Raport Roczny / Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny / Annual Report"

Transkrypt

1 Raport Roczny / Annual Report

2 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENT Strona LIST PREZESA ZARZĄDU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ WPROWADZENIE PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH za 2008 r UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI BGK w 2008 r Sytuacja makroekonomiczna Rynek bankowy DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA Działalność depozytowa Działalność kredytowa Działalność na rynku pieniężnym i rynku dłużnych papierów wartościowych Programy i zadania zlecone Portfel akcji i udziałów Wyniki finansowe działalności własnej DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA Działalność i wyniki finansowe Funduszy DZIAŁALNOŚĆ BANKU OGÓŁEM Wyniki finansowe Zarządzanie zasobami ludzkimi Rozwój infrastruktury Zarządzanie Struktura organizacyjna Zarządzanie ryzykiem finansowym i operacyjnym SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bilans banku Pozycje pozabilansowe Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieniężnych OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

3 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENT Page PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD LETTER BGK'S CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LETTER INTRODUCTION SUMMARY OF BGK S FINANCIAL RESULTS FOR DETERMINANTS OF BGK OPERATIONS IN Macroeconomic situation Banking market OWN OPERATIONS OF BGK Deposit operations Lending Operations in the money market and debt securities market Assigned programmes and tasks Portfolio of shares Financial results of own operations ASSIGNED OPERATIONS Activities and financial results of Funds OVERALL OPERATIONS OF THE BANK Financial results Human resources management Development of infrastructure Management Organizational structure of the Bank Managing financial and operational risks FINANCIAL STATEMENTS Balance sheet of the Bank Off-balance-sheet items Income statements Statements of changes in equity Cash flow statements OPINION OF INDEPENDENT STATUTORY AUDITOR

4 LIST PREZESA ZARZĄDU PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD LETTER Szanowni Państwo, Mam przyjemność przedstawić Państwu działalność Banku Gospodarstwa Krajowego w 2008 r., która pozwoliła nam osiągnąć dobre wyniki i dała podstawy do dalszego rozwoju. BGK pełni szczególną rolę na rynku instytucji finansowych w Polsce. Bank zgodnie ze swoją misją realizuje szereg działań zleconych przez rząd, dodatkowo w ubiegłym roku stanął przed nowym wyzwaniem o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki związanym z realizacją rządowego Planu Stabilności i Rozwoju. Gwarancją efektywnej pracy każdej instytucji i powodzenia podejmowanych przez nią działań są wiedza, kompetencje i doświadczenie jej pracowników. Ludzie to najcenniejszy kapitał kierowanej przeze mnie instytucji. Serdecznie im dziękuję, bo to oni są autorem sukcesów Banku Gospodarstwa Krajowego, bez których jego dynamiczny rozwój nie byłby możliwy. Dziękuję również wszystkim naszym Partnerom i Klientom za dotychczasową współpracę i zaufanie, którym nas obdarzyli. Jestem przekonany, że w kolejnych latach Bank Gospodarstwa Krajowego będzie nadal symbolem stabilnej i godnej zaufania instytucji państwowej, która działa na rzecz rozwoju gospodarczego Polski łącząc najlepsze przedwojenne tradycje z nowoczesną i unikalną na polskim rynku ofertą. Z poważaniem, Ireneusz Fąfara Prezes Zarządu 3

5 LIST PREZESA ZARZĄDU PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD LETTER Ladies and Gentlemen, I am very pleased to present to you the Annual Report concerning the operations of Bank Gospodarstwa Krajowego in 2008 which contributed greatly to a good performance of the Bank and lay the foundations for its further development. BGK plays a significant role on the Polish financial institutions' market. According to its mission, the Bank carries out a number of tasks assigned by the government. Additionally, last year it faced a new challenge related to the completion of government Stability and Development Plan which was particularly important to the Polish economy. Knowledge, competence and employees' experience are the factors standing behind the success of every institution's operations. It is people who constitute the most valuable capital in the institution which I happen to manage. I am deeply grateful to them as they are the main architects of the BGK successes, without which its dynamic development would not have been possible. I would also like to thank our Partners and Customers for the cooperation to date and confidence that they placed in us. I am convinced that in the following years Bank Gospodarstwa Krajowego will still stand as a symbol for a stable and reliable state institution acting for Poland's economic growth by means of combining the best pre-war traditions with an offer that is both modern and unique on the Polish market. Yours sincerely, Ireneusz Fąfara President of the Management Board 4

6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BGK BGK'S CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LETTER Szanowni Państwo, W imieniu Rady Nadzorczej mam przyjemność poinformować Państwa, że Bank Gospodarstwa Krajowego uzyskał w 2008 roku dobre wyniki i znacznie umocnił swoją pozycję na rynku finansowym. Ocena Audytora jest pozytywna dla Banku. BGK aktywnie uczestniczył we wspieraniu rządowych programów społecznych i gospodarczych. Znacznie rozszerzył współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez zwiększenie swojej oferty. Główne założenia planu finansowego Banku na ten rok zostały zrealizowane. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako jedyny bank państwowy, pragnie być Pewnym Partnerem swoich Klientów, zapewniając bezpieczeństwo powierzonych mu środków oraz sprawną i nowoczesną obsługę. Dziękując Państwu za zaufanie jakim obdarzyliście BGK, zachęcam do zapoznania się z Raportem Rocznym Mam nadzieję, że dane w nim zawarte zachęcą Państwa do korzystania z usług BGK w szerszym zakresie. Z wyrazami szacunku, Andrzej S. Bratkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej BGK 5

7 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ BGK BGK'S CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LETTER Ladies and Gentlemen, I am pleased to inform you on behalf of the Supervisory Board that in 2008 Bank Gospodarstwa Krajowego enjoyed good performance and managed to significantly strengthen its position on the financial market. The Auditor's opinion for the Bank is positive. BGK was actively involved in supporting government socio-economic programmes. It significantly expanded cooperation with local government authorities as well as with the SME sector by extending its offer. Main guidelines of the Bank's financial plan set for the year in question were achieved. Bank Gospodarstwa Krajoweg as the only state bank, wants to be a Reliable Partner of its Customers providing security of entrusted funds as well as efficient and modern service. While thanking you for the confidence placed in BGK, I would like to encourage you to acquaint yourselves with the Annual Report I hope that the data included in it will convince you to use the services provided by BGK to a greater extent. Yours sincerely, Andrzej Bratkowski BGK's Chairman of the Supervisory Board 6

8 WPROWADZENIE INTRODUCTION Bank Gospodarstwa Krajowego został utworzony na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 1924 r. i rozpoczął działalność w tym samym roku. W 1948 r. działalność operacyjna Banku została zawieszona aż do reaktywacji w 1989 r. BGK, zgodnie z zapisami ustawowymi oraz misją Banku, koncentruje się przede wszystkim na wspieraniu rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów związanych z rozwojem regionalnym z wykorzystaniem środków publicznych. Równolegle Bank prowadzi działalność komercyjną, koncentrującą się na obsłudze jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządu terytorialnego, spółek i przedsiębiorstw działających w wybranych branżach gospodarki oraz sektora małych i średnich firm. BGK realizuje swoje zadania w ramach dwóch wydzielonych obszarów funkcjonowania: działalności zleconej oraz działalności własnej. Przez działalność zleconą rozumie się zarządzanie i realizowanie zadań w ramach funduszy powierzonych i umiejscowionych w Banku, dla których z mocy prawa BGK prowadzi wyodrębnione księgi rachunkowe i sporządza odrębne sprawozdania finansowe. W ramach działalności własnej, obok aktywności typowej dla banków komercyjnych, Bank realizuje również zadania powierzane mu przez rząd w ramach specjalnych programów na podstawie podpisanych umów ze zlecającym organem państwowym. Bank Gospodarstwa Krajowego was established under the regulation of the President of the Republic of Poland of 30 May 1924 and began its operations in the same year. In 1948, the Bank's operations were suspended until reactivation in BGK, in accordance with statutory provisions and the Bank's mission, focuses primarily on supporting government socio-economic programmes and programmes related to regional development using public funds. Simultaneously, the Bank operates commercially, focusing on services to publicsector financial institutions, including local government, as well as companies and other operators in selected industries and SME sector. BGK carries out its tasks within two distinct areas: assigned and own operations. Assigned operations are taken to mean the management and carrying out tasks related to the funds entrusted to or received by the Bank for which, by law, BGK keeps separate accounts and presents separate financial reports. As part of own operations, in addition to commercial activity, the Bank carries out tasks entrusted with it by the government within the framework of special programmes on the basis of agreements with the contracting government body. 7

9 PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH BGK SUMMARY OF BGK S FINANCIAL RESULTS W 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego poprawił swoje wyniki finansowe w stosunku do tych z 2007 r. Istotnie wzrosła skala działalności kredytowej i depozytowej. Wynik na działalności bankowej wyniósł 520 mln zł i był wyższy od uzyskanego w roku poprzednim. Spadek wyniku netto spowodowany był koniecznością dokonania dodatkowych odpisów na rezerwy i aktualizację wartości oraz znacznie niższymi dochodami ze sprzedaży akcji i udziałów z portfela z dokapitalizowania Banku. Podstawowe parametry finansowe działalności BGK Wykonanie 2007 Wykonanie 2008 Zmiana Dochodowość Wynik na działalności bankowej (mln PLN) % Wy nik brut to (mln PLN) % Wy nik net to (mln PLN) % Skala działania Kredyty brutto (mln PLN) % Depozyty klientów (mln PLN) % Suma bilansowa (mln PLN) % Efektywność działania Wskaźnik C/I 34.2% 36.2% 2 p.p. ROE (wynik netto / śr. fundusze podstawowe) 31.5% 15.1% p.p. ROA (wy nik net to / śr. ak ty wa) 1.3% 0.6% -0.7 p.p. Marża odsetkowa (wynik z tytułu odsetek / śr. aktywa) 1.3% 1.1% -0.1 p.p. Współczynnik wypłacalności 13.0% 12.2% -0.8 p.p. 8

10 PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH BGK SUMMARY OF BGK S FINANCIAL RESULTS In 2008, Bank Gospodarstwa Krajowego significantly improved its financial results as compared to those of The amount of loans and deposits has substantially increased. Result on banking operations was PLN 520 million and was higher than the result obtained in the previous year. Decrease in net amount was caused by necessary additional write downs for provisions and revaluation as well as significantly lower net income from sale of shares and shares in portfolio from Bank s capital injection. Basic parameters of BGK financial activities Actual, 2007 Actual, 2008 Change Profitability Result on banking operations (PLN million) % Profit before tax (PLN million) % Net profit (PLN million) % Scale of operations Customer deposits (PLN million) % Gross loans (PLN million) % Balance-sheet total (PLN million) % Performance C/I ratio 34.2% 36.2% 2 p.p. ROE (net result / avg. shareholder s equity) 31.5% 15.1% p.p. ROA (net result / avg. assets) 1.3% 0.6% -0.7 p.p. Interest margin (result on interest / avg. assets) 1.3% 1.1% -0.1 p.p. Capital adequacy ratio 13.0% 12.2% -0.8 p.p. 9

11 UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI BGK W 2008 DETERMINANTS OF BGK OPERATIONS IN 2008 Sytuacja makroekonomiczna Rok 2008 to dla Polski okres szybkiego wzrostu i początku spowolnienia. Polską gospodarkę nadal jednak charakteryzował relatywnie wysoki wzrost gospodarczy (+4,8% w ujęciu realnym). PKB utrzymywał się na wysokim poziomie, natomiast do wyhamowania tempa wzrostu doszło w ostatnim kwartale 2008 r. Konsumpcja rosła w umiarkowanym tempie +5,9%. Wzrost gospodarczy w pierwszej połowie roku był wspierany w większym stopniu przez inwestycje niż spożycie indywidualne. W drugiej połowie roku doszło do stopniowego przesunięcia kontrybucji we wzroście w stronę spożycia indywidualnego, przy utrzymującej się ujemnej kontrybucji handlu zagranicznego. Spowolnienie gospodarcze istotnie wpłynęło na rynek pracy. Od początku drugiego kwartału 2008 r. na rynku pracy można było zaobserwować spadek tempa wzrostu zatrudnienia oraz wynagrodzeń. Kwartalna dynamika zatrudnienia spadła w ciągu roku z 4,3% do 2,9%, natomiast wynagrodzenie z 10,1% do 6,8%. Zmiany te wynikały z szybkiego pogorszenia eksportu i w konsekwencji produkcji przemysłowej. Wskaźnik rocznej inflacji, który jeszcze w lipcu i sierpniu osiągał wartości na poziomie 4,8%, w grudniu spadł do 3,3%. W procesie ograniczania inflacji nie przeszkodził osłabiający się złoty. Sprzyjały mu spadające ceny surowców energetycznych i towarów rolnych oraz w mniejszym stopniu spadek napięć na rynku pracy. Ograniczenie inflacji, a przede wszystkim wydarzenia będące następstwem nowej odsłony kryzysu wywołanej upadkiem banku Lehman Brothers, skłoniły Radę Polityki Pieniężnej do redukcji stóp procentowych, z 6,0% do 5,0%, która miała miejsce w czwartym kwartale 2008 r. Stopy wróciły więc na poziom z początku roku. Macroeconomic situation In 2007, Polish economy grew at a very rapid rate. It was also a beginning of slowdown. Polish economy was affected by relatively high economic growth (+4.8% in real terms). GDP growth rate remained at a high level. In the last quarter of 2008, the rate of growth decreased. Consumption was growing to a moderate degree of +5.9%. In the first half of the year, the economic growth was supported, to greater degree, by investments, not by private consumption. In the second half of the year, there was a gradual contribution shift in the growth towards private consumption, at remaining negative contribution of foreign trade. The economic slowdown has significantly affected the labour market. Since the beginning of the second quarter of 2008, the slowdown in growth rate of employment and remuneration was observed. Within the year quarterly dynamics of employment decreased from 4.3% to 2.9%, and remuneration from 10.1% to 6.8%. Such changes resulted from rapid deterioration in export and as a consequence in industrial production. Annual inflation ratio, which in July and August achieved a level of 4.8%, decreased to 3.3% in December. The weakening zloty did not disturb the inflation reduction. This was accompanied by decreasing prices of energy resources and agricultural products as well as, to a lesser degree, slowdown in strains on the labour market. Reducing the inflation and, above all, events resulting from a new context of crisis, caused by the downfall of the Lehman Brothers Bank, induced the Monetary Policy Council to reduce interest rates from 6.0% to 5.0%; which occurred in the fourth quarter of Interest rates achieved the level as of the beginning of the year again. 10

12 UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI BGK W 2008 DETERMINANTS OF BGK OPERATIONS IN 2008 Rok 2009 przyniósł gwałtowne wahania kursu złotego. Kurs euro najpierw spadł z 3,5975 do 3,2026 by w czwartym kwartale wzrosnąć do 4,1724. Osłabienie złotego spowodowane było powszechną ucieczką inwestorów od bardziej ryzykownych aktywów, co dotyczyło w większym lub mniejszym stopniu wszystkie kraje. Rynek bankowy Depozyty klientów Rok 2008 był kolejnym okresem rosnącej dynamiki depozytów klientów w sektorze bankowym. W porównaniu do grudnia 2007 r. wartość depozytów wzrosła o 20%. Wzrosły wszelkie kategorie depozytów, jedynie w przypadku depozytów przedsiębiorstw niefinansowych zaobserwowano niewielki spadek. Największy wzrost zanotowano w przypadku depozytów sektora finansowego, których wartość wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 47%. Duży wzrost zaobserwowano także w kategorii depozytów dla osób fizycznych, ich wartość wzrosła o ponad 28%. Przyczyną tak znacznego zwiększenia depozytów osób fizycznych był szybki przyrost płac w I połowie roku i atrakcyjna oferta depozytów bankowych w IV kwartale 2008 r. Ponadto, przyczyniło się do tego znaczące pogorszenie sytuacji na rynku kapitałowym, skłaniające gospodarstwa domowe do lokowania oszczędności w klasycznych i bardziej bezpiecznych formach. Wartość depozytów sektora bankowego wzrosła w trakcie roku o prawie 20%, przy czym w okresie boomu konsumpcyjnego w I połowie roku tempo przyrostu tych depozytów sięgało 25%. Depozyty sektora przedsiębiorstw wzrosły o 5,3%. Jest to jedyna grupa klientów, dla której dynamika wzrostu spadła zauważalnie w porównaniu z końcem 2007 r. Powodem była pogarszająca się sprzedaż oraz słabsze wyniki finansowe firm, szczególnie odczuwalne pod koniec 2008 r. In 2009, there were rapid sudden changes in PLN rate to foreign currencies. Initially euro rate decreased from to , and in the fourth quarter increased to The weakening of the zloty was caused by general switching of the investors from risky assets which occurred, to a greater or lesser degree, in all countries of the region. Banking market Customer deposits 2008 was another period of growing dynamics of customer deposits in the banking sector. Compared to December 2007, the value of deposits increased by 20%. All types of deposits increased. A slight decrease was observed only in the case of deposits of non-financial enterprises. The largest growth rate was recorded in the case of deposits of the financial sector. Their value increased by 47%, compared to the previous year. The significant growth was also observed in the group of deposits for individuals. Their value increased by over 28%. The reason for such significant increase in deposits of individuals was a rapid remuneration growth in the first half of the year and attractive offer of bank deposits in the fourth quarter of Moreover, another reason was the significant deterioration on the capital market, which induces households to invest savings in typical and more secure forms. Within the year, value of deposits in the banking sector increased by 20 %, but in the period of consumption boom, in the half year of the year, the growth rate reached 25%. Deposits of the businesses sector increased by 5.3%. This group is the only customer group for which dynamics of growth decreased visibly, compared to the end of The reason was worsening sale and worse financial results of companies, in particular perceptible at the end of

13 UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI BGK W 2008 DETERMINANTS OF BGK OPERATIONS IN 2008 Roczne zmiany depozytów sektora bankowego wg. segmentów klienta Wyszczególnienie Depozyty klientów 13,8% 13,9% 20,0% podmioty sektora finansowego 23,8% 23,3% 47,0% przedsiębiorstwa 25,5% 14,5% 5,3% osoby fizyczne 6,3% 9,1% 28,6% jednostki budżetu centralnego 11,3% 49,8% 19,6% jednostki samorządu terytorialnego 6,3% 23,2% 19,8% Źródło: NBP Annual change in deposits of the banking sector, by customer segments Items Customer deposits 13,8% 13,9% 20,0% financial sector entities 23,8% 23,3% 47,0% businesses 25,5% 14,5% 5,3% individuals 6,3% 9,1% 28,6% central budget operators 11,3% 49,8% 19,6% local government operators 6,3% 23,2% 19,8% Source: NBP Kredyty Rok 2008 był okresem wysokiej i wzrastającej dynamiki kredytów. W stosunku do końca 2007 r. portfel kredytowy banków zwiększył się o 36,7%. Wzrost ten miał miejsce we wszystkich grupach klientów. Największą dynamikę wzrostu odnotowano w portfelu kredytowym jednostek budżetu centralnego +141,1%, co jednak wynikało z relatywnie niewielkiego zadłużenia w 2007 r. Wpływ kursu walutowego na dynamikę zadłużenia silnie odczuły gospodarstwa domowe - koniec roku przyniósł wzrost dynamiki kredytów do 49,2%. Zanotowano wzrost w portfelu kredytowym także w sektorze przedsiębiorstw (+27,9%), w sektorze finansowym (+14%), a także dla jednostek samorządu terytorialnego (+8,9%). Loans In 2008, high and increasing dynamics of loans was observed. In relation to the end of 2007, the loan portfolio of banks increased by 36.7%. This growth occurred in each customer group. The greatest growth rate was recorded in the loan portfolio of central budget operators, %. This resulted only from relatively small debt in Exchange rates affected debts of households at the end of the year the growth rate of loans reached 49.2%. The growth in the loan portfolio was also recorded in the sector of businesses (+27.9%), in the financial sector (+14%) as well as for local government operators (+8.9%). 12

14 UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI BGK W 2008 DETERMINANTS OF BGK OPERATIONS IN 2008 Roczne zmiany depozytów sektora bankowego wg. segmentów klienta Wyszczególnienie Kredyty 22.8% 29.0% 36.7% podmioty sektora finansowego 34.6% 17.0% 14.0% przedsiębiorstwa 15.2% 24.2% 27.9% osoby fizyczne 37.5% 41.5% 49.2% jednostki budżetu centralnego 22.6% -90.6% 141.1% jednostki samorządu terytorialnego 43.8% 6.6% 8.9% Źródło: NBP Annual change in deposits of the banking sector, by customer segments Items Loans 22.8% 29.0% 36.7% financial sector entities 34.6% 17.0% 14.0% businesses 15.2% 24.2% 27.9% individuals 37.5% 41.5% 49.2% central budget operators 22.6% -90.6% 141.1% local government operators 43.8% 6.6% 8.9% Source: NBP 13

15 DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA BGK OWN OPERATIONS OF BGK Działalność depozytowa Baza depozytowa Banku wzrosła w 2008 r. o 2,9 mld zł (+23,2%) w stosunku do stanu na koniec 2007 r. Wielkość gromadzonych przez Bank depozytów jest uzależniona od napływu i odpływu środków od relatywnie wąskiej grupy kluczowych klientów z sektora budżetowego. Nastąpił wzrost o 2,9 mld zł depozytów negocjowanych utrzymywanych przez te jednostki. W pozostałych segmentach rynku utrzymano zbliżone salda w stosunku do poprzedniego roku, osiągnięto natomiast wzrost wyników odsetkowych. Wzrost ten możliwy był dzięki utrzymywaniu się wysokich stóp procentowych na rynku. Deposit operations In 2008, the Bank s deposit pool grew by PLN 2.9 billion (+23.2%) in relation to the end of The volume of deposits held by the Bank is heavily dependent on the inflows and outflows of funds related to a narrow group of key customers from the budget-funded sector. There was a growth of negotiated deposits, held by these entities, by PLN 2.9 billion. In other market segments, an approximate balance was held in relation to the previous year. However, interest income was achieved. This growth resulted from high interest rates on the market. Wyszczególnienie Wielkość i struktura klientowska bazy depozytowej w działalności własnej (mln PLN) Zmiana Wykonanie Struktura Wykonanie Struktura Nominalna % DEPOZYTY KLIENTÓW ,4 100% ,0 100% 2843,6 23,2% Podmioty sektora finansowego 238,6 1,9% 210,5 1,4% -28,0-11,7% Podmioty sektora niefinansowego 2 445,3 20% 2 404,5 15,9% -40,7-1,7% osoby fizyczne 869,1 7,1% 860,9 5,7% -8,3-1,0% przedsiębiorstwa 1 576,1 12,9% 1543,7 10,2% -32,5-2,1% Podmioty sektora budżetowego 9 557,6 78,1% ,9 82,7% 2912,4 30,5% jednostki budżetu centralnego 9 325,5 76,2% ,8 81,0% 2 888,4 31,0% jednostki samorządu terytorialnego 232,1 1,9% 256,1 1,7% 24,0 10,3% 14

16 DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA BGK OWN OPERATIONS OF BGK Items The size and customer structure of the deposit base of own operations (PLN million) Change Actual Structure Actual Structure Nominal % CUSTOMER DEPOSITS ,4 100% ,0 100% 2843,6 23,2% Financial sector operators 238,6 1,9% 210,5 1,4% -28,0-11,7% Non-financial sector operators 2 445,3 20% 2 404,5 15,9% -40,7-1,7% Individuals 869,1 7,1% 860,9 5,7% -8,3-1,0% Businesses 1 576,1 12,9% 1543,7 10,2% -32,5-2,1% Budget sector operators 9 557,6 78,1% ,9 82,7% 2912,4 30,5% Central budget operators 9 325,5 76,2% ,8 81,0% 2 888,4 31,0% Local government operators 232,1 1,9% 256,1 1,7% 24,0 10,3% Działalność kredytowa Portfel kredytów brutto Banku wzrósł w 2008 r. o 1,5 mld zł (+38,4%). Największą pozycję w portfelu zajmują kredyty dla sektora budżetowego stanowiąc blisko 50% portfela. Największą dynamikę wzrostu odnotowano w segmencie jednostek samorządu terytorialnego +50%. Znaczący wzrost możliwy był dzięki usprawnieniu procesu monitorowania przetargów oraz udziałowi Banku w finansowaniu transakcji dla dużych miast i województw. Znacząco wzrosła również akcja kredytowa w segmencie samorządów przy wykorzystaniu wykupu wierzytelności - z 53 mln zł do 104 mln zł. Wzrost portfela kredytów przedsiębiorstw nastąpił głównie w obszarze kredytów inwestycyjnych i budowlanych, w tym szczególnie dla małych i średnich firm. Bank umocnił swoją pozycję rynkową w organizowaniu i gwarantowaniu emisji obligacji komunalnych dla jednostek samorządowych. Wśród organizatorów tego typu programów uplasował się na drugiej pozycji pod względem zadłużenia emitentów oraz na trzeciej pozycji pod względem ilości zorganizowanych progra- Lending The Bank s gross loans portfolio increased in 2008 by 1.5 billion (+38.4%). The greatest part thereof constitute loans for the budget sector about 50% of the loan portfolio. The most dynamic Bank s lending was in the segment of local government operators, +50%. Significant increase was possible thanks to the improvement of monitoring of tenders as well as participation of the Bank in financing transactions for big cities and voivodeships. Lending has also significantly increased in the segment of self-governments using purchase of receivables from PLN 53 million to PLN 104 million. Growth in loan portfolio of enterprises was mainly present in the area of investment and construction loans, including particularly those for small and medium-sized enterprises. The Bank has strengthened its position on the market in organization and subscription guarantee for the municipal bond issue for local government operators. Among organizers of this type of programmes, the Bank ranked second in relation to issuers debts, and third in relation to the number of arranged programmes. BGK 15

17 DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA BGK OWN OPERATIONS OF BGK mów. BGK był organizatorem 96 programów emisji obligacji komunalnych. Wartość obsługiwanych programów wyniosła 696 mln zł (wzrost o 70 mln zł w porównaniu z końcem 2007 r.), a poziom zadłużenia z tego tytułu wyniósł 626,7 mln zł (wzrost o 87,2 mln zł w stosunku do końca 2007 r.). Pozwoliło to na dalsze umocnienie silnej pozycji rynkowej BGK w tym obszarze. arranged 96 municipal bond issue programmes. The volume of the supported programs was PLN 696 million (growth by 70 million compared to the end of 2007), and the debt level thereof was PLN million (growth by PLN 87.2 million compared to the end of 2007). This allowed to further strengthen the strong market position of BGK in this area. Wyszczególnienie Wielkość i struktura portfela kredytowego brutto w działalności własnej (mln zł) Zmiana Wykonanie Struktura Wykonanie Struktura Nominalna % KREDYTY BRUTTO 3 884,2 100% 5 374,3 100% 1 490,1 38,4% Podmioty sektora finansowego 129,7 3,3% 181,1 3,4% 51,4 39,6% Podmioty sektora niefinansowego 1 963,0 50,5% 2 532,1 47,1% 569,1 29,0% osoby fizyczne 126,4 3,3% 127,4 2,4% 1,0 0,8% przedsiębiorstwa 1836,6 47,3% 2 404,7 44,7% 568,1 30,9% Podmioty sektora budżetowego 1 791,5 46,1% 2 661,1 49,5% 869,7 48,5% jednostki budżetu centralnego 39,3 1,0% 40,5 0,8% 1,2 3,1% jednostki samorządu terytorialnego 1 752,2 45,1% 2 620,6 48,8% 868,5 49,6% Items The size and structure of gross loan portfolio in own operations (PLN million) Zmiana Actual Structure Actual Structure Nominalna % GROSS LOANS 3 884,2 100% 5 374,3 100% 1 490,1 38,4% Financial sector operators 129,7 3,3% 181,1 3,4% 51,4 39,6% Non-financial sector operators 1 963,0 50,5% 2 532,1 47,1% 569,1 29,0% Individuals 126,4 3,3% 127,4 2,4% 1,0 0,8% Businesses 1836,6 47,3% 2 404,7 44,7% 568,1 30,9% Budget sector operators 1 791,5 46,1% 2 661,1 49,5% 869,7 48,5% Central budget operators 39,3 1,0% 40,5 0,8% 1,2 3,1% Local government operators 1 752,2 45,1% 2 620,6 48,8% 868,5 49,6% 16

18 DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA BGK OWN OPERATIONS OF BGK Działalność na rynku pieniężnym i rynku dłużnych papierów wartościowych Zaangażowanie Banku w poszczególne rodzaje instrumentów finansowych było uzależnione od wielkości napływu środków depozytowych od dużych klientów instytucjonalnych, od zmieniającej się sytuacji na rynku międzybankowym oraz realizacji przyjętej strategii inwestycyjnej. Większość środków pozyskiwanych w postaci depozytów była inwestowana głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i NBP oraz lokaty międzybankowe. Z uwagi na konieczność utrzymania bezpieczeństwa płynnościowego, udział lokat międzybankowych, bonów pieniężnych i bonów skarbowych, w całości aktywów ulokowanych na rynku pieniężnym i rynku dłużnych papierów wartościowych był wysoki i na przestrzeni całego roku wynosił średnio 72%, choć na przestrzeni kolejnych miesięcy podlegał istotnym fluktuacjom. Na koniec 2008 r. portfel dłużnych papierów wartościowych wynosił 7,8 mld zł, zaś wartość lokat międzybankowych osiągnęła wielkość 2,8 mld zł. Portfel bonów skarbowych w czwartym kwartale 2008 r. został zwiększony do wartości przekraczającej 4,6 mld zł, natomiast portfel obligacji skarbowych do prawie 2 mld zł. Bank realizował również zlecane przez Ministerstwo Finansów usługi w zakresie operacji na krajowym i zagranicznym rynku finansowym przy obrotach przekraczających w skali całego roku 760 mld zł. Programy i zadania zlecone W ramach działalności własnej Bank prowadzi szereg programów i działań zleconych mu przez władze państwowe. Jednym z najważniejszych programów jest administrowanie przez Bank tzw. systemem pre- Operations in the money market and debt securities market The involvement of the Bank in various types of financial instruments depended on the influx of deposits from large institutional customers, the changing situation on the interbank market and implementation of the adopted investment strategy. Most of the funds derived in the form of deposits were mainly invested in debt securities, issued by the State Treasury and the NBP as well as in interbank deposits. In view of the need to preserve a secure level of liquidity, the share of interbank deposits, money bills and Treasury bonds, assets located in whole in the money market and debt securities market was high and within the entire year was average 72%, though in several months was subject to significant fluctuations. At the end of 2008, the debt securities portfolio was PLN 7.8 billion and value of interbank deposits PLN 2.8 billion. In the fourth quarter, the Treasury bills portfolio was increased to the value exceeding PLN 4.6 billion, and Treasury bonds portfolio to approximately PLN 2 billion. The Bank also performed services assigned by the Ministry of Finance in the operations on the domestic and foreign financial markets, with a turnover in excess of PLN 760 billion for the whole year. Assigned programmes and tasks As part of its own operations the Bank operates a number of programmes and tasks assigned by state authorities. One of the most important programmes is the administration of the so-called system for project 17

19 DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA BGK OWN OPERATIONS OF BGK finansowania projektów i działań współfinansowanych z funduszy UE, służącym zwiększeniu zdolności polskiej gospodarki do absorpcji funduszy UE. Wartość wypłaconego finansowania od początku funkcjonowania programów w BGK wyniosła 7,6 mld zł, a wartość zawartych umów 9,4 mld zł. W działalności największych trzech programów odnotowano następujące wyniki, w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wypłacono 467,8 mln zł, Sektorowego Programu Operacyjnego Transport wypłacono 142,2 mln zł, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw wypłacono 55,8 mln zł. BGK wspiera rozwój regionalny finansując projekty infrastrukturalne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki na finansowanie tych działalności Bank pozyskuje m.in. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Komisja Europejska przyznała BGK dwa granty ze środków unijnych: Municipal Infrastructure Facility - Instrument Infrastruktury Komunalnej (grant MIF), którego beneficjentami są BGK i jego klienci (kredytobiorcy), Municipal Finance Facility - Instrument Finansowania Inwestycji Komunalnych (grant MFF), którego beneficjentem jest BGK. Od 2005 r. BGK realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W 2008 r. udzielono 140 pożyczek na łączną kwotę 245,1 mln zł. Od początku trwania programu do końca 2008 r. wypłacono łącznie 2,2 mld zł. Od 2003 r. Bank realizuje zadania w zakresie wspierania kontraktów eksportowych w ramach Programu Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych o stałej stopie procentowej prefunding and measures supported with EU funds. The programme aims to increase the capacity of the Polish economy to absorb EU funds. Value of financing obtained from the beginning of operation of the programmes in BGK was PLN 7.6 billion, and value of agreements concluded PLN 9.4 billion. In the operation of three greatest programmes, the following results were recorded, within the framework of: Integrated Regional Operational Programme (IROP) PLN million, Sectoral Operational Programme Transport PLN million, Sectoral Operational Programme Improvement of the Competitiveness of Enterprises PLN 55.8 million. BGK supports regional development financing infrastructure projects implemented by local government operators. Funds for financing this activity are obtained, inter alia, from the European Investment Bank. The European Commission gave allocated to BGK two grants from EU funds: Municipal Infrastructure Facility (grant MIF), beneficiaries are BGK and its customers (borrowers), Municipal Finance Facility (grant MFF), beneficiary is BGK. Since 2005 BGK has carried out the tasks arising from the law on state aid and restructuring of public health care institutions. In 2008, 140 borrowings were granted for a total amount of PLN million. Since the start of the programme to the end of 2008, a total of PLN 2.2 billion were disbursed. Since 2003 the Bank has carried out tasks in support of export contracts under the Programme of Interest Subsidies to fixed interest rate Export Loans (DOKE). In 2008, the 18

20 DZIAŁALNOŚĆ WŁASNA BGK OWN OPERATIONS OF BGK (DOKE). W 2008 r. łączna wartość wspieranych kontraktów eksportowych wyniosła 900,6 mln USD i 199,2 mln EUR. Od 2006 r. Bank zajmuje się obsługą wypłat świadczeń pieniężnych wynikających z realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP (tzw. ustawa zabużańska z 8 lipca 2005 r.). W 2008 r. Bank dokonał wypłat o wartości 201,7 mln zł (w tym w formie gotówkowej dokonano 977 wypłat na kwotę 27,8 mln zł). Bank realizuje również zadania we współpracy z Ministerstwem Finansów w zakresie obsługi zadłużenia zagranicznego Polski. Na koniec 2008 r. wartość zagranicznych zobowiązań Skarbu Państwa będących w obsłudze wyniosła 42,1 mld USD, a należności 1,3 mld USD. Zrealizowane obroty na rachunkach Ministerstwa Finansów w NBP w 2008 r. wyniosły 50,7 mld zł. Ponadto, BGK prowadził również szereg powierzonych mu programów o mniejszej skali działania, m.in.: Program Pierwszy Biznes, Program dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, pielęgniarkom i położnym, Program efektywności energetycznej GEF (Global Environment Facility) oraz Program Dofinansowania Budowy Obiektów Sportowych. Portfel akcji i udziałów Według stanu na koniec 2008 r. łączne zaangażowanie brutto z tytułu akcji i udziałów Banku wyniosło 161,2 mln zł i spadło w stosunku do końca 2007 r. o 35,6 mln zł. Spadek wartości tej pozycji na przestrzeni 2008 r. był następstwem przede wszystkim obniżenia kapitału zakładowego BUD-BANKU S.A. oraz kontynuacją procesu sprzedaży części portfela akcji przekazanych BGK w 2005 r. na podniesienie funduszu statutowego. subsidies covered loans for export contracts for a total volume of USD million and EUR million. Since 2006 the Bank has also handled the payments of cash benefits arising from the implementation of the right to compensation for leaving real property outside the current borders of Poland (the so-called ustawa zabużańska of 8 July 2005). In 2008, the Bank made payments worth PLN million (including payments in the form of cash 977, amounting to PLN 27.8 million). The Bank has also carried out tasks in cooperation with the Ministry of Finance in terms of servicing foreign debt of Poland. At the end of 2008, the value of foreign liabilities of the Treasury handled by the Bank amounted to USD 42.1 billion, and receivables USD 1.3 billion. The actual turnover on the accounts of the Ministry of Finance at the NBP in 2008 amounted to PLN 50.7 billion. In addition, the Bank also conducted a series of smaller-scale programmes entrusted to it, including the First Business Programme, Loan Scheme for Doctors and Nurses, GEF (Global Environment Facility) Energy Efficiency Programme, Programme to Subsidize the Construction of Sporting Facilities. Portfolio of shares As of the end of 2008, total gross exposure to shares held by the Bank amounted to PLN million and decreased in comparison to year-end 2007 by PLN 35.6 million. The decrease in value of this item over 2008 was primarily due to lowering the share capital of BUD-BANK S.A. and continuation of selling some part of the portfolio of shares transferred to BGK in 2005 to raise the statutory fund. 19

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 282 (60), 21 30

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 282 (60), 21 30 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 282 (60), 21 30 Krystyna Brzozowska BANKOWA OBSŁUGA PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH W POLSCE BANKING

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Rządowe programy dostępne w BGK

Rządowe programy dostępne w BGK Rządowe programy dostępne w BGK Radosław Stępień Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, 15 czerwca 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego,

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report Sprawozdanie finansowe The financial statements raport roczny annual report SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENT 1 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2016 Biuletyn kwartalny

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2016 Biuletyn kwartalny Warszawa, 1 czerwca r. Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/ Biuletyn kwartalny 1. Państwowy dług publiczny(pdp, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec I kwartału r.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy?

Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? Andrzej Sławiński Kreacja pieniądza: mity i rzeczywistość Czy banki centralne kreują pieniądze? Czy QE to masowe drukowanie pieniędzy? 1. Czy banki centralne emitują pieniądze? Warszawa.gazeta.pl Bilans

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY WIŚNIOWA

ANALIZA ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY WIŚNIOWA INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 2/2005, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 27 33 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Marcin Hyski ANALIZA ZDOLNOŚCI DO REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o stanie firmy

Sprawozdanie o stanie firmy - 1 - Sprawozdanie o stanie firmy Raporty dostępne są w zakładce REPORTS i w formie wydruku. Sprawozdanie o stanie firmy (Company Report) Każda firma otrzyma również sprawozdanie o własnej sytuacji. Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

infrastrukturalnych nowa rola BGK W ERZE GOSPODARKI RYNKOWEJ Warszawa, maj 2009

infrastrukturalnych nowa rola BGK W ERZE GOSPODARKI RYNKOWEJ Warszawa, maj 2009 Zmiany w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych nowa rola BGK W ERZE GOSPODARKI RYNKOWEJ Warszawa, maj 2009 Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w ramach BGK Krajowy Fundusz Drogowy autostrady,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ... 4 WYNIKI DZIAŁALNOŚCI BANKU... 9

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ... 4 WYNIKI DZIAŁALNOŚCI BANKU... 9 R APORT ROCZNY 2003 / ANNUAL R EPORT 2003 R APORT ROCZNY 2003 / ANNUAL R EPORT 2003 SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...................... 4 LIST PREZESA ZARZĄDU BGK........................................

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk Structure and size of local government: 1. Commune (gmina) 2. County (powiat) 3. Voivodeship (województwo) Commune 2 478 County

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2015 Biuletyn kwartalny

Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/2015 Biuletyn kwartalny Warszawa, 1 czerwca 215 r. Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych I kw/215 Biuletyn kwartalny 1. Państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec I kwartału

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Listopad * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2 r. poz. 1376, z późn.

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE Akcje I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł)

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo