Atrakcyjnoœæ inwestycyjna Polski pod wzglêdem opodatkowania inwestycji nieruchomoœciowych Rynek nieruchomoœci komercyjnych w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Atrakcyjnoœæ inwestycyjna Polski pod wzglêdem opodatkowania inwestycji nieruchomoœciowych Rynek nieruchomoœci komercyjnych w Polsce"

Transkrypt

1 Atrakcyjnoœæ inwestycyjna Polski pod wzglêdem opodatkowania inwestycji nieruchomoœciowych Poland s investment attractiveness in terms of real property investments Rynek nieruchomoœci komercyjnych w Polsce ulega dynamicznym zmianom zbli aj¹c siê w szybkim tempie do wysokokonkurencyjnych rynków zachodnich. Dotyczy to Warszawy w wiêkszym stopniu ni pozosta³ych du ych i mniejszych miast. The commercial real property market in Poland is subject to dynamic changes, quickly approaching the highly competitive western markets. This is true for Warsaw more than for other larger or smaller towns. Wojciech Sztuba, partner zarz¹dzaj¹cy, TPA Horwath Polska Managing partner TPA Horwath Poland W du ych miastach wskaÿniki nasycenia powierzchni¹ zw³aszcza handlow¹, ale tak e biurow¹ osi¹gaj¹ b¹dÿ przekraczaj¹ normy europejskie, o co nietrudno w warunkach równoleg³ego dewelopowania licznych i czêsto rywalizuj¹cych ze sob¹ projektów. W takiej sytuacji nietrudno tak e o przekroczenie granicy popytu, czego symptomy s¹ dostrzegalne w wielu miejscach. Poza nielicznymi wyj¹tkami, np. Krakowa, który wrêcz eksploduje jako œwiatowe centrum outsourcingu z bardzo szybko rosn¹cym popytem na nowoczesne biurowce, nale y raczej oczekiwaæ spadku tempa przyrostu poda y powierzchni komercyjnych w skali kraju na przestrzeni najbli szych lat. Nie oznacza to, e Pol- The saturation index, particularly for trading premises as well as office space in large cities are on par or even exceed the European standards, which is not surprising when numerous and often competing developments are underway at the same time. This situation is also conducive for supply to exceed demand, the symptoms of whicharevisibleinmanyplaces.apartfromafew exceptions, such as Kraków for example, which is literally exploding as a world outsourcing centre with rapidly growing demand for modern office buildings, a slowdown in the nationwide supply growth rate for commercial premises should be expected over the coming years. This does not 24

2 ska przestaje byæ atrakcyjnym miejscem do inwestowania w nieruchomoœci. Przeciwnie rosn¹ca g³êbokoœæ rynku, poprawa prawno-gospodarczych warunków inwestowania i szybko rozwijaj¹ca siê gospodarka coraz silniej w³¹czona w europejski krwioobieg, przek³adaj¹ siê na nieprzerwanie du e zainteresowanie inwestorów zagranicznych i coraz lepsz¹ percepcjê ryzyka inwestycyjnego. Warto zauwa yæ, e rynku nieruchomoœci niemal nie dotyka problem ryzyka kursowego, co jest obiektywnym mankamentem inwestowania w strefie z³otego w wielu innych bran ach. Wynika to z faktu, e zdecydowana wiêkszoœæ czynszów na rynku profesjonalnym denominowana jest do euro. Summa summarum to w Polsce dochodzi do najwiêkszej liczby transakcji o najwiêkszej ³¹cznej wartoœci w Europie Œrodkowo- -Wschodniej w³¹czaj¹c Rosjê. Bez w¹tpienia jest to zatem rynek o wysokiej atrakcyjnoœci dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych, firm deweloperskich i inwestorów bran owych. Dobry nastrój psuj¹ tylko rysuj¹ce siê wyraÿnie granice popytu na nowe powierzchnie z jednej strony, z czym wi¹ e siê niewystarczaj¹ca poda produktów inwestycyjnych, na które jest (niezaspokojony) popyt ze strony np. miêdzynarodowych funduszy. To powiedziawszy, nale y uznaæ, e polski system opodatkowania uczestników rynku nieruchomoœci nie stanowi, jak dot¹d, czynnika hamuj¹cego jego rozwój. Relatywne niskie opodatkowanie dochodów przedsiêbiorstw, zasadniczo neutralny system opodatkowania VAT, brak bezwzglêdnego podatku transferowego obecnego czêsto w innych pañstwach (nasz 2% PCC jest wprawdzie takim podatkiem, ale tylko wówczas, gdy nieruchomoœæ nie podlega VAT, wiêc na ogó³ nie dotyczy inwestycji na rynku profesjonalnym), sprawiaj¹, e jest on konkurencyjny zarówno na tle regionu jak i Europy. Do tego nale y dodaæ elastyczny system indywidualnych interpretacji podatkowych, dziêki którym inwestorzy mog¹ efektywnie zarz¹dzaæ ryzykiem podatkowym oraz realizowaæ doœæ wyj¹tkowe oszczêdnoœci optymalizacyjne. Nie s¹ to powody, dla których Œwiat tak intensywnie inwestuje w nasze nieruchomoœci, ale bez w¹tpienia walory systemu podatkowego wzmacniaj¹ miêdzynarodow¹ konkurencyjnoœæ Polski. Rodzi siê natomiast pytanie, jak d³ugo tak bêdzie, jako e prawo podatkowe ulega doœæ g³êbokim przeobra eniom, przy czym ich kierunek zasadniczo polega na zaostrzeniu obowi¹zuj¹cych norm. mean that Poland is no longer an attractive location for investing in real property. On the contrary the increasing market depth, improved legal and economic investment conditions as well as a rapidly growing economy thoroughly entrenched in the European system translate into unfaltering interest from foreign investors and increasingly better perception of investment risk. It is noteworthy that the real property market is practically unaffected by FX risk, which is an objective downside to investing in the zloty zone across many sectors. This stems from the fact that the lion s share of rents on the professional market are in denominated euros. All in all, the most transactions with the highest overall value in Central-Eastern Europe take place in Poland. Thus there is no doubt that this is a highly attractive market for investment funds, developers and industry investors. The bull market is somewhat stifled only by a clear demarcation of the demand threshold for new premises, which is associated with a short supply of investment products for which there is (insatiable) demand from international funds, for example. Nevertheless, it should be said that so far the Polish tax system imposed on real property market players has not inhibited its growth. Relatively low tax rates on corporate income, a markedly neutral VAT system and no absolute transfer tax often present in other countries (our 2% tax on civil law transactions is such a tax but only if the real property is VAT exempt and so in general it is not applicable to investments on the professional market) mean that it is competitive both in the region and Europe. On top of that there is the flexible system of individual tax interpretations, through which investors are able to manage tax risk effectively and see quite exceptional optimisation savings. These are not the reasons why we are seeing such intensive investment activity from around the World, but undoubtedly the advantages of the tax system enhance Poland s international competitiveness. Then, as tax law is undergoing deep transformations heading towards a tightening of currently applicable standards, an inadvertent question arises as to how long such a favourable state will persevere. The long term trend for liberalising Polish tax law, especially after 2004, was a manifestation of quite an effective national policy aiming to draw 25

3 D³ugotrwa³y trend liberalizacji polskiego prawa podatkowego, zw³aszcza po 2004 r., by³ przejawem doœæ skutecznej polityki pañstwa maj¹cej na celu przyci¹ganie zagranicznych inwestycji bezpoœrednich. Atrakcyjnoœæ podatkowa pañstwa ma znaczenie zw³aszcza w jego najbli szym otoczeniu konkurencyjnym. W istocie nasza 19% stawka CIT pojawi³a siê w 2004 r. w odpowiedzi na jej wczeœniejsze wprowadzenie w Czechach i na S³owacji. Polityka fiskalna by³a i jest zorientowana na utrzymywanie wysokokonkurencyjnego dystansu wobec innych pañstw UE, w szczególnoœci Europy Œrodkowo-Wschodniej. Na skutek globalnego kryzysu dosz³o jednak do odwrócenia g³ównych trendów w polityce fiskalnej wielu pañstw. Ministrowie finansów, wspierani przez instytucje miêdzynarodowe takie jak OECD, rzucaj¹ wyzwanie mechanizmom globalizacji wp³ywaj¹cym na erozjê wp³ywów z opodatkowania przedsiêbiorstw. Dotyczy to z jednej strony nadu yæ zwi¹zanych z rajami podatkowymi, ale tak e ograniczeñ w przenoszeniu zysków poprzez ceny transferowe, limitów finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw d³ugiem czy sztucznych przep³ywów pomiêdzy pañstwami, które do rajów podatkowych nie nale ¹, lecz ich w³¹czenie w obieg pieni¹dza prowadzi do uzyskania istotnych oszczêdnoœci (np. Luksemburg, Cypr). Polska pozostaje w dalszym ci¹gu w zgodzie z trendem, czyli zachowuje podobny dystans wobec pañstw, z którymi konkuruje o inwestycje, z tym e teraz nie jest to ju kurs na luzowanie lecz zaostrzenie re imu podatkowego. Sporo symptomatycznych zmian wesz³o w ycie z pocz¹tkiem 2015 r. Przedsiêbiorstwa musz¹ w bardziej uwa ny sposób kszta³towaæ swoje rozliczenia grupowe. Zaostrzono m.in. przepisy o niedostatecznej kapitalizacji, czyli finansowaniu inwestycji po yczkami od podmiotów powi¹zanych. Te obowi¹zuj¹ce do koñca ub. roku by³y nieszczelne i stosunkowo ³agodne; pozwala³y na pe³ne odliczenie odsetek przy finansowaniu d³ugiem w wysokoœci trzykrotnoœci kapita³u podstawowego. Dziœ dopuszczalny poziom zad³u enia spad³ do jednokrotnoœci kapita³u (choæ tym razem punktem odniesienia bêdzie kapita³ w³asny, a nie zak³adowy), zaœ ograniczeniem dotkniête s¹ nie tylko po yczki od udzia³owców lub firm siostrzanych, lecz od podmiotów powi¹zanych w znacznie szerszym ujêciu. Pojawi³ siê te szereg ograniczeñ w zakresie optymalizacji polegaj¹cych na aktualizacji wyceny foreign direct investments. A country s tax attractiveness matters especially among its closest competitive surroundings. Essentially our 19% CIT dates back to 2004 as a response to its introduction in The Czech Republic and Slovakia. Fiscal policy was and is geared towards maintaining a highly competitive gap relative to other EU member states, and in particular those in Central-Eastern Europe. However, the global recession reversed the main trends in the fiscal policies of many countries. Finance ministers, backed by international organisations such as the OECD, are challenging globalisation mechanisms affecting eroding revenues from corporate taxes. On the one hand this pertains to abuses associated with tax havens, but also restrictions in transferring profits via transfer prices, limits on financing corporate operations by debt or artificial cash flows between countries which are not tax havens but their inclusion in the money circulation route leads to significant savings (e.g. Luxembourg, Cyprus). Poland is still in line with the trend, namely it maintains a similar distance towards countries with which it competes for investments, however it is no longer heading towards loosening but tightening of the tax regime. Many symptomatic changes have been put in place at the start of Businesses have to be more careful in drawing up their group returns. Regulations on insufficient capitalisation or financing investments using loans from affiliates have been tightened. Those effective up to the end of last year were leaky and relatively tame; they allowed for a deduction of all interest subject to financing using a debt up to three times share capital. Today the permissible debt has fallen to the level of capital (however, now the point of reference will be equity and not share capital), and the restriction does not only apply to loans from shareholders and sister companies but from affiliates in a much broader sense. A number of restrictions have also been put in place within the scope of optimisation entailing real property initial value adjustments for tax purposes. Some of the structures applied to date, for example those based on liquidating a special purpose vehicle are no longer available. Standards on tax for controlled foreign companies (CFC) have also been introduced into the Polish tax order, which impose national income tax on the so called passive incomes, or 26

4 wartoœci pocz¹tkowej nieruchomoœci dla celów podatkowych. Czêœæ stosowanych dot¹d struktur, np. opartych na likwidacji spó³ki celowej, nie jest ju dostêpna. Do polskiego porz¹dku prawnego wprowadzono tak e normy o opodatkowaniu zagranicznych spó³ek kontrolowanych (Controlled Foreign Companies CFC), które wymuszaj¹ opodatkowanie krajowym podatkiem dochodowym tzw. zysków pasywnych, czyli np. pochodz¹cych z dywidend lub odsetek, osi¹ganych przez spó³ki po³o one poza Polsk¹, je eli ich opodatkowanie w pañstwie rezydencji jest ni sze od przyjêtych w ustawie progów. Ten przepis ma zniechêciæ przedsiêbiorców do tworzenia i utrzymywania m.in. zagranicznych spó³ek holdingowych i prawdopodobnie rzeczywiœcie odniesie taki skutek. A to dopiero pocz¹tek. Du e zmiany dotkn¹ wkrótce ordynacji podatkowej, z której bodaj najciekawsz¹ bêdzie ponowne uzbrojenie polskiego systemu podatkowego w tzw. klauzulê przeciw unikaniu opodatkowania (przypuszczalnie od 2016 r.). Dziêki niej w³adze podatkowe odzyskaj¹ mo liwoœæ œcigania nadu yæ wynikaj¹cych z podejmowania czynnoœci, których forma prawna ukrywa faktyczn¹ treœæ ekonomiczn¹ dla osi¹gniêcia korzyœci podatkowych. W 2004 r. Trybuna³ Konstytucyjny wyeliminowa³ those which originate from dividends or interest, earned by companies outside of Poland if their tax rate in the country of residence is lower than the rates prescribed by regulations. This provision is to discourage businesses from establishing and maintaining foreign holding companies and it looks most likely that such a result will be achieved. And that is only the beginning. Soon, significant amendments will be introduced into the tax ordinance, with possibly the most interesting being the inclusion of a tax evasion clause (presumably from 2016). It will put a tool into the hands of tax authorities allowing them to pursue abuses stemming from undertaking actions which through their legal form, hide the actual economic activity with the aim of reducing the tax burden. In 2004 the Constitutional Tribunal excluded the previous version of this clause from legal circulation. A lack of sufficient guarantees as to the unbiasedness of tax authorities was cited which could have led to abusive law making on their part. If the new clause is to be effective is has to comply with CT recommendations. Its imminent entry into force seems almost certain, which is not only a result of the finance resort intentions, but also the efforts of the European Commission, which recommends that 27

5 z obrotu prawnego poprzedni¹ wersjê tej klauzuli. Wykazano wówczas brak dostatecznych gwarancji obiektywnoœci organów podatkowych, co mog³yby prowadziæ do niedozwolonego prawotwórstwa z ich strony. Nowa klauzula, jeœli ma byæ skuteczna, musibyæzgodnazzaleceniamitk.jejrych³ewejœcie w ycie wydaje siê niemal pewne, co wynika nie tylko z zamierzeñ resortu finansów, lecz i starañ Komisji Europejskiej, która pañstwom nieposiadaj¹cym takiej regulacji rekomenduje jej pilne wprowadzenie. Wówczas po stronie przedsiêbiorstw, tak e nieruchomoœciowych, pojawi siê nowy rodzaj ryzyka, które zw³aszcza w okresie obrastania nowego przepisu w dorobek s¹downiczy i piœmienniczy u³atwiaj¹cy jego praktyczne stosowanie wymagaæ bêdzie szczególnej uwagi. Jeszcze g³êbszych zmian nale y spodziewaæ siê w zwi¹zku z inicjatyw¹ Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W lipcu 2013 r. opublikowa³a ona tzw. Action Plan w zakresie zapobieganiu erozji bazy podatkowej i transferowi zysków (Base Erosion and Profit Shifting BEPS), rekomenduj¹cy podjêcie przez pañstwa cz³onkowskie piêtnastu rodzajów dzia³añ zmierzaj¹cych do zaostrzenia norm prawa miêdzynarodowego i krajowego w zakresie cen transferowych, finansowania d³ugiem, w tym finansowania hybrydowego, opodatkowania spó³ek osi¹gaj¹cych dochody pasywne, zasad ustalania rezydencji podatkowej czy wymiany informacji miêdzy w³adzami podatkowymi ró nych pañstw. Z chwil¹ opublikowania BEPS mo na by³o mieæ w¹tpliwoœci, na ile i jak szybko postulaty OECD prze³o ¹ siê na zmiany normatywne. Dziœ widaæ ju, e zmiany te nadchodz¹ szybciej, ni mo na siê by³o spodziewaæ. To przede wszystkim skutek znacznej determinacji g³ównych graczy œwiatowego biznesu, do jakich nale ¹ USA czy Niemcy. Warto przy tym zauwa yæ, e 20 spoœród 34 pañstw cz³onkowskich OECD nale y do UE, a zatem inicjatywa BEPS ma szanse znaleÿæ realne prze³o enie nie tylko na treœæ modelowej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania (i w konsekwencji zmianê bilateralnych umów miêdzypañstwowych), ale tak e na kszta³t przysz³ych dyrektyw unijnych, a w konsekwencji prawa krajowego pañstw cz³onkowskich UE. Zreszt¹ czêœæ postulatów niektóre pañstwa wprowadzaj¹ w ycie nie czekaj¹c na zalecenia Komisji Europejskiej, czego dowodem s¹ chocia by normy CFC w naszej ustawie o CIT. countries which to date are lacking such regulation should introduce it urgently. Then a new risk will arise for businesses, also those on the real property market, which particularly during the period when the new regulation will be lacking sufficient body of law and judicature facilitating its practical application will require special attention. Even further reaching changes are to be expected in connection with the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) initiative. In July 2013 it published a an Action Plan, on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), which recommends that member states engage in fifteen types of activities aiming at tightening international and national law standards within the scope of transfer prices, debt financing, including hybrid financing, tax on passive incomes, principles for determining tax residency or exchange of information between tax authorities in different countries. When BEPS was published there could have been some doubt as to how much and how fast the OECD postulates will translate into actual normative changes. Today we see that these changes are approaching faster than we could have expected. Primarily this is a consequence of significant determination of the main world business players namely the USA or Germany. Here it should be pointed out that 20 from among the 34 OECD member states are part of the EU, and as such the BEPS initiative stands a chance to be reflected not only in the wording of a model tax treaty (and as a consequence modification of bilateral international agreements) but also on the shape of future EU directives and consequently national law of EU member states. Anyway, a number of countries are applying some postulates ahead of the European Commission recommendations, which CFC standards in our CIT Act are a testament to. One of the most interesting but also the most dangerous changes for tax payers which will most probably be caused by BEPS, will be a change to the methodology for establishing transfer prices. Today s prevalent domination of the cost plus method will most probably give way to transaction profit methods. The OECD decided that in light of increasing complexity of the chain for creating value in large transnational corporations, it is necessary to trace the participation by its particular links in the overall undertaking income. The cost 28

6 Jedn¹ z najciekawszych, a zarazem najniebezpieczniejszych dla podatników zmian, jakie prawdopodobnie spowoduje BEPS, bêdzie zmiana metodologii kszta³towania cen transferowych. Powszechna dziœ dominacja metody koszt plus najprawdopodobniej ust¹pi miejsca metodom zysku transakcyjnego. OECD dosz³a do wniosku, e wobec coraz wiêkszej z³o onoœci ³añcucha tworzenia wartoœci w du ych koncernach transnarodowych, niezbêdne jest przeœledzenie udzia³u poszczególnych jego ogniw w ogólnym dochodzie z przedsiêwziêcia. Metodologia koszt plus w istocie zawê a analizê do pojedynczych transakcji dwustronnych bêd¹cych sk³adowymi ³añcucha wartoœci, przez co jest nieadekwatna. Przede wszystkim jednak metody zysku transakcyjnego mog¹ prowadziæ do zupe³nie innych ustaleñ cenowych ni te wynikaj¹ce z zastosowania metodologii koszt plus. W efekcie dalsze stosowanie metody koszt plus mo e w przysz³oœci okazaæ siê ryzykowne, zatem przedsiêbiorcy bêd¹ zmuszeni do zrewidowania polityki kszta³towania cen w transakcjach z podmiotami powi¹zanymi. Opisane wy ej fakty i za³o enia dotycz¹ce przysz³oœci sk³adaj¹ siê na tendencjê zgodn¹ z postawion¹ na pocz¹tku tez¹. System opodatkowania przedsiêbiorstw zaostrza siê. Powstaje wa ne pytanie, czy i w jaki sposób wp³ynie to na konkurencyjnoœæ inwestycyjn¹ Polski w regionie i poza nim. Wydaje siê, e mo na mimo wszystko zachowaæ optymizm i to z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, choæ zmian jest i bêdzie sporo, nie planuje siê jak dot¹d modyfikacji radykalnie pogarszaj¹cych warunki inwestowania np. w postaci podniesienia nominalnych stawek opodatkowania lub wprowadzenia norm szkodz¹cych dynamice rynku transakcyjnego. Zmiany, o których mowa, mog¹ i zapewne wp³yn¹ na wzrost efektywnego opodatkowania firm, tak e z sektora nieruchomoœci, ale nie powinien to byæ wzrost du y. Po drugie i byæ mo e wa niejsze w tym kontekœcie, Polska nie zrobi tego sama, poniewa modyfikacjê lokalnych re imów podatkowych zalecan¹ przez OECD czy Komisjê Europejsk¹ podejmie prawdopodobnie wiêkszoœæ pañstw cz³onkowskich UE, a tak e USA, Rosja i szereg innych licz¹cych siê uczestników globalnego rynku. Warto natomiast zadbaæ o to, aby implementacja zmian niekorzystnych dla podatników do prawa krajowego odbywa³a siê ze szczególnym uwzglêdnieniem naszego bezpoœredniego plus methodology essentially restricts analysis to single bilateral transactions which are components of the value chain making it inadequate. However, first and foremost the transaction profit methods are likely to lead to entirely different price determinations than those stemming from the application of cost plus methodology. As an effect subsequent use of the cost plus method may turn out risky in the future and as such businesses will be forced to revise the process of establishing prices for transactions with affiliates. The facts and assumptions described hereinabove pertaining to the future comprise a tendency in line with the thesis made at the start. Systems for taxing businesses are being tightened. An important question arises, as to whether and in what manner this will affects Poland s investment competitiveness in the region and beyond. It seems that despite all this optimism is justified for at least two reasons. Firstly, as there are and there will be quite a lot of changes, so far there are none in the pipeline following which the conditions for investing in Poland will deteriorate significantly, e.g. in the form of increasing the nominal tax rates or introduction of standards detrimental to the dynamics of the marketplace. Changes referred to herein, may and most certainly will bump up effective tax for businesses, also those in the real property market, but the increase should not be significant. Secondly, and this could be more important in this context, Poland will not be alone in this, as a modification of local tax regimes pursuant to OECD or European Commission recommendations will most probably be undertaken by most EU member states, as well as the USA, Russia and a number of other noteworthy global market participants. It would be worthwhile to make sure that implementing changes unfavourable for taxpayers subject to national law took place with particular consideration for our immediate competitive neighbourhood, or countries such as Germany, the Czech Republic, Slovakia and Romania. This is not a discipline where we necessarily have to play the first fiddle. otoczenia konkurencyjnego, czyli takich pañstw jak Niemcy, Czechy, S³owacja czy Rumunia. Akurat w tej dyscyplinie nie musimy byæ prymusem. 29

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 2012 Report 2012 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 2 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Ludnoœæ...

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683 The Polish commercial 2012 REAL ESTATE REVIEW Nieruchomości komercyjne w Polsce issn 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% VaT) 6-7-8-9 march 2 01 2 Cannes Palais des Festivals 4 days to attend the leading Real

Bardziej szczegółowo

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Project co-financed by the National Bank of Poland Projekt dofinansowany ze Êrodków Narodowego Banku Polskiego Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Polish Banking Sector Profitable and Growing

Bardziej szczegółowo

The maritime attendance list... IV. Polish maritime economy in 2006 Powoli ale do przodu... V

The maritime attendance list... IV. Polish maritime economy in 2006 Powoli ale do przodu... V www.naszemorze.com.pl POLAND AT SEA REPORT ON THE POLISH MARITIME ECONOMY SPECIAL SUPPLEMENT The 14th International Shipbuilding and Shipping Exhibition BALTEXPO 2007 4-6 September 2007 PUBLISHER Shipbuilding

Bardziej szczegółowo

OWN BUSINESS ENTERPRISE IN THE PROFESSIONAL PLANS OF TOURISM AND RECREATION STUDENTS Own business in professional plans of students

OWN BUSINESS ENTERPRISE IN THE PROFESSIONAL PLANS OF TOURISM AND RECREATION STUDENTS Own business in professional plans of students 58 Pol. J. Sport Tourism 2012, 19, 58-67 OWN BUSINESS ENTERPRISE IN THE PROFESSIONAL PLANS OF TOURISM AND RECREATION STUDENTS Own business in professional plans of students MA GORZATA SKIERT, KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO When Will Poland Adopt the Euro? Od kiedy euro w Polsce? Step by Step to ERM II Krok po kroku do ERM II What Will Happen to the Central Bank? Co dalej

Bardziej szczegółowo

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego.

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego. Nr 9 styczeñ 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Marcin Mierzejewski,tel. (22) 335 97 89,fax (22) 335 97 10 1 Z pr¹dem do Unii Instytucjonalni odbiorcy energii ju od lipca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND HOTEL guidebook 2013 POLSKA POLAND Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizujπcych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadajπcy obecnie 50 oddzia ów w 39 krajach œwiata.

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES 178 Pol. J. Sport Tourism 2014, 21, 178-189 MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES BEATA GIERCZAK University of Rzeszów, Chair of Tourism Economy, Department

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ.

Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 3RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT. Pewnoœæ. Krajowy Depozyt Papierów Wartoœciowych S.A. The National Depository for Securities 200 3RAPORT ANNUAL REPORT ROCZNY Pewnoœæ Confidence Spis treœci Table of contents LIST PRZEWODNICZ CEGO RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Raport. Roczny Annual. Report

Raport. Roczny Annual. Report Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange Raport Roczny Annual Report 20 04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Warsaw Stock Exchange RAPORT

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich

Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich . Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich Anassessmentofdirect andindirectliabilities ofpolishbanksad2015 Mieczysław Groszek MarekRadzikowski

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 13 July 2015 ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI Transcript of the chat with the Polish retail investors association SII On 18 February 2015 1/10 Why have you decided to be listed on the Polish

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 Pantone 188 PC Pantone 7540 EC BSJP Colors 2013 2013 raport / report listopad november Energetyka wiatrowa

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA LABORATORIÓW - WYMÓG NAUKI I RYNKU ACCREDITATION OF LABORATORIES - SCIENCE AND MARKET REQUIREMENTS

AKREDYTACJA LABORATORIÓW - WYMÓG NAUKI I RYNKU ACCREDITATION OF LABORATORIES - SCIENCE AND MARKET REQUIREMENTS Grzegorz Bartnik Andrzej Bieganowski AKREDYTACJA LABORATORIÓW - WYMÓG NAUKI I RYNKU ACCREDITATION OF LABORATORIES - SCIENCE AND MARKET REQUIREMENTS W pracy przedstawiono zagadnienia zwi¹zane z akredytacj¹

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego RAPORT KOOCOWY z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Kutno, grudzieo 2014 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H

OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H C e n t r e f o r E a s t e r n S t u d i e s Nowa Grupa Wyszehradzka w nowej Unii Europejskiej szanse i mo liwoêci rozwoju A new Visegrad Group in the new

Bardziej szczegółowo

www.kingsturge.com 1 PRZEGLĄD EKONOMICZNY ECONOMIC OUTLOOK

www.kingsturge.com 1 PRZEGLĄD EKONOMICZNY ECONOMIC OUTLOOK ECONOMIC OUTLOOK The Polish economy is in a position of relative strength compared to other economies in the EU. While negative growth is expected in 2009, the Polish economy will be less badly affected

Bardziej szczegółowo

Spis treści TABLE of contents

Spis treści TABLE of contents 2 Spis treści TABLE of contents Otoczenie makroekonomiczne / Macroeconomic environment...2 Produkt Krajowy Brutto / Gross Domestic Product...2 Inflacja / Inflation...3 Projekcja inflacji NBP / NBP inflation

Bardziej szczegółowo

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE Publisher / Wydawca: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Department of Public and Cultural Diplomacy / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo