Atrakcyjnoœæ inwestycyjna Polski pod wzglêdem opodatkowania inwestycji nieruchomoœciowych Rynek nieruchomoœci komercyjnych w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Atrakcyjnoœæ inwestycyjna Polski pod wzglêdem opodatkowania inwestycji nieruchomoœciowych Rynek nieruchomoœci komercyjnych w Polsce"

Transkrypt

1 Atrakcyjnoœæ inwestycyjna Polski pod wzglêdem opodatkowania inwestycji nieruchomoœciowych Poland s investment attractiveness in terms of real property investments Rynek nieruchomoœci komercyjnych w Polsce ulega dynamicznym zmianom zbli aj¹c siê w szybkim tempie do wysokokonkurencyjnych rynków zachodnich. Dotyczy to Warszawy w wiêkszym stopniu ni pozosta³ych du ych i mniejszych miast. The commercial real property market in Poland is subject to dynamic changes, quickly approaching the highly competitive western markets. This is true for Warsaw more than for other larger or smaller towns. Wojciech Sztuba, partner zarz¹dzaj¹cy, TPA Horwath Polska Managing partner TPA Horwath Poland W du ych miastach wskaÿniki nasycenia powierzchni¹ zw³aszcza handlow¹, ale tak e biurow¹ osi¹gaj¹ b¹dÿ przekraczaj¹ normy europejskie, o co nietrudno w warunkach równoleg³ego dewelopowania licznych i czêsto rywalizuj¹cych ze sob¹ projektów. W takiej sytuacji nietrudno tak e o przekroczenie granicy popytu, czego symptomy s¹ dostrzegalne w wielu miejscach. Poza nielicznymi wyj¹tkami, np. Krakowa, który wrêcz eksploduje jako œwiatowe centrum outsourcingu z bardzo szybko rosn¹cym popytem na nowoczesne biurowce, nale y raczej oczekiwaæ spadku tempa przyrostu poda y powierzchni komercyjnych w skali kraju na przestrzeni najbli szych lat. Nie oznacza to, e Pol- The saturation index, particularly for trading premises as well as office space in large cities are on par or even exceed the European standards, which is not surprising when numerous and often competing developments are underway at the same time. This situation is also conducive for supply to exceed demand, the symptoms of whicharevisibleinmanyplaces.apartfromafew exceptions, such as Kraków for example, which is literally exploding as a world outsourcing centre with rapidly growing demand for modern office buildings, a slowdown in the nationwide supply growth rate for commercial premises should be expected over the coming years. This does not 24

2 ska przestaje byæ atrakcyjnym miejscem do inwestowania w nieruchomoœci. Przeciwnie rosn¹ca g³êbokoœæ rynku, poprawa prawno-gospodarczych warunków inwestowania i szybko rozwijaj¹ca siê gospodarka coraz silniej w³¹czona w europejski krwioobieg, przek³adaj¹ siê na nieprzerwanie du e zainteresowanie inwestorów zagranicznych i coraz lepsz¹ percepcjê ryzyka inwestycyjnego. Warto zauwa yæ, e rynku nieruchomoœci niemal nie dotyka problem ryzyka kursowego, co jest obiektywnym mankamentem inwestowania w strefie z³otego w wielu innych bran ach. Wynika to z faktu, e zdecydowana wiêkszoœæ czynszów na rynku profesjonalnym denominowana jest do euro. Summa summarum to w Polsce dochodzi do najwiêkszej liczby transakcji o najwiêkszej ³¹cznej wartoœci w Europie Œrodkowo- -Wschodniej w³¹czaj¹c Rosjê. Bez w¹tpienia jest to zatem rynek o wysokiej atrakcyjnoœci dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych, firm deweloperskich i inwestorów bran owych. Dobry nastrój psuj¹ tylko rysuj¹ce siê wyraÿnie granice popytu na nowe powierzchnie z jednej strony, z czym wi¹ e siê niewystarczaj¹ca poda produktów inwestycyjnych, na które jest (niezaspokojony) popyt ze strony np. miêdzynarodowych funduszy. To powiedziawszy, nale y uznaæ, e polski system opodatkowania uczestników rynku nieruchomoœci nie stanowi, jak dot¹d, czynnika hamuj¹cego jego rozwój. Relatywne niskie opodatkowanie dochodów przedsiêbiorstw, zasadniczo neutralny system opodatkowania VAT, brak bezwzglêdnego podatku transferowego obecnego czêsto w innych pañstwach (nasz 2% PCC jest wprawdzie takim podatkiem, ale tylko wówczas, gdy nieruchomoœæ nie podlega VAT, wiêc na ogó³ nie dotyczy inwestycji na rynku profesjonalnym), sprawiaj¹, e jest on konkurencyjny zarówno na tle regionu jak i Europy. Do tego nale y dodaæ elastyczny system indywidualnych interpretacji podatkowych, dziêki którym inwestorzy mog¹ efektywnie zarz¹dzaæ ryzykiem podatkowym oraz realizowaæ doœæ wyj¹tkowe oszczêdnoœci optymalizacyjne. Nie s¹ to powody, dla których Œwiat tak intensywnie inwestuje w nasze nieruchomoœci, ale bez w¹tpienia walory systemu podatkowego wzmacniaj¹ miêdzynarodow¹ konkurencyjnoœæ Polski. Rodzi siê natomiast pytanie, jak d³ugo tak bêdzie, jako e prawo podatkowe ulega doœæ g³êbokim przeobra eniom, przy czym ich kierunek zasadniczo polega na zaostrzeniu obowi¹zuj¹cych norm. mean that Poland is no longer an attractive location for investing in real property. On the contrary the increasing market depth, improved legal and economic investment conditions as well as a rapidly growing economy thoroughly entrenched in the European system translate into unfaltering interest from foreign investors and increasingly better perception of investment risk. It is noteworthy that the real property market is practically unaffected by FX risk, which is an objective downside to investing in the zloty zone across many sectors. This stems from the fact that the lion s share of rents on the professional market are in denominated euros. All in all, the most transactions with the highest overall value in Central-Eastern Europe take place in Poland. Thus there is no doubt that this is a highly attractive market for investment funds, developers and industry investors. The bull market is somewhat stifled only by a clear demarcation of the demand threshold for new premises, which is associated with a short supply of investment products for which there is (insatiable) demand from international funds, for example. Nevertheless, it should be said that so far the Polish tax system imposed on real property market players has not inhibited its growth. Relatively low tax rates on corporate income, a markedly neutral VAT system and no absolute transfer tax often present in other countries (our 2% tax on civil law transactions is such a tax but only if the real property is VAT exempt and so in general it is not applicable to investments on the professional market) mean that it is competitive both in the region and Europe. On top of that there is the flexible system of individual tax interpretations, through which investors are able to manage tax risk effectively and see quite exceptional optimisation savings. These are not the reasons why we are seeing such intensive investment activity from around the World, but undoubtedly the advantages of the tax system enhance Poland s international competitiveness. Then, as tax law is undergoing deep transformations heading towards a tightening of currently applicable standards, an inadvertent question arises as to how long such a favourable state will persevere. The long term trend for liberalising Polish tax law, especially after 2004, was a manifestation of quite an effective national policy aiming to draw 25

3 D³ugotrwa³y trend liberalizacji polskiego prawa podatkowego, zw³aszcza po 2004 r., by³ przejawem doœæ skutecznej polityki pañstwa maj¹cej na celu przyci¹ganie zagranicznych inwestycji bezpoœrednich. Atrakcyjnoœæ podatkowa pañstwa ma znaczenie zw³aszcza w jego najbli szym otoczeniu konkurencyjnym. W istocie nasza 19% stawka CIT pojawi³a siê w 2004 r. w odpowiedzi na jej wczeœniejsze wprowadzenie w Czechach i na S³owacji. Polityka fiskalna by³a i jest zorientowana na utrzymywanie wysokokonkurencyjnego dystansu wobec innych pañstw UE, w szczególnoœci Europy Œrodkowo-Wschodniej. Na skutek globalnego kryzysu dosz³o jednak do odwrócenia g³ównych trendów w polityce fiskalnej wielu pañstw. Ministrowie finansów, wspierani przez instytucje miêdzynarodowe takie jak OECD, rzucaj¹ wyzwanie mechanizmom globalizacji wp³ywaj¹cym na erozjê wp³ywów z opodatkowania przedsiêbiorstw. Dotyczy to z jednej strony nadu yæ zwi¹zanych z rajami podatkowymi, ale tak e ograniczeñ w przenoszeniu zysków poprzez ceny transferowe, limitów finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw d³ugiem czy sztucznych przep³ywów pomiêdzy pañstwami, które do rajów podatkowych nie nale ¹, lecz ich w³¹czenie w obieg pieni¹dza prowadzi do uzyskania istotnych oszczêdnoœci (np. Luksemburg, Cypr). Polska pozostaje w dalszym ci¹gu w zgodzie z trendem, czyli zachowuje podobny dystans wobec pañstw, z którymi konkuruje o inwestycje, z tym e teraz nie jest to ju kurs na luzowanie lecz zaostrzenie re imu podatkowego. Sporo symptomatycznych zmian wesz³o w ycie z pocz¹tkiem 2015 r. Przedsiêbiorstwa musz¹ w bardziej uwa ny sposób kszta³towaæ swoje rozliczenia grupowe. Zaostrzono m.in. przepisy o niedostatecznej kapitalizacji, czyli finansowaniu inwestycji po yczkami od podmiotów powi¹zanych. Te obowi¹zuj¹ce do koñca ub. roku by³y nieszczelne i stosunkowo ³agodne; pozwala³y na pe³ne odliczenie odsetek przy finansowaniu d³ugiem w wysokoœci trzykrotnoœci kapita³u podstawowego. Dziœ dopuszczalny poziom zad³u enia spad³ do jednokrotnoœci kapita³u (choæ tym razem punktem odniesienia bêdzie kapita³ w³asny, a nie zak³adowy), zaœ ograniczeniem dotkniête s¹ nie tylko po yczki od udzia³owców lub firm siostrzanych, lecz od podmiotów powi¹zanych w znacznie szerszym ujêciu. Pojawi³ siê te szereg ograniczeñ w zakresie optymalizacji polegaj¹cych na aktualizacji wyceny foreign direct investments. A country s tax attractiveness matters especially among its closest competitive surroundings. Essentially our 19% CIT dates back to 2004 as a response to its introduction in The Czech Republic and Slovakia. Fiscal policy was and is geared towards maintaining a highly competitive gap relative to other EU member states, and in particular those in Central-Eastern Europe. However, the global recession reversed the main trends in the fiscal policies of many countries. Finance ministers, backed by international organisations such as the OECD, are challenging globalisation mechanisms affecting eroding revenues from corporate taxes. On the one hand this pertains to abuses associated with tax havens, but also restrictions in transferring profits via transfer prices, limits on financing corporate operations by debt or artificial cash flows between countries which are not tax havens but their inclusion in the money circulation route leads to significant savings (e.g. Luxembourg, Cyprus). Poland is still in line with the trend, namely it maintains a similar distance towards countries with which it competes for investments, however it is no longer heading towards loosening but tightening of the tax regime. Many symptomatic changes have been put in place at the start of Businesses have to be more careful in drawing up their group returns. Regulations on insufficient capitalisation or financing investments using loans from affiliates have been tightened. Those effective up to the end of last year were leaky and relatively tame; they allowed for a deduction of all interest subject to financing using a debt up to three times share capital. Today the permissible debt has fallen to the level of capital (however, now the point of reference will be equity and not share capital), and the restriction does not only apply to loans from shareholders and sister companies but from affiliates in a much broader sense. A number of restrictions have also been put in place within the scope of optimisation entailing real property initial value adjustments for tax purposes. Some of the structures applied to date, for example those based on liquidating a special purpose vehicle are no longer available. Standards on tax for controlled foreign companies (CFC) have also been introduced into the Polish tax order, which impose national income tax on the so called passive incomes, or 26

4 wartoœci pocz¹tkowej nieruchomoœci dla celów podatkowych. Czêœæ stosowanych dot¹d struktur, np. opartych na likwidacji spó³ki celowej, nie jest ju dostêpna. Do polskiego porz¹dku prawnego wprowadzono tak e normy o opodatkowaniu zagranicznych spó³ek kontrolowanych (Controlled Foreign Companies CFC), które wymuszaj¹ opodatkowanie krajowym podatkiem dochodowym tzw. zysków pasywnych, czyli np. pochodz¹cych z dywidend lub odsetek, osi¹ganych przez spó³ki po³o one poza Polsk¹, je eli ich opodatkowanie w pañstwie rezydencji jest ni sze od przyjêtych w ustawie progów. Ten przepis ma zniechêciæ przedsiêbiorców do tworzenia i utrzymywania m.in. zagranicznych spó³ek holdingowych i prawdopodobnie rzeczywiœcie odniesie taki skutek. A to dopiero pocz¹tek. Du e zmiany dotkn¹ wkrótce ordynacji podatkowej, z której bodaj najciekawsz¹ bêdzie ponowne uzbrojenie polskiego systemu podatkowego w tzw. klauzulê przeciw unikaniu opodatkowania (przypuszczalnie od 2016 r.). Dziêki niej w³adze podatkowe odzyskaj¹ mo liwoœæ œcigania nadu yæ wynikaj¹cych z podejmowania czynnoœci, których forma prawna ukrywa faktyczn¹ treœæ ekonomiczn¹ dla osi¹gniêcia korzyœci podatkowych. W 2004 r. Trybuna³ Konstytucyjny wyeliminowa³ those which originate from dividends or interest, earned by companies outside of Poland if their tax rate in the country of residence is lower than the rates prescribed by regulations. This provision is to discourage businesses from establishing and maintaining foreign holding companies and it looks most likely that such a result will be achieved. And that is only the beginning. Soon, significant amendments will be introduced into the tax ordinance, with possibly the most interesting being the inclusion of a tax evasion clause (presumably from 2016). It will put a tool into the hands of tax authorities allowing them to pursue abuses stemming from undertaking actions which through their legal form, hide the actual economic activity with the aim of reducing the tax burden. In 2004 the Constitutional Tribunal excluded the previous version of this clause from legal circulation. A lack of sufficient guarantees as to the unbiasedness of tax authorities was cited which could have led to abusive law making on their part. If the new clause is to be effective is has to comply with CT recommendations. Its imminent entry into force seems almost certain, which is not only a result of the finance resort intentions, but also the efforts of the European Commission, which recommends that 27

5 z obrotu prawnego poprzedni¹ wersjê tej klauzuli. Wykazano wówczas brak dostatecznych gwarancji obiektywnoœci organów podatkowych, co mog³yby prowadziæ do niedozwolonego prawotwórstwa z ich strony. Nowa klauzula, jeœli ma byæ skuteczna, musibyæzgodnazzaleceniamitk.jejrych³ewejœcie w ycie wydaje siê niemal pewne, co wynika nie tylko z zamierzeñ resortu finansów, lecz i starañ Komisji Europejskiej, która pañstwom nieposiadaj¹cym takiej regulacji rekomenduje jej pilne wprowadzenie. Wówczas po stronie przedsiêbiorstw, tak e nieruchomoœciowych, pojawi siê nowy rodzaj ryzyka, które zw³aszcza w okresie obrastania nowego przepisu w dorobek s¹downiczy i piœmienniczy u³atwiaj¹cy jego praktyczne stosowanie wymagaæ bêdzie szczególnej uwagi. Jeszcze g³êbszych zmian nale y spodziewaæ siê w zwi¹zku z inicjatyw¹ Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W lipcu 2013 r. opublikowa³a ona tzw. Action Plan w zakresie zapobieganiu erozji bazy podatkowej i transferowi zysków (Base Erosion and Profit Shifting BEPS), rekomenduj¹cy podjêcie przez pañstwa cz³onkowskie piêtnastu rodzajów dzia³añ zmierzaj¹cych do zaostrzenia norm prawa miêdzynarodowego i krajowego w zakresie cen transferowych, finansowania d³ugiem, w tym finansowania hybrydowego, opodatkowania spó³ek osi¹gaj¹cych dochody pasywne, zasad ustalania rezydencji podatkowej czy wymiany informacji miêdzy w³adzami podatkowymi ró nych pañstw. Z chwil¹ opublikowania BEPS mo na by³o mieæ w¹tpliwoœci, na ile i jak szybko postulaty OECD prze³o ¹ siê na zmiany normatywne. Dziœ widaæ ju, e zmiany te nadchodz¹ szybciej, ni mo na siê by³o spodziewaæ. To przede wszystkim skutek znacznej determinacji g³ównych graczy œwiatowego biznesu, do jakich nale ¹ USA czy Niemcy. Warto przy tym zauwa yæ, e 20 spoœród 34 pañstw cz³onkowskich OECD nale y do UE, a zatem inicjatywa BEPS ma szanse znaleÿæ realne prze³o enie nie tylko na treœæ modelowej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania (i w konsekwencji zmianê bilateralnych umów miêdzypañstwowych), ale tak e na kszta³t przysz³ych dyrektyw unijnych, a w konsekwencji prawa krajowego pañstw cz³onkowskich UE. Zreszt¹ czêœæ postulatów niektóre pañstwa wprowadzaj¹ w ycie nie czekaj¹c na zalecenia Komisji Europejskiej, czego dowodem s¹ chocia by normy CFC w naszej ustawie o CIT. countries which to date are lacking such regulation should introduce it urgently. Then a new risk will arise for businesses, also those on the real property market, which particularly during the period when the new regulation will be lacking sufficient body of law and judicature facilitating its practical application will require special attention. Even further reaching changes are to be expected in connection with the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) initiative. In July 2013 it published a an Action Plan, on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), which recommends that member states engage in fifteen types of activities aiming at tightening international and national law standards within the scope of transfer prices, debt financing, including hybrid financing, tax on passive incomes, principles for determining tax residency or exchange of information between tax authorities in different countries. When BEPS was published there could have been some doubt as to how much and how fast the OECD postulates will translate into actual normative changes. Today we see that these changes are approaching faster than we could have expected. Primarily this is a consequence of significant determination of the main world business players namely the USA or Germany. Here it should be pointed out that 20 from among the 34 OECD member states are part of the EU, and as such the BEPS initiative stands a chance to be reflected not only in the wording of a model tax treaty (and as a consequence modification of bilateral international agreements) but also on the shape of future EU directives and consequently national law of EU member states. Anyway, a number of countries are applying some postulates ahead of the European Commission recommendations, which CFC standards in our CIT Act are a testament to. One of the most interesting but also the most dangerous changes for tax payers which will most probably be caused by BEPS, will be a change to the methodology for establishing transfer prices. Today s prevalent domination of the cost plus method will most probably give way to transaction profit methods. The OECD decided that in light of increasing complexity of the chain for creating value in large transnational corporations, it is necessary to trace the participation by its particular links in the overall undertaking income. The cost 28

6 Jedn¹ z najciekawszych, a zarazem najniebezpieczniejszych dla podatników zmian, jakie prawdopodobnie spowoduje BEPS, bêdzie zmiana metodologii kszta³towania cen transferowych. Powszechna dziœ dominacja metody koszt plus najprawdopodobniej ust¹pi miejsca metodom zysku transakcyjnego. OECD dosz³a do wniosku, e wobec coraz wiêkszej z³o onoœci ³añcucha tworzenia wartoœci w du ych koncernach transnarodowych, niezbêdne jest przeœledzenie udzia³u poszczególnych jego ogniw w ogólnym dochodzie z przedsiêwziêcia. Metodologia koszt plus w istocie zawê a analizê do pojedynczych transakcji dwustronnych bêd¹cych sk³adowymi ³añcucha wartoœci, przez co jest nieadekwatna. Przede wszystkim jednak metody zysku transakcyjnego mog¹ prowadziæ do zupe³nie innych ustaleñ cenowych ni te wynikaj¹ce z zastosowania metodologii koszt plus. W efekcie dalsze stosowanie metody koszt plus mo e w przysz³oœci okazaæ siê ryzykowne, zatem przedsiêbiorcy bêd¹ zmuszeni do zrewidowania polityki kszta³towania cen w transakcjach z podmiotami powi¹zanymi. Opisane wy ej fakty i za³o enia dotycz¹ce przysz³oœci sk³adaj¹ siê na tendencjê zgodn¹ z postawion¹ na pocz¹tku tez¹. System opodatkowania przedsiêbiorstw zaostrza siê. Powstaje wa ne pytanie, czy i w jaki sposób wp³ynie to na konkurencyjnoœæ inwestycyjn¹ Polski w regionie i poza nim. Wydaje siê, e mo na mimo wszystko zachowaæ optymizm i to z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, choæ zmian jest i bêdzie sporo, nie planuje siê jak dot¹d modyfikacji radykalnie pogarszaj¹cych warunki inwestowania np. w postaci podniesienia nominalnych stawek opodatkowania lub wprowadzenia norm szkodz¹cych dynamice rynku transakcyjnego. Zmiany, o których mowa, mog¹ i zapewne wp³yn¹ na wzrost efektywnego opodatkowania firm, tak e z sektora nieruchomoœci, ale nie powinien to byæ wzrost du y. Po drugie i byæ mo e wa niejsze w tym kontekœcie, Polska nie zrobi tego sama, poniewa modyfikacjê lokalnych re imów podatkowych zalecan¹ przez OECD czy Komisjê Europejsk¹ podejmie prawdopodobnie wiêkszoœæ pañstw cz³onkowskich UE, a tak e USA, Rosja i szereg innych licz¹cych siê uczestników globalnego rynku. Warto natomiast zadbaæ o to, aby implementacja zmian niekorzystnych dla podatników do prawa krajowego odbywa³a siê ze szczególnym uwzglêdnieniem naszego bezpoœredniego plus methodology essentially restricts analysis to single bilateral transactions which are components of the value chain making it inadequate. However, first and foremost the transaction profit methods are likely to lead to entirely different price determinations than those stemming from the application of cost plus methodology. As an effect subsequent use of the cost plus method may turn out risky in the future and as such businesses will be forced to revise the process of establishing prices for transactions with affiliates. The facts and assumptions described hereinabove pertaining to the future comprise a tendency in line with the thesis made at the start. Systems for taxing businesses are being tightened. An important question arises, as to whether and in what manner this will affects Poland s investment competitiveness in the region and beyond. It seems that despite all this optimism is justified for at least two reasons. Firstly, as there are and there will be quite a lot of changes, so far there are none in the pipeline following which the conditions for investing in Poland will deteriorate significantly, e.g. in the form of increasing the nominal tax rates or introduction of standards detrimental to the dynamics of the marketplace. Changes referred to herein, may and most certainly will bump up effective tax for businesses, also those in the real property market, but the increase should not be significant. Secondly, and this could be more important in this context, Poland will not be alone in this, as a modification of local tax regimes pursuant to OECD or European Commission recommendations will most probably be undertaken by most EU member states, as well as the USA, Russia and a number of other noteworthy global market participants. It would be worthwhile to make sure that implementing changes unfavourable for taxpayers subject to national law took place with particular consideration for our immediate competitive neighbourhood, or countries such as Germany, the Czech Republic, Slovakia and Romania. This is not a discipline where we necessarily have to play the first fiddle. otoczenia konkurencyjnego, czyli takich pañstw jak Niemcy, Czechy, S³owacja czy Rumunia. Akurat w tej dyscyplinie nie musimy byæ prymusem. 29

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 6. Płacenie podatków i ich aspekt międzynarodowy Owsiak S., Finanse Publiczne, PWN, Warszawa 2005 http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm Taxation trends in the European

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly.

Podatki 2016. Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 295 3000 E: contact@bakertilly.pl. www.bakertilly. Podatki 2016 Baker Tilly Poland ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa T: +48 22 29 3000 E: contact@bakertilly.pl www.bakertilly.pl An independent member of Baker Tilly International Podatek dochodowy od

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY. Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Wpływ polityki podatkowej na atrakcyjność inwestycyjną Polski Dr Paweł Wojciechowski, Prezes Zarządu PAIiIZ Warszawa, 2 marca 2009 I. Podatki a BIZ II.

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds European Commission Direktorate General for Energy and Transport Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds Seminar on State

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 50711 Temat: Planowanie podatkowe polskie i transgraniczne - nowe podejście w 2011 roku 12-13 Kwiecień Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 50711 Koszt

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze

Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze przedmiotowego tematu. 178 ten temat niezwykle bogata literatura przedmiotu, zarówno polska 179, jak i zagraniczna 180. 178 179 Por. m. in. M. O'Shaughnessy

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Zagregowany popyt i wielkość produktu

Zagregowany popyt i wielkość produktu Zagregowany popyt i wielkość produktu Realny PKB Burda & Wyplosz MACROECONOMICS 4/e Fluktuacje cykliczne Rys.4.01 (+) odchylenie Trend długookresowy Faktyczny PKB (-) odchylenie 0 Czas Oxford University

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia wewnątrzgrupowe w świetle Modelowej Konwencji OECD. 15 Grudnia 2015

Rozliczenia wewnątrzgrupowe w świetle Modelowej Konwencji OECD. 15 Grudnia 2015 Rozliczenia wewnątrzgrupowe w świetle Modelowej Konwencji OECD 15 Grudnia 2015 Transfery zysku za granicę fakty czy mity Wprost, 29 czerwca 2015 Interpelacja poselska nr 33386 do MF, 7 lipca 2015 Wg raportu

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne i rentowność obligacji. 30 V 2012 Aleksander Łaszek

Finanse publiczne i rentowność obligacji. 30 V 2012 Aleksander Łaszek Finanse publiczne i rentowność obligacji 30 V 2012 Aleksander Łaszek Plan prezentacji 1. Dług publiczny i deficyt 2. Rentowność polskich obligacji 3. Porównanie: Polska i Czechy 4. Stopa oszczędności 30

Bardziej szczegółowo

Podatki bezpośrednie cz. I

Podatki bezpośrednie cz. I ANNA STĘPNIAK jest prawnikiem specjalizującym się w europejskim prawie podatkowym, doktorantką SGH System podatkowy po przystąpieniu do UE. Podatki bezpośrednie cz. I Zharmonizowanie opodatkowania spółek

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015 nd ClimMani EU COST Action Meeting, oland 8-30 September, 015 Venue HOTEL MERCURE**** - OZNAŃ Address: ul. Roosvelta 0, 60-89, oland Tel. +48 61 855 80 00 e-mail: H3393@accor.com mercure-poznan-centrum.com

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 12

Zeszyty Naukowe nr 12 Zeszyty Naukowe nr 12 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Rola podatku dochodowego od osób prawnych w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy 1.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne w Republice Senegalu

Uwarunkowania prawne w Republice Senegalu Uwarunkowania prawne w Republice Senegalu r. pr. dr Filip M. Elżanowski Biuro wwarszawie: ul. Kruczkowskiego 8 Budynek Nordic Park, 7 piętro 00 380 Warszawa Biuro w Dakarze: 20 Rue, Amadou Assane Ndoye

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA KONTEKST EKONOMICZNY W POLSCE IMPONUJĄCE WYNIKI W ZAKRESIE WZROSTU Wzrost PKB per capita w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat wyniósł

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III SPIS TREŚCI Wykaz skrótów i akronimów... 12 Foreword... 15 Wprowadzenie... 17 Rozdział I WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA SZWAJCARSKIEJ POLITYKI INTEGRACYJNEJ... 23 1.1. Demokracja bezpośrednia... 24 1.2. Federalizm...

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu Kraje Azji Korea Południowa, Malezja, Wietnam WARSZAWA 2011 3 Spis treści Wstęp... Rozdział 1 Wybrane kraje Azji krótka

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna spó³ka kontrolowana a miêdzynarodowe planowanie podatkowe Controlled foreign corporation and international tax planning

Zagraniczna spó³ka kontrolowana a miêdzynarodowe planowanie podatkowe Controlled foreign corporation and international tax planning DZIA / DZIA Zagraniczna spó³ka kontrolowana a miêdzynarodowe planowanie podatkowe Controlled foreign corporation and international tax planning Maj¹c na uwadze, e 1 stycznia 2015 roku do polskiej ustawy

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram -

Odpowietrznik / Vent Charakterystyka pracy / Performance characteristic: Wykres ciœnienia wyjœciowego p2 w funkcji ciœnienia steruj¹cego p4 Diagram - Zawór hamowania przyczepy 45 10 Trailer control valve Przeznaczenie: Zawór steruj¹cy przyczepy stosowany jest w jednoprzewodowych i kombinowanych powietrznych uk³adach hamulcowych pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Ćwiczenia z SQL

Bazy danych Ćwiczenia z SQL Bazy danych Ćwiczenia z SQL W ćwiczeniach wykorzystano przyk adowy schemat bazy danych dostarczany z Personal Oracle 8 Definicję schematu i dane tabel zawiera plik bdemobld sql (c) 2001 Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Credit granting services

Credit granting services Credit granting services Инфо Версия 4 URL http://dk.mercell.com/permalink/40067056.aspx Внешний ID тендера 321508-2013 Тип закупки Оповещение о результатах Тип документа Contract award Процедура приобретения

Bardziej szczegółowo