Raport Roczny / Annual Report

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny / Annual Report"

Transkrypt

1 Raport Roczny / Annual Report

2 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENT Strona LIST PREZESA ZARZĄDU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ WPROWADZENIE PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH za 2008 r UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI BGK w 2008 r Sytuacja makroekonomiczna Rynek bankowy DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA Działalność depozytowa Działalność kredytowa Działalność na rynku pieniężnym i rynku dłużnych papierów wartościowych Programy i zadania zlecone Portfel akcji i udziałów Wyniki finansowe działalności własnej DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA Działalność i wyniki finansowe Funduszy DZIAŁALNOŚĆ BANKU OGÓŁEM Wyniki finansowe Zarządzanie zasobami ludzkimi Rozwój infrastruktury Zarządzanie Struktura organizacyjna Zarządzanie ryzykiem finansowym i operacyjnym SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bilans banku Pozycje pozabilansowe Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

3 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENT Page PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD LETTER BGK'S CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LETTER INTRODUCTION SUMMARY OF BGK S FINANCIAL RESULTS FOR DETERMINANTS OF BGK OPERATIONS IN Macroeconomic situation Banking market OWN OPERATIONS OF BGK Deposit operations Lending Operations in the money market and debt securities market Assigned programmes and tasks Portfolio of shares Financial results of own operations ASSIGNED OPERATIONS Activities and financial results of Funds OVERALL OPERATIONS OF THE BANK Financial results Human resources management Development of infrastructure Management Organizational structure of the Bank Managing financial and operational risks FINANCIAL STATEMENTS Balance sheet of the Bank Off-balance-sheet items Income statements Statements of changes in equity Cash flow statements OPINION OF INDEPENDENT STATUTORY AUDITOR

4 LIST PREZESA ZARZĄDU PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD LETTER Szanowni Państwo, Mam przyjemność przedstawić Państwu działalność Banku Gospodarstwa Krajowego w 2008 r., która pozwoliła nam osiągnąć dobre wyniki i dała podstawy do dalszego rozwoju. BGK pełni szczególną rolę na rynku instytucji finansowych w Polsce. Bank zgodnie ze swoją misją realizuje szereg działań zleconych przez rząd, dodatkowo w ubiegłym roku stanął przed nowym wyzwaniem o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki związanym z realizacją rządowego Planu Stabilności i Rozwoju. Gwarancją efektywnej pracy każdej instytucji i powodzenia podejmowanych przez nią działań są wiedza, kompetencje i doświadczenie jej pracowników. Ludzie to najcenniejszy kapitał kierowanej przeze mnie instytucji. Serdecznie im dziękuję, bo to oni są autorem sukcesów Banku Gospodarstwa Krajowego, bez których jego dynamiczny rozwój nie byłby możliwy. Dziękuję również wszystkim naszym Partnerom i Klientom za dotychczasową współpracę i zaufanie, którym nas obdarzyli. Jestem przekonany, że w kolejnych latach Bank Gospodarstwa Krajowego będzie nadal symbolem stabilnej i godnej zaufania instytucji państwowej, która działa na rzecz rozwoju gospodarczego Polski łącząc najlepsze przedwojenne tradycje z nowoczesną i unikalną na polskim rynku ofertą. Z poważaniem, Ireneusz Fąfara Prezes Zarządu 3

5 LIST PREZESA ZARZĄDU PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD LETTER Ladies and Gentlemen, I am very pleased to present to you the Annual Report concerning the operations of Bank Gospodarstwa Krajowego in 2008 which contributed greatly to a good performance of the Bank and lay the foundations for its further development. BGK plays a significant role on the Polish financial institutions' market. According to its mission, the Bank carries out a number of tasks assigned by the government. Additionally, last year it faced a new challenge related to the completion of government Stability and Development Plan which was particularly important to the Polish economy. Knowledge, competence and employees' experience are the factors standing behind the success of every institution's operations. It is people who constitute the most valuable capital in the institution which I happen to manage. I am deeply grateful to them as they are the main architects of the BGK successes, without which its dynamic development would not have been possible. I would also like to thank our Partners and Customers for the cooperation to date and confidence that they placed in us. I am convinced that in the following years Bank Gospodarstwa Krajowego will still stand as a symbol for a stable and reliable state institution acting for Poland's economic growth by means of combining the best pre-war traditions with an offer that is both modern and unique on the Polish market. Yours sincerely, Ireneusz Fąfara President of the Management Board 4

6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BGK BGK'S CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LETTER Szanowni Państwo, W imieniu Rady Nadzorczej mam przyjemność poinformować Państwa, że Bank Gospodarstwa Krajowego uzyskał w 2008 roku dobre wyniki i znacznie umocnił swoją pozycję na rynku finansowym. Ocena Audytora jest pozytywna dla Banku. BGK aktywnie uczestniczył we wspieraniu rządowych programów społecznych i gospodarczych. Znacznie rozszerzył współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez zwiększenie swojej oferty. Główne założenia planu finansowego Banku na ten rok zostały zrealizowane. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako jedyny bank państwowy, pragnie być Pewnym Partnerem swoich Klientów, zapewniając bezpieczeństwo powierzonych mu środków oraz sprawną i nowoczesną obsługę. Dziękując Państwu za zaufanie jakim obdarzyliście BGK, zachęcam do zapoznania się z Raportem Rocznym Mam nadzieję, że dane w nim zawarte zachęcą Państwa do korzystania z usług BGK w szerszym zakresie. Z wyrazami szacunku, Andrzej S. Bratkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej BGK 5

7 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BGK BGK'S CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LETTER Ladies and Gentlemen, I am pleased to inform you on behalf of the Supervisory Board that in 2008 Bank Gospodarstwa Krajowego enjoyed good performance and managed to significantly strengthen its position on the financial market. The Auditor's opinion for the Bank is positive. BGK was actively involved in supporting government socio-economic programmes. It significantly expanded cooperation with local government authorities as well as with the SME sector by extending its offer. Main guidelines of the Bank's financial plan set for the year in question were achieved. Bank Gospodarstwa Krajoweg as the only state bank, wants to be a Reliable Partner of its Customers providing security of entrusted funds as well as efficient and modern service. While thanking you for the confidence placed in BGK, I would like to encourage you to acquaint yourselves with the Annual Report I hope that the data included in it will convince you to use the services provided by BGK to a greater extent. Yours sincerely, Andrzej Bratkowski BGK's Chairman of the Supervisory Board 6

8 WPROWADZENIE INTRODUCTION Bank Gospodarstwa Krajowego został utworzony na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 1924 r. i rozpoczął działalność w tym samym roku. W 1948 r. działalność operacyjna Banku została zawieszona aż do reaktywacji w 1989 r. BGK, zgodnie z zapisami ustawowymi oraz misją Banku, koncentruje się przede wszystkim na wspieraniu rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów związanych z rozwojem regionalnym z wykorzystaniem środków publicznych. Równolegle Bank prowadzi działalność komercyjną, koncentrującą się na obsłudze jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządu terytorialnego, spółek i przedsiębiorstw działających w wybranych branżach gospodarki oraz sektora małych i średnich firm. BGK realizuje swoje zadania w ramach dwóch wydzielonych obszarów funkcjonowania: działalności zleconej oraz działalności własnej. Przez działalność zleconą rozumie się zarządzanie i realizowanie zadań w ramach funduszy powierzonych i umiejscowionych w Banku, dla których z mocy prawa BGK prowadzi wyodrębnione księgi rachunkowe i sporządza odrębne sprawozdania finansowe. W ramach działalności własnej, obok aktywności typowej dla banków komercyjnych, Bank realizuje również zadania powierzane mu przez rząd w ramach specjalnych programów na podstawie podpisanych umów ze zlecającym organem państwowym. Bank Gospodarstwa Krajowego was established under the regulation of the President of the Republic of Poland of 30 May 1924 and began its operations in the same year. In 1948, the Bank's operations were suspended until reactivation in BGK, in accordance with statutory provisions and the Bank's mission, focuses primarily on supporting government socio-economic programmes and programmes related to regional development using public funds. Simultaneously, the Bank operates commercially, focusing on services to publicsector financial institutions, including local government, as well as companies and other operators in selected industries and SME sector. BGK carries out its tasks within two distinct areas: assigned and own operations. Assigned operations are taken to mean the management and carrying out tasks related to the funds entrusted to or received by the Bank for which, by law, BGK keeps separate accounts and presents separate financial reports. As part of own operations, in addition to commercial activity, the Bank carries out tasks entrusted with it by the government within the framework of special programmes on the basis of agreements with the contracting government body. 7

9 PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH BGK SUMMARY OF BGK S FINANCIAL RESULTS W 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego poprawił swoje wyniki finansowe w stosunku do tych z 2007 r. Istotnie wzrosła skala działalności kredytowej i depozytowej. Wynik na działalności bankowej wyniósł 520 mln zł i był wyższy od uzyskanego w roku poprzednim. Spadek wyniku netto spowodowany był koniecznością dokonania dodatkowych odpisów na rezerwy i aktualizację wartości oraz znacznie niższymi dochodami ze sprzedaży akcji i udziałów z portfela z dokapitalizowania Banku. Podstawowe parametry finansowe działalności BGK Wykonanie 2007 Wykonanie 2008 Zmiana Dochodowość Wynik na działalności bankowej (mln PLN) % Wy nik brut to (mln PLN) % Wy nik net to (mln PLN) % Skala działania Kredyty brutto (mln PLN) % Depozyty klientów (mln PLN) % Suma bilansowa (mln PLN) % Efektywność działania Wskaźnik C/I 34.2% 36.2% 2 p.p. ROE (wynik netto / śr. fundusze podstawowe) 31.5% 15.1% p.p. ROA (wy nik net to / śr. ak ty wa) 1.3% 0.6% -0.7 p.p. Marża odsetkowa (wynik z tytułu odsetek / śr. aktywa) 1.3% 1.1% -0.1 p.p. Współczynnik wypłacalności 13.0% 12.2% -0.8 p.p. 8

10 PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH BGK SUMMARY OF BGK S FINANCIAL RESULTS In 2008, Bank Gospodarstwa Krajowego significantly improved its financial results as compared to those of The amount of loans and deposits has substantially increased. Result on banking operations was PLN 520 million and was higher than the result obtained in the previous year. Decrease in net amount was caused by necessary additional write downs for provisions and revaluation as well as significantly lower net income from sale of shares and shares in portfolio from Bank s capital injection. Basic parameters of BGK financial activities Actual, 2007 Actual, 2008 Change Profitability Result on banking operations (PLN million) % Profit before tax (PLN million) % Net profit (PLN million) % Scale of operations Customer deposits (PLN million) % Gross loans (PLN million) % Balance-sheet total (PLN million) % Performance C/I ratio 34.2% 36.2% 2 p.p. ROE (net result / avg. shareholder s equity) 31.5% 15.1% p.p. ROA (net result / avg. assets) 1.3% 0.6% -0.7 p.p. Interest margin (result on interest / avg. assets) 1.3% 1.1% -0.1 p.p. Capital adequacy ratio 13.0% 12.2% -0.8 p.p. 9

11 UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI BGK W 2008 DETERMINANTS OF BGK OPERATIONS IN 2008 Sytuacja makroekonomiczna Rok 2008 to dla Polski okres szybkiego wzrostu i początku spowolnienia. Polską gospodarkę nadal jednak charakteryzował relatywnie wysoki wzrost gospodarczy (+4,8% w ujęciu realnym). PKB utrzymywał się na wysokim poziomie, natomiast do wyhamowania tempa wzrostu doszło w ostatnim kwartale 2008 r. Konsumpcja rosła w umiarkowanym tempie +5,9%. Wzrost gospodarczy w pierwszej połowie roku był wspierany w większym stopniu przez inwestycje niż spożycie indywidualne. W drugiej połowie roku doszło do stopniowego przesunięcia kontrybucji we wzroście w stronę spożycia indywidualnego, przy utrzymującej się ujemnej kontrybucji handlu zagranicznego. Spowolnienie gospodarcze istotnie wpłynęło na rynek pracy. Od początku drugiego kwartału 2008 r. na rynku pracy można było zaobserwować spadek tempa wzrostu zatrudnienia oraz wynagrodzeń. Kwartalna dynamika zatrudnienia spadła w ciągu roku z 4,3% do 2,9%, natomiast wynagrodzenie z 10,1% do 6,8%. Zmiany te wynikały z szybkiego pogorszenia eksportu i w konsekwencji produkcji przemysłowej. Wskaźnik rocznej inflacji, który jeszcze w lipcu i sierpniu osiągał wartości na poziomie 4,8%, w grudniu spadł do 3,3%. W procesie ograniczania inflacji nie przeszkodził osłabiający się złoty. Sprzyjały mu spadające ceny surowców energetycznych i towarów rolnych oraz w mniejszym stopniu spadek napięć na rynku pracy. Ograniczenie inflacji, a przede wszystkim wydarzenia będące następstwem nowej odsłony kryzysu wywołanej upadkiem banku Lehman Brothers, skłoniły Radę Polityki Pieniężnej do redukcji stóp procentowych, z 6,0% do 5,0%, która miała miejsce w czwartym kwartale 2008 r. Stopy wróciły więc na poziom z początku roku. Macroeconomic situation In 2007, Polish economy grew at a very rapid rate. It was also a beginning of slowdown. Polish economy was affected by relatively high economic growth (+4.8% in real terms). GDP growth rate remained at a high level. In the last quarter of 2008, the rate of growth decreased. Consumption was growing to a moderate degree of +5.9%. In the first half of the year, the economic growth was supported, to greater degree, by investments, not by private consumption. In the second half of the year, there was a gradual contribution shift in the growth towards private consumption, at remaining negative contribution of foreign trade. The economic slowdown has significantly affected the labour market. Since the beginning of the second quarter of 2008, the slowdown in growth rate of employment and remuneration was observed. Within the year quarterly dynamics of employment decreased from 4.3% to 2.9%, and remuneration from 10.1% to 6.8%. Such changes resulted from rapid deterioration in export and as a consequence in industrial production. Annual inflation ratio, which in July and August achieved a level of 4.8%, decreased to 3.3% in December. The weakening zloty did not disturb the inflation reduction. This was accompanied by decreasing prices of energy resources and agricultural products as well as, to a lesser degree, slowdown in strains on the labour market. Reducing the inflation and, above all, events resulting from a new context of crisis, caused by the downfall of the Lehman Brothers Bank, induced the Monetary Policy Council to reduce interest rates from 6.0% to 5.0%; which occurred in the fourth quarter of Interest rates achieved the level as of the beginning of the year again. 10

12 UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI BGK W 2008 DETERMINANTS OF BGK OPERATIONS IN 2008 Rok 2009 przyniósł gwałtowne wahania kursu złotego. Kurs euro najpierw spadł z 3,5975 do 3,2026 by w czwartym kwartale wzrosnąć do 4,1724. Osłabienie złotego spowodowane było powszechną ucieczką inwestorów od bardziej ryzykownych aktywów, co dotyczyło w większym lub mniejszym stopniu wszystkie kraje. Rynek bankowy Depozyty klientów Rok 2008 był kolejnym okresem rosnącej dynamiki depozytów klientów w sektorze bankowym. W porównaniu do grudnia 2007 r. wartość depozytów wzrosła o 20%. Wzrosły wszelkie kategorie depozytów, jedynie w przypadku depozytów przedsiębiorstw niefinansowych zaobserwowano niewielki spadek. Największy wzrost zanotowano w przypadku depozytów sektora finansowego, których wartość wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 47%. Duży wzrost zaobserwowano także w kategorii depozytów dla osób fizycznych, ich wartość wzrosła o ponad 28%. Przyczyną tak znacznego zwiększenia depozytów osób fizycznych był szybki przyrost płac w I połowie roku i atrakcyjna oferta depozytów bankowych w IV kwartale 2008 r. Ponadto, przyczyniło się do tego znaczące pogorszenie sytuacji na rynku kapitałowym, skłaniające gospodarstwa domowe do lokowania oszczędności w klasycznych i bardziej bezpiecznych formach. Wartość depozytów sektora bankowego wzrosła w trakcie roku o prawie 20%, przy czym w okresie boomu konsumpcyjnego w I połowie roku tempo przyrostu tych depozytów sięgało 25%. Depozyty sektora przedsiębiorstw wzrosły o 5,3%. Jest to jedyna grupa klientów, dla której dynamika wzrostu spadła zauważalnie w porównaniu z końcem 2007 r. Powodem była pogarszająca się sprzedaż oraz słabsze wyniki finansowe firm, szczególnie odczuwalne pod koniec 2008 r. In 2009, there were rapid sudden changes in PLN rate to foreign currencies. Initially euro rate decreased from to , and in the fourth quarter increased to The weakening of the zloty was caused by general switching of the investors from risky assets which occurred, to a greater or lesser degree, in all countries of the region. Banking market Customer deposits 2008 was another period of growing dynamics of customer deposits in the banking sector. Compared to December 2007, the value of deposits increased by 20%. All types of deposits increased. A slight decrease was observed only in the case of deposits of non-financial enterprises. The largest growth rate was recorded in the case of deposits of the financial sector. Their value increased by 47%, compared to the previous year. The significant growth was also observed in the group of deposits for individuals. Their value increased by over 28%. The reason for such significant increase in deposits of individuals was a rapid remuneration growth in the first half of the year and attractive offer of bank deposits in the fourth quarter of Moreover, another reason was the significant deterioration on the capital market, which induces households to invest savings in typical and more secure forms. Within the year, value of deposits in the banking sector increased by 20 %, but in the period of consumption boom, in the half year of the year, the growth rate reached 25%. Deposits of the businesses sector increased by 5.3%. This group is the only customer group for which dynamics of growth decreased visibly, compared to the end of The reason was worsening sale and worse financial results of companies, in particular perceptible at the end of

13 UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI BGK W 2008 DETERMINANTS OF BGK OPERATIONS IN 2008 Roczne zmiany depozytów sektora bankowego wg. segmentów klienta Wyszczególnienie Depozyty klientów 13,8% 13,9% 20,0% podmioty sektora finansowego 23,8% 23,3% 47,0% przedsiębiorstwa 25,5% 14,5% 5,3% osoby fizyczne 6,3% 9,1% 28,6% jednostki budżetu centralnego 11,3% 49,8% 19,6% jednostki samorządu terytorialnego 6,3% 23,2% 19,8% Źródło: NBP Annual change in deposits of the banking sector, by customer segments Items Customer deposits 13,8% 13,9% 20,0% financial sector entities 23,8% 23,3% 47,0% businesses 25,5% 14,5% 5,3% individuals 6,3% 9,1% 28,6% central budget operators 11,3% 49,8% 19,6% local government operators 6,3% 23,2% 19,8% Source: NBP Kredyty Rok 2008 był okresem wysokiej i wzrastającej dynamiki kredytów. W stosunku do końca 2007 r. portfel kredytowy banków zwiększył się o 36,7%. Wzrost ten miał miejsce we wszystkich grupach klientów. Największą dynamikę wzrostu odnotowano w portfelu kredytowym jednostek budżetu centralnego +141,1%, co jednak wynikało z relatywnie niewielkiego zadłużenia w 2007 r. Wpływ kursu walutowego na dynamikę zadłużenia silnie odczuły gospodarstwa domowe - koniec roku przyniósł wzrost dynamiki kredytów do 49,2%. Zanotowano wzrost w portfelu kredytowym także w sektorze przedsiębiorstw (+27,9%), w sektorze finansowym (+14%), a także dla jednostek samorządu terytorialnego (+8,9%). Loans In 2008, high and increasing dynamics of loans was observed. In relation to the end of 2007, the loan portfolio of banks increased by 36.7%. This growth occurred in each customer group. The greatest growth rate was recorded in the loan portfolio of central budget operators, %. This resulted only from relatively small debt in Exchange rates affected debts of households at the end of the year the growth rate of loans reached 49.2%. The growth in the loan portfolio was also recorded in the sector of businesses (+27.9%), in the financial sector (+14%) as well as for local government operators (+8.9%). 12

14 UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI BGK W 2008 DETERMINANTS OF BGK OPERATIONS IN 2008 Roczne zmiany depozytów sektora bankowego wg. segmentów klienta Wyszczególnienie Kredyty 22.8% 29.0% 36.7% podmioty sektora finansowego 34.6% 17.0% 14.0% przedsiębiorstwa 15.2% 24.2% 27.9% osoby fizyczne 37.5% 41.5% 49.2% jednostki budżetu centralnego 22.6% -90.6% 141.1% jednostki samorządu terytorialnego 43.8% 6.6% 8.9% Źródło: NBP Annual change in deposits of the banking sector, by customer segments Items Loans 22.8% 29.0% 36.7% financial sector entities 34.6% 17.0% 14.0% businesses 15.2% 24.2% 27.9% individuals 37.5% 41.5% 49.2% central budget operators 22.6% -90.6% 141.1% local government operators 43.8% 6.6% 8.9% Source: NBP 13

15 DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA BGK OWN OPERATIONS OF BGK Działalność depozytowa Baza depozytowa Banku wzrosła w 2008 r. o 2,9 mld zł (+23,2%) w stosunku do stanu na koniec 2007 r. Wielkość gromadzonych przez Bank depozytów jest uzależniona od napływu i odpływu środków od relatywnie wąskiej grupy kluczowych klientów z sektora budżetowego. Nastąpił wzrost o 2,9 mld zł depozytów negocjowanych utrzymywanych przez te jednostki. W pozostałych segmentach rynku utrzymano zbliżone salda w stosunku do poprzedniego roku, osiągnięto natomiast wzrost wyników odsetkowych. Wzrost ten możliwy był dzięki utrzymywaniu się wysokich stóp procentowych na rynku. Deposit operations In 2008, the Bank s deposit pool grew by PLN 2.9 billion (+23.2%) in relation to the end of The volume of deposits held by the Bank is heavily dependent on the inflows and outflows of funds related to a narrow group of key customers from the budget-funded sector. There was a growth of negotiated deposits, held by these entities, by PLN 2.9 billion. In other market segments, an approximate balance was held in relation to the previous year. However, interest income was achieved. This growth resulted from high interest rates on the market. Wyszczególnienie Wielkość i struktura klientowska bazy depozytowej w działalności własnej (mln PLN) Zmiana Wykonanie Struktura Wykonanie Struktura Nominalna % DEPOZYTY KLIENTÓW ,4 100% ,0 100% 2843,6 23,2% Podmioty sektora finansowego 238,6 1,9% 210,5 1,4% -28,0-11,7% Podmioty sektora niefinansowego 2 445,3 20% 2 404,5 15,9% -40,7-1,7% osoby fizyczne 869,1 7,1% 860,9 5,7% -8,3-1,0% przedsiębiorstwa 1 576,1 12,9% 1543,7 10,2% -32,5-2,1% Podmioty sektora budżetowego 9 557,6 78,1% ,9 82,7% 2912,4 30,5% jednostki budżetu centralnego 9 325,5 76,2% ,8 81,0% 2 888,4 31,0% jednostki samorządu terytorialnego 232,1 1,9% 256,1 1,7% 24,0 10,3% 14

16 DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA BGK OWN OPERATIONS OF BGK Items The size and customer structure of the deposit base of own operations (PLN million) Change Actual Structure Actual Structure Nominal % CUSTOMER DEPOSITS ,4 100% ,0 100% 2843,6 23,2% Financial sector operators 238,6 1,9% 210,5 1,4% -28,0-11,7% Non-financial sector operators 2 445,3 20% 2 404,5 15,9% -40,7-1,7% Individuals 869,1 7,1% 860,9 5,7% -8,3-1,0% Businesses 1 576,1 12,9% 1543,7 10,2% -32,5-2,1% Budget sector operators 9 557,6 78,1% ,9 82,7% 2912,4 30,5% Central budget operators 9 325,5 76,2% ,8 81,0% 2 888,4 31,0% Local government operators 232,1 1,9% 256,1 1,7% 24,0 10,3% Działalność kredytowa Portfel kredytów brutto Banku wzrósł w 2008 r. o 1,5 mld zł (+38,4%). Największą pozycję w portfelu zajmują kredyty dla sektora budżetowego stanowiąc blisko 50% portfela. Największą dynamikę wzrostu odnotowano w segmencie jednostek samorządu terytorialnego +50%. Znaczący wzrost możliwy był dzięki usprawnieniu procesu monitorowania przetargów oraz udziałowi Banku w finansowaniu transakcji dla dużych miast i województw. Znacząco wzrosła również akcja kredytowa w segmencie samorządów przy wykorzystaniu wykupu wierzytelności - z 53 mln zł do 104 mln zł. Wzrost portfela kredytów przedsiębiorstw nastąpił głównie w obszarze kredytów inwestycyjnych i budowlanych, w tym szczególnie dla małych i średnich firm. Bank umocnił swoją pozycję rynkową w organizowaniu i gwarantowaniu emisji obligacji komunalnych dla jednostek samorządowych. Wśród organizatorów tego typu programów uplasował się na drugiej pozycji pod względem zadłużenia emitentów oraz na trzeciej pozycji pod względem ilości zorganizowanych progra- Lending The Bank s gross loans portfolio increased in 2008 by 1.5 billion (+38.4%). The greatest part thereof constitute loans for the budget sector about 50% of the loan portfolio. The most dynamic Bank s lending was in the segment of local government operators, +50%. Significant increase was possible thanks to the improvement of monitoring of tenders as well as participation of the Bank in financing transactions for big cities and voivodeships. Lending has also significantly increased in the segment of self-governments using purchase of receivables from PLN 53 million to PLN 104 million. Growth in loan portfolio of enterprises was mainly present in the area of investment and construction loans, including particularly those for small and medium-sized enterprises. The Bank has strengthened its position on the market in organization and subscription guarantee for the municipal bond issue for local government operators. Among organizers of this type of programmes, the Bank ranked second in relation to issuers debts, and third in relation to the number of arranged programmes. BGK 15

17 DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA BGK OWN OPERATIONS OF BGK mów. BGK był organizatorem 96 programów emisji obligacji komunalnych. Wartość obsługiwanych programów wyniosła 696 mln zł (wzrost o 70 mln zł w porównaniu z końcem 2007 r.), a poziom zadłużenia z tego tytułu wyniósł 626,7 mln zł (wzrost o 87,2 mln zł w stosunku do końca 2007 r.). Pozwoliło to na dalsze umocnienie silnej pozycji rynkowej BGK w tym obszarze. arranged 96 municipal bond issue programmes. The volume of the supported programs was PLN 696 million (growth by 70 million compared to the end of 2007), and the debt level thereof was PLN million (growth by PLN 87.2 million compared to the end of 2007). This allowed to further strengthen the strong market position of BGK in this area. Wyszczególnienie Wielkość i struktura portfela kredytowego brutto w działalności własnej (mln zł) Zmiana Wykonanie Struktura Wykonanie Struktura Nominalna % KREDYTY BRUTTO 3 884,2 100% 5 374,3 100% 1 490,1 38,4% Podmioty sektora finansowego 129,7 3,3% 181,1 3,4% 51,4 39,6% Podmioty sektora niefinansowego 1 963,0 50,5% 2 532,1 47,1% 569,1 29,0% osoby fizyczne 126,4 3,3% 127,4 2,4% 1,0 0,8% przedsiębiorstwa 1836,6 47,3% 2 404,7 44,7% 568,1 30,9% Podmioty sektora budżetowego 1 791,5 46,1% 2 661,1 49,5% 869,7 48,5% jednostki budżetu centralnego 39,3 1,0% 40,5 0,8% 1,2 3,1% jednostki samorządu terytorialnego 1 752,2 45,1% 2 620,6 48,8% 868,5 49,6% Items The size and structure of gross loan portfolio in own operations (PLN million) Zmiana Actual Structure Actual Structure Nominalna % GROSS LOANS 3 884,2 100% 5 374,3 100% 1 490,1 38,4% Financial sector operators 129,7 3,3% 181,1 3,4% 51,4 39,6% Non-financial sector operators 1 963,0 50,5% 2 532,1 47,1% 569,1 29,0% Individuals 126,4 3,3% 127,4 2,4% 1,0 0,8% Businesses 1836,6 47,3% 2 404,7 44,7% 568,1 30,9% Budget sector operators 1 791,5 46,1% 2 661,1 49,5% 869,7 48,5% Central budget operators 39,3 1,0% 40,5 0,8% 1,2 3,1% Local government operators 1 752,2 45,1% 2 620,6 48,8% 868,5 49,6% 16

18 DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA BGK OWN OPERATIONS OF BGK Działalność na rynku pieniężnym i rynku dłużnych papierów wartościowych Zaangażowanie Banku w poszczególne rodzaje instrumentów finansowych było uzależnione od wielkości napływu środków depozytowych od dużych klientów instytucjonalnych, od zmieniającej się sytuacji na rynku międzybankowym oraz realizacji przyjętej strategii inwestycyjnej. Większość środków pozyskiwanych w postaci depozytów była inwestowana głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i NBP oraz lokaty międzybankowe. Z uwagi na konieczność utrzymania bezpieczeństwa płynnościowego, udział lokat międzybankowych, bonów pieniężnych i bonów skarbowych, w całości aktywów ulokowanych na rynku pieniężnym i rynku dłużnych papierów wartościowych był wysoki i na przestrzeni całego roku wynosił średnio 72%, choć na przestrzeni kolejnych miesięcy podlegał istotnym fluktuacjom. Na koniec 2008 r. portfel dłużnych papierów wartościowych wynosił 7,8 mld zł, zaś wartość lokat międzybankowych osiągnęła wielkość 2,8 mld zł. Portfel bonów skarbowych w czwartym kwartale 2008 r. został zwiększony do wartości przekraczającej 4,6 mld zł, natomiast portfel obligacji skarbowych do prawie 2 mld zł. Bank realizował również zlecane przez Ministerstwo Finansów usługi w zakresie operacji na krajowym i zagranicznym rynku finansowym przy obrotach przekraczających w skali całego roku 760 mld zł. Programy i zadania zlecone W ramach działalności własnej Bank prowadzi szereg programów i działań zleconych mu przez władze państwowe. Jednym z najważniejszych programów jest administrowanie przez Bank tzw. systemem pre- Operations in the money market and debt securities market The involvement of the Bank in various types of financial instruments depended on the influx of deposits from large institutional customers, the changing situation on the interbank market and implementation of the adopted investment strategy. Most of the funds derived in the form of deposits were mainly invested in debt securities, issued by the State Treasury and the NBP as well as in interbank deposits. In view of the need to preserve a secure level of liquidity, the share of interbank deposits, money bills and Treasury bonds, assets located in whole in the money market and debt securities market was high and within the entire year was average 72%, though in several months was subject to significant fluctuations. At the end of 2008, the debt securities portfolio was PLN 7.8 billion and value of interbank deposits PLN 2.8 billion. In the fourth quarter, the Treasury bills portfolio was increased to the value exceeding PLN 4.6 billion, and Treasury bonds portfolio to approximately PLN 2 billion. The Bank also performed services assigned by the Ministry of Finance in the operations on the domestic and foreign financial markets, with a turnover in excess of PLN 760 billion for the whole year. Assigned programmes and tasks As part of its own operations the Bank operates a number of programmes and tasks assigned by state authorities. One of the most important programmes is the administration of the so-called system for project 17

19 DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA BGK OWN OPERATIONS OF BGK finansowania projektów i działań współfinansowanych z funduszy UE, służącym zwiększeniu zdolności polskiej gospodarki do absorpcji funduszy UE. Wartość wypłaconego finansowania od początku funkcjonowania programów w BGK wyniosła 7,6 mld zł, a wartość zawartych umów 9,4 mld zł. W działalności największych trzech programów odnotowano następujące wyniki, w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wypłacono 467,8 mln zł, Sektorowego Programu Operacyjnego Transport wypłacono 142,2 mln zł, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw wypłacono 55,8 mln zł. BGK wspiera rozwój regionalny finansując projekty infrastrukturalne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki na finansowanie tych działalności Bank pozyskuje m.in. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Komisja Europejska przyznała BGK dwa granty ze środków unijnych: Municipal Infrastructure Facility - Instrument Infrastruktury Komunalnej (grant MIF), którego beneficjentami są BGK i jego klienci (kredytobiorcy), Municipal Finance Facility - Instrument Finansowania Inwestycji Komunalnych (grant MFF), którego beneficjentem jest BGK. Od 2005 r. BGK realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W 2008 r. udzielono 140 pożyczek na łączną kwotę 245,1 mln zł. Od początku trwania programu do końca 2008 r. wypłacono łącznie 2,2 mld zł. Od 2003 r. Bank realizuje zadania w zakresie wspierania kontraktów eksportowych w ramach Programu Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych o stałej stopie procentowej prefunding and measures supported with EU funds. The programme aims to increase the capacity of the Polish economy to absorb EU funds. Value of financing obtained from the beginning of operation of the programmes in BGK was PLN 7.6 billion, and value of agreements concluded PLN 9.4 billion. In the operation of three greatest programmes, the following results were recorded, within the framework of: Integrated Regional Operational Programme (IROP) PLN million, Sectoral Operational Programme Transport PLN million, Sectoral Operational Programme Improvement of the Competitiveness of Enterprises PLN 55.8 million. BGK supports regional development financing infrastructure projects implemented by local government operators. Funds for financing this activity are obtained, inter alia, from the European Investment Bank. The European Commission gave allocated to BGK two grants from EU funds: Municipal Infrastructure Facility (grant MIF), beneficiaries are BGK and its customers (borrowers), Municipal Finance Facility (grant MFF), beneficiary is BGK. Since 2005 BGK has carried out the tasks arising from the law on state aid and restructuring of public health care institutions. In 2008, 140 borrowings were granted for a total amount of PLN million. Since the start of the programme to the end of 2008, a total of PLN 2.2 billion were disbursed. Since 2003 the Bank has carried out tasks in support of export contracts under the Programme of Interest Subsidies to fixed interest rate Export Loans (DOKE). In 2008, the 18

20 DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA BGK OWN OPERATIONS OF BGK (DOKE). W 2008 r. łączna wartość wspieranych kontraktów eksportowych wyniosła 900,6 mln USD i 199,2 mln EUR. Od 2006 r. Bank zajmuje się obsługą wypłat świadczeń pieniężnych wynikających z realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP (tzw. ustawa zabużańska z 8 lipca 2005 r.). W 2008 r. Bank dokonał wypłat o wartości 201,7 mln zł (w tym w formie gotówkowej dokonano 977 wypłat na kwotę 27,8 mln zł). Bank realizuje również zadania we współpracy z Ministerstwem Finansów w zakresie obsługi zadłużenia zagranicznego Polski. Na koniec 2008 r. wartość zagranicznych zobowiązań Skarbu Państwa będących w obsłudze wyniosła 42,1 mld USD, a należności 1,3 mld USD. Zrealizowane obroty na rachunkach Ministerstwa Finansów w NBP w 2008 r. wyniosły 50,7 mld zł. Ponadto, BGK prowadził również szereg powierzonych mu programów o mniejszej skali działania, m.in.: Program Pierwszy Biznes, Program dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, pielęgniarkom i położnym, Program efektywności energetycznej GEF (Global Environment Facility) oraz Program Dofinansowania Budowy Obiektów Sportowych. Portfel akcji i udziałów Według stanu na koniec 2008 r. łączne zaangażowanie brutto z tytułu akcji i udziałów Banku wyniosło 161,2 mln zł i spadło w stosunku do końca 2007 r. o 35,6 mln zł. Spadek wartości tej pozycji na przestrzeni 2008 r. był następstwem przede wszystkim obniżenia kapitału zakładowego BUD-BANKU S.A. oraz kontynuacją procesu sprzedaży części portfela akcji przekazanych BGK w 2005 r. na podniesienie funduszu statutowego. subsidies covered loans for export contracts for a total volume of USD million and EUR million. Since 2006 the Bank has also handled the payments of cash benefits arising from the implementation of the right to compensation for leaving real property outside the current borders of Poland (the so-called ustawa zabużańska of 8 July 2005). In 2008, the Bank made payments worth PLN million (including payments in the form of cash 977, amounting to PLN 27.8 million). The Bank has also carried out tasks in cooperation with the Ministry of Finance in terms of servicing foreign debt of Poland. At the end of 2008, the value of foreign liabilities of the Treasury handled by the Bank amounted to USD 42.1 billion, and receivables USD 1.3 billion. The actual turnover on the accounts of the Ministry of Finance at the NBP in 2008 amounted to PLN 50.7 billion. In addition, the Bank also conducted a series of smaller-scale programmes entrusted to it, including the First Business Programme, Loan Scheme for Doctors and Nurses, GEF (Global Environment Facility) Energy Efficiency Programme, Programme to Subsidize the Construction of Sporting Facilities. Portfolio of shares As of the end of 2008, total gross exposure to shares held by the Bank amounted to PLN million and decreased in comparison to year-end 2007 by PLN 35.6 million. The decrease in value of this item over 2008 was primarily due to lowering the share capital of BUD-BANK S.A. and continuation of selling some part of the portfolio of shares transferred to BGK in 2005 to raise the statutory fund. 19

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2 0 0 7 raport roczny annual report Spis treści Contents 2 3 2 0 0 7 raport roczny annual report 4 List Prezesa Zarządu 5 Letter of the President of the Management Board 6 Informacja Głównego Ekonomisty

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report 2009 raport roczny annual report 2009 raport roczny annual report List Prezesa Zarządu Letter of the President of the Management Board Władze Banku Bank s Bodies 6 8 Akcjonariat Shareholding Structure

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT PKO Bank Polski był mecenasem wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie Wyprawa w dwudziestolecie (styczeń marzec 2008). Była to pierwsza przekrojowa wystawa sztuki polskiej lat 1918 1939. Wszystkie ilustracje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

2013 raport roczny. annual report

2013 raport roczny. annual report 2013 raport roczny annual report spis treści index 2 Raport Roczny / Annual Report 2013 str. 4 List Prezesa Zarządu str. 10 Informacja głównego ekonomisty banku str. 18 Władze banku str. 19 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 4 7 7 8 9 12 13 15 18 21 23 24 24 27 30 30 31 33 34 35 36 36 37 38 40 41 43 46 50 52 53 List Prezesa Zarządu Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group

Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group Raport Roczny Grupy PKP / Annual Report of PKP Group 2007 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Słowo wstępne Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Władze PKP S.A. Grupa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group

Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group Raport roczny Grupy PKP Annual Report of PKP Group 2008 2 Raport roczny Grupy PKP 2008 Annual Report of PKP Group słowo wstępne 4 Władze PKP S.A. 6 Grupa PKP 8 Polskie koleje Państwowe S.A. 30 PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2012 Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 1 s Spis tresści Table of contents 6 8 12 14 16 18 19 22 24 26 28 30 32 34 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Table of contents

Spis treści. Table of contents Spis treści Table of contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Prezes Zarządu President

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo