Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki"

Transkrypt

1 Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki 1

2 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ

3 PIOTR CICHOCKI, MARTA GOETZ Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja 3

4 Recenzent: dr hab. Piotr Żuk Piotr Cichocki, Marta Goetz 2011 for this edition Wydawnictwo UAM, Poznań 2011 Projekt okładki: Ewa Wąsowska Redaktor: Aleksandra Ratajczak Redaktor techniczny: Dorota Borowiak Łamanie tekstu: Eugeniusz Strykowski Publikacja została opracowana w ramach projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce nr POKL /10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie ISBN WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UL. FREDRY 10, POZNAŃ Sekretariat: tel , faks , Dział sprzedaży: tel , Wydanie I. Ark. wyd. 13,00. Ark. druk. 13,875. Druk i oprawa: UNI-DRUK, s.j., LUBOŃ, UL. PRZEMYSŁOWA 13 4

5 Spis treści Przedmowa... 7 Wstęp Diagnoza sytuacji i perspektyw gospodarczych województwa wielkopolskiego na podstawie zastanych raportów i opracowań Atrakcyjność inwestycyjna Wielkopolski Specjalizacja gospodarcza Wielkopolski Branże kluczowe dla Wielkopolski Trendy rozwojowe Wielkopolski Rynek pracy w Wielkopolsce Charakterystyka wielkopolskiego rynku pracy w świetle literatury i danych statystycznych Uwagi końcowe Outplacement: doświadczenia, przekonania i oczekiwania Prawno-historyczne tło procesów outplacementu Klimat opinii wokół outplacementu Doświadczenia z zakresu działań outplacementowych Outplacement główne rekomendacje Ewaluacja sytuacji w wybranych branżach Sytuacja gospodarcza Wielkopolski badania jakościowe Ewaluacja sytuacji gospodarczej badania ilościowe kadry zarządzającej, kooperantów i pracowników wybranych branż Oceny sytuacji podsumowania branżowe Podsumowanie Restrukturyzacja i modernizacja wybranych branż obraz na podstawie wszystkich badań Restrukturyzacja i modernizacja kwestie definicyjne

6 4.2. Restrukturyzacja, modernizacja i inwestycje badania jakościowe i ilościowe Restrukturyzacja i modernizacja podsumowanie branżowe Uwagi końcowe Rynek pracy opinie podmiotów i uwarunkowania instytucjonalne współpraca z instytucjami otoczenia biznesu Badania jakościowe i wyniki analiz danych zastanych Wielkopolski rynek pracy wybranych branż w świetle badań ilościowych Plany zatrudnieniowe wyniki badań Zwolnienia pracowników w okresie ostatnich dwóch lat według badań Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu Sytuacja na rynku pracy w opinii pracowników analizowanych branż Uczestnictwo w szkoleniach oraz mobilność zawodowa i geograficzna w deklaracjach pracowników wybranych branż Podsumowania branżowe Podsumowanie Podsumowanie i rekomendacje Literatura

7 Przedmowa Niniejszy raport stanowi rezultat projektu badawczego Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce realizowanego w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie ) na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 1. Projekt ten realizowany był w okresie od listopada 2010 r. do października 2011 r. przez Instytut Zachodni Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego w partnerstwie z Centrum Badań Społecznych Ultex Ankieter. Głównym celem projektu było dostarczenie przedsiębiorcom, przedstawicielom wielkopolskich instytucji rynku pracy, administracji publicznej, organizacji pracodawców i organizacji pozarządowych wiedzy na temat dynamiki rynku pracy w kontekście modernizacji oraz restrukturyzacji wybranych branż wielkopolskiej gospodarki. Dodatkowo założono trzy cele szczegółowe projektu: 1. Sformułowanie diagnozy wielkopolskiego rynku pracy w kontekście restrukturyzacji i modernizacji wybranych branż regionu. 2. Zdiagnozowanie postaw pracodawców i pracowników oraz partnerstw lokalnych i regionalnych wobec przemian regionalnej gospodarki oraz występujących w konsekwencji zmian na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania outplacementu oraz postaw wobec zwolnień monitorowanych. 3. Sformułowanie rekomendacji dla przedstawicieli przedsiębiorców w wybranych branżach i pozostałych instytucji mających znaczenie dla przemian na rynku pracy w zakresie stosowania outplacementu. 1 Nr Projektu: POKL /10. 7

8 Wniosek o dofinansowanie projektu wymieniał konkretne branże mające stać się przedmiotem zainteresowania w ramach prowadzonych działań badawczych. Wybrane branże to: handel hurtowy i detaliczny (sekcja G według PKD 2004 i 2007), budownictwo (sekcja F według PKD 2004 i 2007), przetwórstwo przemysłowe (sekcja D według PKD 2004 i sekcja C według PKD 2007), transport i gospodarka magazynowa (sekcja I według PKD 2004 i sekcja H według PKD 2007), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M według PKD 2007), przemysł chemiczny (dział 20, 21 i 22 sekcji C według PKD 2007), przemysł poligraficzny (dział 18 sekcji C według PKD 2007), działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem (sekcja R według PKD 2007). Działania badawcze realizowane były w 3 fazach: eksploracyjnej, ilościowej oraz jakościowej. Faza pierwsza eksploracyjna polegała na przeprowadzeniu analizy danych zastanych oraz literatury przedmiotu, której efektem była diagnoza sytuacji gospodarczej w wybranych branżach dla 6 podregionów i całego województwa. Ponadto przeprowadzono także 8 studiów przypadku przedsiębiorstw, które prowadziły wsparcie outplacementowe w Wielkopolsce. Faza druga ilościowa polegała na przeprowadzeniu trzech różnych badań: 1) badanie techniką wywiadu telefonicznego (CATI) wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających na terenie woj. wielkopolskiego należących do branż podlegających restrukturyzacji lub modernizacji (N = 1400), mające na celu rozpoznanie postaw kadry zarządzającej wobec: przemian gospodarczych, outplacementu, poczucia odpowiedzialności wobec pracowników oraz przewidywanego zapotrzebowania na wyspecjalizowaną kadrę w przyszłości; 2) badanie techniką ankiety audytoryjnej wśród pracowników przedsiębiorstw działających na terenie woj. wielkopolskiego należących do branż podlegających restrukturyzacji lub modernizacji (N = 2400), które miało na celu diagnozę gotowości do przekwalifikowania się, uczestniczenia w szkoleniach i innych działaniach z zakresu kształcenia ustawicznego, postaw wobec możliwości migracji zawodowej; 3) badanie techniką wywiadu telefonicznego (CATI) kadry zarządzającej firm z łańcucha wartości dodanej wybranych branż podlegających re- 8

9 strukturyzacji lub modernizacji (N = 1400), przeprowadzone w celu rozpoznania opinii dotyczących kondycji gospodarczej regionu oraz osadzenia wybranych branż w realiach i dynamice zmiany gospodarczej. Trzecia faza jakościowa zakładała przeprowadzenie trzech serii wywiadów pogłębionych (IDI) z: 1) kluczowymi dla wybranych branż przedstawicielami kadry zarządczej (N = 40), których celem była identyfikacja ich postaw wobec zasobów ludzkich oraz analiza kompetencji menedżerskich w zakresie stosowania technik outplacementowych; 2) przedstawicielami uczelni wyższych, szkół oraz ZDZ (N = 32) w zakresie dostosowania ich do zmian zachodzących w restrukturyzowanych i modernizowanych branżach; 3) przedstawicielami partnerstw lokalnych w wybranych branżach oraz państwowych służb zatrudnienia (N = 40) w celu rozpoznaniu zakresu i efektów współpracy przy restrukturyzacji i modernizacji przedsiębiorstw. Podsumowując, zrealizowane badanie było próbą społecznego ujęcia kwestii outplacementu pozostającego w ścisłym związku z zachodzącymi w regionie procesami restrukturyzacji i modernizacji. Umożliwia dokonanie oceny, na ile outplacement jest narzędziem stosowanym przez wielkopolskich przedsiębiorców wybranych branż, szczególnie zaś, czy jest wynikiem narzuconych odgórnie regulacji prawnych (zwolnienia grupowe, zwolnienia monitorowane), czy może raczej efektem świadomych działań społecznie odpowiedzialnego biznesu. Wyniki badania diagnozują także postawy kadry zarządzającej przedsiębiorstw wobec przemian gospodarczych dotykających funkcjonowania poszczególnych branż oraz faktyczne zainteresowanie outplacementem wśród pracowników badanych branż, w szczególności zaś ich gotowość do przekwalifikowania się oraz preferencje odnośnie do różnych form działań outplacementowych. Dzięki analizie firm z łańcucha wartości dodanej badanie dostarcza wiedzę na temat kondycji powiązanych z wybranymi branżami sektorów gospodarki. Zebrane podczas realizacji zadań dane zostały opracowane i przedstawione w postaci szeregu raportów szczegółowych. Podsumowaniem projektu, oprócz prezentowanej tu publikacji jest także e-podręcznik dla przedsiębior- 9

10 ców Outplacement krok po kroku 2. Ważnym sposobem upowszechniania wyników badań wśród decydentów gospodarczych, przedstawicieli samorządu, instytucji otoczenia biznesu, największych pracodawców oraz instytucji rynku pracy będzie konferencja kończąca projekt oraz seria warsztatów terenowych w subregionach. Realizacja tak dużego projektu badawczego wymaga zaangażowania wielu osób. W celu realizacji projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce powołano czternastoosobowy zespół badawczy, w którego skład weszli: Anita Basińska odpowiedzialna za opracowanie raportów dotyczących branży budowlanej; Mariusz Baranowski odpowiedzialny za przygotowanie danych do analizy desk research oraz opracowanie raportów dotyczących handlu hurtowego i detalicznego; Iwona Borkowska odpowiedzialna na opracowanie raportów dotyczących branży poligraficznej; Agnieszka Jeran odpowiedzialna za przygotowanie danych do analizy desk research oraz opracowanie raportów dotyczących działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; Marta Kędzierska odpowiedzialna za opracowanie raportów dotyczących branży chemicznej; Mikołaj Łuczak odpowiedzialny za przygotowanie raportu jakościowego z badań przedstawicieli instytucji oświatowych; Paulina Markiewicz odpowiedzialna za opracowanie raportów dotyczących kultury, rekreacji i sportu; Joanna Mazur-Łuczak odpowiedzialna za przygotowanie raportu jakościowego z badań partnerstw lokalnych; Witold Nowak odpowiedzialny za opracowanie raportów dotyczących przetwórstwa przemysłowego; Michał Nowosielski odpowiedzialny za opracowanie case studies i e-podręcznika; 2 Raporty szczegółowe oraz podsumowujące, a także e-podręcznik możliwe są do pobrania ze strony internetowej projektu 10

11 Wojciech Roszka odpowiedzialny za opracowanie raportów dotyczących transportu i magazynowania; Marcin Tujdowski odpowiedzialny za przygotowanie raportu jakościowego z badań kadry zarządzającej wybranych branż. Piotr Cichocki oraz Marta Götz byli odpowiedzialni za przygotowanie raportów zbiorczych z poszczególnych faz badań i opracowanie desk research. Zrealizowanie projektu nie byłoby możliwe bez wsparcia organizacyjnego biura projektu szczególne podziękowania należą się więc Marcie Kędzierskiej oraz Bożenie Piaścik. Realizację badań wykonał zespół pracowników Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp. z o.o.: Ewelina Frankowska koordynator ds. operacyjnych, Anna Cichocka koordynator ds. badań, Małgorzata Wolniewiecz asystent koordynatora ds. badań. Realizacja badań wymagała zaangażowania ponad 100 współpracowników terenowych. Michał Nowosielski Kierownik projektu 11

12 12

13 Wstęp Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie projektu badawczego, którego zakres merytoryczny zdecydowanie przekracza jej możliwości objętościowe. Stanowi zatem z konieczności znacznie uogólnione streszczenie uzyskanych rezultatów. Wszystkie raporty częściowe będące podstawą końcowego opracowania są jednakże dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej projektu 3. W szczególności zaś uwaga ta dotyczy dokumentacji metodologicznej, której znaczne rozmiary związane z dużą ilością i różnorodnością prowadzonych działań badawczych sprawiają, że jej pełne zamieszczenie w obecnym opracowaniu istotnie uszczupliłoby możliwości prezentacji wyników przeprowadzonych badań. Dlatego też zdecydowano się jedynie na zamieszczenie w dalszej części wstępu jedynie rudymentarnych informacji dotyczących doboru próby i zastosowanego ważenia w badaniach ilościowych, ze względu na fakt, iż mają one istotny wpływ na interpretację wyników. Instytucjonalny kontekst przeprowadzenia projektu badawczego, jak również zarys jego struktury oraz komponentów składowych, został już pokrótce przedstawiony we wprowadzeniu przez Michała Nowosielskiego, który pełnił funkcję kierownika całego przedsięwzięcia. Niemniej jednak wydaje się konieczne naszkicowanie również pewnego szerszego tła intelektualnego, w którego kontekście podjęto badania na przecięciu wątków związanych z modernizacją i restrukturyzacją wybranych branż wielkopolskiej gospodarki oraz szeroko rozumianej problematyki outplacementu. Następnie zaprezentowane zostaną wspomniane już wcześniej charakterystyki me- 3 Raporty oraz dokumentacja metodologiczna dostępne są do pobrania na stronie 13

14 todologiczne pomiarów ilościowych, jak również uwagi dotyczące merytorycznej struktury całości publikacji. W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż celem projektu było zbadanie problematyki outplacementu w Wielkopolsce w kontekście postaw społecznych. O ile bowiem działania outplacementowe stanowiły dotychczas przedmiot nielicznych badań przede wszystkim o charakterze ekonomicznym czy systemowym, o tyle nie analizowano ich pod kątem społecznym. Dotychczasowe podejścia nie uwzględniały przeważnie ewentualnego zainteresowania, ocen czy oczekiwań różnych uczestników rynku pracy wobec działań outplacementowych. Niniejszy projekt stanowi próbę wypełnienia tej luki poznawczej. Jego uwaga koncentruje się na głównych aktorach regionalnego rynku pracy, określonego wyborem ośmiu kluczowych dla województwa branż. Celem głównym badań było zatem rozpoznanie postaw tak pracodawców, jak i pracowników wobec kwestii zwolnień monitorowanych, czyli outplacementu właśnie. Konstrukcja narzędzi badawczych miała przy tym pomóc określić nie tyle deklaratywne stanowiska, ile faktyczne zainteresowanie. Istotne wydaje się bowiem nie tylko określenie, jakiego typu praktyki outplacementowe były podejmowane, czy w jakich chcieliby uczestniczyć pracownicy, ale także, w jakim stopniu pracodawcy wyrażają gotowość do przeprowadzania outplacementu, a pracownicy do podjęcia migracji zawodowej, co wydaje się rzeczywistym miernikiem popularności i użyteczności outplacementu. Globalne trendy ekonomiczne, obejmujące między innymi rozwój gospodarki opartej na wiedzy, skrócenie cyklu życia produktu czy rosnącą popularność klastrów, skutkują przeobrażeniami na rynku pracy. Są to zarówno megatrendy i makrotrendy zachodzące na całym świecie, takie jak przeobrażenia związane z funkcjonowaniem społeczeństw informacyjnych, jak i mezotrendy, występujące w ramach konkretnych sektorów gospodarki. Tempo przeobrażeń sprawia, że kryzysy zdarzają się znacznie częściej i stąd znacznie więcej ludzi w danym momencie zmienia zawód, szkoli się, dostosowuje. Procesy dostosowawcze rzadko przebiegają bez zakłóceń, o czym świadczy np. występujący na wielu krajowych rynkach pracy, paralelnie do bezrobocia, problem niedopasowania zasobów do zapotrzebowania. Odpowiedzią na te wyzwania jest między innymi propagowana przez UE w ramach strategii lizbońskiej idea ustawicznego kształcenia w kontekście 14

15 procesów restrukturyzacji, a także inne podejmowane na różnych szczeblach działania, mające na celu złagodzenie lub rozwiązanie tych problemów. Zmiany na rynku pracy zachodzą z pewnym poślizgiem czasowym wobec innych zmiennych gospodarczych i dlatego są traktowane jako wskaźniki opóźnione. Jednak tempo i skala zjawisk uruchomionych w trakcie kryzysu finansowego 2008/2009 ukazuje, że to zdynamizowanie procesów dotyczy też teraz rynku pracy. Już jedna trzecia polskich pracowników najemnych zamiast stałej umowy pracuje na czas określony lub na umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieło). Zdaniem przedstawicieli pracodawców, tempo zmian cywilizacyjnych, ekonomicznych i technologicznych jest tak szybkie, że tradycyjny model zatrudnienia za nim nie nadąża. Stąd popularność koncepcji flexicurity połączenia elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia zakładającej, że ludzie podążają za pracą, która jest dostępna, a warunki zatrudnienia proste. Z kolei reprezentanci pracowników argumentują, że elastyczność wcale nie jest atutem polskiego rynku i wynika w zasadzie z błędnego zarządzania personelem. Od menedżera należy wymagać więcej niż działania na zasadzie: zwalniam, zatrudniam, zwalniam, zatrudniam. Zdaniem organizacji skupiających pracowników, bazowanie wyłącznie na najprostszych rozwiązaniach to za mało, by odnieść sukces. Paradoksalnie, bariery zmuszają do szukania rozwiązań bardziej wyrafinowanych i przynoszących lepsze efekty. Odwołując się do regionalnego kontekstu, wypada również zauważyć, iż badania tożsamości regionalnej Wielkopolan, a więc i wielkopolskich przedsiębiorców, wskazują na funkcjonowanie takich elementów rdzeniowych tej tożsamości, jak pragmatyzm, silne poczucie indywidualnego interesu przy równoczesnym poszanowaniu interesu zbiorowego i wysoki szacunek wobec prawa i norm społecznych. Wielkopolanie postrzegają siebie jako przedsiębiorczych i gospodarnych, a swój region uważają za silny gospodarczo. Jednocześnie analizy atrakcyjności inwestycyjnej regionów stawiają Wielkopolskę na czwartym miejscu wśród polskich województw i choć gospodarczo jest ona regionem lepszym od średniej, to jednak znajduje się poza ścisłą czołówką. Możliwe jest także osłabienie wzrostu ze względu na rosnące obciążenie demograficzne, zmniejszanie się liczby aktywnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz nakładów na działalność badawczo-rozwojową, 15

16 a także generalną skłonność raczej do modernizacji imitacyjnej. Zastane raporty identyfikujące potrzeby modernizacyjne branż z perspektywy ekonomicznej podkreślają brak specjalizacji gospodarczej Wielkopolski oraz konieczność restrukturyzacji i modernizacji branż tradycyjnie istotnych dla regionalnej gospodarki. Wydaje się, że Wielkopolska, podobnie jak inne regiony, doświadcza pewnego dylematu między pełną i daleko idącą specjalizacją i związanymi z tym korzyściami a dywersyfikacją i takimi korzyściami niespecjalizacji, jak na przykład wyższa odporność na szoki zewnętrzne. Innymi słowy, choć powszechnie akceptuje się konieczność zmian, to nie istnieje jasna wizja pożądanych kierunków i mechanizmów przemian gospodarczych. Kierując się wstępną analizą istniejących raportów, dokonano wyboru określonych branż, w obrębie których procesy restrukturyzacji, modernizacji oraz outplacementu miały się stać przedmiotem badania. Choć sam dobór poszczególnych branż może wydawać się pod pewnymi względami arbitralny, to u jego podstaw legł szereg przesłanek czerpanych z analizy zastanych raportów dotyczących gospodarczych perspektyw Wielkopolski. Pod uwagę brano takie kwestie, jak: rozmiary i znaczenie gospodarcze mierzone liczbą podmiotów oraz wielkością zatrudnienia; zachodzące procesy koncentracji oraz klasteringu; dokonywane w nich alokacje środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych; czy ich atrakcyjność dla zagranicznych inwestorów. Szczegółowe uzasadnienia dokonanych wyborów zawiera wniosek o dofinansowanie oraz późniejsze dokumenty metodologiczne dostępne na stronie internetowej projektu; nie wydaje się w obecnym kontekście potrzebne przytaczanie całościowych uzasadnień 4. Odnośnie do metodologicznych charakterystyk prowadzonych działań badawczych, najlepszym źródłem informacji pozostaje strona internetowa 4 W świetle uzyskanej w toku realizacji projektu wiedzy decyzje o doborze branż oraz określeniu ich charakterystyk wyglądałyby zapewne trochę inaczej, a w szczególności dokonano by starań, aby w ramach prowadzonych badań ilościowych uzyskać kontekst porównawczy dla wyników w ramach branż podlegających modernizacji lub restrukturyzacji z postaci badania reprezentatywnego dla wszystkich wielkopolskich przedsiębiorstw. Niemniej jednak, pomimo uzyskania świadomości pewnych ograniczeń sformułowanego oryginalnie projektu w toku jego realizacji, nie wszystkie zmiany można było ostatecznie uwzględnić ze względu na zbyt zaawansowany etap prowadzonych prac. 16

17 projektu. Jak zostało to już wcześniej zaznaczone w ramach niniejszego wstępu zaprezentowane zostaną jedynie informacje dotyczące doboru próby, tam gdzie mają one kluczowe znaczenie dla zastosowanego w odniesieniu do uzyskanych wyników ważenia statystycznego. Parametry badanej populacji przyjęto za najnowszymi w momencie przygotowywania procedur losowania danymi GUS dla Wielkopolski, według Bazy Jednostek Statystycznych. Tabela 1. Struktura populacji przedsiębiorstw w Wielkopolsce według Bazy Jednostek Statystycznych w ujęciu sekcji i działów PKD oraz wielkości przedsiębiorstwa, 2010 Sekcja Branża Wielkość przedsiębiorstwa (osób pracujących) ogółem C ogółem Przetwórstwo przemysłowe C: bez działów 18, 20, 21, 22 Przetwórstwo przemysłowe C: dział 18 Przemysł poligraficzny C: dział 20, 21, 22 Przemysł chemiczny F Budownictwo G Handel hurtowy i detaliczny H M R Transport i gospodarka magazynowa Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Ogółem Ponieważ Urząd Statystyczny zawiesił usługę losowania, więc z konieczności budowa operatu wymagała pracy na podstawie dostępnych zbiorów danych. Przystąpiono zatem do budowy operatu losowania na podstawie bazy HBI 5 poprzez jej systematyczne uzupełnienie informacjami pochodzącymi z innych rejestrów podmiotów gospodarczych oraz zawartych w In- 5 HBI Polska baza firm zawierająca szczegółowe informacje o ponad 200 tysiącach firm działających w Polsce, głównie z sektora business to business, 17

18 ternecie. Ze względu na brak możliwości zastosowania schematu losowania prostego, dobór próby przeprowadzony został w oparciu o operat dla dostępnych baz przedsiębiorstw, który nie zawiera danych o wielkości zatrudnienia. Ponieważ dana ta ma kluczowe znaczenie w warstwie metodologicznej projektu, więc konieczne było nałożenie kwot (wag) na realizację wywiadów poprzez kontrolę rozkładu próby zrealizowanej, w stosunku do struktury populacji. Próbę losowano według schematu losowania warstwowego. Warstwami są zbiorowości utworzone na podstawie trzech kryteriów: sekcja PKD, wielkość przedsiębiorstwa oraz podregion. W każdej warstwie losowanie należy przeprowadzić oddzielnie. W sytuacji mało licznych zbiorowości, do próby winny wejść wszystkie jednostki znajdujące się w operacie. By zapobiec znacznemu wpływowi odmów na szacunki, w każdej z warstw należy wylosować dwukrotność pierwotnej liczebności próby i w razie wystąpienia odmowy, należy zastąpić taką jednostkę inną z próby dodatkowej. Z uwagi na dominację liczby małych przedsiębiorstw w populacji przedsiębiorstw, nierówne liczebności firm w poszczególnych sekcjach oraz konieczność opracowania raportu monograficznego dla każdej poszczególnej branży zdecydowano na etapie doboru próby o celowej nadreprezentacji liczby (1) przedsiębiorstw z sekcji C, dział 18; sekcji C, dział 20, 21 i 22 oraz sekcji R oraz (2) nadreprezentacji przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. Co za tym idzie, konieczne było zastosowanie procedur ważenia poststratyfikacyjnego, tak aby dostosować strukturę próby do struktury populacji. Wagi obliczane są poprzez podzielenie proporcji struktury populacji przez proporcję struktury próby zrealizowanej. Wykorzystano w tym celu dane zamieszczone w tabeli 1, a odpowiednie wartości wag przypisano każdemu przedsiębiorstwu oraz uwzględniano w analizach statystycznych. Ważenie poststratyfikacyjne konieczne było przy tym w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy obliczano wyniki dla całego badania należało doważyć liczebności w populacji i próbie nierówne z uwagi na liczbę przedsiębiorstw w sekcjach PKD oraz wielkość przedsiębiorstw (tab. 2). Po drugie wtedy, gdy oblicza się wyniki dla danej sekcji PKD należy doważyć nierówne w populacji i próbie liczebności z uwagi na wielkość przedsiębiorstw (tab. 3). 18

19 Tabela 2. Ważenie poststratyfikacyjne obliczenia dla całej próby Branża (wielkość przedsiębiorstwa) Liczebność w populacji % udziału Liczebność próby % udziału Wartość wagi C 18 (< 9) ,6 19 1,3 0,496 C 20, 21, 22 (< 9) ,7 18 1,2 0,573 C bez 18, 20, 21, 22 (< 9) ,2 29 2,0 6,148 F (< 9) ,4 98 6,7 2,743 G (< 9) , ,2 2,599 H (< 9) ,9 31 2,1 4,211 M (< 9) ,6 95 6,5 1,940 R (< 9) ,2 32 2,2 1,028 C 18 (> 9) 126 0,0 64 4,4 0,011 C 20, 21, 22 (> 9) 457 0,2 74 5,1 0,035 C bez 18, 20, 21, 22 (> 9) , ,3 0,142 F (> 9) , ,2 0,086 G (> 9) , ,8 0,083 H (> 9) 687 0,3 73 5,0 0,054 M (> 9) 695 0,3 78 5,3 0,051 R (> 9) 403 0,2 56 3,8 0,041 Suma Tabela 3. Ważenie poststratyfikacyjne obliczenia dla danej sekcji PKD Branża (wielkość przedsiębiorstwa) Liczebność w populacji % udziału Liczebność próby % udziału Wartość wagi C 18 (< 9) , ,9 4,057 C 18 (> 9) 126 7, ,1 0,092 Suma C 20, 21, 22 (< 9) , ,6 4,075 C 20, 21, 22 (> 9) , ,4 0,252 Suma C bez 18, 20, 21, 22 (< 9) , ,9 6,302 C bez 18, 20, 21, 22 (> 9) , ,1 0,146 Suma

20 cd. tab F (< 9) , ,2 2,270 F (> 9) , ,4 0,033 Suma G (< 9) , ,0 2,097 G (> 9) , ,0 0,067 Suma H (< 9) , ,8 3,257 H (> 9) 687 2, ,2 0,042 Suma M (< 9) , ,9 1,782 M (> 9) 695 2, ,1 0,047 Suma R (< 9) , ,4 2,569 R (> 9) 403 6, ,6 0,103 Suma W przypadku pozostałych pomiarów ilościowych zastosowano metody doboru próby i wyników próby dla celów ich dopasowania do struktury populacji. W przypadku badań wśród pracowników przedsiębiorstw wybranych branż dokonano losowania przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 50 pracowników zgodnie z rozkładami struktury zatrudnienia znanymi z danych GUS, przyjmując jednocześnie, że w danym przedsiębiorstwie przeprowadzonych zostanie nie więcej niż 25 ankiet. Natomiast w przypadku badania przedsiębiorstw kooperujących z danymi branżami dokonano wstępnych analiz wyników badania wśród przedsiębiorstw ośmiu branż, tak aby rozpoznać strukturę odpowiednich sieci wartości dodanej. Następnie przeprowadzono dobór losowy w odniesieniu do ustalonych w ten sposób kwot realizacji wywiadów. Niniejsza publikacja składa się z pięciu rozdziałów poświęconych w znacznej mierze monograficznemu opracowaniu określonych aspektów przeprowadzonego projektu badawczego. Rozdział pierwszy ma stosunkowo najbardziej ogólny charakter, zawiera on bowiem streszczenie efektów studiów 20

21 nad stanem zastanej wiedzy o przemianach społecznych i gospodarczych województwa wielkopolskiego. Stanowi on swoiste tło interpretacyjne czy też punkt odniesienia dla analiz prowadzonych w ramach kolejnych części pracy. Rozdział drugi poświęcono opracowaniu uzyskanych wyników w odniesieniu do wiedzy o procesach outplacementu oraz praktycznych doświadczeń w jego stosowaniu. Rozdział trzeci odnosi się do rozpoznanego w toku badań klimatu opinii o sytuacji gospodarczej w regionie oraz perspektywach rozwoju poszczególnych branż. Rozdział czwarty podsumowuje wiedzę uzyskaną o procesach restrukturyzacji i modernizacji, uwzględnia również analizę planów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Rozdział piąty charakteryzuje natomiast uzyskane wyniki w odniesieniu do procesów rynku pracy, w tym gotowości pracowników do uczestnictwa w szkoleniach lub podjęcia migracji. Generalnie rzecz biorąc, struktura rozdziałów od drugiego do piątego zbudowana jest w następujący sposób: za punkt wyjścia przyjmują one ogólny i porównawczy punkt widzenia, który uzupełniany jest następnie szczegółowymi podsumowaniami wyników badań dla poszczególnych branż objętych badaniem. Książkę kończy podsumowanie zawierające zarówno streszczenie uzyskanych wyników, jak również wyliczenie głównych rekomendacji w odniesieniu do polityk publicznych, jakie powinny być prowadzone w badanych obszarach. 21

22 22

23 1 Diagnoza sytuacji i perspektyw gospodarczych województwa wielkopolskiego na podstawie zastanych raportów i opracowań Niniejszy rozdział prezentuje przegląd najważniejszych opracowań dotyczących społeczno-gospodarczej sytuacji Wielkopolski. Prezentowane dane opracowane zostały szczegółowo w raportach z analizy danych zastanych przygotowanych na potrzeby projektu. Poruszane w tej części treści stanowią streszczenie najistotniejszych informacji zawartych w raportach i obejmują: ocenę kondycji gospodarczej Wielkopolski (również na tle innych województw), jej atrakcyjności inwestycyjnej, specjalizację regionu w ujęciu branżowym oraz przewidywane tendencje rozwojowe województwa. Scharakteryzowanie ogólnej sytuacji gospodarczej regionu i odniesienie jej do kondycji innych województw Polski ma pozwolić w obecnym kontekście na uzyskanie niezbędnego tła dalszej, bardziej szczegółowej analizy regionalnego rynku pracy, będącego podstawowym podmiotem analiz. Przedstawione dane operują jednak na stosunkowo wysokim poziomie ogólności, nie można formułować daleko posuniętych uogólnień. Biorąc pod uwagę ten fakt, podczas dokonywania wyboru poszczególnych prezentowanych w ramach niniejszego raportu współczynników miano na uwadze ich zdolność do syntetycznego odzwierciedlania sytuacji regionu, zamiast kierować się określoną tezą dotyczącą tego, jaka kondycja gospodarcza województwa wielkopolskiego w istocie jest lub być powinna. Raport w dalszej części przedstawia natomiast szczegółową analizę ewaluacji sytuacji gospodarczej Wielkopolski, dokonaną przez przedsiębiorstwa działające na rynku. 23

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY Człowiek najlepsza inwestycja diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego RAPORT KOŃCOWY 2013 POMORSKI BAROMETR

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP

Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP 2010 Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Analiza lokalnych obszarów wzrostu i stagnacji w województwie lubelskim wsparcie lokalnych sieci innowacji w województwie lubelskim Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania 1 WAKAT 2 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r.

PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r. PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r. listopad 2014 1 Projekt opracowany na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego przez firmę Eu-Consult reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego,

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną

System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną System pomocy publicznej dla MSP w Polsce zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na pomoc publiczną Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez CEM Instytut

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości)

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) 2014 Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) Raport z badania 2014 Pod redakcją: dr. Aleksandra BĄKOWSKIEGO Marzeny MAŻEWSKIEJ Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN DLA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE PRZEMYSŁÓW KULTURY I KREATYWNYCH" Raport końcowy Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Mazowieccy przedsiębiorcy w obliczu globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Technologie,

Bardziej szczegółowo

Badania i ekspertyzy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim

Badania i ekspertyzy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim Badania i ekspertyzy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze B+R w Województwie Łódzkim Raport końcowy Zamawiający: Województwo Łódzkie Wykonawca: IBC GROUP Central Europe Holding

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia i outsourcing w opinii przedsiębiorstw z województwa lubelskiego

Elastyczne formy zatrudnienia i outsourcing w opinii przedsiębiorstw z województwa lubelskiego Jacek Czarecki, Robert Zajkowski Elastyczne formy zatrudnienia i outsourcing w opinii przedsiębiorstw z województwa lubelskiego Lublin 2007 r. Publikacja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim

Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim Raport przygotował zespół pracowników i doktorantów Zakładu Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: Bolesław Domański (konsultacje merytoryczne),

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Monografia powstała w ramach projektu na

Bardziej szczegółowo

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja!

Badanie przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim. Człowiek - najlepsza inwestycja! Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną, w której większościowy kapitał posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Została powołana w 1995 r. do realizacji zadań związanych

Bardziej szczegółowo