Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie. System innowacji Izraela

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie. System innowacji Izraela"

Transkrypt

1 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie System innowacji Izraela marzec 2011

2 2

3 Spis treści 1 Informacje podstawowe Realizacja strategii innowacji Tworzenie warunków dla przewagi innowacyjnej kraju System finansowania projektów innowacyjnych Programy rządowe Inkubatory technologiczne Komercjalizacja wyników badań naukowych Podsumowanie...9 3

4 1 Informacje podstawowe W ciągu ostatnich 20 lat w Izraelu nastąpił spektakularny rozwój sektorów wysokich technologii, lokując kraj wśród światowych liderów innowacji. Najprężniej rozwijającą się dziedziną gospodarki jest sektor technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT), który obecnie stanowi ok. 16% PKB oraz 31% eksportu kraju. Jednocześnie w ogóle eksportu przemysłowego sektory zaawansowane technologicznie stanowią ponad 50%. Wobec rosnącej konkurencji w branży ICT, głównie ze strony państw rozwijających się, rząd Izraela od kilku lat dąży do intensyfikacji rozwoju branż: medycznej, biomedycznej, bio-, nano- oraz czystych technologii. Izrael stworzył warunki dla dynamicznego rynku venture capital (VC), który w latach zgromadził ponad 13 mld USD, zainwestowanych w lokalne firmy start-up wysokich technologii. Pod względem wartości inwestycji VC w stosunku do PKB kraju, Izrael ze wskaźnikiem 0,73% zajmuje drugie miejsce na świecie po Wielkiej Brytanii. Taką samą pozycję posiada również pod względem udziału kapitału zalążkowego w ogóle inwestycji funduszy venture capital. Kryzys ekonomiczny ostatnich lat osłabił możliwości inwestycyjne instytucji VC, zaznaczając się głębokim, 72-procentowym spadkiem kwoty pozyskanych funduszy w 2009 r., niemniej jednak od połowy 2010 r. obserwujemy ponowną aktywność na rynku VC. Izrael jest jednym z liderów pod względem zakładanych firm start-up w branżach wysokich technologii, jak również liczby firm notowanych na NASDAQ, zajmując drugie miejsce, po Stanach Zjednoczonych, co jest ogromnym osiągnięciem biorąc pod uwagę niewielkie rozmiary kraju. Wydatki Izraela na badania i rozwój są najwyższe wśród krajów OECD i w 2009 r. wyniosły 4,3% PKB (4,7% rok wcześniej), dwukrotnie więcej niż średnia dla ww. krajów. Izraelczycy są również jednym z najlepiej wykształconych społeczeństw 44% populacji w wieku lat posiada wykształcenie wyższe. W 2010 r. wg World Competitiveness Yearbook kraj uplasował się na 17. miejscu najbardziej konkurencyjnych gospodarek na świecie, co oznacza przesunięcie o 7 pozycji w górę w stosunku do roku poprzedniego. Izrael jest również siedzibą centrów badawczo-rozwojowych największych światowych koncernów, takich jak Google, Intel, HP, Microsoft. Przyczyn tak znaczących osiągnięć Izraela w zakresie innowacyjności należy upatrywać w szeregu czynników, związanych przede wszystkim z celowymi działaniami podejmowanymi przez rząd. 2 Realizacja strategii innowacji 2.1 Tworzenie warunków dla przewagi innowacyjnej kraju Kluczowym czynnikiem stymulującym innowacyjność gospodarki są podejmowane od kilkudziesięciu lat i konsekwentnie wdrażane działania rządu Izraela, który dostrzegł w sektorach wysokich technologii szansę osiągnięcia przewagi konkurencyjnej kraju na arenie międzynarodowej. Jednocześnie zdano sobie sprawę, iż rozwój branż o wysokim potencjale innowacyjnym nie może nastąpić bez partycypowania rządu w ryzyku związanym z tworzeniem firm high-tech, które jest w tym przypadku znacznie wyższe niż w sektorach tradycyjnych. Należy podkreślić, iż Izrael nie posiada strategii innowacji sensu stricto. Wzmacnianie innowacyjności gospodarki następuje w toku szeregu programów, których realizacja jest kontynuowana przez kolejne rządy, w połączeniu z systemowymi rozwiązaniami na poziomie finansowania badań naukowych w uczelniach publicznych. Wczesnych stymulantów rozwoju sektorów innowacyjnych można upatrywać w budowie narodowego przemysłu obronnego od lat 60. XX wieku, którego rozwiązania 4

5 zaczęły przenikać do sektorów cywilnych. Jednocześnie, w połowie lat 80. sektor wojskowy zwolnił tysiące pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową i inżynierów, którzy zasilili szeregi przyszłych przedsiębiorców w branżach high-tech. Niemniej jednak dopiero celowe działania rządu od połowy lat 80. dały zasadniczy impuls i stworzyły warunki dla znacznego przyspieszenia w sektorach wysokich technologii. Wcześniejsza polityka gospodarcza kraju koncentrowała się głównie na inicjatywach prozatrudnieniowych. Przełomem w dotychczasowej polityce było uchwalenie Prawa o Wspieraniu Badań Przemysłowych (The Law for Encouragement of Industrial R&D) w 1984 r., które stało się podstawowym instrumentem systematycznego rozwoju sektorów wysokich technologii. Celem ustawy był rozwój krajowej gospodarki opartej na wiedzy, poprawa salda wymiany handlowej oraz zwiększenie zatrudnienia. Ponadto, istotnym działaniem, które przyczyniło się do rozwoju przemysłów innowacyjnych było ograniczenie publicznego finansowania badań w uczelniach wyższych, które zostało wprowadzone pomimo oczywistego sprzeciwu środowisk akademickich. Efektem tego posunięcia była konieczność poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania działalności badawczorozwojowej przez uczelnie, a tym samym intensyfikacja współpracy pomiędzy uniwersytetami i biznesem oraz wzrost znaczenia badań przemysłowych. W rezultacie powyższych działań od połowy lat 80., a szczególnie od początku lat 90. obserwujemy zdecydowane przyspieszenie w formowaniu się przedsiębiorstw high-tech w Izraelu. Rosnąca liczba firm start-up opartych na wysokich technologiach wymagała prężnego rynku kapitałowego, który w Izraelu praktycznie nie istniał. Przełomowym momentem było wprowadzenie w latach 1992 i 1993 programów ukierunkowanych na przyciągnięcie prywatnych funduszy venture capital. Pierwszym z nich był zakończony niepowodzeniem Inbal, na bazie którego uruchomiono kolejny program, Yozma, który okazał się ogromnym sukcesem. Program ustanowił dziesięć funduszy o wartości ok. 20 mln USD każdy, z rządowym udziałem na poziomie około 40%. Pozostała część miała zostać uzupełniona środkami prywatnych inwestorów. Oprócz początkowego wkładu państwa, znaczącą zachętą dla inwestorów prywatnych była możliwość wykupu udziałów publicznych po 5 latach. W swoim założeniu Yozma nie miała generować zysków dla państwa, lecz w całości stanowiła instrument stworzenia niezależnego rynku venture capital. Sukces programu był również związany z umiejętnością przyciągnięcia z zagranicy, głównie z USA, menedżerów i specjalistów w zakresie zarządzania innowacyjnymi firmami i funduszami VC. Stworzenie rynku kapitałowego finansującego rozwój sektorów high-tech pociągnęło za sobą również napływ wiodących międzynarodowych korporacji, które otworzyły w Izraelu swoje centra badawczo-rozwojowe. Oprócz wizerunku Izraela, jako atrakcyjnego pod względem kapitału ludzkiego miejsca do lokowania działalności B+R, dużą rolę odegrały i wciąż odgrywają w tym procesie także zachęty rządowe w postaci ulg podatkowych, grantów, czy kredytów, a także wspólne międzynarodowe fundusze rozwojowe. W 2007 r. w Izraelu działało ponad 40 centrów badawczo-rozwojowych firm międzynarodowych, takich jak m.in. Google, HP, Intel, Microsoft. Udział międzynarodowych centrów B+R w gospodarce kraju posiada zasadniczą przewagę nad centrami produkcji, czy usług outsourcing-owych, gdyż ich aktywność obejmuje działalność rozwojową, związaną przede wszystkim z kosztami stałymi firmy, które są bardziej odporne na nieprzewidziane zawirowania w gospodarce, co ma szczególne znaczenie w okresach kryzysów, czy braku stabilności gospodarczej. 2.2 System finansowania projektów innowacyjnych Rząd Izraela odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu warunków dla rozwoju sektorów wysokich technologii oraz stymulowaniu przemysłowej działalności badawczo-rozwojowej. Należy podkreślić, iż obecnie fundusze rządowe stanowią jedynie 14% ogółu finansowania prac badawczo-rozwojowych w Izraelu (głównie za pośrednictwem transferu środków do uczelni wyższych i przedsiębiorstw), podczas gdy w 80 procentach są one finansowane przez 5

6 sektor biznesowy. Uczelnie wyższe finansują 2% badań, instytucje non-profit 1%, a podmioty zagraniczne 3%. Struktura wydatków rządowych na cywilne B+R pokazuje, iż większość finansowania, oprócz ogólnych transferów dla uczelni wyższych, jest przeznaczona na rozwój technologii przemysłowych. Wydatki na ten cel są prawie 5-krotnie wyższe niż wydatki na badania w rolnictwie oraz 8-krotnie wyższe niż finansowanie badań w usługach socjalnych. Finansowanie rządowe przemysłowej działalności B+R odbywa się głównie za pośrednictwem instytucji Głównego Naukowca (Office of Chief Scientist) przy Ministerstwie Przemysłu, Handlu i Zatrudnienia (MPHZ), która wdraża programy grantowe. Pomimo, iż Biuro Głównego Naukowca istnieje również przy wielu pozostałych ministerstwach, Główny Naukowiec w Ministerstwie Przemysłu, Handlu i Zatrudnienia posiada największy budżet do swej dyspozycji. Celem programów wdrażanych przez Biuro Głównego Naukowca w MPHZ jest stymulowanie tworzenia firm high-tech oraz realizacji badań ukierunkowanych na przemysłowe zastosowanie ich wyników we współpracy instytucji naukowych i firm komercyjnych. 2.3 Programy rządowe Poniższa tabela prezentuje obecnie wdrażane za pośrednictwem Biura Głównego Naukowca programy rządowe wspierające innowacyjność kraju, w podziale na główne grupy. Program Cel Przeznaczenie / wysokość finansowania Programy finansowania zalążkowego (pre-seed & seed) TNUFA Wsparcie wynalazców, przedsiębiorców oraz firm start-up w początkowej fazie. Pokrycie kosztów patentów, konstrukcji prototypu, oceny wykonalności pomysłu, opracowania biznesplanu, zdobycia kapitału. INKUBATORY TECHNOLO- GICZNE HEZNEK Minimalizacja ryzyka na najwcześniejszym etapie rozwoju innowacyjnego pomysłu biznesowego, gdy pozyskanie innych źródeł finansowania jest niezwykle trudne. Zwiększenie liczby firm start-up wysokich technologii dzięki połączonemu finansowaniu publicznemu i prywatnemu, z opcją wykupu udziałów rządu po cenie wstępnej. Dofinansowanie: do 85% zatwierdzonych kosztów, maksymalnie ok USD Inkubatory zapewniają całościowe wsparcie przyszłych przedsiębiorców, umożliwiające rozwój pomysłu technologicznego, tj. m.in. środki finansowe, dostęp do sprzętu i laboratoriów, wsparcie technologiczne, administracyjne i biznesowe. Dofinansowanie: USD na okres 2 lat, z dofinansowaniem publicznym na poziomie 85% zatwierdzonego budżetu (w postacie grantu lub kredytu preferencyjnego), pozostałe 15% wnosi Inkubator, tj. prywatny inwestor; w przypadku projektów biotechnologicznych dofinansowanie może być znacząco wyższe, a okres inkubacji wydłużony do 3 lat. Pokrycie wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową firmy. Inwestycja rządowa: nie więcej niż 50% zatwierdzonego budżetu, do 5 mln ILS na okres 2 lat. Finansowanie ogólnych badań przemysłowych rozwój infrastruktury technologicznej dla przemysłu MAGNET program realizowany w toku 4 głównych subprogramów 6

7 MAGNET - KONSORCJUM MAGNETON NOFFAR KATAMON Wypracowanie technologii, będących podstawą produktów nowej generacji przez konsorcjum firm komercyjnych i zespół naukowców z co najmniej 1 instytucji naukowej. Dalsze wsparcie już istniejącej współpracy pomiędzy podmiotami biznesowymi i naukowymi, w tym na poziomie implementacji wypracowanego know-how. Wsparcie akademickich badań stosowanych w dziedzinach biotechnologii i nanontechnologii w celu zastosowania przemysłowego oraz promocja transferu ww. technologii do przemysłu. Zwiększenie liczby firm startup dzięki połączonemu finansowaniu publicznemu i prywatnemu, z opcją wykupu udziałów rządu po cenie wstępnej. Rozwój nowych technologii wodnych. Dofinansowanie: partnerzy komercyjni - do 66% zatwierdzonego budżetu nieprzekraczającego USD na okres 2 lat; instytucje naukowe do 80%. Istnieje możliwość włączenia w projekt firmy zagranicznej pod warunkiem unikalnego wkładu w działania konsorcjum. Dofinansowanie: do 66% zatwierdzonych kosztów działalności B+R. Dofinansowanie: do 90% zatwierdzonego budżetu nie przekraczającego USD na okres miesięcy. Program tworzenia Centrów Projektowych firm międzynarodowych CENTRA BADAWCZO- ROZWOJOWE FIRM MIĘDZYNA- RODOWYCH Wspieranie tworzenia wspólnych Centrów B+R firm izraelskich i międzynarodowych. Dofinansowanie: najniższa z poniższych wartości: 40% kosztów operacyjnych Centrum 50% wartości środków zainwestowanych w działalność izraelskich partnerów projektu zakumulowana wartość inwestycji przeznaczonej dla partnera izraelskiego działającego w krajowych strefach preferencyjnych lub w przemyśle tradycyjnym (strefy preferencyjne są wyznaczonymi strefami geograficznymi, zwykle o niskim poziomie aktywności gospodarczej). 2.4 Inkubatory technologiczne Spośród powyższych, na szczególną uwagę zasługuje program Inkubatorów Technologicznych, będący jedną z głównych sił napędzających tworzenie zaawansowanych technologicznie firm start-up, które bez wsparcia rządowego na najwcześniejszym etapie w większości przypadków nie miałyby szansy powstać i rozwinąć swojej działalności. Ideą programu jest absorpcja przez państwo dużej części ryzyka związanego z tworzeniem firm innowacyjnych. Obecnie w Izraelu działa 26 inkubatorów technologicznych, w tym 1 inkubator biotechnologiczny i 2 przemysłowe. Większość z nich jednorazowo wspiera ok. 8 projektów. Program inkubatorów technologicznych nie definiuje obszarów branżowych inkubowanych firm, pozostawiając decyzję w tym zakresie im samym. Większość inkubatorów rozwija przedsięwzięcia z różnych sektorów. Największa liczba firm to start-up-y działające w branży sprzętu medycznego (41%), ICT (25%), biotechnologii i branży farmaceutycznej (17%), czystych technologii (12%), oraz elektroniki (5%). 7

8 Do roku 2002 inkubatory technologiczne działały jako organizacje non-profit, których udziałowcami były między innymi instytucje samorządu lokalnego, co wynikało z faktu, iż do tej pory główną rolą inkubatorów było wspieranie rozwoju regionów, na terenie których działały. Jednakże, w wyniku identyfikacji niewystarczających kompetencji technicznych i biznesowych udziałowców, inkubatory zostały sprywatyzowane. W nowym modelu, rząd zlikwidował również bezpośrednie finansowanie instytucji inkubatorów, wprowadzając w jego miejsce finansowanie projektów zgłaszanych do inkubacji. Projekty inkubowane otrzymują kompleksowe wsparcie w postaci finansowania, siedziby, dostępu do sprzętu, laboratoriów, doradztwa biznesowego i know-how. Należy podkreślić, iż projekty ubiegające się o wsparcie w ramach inkubatorów technologicznych są poddawane bardzo rygorystycznej ocenie, uwzględniającej ich potencjał biznesowy, technologiczny, rynkowy. Gwarantuje to wybór przedsięwzięć dających największe szanse zwrotu z inwestycji. Statystki potwierdzają wysoką skuteczność programu. Wysokość środków publicznych inwestowanych rocznie w program inkubatorów wynosi około 50mln USD. Od jego zainicjowania, a więc od początku lat 90., do końca roku 2009 wkład rządowy w program osiągnął ponad 500mln USD, który przyciągnął inwestycje prywatne na poziomie 2,75mld USD. Ponad 1700 projektów osiągnęło fazę dojrzałości i opuściło inkubatory, z których 60% stanowią firmy biotechnologiczne. 3 Komercjalizacja wyników badań naukowych Niezwykle istotnym elementem izraelskiego systemu innowacji jest współpraca pomiędzy instytucjami naukowymi a przedsiębiorstwami. Jest ona realizowana w oparciu o skuteczne modele komercjalizacji wyników badań naukowych, wdrażane przez uczelniane firmy transferu technologii, regulacje w zakresie dystrybucji zysków z komercjalizacji, w tym systemów motywacyjnych dla naukowców, oraz czynniki niewymierne, takie jak kultura przedsiębiorczości na uczelniach. Rosnące zainteresowanie i znaczenie transferu technologii z jednostek naukowych do przemysłu ma swoje źródła w procesach, które w Europie rozpoczęły się około 30 lat temu. Przeformułowanie w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, w której wiedza stała się zasobem samym w sobie, pociągnęło za sobą zmianę w postrzeganiu roli, jaką uczelnie i jednostki naukowe powinny odgrywać w społeczeństwie i gospodarce. Jednocześnie zasadnicze zmniejszenie poziomu finansowania uniwersytetów przez państwo stało się impulsem do zdobywania funduszy na badania naukowe w toku współpracy z sektorem biznesu. W rezultacie pojawiła się konieczność nadania przejrzystych ram instytucjonalnych współpracy pomiędzy akademią a przemysłem między innymi poprzez powstanie uczelnianych biur/firm transferu technologii. Powyższe procesy są charakterystyczne również dla Izraela. W kraju o ponad 7-milionowej populacji działa 7 głównych uczelni publicznych, które są jednocześnie instytucjami badawczymi. Warto zauważyć, iż uczelnie izraelskie posiadają bardzo wysokie notowania w rankingach międzynarodowych. Przykładowo, jedna z nich znajduje się w pierwszej setce światowych uczelni, trzy kolejne w drugiej. Najniżej notowana uczelnia izraelska posiada wyższą pozycję niż najlepsza uczelnia polska. Wszystkie uniwersytety izraelskie posiadają firmy, które profesjonalnie zajmują się komercjalizacją wyników badań naukowych. Firmy te zostały powołane przez uczelnie, lecz są od nich niezależne. Pierwsze firmy transferu technologii (FTT), Yeda i Yissum, powstały ponad 50 lat temu. Poniższa tabela przedstawia zestawienie izraelskich uczelni oraz ich firm transferu technologii. 8

9 Uczelnia Podstawowa charakterystyka Firma transferu technologii Uniwersytet w Tel Awiwie oferta edukacyjna i badawcza uczelni Ramot obejmuje największą spośród uniwersytetów izraelskich liczbę dyscyplin naukowych Technion Uniwersytet główna uczelnia techniczna w Izraelu T 3 -Technion Technology Transfer Technologiczny Uniwersytet Hebrajski w obejmuje większość dyscyplin Yissum Technology Transfer Jerozolimie naukowych, ze szczególnym ukierunkowaniem na nauki medyczne Uniwersytet Ben-Guriona specjalizuje się w naukach związanych z BGN Technologies badaniami terenów pustynnych; oferta edukacyjna obejmuje również szeroką gamę innych dyscyplin Instytut Weizmana wiodący instytut naukowy, oferujący studia Yeda R&D na poziomie doktoranckim; obszary badawcze koncentrują się wokół nauk ścisłych i biologicznych Uniwersytet Bar Ilan oferuje większość dyscyplin naukowych Bar Ilan R&D Uniwersytet w Hajfie ukierunkowanie na nauki społecznohumanistyczne Carmel Haifa University Economic Corporation Zadaniem FTT jest kompleksowe przeprowadzenie procesu transferu technologii wypracowanych na uczelniach, od momentu identyfikacji badań i wynalazków opracowanych przez kadrę akademicką, do zawarcia umowy przenoszącej prawa do ich komercyjnego zastosowania. FTT dokonują oceny potencjału technologicznego i finansowego rozwiązań oraz wyboru tych, które prezentują największe prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego; zapewniają ich ochronę patentową, odciążając w tym zakresie w zasadniczym stopniu naukowców; dokonują wyboru najbardziej skutecznej ścieżki komercjalizacji (np. sprzedaż licencji firmie zewnętrznej w zamian za tantiemy (royalty payments), sprzedaż licencji w zamian za udziały w firmie, utworzenie spółki spin-off, joint venture, wspólne badania przemysłowe). FTT są odpowiedzialne za przygotowanie umów regulujących transfer technologii oraz negocjacje w tym zakresie. Niezwykle istotną cechą izraelskich FTT jest profil pracowników tych instytucji. W przeważającej większości personel FTT stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem biznesowym, zwykle w firmach wysokich technologii lub funduszach VC. Firmy zatrudniają specjalistów w dziedzinie ochrony własności intelektualnej, kontaktów biznesowych i rozwoju w poszczególnych dyscyplinach naukowych, prawników. W uczelniach izraelskich obowiązują przejrzyste regulacje w zakresie własności intelektualnej, podziału zysków z komercjalizacji oraz zachęt dla naukowców. Właścicielem wyników prac badawczych, wynalazków opracowanych przez personel naukowy jest uczelnia i próba ich skomercjalizowania może nastąpić tylko poprzez firmę transferu technologii, która występuje jako strona w umowach komercjalizacyjnych. Uczelnie mają bardzo kategoryczny stosunek do jakichkolwiek prób niezależnego skomercjalizowania rozwiązań powstałych w ich laboratoriach. Jednocześnie każda uczelnia posiada atrakcyjny system motywacyjny dla naukowców, których rozwiązania znalazły zastosowanie w przemyśle i generują zyski. Naukowiec-wynalazca otrzymuje znaczną część tantiemów, która sięga od 30 do 60% w zależności od uniwersytetu. 4 Podsumowanie Izrael jest krajem, który rozwinął bardzo skuteczne mechanizmy wzmacniania innowacyjności gospodarki. Zasadnicze przyspieszenie w transformacji z gospodarki o dominacji przemysłów tradycyjnych do gospodarki opartej na wiedzy nastąpiło w ciągu ostatnich 20 lat. Nieocenioną rolę w tym procesie odegrały działania rządu, który prowadził konsekwentną politykę pro-innowacyjną. Główne elementy tej polityki objęły między innymi 9

10 przejęcie przez państwo części ryzyka związanego z tworzeniem firm high-tech i rynku kapitałowego oraz wdrożenie programów wspierających kooperację pomiędzy akademią a przemysłem. Należy podkreślić, iż państwo, przeznaczając znaczące środki na rozwój branż wysokich technologii, pełni rolę animatora, wycofując się w momencie, gdy rynek zaczyna skutecznie przejmować zainicjowane przez rząd mechanizmy. Ważnym czynnikiem jest również adaptacja rynkowych zasad selekcji przedsiębiorstw/projektów, które otrzymują wsparcie ze środków publicznych. Bardzo wymagające kryteria kwalifikacji gwarantują wybór przedsięwzięć o największym potencjalne technologiczno-rynkowym, a zatem najbardziej skuteczną alokację środków publicznych. Z drugiej strony, charakterystyczną cechą izraelskiego systemu wspierania innowacji jest kultura przedsiębiorczości dopuszczająca możliwość niepowodzenia nowych przedsięwzięć biznesowych, która nie stygmatyzuje porażki. Programy rządowe (w tym m.in. program Inkubatorów Technologicznych) zakładają zwrot otrzymanej dotacji (soft loan) tylko w przypadku powodzenia przedsięwzięcia. W przypadku braku możliwości urynkowienia działań firmy i osiągnięcia przychodów ze sprzedaży, dotacja przyjmuje postać bezzwrotnego grantu. Tym samym, przedsiębiorcy, których pierwsze przedsięwzięcia biznesowe zakończyły się niepowodzeniem, zakładają kolejne firmy, które dzięki zdobytemu wcześniej doświadczeniu, bardzo często odnoszą sukces. Właściwy dobór narzędzi stymulujących powstawanie innowacyjnych firm przełożył się również na wzmocnienie kooperacji na linii nauka-biznes, owocując dużymi osiągnięciami w zakresie transferu technologii z ośrodków badawczych do przemysłu. Znaczącą rolę w tym zakresie odgrywają profesjonalne instytucje pośredniczące firmy transferu technologii izraelskich uczelni. Podejście rządu Izraela do zwiększania innowacyjności kraju, można scharakteryzować trzema cechami. Są to: 1) kompleksowość działań, a więc podejmowanie wielu, wzajemnie uzupełniających się interwencji na rzecz innowacji, 2) elastyczność w implementacji określonych narzędzi i szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację rynkową, 3) systematyczność i kontynuacja wdrażania działań. System innowacji Izraela stanowi całościowy ekosystem, będący efektem uważnego monitorowania i szybkiego oraz trafnego reagowania na sygnały płynące z rynku. O ile poszczególne elementy tego ekosystemu są mocno zakotwiczone w specyfice kraju, co ogranicza możliwość bezpośredniej ich aplikacji na innym gruncie, to trzy powyższe cechy bez wątpienia mogą stanowić wskazówkę dla innych krajów w zakresie tworzenia własnego, efektywnego systemu innowacji. 10

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii oraz mechanizmy współpracy -tendencje w Polsce, Europie i na świecie

Transfer technologii oraz mechanizmy współpracy -tendencje w Polsce, Europie i na świecie Transfer technologii oraz mechanizmy współpracy -tendencje w Polsce, Europie i na świecie 2 Pojęcie transferu technologii Transfer technologii to: "przekazywanie określonej wiedzy technicznej oraz organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Micro świat na wyciągnięcie ręki

Micro świat na wyciągnięcie ręki Micro świat na wyciągnięcie ręki Robert Karbowiak MicroBioLab Sp. z o.o. Konferencja BioTech-IP Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Jak ugryźć 10 milionów III finansowanie badań

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami:

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami: JAK SKOMERCJALIZOWAĆ INNOWACJĘ? Instrumenty i ich finansowanie w Programie Innowacyjna Gospodarka 1 Komercjalizacja wyników prac B+R to: Całokształt działań związanych z odpłatnym przenoszeniem wyników

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Warsztaty RIS3, Gdańsk, 29/30.10.2013 Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Mirosław Miller Zagadnienia 1. Bariery dla implementacji strategii RIS3 w Polsce 2. Do czego potrzebne są wskaźniki? 3.

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe innowacji

Wsparcie finansowe innowacji Wsparcie finansowe innowacji Aniołowie Biznesu Fundusze kapitału zalążkowego 1 Poziom nakładó w Kapitał inwestycyjny problem luki kapitałowej w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Dolina śmierci (Powstawanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE KONFERENCJA: ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. NAUKA DLA BIZNESU PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE LUBLIN, 04.04.2014 R. PROF. DR HAB. INŻ. MIROSŁAW WENDEKER Człowiek

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu See what we see Listopad 2014 Spis treści 1. Źródła finansowania prac i nakładów na prace B+R 2. Innowacje w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową i infrastrukturę B+R

Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową i infrastrukturę B+R RPO Lubuskie 2020, OP 1 PI 1b Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje Priorytet inwestycyjny 1b: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw RPO

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE. Józefów, 17 marca 2015 WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO ROZWOJOWEJ PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE Józefów, 17 marca 2015 Fundusze dla Polski Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: ok. 76,9 mld

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Unię uropejską w ramach uropejskiego Funduszu połecznego Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Justyna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak Spis treści Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie, Japonii i USA Science2Business To wymyślił Polak Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie 08 - średnia europejska Źródło:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii

Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii Dr hab. Dariusz Trzmielak Dyrektor CTT UŁ Członek Rady Fundacji Akcelerator Technologii UŁ Zarządzanie wynikami badań Zarzadzanie wynikami

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI AKADEMIA KOMERCJALIZACJI PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 9 czerwca 1 lipca 2016, Miejsce: Kraków Instytut Nafty i Gazu, ul. Lubicz 25 A Godziny warsztatów: 10:00 18:00 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji.

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji. Obszary wsparcia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji / Zespół Problemowy Wiedza, umiejętności, kwalifikacje Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Rozwój kompetencji pracowników naukowych Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe

Inwestycje Kapitałowe Inwestycje Kapitałowe Twoje pomysły i nasz kapitał 27 mln na innowacje 1 Nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie. Musisz być z właściwą osobą we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo