (zgodnie

Bardziej szczegółowo

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA

ALUMAST S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31GRUDNIA 2012 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ALUMAST S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31GRUDNIA 2012 ROKU Poznań, dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17. KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17. KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 kwietnia 2014 r. Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17 KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9 Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego 1 Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego Jacek Paluch 2 JACEK PALUCH Jak przygotować sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2007 (rok)

Raport roczny R 2007 (rok) TPSA - skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2007 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz.U. Nr 209, poz. 1744) dla

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ JEJ EWOLUCJA W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI

PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ JEJ EWOLUCJA W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI Tomasz Lis Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ JEJ EWOLUCJA W POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI Wprowadzenie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest 1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006

Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006 Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2006 (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku - Dz. U. Nr 49, poz.463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię

Raport uzupełniający opinię Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego BUMECH Spółka Akcyjna w Tychach za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Warszawa, kwiecień 2009 r. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...2

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo