PRAWNA STRUKTURA INWESTYCJI FUNDUSZU VENTURE CAPITAL TERM SHEET I UMOWA INWESTYCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWNA STRUKTURA INWESTYCJI FUNDUSZU VENTURE CAPITAL TERM SHEET I UMOWA INWESTYCYJNA"

Transkrypt

1 2013 PRAWNA STRUKTURA INWESTYCJI FUNDUSZU VENTURE CAPITAL TERM SHEET I UMOWA INWESTYCYJNA Zygmunt Grajkowski Giza Polish Ventures Warszawa,

2 CEL WEBINARIUM Webinarium kierowane jest do przedsiębiorców i zespołów zarządzających technologicznymi start-upami, którzy rozważają pozyskanie kapitałów od funduszy Venture Capital. Jego celem jest objaśnienie struktury i najważniejszych elementów dokumentów: Listu Intencyjnego (Term Sheet) oraz Umowy Inwestycyjnej i Porozumienia Wspólników (Investment & Shareholders Agreement).

3 ZAKRES WEBINARIUM: Cel i standardowe zapisy Listu Intencyjnego (Term Sheet) Elementy składowe Umowy Inwestycyjnej i jej załączników: Umowa Inwestycyjna i Porozumienie Wspólników (Investment & Shareholders Agreement) Umowa Spółki lub Statut (Articles of Association/Statute) Oświadczenia i Zapewnienia (Representation & Warranties) Umowa o przeniesienie IP do Spółki (Technology Transfer Agreement) Umowa pożyczki konwertowalnej na udziały/akcje (Convertible loan)

4 LIST INTENCYJNY (TERM SHEET) List Intencyjny (Term Sheet) to dokument zawierający podsumowanie istotnych, biznesowych warunków transakcji, który stanowi podstawę przygotowania umowy inwestycyjnej. Potwierdza osiągnięcie porozumienia co do kluczowych warunków transakcji, w tym w szczególności warunków finansowych Sygnalizuje szereg ustaleń, które zostaną zapisane w umowie inwestycyjnej w bardziej sformalizowany sposób Zawiera zasady przeprowadzenia prawnej i finansowej analizy (badania business & legal due diligence) Zawiera zobowiązanie do zachowania poufności oraz ograniczoną czasowo klauzulę wyłączności Term Sheet nie stanowi prawnie wiążącej umowy ani oferty, nie tworzy zobowiązania inwestycyjnego po stronie Inwestora Może być podstawą roszczeń odszkodowawczych w przypadku naruszenia niektórych istotnych warunków zawartych w TS (przede wszystkim zobowiązań do zachowania poufności i wyłączności)

5 UMOWA INWESTYCYJNA I POROZUMIENIE WSPÓLNIKÓW Umowa Inwestycyjna i Porozumienie Wspólników (Investment & Shareholders Agreement) to prawne i wiążące odzwierciedlenie ustaleń zawartych w Term Sheet. Umowa zawiera postanowienia regulujące zasady przeprowadzenia inwestycji (wartość inwestycji, warunki transz inwestycyjnych, opis przeznaczenia środków z inwestycji) oraz harmonogram ich wydatkowania, jak również zasady ponoszenia przez strony odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań przewidzianych w umowie. Umowa zawiera typowe dla VC postanowienia dotyczące m.in. ograniczenia zbywalności udziałów/akcji przez założycieli (lock-up), opcje typu put i call, postanowienia gwarantujące ochronę wyceny inwestycji (anti-dilution, korekta wyceny).

6 Załącznik 1: UMOWA/STATUT SPÓŁKI Dokument regulujący zakres, przedmiot i sposób funkcjonowania Spółki. W szczególności zawierający zapisy o wysokości i sposobie obejmowania udziałów przez wspólników, zasady rozporządzania udziałami przez wspólników (w tym dodatkowe prawa Funduszu, takie jak klauzule tag along i drag along, prawo pierwszeństwa) i zasady udziałów wspólników w zyskach. Umowa/Statut określają strukturę organizacyjną Spółki, organy i ich kompetencje. W szczególności zasady uprawnień poszczególnych akcjonariuszy Spółki w tym Funduszu dotyczących funkcjonowania i podejmowania decyzji przez jej podstawowe organy takie jak zarząd spółki, rada nadzorcza i zgromadzenie wspólników/akcjonariuszy.

7 Załącznik 2: OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA SPÓŁKI I WSPÓLNIKÓW Załącznik do Umowy zawierający oświadczenia Spółki, w którą zamierza zainwestować Fundusz gwarantujące, że wspólnicy Spółki przekazali w procesie negocjacji inwestycji wszystkie istotne informacje, które mogą mieć wpływ na kondycje prawną, finansową lub operacyjną Spółki. Funkcja składanych przez Spółkę i jej wspólników Oświadczeń i Zapewnień polega na dokonaniu finalnej inwentaryzacji wszystkich istotnych zdarzeń, które mają wpływ na kondycję Spółki, a które mogły pozostać niezidentyfikowane podczas due diligence. Ten załącznik stanowi instrument zmniejszenia ryzyka dokonywania inwestycji przez Fundusz.

8 Załącznik 3: TRANSFER IP DO SPÓŁKI Umowa przenosząca prawa własności intelektualnej należące do założycieli/wspólników Spółki na Spółkę, w związku z dokonywaną inwestycją kapitałową Funduszu, o ile nie zostały wcześniej prawidłowo przez Spółkę nabyte. Umowa ta stanowi część dokumentacji inwestycyjnej tylko w przypadku, gdy prawa IP do technologii nie są własnością Spółki, w tym w szczególności gdy: Inwestycja jest dokonywana w nowo powstającą Spółkę, zakładaną wraz z osobami, które są właścicielami praw własności intelektualnej do technologii; Inwestycja jest dokonywana w istniejącą Spółkę, zaś w wyniku due diligence stwierdzono, że prawa własności intelektualnej do technologii nie zostały skutecznie przeniesione i pozostają własnością wspólników lub istnieją wątpliwości co do skuteczności przeniesienia tych praw.

9 STRUKTURA LISTU INTENCYJNEGO (TERM SHEET)

10 STRUKTURA LISTU INTENCYJNEGO (TERM SHEET) ISTOTNE BIZNESOWE ELEMENTY TERM SHEET (1) Treść Listu Intencyjnego jest formułowana i przedstawiana Spółce i jej wspólnikom przez Fundusz. List Intencyjny podpisują wszyscy wspólnicy Spółki, zarówno czynnie zaangażowani w jej działalność, jak i wspólnicy pasywni. Stanowi to gwarancję dla Funduszu, że wszyscy wspólnicy wyrazili zgodę na warunki współpracy zawarte w Term Sheet, oraz zapewnia płynność przeprowadzenia inwestycji, szczególnie w tych etapach, które wymagają współdziałania wszystkich wspólników. Do istotnych elementów Term Sheet należą: Zdefiniowanie stron przyszłej Umowy Ogólne warunki inwestycji Zdefiniowanie celu inwestycji Wycena Spółki dokonana na podstawie biznesowego due diligence Wielkość inwestycji i liczba obejmowanych akcji (udziałów) Warunki i wielkość kolejnych transz inwestycji (w tym inwestycji uzupełniającej w wyniku korekty wyceny) Termin i warunki wyjścia Funduszu z inwestycji Wstępne warunki przeprowadzenia transakcji

11 STRUKTURA LISTU INTENCYJNEGO (TERM SHEET) ISTOTNE BIZNESOWE ELEMENTY TERM SHEET (2) Określenie zasad corporate governance: Opis struktury udziałowców przed i po inwestycji Funduszu Ustalenie katalogu praw przyznanych Funduszowi osobiście jako wspólnikowi w Spółce w celu sprawowania nadzoru właścicielskiego (uprzywilejowanie udziałów, prawo do powołania członków władz) Warunki podejmowania uchwał przez organy Spółki etc. Określenie ogólnych warunków praw ochronnych dla Funduszu: Ograniczenia zbywalności udziałów/akcji, ochrona przed rozwodnieniem, pay to play, korekta inwestycji w razie zmiany wyceny, lock-up Ogólne zapisy call i put realizujące opcje wyrównawcze struktury procentowej udziałów w Spółce w szczególnych przypadkach jakie mogą się zdarzyć w przyszłości Określenie ogólnych warunków wynagrodzenia dla zarządzających Spółką Określenie ogólnych warunków opcji dla kluczowych pracowników Spółki

12 STRUKTURA LISTU INTENCYJNEGO (TERM SHEET) INNE ELEMENTY TERM SHEET Harmonogram działań określający terminy negocjacji, przeprowadzenia finansowego i prawnego due diligence, biznes planu, umowy inwestycyjnej, objęcia udziałów Zasady podziału kosztów, które mogą być związane z prowadzeniem działań przedinwestycyjnych Klauzula poufności, dająca gwarancję pomysłodawcom, że informacje, pomysły, know-how i technologie przekazane na dalszych etapach negocjacji nie zostaną przekazane do podmiotów do tego nieuprawnionych Klauzula wyłączności, zobowiązująca Spółkę i jej wspólników do powstrzymania się od negocjowania inwestycji z innymi funduszami. WYCENA PRE MONEY Ustalona wycena wartości udziałów Pomysłodawców/Udziałowców Spółki przed podniesieniem w niej kapitału przez fundusz Venture Capital WYCENA POST MONEY Wycena Spółki po dokonaniu wpłat przez fundusz = Pre Money + Wpłata Kapitału

13 ELEMENTY ZAPISÓW UMOWY INWESTYCYJNEJ I JEJ GŁÓWNYCH ZAŁĄCZNIKÓW

14 ELEMENTY ZAPISÓW UMOWY INWESTYCYJNEJ I POROZUMIENIA WSPÓLNIKÓW Umowa inwestycyjna jest podpisywana po zakończeniu procesów due diligence i stwierdzeniu satysfakcjonującego wyniku tego procesu. ELEMENTY BUDOWY UMOWY INWESTYCYJNEJ I POROZUMIENIA WSPÓLNIKÓW: Oznaczenie stron Umowy Definicje podstawowych pojęć i skrótów Przedmiot Umowy Warunki zawieszające Przepisy przejściowe Działania po przeprowadzeniu inwestycji Opcje dla kluczowych pracowników DEFINICJE W Umowie zawiera się definicje pojęć, które mogły by być odmiennie interpretowane przez strony w przypadku sporów. W szczególności należy dokładne określić pojęcia i wskaźniki do dokonania wszelkich obliczeń umożliwiających wykonanie w przyszłości praw z opcji lub praw ochronnych.

15 ELEMENTY ZAPISÓW UMOWY INWESTYCYJNEJ I POROZUMIENIA WSPÓLNIKÓW AKCJE UPRZYWILEJOWANE (PREFERRED SHARES) Fundusze Venture Capital obejmują w spółkach w które inwestują akcje uprzywilejowane (preferred shares) co do ich upłynnienia (zwykle nie posiadają uprzywilejowania co do głosów ani dywidendy). Istota tej klasy akcji polega na tym, że wspólnicy Spółki wyrażają zgodę na uzyskanie korzyści ekonomicznych ze sprzedaży udziałów lub dywidendy dopiero gdy fundusz Venture Capital w wyniku sprzedaży swoich udziałów lub otrzymaniu dywidendy otrzyma zwrot zainwestowanych przez siebie kwot powiększonych o ustaloną minimalna stopę zwrotu (hurdle rate) Funkcją akcji uprzywilejowanych jest zapewnienie, że pierwsze środki otrzymane przez Spółkę i/lub jej akcjonariuszy w wyniku sprzedaży aktywów Spółki lub akcji w Spółce trafią do akcjonariusza Venture Capital a następne będą dzielone proporcjonalnie do posiadanego procentowego udziału w Spółce. MINIMALNA STOPA ZWROTU (HURDLE RATE) O wysokość ustalonej minmalnej stopy zwrotu powiększa się (kapitalizuje) wartość dokonanych przez fundusz inwestycji w Spółkę, którą to kwotę fundusz otrzymuje w pierwszej kolejności w wyniku realizacji akcji uprzywilejowanych.

16 ELEMENTY ZAPISÓW UMOWY INWESTYCYJNEJ I POROZUMIENIA WSPÓLNIKÓW WARUNKI ZAWIESZAJĄCE: Inwestycja wiążę się z lokatą kapitału przez Fundusz, dlatego uzależnia się jej przeprowadzenie od spełnienia się pewnych warunków we wskazanych ramach czasowych od daty podpisania Umowy. Przykładowe warunki zawieszające: Uzyskanie odpowiednich zgód administracyjnych i korporacyjnych na przeprowadzenie inwestycji Brak zajścia znaczących negatywnych zmian w znanej inwestorowi kondycji Spółki Przeniesienie praw IP (własności przemysłowej) na Spółkę Pozyskanie dodatkowego finansowania przez Spółkę.

17 ELEMENTY ZAPISÓW UMOWY INWESTYCYJNEJ I POROZUMIENIA WSPÓLNIKÓW PRZEPISY PRZEJŚCIOWE (STANDSTILL PERIOD) Stanowią zapisy regulujące kwestie postępowania stron w okresie przejściowym, tj. między podpisaniem Umowy, a spełnieniem się warunków zawieszających uruchomienia etapów inwestycyjnych. W tym celu wprowadza się z zastrzeżeniem odpowiednie sankcje: postanowienia nakazujące utrzymanie aktualnego, znanego Inwestorowi, stanu organizacyjnego i finansowego Spółki, Postanowienia zakazujące przenoszenia i obciążania udziałów/akcji Spółki, Postanowienia zobowiązujące wspólników do zawiadomienia Funduszu o wszystkich posiedzeniach i zgromadzeniach organów Spółki i informowania o treści podjętych decyzji i uchwał Postanowienia dotyczące uzyskania zgody Funduszu na przeprowadzanie przez Spółkę transakcji przekraczających ustaloną w umowie kwotę.

18 ELEMENTY ZAPISÓW UMOWY INWESTYCYJNEJ POROZUMIENIA WSPÓLNIKÓW (1) OCHRONA PRZED ROZMYCIEM Często stosowanym zapisem w dokumentach inwestycyjnych jest zabezpieczenie przed rozmyciem (ANTI-DILUTION PROTECTION) Mechanizm ten zabezpiecza inwestorów przed sytuacją, w której posiadany przez nich udział kapitałowy mógłby ulec rozmyciu w wyniku oferowania w kolejnych etapach finansowania udziałów/akcji po cenie niższej, niż zapłacili pierwotni inwestorzy (tzw. down round) Mechanizm ten zapewnia wyższą konwersję akcji preferowanych na akcje zwykłe w przypadku wystąpienia powyższej sytuacji. Czasami wraz z ochroną przed rozmyciem stosuje się dodatkowy mechanizm: PAY-TO-PLAY Wymusza on na inwestorach uczestnictwo w kolejnych etapach finansowania down round (z reguły pro rata) w celu uzyskania prawa do ochrony przed rozmyciem (anti-dilution protection).

19 ELEMENTY ZAPISÓW UMOWY INWESTYCYJNEJ POROZUMIENIA WSPÓLNIKÓW (2) OPCJE CALL I PUT Opcja put prawo jednej strony do żądania, aby druga strona nabyła jej akcje/udziały, na ustalonych wcześniej warunkach, połączone z zobowiązaniem drugiej strony do zbycia akcji/udziałów na rzecz strony uprawnionej Opcja call prawo jednej strony do żądania, aby druga strona zbyła swoje akcje /udziały na rzecz strony uprawnionej, na ustalonych wcześniej warunkach, połączone z zobowiązaniem drugiej strony do nabycia akcji/udziałów od strony uprawnionej. W umowach inwestycyjnych wykorzystywane do mechanizmu wyrównawczego (adjustment mechanizm) poziomu procentowego udziału w Spółce w wypadku wystąpienia innych niż zakładane scenariuszy rozwoju biznesowego Spółki. OPCJA ZAKUPU-SPRZEDAŻY (BUY-SELL) Połączenie opcji put i call. Opcja ta polega na przyznaniu Funduszowi prawa żądania, aby pozostali wspólnicy zbyli na jego rzecz wszystkie swoje akcje/udziały po cenie i na warunkach zaoferowanych przez Fundusz. Pozostali wspólnicy mogą zwolnić się z tego zobowiązania poprzez nabycie wszystkich akcji/udziałów Funduszu po cenie i na warunkach zaoferowanych przez Fundusz. Opcja buy-sell ma na celu ułatwienie wyjścia inwestora ze Spółki w przypadku, gdy przez określony czas nie udało się przedsięwzięcia korzystnie sprzedać.

20 ELEMENTY ZAPISÓW UMOWY INWESTYCYJNEJ POROZUMIENIA WSPÓLNIKÓW (2) ZAKAZ ZBYWANIA (LOCK-UP) Postanowienia ustanawiające okres, w którym główni udziałowcy Spółki zobowiązani są do niezbywania jej udziałów/akcji. Zazwyczaj zobowiązanie obowiązuje do momentu wyjścia Funduszu z inwestycji poprzez IPO (pierwszą ofertę publiczną) lub zbycia całego pakietu udziałów/akcji w transakcji na rynku niepublicznym. Zniesienia takiego zobowiązania jest przewidziane w Umowie z związku z IPO Spółki. Fundusz może zezwolić na przeniesienie udziałów/akcji w okresie zakazu zbywania w określonych w umowie okolicznościach. WSTRZYMANIE WYPŁAT DYWIDENDY Zapis przewidujący przenoszenie całości zysku Spółki w pierwszym okresie po dokonaniu inwestycji (np. w ciągu pierwszych trzech lat obrotowych) na kapitał zapasowy Spółki i nie wypłacanie go wspólnikom. Po upłynięciu tego okresu do wypłaty dywidendy muszą zostać spełnione dodatkowe warunki, np.: Osiągnięcie ustalonego poziomu przychodów w Spółce, utrzymującego się przez kilka kwartałów rozliczeniowych Osiągnięcie zwrotu z dokonanej inwestycji Funduszu w ustalonej wysokości.

21 Załącznik 1: UMOWA/STATUT SPÓŁKI (1) OKREŚLENIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE Zasady corporate governance definiują kwestie: Kompetencje organów Spółki i relacje między organami Zasady zatrudniania kadry menedżerskiej Opracowywanie biznes planów i sprawozdań Programy motywacyjne dla kluczowych pracowników spółki, w tym opcje menadżerskie Zasady działania w przypadku utraty zdolności kierowania Spółką przez zarząd. Fundusz z zasady jest mniejszościowym udziałowcem, stąd też istotne w określeniu zasad corporate governance jest zapewnienie Funduszowi określonych uprawnień w celu zapewnienia, aby kluczowe decyzje dotyczące działalności Spółki podejmowane były przy udziale lub za zgodą Funduszu. Jest to najczęściej realizowane poprzez udział przedstawicieli Funduszu w organach Spółki (przede wszystkim Radzie Nadzorczej), jak również ustalenie katalogu uchwał, które wymagają dla swej ważności głosu Funduszu za przyjęciem takiej uchwały.

22 Załącznik 1: UMOWA/STATUT SPÓŁKI (2) PRAWO PIERWSZEŃSTWA NABYCIA (RIGHT OF FIRST REFUSAL) Postanowienia przyznające akcjonariuszom lub udziałowcom pierwszeństwo w przypadku zamiaru zbycia udziałów/akcji przez jednego z akcjonariuszy/ udziałowców. Do cech szczególnych tego zapisu należy: Wymóg zaoferowania akcjonariuszowi, któremu przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji na takich samych warunkach transakcji, jakie wspólnik zbywający proponuje stronie trzeciej Przysługujące akcjonariuszom prawo do skorzystania z prawa pierwszeństwa w określonym terminie od dnia złożenia oferty przez Wspólnika zbywającego. Zapis ten jest jednym z instrumentów kontroli Funduszu nad niezmiennością składu wspólników w Spółce. Odgrywa on szczególnie istotne znaczenie w inwestycjach kapitałowych w start-upy technologiczne, zbudowane najczęściej w oparciu o kompetencje kluczowych wspólników i założycieli Spółki.

23 Załącznik 1: UMOWA/STATUT SPÓŁKI (3) ZAPISY ZAPEWNIAJĄCE FUNDUSZOWI MECHANIZMY WYJŚCIA Z INWESTYCJI: KLAUZULE TYPU TAG ALONG Zapisy uprawniające Fundusz do przyłączenia się do zbycia akcji /udziałów realizowanego przez innego wspólnika Spółki na tych samych warunkach. Zapis ten zabezpiecza Fundusz przed niepożądaną zmianą wspólnika w Spółce i umożliwia wyjście z inwestycji w takim przypadku. KLAUZULE TYPU DRAG ALONG Zapis zawierający zobowiązanie pozostałych wspólników do sprzedaży akcji/udziałów Spółki po cenie i na warunkach wynegocjowanych przez drugą stronę na żądanie Funduszu, jeżeli otrzyma on ofertę nabycia wszystkich udziałów w Spółce od strony trzeciej. Zapis umożliwia Funduszowi wyjście z inwestycji w przypadku otrzymania oferty na 100% akcji/udziałów Spółki.

24 Załącznik 2: OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA SPÓŁKI i WSPÓLNIKÓW DO ISTOTNYCH ELEMENTÓW OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ NALEŻĄ M.IN.: Oświadczenie dotyczące istniejącego zadłużenia Spółki Oświadczenie dotyczące majątku Spółki, w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej Oświadczenie dotyczące prowadzonych bądź zagrażających sporów sądowych Oświadczenie dotyczące stanu prawnego Spółki w kontekście przepisów podatkowych Oświadczenie o zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych i realizacji przepływów pieniężnych w Spółce. Konsekwencją złożenia niepełnych lub nieprawdziwych oświadczeń wspólników w przypadku wystąpienia zdarzeń negatywnie wpływających na kondycję finansową Spółki może być żądanie przez Fundusz podwyższenia jego udziału kapitałowego w Spółce do wartości wyrównującej zmniejszenie się wartości Spółki przyjętej do obliczenia wielkości inwestycji.

25 Załącznik 3: ELEMENTY UMOWY TRANSFERU IP DO SPÓŁKI PRZEDMIOT UMOWY Przedmiotem umowy według ustalenia stron mogą być patenty, wnioski patentowe, przyszłe patenty związane z technologią będącą przedmiotem umowy, prawa autorskie, znaki towarowe, wzory użytkowe, niepatentowalne wynalazki oraz tajemnice handlowe, które są istotne dla działalności Spółki. ZAKRES PRZENOSZONYCH PRAW Umowa określa wyczerpująco pola eksploatacji przenoszonych praw IP. Zawiera także postanowienie o obowiązku wspólników do przeniesienia na Spółkę praw IP na polach eksploatacji nieznanych w momencie podpisania umowy. PRZENIESIENIE PRAW ZALEŻNYCH Umowa zawiera zobowiązanie wspólników do przeniesienia na Spółkę wszystkich praw zależnych (tj. praw do opracowania, tłumaczenia czy modyfikacji dzieła stanowiącego przedmiot praw IP).

26 Załącznik 4: CONVERTIBLE LOAN CONVERTIBLE LOAN (POŻYCZKA SPŁACANA POPRZEZ POTRĄCENIE Z WPŁATĄ NA AKCJE LUB UDZIAŁY) Sposób dokonania inwestycji (najczęściej jednej z kolejnych transz inwestycyjnych), poprzez udzielenie Spółce pożyczki, która jest spłacana wraz z odsetkami poprzez potrącenie wierzytelności z niej wynikającej, z wierzytelności Funduszu wobec Spółki z tytułu objęcia akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, na określonych w umowie, preferencyjnych warunkach. Postanowienie określające zasady udzielenia pożyczki konwertowalnej zawierają m.in. Warunki sposobu przeliczenia pożyczki na liczbę udziałów/akcji Termin i warunki dokonania potrącenia Sposób zabezpieczenia pożyczki. Potrącenie (konwersja) odbywa się na podstawie odrębnego porozumienia, zawieranego po objęciu przez Fundusz akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

27 Giza Polish Ventures I Businessman Institute ul. Trakt Lubelski 40a Warszawa

Michał Kłaczyński SGH 2010 PROCES INWESTYCYJNY

Michał Kłaczyński SGH 2010 PROCES INWESTYCYJNY Michał Kłaczyński SGH 2010 PROCES INWESTYCYJNY Przedsiębiorstwo, które zamierzamy przejąć lub objąć mniejszościowy udział Kwestie biznesowe ile kontroli za jaki wkład (wycena firmy) Kupujemy akcje/udziały

Bardziej szczegółowo

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Załącznik nr 4 Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Część 2 - Wytyczne i wzory dokumentów administracyjnych przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY SPÓŁEK i PROCES INWESTYCYJNY

KRYTERIA OCENY SPÓŁEK i PROCES INWESTYCYJNY 2013 KRYTERIA OCENY SPÓŁEK i PROCES INWESTYCYJNY Marek Borzestowski Giza Polish Ventures Warszawa, 12.09.2013 CEL PREZENTACJI Prezentacja kierowana jest do przedsiębiorców i zespołów zarządzających innowacyjnymi

Bardziej szczegółowo

b) Udziałowiec II sprzeda Optimus 401.238 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 5.652.502 zł;

b) Udziałowiec II sprzeda Optimus 401.238 udziałów w kapitale zakładowym CDP za cenę 5.652.502 zł; Temat: Zawarcie znaczącej umowy Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie Zarząd spółki pod firmą Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul. Bokserskiej 66 (dalej jako Spółka lub

Bardziej szczegółowo

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI.

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. Żaneta Jurek Koordynator Kobiecej Sieci Aniołów Biznesu Kobieca Sieć Aniołów Biznesu Źródła finansowania: WEWNĘTRZNE (samofinansowanie)

Bardziej szczegółowo

Debiut giełdowy. Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja

Debiut giełdowy. Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja Debiut giełdowy Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja Joanna Wierzejska Doradca Podatkowy, Tax Partner Praktyka Podatkowa Domański Zakrzewski Palinka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. listopad 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. listopad 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej listopad 2015 Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 22,3 mld EUR na koniec 2014 (aktualne dane NBP) typowy poziom inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Łódź, 29 sierpnia 2014 roku. Raport bieżący nr 23/2014

Łódź, 29 sierpnia 2014 roku. Raport bieżący nr 23/2014 Łódź, 29 sierpnia 2014 roku Raport bieżący nr 23/2014 Zawarcie znaczącej umowy przez Redan S.A.: Umowy Inwestycyjnej dot. sprzedaży akcji Adesso S.A. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 KSH, uchwala co następuje:. Przewodniczącym wybrany zostaje.. Uchwała Numer 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie spółki oraz proces inwestycyjny przy udziale inwestorów prywatnych

Przygotowanie spółki oraz proces inwestycyjny przy udziale inwestorów prywatnych Przygotowanie spółki oraz proces inwestycyjny przy udziale inwestorów prywatnych spółki inwestorzy reakcja kapitał pomnażanie Stock Exchange Wrocław, 10 maja 2011 O IPO S.A. Prestiżowa grupa docelowa IPO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 18 pkt. 5 Statut spółki Trakcja Polska S.A. ( Spółka ) w Warszawie, Rada Nadzorcza Spółki

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

O opóźnieniu w przekazaniu informacji poufnej Zarząd Emitenta informował Komisję Nadzoru Finansowego:

O opóźnieniu w przekazaniu informacji poufnej Zarząd Emitenta informował Komisję Nadzoru Finansowego: Raport bieżący nr 12/2014 Termin: 30.06.2014 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. wygaśnięcie niewiążącego listu intencyjnego w sprawie określenia kluczowych warunków połączenia kapitałowego Emitenta

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja transakcyjna i transakcje M&A oraz Czego oczekują inwestorzy od przedsiębiorców?

Dokumentacja transakcyjna i transakcje M&A oraz Czego oczekują inwestorzy od przedsiębiorców? Dokumentacja transakcyjna i transakcje M&A oraz Czego oczekują inwestorzy od przedsiębiorców? Piotr Schramm Wspólnik, adwokat 16 maja 2009 roku Kancelaria GESSEL została założona w 1993 roku przez Beatę

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Stawiający oświadczają, Ŝe są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. 2 Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą : Krzycka

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik nr 2 do Uchwały Nr./11 Zarządu MARR S.A. z dnia 2011 Regulamin Preinkubacji w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

STRUKTURYZOWANIE TRANSAKCJI Strategie wyjścia

STRUKTURYZOWANIE TRANSAKCJI Strategie wyjścia Cykl publikacji DOBRE PRAKTYKI obejmuje następujące pozycje: Wstępna selekcja projektów Due Diligence Metody wyceny STRUKTURYZOWANIE TRANSAKCJI Strategie wyjścia 2 PROCES INWESTYCYJNY STRUKTURYZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wzrostu przez venture capital

Finansowanie wzrostu przez venture capital Finansowanie wzrostu przez venture capital Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CAMBRIDGE PYTHON Warszawa 22, 23 maja 2007r. PE/VC - Definicje Private equity dostarcza kapitału

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU I DEBIUTU NA GIEŁDZIE Regulacje Ustawy Kodeks spółek handlowych Ustawy z 29 lipca 2005 r.: O obrocie instrumentami finansowymi O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007

Skorygowana treść raportu bieżącego nr 3/2007 Korekta załączonych dokumentów Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Service Sp. z o.o. przekazanego raportem bieżącym nr 3/2007 Zarząd Spółki PEKAES SA niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania procesu komercjalizacji wejście, współpraca, wyjście

Zasady finansowania procesu komercjalizacji wejście, współpraca, wyjście Paweł Głodek Paweł Pietras Zasady finansowania procesu komercjalizacji wejście, współpraca, wyjście Proces inwestycyjny VC Pozyskiwanie ofert Wstępne zapoznanie się z projektem Odrzucone projekty i niezrealizowane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Na ostateczną wielkość obciążenia podatkowego związanego z obejmowaniem i zbywaniem udziałów lub akcji składa się zarówno podatek PCC, jak i podatek dochodowy. Alternatywą dla pożyczek i kredytów, które

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/2012. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 8/2012. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Uchwała nr 8/2012 spółki pod firmą z siedzibą w Łodzi 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 2 lit.

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka)

Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka) Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka) w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA

PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA (1) Niniejszy plan połączenia ( Plan Połączenia ) został przygotowany przez Radę Dyrektorów Spółki Przejmującej ( Rada Dyrektorów ) i przez radę

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [ ] w imieniu spółki pod firmą InQbe Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie oraz [ ] oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI STATUTU KGHM I FIZAN KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wykonując obowiązek wynikający z art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego

Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Wrocław, dnia 20 maja 2015 r. Informacja o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego Zgodnie z art. 30 ust. 3 statutu funduszu Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Fundusz ),

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.BIOVENTURES FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO z dnia 5 października 2011 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe innowacji

Wsparcie finansowe innowacji Wsparcie finansowe innowacji Aniołowie Biznesu Fundusze kapitału zalążkowego 1 Poziom nakładó w Kapitał inwestycyjny problem luki kapitałowej w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Dolina śmierci (Powstawanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą

U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą U M O W A S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą I. Postanowienia ogólne 1. 1. Stawający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

Przekazanie przedsiębiorstwa za życia właściciela aspekty prawne Mariola Więckowska radca prawny

Przekazanie przedsiębiorstwa za życia właściciela aspekty prawne Mariola Więckowska radca prawny Przekazanie przedsiębiorstwa za życia właściciela aspekty prawne Mariola Więckowska radca prawny 1 ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE SUKCESJI FAZY POSTĘPOWANIA I faza zmiana umowy spółki II faza stopniowe przekazanie

Bardziej szczegółowo

Ewa Postolska. www.startmoney.p l

Ewa Postolska. www.startmoney.p l Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Możliwości i warunki pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE

PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE Głogów, dnia 30 lipca 2015 roku PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE sporządzony, na podstawie art. 533 2 i art. 534 k.s.h., w związku z zamiarem dokonania podziału poprzez wydzielenie,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 30 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Raport bieżący nr 4/2013 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) podaje

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Konsolidacja grup kapitałowych Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Cele wykładu Zapoznanie się z głównymi definicjami związanymi z konsolidacją Podstawowe wymogi

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego. Berling S.A. przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 01.09.2011 roku

Regulamin Programu Motywacyjnego. Berling S.A. przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 01.09.2011 roku Regulamin Programu Motywacyjnego Berling S.A. przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 01.09.2011 roku strona 2 z 6 Regulamin Programu Motywacyjnego Berling S.A. Mając na celu stworzenie w Berling S.A.

Bardziej szczegółowo

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk W zależności od wyboru określonego wariantu zamiany pożyczki na kapitał zakładowy istnieją odmienne konsekwencje podatkowe oraz powstają inne ryzyka podatkowe. Stan faktyczny: spółka uzyskała pożyczkę

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D emitowanych przez Spółkę LK Designer Spółka Akcyjna Warszawa, 8 września 2015 roku - 1 - 1 EMITENT 1.1 Obligacje

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA W PROJEKCIE FABRYKA INNOWACJI

STRATEGIA INWESTYCYJNA W PROJEKCIE FABRYKA INNOWACJI STRATEGIA INWESTYCYJNA W PROJEKCIE FABRYKA INNOWACJI I. WSTĘP: Niniejszy dokument określa zasady wejścia i wyjścia kapitałowego w projekcie pod nazwą Fabryka Innowacji korzystającym z dofinansowania w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1. Zakres stosowania Regulaminu. 2. Stosowane określenia

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1. Zakres stosowania Regulaminu. 2. Stosowane określenia Załącznik do Uchwały Nr 01/10/2012 Senatu Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie z dnia 1 października 2012 r. Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Żródlo: http://prawo.rp.pl/artykul/976038-jak-podwyzszyc-kapital-zakladowy.html

Żródlo: http://prawo.rp.pl/artykul/976038-jak-podwyzszyc-kapital-zakladowy.html Żródlo: http://prawo.rp.pl/artykul/976038-jak-podwyzszyc-kapital-zakladowy.html Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. Wstęp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ

PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ PLAN POŁĄCZENIA FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE ORAZ TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZABIERZOWIE uzgodniony w Zabierzowie w dniu

Bardziej szczegółowo

Investor Private Equity FIZ

Investor Private Equity FIZ Kwiecień 2015 Investor Private Equity FIZ Prezentacja funduszu Investor Private Equity FIZ Podstawowe informacje Fundusz powstał we wrześniu 2007 Nadzór KNF Wartość aktywów na koniec marca 2015r.: 158,9

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej,

6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Strategii Korporacyjnej Grupy Kapitałowej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. Działając na podstawie 35 ust. 1 pkt 18) Statutu Spółki, Zarząd TAURON Polska Energia S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia

Bardziej szczegółowo

Kalejdoskop firmowy 2015-10-01 14:04:44

Kalejdoskop firmowy 2015-10-01 14:04:44 Kalejdoskop firmowy 2015-10-01 14:04:44 2 Zasady powoływania i funkcjonowania spółek na Białorusi reguluje Kodeks cywilny. W przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej

PLAN POŁĄCZENIA. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. oraz. Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej oraz Nordea Bank Polska Spółki Akcyjnej PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 13/15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku Projekt uchwały zgłoszony przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny, dotyczący pkt 12 ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

W związku z emisją obligacji serii N w związku z umową, o której mowa w pkt 22.2.6 części IV Prospektu, dokonuje się poniższych zmian:

W związku z emisją obligacji serii N w związku z umową, o której mowa w pkt 22.2.6 części IV Prospektu, dokonuje się poniższych zmian: Aneks nr 1 z dnia 22 listopada 2011 roku do prospektu emisyjnego spółki Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część II Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Projekt ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo