Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu"

Transkrypt

1 Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1

2 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe) (qualification awarded) Warunki przyjęć (admission requirements) Studia inżynierskie na kierunku Logistyka trwają siedem semestrów i kończą się egzaminem dyplomowym. Stopień inżyniera otrzymywany przez absolwenta jest certyfikatem potwierdzającym konkretną przydatność zawodową oraz tytułem zaświadczającym o nabyciu określonych umiejętności. Program studiów obejmuje 2400 godzin, a w każdym kolejnym semestrze student może uzyskać 30 punktów ECTS, co w całym cyklu kształcenia daje 210 punktów ECTS. Programy studiów są tak skonstruowane, by dać absolwentom tego kierunku możliwości kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia. Program studiów zawiera 38 przedmiotów oraz praktykę zawodową, w tym: 6 przedmiotów kształcenia ogólnego, 13 przedmiotów podstawowych, 14 przedmiotów kierunkowych i 5 przedmiotów wybranych przez Studenta (z 15 możliwych). By uzyskać dyplom inżyniera student w trakcie studiów na kierunku Logistyka musi uzyskać ostatecznie 210 punktów ECTS, zaliczyć 4 - tygodniową praktykę (po semestrze 4), samodzielnie przygotować pracę dyplomową (inżynierską) oraz pozytywnie zdać egzamin dyplomowy. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny, egzamin dojrzałości lub egzamin przeprowadzony w ramach programu Matury Międzynarodowej. Na Kierunku Logistyka jest to język obcy oraz przedmiot z którego kandydat otrzymał najkorzystniejszy wynik. 1. Kandydaci ze starą maturą: Kandydaci legitymujący się tzw. starą maturą otrzymują punkty rekrutacyjne według następującej zasady: Oceny Punkty rekrutacyjne Kandydaci z nową maturą Kandydaci legitymujący się tzw. nową maturą otrzymują punkty rekrutacyjne według następującej zasady: Za zdany egzamin maturalny na poziomie podstawowym kandydat otrzymuje punkty według zasady: 1% = 0,5 pkt. rekrutacyjny. Za zdany egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym kandydat otrzymuje punkty według zasady: 1% = 1 pkt. rekrutacyjny. Na studia stacjonarne i niestacjonarne przyjęci zostaną kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów w ramach ustalonego limitu miejsc. Osobom, które nie zostaną przyjęte na studia stacjonarne komisja może zaproponować podjęcie studiów w trybie niestacjonarnym. II.A.3 Cele programów studiów dotyczące kształcenia i przygotowania zawodowego (educational and professional goals) Studia pierwszego stopnia - inżynierskie, o profilu ogólnoakademickim na kierunku Logistyka uznaje się za kierunek znajdujący się w obszarach nauk technicznych i społecznych. Kierunek ten przygotowuje studentów do rozwiązywania typowych zadań inżynierskich, związanych z podejmowaniem decyzji logistycznych. Studenci w procesie edukacyjnym przygotowywani są również do pozatechnicznej działalności inżynierskiej, która obejmuje m.in.: uwarunkowania ekonomiczne, 2

3 bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników (klientów, pracowników), kwestie związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem gospodarczym, uwarunkowania prawne (w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej) oraz aspekty postępowania etycznego. Treści kształcenia kierunku Logistyka obejmują zagadnienia związane z wszelkimi procesami zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym oraz metodami i narzędziami procesu zarządzania logistycznego. Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, w tym szczególnie: ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu oaz towaroznawstwie. Powinien umieć rozwiązywać typowe problemy logistyczne, wykorzystując poznane metody i techniki inżynierskie, w zakresie projektowania systemów i procesów logistycznych. Zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji - wyznaczającymi to, co student powinien wiedzieć, umieć lub/i potrafi zrobić po ukończeniu cyklu kształcenia, mamy na uwadze trzy poziomy: wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne - Zakładane efekty kształcenia/uczenia się możemy przedstawić następująco: Wiedza: rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne i pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, ma wiedzę w zakresie matematyki, fizyki, statystyki oraz badań operacyjnych niezbędną do formułowania i rozwiązywania typowych zadań związanych z działalnością logistyczną (zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją), zna podstawowe techniki informacyjno-komunikacyjne do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie logistyki, zna metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne wykorzystywane w procesach formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, objaśnia podstawy dotyczące zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej, rozumie istotę i znaczenie transferu technologii, zna zasady bezpieczeństwa związane z pracą w przedsiębiorstwie produkcyjnym Umiejętności: interpretuje informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, komunikuje się, przy użyciu różnych technik, w środowisku zawodowym logistyków, także w języku angielskim, wykorzystuje techniki informacyjno komunikacyjne do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie logistyki, planuje i przeprowadza eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe dotyczące procesów i systemów logistycznych, wykorzystuje metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne w procesach formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, projektuje typowe zadania inżynierskie, typowe dla logistyki, projektuje proste systemy i procesy logistyczne, Kompetencje społeczne: jest kreatywny i ma świadomość ustawicznego kształcenia zawodowego, postępuje zgodnie z poszanowaniem zasad etyki zawodowej, sprawnie pracuje zarówno indywidualnie jak i w zespole, ma świadomość konsekwencji podejmowanych decyzji w obszarze działalności inżynierskiej. Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy: w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w charakterze kierownika działu logistyki zajmującego się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów oraz logistyczną obsługą klientów; jako specjalisty do spraw transportu, logistyki; w firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów w 3

4 II.A.4 Warunki przyjęcia na dalsze studia (access to further studies) kraju i za granicą; w hurtowniach i różnego typu przedsiębiorstwach handlowych jako koordynatorzy przepływu towarów od producenta na rynek; w dużych sieciach handlowych jako kierownicy działów logistyki, zarządzający zamówieniami, transportem, magazynowaniem, zapasami i opakowaniami; w magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych, jako zarządzający tymi podmiotami gospodarczymi; w firmach turystycznych, organizacjach non profit, szpitalach, jako menedżerowie odpowiedzialni za zaopatrzenie, przepływy surowców, materiałów, informacji, wyrobów gotowych itp.; w organizacjach samorządowych różnego szczebla, jako zarządzający logistyką w mieście, zajmujący się ustalaniem tras komunikacji publicznej, zaopatrzeniem i obsługą logistyczną miasta oraz systemami szybkiego reagowania na potrzeby mieszkańców; w firmach konsultingowych jako projektanci systemów logistycznych i systemów informacji logistycznej oraz projektanci infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwach, miastach, gminach, jako koordynatorzy działań logistycznych w łańcuchach dostaw towarów, analitycy kosztów logistyki; jako przedsiębiorcy prowadzący własne firmy usługowe, logistyczne, hurtownie, sklepy itp. Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Logistyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu daje absolwentom możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia przede wszystkim na kierunku Logistyka, ale również na kierunkach pokrewnych, po spełnieniu określonych warunków wskazanych przez jednostkę prowadzącą. II.A.5 II.A.6 II.A.7 Struktura programu wraz z liczbą punktów (course structure diagram with credits) Egzamin końcowy (final examination, if any) Zasady oceniania i egzaminowania (examination and assessment regulations) Załącznik 1 Egzamin dyplomowy podstawą dopuszczenia do egzaminu jest złożenie pracy dyplomowej (inżynierskiej) w określonym terminie w Sekretariacie Instytutu Przyrodniczo-Technicznego z akceptacją Promotora. Wymagana jest również pozytywna ocena Recenzenta. Egzamin dyplomowy ma formę ustną i obejmuje materiał studiów (3 pytania z zakresu przedmiotów kierunkowych) oraz tematykę pracy. wg Katalogu ECTS II.A.8 Instytutowy koordynator ECTS dr inż. Andrzej Węgrzyn 4

5 Karta przedmiotu II.B.1 Nazwa przedmiotu Język angielski II.B.2 Kod przedmiot 09.0-L-JA.1 II.B.3 Typ przedmiotu obowiązkowy II.B.4 Poziom przedmiotu Przedmiot kształcenia ogólnego II.B.5 Rok studiów, semestr Rok I - II, semestr 2, 3, 4, 5 II.B.6 Liczba punktów ECTS 5 II.B.7 Formy zajęć (metody dydaktyczne i liczba godzin) II.B.8 Język wykładowy angielski II.B.9 Imię i nazwisko prowadzącego (tytuł/stopień naukowy) Ćwiczenia 120 godzin; 2 godziny tygodniowo/ 60 tygodni Ćwiczenia 60 godzin, studia niestacjonarne Formy zajęć: konwersacje, testy, ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania, pisania, rozumienia ze słuchu oraz wypowiadania się. mgr Dorota Plichta-Sabała, mgr Magdalena Widerowska, mgr Dominik Grąz, mgr Magdalena Kubiak II.B.10 Wymagania wstępne Umiejętność posługiwania się językiem na poziomie A2/B1 II.B.11 II.B.12 II.B.13 II.B.14 Cele kształcenia Zakładane efekty kształcenia/uczenia się Treści kształcenia Metody oceny Opanowanie sprawności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) oraz formułowanie własnych, złożonych wypowiedzi na różne tematy. Wdrażanie studentów do samodzielnego korzystania z literatury fachowej oraz wydawnictw anglojęzycznych. Wiedza: zna podstawowe struktury gramatyczno-leksykalne, rozumie podstawowe słownictwo z dziedziny logistyki. Umiejętności: pisze i czyta ze zrozumieniem, tłumaczy z j. angielskiego na j. polski i odwrotnie teksty o zróżnicowanym rejestrze językowym, posługuje się językiem na poziomie B2, posługuje się słownictwem z zakresu zarządzania logistycznego. Kompetencje społeczne: jest świadomy istnienia różnorodnych typów akcentów w j. angielskim, charakteryzuje się wrażliwością na różnice kulturowe i chętnie dąży do porozumiewania się. Prezentacja siebie: upodobania, osiągnięcia, plany na przyszłość. Wyrażanie przypuszczeń, prawdopodobieństwa zaistnienia wydarzeń, interpretowanie faktów. Prezentowanie wydarzeń przy użyciu różnych stylów: narracji, raportów, wywiadów, opowiadania. Zachowanie w sytuacjach dnia codziennego, zwroty i wyrażenia formalne i nieformalne. Wyrażanie własnych opinii, podawanie argumentów, budowanie zdań złożonych. Słuchanie ze zrozumieniem. Poznawanie słownictwa związanego z szeroko rozumianą logistyką (zaopatrzeniem, transportem, produkcją, dystrybucją, magazynowaniem itp.) Zaliczenie ćwiczeń: zaangażowanie Studenta na zajęciach, uczestnictwo w dyskusjach, przygotowanie się do zajęć, zaliczenie zajęć z konwersacji oraz testu obejmującego gramatykę języka obcego. Egzamin końcowy w formie ustnej i pisemnej w 5-tym semestrze. 5

6 II.B.15 II.B.16 Spis zalecanych lektur i innych materiałów Nakład pracy studenta Literatura obowiązkowa: Language to Go Intermediate, 2010, Cunningham & Mohamed, Longman, Language Leader, Intermediate, 2010, Lebeau & Rees, Longman, A. Matulewska, M. Matulewski, 2010, My Logistics. Język angielski dla logistyków, Poznań. Literatura uzupełniająca: English in Logistics, 2008, Consulting i Logistyka, Sp. z o. o., Oficyna Wydawnicza NDiO, Naunton J., Head for bussiness, 2003 Oxford University Press. Kalkulacja nakładu pracy studenta w jednym semestrze: godziny kontaktowe 30 h przygotowanie się do szczepień 10 h opracowanie zadań ustnych 20 h czytanie wskazanej literatury 10 h przygotowanie zadań domowych 20 h przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 5 ŁĄCZNIE: 95 h w semestrze Aktualnie przyznana liczba punktów ECTS: 5 pkt. za cztery semestry Według kalkulacji wykładowcy: 3 pkt. za semestr 6

7 Karta przedmiotu II.B.1 Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne II.B.2 Kod przedmiot 16.1-L-WF.2 II.B.3 Typ przedmiotu obowiązkowy II.B.4 Poziom przedmiotu średnio-zaawansowany II.B.5 Rok studiów, semestr Rok I i II, semestr 2 i 3 studia stacjonarne II.B.6 Liczba punktów ECTS 0 II.B.7 Formy zajęć (metody dydaktyczne i liczba godzin) 60 - godzin - 2 godziny tygodniowo/ 30 tygodni II.B.8 Język wykładowy polski II.B.9 Imię i nazwisko prowadzącego (tytuł/stopień naukowy) mgr Tomasz Durajczyk, mgr Piotr Wierzbicki II.B.10 Wymagania wstępne ogólna sprawność fizyczna II.B.11 II.B.12 Cele kształcenia Zakładane efekty kształcenia/uczenia się Celem kształcenia jest systematyczne kompensowanie braku ruchu, neutralizowanie stresów i przeciążeń psychicznych studentów, regeneracja sił fizycznych, kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia a także integracja w obrębie grupy studenckiej. Wiedza: zna zasady bezpieczeństwa w trakcie wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz gier zespołowych. Umiejętności: stopniowo rozwija ogólną sprawność fizyczną, wykonuje podstawowe ćwiczenia zwinnościowe, wytrzymałościowe, siłowe i gibkościowe, doskonali cechy motoryczne. Kompetencje społeczne: ma świadomość wpływu aktywności fizycznej na jakość życia, propaguje zdrowy styl życia. potrafi współpracować w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu II.B.13 II.B.14 II.B.15 II.B.16 Treści kształcenia Metody oceny Spis zalecanych lektur i innych materiałów Nakład pracy studenta Ćwiczenia ogólnorozwojowe, przygotowujące do ćwiczeń właściwych. Podstawowe zasady gier drużynowych typu: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna. Doskonalenie wybranych elementów gier drużynowych. Ćwiczenia rozciągające, rozwijające ogólną sprawność fizyczną Studenta. Zajęcia na siłowni. Ocena sprawności fizycznej. Motoryczność człowieka: siła, szybkość, wytrzymałość, zręczność, zwinność. Zaliczenie zajęć: na podstawie testów sprawności fizycznej i średniej wszystkich uzyskanych ocen. Literatura podstawowa: Grabowski M., 2000, Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym?, Warszawa. Osiński W., 2002, Zarys teorii wychowania fizycznego, Poznań. Literatura uzupełniająca: Trześniowski R., 1995, Gry i zabawy ruchowe, Warszawa. Kalkulacja nakładu pracy studenta w jednym semestrze: godziny kontaktowe 30 h ŁĄCZNIE: 30 h w semestrze Aktualnie przyznana liczba punktów ECTS: 0 pkt. Według kalkulacji wykładowcy: 1 pkt za semestr (planowana zmiana punktacji ECTS od roku akademickiego 2012/2013) 7

8 Karta przedmiotu II.B.1 Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna II.B.2 Kod przedmiotu 11.3-L-TI.3 II.B.3 Typ przedmiotu obowiązkowy II.B.4 Poziom przedmiotu średnio-zaawansowany II.B.5 Rok studiów, semestr I rok, semestr 1, 2 II.B.6 Liczba punktów ECTS 2 II.B.7 Formy zajęć (metody dydaktyczne i liczba godzin) II.B.8 Język wykładowy polski II.B.9 Imię i nazwisko prowadzącego (tytuł/stopień naukowy) ćwiczenia 60 godzin; 2 godziny tygodniowo ćwiczenia 30 godzin, studia niestacjonarne Zajęcia praktyczne z komputerem, ćwiczenia, prezentacje mgr Mariusz Augustyniak II.B.10 Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem II.B.11 II.B.12 II.B.13 II.B.14 II.B.15 II.B.16 Cele kształcenia Zakładane efekty kształcenia/uczenia się Treści kształcenia Metody oceny Spis zalecanych lektur i innych materiałów Nakład pracy studenta Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się prostymi narzędziami informatycznymi, jak: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, baza danych, prezentacja komputerowa. Doskonalenie kompetencji technologiczno-informacyjnych. Wiedza: zna zasady obsługi komputera oraz podstawowe techniki informatyczne. Umiejętności: gromadzi, przetwarza i prezentuje dane, korzysta z arkusza kalkulacyjnego, wprowadza, edytuje i formatuje teksty, przygotowuje prezentacje multimedialne. Kompetencje społeczne: student jest świadomy podwyższania swoich umiejętności w zakresie obsługi komputera, posiada dobre nawyki w pracy z komputerem, wiedząc, że zapewniają one wysoką jakość efektów pracy. Podstawy technik informacyjnych. Podstawowe zadania: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego i sieci komputerowej. Użytkowanie komputerów. Przetwarzanie tekstów. Arkusze kalkulacyjne. Bazy danych. Grafika komputerowa. Usługi w sieciach informatycznych. Zaliczenie ćwiczeń: oceny z wykonania poszczególnych zadań, oceny z przygotowania prezentacji, aktywność na zajęciach. Ocena końcowa - średnia wszystkich ocen. Literatura podstawowa: Groszek M., 2003, ABC Access 2003 PL, Warszawa, Lockhart A., 2004, 100 sposobów na bezpieczeństwo w sieci, Gliwice. Meyer E., 2005, CSS według Erica Meyera. Sztuka projektowania stron www, Gliwice. Literatura uzupełniająca: Murray K., 2003, Office XP szybciej lepiej, Warszawa, Sokół M., 2003, Kurs Windows XP, Warszawa. Szeliga M., Świtalski M., 2003, 100 sposobów na Windows XP PL, Gliwice. Kalkulacja nakładu pracy studenta w jednym semestrze: godziny kontaktowe 30 h przygotowanie do ćwiczeń 5 h przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 3 h ŁĄCZNIE: 38 h w semestrze Aktualnie przyznana liczba punktów ECTS: 2 pkt. za dwa semestry Według kalkulacji wykładowcy: 1 pkt za semestr 8

9 Karta przedmiotu II.B.1 Nazwa przedmiotu Psychologia społeczna II.B.2 Kod przedmiotu 14.4-L-PS.4 II.B.3 Typ przedmiotu obowiązkowy II.B.4 Poziom przedmiotu podstawowy II.B.5 Rok studiów, semestr I rok, semestr 1 II.B.6 Liczba punktów ECTS 3 II.B.7 Formy zajęć (metody dydaktyczne i liczba godzin) II.B.8 Język wykładowy polski II.B.9 Imię i nazwisko prowadzącego (tytuł/stopień naukowy) II.B.10 Wymagania wstępne brak II.B.11 II.B.12 II.B.13 Cele kształcenia Zakładane efekty kształcenia/uczenia się Treści kształcenia wykład - 30 godzin, studia stacjonarne wykład 18 godzin, studia niestacjonarne wykłady: dr Antoni Kulpa. Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami konstytuownymi psychologii społecznej, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie diagnozowania i opisywania typowych zachowań ludzkich. Wiedza: zna podstawowe terminy i pojęcia z zakresu psychologii społecznej, definiuje psychologiczne prawidłowości zachowań człowieka. Umiejętności: wyjaśnia w jaki sposób ludzie postrzegają ludzi, przygotowuje prezentację dotyczącą zachowań ludzi w różnych sytuacjach społecznych, interpretuje mechanizmy zachowań społecznych Postawy ma świadomość skutków manipulacji w codziennym życiu, postrzega relacje między ludźmi w sposób podmiotowy. Płeć a zachowanie społeczne. Psychologia zachowań zbiorowych. Źródła zła. Zjawisko hiperuległości. Psychologia terroryzmu. Zachowania prospołeczne. Zachowania antyspołeczne. Uprzedzenia.. Manipulacja. Autoprezentacja. Przywódca cechy, rola. Konflikt i negocjacje. II.B.14 Metody oceny Zaliczenie wykładów: egzamin pisemny otwarty II.B.15 II.B.16 Spis zalecanych lektur i innych materiałów Nakład pracy studenta Literatura podstawowa: Aronson E., Wilson T., Akert R., 2006, Psychologia społeczna, Poznań. Wojciszke B., 2002, Człowiek wśród ludzi, Warszawa. Ratajczak Z., 2007, Psychologia pracy i organizacji, Warszawa. Literatura uzupełniająca: Wosińska W., 2004,Psychologia życia społecznego, Gdańsk. Zimbardo P., 2008, Efekt Lucyfera, Warszawa. Bartkowiak G., 2009, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu organizacji, Warszawa. Kalkulacja nakładu pracy studenta: godziny kontaktowe 30 h czytanie zalecanej literatury 20 h przygotowanie do zaliczenia wykładu 20 h ŁĄCZNIE: 70 h Aktualnie przyznana liczba punktów ECTS: 3 pkt. Według kalkulacji wykładowcy: 3 pkt 9

10 Karta przedmiotu II.B.1 Nazwa przedmiotu Komunikacja społeczna II.B.2 Kod przedmiotu 15.0-L-KS.5 II.B.3 Typ przedmiotu Obowiązkowy II.B.4 Poziom przedmiotu Przedmiot kształcenia ogólnego II.B.5 Rok studiów, semestr I rok, semestr 2 II.B.6 Liczba punktów ECTS 2 II.B.7 Formy zajęć (metody dydaktyczne i liczba godzin) II.B.8 Język wykładowy polski II.B.9 Imię i nazwisko prowadzącego (tytuł/stopień naukowy) II.B.10 Wymagania wstępne brak II.B.11 II.B.12 Cele kształcenia Zakładane efekty kształcenia/uczenia się ćwiczenia - 30 godzin studia stacjonarne ćwiczenia - 15 godzin, studia niestacjonarne dyskusja, prezentacje multimedialne, warsztaty doc. dr Małgorzata Babińska Opanowanie wiedzy w zakresie istoty i roli komunikacji społecznej; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych, konfliktowych sytuacjach oraz pogłębienie świadomości na temat zasad skutecznej komunikacji i negocjacji. Wiedza: definiuje elementy procesu komunikacji społecznej, formułuje zasady skutecznej komunikacji, objaśnia i rozróżnia zjawiska negatywne w procesie komunikowania się. Umiejętności: analizuje różne procesy komunikacji społecznej, opisuje zasady skutecznych negocjacji, wymienia elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozwiązuje konflikty (przykłady), wykorzystując poznane sposoby. Kompetencje społeczne: jest świadomy roli środków masowego komunikowania się we współczesnym świecie. II.B.13 II.B.14 II.B.15 II.B.16 Treści kształcenia Metody oceny Spis zalecanych lektur i innych materiałów Nakład pracy studenta Komunikacja społeczna, poziomy i cechy komunikacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Elementy komunikacji niewerbalnej i ich znaczenie. Procesy świadome i nieświadome w procesie komunikacji. Problematyka efektywnego mówienia i słuchania. Podstawy teoretyczne negocjacji i ich znaczenie w życiu społecznym. Zasady skutecznych negocjacji. Negocjacje pozycyjne i problemowe. Style prowadzenia negocjacji. Typy negocjatorów. Konflikt, jego struktura i znaczenie. Sposoby rozwiązywania konfliktów. Komunikowanie międzykulturowe. Metody wywierania wpływu na ludzi. Zaliczenie ćwiczeń: aktywność na zajęciach. Ocena końcowa - kolokwium w ramach ćwiczeń, średnia ocen ciągłych i pisemnego kolokwium. Literatura podstawowa: Dobek-Ostrowska B., 2002, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław. McKay M., Davis D., Fanning, P., 2004, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk. Stankiewicz J., 1999, Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo ASTRUM. Wrocław. Literatura uzupełniająca: Fiske J., 1999, Wprowadzenie do badań komunikowaniem, Wrocław. Stewart J. (red.), 2000, Mosty zamiast murów. O komunikowaniu między ludźmi, Warszawa. Kalkulacja nakładu pracy studenta: godziny kontaktowe 30 h przygotowanie się do ćwiczeń (literatura, prezentacje multimedialne) 15 h 10

11 przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń (dwa kolokwia zaliczeniowe: jedno opisowe, jedno testowe 12 h warsztaty 3 h ŁĄCZNIE: 60 h Aktualnie przyznana liczba punktów ECTS: 2 pkt. Według kalkulacji wykładowcy: 2 pkt 11

12 Karta przedmiotu II.B.1 Nazwa przedmiotu Ochrona własności intelektualnej II.B.2 Kod przedmiotu L-OWI. 6 II.B.3 Typ przedmiotu obowiązkowy II.B.4 Poziom przedmiotu podstawowy II.B.5 Rok studiów, semestr IV rok, semestr 7 II.B.6 Liczba punktów ECTS 3 II.B.7 Formy zajęć (metody dydaktyczne i liczba godzin) II.B.8 Język wykładowy polski II.B.9 Imię i nazwisko prowadzącego (tytuł/stopień naukowy) II.B.10 Wymagania wstępne brak II.B.11 II.B.12 II.B.13 Cele kształcenia Zakładane efekty kształcenia/uczenia się Treści kształcenia wykład - 15 godzin studia stacjonarne// 15 godzin - studia niestacjonarne dr Łukasz Żukowski Zapoznanie studentów z podstawami szeroko pojętej ochrony własności twórczej (przemysłowej i intelektualnej), prawnymi zasadami ochrony w kraju i za granicą oraz rodzajami badań patentowych i ich wykorzystaniem do działań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Kształtowanie kompetencji etycznych tj. świadomego respektowania praw własności intelektualnej. Wiedza: wymienia ogólne zasady ochrony własności intelektualnej, określa działania prawne w obrębie własności intelektualnej, definiuje dobra niematerialne. Umiejętności: korzysta z kodeksów prawnych, wykorzystuje w swoich działaniach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o ochronie baz danych. Kompetencje społeczne: jest świadomy istnienia i konieczności przestrzegania prawa autorskiego. Prawo własności intelektualnej. Dobra niematerialne (intelektualne). Podstawowe akta prawne: w zakresie prawa własności artystycznej naukowej i literackiej (prawa autorskiego) - ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa o ochronie baz danych; w zakresie prawa własności przemysłowej - ustawa - prawo własności przemysłowej oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przedmioty własności przemysłowej. II.B.14 Metody oceny Zaliczenie wykładu - praca pisemna (pytania opisowe) 12

13 II.B.15 II.B.16 Spis zalecanych lektur i innych materiałów Nakład pracy studenta Literatura podstawowa: Ustawa z dn. 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117, Dz.U. z 2004 r., nr 33, poz. 286). Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. nr 80/00 poz. 904, Dz.U. z 2002 r., nr 197 poz. 1662, Dz.U. z 2003 r., nr 166, poz. 1610, Dz.U. z 2004 r., nr 91, poz. 869). Literatura uzupełniająca: Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., nr 47, poz. 211, tekst jednolity: Dz.U. z 2003 nr 153, poz. 1503, Dz.U. z 2004 r., nr 162, poz. 1693). Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz.U r., nr 128, poz.1402). Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365). Kalkulacja nakładu pracy studenta: godziny kontaktowe 15 h czytanie zalecanej literatury 25 h przygotowanie do zaliczenia wykładu 30 h ŁĄCZNIE: 70 h Aktualnie przyznana liczba punktów ECTS: 3 pkt. Według kalkulacji wykładowcy: 3 pkt 13

14 Karta przedmiotu II.B.1 Nazwa przedmiotu Matematyka I II.B.2 Kod przedmiotu 11.1-L-MAT.7 II.B.3 Typ przedmiotu obowiązkowy II.B.4 Poziom przedmiotu podstawowy II.B.5 Rok studiów, semestr I rok, semestr 1 II.B.6 Liczba punktów ECTS 6 II.B.7 Formy zajęć (metody dydaktyczne i liczba godzin) II.B.8 Język wykładowy polski II.B.9 Imię i nazwisko prowadzącego (tytuł/stopień naukowy) II.B.10 Wymagania wstępne brak II.B.11 II.B.12 Cele kształcenia Zakładane efekty kształcenia/uczenia się studia stacjonarne i niestacjonarne: wykład - 30 godzin ćwiczenia 15 godzin wykład, rozwiązywanie zadań, konsultacje wykład: dr Agnieszka Kazun ćwiczenia: dr Joanna Balbus Zapoznanie studentów z podstawami matematyki, w tym: algebry zbiorów, rachunku macierzowego, przestrzeni liniowych oraz układów równań, stanowiących podstawę do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych w systemach i procesach logistycznych; rozwijanie umiejętności w zakresie wykorzystania instrumentarium matematycznego. Wiedza: zna podstawy algebry zbiorów, przestrzeni liniowych i algebry liniowej, rozumie zasady doboru teorii matematycznych, pomocnych w opisie modeli i procesów logistycznych. Umiejętności: wykorzystuje instrumentarium matematyczne w zakresie algebry liniowej, rozwiązuje logicznie proste zadania matematyczne, Kompetencje społeczne: jest refleksyjny w podejmowaniu decyzji logistycznych. II.B.13 II.B.14 Treści kształcenia Metody oceny Przestrzenie liniowe. Przestrzenie metryczne. Liczby zespolone. Macierze i przekształcenia liniowe. Wyznaczniki macierzy. Układy równań liniowych. Zaliczenie ćwiczeń: oceny za aktywność na zajęciach, za przygotowanie do kolejnych zajęć, oceny za krótkie sprawdziany. Ocena końcowa - średnia ocen ciągłych i kolokwium końcowego. Zaliczenie wykładów - egzamin pisemny 14

15 II.B.15 II.B.16 Spis zalecanych lektur i innych materiałów Nakład pracy studenta Literatura podstawowa:. Antoniewicz R, Misztal A., 2006, Matematyka dla studentów ekonomii. Wykłady z ćwiczeniami. (od wydania drugiego włącznie). Krysicki W., Włodarski L., 2006, Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II, Warszawa. Literatura uzupełniająca: Jurlewicz T., Skoczylas Z., 2006, Algebra liniowa 1. Definicje, twierdzenia, wzory, Wrocław. Jurlewicz T., Skoczylas Z., 2006, Algebra liniowa 2. Definicje, twierdzenia, wzory, Wrocław. Kalkulacja nakładu pracy studenta: godziny kontaktowe 45 h godziny kontaktowe (konsultacje indywidualne) 15 h czytanie zalecanej literatury 30 h przygotowywanie do zajęć 30 h rozwiązywanie zadań z list przygotowanych przez wykładowcę 45 h przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 10 h przygotowanie do egzaminu 10 h ŁĄCZNIE: 185 h Aktualnie przyznana liczba punktów ECTS: 6 pkt. Według kalkulacji wykładowcy: 6 pkt 15

16 Karta przedmiotu II.B.1 Nazwa przedmiotu Matematyka II II.B.2 Kod przedmiotu 11.1-L-MAT.8 II.B.3 Typ przedmiotu obowiązkowy II.B.4 Poziom przedmiotu podstawowy II.B.5 Rok studiów, semestr I rok, semestr 2 II.B.6 Liczba punktów ECTS 6 II.B.7 Formy zajęć (metody dydaktyczne i liczba godzin) II.B.8 Język wykładowy polski II.B.9 Imię i nazwisko prowadzącego (tytuł/stopień naukowy) II.B.10 Wymagania wstępne brak II.B.11 II.B.12 II.B.13 II.B.14 Cele kształcenia Zakładane efekty kształcenia/uczenia się Treści kształcenia Metody oceny studia stacjonarne i niestacjonarne: wykład - 30 godzin ćwiczenia 15 godzin wykład, rozwiązywanie zadań, konsultacje wykład: dr Agnieszka Kazun ćwiczenia: dr Joanna Balbus Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi do analizy matematycznej, mających zastosowanie w obliczeniach dotyczących podejmowania decyzji logistycznych (optymalizacja procesów, kosztów itp.). Wiedza: rozumie zasady rachunku różniczkowego i całkowego w zakresie jednej i wielu zmiennych. Umiejętności: wykorzystuje instrumentarium w zakresie analizy matematycznej, wykonuje zadania w zakresie jednej i wielu zmiennych. Kompetencje społeczne: jest świadomy konieczności wykorzystywania zasad matematycznych w podejmowaniu trafnych decyzji logistycznych. Funkcje jednej zmiennej. Rachunek różniczkowy w zakresie funkcji jednej zmiennej. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. Rachunek całkowy w zakresie funkcji jednej zmiennej. Zaliczenie ćwiczeń: oceny za aktywność na zajęciach, za przygotowanie do kolejnych zajęć, oceny za krótkie sprawdziany. Ocena końcowa - średnia ocen ciągłych i kolokwium końcowego. Zaliczenie wykładu: Egzamin pisemny zadania do rozwiązania. 16

17 II.B.15 II.B.16 Spis zalecanych lektur i innych materiałów Nakład pracy studenta Literatura podstawowa:. Antoniewicz R, Misztal A., 2006, Matematyka dla studentów ekonomii. Wykłady z ćwiczeniami. (od wydania drugiego włącznie). Leja F., 2005, Rachunek różniczkowy i całkowy, Warszawa, Krysicki W., Włodarski L., 2006, Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II, Warszawa. Literatura uzupełniająca: Gewert M., Skoczylas Z., 2004, Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory, Wrocław. Gewert M., Skoczylas Z., 2004, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania, Wrocław. Kalkulacja nakładu pracy studenta: godziny kontaktowe 45 h godziny kontaktowe (konsultacje indywidualne) 15 h czytanie zalecanej literatury 30 h przygotowywanie do zajęć 30 h rozwiązywanie zadań z list przygotowanych przez wykładowcę 45 h przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 10 h przygotowanie do egzaminu 10 h ŁĄCZNIE: 185 h Aktualnie przyznana liczba punktów ECTS: 6 pkt. Według kalkulacji wykładowcy: 6 pkt 17

18 Karta przedmiotu II.B.1 Nazwa przedmiotu Statystyka II.B.2 Kod przedmiotu 11.2-L-ST.9 II.B.3 Typ przedmiotu obowiązkowy II.B.4 Poziom przedmiotu podstawowy II.B.5 Rok studiów, semestr II rok, semestr 3 II.B.6 Liczba punktów ECTS 6 II.B.7 Formy zajęć (metody dydaktyczne i liczba godzin) II.B.8 Język wykładowy polski II.B.9 Imię i nazwisko prowadzącego (tytuł/stopień naukowy) II.B.10 Wymagania wstępne brak II.B.11 II.B.12 II.B.13 II.B.14 II.B.15 Cele kształcenia Zakładane efekty kształcenia/uczenia się Treści kształcenia Metody oceny Spis zalecanych lektur i innych materiałów wykład - 30 godzin // ćwiczenia 30 godzin studia stacjonarne wykład - 18 godzin // ćwiczenia 15 godzin studia niestacjonarne wykład, rozwiązywanie zadań wykład i ćwiczenia - dr Agnieszka Panasiewicz Przygotowanie studentów w zakresie projektowania badania statystycznego oraz wykorzystania metod statystycznych, służących badaniu zjawisk masowych. Celem kształcenia jest opanowanie zasad i narzędzi opisu statystycznego, a także metod wnioskowania statystycznego. Wiedza: definiuje metody statystyki opisowej, zna wskaźniki dynamiki zjawisk, rozumie podstawowe metody wnioskowania statystycznego. Umiejętności: projektuje badania statystyczne, gromadzi, opracowuje i prezentuje dane statystyczne, wykorzystuje metody statystyczne do badania zjawisk. Kompetencje społeczne: jest świadomy konieczności wykorzystania metod statystycznych do badań zjawisk masowych. Statystyka jako nauka. Podstawowe pojęcia statystyczne. Etapy badania statystycznego. Opracowanie materiału statystycznego grupowanie i zliczanie materiału statystycznego. Prezentacja danych statystycznych. Analiza danych statystycznych przy pomocy: miar położenia, miar zmienności, miar asymetrii, miar koncentracji. Analiza współzależności zjawisk masowych. Analiza szeregów czasowych. Zaliczenie ćwiczeń: oceny za aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie samodzielnych analiz statystycznych. Ocena końcowa - średnia ocena ocen uzyskanych na zajęciach, w tym pozytywnie zaliczonego pisemnego kolokwium. Zaliczenie wykładów: egzamin pisemny Literatura podstawowa: Komosa A., 2003, Statystyka. Ćwiczenia, Warszawa. Luszniewicz A. 1987, Statystyka ogólna, Warszawa. Sobczyk M., 2001 Statystyka, Warszawa. Literatura uzupełniająca: Komosa A., Musiałkiewicz J., 2003, Statystyka, Warszawa. Zeliaś A., 2000, Metody statystyczne, Warszawa. II.B.16 Nakład pracy studenta Kalkulacja nakładu pracy studenta: godziny kontaktowe 60 h przygotowanie do ćwiczeń 30 h opracowanie zadań 30 h studiowanie literatury 20 h przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 20 h przygotowanie do egzaminu 30 h ŁĄCZNIE: 190 h Aktualnie przyznana liczba punktów ECTS: 6 pkt. Według kalkulacji wykładowcy: 6 pkt. 18

19 Karta przedmiotu II.B.1 Nazwa przedmiotu Badania operacyjne II.B.2 Kod przedmiotu 11.2-L-BO.10 II.B.3 Typ przedmiotu obowiązkowy II.B.4 Poziom przedmiotu podstawowy II.B.5 Rok studiów, semestr III rok, semestr 5 II.B.6 Liczba punktów ECTS 5 II.B.7 Formy zajęć (metody dydaktyczne i liczba godzin) II.B.8 Język wykładowy polski II.B.9 Imię i nazwisko prowadzącego (tytuł/stopień naukowy) II.B.10 Wymagania wstępne brak II.B.11 II.B.12 II.B.13 II.B.14 Cele kształcenia Zakładane efekty kształcenia/uczenia się Treści kształcenia Metody oceny wykład - 30 godzin // ćwiczenia 30 godzin studia stacjonarne wykład - 21 godzin // ćwiczenia 18 godzin studia niestacjonarne wykład, rozwiązywanie zadań, studia przypadków, dyskusje, praca zespołowa wykład i ćwiczenia - dr inż. Zbigniew Kulas Opanowanie podstawowych metod i technik badań operacyjnych wspomagających podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem warunków otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego (stanów niepewności i ryzyka). Wiedza: rozumie istotę badań operacyjnych zna podstawowe narzędzia, metody i techniki badań operacyjnych wspomagających podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie Umiejętności: umie identyfikować i definiować problem decyzyjny właściwie modeluje problemy decyzyjne i umiejętnie je rozwiązuje. Kompetencje społeczne: jest świadomy wielu uwarunkowań wpływających na trafność decyzji rozumie potrzebę stosowania wybranych narzędzi programowania w sytuacjach ryzykownych Zagadnienie transportu zamkniętego i otwartego. Decyzje związane z lokalizacją produkcji. Decyzje związane z minimalizacją tzw. pustych przebiegów. Teoria gier i teoria kolejek. Programowanie sieciowe. Elementy programowania nieliniowego. Programowanie dynamiczne. Modele zapasów. Budowa rankingu obiektów. Zaliczenie ćwiczeń: kolokwia zaliczeniowe w trakcie semestru, aktywność na zajęciach ćwiczeniowych, Końcowy sprawdzian z ćwiczeń w formie pisemno-ustnej Zaliczenie wykładów: egzamin pisemny 19

20 II.B.15 II.B.16 Spis zalecanych lektur i innych materiałów Nakład pracy studenta Literatura podstawowa: Z. Jędrzejczyk, K. Kukuła, J. Skrzypek, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Badania operacyjne, red. W. Sikora, 2008 M. Glinka, Elementy badań operacyjnych w transporcie, Literatura uzupełniająca: M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, B. Guzik, Wstęp do badań operacyjnych, Kalkulacja nakładu pracy studenta: godziny kontaktowe 60 h przygotowanie pracy indywidualnej 15 h przygotowanie zadań dodatkowych 10 h przygotowanie pracy zespołowej 15 h studiowanie wskazanej literatury 30 h przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń i wykładu 20 h ŁĄCZNIE: 150 h Aktualnie przyznana liczba punktów ECTS: 5 pkt. Według kalkulacji wykładowcy: 5 pkt 20

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: LOGISTYKA Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych i społecznych Dziedzina kształcenia: nauk technicznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1080 Ekonomika transportu Economics of transport A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Komunikacja społeczna Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-33_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa Profil

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FIRP/BOP Język polski Badania operacyjne Nazwa przedmiotu Język angielski operational research USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Włodzimierz Kędziorek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych Marketing of services in tourism

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: wszystkie Semestr: 2 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników Moduł 181 : Coaching w organizacji 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Coaching in organization

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

przedmiot obowiązkowy

przedmiot obowiązkowy KARTA PRZEDMIOTU E/O/OPB Kod przedmiotu Organizacja pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu biurowej w języku angielskim Office work organization USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób

Wykład co 2 tygodnie 2 godziny Konwersatorium co tydzień 2 godziny w grupach 30-40 osób Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FIRP/RPK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Rynek pieniężnokredytowy Monetary and credit market Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Instrumentalistyka Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu wykład, dwiczenia Instytutu Nauk letni Ekonomicznych i Informatyki

zajęcia w pomieszczeniu wykład, dwiczenia Instytutu Nauk letni Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/ZPR w języku polskim Zarządzanie projektami Nazwa przedmiotu w języku angielskim Project Managment USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu

Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu Psychologia dla przyszłych managerów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu 06.4-WI-P-p.p.m.02-2014-W-S14_pNadGenPU5G5 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Studia Przyrodnicze i Technologiczne (z językiem wykładowym angielskim) - studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Turystyka w gospodarce regionalnej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016-2017/2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Badania operacyjne Operational research Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo