17,18 listopada 2. Prowadzenie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "17,18 listopada 2. Prowadzenie:"

Transkrypt

1 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1

2 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia Europejska, FIDIC, Bank wiatowy, inne ).

3 DZIE 2 1. Rola i zadania Inyniera Kontraktu 2. Problemy przy stosowaniu FIDIC przez inwestorów w publicznych w polskim porzdku prawnym. 3. Najcz ciej pojawiajce si problemy i propozycje rozwiza za

4 RÓDŁA FINANSOWANIA DLA POLSKI rodki Unii Europejskiej w formie dotacji, uzupełnione publicznym i prywatnym wkładem krajowym, dla realizacji celów zapisanych w Strategii Rozwoju Kraju na lata (SRK), w ramach trzech funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego Funduszu Spójnoci oraz. Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rybackiego. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jako bank Unii Europejskiej udziela długoterminowych poyczek dla sektora publicznego i prywatnego na projekty europejskie w dziedzinach takich jak spójno i konwergencja regionów UE, wsparcie dla małych i rednich przedsibiorstw, programy ochrony rodowiska, badania rozwój i innowacje, transport i energia Bank wiatowy (B) jako jedna z agend ONZ zapewnia długoterminowe poyczki o preferencyjnym oprocentowaniu dla najbardziej potrzebujcych krajów członkowskich oraz przedsibiorstw publicznych (po otrzymaniu gwarancji rzdowych), dotacje, pomoc techniczn, do celów walki z ubóstwem i finansowania rozwoju takich dziedzin ycia społecznego jak ochrona zdrowia, edukacja, ochrona rodowiska czy te rozbudowa infrastruktury. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) jako poparcie w formie niskooprocentowanych, długoterminowych poyczek dla krajów Europy rodkowej i Wschodniej w rozwoju gospodarki rynkowej, promowania przedsibiorczej inicjatywy, pomocy w tworzeniu konkurencyjnego otoczenia, podnoszenia poziomu ycia i warunków pracy

5 FIDIC - WPROWADZENIE FIDIC stanowi skrót nazwy Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - Midzynarodowa Federacja Inynierów Konsultantów, która powstała w roku 1913 w Gandawie. Na kongresie załoycielskim FIDIC obecna była delegacja polska w składzie in. Ksawery Gnoiski i prof. Mieczysław Poaryski. Polskie stowarzyszenie - Koło Inynierów-Doradców i Inynierów Rzeczoznawców (KIDIR) zostało zarejestrowane w 1914r. Po 1947r działalno Koła została zawieszona. We wrzeniu 1994 roku Walne Zgromadzenie FIDIC na Kongresie w Sydney zaakceptowało zmiany statutu wraz ze zmian nazwy na Stowarzyszenie Inynierów, Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Do FIDIC moe nalee z kadego kraju tylko jedno ogólnokrajowe stowarzyszenie, zrzeszajce głównie niezalenych inynierów konsultantów, a take pracowników naukowych wyszych uczelni. Do organizacji członkowskich FIDIC mog take nalee niezaleni przedstawiciele innych zawodów (jak ekonomici i prawnicy) zwizani z działalnoci na polu inwestycji, nie mog jednak stanowi w tych organizacjach wikszoci. Drugim synonimem pojcia FIDIC s standardy kontraktów budowlanych wydawane pod auspicjami organizacji FIDIC. W roku 1957 FIDIC opublikował na zlecenie Banku wiatowego pierwsze wydanie Warunków Kontraktów na Roboty w Budownictwie Ldowym i Wodnym" szerzej znane jako The Red Book" (Ksika Czerwona).

6 PROCEDURY FIDIC W POLSCE Rosnce znaczenie i popularno stosowania w Polsce w cigu ostatnich kilku lat Warunków Kontraktowych FIDIC spowodowana jest dwoma podstawowymi czynnikami. projekty infrastrukturalne finansowane przez midzynarodowe organizacje (Unia Europejska, Bank wiatowy, EBOR, EBI); projekty budowlane i infrastrukturalne finansowane przez krajowych i zagranicznych inwestorów prywatnych;

7 ZADANIA FIDIC Skoordynowana wymiana dowiadcze i informacji dla wspólnie realizowanych w Europie i na wiecie przedsiwzi budowlanych Opracowywanie i publikowanie standardów instrukcji na wybór Inyniera i Wykonawcy oraz warunków kontraktowych na roboty budowlane

8 STANDARDOWE WZORY WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC Warunki Kontraktu dla budowy - dla robót inynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajcego (Czerwona Ksika ) Wydanie FIDIC 1999 Warunki Kontraktu dla Urzdze oraz Projektowania i Budowy, dla urzdze elektrycznych i mechanicznych oraz robót inynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawc ( ółta Ksika ) Wydanie FIDIC 1999 Warunki Kontraktu na realizacj EPC / pod - klucz ( Srebrna Ksika ) Wydanie FIDIC 1999 Krótka forma Kontraktu ( Zielona Ksika ) wydanie FIDIC 1999 Wzór umowy o usługach Klient/konsultant ( Biała Ksika ), wydanie FIDIC 1998

9 WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC - ZAŁOENIA FIDIC uznaje jako oficjalny i autentyczny tekst, angielsk wersj jzykow; Warunki ogólne (Cz I ) s powizane z Warunkami Szczególnymi (Cz II ); Cz I i II razem tworz WARUNKI KONTRAKTU, które stanowi o prawach i obowizkach stron;

10 ZASADY STOSOWANIA WARUNKÓW KONTRAKTU Warunki Ogólne i Szczególne okrelaj prawa i obowizki Stron, Warunki Szczególne modyfikuj, uzupełniaj i wprowadzaj szczegółowe Klauzule do Warunków Ogólnych kontraktu, W przypadku rozbienoci midzy zapisami w odpowiadajcych sobie klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych wice s postanowienia Warunków Szczególnych, Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczególnych pozostaj wice w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych.

11 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU DLA BUDOWY wg FIDIC wyd KLAUZULA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE KLAUZULA 2 ZAMAWIAJCY KLAUZULA 3 INYNIER KLAUZULA 4 WYKONAWCA KLAUZULA 5 MIANOWANI PODWYKONAWCY KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA KLAUZULA 7 URZDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO KLAUZULA 8 ROZPOCZCIE, OPÓNIENIA I ZAWIESZENIA KLAUZULA 9 PRÓBY KOCOWE KLAUZULA 10 PRZEJCIE PRZEZ ZAMAWIAJCEGO KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNO ZA WADY KLAUZULA 12 OBMIARY I WYCENA KLAUZULA 13 ZMIANY I KOREKTY KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA KLAUZULA 15 ODSTPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJCEGO KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE I ODSTPIENIE PRZEZ WYKONAWC KLAUZULA 17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNO KLAUZULA 18 UBEZPIECZENIA KLAUZULA 19 SIŁA WYSZA KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRA

12 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU wg FIDIC wyd PORÓWNANIE Klau zula 1. Czerwona Ksi ka POSTANOWIENIA OGÓLNE ółta Ksi ka POSTANOWIENIA OGÓLNE Srebrna Ksi ka POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZAMAWIAJCY ZAMAWIAJCY ZAMAWIAJCY 3 INYNIER INYNIER ADMINISTRACJA ZAMAWIAJCEGO 4. WYKONAWCA WYKONAWCA WYKONAWCA 5. MIANOWANI PODWYKONAWCY PROJEKTOWANIE PROJEKTOWANIE 6. PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA PERSONEL KIEROWNICZY I SIŁA ROBOCZA 7. URZDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO URZDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO URZDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO 8. ROZPOCZCIE, OPÓNIENIA I ZAWIESZENIA ROZPOCZCIE, OPÓNIENIA I ZAWIESZENIA ROZPOCZCIE, OPÓNIENIA I ZAWIESZENIA 9. PRÓBY KOCOWE PRÓBY KOCOWE PRÓBY KOCOWE 10. PRZEJCIE PRZEZ ZAMAWIAJCEGO PRZEJCIE PRZEZ ZAMAWIAJCEGO PRZEJCIE PRZEZ ZAMAWIAJCEGO 11. ODPOWIEDZIALNO ZA WADY ODPOWIEDZIALNO ZA WADY ODPOWIEDZIALNO ZA WADY 12. OBMIARY I WYCENA PRÓBY EKSPLOATACYJNE PRÓBY EKSPLOATACYJNE 13. ZMIANY I KOREKTY ZMIANY I KOREKTY ZMIANY I KOREKTY 14. CENA KONTRAKTOWA CENA KONTRAKTOWA CENA KONTRAKTOWA 15. ODSTPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJCEGO ODSTPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJCEGO ODSTPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJCEGO 16. ZAWIESZENIE I ODSTPIENIE PRZEZ WYKONAWC ZAWIESZENIE I ODSTPIENIE PRZEZ WYKONAWC ZAWIESZENIE I ODSTPIENIE PRZEZ WYKONAWC 17. RYZYKO I ODPOWIEDZIALNO RYZYKO I ODPOWIEDZIALNO RYZYKO I ODPOWIEDZIALNO 18. UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIA 19. SIŁA WYSZA SIŁA WYSZA SIŁA WYSZA 20. ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRA ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRA ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRA

13 PROCEDURY PRZETARGOWE Procedura FIDIC/B Procedura krajowa Instrukcja dla Oferentów wg FIDIC/B Instrukcja dla Wykonawców wg PZP / SIWZ / Instrukcja dla Oferentów wg FIDIC lub inne dowolne Umowa na warunkach kontraktowych FIDIC Umowa na warunkach kontraktowych FIDIC Umowa na warunkach kontraktowych FIDIC

14 PREKWALIFIKACJA PROCEDURA FIDIC Procedura przetargowa : przedstawia m.in. systematyczne podejcie do wyboru wykonawców, Standardowy dokument prekwalifikacyjny dla wykonawców : gwarantuje jednolit form informacji i ułatwia tym samym ich wzajemne porównanie. Obie w/w pozycje pomagaj Zamawiajcemu/Inynierowi w otrzymaniu dobrych konkurencyjnych ofert.

15 STANDARDOWA DOKUMENTACJA PREKWALIFIKACJI Zaproszenie Oferentów do udziału w kwalifikacji wstpnej; Wydawanie i składanie Dokumentacji Prekwalifikacyjnej; Ogólna Instrukcji dla Oferentów (GITA); Szczegółowa Instrukcji dla Oferentów (PITA); Standardowy formularz prekwalifikacyjnego dla Oferentów; Analiza danych prekwalifikacyjnych i zawiadomienie o licie wybranych Oferentów.

16

17 DATA OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA min. 6 tyg. danie Dokumentacji Prekwalifikacyjnej SKŁADANIE KWESTIONARIUSZY min. 4 tyg. Analiza danych prekwalifikacyjnych WYDAWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWYCH tyg.

18 ZAPROSZENIE WYKONAWCÓW DO PREKWALIFIKACJI Do najwaniejszych informacji zawartych w ogłoszeniu nale: Nazwa Zamawiajcego; Nazwa Inyniera; Zarys Przedsiwzicia oraz zakres i rozmiar robót; Lokalizacja robót; Przewidywany harmonogram realizacji (tj. data zawarcia kontraktu, data jego ukoczenia, inne wzłowe daty); Termin, w jakim wypełnione Kwestionariusze maj by złoone; Instrukcje dla ubiegajcych si o prekwalifikacj.

19 WYDAWANIE I SKŁADANIE DOKUMENTÓW PREKWALIFIKACYJNYCH W chwili otrzymania wniosków od Wykonawców Zamawiajcy / Inynier moe wyda Dokumentacj Prekwalifikacyjn, która najczciej składa si z: Zaproszenia do udziału w kwalifikacji wstpnej; Formularza Kwestionariusza Prekwalifikacyjnego; Instrukcji dla oferentów GITA i PITA

20 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KWALIFIKACJI WSTPNEJ Nazwa i adres Zamawiajcego; Nazwa i adres Inyniera oraz uprawnienia przyznane mu przez Zamawiajcego; Informacja miejsca i dnia ukazania si ogłoszenia; ródło finansowania; Instrukcje dotyczce zgłaszania si o wydanie Kwestionariuszy Prekwalifikacyjnych; Zarys przedsiwzicia lub przedsiwzi w przypadku wicej ni 1 kontraktu; Miejsce uzyskania dalszych informacji; Planowane terminy wydania Dokumentacji Przetargowej i składania ofert; Stwierdzenie czy Gwarancja Ofertowa bdzie wymagana; Jzyk, w jakim mona otrzyma Dokumentacj Prekwalifikacyjn; Miejsce składania Dokumentacji Prekwalifikacyjnych. Na podstawie zaproszenia do udziału w kwalifikacji wstpnej zainteresowani oferenci, najczciej po przesłaniu pisemnego zgłoszenia przystpienia do prekwalifikacji (na poszczególne kontrakty) otrzymuj komplet Dokumentacji Prekwalifikacyjnej.

21 OGÓLNA INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW (GITA). Ogólna instrukcja GITA(General Instructions to Applicants) zawiera przede wszystkim informacje o: ródłach finansowania i zakresie robót, w tym: Zakres prac, Rodzaje kontraktów, Warunki realizacyjne (plac budowy, warunki gruntowe, itp.), Zastrzeeniach o praktykach korupcyjnych (regulacje czsto proponowane przez banki kredytujce), Kwalifikacji krajów i oferentów (informacje oparte czsto o wew. regulaminy banków kredytujcych), Kryteriach i wymaganiach kwalifikacji: k. geograficzne (preferencje cenowe dla oferentów krajowych jeeli dotycz), k. kondycji finansowej, k. moliwoci kadrowych, k./w. moliwoci sprztowych, k. dowiadcze budowlanych, w. na temat zlecania robót podwykonawcom, w. ujawnienia informacji o sporach w przeszłoci, w. dot. spółek joint venture. Zarysie jakociowym norm wykonawstwa, które naley wypełni, oraz innych wymaga niezalenych od samej budowy, takich jak obowizek szkolenia personelu lub rozruchu. Informacjach na temat składania ofert, tj: sposób składania ofert prekwalifikacyjnych (miejsce i forma), jzyk w jakim naley składa oferty prekwalifikacyjne, braki i zmiany informacyjne (oferenci s obowizani dokonywa aktualizacji danych w trakcie trwania przetargu), wadium (forma i wysoko) naley pamita, i jest wymagane dopiero na etapie składania ofert, prawa zleceniodawcy, informacje o wymaganych w procedurze obiegu informacji.

22 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW (PITA). PITA (Particular Instructions to Applicants) stanowi instrukcj dla Oferentów zgłaszajcych si do prekwalifikacji przetargowej. Kwestionariuszy szczegółowych moe by kilka, kady dla innego przedsiwzicia lub pakietu kontraktów. Najczciej dokument ten składa si z dwóch czci A i B. Cz A zawiera zagadnienia ogólne, wspólnie dla wszystkich pakietów. Zamieszczone informacje stanowi uzupełnienie, poprawki i zmiany do instrukcji ogólnej GITA. Dodatkowo instrukcja zawiera informacje na temat jzyka i prawa kontraktu oraz przewidywanego sposób zapłaty, równie za organizacj placu budowy (włczajc waluty). Cz B zawiera szczegółowe wymagania dotyczce indywidualnego kontraktu. W tej czci stosowane s zazwyczaj załczniki ucilajce zakres robót. Załczniki te stanowi dane dotyczce warunków klimatycznych, hydrologicznych, topograficznych, geologicznych, dostpu do placu budowy, transportu, łcznoci, urzdze opieki medycznej, przewidywanego czasu budowy, usług zapewnianych przez zleceniodawc, itp.

23 STANDARDOWY FORMULARZ PREKWALIFIKACYJNY DLA OFERENTÓW Standardowy Kwestionariusz to zbiór informacji na temat przedsibiorstwa/joint Venture, które nastpnie podlega ocenie w celu stworzenia listy oferentów spełniajcych wymagania Zamawiajcego dla danego przedsiwzicia. Poprzez zachowanie jednolitej formy poszukiwanych informacji uzyskuje si je odpowiednio szybko, co ułatwia ich wzajemne porównanie i ocen. Ocena i porównanie kadego przedsibiorstwa/ Joint Venture oparta jest o nastpujce informacje: Struktur i organizacj. Stabilno finansow oraz posiadane rezerwy niezbdne dla wykonania przedsiwzicia poparte kopiami bilansów oraz odpowiednimi informacjami z banku. Posiadane rodki, ujte w kategoriach zdolnoci kierowniczych, obsady technicznej oraz urzdze budowlanych, a take w zalenoci od rodzaju przedsiwzicia produkcyjnych, Rodzaj i rozmiar robót podzlecanych podwykonawcom oraz głównych podwykonawców oraz, Zespół planowanych pracowników do udziału w realizacji budowy, w tym znajomo jzyka przydatnego z zamierzonym przedsiwziciem. Posiadane dowiadczenie zarówno w danym typie robót jak i w kraju oraz zagranic lub regionie gdzie maj one by wykonywane, Wykonawca przedkłada wykaz kontraktów i referencji z ostatnich lat z procentowym wskazaniem udziału własnego w danym przedsiwziciu. Dodatkowo Kwestionariusz najczciej rozszerzony jest o informacje na temat: Ubezpieczenia (rodzaju, sumy, towarzystwa ubezpieczeniowego itp.); Przerwanych kontraktów, reklamacji oraz procesów sdowych w ostatnich latach; Polityki BHP przedsibiorstwa, Funkcjonujcych systemów, takich jak systemy jakoci lub systemy zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy.

24 ANALIZA DANYCH PREKWALIFIKACYJNYCH, LISTA WYBRANYCH OFERENTÓW. Zamawiajcy/Inynier dokonuje oceny Wykonawców na podstawie informacji w przedłoonych Kwestionariuszach Prekwalifikacyjnych. Jeeli analiza wykazuje, e po odrzuceniu ofert prekwalifikacyjnych przedsibiorstw jednoznacznie uznanych za nieodpowiednie, lista oferentów obejmuje wicej ni 7, Zamawiajcy/Inynier dokonuje oceny Kwestionariuszy i na tej podstawie eliminuje gorzej kwalifikowanych kandydatów. W przypadku wymogu Instytucji finansujcej lub na skutek innych przepisów, aby oferty zostały złoone przez wszystkich zgłoszonych wykonawców, z wyjtkiem oczywicie odrzuconych, lista oferentów moe by dłusza. Jednake o moliwoci otrzymania Dokumentacji Przetargowej ze wskazaniem daty ich wydania naley poinformowa tych wykonawców, którzy mog na tej licie si znale. Zamawiajcy/Inynier po sporzdzeniu listy oferentów powiadamia o tym zainteresowane przedsibiorstwa i nastpnie da przedłoenia owiadczenia o zamiarze złoenia oferty. Wraz z informacj o licie oferentów Zamawiajcy/Inynier powiadamia równie o terminie i sposobie wydania Dokumentów Przetargowych. W zwizku z tym lista powinna by ogłoszona przed wydaniem Dokumentów Przetargowych lub w cigu trzech miesicy od terminu wypełnienia Kwestionariuszy, w zalenoci, która data przypadnie wczeniej.

25 INSTRUKCJA BANKU WIATOWEGO WYD. MAJ 2004 Dla projektów finansowanych czciowo lub w całoci z poyczki Midzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (MBOiR) lub z kredytu bd grantu Midzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju Misja Banku wiatowego budynek INTRACO I, 17 pitro ul. Stawki , Warszawa tel: (22) fax: (22) (MSR) obowizuj procedury, które trzeba poczyni przy zamawianiu towarów, prac i usług (innych ni usługi konsultantów).

26 INSTRUKCJA BANKU WIATOWEGO WYD. MAJ 2004 Bank ustalił szczególn procedur postpowania opart na czterech podstawowych kwestiach: potrzebie oszczdnoci i efektywnoci w realizacji projektu, co dotyczy równie zamawiania towarów i usług; deniu Banku do zapewnienia wszystkim kwalifikujcym si oferentom z krajów rozwinitych i rozwijajcych si takich samych informacji i moliwoci w zakresie konkurencyjnego ubiegania si o kontrakty na dostawy towarów i prac finansowanych przez Bank; zainteresowaniu Banku w popieraniu rozwoju krajowego kontraktowania i przemysłu wytwórczego kraju poyczkobiorcy; oraz znaczeniu przejrzystoci procesu zamówie publicznych. Procedury majce by zastosowane maj przekona Bank, e projekt zostanie wykonany efektywnie i z naleyt starannoci a zamówione towary i prace bd: zadowalajcej jakoci i skoordynowane z reszt projektu; dostarczone lub wykonane w odpowiednim czasie; wycenione w sposób nie podwaajcy ekonomicznej i finansowej zasadnoci projektu.

27 INSTRUKCJA BANKU WIATOWEGO WYD. MAJ 2004 Przygotowujc projekt, poyczkobiorca dostarcza Bankowi przed rozpoczciem negocjacji poyczki Plan Zamówie, który bdzie okrelał: poszczególne kontrakty na towary, prace i/lub usługi niezbdne do realizacji projektu w pocztkowym okresie obejmujcym co najmniej 18 miesicy; proponowane metody zamawiania tych kontraktów, zgodne z zapisami Umowy Poyczki, odnone procedury kontrolne ze strony Banku.

28 INSTRUKCJA BANKU WIATOWEGO WYD. MAJ 2004 Kto si kwalifikuje Firmy oraz osoby fizyczne z kadego pastwa mog oferowa swoje towary, prace i usługi w ramach projektów finansowanych przez Bank. Warunki uczestnictwa dotycz zdolnoci przedsibiorstwa do wykonania danego kontraktu. Bank zabrania, aby poyczkobiorca odmówił wstpnej lub wtórnej kwalifikacji firmie z przyczyn nie zwizanych z moliwociami i rodkami tej firmy w zakresie udanego wykonania kontraktu; nie zezwala równie, aby poyczkobiorca wykluczył jakiegokolwiek oferenta z takich powodów. W zwizku z powyszym, poyczkobiorca powinien z naleyt starannoci przeprowadzi techniczn i finansow kwalifikacj oferentów, tak aby upewni si co do ich moliwoci odnonie wykonania danego kontraktu. Powysza zasada ma nastpujce wyjtki: Firmy z danego kraju lub towary produkowane w danym kraju mog by wykluczone jeli (i) na mocy ustawy (prawa) lub oficjalnego zarzdzenia, kraj poyczkobiorcy zakazuje stosunków handlowych z tym krajem, pod warunkiem jednak, e Bank zostanie przekonany, i takie wykluczenie nie uniemoliwia efektywnej konkurencji o dostawy niezbdnych towarów i prac, lub (ii) jeli w zgodzie z decyzj Rady Bezpieczestwa ONZ podjt na mocy VII rozdziału Karty Narodów Zjednoczonych kraj poyczkobiorcy zakazuje sprowadzania jakichkolwiek towarów z tego kraju lub dokonywania jakichkolwiek płatnoci na rzecz osób lub podmiotów w tym kraju. W przypadku gdy kraj poyczkobiorcy zabrania dokonywania płatnoci na rzecz danej firmy lub za okrelone towary na mocy zgodnoci z powysz decyzj, taka firma moe zosta objta wykluczeniem. Firma zaangaowana przez poyczkobiorc celem zapewnienia usług konsultacyjnych na przygotowanie i realizacj projektu, lub jakakolwiek filia takiej firmy, traci prawo do zapewniania towarów, prac i usług bdcych konsekwencj usług konsultacyjnych firmy wynikajcych z przygotowana i realizacji projektu lub bezporednio z nimi zwizanych. Zapis ten nie odnosi si do rónego rodzaju firm (konsultantów, przedsibiorców budowlanych i dostawców), które wspólnie wiadcz zobowizania przedsibiorcy budowlanego w ramach kontraktu pod klucz czy kontraktu projektowo-budowlanego (design and build) Przedsibiorstwa pastwowe w kraju poyczkobiorcy mog uczestniczy tylko wówczas, jeli potrafi wykaza, e (i) s od strony prawnej i finansowej samodzielne; (ii) działaj w ramach prawa handlowego, oraz (iii) nie s jednostkami zalenymi od poyczkobiorcy ani pod-poyczkobiorcy[1]. [1] Z wyjtkiem jednostek dopuszczanych w ramach par. 3.8, dotyczcego własnych sił i rodków.

29 INSTRUKCJA BANKU WIATOWEGO WYD. MAJ 2004 Niewłaciwie przeprowadzone zamówienia publiczne (misprocurement): Bank nie finansuje wydatków na towary i prace, które nie zostały zamówione zgodnie z procedurami uzgodnionymi w Umowie Poyczki i szczegółowymi ustaleniami przedstawionymi w Planie Zamówie. W takim wypadku, Bank stwierdza, e zamówienie zostało przeprowadzone w sposób niewłaciwy, a polityk Banku jest anulowanie tej czci poyczki, któr przyznano na towary i prace niewłaciwie zamówione. Bank moe te podj inne rodki okrelone w Umowie Poyczki. Nawet ju po przyznaniu kontraktu, poprzedzonym uzyskaniem zgody Banku ( no objection ) Bank moe stwierdzi, e zamówienie zostało przeprowadzone w sposób niewłaciwy jeeli Bank dojdzie do wniosku, i zgoda Banku została wydana w oparciu o niepełne, niedokładne lub nieprawdziwe informacje dostarczone przez poyczkobiorc, bd te warunki kontraktu zostały zmienione bez akceptacji Banku.

30 INSTRUKCJA BANKU WIATOWEGO WYD. MAJ 2004 Polityk Banku jest wymaga, by poyczkobiorcy jak równie oferenci/dostawcy/wykonawcy objci kontraktami finansowanymi przez Bank przestrzegali najwyszych norm etycznych w trakcie zamówie i wykonania tych kontraktów. Bank okrela: praktyki korupcyjne oznaczaj oferowanie, dawanie, otrzymywanie lub zabieganie o rzecz posiadajc warto, aby wpłyn na działanie urzdnika publicznego[1] w procesie zamówie lub wykonaniu kontraktu; oszustwa oznaczaj błdne przedstawienie lub pominicie faktów celem wywarcia wpływu na proces zamówie publicznych lub wykonanie kontraktu; zmowa oznacza plan lub porozumienie pomidzy dwoma lub wicej oferentami, zawarte za wiedz poyczkobiorcy bd te bez jego wiedzy, w celu ustanowienia cen oferowanych na sztucznych, niekonkurencyjnych poziomach; wywieranie nacisku oznacza wyrzdzanie szkody lub stosowanie grób, porednio bd bezporednio, w stosunku do osób lub ich majtku, w celu uzyskania wpływu na ich udział w procesie zamówie bd wykonania kontraktu; Bank : odrzuci propozycj na przyznanie kontraktu, jeli stwierdzi, e oferent zalecany na przyznanie był bezporednio lub poprzez porednika, zaangaowany w praktyki korupcyjne, oszustwa, zmow lub wywieranie nacisku przy ubieganiu si o kontrakt, anuluje cz poyczki przeznaczonej na kontrakt, jeli stwierdzi, e praktyki korupcyjne, oszustwa, zmowa lub wywieranie nacisku były udziałem przedstawicieli poyczkobiorcy lub beneficjanta poyczki w trakcie zamówie lub wykonania tego kontraktu, a poyczkobiorca nie podjł w odpowiednim czasie właciwych działa w celu naprawienia sytuacji, które byłyby satysfakcjonujce dla Banku; nałoy sankcje na firm bd osob fizyczn, łcznie z pozbawieniem kwalifikacji, na czas nieokrelony lub okrelony, do przyznania kontraktu finansowanego przez Bank, jeli stwierdzi, e firma była zaangaowana, bezporednio lub przez porednika, w praktyki korupcyjne, oszustwa, zmow bd wywieranie nacisku w trakcie ubiegania si o lub wykonywania kontraktu finansowanego przez Bank; oraz bdzie miał prawo wymaga, aby dokumentacja przetargowa i kontrakty finansowane z poyczki Banku zawierały przepis zobowizujcy oferentów, dostawców i wykonawców do udostpnienia ich rachunkowoci i dokumentów ksigowych do zbadania przez Bank, a take innych dokumentów zwizanych z udziałem w przetargu i wykonaniem kontraktu, i umoliwienia dokonania ich rewizji przez rewidentów wyznaczonych przez Bank.

31 METODY REALIZACJI ZAMÓWIE Midzynarodowy przetarg konkurencyjny. (International Competitive Bidding) W przypadku projektów wymagajcych duej iloci rónych dostaw i/lub robót, z reguły podpisuje si odrbne kontrakty na dostaw i na roboty. W przypadku kontraktów pod klucz lub kontraktów dotyczcych duych, złoonych zakładów lub fabryk, a take prac o specjalnym charakterze przygotowanie zawczasu kompletnych specyfikacji technicznych moe si okaza niepodane lub niepraktyczne. W takim przypadku mona si bdzie posłuy procedur przetargu dwuetapowego (dwustopniowego), w ramach której najpierw nastpuje zaproszenie do składania nie wycenionych propozycji technicznych na bazie koncepcji projektu i specyfikacji parametrów technicznych, które mog by zmieniane i dostosowywane do ucile technicznych i komercyjnych, po czym nastpi rewizja dokumentów przetargowych i przedstawienie ostatecznych propozycji technicznych i wycenionych ofert w drugim etapie. W pewnych przypadkach Bank moe zaakceptowa umow pod klucz, lub takiej umowy wymaga. Umowa pod klucz obejmowałaby w ramach jednego kontraktu projekt i usługi inynieryjne, dostaw i instalacj sprztu, oraz budow kompletnego zakładu przemysłowego czy fabryki. Alternatywnie, poyczkobiorca moe pozosta odpowiedzialny za stron projektow i inyniersk, rozpisujc natomiast przetarg dotyczcy jednolitego zarzdzania dostaw i instalacj wszystkich towarów i prac wymaganych dla komponentu projektu. Tam gdzie jest to uzasadnione do przyjcia s równie kontrakty projektuj-buduj ( design and build ) i menederskie.

32 DOKUMENTY PRZETARGOWE Uwagi ogólne Termin wanoci ofert i zabezpieczenie oferty Jzyk Przejrzysto dokumentów przetargowych Normy Uycie nazw firmowych Wycena Korygowanie (dostosowanie) cen Transport i ubezpieczenie Postanowienia odnonie waluty Waluta oferty Przeliczenia walut w celu porównania ofert Waluta płatnoci Warunki i metody płatnoci Oferty alternatywne Warunki kontraktu Zabezpieczenie dobrego wykonania Klauzule dotyczce likwidacji szkód i premii Siła wysza Obowizujce prawo i rozstrzyganie spraw sporów

33 DOKUMENTY PRZETARGOWE Otwarcie i ocena ofert oraz przyznanie kontraktu: Czas na przygotowanie ofert Procedury otwierania ofert Objanienia lub modyfikacje ofert Poufno Badanie ofert Ocena i porównywanie ofert Preferencje krajowe Przedłuenie wanoci ofert Wtórna kwalifikacja oferentów Przyznanie kontraktu Ogłoszenie o rozstrzygniciu przetargu Odrzucenie wszystkich ofert Po przyznaniu kontraktu

34 INNE METODY ZAMÓWIE PUBLICZNYCH Ograniczony przetarg midzynarodowy Krajowy przetarg konkurencyjny Zakupy (midzynarodowe i krajowe), tzw. shopping Bezporednie przyznawanie kontraktu Uycie własnych sił i rodków Zamawianie towarów i usług od Agend ONZ Agencje przetargowe Agenci inspekcyjni Zamówienia w postaci poyczek dla poredników finansowych Zamówienia w ramach BOO/BOT/BOOT, koncesji i podobnych mechanizmów sektora prywatnego Zamówienia w ramach poyczek gwarantowanych przez Bank Uczestnictwo społecznoci w zamówieniach publicznych

35 WYBÓR I ZATRUDNIANIE KONSULTANTÓW Celem Instrukcji: Wybór i zatrudnianie konsultantów przez poyczkobiorców Banku wiatowego jest okrelenie procedur wyboru, kontraktowania oraz monitorowania działalnoci konsultantów zatrudnionych przy realizacji projektów finansowanych w całoci lub czciowo przez poyczki z Midzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (MBOiR), kredyty lub granty z Midzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (MSR), bd granty z Banku lub funduszy powierniczych przyznawane przez Bank i realizowane przez beneficjenta. Wymagania MBOiR oraz MSR s takie same. W niniejszych instrukcjach zarówno MBOiR jak i MSR odnosz si do Banku, natomiast poyczki obejmuj zarówno poyczki MBOiR, jak i kredyty i granty MSR oraz zaliczki na przygotowanie projektu (Project Preparation Advances PPA). Umowa poyczki obejmuje Umow kredytu rozwojowego, Umow finansowania rozwoju, Umow grantu rozwojowego i Umow projektu. Przez poyczkobiorc rozumie si take odbiorc grantu MSR. Konsultanci obejmuj szeroki zakres jednostek prywatnych i publicznych, m.in. firmy konsultingowe, firmy inynieryjne, kierowników budowy, firmy zarzdzajce, agencje przetargowe, agentów inspekcyjnych, rewidentów, agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz inne organizacje midzynarodowe, banki inwestycyjne i kupieckie, uniwersytety, instytucje naukowe, agendy rzdowe, organizacje pozarzdowe (non-governmental organization - NGO) oraz jednostki indywidualne. Poyczkobiorcy Banku korzystaj z pomocy konsultantów w takich dziedzinach jak: doradztwo na temat prowadzonej polityki, reformy instytucjonalne, zarzdzanie, usługi inynieryjne, nadzór budowlany, usługi finansowe, usługi zamówie publicznych, nauki społeczne i ekologiczne, oraz identyfikacja, przygotowanie i wdroenie projektów - w celu uzupełnienia moliwoci poyczkobiorców w tych dziedzinach.

36 WYBÓR I ZATRUDNIANIE KONSULTANTÓW Wybór oparty na jako ci i kosztach (QCBS) jest metod opart na zasadach konkurencji wród firm z krótkiej listy, która uwzgldnia jako propozycji i koszt usług przy wyborze firmy wygrywajcej. Koszt jako czynnik przy ocenie ofert powinien by stosowany w sposób rozwany. Punktacja przyznawana za jako i koszt powinna by ustalana dla kadego przypadku osobno, w zalenoci od charakteru zadania.

37 WYBÓR OPARTY NA JAKOCI I KOSZTACH - QCBS Proces wyboru obejmuje nastpujce etapy: przygotowanie opisu zadania (TOR); przygotowanie kosztorysu oraz budetu; ogłoszenie przygotowanie krótkiej listy konsultantów; przygotowanie i opublikowanie Zaproszenia do Składania Ofert (RFP); które powinno zawiera list zapraszajcy; informacje dla konsultantów; opis zadania i proponowany wstpny tekst kontraktu; otrzymanie ofert; ocena ofert technicznych; rozwaenie jakoci; publiczne otwarcie ofert finansowych; ocena ofert finansowych; ostateczna ocena jakoci i kosztów; oraz negocjacje i przyznanie kontraktu wybranej firmie.

38 WYBÓR OPARTY NA JAKOCI I KOSZTACH - QCBS Proponowana skala wartoci musi by zawarta w zaproszeniu do składania ofert (RFP): Konkretne dowiadczenie konsultanta: Metodologia: Personel kluczowy: Przekazywanie wiedzy:[1] Udział osób krajowych:[2] Razem: 0 do 10 punktów 20 do 50 punktów 30 do 60 punktów 0 do 10 punktów 0 do 10 punktów 100 punktów [1] Przekazywanie wiedzy moe by głównym celem niektórych zada; w takich przypadkach naley to zapisa w opisie zadania (TOR) i tylko po uzyskaniu zgody Banku przypisa tej kategorii wiksz liczb punktów w celu podkrelenia jej wyjtkowej roli. [2] Jako osoby krajowe wród personelu kluczowego przedstawionego przez firmy zagraniczne i krajowe.

39 WYBÓR OPARTY NA JAKOCI I KOSZTACH - QCBS Połczona ocena pod wzgldem jakoci i kosztów: Ocen kocow otrzymuje si wac oceny jakoci i kosztów, a nastpnie sumujc je. Koszty s waone biorc pod uwag złoono zadania i rol jakoci. Poza rodzajami usług okrelonymi w czci III, koszty zwykle otrzymuj wag 20 punktów z ogólnej sumy 100 punktów. Proponowane waenie jakoci i kosztów musi by okrelone w zaproszeniu (RFP). Firma, która otrzyma najwiksz ilo punktów zostaje zaproszona do negocjacji.

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

MIDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW

MIDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW WIATOWY KODEKS ANTYDOPINGOWY MIDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW wersja 4.0 sierpie 2004 r. PREAMBUŁA wiatowego Kodeksu Antydopingowego jest standardem midzynarodowym szczebla 2 opracowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS Raport (wersja ostateczna) (i) Ocena KRUS jako organizacji; (ii) Zalecenia w kwestii niezbdnych zmian w KRUS;

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! "! '

!  #!$  % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! ! ' Wstp! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ & & (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 3 *4 % $ $ $ $!! "! ' % (! " $ $ $ " # 3 $ # &! & % & * 4 3(. 5667 $ " & *) ródło informacji: Wolfang von

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP) przy szczególnej pomocy pani Ireny Woliskiej

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe Prof. dr hab. Elbieta Kornberger-Sokołowska Uniwersytet Warszawski Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe 1. Zgodnie z art. 158 Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo