Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki"

Transkrypt

1 Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki 1

2 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ

3 PIOTR CICHOCKI, MARTA GOETZ Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja 3

4 Recenzent: dr hab. Piotr Żuk Piotr Cichocki, Marta Goetz 2011 for this edition Wydawnictwo UAM, Poznań 2011 Projekt okładki: Ewa Wąsowska Redaktor: Aleksandra Ratajczak Redaktor techniczny: Dorota Borowiak Łamanie tekstu: Eugeniusz Strykowski Publikacja została opracowana w ramach projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce nr POKL /10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie ISBN WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UL. FREDRY 10, POZNAŃ Sekretariat: tel , faks , Dział sprzedaży: tel , Wydanie I. Ark. wyd. 13,00. Ark. druk. 13,875. Druk i oprawa: UNI-DRUK, s.j., LUBOŃ, UL. PRZEMYSŁOWA 13 4

5 Spis treści Przedmowa... 7 Wstęp Diagnoza sytuacji i perspektyw gospodarczych województwa wielkopolskiego na podstawie zastanych raportów i opracowań Atrakcyjność inwestycyjna Wielkopolski Specjalizacja gospodarcza Wielkopolski Branże kluczowe dla Wielkopolski Trendy rozwojowe Wielkopolski Rynek pracy w Wielkopolsce Charakterystyka wielkopolskiego rynku pracy w świetle literatury i danych statystycznych Uwagi końcowe Outplacement: doświadczenia, przekonania i oczekiwania Prawno-historyczne tło procesów outplacementu Klimat opinii wokół outplacementu Doświadczenia z zakresu działań outplacementowych Outplacement główne rekomendacje Ewaluacja sytuacji w wybranych branżach Sytuacja gospodarcza Wielkopolski badania jakościowe Ewaluacja sytuacji gospodarczej badania ilościowe kadry zarządzającej, kooperantów i pracowników wybranych branż Oceny sytuacji podsumowania branżowe Podsumowanie Restrukturyzacja i modernizacja wybranych branż obraz na podstawie wszystkich badań Restrukturyzacja i modernizacja kwestie definicyjne

6 4.2. Restrukturyzacja, modernizacja i inwestycje badania jakościowe i ilościowe Restrukturyzacja i modernizacja podsumowanie branżowe Uwagi końcowe Rynek pracy opinie podmiotów i uwarunkowania instytucjonalne współpraca z instytucjami otoczenia biznesu Badania jakościowe i wyniki analiz danych zastanych Wielkopolski rynek pracy wybranych branż w świetle badań ilościowych Plany zatrudnieniowe wyniki badań Zwolnienia pracowników w okresie ostatnich dwóch lat według badań Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu Sytuacja na rynku pracy w opinii pracowników analizowanych branż Uczestnictwo w szkoleniach oraz mobilność zawodowa i geograficzna w deklaracjach pracowników wybranych branż Podsumowania branżowe Podsumowanie Podsumowanie i rekomendacje Literatura

7 Przedmowa Niniejszy raport stanowi rezultat projektu badawczego Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce realizowanego w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie ) na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 1. Projekt ten realizowany był w okresie od listopada 2010 r. do października 2011 r. przez Instytut Zachodni Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego w partnerstwie z Centrum Badań Społecznych Ultex Ankieter. Głównym celem projektu było dostarczenie przedsiębiorcom, przedstawicielom wielkopolskich instytucji rynku pracy, administracji publicznej, organizacji pracodawców i organizacji pozarządowych wiedzy na temat dynamiki rynku pracy w kontekście modernizacji oraz restrukturyzacji wybranych branż wielkopolskiej gospodarki. Dodatkowo założono trzy cele szczegółowe projektu: 1. Sformułowanie diagnozy wielkopolskiego rynku pracy w kontekście restrukturyzacji i modernizacji wybranych branż regionu. 2. Zdiagnozowanie postaw pracodawców i pracowników oraz partnerstw lokalnych i regionalnych wobec przemian regionalnej gospodarki oraz występujących w konsekwencji zmian na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania outplacementu oraz postaw wobec zwolnień monitorowanych. 3. Sformułowanie rekomendacji dla przedstawicieli przedsiębiorców w wybranych branżach i pozostałych instytucji mających znaczenie dla przemian na rynku pracy w zakresie stosowania outplacementu. 1 Nr Projektu: POKL /10. 7

8 Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniał konkretne branże mające stać się przedmiotem zainteresowania w ramach prowadzonych działań badawczych. Wybrane branże to: handel hurtowy i detaliczny (sekcja G według PKD 2004 i 2007), budownictwo (sekcja F według PKD 2004 i 2007), przetwórstwo przemysłowe (sekcja D według PKD 2004 i sekcja C według PKD 2007), transport i gospodarka magazynowa (sekcja I według PKD 2004 i sekcja H według PKD 2007), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M według PKD 2007), przemysł chemiczny (dział 20, 21 i 22 sekcji C według PKD 2007), przemysł poligraficzny (dział 18 sekcji C według PKD 2007), działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem (sekcja R według PKD 2007). Działania badawcze realizowane były w 3 fazach: eksploracyjnej, ilościowej oraz jakościowej. Faza pierwsza eksploracyjna polegała na przeprowadzeniu analizy danych zastanych oraz literatury przedmiotu, której efektem była diagnoza sytuacji gospodarczej w wybranych branżach dla 6 podregionów i całego województwa. Ponadto przeprowadzono także 8 studiów przypadku przedsiębiorstw, które prowadziły wsparcie outplacementowe w Wielkopolsce. Faza druga ilościowa polegała na przeprowadzeniu trzech różnych badań: 1) badanie techniką wywiadu telefonicznego (CATI) wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających na terenie woj. wielkopolskiego należących do branż podlegających restrukturyzacji lub modernizacji (N = 1400), mające na celu rozpoznanie postaw kadry zarządzającej wobec: przemian gospodarczych, outplacementu, poczucia odpowiedzialności wobec pracowników oraz przewidywanego zapotrzebowania na wyspecjalizowaną kadrę w przyszłości; 2) badanie techniką ankiety audytoryjnej wśród pracowników przedsiębiorstw działających na terenie woj. wielkopolskiego należących do branż podlegających restrukturyzacji lub modernizacji (N = 2400), które miało na celu diagnozę gotowości do przekwalifikowania się, uczestniczenia w szkoleniach i innych działaniach z zakresu kształcenia ustawicznego, postaw wobec możliwości migracji zawodowej; 3) badanie techniką wywiadu telefonicznego (CATI) kadry zarządzającej firm z łańcucha wartości dodanej wybranych branż podlegających re- 8

9 strukturyzacji lub modernizacji (N = 1400), przeprowadzone w celu rozpoznania opinii dotyczących kondycji gospodarczej regionu oraz osadzenia wybranych branż w realiach i dynamice zmiany gospodarczej. Trzecia faza jakościowa zakładała przeprowadzenie trzech serii wywiadów pogłębionych (IDI) z: 1) kluczowymi dla wybranych branż przedstawicielami kadry zarządczej (N = 40), których celem była identyfikacja ich postaw wobec zasobów ludzkich oraz analiza kompetencji menedżerskich w zakresie stosowania technik outplacementowych; 2) przedstawicielami uczelni wyższych, szkół oraz ZDZ (N = 32) w zakresie dostosowania ich do zmian zachodzących w restrukturyzowanych i modernizowanych branżach; 3) przedstawicielami partnerstw lokalnych w wybranych branżach oraz państwowych służb zatrudnienia (N = 40) w celu rozpoznaniu zakresu i efektów współpracy przy restrukturyzacji i modernizacji przedsiębiorstw. Podsumowując, zrealizowane badanie było próbą społecznego ujęcia kwestii outplacementu pozostającego w ścisłym związku z zachodzącymi w regionie procesami restrukturyzacji i modernizacji. Umożliwia dokonanie oceny, na ile outplacement jest narzędziem stosowanym przez wielkopolskich przedsiębiorców wybranych branż, szczególnie zaś, czy jest wynikiem narzuconych odgórnie regulacji prawnych (zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane), czy może raczej efektem świadomych działań społecznie odpowiedzialnego biznesu. Wyniki badania diagnozują także postawy kadry zarządzającej przedsiębiorstw wobec przemian gospodarczych dotykających funkcjonowania poszczególnych branż oraz faktyczne zainteresowanie outplacementem wśród pracowników badanych branż, w szczególności zaś ich gotowość do przekwalifikowania się oraz preferencje odnośnie do różnych form działań outplacementowych. Dzięki analizie firm z łańcucha wartości dodanej badanie dostarcza wiedzę na temat kondycji powiązanych z wybranymi branżami sektorów gospodarki. Zebrane podczas realizacji zadań dane zostały opracowane i przedstawione w postaci szeregu raportów szczegółowych. Podsumowaniem projektu, oprócz prezentowanej tu publikacji jest także e-podręcznik dla przedsiębior- 9

10 ców Outplacement krok po kroku 2. Ważnym sposobem upowszechniania wyników badań wśród decydentów gospodarczych, przedstawicieli samorządu, instytucji otoczenia biznesu, największych pracodawców oraz instytucji rynku pracy będzie konferencja kończąca projekt oraz seria warsztatów terenowych w subregionach. Realizacja tak dużego projektu badawczego wymaga zaangażowania wielu osób. W celu realizacji projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce powołano czternastoosobowy zespół badawczy, w którego skład weszli: Anita Basińska odpowiedzialna za opracowanie raportów dotyczących branży budowlanej; Mariusz Baranowski odpowiedzialny za przygotowanie danych do analizy desk research oraz opracowanie raportów dotyczących handlu hurtowego i detalicznego; Iwona Borkowska odpowiedzialna na opracowanie raportów dotyczących branży poligraficznej; Agnieszka Jeran odpowiedzialna za przygotowanie danych do analizy desk research oraz opracowanie raportów dotyczących działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; Marta Kędzierska odpowiedzialna za opracowanie raportów dotyczących branży chemicznej; Mikołaj Łuczak odpowiedzialny za przygotowanie raportu jakościowego z badań przedstawicieli instytucji oświatowych; Paulina Markiewicz odpowiedzialna za opracowanie raportów dotyczących kultury, rekreacji i sportu; Joanna Mazur-Łuczak odpowiedzialna za przygotowanie raportu jakościowego z badań partnerstw lokalnych; Witold Nowak odpowiedzialny za opracowanie raportów dotyczących przetwórstwa przemysłowego; Michał Nowosielski odpowiedzialny za opracowanie case studies i e-podręcznika; 2 Raporty szczegółowe oraz podsumowujące, a także e-podręcznik możliwe są do pobrania ze strony internetowej projektu 10

11 Wojciech Roszka odpowiedzialny za opracowanie raportów dotyczących transportu i magazynowania; Marcin Tujdowski odpowiedzialny za przygotowanie raportu jakościowego z badań kadry zarządzającej wybranych branż. Piotr Cichocki oraz Marta Götz byli odpowiedzialni za przygotowanie raportów zbiorczych z poszczególnych faz badań i opracowanie desk research. Zrealizowanie projektu nie byłoby możliwe bez wsparcia organizacyjnego biura projektu szczególne podziękowania należą się więc Marcie Kędzierskiej oraz Bożenie Piaścik. Realizację badań wykonał zespół pracowników Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp. z o.o.: Ewelina Frankowska koordynator ds. operacyjnych, Anna Cichocka koordynator ds. badań, Małgorzata Wolniewiecz asystent koordynatora ds. badań. Realizacja badań wymagała zaangażowania ponad 100 współpracowników terenowych. Michał Nowosielski Kierownik projektu 11

12 12

13 Wstęp Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie projektu badawczego, którego zakres merytoryczny zdecydowanie przekracza jej możliwości objętościowe. Stanowi zatem z konieczności znacznie uogólnione streszczenie uzyskanych rezultatów. Wszystkie raporty częściowe będące podstawą końcowego opracowania są jednakże dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej projektu 3. W szczególności zaś uwaga ta dotyczy dokumentacji metodologicznej, której znaczne rozmiary związane z dużą ilością i różnorodnością prowadzonych działań badawczych sprawiają, że jej pełne zamieszczenie w obecnym opracowaniu istotnie uszczupliłoby możliwości prezentacji wyników przeprowadzonych badań. Dlatego też zdecydowano się jedynie na zamieszczenie w dalszej części wstępu jedynie rudymentarnych informacji dotyczących doboru próby i zastosowanego ważenia w badaniach ilościowych, ze względu na fakt, iż mają one istotny wpływ na interpretację wyników. Instytucjonalny kontekst przeprowadzenia projektu badawczego, jak również zarys jego struktury oraz komponentów składowych, został już pokrótce przedstawiony we wprowadzeniu przez Michała Nowosielskiego, który pełnił funkcję kierownika całego przedsięwzięcia. Niemniej jednak wydaje się konieczne naszkicowanie również pewnego szerszego tła intelektualnego, w którego kontekście podjęto badania na przecięciu wątków związanych z modernizacją i restrukturyzacją wybranych branż wielkopolskiej gospodarki oraz szeroko rozumianej problematyki outplacementu. Następnie zaprezentowane zostaną wspomniane już wcześniej charakterystyki me- 3 Raporty oraz dokumentacja metodologiczna dostępne są do pobrania na stronie 13

14 todologiczne pomiarów ilościowych, jak również uwagi dotyczące merytorycznej struktury całości publikacji. W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż celem projektu było zbadanie problematyki outplacementu w Wielkopolsce w kontekście postaw społecznych. O ile bowiem działania outplacementowe stanowiły dotychczas przedmiot nielicznych badań przede wszystkim o charakterze ekonomicznym czy systemowym, o tyle nie analizowano ich pod kątem społecznym. Dotychczasowe podejścia nie uwzględniały przeważnie ewentualnego zainteresowania, ocen czy oczekiwań różnych uczestników rynku pracy wobec działań outplacementowych. Niniejszy projekt stanowi próbę wypełnienia tej luki poznawczej. Jego uwaga koncentruje się na głównych aktorach regionalnego rynku pracy, określonego wyborem ośmiu kluczowych dla województwa branż. Celem głównym badań było zatem rozpoznanie postaw tak pracodawców, jak i pracowników wobec kwestii zwolnień monitorowanych, czyli outplacementu właśnie. Konstrukcja narzędzi badawczych miała przy tym pomóc określić nie tyle deklaratywne stanowiska, ile faktyczne zainteresowanie. Istotne wydaje się bowiem nie tylko określenie, jakiego typu praktyki outplacementowe były podejmowane, czy w jakich chcieliby uczestniczyć pracownicy, ale także, w jakim stopniu pracodawcy wyrażają gotowość do przeprowadzania outplacementu, a pracownicy do podjęcia migracji zawodowej, co wydaje się rzeczywistym miernikiem popularności i użyteczności outplacementu. Globalne trendy ekonomiczne, obejmujące między innymi rozwój gospodarki opartej na wiedzy, skrócenie cyklu życia produktu czy rosnącą popularność klastrów, skutkują przeobrażeniami na rynku pracy. Są to zarówno megatrendy i makrotrendy zachodzące na całym świecie, takie jak przeobrażenia związane z funkcjonowaniem społeczeństw informacyjnych, jak i mezotrendy, występujące w ramach konkretnych sektorów gospodarki. Tempo przeobrażeń sprawia, że kryzysy zdarzają się znacznie częściej i stąd znacznie więcej ludzi w danym momencie zmienia zawód, szkoli się, dostosowuje. Procesy dostosowawcze rzadko przebiegają bez zakłóceń, o czym świadczy np. występujący na wielu krajowych rynkach pracy, paralelnie do bezrobocia, problem niedopasowania zasobów do zapotrzebowania. Odpowiedzią na te wyzwania jest między innymi propagowana przez UE w ramach strategii lizbońskiej idea ustawicznego kształcenia w kontekście 14

15 procesów restrukturyzacji, a także inne podejmowane na różnych szczeblach działania, mające na celu złagodzenie lub rozwiązanie tych problemów. Zmiany na rynku pracy zachodzą z pewnym poślizgiem czasowym wobec innych zmiennych gospodarczych i dlatego są traktowane jako wskaźniki opóźnione. Jednak tempo i skala zjawisk uruchomionych w trakcie kryzysu finansowego 2008/2009 ukazuje, że to zdynamizowanie procesów dotyczy też teraz rynku pracy. Już jedna trzecia polskich pracowników najemnych zamiast stałej umowy pracuje na czas określony lub na umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło). Zdaniem przedstawicieli pracodawców, tempo zmian cywilizacyjnych, ekonomicznych i technologicznych jest tak szybkie, że tradycyjny model zatrudnienia za nim nie nadąża. Stąd popularność koncepcji flexicurity połączenia elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia zakładającej, że ludzie podążają za pracą, która jest dostępna, a warunki zatrudnienia proste. Z kolei reprezentanci pracowników argumentują, że elastyczność wcale nie jest atutem polskiego rynku i wynika w zasadzie z błędnego zarządzania personelem. Od menedżera należy wymagać więcej niż działania na zasadzie: zwalniam, zatrudniam, zwalniam, zatrudniam. Zdaniem organizacji skupiających pracowników, bazowanie wyłącznie na najprostszych rozwiązaniach to za mało, by odnieść sukces. Paradoksalnie, bariery zmuszają do szukania rozwiązań bardziej wyrafinowanych i przynoszących lepsze efekty. Odwołując się do regionalnego kontekstu, wypada również zauważyć, iż badania tożsamości regionalnej Wielkopolan, a więc i wielkopolskich przedsiębiorców, wskazują na funkcjonowanie takich elementów rdzeniowych tej tożsamości, jak pragmatyzm, silne poczucie indywidualnego interesu przy równoczesnym poszanowaniu interesu zbiorowego i wysoki szacunek wobec prawa i norm społecznych. Wielkopolanie postrzegają siebie jako przedsiębiorczych i gospodarnych, a swój region uważają za silny gospodarczo. Jednocześnie analizy atrakcyjności inwestycyjnej regionów stawiają Wielkopolskę na czwartym miejscu wśród polskich województw i choć gospodarczo jest ona regionem lepszym od średniej, to jednak znajduje się poza ścisłą czołówką. Możliwe jest także osłabienie wzrostu ze względu na rosnące obciążenie demograficzne, zmniejszanie się liczby aktywnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz nakładów na działalność badawczo-rozwojową, 15

16 a także generalną skłonność raczej do modernizacji imitacyjnej. Zastane raporty identyfikujące potrzeby modernizacyjne branż z perspektywy ekonomicznej podkreślają brak specjalizacji gospodarczej Wielkopolski oraz konieczność restrukturyzacji i modernizacji branż tradycyjnie istotnych dla regionalnej gospodarki. Wydaje się, że Wielkopolska, podobnie jak inne regiony, doświadcza pewnego dylematu między pełną i daleko idącą specjalizacją i związanymi z tym korzyściami a dywersyfikacją i takimi korzyściami niespecjalizacji, jak na przykład wyższa odporność na szoki zewnętrzne. Innymi słowy, choć powszechnie akceptuje się konieczność zmian, to nie istnieje jasna wizja pożądanych kierunków i mechanizmów przemian gospodarczych. Kierując się wstępną analizą istniejących raportów, dokonano wyboru określonych branż, w obrębie których procesy restrukturyzacji, modernizacji oraz outplacementu miały się stać przedmiotem badania. Choć sam dobór poszczególnych branż może wydawać się pod pewnymi względami arbitralny, to u jego podstaw legł szereg przesłanek czerpanych z analizy zastanych raportów dotyczących gospodarczych perspektyw Wielkopolski. Pod uwagę brano takie kwestie, jak: rozmiary i znaczenie gospodarcze mierzone liczbą podmiotów oraz wielkością zatrudnienia; zachodzące procesy koncentracji oraz klasteringu; dokonywane w nich alokacje środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych; czy ich atrakcyjność dla zagranicznych inwestorów. Szczegółowe uzasadnienia dokonanych wyborów zawiera wniosek o dofinansowanie oraz późniejsze dokumenty metodologiczne dostępne na stronie internetowej projektu; nie wydaje się w obecnym kontekście potrzebne przytaczanie całościowych uzasadnień 4. Odnośnie do metodologicznych charakterystyk prowadzonych działań badawczych, najlepszym źródłem informacji pozostaje strona internetowa 4 W świetle uzyskanej w toku realizacji projektu wiedzy decyzje o doborze branż oraz określeniu ich charakterystyk wyglądałyby zapewne trochę inaczej, a w szczególności dokonano by starań, aby w ramach prowadzonych badań ilościowych uzyskać kontekst porównawczy dla wyników w ramach branż podlegających modernizacji lub restrukturyzacji z postaci badania reprezentatywnego dla wszystkich wielkopolskich przedsiębiorstw. Niemniej jednak, pomimo uzyskania świadomości pewnych ograniczeń sformułowanego oryginalnie projektu w toku jego realizacji, nie wszystkie zmiany można było ostatecznie uwzględnić ze względu na zbyt zaawansowany etap prowadzonych prac. 16

17 projektu. Jak zostało to już wcześniej zaznaczone w ramach niniejszego wstępu zaprezentowane zostaną jedynie informacje dotyczące doboru próby, tam gdzie mają one kluczowe znaczenie dla zastosowanego w odniesieniu do uzyskanych wyników ważenia statystycznego. Parametry badanej populacji przyjęto za najnowszymi w momencie przygotowywania procedur losowania danymi GUS dla Wielkopolski, według Bazy Jednostek Statystycznych. Tabela 1. Struktura populacji przedsiębiorstw w Wielkopolsce według Bazy Jednostek Statystycznych w ujęciu sekcji i działów PKD oraz wielkości przedsiębiorstwa, 2010 Sekcja Branża Wielkość przedsiębiorstwa (osób pracujących) ogółem C ogółem Przetwórstwo przemysłowe C: bez działów 18, 20, 21, 22 Przetwórstwo przemysłowe C: dział 18 Przemysł poligraficzny C: dział 20, 21, 22 Przemysł chemiczny F Budownictwo G Handel hurtowy i detaliczny H M R Transport i gospodarka magazynowa Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Ogółem Ponieważ Urząd Statystyczny zawiesił usługę losowania, więc z konieczności budowa operatu wymagała pracy na podstawie dostępnych zbiorów danych. Przystąpiono zatem do budowy operatu losowania na podstawie bazy HBI 5 poprzez jej systematyczne uzupełnienie informacjami pochodzącymi z innych rejestrów podmiotów gospodarczych oraz zawartych w In- 5 HBI Polska baza firm zawierająca szczegółowe informacje o ponad 200 tysiącach firm działających w Polsce, głównie z sektora business to business, 17

18 ternecie. Ze względu na brak możliwości zastosowania schematu losowania prostego, dobór próby przeprowadzony został w oparciu o operat dla dostępnych baz przedsiębiorstw, który nie zawiera danych o wielkości zatrudnienia. Ponieważ dana ta ma kluczowe znaczenie w warstwie metodologicznej projektu, więc konieczne było nałożenie kwot (wag) na realizację wywiadów poprzez kontrolę rozkładu próby zrealizowanej, w stosunku do struktury populacji. Próbę losowano według schematu losowania warstwowego. Warstwami są zbiorowości utworzone na podstawie trzech kryteriów: sekcja PKD, wielkość przedsiębiorstwa oraz podregion. W każdej warstwie losowanie należy przeprowadzić oddzielnie. W sytuacji mało licznych zbiorowości, do próby winny wejść wszystkie jednostki znajdujące się w operacie. By zapobiec znacznemu wpływowi odmów na szacunki, w każdej z warstw należy wylosować dwukrotność pierwotnej liczebności próby i w razie wystąpienia odmowy, należy zastąpić taką jednostkę inną z próby dodatkowej. Z uwagi na dominację liczby małych przedsiębiorstw w populacji przedsiębiorstw, nierówne liczebności firm w poszczególnych sekcjach oraz konieczność opracowania raportu monograficznego dla każdej poszczególnej branży zdecydowano na etapie doboru próby o celowej nadreprezentacji liczby (1) przedsiębiorstw z sekcji C, dział 18; sekcji C, dział 20, 21 i 22 oraz sekcji R oraz (2) nadreprezentacji przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. Co za tym idzie, konieczne było zastosowanie procedur ważenia poststratyfikacyjnego, tak aby dostosować strukturę próby do struktury populacji. Wagi obliczane są poprzez podzielenie proporcji struktury populacji przez proporcję struktury próby zrealizowanej. Wykorzystano w tym celu dane zamieszczone w tabeli 1, a odpowiednie wartości wag przypisano każdemu przedsiębiorstwu oraz uwzględniano w analizach statystycznych. Ważenie poststratyfikacyjne konieczne było przy tym w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy obliczano wyniki dla całego badania należało doważyć liczebności w populacji i próbie nierówne z uwagi na liczbę przedsiębiorstw w sekcjach PKD oraz wielkość przedsiębiorstw (tab. 2). Po drugie wtedy, gdy oblicza się wyniki dla danej sekcji PKD należy doważyć nierówne w populacji i próbie liczebności z uwagi na wielkość przedsiębiorstw (tab. 3). 18

19 Tabela 2. Ważenie poststratyfikacyjne obliczenia dla całej próby Branża (wielkość przedsiębiorstwa) Liczebność w populacji % udziału Liczebność próby % udziału Wartość wagi C 18 (< 9) ,6 19 1,3 0,496 C 20, 21, 22 (< 9) ,7 18 1,2 0,573 C bez 18, 20, 21, 22 (< 9) ,2 29 2,0 6,148 F (< 9) ,4 98 6,7 2,743 G (< 9) , ,2 2,599 H (< 9) ,9 31 2,1 4,211 M (< 9) ,6 95 6,5 1,940 R (< 9) ,2 32 2,2 1,028 C 18 (> 9) 126 0,0 64 4,4 0,011 C 20, 21, 22 (> 9) 457 0,2 74 5,1 0,035 C bez 18, 20, 21, 22 (> 9) , ,3 0,142 F (> 9) , ,2 0,086 G (> 9) , ,8 0,083 H (> 9) 687 0,3 73 5,0 0,054 M (> 9) 695 0,3 78 5,3 0,051 R (> 9) 403 0,2 56 3,8 0,041 Suma Tabela 3. Ważenie poststratyfikacyjne obliczenia dla danej sekcji PKD Branża (wielkość przedsiębiorstwa) Liczebność w populacji % udziału Liczebność próby % udziału Wartość wagi C 18 (< 9) , ,9 4,057 C 18 (> 9) 126 7, ,1 0,092 Suma C 20, 21, 22 (< 9) , ,6 4,075 C 20, 21, 22 (> 9) , ,4 0,252 Suma C bez 18, 20, 21, 22 (< 9) , ,9 6,302 C bez 18, 20, 21, 22 (> 9) , ,1 0,146 Suma

20 cd. tab F (< 9) , ,2 2,270 F (> 9) , ,4 0,033 Suma G (< 9) , ,0 2,097 G (> 9) , ,0 0,067 Suma H (< 9) , ,8 3,257 H (> 9) 687 2, ,2 0,042 Suma M (< 9) , ,9 1,782 M (> 9) 695 2, ,1 0,047 Suma R (< 9) , ,4 2,569 R (> 9) 403 6, ,6 0,103 Suma W przypadku pozostałych pomiarów ilościowych zastosowano metody doboru próby i wyników próby dla celów ich dopasowania do struktury populacji. W przypadku badań wśród pracowników przedsiębiorstw wybranych branż dokonano losowania przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 50 pracowników zgodnie z rozkładami struktury zatrudnienia znanymi z danych GUS, przyjmując jednocześnie, że w danym przedsiębiorstwie przeprowadzonych zostanie nie więcej niż 25 ankiet. Natomiast w przypadku badania przedsiębiorstw kooperujących z danymi branżami dokonano wstępnych analiz wyników badania wśród przedsiębiorstw ośmiu branż, tak aby rozpoznać strukturę odpowiednich sieci wartości dodanej. Następnie przeprowadzono dobór losowy w odniesieniu do ustalonych w ten sposób kwot realizacji wywiadów. Niniejsza publikacja składa się z pięciu rozdziałów poświęconych w znacznej mierze monograficznemu opracowaniu określonych aspektów przeprowadzonego projektu badawczego. Rozdział pierwszy ma stosunkowo najbardziej ogólny charakter, zawiera on bowiem streszczenie efektów studiów 20

21 nad stanem zastanej wiedzy o przemianach społecznych i gospodarczych województwa wielkopolskiego. Stanowi on swoiste tło interpretacyjne czy też punkt odniesienia dla analiz prowadzonych w ramach kolejnych części pracy. Rozdział drugi poświęcono opracowaniu uzyskanych wyników w odniesieniu do wiedzy o procesach outplacementu oraz praktycznych doświadczeń w jego stosowaniu. Rozdział trzeci odnosi się do rozpoznanego w toku badań klimatu opinii o sytuacji gospodarczej w regionie oraz perspektywach rozwoju poszczególnych branż. Rozdział czwarty podsumowuje wiedzę uzyskaną o procesach restrukturyzacji i modernizacji, uwzględnia również analizę planów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Rozdział piąty charakteryzuje natomiast uzyskane wyniki w odniesieniu do procesów rynku pracy, w tym gotowości pracowników do uczestnictwa w szkoleniach lub podjęcia migracji. Generalnie rzecz biorąc, struktura rozdziałów od drugiego do piątego zbudowana jest w następujący sposób: za punkt wyjścia przyjmują one ogólny i porównawczy punkt widzenia, który uzupełniany jest następnie szczegółowymi podsumowaniami wyników badań dla poszczególnych branż objętych badaniem. Książkę kończy podsumowanie zawierające zarówno streszczenie uzyskanych wyników, jak również wyliczenie głównych rekomendacji w odniesieniu do polityk publicznych, jakie powinny być prowadzone w badanych obszarach. 21

22 22

23 1 Diagnoza sytuacji i perspektyw gospodarczych województwa wielkopolskiego na podstawie zastanych raportów i opracowań Niniejszy rozdział prezentuje przegląd najważniejszych opracowań dotyczących społeczno-gospodarczej sytuacji Wielkopolski. Prezentowane dane opracowane zostały szczegółowo w raportach z analizy danych zastanych przygotowanych na potrzeby projektu. Poruszane w tej części treści stanowią streszczenie najistotniejszych informacji zawartych w raportach i obejmują: ocenę kondycji gospodarczej Wielkopolski (również na tle innych województw), jej atrakcyjności inwestycyjnej, specjalizację regionu w ujęciu branżowym oraz przewidywane tendencje rozwojowe województwa. Scharakteryzowanie ogólnej sytuacji gospodarczej regionu i odniesienie jej do kondycji innych województw Polski ma pozwolić w obecnym kontekście na uzyskanie niezbędnego tła dalszej, bardziej szczegółowej analizy regionalnego rynku pracy, będącego podstawowym podmiotem analiz. Przedstawione dane operują jednak na stosunkowo wysokim poziomie ogólności, nie można formułować daleko posuniętych uogólnień. Biorąc pod uwagę ten fakt, podczas dokonywania wyboru poszczególnych prezentowanych w ramach niniejszego raportu współczynników miano na uwadze ich zdolność do syntetycznego odzwierciedlania sytuacji regionu, zamiast kierować się określoną tezą dotyczącą tego, jaka kondycja gospodarcza województwa wielkopolskiego w istocie jest lub być powinna. Raport w dalszej części przedstawia natomiast szczegółową analizę ewaluacji sytuacji gospodarczej Wielkopolski, dokonaną przez przedsiębiorstwa działające na rynku. 23

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Raport z Desk Research dla województwa wielkopolskiego

Raport z Desk Research dla województwa wielkopolskiego Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z Desk Research dla województwa wielkopolskiego Instytut Naukowo Badawczy

Bardziej szczegółowo

Zasady badania opinii pracodawców w Rankingu 2015. metodologia badania

Zasady badania opinii pracodawców w Rankingu 2015. metodologia badania Zasady badania opinii pracodawców w Rankingu 2015 metodologia badania Warszawa, lipiec 2015 Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie od trzynastu lat przez miesięcznik Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY Gdańsk 4 lipca 2014r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU 2013 r. 3,2% zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów.

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. Elżbieta Adamowicz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. W badaniach koniunktury przedmiotem analizy są zmiany

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania:

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim Rynek pracy tymczasowej w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim Według danych Adecco Poland za 2014 r. praca tymczasowa w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim cieszy się coraz większą

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki - 1 - Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawskopomorskiego w 2014

Bardziej szczegółowo

Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania

Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania Małgorzata Lelińska, Warszawa, 12 maja 2015 r. www.konfederacjalewiatan.pl str. 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 345448-2012 z dnia 2012-09-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Wykonanie usługi polegająca na opracowaniu analizy pt. Podkarpackie dla inwestorów - analiza ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. rynku pracy Gdańsk, dnia 7 czerwca 2016 r. Rozwój poradnictwa zawodowego w regionie KONTEKST STRATEGICZNY 2 Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r.

XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. XXIII Raport Roczny BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2011-2013 Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Program seminarium Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kondycja sektora zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP 2013 Paulina Zadura-Lichota Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na podstawie analiz PARP Warszawa, 14 marca 2013 r. Przedsiębiorczość w

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie mazowieckim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie mazowieckim Rynek pracy tymczasowej w województwie mazowieckim Według danych Adecco Poland za 2014 r. w województwie mazowieckim nie można było jednoznacznie mówić w kontekście pracy tymczasowej o rynku pracownika

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie śląskim i dolnośląskim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie śląskim i dolnośląskim Rynek pracy tymczasowej w województwie śląskim i dolnośląskim Według danych Adecco Poland za 2014 r. w województwach śląskim i dolnośląskim perspektywy rozwoju pracy tymczasowej są bardzo obiecujące. Jest

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

B3.5 Koncentracja. Raport pochodzi z portalu

B3.5 Koncentracja. Raport pochodzi z portalu B3.5 Koncentracja System PIK umożliwia wyznaczanie potencjału gospodarczego regionu z wykorzystaniem wskaźników lokacji i wskaźników przesunięć. Jest to dalszy logiczny krok analizy zaraz po modułach B3.1

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT 2007-2013 Wiesława Domańska Renata Bielak Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11

Wykonawcy. Biała Podlaska r. SZP /PN/2011 L.dz. 2033/11 L.dz. 2033/11 Biała Podlaska 17.06.2011r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania na przeprowadzenie 150 wywiadów z przedsiębiorcami na terenie całej Polski w ramach badań jakościowych zamawianych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dotacje europejskie dla firm w perspektywie 2014-2020. DARIUSZ RUTKOWSKI Forest Consulting Center Sp. z o.o. Leśne Centrum Kształcenia Ustawicznego

Dotacje europejskie dla firm w perspektywie 2014-2020. DARIUSZ RUTKOWSKI Forest Consulting Center Sp. z o.o. Leśne Centrum Kształcenia Ustawicznego Dotacje europejskie dla firm w perspektywie 2014-2020 DARIUSZ RUTKOWSKI Forest Consulting Center Sp. z o.o. Leśne Centrum Kształcenia Ustawicznego Rogów, 2 września 2015 Tematyka Realne możliwości Jak

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ PRASOWY ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI 2013 R. DZIEWIĄTA, COROCZNA EDYCJA BADANIA

MATERIAŁ PRASOWY ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI 2013 R. DZIEWIĄTA, COROCZNA EDYCJA BADANIA MATERIAŁ PRASOWY ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI 2013 R. DZIEWIĄTA, COROCZNA EDYCJA BADANIA Dlaczego badamy atrakcyjność inwestycyjną? Inwestycje są motorem wzrostu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE

Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy. dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Wyzwania polskiej polityki edukacyjnej z perspektywy rynku pracy dr Agnieszka Chłoń- Domińczak, IBE Plan prezentacji 1. Wyzwania dla polityki rozwoju umiejętności w Polsce 2. Absolwenci i ich sytuacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

znaczenie gospodarcze sektora kultury

znaczenie gospodarcze sektora kultury znaczenie gospodarcze sektora kultury wstęp do analizy problemu streszczenie Instytut Badań Strukturalnych Piotr Lewandowski Jakub Mućk Łukasz Skrok Warszawa 2010 Raport prezentuje rezultaty badania, którego

Bardziej szczegółowo

Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 r.

Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 r. RAPORT KOŃCOWY Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 r. Przygotowany na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy przez firmę General Projekt Sp. z o.o. Instytucja

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Płońsk i Pułtusk w korelacji

Płońsk i Pułtusk w korelacji Płońsk i Pułtusk w korelacji Wprowadzenie Główna cechą rejonu testowania (Płoński i Pułtusk) ich charakter roliczo przemysłowy. Tereny rolnicze to znaczna część obszarów powiatów (ta obserwacja osób badanych

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

MAPA KOMPETENCJI W SEKTORZE IT JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PODAŻY I POPYTU NA KOMPETENCJE W SEKTORZE IT. Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek

MAPA KOMPETENCJI W SEKTORZE IT JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PODAŻY I POPYTU NA KOMPETENCJE W SEKTORZE IT. Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek MAPA KOMPETENCJI W SEKTORZE IT JAKOŚCIOWA CHARAKTERYSTYKA PODAŻY I POPYTU NA KOMPETENCJE W SEKTORZE IT Dr Agnieszka Wojtczuk-Turek Ogólna charakterystyka sektora Specyfika sektora: wysoka technologia wzajemny

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

ARSZA ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ARSZA ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Roczniki statystyczne ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2015 ISSN 1509-9652 obj. ok. 380 str., form. B5 cena: 28.00 zł ISSN 1730-265X WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2015 PODREGIONY, POWIATY, GMINY

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego

Opis: Z recenzji Prof. Wojciecha Bieńkowskiego Tytuł: Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna Autorzy: Magdalena Majchrzak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2012 Opis: Praca

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI

KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI KLASTER TURYSTYKI MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ PRZYKŁADEM DZIAŁAŃ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan KLASTRY JAKO CZYNNIK ROZWOJU REGIONU Współpraca Większa innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Szczepan Figiel, Justyna Kufel Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa, 5 grudnia, 2014. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Mojemu synowi Rafałowi

Mojemu synowi Rafałowi Mojemu synowi Rafałowi Recenzenci: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: lblechman

Bardziej szczegółowo

Gospodarka oparta na wiedzy i regionalne programy operacyjne: porównanie wydatków w województwach

Gospodarka oparta na wiedzy i regionalne programy operacyjne: porównanie wydatków w województwach Justyna Sokołowska - Woźniak Gospodarka oparta na wiedzy i regionalne programy operacyjne: porównanie wydatków w województwach Innowacja i kooperacja symbioza nauki i biznesu WSB NLU Nowy Sącz, 7 października

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyzwania i kierunki rozwoju województwa podlaskiego w okresie 2014 2020. Białystok, 7 grudnia 2012 r.

Wyzwania i kierunki rozwoju województwa podlaskiego w okresie 2014 2020. Białystok, 7 grudnia 2012 r. Wyzwania i kierunki rozwoju województwa podlaskiego w okresie 2014 2020 Białystok, 7 grudnia 2012 r. PKB na mieszkańca (średnio 2006-2008) PKB na mieszkańca* *indeks EU27 = 100

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo