SCO Unix Open Server 5, opracowany przez kalifornijsk firm Santa Cruz Operation; AIX (Advanced Interactive executive) na stacje robocze RISC serii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCO Unix Open Server 5, opracowany przez kalifornijsk firm Santa Cruz Operation; AIX (Advanced Interactive executive) na stacje robocze RISC serii"

Transkrypt

1 UNIX i LINUX

2 UNIX system dla róznych komputerów: mikrokomputerów, stacji roboczych, superkomputerów powsta w latach 60-tych (Ken Thompson, Dennis Ritchie z Bell Laboratories) 1988 powo ano oraganizacj UNIX International (ponad 200 cz onków: AT&T, Control Data, Fujitsu, ICL, Motorola, NRC, NEC, Olivetti, Sun Microsystems, Toshiba,... ) standaryzacja

3 SCO Unix Open Server 5, opracowany przez kalifornijsk firm Santa Cruz Operation; AIX (Advanced Interactive executive) na stacje robocze RISC serii 6000 firmy IBM A/UX (Apple Unix), dla MacIntoshy HP-UXna komputery Hewletta-Packarda (pocz tkowo znana jako AP-UX) oraz unixopodobny system MPE/iX Irix na komputery Silicon Graphics Sinix, na komputery Siemens-Nixdorf SunOS i Solaris, na komputery Sun Ultrix, Digital Unixi Unixo-podobny system OSF na komputery firmy DEC Inne: Coherent - najta szy komercyjny Unix, IBM-PC Xenix - najstarszy na PC

4 Jedna z najpopularniejszych wersji Unix (darmowy) dzie o Linusa Torvalda z Finlandii, Skromne wymagania, na PC i stacje robocze trudny w konfiguraci i instalacji. Mo liwo ci uruchomiania programów dla Windows - za pomoc emulacji lub pakietu WINE.

5 wielodost pno (16 kilkaset osób) wieoloprocesowo (wielozadaniowo ) mechanizmy synchronizacji i komunikacji hierarchiczny system plików (katalogi, pliki i urz dzenia zewn trzne = pliki) wykonywanie operacji we/wy niezale nie od typu urz dzenia du o programów narz dziowych (kompilatory j zyków: C, Pascal, Fortran, Basic, Cobol) kontrola uprawnie dost pu

6 z cze funkcji systemowych u ytkownicy ko cowi Oprogramowanie u ytkowe (edytory, kompilatory, itp.) Funkcje systemowe (open, close, wait, read, exit) J dro Systemu Operacyjnego UNIX (zarz dzanie pami ci, procesami, urz dzeniami, systemem plików) Sprz t komputerowy (procesory, pami z cze z u ytkownikiem, dyski, itp.) tryb u ytkowania tryb j dra

7 J dro warstwa wewn trzna: obs uga przerwa, przydzia czasu procesora, realizacja procesów, zarz dzanie pami ci. warstwa zewn trzna zestaw procesów odpowiadaj cych za wykonywanie programów systemowych i programów u ytkownika pow oka (shell) proces warstwy zewn trznej odpowiadaj cy za komunikacj z uzytkownikiem (interpretacj polece ) zwykle dost pne s dwie pow oki: Bourne Shell oraz Bercley C Shell

8 logiczny system plików: ka de urz dzenie, plik i katalog traktowane s jak plik (niezale nie od typu i lokalizacji) istnieje jeden wyró niony system zawieraj cy katalog pierwotny (root korze systemu) musi znajdowa si na HD do katalogu pierwotnego do czone s inne systemy plików (na dyskach, dyskietkach, ta mach itd.)

9 Ka dy zbiór informacji traktowany jest jak plik katalog jest plikiem zawieraj cym list plików, oraz (..) odno nik do katologu nadrz dnego (rodzica) do ka dego katalogu musi istnie odwo anie w conajmniej jednym katalogu nadrz dnym cechy plików: brak struktury wewn trznej ci g znaków zako czony EOF nazwa, wielko dost pu, w a ciciel, czas powstaniam prawa

10 dowolny ci g 14 znaków ASCII (bez / *? { } < > & spacja) du e i ma e litery s rozró nialne zaleca si ma e nie mog zaczyna si od kropki nie maj rozszerze (programy u ytkowe mog ich potrzebowa ):.a pliki archiwalne.c programy w C.f programy w Fortranie.p programy w Paskalu.s programy asemblerowe.h zbiór wierszy definicyjnych dla C.i pliki wynikowe procesor C.o - modu programu w postaci wynikowej

11 * dowolny ci g znaków? zast pienie jednego znaku [] zast pienie znakiem z nawiasu: test*: test_1, testowy.xxx, lub tester test?: test1, test., test_ [AOE]la: Ala, Ola, Ela

12 prawa dost pu - 9 bitów: rwx katalog? prawa w a ciciela prawa grupy prawa pozosta ych u ytkowników r prawo czytania w prawo pisania x - prawo wykonywania (execute) - rwx rwx rwx pe ne uprawnienia

13 chmod [kto][+/- co] [plik] kto a all wszyscy u user u ytkownik g - grupa o - pozostali co + nadanie - odebranie = nowe niezale ne od poprzednich r prawo czytania w prawo pisania x - prawo wykonywania chmod a+r *

14 login - rozpocz cie sesji:{ login u ytkownik } lub: { login u ytkownik } { password has o } logout - zako czenie sesji {ctrl-d, exit } passwd - zmiana has a program interterpretuj cy polecenia - shell sh - Bourne shell csh - C shell ksh

15 dir cls copy del ls clear cp rm deltree rm -R rmdir edit vi pico format fdformat mount umount move / rename mv type cd more < file md win less <file> cd chdir more file mkdir startx

16 who [am i] - podaje nazwy zalogowanych u ytkowników pwd- podanie bie cego katalogu {print working directory} ls - wy wietlenie zawarto ci katalogu ls -l - wy wietlenie katalogu w formie rozszerzonej cd - zmiana katalogu mkdir - utworzenie katalogu rmdir - usuni cie katalogu cat - zawarto pliku (tekstowego) cp - kopiowanie pliku mv - przesuni cie lub zmiana nazwy pliku mail, mailx - programy poczty elektronicznej man komenda- wy wietlenie podr cznika (pomocy)

17 telnet - logowanie sie na swoje konto passwd - zmiana hasla exit lub quit - zakonczenie pracy na koncie Ctrl + d "kombinacja klawiszy" - przerywa uruchomiony proces pierwszoplanowy man -wyswietla pomoc na wyspecyfikowany temat (np. man ls) wiecej informacji uzyj rozkazu: man -a man w celu przegladania stron helpu uzyj klawisza spacji ps - sprawdza ile procesow jest aktualnie uruchomionych - sprawdzaj to przed zakonczeniem pracy!!! (np. ps -a; ps -afl) kill - kasowanie uruchomionych procesow, ktore widoczne sa po uzyciu polecenia ps (gdzie PID jest numerem identyfikacyjnym procesu) (np. kill nrpid; kill -9 nrpid)

18 pwd - sprawdzenie gdzie si aktualnie znajdujemy w "drzewie katalogowym ls - wy wietla nazwy plików i podkatalogów znajduj cych si w aktywnym katalogu [opcje] -l - wyswietla pelne informacje o plikach (calkowita skladnia: ls -l) np.: drwxr-xr-- 2 kat uzytkow 40 Apr 21 10:40 test_1 typ pliku: - plik zwyk y; b twardy lub mi kki dysk; c specjalne urz dzenie znakowe; d katalog; m n plik specjalny z nazwa; p potok z nazwa; s flaga uprawnienia do: r odczytu; w zapisu; x wykonania; - brak zezwolenia liczba po cze (sciezek do np.pliku) nazwa wlasciciela nazwa grupy rozmiar np.pliku w bajtach data i czas ostatniej modyfikacji nazwa pliku -c -a -wyswietla dodatkowo pliki ukryte

19 cd - przejscie do innego katalogu (folderu) [opcje] / -przejscie do katalogu podstawowego (calkowita skladnia cd /).. -przejscie o jeden katalog w "gore drzewa katalogow"../.. -przejscie o dwa katalogi w "gore drzewa katalogowego /nazwakatalogu/nazwacelkatalog -przejscie do katalogu o wybranej nazwie find- poszukiwanie pliku (np. find /wkatalogu -name szukananazwa) cat - wyswietla zawartosc pliku o wyspecyfikowanej nazwie pliku (np. cat nazwapliku ; cat *) more- wyswietla zawartosc pliku - podobnie jak cat, ale z wiekszymi mo liwo ciami

20 vi - edycja pliku (np.vi nowyplik; vi staryplik) kilka podstawowych funkcji wewnetrznych: i - przejscie w tryb edytowania (pisanie tekstu; przejscie do nastepnego wiersza [Enter];poprawki tylko w trybie rozkazow) [Esc] - przejscie do trybu rozkazow x - kasowanie znaku znajdujacego sie przy kursorze dw - kasowanie slowa w obrebie ktorego jest kursor dd - kasowanie wiersza w ktorym znajduje sie kursor :w - zapisanie :q! - wyjscie bez zapisu :x - wyjscie z zapisaniem pliku

21 cp - kopiowanie plików (np. cp nazwapliku1 nazwapliku2+1; cp kopiujplik /dokatalogu) rm - kasowanie plików (np. rm nazwapliku; rm *) mv - zmiana nazwy pliku (np. mv staranazwa nowanazwa) oraz przenoszenie plików (np. mv nazwapliku /dokatalogu) Operacje na katalogach cp - kopiowanie katalogów (np. copy katalog /na/nowykatalog mkdir- tworzenie katalogów (np. mkdir nazwanowegokatalogu rmdir - osuwanie katalogów (np. rmdir nazwakatalogu

22 Operacje pomi dzy u ytkownikami who - pokazuje aktywne konta na serwerze (np. who) finger - (szerzej) pokazuje aktywne konta na wybranym serwerze (np. finger; finger talk - interakcyjne porozumiewanie si (np. talk ----> odbiorca podaje: talk write - wysy anie wiadomo ci ukazuj cych si na ekranie drugiej osoby pod warunkiem, ze wprowadzi polecenie: mesg y (np. write nazwakonta nazwaterminala [ENTER] Czy mozesz... [Enter]... to narazie ctrl +d; nazweterminala (np.ttyp1) pokazuje polecenie who) mail - poczta elektroniczna Przyklady: mail nazwakonta [Enter] Witam Pana. Co nowego... Ctrl + d; [ENTER] mail nazwakonta1 nazwakonta2 nazwakontan < nazwaplikuzlistem [Enter]

23 Dodatki date cal bc mc - aktualna data i godzina - kalendarz - kalkulator (np. bc [Enter] 2^2 [Enter]; wyj cie ctrl + d lub quit) - program podobny do NC dla DOS - dost pny w systemie Linux Znaki ogolnego zastosowania: & - przenoszenie procesu w tlo tj.uruchamianie dodatkowego okna obs uguj cego proces (np. xterm -sb &) > - skierowanie wyniku procesu np. na plik a nie na ekran jak jest w domy le (np. ls > nowyplik) >> - skierowanie wyniku procesu np. na plik a nie na ekran jak jest w domy le i do czenie jego do istniej cego pliku (np. ls >> istniejacyplik) < - pobranie danych do rozkazu np. z pliku (np. mail nazwakonta < nazwaplikuzlistem) - rozdzielenie kilku polece zapisanych w jednym wierszu tzw. potok (np. ls wc -l)

24 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

1. System operacyjny Linux

1. System operacyjny Linux Kierunek: Informatyka i Ekonometria Przedmiot: Informatyka ekonomiczna Forma zajęć: Ćwiczenia Temat: Systemy operacyjne. System Linux 1. System operacyjny Linux 1.1. Systemy operacyjne w laboratoriach

Bardziej szczegółowo

LINUX. 1. Wprowadzenie: Poznańska Szkoła Bioinformatyki, 2006 Anna Czerwoniec, Łukasz Kościński

LINUX. 1. Wprowadzenie: Poznańska Szkoła Bioinformatyki, 2006 Anna Czerwoniec, Łukasz Kościński LINUX 1. Wprowadzenie: Linux jest systemem operacyjnym stworzonym przez Linusa Torvaldsa w roku 1991 na bazie wielozadaniowego systemu UNIX, stworzonego uprzednio przez firmę AT&T w latach 70tych. Jest

Bardziej szczegółowo

4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX

4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX 4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX 4.1. Historia Unixa i Linuxa, instalacja systemu. Historia UNIX a rozpoczyna się w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku od MULTICSa wielkiego systemu

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

LINUX polecenia Uwaga Linux rozróżnia wielkość liter!!!

LINUX polecenia Uwaga Linux rozróżnia wielkość liter!!! LINUX polecenia Uwaga Linux rozróżnia wielkość liter!!! Symbole: * - zastępuje kilka znaków? - zastępuje pojedynczy znak [..] - w tym miejscu może wystąpić jeden ze znaków nawiasu > - skierowanie standardowego

Bardziej szczegółowo

Systemy i aplikacje. Historia systemów MS-DOS i Windows (3) Historia systemów MS-DOS i Windows. System MS-DOS i Windows wykład 3 i 4

Systemy i aplikacje. Historia systemów MS-DOS i Windows (3) Historia systemów MS-DOS i Windows. System MS-DOS i Windows wykład 3 i 4 ź Ŝ ć 1980 Historia systemów MS-DOS i Windows (2) Systemy i aplikacje System MS-DOS i Windows wykład 3 i 4 Jarosław W. Kłos UAM 2005 Pierwsze systemy operacyjne dla komputera PC 1979 firma Seattle Computer

Bardziej szczegółowo

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu

host name: 192.168.11.110 protokół SSH System plików - wprowadzenie Ścieżki dostępu Ćw. 13 Linux - operacje systemu plików 1. Ściągnąć program PUTTY ze strony z materiałami dydaktycznymi - zapisać, rozpakować skompresowany plik i uruchomić. 2. Skonfigurować host name: host name: 192.168.11.110

Bardziej szczegółowo

Model Warstwowy Sieciowe Systemy Operacyjne Protoko y sieciowe

Model Warstwowy Sieciowe Systemy Operacyjne Protoko y sieciowe Model Warstwowy Sieciowe Systemy Operacyjne Protoko y sieciowe warstwowy model sieci strategia sieciowa definiuj ca sposoby komunikacji realizowane przez komputery pod czone do sieci opisuje sposób przep

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie: Konrad Matuk z wykorzystaniem fragmentów książki Raspberry Pi. Przewodnik użytkownika w tłumaczeniu Mikołaja Szczepaniaka

Tłumaczenie: Konrad Matuk z wykorzystaniem fragmentów książki Raspberry Pi. Przewodnik użytkownika w tłumaczeniu Mikołaja Szczepaniaka Tytuł oryginału: Raspberry Pi User Guide, Third Edition Tłumaczenie: Konrad Matuk z wykorzystaniem fragmentów książki Raspberry Pi. Przewodnik użytkownika w tłumaczeniu Mikołaja Szczepaniaka ISBN: 978-83-283-0703-2

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi systemów z rodziny UNIX

Podstawy obsługi systemów z rodziny UNIX Marek Stępień Informatyka II Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Opolska Podstawy obsługi systemów z rodziny UNIX 1. Historia Uniksa. AT&T UNIX, BSD, GNU i Linux. Programiści należących wówczas

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tworzenie serwisów internetowych

Tworzenie serwisów internetowych Tworzenie serwisów internetowych Dr in. Marek Mi osz (c) M.Mi osz 1 Plan (1) Serwisy i aplikacje internetowe typologia i problemy Przegl d technologii Cykl ycia aplikacji internetowej Metodyka WSDM (ang.

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX.

Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych DOS - Windows - UNIX. Gdańsk, 1999 r. Podyplomowe Studium Podstaw Informatyki Uniwersytet Gdański http://www.univ.gda.pl/pspi59.htm Janusz Młodzianowski Jacek Paczkowski Materiały pomocnicze do laboratorium z Systemów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu Linux Logowanie się do systemu exit Powłoka systemowa ksh csh

Cechy systemu Linux Logowanie się do systemu exit Powłoka systemowa ksh csh System Linux Cechy systemu Linux wielozadaniowość i wielodostęp wielu użytkowników w tym samym czasie może wykonywać kilka zadań na tym samym komputerze pamięć wirtualną Linux może używać części dysku

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Raspberry Pi User Guide Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7313-1 2012 Eben Upton and Gareth Halfacree All Rights Reserved. Authorized translation from the English language

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci I

Systemy operacyjne i sieci I Systemy operacyjne i sieci I Laboratorium materiały i konspekty zajęć, wersja 1.0 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Dorosz przy wykorzystaniu opracowania zagadnień do przedmiotu SOS1 studentów Grzegorza

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 SPIS TRE CI Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 1 Wizyta w sklepie...17 Co zatem warto wiedzie przed wej ciem do sklepu komputerowego?...18 Elementy podstawowe widoczne na zewn trz...20 Elementy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Ryznar - Systemy operacyjne (v.6e)

Zygmunt Ryznar - Systemy operacyjne (v.6e) 1 z 5 2015-08-06 16:09 Zygmunt Ryznar - Systemy operacyjne (v.6e) Wiadomo, i komputer sk ada si nie tylko z urz dze i programów aplikacyjnych, lecz i systemu operacyjnego, ktory nimi rz dzi (tak mo na

Bardziej szczegółowo