17,18 listopada 2. Prowadzenie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "17,18 listopada 2. Prowadzenie:"

Transkrypt

1 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1

2 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia Europejska, FIDIC, Bank wiatowy, inne ).

3 DZIE 2 1. Rola i zadania Inyniera Kontraktu 2. Problemy przy stosowaniu FIDIC przez inwestorów w publicznych w polskim porzdku prawnym. 3. Najcz ciej pojawiajce si problemy i propozycje rozwiza za

4 RÓDŁA FINANSOWANIA DLA POLSKI rodki Unii Europejskiej w formie dotacji, uzupełnione publicznym i prywatnym wkładem krajowym, dla realizacji celów zapisanych w Strategii Rozwoju Kraju na lata (SRK), w ramach trzech funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego Funduszu Spójnoci oraz. Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rybackiego. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jako bank Unii Europejskiej udziela długoterminowych poyczek dla sektora publicznego i prywatnego na projekty europejskie w dziedzinach takich jak spójno i konwergencja regionów UE, wsparcie dla małych i rednich przedsibiorstw, programy ochrony rodowiska, badania rozwój i innowacje, transport i energia Bank wiatowy (B) jako jedna z agend ONZ zapewnia długoterminowe poyczki o preferencyjnym oprocentowaniu dla najbardziej potrzebujcych krajów członkowskich oraz przedsibiorstw publicznych (po otrzymaniu gwarancji rzdowych), dotacje, pomoc techniczn, do celów walki z ubóstwem i finansowania rozwoju takich dziedzin ycia społecznego jak ochrona zdrowia, edukacja, ochrona rodowiska czy te rozbudowa infrastruktury. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) jako poparcie w formie niskooprocentowanych, długoterminowych poyczek dla krajów Europy rodkowej i Wschodniej w rozwoju gospodarki rynkowej, promowania przedsibiorczej inicjatywy, pomocy w tworzeniu konkurencyjnego otoczenia, podnoszenia poziomu ycia i warunków pracy

5 FIDIC - WPROWADZENIE FIDIC stanowi skrót nazwy Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - Midzynarodowa Federacja Inynierów Konsultantów, która powstała w roku 1913 w Gandawie. Na kongresie załoycielskim FIDIC obecna była delegacja polska w składzie in. Ksawery Gnoiski i prof. Mieczysław Poaryski. Polskie stowarzyszenie - Koło Inynierów-Doradców i Inynierów Rzeczoznawców (KIDIR) zostało zarejestrowane w 1914r. Po 1947r działalno Koła została zawieszona. We wrzeniu 1994 roku Walne Zgromadzenie FIDIC na Kongresie w Sydney zaakceptowało zmiany statutu wraz ze zmian nazwy na Stowarzyszenie Inynierów, Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Do FIDIC moe nalee z kadego kraju tylko jedno ogólnokrajowe stowarzyszenie, zrzeszajce głównie niezalenych inynierów konsultantów, a take pracowników naukowych wyszych uczelni. Do organizacji członkowskich FIDIC mog take nalee niezaleni przedstawiciele innych zawodów (jak ekonomici i prawnicy) zwizani z działalnoci na polu inwestycji, nie mog jednak stanowi w tych organizacjach wikszoci. Drugim synonimem pojcia FIDIC s standardy kontraktów budowlanych wydawane pod auspicjami organizacji FIDIC. W roku 1957 FIDIC opublikował na zlecenie Banku wiatowego pierwsze wydanie Warunków Kontraktów na Roboty w Budownictwie Ldowym i Wodnym" szerzej znane jako The Red Book" (Ksika Czerwona).

6 PROCEDURY FIDIC W POLSCE Rosnce znaczenie i popularno stosowania w Polsce w cigu ostatnich kilku lat Warunków Kontraktowych FIDIC spowodowana jest dwoma podstawowymi czynnikami. projekty infrastrukturalne finansowane przez midzynarodowe organizacje (Unia Europejska, Bank wiatowy, EBOR, EBI); projekty budowlane i infrastrukturalne finansowane przez krajowych i zagranicznych inwestorów prywatnych;

7 ZADANIA FIDIC Skoordynowana wymiana dowiadcze i informacji dla wspólnie realizowanych w Europie i na wiecie przedsiwzi budowlanych Opracowywanie i publikowanie standardów instrukcji na wybór Inyniera i Wykonawcy oraz warunków kontraktowych na roboty budowlane

8 STANDARDOWE WZORY WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC Warunki Kontraktu dla budowy - dla robót inynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajcego (Czerwona Ksika ) Wydanie FIDIC 1999 Warunki Kontraktu dla Urzdze oraz Projektowania i Budowy, dla urzdze elektrycznych i mechanicznych oraz robót inynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawc ( ółta Ksika ) Wydanie FIDIC 1999 Warunki Kontraktu na realizacj EPC / pod - klucz ( Srebrna Ksika ) Wydanie FIDIC 1999 Krótka forma Kontraktu ( Zielona Ksika ) wydanie FIDIC 1999 Wzór umowy o usługach Klient/konsultant ( Biała Ksika ), wydanie FIDIC 1998

9 WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC - ZAŁOENIA FIDIC uznaje jako oficjalny i autentyczny tekst, angielsk wersj jzykow; Warunki ogólne (Cz I ) s powizane z Warunkami Szczególnymi (Cz II ); Cz I i II razem tworz WARUNKI KONTRAKTU, które stanowi o prawach i obowizkach stron;

10 ZASADY STOSOWANIA WARUNKÓW KONTRAKTU Warunki Ogólne i Szczególne okrelaj prawa i obowizki Stron, Warunki Szczególne modyfikuj, uzupełniaj i wprowadzaj szczegółowe Klauzule do Warunków Ogólnych kontraktu, W przypadku rozbienoci midzy zapisami w odpowiadajcych sobie klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych wice s postanowienia Warunków Szczególnych, Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczególnych pozostaj wice w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych.

11 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU DLA BUDOWY wg FIDIC wyd KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE KLAUZULA 2 ZAMAWIAJCY KLAUZULA 3 INYNIER KLAUZULA 4 WYKONAWCA KLAUZULA 5 MIANOWANI PODWYKONAWCY KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA KLAUZULA 7 URZDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO KLAUZULA 8 ROZPOCZCIE, OPÓNIENIA I ZAWIESZENIA KLAUZULA 9 PRÓBY KOCOWE KLAUZULA 10 PRZEJCIE PRZEZ ZAMAWIAJCEGO KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNO ZA WADY KLAUZULA 12 OBMIARY I WYCENA KLAUZULA 13 ZMIANY I KOREKTY KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA KLAUZULA 15 ODSTPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJCEGO KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE I ODSTPIENIE PRZEZ WYKONAWC KLAUZULA 17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNO KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIA KLAUZULA 19 SIŁA WYSZA KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRA

12 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU wg FIDIC wyd PORÓWNANIE Klau zula 1. Czerwona Ksi ka POSTANOWIENIA OGÓLNE ółta Ksi ka POSTANOWIENIA OGÓLNE Srebrna Ksi ka POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZAMAWIAJCY ZAMAWIAJCY ZAMAWIAJCY 3 INYNIER INYNIER ADMINISTRACJA ZAMAWIAJCEGO 4. WYKONAWCA WYKONAWCA WYKONAWCA 5. MIANOWANI PODWYKONAWCY PROJEKTOWANIE PROJEKTOWANIE 6. PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA 7. URZDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO URZDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO URZDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO 8. ROZPOCZCIE, OPÓNIENIA I ZAWIESZENIA ROZPOCZCIE, OPÓNIENIA I ZAWIESZENIA ROZPOCZCIE, OPÓNIENIA I ZAWIESZENIA 9. PRÓBY KOCOWE PRÓBY KOCOWE PRÓBY KOCOWE 10. PRZEJCIE PRZEZ ZAMAWIAJCEGO PRZEJCIE PRZEZ ZAMAWIAJCEGO PRZEJCIE PRZEZ ZAMAWIAJCEGO 11. ODPOWIEDZIALNO ZA WADY ODPOWIEDZIALNO ZA WADY ODPOWIEDZIALNO ZA WADY 12. OBMIARY I WYCENA PRÓBY EKSPLOATACYJNE PRÓBY EKSPLOATACYJNE 13. ZMIANY I KOREKTY ZMIANY I KOREKTY ZMIANY I KOREKTY 14. CENA KONTRAKTOWA CENA KONTRAKTOWA CENA KONTRAKTOWA 15. ODSTPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJCEGO ODSTPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJCEGO ODSTPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJCEGO 16. ZAWIESZENIE I ODSTPIENIE PRZEZ WYKONAWC ZAWIESZENIE I ODSTPIENIE PRZEZ WYKONAWC ZAWIESZENIE I ODSTPIENIE PRZEZ WYKONAWC 17. RYZYKO I ODPOWIEDZIALNO RYZYKO I ODPOWIEDZIALNO RYZYKO I ODPOWIEDZIALNO 18. UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIA 19. SIŁA WYSZA SIŁA WYSZA SIŁA WYSZA 20. ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRA ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRA ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRA

13 PROCEDURY PRZETARGOWE Procedura FIDIC/B Procedura krajowa Instrukcja dla Oferentów wg FIDIC/B Instrukcja dla Wykonawców wg PZP / SIWZ / Instrukcja dla Oferentów wg FIDIC lub inne dowolne Umowa na warunkach kontraktowych FIDIC Umowa na warunkach kontraktowych FIDIC Umowa na warunkach kontraktowych FIDIC

14 PREKWALIFIKACJA PROCEDURA FIDIC Procedura przetargowa : przedstawia m.in. systematyczne podejcie do wyboru wykonawców, Standardowy dokument prekwalifikacyjny dla wykonawców : gwarantuje jednolit form informacji i ułatwia tym samym ich wzajemne porównanie. Obie w/w pozycje pomagaj Zamawiajcemu/Inynierowi w otrzymaniu dobrych konkurencyjnych ofert.

15 STANDARDOWA DOKUMENTACJA PREKWALIFIKACJI Zaproszenie Oferentów do udziału w kwalifikacji wstpnej; Wydawanie i składanie Dokumentacji Prekwalifikacyjnej; Ogólna Instrukcji dla Oferentów (GITA); Szczegółowa Instrukcji dla Oferentów (PITA); Standardowy formularz prekwalifikacyjnego dla Oferentów; Analiza danych prekwalifikacyjnych i zawiadomienie o licie wybranych Oferentów.

16

17 DATA OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA min. 6 tyg. danie Dokumentacji Prekwalifikacyjnej SKŁADANIE KWESTIONARIUSZY min. 4 tyg. Analiza danych prekwalifikacyjnych WYDAWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWYCH tyg.

18 ZAPROSZENIE WYKONAWCÓW DO PREKWALIFIKACJI Do najwaniejszych informacji zawartych w ogłoszeniu nale: Nazwa Zamawiajcego; Nazwa Inyniera; Zarys Przedsiwzicia oraz zakres i rozmiar robót; Lokalizacja robót; Przewidywany harmonogram realizacji (tj. data zawarcia kontraktu, data jego ukoczenia, inne wzłowe daty); Termin, w jakim wypełnione Kwestionariusze maj by złoone; Instrukcje dla ubiegajcych si o prekwalifikacj.

19 WYDAWANIE I SKŁADANIE DOKUMENTÓW PREKWALIFIKACYJNYCH W chwili otrzymania wniosków od Wykonawców Zamawiajcy / Inynier moe wyda Dokumentacj Prekwalifikacyjn, która najczciej składa si z: Zaproszenia do udziału w kwalifikacji wstpnej; Formularza Kwestionariusza Prekwalifikacyjnego; Instrukcji dla oferentów GITA i PITA

20 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KWALIFIKACJI WSTPNEJ Nazwa i adres Zamawiajcego; Nazwa i adres Inyniera oraz uprawnienia przyznane mu przez Zamawiajcego; Informacja miejsca i dnia ukazania si ogłoszenia; ródło finansowania; Instrukcje dotyczce zgłaszania si o wydanie Kwestionariuszy Prekwalifikacyjnych; Zarys przedsiwzicia lub przedsiwzi w przypadku wicej ni 1 kontraktu; Miejsce uzyskania dalszych informacji; Planowane terminy wydania Dokumentacji Przetargowej i składania ofert; Stwierdzenie czy Gwarancja Ofertowa bdzie wymagana; Jzyk, w jakim mona otrzyma Dokumentacj Prekwalifikacyjn; Miejsce składania Dokumentacji Prekwalifikacyjnych. Na podstawie zaproszenia do udziału w kwalifikacji wstpnej zainteresowani oferenci, najczciej po przesłaniu pisemnego zgłoszenia przystpienia do prekwalifikacji (na poszczególne kontrakty) otrzymuj komplet Dokumentacji Prekwalifikacyjnej.

21 OGÓLNA INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW (GITA). Ogólna instrukcja GITA(General Instructions to Applicants) zawiera przede wszystkim informacje o: ródłach finansowania i zakresie robót, w tym: Zakres prac, Rodzaje kontraktów, Warunki realizacyjne (plac budowy, warunki gruntowe, itp.), Zastrzeeniach o praktykach korupcyjnych (regulacje czsto proponowane przez banki kredytujce), Kwalifikacji krajów i oferentów (informacje oparte czsto o wew. regulaminy banków kredytujcych), Kryteriach i wymaganiach kwalifikacji: k. geograficzne (preferencje cenowe dla oferentów krajowych jeeli dotycz), k. kondycji finansowej, k. moliwoci kadrowych, k./w. moliwoci sprztowych, k. dowiadcze budowlanych, w. na temat zlecania robót podwykonawcom, w. ujawnienia informacji o sporach w przeszłoci, w. dot. spółek joint venture. Zarysie jakociowym norm wykonawstwa, które naley wypełni, oraz innych wymaga niezalenych od samej budowy, takich jak obowizek szkolenia personelu lub rozruchu. Informacjach na temat składania ofert, tj: sposób składania ofert prekwalifikacyjnych (miejsce i forma), jzyk w jakim naley składa oferty prekwalifikacyjne, braki i zmiany informacyjne (oferenci s obowizani dokonywa aktualizacji danych w trakcie trwania przetargu), wadium (forma i wysoko) naley pamita, i jest wymagane dopiero na etapie składania ofert, prawa zleceniodawcy, informacje o wymaganych w procedurze obiegu informacji.

22 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW (PITA). PITA (Particular Instructions to Applicants) stanowi instrukcj dla Oferentów zgłaszajcych si do prekwalifikacji przetargowej. Kwestionariuszy szczegółowych moe by kilka, kady dla innego przedsiwzicia lub pakietu kontraktów. Najczciej dokument ten składa si z dwóch czci A i B. Cz A zawiera zagadnienia ogólne, wspólnie dla wszystkich pakietów. Zamieszczone informacje stanowi uzupełnienie, poprawki i zmiany do instrukcji ogólnej GITA. Dodatkowo instrukcja zawiera informacje na temat jzyka i prawa kontraktu oraz przewidywanego sposób zapłaty, równie za organizacj placu budowy (włczajc waluty). Cz B zawiera szczegółowe wymagania dotyczce indywidualnego kontraktu. W tej czci stosowane s zazwyczaj załczniki ucilajce zakres robót. Załczniki te stanowi dane dotyczce warunków klimatycznych, hydrologicznych, topograficznych, geologicznych, dostpu do placu budowy, transportu, łcznoci, urzdze opieki medycznej, przewidywanego czasu budowy, usług zapewnianych przez zleceniodawc, itp.

23 STANDARDOWY FORMULARZ PREKWALIFIKACYJNY DLA OFERENTÓW Standardowy Kwestionariusz to zbiór informacji na temat przedsibiorstwa/joint Venture, które nastpnie podlega ocenie w celu stworzenia listy oferentów spełniajcych wymagania Zamawiajcego dla danego przedsiwzicia. Poprzez zachowanie jednolitej formy poszukiwanych informacji uzyskuje si je odpowiednio szybko, co ułatwia ich wzajemne porównanie i ocen. Ocena i porównanie kadego przedsibiorstwa/ Joint Venture oparta jest o nastpujce informacje: Struktur i organizacj. Stabilno finansow oraz posiadane rezerwy niezbdne dla wykonania przedsiwzicia poparte kopiami bilansów oraz odpowiednimi informacjami z banku. Posiadane rodki, ujte w kategoriach zdolnoci kierowniczych, obsady technicznej oraz urzdze budowlanych, a take w zalenoci od rodzaju przedsiwzicia produkcyjnych, Rodzaj i rozmiar robót podzlecanych podwykonawcom oraz głównych podwykonawców oraz, Zespół planowanych pracowników do udziału w realizacji budowy, w tym znajomo jzyka przydatnego z zamierzonym przedsiwziciem. Posiadane dowiadczenie zarówno w danym typie robót jak i w kraju oraz zagranic lub regionie gdzie maj one by wykonywane, Wykonawca przedkłada wykaz kontraktów i referencji z ostatnich lat z procentowym wskazaniem udziału własnego w danym przedsiwziciu. Dodatkowo Kwestionariusz najczciej rozszerzony jest o informacje na temat: Ubezpieczenia (rodzaju, sumy, towarzystwa ubezpieczeniowego itp.); Przerwanych kontraktów, reklamacji oraz procesów sdowych w ostatnich latach; Polityki BHP przedsibiorstwa, Funkcjonujcych systemów, takich jak systemy jakoci lub systemy zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy.

24 ANALIZA DANYCH PREKWALIFIKACYJNYCH, LISTA WYBRANYCH OFERENTÓW. Zamawiajcy/Inynier dokonuje oceny Wykonawców na podstawie informacji w przedłoonych Kwestionariuszach Prekwalifikacyjnych. Jeeli analiza wykazuje, e po odrzuceniu ofert prekwalifikacyjnych przedsibiorstw jednoznacznie uznanych za nieodpowiednie, lista oferentów obejmuje wicej ni 7, Zamawiajcy/Inynier dokonuje oceny Kwestionariuszy i na tej podstawie eliminuje gorzej kwalifikowanych kandydatów. W przypadku wymogu Instytucji finansujcej lub na skutek innych przepisów, aby oferty zostały złoone przez wszystkich zgłoszonych wykonawców, z wyjtkiem oczywicie odrzuconych, lista oferentów moe by dłusza. Jednake o moliwoci otrzymania Dokumentacji Przetargowej ze wskazaniem daty ich wydania naley poinformowa tych wykonawców, którzy mog na tej licie si znale. Zamawiajcy/Inynier po sporzdzeniu listy oferentów powiadamia o tym zainteresowane przedsibiorstwa i nastpnie da przedłoenia owiadczenia o zamiarze złoenia oferty. Wraz z informacj o licie oferentów Zamawiajcy/Inynier powiadamia równie o terminie i sposobie wydania Dokumentów Przetargowych. W zwizku z tym lista powinna by ogłoszona przed wydaniem Dokumentów Przetargowych lub w cigu trzech miesicy od terminu wypełnienia Kwestionariuszy, w zalenoci, która data przypadnie wczeniej.

25 INSTRUKCJA BANKU WIATOWEGO WYD. MAJ 2004 Dla projektów finansowanych czciowo lub w całoci z poyczki Midzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (MBOiR) lub z kredytu bd grantu Midzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju Misja Banku wiatowego budynek INTRACO I, 17 pitro ul. Stawki , Warszawa tel: (22) fax: (22) (MSR) obowizuj procedury, które trzeba poczyni przy zamawianiu towarów, prac i usług (innych ni usługi konsultantów).

26 INSTRUKCJA BANKU WIATOWEGO WYD. MAJ 2004 Bank ustalił szczególn procedur postpowania opart na czterech podstawowych kwestiach: potrzebie oszczdnoci i efektywnoci w realizacji projektu, co dotyczy równie zamawiania towarów i usług; deniu Banku do zapewnienia wszystkim kwalifikujcym si oferentom z krajów rozwinitych i rozwijajcych si takich samych informacji i moliwoci w zakresie konkurencyjnego ubiegania si o kontrakty na dostawy towarów i prac finansowanych przez Bank; zainteresowaniu Banku w popieraniu rozwoju krajowego kontraktowania i przemysłu wytwórczego kraju poyczkobiorcy; oraz znaczeniu przejrzystoci procesu zamówie publicznych. Procedury majce by zastosowane maj przekona Bank, e projekt zostanie wykonany efektywnie i z naleyt starannoci a zamówione towary i prace bd: zadowalajcej jakoci i skoordynowane z reszt projektu; dostarczone lub wykonane w odpowiednim czasie; wycenione w sposób nie podwaajcy ekonomicznej i finansowej zasadnoci projektu.

27 INSTRUKCJA BANKU WIATOWEGO WYD. MAJ 2004 Przygotowujc projekt, poyczkobiorca dostarcza Bankowi przed rozpoczciem negocjacji poyczki Plan Zamówie, który bdzie okrelał: poszczególne kontrakty na towary, prace i/lub usługi niezbdne do realizacji projektu w pocztkowym okresie obejmujcym co najmniej 18 miesicy; proponowane metody zamawiania tych kontraktów, zgodne z zapisami Umowy Poyczki, odnone procedury kontrolne ze strony Banku.

28 INSTRUKCJA BANKU WIATOWEGO WYD. MAJ 2004 Kto si kwalifikuje Firmy oraz osoby fizyczne z kadego pastwa mog oferowa swoje towary, prace i usługi w ramach projektów finansowanych przez Bank. Warunki uczestnictwa dotycz zdolnoci przedsibiorstwa do wykonania danego kontraktu. Bank zabrania, aby poyczkobiorca odmówił wstpnej lub wtórnej kwalifikacji firmie z przyczyn nie zwizanych z moliwociami i rodkami tej firmy w zakresie udanego wykonania kontraktu; nie zezwala równie, aby poyczkobiorca wykluczył jakiegokolwiek oferenta z takich powodów. W zwizku z powyszym, poyczkobiorca powinien z naleyt starannoci przeprowadzi techniczn i finansow kwalifikacj oferentów, tak aby upewni si co do ich moliwoci odnonie wykonania danego kontraktu. Powysza zasada ma nastpujce wyjtki: Firmy z danego kraju lub towary produkowane w danym kraju mog by wykluczone jeli (i) na mocy ustawy (prawa) lub oficjalnego zarzdzenia, kraj poyczkobiorcy zakazuje stosunków handlowych z tym krajem, pod warunkiem jednak, e Bank zostanie przekonany, i takie wykluczenie nie uniemoliwia efektywnej konkurencji o dostawy niezbdnych towarów i prac, lub (ii) jeli w zgodzie z decyzj Rady Bezpieczestwa ONZ podjt na mocy VII rozdziału Karty Narodów Zjednoczonych kraj poyczkobiorcy zakazuje sprowadzania jakichkolwiek towarów z tego kraju lub dokonywania jakichkolwiek płatnoci na rzecz osób lub podmiotów w tym kraju. W przypadku gdy kraj poyczkobiorcy zabrania dokonywania płatnoci na rzecz danej firmy lub za okrelone towary na mocy zgodnoci z powysz decyzj, taka firma moe zosta objta wykluczeniem. Firma zaangaowana przez poyczkobiorc celem zapewnienia usług konsultacyjnych na przygotowanie i realizacj projektu, lub jakakolwiek filia takiej firmy, traci prawo do zapewniania towarów, prac i usług bdcych konsekwencj usług konsultacyjnych firmy wynikajcych z przygotowana i realizacji projektu lub bezporednio z nimi zwizanych. Zapis ten nie odnosi si do rónego rodzaju firm (konsultantów, przedsibiorców budowlanych i dostawców), które wspólnie wiadcz zobowizania przedsibiorcy budowlanego w ramach kontraktu pod klucz czy kontraktu projektowo-budowlanego (design and build) Przedsibiorstwa pastwowe w kraju poyczkobiorcy mog uczestniczy tylko wówczas, jeli potrafi wykaza, e (i) s od strony prawnej i finansowej samodzielne; (ii) działaj w ramach prawa handlowego, oraz (iii) nie s jednostkami zalenymi od poyczkobiorcy ani pod-poyczkobiorcy[1]. [1] Z wyjtkiem jednostek dopuszczanych w ramach par. 3.8, dotyczcego własnych sił i rodków.

29 INSTRUKCJA BANKU WIATOWEGO WYD. MAJ 2004 Niewłaciwie przeprowadzone zamówienia publiczne (misprocurement): Bank nie finansuje wydatków na towary i prace, które nie zostały zamówione zgodnie z procedurami uzgodnionymi w Umowie Poyczki i szczegółowymi ustaleniami przedstawionymi w Planie Zamówie. W takim wypadku, Bank stwierdza, e zamówienie zostało przeprowadzone w sposób niewłaciwy, a polityk Banku jest anulowanie tej czci poyczki, któr przyznano na towary i prace niewłaciwie zamówione. Bank moe te podj inne rodki okrelone w Umowie Poyczki. Nawet ju po przyznaniu kontraktu, poprzedzonym uzyskaniem zgody Banku ( no objection ) Bank moe stwierdzi, e zamówienie zostało przeprowadzone w sposób niewłaciwy jeeli Bank dojdzie do wniosku, i zgoda Banku została wydana w oparciu o niepełne, niedokładne lub nieprawdziwe informacje dostarczone przez poyczkobiorc, bd te warunki kontraktu zostały zmienione bez akceptacji Banku.

30 INSTRUKCJA BANKU WIATOWEGO WYD. MAJ 2004 Polityk Banku jest wymaga, by poyczkobiorcy jak równie oferenci/dostawcy/wykonawcy objci kontraktami finansowanymi przez Bank przestrzegali najwyszych norm etycznych w trakcie zamówie i wykonania tych kontraktów. Bank okrela: praktyki korupcyjne oznaczaj oferowanie, dawanie, otrzymywanie lub zabieganie o rzecz posiadajc warto, aby wpłyn na działanie urzdnika publicznego[1] w procesie zamówie lub wykonaniu kontraktu; oszustwa oznaczaj błdne przedstawienie lub pominicie faktów celem wywarcia wpływu na proces zamówie publicznych lub wykonanie kontraktu; zmowa oznacza plan lub porozumienie pomidzy dwoma lub wicej oferentami, zawarte za wiedz poyczkobiorcy bd te bez jego wiedzy, w celu ustanowienia cen oferowanych na sztucznych, niekonkurencyjnych poziomach; wywieranie nacisku oznacza wyrzdzanie szkody lub stosowanie grób, porednio bd bezporednio, w stosunku do osób lub ich majtku, w celu uzyskania wpływu na ich udział w procesie zamówie bd wykonania kontraktu; Bank : odrzuci propozycj na przyznanie kontraktu, jeli stwierdzi, e oferent zalecany na przyznanie był bezporednio lub poprzez porednika, zaangaowany w praktyki korupcyjne, oszustwa, zmow lub wywieranie nacisku przy ubieganiu si o kontrakt, anuluje cz poyczki przeznaczonej na kontrakt, jeli stwierdzi, e praktyki korupcyjne, oszustwa, zmowa lub wywieranie nacisku były udziałem przedstawicieli poyczkobiorcy lub beneficjanta poyczki w trakcie zamówie lub wykonania tego kontraktu, a poyczkobiorca nie podjł w odpowiednim czasie właciwych działa w celu naprawienia sytuacji, które byłyby satysfakcjonujce dla Banku; nałoy sankcje na firm bd osob fizyczn, łcznie z pozbawieniem kwalifikacji, na czas nieokrelony lub okrelony, do przyznania kontraktu finansowanego przez Bank, jeli stwierdzi, e firma była zaangaowana, bezporednio lub przez porednika, w praktyki korupcyjne, oszustwa, zmow bd wywieranie nacisku w trakcie ubiegania si o lub wykonywania kontraktu finansowanego przez Bank; oraz bdzie miał prawo wymaga, aby dokumentacja przetargowa i kontrakty finansowane z poyczki Banku zawierały przepis zobowizujcy oferentów, dostawców i wykonawców do udostpnienia ich rachunkowoci i dokumentów ksigowych do zbadania przez Bank, a take innych dokumentów zwizanych z udziałem w przetargu i wykonaniem kontraktu, i umoliwienia dokonania ich rewizji przez rewidentów wyznaczonych przez Bank.

31 METODY REALIZACJI ZAMÓWIE Midzynarodowy przetarg konkurencyjny. (International Competitive Bidding) W przypadku projektów wymagajcych duej iloci rónych dostaw i/lub robót, z reguły podpisuje si odrbne kontrakty na dostaw i na roboty. W przypadku kontraktów pod klucz lub kontraktów dotyczcych duych, złoonych zakładów lub fabryk, a take prac o specjalnym charakterze przygotowanie zawczasu kompletnych specyfikacji technicznych moe si okaza niepodane lub niepraktyczne. W takim przypadku mona si bdzie posłuy procedur przetargu dwuetapowego (dwustopniowego), w ramach której najpierw nastpuje zaproszenie do składania nie wycenionych propozycji technicznych na bazie koncepcji projektu i specyfikacji parametrów technicznych, które mog by zmieniane i dostosowywane do ucile technicznych i komercyjnych, po czym nastpi rewizja dokumentów przetargowych i przedstawienie ostatecznych propozycji technicznych i wycenionych ofert w drugim etapie. W pewnych przypadkach Bank moe zaakceptowa umow pod klucz, lub takiej umowy wymaga. Umowa pod klucz obejmowałaby w ramach jednego kontraktu projekt i usługi inynieryjne, dostaw i instalacj sprztu, oraz budow kompletnego zakładu przemysłowego czy fabryki. Alternatywnie, poyczkobiorca moe pozosta odpowiedzialny za stron projektow i inyniersk, rozpisujc natomiast przetarg dotyczcy jednolitego zarzdzania dostaw i instalacj wszystkich towarów i prac wymaganych dla komponentu projektu. Tam gdzie jest to uzasadnione do przyjcia s równie kontrakty projektuj-buduj ( design and build ) i menederskie.

32 DOKUMENTY PRZETARGOWE Uwagi ogólne Termin wanoci ofert i zabezpieczenie oferty Jzyk Przejrzysto dokumentów przetargowych Normy Uycie nazw firmowych Wycena Korygowanie (dostosowanie) cen Transport i ubezpieczenie Postanowienia odnonie waluty Waluta oferty Przeliczenia walut w celu porównania ofert Waluta płatnoci Warunki i metody płatnoci Oferty alternatywne Warunki kontraktu Zabezpieczenie dobrego wykonania Klauzule dotyczce likwidacji szkód i premii Siła wysza Obowizujce prawo i rozstrzyganie spraw sporów

33 DOKUMENTY PRZETARGOWE Otwarcie i ocena ofert oraz przyznanie kontraktu: Czas na przygotowanie ofert Procedury otwierania ofert Objanienia lub modyfikacje ofert Poufno Badanie ofert Ocena i porównywanie ofert Preferencje krajowe Przedłuenie wanoci ofert Wtórna kwalifikacja oferentów Przyznanie kontraktu Ogłoszenie o rozstrzygniciu przetargu Odrzucenie wszystkich ofert Po przyznaniu kontraktu

34 INNE METODY ZAMÓWIE PUBLICZNYCH Ograniczony przetarg midzynarodowy Krajowy przetarg konkurencyjny Zakupy (midzynarodowe i krajowe), tzw. shopping Bezporednie przyznawanie kontraktu Uycie własnych sił i rodków Zamawianie towarów i usług od Agend ONZ Agencje przetargowe Agenci inspekcyjni Zamówienia w postaci poyczek dla poredników finansowych Zamówienia w ramach BOO/BOT/BOOT, koncesji i podobnych mechanizmów sektora prywatnego Zamówienia w ramach poyczek gwarantowanych przez Bank Uczestnictwo społecznoci w zamówieniach publicznych

35 WYBÓR I ZATRUDNIANIE KONSULTANTÓW Celem Instrukcji: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez poyczkobiorców Banku wiatowego jest okrelenie procedur wyboru, kontraktowania oraz monitorowania działalnoci konsultantów zatrudnionych przy realizacji projektów finansowanych w całoci lub czciowo przez poyczki z Midzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (MBOiR), kredyty lub granty z Midzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (MSR), bd granty z Banku lub funduszy powierniczych przyznawane przez Bank i realizowane przez beneficjenta. Wymagania MBOiR oraz MSR s takie same. W niniejszych instrukcjach zarówno MBOiR jak i MSR odnosz si do Banku, natomiast poyczki obejmuj zarówno poyczki MBOiR, jak i kredyty i granty MSR oraz zaliczki na przygotowanie projektu (Project Preparation Advances PPA). Umowa poyczki obejmuje Umow kredytu rozwojowego, Umow finansowania rozwoju, Umow grantu rozwojowego i Umow projektu. Przez poyczkobiorc rozumie si take odbiorc grantu MSR. Konsultanci obejmuj szeroki zakres jednostek prywatnych i publicznych, m.in. firmy konsultingowe, firmy inynieryjne, kierowników budowy, firmy zarzdzajce, agencje przetargowe, agentów inspekcyjnych, rewidentów, agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz inne organizacje midzynarodowe, banki inwestycyjne i kupieckie, uniwersytety, instytucje naukowe, agendy rzdowe, organizacje pozarzdowe (non-governmental organization - NGO) oraz jednostki indywidualne. Poyczkobiorcy Banku korzystaj z pomocy konsultantów w takich dziedzinach jak: doradztwo na temat prowadzonej polityki, reformy instytucjonalne, zarzdzanie, usługi inynieryjne, nadzór budowlany, usługi finansowe, usługi zamówie publicznych, nauki społeczne i ekologiczne, oraz identyfikacja, przygotowanie i wdroenie projektów - w celu uzupełnienia moliwoci poyczkobiorców w tych dziedzinach.

36 WYBÓR I ZATRUDNIANIE KONSULTANTÓW Wybór oparty na jako ci i kosztach (QCBS) jest metod opart na zasadach konkurencji wród firm z krótkiej listy, która uwzgldnia jako propozycji i koszt usług przy wyborze firmy wygrywajcej. Koszt jako czynnik przy ocenie ofert powinien by stosowany w sposób rozwany. Punktacja przyznawana za jako i koszt powinna by ustalana dla kadego przypadku osobno, w zalenoci od charakteru zadania.

37 WYBÓR OPARTY NA JAKOCI I KOSZTACH - QCBS Proces wyboru obejmuje nastpujce etapy: przygotowanie opisu zadania (TOR); przygotowanie kosztorysu oraz budetu; ogłoszenie przygotowanie krótkiej listy konsultantów; przygotowanie i opublikowanie Zaproszenia do Składania Ofert (RFP); które powinno zawiera list zapraszajcy; informacje dla konsultantów; opis zadania i proponowany wstpny tekst kontraktu; otrzymanie ofert; ocena ofert technicznych; rozwaenie jakoci; publiczne otwarcie ofert finansowych; ocena ofert finansowych; ostateczna ocena jakoci i kosztów; oraz negocjacje i przyznanie kontraktu wybranej firmie.

38 WYBÓR OPARTY NA JAKOCI I KOSZTACH - QCBS Proponowana skala wartoci musi by zawarta w zaproszeniu do składania ofert (RFP): Konkretne dowiadczenie konsultanta: Metodologia: Personel kluczowy: Przekazywanie wiedzy:[1] Udział osób krajowych:[2] Razem: 0 do 10 punktów 20 do 50 punktów 30 do 60 punktów 0 do 10 punktów 0 do 10 punktów 100 punktów [1] Przekazywanie wiedzy moe by głównym celem niektórych zada; w takich przypadkach naley to zapisa w opisie zadania (TOR) i tylko po uzyskaniu zgody Banku przypisa tej kategorii wiksz liczb punktów w celu podkrelenia jej wyjtkowej roli. [2] Jako osoby krajowe wród personelu kluczowego przedstawionego przez firmy zagraniczne i krajowe.

39 WYBÓR OPARTY NA JAKOCI I KOSZTACH - QCBS Połczona ocena pod wzgldem jakoci i kosztów: Ocen kocow otrzymuje si wac oceny jakoci i kosztów, a nastpnie sumujc je. Koszty s waone biorc pod uwag złoono zadania i rol jakoci. Poza rodzajami usług okrelonymi w czci III, koszty zwykle otrzymuj wag 20 punktów z ogólnej sumy 100 punktów. Proponowane waenie jakoci i kosztów musi by okrelone w zaproszeniu (RFP). Firma, która otrzyma najwiksz ilo punktów zostaje zaproszona do negocjacji.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wpisa np. FIDIC 1999 na budow lub FIDIC 1999 na urzdzenia oraz projektowanie i budow, stosownie do podjtych decyzji. 2

UMOWA. Wpisa np. FIDIC 1999 na budow lub FIDIC 1999 na urzdzenia oraz projektowanie i budow, stosownie do podjtych decyzji. 2 1 UMOWA zawarta pomidzy:... zwanym dalej Zamawiajcym z jednej strony, a... zwanym dalej Wykonawc z drugiej strony. Zwaywszy, e Zamawiajcy yczy sobie aby roboty, okrelane jako... zwane dalej Robotami zostały

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Białystok: Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji oraz inne roboty budowlane w zakresie budynków w budynkach Rejonu w Zambrowie

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ...

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ... . Data. W N I O S E K O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 47 USTAWY PZP. I. Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc.

z jednej strony, a nr identyfikacyjny VAT:.. REGON:.. zwanym dalej Wykonawc. UMOWA nr RAP/41/2009 zawarta w dniu:. 2009 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 REGON: 00000 1867 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy:

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Znak sprawy: 1/O/2009 UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Załcznik nr 3 do siwz 1. Przedsibiorstwo Produkcyjno - Handlowe OZI Spółka jawna, Salitra & Salitra, z siedzib w Szczecinie, ul.

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Tomasz Dylg Instytucja Poredniczca 1 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Numer sprawy: 66 / SR/ NM / 2008 Pozna, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw sprztu komputerowego do Sdu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3.

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWN DOSTAW TARCICY IGLASTEJ OBRZYNANEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: - Zastpc Prezydenta Miasta Szczecin

UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: - Zastpc Prezydenta Miasta Szczecin UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: 1. Gmin Miasto Szczecin reprezentowan przez: Ann Nowak Elbiet Masoj zwan dalej Zamawiajcym, a - Zastpc Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załcznik nr 1 do zapytania ofertowego NAZWA ADRES e-mail telefon Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadajc na Zapytanie ofertowe nr 06A/WSH/EFS_SOS/2016 z dnia 27 padziernika

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez..

UMOWA nr. zwan dalej Wykonawc, reprezentowan przez.. GW.ZP.D.272.55.2011.AD. Załcznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu.., pomidzy: Województwem Mazowieckiego, reprezentowanym przez... zwanym dalej Zamawiajcym, upowanionym na podstawie umowy Nr 15/GW./GW.4/W/11

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich;

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich; STATUT NAZWA - SIEDZIBA - CEL Art. 1) Zostaje ustanowione Stowarzyszenie LA CICOGNA, majce trwa do dnia 31.5.2050. Art. 2) Ma ono siedzib w Turynie, ul. Caraglio nr 24. Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów 7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów KROK 1 ZAPOZNAJ SI Z PRZEPISAMI PRAWA I DOKUMENTAMI Akty prawne dotyczce kwalifikowalnoci wydatków w ramach EFRR znajduj si w nastpujcych rozporzdzeniach:

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie i obsług kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. Nr sprawy FN 3054/4/2006 I.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg : (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail:mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 10.2 do SIWZ. Wzór umowy OWIETLENIE

Załcznik nr 10.2 do SIWZ. Wzór umowy OWIETLENIE Załcznik nr 10.2 do SIWZ Wzór umowy OWIETLENIE Zawarta w dniu... w Izbicku pomidzy Gmina Izbicko z siedziba w Urzdzie Gminy w Izbicku, ul. Powstaców lskich 12, 47-180 Izbicko, posiadajca NIP: 756-18-77-997

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach.

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach. Głuchołazy, 01.12.2006 r. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 tel./fax 077 40 92 631 wewn. 45 (Wspólny Słownik Zamówie - CPV 746130000-9.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez: Zawarta w dniu....2014r. w. pomidzy: z siedzib...., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:. a... z siedzib... wpisan do ewidencji działalnoci gospodarczej KRS w pod numerem.. NIP..,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sprzeday

Zasady i warunki sprzeday Zasady i warunki sprzeday Zasady i warunki sprzeday 1. Definicje: Zasady: niniejsze Zasady i Warunki Sprzeday Konsument osoba fizyczna kupujca od SMARTTECH w innym celu, ni zwizany z prowadzon działalnoci

Bardziej szczegółowo

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem...

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem... ZAŁCZNIK NR 2 UMOWA O DOSTAW I WYMIAN OKIEN (WZÓR) nr.../2007 W dniu... 2007r. w Głuchołazach pomidzy: Gmin Głuchołazy z siedzib: 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15 zwan dalej Zamawiajcym, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku

Budowa budynku mieszkalnego 36 rodzinnego etap III Osiedle Górny Taras w Barlinku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU II PRZETARG NIEOGRANICZONY Roboty budowlane X publikacja obowizkowa X SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWANIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: BARLINECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money)

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Fundusz kapitału pocztkowego. (ang. seed money) (ang. seed money) Mechanizm Finansowy EOG & Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. Czym jest fundusz kapitału pocztkowego?... 3 3. Wysoko dofinansowania i współfinansowanie...

Bardziej szczegółowo