RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

2

3 SPIS TREŚCI / CONTENTS LIST OD PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGING BOARD 2 / 3 INFORMACJE OGÓLNE O WROCŁAWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO GENERAL INFORMATION ON THE WROCŁAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY 4 MISJA / MISSION 4 / 5 OBSZARY DZIAŁANIA SPÓŁKI / SCOPE OF COMPANY BUSINESS 4 / 5 AKCJONARIUSZE WARR / SHAREHOLDERS OF WARR 6 RADA NADZORCZA / SUPERVISORY BOARD 6 ZARZĄD / MANAGING BOARD 7 WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ WARR W 2003 ROKU / SELECTED PROJECTS COMPLETED BY WARR IN OCENA WPŁYWU FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA SYTUACJĘ MAKROEKONOMICZNĄ W POLSCE / EVALUATION OF THE EFFECT OF THE EUROPEAN UNION STRUCTURAL FUNDS ON THE MACROECONOMIC SITUATION IN POLAND 8 / 9 STUDIUM OCHRONY PRZED POWODZIĄ KOTLINY KŁODZKIEJ I MIASTA KŁODZKA / FLOOD PROTECTION STUDY FOR THE KŁODZKO VALLEY AND THE CITY OF KŁODZKO 8 / 9 STUDIUM OCHRONY PRZED POWODZIĄ ZLEWNI RZEKI KWISY / FLOOD PROTECTION STUDY IN THE KWISA RIVER BASIN 10 / 11 STRATEGIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOLNEGO ŚLĄSKA / STRATEGY OF MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT IN LOWER SILESIA 10 / 11 OBSŁUGA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA (COI) / SERVICING FOREIGN INVESTORS INVESTOR'S SERVICING CENTER (COI) 12 / 13 WARR JAKO REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA (RIF) / WARR AS A REGIONAL FINANCING INSTITUTION (RIF) 12 / 13 INWESTORSTWO ZASTĘPCZE / SUBSTITUTE INVESTORS 14 /15 KONFERENCJE I SZKOLENIA / CONFERENCES AND TRAININGS 14 /15 CELE EUROPEJSKIEJ POLITYKI REGIONALNEJ W KONTEKŚCIE INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ SZANSE I WYZWANIA DLA SAMORZĄDÓW / OBJECTIVES OF THE EUROPEAN REGIONAL POLICY IN THE CONTEXT OF POLAND S INTEGRATION WITH THE EUROPEAN UNION CHANCES AND CHALLENGES FOR THE SELF-GOVERNMENT AUTHORITIES 14 /15 GOSPODARKA WODNA I JAKOŚĆ WÓD W POLSCE / WATER MANAGEMENT AND QUALITY OF WATERS IN POLAND 14 / 15 ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTÓW KONTROLI W HANDLU DETALICZNYM SYSTEM HACCAP / HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS (HACCP) SYSTEM IN RETAIL TRADE 16 / 17 CYKL 8 SEMINARIÓW SZKOLENIOWYCH DLA MSP / SERIES OF 8 TRAINING SEMINARS FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 16 / 17 ZESPÓŁ TARGOWO-WYSTAWIENNICZY BUDOWNICTWA CONSTRUCTION MATERIALS EXHIBITION AND TRADE ZONE 16 / 17 SPRAWOZDANIE FINANSOWE / FINANCIAL STATEMENT 18 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ r. / BALANCE SHEET FOR DECEMBER 31, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD r. DO r. / PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD FROM JANUARY 1, 2003 TO DECEMBER 31, WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO 1

4 LIST OD PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zawiera on najważniejsze wydarzenia z działalności Spółki w 2003 roku, który był dla całego zespołu WARR rokiem intensywnej i owocnej pracy. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej czekają nas nowe wyzwania, mamy okazję uczestniczyć w przedsięwzięciach, których realizacja stanowi szansę rozwoju dla naszego regionu i kraju. Zapowiedzią tych możliwości był rok 2003, w którym zrealizowaliśmy wiele interesujących i wartościowych projektów. Jak co roku projekty studialne i koncepcyjne związane z Odrą i jej dorzeczem zajmują ważne miejsce w podsumowaniu dokonań Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Spośród realizowanych projektów o tej tematyce najistotniejsze, moim zdaniem, dla gospodarki wodnej w regionie to: Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Kwisy oraz Studium ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej i miasta Kłodzka. Od początku istnienia Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego staraliśmy się zapracować na wizerunek instytucji sprawnie zarządzanej, elastycznie i skutecznie realizującej własne i powierzone projekty i zadania. Dowodem na to, iż tak jesteśmy postrzegani przez naszych partnerów jest fakt, że jako jedynym w Polsce powierzono nam funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej w dwóch województwach: dolnośląskim i lubuskim. Był to dla nas zarówno wyraz uznania dla potencjału i możliwości, które zostały stworzone w ciągu pięciu lat działalności, ale także poważne wyzwanie organizacyjne i merytoryczne, któremu w pełni podołaliśmy. Przeprowadziliśmy setki przedsiębiorców przez skomplikowany dla nich proces pozyskiwania środków finansowych z funduszy przedakcesyjnych UE. Województwo dolnośląskie jest zawsze w centrum naszego zainteresowania, jednak działalność Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wykracza poza granice regionu. Szczególnego rodzaju satysfakcję daje nam możliwość uczestnictwa w projektach na rzecz badań nad rozwojem regionalnym naszego kraju. Takim projektem, który realizujemy dla Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, jest adaptacja modelu ekonometrycznego HERMIN do oceny potencjalnego wpływu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację makroekonomiczną w Polsce. Wyniki naszych prac zostały umieszczone w przyjętym przez Radę Ministrów w 2003 roku Narodowym Planie Rozwoju na lata Działania w ramach Centrum Obsługi Inwestora to ta część działalności Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, z którą wiążemy duże nadzieje na pozyskanie zagranicznych i polskich inwestycji, tym samym utworzenie wielu nowych miejsc pracy. W ramach działalności szkoleniowej i konferencyjnej współpracowaliśmy z władzami samorządowymi Dolnego Śląska przy organizacji konferencji na temat polityki regionalnej, która stała się już naszą doroczną tradycją. Corocznie, dzięki aktualnej tematyce i prelegentom posiadającym głęboką wiedzę z omawianych tematów, konferencje te gromadzą liczne grono przedstawicieli dolnośląskich samorządów wszystkich szczebli. Projekty wymienione powyżej oraz w dalszej części raportu są najlepszą wizytówką potencjału organizacyjnego i merytorycznego Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Jestem przekonany, że potencjał ten będzie w przyszłości wykorzystywany równie dobrze jak w latach poprzednich, co pozwoli nam czynnie uczestniczyć we wspieraniu rozwoju gospodarczego regionu i kraju. Zapraszając do lektury raportu rocznego chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim naszym klientom, partnerom i pracownikom, dzięki których poparciu i zaangażowaniu możemy z dumą prezentować w raporcie zrealizowane projekty. Prezes Zarządu Janusz Zaleski 2 RAPORT ROCZNY 2003

5 LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGING BOARD Ladies and Gentlemen, I am putting the present Annual Report for your consideration. It contains the most important events which happened during the business activities of our Company in 2003 which was the year of hard and fruitful work for entire WARR team. On occasion of Poland s accession to the European Union we expect new challenges, we have an opportunity to participate in undertakings whose accomplishments is a chance of development for our region and country. An earnest of these opportunities was the year 2003 in which we have accomplished many interesting and valuable projects. As in every year, the projects related to the Odra River and its basin occupy an important place in summing up he accomplishments of the Wrocław Regional Development Agency. From among the projects being accomplished in this domain, the most important, in my opinion, for water economics in our region are: Study on floods prevention in the Kwisa river reception basin and Study on floods prevention in the Kłodzko valley and the city of Kłodzko. The Wrocław Regional Development Agency from its beginning tried to achieve the image of an institution which is efficiently managed, flexibly and effectively accomplishing its own and entrusted projects and tasks. A proof that we are so perceived by our partners is the fact that, as the only organization in Poland, we have been entrusted with the function of a Regional Financing Institution in two regions: Lower Silesia and Lubuskie. It was for us both the expression of appreciation for the potential and opportunities which were created for five years of our activities and also a serious organizational and substantial challenge which we have managed to cope with. We have lead hundreds of entrepreneurs through a complicated process of acquiring financial means from the European Union pre-accession funds. The Lower Silesian Region has always been in the focus of our attention, however, the activities of the Wrocław Regional Development Agency exceed the boundaries of our region. We are particularly satisfied by a chance to participate in the projects for studies on regional development of our country. Such a project which is being carried out for the Minister of Economy, Labour and Social Policy is the adaptation of the econometric HERMIN model for assessing the potential influence of the European Union structural funds on the macroeconomic situation in Poland, the results of which were published in the National Development Plan approved by the Council of Ministers in 2003 for the period of 2004 to The work performed within the framework of the Investor s Servicing Center is this part of our activities that, we hope, will result with winning foreign and Polish investment along with creation of numerous new workplaces. Within the framework of our educational and conference activities we have cooperated with the regional authorities of Lower Silesia in organizing a conference on regional policy which became our annual tradition. Every year, owing to current subjects and lecturers having a deep knowledge of subjects discussed, these conferences attract a number of representatives of Lower Silesian self-government units of all levels. The projects mentioned above and in later parts of our report are the best demonstration of the organizational and substantial potential represented by the Wrocław Regional Development Agency. I am convinced that this potential shall be utilized in the future just as it was utilized in previous years and this would enable us to participate actively in supporting the economic development of our region and country. Inviting you to read the present paper I would like to extend my thanks to our customers, partners and employees whose support and commitment enabled us to present in the report the projects completed with pride. President of the Managing Board Janusz Zaleski WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO 3

6 INFORMACJE OGÓLNE O WROCŁAWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO MISJA Misją WARR jest wspieranie samorządów lokalnych i podmiotów gospodarczych w działaniach na rzecz rozwoju Dolnego Śląska i regionu odrzańskiego. OBSZARY DZIAŁANIA SPÓŁKI I. Współpraca z samorządami i instytucjami publicznymi Pomoc w pozyskiwaniu środków pomocowych z programów wsparcia UE i międzynarodowych instytucji finansowych Prace studialne, koncepcyjne i projektowe w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej Opracowanie i implementacja dokumentów programowych: strategii rozwoju, strategii branżowych, programów aktywizacji przedsiębiorczości, programów walki z bezrobociem Przygotowanie i wdrażanie partnerstwa publiczno-prywatnego Przygotowanie i prowadzenie projektów inwestycyjnych (m.in. inwestorstwo zastępcze) Studia opłacalności oraz wykonalności projektów i programów Pomoc w poszukiwaniu uzupełniających źródeł finansowania inwestycji Poszukiwanie bezpośrednich inwestorów zagranicznych Tworzenie i rozwój partnerstwa międzynarodowego na szczeblu samorządów lokalnych Programy promocji dla gmin i powiatów Szkolenia i konferencje na temat polityki regionalnej, funduszy strukturalnych UE oraz finansów publicznych, ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej. Zespół WARR / WARR team II. Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw / WARR jako Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) Administrowanie programami dotacji z krajowych i unijnych programów wsparcia dla MSP (Regionalna Instytucja Finansująca) Świadczenie usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych w ramach Krajowego Systemu Usług i Punktów Konsultacyjno-Doradczych Informowanie o dostępnych źródłach finansowania przedsięwzięć gospodarczych Studia wykonalności i opłacalności przedsięwzięć gospodarczych Restrukturyzacja przedsiębiorstw Szkolenia i konferencje Aktywizacja gospodarcza MSP w branży budowlanej Zespół Targowo-Wystawienniczy Budownictwa we Wrocławiu, ul. Karmelkowa III. Centrum Obsługi Inwestora Poszukiwanie lokalizacji pod inwestycje greenfield i brownfield Pomoc w kontaktach z administracją rządową i samorządową Przygotowanie i kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego w przypadku budowy nowego zakładu, tworzenia joint venture lub prywatyzacji Pełny nadzór inwestorski w trakcie realizacji inwestycji Obsługa procesu zakupu przedsiębiorstwa przez inwestora Poszukiwanie kooperantów, podwykonawców i partnerów handlowych Prowadzenie negocjacji i mediacji Doradztwo w bieżącej działalności Pomoc w organizacji spotkań 4 RAPORT ROCZNY 2003

7 GENERAL INFORMATION ON THE WROCŁAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY MISSION WARR mission is to support regional government of Lower Silesia, local governments and economic entities in their activities for development of Lower Silesia and Oder river region. SCOPE OF COMPANY BUSINESS I. Cooperation with regional self-government units and public institutions Help in acquiring assistance means from the European Union and international financial institutions supporting programs Studies, conception work and designs in the field of water management and floods prevention Working out and implementing program documents: strategy of development, strategy of branch entrepreneurship stimulating programs, programs for preventing unemployment Preparing and implementing public and private partnership Preparing and managing investment projects (including technical supervision) Pre-feasibility and feasibility studies of projects and programs Help in searching for complementary sources for financing projects Searching for direct foreign investors Creating and developing international partnership at the local self-government level Promotion programs for communities and districts Trainings and conferences on regional policy, structural funds from European Union and public finances, environmental protection and flood protection II. Services rendered for small and medium enterprises / WARR as a Regional Financing Institution (RIF) Managing the subsidy programs from national and EU support programs for small and medium enterprises (Regional Financing Institution) Consulting, information and training services within the framework of the National System of Services and Consulting Centers Information on financing sources available for business ventures Studies of feasibility and profitability of business ventures Restructuring enterprises Trainings and conferences Business activization of small and medium enterprises in the building industry branch Construction Materials Exhibition and Trade Zone in Wroclaw, Karmelkowa Str. III. Investor s Servicing Center Searching for locations for greenfield and brownfield projects Help in contacts with the government and local administration Preparing and integrated servicing the investment process in case of building a new plant, establishing joint ventures or privatization processes Full technical supervision during completing the project Servicing the company purchasing process by the investor Searching for co-operating companies, subcontractors and business partners Conducting negotiations and mediations Consulting in current business Help in organizing meetings WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO 5

8 INFORMACJE OGÓLNE O WROCŁAWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO AKCJONARIUSZE WARR / SHAREHOLDERS OF WARR Nazwa akcjonariusza / Name of the shareholder Kwota udziału Udział procentowy w kapitale akcyjnym / w kapitale akcyjnym / Amount of share Percentage share in the share capital in the share capital Samorząd Województwa Dolnośląskiego / Regional Government of Lower Silesia zł 95,86% Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. / Industrial Development Agency Joint Stock Company zł 1,18% Bank Zachodni WBK S.A. / Bank Zachodni WBK Joint Stock Company zł 0,59% Kredyt Bank S.A. w Warszawie / Kredyt Bank Joint Stock Company in Warsaw zł 0,59% Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie / Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Joint Stock Company in Warsaw zł 0,59% Gmina Brzeg Dolny / Brzeg Dolny Municipality zł 0,15% Gmina Długołęka / Długołęka Municipality zł 0,15% Gmina Kobierzyce / Kobierzyce Municipality zł 0,15% Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centrostal Wrocław S.A. we Wrocławiu / Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centrostal Wrocław, Joint Stock Company in Wroclaw zł 0,12% Gmina Miejska Oleśnica / Oleśnica Municipality zł 0,12% Polifarb Cieszyn Wrocław S.A. we Wrocławiu / Polifarb Cieszyn Wrocław Joint Stock Company in Wroclaw zł 0,12% Gmina Oborniki Śląskie / Oborniki Śląskie Municipality zł 0,06% Hutmen S.A. we Wrocławiu / Hutmen Joint Stock Company in Wroclaw zł 0,06% Korporacja Budownictwa Przemysłowego Janusz Polewczyk Sp. z o.o. we Wrocławiu / Korporacja Budownictwa Przemysłowego Janusz Polewczyk Limited Liability Company in Wroclaw zł 0,06% Kompania Spirytusowa Wratislavia Polmos Wrocław S.A. / Kompania Spirytusowa Wratislavia Polmos Wrocław Joint Stock Company zł 0,06% Zakłady Chemiczne Rokita S.A. w Brzegu Dolnym / Zakłady Chemiczne Rokita Joint Stock Company in Brzeg Dolny zł 0,04% 3 M Viscoplast S.A. we Wrocławiu / 3 M Viscoplast Joint Stock Company in Wroclaw zł 0,04% PPH Elektromontaż Export S.A. w Warszawie / PPH Elektromontaż Export Joint Stock Company in Warsaw zł 0,03% HAMMILTON Sp. z o.o. we Wrocławiu / HAMMILTON Limited Liability Company in Wroclaw zł 0,03% Przedsiębiorstwo Inżynierii i Hydrotechniki TAN S.A. / Przedsiębiorstwo Inżynierii i Hydrotechniki TAN Joint Stock Company zł 0,01% Dolnośląska Izba Gospodarcza / Lower Silesian Chamber of Commerce zł 0,01% RADA NADZORCZA / SUPERVISORY BOARD Rada Nadzorcza w roku 2003 pełniła swoje obowiązki w następującym składzie: In 2003 the Supervisory Board consisted of the following members: Pan Zbigniew Dynak Prof. Roman Galar Pan Edward Kawicki Pan Zbigniew Kozubek Pan Zbigniew Sebastian Przewodniczący / Chairman Prof. Tadeusz Szulc Pani Joanna Tomkowiak 6 RAPORT ROCZNY 2003

9 GENERAL INFORMATION ON THE WROCŁAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY W dniu 16 czerwca 2003 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę Nr 21 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. W związku z wygaśnięciem mandatu dwóch członków Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Dynaka i Pana Edwarda Kawickiego w skład Rady Nadzorczej powołano: Pana Edwarda Kawickiego i Pana Kazimierza Srokę. W ciągu roku w związku z powołaniem na stanowisko Wiceministra Edukacji Narodowej i Sportu Prof. Tadeusz Szulc złożył rezygnację ze stanowiska członka Rady Nadzorczej. Obecny skład Rady Nadzorczej: On 16 June 2003, the Ordinary General Meeting of Shareholders passed the Resolution No. 21 on supplementing the Supervisory Board. Since the mandates of two members of the Supervisory Board, Mr. Zbigniew Dynak and Mr. Edward Kawicki, have expired, the Meeting appointed two following members: Mr. Edward Kawicki and Mr. Kazimierz Sroka. Within the running year, Prof. Tadeusz Szulc has tendered his resignation from being the member of the Supervisory Board due to the nomination to be deputy Minister of Education. Currently, the composition of the Supervisory Board is as follows: Prof. Roman Galar Pan Zbigniew Kozubek Pan Kazimierz Sroka Pan Edward Kawicki Pan Zbigniew Sebastian Przewodniczący Pani Joanna Tomkowiak Prof. Roman Galar Mr. Zbigniew Kozubek Mr. Kazimierz Sroka Mr. Edward Kawicki Mr. Zbigniew Sebastian Chairman Mrs. Joanna Tomkowiak ZARZĄD Zarząd Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest dwuosobowy. Od 13 lipca 1998 roku Prezesem Zarządu jest Janusz Zaleski profesor Politechniki Wrocławskiej. Funkcję Wiceprezesa Zarządu sprawuje od 24 lutego 2000 roku Dariusz Podyma. JANUSZ ZALESKI ur , nauczyciel akademicki, ekspert w dziedzinie polityki regionalnej i gospodarki wodnej, dr hab. inż., prof. Politechniki Wrocławskiej. Autor ponad 90 prac naukowych i licznych ekspertyz z obszaru inżynierii środowiska, gospodarki wodnej, zastosowań matematyki, finansów publicznych i polityki regionalnej. W latach wojewoda wrocławski, Przewodniczący Konwentu Wojewodów, autor i koordynator programu rządowego Program dla Odry W latach Przewodniczący Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przez Zanieczyszczeniami. Od 2000 r. Członek Rady Polityki Regionalnej Państwa, Członek Prezydium Komitetu Sterującego Programu dla Odry Od 2003 roku Przewodniczący Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. DARIUSZ PODYMA ur , absolwent administracji na Uniwersytecie Wrocławskim i prawa na Uniwersytecie Śląskim. W 2003 roku ukończył Magisterskie Studia Menedżerskie MBA na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach pracownik Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Zastępca Sekretarza Zespołu do Spraw Wdrażania Reformy Administracji Publicznej w Województwie Dolnośląskim, Wicedyrektor Wydziału, odpowiedzialny za prywatyzację przedsiębiorstw państwowych na terenie Dolnego Śląska. MANAGING BOARD The Managing Board of the Wroclaw Regional Development Agency is composed of two people. Janusz Zaleski professor at the Wrocław Technical University has been the President of the Managing Board from 13th July The function of Vice-President has been held from 24th February 2000 by Dariusz Podyma JANUSZ ZALESKI born on 20th April 1955, academic tutor, expert in regional policy and water management, PhD, Eng., professor at the Wrocław Technical University. He is the author of more than 90 papers publications and numerous professional evaluations in the domain of environmental engineering, water management, application of mathematics, public finances and regional policy. In Voievode of Wrocław, Chairman in the National Council of Governors, author and coordinator of the government programme Program for the Oder In years Chairman of the International Commission of Oder River Protection Against Pollution. From 2000 a member of State Regional Policy Council, Member of Presidium of the Steering Committee of The Program for the Oder Since 2003 Chairman of the National Health Fund Council. DARIUSZ PODYMA born on 17th December 1971, graduate in administration at University of Wrocław and in law at University of Silesia. In 2003 graduated Executive MBA at Wrocław University of Economics. In worked at the Wrocław Voivodship Office. In deputy director responsible for privatisation of state-owned enterprises. In Assistant Secretary of the Team for Implementation of the Public Administration Reform in the Lower Silesia voivodship. WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO 7

10 WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ WARR W 2003 ROKU OCENA WPŁYWU FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA SYTUACJĘ MAKROEKONOMICZNĄ W POLSCE Wyniki prac zespołu ekspertów WARR nad adaptacją modelu ekonometrycznego HERMIN do oceny potencjalnego wpływu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację makroekonomiczną w Polsce zostały włączone do Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów w dniu r. i przekazanego Komisji Europejskiej. Opracowanie ekspertów WARR wykonane we współpracy z irlandzkim Instytutem Badań Społeczno-Ekonomicznych w Dublinie (The Economic and Social Research Institute ESRI) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej stało się istotnym elementem oceny ex-ante zawartej w tym dokumencie. Polski NPR był w ciągu 2003 r. przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską w celu uzgodnienia kolejnego istotnego dokumentu Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW). Wyniki prac zespołu implementującego polski model HERMIN stały się więc także częścią PWW dla Polski dokumentu przygotowanego przez Komisję Europejską w oparciu o przekazany NPR i określającego kierunki i wysokości wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych. W ramach zrealizowanego przez WARR projektu dokonano m.in. szacunków wpływu spodziewanych efektów planowanych interwencji UE na przebieg procesów rozwojowych w Polsce do roku Szacowania prof. Johna Bradleya (ESRI) i WARR były pierwszymi publikowanymi obliczeniami tego typu. Zostały przedstawione i przedyskutowane w wielu środowiskach naukowych i politycznych w kraju i za granicą. Rezultaty obliczeń ekspertów WARR wskazują, że przystąpienie Polski do UE spowoduje zauważalne pozytywne korzyści makroekonomiczne. Porównując dwa scenariusze rozwojowe Polski, z przystąpieniem i bez przystąpienia do UE, oszacowano, iż w wyniku tylko i wyłącznie absorpcji wsparcia strukturalnego UE średniorocznie można oczekiwać do roku 2010 około 1% dodatkowego wzrostu PKB i spadku stopy bezrobocia o 3% w stosunku do poziomu z roku 2003 (wykres). STUDIUM OCHRONY PRZED POWODZIĄ KOTLINY KŁODZKIEJ I MIASTA KŁODZKA W 2003 roku kontynuowano rozpoczętą w roku 2001 realizację Studium ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony miasta Kłodzka. Na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej realizowane są prace mające na celu przygotowanie szczegółowych rozwiązań m.in. dla koncepcji przeciwpowodziowych przewidzianych w Programie dla Odry 2006 dla Kotliny Kłodzkiej. Prowadzone prace dotyczą zatem w głównej mierze górnej zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej. W ubiegłym roku wykonano główną część prac. Zamawiającemu przekazano: materiały dokumentujące prace geodezyjne, bazę danych zinwentaryzowanych obiektów hydrotechnicznych, opracowanie pt.: Hydrologa wielkich wód dla obszaru Kotliny oraz ocenę aktualnego stanu zabudowy i zagospodarowania dolin Kotliny. W rezultacie prac pomiarowych i hydrologicznych sformułowano model zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej z uwzględnieniem funkcji redukcyjnych istniejących i przewidzianych do realizacji przeciwpowodziowych zbiorników retencyjnych. Finalnym efektem projektu jest koncepcja strukturalnych i niestrukturalnych działań dla zabezpieczenia przed powodzią Kotliny Kłodzkiej. 8 RAPORT ROCZNY 2003

11 SELECTED PROJECTS COMPLETED BY WARR IN 2003 EVALUATION OF THE EFFECT OF THE EUROPEAN UNION STRUCTURAL FUNDS ON THE MACROECONOMIC SITUATION IN POLAND The results of work performed by the WARR experts on adapting the econometric HERMIN model for evaluating the potential effect of the European Union structural funds on the macroeconomic situation in Poland have been included in the National Development Plan of Poland for a period from a document approved by the Council of Ministers on Feb.11, 2003 and transferred to the European Commission. The study of WARR experts worked out in cooperation with the Economic and Social Research Institute (ESRI) in Dublin to the order of the Ministry of Economy, Labour and Social Policy became the essential element of the ex-ante evaluation contained in this document. The Polish NDP (National Development Plan) was in 2003 the subject of negotiations with the European Commission in order to arrange for another essential document Community Support Framework (CSF). Hence, the results of work performed by the team implementing the Polish HERMIN model became also a part of CSF for Poland a document prepared by the European Commission on the basis of the NDP received and determining the trends and amounts of support from the structural funds for accomplishing developmental plans. Within the framework of the project accomplished by WARR the estimates of the effect of expected results of planned EU interventions on the course of development processes in Poland until 2010 were performed. The estimates of John Bradley, PhD (ESRI) and WARR were the first published calculations of that type. They have been presented and discussed in many scientific and political circles both at home and abroad. The results of calculations performed by the WARR experts indicate that Poland s accession to European Union would result in perceptible positive macroeconomic advantages. By comparing two scenarios for Poland s development: with and without accession to European Union, one can expect an average 1% additional annual increase in GNP until 2010, resulting exclusively from structural support of European Union and the unemployment rate in 2010 may be even lower by 3% from that in FLOOD PROTECTION STUDY FOR THE KŁODZKO VALLEY AND THE CITY OF KŁODZKO In 2003 the work initiated in 2001 and entitled Floods prevention study for the Kłodzko Valley with particular regard to protection of the City of Kłodzko was continued. By the order of the Regional Water Management Board the work having in view detailed arrangements for, among others, flood control concepts provided in the Odra 2006 program for the Kłodzko Valley is being continued. The work carried out applies mainly to the upper basin of the Nysa Kłodzka river. Last year the main part of the work was completed. The client received: a complete set of materials documenting geodesic work and the final database form of listed hydraulic engineering facilities, the study entitled Hydrology of Large Waters for the Kłodzko Valley area, current conditions of structures and development of river valley. The effect of measuring and hydrological work is the formulation of a model for the Nysa Kłodzka basin with allowance for the reduction functions of the existing and expected flood storage reservoirs. The final result was the concept of structural and non-structural measures for flood protection of Kłodzko Valley. WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO 9

12 WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ WARR W 2003 ROKU STUDIUM OCHRONY PRZED POWODZIĄ ZLEWNI RZEKI KWISY Działając jako lider konsorcjum Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego pozyskała kontrakt na Wykonanie pomiarów geodezyjnych dla potrzeb studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Kwisy oraz na opracowanie Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Kwisy. W 2003 roku dokonano wyboru lokalizacji przekrojów porzecznych na potrzeby modelowania i wykonania map zalewów. Rozpoczęto prace geodezyjne związane z pomiarami doliny Czarnego Potoku, a także dokonano identyfikacji zagrożeń i oceny stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych. W ramach prac nad hydrologią wielkich wód wyznaczono podstawowe parametry fizyczno-geograficzne dla określenia przepływów maksymalnych w zlewniach niekontrolowanych dopływów Kwisy i Czarnego Potoku. STRATEGIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DOLNEGO ŚLĄSKA W 2003 roku WARR S.A. zakończył realizację opracowania pn. Strategia gospodarki odpadami komunalnymi Dolnego Śląska wykonywanego na zamówienie Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Projekt ten był wynikiem montażu finansowego środków pomocowych Republiki Francuskiej, Regionu Alzacji oraz funduszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zaś realizacja powierzona WARR S.A. odbywała się z uczestnictwem podwykonawców polskich i francuskich. Zrealizowany dokument jest pierwszym opracowaniem strategicznym w tej sferze obejmującym obszar całego regionu. Kompleksowe i rozbudowane analizy dotyczące odpadów komunalnych sprawiają, iż opracowanie to stanowi część Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, którego realizacja jest obowiązkiem ustawowym Samorządu Województwa. Obecnie praca WARR w tej dziedzinie kontynuowana jest w postaci realizacji wspomnianego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, którego ukończenie oznaczać będzie objęcie dokładną analizą i spojrzeniem strategicznym całość tematyki gospodarki odpadami na Dolnym Śląsku. 10 RAPORT ROCZNY 2003

13 SELECTED PROJECTS COMPLETED BY WARR IN 2003 FLOOD PROTECTION STUDY IN THE KWISA RIVER BASIN Acting as a consortium leader, the Wroclaw Regional Development Agency won a contract for Making geodetic measurements for the flood protection study in the Kwisa river basin and to work out a Flood protection study in the Kwisa river basin. In 2003 locations of cross-sections were selected for the needs of modeling and drawing up flooding maps. Geodetic works involved in measurements of the Czarny Potok valley have been started as well hazards have been identified and technical condition of the water structures was evaluated. Within the framework of studies on hydrology of large waters basic physical and geographic data were determined in order to define maximum flows in the basins of tributaries of Kwisa and Czarny Potok. STRATEGY OF MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT IN LOWER SILESIA In 2003 WARR completed the study entitled Strategy of municipal waste management in Lower Silesia performed by order from Regional government of Lower Silesia. This project was the result of financial cooperation between assistance funds from the French Republic, Region of Alsace and Regional Fund of Environment Protection and Water Economy in Wroclaw funds and the completion entrusted to WARR took place with participating Polish and French subcontractors. The document prepared is the first, as of today, strategic study in this field covering the area of the region. Integrated and expanded analyses concerning municipal wastes make that this study is a part of the Regional Waste Management Plan which implementation is a statutory duty of the Regional Self-Government. At present WARR continues work in this field to implement the above mentioned Regional Waste Management Plan which completion shall cover by precise analysis and strategic approach all problems related to the waste management in Lower Silesia WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO 11

14 WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ WARR W 2003 ROKU OBSŁUGA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA (COI) W roku 2003 WARR kontynuował działania w ramach Centrum Obsługi Inwestora (COI) prowadzonego we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), której jest przedstawicielem na terenie Dolnego Śląska. WARR uczestniczył w wielu nowych projektach inwestycyjnych, jak i wspomagał już obecnych inwestorów w procesie ekspansji na terenie województwa. Agencja wspierała inwestorów w kontaktach z administracją rządową i samorządową oraz doradzała w bieżącej działalności. Najważniejszym zrealizowanym przez WARR, w imieniu Wojewody Dolnośląskiego i Prezydenta Wrocławia, był projekt inwestycyjny firmy Whirlpool. Agencja wspierała rekonesans prowadzony przez firmę Whirlpool, dotyczący możliwości ulokowania inwestycji we Wrocławiu, dostarczała niezbędnych informacji na etapie konkurowania o inwestycję ze słowackim miastem Poprad oraz uczestniczyła we współpracy z miastem Wrocław w negocjacjach rządowych i przygotowaniu pomocy publicznej dla inwestora. Projekt inwestycyjny zakończył się sukcesem. Firma Whirlpool wybuduje we Wrocławiu nowy zakład produkujący zmywarki, w którym zatrudnienie znajdzie ponad 1000 osób. W 2003 roku zakończone zostały prace związane ze wspieraniem inwestycji firmy BOSCH, a w szczególności z zagadnieniami formalnymi związanymi z nowo otwartą fabryką układów hamulcowych w Mirkowie koło Wrocławia. WARR wspomagał także Feralco AB, szwedzką firmę działającą w branży chemicznej, w utworzeniu polskiego oddziału, który ostatecznie ulokowany został we Wrocławiu. Wspólnie z PAIiIZ WARR uczestniczył w przygotowaniu polskiej oferty inwestycyjnej, obsłudze licznych wizyt studyjnych i negocjacjach z koncernem Hyundai KIA Motors. Liczne materiały zgromadzone podczas powyższego projektu zostaną wykorzystane w celu przygotowania terenu inwestycyjnego w Kobierzycach pod przyszłe inwestycje. Projekt przygotowania infrastrukturalnego działki dla dużego inwestora jest realizowany pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Wojewody Dolnośląskiego i Prezydenta Wrocławia. WARR JAKO REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA (RIF) Od 2001 roku WARR jest Regionalną Instytucja Finansującą (RIF) na Dolnym Śląsku. W roku 2003 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z Zarządem Województwa Dolnośląskiego ogłosiła drugi konkurs na pełnienie roli RIF i związaną z tym obsługą programów PHARE dla małych i średnich przedsiębiorstw. Konkurs ten ponownie wygrał WARR. Od października 2003 roku WARR pełni również rolę RIF w województwie lubuskim. W 2003 roku zakończyła się obsługa Krajowego Programu Rozwoju Eksportu (PL ) finansowanego w ramach PHARE 2000, kontynuowano natomiast obsługę Krajowego Programu Rozwoju MSP (PL : Wstęp do jakości, PL : Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw, PL : Przygotowanie do działania na rynku europejskim). W maju rozpoczęto wdrażanie czterech nowych programów z PHARE 2001 SSG: Programu Rozwoju Przedsiębiorstw (PL ), Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych (PL ), Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych (PL ) i Funduszu Dotacji Inwestycyjnych (PL ). Programy te, zwłaszcza Fundusz Dotacji Inwestycyjnych, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Do końca roku przyznano dotacje na blisko tys. EUR (w tym dolnośląskie: ponad tys. EUR, lubuskie: prawie tys. EUR). WARR zajmował się również upowszechnianiem wiedzy nt. wspierania MSP, informowaniem oraz doradztwem. Od 2001 roku w siedzibie WARR prowadzony jest Punkt Konsultacyjno- -Doradczy (PKD), gdzie świadczone są bezpłatne usługi doradcze na rzecz MSP oraz osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Od kwietnia 2003 r. WARR posiada również filię swojego PKD, która jest zlokalizowana w Zgorzelcu, w siedzibie Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. W ramach RIF WARR organizuje również bezpłatne szkolenia dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w ramach programów pomocowych skierowanych do małych i średnich przedsiębiorców, procedur obsługi PHARE i zasad przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji. 12 RAPORT ROCZNY 2003

15 SELECTED PROJECTS COMPLETED BY WARR IN 2003 SERVICING FOREIGN INVESTORS INVESTOR S SERVICING CENTER (COI) In 2003 WARR continued the actions of the Investor s Servicing Center performed in cooperation with PAIiIZ (Polish Information and Foreign Investments Agency) which it represents in the Lower Silesia Region. WARR participated in a number of new investment projects and supported currently operating investors in the expansion process in that region. The Agency supported the investors in contacts with the government and local administration and provided consulting services in current activities. The most important investment project performed by WARR on behalf of the Voievode of Lower Silesia and Mayor of Wrocław was that of Whirlpool Co. The Agency supported the exploratory activities carried out by Whirlpool with regard to the chances of establishing the project in Wrocław, supplied necessary information at the stage of competing for the project with the Slovak town of Poprad and participated in cooperation with the city of Wrocław in government negotiations and preparation of public assistance for the investor. The investment project was successful. Whirlpool shall build in Wrocław a new dish-washer manufacturing plant which is to employ over 1000 persons. In 2003 the work involved in supporting the BOSCH project was over, in particular, in the formal problems related to the newly opened braking system plant in Mirków near Wrocław. WARR also supported Feralco AB, a Swedish company operating in the chemical branch, in establishing a Polish division which was finally located in Wrocław. Together with PAIiIZ WARR participated in preparing the Polish investment offer, serving a number of inquiry visits and negotiations with Hyundai KIA Motors. A lot of materials accumulated during that project shall be used for preparing the investment area in Kobierzyce for future projects. A project of infrastructural preparation of a plot for a large investor is being completed under the auspices of the Marshall of Lower Silesia, Voievode of Lower Silesia and Mayor of Wrocław. WARR AS A REGIONAL FINANCING INSTITUTION (RIF) Since 2001 WARR has been a Regional Financing Institution in Lower Silesia. In 2003 the Polish Agency For Enterprise Development in consultation with the Managing Board of the Lower Silesian Region advertised for the second competition for fulfilling the role of Regional Financing Institution and servicing the PHARE programs for small and medium enterprises. This competition was again won by WARR. From October 2003 WARR has also fulfilled the role of Regional Financing Institution in the Lubuskie region. In 2003 it ceased to attend the Exports Development Program (PL ) financed within the framework of PHARE 2000 while the SME Development Program (PL ; Introduction to Quality Programme, PL : Innovation and Technology for Business Development, PL : Fit for Business in Europe Programme) was continued. In May four new programs from PHARE 2001 SSG were implemented: Company Development Programme (PL ), Company Development for Exporters Programme (PL ), New Internet Based Business Development Programme (PL ) and Investment Grant Scheme (PL ). These programs, especially the Investment Grant Scheme, enjoyed a very considerable interest from the entrepreneurs. Till the end of the year almost EUR 4,700,000 subsidies have been granted (for the Lower Silesian region over EUR 3,200,000, Lubuskie region almost EUR 1,500,000). WARR was also involved in disseminating knowledge on supporting small and medium enterprises, information and consulting. Since 2001 a Consulting Desk has been operating in the WARR office where consulting services are rendered free of charge for small and medium enterprises and persons planning to start business. In April 2003 WARR has also established its branch which is located in Zgorzelec, in the office of the Entrepreneurship Supporting Center Foundation. WARR also organizes free of charge trainings on chances of granting support within the framework of assistance programs directed to small and medium enterprises, PHARE servicing procedures and principles of preparing documentation necessary to be granted subsidies. WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO 13

16 WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ WARR W 2003 ROKU INWESTORSTWO ZASTĘPCZE W 2003 r. WARR kontynuował świadczenie usług w celu zapewnienia realizacji inwestycji od fazy koncepcyjnej do ostatecznego zamknięcia projektu. W ramach usług inżynierskich realizowane były następujące zadania: 1. Jako członek konsorcjum, którego liderem jest Project Management Group Ltd., WARR realizował projekt Nadzoru kontraktów na roboty objęte programem Poprawa jakości wody we Wrocławiu. Projekt ten współfinansowany jest ze środków funduszu ISPA. 2. Remont i modernizacja obiektów Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym remont elewacji Gmachu Głównego. 3. Ze środków funduszu SAPARD: Budowa tranzytowej sieci wodociągowej na odcinku Biały Kościół-Dębniki-Gęsiniec oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dębniki w gminie Strzelin; Skanalizowanie wsi Gościęcice Dolne i Gościęcice Średnie; Opracowanie kompleksowej dokumentacji przetargowej oraz przygotowanie procedury w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlano-montażowych inwestycji: budowa wodociągu dla wsi Szczodrowice, Gębczyce, Gębice Nowolesie, skanalizowanie wsi Gościęcice Górne. 4. Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Koszarowej 5 we Wrocławiu. 5. Docelowa gospodarka osadowa oczyszczalni ścieków dla miasta Świdnicy. 6. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim. KONFERENCJE I SZKOLENIA CELE EUROPEJSKIEJ POLITYKI REGIONALNEJ W KONTEKŚCIE INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ SZANSE I WYZWANIA DLA SAMORZĄDÓW W maju 2003 roku odbyła się zorganizowana przez WARR konferencja, której honorowym gościem i referentem był Pan Jacek Piechota Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Pozostałe referaty wygłosili: Pan Jean-Marc Trarieux Radca w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, Prof. Jacek Szlachta Przewodniczący Rady Polityki Regionalnej Państwa, Pan Jerzy Miller Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prof. Grzegorz Gorzelak Dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W panelu dyskusyjnym, który był częścią konferencji udział wzięli obecni i byli przedstawiciele najwyższych władz samorządowych województwa dolnośląskiego. Moderatorem panelu był Pan Józef Płoskonka były Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Doradca Prezesa i Członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. W konferencji wzięło udział około 100 przedstawicieli samorządów oraz przedstawiciele środowisk naukowych i instytucji finansowych Dolnego Śląska. GOSPODARKA WODNA I JAKOŚĆ WÓD W POLSCE. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego została wybrana jako wykonawca szkolenia dla białoruskich, rosyjskich i ukraińskich ekspertów w zakresie gospodarki wodnej i jakości wód w Polsce. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele rządowych i naukowych instytucji trzech wymienionych państw. Tygodniowe szkolenie przeprowadzone zostało przez przedstawicieli najważniejszych w regionie Dolnego Śląska instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, takich jak: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Wrocławia. 14 RAPORT ROCZNY 2003

17 SELECTED PROJECTS COMPLETED BY WARR IN 2003 SUBSTITUTE INVESTORS In 2003 WARR continued rendering services in order to ensure completing the project from its conception stage to final closure of the project. The following works have been completed within the framework of engineering services: 1. As a member of the consortium whose leader is Project Management Group Ltd., WARR performed the project Supervision over Work Contracts covered by the program entitled Improvement of water quality in Wrocław. This project is co-financed from the ISPA funds. 2. Repairs and modernization of the facilities belonging to the University of Wrocław, including repair of the Main Building fasade. 3. From SAPARD founds: Constructing a transit water supply network over the Biały Kościół-Dębniki-Gęsiniec section and constructing a water supply network with connections at Dębniki, community of Strzelin; Construction of sewers at Gościęcice Dolne and Gościęcice Średnie; Working out integrated tender documentation and preparing the procedure making possible selection of the building contractor for the project: construction of the water supply line for the villages of Szczodrowice, Gębczyce, Gębice Nowolesie, construction of sewers at Gościęcice Górne. 4. Construction of a hospital pavilion and operating suite for the Regional Specialist Hospital at Koszarowa Str. in Wrocław. 5. Final sludge management in the sewage treatment plant for Świdnica. 6. Construction of local sewage treatment plant in Kamieniec Ząbkowicki. CONFERENCES AND TRAININGS OBJECTIVES OF THE EUROPEAN REGIONAL POLICY IN THE CONTEXT OF POLAND S INTEGRATION WITH THE EUROPEAN UNION CHANCES AND CHALLENGES FOR THE SELF-GOVERNMENT AUTHORITIES In May 2003 WARR organized a conference, where the honorable invited speaker was Mr. Jacek Piechota Secretary of State in the Ministry of Economy, Labor and Social Policy. Lectures were given also by: Mr. Jean-Marc Trarieux councilor at the European Union Representation in Poland, Prof. Jacek Szlachta Chairman of State Regional Policy Council, Mr. Jerzy Miller President of Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture, Prof. Grzegorz Gorzelak Director of the European Regional and Local Studies Center at the Warsaw University. Present and former members of the highest self-governmental authorities of Lover Silesia Voivodship took part in the panel discussion, which was the part of the conference. The moderator of the panel was Mr. Józef Płoskonka former Vice-Minister of Internal Affairs and Administration, Advisor to the President of the Supreme Chamber of Control. The conference was attended by near 100 representatives of self-government units and representatives of scientific circles and financial institutions of Lower Silesia. WATER MANAGEMENT AND QUALITY OF WATERS IN POLAND Wrocław Regional Development Agency (WARR) was selected as a contractor for training the Byelorussian, Russian and Ukrainian specialists in water management and quality of water in Poland. The training course was attended by the representatives of government and scientific institutions from the three countries mentioned above. One week training was conducted by the employees of the most important government and scientific institutions responsible for water management in Lower Silesia, such as: Regional Water Management Board, Institute of Meteorology and Water Management, Regional Fund of Environmental Protection and Water Management, Lower Silesia Voivodship and Wrocław Municipal Office. WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO 15

18 WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ WARR W 2003 ROKU ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNYCH PUNKTÓW KONTROLI W HANDLU DETALICZNYM SYSTEM HACCAP W listopadzie 2003 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji Programu rozwoju handlu wewnętrznego do roku 2003 przygotowała cykl szkoleń poświęconych problematyce Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCAP) w handlu detalicznym. Szkolenia były prowadzone w całej Polsce przez ekspertów Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ. We Wrocławiu, Zielonej Górze i Poznaniu organizatorem tych szkoleń był WARR, a uczestniczyło w nich łącznie ponad 300 przedsiębiorców. CYKL 8 SEMINARIÓW SZKOLENIOWYCH DLA MSP W okresie od maja do listopada 2003 r. WARR zorganizował 8 bezpłatnych, całodniowych seminariów szkoleniowych z zakresu przygotowania MSP do aplikowania o dotacje w ramach programów PHARE. Organizacja tego cyklu była wynikiem wygranego konkursu, ogłoszonego w kwietniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Szkolenia odbyły się w Jeleniej Górze, Zgorzelcu, Legnicy, Głogowie, Wałbrzychu, Nowej Rudzie i dwukrotnie we Wrocławiu prowadzili je eksperci Regionalnej Instytucji Finansującej. W każdym szkoleniu uczestniczyło średnio 30 osób. ZESPÓŁ TARGOWO-WYSTAWIENNICZY BUDOWNICTWA Teren Aktywizacji Gospodarczej branży budowlanej we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 29 prowadzony przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego od 1997 r pod nazwą Zespół Targowo-Wystawienniczy Budownictwa (ZTWB) utrzymał swoją pozycję lidera wśród tego typu obiektów na Dolnym Śląsku. W ramach tego przedsięwzięcia prowadzi swoją działalność ponad 80 podmiotów gospodarczych. Obiekt obsługuje w większości małe firmy wykonawcze, w mniejszym zakresie odbiorców indywidualnych oraz odbiorców instytucjonalnych z terenu Dolnego Śląska. W roku 2003 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. kontynuowała zaplanowane prace remontowe prowadzące do poprawy stanu obiektu oraz przygotowania funkcjonowania obiektu do rozpoczynającego się w roku 2005 remontu ulicy Karmelkowej, przy której znajduje się główny wjazd na teren obiektu. Do najważniejszych zrealizowanych zadań należy zaliczyć: Udział w pracach Urzędu Miasta Wrocławia związanych z planowanymi zmianami układu komunikacyjnego wokół obiektu (planu wjazdów, planu budowy i wymiany instalacji zewnętrznych); Poprawę stanu nawierzchni wewnętrznego układu komunikacyjnego i placów składowych; Dalsze prowadzenie remontów pokryć dachowych; Poprawę warunków korzystania z bezpośredniego dostępu do Internetu dla wszystkich dzierżawców; Poprawę funkcjonowania instalacji energetycznej, poprzez wykonanie zmian optymalizujących pobór energii z istniejących źródeł zasilania; Promocję i reklamę obiektu realizowaną wspólnie z członkami Stowarzyszenia Kupców Karmelkowa. 16 RAPORT ROCZNY 2003

19 SELECTED PROJECTS COMPLETED BY WARR IN 2003 HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS (HACCP) SYSTEM IN RETAIL TRADE In November 2003 the Polish Agency For Enterprise Development and Ministry of Economy, Labor and Social Policy under the Program for developing internal trade up to 2003 prepared a series of trainings dealing with the problems of Analyzing Hazards and Critical Checkpoints (HACCP) in internal trade. Trainings were conducted by experts from ORGMASZ Institute for Organization and Management in Industry. The organizing body of these trainings in Wrocław, Zielona Góra and Poznań was WARR and over 300 persons attended these trainings. SERIES OF 8 TRAINING SEMINARS FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES Over the period from May to November 2003 WARR organized 8 free of charge training seminars in preparing small and medium enterprises for applying for subsidies under the PHARE program. Organization of this series was the result of winning the competition announced in April by the Polish Agency For Enterprise Development. Trainings were held in Jelenia Góra, Zgorzelec, Legnica, Głogów, Nowa Ruda, Wałbrzych and Wrocław (twice) lectures were delivered by experts of the Regional Financing Institution. Each training was attended by 30 persons on the average. CONSTRUCTION MATERIALS EXHIBITION AND TRADE ZONE Construction Materials Exhibition and Trade Zone in Wrocław, 29 Karmelkowa Str. run by the Wrocław Regional Development Agency since 1997 maintained its leading position among similar places in Lower Silesia. There are over 80 companies located in the Zone servicing mostly SMEs, but also other entities and individuals from Lower Silesia. In the year 2003 Wrocław Regional Development Agency carried on repairs leading to zone condition improvement and preparation for starting in 2005 reconstruction of the Karmelkowa Street, where the main entrance to the Zone is situated. The most important works done were: Participation in the City Hall actions related to the planned changes of the communication system around the Area (entrances design, works schedule and exchange of external fittings and technical facilities); Internal communication system and storage yards condition improvement; Electric mains performance improvement resulting from optimization of existing power sources usage; Roof repairs continuation; Internet access availability improvement within the Zone. WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO 17

20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE / FINANCIAL STATEMENT BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ r. BALANCE SHEET FOR DECEMBER 31, 2003 AKTYWA ASSETS A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13) ,47 I. Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33) 1 954,52 1. Koszty prac rozwojowych (art. 33 ust. 2) 2. Wartość firmy (art. 33 ust. 4) 1 954,52 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe ,95 1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15) ,95 a) grunty własne ,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,62 c) urządzenia techniczne i maszyny ,05 d) środki transportu ,65 e) inne środki trwałe ,63 2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16) 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17) 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 B. Aktywa obrotowe otowe (art. 3 ust. 1 pkt 18) ,96 I. Zapasy 0,00 1. Materiały II. Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c) ,05 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek ,05 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy ,08 powyżej 12 miesięcy ,08 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 594,50 c) inne ,47 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b) ,63 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,63 a) w jednostkach powiązanych 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,63 środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,47 inne środki pieniężne ,63 inne aktywa pieniężne ,53 A. Fixed assets (art. 3 par.. 1, clause 13) ,47 I. Intangible assets and legal values (art. 3, par. 1, clause 14, art. 33) 1 954,52 1. R&D costs(art. 33, par. 2) 2. Goodwill (art. 33, par. 4) 1 954,52 3. Other intangible assets and legal values 0,00 4. Advance payments for intangible assets and legal values II. Fixed assets in kind ,95 1. Fixed assets (art. 3, par. 1, clause 15) ,95 a) own grounds ,00 b) buildings, premises and civiland hydroengineering facilities ,62 c) technical equipment and machines ,05 d) means of transportation ,65 e) other fixed assets ,63 2. Fixed assets under construction (art. 3, par. 1, clause 16) 3. Prepayments for fixed assets under construction III. Long-term receivables 0,00 IV. Long-term investments (art. 3, par. 1, clause 17) 0,00 V. Long-term accruals 0,00 B. Current assets (art. 3, par.. 1, clause 18) ,96 I. Stocks 0,00 1. Materials II. Short-term receivables (art. 3, par. 1, clause 18c) ,05 1. From associated units 0,00 a) for deliveries and services, of repayment period: 0,00 2. Receivables from remaining units ,05 a) for deliveries and services, of repayment period: up to 12 months ,08 longer than 12 months ,08 b) on account of taxes, subsidies, duties, social and health insurances and other benefits 594,50 c) other ,47 d) vindicated by legal actions III. Short-term investments (art. 3, par. 1, clause 17 and 18b) ,63 1. Short-term financial assets ,63 a) in associated units 0,00 b) in remaining units 0,00 c) money means and other cash assets 13,059,252,63 cash in hand and in accounts ,47 other money means ,63 other cash assets ,53 18 RAPORT ROCZNY 2003

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012 LEONARDO DA VINCI PROJECT TRAIN TO CAP Strengthening of European Union funds absorption capacity for infrastructure construction projects. 2010-1-PL1-LEO05-11469 DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010-

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU Agencja Rozwoju Przemysłu SA Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU CEBBIS OFFER FOR ENTERPRENEURS AND BUSINESS SUPPORT INSTITUTIONS Zygmunt Wons

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006 RESOLUTION no. 1/2006 concerning the election of the Chairman In acting pursuant to art. 409 of the Companies Code, the Ordinary General Meeting elects Gabriel Wujek the Chairman of the Meeting. RESOLUTION

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu Błażej Trzcinowicz ITS Project Manager Departament Prezydenta Zespół Zarządzania Projektami Department of the Mayor Project Management Unit Presentation

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

BUREAU OF RESEARCH OF THE CHANCELLERY OF THE SEJM. POLAND Warsaw, April 2011

BUREAU OF RESEARCH OF THE CHANCELLERY OF THE SEJM. POLAND Warsaw, April 2011 BUREAU OF RESEARCH OF THE CHANCELLERY OF THE SEJM POLAND Warsaw, April 2011 Chief of the Chancellery of the Sejm Deputy Chief of the Chancellery of the Sejm Sejm Sittings Secretariat Legislative Bureau

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo