Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY 2012

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Rada Nadzorcza Celtic Property Developments S.A. Stan na dzie: Liczba kobiet Liczba mczyzn 31 grudnia 2011 r grudnia 2012 r. 1 4 Zarzd Celtic Property Developments S.A. Stan na dzie: Liczba kobiet Liczba mczyzn 31 grudnia 2011 r grudnia 2012 r. 1 2

13

14 o o o o

15

16 Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Liczba posiadanych głosów Akcjonariat według liczby głosów Akcjonariat według liczby akcji Coöperatieve Laxey Worldwide W.A ,39% 29,39% Horseguard Trading Limited ,04% 16,04% The Value Catalyst Fund plc ,09% 13,09% QVT Fund LP ,20% 11,20% LP Value Ltd ,41% 6,41% LP Alternative Fund LP ,40% 6,40%

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Poyczki długoterminowe 1/95 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 2/124 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 3/93 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 4/113 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% Odpis na poyczk udzielon 4/113 Gaston (1 266) 5/92 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 6/150 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 7/120 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 8/126 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 9/151 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 10/165 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 11/162 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 12/132 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 13/155 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 14/119 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 15/167 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 16/88 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 18 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 19/97 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% 20/140 Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% Antigo Investments PLN M WIBOR + 1,55% Odpis na poyczk udzielon Antigo ( 490) + Blaise Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% Blaise Investments PLN M WIBOR + 1,55% Belise Investments PLN M WIBOR + 1,55% Buffy Holdings No 1 Ltd PLN M WIBOR + 0,75% Odpis na poyczk udzielon Buffy Holdings PLN ( ) Celtic Asset Management PLN M WIBOR + 1,55% Odpis na poyczk udzielon CAM (1 380) Celtic Investments Ltd EUR M LIBOR + 0,75% Challange 18 PLN M WIBOR + 1,55% EEPF PLN M WIBOR + 0,75% Odpis na poyczk udzielon EEPF (7 498) Elara Investments PLN M WIBOR + 1,55% Odpis na poyczk udzielon Elara Invest's (2 615) Gaston Investments PLN M WIBOR + 1,55% HUB Developments PLN M WIBOR + Lakia Enterprises Limited PLN M WIBOR + 1,55% Poyczki długoterminowe razem Poyczki krótkoterminowe Gaetan Investments PLN M WIBOR 1,55% Odpis na poyczk udzielon Gaetan Invest's (11 279) Mandy Investments PLN M WIBOR 1,55% Odpis na poyczk udzielon Mandy Invest's (18 477) Robin Investments PLN M WIBOR 1,55% Odpis na poyczk udzielon Robin Invest's ( 41) Poyczki krótkoterminowe razem POYCZKI UDZIELONE RAZEM Lakia Entreprises PLN M WIBOR 0,50% POYCZKI OTRZYMANE RAZEM

50

51

52

53

54

55 Akcjonariusz Funkcja Liczba akcji posiadanych na dzie publikacji raportu Warto nominalna posiadanych akcji (PLN) Jako % całkowitej liczby akcji* Jako % całkowitej liczby głosów* Andrew Morrison Shepherd Prezes Zarzdu ,16% 0,16% Aled Rhys Jones Członek Zarzdu ,16% 0,16% Elbieta Wiczkowska Członek Zarzdu ,08% 0,08% TOTAL ,40% 0,40%

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakoczony 31 grudnia 2012 roku

85 2 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Skonsolidowany portfel nieruchomoci 4 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 5 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 6 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 8 Skonsolidowany rachunek przepływów pieninych 10 Noty objaniajce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 11 1 Informacje ogólne Informacje o jednostce dominujcej Informacje o Grupie Kapitałowej 12 2 Opis waniejszych stosowanych zasad rachunkowoci Podstawa sporzdzenia Konsolidacja Zmiany w strukturze Grupy CPD Wycena pozycji wyraonych w walutach obcych Nieruchomoci inwestycyjne Rzeczowe aktywa trwałe Leasing Wartoci niematerialne z wyłczeniem wartoci firmy Warto firmy Utrata wartoci aktywów niefinansowych Aktywa finansowe Zapasy Aktywa przeznaczone do sprzeday Kapitał podstawowy Zobowizania handlowe Kredyty i poyczki Koszty finansowania Podatek dochodowy Odroczony podatek dochodowy wiadczenia pracownicze Rezerwy Ujmowanie przychodów Koszty Dywidenda Koszty finansowe z tytułu odsetek Płatnoci oparte na akcjach 27 3 Zarzdzanie ryzykiem finansowym Czynniki ryzyka finansowego Zarzdzanie kapitałem 29 4 Wane oszacowania i osdy ksigowe 29 5 Nieruchomoci inwestycyjne 32 6 Warto godziwa zabezpiecze 33 7 Warto firmy 33 8 Nalenoci handlowe oraz pozostałe nalenoci 34 9 Zapasy rodki pienine i ich ekwiwalenty Kapitał podstawowy 36

86 3 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 12 Zobowizania handlowe oraz pozostałe zobowizania Kredyty i poyczki, w tym leasing finansowy Odroczony podatek dochodowy Przychody Koszt własny sprzeday Koszty administracyjne - zwizane z nieruchomociami Pozostałe przychody Koszty administracyjne - pozostałe Przychody i koszty finansowe netto Podatek dochodowy Podstawowe operacyjne przepływy pienine Pozycje warunkowe Transakcje z jednostkami powzanymi i transkacje z pracownikami Sezonowo działalnoci Aktywa i zobowizania wchodzce w skład grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzeday Zbycie jednostek zalenych Wynik ze zbycia nieruchomoci inwestycyjnych Zdarzenia po dniu bilansowym Wynagrodzenie biegłego rewidenta Wypłata dywidendy Zysk na jedn akcj - podstawowy i rozwodniony Segmenty sprawozdawcze 52

87 4 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Skonsolidowany portfel nieruchomoci NIERUCHOMOCI INWESTYCYJNE (Nota 6) Na dzie 31 grudnia 2012 Nieruchomo Spółka Warto godziwa Solar (Viterra) Lakia Investments Jana Kazimierza Mandy Investments Ursus Blaise Gaston Investments Ursus Challange Eighteen Ursus 1/95 Gaston Investments Ursus 2/124 Gaston investments Ursus 3/93 Gaston investments Ursus 5/92 Gaston Investments Ursus 6/150 Gaston Investments Ursus 7/120 Gaston Investments Ursus 8/126 Gaston Investments Ursus 9/151 Gaston Investments Ursus 10/165 Gaston Investments Ursus 11/162 Gaston Investments Ursus 12/132 Gaston Investments Ursus 13/155 Gaston Investments Ursus 15/167 Gaston Investments Ursus 16/88 Gaston Investments Ursus 18 Gaston Investments Ursus 19/97 Gaston Investments Ursus 20/140 Gaston Investments Wolbórz HUB Developments IRIS Belise Investments Skapitalizowane płatnoci z tytułu wieczystego uytkowania gruntów NIERUCHOMOCI INWESTYCYJNE KLASYFIKOWANE W POZYCJI AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAY Warto godziwa na dzie Aquarius Robin Investments ZAPASY (Nota 9) Na dzie 31 grudnia 2012 Nieruchomo Spółka Warto bilansowa Warto godziwa Magdalenka (Lesznowola) Gaetan Investments Kamienica w Łodzi Antigo Investments Koszykowa Elara Investments Jaktorów Antigo Investments Czosnów Antigo Investments Nowa Piasecznica Antigo Investments Alsonemedi Celtic Trade Park Łczna warto godziwa nieruchomoci

88 5 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 12 miesicy zakoczone 12 miesicy zakoczone Nota 31 grudnia grudnia 2011 Przychody ze sprzeday Koszt własny sprzeday 16 (9 916) (29 721) W tym: koszt sprzedanych zapasów zmiana stanu odpisów aktualizujcych warto zapasów 9 ( 555) (24 071) (3 716) 860 koszt wykonanych usług (5 645) (6 510) ZYSK NA SPRZEDAY Koszty administracyjne - zwizane z nieruchomociami 17 (20 728) (30 716) Koszty administracyjne - pozostałe 19 (21 465) (15 727) Koszty sprzeday i koszty marketingowe (1 387) (1 999) Strata ze zbycia nieruchomoci inwestycyjnej 28 (46 319) 0 Pozostałe przychody Wynik z wyceny nieruchomoci inwestycyjnych 5 (55 709) ( ) Wynik ze sprzeday jednostek zalenych 27 (10 224) 0 Utrata wartoci wartoci firmy 7 (22 171) (32 257) STRATA OPERACYJNA ( ) ( ) Przychody finansowe Koszty finansowe 20 (5 691) (8 964) STRATA PRZED OPODATKOWANIEM ( ) ( ) Podatek dochodowy STRATA NETTO ROKU OBROTOWEGO ( ) ( ) POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY Rónice z przeliczenia jednostek zagranicznych (1 239) CAŁKOWITE DOCHODY ROKU OBROTOWEGO ( ) ( ) Strata przypadajcy na akcjonariuszy Spółki ( ) ( ) Całkowite dochody netto za rok obrotowy przypadajce na akcjonariuszy Spółki ( ) ( ) PODSTAWOWA I ROZWODNIONA STRATA NA 1 AKCJ W PLN 32 (4,8) (8,4) Andrew Morrison Shepherd Prezes Zarzdu Aled Rhys Jones Członek Zarzdu Andrew Pegge 0 Elbieta Donata Wiczkowska Członek Zarzdu Członek Zarzdu Noty na stronach od 11 do 52 stanowi integraln cz niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

89 6 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Aktywa trwałe Nieruchomoci inwestycyjne Rzeczowe aktywa trwałe Wartoci niematerialne, z wyłczeniem wartoci firmy Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach nieobjtych konsolidacj Warto firmy Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Nalenoci długoterminowe Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci handlowe oraz pozostałe nalenoci Nalenoci z tytułu podatku dochodowego rodki pienine i ich ekwiwalenty Na dzie Nota 31 grudnia grudnia Aktywa trwałe /grupa zbycia przeznaczona do sprzeday Aktywa obrotowe Aktywa razem Noty na stronach od 11 do 52 stanowi integraln cz niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

90 7 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - cd Na dzie Nota 31 grudnia grudnia 2011 KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadajcy na akcjonariuszy jednostki dominujcej Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Kapitały z przeliczenia jednostek zagranicznych Skumulowane zyski/straty Kapitał własny razem ZOBOWIZANIA Zobowizania długoterminowe Zobowizania handlowe oraz pozostałe zobowizania Kredyty i poyczki, w tym leasing finansowy Zobowizania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowizania krótkoterminowe Zobowizania handlowe oraz pozostałe zobowizania Zobowizania z tytułu podatku dochodowego Kredyty i poyczki, w tym leasing finansowy Zobowizania przeznaczone do sprzeday Zobowizania krótkoterminowe w tym przeznaczone do sprzeday (3 933) (2 694) Zobowizania razem Pasywa razem Andrew Morrison Shepherd Prezes Zarzdu Aled Rhys Jones Członek Zarzdu Andrew Pegge 0 Elbieta Donata Wiczkowska Członek Zarzdu Członek Zarzdu Noty na stronach od 11 do 52 stanowi integraln cz niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

91 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Stan na 1 stycznia 2011 Nota Kapitał podstawowy CPD SA Kapitał z przeliczenia jednostek zagranicznych Kapitał zapasowy Skumulowane zyski (straty) Kapitał rezerwowy Niepodzielone zyski (straty) Razem ( 8 946) Podział zysku za 2010 rok ( ) - Odpłatne umorzenie akcji ( 76) Uchwalenie emisji warrantów subskrypcyjnych Wypłata zaliczki na poczet dywidendy ( 3 407) ( 3 407) ( 76) ( ) ( 2 251) Rónice z przeliczenia jednostek zagranicznych Zysk za rok obrotowy ( ) ( ) Całkowite dochody za rok obrotowy ( ) ( ) Stan na 31 grudnia (2 694) Noty na stronach od 11 do 52 stanowi integraln cz niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 8

92 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym - cd Skumulowane zyski (straty) Kapitał podstawowy CPD SA Kapitał z przeliczenia jednostek zagranicznych Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Niepodzielone zyski (straty) Razem Stan na 1 stycznia ( 2 694) Pokrycie straty za 2011 rok - - (1161) ( ) Podwyszenie kapitału Koszty poniesione w zwizku z emisj nowych akcji ( 9) - ( 9) Konwersja zobowiza wobec Doradców Zarzdu na kapitał Wynagrodzenie Zarzdu w warrantach (1161) ( ) Rónice z przeliczenia jednostek zagranicznych - ( 1 239) ( 1 239) Strata za rok obrotowy ( ) ( ) Całkowite dochody za rok obrotowy - ( 1 239) - - ( ) ( ) Stan na 31 grudnia ( 3 933) Grupa nie posiada akcjonariuszy mniejszociowych. Wszystkie kapitały przypadaj w pełnej wysokoci na akcjonariuszy jednostki dominujcej. Andrew Morrison Shepherd Aled Rhys Jones Prezes Zarzdu Członek Zarzdu Andrew Pegge 0 Elbieta Donata Wiczkowska Członek Zarzdu Członek Zarzdu Noty na stronach od 11 do 52 stanowi integraln cz niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 9

93 10 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Skonsolidowany rachunek przepływów pieninych 12 miesicy zakoczone 12 miesicy zakoczone Nota 31 grudnia grudnia 2011 Podstawowe przepływy pienine z działalnoci operacyjnej Przepływy pienine z działalnoci operacyjnej 22 (63 278) (16 074) Odsetki zapłacone (2 130) (2 437) Podatek dochodowy zapłacony ( 256) 858 Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (65 664) (17 653) Przepływy pienine z działalnoci inwestycyjnej Nakłady zwikszajce warto nieruchomoci inwestycyjnych (2 688) (5 684) Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 132 ( 192) Wpływy ze sprzeday jednostek zalenych Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach zalenych (3 944) 0 Wpływy ze sprzeday nieruchomoci inwestycyjnej Otrzymane dywidendy Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (5 876) Przepływy pienine z działalnoci finansowej Emisja akcji 24 0 Otrzymane kredyty i poyczki Spłata kredytów i poyczek (14 993) (3 313) Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki 0 (3 407) Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej Zmiana netto stanu rodków pieninych i ich ekwiwalentów (21 057) Stan rodków pieninych i ich ekwiwalentów na pocztek roku Stan rodków pieninych i ich ekwiwalentów na koniec roku Andrew Morrison Shepherd Prezes Zarzdu Aled Rhys Jones Członek Zarzdu Andrew Pegge Członek Zarzdu Elbieta Donata Wiczkowska Członek Zarzdu Noty na stronach od 11 do 52 stanowi integraln cz niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

94 11 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Noty objaniajce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1 Informacje ogólne 1.1 Informacje o jednostce dominujacej Dane o obecnej jednostce dominujcej Spółka Celtic Property Developments S.A. (dalej "Spółka", "CPD") z siedzib w Warszawie (02-677), ul. Cybernetyki 7B, została powołana statutem z dnia 23 lutego 2007 r. (pod nazw Celtic Development Corporation S.A., nastpnie 22 lutego 2008 r. Spółka zmieniła nazw na POEN S.A.) i została zarejestrowana w rejestrze przedsibiorców Krajowego Rejestru Sdowego, prowadzonym przez Sd Rejonowy dla Krakowa - ródmiecia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego w dniu 23 marca 2007 r. pod numerem KRS Akcje Spółki notowane s na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie. W dniu 2 wrzenia 2010 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjło uchwał o zmianie nazwy spółki Poen S.A. na Celtic Property Developments S.A. Przedmiotem działalnoci Spółki (zgodnie ze statutem Spółki) jest działalno holdingów finansowych, działalno zwizana z obsług rynku nieruchomoci, działalno firm centralnych (head offices). 23 sierpnia 2010 r. w Krajowym Rejestrze Sdowym zostało zarejestrowane połczenie transgraniczne dotychczasowej jednostki dominujcej w Grupie, tj. Celtic Property Developments Plc (Spółka Przejmowana) i Poen S.A. (Spółka Przejmujca) poprzez przeniesienie całego majtku Spółki Przejmowanej na Spółk Przejmujc, w zamian za nowo utworzone akcje Spółki Przejmujcej o wartoci tys. PLN. Proces połczenia odbywał si na podstawie Planu Połczenia, który zakładał przejcie spółki Celtic Property Developments Plc przez spółk Poen S.A. bdc spółk w 100% zalen od Celtic Property Developments Plc. W wyniku połczenia: (i) dotychczasowi wspólnicy Celtic Property Developments Plc stali si 100% akcjonariuszami Poen S.A., a ponadto (ii) Poen S.A. nabył w drodze sukcesji generalnej - w celu umorzenia, akcje własne od Celtic Property Developments Plc o wartoci 500 tys. PLN. Parytet wymiany akcji Celtic Property Developments Plc na akcje Poen S.A., został przyjty na poziomie, który nie spowodował zmian w strukturze własnociowej Poen S.A. Akcjonariusze Celtic Property Developments Plc stali si, po umorzeniu akcji własnych, akcjonariuszami Poen S.A. posiadajcymi taki sam udział w kapitale zakładowym Poen S.A. oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Poen S.A., jaki posiadali w Celtic Property Developments Plc do dnia połczenia. W rezultacie z dniem 23 sierpnia 2010 r. spółka Celtic Property Developments Plc przestała istnie, a Poen S.A. stał si jednostk dominujc Grupy. Dane o spółce bdcej jednostk dominujc przed dat połaczenia Spółka Celtic Property Developments Plc ( CPD Plc, Spółka ) została utworzona 20 grudnia 1990 r. w Jersey jako The East Europe Development Fund Limited. W dniu 24 padziernika 2006 r. siedziba Spółki została przeniesiona na Brytyjskie Wyspy Dziewicze, a w dniu 1 listopada 2007 r. nazwa Spółki została zmieniona na Celtic Property Developments S.A. W lutym 2010 r. siedziba Spółki została przeniesiona na Cypr pod nazw Celtic Property Developments Plc. Adres Spółki do 22 lutego 2010 r. to Craigmuir Chambers, PO Box 71, Roadtown, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze. W okresie 23 luty 2010 r sierpie 2010 r. adres Spółki był nastpujcy: 1 Naousis, 1 Karapatakis Building PC 6018, Larnaka, Cypr. 14 grudnia 2010 roku został zatwierdzony przez KNF prospekt emisyjny Spółki Celtic Property Developments S.A. z siedzib w Warszawie. W dniu 17 grudnia 2010 roku Zarzd KDPW przyznał Spółce status uczestnika KDPW w typie EMITENT, zarejestrował akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartoci nominalnej 0,10 zł kada i oznaczył je kodem PLCELPD00013, trzy dni póniej akcje zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku równoległym. Akcje zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie i w dniu 23 grudnia 2010 r. wprowadzone do obrotu w systemie notowa cigłych. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres koczcy si 31 grudnia 2012 r. wykazuje strat netto w kwocie 163 mln PLN (na 31 grudnia 2011 r. - strata netto w kwocie 286 mln PLN). Na strat netto najwikszy wpływ miał spadek wyceny wartoci godziwej nieruchomoci inwestycyjnych w kwocie 56 mln PLN, oraz strata ze zbycia nieruchomoci inwestycyjnych w kwocie w kwocie 46 mln PLN. Na dzie sporzdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład organów zarzdzajcych i nadzorujcych jednostki dominujacej jest nastpujcy:

95 12 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Noty objaniajce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarzd: Andrew Morrison Shepherd Aled Rhys Jones Andrew Pegge Elbieta Donata Wiczkowska Rada Nadzorcza: Marzena Bielecka Wiesław Ole Mirosław Gronicki Colin Kingsnorth Wiesław Rozłucki Prezes Zarzdu Członek Zarzdu Członek Zarzdu (powołany dnia 10 stycznia 2013 r., w miejsce Christophera Bruce'a, który 13 lipca 2012 r. złoył rezygnacj Członek Zarzdu Przewodniczca Wiceprzewodniczcy Członek Rady Sekretarz Członek Rady Na dzie 31 grudnia 2012 r. akcjonariuszami Spółki byli*: Podmiot Siedziba Ilo akcji % posiadanego kapitału % posiadanych praw głosu Coopertaive Laxey Worldwide W.A., Holandia ,4% 29,4% Horseguard Trading Ltd Cypr ,0% 16,0% The Value Catalyst Fund plc Wyspy Kajmaskie ,1% 13,1% QVT Fund LP LP Value Ltd Wyspy Kajmaskie, USA Brytyjskie Wyspy Dziewicze ,2% 11,2% ,4% 6,4% LP Alternative Fund LP USA ,4% 6,4% Udziałowcy posiadajcy poniej 5% akcji ,5% 17,5% % 100% * Powysza struktura akcjonariatu została sporzdzona w oparciu o dane własne na dzie 31 grudnia 2012 r Informacje o Grupie Kapitałowej Na dzie bilansowy w skład grupy kapitałowej CPD wchodz CPD S.A. jako podmiot dominujcy oraz 38 spółek zalenych. Dodatkowe informacje na temat jednostek podporzdkowanych objtych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostały zamieszczone w Nocie 2.2. Czas trwania działalnoci poszczególnych jednostek wchodzcych w skład Grupy nie jest ograniczony. Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporzdkowanych sporzdzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe jednostki dominujcej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowoci. Rokiem obrotowym CPD oraz spółek wchodzcych w skład Grupy jest rok kalendarzowy. Podstawowa działalno Grupy CPD obejmuje: - prowadzenie projektów deweloperskich w segmencie biurowym i mieszkaniowym, - nabywanie gruntów i wznoszenie na nich budynków o przeznaczeniu mieszkaniowym lub biurowym oraz kupowanie istniejcych nieruchomoci o potencjalnej dodatkowej wartoci do wykreowania, która moe zosta uwolniona poprzez zmian przeznaczenia nieruchomoci lub poprzez podniesienie jej standardu i optymalizacj powierzchni, - wynajem budynków biurowych i magazynowych na własny rachunek, - zarzdzanie portfelami nieruchomoci komercyjnych. 2 Opis waniejszych stosowanych zasad rachunkowoci Najwaniejsze zasady rachunkowoci zastosowane przy sporzdzaniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawione zostały poniej. Zasady te stosowane były we wszystkich prezentowanych latach w sposób cigły, o ile nie podano inaczej.

96 13 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Noty objaniajce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2.1 Podstawa sporzdzenia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe CPD S.A. sporzdzone na dzie 31 grudnia 2012 r. obejmuje okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., za dane porównawcze - okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Celtic Property Developments S.A. sporzdzone zostało zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej ("MSSF") zatwierdzonymi przez Uni Europejsk. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone według zasady kosztu historycznego, za wyjtkiem aktualizacji wyceny nieruchomoci inwestycyjnych do poziomu wartoci godziwej. Skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały sporzdzone przy załoeniu kontynuacji działalnoci w dajcej si przewidzie przyszłoci. Na dzie sporzdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istniej okolicznoci wskazujce na zagroenie kontynuacji działalnoci gospodarczej przez Grup. W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zastosowano po raz pierwszy nastpujce nowe i zmienione standardy i interpretacje, które weszły w ycie od 1 stycznia 2012 r.: MSSF 7 Przekazanie aktywów finansowych Zmiany do MSSF 7 Przekazanie aktywów finansowych zostały opublikowane przez Rad Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci w padzierniku 2010 r. i obowizuj dla okresów rocznych rozpoczynajcych si 1 lipca 2011 r. lub po tej dacie. Zmiany wymagaj ujawniania dodatkowych informacji o ryzyku wynikajcym z przekazania aktywów finansowych. Zawieraj wymóg ujawnienia, według klas aktywów, charakteru, wartoci bilansowej oraz opisu ryzyka i korzyci dotyczcych aktywów finansowych przekazanych innemu podmiotowi, ale pozostajcych nadal w bilansie jednostki. Wymagane jest równie ujawnienie informacji umoliwiajcych uytkownikowi poznanie kwoty ewentualnego powizanego zobowizania oraz relacji pomidzy danym składnikiem aktywów finansowych a odnonym zobowizaniem. W przypadku, gdy aktywa finansowe zostały usunite z bilansu, ale jednostka nadal jest naraona na pewne ryzyko i moe uzyska pewne korzyci zwizane z przekazanym składnikiem aktywów, wymagane jest dodatkowo ujawnienie informacji umoliwiajcych zrozumienie skutków takiego ryzyka. Powysze nowe i nowe i zmienione standardy i interpretacje, które weszły wycie od 1 stycznia 2012 r. nie miały wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe. W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa CPD nie zdecydowała o wczeniejszym zastosowaniu nastpujcych opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich dat wejcia w ycie: MSSF 9 Instrumenty finansowe MSSF 9 opublikowany przez Rad Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci 12 listopada 2009 r. zastpuje te czci MSR 39, które dotycz klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych. W padzierniku 2010 r. MSSF 9 został uzupełniony o problematyk klasyfikacji i wyceny zobowiza finansowych. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w grudniu 2011 r. nowy standard obowizuje dla okresów rocznych rozpoczynajcych si 1 stycznia 2015 r. lub po tej dacie. Standard wprowadza jeden model przewidujcy tylko dwie kategorie klasyfikacji aktywów finansowych: wyceniane w wartoci godziwej i wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Klasyfikacja jest dokonywana na moment pocztkowego ujcia i uzaleniona jest od przyjtego przez jednostk modelu zarzdzania instrumentami finansowymi oraz charakterystyki umownych przepływów pieninych z tych instrumentów. Wikszo wymogów MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiza finansowych została przeniesiona do MSSF 9 w niezmienionym kształcie. Kluczow zmian jest nałoony na jednostki wymóg prezentowania w innych całkowitych dochodach skutków zmian własnego ryzyka kredytowego z tytułu zobowiza finansowych wyznaczonych do wyceny w wartoci godziwej przez wynik finansowy. Grupa zastosuje MSSF 9 od 1 stycznia 2015 r. Na dzie sporzdzenia niniejszego sprawozdania finansowego, MSSF 9 nie został jeszcze zatwierdzony przez Uni Europejsk.

97 14 Celtic Property Developments S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Wszystkie kwoty wyraone s w tys. PLN, o ile nie podano inaczej) Noty objaniajce do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2.1 Podstawa sporzdzenia - c.d. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe MSSF 10 został opublikowany przez Rad Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci w maju 2011 r. i obowizuje dla okresów rocznych rozpoczynajcych si 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie (w Unii Europejskiej obowizkowe zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.). Nowy standard zastpuje wytyczne w sprawie kontroli i konsolidacji zawarte w MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe oraz w interpretacji SKI-12 Konsolidacja jednostki specjalnego przeznaczenia. MSSF 10 zmienia definicj kontroli w taki sposób, by dla wszystkich jednostek obowizywały te same kryteria okrelania kontroli. Zmienionej definicji towarzysz obszerne wytyczne dotyczce zastosowania. Grupa zastosuje MSSF 10 od 1 stycznia 2014 r. MSSF 11 Wspólne porozumienia" MSSF 11 został opublikowany przez Rad Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci w maju 2011 r. i obowizuje dla okresów rocznych rozpoczynajcych si 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie (w Unii Europejskiej obowizkowe zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.). Nowy standard zastpuje MSR 31 Udziały we wspólnych przedsiwziciach oraz interpretacj SKI-13 Wspólnie kontrolowane jednostki niepieniny wkład wspólników. Zmiany w definicjach ograniczyły liczb rodzajów wspólnych porozumie umownych do dwóch: wspólne operacje i wspólne przedsiwzicia. Jednoczenie wyeliminowano dotychczasow moliwo wyboru konsolidacji proporcjonalnej. Wszyscy uczestnicy wspólnych przedsiwzi maj obecnie obowizek ich ujmowania metod praw własnoci. Grupa zastosuje MSSF 11 od 1 stycznia 2014 r. MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat zaangaowania w innych jednostkach MSSF 12 został opublikowany przez Rad Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci w maju 2011 r. i obowizuje dla okresów rocznych rozpoczynajcych si 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie (w Unii Europejskiej obowizkowe zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.). Nowy standard dotyczy jednostek posiadajcych udziały w jednostce zalenej, wspólnym przedsiwziciu, jednostce stowarzyszonej lub w niekonsolidowanej jednostce zarzdzanej umow. Standard zastpuje wymogi w zakresie ujawniania informacji zawartych obecnie w MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe, MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz MSR 31 Udziały we wspólnych przedsiwziciach. MSSF 12 wymaga, by jednostki ujawniały informacje, które pomog uytkownikom sprawozda finansowych oceni charakter, ryzyko i skutki finansowe inwestycji w jednostkach zalenych, stowarzyszonych, wspólnych przedsiwziciach i niekonsolidowanych jednostkach zarzdzanych umow. W tym celu nowy standard nakłada wymóg ujawniania informacji dotyczcych wielu obszarów, w tym znaczcych osdów i załoe przyjmowanych przy ustalaniu, czy jednostka kontroluje, współkontroluje czy posiada znaczcy wpływ na inne jednostki; obszernych informacji o znaczeniu udziałów niekontrolujcych w działalnoci i przepływach pieninych grupy; sumarycznych informacji finansowych o spółkach zalenych ze znaczcymi udziałami niekontrolujcymi, a take szczegółowych informacji o udziałach w niekonsolidowanych jednostkach zarzdzanych umow. Grupa zastosuje MSSF 12 od 1 stycznia 2014 r. MSSF 13 Wycena w wartoci godziwej MSSF 13 został opublikowany przez Rad Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci w maju 2011 r. i obowizuje dla okresów rocznych rozpoczynajcych si 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie. Nowy standard ma na celu popraw spójnoci i zmniejszenie złoonoci poprzez sformułowanie precyzyjnej definicji wartoci godziwej oraz skupienie w jednym standardzie wymogów dotyczcych wyceny w wartoci godziwej i ujawniania odnonych informacji. Grupa zastosuje MSSF 13 od 1 stycznia 2013 r.

CPD S.A. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R.

CPD S.A. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. RAPORT KWARTALNY ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI... 3 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ CPD...

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa SFINKS

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 5 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Zawierający:

Raport roczny. Zawierający: Raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport z badania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za 2014 rok RAPORT ROCZNY 2 0 1 4

Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za 2014 rok RAPORT ROCZNY 2 0 1 4 Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za 2014 rok RAPORT ROCZNY 2 0 1 4 RAPORT ROCZNY 2 0 1 4 Spis treści List do Akcjonariuszy /3 Opinia i raport Biegłego Rewidenta /7 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk, ma siedzib w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2013 r., 2012 r. i 2011 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2013 r., 2012 r. i 2011 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2013 r., 2012 r. i 2011 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A. wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile nie stwierdzono inaczej Niniejsze skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES 18 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przekazujemy Państwu Raport roczny Cube.ITG S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A. wszystkie kwoty w, o ile nie stwierdzono inaczej Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11

GRUPA KAPITAŁOWA PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11 GRUPA KAPITAŁOWA PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11 PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. RAPORT ROCZNY 2 0 1 3

Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. RAPORT ROCZNY 2 0 1 3 Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. RAPORT ROCZNY 2 0 1 3 RAPORT ROCZNY 2 0 1 3 Spis treści List do Akcjonariuszy /3 Opinia i Raport Biegłego Rewidenta /7 Sprawozdanie finansowe P.R.E.S.C.O.

Bardziej szczegółowo

Spółka dominująca Elemental Holding S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony.

Spółka dominująca Elemental Holding S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding S.A. Na dzień 31.12.2013 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki dominującej z prawnego punktu widzenia: Nazwa: Forma prawna: Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo