Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie. System innowacji Izraela

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie. System innowacji Izraela"

Transkrypt

1 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie System innowacji Izraela marzec 2011

2 2

3 Spis treści 1 Informacje podstawowe Realizacja strategii innowacji Tworzenie warunków dla przewagi innowacyjnej kraju System finansowania projektów innowacyjnych Programy rządowe Inkubatory technologiczne Komercjalizacja wyników badań naukowych Podsumowanie...9 3

4 1 Informacje podstawowe W ciągu ostatnich 20 lat w Izraelu nastąpił spektakularny rozwój sektorów wysokich technologii, lokując kraj wśród światowych liderów innowacji. Najprężniej rozwijającą się dziedziną gospodarki jest sektor technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT), który obecnie stanowi ok. 16% PKB oraz 31% eksportu kraju. Jednocześnie w ogóle eksportu przemysłowego sektory zaawansowane technologicznie stanowią ponad 50%. Wobec rosnącej konkurencji w branży ICT, głównie ze strony państw rozwijających się, rząd Izraela od kilku lat dąży do intensyfikacji rozwoju branż: medycznej, biomedycznej, bio-, nano- oraz czystych technologii. Izrael stworzył warunki dla dynamicznego rynku venture capital (VC), który w latach zgromadził ponad 13 mld USD, zainwestowanych w lokalne firmy start-up wysokich technologii. Pod względem wartości inwestycji VC w stosunku do PKB kraju, Izrael ze wskaźnikiem 0,73% zajmuje drugie miejsce na świecie po Wielkiej Brytanii. Taką samą pozycję posiada również pod względem udziału kapitału zalążkowego w ogóle inwestycji funduszy venture capital. Kryzys ekonomiczny ostatnich lat osłabił możliwości inwestycyjne instytucji VC, zaznaczając się głębokim, 72-procentowym spadkiem kwoty pozyskanych funduszy w 2009 r., niemniej jednak od połowy 2010 r. obserwujemy ponowną aktywność na rynku VC. Izrael jest jednym z liderów pod względem zakładanych firm start-up w branżach wysokich technologii, jak również liczby firm notowanych na NASDAQ, zajmując drugie miejsce, po Stanach Zjednoczonych, co jest ogromnym osiągnięciem biorąc pod uwagę niewielkie rozmiary kraju. Wydatki Izraela na badania i rozwój są najwyższe wśród krajów OECD i w 2009 r. wyniosły 4,3% PKB (4,7% rok wcześniej), dwukrotnie więcej niż średnia dla ww. krajów. Izraelczycy są również jednym z najlepiej wykształconych społeczeństw 44% populacji w wieku lat posiada wykształcenie wyższe. W 2010 r. wg World Competitiveness Yearbook kraj uplasował się na 17. miejscu najbardziej konkurencyjnych gospodarek na świecie, co oznacza przesunięcie o 7 pozycji w górę w stosunku do roku poprzedniego. Izrael jest również siedzibą centrów badawczo-rozwojowych największych światowych koncernów, takich jak Google, Intel, HP, Microsoft. Przyczyn tak znaczących osiągnięć Izraela w zakresie innowacyjności należy upatrywać w szeregu czynników, związanych przede wszystkim z celowymi działaniami podejmowanymi przez rząd. 2 Realizacja strategii innowacji 2.1 Tworzenie warunków dla przewagi innowacyjnej kraju Kluczowym czynnikiem stymulującym innowacyjność gospodarki są podejmowane od kilkudziesięciu lat i konsekwentnie wdrażane działania rządu Izraela, który dostrzegł w sektorach wysokich technologii szansę osiągnięcia przewagi konkurencyjnej kraju na arenie międzynarodowej. Jednocześnie zdano sobie sprawę, iż rozwój branż o wysokim potencjale innowacyjnym nie może nastąpić bez partycypowania rządu w ryzyku związanym z tworzeniem firm high-tech, które jest w tym przypadku znacznie wyższe niż w sektorach tradycyjnych. Należy podkreślić, iż Izrael nie posiada strategii innowacji sensu stricto. Wzmacnianie innowacyjności gospodarki następuje w toku szeregu programów, których realizacja jest kontynuowana przez kolejne rządy, w połączeniu z systemowymi rozwiązaniami na poziomie finansowania badań naukowych w uczelniach publicznych. Wczesnych stymulantów rozwoju sektorów innowacyjnych można upatrywać w budowie narodowego przemysłu obronnego od lat 60. XX wieku, którego rozwiązania 4

5 zaczęły przenikać do sektorów cywilnych. Jednocześnie, w połowie lat 80. sektor wojskowy zwolnił tysiące pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową i inżynierów, którzy zasilili szeregi przyszłych przedsiębiorców w branżach high-tech. Niemniej jednak dopiero celowe działania rządu od połowy lat 80. dały zasadniczy impuls i stworzyły warunki dla znacznego przyspieszenia w sektorach wysokich technologii. Wcześniejsza polityka gospodarcza kraju koncentrowała się głównie na inicjatywach prozatrudnieniowych. Przełomem w dotychczasowej polityce było uchwalenie Prawa o Wspieraniu Badań Przemysłowych (The Law for Encouragement of Industrial R&D) w 1984 r., które stało się podstawowym instrumentem systematycznego rozwoju sektorów wysokich technologii. Celem ustawy był rozwój krajowej gospodarki opartej na wiedzy, poprawa salda wymiany handlowej oraz zwiększenie zatrudnienia. Ponadto, istotnym działaniem, które przyczyniło się do rozwoju przemysłów innowacyjnych było ograniczenie publicznego finansowania badań w uczelniach wyższych, które zostało wprowadzone pomimo oczywistego sprzeciwu środowisk akademickich. Efektem tego posunięcia była konieczność poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania działalności badawczorozwojowej przez uczelnie, a tym samym intensyfikacja współpracy pomiędzy uniwersytetami i biznesem oraz wzrost znaczenia badań przemysłowych. W rezultacie powyższych działań od połowy lat 80., a szczególnie od początku lat 90. obserwujemy zdecydowane przyspieszenie w formowaniu się przedsiębiorstw high-tech w Izraelu. Rosnąca liczba firm start-up opartych na wysokich technologiach wymagała prężnego rynku kapitałowego, który w Izraelu praktycznie nie istniał. Przełomowym momentem było wprowadzenie w latach 1992 i 1993 programów ukierunkowanych na przyciągnięcie prywatnych funduszy venture capital. Pierwszym z nich był zakończony niepowodzeniem Inbal, na bazie którego uruchomiono kolejny program, Yozma, który okazał się ogromnym sukcesem. Program ustanowił dziesięć funduszy o wartości ok. 20 mln USD każdy, z rządowym udziałem na poziomie około 40%. Pozostała część miała zostać uzupełniona środkami prywatnych inwestorów. Oprócz początkowego wkładu państwa, znaczącą zachętą dla inwestorów prywatnych była możliwość wykupu udziałów publicznych po 5 latach. W swoim założeniu Yozma nie miała generować zysków dla państwa, lecz w całości stanowiła instrument stworzenia niezależnego rynku venture capital. Sukces programu był również związany z umiejętnością przyciągnięcia z zagranicy, głównie z USA, menedżerów i specjalistów w zakresie zarządzania innowacyjnymi firmami i funduszami VC. Stworzenie rynku kapitałowego finansującego rozwój sektorów high-tech pociągnęło za sobą również napływ wiodących międzynarodowych korporacji, które otworzyły w Izraelu swoje centra badawczo-rozwojowe. Oprócz wizerunku Izraela, jako atrakcyjnego pod względem kapitału ludzkiego miejsca do lokowania działalności B+R, dużą rolę odegrały i wciąż odgrywają w tym procesie także zachęty rządowe w postaci ulg podatkowych, grantów, czy kredytów, a także wspólne międzynarodowe fundusze rozwojowe. W 2007 r. w Izraelu działało ponad 40 centrów badawczo-rozwojowych firm międzynarodowych, takich jak m.in. Google, HP, Intel, Microsoft. Udział międzynarodowych centrów B+R w gospodarce kraju posiada zasadniczą przewagę nad centrami produkcji, czy usług outsourcing-owych, gdyż ich aktywność obejmuje działalność rozwojową, związaną przede wszystkim z kosztami stałymi firmy, które są bardziej odporne na nieprzewidziane zawirowania w gospodarce, co ma szczególne znaczenie w okresach kryzysów, czy braku stabilności gospodarczej. 2.2 System finansowania projektów innowacyjnych Rząd Izraela odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu warunków dla rozwoju sektorów wysokich technologii oraz stymulowaniu przemysłowej działalności badawczo-rozwojowej. Należy podkreślić, iż obecnie fundusze rządowe stanowią jedynie 14% ogółu finansowania prac badawczo-rozwojowych w Izraelu (głównie za pośrednictwem transferu środków do uczelni wyższych i przedsiębiorstw), podczas gdy w 80 procentach są one finansowane przez 5

6 sektor biznesowy. Uczelnie wyższe finansują 2% badań, instytucje non-profit 1%, a podmioty zagraniczne 3%. Struktura wydatków rządowych na cywilne B+R pokazuje, iż większość finansowania, oprócz ogólnych transferów dla uczelni wyższych, jest przeznaczona na rozwój technologii przemysłowych. Wydatki na ten cel są prawie 5-krotnie wyższe niż wydatki na badania w rolnictwie oraz 8-krotnie wyższe niż finansowanie badań w usługach socjalnych. Finansowanie rządowe przemysłowej działalności B+R odbywa się głównie za pośrednictwem instytucji Głównego Naukowca (Office of Chief Scientist) przy Ministerstwie Przemysłu, Handlu i Zatrudnienia (MPHZ), która wdraża programy grantowe. Pomimo, iż Biuro Głównego Naukowca istnieje również przy wielu pozostałych ministerstwach, Główny Naukowiec w Ministerstwie Przemysłu, Handlu i Zatrudnienia posiada największy budżet do swej dyspozycji. Celem programów wdrażanych przez Biuro Głównego Naukowca w MPHZ jest stymulowanie tworzenia firm high-tech oraz realizacji badań ukierunkowanych na przemysłowe zastosowanie ich wyników we współpracy instytucji naukowych i firm komercyjnych. 2.3 Programy rządowe Poniższa tabela prezentuje obecnie wdrażane za pośrednictwem Biura Głównego Naukowca programy rządowe wspierające innowacyjność kraju, w podziale na główne grupy. Program Cel Przeznaczenie / wysokość finansowania Programy finansowania zalążkowego (pre-seed & seed) TNUFA Wsparcie wynalazców, przedsiębiorców oraz firm start-up w początkowej fazie. Pokrycie kosztów patentów, konstrukcji prototypu, oceny wykonalności pomysłu, opracowania biznesplanu, zdobycia kapitału. INKUBATORY TECHNOLO- GICZNE HEZNEK Minimalizacja ryzyka na najwcześniejszym etapie rozwoju innowacyjnego pomysłu biznesowego, gdy pozyskanie innych źródeł finansowania jest niezwykle trudne. Zwiększenie liczby firm start-up wysokich technologii dzięki połączonemu finansowaniu publicznemu i prywatnemu, z opcją wykupu udziałów rządu po cenie wstępnej. Dofinansowanie: do 85% zatwierdzonych kosztów, maksymalnie ok USD Inkubatory zapewniają całościowe wsparcie przyszłych przedsiębiorców, umożliwiające rozwój pomysłu technologicznego, tj. m.in. środki finansowe, dostęp do sprzętu i laboratoriów, wsparcie technologiczne, administracyjne i biznesowe. Dofinansowanie: USD na okres 2 lat, z dofinansowaniem publicznym na poziomie 85% zatwierdzonego budżetu (w postacie grantu lub kredytu preferencyjnego), pozostałe 15% wnosi Inkubator, tj. prywatny inwestor; w przypadku projektów biotechnologicznych dofinansowanie może być znacząco wyższe, a okres inkubacji wydłużony do 3 lat. Pokrycie wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową firmy. Inwestycja rządowa: nie więcej niż 50% zatwierdzonego budżetu, do 5 mln ILS na okres 2 lat. Finansowanie ogólnych badań przemysłowych rozwój infrastruktury technologicznej dla przemysłu MAGNET program realizowany w toku 4 głównych subprogramów 6

7 MAGNET - KONSORCJUM MAGNETON NOFFAR KATAMON Wypracowanie technologii, będących podstawą produktów nowej generacji przez konsorcjum firm komercyjnych i zespół naukowców z co najmniej 1 instytucji naukowej. Dalsze wsparcie już istniejącej współpracy pomiędzy podmiotami biznesowymi i naukowymi, w tym na poziomie implementacji wypracowanego know-how. Wsparcie akademickich badań stosowanych w dziedzinach biotechnologii i nanontechnologii w celu zastosowania przemysłowego oraz promocja transferu ww. technologii do przemysłu. Zwiększenie liczby firm startup dzięki połączonemu finansowaniu publicznemu i prywatnemu, z opcją wykupu udziałów rządu po cenie wstępnej. Rozwój nowych technologii wodnych. Dofinansowanie: partnerzy komercyjni - do 66% zatwierdzonego budżetu nieprzekraczającego USD na okres 2 lat; instytucje naukowe do 80%. Istnieje możliwość włączenia w projekt firmy zagranicznej pod warunkiem unikalnego wkładu w działania konsorcjum. Dofinansowanie: do 66% zatwierdzonych kosztów działalności B+R. Dofinansowanie: do 90% zatwierdzonego budżetu nie przekraczającego USD na okres miesięcy. Program tworzenia Centrów Projektowych firm międzynarodowych CENTRA BADAWCZO- ROZWOJOWE FIRM MIĘDZYNA- RODOWYCH Wspieranie tworzenia wspólnych Centrów B+R firm izraelskich i międzynarodowych. Dofinansowanie: najniższa z poniższych wartości: 40% kosztów operacyjnych Centrum 50% wartości środków zainwestowanych w działalność izraelskich partnerów projektu zakumulowana wartość inwestycji przeznaczonej dla partnera izraelskiego działającego w krajowych strefach preferencyjnych lub w przemyśle tradycyjnym (strefy preferencyjne są wyznaczonymi strefami geograficznymi, zwykle o niskim poziomie aktywności gospodarczej). 2.4 Inkubatory technologiczne Spośród powyższych, na szczególną uwagę zasługuje program Inkubatorów Technologicznych, będący jedną z głównych sił napędzających tworzenie zaawansowanych technologicznie firm start-up, które bez wsparcia rządowego na najwcześniejszym etapie w większości przypadków nie miałyby szansy powstać i rozwinąć swojej działalności. Ideą programu jest absorpcja przez państwo dużej części ryzyka związanego z tworzeniem firm innowacyjnych. Obecnie w Izraelu działa 26 inkubatorów technologicznych, w tym 1 inkubator biotechnologiczny i 2 przemysłowe. Większość z nich jednorazowo wspiera ok. 8 projektów. Program inkubatorów technologicznych nie definiuje obszarów branżowych inkubowanych firm, pozostawiając decyzję w tym zakresie im samym. Większość inkubatorów rozwija przedsięwzięcia z różnych sektorów. Największa liczba firm to start-up-y działające w branży sprzętu medycznego (41%), ICT (25%), biotechnologii i branży farmaceutycznej (17%), czystych technologii (12%), oraz elektroniki (5%). 7

8 Do roku 2002 inkubatory technologiczne działały jako organizacje non-profit, których udziałowcami były między innymi instytucje samorządu lokalnego, co wynikało z faktu, iż do tej pory główną rolą inkubatorów było wspieranie rozwoju regionów, na terenie których działały. Jednakże, w wyniku identyfikacji niewystarczających kompetencji technicznych i biznesowych udziałowców, inkubatory zostały sprywatyzowane. W nowym modelu, rząd zlikwidował również bezpośrednie finansowanie instytucji inkubatorów, wprowadzając w jego miejsce finansowanie projektów zgłaszanych do inkubacji. Projekty inkubowane otrzymują kompleksowe wsparcie w postaci finansowania, siedziby, dostępu do sprzętu, laboratoriów, doradztwa biznesowego i know-how. Należy podkreślić, iż projekty ubiegające się o wsparcie w ramach inkubatorów technologicznych są poddawane bardzo rygorystycznej ocenie, uwzględniającej ich potencjał biznesowy, technologiczny, rynkowy. Gwarantuje to wybór przedsięwzięć dających największe szanse zwrotu z inwestycji. Statystki potwierdzają wysoką skuteczność programu. Wysokość środków publicznych inwestowanych rocznie w program inkubatorów wynosi około 50mln USD. Od jego zainicjowania, a więc od początku lat 90., do końca roku 2009 wkład rządowy w program osiągnął ponad 500mln USD, który przyciągnął inwestycje prywatne na poziomie 2,75mld USD. Ponad 1700 projektów osiągnęło fazę dojrzałości i opuściło inkubatory, z których 60% stanowią firmy biotechnologiczne. 3 Komercjalizacja wyników badań naukowych Niezwykle istotnym elementem izraelskiego systemu innowacji jest współpraca pomiędzy instytucjami naukowymi a przedsiębiorstwami. Jest ona realizowana w oparciu o skuteczne modele komercjalizacji wyników badań naukowych, wdrażane przez uczelniane firmy transferu technologii, regulacje w zakresie dystrybucji zysków z komercjalizacji, w tym systemów motywacyjnych dla naukowców, oraz czynniki niewymierne, takie jak kultura przedsiębiorczości na uczelniach. Rosnące zainteresowanie i znaczenie transferu technologii z jednostek naukowych do przemysłu ma swoje źródła w procesach, które w Europie rozpoczęły się około 30 lat temu. Przeformułowanie w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, w której wiedza stała się zasobem samym w sobie, pociągnęło za sobą zmianę w postrzeganiu roli, jaką uczelnie i jednostki naukowe powinny odgrywać w społeczeństwie i gospodarce. Jednocześnie zasadnicze zmniejszenie poziomu finansowania uniwersytetów przez państwo stało się impulsem do zdobywania funduszy na badania naukowe w toku współpracy z sektorem biznesu. W rezultacie pojawiła się konieczność nadania przejrzystych ram instytucjonalnych współpracy pomiędzy akademią a przemysłem między innymi poprzez powstanie uczelnianych biur/firm transferu technologii. Powyższe procesy są charakterystyczne również dla Izraela. W kraju o ponad 7-milionowej populacji działa 7 głównych uczelni publicznych, które są jednocześnie instytucjami badawczymi. Warto zauważyć, iż uczelnie izraelskie posiadają bardzo wysokie notowania w rankingach międzynarodowych. Przykładowo, jedna z nich znajduje się w pierwszej setce światowych uczelni, trzy kolejne w drugiej. Najniżej notowana uczelnia izraelska posiada wyższą pozycję niż najlepsza uczelnia polska. Wszystkie uniwersytety izraelskie posiadają firmy, które profesjonalnie zajmują się komercjalizacją wyników badań naukowych. Firmy te zostały powołane przez uczelnie, lecz są od nich niezależne. Pierwsze firmy transferu technologii (FTT), Yeda i Yissum, powstały ponad 50 lat temu. Poniższa tabela przedstawia zestawienie izraelskich uczelni oraz ich firm transferu technologii. 8

9 Uczelnia Podstawowa charakterystyka Firma transferu technologii Uniwersytet w Tel Awiwie oferta edukacyjna i badawcza uczelni Ramot obejmuje największą spośród uniwersytetów izraelskich liczbę dyscyplin naukowych Technion Uniwersytet główna uczelnia techniczna w Izraelu T 3 -Technion Technology Transfer Technologiczny Uniwersytet Hebrajski w obejmuje większość dyscyplin Yissum Technology Transfer Jerozolimie naukowych, ze szczególnym ukierunkowaniem na nauki medyczne Uniwersytet Ben-Guriona specjalizuje się w naukach związanych z BGN Technologies badaniami terenów pustynnych; oferta edukacyjna obejmuje również szeroką gamę innych dyscyplin Instytut Weizmana wiodący instytut naukowy, oferujący studia Yeda R&D na poziomie doktoranckim; obszary badawcze koncentrują się wokół nauk ścisłych i biologicznych Uniwersytet Bar Ilan oferuje większość dyscyplin naukowych Bar Ilan R&D Uniwersytet w Hajfie ukierunkowanie na nauki społecznohumanistyczne Carmel Haifa University Economic Corporation Zadaniem FTT jest kompleksowe przeprowadzenie procesu transferu technologii wypracowanych na uczelniach, od momentu identyfikacji badań i wynalazków opracowanych przez kadrę akademicką, do zawarcia umowy przenoszącej prawa do ich komercyjnego zastosowania. FTT dokonują oceny potencjału technologicznego i finansowego rozwiązań oraz wyboru tych, które prezentują największe prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego; zapewniają ich ochronę patentową, odciążając w tym zakresie w zasadniczym stopniu naukowców; dokonują wyboru najbardziej skutecznej ścieżki komercjalizacji (np. sprzedaż licencji firmie zewnętrznej w zamian za tantiemy (royalty payments), sprzedaż licencji w zamian za udziały w firmie, utworzenie spółki spin-off, joint venture, wspólne badania przemysłowe). FTT są odpowiedzialne za przygotowanie umów regulujących transfer technologii oraz negocjacje w tym zakresie. Niezwykle istotną cechą izraelskich FTT jest profil pracowników tych instytucji. W przeważającej większości personel FTT stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem biznesowym, zwykle w firmach wysokich technologii lub funduszach VC. Firmy zatrudniają specjalistów w dziedzinie ochrony własności intelektualnej, kontaktów biznesowych i rozwoju w poszczególnych dyscyplinach naukowych, prawników. W uczelniach izraelskich obowiązują przejrzyste regulacje w zakresie własności intelektualnej, podziału zysków z komercjalizacji oraz zachęt dla naukowców. Właścicielem wyników prac badawczych, wynalazków opracowanych przez personel naukowy jest uczelnia i próba ich skomercjalizowania może nastąpić tylko poprzez firmę transferu technologii, która występuje jako strona w umowach komercjalizacyjnych. Uczelnie mają bardzo kategoryczny stosunek do jakichkolwiek prób niezależnego skomercjalizowania rozwiązań powstałych w ich laboratoriach. Jednocześnie każda uczelnia posiada atrakcyjny system motywacyjny dla naukowców, których rozwiązania znalazły zastosowanie w przemyśle i generują zyski. Naukowiec-wynalazca otrzymuje znaczną część tantiemów, która sięga od 30 do 60% w zależności od uniwersytetu. 4 Podsumowanie Izrael jest krajem, który rozwinął bardzo skuteczne mechanizmy wzmacniania innowacyjności gospodarki. Zasadnicze przyspieszenie w transformacji z gospodarki o dominacji przemysłów tradycyjnych do gospodarki opartej na wiedzy nastąpiło w ciągu ostatnich 20 lat. Nieocenioną rolę w tym procesie odegrały działania rządu, który prowadził konsekwentną politykę pro-innowacyjną. Główne elementy tej polityki objęły między innymi 9

10 przejęcie przez państwo części ryzyka związanego z tworzeniem firm high-tech i rynku kapitałowego oraz wdrożenie programów wspierających kooperację pomiędzy akademią a przemysłem. Należy podkreślić, iż państwo, przeznaczając znaczące środki na rozwój branż wysokich technologii, pełni rolę animatora, wycofując się w momencie, gdy rynek zaczyna skutecznie przejmować zainicjowane przez rząd mechanizmy. Ważnym czynnikiem jest również adaptacja rynkowych zasad selekcji przedsiębiorstw/projektów, które otrzymują wsparcie ze środków publicznych. Bardzo wymagające kryteria kwalifikacji gwarantują wybór przedsięwzięć o największym potencjalne technologiczno-rynkowym, a zatem najbardziej skuteczną alokację środków publicznych. Z drugiej strony, charakterystyczną cechą izraelskiego systemu wspierania innowacji jest kultura przedsiębiorczości dopuszczająca możliwość niepowodzenia nowych przedsięwzięć biznesowych, która nie stygmatyzuje porażki. Programy rządowe (w tym m.in. program Inkubatorów Technologicznych) zakładają zwrot otrzymanej dotacji (soft loan) tylko w przypadku powodzenia przedsięwzięcia. W przypadku braku możliwości urynkowienia działań firmy i osiągnięcia przychodów ze sprzedaży, dotacja przyjmuje postać bezzwrotnego grantu. Tym samym, przedsiębiorcy, których pierwsze przedsięwzięcia biznesowe zakończyły się niepowodzeniem, zakładają kolejne firmy, które dzięki zdobytemu wcześniej doświadczeniu, bardzo często odnoszą sukces. Właściwy dobór narzędzi stymulujących powstawanie innowacyjnych firm przełożył się również na wzmocnienie kooperacji na linii nauka-biznes, owocując dużymi osiągnięciami w zakresie transferu technologii z ośrodków badawczych do przemysłu. Znaczącą rolę w tym zakresie odgrywają profesjonalne instytucje pośredniczące firmy transferu technologii izraelskich uczelni. Podejście rządu Izraela do zwiększania innowacyjności kraju, można scharakteryzować trzema cechami. Są to: 1) kompleksowość działań, a więc podejmowanie wielu, wzajemnie uzupełniających się interwencji na rzecz innowacji, 2) elastyczność w implementacji określonych narzędzi i szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową, 3) systematyczność i kontynuacja wdrażania działań. System innowacji Izraela stanowi całościowy ekosystem, będący efektem uważnego monitorowania i szybkiego oraz trafnego reagowania na sygnały płynące z rynku. O ile poszczególne elementy tego ekosystemu są mocno zakotwiczone w specyfice kraju, co ogranicza możliwość bezpośredniej ich aplikacji na innym gruncie, to trzy powyższe cechy bez wątpienia mogą stanowić wskazówkę dla innych krajów w zakresie tworzenia własnego, efektywnego systemu innowacji. 10

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXXIII) 2012 Natalia Gorynia Pfeffer * WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI NARODOWY SYSTEM INNOWACJI Pod koniec

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec 1 Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Wanda Pełka Katedra Finansów Międzynarodowych Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Streszczenie Przyczyną występowania luki kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE Warszawa, 20 grudnia 2008 roku 1 Wydawca: Fundacja Aurea Mediocritas ul. Samolotowa 9/7 03-984 Warszawa

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim

Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim 1 Poradnik dotyczący tworzenia i rozwoju inkubatorów (technologicznych) w Województwie Śląskim Niniejszy Poradnik został opracowany w ramach Projektu INTERREG III C Inkubator Nowych Technologii - model

Bardziej szczegółowo

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce

Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Raport Bariery w rozwoju rynku aniołów biznesu w Polsce Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (publikacja bezpłatna) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce

Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce www.pwc.pl Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce 94% zarządów jest zaangażowanych w tworzenie strategii innowacyjnej 88% firm współpracuje z zewnętrznymi podmiotami w zakresie B+R

Bardziej szczegółowo