Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu"

Transkrypt

1 Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1

2 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe) (qualification awarded) Warunki przyjęć (admission requirements) Studia inżynierskie na kierunku Logistyka trwają siedem semestrów i kończą się egzaminem dyplomowym. Stopień inżyniera otrzymywany przez absolwenta jest certyfikatem potwierdzającym konkretną przydatność zawodową oraz tytułem zaświadczającym o nabyciu określonych umiejętności. Program studiów obejmuje 2400 godzin, a w każdym kolejnym semestrze student może uzyskać 30 punktów ECTS, co w całym cyklu kształcenia daje 210 punktów ECTS. Programy studiów są tak skonstruowane, by dać absolwentom tego kierunku możliwości kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia. Program studiów zawiera 38 przedmiotów oraz praktykę zawodową, w tym: 6 przedmiotów kształcenia ogólnego, 13 przedmiotów podstawowych, 14 przedmiotów kierunkowych i 5 przedmiotów wybranych przez Studenta (z 15 możliwych). By uzyskać dyplom inżyniera student w trakcie studiów na kierunku Logistyka musi uzyskać ostatecznie 210 punktów ECTS, zaliczyć 4 - tygodniową praktykę (po semestrze 4), samodzielnie przygotować pracę dyplomową (inżynierską) oraz pozytywnie zdać egzamin dyplomowy. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Podstawą przyjęcia na studia są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny, egzamin dojrzałości lub egzamin przeprowadzony w ramach programu Matury Międzynarodowej. Na Kierunku Logistyka jest to język obcy oraz przedmiot z którego kandydat otrzymał najkorzystniejszy wynik. 1. Kandydaci ze starą maturą: Kandydaci legitymujący się tzw. starą maturą otrzymują punkty rekrutacyjne według następującej zasady: Oceny Punkty rekrutacyjne Kandydaci z nową maturą Kandydaci legitymujący się tzw. nową maturą otrzymują punkty rekrutacyjne według następującej zasady: Za zdany egzamin maturalny na poziomie podstawowym kandydat otrzymuje punkty według zasady: 1% = 0,5 pkt. rekrutacyjny. Za zdany egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym kandydat otrzymuje punkty według zasady: 1% = 1 pkt. rekrutacyjny. Na studia stacjonarne i niestacjonarne przyjęci zostaną kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów w ramach ustalonego limitu miejsc. Osobom, które nie zostaną przyjęte na studia stacjonarne komisja może zaproponować podjęcie studiów w trybie niestacjonarnym. II.A.3 Cele programów studiów dotyczące kształcenia i przygotowania zawodowego (educational and professional goals) Studia pierwszego stopnia - inżynierskie, o profilu ogólnoakademickim na kierunku Logistyka uznaje się za kierunek znajdujący się w obszarach nauk technicznych i społecznych. Kierunek ten przygotowuje studentów do rozwiązywania typowych zadań inżynierskich, związanych z podejmowaniem decyzji logistycznych. Studenci w procesie edukacyjnym przygotowywani są również do pozatechnicznej działalności inżynierskiej, która obejmuje m.in.: uwarunkowania ekonomiczne, 2

3 bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników (klientów, pracowników), kwestie związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem gospodarczym, uwarunkowania prawne (w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej) oraz aspekty postępowania etycznego. Treści kształcenia kierunku Logistyka obejmują zagadnienia związane z wszelkimi procesami zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym oraz metodami i narzędziami procesu zarządzania logistycznego. Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, w tym szczególnie: ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu oaz towaroznawstwie. Powinien umieć rozwiązywać typowe problemy logistyczne, wykorzystując poznane metody i techniki inżynierskie, w zakresie projektowania systemów i procesów logistycznych. Zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji - wyznaczającymi to, co student powinien wiedzieć, umieć lub/i potrafi zrobić po ukończeniu cyklu kształcenia, mamy na uwadze trzy poziomy: wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne - Zakładane efekty kształcenia/uczenia się możemy przedstawić następująco: Wiedza: rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne i pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, ma wiedzę w zakresie matematyki, fizyki, statystyki oraz badań operacyjnych niezbędną do formułowania i rozwiązywania typowych zadań związanych z działalnością logistyczną (zaopatrzeniem, produkcją, dystrybucją), zna podstawowe techniki informacyjno-komunikacyjne do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie logistyki, zna metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne wykorzystywane w procesach formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, objaśnia podstawy dotyczące zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej, rozumie istotę i znaczenie transferu technologii, zna zasady bezpieczeństwa związane z pracą w przedsiębiorstwie produkcyjnym Umiejętności: interpretuje informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, komunikuje się, przy użyciu różnych technik, w środowisku zawodowym logistyków, także w języku angielskim, wykorzystuje techniki informacyjno komunikacyjne do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie logistyki, planuje i przeprowadza eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe dotyczące procesów i systemów logistycznych, wykorzystuje metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne w procesach formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, projektuje typowe zadania inżynierskie, typowe dla logistyki, projektuje proste systemy i procesy logistyczne, Kompetencje społeczne: jest kreatywny i ma świadomość ustawicznego kształcenia zawodowego, postępuje zgodnie z poszanowaniem zasad etyki zawodowej, sprawnie pracuje zarówno indywidualnie jak i w zespole, ma świadomość konsekwencji podejmowanych decyzji w obszarze działalności inżynierskiej. Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy: w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w charakterze kierownika działu logistyki zajmującego się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów oraz logistyczną obsługą klientów; jako specjalisty do spraw transportu, logistyki; w firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów w 3

4 II.A.4 Warunki przyjęcia na dalsze studia (access to further studies) kraju i za granicą; w hurtowniach i różnego typu przedsiębiorstwach handlowych jako koordynatorzy przepływu towarów od producenta na rynek; w dużych sieciach handlowych jako kierownicy działów logistyki, zarządzający zamówieniami, transportem, magazynowaniem, zapasami i opakowaniami; w magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych, jako zarządzający tymi podmiotami gospodarczymi; w firmach turystycznych, organizacjach non profit, szpitalach, jako menedżerowie odpowiedzialni za zaopatrzenie, przepływy surowców, materiałów, informacji, wyrobów gotowych itp.; w organizacjach samorządowych różnego szczebla, jako zarządzający logistyką w mieście, zajmujący się ustalaniem tras komunikacji publicznej, zaopatrzeniem i obsługą logistyczną miasta oraz systemami szybkiego reagowania na potrzeby mieszkańców; w firmach konsultingowych jako projektanci systemów logistycznych i systemów informacji logistycznej oraz projektanci infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwach, miastach, gminach, jako koordynatorzy działań logistycznych w łańcuchach dostaw towarów, analitycy kosztów logistyki; jako przedsiębiorcy prowadzący własne firmy usługowe, logistyczne, hurtownie, sklepy itp. Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Logistyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu daje absolwentom możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia przede wszystkim na kierunku Logistyka, ale również na kierunkach pokrewnych, po spełnieniu określonych warunków wskazanych przez jednostkę prowadzącą. II.A.5 II.A.6 II.A.7 Struktura programu wraz z liczbą punktów (course structure diagram with credits) Egzamin końcowy (final examination, if any) Zasady oceniania i egzaminowania (examination and assessment regulations) Załącznik 1 Egzamin dyplomowy podstawą dopuszczenia do egzaminu jest złożenie pracy dyplomowej (inżynierskiej) w określonym terminie w Sekretariacie Instytutu Przyrodniczo-Technicznego z akceptacją Promotora. Wymagana jest również pozytywna ocena Recenzenta. Egzamin dyplomowy ma formę ustną i obejmuje materiał studiów (3 pytania z zakresu przedmiotów kierunkowych) oraz tematykę pracy. wg Katalogu ECTS II.A.8 Instytutowy koordynator ECTS dr inż. Andrzej Węgrzyn 4

5 Karta przedmiotu II.B.1 Nazwa przedmiotu Język angielski II.B.2 Kod przedmiot 09.0-L-JA.1 II.B.3 Typ przedmiotu obowiązkowy II.B.4 Poziom przedmiotu Przedmiot kształcenia ogólnego II.B.5 Rok studiów, semestr Rok I - II, semestr 2, 3, 4, 5 II.B.6 Liczba punktów ECTS 5 II.B.7 Formy zajęć (metody dydaktyczne i liczba godzin) II.B.8 Język wykładowy angielski II.B.9 Imię i nazwisko prowadzącego (tytuł/stopień naukowy) Ćwiczenia 120 godzin; 2 godziny tygodniowo/ 60 tygodni Ćwiczenia 60 godzin, studia niestacjonarne Formy zajęć: konwersacje, testy, ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania, pisania, rozumienia ze słuchu oraz wypowiadania się. mgr Dorota Plichta-Sabała, mgr Magdalena Widerowska, mgr Dominik Grąz, mgr Magdalena Kubiak II.B.10 Wymagania wstępne Umiejętność posługiwania się językiem na poziomie A2/B1 II.B.11 II.B.12 II.B.13 II.B.14 Cele kształcenia Zakładane efekty kształcenia/uczenia się Treści kształcenia Metody oceny Opanowanie sprawności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) oraz formułowanie własnych, złożonych wypowiedzi na różne tematy. Wdrażanie studentów do samodzielnego korzystania z literatury fachowej oraz wydawnictw anglojęzycznych. Wiedza: zna podstawowe struktury gramatyczno-leksykalne, rozumie podstawowe słownictwo z dziedziny logistyki. Umiejętności: pisze i czyta ze zrozumieniem, tłumaczy z j. angielskiego na j. polski i odwrotnie teksty o zróżnicowanym rejestrze językowym, posługuje się językiem na poziomie B2, posługuje się słownictwem z zakresu zarządzania logistycznego. Kompetencje społeczne: jest świadomy istnienia różnorodnych typów akcentów w j. angielskim, charakteryzuje się wrażliwością na różnice kulturowe i chętnie dąży do porozumiewania się. Prezentacja siebie: upodobania, osiągnięcia, plany na przyszłość. Wyrażanie przypuszczeń, prawdopodobieństwa zaistnienia wydarzeń, interpretowanie faktów. Prezentowanie wydarzeń przy użyciu różnych stylów: narracji, raportów, wywiadów, opowiadania. Zachowanie w sytuacjach dnia codziennego, zwroty i wyrażenia formalne i nieformalne. Wyrażanie własnych opinii, podawanie argumentów, budowanie zdań złożonych. Słuchanie ze zrozumieniem. Poznawanie słownictwa związanego z szeroko rozumianą logistyką (zaopatrzeniem, transportem, produkcją, dystrybucją, magazynowaniem itp.) Zaliczenie ćwiczeń: zaangażowanie Studenta na zajęciach, uczestnictwo w dyskusjach, przygotowanie się do zajęć, zaliczenie zajęć z konwersacji oraz testu obejmującego gramatykę języka obcego. Egzamin końcowy w formie ustnej i pisemnej w 5-tym semestrze. 5

6 II.B.15 II.B.16 Spis zalecanych lektur i innych materiałów Nakład pracy studenta Literatura obowiązkowa: Language to Go Intermediate, 2010, Cunningham & Mohamed, Longman, Language Leader, Intermediate, 2010, Lebeau & Rees, Longman, A. Matulewska, M. Matulewski, 2010, My Logistics. Język angielski dla logistyków, Poznań. Literatura uzupełniająca: English in Logistics, 2008, Consulting i Logistyka, Sp. z o. o., Oficyna Wydawnicza NDiO, Naunton J., Head for bussiness, 2003 Oxford University Press. Kalkulacja nakładu pracy studenta w jednym semestrze: godziny kontaktowe 30 h przygotowanie się do szczepień 10 h opracowanie zadań ustnych 20 h czytanie wskazanej literatury 10 h przygotowanie zadań domowych 20 h przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 5 ŁĄCZNIE: 95 h w semestrze Aktualnie przyznana liczba punktów ECTS: 5 pkt. za cztery semestry Według kalkulacji wykładowcy: 3 pkt. za semestr 6

7 Karta przedmiotu II.B.1 Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne II.B.2 Kod przedmiot 16.1-L-WF.2 II.B.3 Typ przedmiotu obowiązkowy II.B.4 Poziom przedmiotu średnio-zaawansowany II.B.5 Rok studiów, semestr Rok I i II, semestr 2 i 3 studia stacjonarne II.B.6 Liczba punktów ECTS 0 II.B.7 Formy zajęć (metody dydaktyczne i liczba godzin) 60 - godzin - 2 godziny tygodniowo/ 30 tygodni II.B.8 Język wykładowy polski II.B.9 Imię i nazwisko prowadzącego (tytuł/stopień naukowy) mgr Tomasz Durajczyk, mgr Piotr Wierzbicki II.B.10 Wymagania wstępne ogólna sprawność fizyczna II.B.11 II.B.12 Cele kształcenia Zakładane efekty kształcenia/uczenia się Celem kształcenia jest systematyczne kompensowanie braku ruchu, neutralizowanie stresów i przeciążeń psychicznych studentów, regeneracja sił fizycznych, kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia a także integracja w obrębie grupy studenckiej. Wiedza: zna zasady bezpieczeństwa w trakcie wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz gier zespołowych. Umiejętności: stopniowo rozwija ogólną sprawność fizyczną, wykonuje podstawowe ćwiczenia zwinnościowe, wytrzymałościowe, siłowe i gibkościowe, doskonali cechy motoryczne. Kompetencje społeczne: ma świadomość wpływu aktywności fizycznej na jakość życia, propaguje zdrowy styl życia. potrafi współpracować w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu II.B.13 II.B.14 II.B.15 II.B.16 Treści kształcenia Metody oceny Spis zalecanych lektur i innych materiałów Nakład pracy studenta Ćwiczenia ogólnorozwojowe, przygotowujące do ćwiczeń właściwych. Podstawowe zasady gier drużynowych typu: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna. Doskonalenie wybranych elementów gier drużynowych. Ćwiczenia rozciągające, rozwijające ogólną sprawność fizyczną Studenta. Zajęcia na siłowni. Ocena sprawności fizycznej. Motoryczność człowieka: siła, szybkość, wytrzymałość, zręczność, zwinność. Zaliczenie zajęć: na podstawie testów sprawności fizycznej i średniej wszystkich uzyskanych ocen. Literatura podstawowa: Grabowski M., 2000, Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym?, Warszawa. Osiński W., 2002, Zarys teorii wychowania fizycznego, Poznań. Literatura uzupełniająca: Trześniowski R., 1995, Gry i zabawy ruchowe, Warszawa. Kalkulacja nakładu pracy studenta w jednym semestrze: godziny kontaktowe 30 h ŁĄCZNIE: 30 h w semestrze Aktualnie przyznana liczba punktów ECTS: 0 pkt. Według kalkulacji wykładowcy: 1 pkt za semestr (planowana zmiana punktacji ECTS od roku akademickiego 2012/2013) 7

8 Karta przedmiotu II.B.1 Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna II.B.2 Kod przedmiotu 11.3-L-TI.3 II.B.3 Typ przedmiotu obowiązkowy II.B.4 Poziom przedmiotu średnio-zaawansowany II.B.5 Rok studiów, semestr I rok, semestr 1, 2 II.B.6 Liczba punktów ECTS 2 II.B.7 Formy zajęć (metody dydaktyczne i liczba godzin) II.B.8 Język wykładowy polski II.B.9 Imię i nazwisko prowadzącego (tytuł/stopień naukowy) ćwiczenia 60 godzin; 2 godziny tygodniowo ćwiczenia 30 godzin, studia niestacjonarne Zajęcia praktyczne z komputerem, ćwiczenia, prezentacje mgr Mariusz Augustyniak II.B.10 Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem II.B.11 II.B.12 II.B.13 II.B.14 II.B.15 II.B.16 Cele kształcenia Zakładane efekty kształcenia/uczenia się Treści kształcenia Metody oceny Spis zalecanych lektur i innych materiałów Nakład pracy studenta Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się prostymi narzędziami informatycznymi, jak: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, baza danych, prezentacja komputerowa. Doskonalenie kompetencji technologiczno-informacyjnych. Wiedza: zna zasady obsługi komputera oraz podstawowe techniki informatyczne. Umiejętności: gromadzi, przetwarza i prezentuje dane, korzysta z arkusza kalkulacyjnego, wprowadza, edytuje i formatuje teksty, przygotowuje prezentacje multimedialne. Kompetencje społeczne: student jest świadomy podwyższania swoich umiejętności w zakresie obsługi komputera, posiada dobre nawyki w pracy z komputerem, wiedząc, że zapewniają one wysoką jakość efektów pracy. Podstawy technik informacyjnych. Podstawowe zadania: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego i sieci komputerowej. Użytkowanie komputerów. Przetwarzanie tekstów. Arkusze kalkulacyjne. Bazy danych. Grafika komputerowa. Usługi w sieciach informatycznych. Zaliczenie ćwiczeń: oceny z wykonania poszczególnych zadań, oceny z przygotowania prezentacji, aktywność na zajęciach. Ocena końcowa - średnia wszystkich ocen. Literatura podstawowa: Groszek M., 2003, ABC Access 2003 PL, Warszawa, Lockhart A., 2004, 100 sposobów na bezpieczeństwo w sieci, Gliwice. Meyer E., 2005, CSS według Erica Meyera. Sztuka projektowania stron www, Gliwice. Literatura uzupełniająca: Murray K., 2003, Office XP szybciej lepiej, Warszawa, Sokół M., 2003, Kurs Windows XP, Warszawa. Szeliga M., Świtalski M., 2003, 100 sposobów na Windows XP PL, Gliwice. Kalkulacja nakładu pracy studenta w jednym semestrze: godziny kontaktowe 30 h przygotowanie do ćwiczeń 5 h przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 3 h ŁĄCZNIE: 38 h w semestrze Aktualnie przyznana liczba punktów ECTS: 2 pkt. za dwa semestry Według kalkulacji wykładowcy: 1 pkt za semestr 8

9 Karta przedmiotu II.B.1 Nazwa przedmiotu Psychologia społeczna II.B.2 Kod przedmiotu 14.4-L-PS.4 II.B.3 Typ przedmiotu obowiązkowy II.B.4 Poziom przedmiotu podstawowy II.B.5 Rok studiów, semestr I rok, semestr 1 II.B.6 Liczba punktów ECTS 3 II.B.7 Formy zajęć (metody dydaktyczne i liczba godzin) II.B.8 Język wykładowy polski II.B.9 Imię i nazwisko prowadzącego (tytuł/stopień naukowy) II.B.10 Wymagania wstępne brak II.B.11 II.B.12 II.B.13 Cele kształcenia Zakładane efekty kształcenia/uczenia się Treści kształcenia wykład - 30 godzin, studia stacjonarne wykład 18 godzin, studia niestacjonarne wykłady: dr Antoni Kulpa. Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami konstytuownymi psychologii społecznej, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie diagnozowania i opisywania typowych zachowań ludzkich. Wiedza: zna podstawowe terminy i pojęcia z zakresu psychologii społecznej, definiuje psychologiczne prawidłowości zachowań człowieka. Umiejętności: wyjaśnia w jaki sposób ludzie postrzegają ludzi, przygotowuje prezentację dotyczącą zachowań ludzi w różnych sytuacjach społecznych, interpretuje mechanizmy zachowań społecznych Postawy ma świadomość skutków manipulacji w codziennym życiu, postrzega relacje między ludźmi w sposób podmiotowy. Płeć a zachowanie społeczne. Psychologia zachowań zbiorowych. Źródła zła. Zjawisko hiperuległości. Psychologia terroryzmu. Zachowania prospołeczne. Zachowania antyspołeczne. Uprzedzenia.. Manipulacja. Autoprezentacja. Przywódca cechy, rola. Konflikt i negocjacje. II.B.14 Metody oceny Zaliczenie wykładów: egzamin pisemny otwarty II.B.15 II.B.16 Spis zalecanych lektur i innych materiałów Nakład pracy studenta Literatura podstawowa: Aronson E., Wilson T., Akert R., 2006, Psychologia społeczna, Poznań. Wojciszke B., 2002, Człowiek wśród ludzi, Warszawa. Ratajczak Z., 2007, Psychologia pracy i organizacji, Warszawa. Literatura uzupełniająca: Wosińska W., 2004,Psychologia życia społecznego, Gdańsk. Zimbardo P., 2008, Efekt Lucyfera, Warszawa. Bartkowiak G., 2009, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu organizacji, Warszawa. Kalkulacja nakładu pracy studenta: godziny kontaktowe 30 h czytanie zalecanej literatury 20 h przygotowanie do zaliczenia wykładu 20 h ŁĄCZNIE: 70 h Aktualnie przyznana liczba punktów ECTS: 3 pkt. Według kalkulacji wykładowcy: 3 pkt 9

10 Karta przedmiotu II.B.1 Nazwa przedmiotu Komunikacja społeczna II.B.2 Kod przedmiotu 15.0-L-KS.5 II.B.3 Typ przedmiotu Obowiązkowy II.B.4 Poziom przedmiotu Przedmiot kształcenia ogólnego II.B.5 Rok studiów, semestr I rok, semestr 2 II.B.6 Liczba punktów ECTS 2 II.B.7 Formy zajęć (metody dydaktyczne i liczba godzin) II.B.8 Język wykładowy polski II.B.9 Imię i nazwisko prowadzącego (tytuł/stopień naukowy) II.B.10 Wymagania wstępne brak II.B.11 II.B.12 Cele kształcenia Zakładane efekty kształcenia/uczenia się ćwiczenia - 30 godzin studia stacjonarne ćwiczenia - 15 godzin, studia niestacjonarne dyskusja, prezentacje multimedialne, warsztaty doc. dr Małgorzata Babińska Opanowanie wiedzy w zakresie istoty i roli komunikacji społecznej; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych, konfliktowych sytuacjach oraz pogłębienie świadomości na temat zasad skutecznej komunikacji i negocjacji. Wiedza: definiuje elementy procesu komunikacji społecznej, formułuje zasady skutecznej komunikacji, objaśnia i rozróżnia zjawiska negatywne w procesie komunikowania się. Umiejętności: analizuje różne procesy komunikacji społecznej, opisuje zasady skutecznych negocjacji, wymienia elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozwiązuje konflikty (przykłady), wykorzystując poznane sposoby. Kompetencje społeczne: jest świadomy roli środków masowego komunikowania się we współczesnym świecie. II.B.13 II.B.14 II.B.15 II.B.16 Treści kształcenia Metody oceny Spis zalecanych lektur i innych materiałów Nakład pracy studenta Komunikacja społeczna, poziomy i cechy komunikacji. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Elementy komunikacji niewerbalnej i ich znaczenie. Procesy świadome i nieświadome w procesie komunikacji. Problematyka efektywnego mówienia i słuchania. Podstawy teoretyczne negocjacji i ich znaczenie w życiu społecznym. Zasady skutecznych negocjacji. Negocjacje pozycyjne i problemowe. Style prowadzenia negocjacji. Typy negocjatorów. Konflikt, jego struktura i znaczenie. Sposoby rozwiązywania konfliktów. Komunikowanie międzykulturowe. Metody wywierania wpływu na ludzi. Zaliczenie ćwiczeń: aktywność na zajęciach. Ocena końcowa - kolokwium w ramach ćwiczeń, średnia ocen ciągłych i pisemnego kolokwium. Literatura podstawowa: Dobek-Ostrowska B., 2002, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław. McKay M., Davis D., Fanning, P., 2004, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk. Stankiewicz J., 1999, Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo ASTRUM. Wrocław. Literatura uzupełniająca: Fiske J., 1999, Wprowadzenie do badań komunikowaniem, Wrocław. Stewart J. (red.), 2000, Mosty zamiast murów. O komunikowaniu między ludźmi, Warszawa. Kalkulacja nakładu pracy studenta: godziny kontaktowe 30 h przygotowanie się do ćwiczeń (literatura, prezentacje multimedialne) 15 h 10

11 przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń (dwa kolokwia zaliczeniowe: jedno opisowe, jedno testowe 12 h warsztaty 3 h ŁĄCZNIE: 60 h Aktualnie przyznana liczba punktów ECTS: 2 pkt. Według kalkulacji wykładowcy: 2 pkt 11

12 Karta przedmiotu II.B.1 Nazwa przedmiotu Ochrona własności intelektualnej II.B.2 Kod przedmiotu L-OWI. 6 II.B.3 Typ przedmiotu obowiązkowy II.B.4 Poziom przedmiotu podstawowy II.B.5 Rok studiów, semestr IV rok, semestr 7 II.B.6 Liczba punktów ECTS 3 II.B.7 Formy zajęć (metody dydaktyczne i liczba godzin) II.B.8 Język wykładowy polski II.B.9 Imię i nazwisko prowadzącego (tytuł/stopień naukowy) II.B.10 Wymagania wstępne brak II.B.11 II.B.12 II.B.13 Cele kształcenia Zakładane efekty kształcenia/uczenia się Treści kształcenia wykład - 15 godzin studia stacjonarne// 15 godzin - studia niestacjonarne dr Łukasz Żukowski Zapoznanie studentów z podstawami szeroko pojętej ochrony własności twórczej (przemysłowej i intelektualnej), prawnymi zasadami ochrony w kraju i za granicą oraz rodzajami badań patentowych i ich wykorzystaniem do działań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Kształtowanie kompetencji etycznych tj. świadomego respektowania praw własności intelektualnej. Wiedza: wymienia ogólne zasady ochrony własności intelektualnej, określa działania prawne w obrębie własności intelektualnej, definiuje dobra niematerialne. Umiejętności: korzysta z kodeksów prawnych, wykorzystuje w swoich działaniach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o ochronie baz danych. Kompetencje społeczne: jest świadomy istnienia i konieczności przestrzegania prawa autorskiego. Prawo własności intelektualnej. Dobra niematerialne (intelektualne). Podstawowe akta prawne: w zakresie prawa własności artystycznej naukowej i literackiej (prawa autorskiego) - ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa o ochronie baz danych; w zakresie prawa własności przemysłowej - ustawa - prawo własności przemysłowej oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przedmioty własności przemysłowej. II.B.14 Metody oceny Zaliczenie wykładu - praca pisemna (pytania opisowe) 12

13 II.B.15 II.B.16 Spis zalecanych lektur i innych materiałów Nakład pracy studenta Literatura podstawowa: Ustawa z dn. 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117, Dz.U. z 2004 r., nr 33, poz. 286). Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. nr 80/00 poz. 904, Dz.U. z 2002 r., nr 197 poz. 1662, Dz.U. z 2003 r., nr 166, poz. 1610, Dz.U. z 2004 r., nr 91, poz. 869). Literatura uzupełniająca: Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., nr 47, poz. 211, tekst jednolity: Dz.U. z 2003 nr 153, poz. 1503, Dz.U. z 2004 r., nr 162, poz. 1693). Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz.U r., nr 128, poz.1402). Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365). Kalkulacja nakładu pracy studenta: godziny kontaktowe 15 h czytanie zalecanej literatury 25 h przygotowanie do zaliczenia wykładu 30 h ŁĄCZNIE: 70 h Aktualnie przyznana liczba punktów ECTS: 3 pkt. Według kalkulacji wykładowcy: 3 pkt 13

14 Karta przedmiotu II.B.1 Nazwa przedmiotu Matematyka I II.B.2 Kod przedmiotu 11.1-L-MAT.7 II.B.3 Typ przedmiotu obowiązkowy II.B.4 Poziom przedmiotu podstawowy II.B.5 Rok studiów, semestr I rok, semestr 1 II.B.6 Liczba punktów ECTS 6 II.B.7 Formy zajęć (metody dydaktyczne i liczba godzin) II.B.8 Język wykładowy polski II.B.9 Imię i nazwisko prowadzącego (tytuł/stopień naukowy) II.B.10 Wymagania wstępne brak II.B.11 II.B.12 Cele kształcenia Zakładane efekty kształcenia/uczenia się studia stacjonarne i niestacjonarne: wykład - 30 godzin ćwiczenia 15 godzin wykład, rozwiązywanie zadań, konsultacje wykład: dr Agnieszka Kazun ćwiczenia: dr Joanna Balbus Zapoznanie studentów z podstawami matematyki, w tym: algebry zbiorów, rachunku macierzowego, przestrzeni liniowych oraz układów równań, stanowiących podstawę do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych w systemach i procesach logistycznych; rozwijanie umiejętności w zakresie wykorzystania instrumentarium matematycznego. Wiedza: zna podstawy algebry zbiorów, przestrzeni liniowych i algebry liniowej, rozumie zasady doboru teorii matematycznych, pomocnych w opisie modeli i procesów logistycznych. Umiejętności: wykorzystuje instrumentarium matematyczne w zakresie algebry liniowej, rozwiązuje logicznie proste zadania matematyczne, Kompetencje społeczne: jest refleksyjny w podejmowaniu decyzji logistycznych. II.B.13 II.B.14 Treści kształcenia Metody oceny Przestrzenie liniowe. Przestrzenie metryczne. Liczby zespolone. Macierze i przekształcenia liniowe. Wyznaczniki macierzy. Układy równań liniowych. Zaliczenie ćwiczeń: oceny za aktywność na zajęciach, za przygotowanie do kolejnych zajęć, oceny za krótkie sprawdziany. Ocena końcowa - średnia ocen ciągłych i kolokwium końcowego. Zaliczenie wykładów - egzamin pisemny 14

15 II.B.15 II.B.16 Spis zalecanych lektur i innych materiałów Nakład pracy studenta Literatura podstawowa:. Antoniewicz R, Misztal A., 2006, Matematyka dla studentów ekonomii. Wykłady z ćwiczeniami. (od wydania drugiego włącznie). Krysicki W., Włodarski L., 2006, Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II, Warszawa. Literatura uzupełniająca: Jurlewicz T., Skoczylas Z., 2006, Algebra liniowa 1. Definicje, twierdzenia, wzory, Wrocław. Jurlewicz T., Skoczylas Z., 2006, Algebra liniowa 2. Definicje, twierdzenia, wzory, Wrocław. Kalkulacja nakładu pracy studenta: godziny kontaktowe 45 h godziny kontaktowe (konsultacje indywidualne) 15 h czytanie zalecanej literatury 30 h przygotowywanie do zajęć 30 h rozwiązywanie zadań z list przygotowanych przez wykładowcę 45 h przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 10 h przygotowanie do egzaminu 10 h ŁĄCZNIE: 185 h Aktualnie przyznana liczba punktów ECTS: 6 pkt. Według kalkulacji wykładowcy: 6 pkt 15

16 Karta przedmiotu II.B.1 Nazwa przedmiotu Matematyka II II.B.2 Kod przedmiotu 11.1-L-MAT.8 II.B.3 Typ przedmiotu obowiązkowy II.B.4 Poziom przedmiotu podstawowy II.B.5 Rok studiów, semestr I rok, semestr 2 II.B.6 Liczba punktów ECTS 6 II.B.7 Formy zajęć (metody dydaktyczne i liczba godzin) II.B.8 Język wykładowy polski II.B.9 Imię i nazwisko prowadzącego (tytuł/stopień naukowy) II.B.10 Wymagania wstępne brak II.B.11 II.B.12 II.B.13 II.B.14 Cele kształcenia Zakładane efekty kształcenia/uczenia się Treści kształcenia Metody oceny studia stacjonarne i niestacjonarne: wykład - 30 godzin ćwiczenia 15 godzin wykład, rozwiązywanie zadań, konsultacje wykład: dr Agnieszka Kazun ćwiczenia: dr Joanna Balbus Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi do analizy matematycznej, mających zastosowanie w obliczeniach dotyczących podejmowania decyzji logistycznych (optymalizacja procesów, kosztów itp.). Wiedza: rozumie zasady rachunku różniczkowego i całkowego w zakresie jednej i wielu zmiennych. Umiejętności: wykorzystuje instrumentarium w zakresie analizy matematycznej, wykonuje zadania w zakresie jednej i wielu zmiennych. Kompetencje społeczne: jest świadomy konieczności wykorzystywania zasad matematycznych w podejmowaniu trafnych decyzji logistycznych. Funkcje jednej zmiennej. Rachunek różniczkowy w zakresie funkcji jednej zmiennej. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. Rachunek całkowy w zakresie funkcji jednej zmiennej. Zaliczenie ćwiczeń: oceny za aktywność na zajęciach, za przygotowanie do kolejnych zajęć, oceny za krótkie sprawdziany. Ocena końcowa - średnia ocen ciągłych i kolokwium końcowego. Zaliczenie wykładu: Egzamin pisemny zadania do rozwiązania. 16

17 II.B.15 II.B.16 Spis zalecanych lektur i innych materiałów Nakład pracy studenta Literatura podstawowa:. Antoniewicz R, Misztal A., 2006, Matematyka dla studentów ekonomii. Wykłady z ćwiczeniami. (od wydania drugiego włącznie). Leja F., 2005, Rachunek różniczkowy i całkowy, Warszawa, Krysicki W., Włodarski L., 2006, Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II, Warszawa. Literatura uzupełniająca: Gewert M., Skoczylas Z., 2004, Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory, Wrocław. Gewert M., Skoczylas Z., 2004, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania, Wrocław. Kalkulacja nakładu pracy studenta: godziny kontaktowe 45 h godziny kontaktowe (konsultacje indywidualne) 15 h czytanie zalecanej literatury 30 h przygotowywanie do zajęć 30 h rozwiązywanie zadań z list przygotowanych przez wykładowcę 45 h przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 10 h przygotowanie do egzaminu 10 h ŁĄCZNIE: 185 h Aktualnie przyznana liczba punktów ECTS: 6 pkt. Według kalkulacji wykładowcy: 6 pkt 17

18 Karta przedmiotu II.B.1 Nazwa przedmiotu Statystyka II.B.2 Kod przedmiotu 11.2-L-ST.9 II.B.3 Typ przedmiotu obowiązkowy II.B.4 Poziom przedmiotu podstawowy II.B.5 Rok studiów, semestr II rok, semestr 3 II.B.6 Liczba punktów ECTS 6 II.B.7 Formy zajęć (metody dydaktyczne i liczba godzin) II.B.8 Język wykładowy polski II.B.9 Imię i nazwisko prowadzącego (tytuł/stopień naukowy) II.B.10 Wymagania wstępne brak II.B.11 II.B.12 II.B.13 II.B.14 II.B.15 Cele kształcenia Zakładane efekty kształcenia/uczenia się Treści kształcenia Metody oceny Spis zalecanych lektur i innych materiałów wykład - 30 godzin // ćwiczenia 30 godzin studia stacjonarne wykład - 18 godzin // ćwiczenia 15 godzin studia niestacjonarne wykład, rozwiązywanie zadań wykład i ćwiczenia - dr Agnieszka Panasiewicz Przygotowanie studentów w zakresie projektowania badania statystycznego oraz wykorzystania metod statystycznych, służących badaniu zjawisk masowych. Celem kształcenia jest opanowanie zasad i narzędzi opisu statystycznego, a także metod wnioskowania statystycznego. Wiedza: definiuje metody statystyki opisowej, zna wskaźniki dynamiki zjawisk, rozumie podstawowe metody wnioskowania statystycznego. Umiejętności: projektuje badania statystyczne, gromadzi, opracowuje i prezentuje dane statystyczne, wykorzystuje metody statystyczne do badania zjawisk. Kompetencje społeczne: jest świadomy konieczności wykorzystania metod statystycznych do badań zjawisk masowych. Statystyka jako nauka. Podstawowe pojęcia statystyczne. Etapy badania statystycznego. Opracowanie materiału statystycznego grupowanie i zliczanie materiału statystycznego. Prezentacja danych statystycznych. Analiza danych statystycznych przy pomocy: miar położenia, miar zmienności, miar asymetrii, miar koncentracji. Analiza współzależności zjawisk masowych. Analiza szeregów czasowych. Zaliczenie ćwiczeń: oceny za aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie samodzielnych analiz statystycznych. Ocena końcowa - średnia ocena ocen uzyskanych na zajęciach, w tym pozytywnie zaliczonego pisemnego kolokwium. Zaliczenie wykładów: egzamin pisemny Literatura podstawowa: Komosa A., 2003, Statystyka. Ćwiczenia, Warszawa. Luszniewicz A. 1987, Statystyka ogólna, Warszawa. Sobczyk M., 2001 Statystyka, Warszawa. Literatura uzupełniająca: Komosa A., Musiałkiewicz J., 2003, Statystyka, Warszawa. Zeliaś A., 2000, Metody statystyczne, Warszawa. II.B.16 Nakład pracy studenta Kalkulacja nakładu pracy studenta: godziny kontaktowe 60 h przygotowanie do ćwiczeń 30 h opracowanie zadań 30 h studiowanie literatury 20 h przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 20 h przygotowanie do egzaminu 30 h ŁĄCZNIE: 190 h Aktualnie przyznana liczba punktów ECTS: 6 pkt. Według kalkulacji wykładowcy: 6 pkt. 18

19 Karta przedmiotu II.B.1 Nazwa przedmiotu Badania operacyjne II.B.2 Kod przedmiotu 11.2-L-BO.10 II.B.3 Typ przedmiotu obowiązkowy II.B.4 Poziom przedmiotu podstawowy II.B.5 Rok studiów, semestr III rok, semestr 5 II.B.6 Liczba punktów ECTS 5 II.B.7 Formy zajęć (metody dydaktyczne i liczba godzin) II.B.8 Język wykładowy polski II.B.9 Imię i nazwisko prowadzącego (tytuł/stopień naukowy) II.B.10 Wymagania wstępne brak II.B.11 II.B.12 II.B.13 II.B.14 Cele kształcenia Zakładane efekty kształcenia/uczenia się Treści kształcenia Metody oceny wykład - 30 godzin // ćwiczenia 30 godzin studia stacjonarne wykład - 21 godzin // ćwiczenia 18 godzin studia niestacjonarne wykład, rozwiązywanie zadań, studia przypadków, dyskusje, praca zespołowa wykład i ćwiczenia - dr inż. Zbigniew Kulas Opanowanie podstawowych metod i technik badań operacyjnych wspomagających podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem warunków otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego (stanów niepewności i ryzyka). Wiedza: rozumie istotę badań operacyjnych zna podstawowe narzędzia, metody i techniki badań operacyjnych wspomagających podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie Umiejętności: umie identyfikować i definiować problem decyzyjny właściwie modeluje problemy decyzyjne i umiejętnie je rozwiązuje. Kompetencje społeczne: jest świadomy wielu uwarunkowań wpływających na trafność decyzji rozumie potrzebę stosowania wybranych narzędzi programowania w sytuacjach ryzykownych Zagadnienie transportu zamkniętego i otwartego. Decyzje związane z lokalizacją produkcji. Decyzje związane z minimalizacją tzw. pustych przebiegów. Teoria gier i teoria kolejek. Programowanie sieciowe. Elementy programowania nieliniowego. Programowanie dynamiczne. Modele zapasów. Budowa rankingu obiektów. Zaliczenie ćwiczeń: kolokwia zaliczeniowe w trakcie semestru, aktywność na zajęciach ćwiczeniowych, Końcowy sprawdzian z ćwiczeń w formie pisemno-ustnej Zaliczenie wykładów: egzamin pisemny 19

20 II.B.15 II.B.16 Spis zalecanych lektur i innych materiałów Nakład pracy studenta Literatura podstawowa: Z. Jędrzejczyk, K. Kukuła, J. Skrzypek, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Badania operacyjne, red. W. Sikora, 2008 M. Glinka, Elementy badań operacyjnych w transporcie, Literatura uzupełniająca: M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, B. Guzik, Wstęp do badań operacyjnych, Kalkulacja nakładu pracy studenta: godziny kontaktowe 60 h przygotowanie pracy indywidualnej 15 h przygotowanie zadań dodatkowych 10 h przygotowanie pracy zespołowej 15 h studiowanie wskazanej literatury 30 h przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń i wykładu 20 h ŁĄCZNIE: 150 h Aktualnie przyznana liczba punktów ECTS: 5 pkt. Według kalkulacji wykładowcy: 5 pkt 20

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/0/1 Technologie informacyjne 6 I/0/2 Geografia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2009

Program nauczania 2009 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (niestacjonarne) Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mikroekonomia Nazwa w języku angielskim: Microeconomics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Gorzów Wielkopolski 0 r. PI KART Język angielski... Wychowanie fizyczne... 6 Podstawy kreatywności...

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo