SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego"

Transkrypt

1 znak sprawy: TZ/370/55/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę licencji dla oprogramowania Red Hat oraz EnterpriseDB lub równoważnego Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty EURO

2 ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE VII. INFORMACJE DODATKOWE ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM I. WYSOKOŚĆ WADIUM II. FORMA WADIUM III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM IV. ZWROT WADIUM V. ZATRZYMANIE WADIUM ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU II. WYMOGI FORMALNE OFERTY III. WYMAGANE DOKUMENTY IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE V. FORMA DOKUMENTÓW VI. OPAKOWANIE OFERTY ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ROZDZIAŁ VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY ROZDZIAŁ VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW ROZDZIAŁ VIII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ROZDZIAŁ IX WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ X POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ XI FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY I. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY ROZDZIAŁ XII ZMIANA UMOWY 2

3 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie ( Warszawa), ul. Szamocka 3, 5, tel. (0-22) , fax (0-22) /36. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Wartość zamówienia: Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, ROWNOWAŻNE 1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia wskazanego w Rozdziale II Specyfikacji. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub mailem w postaci skanu dokumentu z podpisem, z uwzględnieniem pkt 2. Adres Zamawiającego, na który Wykonawcy przekazują dokumenty: 2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia oferty art. 26 ust. 3 ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 3. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks lub mail Zamawiającego. 4. Dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, z zastrzeżeniem ust W przypadku wniesienia odwołania, Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu za pomocą faxu wyłącznie na numer (0) /36 lub drogą elektroniczną wyłącznie na adres: V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: imię i nazwisko: Żaneta Tylińska stanowisko służbowe: Starszy specjalista tel. (22) fax. (22) godziny urzędowania:

4 VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji. VII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: TZ/370/55/13. Wskazane jest aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na ten znak. 2. Istnieje możliwość uzyskania formularza oferty w wersji elektronicznej, pod warunkiem przekazania Zamawiającemu prośby wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej ( ) Wykonawcy. Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę licencji dla niżej wymienionych oprogramowań: Ilość Produkt licencji Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Up to 1 guest) lub 1 równoważny 17 Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Up to 4 guests) lub 2 równoważny 6 3 High-Availability (1-2 sockets) lub równoważny 4 4 Resilient Storage (1-2 sockets) lub równoważny 2 5 JBoss Enterprise Application Platform, 16 Core Standard lub równoważny 2 6 JBoss Enterprise Application Platform, 64 Core Standard lub równoważny 1 EnterpriseDB Postgres Plus Advanced Server Premium Subscription (per socket) 7 lub równoważny 8 W ramach dostarczonych licencji dla ww. oprogramowań Zamawiający winien mieć zapewnione przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy: 1) Aktualizacje wersji oprogramowania oraz dostęp do poprawek związanych z bezpieczeństwem. 2) 24-godzinny dostęp do portalu pomocy technicznej producenta oprogramowania w celu: a. przeglądania i składania informacji o problemach dotyczących przedmiotu zamówienia b. informacji o nowych produktach c. dostępu do bazy wiedzy do oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia d. informacji o dostępnych poprawkach do oprogramowania 2. Wymagania ogólne 1) Dostarczone licencje muszą uwzględniać prawo do instalacji udostępnianych przez producenta oprogramowania uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych do oprogramowań. 2) Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania na podstawie nabytych licencji ze wszystkich wersji oprogramowań i korzystania z kopii zamiennych (możliwość instalowania oprogramowania na urządzeniach przy wykorzystaniu jednego standardowego obrazu w procesie instalacji i tworzenia kopii zapasowych). 4

5 3. Opis równoważności I. System operacyjny Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets) (Up to 1 guest ) (dotyczy tabeli w ust. 1 wiersz 1 i wiersz 2) 1. System operacyjny musi charakteryzować: 1) Obsługa minimum dwóch fizycznych procesorów. 2) Szeroki zestaw oprogramowania dołączony wraz z systemem. W wariancie minimalnym oprogramowanie umożliwiające uruchomienie: serwera www, serwera poczty, serwera bazy danych, serwera cache'ującego obiekty w pamięci ulotnej, serwerów sieciowych systemów plików NFSv4 i SMB, wirtualnej maszyny Javy. 3) Ochrona obiektów systemu poprzez mechanizm SELinux lub w pełni równoważny. Mechanizm wymusza kontrolę dostępu do obiektów zgodnie z polisą przynajmniej dla takich obiektów jak pliki, katalogi, porty, użytkownicy, procesy, maszyny wirtualne. System operacyjny musi zostać dostarczony wraz z zestawem wspieranych przez producenta i aktualizowanych polis bezpieczeństwa. System powinien zapewniać narzędzia tekstowe i graficzne pozwalające w prosty sposób analizować alarmy bezpieczeństwa. 4) Mechanizm izolacji maszyn wirtualnych svirt bądź w pełni równoważny. 5) Certyfikat bezpieczeństwa zgodny z EAL4+. 6) Wbudowana w jądro obsługa wirtualizacji oraz narzędzia tekstowe i graficzne służące do zarządzania maszynami wirtualnymi. 7) Możliwość uruchomienia nieokreślonej liczby wirtualnych maszyn. 8) Możliwość instalacji bezpośrednio na fizycznym sprzęcie. W tym wariancie musi być możliwa instalacja jednego dodatkowego systemu operacyjnego w maszynie wirtualnej pracującej na tej maszynie fizycznej przy zachowaniu wsparcia producenta zarówno na system fizyczny jak i wirtualny. 9) W przypadku instalacji w wirtualnej maszynie, posiada wsparcie przynajmniej następujących hypervisorów: KVM, VMware, Hyper-V. Producent systemu operacyjnego wspiera przynajmniej jedną taką instalację w maszynie wirtualnej. Ponadto dla wymienionych hypervisorów system operacyjny posiada para-wirtualizowane sterowniki, które zostaną automatyczne załadowane przez jądro systemu przy jego uruchomieniu. 10) W przypadku instalacji bezpośrednio na fizycznym sprzęcie musi posiadać oficjalne wsparcie firmy Microsoft dla uruchamiania w maszynach wirtualnych serwerów Windows 2003 oraz Windows ) Kompatybilność ABI oraz API przez cały okres życia aktualizowanego systemu. Wymaganie dotyczy wersji głównych (ang. major). 12) Otwarty kod źródłowy. Wymaganie dotyczy wszystkich elementów systemu operacyjnego włącznie z dostarczonym zestawem oprogramowania. 13) Instalator dający możliwość utworzenia szyfrowanych partycji jeszcze przed instalacją systemu operacyjnego. 14) Istnienie mechanizmu grup kontrolnych, pozwalającego na dynamiczne klasyfikowanie i grupowanie zadań systemowych oraz wymuszenie zadanego przez administratora sposobu zarządzania zadaniami przez jądro systemy operacyjnego. Grupy kontrolne w szczególności muszą pozwolić na wprowadzenie mechanizmu QoS dla procesów i maszyn wirtualnych. W wariancie minimalnym, dla każdego zadania (ang. task) musi być możliwe: a) przyporządkowanie na stałe do określonych przez administratora procesorów b) określenie maksymalnych wartości bądź proporcji wykorzystania operacji wejścia/wyjścia (ang. I/O) dla podsystemu sieciowego i dyskowego c) określenie udziałów w dostępie do procesorów, np. poprzez utworzenie proporcji czasu dostępu dla różnych zadań d) przyporządkowanie do strefy NUMA, zarówno CPU jak i pamięci RAM 15) Mechanizm wykonywania kopii migawkowych (ang. snapshots) uprzednio przygotowanych przestrzeni blokowych. 16) Możliwość wykorzystania jako klient pnfs (ang. parallel NFS) w układzie plikowym (ang. file layout). 5

6 2. Producent systemu operacyjnego musi: 1) Dostarczać na bieżąco aktualizowaną listę kompatybilnego i certyfikowanego sprzętu (HCL). 2) Gwarantować czas życia (utrzymania na rynku wraz z dostarczaniem aktualizacji) przez co najmniej 10 lat od momentu pojawienia się systemu operacyjnego na rynku. 3. Wsparcie producenta systemu operacyjnego: 1) Musi być realizowane bezpośrednio przez producenta w standardowych godzinach pracy z gwarantowanym czasem reakcji na zgłaszane problemy do 1 godziny dla zgłoszeń krytycznych oraz bez ograniczeń dotyczących ilość zgłoszeń w miesiącu. 2) Musi być realizowane przez kanały: telefon, web, . 3) W wirtualnej maszynie powinno być na tym samym poziomie jak systemu macierzystego. Dotyczy to przypadku, gdy zarówno system operacyjny instalowany na maszynie fizycznej jak i wirtualnej jest dostarczany przez producenta systemu operacyjnego. Wsparcie dla sytemu w wirtualnej maszynie powinno być zawarte w cenie systemu macierzystego. 4) Musi trwać przez co najmniej dwa lata. II. High-Availability (1-2 sockets) (dotyczy tabeli w ust. 1 wiersz 3) 1. System operacyjny lub dodatek do niego musi umożliwiać skonfigurowanie aplikacji w tryb wysokiej dostępności, który jest osiągnięty poprzez operację failover (zmianę węzła, na którym aplikacja pracuje) oraz poprzez eliminację pojedynczych punktów awarii (ang. SPOF). Poprzez węzły rozumie się systemy pracujące na różnym fizycznie sprzęcie. Węzły mogą również stanowić systemy pracujące w niezależnych maszynach wirtualnych. Oprogramowanie High- Availability musi umożliwiać wykorzystanie co najmniej tych dwóch rodzajów węzłów (fizycznych i wirtualnych). 2. System operacyjny bądź dodatek charakteryzuje: 1) Wykorzystanie technik klastrowania, tzn. wykorzystanie wielu węzłów do kontroli i uruchamiania tych samych usług. Oprogramowanie klastrowe monitoruje stan węzłów i usług i w razie potrzeby przenosi bądź wznawia usługi na innych węzłach oraz odcina źle funkcjonujące węzły klastra (fencing). 2) Odcinanie (ang. fencing). Odcinanie jest operacją usunięcia dostępu do wyznaczonych zasobów wyznaczonym węzłom klastra. Przykładem takiego zasobu jest współdzielona przestrzeń pamięci masowej. Realizacja odcinania może odbywa się poprzez odcięcie zasilania w przypadku maszyn fizycznych lub natychmiastowe zniszczenie maszyny wirtualnej w przypadku maszyn wirtualnych. Odcinanie musi wspierać przynajmniej następujące mechanizmy i technologie: apc, bladecenter, drac5, ilo, ipmilan, rhevm, scsi, vmware_soap, xvm. Muszą być wspierane również mechanizmy umożliwiające odcinanie w sieci SAN (ang. SAN-based fencing). 3) Portal zarządzający. Scentralizowany portal z interfejsem webowym umożliwiający konfigurację, dodawanie, usuwanie oraz modyfikowanie następujących elementów klastra: jego parametrów, zarządzanych zasobów, grup zasobów oraz węzłów. 4) Zasoby. Klaster musi umożliwiać skonfigurowanie wysokiej dostępności (ang. high availability) dla zasobów. Zasobem mogą być własne aplikacje, usługi systemy operacyjnego (np. Apache, MySQL, PostgreSQL) bądź całe wirtualne maszyny. W kontekście wirtualnych maszyn konieczne jest wsparcie dla technologii KVM (Kernel-based Virtual Machine). 5) Otwarty kod źródłowy wszystkich komponentów. III. Resilient Storage (1-2 sockets) (dotyczy tabeli w ust. 1 wiersz 4) 1. System operacyjny lub dodatek do niego musi umożliwiać wykorzystanie klastrowego systemu plików. Klastrowy system plików umożliwia jednoczesne używanie systemu plików przez różne węzły klastra HA oraz gwarantuje wszystkim węzłom w kontekście zawartości systemu plików ujednolicony, spójny widok oraz wspólną przestrzeń nazw. Klastrowy system plików musi działać w taki sposób, aby węzły posiadające wyłącznie dostęp w warstwie blokowej do współdzielonego urządzenia pamięci masowej z zainstalowanym klastrowym systemem plików mogły z niego jednocześnie korzystać, pracując na wspólnej i jedynej wersji dowolnych plików. Przykładem 6

7 klastrowego systemu plików jest GFS2 bądź równoważne. 2. Ponadto, klastrowy system plików musi charakteryzować: 1) Kompatybilność z woluminami logicznymi LVM2 lub rozwiązaniem równoważnym. Urządzenie blokowe, na którym jest zainstalowany klastrowy system plików, może być prezentowane jako logiczny wolumin LVM2. Przykładem mechanizmu oferującego taką kompatybilność jest CLVM bądź równoważne. Klastrowane logiczne woluminy LVM2 (lub równoważne) muszą dać się skonfigurować w przynajmniej dwóch trybach: a) współdzielonym, gdzie do jednego logicznego woluminu istnieje równoległy dostęp wielu węzłów klastra b) na wyłączność, gdzie tylko jeden węzeł klastra, który jako pierwszy aktywował wolumin logiczny, uzyskuje do niego dostęp 2) Możliwość wykorzystania co najmniej 100 TiB (słownie: stu terabajtów) w pojedynczym systemie plików. 3) Mechanizm blokad, gwarantujący, że tylko jeden węzeł w danym czasie może modyfikować wybrane dane. Mechanizm blokad pozwala na zachowanie spójności danych. 4) Wsparcie rozszerzonych atrybutów SELinux. 5) Otwarty kod źródłowy wszystkich komponentów. W przypadku idealnym obsługa klastrowego systemu plików jest wbudowanym składnikiem jądra systemu operacyjnego. IV. JBoss Enterprise Application Platform (dotyczy tabeli w ust. 1 wiersz 5 i wiersz 6) Serwer aplikacyjny JAVA z bezpośrednim wsparciem producenta w godzinach roboczych przez okres 2 lat z możliwością późniejszego rozszerzenia okresu wsparcia technicznego. Dostarczone licencje muszą umożliwić pracę na 96 rdzeniach fizycznych. Produkt powinien posiadać gwarantowany przez producenta czas życia na co najmniej 10 lat od momentu pojawienia się na rynku. Na podstawie nabytych licencji cykl życia produktu zapewni: a) przez okres przynajmniej 4 lat - nowe funkcjonalności b) przez okres przynajmniej 7 lat - nowe certyfikacje np: dla nowych wydań JVM, baz danych, itp... c) przez okres przynajmniej 10 lat - nielimitowana liczba zgłoszeń, poprawki bezpieczeństwa, poprawki błędów 1.Serwer aplikacyjny powinien zapewniać wsparcie dla Java Virtual Machines w wersji 1.6 i 1.7 następujących vendorów: 1) OpenJDK 1.6, 1.7 2) IBM JDK 1.6, 1.7 3) Oracle JDK 1.6, 1.7 4) Zing ZVM 5 2. Produkt powinien zapewniać wsparcie dla platform: 1) Red Hat Enterprise Linux 6 (latest update): x86; x86_64 2) Red Hat Enterprise Linux 5 (latest update): x86; x86_64 3) Microsoft Windows 2008 Server: x86 4) Microsoft Windows 2008 Server: x86_64 5) Oracle Solaris 10: x86; x86_64; SPARC64 6) Oracle Solaris 11: x86; x86_64; SPARC64 3. Serwer aplikacyjny powinien wspierać następujące bazy danych: 1) MySQL 5.1, MySQL 5.5 2) IBM DB ) Oracle 11g R1, Oracle 11g R1 RAC, Oracle 11g R2, Oracle 11g R2 RAC 4) Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2008 R2 5) PostgreSQL 8.4, PostgreSQL 9.1 7

8 6) Sybase ASE Produkt powinien współpracować z następującymi serwerami http: 1) Apache 2.2 2) Microsoft IIS 7.5 3) Oracle iplanet Web Server 7 5. Serwer aplikacyjny powinien zawierać modularny classloader pozwalający na izolowanie aplikacji działających na serwerze. 6. Serwer powinien mieć możliwość zarządzania, wprowadzania zmian konfiguracji z "linii poleceń" (CLI). 7. Konsola CLI powinna pozwalać na pisanie skryptów ułatwiających zarządzanie. 8. Wprowadzanie zmian w konfiguracji środowiska serwerów aplikacyjnych powinno odbywać się w sposób transakcyjny - albo wszystkie zmiany zostaną poprawnie wprowadzone, albo żadna zmiana nie będzie wprowadzona 9. Serwer aplikacyjny powinien mieć możliwość zarządzania domeną wirtualnych serwerów aplikacyjnych na fizycznych hostach, w oparciu o grupy serwerów. 10. Serwer aplikacji powinien umożliwiać zarządzanie poprzez: webową konsolę zarządzania, wiersz poleceń, API, oraz RESTFulowy serwis udostępniający dane w formacie JSON. 11. Oprogramowanie serwera aplikacyjnego powinno zapewnić realizację odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w zakresie: uwierzytelniania, kontroli dostępu 12. Produkt powinien zapewniać obsługę specyfikacji i technologie: a) Java EE 6.0 b) JAX-RPC 1.1 c) SOAP with Attachments API for Java 1.3 d) Java Servlet 3.0 e) JavaServer Faces (JSF) 2.0 f) JavaServer Pages & Expression Language (JSP) 2.2 g) Standard Tag Library for JavaServer Pages (JSTL) 1.2 h) Java Transaction API (JTA) 1.1 i) Enterprise JavaBeans (EJB) 3.1, 3.0, 2.1, 2.0 j) Java Persistence (JPA) 2.0 k) Java Message Service (JMS) 1.1 l) Web Services Metadata for the Java Platform [JSR-181] 2.1 m) Common Annotations for the Java Platform 1.1 n) Java Architecture for XML Binding (JAXB) 2.2 o) Java API for RESTful Web Services (JAX-RS) 1.1 p) Java API for XML Registries 1.0 q) Contexts and Dependency Injection for Java (CDI) 1.0 r) Bean Validation 1.0 s) Java Authorization Contract for Containers (JACC) 1.4 t) Java Authentication and Authorization Service (JAAS) 8

9 u) Java Secure Sockets Extensions (JSSE) v) Java Cryptography Extensions (JCE) Standardy Web Servisowe a) SOAP 1.2 b) MTOM c) XML-Binary Optimized Packaging d) WSDL 1.1 e) WS-I Basic Profile 1.1 f) WS-I Basic Security Profile 1.1 g) WS-Addressing 1.0 h) WS-Reliable Messaging 1.1 i) WS-Security 1.1 j) WS-Security Core 1.1 k) WS-Security Username Token Profile 1.1 l) WS-Security X.509 Token Profile 1.1 m) WS-Security SOAP with Attachments Token Profile 1.1 n) WS-Security SOAP Message Security 1.1 o) JAX-WSA 1.0 p) WS-Atomic Transactions 1.1 q) Fast Infoset r) WS-Coordination 1.1 s) WS-Security Policy 1.3 t) WS-Policy 1.5 u) WS-Policy Attachment 1.5 v) WS-I Attachments Profile 1.0 w) WS-Trust 1.3 x) SAML 2.0 y) XACML Serwer aplikacji powinien umożliwiać komunikację z wykorzystanie protokołu IPv Konfiguracja serwera aplikacji powinna pozawalać elastyczną konfigurację usług sieciowych poprzez wybór portów, adresu ip, protokołu (ipv6 or ipv4 ), interfejsu sieciowego na którym usługa będzie zasłuchiwać. 15. Serwer powinien zachowywać historię zmian konfiguracji. Tak by można było dokonać audytu lub cofnąć zmiany do wybranego punktu w historii. 16. Dostępne powinny być narzędzia wspierające pracę deweloperskie integrujące się z serwerem aplikacji. 17. Serwer powinien umożliwiać rozkładanie ruchu http (load balancing) z wykorzystaniem wyliczanych metryk bazujących np. zajętości pamięci, wykorzystania procesora, ilości użytkowników na serwerze. Wraz z możliwością implementacji własnych metryk. 18. Aplikacja zarządzająca powinna pozwalać na wgląd i zarządzanie wieloma domenami z jednej konsoli. 19. Serwer aplikacyjny JAVA z bezpośrednim wsparciem producenta 24x7 przez okres min. 4 lat z 9

10 możliwością późniejszego rozszerzenia okresu wsparcia technicznego. V. Postgres Plus Advanced Server 2 Year Premium Subscription (dotyczy tabeli w ust. 1 wiersz 7) 1. Wymagane limity i wielkości elementów bazy danych: 1) brak limitów na rozmiar bazy danych, 2) brak limitów na ilość wierszy w tabeli, 3) brak limitów na ilość indeksów w tabeli, 4) możliwość utworzenia tabeli o rozmiarze do 32 TB, 5) możliwość utworzenia wiersza tabeli o rozmiarze do 1.6 TB, 6) możliwość utworzenia pojedynczej komórki (pola) w bazie danych o rozmiarze 1GB. 2. Wymagania dotyczące wsparcia i licencji 1) Relacyjna baza danych ze wsparciem technicznym prowadzonym bezpośrednio przez producenta w trybie 24/7 z gwarantowanym czasem reakcji na zgłaszane problemy do jednej godziny dla błędów krytycznych oraz bez ograniczeń dotyczących ilości zgłoszeń w miesiącu. Wsparcie techniczne realizowane jest przez kanały telefon/web/ . 2) Dostęp do wydawanych przez producenta aktualizacji i nowych wersji systemu bazy danych przez okres trwania wykupionego wsparcia. 3) Licencja bazy danych nie jest przypisana do konkretnego serwera fizycznego i pozwala na swobodne przenoszenie bazy między różnymi serwerami. 4) Brak formalnych (licencyjnych) ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy) 3. Wymagania do silnika relacyjnej bazy danych: 1) wsparcie dla języka SQL, 2) partycjonowanie danych, 3) wsparcie dla architektury High Availability, 4) replikacja asynchroniczna, 5) brak limitów formalnych i funkcjonalnych na ilość węzłów będących replikami głównej bazy danych, 6) replikacja synchroniczna - klient bazy nie otrzyma potwierdzenia udanego zapisu dopóki dana transakcja nie zostanie zapisana na dwóch węzłach bazy danych. Możliwość sterowania, jeśli występuje więcej węzłów, który z nich jest synchroniczny, bez konieczności restartowania bazy danych. Możliwość decydowania czy transakcje mają być replikowane synchronicznie na poziomie instancji, bazy, sesji lub transakcji w sposób dynamiczny (bez restartu), 7) replikacja kaskadowa - replikacja w trybie master-slave, gdzie slave może występować w roli mastera dla kolejnej replikacji master-slave, 8) tryb hot standby - każda z replik bazy danych może udostępniać dane do odczytu. Możliwość wypromowania węzła standby do roli węzła głównego bez konieczności restartu tego węzła. Możliwość automatycznego wznowienia replikacji przez kolejne węzły standby z nowo wypromowanego węzła głównego, 9) tabele niezapisywane w logu transakcyjnym - możliwość tworzenia tabel dostępnych dla wszystkich użytkowników, które nie są zapisywane w logu transakcyjnym tworzone w całości w pamięci RAM, 10) ustawienie porządku sortowania (collation) na poziomie kolumny - sortowanie można zdefiniować dla kolumny, domeny, indeksu lub wyrażenia, poprzez standardowe polecenie SQL COLLATE, 11) wykonywanie ciągłego backupu (przyrostowego) i powrotu do punktu w czasie, 12) wykonywanie backupu różnicowego, 13) przywracanie bazy danych z backupu w sposób równoległy (wiele połączeń do bazy danych realizujących operacje przywracania ze wskazanej kopii zapasowej), 14) funkcjonalność rodzaju index only scan - możliwość realizacji zapytań bez pobierania danych z tabel, 10

11 15) szyfrowanie danych, 16) tworzenia podtransakcji. 17) możliwość instalacji na systemach Windows/Linux/HP-UX/Solaris SPARC/Solaris x86-64/linux on Power, 18) wsparcie dla języka PL/SQL, 19) replikacja w trybie multimaster, 20) równoważenie obciążenia na wiele serwerów bazodanowych. Możliwość przekierowania poleceń SQL zapisujących i odczytujących dane na różne serwery bazy danych, 21) automatyczne tworzenie, modyfikowania i usuwania partycji oraz podpartycji poprzez polecenia SQL, 22) rozproszone cache'owanie - wykorzystanie ramu dostepnego na innych (zdalnych) maszynach fizycznych. Wykorzystanie zdalnej pamięci RAM nie pociąga konieczności wykupienia licencji na te maszyny, 23) kompresja danych w pamięci RAM, 24) wskazówki dla optymalizatora bazy danych - motor bazy danych pozwala na użycie własnych wskazówek co do sposobu realizacji zapytania SQL, 25) limitowanie dostępu do wierszy danych dla różnych użytkowników poprzez składnię SQL, 26) wbudowane oprogramowanie monitorujące - oprogramowanie pozwala na zarządzanie, monitorowanie oraz przeglądanie historii aktywności bazy danych. Możliwość ustawiania alertów i wysyłania powiadomień przez SMTP i SNMP, 27) oprogramowanie aktualizujące - oprogramowanie pozwalające na utrzymywanie aktualnej wersji oprogramowania, 28) oprogramowanie profilujące i filtrujące wykonywany kod SQL - Narzędzie wspierające dewelopera SQL poprzez wykrywanie oraz optymalizację wolno działającego kodu SQL. Zapewnia śledzenie kodu na żądanie lub według harmonogramu, posortowanie, przefiltrowane i zapisanie zgodnie z wymogami użytkownika. Oprogramowanie daje możliwość analizowania zapytań SQL i sugeruje sposoby optymalizacji, 29) oprogramowanie chroniące przed włamaniem SQL firewall - ochrona serwerów bazy danych przed atakami typu SQL injection, poprzez automatyczne rozpoznawanie i naukę bezpiecznych wzorców dostępu oraz gromadzenie danych z ataków, 30) oprogramowanie chroniące kod SQL - ochrona kodu SQL jako własności intelektualnej poprzez zaciemnianie kodu przez transformację jego treści po stronie bazy danych. 4. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodna ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): Pakiety oprogramowania informatycznego, II. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Termin wykonania zamówienia: - dostarczenie licencji potwierdzającej prawo do użytkowania oprogramowania, do 21 dni od dnia podpisania umowy. 2. W ramach dostarczonych licencji dla oprogramowań o których mowa w Rozdz. II Dział I SIWZ Zamawiający winien mieć zapewnione przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy: 1) Aktualizacje wersji oprogramowania oraz dostęp do poprawek związanych z bezpieczeństwem. 2) 24-godzinny dostęp do portalu pomocy technicznej producenta oprogramowania w celu: a. przeglądania i składania informacji o problemach dotyczących przedmiotu zamówienia b. informacji o nowych produktach 11

12 c. dostępu do bazy wiedzy do oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia d. informacji o dostępnych poprawkach do oprogramowania 2. Miejsce dostawy: - Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, Warszawa. Rozdział III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM I. WYSOKOŚĆ WADIUM Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta zł). II. FORMA WADIUM Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VI, podrozdział I pkt W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: PKO BP S.A. nr rachunku: Zaleca się aby na przelewie umieścić informację: wadium do postępowania na: dostawę licencji dla oprogramowania Red Hat oraz EnterpriseDB lub równoważnego TZ/370/55/13" 2.2. Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w podrozdziale II, oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Szamocka 3, 5 Departament Zamówień Publicznych, pok. 104 (I piętro, skrzydło C ), a kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zaleca się dołączyć do oferty. 4. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 12

13 IV. ZWROT WADIUM 1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 2 działu V Zatrzymanie Wadium. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. V. ZATRZYMANIE WADIUM 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w sytuacjach, gdy: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. II. WYMOGI FORMALNE OFERTY 1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: a) treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji, b) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką, c) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone 13

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową oprogramowania ORACLE (Tuxedo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/7/2014; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia dla oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na bezterminowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/33/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa platformy EWD Wartość

Bardziej szczegółowo

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO Znak sprawy: TZ/370/84/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-45/12 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (zwany dalej NFZ ) ul. Grójecka 186 02-390

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/57/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na globalne ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/98/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo