Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy"

Transkrypt

1 Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rys historyczny Teorie osób prawnych Pojęcie osoby prawnej w prawie polskim... 8 Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy Wprowadzenie Rozwój instytucji organu i przedstawicielstwa osoby prawnej. 26 I. Teoria organu II. Teorie przedstawicielstwa III. Różnice i podobieństwa między organem a przedstawicielem Współczesne pojęcie organu Wymogi stawiane organom osoby prawnej i piastunom organów System organów osoby prawnej Sposoby działania organów Rozdział III. Działanie osoby prawnej przez podmioty niebędące organami Wprowadzenie Kurator I. Pojęcie kurateli II. Kurator dla osoby prawnej III. Kurator procesowy IV. Kurator na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym V. Kurator na podstawie przepisów KSH VI. Kurator dla stowarzyszenia Zarządca (menedżer) Zarządca komisaryczny Kierownik tymczasowy IX XI V

2 Spis treści 6. Przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia Zarządca przymusowy Rozdział IV. Działanie osoby prawnej a zdarzenia cywilnoprawne Wprowadzenie Zdarzenia cywilnoprawne ogólna charakterystyka Działanie osoby prawnej a poszczególne zdarzenia cywilnoprawne I. Zdolność prawna osób prawnych II. Zdarzenia w ścisłym tego słowa znaczeniu III. Działania Czynności prawne Wady oświadczeń woli osoby prawnej Dobra i zła wiara osoby prawnej Konstytutywne orzeczenia sądowe Konstytutywne decyzje administracyjne Czyny zgodne z prawem Czyny niezgodne z prawem Niewykonywanie uprawnień w oznaczonym czasie Rozdział V. Działanie osoby prawnej w fazie organizacji Wprowadzenie Etap osoby prawnej w organizacji Charakter prawny osoby prawnej w fazie organizacji I. Charakter prawny spółki kapitałowej w organizacji II. Charakter prawny innych niż spółki kapitałowe osób prawnych w organizacji Zakres podmiotowy działania osoby prawnej w organizacji I. Spółki kapitałowe w organizacji Podmioty dokonujące czynności założycielskich Podmioty dokonujące czynności podjętych po czynnościach założycielskich II. Inne osoby prawne w organizacji Podmioty dokonujące czynności założycielskich Czynności dokonywane po czynnościach założycielskich Zakres przedmiotowy działania osoby prawnej w organizacji I. Czynności założycielskie II. Czynności podejmowane po czynnościach założycielskich Czynności (działania), które muszą być podjęte, aby doszło do rejestracji VI

3 Spis treści 2. Czynności (działania), które mogą być podjęte przed rejestracją (nabyciem osobowości prawnej) Rozdział VI. Działanie osoby prawnej w fazie likwidacji i upadłości Wprowadzenie Istota, cel i przesłanki likwidacji osoby prawnej Likwidator Postępowanie upadłościowe Osoba prawna w postępowaniu upadłościowym Syndyk masy upadłości Zarządca przymusowy Nadzorca sądowy Zastępca i pełnomocnik syndyka, zarządcy i nadzorcy sądowego Wnioski końcowe Indeks rzeczowy VII

4

5 Przedmowa Aktywnymi uczestnikami życia gospodarczego są obok osób fizycznych osoby prawne. Choć historia rozwoju osób prawnych sięga czasów bardzo odległych to dopiero rozwój gospodarczy w epoce kapitalistycznej przyniósł ich burzliwy rozkwit. Dzisiaj można bez wątpliwości stwierdzić, iż życie gospodarcze, kulturalne, oświatowe, naukowe etc. nie mogłoby się toczyć, gdyby nie właśnie owe osoby prawne. Będąc aktywnymi uczestnikami życia gospodarczego osoby prawne muszą w jakiś sposób funkcjonować czyli działać. Nie będąc ludźmi dokonują wielu działań, np. zawierają umowy handlowe, wypowiadają je, dochodzą zapłaty, zatrudniają pracowników. Równocześnie, podobnie jak ludzie, osoby prawne przechodzą przez różne fazy swojego istnienia byty prawne. Porównując to do poczęcia, narodzin, życia, wreszcie śmierci człowieka, można wyróżnić fazę ich tworzenia, zwykłego bytu, wreszcie fazę likwidacji osób prawnych. Na tle tych zagadnień, pojawia się podstawowe pytanie o sposób działania tych organizacji, w szczególności, co oznacza owe działanie oraz przez jakie podmioty jest realizowane. Książka analizuje te zagadnienia, przyjmując jako punkt wyjścia art. 38 KC, który stanowi: Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i opartym na niej statucie. Działanie osoby prawnej, uznane jako jeden z jej konstytutywnych elementów, poddano analizie z punktu widzenia systematyki zdarzeń cywilnoprawnych oraz danej fazy bytu osoby prawnej. Takie ujęcie pozwala na odejście od tradycyjnego pojęcia działania osoby prawnej, które utożsamia owe działanie z czynnościami prawnymi jej organów. Monografia składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział I ma charakter historyczno-wprowadzający. Wskazuje na podstawowe teorie dotyczące osób prawnych oraz aktualne stanowisko doktryny polskiej i orzecznictwa wobec pojęcia osoby prawnej. Rozdział II zajmuje się pojęciem organów osób prawnych. Przedstawia teorie dotyczące charakteru prawnego organów osób prawnych, pojęcie organu, wymogi stawiane podmiotom powołanym w skład organów i samym organom, system organów osoby prawnej i sposoby działania organów. Rozdział III wskazuje na tzw. sytuacje szczególne, mianowicie kiedy osoba prawna w okresie tzw. zwykłego bytu prawnego nie działa przez swoje organy, a pomimo to funkcjonuje w obrocie. W tej części książki przedstawiono kuratora prawa materialnego, kuratora IX

6 Przedmowa procesowego, kuratora, ustanowionego na podstawie przepisów ustawy z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, kuratora, ustanowionego na podstawie przepisów KSH, kuratora dla stowarzyszenia, zarządcę przedsiębiorstwa państwowego, zarządcę komisarycznego, kierownika tymczasowego, przedstawiciela dla prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia i zarządcę przymusowego fundacji. Rozdział IV analizuje działanie osoby prawnej w związku z zaistnieniem różnych zdarzeń prawnych oraz wskazuje na podmioty, których działanie wywiera skutki w sferze prawnej osoby prawnej przy okazji tych zdarzeń. Rozdział V opisuje fazę tworzenia osoby prawnej. Wskazuje katalog podmiotów, których działania wiążą osobę prawną w tej fazie oraz rodzaj działań podejmowanych w procesie organizowania. Rozdział VI dotyczy końcowej fazy bytu prawnego osoby prawnej, mianowicie jej likwidacji i upadłości. Określa podmioty, których działania wiążą osobę prawną w tej fazie: likwidatora, syndyka, zarządcę, nadzorcę sądowego, ich pełnomocników i zastępców oraz ich status prawny. Opisuje rodzaj i charakter działań podejmowanych w tej fazie: działania likwidacyjne, które są niezbędne do zwinięcia osoby prawnej, oraz działania naprawcze. Bazą dla niniejszej monografii była praca doktorska obroniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, której promotorem był Pan prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin, zaś recenzentami Pani dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Ewa Ferenc-Szydełko oraz Pan dr hab. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Adam Olejniczak. Składam serdeczne podziękowania Panu prof. zw. dr hab. Bronisławowi Ziemianinowi za cenne uwagi i pomoc merytoryczną, dzięki którym książka ta mogła powstać. Szczecin, marzec 2006 r. Katarzyna Anna Dadańska X

7 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa FundU... ustawa z r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) GospFinPPU... ustawa z r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (tekst jedn.: Dz.U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27 ze zm.) GospNierU... ustawa z r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH... rozporządzenie Prezydenta RP z r. Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KomPrywU... ustawa z r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz ze zm.) KP... ustawa z r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO... ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KRSU... ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) KSH... ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) KWU... ustawa z r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz ze zm.) OdpPodZbU... ustawa z r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz ze zm.) OrgPracU... ustawa z r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 ze zm.) XI

8 PPU... PrAut... PrBank... PrSpółdz... PrStow... ustawa z r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) ustawa z r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) ustawa z r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) ustawa z r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz ze zm.) ustawa z r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) PrUkł... rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z r. Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) PrUp... PrUpNapr... PrWłPrzem... SamZałPPU... SwobGospU... ZwZawU... Wykaz skrótów rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z r. Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) ustawa z r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) ustawa z r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz ze zm.) ustawa z r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) ustawa z r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz ze zm.) ustawa z r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55, poz. 234 ze zm.) 2. Organy orzekające NSA... SA... SN... SW Czasopisma CzPE... GP... KPP... MoP... MoPod... NP... Naczelny Sąd Administracyjny Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Sąd Wojewódzki Czasopismo Prawno-Ekonomiczne Gazeta Prawna Kwartalnik Prawa Prywatnego Monitor Prawniczy Monitor Podatkowy Nowe Prawo XII

9 Wykaz skrótów OG... Orzecznictwo Gospodarcze OSA... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAiSN , Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego i Sądu Najwyższego OSN... Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach ), Orzecznictwo Sądu Najwyższego (w latach : Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach : Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach : Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach : Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w 1995 roku: Izby Cywilnej) OSP... Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich ( ), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych ( ), Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990) Pal.... Palestra PB... Prawo Bankowe PG... Przegląd Gospodarczy PiG... Prawo i Gospodarka PiP... Państwo i Prawo PiZS... Praca i Zabezpieczenie Społeczne PL... Przegląd Legislacyjny PN... Przegląd Notarialny POP... Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PP... Przegląd Podatkowy PPiA... Przegląd Prawa i Administracji PPH... Przegląd Prawa Handlowego Pr. Gosp... Prawo Gospodarcze Pr. Przeds... Prawo Przedsiębiorcy Pr. Sp.... Prawo Spółek PS... Przegląd Sądowy PT... Przegląd Techniczny PUG... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr.... Radca Prawny Rej.... Rejent RPEiS... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC... Studia Cywilistyczne SI... Studia Iuridica SIS... Studia Iuridica Silesiana SP... Studia Prawnicze XIII

10 Wykaz skrótów SPE... Zb. Urz.... Studia Prawno-Ekonomiczne Zbiór Urzędowy 4. Piśmiennictwo Bieniek, Komentarz, t.[ ] G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowiez, T. Wiśniewski, C. Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia Zobowiązania, t. I, Warszawa 1996, t. II, Warszawa 1997 KC z Komentarzem, t. [ ]... Kodeks cywilny z Komentarzem (pod red. J. Winiarza), t. I i II: wyd. I, Warszawa 1980; wyd. II, Warszawa 1989 Komentarz KC, t. [ ]... Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. K. Pietrzykowskiego), t. I, wyd. I, Warszawa 1997; wyd. II, Warszawa 1999; wyd. III, Warszawa 2002, wyd. III zaktualizowane, Warszawa 2004, wyd. IV, Warszawa 2005, t. II, wyd. I, Warszawa 1998; wyd. II, Warszawa 2000, wyd. III, Warszawa 2003; wyd. III zaktualizowane, Warszawa 2004 Komentarz KH t. [ ]... S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, wyd. I, Warszawa 1994, wyd. II, Warszawa 1997, t. II, wyd. I, Warszawa 1996, wyd. II, Warszawa 1998 Komentarz KSH t. [ ]... S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, Warszawa 2001, t. II, wyd. I, Warszawa 2002, wyd. II, Warszawa 2005, t. III, Warszawa 2003, t. IV, Warszawa 2004, t. V, Warszawa 2004 Komentarz KPC t. [ ]... Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (pod red. K. Piaseckiego), t. I, Warszawa 1996, t. II, Warszawa 1997 Pyzioł, Szumański, Weiss, Prawo spółek, 1998, 2004 W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Bydgoszcz 1998, 2004 Radwański, 1994 (1997, 1999, 2002, 2003, 2004)... Z. Radwański, Prawo cywilne część ogólna, Warszawa 1994, 1997, 1999, 2002, 2003, 2004 XIV

11 Wykaz skrótów System, t. [ ]... System prawa cywilnego, praca zbiorowa, t. I, wyd. I, Ossolineum 1974, wyd. II, Ossolineum 1985; t. II, Ossolineum 1977; t. III, cz. 1, Ossolineum 1981, t. III, cz. 2, Ossolineum 1976; t. IV, Ossolineum 1986 System PrPryw, t. [ ]... System Prawa Prywatnego, t. 2, Warszawa 2002; t. 3, Warszawa 2003; t. 4, Warszawa 2005, t. 7, wyd. I, Warszawa 2001; t. 7, wyd. II, Warszawa 2004; t. 8, Warszawa 2004 Wolter, Ignatowicz, Stefaniuk, Prawo cywilne, 1996 (1998, 1999, 2001). A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne, Zarys części ogólnej, Warszawa 1996, 1998, 1999, Inne skróty art.... artykuł b.r.w.... bez roku wydania cyt.... cytowany Dz.U.... Dziennik Ustaw EPPP... Encyklopedia Podręczna Prawa Prywatnego GKA... Główna Komisja Arbitrażowa KRS... Krajowy Rejestr Sądowy lit.... litera m.in.... między innymi n.... następne na podst.... na podstawie Nb... numer brzegowy niepubl.... niepublikowane np.... na przykład Nr... numer orz.... orzeczenie PAG... Państwowy Arbitraż Gospodarczy por.... porównaj poz.... pozycja przyp.... przypis rozdz.... rozdział s.... strona S.A.... spółka akcyjna t.... tom tekst jedn.... tekst jednolity XV

12 Wykaz skrótów tj... to jest tł.... tłumaczenie tzn.... to znaczy uchw.... uchwała ust.... ustawa uw.... uwaga uzup.... uzupełniony w zw.... z związku wyd.... wydanie wyr.... wyrok z.... zeszyt zd.... zdanie zm.... zmiana zob.... zobacz z o.o.... z ograniczoną odpowiedzialnością XVI

13 Wykaz literatury Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministrcyjne, Warszawa Agopszowicz A., Gilowska Z., Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa Agopszowicz A., Odpowiedzialność odszkodowawcza gmin według przepisów k.p.a. i ustawy o NSA, ST 1996, Nr 11. Allerhand M., Kodeks handlowy z komentarzem, Bielsko-Biała Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz (reprint), Bielsko-Biała Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, Bielsko-Biała Allerhand M., Prawo upadłościowe z komentarzem, Bielsko-Biała 1994 (reprint Lwów 1936). Allerhand M., Prawo upadłościowe z komentarzem, Bielsko-Biała Allerhand M., Prawo upadłościowe, Warszawa 1937 (wyd. Bielsko-Biała 1991). Asłanowicz M., Podmiotowość prawna spółki partnerskiej na tle pozostałych osobowych spółek handlowych, PPH 1999, Nr 4. Bafia J., Unormowanie prawne pozycji przedsiębiorstw problemy i kierunki prac, Nowe Drogi 1979, Nr 9. Bames M. C., Organizacja przedsiębiorstwa. Teoria, praktyka, tłum. z ang. J. Lutosławski, Warszawa Bandarzewski K., Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania spółki akcyjnej przed rejestracją, PUG 1996, Nr 1. Bar L., Austriackie przedsiębiorstwa państwowe. Zagadnienia prawne, SP 1978, Nr 2. Bar L., Organa kolegialne w zgrupowaniu przedsiębiorstw państwowych, PPiA 1972, Nr 167. Bar L., Państwowe organizacje gospodarcze. Zagadnienia legislacyjne, PiP 1974, Nr 7.7. Bar L., Problemy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, PUG 1978, Nr 6. Bar L., Samorząd załogi przedsiębiorstwa, Nowe Drogi Bar L., Struktura prawna przedsiębiorstwa państwowego w Wielkiej Brytanii, SP Bar L., Uczestniczenie załóg w zarządzaniu przedsiębiorstwem państwowym, SP 1981, Nr 1 2. Barzycka-Banaszczyk M., Prawo pracy, Warszawa XVII

14 Wykaz literatury Bączyk M., Bierć A., Kruczalak K., Mastalski R., Piasecki K., Szajkowski A., Tarska M. Podstawy prawa przedsiębiorcy, Warszawa Bednarski A., Zarys teorii organizacji i zarządzania, Toruń Bendetson W., Nowe unormowanie zastępstwa sądowego państwowych jednostek organizacyjnych, PUG 1954, Nr 8. Bendetson W., O odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych, NP 1957, Nr 3. Bendetson W., Osobowość prawna w radzieckiej nauce prawa a ujęcie tego problemu w projekcie kodeksu cywilnego PRL, NP 1954, Nr 11. Bieguński L., Funkcje prawa w zarządzaniu wielką organizacją gospodarczą, Organizacja. Metody. Technika 1976, Nr 2. Biel A., Jedna osoba w dwóch rolach, Rzeczp. z r., Nr 63. Bielski P., Glosa do uchwały SN z dnia 20 kwietnia 1999 r., III CZP 4/99, PPH 2000, Nr 9. Bielski P., Podstawy organizacji i funkcjonowania rejestru przedsiębiorców, Rej. 2000, Nr 2. Bieniek G., Prawo upadłościowe i układowe. Poradnik praktyczny, Bydgoszcz Bieniek G., Ziemianin B., Przedsiębiorstwo państwowe. Komentarz do ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, Zielona Góra Bierć A., Przedsiębiorstwa wspólne w gospodarce żywnościowej. Zagadnienia organizacyjno-prawne, Wrocław Bigo T., Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa Bloch J., Tomkiewicz J., Spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Komentarz (reprint), Warszawa Błaszczyk B., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w krajach Europy Zachodniej, Warszawa Boć J., Prawo administracyjne (pod red. J. Bocia), Wrocław Bohusz X. M. (tłum.), Kodeks Napoleona Ks. Warszawskiemu artykułem 69-tym ustawy konstytucyjnej roku 1807 dnia 22 lipca za prawo cywilne podany, Warszawa Borowicz J., Konstrukcje prawnopracownicze w nowym prawie autorskim, PS 1995, Nr 5. Bosakirska M., Glosa do postanowienia SN z dnia 3 października 1972 r., I CZ 55/72, NP 1974, Nr 11. Bratuś N., Osoby prawne w radzieckim prawie cywilnym, Warszawa Breit J., Geschäftsfähigkeit, Leipzig Brol J., Komentarz do orzeczenia SR z r., II CR 119/88, OG 1991, Nr 2. Broniewicz W., Glosa do orzeczenia SN z dnia 8 października 1998 r., II CKN 251/98, OSP 2000, Nr 6, poz. 91. Broniewicz W., Reprezentacja według kpc, NP 1966, Nr 7 8. XVIII

15 Wykaz literatury Broniewicz W., Stanowisko syndyka upadłości w procesach z jego udziałem, PiP 1993, Nr 2. Broniewicz W., Zdolność sądowa i legitymacyjna procesowa w projekcie kpc, PiP 1960, Nr 11. Broniewicz W., Zdolność sądowa i zdolność arbitrażowa a zdolność prawna, ZNUŁ 1973, Nr 99. Broniewicz W., Zdolność sądowa w postępowaniu cywilnym, NP 1966, Nr 5. Buber O., Polskie prawo upadłościowe, Warszawa Buczkowski S., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa Buczkowski S., Ograniczona odpowiedzialność przedsiębiorcy, Warszawa Buczkowski S., Podstawy prawne samodzielności przedsiębiorstw państwowych, PiP 1959, Nr 5 6. Buczkowski S., Przedsiębiorstwo państwowe charakterystyka prawna, Warszawa Buczkowski S., Przedsiębiorstwo państwowe a jego majątek w świetle przepisów kodeksu cywilnego, PUG 1965, Nr 3. Buczkowski S., Przekształcenie i likwidacja przedsiębiorstw państwowych, PUG 1954, Nr 5. Buczkowski S., W kwestii wykładni artykułu 40 kodeksu cywilnego PRL, RPEiS 1968, Nr 3. Buczkowski S., Nowakowski Z. U., Prawo obrotu uspołecznionego, Warszawa Bugajna-Sporczyk D., Kuć-Kwaśniewicz K., Krajowy Rejestr Sądowy uwagi praktyczne, MoP 2001, Nr 4. Burgard J., Direction general et direction technique des societes anonymes, Paris Byrska M., Program komputerowy w nowym prawie autorskim, PiP 1994, Nr 11. Całus A., Prawo cywilne i handlowe państw obcych, Warszawa Całus A., Przewodnik po źródłach i podstawowych instytucjach prawa prywatnego (handlowego) w systemach prawnych Europy kontynentalnej, Wlk. Brytanii i USA, Warszawa Capitant H., Wstęp do nauki prawa cywilnego, Warszawa Kraków Chałfina R. O., Sytuacja prawna przedsiębiorstwa państwowego w ZSRR, PiP 1967, Nr 10. Chełmoński A., Przedsiębiorstwo państwowe wobec organów zwierzchnich, Wrocław Chełmoński A., Rejestr handlowy na tle dekretu z , Wilno Chełmoński A., Założenia wstępne struktury prawnej przedsiębiorstw państwowych, PiP 1950, Nr 7 i 8 9. Chełmoński A., Wiszniewski J., Prawna organizacja przedsiębiorstw, w: Stan nauki prawa cywilnego, Warszawa Chrościcki Z., Zarządzanie firmą, Warszawa XIX

16 Wykaz literatury Ciechowicz R., O rejestracji przedsiębiorstw państwowych, PUG 1953, Nr 12. Ciepiela M., Status prawny gminy jako komandytariusza, PPH 2001, Nr 4. Cioch H., Fundacje w ujęciu prawa polskiego na tle porównawczym, Lublin Cioch H., Nadzór nad działalnością fundacji, NP 1987, Nr 7 8. Cioch H., Prawo fundacyjne, Warszawa Cioch H., Przedstawicielstwa fundacji zagranicznych, PS 2000, Nr 5. Ciupa S. W., Nowoczesna umowa o pracę, Warszawa Cyprian T., Niedoskonałość systemów prawno-karnych w warunkach współczesnego życia, w: Studia kryminologiczne, kryminalistyczne i penitencjarne, t. I, Warszawa Czachórski W., Czynności prawne przyczynowe i oderwane w polskim prawie cywilnym, Warszawa Czachórski W., Zarys prawa zobowiązań, Łódź Warszawa Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa Czarnecki K., O pełnomocnikach przedsiębiorstw państwowych uwag kilka, PUG 1957, Nr 10. Czarnecki K., Reprezentowanie przedsiębiorstw handlu zagranicznego, PUG 1961, Nr 6. Czepelak M., Halberda J., Michalak A., Śmiałek K., Uruszczak A., Węglarz M. Historia prawa sądowego. Repetytorium, Kraków Czermiński A., Trzcieniecki J., Elementy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa Kraków Czuba S., Wywłaszczenie a inne sposoby przejęcia nieruchomości przez państwo, Annales Universitatis M.C.S. Lublin, Sectio G, 1972, vol. XIX. Dadańska K., Wady oświadczeń woli osoby prawnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Roczniki Prawnicze XIV, Szczecin Dalka S., Sądowe postępowanie cywilne. Założenia ogólne i proces cywilny, Gdańsk Dawidowicz H., Państwowe osoby prawne, PiP 1951, Nr 12. Dąbrowa J., Odpowiedzialność deliktowa osoby prawnej za winę własną i cudzą, SC, t. XVI, Dąbrowa J., Zdolność deliktowa osoby prawnej, PPiA 1972, Nr 1. Dłużak K., Fundacja w praktyce notarialnej, Rej. 1992, Nr 2. Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa Dobrzański B., Lisewski M., Resich Z., Siedlecki W., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa Doliński A., Górski A., Zarys prawa handlowego. Nauki ogólne i prawo osobowe, Lwów Domański L., Instytucje kodeksu zobowiązań, Warszawa Doroszewski W., Słownik języka polskiego (pod red. W. Doroszewskiego), Warszawa XX

17 Wykaz literatury Drozd E., Glosa do uchwały SN z dnia 27 marca 1995 r., III CZP 17/95, OSP 1995, Nr 12, poz Drucker P., Praktyka zarządzania, Kraków Dybowski T., Komunalizacja przedsiębiorstw, ST 1991, Nr 5. Dybowski T., Mienie komunalne, ST 1991, Nr 1 2. Dyoniak A., Odpowiedzialność majątkowa małżonków wobec osób trzecich, Warszawa Poznań Dziurzyński T., Fenichel Z., Honzatko M., Kodeks handlowy. Komentarz, Kraków Dziurzyński T., Fenichel Z., Honzatko M., Kodeks handlowy z komentarzem i skorowidzem, Warszawa 1999 (reprint Kraków 1936). Dziurzyński T., Fenichel Z., Honzatko M., Kodeks handlowy. Komentarz, Łódź 1999 (wznowienie oprac. i uzup. na podst. wyd. Księgarni Powszechnej, Kraków 1936). Ehrlich S., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa Ennecerus L., Nipperdey H. C., Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Köln Berlin Bonn München Etel L., Prutis S., Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (status prawny zarządcy), PPH 1995, Nr 11. Fabian J., Pełnomocnictwo, Warszawa Fedelak Z., Muszyńska B., Niechciane dziecię, Rzeczp. 2001, Nr 6. Fenichel Z., Problemy prawne likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych i instytucji kredytu długoterminowego, PUG 1949, Nr 3. Filipek J., O podmiotowości administracyjno-prawnej, PiP 1961, Nr 2. Filipiak T. A., Mojak J., Niezbecka E., Zarys prawa cywilnego i rodzinnego, Lublin Fiołka J., Własność nieruchomości jako aport do spółki z o.o., PPH 1993, Nr 4. Florek L., Encyklopedia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz do instytucji prawnych, Warszawa Frąckowiak J., Oznaczanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (handlową), w: Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Kazimierza Kruczalaka, Gdańsk Frąckowiak J., Pojęcie, powstanie i ustanie podmiotowości gospodarczej. Zagadnienia cywilnoprawne, Rej. 1998, Nr 5 (85). Frąckowiak J., Reforma prawa spółek handlowych. Sprawozdanie z konferencji, Warszawa, Uwagi do projektu ustawy prawo spółek handlowych. Ref. III, PPH 1999, Nr 2. Frąckowiak J., Sytuacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej oraz osób działających w ich imieniu do chwili rejestracji tych spółek, KPP 1994, Nr 1. Frąckowiak J., Ustawodawstwo dotyczące przedsiębiorców pod rządami zasady jedności prawa cywilnego, PPH 2000, Nr 11. XXI

18 XXII Wykaz literatury Frąckowiak J., Znaczenie formy notarialnej w polskim prawie spółek na tle prawa Unii Europejskiej, Rej. 1998, Nr 4. Frąckowiak J., Potrzeszcz R., Czy nadanie osobowości prawnej handlowym spółkom osobowym wymaga zasadniczej reformy prawa handlowego?, PPH 2000, Nr 1. Gajda J., Dobra wiara organu osoby prawnej, PiP 1991, Nr 3. Gajek M., Kilka uwag o upadłości spółki, Pal. 1998, Nr 1 2. Gajl N., Skarb Państwa, Warszawa Gawlik B., Umowa know how. Zagadnienia konstrukcyjne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Zakresu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Gburzyńska A., Reprezentacja spółek kapitałowych, Warszawa Gemp K., Die privatrechtliche Kontrollstelle der Personalfürsorgestiftung, Basel Gersdorf M., Zarząd spółdzielni w systemie jej organów, Warszawa Gersdorf M., Ignatowicz J., Ustawa o spółdzielniach i ich związkach. Komentarz, Warszawa Gierat A., Konsekwencje prawne nieprzestrzegania zasad reprezentacji spółek kapitałowych, Pr. Sp. 2001, Nr 1. Gilejko L., Związki zawodowe w społeczeństwie kapitalistycznym (na przykładzie Francji), Warszawa Gładoch M., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu zakładem pracy (problemy terminologiczne), PPH 2001, Nr 5. Główczyk J., Uniwersalny słownik ekonomiczny, Warszawa Gocłowski M., Reprezentacja Narodowego Banku Polskiego na gruncie prawa cywilnego i ustawy o NBP, Glosa 1999, Nr 2. Godecki Z., Spółka z o.o. bez wspólników, MoP 1996, Nr 2. Goldstain A., Odpowiedzialność karna przedsiębiorstwa, PUG 1960, Nr 1. Gordon Z., Prawo obrotu uspołecznionego, Warszawa Gościński J., Projektowanie systemów zarządzania, Warszawa Gościński J., Zarys teorii sterowania ekonomicznego, Warszawa Górski J., Stanowisko prawne organów i pełnomocników przedsiębiorstw państwowych, NP 1955, Nr 6. Górski W., Kitłowski E., Prawo cywilne, Warszawa Granat M., Gorgol A., Sobczak J., Ustawa o partiach politycznych. Komentarz, Warszawa Gross S., Stosunki majątkowe między małżonkami, NP 1966, Nr 11. Grzybowski S., Dzieje prawa. Opowieść, refleksje, rozważania, Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk Grzybowski S., Kilka uwag o rzekomych podmiotach stosunków cywilnoprawnych, SC, t. XXVII, Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa Grzybowski S., Prawo rodzinne, Warszawa 1980.

19 Wykaz literatury Grzybowski S., Sytuacje prawne w toku tworzenia spółdzielni oraz odpowiedzialność jej założycieli, Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy 1987, Nr 2. Grzybowski S., Wypowiedź normatywna oraz jej struktura formalna, Kraków Grzybowski S., Kopff A., Umowy licencyjne. Postać prawna treść, SP 1969, Nr 22. Gujski W., Kontrakty menedżerskie, Prawo Pracy 1996, Nr 11. Gurgul S., Jak upada spółdzielnia, Rzeczp. 1999, Nr 10. Gurgul S., Hnat E., Karabasz S., Prawo upadłościowe. Komentarz, Koszalin Guyon Y., Droit des affaires, Paryż Haus B., Obert-Pociecha G., Jagoda H., Zarządzanie firmą na podstawie kontraktu, Warszawa Herrlin B., Stiftungen in Europa, Eine vergleichende Übersicht (Schweden), Baden-Baden Hueck G., Gesellschaftsrecht, München, Huek U., Gesellschaftsrecht, München Ignatowicz J., Mienie komunalne zagadnienia podstawowe, w: Księga dla uczczenia pracy naukowej A. Agopszowicza, Katowice Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa Jabłońska-Bońca J., Wstęp do nauk prawnych, Poznań Jacyszyn J., Odpowiedzialność syndyka masy upadłości, MoP 1993, Nr 2. Jacyszyn J., Sprzedaż z wolnej ręki, Rzeczp. 1996, Nr 5. Jacyszyn J., Skory M., Prawo spółek. Wybrane zagadnienia (pod red. M. Skory), Bielsko-Biała Jakubaszek M., Langowski W., Langowska K., Nowe prawo upadłościowe i naprawcze, Poradnik Gazety Prawnej z r., Nr 36. Jakubecki A., Prawo spółek. Zarys, Warszawa Janczewski S., Prawo handlowe, wekslowe i czekowe, Warszawa 1990 (reprint Warszawa 1946). Janczewski S., Prawo handlowe, wekslowe i czekowe, Warszawa Janeczko E., Reprezentacja przedsiębiorstwa państwowego w sprawach majątkowych, PUG 1961, Nr 6. Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa Poznań Jaroszyński M., Z problematyki teorii organów państwowych, PiP 1956, Nr 1. Jarra E., Ogólna teoria prawa, Warszawa Jasiakiewicz M., Reprezentacja spółek handlowych w sferze czynności prawnych, Acta Universitatis Nicolai Copernica, Prawo XXXII, Nauki Humanistyczno-Społeczne 1992, Nr 256. Jastrzębski W., Problematyka prawna struktury spółdzielni, Warszawa Jaworski T. B., Po oddaniu przedsiębiorstwa w zarząd, Rzeczp. z r., Nr 292. XXIII

20 Wykaz literatury Jaworski W. L., Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa Jodłowski J., Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego (pod red. J. Jodłowskiego), Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk Łódź Joffe O. S., Szargorodski M. D., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa Jończyk J., Sanetra W., Podstawowe założenia nowej ustawy o udziale pracowników w zarządzaniu, PiP 1980, Nr 12. Jurcewicz W., Z problematyki reprezentacji spółki prawa cywilnego, Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego 1982, Nr Kaczkowski J., Zasady prawa akcyjnego, Warszawa Karolak A., Prawne mechanizmy ochrony spółki córki oraz jej wierzycieli w strukturze holdingowej, Pr. Sp. 2001, Nr 5. Kasprzyk M., Prokura, Kraków Katner W., Mienie komunalne jako podstawa działalności gospodarczej samorządu terytorialnego, Acta Universitatis Lodziensis 1993, Folia Iuridica 57. Katner W. J., Wybrane zagadnienia cywilistyczne ustawy o przedsiębiorstwach państwowych z 1981 r., PiP 1982, Nr 10. Kidyba A., Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego, Warszawa Kidyba A., Jak komplementariusz z komandytariuszem, Rzeczp. 2000, Nr 2. Kidyba A., Kilka uwag dotyczących statusu prawnego zarządcy przedsiębiorstwem, PPH 1996, Nr 2. Kidyba A., Kilka uwag dotyczących statusu prawnego zarządcy przedsiębiorstwem, PPH 1996, Nr 4. Kidyba A., Pozycja zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego w reprezentacji cywilnoprawnej, Annales UMCS 1987, vol. XXXIV Sekcja G. Kidyba A., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa Klein A., Charakter prawny organów osób prawnych. Rozprawy z prawa cywilnego, Warszawa Klein A., Ewolucja instytucji osoby prawnej, w: Tendencje rozwoju prawa cywilnego, Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk Łódź Klein A., Własność osób prawnych a zarządzanie nią, w: Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony środowiska, Księga pamiątkowa ku czci A. Agopszowicza, Katowice Klein A., Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych i inne zdolności a klasyfikacja zdarzeń prawnych, SC, t. XIII XIV, 1969, Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej prof. J. Gwiazdomorskiego. Klich J., Idea partycypacji pracowniczej w zarządzaniu korporacjami przemysłowymi w krajach EWG, Problemy Ekonomiczne 1987, Nr 2. Klyta W., Teoria powstania osoby prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Nr 1936: Problemy Prawne Handlu Zagranicznego, Katowice 2000, Nr XXIV

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r.

M. Bączyk, Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982, M. Bączyk, Poręczenie w świetle przepisów prawa bankowego z 1997 r. UMOWA PORĘCZENIA 1. Charakter prawny (zabezpieczenie osobiste) 2. Poręczenie a instytucje podobne (poręczenie wekslowe, gwarancja, umowne przystąpienie do długu, patronat) 3. Wierzytelności zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KOMENTARZ Marek Andrzejewski, Henryk Dolecki, Anita Lutkiewicz-Rucińska, Adam Olejniczak, Tomasz Sokołowski, Anna Sylwestrzak, Andrzej Zielonacki KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY pod redakcją Henryka Doleckiego

Bardziej szczegółowo

28. Katner W. J., Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa Kawałko A., Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

28. Katner W. J., Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa Kawałko A., Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, BIBLIOGRAFIA 1. Ablewicz J., Prawo gospodarcze publiczne, C. H. Beck 2010. (Kazusy Becka). 2. Asłanowicz M., Spółka partnerska, Warszawa 2004. 3. Bagan-Kurluta K., Bieniek-Koronkiewicz E., Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Æwiczenia Becka C H BECK. testy pytania tablice. Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak. Prawo handlowe

Æwiczenia Becka C H BECK. testy pytania tablice. Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak. Prawo handlowe Æwiczenia Becka Prawo handlowe testy pytania tablice Autorzy Marta Ganobis Karol Zawiœlak C H BECK ĆWICZENIA BECKA Prawo handlowe W sprzedaży: M. Litwińska-Werner KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, WYD.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa:

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: I. Pojęcie i przedmiot prawa handlowego oraz jego miejsce w systemie prawa:

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Małgorzata Dumkiewicz

WSPÓLNOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Małgorzata Dumkiewicz WSPÓLNOŚĆ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Małgorzata Dumkiewicz Warszawa 2011 Książkę dedykuję mojej mamie Spis treści Wykaz skrótów / 11 Wstęp / 13 Rozdział I Udział w spółce z o.o.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Zagadnienie osobowości prawnej... 15 1. Dyskusje dotyczące znaczenia pojęć... 15 2. Dychotomiczny podział podmiotów prawa...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

Dorobek naukowy Publikacje książkowe

Dorobek naukowy Publikacje książkowe Dorobek naukowy Publikacje książkowe Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992. Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 1996 II wydanie - uaktualnione

Bardziej szczegółowo

3) Stanowisko polskiego ustawodawcy w kwestii wyodrębnienia prawa handlowego.

3) Stanowisko polskiego ustawodawcy w kwestii wyodrębnienia prawa handlowego. Wykaz zagadnień z Prawa Handlowego dla NSP(z) V rok I. Pojęcie i przedmiot prawa handlowego oraz jego miejsce w systemie prawa 1) Prawo handlowe jako część prawa prywatnego (cywilnego). 2) Kryteria wyodrębnienia

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy J. Gajda / J. Ignatowicz / J. Pietrzykowski K. Pietrzykowski / J. Winiarz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego 3. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus

PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Rafał Adamus PRZEDSIĘBIORSTWO UPADŁEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Rafał Adamus Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów / 13 Rozdział I Zagadnienia wprowadzające / 17 1. Uwagi ogólne / 17 2. Istota upadłości likwidacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210

Wykaz publikacji. 1.3. Odpowiedzialność dłużnika za nieuchronne niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1997, s. 210 prof. dr hab. Jacek Napierała prof. zw. UAM w Poznaniu Wykaz publikacji 1. Monografie 1.1. Umowa składu, Poznań 1981, s. 124 1.2. Ryzyko ponoszenia konsekwencji majątkowych z tytułu niewykonania zobowiązania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU 1. Sformatowanie tekstu: a) format A4, margines górny: 2,5 cm, margines dolny: 2 cm, margines lewy: 2 cm, margines prawy: 4 cm, b) odstęp między wierszami (interlinia), 1,5 c)

Bardziej szczegółowo

Definicja zdolności pracodawczej (art. 3 k.p.)

Definicja zdolności pracodawczej (art. 3 k.p.) Definicja zdolności pracodawczej (art. 3 k.p.) Osoba fizyczna, Osoba prawna, Jednostka organizacyjna (struktura, wyodrębnienie, oznaczenie) o ile zatrudniają pracowników, a zatem odesłanie do art. 22 k.p.

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo upadłościowe i naprawcze Akademia Prawa Robert Lewandowski Przemysław Wołowski Prawo upadłościowe i naprawcze 2. wydanie C.H.Beck AKADEMIA PRAWA Prawo upadłościowe i naprawcze W sprzedaży: S. Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE,

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

Upadłość a potrącenie

Upadłość a potrącenie Krótkie Komentarze Becka Rafał Adamus Upadłość a potrącenie Komentarz C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Upadłość a potrącenie Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: R. Adamus upadłość

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO HANDLOWE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo finansowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego Wstęp... Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury... XXVII Rozdział I. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego... 1 1. Zarys historii wydziału... 1 2. Podstawy prawne funkcjonowania uniwersytetu. i Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009

ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 ZASADY REDAGOWANIA TEKSTU OGÓLNOPOLSKI ZJAZD CYWILISTÓW STUDENTÓW, KUL 2009 1. Przypisy umieszczamy na dole strony. Numer przypisu zaczyna się bezpośrednio od marginesu strony(bez wcięcia). Numeracja ciągła

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU

WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM NAUKOWYCH I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH PROPONOWANYCH W 2010 ROKU Annales UMCS Sec.F: Historica Acta Poloniae Historica Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica Acta Universitatis

Bardziej szczegółowo

J. Parchomiuk ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA LEGALNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

J. Parchomiuk ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA LEGALNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Polecamy nasze publikacje z tej serii: J. Parchomiuk ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA LEGALNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ M. Safjan, J. Jastrzębski ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA E. Cała-Wacinkiewicz

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE. Roszczenia ze stosunku pracy cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE. Roszczenia ze stosunku pracy cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE Roszczenia ze stosunku pracy cz³onka zarz¹du spó³ki kapita³owej Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich III roku (Prawo gospodarczo handlowe, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo Europejskie, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dr Roman Uliasz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego WYKAZ PUBLIKACJI 2012 r. 2011 r. 1. Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 201 211 Kodeksu spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych

Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych LexisNexis Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych Antoni Witosz Wydanie 1 Monografie Rozwiązanie i likwidacja spółek handlowych Antoni Witosz Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2011 roku LexisNexis

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981).

USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 981). USTAWA z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego

Bardziej szczegółowo

KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH Z WPROWADZENIEM

KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH Z WPROWADZENIEM Zarys Prawa Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa handlowego: S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, T. I IV Du e Komentarze Becka J. Szwaja, A.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW k.c. k.k. k.k.w. Konstytucja RP k.p. k.p.a. k.p.c. k.r. k.r.o. p.a.s.c. p.p.m. p.p.r. pr. spółdz. p.u.n. p.w.k.c. Źródła prawa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Komentarze Becka Monika Tarska Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Komentarz C H BECK KOMENTARZE BECKA Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Bogusław Banaszak

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO redakcja naukowa Andrzej Kidyba SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak 3. wydanie Warszawa 2013 Stan prawny na 31 lipca 2013 r. Wydawca Magdalena

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Prawo mieszkaniowe

KOMENTARZE BECKA. Prawo mieszkaniowe KOMENTARZE BECKA Prawo mieszkaniowe Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Bogumił Szmulik, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz (red.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA, Tom I USTRÓJ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych 1

Kodeks spółek handlowych 1 Kodeks spółek handlowych 1 z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) Tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1030) 2 (zm.: Dz.U. 2014, poz. 265, poz. 1161) (wyciąg) (...)

Bardziej szczegółowo

Konspekt wykładu z zakresu prawa pracy dla aplikantów radcowskich I roku - temat 2 (2 września 2014 r.)

Konspekt wykładu z zakresu prawa pracy dla aplikantów radcowskich I roku - temat 2 (2 września 2014 r.) Konspekt wykładu z zakresu prawa pracy dla aplikantów radcowskich I roku - temat 2 (2 września 2014 r.) I. Źródła prawa pracy - system źródeł prawa pracy (art. 9 k.p. definicja prawa pracy) 1. Źródła powszechnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Źródła odpowiedzialności

Rozdział I. Źródła odpowiedzialności Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Źródła odpowiedzialności Rozdział II. Historia odpowiedzialności ő 2. Powstanie zobowiązań - historia II. Kodeks zobowiązań III. Prawo upadłościowe

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:38:56 Numer KRS: 0000191699

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:38:56 Numer KRS: 0000191699 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:38:56 Numer KRS: 0000191699 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... xi XIII XV Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego... 1 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców... 1 Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy... 1

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego 1.1.1.Pojęcie prawa handlowego i jego źródła 1.1.2.Pojęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak

Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak Monografie i opracowania monograficzne 1. Materialnoprawne przesłanki udzielenia rozwodu, Poznań 1980. 2. Transakcje kompensacyjne w handlu międzynarodowym. Studium cywilnoprawne,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XXI Część I. Wstęp... 1 Rozdział I. Podstawowe cechy prawa upadłościowego i jego funkcje... 1 1. Pojęcie upadłości i przesłanki jej

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "H.D.I.", sp.

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Malwina Starczewska Dopuszczalność sanowania czynności prawnych dokonanych przez fałszywego piastuna organu osoby prawnej

Malwina Starczewska Dopuszczalność sanowania czynności prawnych dokonanych przez fałszywego piastuna organu osoby prawnej Malwina Starczewska Dopuszczalność sanowania czynności prawnych dokonanych przez fałszywego piastuna organu osoby prawnej Palestra 58/7-8(667-668), 156-159 2013 PPunkty widzenia Malwina Starczewska Dopuszczalność

Bardziej szczegółowo

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Mgr Sebastian Kidyba Streszczenie pracy doktorskiej Zawiązanie spółek osobowych Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo spadkowe. 3. wydanie. C. H. Beck Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo spadkowe 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo spadkowe W sprzedaży: prof. E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze prof. E. Skowrońska-Bocian

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3 I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza

Spis treści. Część pierwsza Wykaz skrótów.......................................... 13 Część pierwsza Stowarzyszenia w prawie polskim Rozdział I. Sytuacja stowarzyszeń na ziemiach polskich przed 1989 r....... 17 1. Uwagi ogólne..........................................

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................................... Wykaz skrótów.................................................... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna........................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Skorowidz rzeczowy

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Skorowidz rzeczowy Spis treści Wykaz skrótów...7 Wprowadzenie...11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny...15 Księga czwarta. Spadki...17 Tytuł I. Przepisy ogólne...17 Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe...60 Tytuł

Bardziej szczegółowo

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1

Prawo zatrudnienia. Małgorzata Gersdorf. Wydanie 1 Prawo zatrudnienia Małgorzata Gersdorf Wydanie 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Joanna Choroszczak-Magiera Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH..................................... 1

Bardziej szczegółowo

23 września 2010, Warszawa

23 września 2010, Warszawa , Warszawa Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych Aleksandra Minkowicz-Flanek Radca prawny Counsel PwC Legal Dostępne formy zatrudnienia Uchwała (może być uzupełniona umową o zachowaniu poufności

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLLABUS) Poznań, dnia 6 września 2012 r. Prof. UAM dr hab. Leopold Moskwa Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OPISU

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne. Pojęcie. Istota Osoby prawne Ułomne osoby prawne Podmioty szczególne

Prawo cywilne. Pojęcie. Istota Osoby prawne Ułomne osoby prawne Podmioty szczególne Prawo cywilne Osoby prawne Ułomne osoby prawne Podmioty szczególne Pojęcie Jednostka organizacyjna Wyposażona przez ustawę w cechę normatywną jaką jest osobowość prawna Będąca podmiotem stosunków cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH PLANSZE BECKA Tomasz Sadurski PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Wydawnictwo C. H. BECK PLANSZE BECKA Prawo spółek handlowych W sprzedaży: B. Gliniecki LEKSYKON SPÓŁEK HANDLOWYCH Encyklopedie i Leksykony L. Kwaśnicki,

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIA C H BECK. Prawo publiczne gospodarcze

REPETYTORIA C H BECK. Prawo publiczne gospodarcze REPETYTORIA C H BECK Prawo publiczne gospodarcze W sprzeda y: A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 8 Studia Prawnicze M. Stec, T. Mróz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE Studia Prawnicze A. Cieœliñski WSPÓLNOTOWE PRAWO

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia i fundacje. Autor: Paweł Suski. Część pierwsza STOWARZYSZENIA W PRAWIE POLSKIM

Stowarzyszenia i fundacje. Autor: Paweł Suski. Część pierwsza STOWARZYSZENIA W PRAWIE POLSKIM Stowarzyszenia i fundacje Autor: Paweł Suski Część pierwsza STOWARZYSZENIA W PRAWIE POLSKIM ROZDZIAŁ I. Sytuacja stowarzyszeń na ziemiach polskich przed 1989 r. 1.Uwagi ogólne 2.Ustawodawstwa państw zaborczych

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Jan Olszewski (red.) Prawo gospodarcze. Kompendium. 6. wydanie

Skrypty Becka. Jan Olszewski (red.) Prawo gospodarcze. Kompendium. 6. wydanie Skrypty Becka Jan Olszewski (red.) Prawo gospodarcze Kompendium 6. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo gospodarcze. Kompendium W sprzedaży: M. Stec, T. Mróz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE, wyd. 3 Studia Prawnicze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo rzeczowe. 3. wydanie. C. H. Beck

Akademia Prawa. Adam Doliwa. Prawo rzeczowe. 3. wydanie. C. H. Beck Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo rzeczowe 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo rzeczowe W sprzedaży: E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze E. Gniewek PRAWO RZECZOWE,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych 1. Źródła prawa. 2. Podstawowe pojęcia. 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy. 4. Prawa podmiotów objętych ochroną. 5. Prawa i obowiązki osób odpowiedzialnych za ochronę danych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO. redakcja naukowa. Andrzej Kidyba SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Aleksander Kappes

BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO. redakcja naukowa. Andrzej Kidyba SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Aleksander Kappes BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO redakcja naukowa Andrzej Kidyba SPÓŁKA KOMANDYTOWA Aleksander Kappes Warszawa 2014 Stan prawny na 1 marca 2014 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Joanna

Bardziej szczegółowo

Spis treści VII. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XXXVII

Spis treści VII. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XXXVII Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIX XXIII Wykaz literatury... XXXVII Rozdział I. Zagadnienia pojęciowe... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Podmiotowość prawna... 2 I. Ewolucja pojęcia podmiotowości prawnej...

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Podręczniki Prawnicze Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński 6. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XXI Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

LexisNexis Polska Sp. z o.o.

LexisNexis Polska Sp. z o.o. Redaktor prowadzący: Agnieszka M. Zagozda Opracowanie redakcyjne: Michał Dymiński Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI PRAWNEJ (GRUPA III D E) Temat zajęć edukacyjnych Norma prawna. Przepis prawa Osiągnięcia ucznia: Pojecie prawa, normy prawnej, przepisu prawa; oceny: dopuszczający: uczeń zna pojęcia prawa, normy prawnej, przepisu prawa, innych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA

TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA TEMATY PRAC LICENCJACKICH DLA KIERUNKU ADMINISTRACJA Prof. zw. dr hab. Ernest Knosala 1. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego 2. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 3. Organy

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA Z UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA Z UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE MONOGRAFIE PRAWNICZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA Z UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE KRZYSZTOF ZAGROBELNY Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KRZYSZTOF ZAGROBELNY ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA Z UMOWY O ROBOTY

Bardziej szczegółowo