Zarządzanie rezerwami dewizowymi Narodowego Banku Polskiego. Warszawa, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie rezerwami dewizowymi Narodowego Banku Polskiego. Warszawa, 14.01.2013 r."

Transkrypt

1 Zarządzanie rezerwami dewizowymi Narodowego Banku Polskiego Warszawa, r.

2 Plan prezentacji Akumulacja oficjalnych aktywów rezerwowych Strategia zarządzania rezerwami dewizowymi Spektrum inwestycyjne Założenia procesu decyzyjnego Dochodowość portfeli inwestycyjnych Zarządzanie ryzykiem - system limitów Ryzyko kursowe Ryzyko stopy procentowej Ryzyko kredytowe

3 Oficjalne Aktywa Rezerwowe Oficjalne aktywa rezerwowe (OAR) - łatwo rozporządzalne, płynne aktywa zagraniczne w posiadaniu banku centralnego. Zgodnie z ujednoliconym standardem MFW obejmują: aktywa w walutach obcych, głównie w formie papierów wartościowych, lokat i gotówki, złoto monetarne, specjalne prawa ciągnienia (SDR), pozycję rezerwową w MFW, inne należności. Globalne aktywa rezerwowe osiągnęły w III kwartale 2012 r. 10,8 bln USD, wzrastając 4,7-krotnie od 2000, udział aktywów krajów rozwijających się wzrósł z 39% do 66% (prawie 8-krotny wzrost rezerw) Struktura globalnych rezerw walutowych Pozostałe Chiny bln USD Global foreign reserves (IMF-COFER) Change - emerging markets Change - developed economies Global Emerging markets Developed economies bln USD Strefa Euro Korea Pd Taiwan Brazylia Szwajcaria Rosja Arabia Saudyjska Japonia

4 Specjalne prawa ciągnienia Specjalne prawa ciągnienia (SDR) - międzynarodowe aktywo finansowe utworzone w 1969 roku przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w celu uzupełnienia oficjalnych aktywów rezerwowych państw członkowskich, pełni funkcję jednostki rozrachunkowej w rozliczeniach z MFW oraz innymi międzynarodowymi organizacjami. GBP 11,3% JPY 9,4% EUR 37,4% USD 41,9% Koszyk walutowy - ograniczone zastosowanie w handlu międzynarodowym, czy inwestycjach Skład koszyka SDR weryfikowany co 5 lat - zgodnie z decyzją z 2000 roku obejmuje cztery waluty: krajów członkowskich (lub unii walutowych) o najwyższym udziale eksportu towarów i usług w okresie 5 poprzedzających lat uznane za freely usable (powszechnie wykorzystywane w płatnościach międzynarodowych oraz obrotach na rynku walutowym) Oprocentowanie SDR odpowiada średniej ważonej krótkoterminowych stóp procentowych 4

5 Motywy akumulacji rezerw 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 71% Precautionary buffers for liquidity needs Purpose of reserves holding (IMF survey) 7% 7% Precautionary savings against income/commodity price shocks Savings for future generations 29% Management of exchange rate level 64% Smoothingof exchange rate volatility 14% Bank recapitalization costs 29% Other Motyw ostrożnościowy (m.in. przeciwdziałanie sudden stops, benchmark effect), sterylizacja silnego napływu kapitału, zapewnianie stabilności systemu finansowego Akumulacja rezerw towarzysząca strategii wzrostu gospodarczego stymulowanego przez eksport Proces akumulacji stymulowany przez narastające nierównowagi, wzrost zmienności i skali przepływów kapitałowych, internacjonalizację sektora finansowego Stabilizacja kursu walutowego lub przychodów budżetowych (SWF) Podczas kryzysu subprime w wielu przypadkach nawet stabilne fundamenty makroekonomiczne i znaczny poziom rezerw nie uchroniły przed silną deprecjacją na skutek gwałtownego wzrostu awersji na ryzyko 5

6 Realokacja przepływów kapitałowych Wpływ akumulacji rezerw Oddziaływanie na poziom rentowności papierów wartościowych oraz stopień awersji inwestorów na ryzyko Source: J.P.Morgan Bodziec dla wyższego deficytu budżetowego i zadłużenia Narastanie baniek spekulacyjnych Wpływ na kursy walutowe Narastanie globalnych nierównowag, asymetria dostosowań do zjawisk szokowych, Niezamierzony efekt sygnalizacyjny dla uczestników rynków finansowych, problem procykliczności zarządzania rezerwami 12 Global reserves (bln USD) 10 2Y USD (sl) 120, ,000.0 Koszt utrzymywania rezerw Uzależnienie od polityki ekonomicznej krajów emitujących waluty rezerwowe , , , ,

7 Analizy adekwatności rezerw Ewolucja mierników adekwatności w efekcie zmian struktury i dynamiki bilansu płatniczego OAR/import - kluczowy przed liberalizacją systemu finansowego i przepływów kapitałowych, istotny dla krajów o wysokim rachunku obrotów bieżących OAR/M2 - potencjalny odpływ depozytów utrzymywanych przez rezydentów, skala ewentualnej pomocy sektorowi bankowemu, zdolność banku centralnego do wsparcia płynnego kursu walutowego - ograniczenie roli w warunkach rozwoju sektora bankowego i rozszerzenia źródeł finansowania OAR/STD - najczęściej stosowany wskaźnik (Greenspan-Guidotti rule) ze względu na wzrost skali przepływów kapitałowych podwyższający ryzyko sudden stops Tradycyjne wskaźniki adekwatności koncentrują się na wybranych funkcjach rezerw, zróżnicowane wyniki analiz, arbitralność przyjętych benchmarków 7

8 Analizy adekwatności Potrzeba analiz uwzględniających specyfikę poszczególnych gospodarek (czynniki wrażliwości) Złożony wskaźnik opracowany przez IMF w oparciu o analizy struktury i zmian bilansu płatniczego szerokiej grupy krajów podczas kryzysu subprime TRADITIONAL METRICS Ratio to imports Ratio to STD Ratio to monetary agregates SCENARIOS/COMBINATION RULES PEER COMPARISON Central banks' approach (IMF survey) Modele optymalizacyjne, symulacje zmian bilansu płatniczego OPTIMALITY MODELS 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Znaczenie właściwej polityki makroekonomicznej i makroostrożnościowej Strategia zarządzania rezerwami Rozwój international safety nets (m.in. programy IMF, porozumienia swapowe) 8

9 Oficjalne Aktywa Rezerwowe Dynamiczny wzrost oficjalnych aktywów rezerwowych od 2005 roku o 66,3 mld USD (ok. 156%) do 108,9 mld USD (82,6 mld EUR). Dodatnie saldo przepływów zewnętrznych, dochód z inwestycji, zwiększenie zaangażowania w transakcje repo i reverse repo, wzrost ceny złota W 2012 roku OAR wzrosły o 11,0 mld USD (11,3%). Rezerwy dewizowe służą przede wszystkim zapewnieniu wiarygodności i stabilności finansowej kraju, ich wielkość oraz struktura powinny umożliwiać skuteczne prowadzenie polityki kursowej: ograniczenie ryzyka gwałtownego odpływu kapitału w okresach nasilonej awersji do ryzyka Utrzymywane przez NBP środki sytuują Polskę wśród 24 krajów o najwyższych aktywach rezerwowych na świecie, a w Europie pośród 7 największych posiadaczy aktywów rezerwowych. obniżenie kosztu finansowania na rynkach globalnych wzmocnienie stabilności krajowego systemu bankowego 9

10 Złoto dewizowe Ponowny wzrost popytu na złoto - w 2012 roku zakupy netto w wysokości 374 ton złota (Rosja, Filipiny, Kazachstan, Meksyk, Korea Płd., prawdopodobnie Chiny) przy ograniczeniu sprzedaży przez banki centralne krajów rozwiniętych (średni udział złota w rezerwach ok. 10%) Popyt na złoto ze strony sektora publicznego Others 41% Number of respondents Source: RBS Reserve Management Trends 2011,Central Banking Publications Inflation hedge/store of value Fears over reserve currencies USA 26% Reasons for gold buying Rise in gold price IMF sales Low interest rates Gold's liquidity Switzerland China 3% 3% France 8% Italy 8% Germany 11% Zasób złota NBP wynosi tys. uncji (103 tony), stanowiąc ok. 5,4% rezerw dewizowych 10

11 Złoto dewizowe Cena złota na popołudniowym fixingu w Londynie (USD/uncję) na tle kursu EUR/USD 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Wysoka zmienność stóp zwrotu z inwestycji w złocie 6.9% 4.9% USD Treasuries % 5.7% German Federal Bonds % 5.3% UK GILTS % 11.6% S&P % 21.0% GOLD Wzrostowy trend ceny złota od początku 2001 roku (prawie 7-krotny wzrost ceny) - w 2012 wzrost o ok. 12% Najwyższy w historii poziom 1.895,0 USD/uncję (5 września 2011) Podwojenie udziału popytu inwestycyjnego w latach (średnio ok. 38,2%) - dynamiczny wzrost zaangażowania funduszy ETF Ekspansywna polityka pieniężna głównych banków centralnych, niskie rentowności obligacji, Status safe haven (kryzys strefy euro, fiscal cliff, ryzyko konfliktów na Bliskim Wschodzie), Wzrost popytu ze strony przemysłu jubilerskiego w Indiach i Chinach Wysoka zmienność ceny złota, porównywalna do zmienności indeksów akcyjnych, znacznie wyższa niż obligacji rządowych i kursów głównych walut, obniża stopę zwrotu na jednostkę ryzyka 11

12 Struktura walutowa Stopniowy wzrost udziału other currencies (5,5%), zwłaszcza w rezerwach banków centralnych krajów rozwijających się (6,6%) JPY; 4,1% GBP; 4,1% EUR; 24,1% Others; 5,5% USD; 61,8% Currency composition changes (pp) USD EUR GBP JPY CHF Others Wzrastające zainteresowanie inwestycjami na rynkach emerging markets Other emerging market currencies CNY Considered changes of currency composition Other currencies of advanced economies (CHF, AUD, CAD, DKK, NOK, SEK) Shifts between currencies of SDR basket 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% % of respondents 12 Source: IMF survey.

13 Struktura walutowa Kryzys zadłużeniowy, spowolnienie wzrostu gospodarczego, obawy o kondycję krajów peryferyjnych, problemy sektora bankowego, spekulacje dotyczące rozpadu strefy euro Fragmentacja rynku finansowego, heterogeniczność ryzyka kredytowego inwestycji w rządowe papiery wartościowe - zawężające się spektrum aktywów safe haven Mechanizmy zwiększające stabilność finansową (unia bankowa, program OMT, ESM) number of respondents USD EUR Non traditional Change in currency cpomposition over past 12 months Increase No change Decrease Source: RBS Reserve Management Trends 2012, Central Banking Publications. Wzrost zadłużenia - ryzyko dalszej obniżki ratingu Obawy o fiscal cliff, wzrost ryzyka politycznego, problemy rynku pracy, Quantitative easing, low-rate environment (przynajmniej do 2015) Płynne, dobrze rozwinięte rynki finansowe Istotna rola w rozliczeniach międzynarodowych, reżimach kursowych (waluta interwencji) Network externalities Prisoner s Dilemma 13

14 Other currencies Silniejsze fundamenty gospodarcze, pozycja fiskalna, oczekiwany wzrost PKB, Wyższa rentowność inwestycji, wciąż mniej ekspansywna polityka monetarna Potencjalny dalszy wzrost cen surowców 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 2Y* 10Y Rentowność 2- i 10-letnich papierów wartościowych 1,50 Wielkość emisji mld USD AUD CAD NZD NOK SEK GBP Proportion of 1% share of global reserves to size of bond market 1,00 0,50 0,00-0,50 USA Niemcy Wielka Australia Norwegia Szwecja Kanada Nowa Brytania Zelandia Wrażliwość na zmiany sentymentu inwestorów, przewartościowanie kursu walutowego Ograniczone możliwości inwestycyjne, niższa płynność US Euro area Japan UK Canada Switzerland Australia 0,4% 0,6% 0,8% 3,1% 27,0% 70,0% 74,0% Source: Morgan Stanley 14

15 Emerging markets Zgodnie z prognozami IMF na gospodarki rozwijające się będą wytwarzać 75% produktu globalnego, wzrastając średnio o 3,8 pp szybciej niż kraje rozwinięte Korzystna struktura demograficzna (szacunkowo do 2037r.) Wzrost konsumpcji wewnętrznej, proces urbanizacji, rozwój klasy średniej, wzrost dochodu per capita Zasób surowców naturalnych, działania służące dywersyfikacji gospodarki (zmniejszenie uzależnienia od eksportu surowców) Wzrost globalnego PKB Liczba osób w wieku poprodukcyjnym/ produkcyjnym w 2011 Prognoza na lata wzrost gospodarczy Relatywnie stabilne finanse publiczne, średnia relacja zadłużenia do PKB poniżej 60%, coraz korzystniejsza struktura finansowania Konwergencja stóp inflacji dług/pkb Rozwój rynków finansowych, liberalizacja przepływów kapitałowych

16 Emerging markets Zgodnie z prognozami IMF na gospodarki rozwijające się będą wytwarzać 75% produktu globalnego, wzrastając średnio o 3,8 pp szybciej niż kraje rozwinięte Korzystna struktura demograficzna (szacunkowo do 2037r.) Wzrost konsumpcji wewnętrznej, proces urbanizacji, rozwój klasy średniej, wzrost dochodu per capita Zasób surowców naturalnych, działania służące dywersyfikacji gospodarki (zmniejszenie uzależnienia od eksportu surowców) Deficyt budżetowy Advanced economies Euro area Emerging and developing economies Dynamika dochodu per capita Brazylia Meksyk RPA Malezja Korea USA W. Brytania Włochy Chiny (sp) Relatywnie stabilne finanse publiczne, średnia relacja zadłużenia do PKB poniżej 60%, coraz korzystniejsza struktura finansowania Konwergencja stóp inflacji Rozwój rynków finansowych, liberalizacja przepływów kapitałowych

17 Emerging markets Zawężenie różnicy w wycenie ryzyka inwestycyjnego na rynkach wschodzących i rozwiniętych Poprawa ocen agencji ratingowych (pozytywna, stabilna perspektywa), znaczący poziom rezerw dewizowych, dostęp do finansowania w warunkach szoku Zbliżony poziom premii CDS Stabilne perspektywy systemów bankowych, silne wskaźniki kapitałowe Norwegia W. Brytania Australia Niemcy Chiny Korea Meksyk Malezja Francja Brazylia RPA Irlandia Włochy Hiszpania Portugalia Ryzyka związane z sytuacją geopolityczną oraz uwarunkowaniami społecznymi Premia CDS (5Y) Struktura ratingowa indeksu BMBIG rynków wschodzących S&P Moody s Brazylia A- Stable Baa2 Positive Meksyk A- Stable Baa1 Stable RPA A- Negative Baa1 Negative Chiny AA- Stable Aa3 Positive Korea AA- Stable Aa3 Stable Malezja A Stable A3 Stable USA AA+ Negative Aaa Negative W. Brytania AAA Stable Aaa Negative Niemcy AAA Stable Aaa Negative Francja AA+ Negative Aaa Negative Włochy BBB+ Negative Baa2 Negative Hiszpania BBB- Negative Baa3 Stable

18 Emerging markets Zmiany kursów emerging markets wciąż silnie uzależnione od sentymentu i stopnia awersji na ryzyko. Ryzyko interwencji walutowych Średnia rentowność indeksów papierów rządowych Zmienność kursów nie odbiega jednak od części walut krajów rozwiniętych. Zmienność znacząco poniżej poziomu obserwowanego podczas eskalacji kryzysu subprime Black Rock Sovereign Risk Index Rentowność emisji rządowych emerging markets znacząco przewyższa możliwą do osiągnięcia na większości rynków rozwiniętych

19 CHINY Wzrost znaczenia Chin nie tylko w światowej gospodarce, ale również w globalnym systemie finansowym - liczne inicjatywy w celu internacjonalizacji juana (umowy swap, porozumienia o międzynarodowych rozliczeniach handlowych, emisje obligacji, spekulacje o włączeniu juana do koszyka SDR) investing now no interest considering investment Investment in Chinese renminbi not considering investment yet Rozwój rynku offshore number of respondents Source: RBS Reserve Management Trends 2012 Niski poziom demokracji, brak swobód obywatelskich Gospodarka nie w pełni liberalna, bariery przepływu kapitału, sztywny kurs walutowy Potrzeba dalszego rozwoju rynków finansowych (poprawa płynności) i reform sektora finansowego 19

20 Struktura walutowa rezerw NBP Relatywnie silnie zdywersyfikowana, zrównoważona struktura walutowa rezerw NBP - łączny udział USD i EUR 68%, podczas gdy w strukturze rezerw globalnych 87% Others; 17,0% GBP 15,0% Struktura walutowa rezerw globalnych i NBP JPY 4,1% GBP 4,1% Others 5,9% EUR 24,1% Korzystny wpływ sukcesywnej dywersyfikacji na dochodowość rezerw Struktura walutowa SAA 100% EUR 32,0% USD 36,0% USD 61,8% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% USD EUR GBP AUD NOK NBP Global 20

21 Instrumenty inwestycyjne Wzrost znaczenia bezpieczeństwa i płynności środków, upadek mitu risk free asset Govt AAA Govt AA Zmiana percepcji ryzyka kredytowego oraz Govt A sovereign risk Govt BBB Attractive Govt below BBB Agency Corp above BBB rynkach (ryzyko strat w momencie ich wzrostu) Corp below BBB Deposits MBS 6 % Rezerwy US-Treasuries Bunds 12 ABS Equities 10 Derivatives Gold Unattractive 4 % Commodities 8 Hedge funds Number of respondents % Historycznie niski poziom rentowności na głównych Source: RBS Reserve Management Trends 2011, Central Banking Publications. -1 % Współpraca z External Asset Managers (inwestycje na rynkach nowych, złożonych instrumentów, transfer wiedzy, ograniczenie kosztów operacyjnych, dywersyfikacja strategii inwestycyjnych) 21

22 Instrumentarium inwestycyjne Dominujący udział rządowych papierów wartościowych emitowanych przez kraje o wysokim ratingu Emisje instytucji międzynarodowych, agencji rządowych, niewielki portfel obligacji korporacyjnych Znaczące ograniczenie zaangażowania w transakcje lokacyjne obarczone najwyższym ryzykiem kredytowym i charakteryzujące się niską elastycznością zarządzania Dodatkowy dochód uzyskiwany poprzez wypożyczanie papierów wartościowych (transakcje repo/reverse repo) Obligacje korporacyjne Papiery rządowe Lokaty Papiery pozarządowe Modified duration rezerw

23 Proces decyzyjny Uchwała w sprawie zarządzania rezerwami, Benchmark Strategiczny Zarząd NBP Benchmark Taktyczny Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych Departament Operacji Zagranicznych Uchwała Zarządu NBP w sprawie zarządzania rezerwami dewizowymi Zarząd NBP określa corocznie parametry Benchmarku Strategicznego Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych ustala Benchmark Taktyczny przynajmniej raz na kwartał Departament Operacji Zagranicznych zarządza aktywnie portfelami inwestycyjnymi 23

24 Proces decyzyjny Uchwała w sprawie zarządzania rezerwami: Zasady zarządzania rezerwami Proces decyzyjny Spektrum inwestycyjne Akceptowana ekspozycja na ryzyko - założenia systemu limitów Benchmark Strategiczny: Struktura walutowa Benchmark Taktyczny Struktura walutowa Modified duration Weryfikowany przynajmniej kwartalnie Modified duration Zakres aktywnego ryzyka inwestycyjnego Określany corocznie 24

25 Rola benchmarku Benchmark odzwierciedla założenia strategii inwestycyjnej, określa akceptowany poziom ryzyka, zapewnia obiektywną analizę dochodowości portfeli inwestycyjnych Benchmark Strategiczny/Taktyczny stanowi wirtualny portfel odzwierciedlający założenia Strategicznej Alokacji Aktywów/Taktycznej Alokacji Aktywów Podstawowe parametry Benchmarku Strategicznego/Taktycznego (struktura walutowa, modified duration) określa Zarząd NBP/KIRD Skład papierów wartościowych oraz zasady jego aktualizacji są identyczne dla Benchmarku Strategicznego i Taktycznego Wartość rynkowa Benchmarku Strategicznego/Taktycznego wyliczana jest codziennie zgodnie z zasadami przyjętymi dla rzeczywistych portfeli inwestycyjnych 25

26 Benchmark Strategiczny Podstawowe parametry - struktura walutowa, struktura inwestycyjna, modified duration rezerw Analizy makroekonomiczne uwarunkowań głównych gospodarek Scenariusze rozwoju sytuacji rynkowej (bazowy, pesymistyczny) wraz z założonym prawdopodobieństwem Symulacje oczekiwanej dochodowości dla analizowanych scenariuszy rynkowych w zależności od parametrów benchmarku Złożone analizy optymalizacyjne z uwzględnieniem oczekiwanych zmian kursów walutowych oraz rentowności papierów wartościowych (m.in. Model Blacka-Littermana), a także warunków ograniczających wynikających z roli rezerw 0,9% FX rate scenarios Base scenario Adverse scenario Average Możliwości inwestycyjne na 0,0% poszczególnych rynkach finansowych (rentowność, płynność, spektrum -0,9% instrumentów) -1,9% 2Y 10Y 30Y 2Y 10Y 30Y 2Y 10Y 30Y 2Y 10Y 2Y 10Y USD EUR GBP AUD NOK 26

27 Dochodowość rezerw Wysokość stopy zwrotu determinują uwarunkowania rynkowe (zmiany 10 kursów walutowych, poziom rentowności papierów wartościowych oraz ich zmiany), a także parametry strategicznej alokacji aktywów ,6 2,6 w walucie instrumentów (%) 3,2 5, ,5-14,5 0,5 4,3 2,0 Poziom excess return determinuje wielkość otwartych pozycji (odchylenia od benchmarku) oraz skala zmian rynkowych (kursy walutowe, rentowności papierów wartościowych) -2,0 3,5 w PLN (%) -6,8 21,4 1,9 4,0 17, Indeks amerykańskich papierów rządowych (sektor 0-10 lat) Total Return Price Return USD/PLN GBP/PLN NOK/PLN (sp) Kursy walutowe EUR/PLN AUD/PLN

28 Główne źródła stopy zwrotu Zmiany kursów walutowych Poziom rentowności na poszczególnych rynkach Struktura walutowa rezerw Upływ czasu Przychody kuponowe Amortyzacja premii/dyskonta Roll-down effect Zmiany krzywej rentowności Przesunięcie równoległe Obrót krzywej Butterfly Poziom i zmiany spreadu rentowności Wybór emisji papierów wartościowych Poziom modified duration Struktura sektorów czasowych Udział papierów pozarządowych Wybór emitentów Dodatkowo transakcje kupna/sprzedaży, securities lending 28

29 Główne źródła excess return 29

30 Zarządzanie ryzykiem Ekspozycja na ryzyko stanowi źródło dochodowości System limitów podstawą ograniczania ekspozycji na ryzyko Limity ograniczają potencjalne straty związane z odmiennym od oczekiwań rozwojem sytuacji rynkowej, ale muszą być ustalane efektywne Limity muszą umożliwiać osiągnięcie celu inwestycyjnego Dynamiczne dostosowania do uwarunkowań rynkowych, podejście forward looking retu rn 3.95% 3.90% 3.85% 3.80% 3.75% 3.70% Efficient frontier under volatility constraint Risk Target Efficient frontier under instrument structure constraint Unconstrained efficient frontier 1.27% 1.28% 1.29% 1.30% 1.31% 1.32% 1.33% 1.34% 1.35% 1.36% 1.37% volatility Lost excess return Ograniczenie ryzyka bez negatywnego wpływu na stopę zwrotu - skrócenie a nie obniżenie granicy efektywności Limity nie wymuszają koncentracji ryzyka ale zapewniają dywersyfikację jego źródeł Limity odzwierciedlają wrażliwość na poszczególne czynniki ryzyka i akceptowaną ekspozycję Spójność, przejrzystość systemu limitów

31 System limitów Struktura walutowa Modified Duration Dopuszczalne przedziały wahań względem benchmarku Instrumenty Maksymalny udział lokat oraz pozarządowych papierów wartościowych Kontrahenci Emitenci System limitów oparty na modelach scoringowych Maksymalny limit dla kontrahenta i emitenta Zabezpieczenia Codzienne zarządzanie 31

32 Ryzyko kursowe Główne źródło ryzyka ze względu na: wysoką ekspozycję rezerwy dewizowe stanowią ponad 90% aktywów NBP wysoką zmienność kursów, znacznie przekraczającą VIII 2012 Volatility (%) zmienność rentowności 5 Ryzyko związane głównie z trendem aprecjacyjnym PLN 0 FX reserves in Ccy FX reserves in PLN 100% 90% 80% 70% 60% 50% Rezerwy bilansowe tworzone w celu ograniczenia wpływu aprecjacji PLN na wynik finansowy NBP oszacowanie w oparciu o metodę Value at Risk 40% 30% 20% 10% 0% FX reserves EUR portfolio other financial assets Zmiana struktury aktywów banków centralnych Eurosystemu

33 Ryzyko kredytowe Załamanie na rynku strukturyzowanych instrumentów dłużnych prowadzące do miliardowych strat instytucji finansowych i kryzysu zaufania w sektorze bankowym: utrata płynności rynku międzybankowego w 2007r. Ponasd 7-krotny wzrost Libor-OIS spread gwałtowny wzrost premii za ryzyko - na amerykańskim rynku CDS do ok.280 pb pod koniec 2008r. (wobec ok.30pb na początku 2007r.) początek fali upadków (m.in.washington Mutual, Lehman Brothers) i przejęcia banków (np. Bear Stearns przez JPMorgan, Merrill Lynch przez Bank of America) prowadzącej do konsolidacji sektora Spadek awersji do ryzyka (m.in. w wyniku rządowych programów pomocowych), zawężanie premii za ryzyko na rynku dłużnym i derywatów kredytowych (w skali roku o ok.60%) Działania legislacyjne i regulacyjne zmierzające do zwiększenia wiarygodności, transparentności i bezpieczeństwa sektora bankowego Ponowny wzrost awersji do ryzyka na tle kryzysu fiskalnego w strefie euro. Początek fali obniżek ratingów krajów i instytucji finansowych 33

34 Ryzyko kredytowe Coraz silniejszy wpływ obaw o kondycję i ewentualne bankructwo krajów GIIPS na globalny sektor finansowy i rynkową wycenę jego ryzyka Istotny wzrost współzależności sektora rządowego i finansowego (na tle transferu ryzyka), ponowny brak zaufania w sektorze bankowym w połączeniu ze wzrostem kosztów finansowania zewnętrznego na skutek rosnących premii za ryzyko - istotny wzrost zmienności i wrażliwości na szoki w sektorze bankowym Presja płynnościowa na rynku międzybankowym (Libor- OIS spread okresowo na poziomie porównywalnym do obserwowanego w okresie upadku Lehman Brothers, wzrost środków lokowanych przez banki komercyjne w EBC) Wzrost kosztów finansowania, przecena bankowych aktywów rynku akcji (ok. 50% poniżej wartości bilansowej) i implikowanego prawdopodobieństwa niewypłacalności Utrzymywanie się podwyższonego ryzyka kredytowego, osłabienie kondycji lokalnych sektorów bankowych, w szczególności hiszpańskiego, jednak wzrost awersji do ryzyka okresowo łagodzony poprzez działania banków centralnych i rządów (operacje zasilające w płynność, QE) Transfer ryzyka pomiędzy sektorem rządowym i bankowym 34

35 Ryzyko kredytowe Spadek wiarygodności agencji ratingowych, opóźniona reakcja na zmiany standingu kredytowego Dane finansowe dostępne ze znacznym opóźnieniem Ograniczone możliwości pełnej analizy własnej number of banks Source: RBS Reserve Management Trends 2012, Central Banking Publications. Wzrost roli oceny ryzyka kredytowego w oparciu o kwotowania rynkowe (spready obligacji korporacyjnych, premia CDS - ratingi implikowane) 0 A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- E+ Rating BFSR Wrażliwość na zmiany sentymentu rynkowego Wzrost znaczenia regulacji prawnych (umowy z kontrahentami, zabezpieczenia, gwarancje, close-out netting) Zmiany regulacji rynków OTC 35

36 Ryzyko kredytowe Znaczne ograniczenie udziału transakcji lokacyjnych i skrócenie ich terminu zapadalności Ograniczone spektrum kontrahentów Rozszerzenie analiz ryzyka kredytowego Ocena wiarygodności kontrahentów w oparciu o model scoringowy: ratingi agencyjne, dane finansowe, ratingi implikowane System limitów dla kontrahentów Dodatkowe analizy wykorzystujące kwotowania rynkowe: probability of default, distance to default, loss given default, Credit VaR (spready obligacji korporacyjnych, CDS, model KMV) 36

37 Główne wyzwania Przejściowe turbulencje czy strukturalna zmiana globalnego systemu finansowego? Rola rezerw dewizowych, determinanty strategii inwestycyjnej - proces dywersyfikacji aktywów, Zmiana percepcji ryzyka inwestycyjnego - upadek mitu aktywów pozbawionych ryzyka, black swans bardziej prawdopodobne niż powszechnie zakładano Rozwój metod pomiaru i zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka 100% 80% How important was the impact of recent crisis on reserves management? Significant 90% 80% 70% Credit risk Reserves management challenges during crisis 60% 40% Moderate % of respondents 60% 50% 40% 30% 20% 10% Other issues related to composirtion of reserves (specific asset classes) Liquidity of reserves Level of reserves Currency composition Other 20% 0% Source: Pringle R., Carver N. RBS Reserve Management Trends, Central Banking Publications. Insignificant No impact % No difficulties 37

38 DZIĘKUJEMY Zarządzanie rezerwami dewizowymi Narodowego Banku Polskiego Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym Styczeń 2013, Warszawa

39 Zaawansowane metody alokacji aktywów Rozszerzenie metod optymalizacyjnych wykorzystanych przy określaniu Benchmarku Strategicznego - modele bazujące na danych historycznych uzupełnione o podejście Blacka-Littermana Kompleksowe analizy przy zróżnicowanych założeniach - narzędzia wspierające nie determinujące określenie SAA Minimalizacja empirycznego Conditional Value at Risk Uwzględnienie kurtozy rozkładu i rzeczywistych korelacji. Oszacowanie oczekiwanych stóp zwrotu przy uwzględnieniu oczekiwanych zmian kursów walutowych i rentowności (efektywność modelu uzależniona od trafności prognoz) Zastosowanie metody resamplingu Minimalizacja Drawdown - spadek wartości rynkowej portfela względem poziomu maksymalnego w przeszłości Uwzględnienie nie tylko wysokiej zmienności ale również sukcesywnego spadku wartości portfela Łączna optymalizacja struktury walutowej i modified duration przy uwzględnieniu oczekiwanej stopy zwrotu i ryzyka Wrażliwość na przyjęte założenia, szeregi danych, warunki ograniczające

40 Sovereign Wealth Funds Szacunkowa wielkość aktywów osiągnęła 4,2 bln USD w marcu 2011 (prawie ⅓ aktywów oficjalnych), a zgodnie z przewidywaniami do 2015 roku może się nawet podwoić Strategie inwestycyjne maksymalizujące dochodowość przy wyższym poziomie ryzyka - znacznie silniej zdywersyfikowane portfele Obawy o wpływ na rynki finansowe (inwestycje strategiczne), z drugiej strony zwiększanie płynności rynków i zapewnianie finansowania długoterminowego Zaangażowanie w finansowanie pakietów stymulacyjnych oraz rekapitalizację sektora bankowego podczas kryzysu Udział funduszy inwestujących w wybrane klasy aktywów ( ) Struktura regionalna SWF Bliski Wschód; 35% Azja; 40% Europa; 17% Ameryki; 3% Afryka; 3% Pozostałe; 2% 40

41 Sovereign Wealth Funds Benchmark Strategiczny Inwestycje dochodów z wydobycia ropy naftowej - fundusz przyszłych pokoleń Akcje 60% Real Estate 5% Instrumenty dłużne 35-40% Portfele akcji i instrumentów Ameryka&Afryka 35% dłużnych na rynkach globalnych, rozpoczęcie inwestycji na rynku nieruchomości Europa 50% Azja&Oceania 15% Ameryka&Afryka 35% Europa 60% Azja&Oceania 5% Współpraca z external asset managers (12% aktywów funduszu zarządzane przez 45 podmiotów) Roczna stopa zwrotu 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Roczna stopa zwrotu Skumulowana stopa zwrotu % 73.4% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% Skumulowana stopa zwrotu Przejściowy znaczący spadek wartości portfeli inwestycyjnych w okresie eskalacji kryzysu Wysoka dochodowość inwestycji w kolejnych latach Brak znaczących dostosowań strategii inwestycyjnej długoterminowy horyzont inwestycyjny 41

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Czy EBC stłumił dyscyplinę fiskalną w strefie euro?

Czy EBC stłumił dyscyplinę fiskalną w strefie euro? Czy EBC stłumił dyscyplinę fiskalną w strefie euro? Juliusz Jabłecki jjablecki@wne.uw.edu.pl Ewa Stawasz ewa.stawasz@gmail.com Plan prezentacji 1. Cel i pytania badawcze 2. Polityka zabezpieczeń EBC 3.

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r.

Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski. Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE, strefy euro i dla Polski Warszawa, 29 listopada 2012 r. Unia bankowa skutki dla UE i dla strefy euro Andrzej Raczko Narodowy Bank Polski Strefa euro Strefa euro doświadcza bardzo

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Anatomia kryzysu (Dlaczego nie tylko Allan Greenspan i Chińczycy) Andrzej Raczko

Anatomia kryzysu (Dlaczego nie tylko Allan Greenspan i Chińczycy) Andrzej Raczko Anatomia kryzysu (Dlaczego nie tylko Allan Greenspan i Chińczycy) Globalny przepływ kapitału 2008 2007 7 6 4 3 2 1 0 Polityka pieniężna Stopy procentowe ECB i FED 2003 2004 200 2006 Lata ECB FED 2002 2001

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Przepływy kapitału krótkoterminowego

Przepływy kapitału krótkoterminowego Wykład 6 Przepływy kapitału krótkoterminowego Plan wykładu 1. Fakty 2. Determinanty przepływów 3. Reakcja na duży napływ kapitału 1 1. Fakty 1/5 Napływ kapitału do gospodarek wschodzących (mld USD) 1.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego www.nordeapolska.pl Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego ( Fundusz ) jest

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus

Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus Rynek opcji walutowych dr Piotr Mielus Rynek walutowy a rynek opcji Geneza rynku opcji walutowych Charakterystyka rynku opcji Specyfika rynku polskiego jako rynku wschodzącego 2 Geneza rynku opcji walutowych

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 ONLINE TRADING www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe 1. Wzrost na świecie i oczekiwania 2. Chiny zagrożeniem numer jeden dla światowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel

Akademia Młodego Ekonomisty. Walutowa Wieża Babel Akademia Młodego Ekonomisty Walutowa Wieża Babel Dr Andrzej Dzun Uniwersytet w Białymstoku 20 listopada 2014 r. Pieniądz- powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań,

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES

ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES Katedra Rynków Kapitałowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Jacek Tomaszewski ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES Rynek kapitałowy, a koniunktura gospodarcza Łódź, 3 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 1

Bankowość Zajęcia nr 1 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 1 Bankowość centralna, przemiany w pośrednictwie finansowym System bankowy Dwuszczeblowość: bank centralny + banki komercyjne (handlowe);

Bardziej szczegółowo

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III 6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III Okres subskrypcji: 02.12.2011 07.12.2011 Okres trwania lokaty: 08.12.2011 08.06.2012 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN ogłaszany na fixingu Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych:

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

RYZYKO KURSOWE W BANKU CENTRALNYM

RYZYKO KURSOWE W BANKU CENTRALNYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Warszawa, 31 stycznia 2007 r. RYZYKO KURSOWE W BANKU CENTRALNYM 1. W bilansach banków centralnych, z racji pełnionych przez nie funkcji, po stronie aktywów dominują

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka - trendy i prognozy-

Polska gospodarka - trendy i prognozy- Polska gospodarka - trendy i prognozy- Mirosław Gronicki Jerzy Hausner Gdynia, 9 października 2009 r. Plan wystąpienia 1. Otoczenie makroekonomiczne. 2. Wewnętrzne przyczyny spowolnienia gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Rodzaje strategii inwestycyjnych oferowanych przez Firmę Inwestycyjną

Rodzaje strategii inwestycyjnych oferowanych przez Firmę Inwestycyjną Załącznik do Uchwały Zarządu nr 34/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego Rodzaje

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 5 i 6

Bankowość Zajęcia nr 5 i 6 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 5 i 6 Ryzyko bankowe Ryzyko płynności Rola bilansu i cash flow; Metoda luki: Aktywa określonego rodzaju (AOR), Pasywa określonego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PIENIĘŻNEJ NA ROK 2000

ZAŁOŻENIA POLITYKI PIENIĘŻNEJ NA ROK 2000 ZAŁOŻENIA POLITYKI PIENIĘŻNEJ NA ROK 2000 Zgodnie ze Średniookresową strategią polityki pieniężnej na lata 1999-2003, przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej, najważniejszym celem polityki pieniężnej realizowanej

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze gospodarczej

Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze gospodarczej Jacek Kocerka / Departament Statystyki Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze gospodarczej Łódź / 18 października 2013 Statystyka bilansu płatniczego źródło informacji o nierównowadze

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI KBF-4101-03-00/2013 Nr ewid.14/2014/ P/13/041/KBF Informacja o wynikach kontroli ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja waluty Chin jako wyzwanie dla międzynarodowej roli euro

Internacjonalizacja waluty Chin jako wyzwanie dla międzynarodowej roli euro Internacjonalizacja waluty Chin jako wyzwanie dla międzynarodowej roli euro dr Dominik Skopiec Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Determinanty międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku 25 kwietnia 2016 roku Bieżąca sytuacja gospodarcza Grzegorz Warzocha - AVANTA Auditors & Advisors www.avanta-audit.pl Międzynarodowa sytuacja gospodarcza 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Globalne tendencje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Koniec dolara? Nowy pieniądz międzynarodowy. prof. dr hab. Roman SkarŜyński

Koniec dolara? Nowy pieniądz międzynarodowy. prof. dr hab. Roman SkarŜyński Koniec dolara? Nowy pieniądz międzynarodowy prof. dr hab. Roman SkarŜyński Część I. Stan aktualny Niesprawność międzynarodowego systemu finansowego u źródeł kryzysu finansowego 2008-2010 Rosnąca świadomość,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

Agencja ratingowa EuroRating podstawowe informacje

Agencja ratingowa EuroRating podstawowe informacje www.eurorating.com tel.: +48 22 349 24 89 fax: +48 22 349 28 43 e-mail: info@eurorating.com ul. Cynamonowa 19 lok. 548, 02-777 Warszawa (Poland) Agencja ratingowa EuroRating podstawowe informacje O firmie

Bardziej szczegółowo

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï 736 M. Belka Narodowy Bank Polski Warszawa, r. Z nia na rok 2013 przed do projektu u Z nia. W ch realizowanej przez Narodowy Bank Polski 3 r. Ponadto i W na rok 2013 10 2012 r. p 2. W 2013 r. olskim w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Efektywna Inwestycja. Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety. dystrybutor:

Efektywna Inwestycja. Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety. dystrybutor: Efektywna Inwestycja Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety dystrybutor: Charakterystyka Produktu Produkt oparty o: JPMorgan Efficiente (EUR Hedged) Index Okres inwestycji: 4 lata Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Kursy walutowe wprowadzenie

Kursy walutowe wprowadzenie Kursy walutowe wprowadzenie Krzysztof Radojewski Koło Naukowe Zarządzania Finansami http://knmanager.ae.wroc.pl e-mail: knmanager@ae.wroc.pl Spis treści podstawowe pojęcia, ewolucja międzynarodowego systemu

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy

Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Makrootoczenie firm w Polsce: stan obecny i perspektywy Prof. dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Makrootoczenie: Otoczenie polityczne Otoczenie ekonomiczne Otoczenie społeczne Otoczenie technologiczne

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Warszawa, 06 maja 2010 r. Agenda Wyniki sprzedażowe Pioneer Pekao TFI Rynek obligacji nieskarbowych Odpowiedź Pioneer Pekao TFI nowe produkty Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU MIĘDZYNARODOWEGO A WZROST GOSPODARCZY

PRZEPŁYWY KAPITAŁU MIĘDZYNARODOWEGO A WZROST GOSPODARCZY UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU Paweł Śliwiński PRZEPŁYWY KAPITAŁU MIĘDZYNARODOWEGO A WZROST GOSPODARCZY w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej w latach 1994-2008 B 380901 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Międzybankowy rynek pieniężny. okresie kwiecień 09 styczeń 10

Międzybankowy rynek pieniężny. okresie kwiecień 09 styczeń 10 Julian Wasik Dealer Rynku Pieniężnego Międzybankowy rynek pieniężny PLN podsumowanie zmian w ACI Diploma, ACI Settlement, ACI Dealer PRMIA Professional Risk Manager AIMS Certified Islamic Banker julian.wasik@bph.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY Płynność instrumentów pochodnych w kontekście uwarunkowań regulacyjnych

SYSTEM FINANSOWY Płynność instrumentów pochodnych w kontekście uwarunkowań regulacyjnych SYSTEM FINANSOWY Płynność instrumentów pochodnych w kontekście uwarunkowań regulacyjnych dr Anna Chmielewska Plan Wieloaspektowa analiza rynków instrumentów pochodnych Ryzyko systemowe Kluczowe reformy

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017. Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017. Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017 Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski Misja i wartości BGK MISJA BGK Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Banki centralne w obliczu kryzysu na światowych rynkach finansowych. Wnioski dla Polski. Jerzy Pruski Seminarium BRE CASE 3 kwietnia 2008

Banki centralne w obliczu kryzysu na światowych rynkach finansowych. Wnioski dla Polski. Jerzy Pruski Seminarium BRE CASE 3 kwietnia 2008 Banki centralne w obliczu kryzysu na światowych rynkach finansowych. Wnioski dla Polski Jerzy Pruski Seminarium BRE CASE 3 kwietnia 2008 Plan prezentacji Przyczyny kryzysu na rynkach finansowych. Przebieg

Bardziej szczegółowo