Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W MCI Management S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W MCI Management S.A."

Transkrypt

1 Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W MCI Management S.A. Data zatwierdzenia: 23 września 2011 r. Oferujący: OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA. PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY W SPRAWIE PROSPEKTU LUB AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w rozdziale,,czynniki ryzyka.

2 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI... 1 CZĘŚĆ II PODSUMOWANIE... 9 A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 9 B. CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA ZWIĘKSZONE RYZYKO INWESTYCJI TYPU VENTURE CAPITAL I PRIVATE EQUITY DŁUGI OKRES INWESTYCJI I RYZYKO WYJŚCIA Z INWESTYCJI RYZYKO KONKURENCJI ZWIĄZANE Z POZYSKANIEM NOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH RYZYKO ZWIĄZANE Z WYSOKIMI WYCENAMI SPÓŁEK POTENCJALNYCH INWESTYCJI RYZYKO ZWIĄZANE Z PŁYNNOŚCIĄ PORTFELA INWESTYCJI GRUPY MCI RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ PORTFELA INWESTYCJI GRUPY MCI RYZYKO ZWIĄZANE Z KADRĄ MENEDŻERSKĄ MCI I SPÓŁEK PORTFELOWYCH RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ AKCJONARIATU MCI RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM DŁUGU W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I OPERACYJNEJ RYZYKO ZWIĄZANE ZE SPADKIEM WARTOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (UDZIAŁÓW, AKCJI, CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH) RYZYKO ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM OD DECYZJI PODMIOTÓW ZARZĄDZAJĄCYCH SPÓŁKAMI PORTFELOWYMI RYZYKO KURSOWE RYZYKO ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM OSÓB TRZECICH RYZYKO ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁEK PORTFELOWYCH CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ RYZYKO ZMIAN W SYSTEMIE PRAWNYM, PODATKOWYM, REGULACYJNYM I GOSPODARCZYM RYZYKO POGORSZENIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ RYZYKO POGORSZENIA KONIUNKTURY W OBSZARZE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII RYZYKO ZWIĄZANE Z KRYZYSEM NA RYNKACH FINANSOWYCH W 2008 I 2009 R RYZYKO POLITYCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTYCJAMI NA RYNKACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEDOSTATECZNĄ IMPLEMENTACJĄ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO RYZYKO ZWIĄZANE Z INFORMACJAMI I STANDARDAMI FINANSOWYMI RYZYKO NIEWŁAŚCIWEJ INTERPRETACJI WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY MCI CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM RYZYKO ZWIĄZANE Z ODMOWĄ WPROWADZENIA AKCJI EMITENTA DO OBROTU GIEŁDOWEGO LUB OPÓŹNIENIEM W TYM ZAKRESIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM AKCJI SERII S, T2, U1, V SERII W Z OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWIESZENIA OBROTU AKCJAMI EMITENTA NA GPW RYZYKO ZWIĄZANE Z WAHANIAMI KURSU NOTOWAŃ AKCJI EMITENTA RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NAKAZU WSTRZYMANIA DOPUSZCZENIA AKCJI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRZEZ KNF RYZYKO ZWIĄZANE Z ODMOWĄ ZATWIERDZENIA ANEKSU DO PROSPEKTU RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEWYKONANIEM LUB ŁAMANIEM PRZEZ EMITENTA OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH PRZEPISAMI PRAWA I REGULAMINEM GPW

3 Część I - Spis Treści 3.8. RYZYKO ZASTOSOWANIA PRZEZ KNF SANKCJI WOBEC EMITENTA RYZYKO ZASTOSOWANIA INNYCH SANKCJI PRZEZ KNF C. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJACYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH D. CELE EMISJI I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH E. INFORMACJE FINANSOWE, WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA ORAZ PERSPEKTYWY F. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI G. SZCZEGÓŁY DOPUSZCZENIA DO OBROTU H. INFORMACJE DODATKOWE CZĘŚĆ III CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA ZWIĘKSZONE RYZYKO INWESTYCJI TYPU VENTURE CAPITAL I PRIVATE EQUITY DŁUGI OKRES INWESTYCJI I RYZYKO WYJŚCIA Z INWESTYCJI RYZYKO KONKURENCJI ZWIĄZANE Z POZYSKANIEM NOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH RYZYKO ZWIĄZANE Z WYSOKIMI WYCENAMI SPÓŁEK POTENCJALNYCH INWESTYCJI RYZYKO ZWIĄZANE Z PŁYNNOŚCIĄ PORTFELA INWESTYCJI GRUPY MCI RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ PORTFELA INWESTYCJI GRUPY MCI RYZYKO ZWIĄZANE Z KADRĄ MENEDŻERSKĄ MCI I SPÓŁEK PORTFELOWYCH RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ AKCJONARIATU MCI RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM DŁUGU W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I OPERACYJNEJ RYZYKO ZWIĄZANE ZE SPADKIEM WARTOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (UDZIAŁÓW, AKCJI, CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH) RYZYKO ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM OD DECYZJI PODMIOTÓW ZARZĄDZAJĄCYCH SPÓŁKAMI PORTFELOWYMI RYZYKO KURSOWE RYZYKO ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM OSÓB TRZECICH RYZYKO ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁEK PORTFELOWYCH CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ RYZYKO ZMIAN W SYSTEMIE PRAWNYM, PODATKOWYM, REGULACYJNYM I GOSPODARCZYM RYZYKO POGORSZENIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ RYZYKO POGORSZENIA KONIUNKTURY W OBSZARZE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII RYZYKO ZWIĄZANE Z KRYZYSEM NA RYNKACH FINANSOWYCH W 2008 I 2009 R RYZYKO POLITYCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTYCJAMI NA RYNKACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEDOSTATECZNĄ IMPLEMENTACJĄ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO RYZYKO ZWIĄZANE Z INFORMACJAMI I STANDARDAMI FINANSOWYMI RYZYKO NIEWŁAŚCIWEJ INTERPRETACJI WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY MCI CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM RYZYKO ZWIĄZANE Z ODMOWĄ WPROWADZENIA AKCJI EMITENTA DO OBROTU GIEŁDOWEGO LUB OPÓŹNIENIEM W TYM ZAKRESIE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM AKCJI SERII S, T2, U1, V ORAZ SERII W Z OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWIESZENIA OBROTU AKCJAMI EMITENTA NA GPW 35 2

4 Część I - Spis Treści 3.4. RYZYKO ZWIĄZANE Z WAHANIAMI KURSU NOTOWAŃ AKCJI EMITENTA RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NAKAZU WSTRZYMANIA DOPUSZCZENIA AKCJI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRZEZ KNF RYZYKO ZWIĄZANE Z ODMOWĄ ZATWIERDZENIA ANEKSU DO PROSPEKTU RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEWYKONANIEM LUB ŁAMANIEM PRZEZ EMITENTA OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH PRZEPISAMI PRAWA I REGULAMINEM GPW RYZYKO ZASTOSOWANIA PRZEZ KNF SANKCJI WOBEC EMITENTA RYZYKO ZASTOSOWANIA INNYCH SANKCJI PRZEZ KNF CZĘŚĆ IV DOKUMENT REJESTRACYJNY OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE BIEGLI REWIDENCI IMIONA I NAZWISKA (NAZWY), ADRESY ORAZ PRZYNALEŻNOŚCI DO ORGANIZACJI ZAWODOWYCH INFORMACJE NA TEMAT REZYGNACJI, ZWOLNIENIA LUB ZMIANY BIEGŁEGO REWIDENTA WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA INFORMACJE O EMITENCIE HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA PRAWNA (STATUTOWA) I HANDLOWA NAZWA EMITENTA MIEJSCE REJESTRACJI EMITENTA ORAZ JEGO NUMER REJESTRACYJNY DATA UTWORZENIA EMITENTA ORAZ CZAS NA JAKI ZOSTAŁ UTWORZONY, CHYBA, ŻE NA CZAS NIEOKREŚLONY SIEDZIBA I FORMA PRAWNA EMITENTA, PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH I ZGODNIE Z KTÓRYMI DZIAŁA EMITENT, KRAJ SIEDZIBY ORAZ ADRES I NUMER TELEFONU JEGO SIEDZIBY (LUB GŁÓWNEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, JEŚLI JEST ONO INNE NIŻ SIEDZIBA) ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA INWESTYCJE OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA OPIS OBECNIE PROWADZONYCH GŁÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH INWESTYCJI EMITENTA W PRZYSZŁOŚCI ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA PODSTAWOWE OBSZARY I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI NOWE PRODUKTY I USŁUGI GŁÓWNE RYNKI CZYNNIKI NADZWYCZAJNE MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ UZALEŻNIENIE EMITENTA OD PATENTÓW LUB LICENCJI, UMÓW PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH LUB FINANSOWYCH, ALBO OD NOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PATENTY, LICENCJE ORAZ NOWE PROCESY PRODUKCYJNE UMOWY PRZEMYSŁOWE, HANDLOWE I FINANSOWE ZŁOŻENIE WSZELKICH OŚWIADCZEŃ EMITENTA DOTYCZĄCYCH JEGO POZYCJI KONKURENCYJNEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, DO KTÓREJ NALEŻY EMITENT ORAZ MIEJSCE EMITENTA W TEJ GRUPIE WYKAZ ISTOTNYCH PODMIOTÓW ZALEŻNYCH EMITENTA ŚRODKI TRWAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE JUŻ ISTNIEJĄCYCH LUB PLANOWANYCH ZNACZĄCYCH RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, W TYM DZIERŻAWIONYCH NIERUCHOMOŚCI, ORAZ JAKICHKOLWIEK OBCIĄŻEŃ USTANOWIONYCH NA TYCH NIERUCHOMOŚCIACH

5 Część I - Spis Treści 8.2. OPIS ZAGADNIEŃ I WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA WYKORZYSTANIE PRZEZ EMITENTA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ SYTUACJA FINANSOWA WYNIK OPERACYJNY ISTOTNE CZYNNIKI, MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZYCZYNY ZNACZĄCYCH ZMIAN W SPRZEDAŻY NETTO LUB PRZYCHODACH NETTO EMITENTA INFORMACJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW POLITYKI RZĄDOWEJ, GOSPODARCZEJ, FISKALNEJ, MONETARNEJ I POLITYCZNEJ ORAZ CZYNNIKÓW, KTÓRE MIAŁY ISTOTNY WPŁYW LUB KTÓRE MOGŁYBY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO MIEĆ ISTOTNY WPŁYW, NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ ZASOBY KAPITAŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ KAPITAŁU EMITENTA WYJAŚNIENIE ŹRÓDEŁ I KWOT ORAZ OPIS PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA POTRZEBY KREDYTOWE ORAZ STRUKTURA FINANSOWANIA EMITENTA JAKIEKOLWIEK OGRANICZENIA W WYKORZYSTYWANIU ZASOBOW KAPITAŁOWYCH, KTORE MIAŁY, LUB KTORE MOGŁYBY MIEĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ EMITENTA PRZEWIDYWANE ZRÓDŁA FUNDUSZY POTRZEBNYCH DO ZREALIZOWANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEDSTAWIONYCH W PKT I BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE BADANIA I ROZWÓJ PROWADZONE PRZEZ EMITENTA PATENTY, LICENCJE, CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA POSIADANE PRZEZ EMITENTA ZNAKI TOWAROWE ZEZWOLENIA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ INFORMACJE O TENDENCJACH NAJISTOTNIEJSZE OSTATNIO WYSTĘPUJĄCE TENDENCJE W PRODUKCJI, SPRZEDAŻY I ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDAŻY ZA OKRES OD ZAKOŃCZENIA ROKU OBROTOWEGO DO DATY DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO INFORMACJE NA TEMAT JAKICHKOLWIEK ZNANYCH TENDENCJI, NIEPEWNYCH ELEMENTÓW, ŻĄDAŃ, ZOBOWIĄZAŃ LUB ZDARZEŃ, KTÓRE WEDLE WSZELKIEGO PRAWDOPODOBIEŃSTWA MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA PERSPEKTYWY EMITENTA PRZYNAJMNIEJ DO KOŃCA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE OŚWIADCZENIE WSKAZUJĄCE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA, NA KTÓRYCH EMITENT OPIERA SWOJE PROGNOZY LUB SZACUNKI RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ NIEZALEŻNYCH KSIĘGOWYCH LUB BIEGŁYCH REWIDENTÓW STWIERDZAJĄCY, ŻE W ICH OPINII PROGNOZY LUB SZACUNKI ZOSTAŁY SPORZĄDZONE W PRAWIDŁOWY SPOSÓB NA PODSTAWIE PODANYCH ZAŁOŻEŃ ORAZ ŻE ZASADY RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANE DO OPRACOWANIA PROGNOZ WYNIKÓW LUB WYNIKÓW SZACUNKOWYCH SĄ ZGODNE Z ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI STOSOWANYMI PRZEZ EMITENTA ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA DANE NA TEMAT CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH, ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE DLA STWIERDZENIA, ŻE EMITENT POSIADA STOSOWNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZARZĄDZANIA SWOJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ

6 Część I - Spis Treści ZARZĄD RADA NADZORCZA OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA INFORMACJE NA TEMAT KONFLIKTU INTERESÓW W ORGANACH ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ WŚRÓD OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA UMOWY DOTYCZĄCE POWOŁANIA CZŁONKÓW ORGANÓW EMITENTA UZGODNIONE OGRANICZENIA W ZBYWANIU AKCJI EMITENTA WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZA OSTATNI PEŁNY ROK OBROTOWY W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA WYSOKOŚĆ WYPŁACONEGO WYNAGRODZENIA (W TYM ŚWIADCZEŃ WARUNKOWYCH I ODROCZONYCH) ORAZ PRZYZNANYCH PRZEZ EMITENTA I JEGO PODMIOTTY ZALEŻNE ŚWIADCZEŃ W NATURZE ZA USŁUGI ŚWIADCZONE NA PRZEZ SPÓŁKI LUB JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH OGÓLNA KWOTA WYDZIELONA LUB ZGROMADZONA PRZEZ EMITENTA I JEGO PODMIOTY ZALEŻNE NA ŚWIADCZENIA RENTOWE, EMERYTALNE LUB PODOBNE ŚWIADCZENIA PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO DATA ZAKOŃCZENIA OBECNEJ KADENCJI ORAZ OKRES PRZEZ JAKI CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPRAWOWALI SWOJE FUNKCJE INFORMACJE O UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH Z EMITENTEM LUB KTÓRYMKOLWIEK Z JEGO PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, OKREŚLAJĄCYCH ŚWIADCZENIA WYPŁACANE W CHWILI ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY INFORMACJE O KOMISJI AUDYTU I KOMISJI DS. WYNAGRODZEŃ EMITENTA, DANE CZŁONKÓW DANEJ KOMISJI ORAZ PODSUMOWANIE ZASAD FUNKCJONOWANIA TYCH KOMISJI OŚWIADCZENIE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA PROCEDUR ŁADU KORPORACYJNEGO PRACOWNICY LICZBA PRACOWNIKÓW NA KONIEC OKRESU LUB ŚREDNIA ZA KAŻDY ROK OBROTOWY OBJĘTY HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI AŻ DO DATY DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO POSIADANE AKCJE I OPCJE NA AKCJE OPIS WSZELKICH USTALEŃ DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW W KAPITALE EMITENTA ZNACZNI AKCJONARIUSZE INFORMACJE NA TEMAT OSÓB INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH, KTÓRE, W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI MAJĄ UDZIAŁY W KAPITALE EMITENTA LUB PRAWA GŁOSU PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO EMITENTA INFORMACJA O INNYCH PRAWACH GŁOSU ZNACZĄCYCH AKCJONARIUSZY EMITENTA INFORMACJA NA TEMAT PODMIOTU POSIADAJĄCEGO LUB KONTROLUJĄCEGO EMITENTA OPIS WSZELKICH ZNANYCH EMITENTOWI USTALEŃ KTÓRYCH REALIZACJA MOŻE W PÓŹNIEJSZEJ DACIE SPOWODOWAĆ ZMIANY W SPOSOBIE KONTROLI EMITENTA TRANSAKCJE Z POWIĄZANYMI PODMIOTAMI W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA NR 1606/

7 Część I - Spis Treści 20. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT POLITYKA DYWIDENDY POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB HANDLOWEJ EMITENTA INFORMACJE DODATKOWE KAPITAŁ AKCYJNY WIELKOŚĆ WYEMITOWANEGO KAPITAŁU AKCJE, KTÓRE NIE REPREZENTUJĄ KAPITAŁU LICZBA, WARTOŚĆ KSIĘGOWA I WARTOŚĆ NOMINALNA AKCJI EMITENTA W POSIADANIU EMITENTA, INNYCH OSÓB W IMIENIU EMITENTA LUB PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE EMITENTA ZAMIENNE PAPIERY WARTOŚCIOWE, WYMIENNE PAPIERY WARTOŚCIOWE LUB PAPIERY WARTOŚCIOWE Z WARRANTAMI WSZELKIE PRAWA NABYCIA LUB ZOBOWIĄZANIA W ODNIESIENIU DO KAPITAŁU AUTORYZOWANEGO, ALE NIEWYEMITOWANEGO, LUB ZOBOWIĄZAŃ DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU INFORMACJE O KAPITALE DOWOLNEGO CZŁONKA GRUPY, KTÓRY JEST PRZEDMIOTEM OPCJI LUB WOBEC KTÓREGO ZOSTAŁO UZGODNIONE WARUNKOWO LUB BEZWARUNKOWO, ŻE ZOSTANIE ON PRZEDMIOTEM OPCJI DANE HISTORYCZNE NA TEMAT KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZA OKRES OBJĘTY HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI UMOWA SPÓŁKI I STATUT OPIS PRZEDMIOTU I CELU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PODSUMOWANIE WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ STATUTU EMITENTA ORAZ REGULAMINÓW EMITENTA ODNOSZĄCYCH SIĘ DO CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH OPIS PRAW, PRZYWILEJÓW I OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z AKCJAMI EMITENTA OPIS DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH DO ZMIANY PRAW POSIADACZY AKCJI, ZE WSKAZANIEM TYCH ZASAD, KTÓRE MAJĄ BARDZIEJ ZNACZĄCY ZAKRES, NIŻ JEST TO WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA OPIS ZASAD OKREŚLAJĄCYCH SPOSÓB ZWOŁYWANIA ZWYCZAJNYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY ORAZ NADZWYCZAJNYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY, WŁĄCZNIE Z ZASADAMI UCZESTNICTWA W NICH OPIS POSTANOWIEŃ STATUTU LUB REGULAMINÓW EMITENTA, KTÓRE MOGŁYBY SPOWODOWAĆ OPÓŹNIENIE, ODROCZENIE LUB UNIEMOŻLIWIENIE ZMIANY KONTROLI NAD EMITENTEM WSKAZANIE POSTANOWIEŃ STATUTU LUB REGULAMINÓW EMITENTA, JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ, REGULUJĄCYCH PROGOWĄ WIELKOŚĆ POSIADANYCH AKCJI, PO PRZEKROCZENIU KTÓREJ KONIECZNE JEST PODANIE STANU POSIADANIA AKCJI PRZEZ AKCJONARIUSZA OPIS WARUNKÓW NAŁOŻONYCH ZAPISAMI STATUTU LUB REGULAMINAMI EMITENTA, KTÓRYM PODLEGAJĄ ZMIANY KAPITAŁU, JEŻELI ZASADY TE SĄ BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE, NIŻ OKREŚLONE WYMOGAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA ISTOTNE UMOWY INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIA O JAKIMKOLWIEK ZAANGAŻOWANIU DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH CZĘŚĆ V - DOKUMENT OFERTOWY OSOBY ODPOWIEDZIALNE

8 Część I - Spis Treści 2. CZYNNIKI RYZYKA DLA OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PODSTAWOWE INFORMACJE OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KAPITAŁU OBROTOWEGO OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KAPITALIZACJI I ZADŁUŻENIA EMITENTA INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ZAANGAŻOWANYCH W EMISJĘ LUB OFERTĘ PRZESŁANKI OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU TYP I RODZAJ AKCJI OFEROWANYCH I DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PRZEPISY PRAWNE, NA MOCY KTÓRYCH ZOSTAŁY UTWORZONE PAPIERY WARTOŚCIOWE OFEROWANE LUB DOPUSZCZANE DO OBROTU PAPIERY WARTOŚCIOWE WSKAZANIE, CZY PAPIERY WARTOŚCIOWE OFEROWANE LUB DOPUSZCZANE DO OBROTU SĄ PAPIERAMI IMIENNYMI CZY TEŻ NA OKAZICIELA ORAZ CZY MAJĄ ONE FORMĘ ZDEMATERIALIZOWANĄ WALUTA EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRAWA, WŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI OGRANICZENIAMI TYCH PRAW, ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ORAZ PROCEDURY WYKONYWANIA TYCH PRAW PODSTAWY EMISJI OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZEWIDYWANA DATA NOWYCH EMISJI OGRANICZENIA W SWOBODZIE PRZENOSZENIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OGRANICZENIA W SWOBODZIE PRZENOSZENIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYNIKAJĄCE Z KSH LUB STATUTU SPÓŁKI USTAWA O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI ORAZ USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ZAMIARU KONCENTRACJI WYNIKAJĄCY Z USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ROZPORZĄDZENIE RADY WE NR 139/2004 W SPRAWIE KONTROLI KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW WSKAZANIE PUBLICZNYCH OFERT PRZEJĘCIA W STOSUNKU DO KAPITAŁU EMITENTA DOKONANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z DYWIDENDY I SPRZEDAŻY AKCJI PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODU UZYSKANEGO Z DYWIDENDY PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODU UZYSKANEGO ZE SPRZEDAŻY AKCJI ZASADY OPODATKOWANIA PODATKIEM OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH UMÓW SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZASADY OPODATKOWANIA PODATKIEM OD SPADKÓW I DAROWIZN ODPOWIEDZIALNOŚĆ PŁATNIKA DOPUSZCZENIE AKCJI SERII S, T2, U1, V ORAZ W DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU RYNKI REGULOWANE LUB RYNKI RÓWNOWAŻNE, NA KTÓRYCH SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU AKCJE TEJ SAMEJ KLASY, CO AKCJE OFEROWANE LUB DOPUSZCZANE DO OBROTU INFORMACJA NA TEMAT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM SUBSKRYPCJI LUB PLASOWANIA JEDNOCZEŚNIE LUB PRAWIE JEDNOCZEŚNIE CO TWORZONE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM DANE NA TEMAT POŚREDNIKÓW W OBROCIE NA RYNKU WTÓRNYM DZIAŁANIA STABILIZACYJNE UMOWY ZAKAZU SPRZEDAŻY AKCJI TYPU LOCK-UP

9 Część I - Spis Treści 7. KOSZTY EMISJI LUB OFERTY ROZWODNIENIE WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERTĄ WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERTĄ SKIEROWANĄ DO DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W PRZYPADKU GDY DOTYCHCZASOWI AKCJONARIUSZE NIE OBEJMĄ SKIEROWANEJ DO NICH NOWEJ OFERTY INFORMACJE DODATKOWE OPIS ZAKRESU DZIAŁAŃ DORADCÓW ZWIĄZANYCH Z EMISJA WSKAZANIE INNYCH INFORMACJI, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE LUB PRZEJRZANE PRZEZ UPRAWNIONYCH BIEGŁYCH REWIDENTÓW, ORAZ W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH SPORZĄDZILI ONI RAPORT DANE NA TEMAT EKSPERTA POTWIERDZENIE, ŻE INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB TRZECICH ZOSTAŁY DOKŁADNIE POWTÓRZONE. ŹRÓDŁA TYCH INFORMACJI STATUT DEFINICJE I SKRÓTY WYKAZ ODESŁAŃ

10 Część II - Podsumowanie CZĘŚĆ II PODSUMOWANIE Podsumowanie należy traktować jako wprowadzenie do Prospektu. Decyzja inwestycyjna powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia tego Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające Podsumowanie, będące częścią Prospektu sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy Podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE TELEADRESOWE EMITENTA Nazwa (firma): MCI Management Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Emilii Plater 53, Warszawa Numer telefonu: Numer faksu: Adres internetowy: E mail: OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZE INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Tomasz Czechowicz Konrad Sitnik Sylwester Janik Magdalena Pasecka Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI Działalność Grupy Kapitałowej Emitenta głównie koncentruje się na inwestycjach i zarządzaniu funduszami typu venture capital oraz private equity. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Grupa Kapitałowa znajduję się w momencie zmian w strukturze organizacyjnej, które mają na celu oddzielenie działalności zarządzania od działalności inwestycyjnej. Ma to na celu umożliwienie wyceny spółki zarządzającej, a także pozwoli dokładnie powiązać przychody z usług zarządzania z kosztami operacyjnymi. Pozwoli to także na pełniejszą kontrolę kosztów i ocenę efektywności zarządzania. Chociaż w języku polskim nie istnieją odpowiedniki terminów venture capital i private equity, sektor ten stał się ważnym elementem polskiego rynku kapitałowego, a na świecie rynek ten istnieje już od ponad 30 lat. Działalność private equity oznacza proces nabywania udziałów i akcji spółek nienotowanych na regulowanych rynkach publicznych, z zamiarem ich zyskownej odsprzedaży w przyszłości. Poszczególne fundusze realizują odmienne polityki inwestycyjne, które często opierają się na preferowaniu przedsięwzięć z wybranych branż, regionów czy etapów rozwoju przedsiębiorstwa. Działalność venture capital, która oznacza politykę inwestowania w przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwoju jest jedną z odmian private equity. Może ona polegać na uruchomieniu danej spółki, jej rozwoju lub ekspansji. Oprócz działalności typu venture capital, fundusze private equity mogą inwestować także w spółki dojrzałe, które wymagają restrukturyzacji, zmieniają właścicieli lub planują debiut akcji na giełdzie papierów wartościowych. 9

11 Część II - Podsumowanie Fundusze z Grupy Kapitałowej Emitenta angażują własne środki w wybranych przedsiębiorstwach i starają się, aby wzrost wartości danej inwestycji umożliwił osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu. W okresie trwania inwestycji, który przeciętnie wynosi od 3 do 7 lat, wspomagają one przedsiębiorstwa fachową wiedzą i budują ich wartość, tak aby po tym okresie wychodząc z inwestycji móc zrealizować zyski. Kapitał PE/VC najczęściej trafia do przedsiębiorstw w celu sfinansowania: rozwoju nowych produktów i technologii, zwiększenia kapitału obrotowego lub realizacji fuzji i przejęć. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Na dzień zatwierdzenia Prospektu wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosiła ,00 zł (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych). Kapitał zakładowy Emitenta jest podzielony na (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) równych i niepodzielne akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od (jeden) do (sto tysięcy); (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od (jeden) do (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy); (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okazicieli serii C, o kolejnych numerach od (jeden) do (dwanaście milionów pięćset tysięcy); (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od (jeden) do (pięćset tysięcy); (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od (jeden) do (pięć milionów dwieście tysięcy); (jeden milion pięćset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od (jeden) do (jeden milion pięćset sześć tysięcy); (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od (jeden) do (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy); (siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od (jeden) do (siedemset trzydzieści trzy tysiące); (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o kolejnych numerach od (jeden) do (dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć); (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o kolejnych numerach od (jeden) do (trzy miliony dwieście tysięcy); (sto jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii M, o kolejnych numerach od (jeden) do (sto jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt dwa); (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o kolejnych numerach od (jeden) do (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści jeden); (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o kolejnych numerach od (jeden) do (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem); (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii R, o kolejnych numerach od (jeden) do (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści); (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii S, o kolejnych numerach od (jeden) do (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt); (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii U, o kolejnych numerach od (jeden) do (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia); (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T1, o kolejnych numerach od (jeden) do (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy); (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii T2, o kolejnych numerach od (jeden) do (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście); (czterdzieści tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii V, o kolejnych numerach od (jeden) do (czterdzieści tysięcy pięćset); (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o kolejnych numerach (jeden) do (cztery miliony czterysta tysięcy); 10

12 Część II - Podsumowanie (trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii W, o kolejnych numerach (jeden) do (trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy); (dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1, o kolejnych numerach od (jeden) do (dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy). W dniu 25 maja 2010 roku Emitent na podstawie Uchwały Nr 1 zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez notariusza Sławomira Strojnego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, rep. A 8788/2011 wyemitował akcji zwykłych na okaziciela serii V1 o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcje serii V1 są w trakcie obejmowania przez subskrybentów. Akcje serii V1 są subskrybowane w ramach subskrypcji prywatnej. Emisja akcji serii V1 jest emisją niepubliczną. HISTORIA I ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMITENTA W dniu 16 lipca 1999 roku podpisany został akt notarialny o utworzeniu Emitenta i przyjęciu jego Statutu. Założycielami Emitenta byli: MCI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (obecna nazwa Alternative Investment Partners Sp. z o.o.), Howell S.A., Tomasz Czechowicz oraz Andrzej Dadełło. Kapitał założycielski Emitenta wynosił ,00 zł i został w całości opłacony wkładami pieniężnymi. Akt utworzenia Emitenta został sporządzony i podpisany we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej przy Placu Solnym 13 przed notariuszem Romualdem Borzemskim. Repertorium aktu notarialnego A 4099/1999. Emitent został wpisany do rejestru handlowego w dniu 21 lipca 1999 roku. Od momentu utworzenia Emitent rozpoczął, zgodnie z przedmiotem działalności opisanym w 4 Statutu, działalność inwestycyjną w sektorze nowych technologii, przeprowadzając swoje pierwsze inwestycje kapitałowe w sektorze IT, Internet i e-commerce. Najważniejsze etapy w rozwoju działalności Emitenta: Rok 1999: W lipcu 1999 roku nastapiło utworzenie, rejestracja i rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Emitenta. Rok 2000: W grudniu 2000 roku Emitent przeprowadził pierwszą ofertę publiczną. Pozyskane, w jej wyniku środki finansowe w wysokości tys. zł. zostały w całości przeznaczone na prowadzenie inwestycji kapitałowych oraz rozwój Emitenta w kolejnych latach działalności. Rok 2001: W styczniu 2001 roku zostały rozpoczęte notowania akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Lata : Emitent przeprowadził liczne inwestycje kapitałowe w sektorze IT, Internet i e-commerze, tworząc Grupę Kapitałową MCI. Lata : Emitent przeprowadził pierwsze inwestycje kapitałowe w sektorze technologii mobilnych. Rok 2004: We wrześniu 2004 roku Emitenta przeprowadziła pierwszą emisję publiczną obligacji zamiennych na akcje. Ze sprzedaży obligacji zamiennych pozyskano 10,2 mln zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na kolejne inwestycje Emitenta. Rok 2005: W lipcu 2005 roku spółka portfelowa Emitenta przeprowadziła pierwszą na rynku polskim ofertę publiczną akcji spółki e-commerce, wprowadzając do obrotu na GPW, akcje spółki Travelplanet.pl S.A. Rok 2006: W lipcu 2006 Emitent dokonał pierwszej inwestycji zagranicznej, obejmując udziały czeskiej spółki Retail Info s.r.o. We wrześniu 2006 roku Emitent utworzył spółkę MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., przygotowując Grupę MCI do rozpoczęcia działalności, polegającej na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Rok 2007: W kwietniu 2007 Emitent dokonał pierwszej inwestycji w sektorze biotechnologii, obejmując udziały spółki Finepharm Sp. z o.o. W sierpniu 2007 roku miał miejsce debiut giełdowy dwóch spółek z Grupy Kapitałowej MCI, to jest S4E S.A. oraz Digital Avenue S.A. Spółki zadebiutowały na NewConnect, nowym, alternatywnym rynku GPW. Oba debiuty miały miejsce w pierwszym dniu działalności rynku NewConnect. 11

13 Część II - Podsumowanie W październiku 2007 roku miała miejsce inwestycja Emitenta na nowym rynku zagranicznym, gdyż Emitent obejmuje udziały bułgarskiej spółki Nexcom. W październiku Emitent przeprowadził udaną emisji dwuletnich obligacji o łącznej wartości 50 mln zł. Środki pozyskane z emisji Emitent przeznaczył na inwestycje w spółki Grupy Kapitałowej MCI. W grudniu 2007 MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., uzyskała zezwolenie KNF na wykonywanie działalności, polegającej na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Tym samym rozpoczeła się zmiana modelu funkcjonowania Emitenta oraz rozpoczęcie wdrażania nowej formuły i struktury funkcjonowania Emitenta. W ramach tych zmian, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało podmiotuem zarządzającym funduszami inwestycyjnymi aktywów niepublicznych. W grudniu 2007 roku Emitent rozpoczął procedurę przenoszenia posiadanych udziałów i akcji spółek portfelowych do działających w ramach funduszu MCI.PrivateVentures FIZ subfunduszy inwestycyjnych: MCI.TechVentures.1.0 oraz MCI.EuroVentures.1.0 w zamian za certyfikaty inwestycyjne tych funduszy. W grudniu 2007 roku Emitent przeprowadził swoją pierwszą inwestycję typu buy-out, nabywając akcje spółki ABC Data Holding S.A. Była to zarazem największa wartościowo inwestycja w historii Emitenta. Rok 2008: W styczniu 2008 roku spółka MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. rozpoczeła proces tworzenia nowego funduszu inwestycyjnego pod nazwą Helix Ventures Partners FIZ, składając stosowny wniosek w KNF. Fundusz Helix Ventures Partners FIZ rozpoczął działalność w maju 2009 roku. W grudniu 2008 roku został zakończony proces przenoszenia udziałów i akcji spółek portfelowych posiadanych przez Emitenta do spółki zależnej MCI Fund Management Sp. z o.o. MCI PrivateVentures SKA i docelowo do subfunduszy: MCI.TechVentures.1.0 oraz MCI.EuroVentures.1.0, działających w ramach funduszu MCI.PrivateVentures FIZ. Rok 2009: W maju 2009 roku MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wspólnie z zespołem zarządzającym Roberta Nejmana utworzyły nowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny - MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO. Strategia inwestycyjna funduszu ma na celu osiąganie stopy zwrotu znacznie przekraczającej oprocentowanie lokat bankowych, niezależnie od sytuacji na rynku kapitałowym. Drugim założeniem jest minimalizowanie ryzyka poniesienia straty. Fundusz inwestuje na najważniejszych rynkach akcji na całym świecie, na rynkach najważniejszych towarów, rynkach walutowych oraz rynkach instrumentów dłużnych (obligacje). Inwestycje mogą być dokonywane po obu stronach rynku, tzn. mogą być zajmowane zarówno pozycje długie zakup instrumentów jak i krótkie sprzedaż pożyczonych walorów. Fundusz nie działa na rynkach nieruchomości oraz inwestycji typu private equity. W czerwcu 2009 roku MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. rozpoczęła dystrybucję certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. do inwestorów spoza Grupy Kapitałowej W sierpniu 2009 roku dokonano całkowitego wyjścia z inwestycji Bankier.pl S.A., poprzez sprzedaż strategicznemu inwestorowi. We wrześniu 2009 roku Emitent przeprowadził z sukcesem niepubliczną emisję trzyletnich obligacji serii B zamiennych na akcje o łącznej wartości 50 mln zł i terminie wykupu w dniu 10 września 2012 r. W październiku 2009 roku obligacje zadebiutowały na rynku obligacji Catalyst. Są to pierwsze obligacje korporacyjne notowane w nowym Alternatywnym Systemie Obrotu, prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst (obszar handlu detalicznego). Rok 2010: W styczniu 2010 roku nastąpiło całkowite wyjście Emitenta z inwestycji S4E S.A. poprzez wykup menedżerski W lutym 2010 roku Helix Ventures Partners FIZ dokonał swojej pierwszej inwestycji msejf Sp. z o.o. - to usługa Software as a Service, umożliwiająca back-up (utworzenie kopii bezpieczeństwa) danych online oraz proste i szybkie ich odzyskiwanie w przypadku utraty. W kwietniu 2010 roku dokonano całkowitego wyjścia z inwestycji One-2-One S.A. W czerwcu 2010 roku nastąpił debiut giełdowy ABC Data S.A., najistotniejszej spółki portfelowej funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., której akcje posiada także Emitent. W czerwcu 2010 roku MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wspólnie z IIF Group S.A. oraz Krajowym Funduszem Kapitałowym S.A. podpisał umowę o utworzeniu nowego funduszu inwestycyjnego Internet Ventures, który ma działać w strukturze FIZ. Fundusz Internet Ventures ma prowadzić działalność w sektorze nowych technologii, dysponując środkami inwestycyjnymi w kwocie 100 mln zł. 12

14 Część II - Podsumowanie W lipcu 2010 roku wyemitowane zostały obligacje zwykłe na okaziciela serii E, dzięki czemu Emitent pozyskał 27,45 mln zł. Obligacje zaoferowane zostały w drodze niepublicznej subskrypcji. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 000,00 zł. Obligacje nie są zabezpieczone. Dniem wykupu obligacji jest 28 czerwca 2013 r. W sierpniu 2010 roku Helix Ventures Partners FIZ reprezentowany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podpisał umowę, na mocy której środki Funduszu zostaną zainwestowane w projekt ebroker.pl porównywarkę finansową. Porównywarki finansowe to stosunkowo młody, ale silnie rosnący trend usług internetowych. Obecnie dostępna na rynku oferta kredytów i ubezpieczeń jest tak bogata, że klientowi, do którego kierowane są propozycje usług finansowych trudno samodzielnie wybrać tę najodpowiedniejszą ofertę. We wrześniu 2010 roku MCI.BioVentures FIZ inwestuje w MED CASCO Sp. z o.o., spółkę start-up, która będzie oferowała nowatorskie ubezpieczenie zdrowotne. Innowacyjność projektu polega na połączeniu usługi ubezpieczeniowej i bankowej, w wyniku czego klient otrzyma możliwość skorzystania z każdej placówki medycznej i szpitala na terenie całego kraju. We wrześniu 2010 roku subfundusz MCI.TechVentures 1.0 podpisał umowę inwestycyjną z Netretail Holding B.V., spółką prowadzącą MALL.CZ, działającą na czeskim rynku e-commerce. Inwestycja przeprowadzona została wspólnie z Intel Capital fundusz MCI i Intel zainwestowały łącznie 10 mln euro. W grudniu 2010 roku MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w imieniu funduszu MCI.BioVentures FIZ podpisała umowę inwestycyjną z Biotech Varsovia Pharma, spółką zajmującą się opracowywaniem i wprowadzaniem na rynek niszowych, innowacyjnych suplementów diety. W grudniu 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zaakceptowało proponowany przez Zarząd plan rozwoju Grupy MCI. Nowa struktura organizacyjna ma umożliwić rozpoznanie wartości firmy i zespołów zarządzających poprzez oddzielenie działalności zarządzania funduszami od działalności inwestycyjnej Emitenta, ponadto pozwoli powiązać przychody z usług zarządzania z kosztami operacyjnymi, co wzmocni kontrolę kosztów i ocenę efektywności zarządzania. Pierwsza faza projektu zmian, przeprowadzona jeszcze w roku 2010, objęła wniesienie do nowej spółki usług o charakterze asset management, czyli umów o zarządzanie i doradztwo związanych z zarządzanymi funduszami. Przeniesione także zostały zespoły zarządzające poszczególnymi funduszami. Tym samym MCI Management SA docelowo pozostanie inwestorem, do którego należeć będzie majątek ulokowany w poszczególnych funduszach (poprzez posiadane certyfikaty inwestycyjne poszczególnych FIZ-ów; będzie to działalność inwestycyjna o charakterze fund of funds - FOF). Szeroką grupę inwestorów inwestujących na rynku PE/VC za pośrednictwem Grupy MCI (tu: posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych) będą mogli tworzyć inwestorzy indywidualni (kanały sprzedaży bankowej), instytucje publiczne (jak KFK, czy fundusze emerytalne), a także inne FOF, w tym MCI Management SA. W grudniu 2010 roku Helix Ventures Partners FIZ zainwestował zł w SerwisPrawa.pl, portal internetowy utworzony z myślą o wszystkich, którzy na co dzień potrzebują informacji oraz porad z zakresu prawa, a w szczególności jego obszarów dotyczących osób indywidualnych i przedsiębiorstw. Na przełomie grudnia 2010 roku i stycznia 2011 roku MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A utworzył nowy fundusz inwestycyjny pod nazwą MCI.ImmoVentures FIZ. Fundusz ten działa na rynku inwestycji nieruchomościowych. Rok 2011: W styczniu 2011 roku siedziba Emitenta została przeniesiona z Wrocławia do Warszawy. W marcu 2011 Internet Ventures FIZ został zarejestrowany i rozpoczął swoją działalność operacyjną. W marcu 2011 roku Helix Ventures Partners FIZ zainwestował 3,5 miliona zł w Air Ventures Polska SA, spółkę oferującą pierwszy i jedyny w Polsce program współwłasności samolotów o nazwie Sky Share skierowany głównie do klientów biznesowych. W marcu 2011 roku wyemitowane zostały obligacje zwykłe na okaziciela serii F, dzięki czemu Emitent pozyskał 35,35 mln zł. Obligacje zaoferowane zostały w drodze niepublicznej subskrypcji. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 000,00 zł. Obligacje nie są zabezpieczone. Dniem wykupu obligacji jest 31 marca 2014 r. W dniu 12 kwietnia 2011 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wydział I Cywilny w sprawie z powództwa MCI Management S.A. przeciwko Skarbowi Państwa Dyrektorowi Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu prawomocnie zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Emitenta kwotę ,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 8 czerwca 2006 do dnia zapłaty. Należność została zasądzona tytułem odszkodowania za szkodę poniesioną przez Emitenta w związku z utratą wartości posiadanych przez MCI Management S.A. akcji spółki JTT Computer S.A., która to spółka została doprowadzona do upadłości na skutek błędnych i podejmowanych z naruszeniem prawa decyzji organów podatkowych. Tym samym Sąd Apelacyjny podzielił, co do zasady, stanowisko Spółki wyrażone w pozwie i prezentowane podczas procesu. W dniu 23 maja 2011 roku Wyrok Sądu Apelacyjnego został wykonany w całości przez Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu. Dokonana spłata należności głównej, odsetek ustawowych i kosztów procesu to kwota ,00 zł. Od wyroku, który 13

15 Część II - Podsumowanie zapadł w drugiej instancji, pomimo iż jest prawomocny i wykonany, stronom w dalszym ciągu przysługuje skarga kasacyjna. 14

16 Część II - Podsumowanie B. CZYNNIKI RYZYKA 1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 1.1. ZWIĘKSZONE RYZYKO INWESTYCJI TYPU VENTURE CAPITAL I PRIVATE EQUITY 1.2. DŁUGI OKRES INWESTYCJI I RYZYKO WYJŚCIA Z INWESTYCJI 1.3. RYZYKO KONKURENCJI ZWIĄZANE Z POZYSKANIEM NOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 1.4. RYZYKO ZWIĄZANE Z WYSOKIMI WYCENAMI SPÓŁEK POTENCJALNYCH INWESTYCJI 1.5. RYZYKO ZWIĄZANE Z PŁYNNOŚCIĄ PORTFELA INWESTYCJI GRUPY MCI 1.6. RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ PORTFELA INWESTYCJI GRUPY MCI 1.7. RYZYKO ZWIĄZANE Z KADRĄ MENEDŻERSKĄ MCI I SPÓŁEK PORTFELOWYCH 1.8. RYZYKO ZWIĄZANE ZE STRUKTURĄ AKCJONARIATU MCI 1.9. RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM DŁUGU W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I OPERACYJNEJ RYZYKO ZWIĄZANE ZE SPADKIEM WARTOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (UDZIAŁÓW, AKCJI, CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH) RYZYKO ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM OD DECYZJI PODMIOTÓW ZARZĄDZAJĄCYCH SPÓŁKAMI PORTFELOWYMI RYZYKO KURSOWE RYZYKO ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM OSÓB TRZECICH RYZYKO ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁEK PORTFELOWYCH 2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ 2.1. RYZYKO ZMIAN W SYSTEMIE PRAWNYM, PODATKOWYM, REGULACYJNYM I GOSPODARCZYM 2.2. RYZYKO POGORSZENIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ 2.3. RYZYKO POGORSZENIA KONIUNKTURY W OBSZARZE INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII 2.4. RYZYKO ZWIĄZANE Z KRYZYSEM NA RYNKACH FINANSOWYCH W 2008 I 2009 R RYZYKO POLITYCZNE 15

17 Część II - Podsumowanie 2.6. RYZYKO ZWIĄZANE Z INWESTYCJAMI NA RYNKACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ 2.7. RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEDOSTATECZNĄ IMPLEMENTACJĄ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 2.8. RYZYKO ZWIĄZANE Z INFORMACJAMI I STANDARDAMI FINANSOWYMI 2.9. RYZYKO NIEWŁAŚCIWEJ INTERPRETACJI WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY MCI 3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 3.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z ODMOWĄ WPROWADZENIA AKCJI EMITENTA DO OBROTU GIEŁDOWEGO LUB OPÓŹNIENIEM W TYM ZAKRESIE 3.2. RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM AKCJI SERII S, T2, U1, V SERII W Z OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM 3.3. RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWIESZENIA OBROTU AKCJAMI EMITENTA NA GPW 3.4. RYZYKO ZWIĄZANE Z WAHANIAMI KURSU NOTOWAŃ AKCJI EMITENTA 3.5. RYZYKO ZWIĄZANE Z MOŻLIWOŚCIĄ NAKAZU WSTRZYMANIA DOPUSZCZENIA AKCJI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRZEZ KNF 3.6. RYZYKO ZWIĄZANE Z ODMOWĄ ZATWIERDZENIA ANEKSU DO PROSPEKTU 3.7. RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEWYKONANIEM LUB ŁAMANIEM PRZEZ EMITENTA OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH PRZEPISAMI PRAWA I REGULAMINEM GPW 3.8. RYZYKO ZASTOSOWANIA PRZEZ KNF SANKCJI WOBEC EMITENTA 3.9. RYZYKO ZASTOSOWANIA INNYCH SANKCJI PRZEZ KNF C. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJACYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH ZARZĄD W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu Konrad Sitnik Wiceprezes Zarządu Sylwester Janik Członek Zarządu Magdalena Pasecka Członek Zarządu RADA NADZORCZA W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: Hubert Janiszewski Przewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Lachowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Olechowski Członek Rady Nadzorczej Wojciech Siewierski Członek Rady Nadzorczej Marek Góra Członek Rady Nadzorczej 16

18 Część II - Podsumowanie OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA Do osób zarządzających wyższego szczebla Emitenta należą: Wojciech Marcińczyk - Prokurent i Dyrektor Zarządzający Emitenta D. CELE EMISJI I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Emitent w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W nie pozyska żadnych środków pieniężnych. E. INFORMACJE FINANSOWE, WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA ORAZ PERSPEKTYWY Zgodnie z art. 56 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent ma obowiązek podawać do publicznej wiadomości raporty kwartalne, półroczne oraz roczne. Spółka wypełnia te obowiązki. Zgodnie z art. 28 Rozporządzenia KE 809/2004 o Prospekcie, informacje można włączać do dokumentu informacyjnego związanego z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym przez odniesienie. Korzystając z tego uprawnienia Emitent informuje, że z historycznymi i śródrocznymi informacjami finansowymi, sporządzonymi w formie raportów okresowych, można zapoznać się na stronie internetowej Emitenta: w zakładce Relacje inwestorskie. Do Prospektu zostały włączone przez odniesienie skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta: roczne zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR oraz MSSF za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku, opublikowane raportem okresowym w dniu 29 kwietnia 2009 r. skorygowany raportem z dnia 20 maja 2009 r. wraz ze sporządzonymi przez niezależnego biegłego rewidenta opinią i raportem z przeprowadzonego badania; roczne zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR oraz MSSF za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r., opublikowane raportem okresowym dnia 10 marca 2010 r. wraz ze sporządzonymi przez niezależnego biegłego rewidenta opinią i raportem z przeprowadzonego badania; roczne zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR oraz MSSF za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r., opublikowane raportem okresowym dnia 17 marca 2011 r. wraz ze sporządzonymi przez niezależnego biegłego rewidenta opinią i raportem z przeprowadzonego badania; półroczne poddane przeglądowi skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR oraz MSSF za okres od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 r., opublikowane raportem okresowym dnia 24 sierpnia 2010 r, wraz ze sporządzonymi przez niezależnego biegłego rewidenta opinią i raportem z przeprowadzonego badania; półroczne poddane przeglądowi skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR oraz MSSF za okres od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego, opublikowane raportem okresowym dnia 31 sierpnie 2011 r., wraz z wydanym przez niezależnego biegłego rewidenta raportem z przeprowadzonego przeglądu. Opinie biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Emitenta za lata r. oraz raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowe Emitenta za I półrocze 2011 r. nie zawierały zastrzeżeń. Historyczne informacje finansowe za ostatnie trzy lata zostały sporządzone w formie zgodnej z tą, jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania finansowego, tzn. zgodnie z MSSF/MSR. Przedmiotem analizy sytuacji finansowej jest pięć obszarów: wyniki finansowe, rentowność, struktura aktywów, zadłużenie i płynność. Tabela E.1. Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (w tys. zł) Wyszczególnienie 1H H Przychody netto ze sprzedaży Wynik brutto na sprzedaży Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)

19 Część II - Podsumowanie Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) Wynik brutto Wynik netto Źródło: Emitent Specyfika działalności Grupy Emitenta polega na zarządzaniu funduszami inwestującymi w spółki portfelowe / projekty nieruchomościowe. Niejednokrotnie, aby uzyskać lepszą cenę sprzedaży aktywa opłaca się wyjść z inwestycji z opóźnieniem w stosunku do zakładanego harmonogramu. Z tego powodu przychody finansowe mogą ulegać poważnym zmianom z roku na rok. Nie oznacza to jednak pogorszenia sytuacji Grupy, a tylko odroczenie przychodów i wpływów gotówkowych w czasie. Na dzień zatwierdzenia Prospektu, Grupa Kapitałowa dysponuje portfelem inwestycyjnym certyfikatów funduszy inwestycyjnych o dużej wartości, który powinien zapewniać stabilny wzrost przychodów w kolejnych latach. W latach MCI Management S.A. dokonała istotnej zmiany organizacyjnej w swojej działalności ewoluując z pojedynczego funduszu venture capital do grupy zarządzającej zdywersyfikowanymi portfelami funduszy alternatywnych. W tym celu MCI utworzył w 2006 r. MCI Capital TFI S.A. spółkę pozwalającą tworzyć i zarządzać funduszami inwestycyjnymi, dodatkowo funkcjonującą pod nadzorem KNF. Pozwaliło to na dalszy dynamiczny rozwój działalności Grupy oraz przekształcenie w strukturę bezpieczniejszą dla inwestorów i formalnie bardziej przejrzystą. Równocześnie na początku 2007 r. zostały uruchomione dwa subfundusze MCI.TechVentures 1.0 i MCI.EuroVentures 1.0 w ramach MCI.PrivateVentures FIZ, od których w 2008 r. MCI nabył certyfikaty w zamian za akcje i udziały spółek portfelowych. Już w II połowie 2008 r. wyniki finansowe Grupy MCI w istotnej części były efektem wzrostu lub spadku wartości posiadanych certyfikatów funduszy inwestycyjnych. Po niespełna 3 latach, w grudniu 2010 roku Emitent dokonał kolejnego kroku na dordze rozwoju Grupy MCI. Została zainicjowana nowa struktura organizacyjna, która ma umożliwić w przyszłości rozpoznanie wartości firmy zarządzającej poprzez oddzielenie działalności zarządzania funduszami od działalności inwestycyjnej Emitenta, ponadto pozwoli powiązać przychody z usług zarządzania z kosztami operacyjnymi, co wzmocni kontrolę kosztów i ocenę efektywności zarządzania. Pierwsza faza projektu zmian, przeprowadzona jeszcze w roku 2010, objęła przeniesienie do nowej spółki usług o charakterze asset management, czyli umów o zarządzanie i doradztwo związanych z zarządzanymi funduszami. Przeniesione także zostały zespoły zarządzające poszczególnymi funduszami. Tym samym Emitent docelowo pozostanie inwestorem, do którego należeć będzie majątek ulokowany w poszczególnych funduszach (poprzez posiadane certyfikaty inwestycyjne poszczególnych FIZ-ów; będzie to działalność inwestycyjna o charakterze fund of funds - FOF). Szeroką grupę inwestorów inwestujących na rynku PE/VC za pośrednictwem Grupy MCI (tu: posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych) będą mogli tworzyć inwestorzy indywidualni (kanały sprzedaży bankowej), instytucje publiczne (jak KFK, czy fundusze emerytalne), a także inne FOF, w tym MCI Management SA. Rezultaty osiągane przez Grupę Kapitałową na przestrzeni lat wykazują tendencję rosnącą. Dynamikę zmian w stosunku rok do roku przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela E.2. Dynamika zmian danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta. Dynamika zmian 1H 2011 vs 1H vs vs 2008 Przychody netto ze sprzedaży 50% 31% 699% Wynik brutto na sprzedaży -72% 7% 744% Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) 31% 226% 55% Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 31% 228% 55% Wynik brutto 107% 267% 69% Wynik netto 94% 252% 110% Źródło: DM IDMSA. na podstawie danych otrzymanych od Emitenta Na osiągnięty wynik Grupy MCI w 2008 r. w wysokości tys. złotych wpływ miały m.in. przeprowadzone transakcje wyjścia z inwestycji Technopolis, Finepharm i ITG, a także przeprowadzony wykup menadżerski obligacji zamiennych na akcje ABC Data Holding SA. Na tle całego rynku PE/VC w Polsce osiągnięty wynik w roku 2008 był pozytywnym wyróżnikiem dla MCI Management S.A. Wykorzystując środki pochodzące z wyjść, a także fundusze w ramach projektu realizowanego we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości MCI przeprowadziła w roku 2008 pięć nowych inwestycji w spółki (Genomed, Invia.cz, Belysio, 24med, Formed). Ponadto przeprowadzone zostały kolejne rundy inwestycyjne do spółek z dotychczasowego portfela zakup obligacji zamiennych na akcje ABC Data, a także zwiększenie zaangażowania w Nexcom, Grupie Lew, NaviExpert, NetPress oraz Web2. 18

20 Część II - Podsumowanie Zrealizowany skonsolidowany zysk netto za 2009 r. wynosi 44,4 mln zł i był wyższy o ponad 106% od zysku netto w roku Wyniki były efektem skutecznej realizacji najważniejszych priorytetów Grupy MCI w roku 2008, co przyczyniło się do dynamicznego wzrostu wartości aktywów posiadanych przez Grupę (spowodowanego poprawą sytuacji i wyników spółek portfelowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych i posiadanych przez Grupę MCI). Drugim istotnym elementem mającym wpływ na wynik finansowy było odnotowanie istotnego przychodu z zarządzania funduszami. W 2010 r. Grupa osiągnęła zysk netto na poziomie 156,1 mln zł, który był ponad trzyipółkrotnie wyższy niż zysk z 2009 r. Na osiągnięte wyniki Grupy MCI wpływ miały: wycena portfela spółek notowanych na GPW, rozwój i wzrost wartości spółek z portfela MCI.TechVentures oraz wzrost dochodów z zarządzania aktywami. W 2010 r. fundusze MCI doprowadziły do transakcji wyjścia o wartości 21,7 mln zł - było to wynikiem m.in. całkowitego wyjścia z inwestycji One-2-One (na tej transakcji osiągnięto IRR w wysokości ok. 58%), częściowego wyjścia z inwestycji w ABC Data (osiągnięty IRR ok. 48%), a także wyjść z inwestycji funduszu MCI.ImmoVentures oraz dywidendy ze spółki Invia. W pierwszym kwartale 2011 Grupa zrealizowała zysk netto na poziomie tys. zł, który był o 25% wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Został on w istotnej części osiągnięty dzięki kontynuacji trendu wzrostu wartości certyfikatów subfunduszu MCI.TechVentures FIZ, których wartość wzrosła o 29 mln zł w stosunku do wyceny na koniec 2010 roku (wzrost o 19%). Wzrost wartości certyfikatów w pierwszym kwartale był przede wszystkim wynikiem aktualizacji wartości inwestycji przeprowadzonych w 2010 roku (wzrost wartości o 23 mln zł w wyniku przeprowadzonej aktualizacji). ANALIZA RENTOWNOŚCI Tabela E.3. Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Emitenta. Wyszczególnienie 1Q Q Rentowność sprzedaży 15,5% 72,3% 65,5% 80,4% 76,1% Rentowność działalności operacyjnej EBIT 799,4% 972,4% 1423,1% 568,0% 2923,6% Rentowność EBITDA 799,4% 972,4% 1425,0% 571,2% 2937,2% Rentowność brutto 1399,3% 914,8% 1354,2% 482,4% 2282,8% Rentowność netto 1105,3% 878,8% 1356,5% 504,4% 1922,9% Rentowność aktywów ogółem ROA 4,3% 6,1% 24,6% 13,3% 7,1% Rentowność kapitału własnego ROE 5,3% 7,8% 31,3% 16,7% 10,2% Źródło: DM IDMSA. na podstawie danych otrzymanych od Emitenta a) wskaźnik rentowności sprzedaży stosunek zysku (straty) na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług b) wskaźnik rentowności operacyjnej EBIT stosunek zysku (straty) na działalności operacyjnej EBIT do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; c) wskaźnik rentowności operacyjnej EBITDA stosunek EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; d) wskaźnik rentowności brutto stosunek zysku (straty) brutto do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; e) wskaźnik rentowności netto stosunek zysku (straty) netto do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; f) wskaźnik rentowności aktywów ROA stosunek zysku netto za dany okres do stanu aktywów na koniec okresu; g) wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE stosunek zysku netto za dany okres do stanu kapitałów własnych na koniec okresu Ze względów na charakter działalności Grupa Kapitałowa wykazuje niewielkie przychody ze sprzedaży, których źródłem są wpływy wynikające z zarządzania funduszami typu venture capital / private equity, polegającgo na inwestowaniu w sektor zaawansowanych technologii w Europie Środkowo-Wschodniej. W kosztach operacyjnych ujęte są koszty związane z działalnością Grupy w zakresie oceny, wyboru i realizacji prowadzonych inwestycji kapitałowych, a także ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad inwestycjami. W związku z powyższym wskaźniki rentowności, które nie uwzględniają aktualizacji wartości inwestycji finansowych nie powinny być podstawą oceny działalności Emitenta. Wskaźnikami, jakie należy przede wszystkim brać pod uwagę przy ocenie działalności Emitenta są: wskaźniki rentowności aktywów ogółem ROA i wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE. W roku 2008 rentowność aktywów ogółem i rentowność kapitału własnego osiągnęła wysokie wartości odpowiednio: 7,1% i 10,2%. W roku 2009 nastąpił wzrost wskaźników do poziomów 13,3% i 16,7%. Podobna sytuacja miała miejsce w roku 2010, a wskaźniki niemal podwoiły swoje wartości: ROA wyniósł 24,6%, a ROE 31,3%. W pierwszej połowie 2011 roku wskaźniki ROA i ROE był o ok. 1% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. 19

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A.

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. ANEKS NR 1 do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.

Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r. do pkt 6 porządku obrad UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ;

1. w pkt B2 Prospektu wyrazy: Kraków ; - zastępuje się nową, następującą treścią: Warszawa. ; Komunikat Aktualizujący nr 6 z dnia 9 czerwca 2014 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003, 004, 005 oraz 006 funduszu Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.. Uchwała

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK. BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BIOMAXIMA SA. oraz Biocorp Polska Sp. z o.o. uzgodniony w dniu 4 sierpnia 2016 r. 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Spółka przejmująca: BIOMAXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.)

Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. Za rok 2011 Spółki IIF S.A. z siedzibą w Krakowie

Sprawozdanie Zarządu. Za rok 2011 Spółki IIF S.A. z siedzibą w Krakowie Sprawozdanie Zarządu Za rok 2011 Spółki IIF S.A. z siedzibą w Krakowie Autor Rafał Styczeń Adresat Rada Nadzorcza Egzemplarz / Ilość 1/2 Nazwa dokumentu i wersja Sprawozdanie Zarządu 2011 Rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 SIERPNIA 2015 ROKU Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie B3System S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku. w sprawie: wyboru Przewodniczącego. 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 11 CZERWCA 2015 ROKU 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i protokolanta Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 28 listopada 2012 r. przy ul. Kilińskiego 228, o godz. 9.00 Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku Uchwały z dnia 19 grudnia 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego w Katowicach na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny LEŃCZUK. -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA

Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA Aneks nr 3 Do dokumentu rejestracyjnego Zakładów OdzieŜowych BYTOM SA Autopoprawka 1 Wprowadzona w związku z zarejestrowaniem przez Sąd podwyŝszenia kapitału zakładowego Emitenta o 15.000.000 zł na skutek

Bardziej szczegółowo

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R.

PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R. PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Krakowie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Panią/a na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku w Warszawie, Ja niżej podpisany: Imię i nazwisko:.. Stanowisko:...

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia Zarządu spółki Termo-Rex S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku

Oświadczenia Zarządu spółki Termo-Rex S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku Oświadczenia Zarządu spółki Termo-Rex S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2015 roku

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2015 roku UCHWAŁA NR [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Spółka ) na podstawie w szczególności art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, 35 ust. 2 Statutu Spółki oraz 6 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. Projekty uchwał HAWE S.A. Projekty uchwał Hawe S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012r. Uchwała Nr [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego Wspólników. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 marca 2015 roku Liczba głosów obecnych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie

Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie Niniejszy Aneks nr 1 sporządzony został w związku z uchwałami Walnego Zgromadzenia Emiteneta

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. strona 1 z 19 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r.

Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. Porządek obrad i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 19 października 2009 r. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: Uchwała nr 01/NWZ/13 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 13 LIPCA 2015 R. Uchwała Nr 01/07/2015 Wrocławiu z dnia 13.07.2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 31 marca 2015 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 31 marca 2015 roku Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 31 marca 2015 roku Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. 1. Tytuł Statutu w dotychczasowym brzmieniu: STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A.

Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnego EFH śurawie WieŜowe S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH śurawie WIEśOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz:..................................................... (imię i nazwisko / nazwa (firma) akcjonariusza lub imiona i nazwiska osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 2014 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁANOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2014 sporządzone zgodnie z Art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych na potrzeby Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej Załącznik numer 1: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA Nr 1 dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Firma Chemiczna Dwory S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2011 r. Szanowni Państwo.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2011 r. Szanowni Państwo. Wrocław, dnia 30 sierpnia 2011 r. Szanowni Państwo. Mamy przyjemność przekazać Państwu półroczne sprawozdanie finansowe MCI.PrivateVentures FIZ zarządzanego przez MCI Capital TFI SA, za okres od dnia 1

Bardziej szczegółowo

5. Akcje serii C01 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia

5. Akcje serii C01 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia Uchwała nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 11 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HMSG

Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HMSG Uchwała nr 1/2010 z dnia 18 pażdziernika 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Działając

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza

Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku Podstawa prawna (wybierana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku)

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) Warszawa, 6 listopada 2012 roku 1. Wprowadzenie. 1.1 Informacje o Emitencie. Nazwa

Bardziej szczegółowo

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.

wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki. Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści: KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo