Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy"

Transkrypt

1 Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Rozwój instytucji osoby prawnej Rys historyczny Teorie osób prawnych Pojęcie osoby prawnej w prawie polskim... 8 Rozdział II. Działanie osoby prawnej przez organy Wprowadzenie Rozwój instytucji organu i przedstawicielstwa osoby prawnej. 26 I. Teoria organu II. Teorie przedstawicielstwa III. Różnice i podobieństwa między organem a przedstawicielem Współczesne pojęcie organu Wymogi stawiane organom osoby prawnej i piastunom organów System organów osoby prawnej Sposoby działania organów Rozdział III. Działanie osoby prawnej przez podmioty niebędące organami Wprowadzenie Kurator I. Pojęcie kurateli II. Kurator dla osoby prawnej III. Kurator procesowy IV. Kurator na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym V. Kurator na podstawie przepisów KSH VI. Kurator dla stowarzyszenia Zarządca (menedżer) Zarządca komisaryczny Kierownik tymczasowy IX XI V

2 Spis treści 6. Przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia Zarządca przymusowy Rozdział IV. Działanie osoby prawnej a zdarzenia cywilnoprawne Wprowadzenie Zdarzenia cywilnoprawne ogólna charakterystyka Działanie osoby prawnej a poszczególne zdarzenia cywilnoprawne I. Zdolność prawna osób prawnych II. Zdarzenia w ścisłym tego słowa znaczeniu III. Działania Czynności prawne Wady oświadczeń woli osoby prawnej Dobra i zła wiara osoby prawnej Konstytutywne orzeczenia sądowe Konstytutywne decyzje administracyjne Czyny zgodne z prawem Czyny niezgodne z prawem Niewykonywanie uprawnień w oznaczonym czasie Rozdział V. Działanie osoby prawnej w fazie organizacji Wprowadzenie Etap osoby prawnej w organizacji Charakter prawny osoby prawnej w fazie organizacji I. Charakter prawny spółki kapitałowej w organizacji II. Charakter prawny innych niż spółki kapitałowe osób prawnych w organizacji Zakres podmiotowy działania osoby prawnej w organizacji I. Spółki kapitałowe w organizacji Podmioty dokonujące czynności założycielskich Podmioty dokonujące czynności podjętych po czynnościach założycielskich II. Inne osoby prawne w organizacji Podmioty dokonujące czynności założycielskich Czynności dokonywane po czynnościach założycielskich Zakres przedmiotowy działania osoby prawnej w organizacji I. Czynności założycielskie II. Czynności podejmowane po czynnościach założycielskich Czynności (działania), które muszą być podjęte, aby doszło do rejestracji VI

3 Spis treści 2. Czynności (działania), które mogą być podjęte przed rejestracją (nabyciem osobowości prawnej) Rozdział VI. Działanie osoby prawnej w fazie likwidacji i upadłości Wprowadzenie Istota, cel i przesłanki likwidacji osoby prawnej Likwidator Postępowanie upadłościowe Osoba prawna w postępowaniu upadłościowym Syndyk masy upadłości Zarządca przymusowy Nadzorca sądowy Zastępca i pełnomocnik syndyka, zarządcy i nadzorcy sądowego Wnioski końcowe Indeks rzeczowy VII

4

5 Przedmowa Aktywnymi uczestnikami życia gospodarczego są obok osób fizycznych osoby prawne. Choć historia rozwoju osób prawnych sięga czasów bardzo odległych to dopiero rozwój gospodarczy w epoce kapitalistycznej przyniósł ich burzliwy rozkwit. Dzisiaj można bez wątpliwości stwierdzić, iż życie gospodarcze, kulturalne, oświatowe, naukowe etc. nie mogłoby się toczyć, gdyby nie właśnie owe osoby prawne. Będąc aktywnymi uczestnikami życia gospodarczego osoby prawne muszą w jakiś sposób funkcjonować czyli działać. Nie będąc ludźmi dokonują wielu działań, np. zawierają umowy handlowe, wypowiadają je, dochodzą zapłaty, zatrudniają pracowników. Równocześnie, podobnie jak ludzie, osoby prawne przechodzą przez różne fazy swojego istnienia byty prawne. Porównując to do poczęcia, narodzin, życia, wreszcie śmierci człowieka, można wyróżnić fazę ich tworzenia, zwykłego bytu, wreszcie fazę likwidacji osób prawnych. Na tle tych zagadnień, pojawia się podstawowe pytanie o sposób działania tych organizacji, w szczególności, co oznacza owe działanie oraz przez jakie podmioty jest realizowane. Książka analizuje te zagadnienia, przyjmując jako punkt wyjścia art. 38 KC, który stanowi: Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i opartym na niej statucie. Działanie osoby prawnej, uznane jako jeden z jej konstytutywnych elementów, poddano analizie z punktu widzenia systematyki zdarzeń cywilnoprawnych oraz danej fazy bytu osoby prawnej. Takie ujęcie pozwala na odejście od tradycyjnego pojęcia działania osoby prawnej, które utożsamia owe działanie z czynnościami prawnymi jej organów. Monografia składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział I ma charakter historyczno-wprowadzający. Wskazuje na podstawowe teorie dotyczące osób prawnych oraz aktualne stanowisko doktryny polskiej i orzecznictwa wobec pojęcia osoby prawnej. Rozdział II zajmuje się pojęciem organów osób prawnych. Przedstawia teorie dotyczące charakteru prawnego organów osób prawnych, pojęcie organu, wymogi stawiane podmiotom powołanym w skład organów i samym organom, system organów osoby prawnej i sposoby działania organów. Rozdział III wskazuje na tzw. sytuacje szczególne, mianowicie kiedy osoba prawna w okresie tzw. zwykłego bytu prawnego nie działa przez swoje organy, a pomimo to funkcjonuje w obrocie. W tej części książki przedstawiono kuratora prawa materialnego, kuratora IX

6 Przedmowa procesowego, kuratora, ustanowionego na podstawie przepisów ustawy z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, kuratora, ustanowionego na podstawie przepisów KSH, kuratora dla stowarzyszenia, zarządcę przedsiębiorstwa państwowego, zarządcę komisarycznego, kierownika tymczasowego, przedstawiciela dla prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia i zarządcę przymusowego fundacji. Rozdział IV analizuje działanie osoby prawnej w związku z zaistnieniem różnych zdarzeń prawnych oraz wskazuje na podmioty, których działanie wywiera skutki w sferze prawnej osoby prawnej przy okazji tych zdarzeń. Rozdział V opisuje fazę tworzenia osoby prawnej. Wskazuje katalog podmiotów, których działania wiążą osobę prawną w tej fazie oraz rodzaj działań podejmowanych w procesie organizowania. Rozdział VI dotyczy końcowej fazy bytu prawnego osoby prawnej, mianowicie jej likwidacji i upadłości. Określa podmioty, których działania wiążą osobę prawną w tej fazie: likwidatora, syndyka, zarządcę, nadzorcę sądowego, ich pełnomocników i zastępców oraz ich status prawny. Opisuje rodzaj i charakter działań podejmowanych w tej fazie: działania likwidacyjne, które są niezbędne do zwinięcia osoby prawnej, oraz działania naprawcze. Bazą dla niniejszej monografii była praca doktorska obroniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, której promotorem był Pan prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin, zaś recenzentami Pani dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Ewa Ferenc-Szydełko oraz Pan dr hab. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Adam Olejniczak. Składam serdeczne podziękowania Panu prof. zw. dr hab. Bronisławowi Ziemianinowi za cenne uwagi i pomoc merytoryczną, dzięki którym książka ta mogła powstać. Szczecin, marzec 2006 r. Katarzyna Anna Dadańska X

7 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa FundU... ustawa z r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) GospFinPPU... ustawa z r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (tekst jedn.: Dz.U. z 1992 r. Nr 6, poz. 27 ze zm.) GospNierU... ustawa z r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH... rozporządzenie Prezydenta RP z r. Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KomPrywU... ustawa z r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz ze zm.) KP... ustawa z r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC... ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO... ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KRSU... ustawa z r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) KSH... ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) KWU... ustawa z r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz ze zm.) OdpPodZbU... ustawa z r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz ze zm.) OrgPracU... ustawa z r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 ze zm.) XI

8 PPU... PrAut... PrBank... PrSpółdz... PrStow... ustawa z r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) ustawa z r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.) ustawa z r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) ustawa z r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz ze zm.) ustawa z r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) PrUkł... rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z r. Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) PrUp... PrUpNapr... PrWłPrzem... SamZałPPU... SwobGospU... ZwZawU... Wykaz skrótów rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z r. Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) ustawa z r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) ustawa z r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz ze zm.) ustawa z r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) ustawa z r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz ze zm.) ustawa z r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55, poz. 234 ze zm.) 2. Organy orzekające NSA... SA... SN... SW Czasopisma CzPE... GP... KPP... MoP... MoPod... NP... Naczelny Sąd Administracyjny Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Sąd Wojewódzki Czasopismo Prawno-Ekonomiczne Gazeta Prawna Kwartalnik Prawa Prywatnego Monitor Prawniczy Monitor Podatkowy Nowe Prawo XII

9 Wykaz skrótów OG... Orzecznictwo Gospodarcze OSA... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAiSN , Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego i Sądu Najwyższego OSN... Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach ), Orzecznictwo Sądu Najwyższego (w latach : Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach : Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach : Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach : Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w 1995 roku: Izby Cywilnej) OSP... Orzecznictwo Sądów Polskich Orzecznictwo Sądów Polskich ( ), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych ( ), Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990) Pal.... Palestra PB... Prawo Bankowe PG... Przegląd Gospodarczy PiG... Prawo i Gospodarka PiP... Państwo i Prawo PiZS... Praca i Zabezpieczenie Społeczne PL... Przegląd Legislacyjny PN... Przegląd Notarialny POP... Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PP... Przegląd Podatkowy PPiA... Przegląd Prawa i Administracji PPH... Przegląd Prawa Handlowego Pr. Gosp... Prawo Gospodarcze Pr. Przeds... Prawo Przedsiębiorcy Pr. Sp.... Prawo Spółek PS... Przegląd Sądowy PT... Przegląd Techniczny PUG... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr.... Radca Prawny Rej.... Rejent RPEiS... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC... Studia Cywilistyczne SI... Studia Iuridica SIS... Studia Iuridica Silesiana SP... Studia Prawnicze XIII

10 Wykaz skrótów SPE... Zb. Urz.... Studia Prawno-Ekonomiczne Zbiór Urzędowy 4. Piśmiennictwo Bieniek, Komentarz, t.[ ] G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowiez, T. Wiśniewski, C. Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia Zobowiązania, t. I, Warszawa 1996, t. II, Warszawa 1997 KC z Komentarzem, t. [ ]... Kodeks cywilny z Komentarzem (pod red. J. Winiarza), t. I i II: wyd. I, Warszawa 1980; wyd. II, Warszawa 1989 Komentarz KC, t. [ ]... Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. K. Pietrzykowskiego), t. I, wyd. I, Warszawa 1997; wyd. II, Warszawa 1999; wyd. III, Warszawa 2002, wyd. III zaktualizowane, Warszawa 2004, wyd. IV, Warszawa 2005, t. II, wyd. I, Warszawa 1998; wyd. II, Warszawa 2000, wyd. III, Warszawa 2003; wyd. III zaktualizowane, Warszawa 2004 Komentarz KH t. [ ]... S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, wyd. I, Warszawa 1994, wyd. II, Warszawa 1997, t. II, wyd. I, Warszawa 1996, wyd. II, Warszawa 1998 Komentarz KSH t. [ ]... S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, Warszawa 2001, t. II, wyd. I, Warszawa 2002, wyd. II, Warszawa 2005, t. III, Warszawa 2003, t. IV, Warszawa 2004, t. V, Warszawa 2004 Komentarz KPC t. [ ]... Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (pod red. K. Piaseckiego), t. I, Warszawa 1996, t. II, Warszawa 1997 Pyzioł, Szumański, Weiss, Prawo spółek, 1998, 2004 W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Bydgoszcz 1998, 2004 Radwański, 1994 (1997, 1999, 2002, 2003, 2004)... Z. Radwański, Prawo cywilne część ogólna, Warszawa 1994, 1997, 1999, 2002, 2003, 2004 XIV

11 Wykaz skrótów System, t. [ ]... System prawa cywilnego, praca zbiorowa, t. I, wyd. I, Ossolineum 1974, wyd. II, Ossolineum 1985; t. II, Ossolineum 1977; t. III, cz. 1, Ossolineum 1981, t. III, cz. 2, Ossolineum 1976; t. IV, Ossolineum 1986 System PrPryw, t. [ ]... System Prawa Prywatnego, t. 2, Warszawa 2002; t. 3, Warszawa 2003; t. 4, Warszawa 2005, t. 7, wyd. I, Warszawa 2001; t. 7, wyd. II, Warszawa 2004; t. 8, Warszawa 2004 Wolter, Ignatowicz, Stefaniuk, Prawo cywilne, 1996 (1998, 1999, 2001). A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne, Zarys części ogólnej, Warszawa 1996, 1998, 1999, Inne skróty art.... artykuł b.r.w.... bez roku wydania cyt.... cytowany Dz.U.... Dziennik Ustaw EPPP... Encyklopedia Podręczna Prawa Prywatnego GKA... Główna Komisja Arbitrażowa KRS... Krajowy Rejestr Sądowy lit.... litera m.in.... między innymi n.... następne na podst.... na podstawie Nb... numer brzegowy niepubl.... niepublikowane np.... na przykład Nr... numer orz.... orzeczenie PAG... Państwowy Arbitraż Gospodarczy por.... porównaj poz.... pozycja przyp.... przypis rozdz.... rozdział s.... strona S.A.... spółka akcyjna t.... tom tekst jedn.... tekst jednolity XV

12 Wykaz skrótów tj... to jest tł.... tłumaczenie tzn.... to znaczy uchw.... uchwała ust.... ustawa uw.... uwaga uzup.... uzupełniony w zw.... z związku wyd.... wydanie wyr.... wyrok z.... zeszyt zd.... zdanie zm.... zmiana zob.... zobacz z o.o.... z ograniczoną odpowiedzialnością XVI

13 Wykaz literatury Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministrcyjne, Warszawa Agopszowicz A., Gilowska Z., Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa Agopszowicz A., Odpowiedzialność odszkodowawcza gmin według przepisów k.p.a. i ustawy o NSA, ST 1996, Nr 11. Allerhand M., Kodeks handlowy z komentarzem, Bielsko-Biała Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz (reprint), Bielsko-Biała Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, Bielsko-Biała Allerhand M., Prawo upadłościowe z komentarzem, Bielsko-Biała 1994 (reprint Lwów 1936). Allerhand M., Prawo upadłościowe z komentarzem, Bielsko-Biała Allerhand M., Prawo upadłościowe, Warszawa 1937 (wyd. Bielsko-Biała 1991). Asłanowicz M., Podmiotowość prawna spółki partnerskiej na tle pozostałych osobowych spółek handlowych, PPH 1999, Nr 4. Bafia J., Unormowanie prawne pozycji przedsiębiorstw problemy i kierunki prac, Nowe Drogi 1979, Nr 9. Bames M. C., Organizacja przedsiębiorstwa. Teoria, praktyka, tłum. z ang. J. Lutosławski, Warszawa Bandarzewski K., Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania spółki akcyjnej przed rejestracją, PUG 1996, Nr 1. Bar L., Austriackie przedsiębiorstwa państwowe. Zagadnienia prawne, SP 1978, Nr 2. Bar L., Organa kolegialne w zgrupowaniu przedsiębiorstw państwowych, PPiA 1972, Nr 167. Bar L., Państwowe organizacje gospodarcze. Zagadnienia legislacyjne, PiP 1974, Nr 7.7. Bar L., Problemy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, PUG 1978, Nr 6. Bar L., Samorząd załogi przedsiębiorstwa, Nowe Drogi Bar L., Struktura prawna przedsiębiorstwa państwowego w Wielkiej Brytanii, SP Bar L., Uczestniczenie załóg w zarządzaniu przedsiębiorstwem państwowym, SP 1981, Nr 1 2. Barzycka-Banaszczyk M., Prawo pracy, Warszawa XVII

14 Wykaz literatury Bączyk M., Bierć A., Kruczalak K., Mastalski R., Piasecki K., Szajkowski A., Tarska M. Podstawy prawa przedsiębiorcy, Warszawa Bednarski A., Zarys teorii organizacji i zarządzania, Toruń Bendetson W., Nowe unormowanie zastępstwa sądowego państwowych jednostek organizacyjnych, PUG 1954, Nr 8. Bendetson W., O odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych, NP 1957, Nr 3. Bendetson W., Osobowość prawna w radzieckiej nauce prawa a ujęcie tego problemu w projekcie kodeksu cywilnego PRL, NP 1954, Nr 11. Bieguński L., Funkcje prawa w zarządzaniu wielką organizacją gospodarczą, Organizacja. Metody. Technika 1976, Nr 2. Biel A., Jedna osoba w dwóch rolach, Rzeczp. z r., Nr 63. Bielski P., Glosa do uchwały SN z dnia 20 kwietnia 1999 r., III CZP 4/99, PPH 2000, Nr 9. Bielski P., Podstawy organizacji i funkcjonowania rejestru przedsiębiorców, Rej. 2000, Nr 2. Bieniek G., Prawo upadłościowe i układowe. Poradnik praktyczny, Bydgoszcz Bieniek G., Ziemianin B., Przedsiębiorstwo państwowe. Komentarz do ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, Zielona Góra Bierć A., Przedsiębiorstwa wspólne w gospodarce żywnościowej. Zagadnienia organizacyjno-prawne, Wrocław Bigo T., Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa Bloch J., Tomkiewicz J., Spółki z ograniczona odpowiedzialnością. Komentarz (reprint), Warszawa Błaszczyk B., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w krajach Europy Zachodniej, Warszawa Boć J., Prawo administracyjne (pod red. J. Bocia), Wrocław Bohusz X. M. (tłum.), Kodeks Napoleona Ks. Warszawskiemu artykułem 69-tym ustawy konstytucyjnej roku 1807 dnia 22 lipca za prawo cywilne podany, Warszawa Borowicz J., Konstrukcje prawnopracownicze w nowym prawie autorskim, PS 1995, Nr 5. Bosakirska M., Glosa do postanowienia SN z dnia 3 października 1972 r., I CZ 55/72, NP 1974, Nr 11. Bratuś N., Osoby prawne w radzieckim prawie cywilnym, Warszawa Breit J., Geschäftsfähigkeit, Leipzig Brol J., Komentarz do orzeczenia SR z r., II CR 119/88, OG 1991, Nr 2. Broniewicz W., Glosa do orzeczenia SN z dnia 8 października 1998 r., II CKN 251/98, OSP 2000, Nr 6, poz. 91. Broniewicz W., Reprezentacja według kpc, NP 1966, Nr 7 8. XVIII

15 Wykaz literatury Broniewicz W., Stanowisko syndyka upadłości w procesach z jego udziałem, PiP 1993, Nr 2. Broniewicz W., Zdolność sądowa i legitymacyjna procesowa w projekcie kpc, PiP 1960, Nr 11. Broniewicz W., Zdolność sądowa i zdolność arbitrażowa a zdolność prawna, ZNUŁ 1973, Nr 99. Broniewicz W., Zdolność sądowa w postępowaniu cywilnym, NP 1966, Nr 5. Buber O., Polskie prawo upadłościowe, Warszawa Buczkowski S., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa Buczkowski S., Ograniczona odpowiedzialność przedsiębiorcy, Warszawa Buczkowski S., Podstawy prawne samodzielności przedsiębiorstw państwowych, PiP 1959, Nr 5 6. Buczkowski S., Przedsiębiorstwo państwowe charakterystyka prawna, Warszawa Buczkowski S., Przedsiębiorstwo państwowe a jego majątek w świetle przepisów kodeksu cywilnego, PUG 1965, Nr 3. Buczkowski S., Przekształcenie i likwidacja przedsiębiorstw państwowych, PUG 1954, Nr 5. Buczkowski S., W kwestii wykładni artykułu 40 kodeksu cywilnego PRL, RPEiS 1968, Nr 3. Buczkowski S., Nowakowski Z. U., Prawo obrotu uspołecznionego, Warszawa Bugajna-Sporczyk D., Kuć-Kwaśniewicz K., Krajowy Rejestr Sądowy uwagi praktyczne, MoP 2001, Nr 4. Burgard J., Direction general et direction technique des societes anonymes, Paris Byrska M., Program komputerowy w nowym prawie autorskim, PiP 1994, Nr 11. Całus A., Prawo cywilne i handlowe państw obcych, Warszawa Całus A., Przewodnik po źródłach i podstawowych instytucjach prawa prywatnego (handlowego) w systemach prawnych Europy kontynentalnej, Wlk. Brytanii i USA, Warszawa Capitant H., Wstęp do nauki prawa cywilnego, Warszawa Kraków Chałfina R. O., Sytuacja prawna przedsiębiorstwa państwowego w ZSRR, PiP 1967, Nr 10. Chełmoński A., Przedsiębiorstwo państwowe wobec organów zwierzchnich, Wrocław Chełmoński A., Rejestr handlowy na tle dekretu z , Wilno Chełmoński A., Założenia wstępne struktury prawnej przedsiębiorstw państwowych, PiP 1950, Nr 7 i 8 9. Chełmoński A., Wiszniewski J., Prawna organizacja przedsiębiorstw, w: Stan nauki prawa cywilnego, Warszawa Chrościcki Z., Zarządzanie firmą, Warszawa XIX

16 Wykaz literatury Ciechowicz R., O rejestracji przedsiębiorstw państwowych, PUG 1953, Nr 12. Ciepiela M., Status prawny gminy jako komandytariusza, PPH 2001, Nr 4. Cioch H., Fundacje w ujęciu prawa polskiego na tle porównawczym, Lublin Cioch H., Nadzór nad działalnością fundacji, NP 1987, Nr 7 8. Cioch H., Prawo fundacyjne, Warszawa Cioch H., Przedstawicielstwa fundacji zagranicznych, PS 2000, Nr 5. Ciupa S. W., Nowoczesna umowa o pracę, Warszawa Cyprian T., Niedoskonałość systemów prawno-karnych w warunkach współczesnego życia, w: Studia kryminologiczne, kryminalistyczne i penitencjarne, t. I, Warszawa Czachórski W., Czynności prawne przyczynowe i oderwane w polskim prawie cywilnym, Warszawa Czachórski W., Zarys prawa zobowiązań, Łódź Warszawa Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa Czarnecki K., O pełnomocnikach przedsiębiorstw państwowych uwag kilka, PUG 1957, Nr 10. Czarnecki K., Reprezentowanie przedsiębiorstw handlu zagranicznego, PUG 1961, Nr 6. Czepelak M., Halberda J., Michalak A., Śmiałek K., Uruszczak A., Węglarz M. Historia prawa sądowego. Repetytorium, Kraków Czermiński A., Trzcieniecki J., Elementy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa Kraków Czuba S., Wywłaszczenie a inne sposoby przejęcia nieruchomości przez państwo, Annales Universitatis M.C.S. Lublin, Sectio G, 1972, vol. XIX. Dadańska K., Wady oświadczeń woli osoby prawnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Roczniki Prawnicze XIV, Szczecin Dalka S., Sądowe postępowanie cywilne. Założenia ogólne i proces cywilny, Gdańsk Dawidowicz H., Państwowe osoby prawne, PiP 1951, Nr 12. Dąbrowa J., Odpowiedzialność deliktowa osoby prawnej za winę własną i cudzą, SC, t. XVI, Dąbrowa J., Zdolność deliktowa osoby prawnej, PPiA 1972, Nr 1. Dłużak K., Fundacja w praktyce notarialnej, Rej. 1992, Nr 2. Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa Dobrzański B., Lisewski M., Resich Z., Siedlecki W., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa Doliński A., Górski A., Zarys prawa handlowego. Nauki ogólne i prawo osobowe, Lwów Domański L., Instytucje kodeksu zobowiązań, Warszawa Doroszewski W., Słownik języka polskiego (pod red. W. Doroszewskiego), Warszawa XX

17 Wykaz literatury Drozd E., Glosa do uchwały SN z dnia 27 marca 1995 r., III CZP 17/95, OSP 1995, Nr 12, poz Drucker P., Praktyka zarządzania, Kraków Dybowski T., Komunalizacja przedsiębiorstw, ST 1991, Nr 5. Dybowski T., Mienie komunalne, ST 1991, Nr 1 2. Dyoniak A., Odpowiedzialność majątkowa małżonków wobec osób trzecich, Warszawa Poznań Dziurzyński T., Fenichel Z., Honzatko M., Kodeks handlowy. Komentarz, Kraków Dziurzyński T., Fenichel Z., Honzatko M., Kodeks handlowy z komentarzem i skorowidzem, Warszawa 1999 (reprint Kraków 1936). Dziurzyński T., Fenichel Z., Honzatko M., Kodeks handlowy. Komentarz, Łódź 1999 (wznowienie oprac. i uzup. na podst. wyd. Księgarni Powszechnej, Kraków 1936). Ehrlich S., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa Ennecerus L., Nipperdey H. C., Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Köln Berlin Bonn München Etel L., Prutis S., Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (status prawny zarządcy), PPH 1995, Nr 11. Fabian J., Pełnomocnictwo, Warszawa Fedelak Z., Muszyńska B., Niechciane dziecię, Rzeczp. 2001, Nr 6. Fenichel Z., Problemy prawne likwidacji niektórych przedsiębiorstw bankowych i instytucji kredytu długoterminowego, PUG 1949, Nr 3. Filipek J., O podmiotowości administracyjno-prawnej, PiP 1961, Nr 2. Filipiak T. A., Mojak J., Niezbecka E., Zarys prawa cywilnego i rodzinnego, Lublin Fiołka J., Własność nieruchomości jako aport do spółki z o.o., PPH 1993, Nr 4. Florek L., Encyklopedia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz do instytucji prawnych, Warszawa Frąckowiak J., Oznaczanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (handlową), w: Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Kazimierza Kruczalaka, Gdańsk Frąckowiak J., Pojęcie, powstanie i ustanie podmiotowości gospodarczej. Zagadnienia cywilnoprawne, Rej. 1998, Nr 5 (85). Frąckowiak J., Reforma prawa spółek handlowych. Sprawozdanie z konferencji, Warszawa, Uwagi do projektu ustawy prawo spółek handlowych. Ref. III, PPH 1999, Nr 2. Frąckowiak J., Sytuacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej oraz osób działających w ich imieniu do chwili rejestracji tych spółek, KPP 1994, Nr 1. Frąckowiak J., Ustawodawstwo dotyczące przedsiębiorców pod rządami zasady jedności prawa cywilnego, PPH 2000, Nr 11. XXI

18 XXII Wykaz literatury Frąckowiak J., Znaczenie formy notarialnej w polskim prawie spółek na tle prawa Unii Europejskiej, Rej. 1998, Nr 4. Frąckowiak J., Potrzeszcz R., Czy nadanie osobowości prawnej handlowym spółkom osobowym wymaga zasadniczej reformy prawa handlowego?, PPH 2000, Nr 1. Gajda J., Dobra wiara organu osoby prawnej, PiP 1991, Nr 3. Gajek M., Kilka uwag o upadłości spółki, Pal. 1998, Nr 1 2. Gajl N., Skarb Państwa, Warszawa Gawlik B., Umowa know how. Zagadnienia konstrukcyjne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Zakresu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Gburzyńska A., Reprezentacja spółek kapitałowych, Warszawa Gemp K., Die privatrechtliche Kontrollstelle der Personalfürsorgestiftung, Basel Gersdorf M., Zarząd spółdzielni w systemie jej organów, Warszawa Gersdorf M., Ignatowicz J., Ustawa o spółdzielniach i ich związkach. Komentarz, Warszawa Gierat A., Konsekwencje prawne nieprzestrzegania zasad reprezentacji spółek kapitałowych, Pr. Sp. 2001, Nr 1. Gilejko L., Związki zawodowe w społeczeństwie kapitalistycznym (na przykładzie Francji), Warszawa Gładoch M., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu zakładem pracy (problemy terminologiczne), PPH 2001, Nr 5. Główczyk J., Uniwersalny słownik ekonomiczny, Warszawa Gocłowski M., Reprezentacja Narodowego Banku Polskiego na gruncie prawa cywilnego i ustawy o NBP, Glosa 1999, Nr 2. Godecki Z., Spółka z o.o. bez wspólników, MoP 1996, Nr 2. Goldstain A., Odpowiedzialność karna przedsiębiorstwa, PUG 1960, Nr 1. Gordon Z., Prawo obrotu uspołecznionego, Warszawa Gościński J., Projektowanie systemów zarządzania, Warszawa Gościński J., Zarys teorii sterowania ekonomicznego, Warszawa Górski J., Stanowisko prawne organów i pełnomocników przedsiębiorstw państwowych, NP 1955, Nr 6. Górski W., Kitłowski E., Prawo cywilne, Warszawa Granat M., Gorgol A., Sobczak J., Ustawa o partiach politycznych. Komentarz, Warszawa Gross S., Stosunki majątkowe między małżonkami, NP 1966, Nr 11. Grzybowski S., Dzieje prawa. Opowieść, refleksje, rozważania, Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk Grzybowski S., Kilka uwag o rzekomych podmiotach stosunków cywilnoprawnych, SC, t. XXVII, Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa Grzybowski S., Prawo rodzinne, Warszawa 1980.

19 Wykaz literatury Grzybowski S., Sytuacje prawne w toku tworzenia spółdzielni oraz odpowiedzialność jej założycieli, Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy 1987, Nr 2. Grzybowski S., Wypowiedź normatywna oraz jej struktura formalna, Kraków Grzybowski S., Kopff A., Umowy licencyjne. Postać prawna treść, SP 1969, Nr 22. Gujski W., Kontrakty menedżerskie, Prawo Pracy 1996, Nr 11. Gurgul S., Jak upada spółdzielnia, Rzeczp. 1999, Nr 10. Gurgul S., Hnat E., Karabasz S., Prawo upadłościowe. Komentarz, Koszalin Guyon Y., Droit des affaires, Paryż Haus B., Obert-Pociecha G., Jagoda H., Zarządzanie firmą na podstawie kontraktu, Warszawa Herrlin B., Stiftungen in Europa, Eine vergleichende Übersicht (Schweden), Baden-Baden Hueck G., Gesellschaftsrecht, München, Huek U., Gesellschaftsrecht, München Ignatowicz J., Mienie komunalne zagadnienia podstawowe, w: Księga dla uczczenia pracy naukowej A. Agopszowicza, Katowice Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa Jabłońska-Bońca J., Wstęp do nauk prawnych, Poznań Jacyszyn J., Odpowiedzialność syndyka masy upadłości, MoP 1993, Nr 2. Jacyszyn J., Sprzedaż z wolnej ręki, Rzeczp. 1996, Nr 5. Jacyszyn J., Skory M., Prawo spółek. Wybrane zagadnienia (pod red. M. Skory), Bielsko-Biała Jakubaszek M., Langowski W., Langowska K., Nowe prawo upadłościowe i naprawcze, Poradnik Gazety Prawnej z r., Nr 36. Jakubecki A., Prawo spółek. Zarys, Warszawa Janczewski S., Prawo handlowe, wekslowe i czekowe, Warszawa 1990 (reprint Warszawa 1946). Janczewski S., Prawo handlowe, wekslowe i czekowe, Warszawa Janeczko E., Reprezentacja przedsiębiorstwa państwowego w sprawach majątkowych, PUG 1961, Nr 6. Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa Poznań Jaroszyński M., Z problematyki teorii organów państwowych, PiP 1956, Nr 1. Jarra E., Ogólna teoria prawa, Warszawa Jasiakiewicz M., Reprezentacja spółek handlowych w sferze czynności prawnych, Acta Universitatis Nicolai Copernica, Prawo XXXII, Nauki Humanistyczno-Społeczne 1992, Nr 256. Jastrzębski W., Problematyka prawna struktury spółdzielni, Warszawa Jaworski T. B., Po oddaniu przedsiębiorstwa w zarząd, Rzeczp. z r., Nr 292. XXIII

20 Wykaz literatury Jaworski W. L., Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa Jodłowski J., Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego (pod red. J. Jodłowskiego), Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk Łódź Joffe O. S., Szargorodski M. D., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa Jończyk J., Sanetra W., Podstawowe założenia nowej ustawy o udziale pracowników w zarządzaniu, PiP 1980, Nr 12. Jurcewicz W., Z problematyki reprezentacji spółki prawa cywilnego, Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego 1982, Nr Kaczkowski J., Zasady prawa akcyjnego, Warszawa Karolak A., Prawne mechanizmy ochrony spółki córki oraz jej wierzycieli w strukturze holdingowej, Pr. Sp. 2001, Nr 5. Kasprzyk M., Prokura, Kraków Katner W., Mienie komunalne jako podstawa działalności gospodarczej samorządu terytorialnego, Acta Universitatis Lodziensis 1993, Folia Iuridica 57. Katner W. J., Wybrane zagadnienia cywilistyczne ustawy o przedsiębiorstwach państwowych z 1981 r., PiP 1982, Nr 10. Kidyba A., Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego, Warszawa Kidyba A., Jak komplementariusz z komandytariuszem, Rzeczp. 2000, Nr 2. Kidyba A., Kilka uwag dotyczących statusu prawnego zarządcy przedsiębiorstwem, PPH 1996, Nr 2. Kidyba A., Kilka uwag dotyczących statusu prawnego zarządcy przedsiębiorstwem, PPH 1996, Nr 4. Kidyba A., Pozycja zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego w reprezentacji cywilnoprawnej, Annales UMCS 1987, vol. XXXIV Sekcja G. Kidyba A., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa Klein A., Charakter prawny organów osób prawnych. Rozprawy z prawa cywilnego, Warszawa Klein A., Ewolucja instytucji osoby prawnej, w: Tendencje rozwoju prawa cywilnego, Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk Łódź Klein A., Własność osób prawnych a zarządzanie nią, w: Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony środowiska, Księga pamiątkowa ku czci A. Agopszowicza, Katowice Klein A., Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych i inne zdolności a klasyfikacja zdarzeń prawnych, SC, t. XIII XIV, 1969, Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej prof. J. Gwiazdomorskiego. Klich J., Idea partycypacji pracowniczej w zarządzaniu korporacjami przemysłowymi w krajach EWG, Problemy Ekonomiczne 1987, Nr 2. Klyta W., Teoria powstania osoby prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Nr 1936: Problemy Prawne Handlu Zagranicznego, Katowice 2000, Nr XXIV

Prawo zobowiązań umowy nienazwane

Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 Prawo zobowiązań umowy nienazwane Pod redakcją Wojciecha J. Katnera SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9 SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowiązań umowy nienazwane Tom 9

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Anna ubiñska-bujak

Redakcja: Anna ubiñska-bujak Propozycja cytowania: W. Popio³ek, Akcja prawo podmiotowe, Warszawa 2010 Redakcja: Anna ubiñska-bujak Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. Prawo wekslowe. z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 282) Czarnecki/Bagińska 1

1. Prawo wekslowe. z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 282) Czarnecki/Bagińska 1 z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 282) (zm.: Dz.U. 2006, Nr 73, poz. 501; 2012, poz. 1529) Literatura: W. Andrychiewicz, Prawo wekslowe zagraniczne, Warszawa 1903; I. Baca-Chmura, Wekslowa

Bardziej szczegółowo

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA K. Gromek Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz 4. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie Skrypty Becka Rafał Golat Prawo autorskie i prawa pokrewne 8. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo autorskie i prawa pokrewne W sprzedaży: J. Barta (red.) PRAWO AUTORSKIE. Tom 13, wyd. 2 System Prawa Prywatnego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ALEKSANDER RACZYŃSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Michał Kuliński REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych

Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych Andrzej Zieliƒski Rozwód Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post powanie odr bne w sprawie o rozwód Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Andrzej

Bardziej szczegółowo

Kodeks spó ek handlowych Komentarz

Kodeks spó ek handlowych Komentarz Kodeks spó ek handlowych Komentarz Tytu IV. Łàczenie, podział i przekształcanie spółek Tytu V. Przepisy karne Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy przejêciowe i przepisy koƒcowe tom 4

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych 1

Kodeks spółek handlowych 1 Kodeks spółek handlowych 1 z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037) Tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1030) 2 1 Treść odnośnika publikujemy na końcu ustawy. 2 Tekst

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP TOM II WYBRANE PROBLEMY I INSTYTUCJE PRAWA PRACY A KONSTYTUCYJNE PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA ARKADIUSZ SOBCZYK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO. Marcin Krajewski UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WEDŁUG KODEKSU CYWILNEGO Marcin Krajewski Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Wprowadzenie... 23 Rozdział I Odpowiedzialność objęta ubezpieczeniem OC...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29

Spis treści. Wykaz skrótów 17. Wprowadzenie 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów 17 Wprowadzenie 27 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 29 Rozdział 1. Przepisy ogólne 31 Art. 1. [Przedmiotowy zakres ustawy] 31 Art. 2. [Definicja banku]

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA REPREZENTANTA PODMIOTU ZBIOROWEGO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA REPREZENTANTA PODMIOTU ZBIOROWEGO ZARYS PRAWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA REPREZENTANTA PODMIOTU ZBIOROWEGO ROBERT ZAWŁOCKI ZARYS PRAWA Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego Polecamy nasze publikacje z tej tematyki: M. Królikowski,

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo giełdowe. Konrad Zacharzewski. 2. wydanie. C. H. Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo giełdowe. Konrad Zacharzewski. 2. wydanie. C. H. Beck Podręczniki Prawnicze Prawo giełdowe Konrad Zacharzewski 2. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Konrad Zacharzewski Prawo giełdowe W sprzedaży: Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda (red.)

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO redakcja naukowa Andrzej Kidyba POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE Przemysław Bryłowski, Małgorzata Dumkiewicz Agnieszka Goldiszewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak Grzegorz Kozieł,

Bardziej szczegółowo

lipiec-sierpieƒ 7 8/2006

lipiec-sierpieƒ 7 8/2006 lipiec-sierpieƒ 7 8/2006 lipiec sierpień 7 8/ 2006 PALESTRA P i s m o A d w o k a t u r y P o l s k i e j Rok LI nr 583 584 Naczelna Rada Adwokacka Redaktor Naczelny: Stanisław Mikke Wydaje Naczelna Rada

Bardziej szczegółowo

doktorantka w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Postępowania Cywilnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikantka adwokacka

doktorantka w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Postępowania Cywilnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikantka adwokacka Aleksandra Budniak doktorantka w Zakładzie Postępowania Cywilnego w Instytucie Postępowania Cywilnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikantka adwokacka Zdolność arbitrażowa Pojęcie zdolności arbitrażowej

Bardziej szczegółowo

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Andrzej Szewc Karolina

Bardziej szczegółowo

Szerzej: A. Kidyba, [w:] J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 187 i n.

Szerzej: A. Kidyba, [w:] J. Frąckowiak, A. Kidyba, W. Popiołek, W. Pyzioł, A. Witosz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2008, s. 187 i n. Marta Piotrowska Odpowiedzialność cywilna komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członków jej zarządu w spółce komandytowej zagadnienia wybrane Wprowadzenie do problematyki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów...11. Słowo wstępne...15. Przedmowa...23. Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów...11. Słowo wstępne...15. Przedmowa...23. Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów...11 Słowo wstępne...15 Przedmowa...23 Rozdział 1. Typologia spółek osobowych...25 1. Rodzaje spółek osobowych... 25 2. Spółki osobowe prawa handlowego... 26 2.1.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A.

Bardziej szczegółowo

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji Warszawa, 2006 Autorzy: Andrzej Szewc (rozdz. I-III; Glosariusz) Karolina Zioło (rozdz. IV) Mariusz Grzesiczak (rozdz. IV) Recenzent: Paweł Podrecki Copyright

Bardziej szczegółowo

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak

Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak Andrzej Szewc Karolina Zioło Mariusz Grzesiczak UMOWY JAKO PRAWNE NARZĘDZIE TRANSFERU INNOWACJI Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2005/2006 Spis treści Objaśnienie skrótów 4 Przedmowa

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁDZIELCZE. Henryk Cioch

PRAWO SPÓŁDZIELCZE. Henryk Cioch PRAWO SPÓŁDZIELCZE Henryk Cioch Warszawa 2011 Spis treści Wykaz skrótów...11 Od autora...13 Wprowadzenie 1. Historia spółdzielczości w Polsce...17 2. Ewolucja prawa spółdzielczego w Polsce...20 2.1. Zmiany

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Z PRAWA SPÓŁEK I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

PRACE NAUKOWE Z PRAWA SPÓŁEK I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRACE NAUKOWE Z PRAWA SPÓŁEK I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ KOŁO NAUKOWE PRAWA SPÓŁEK KOŁO NAUKOWE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Prawo handlowe 25 lat po transformacji ustrojowej. Doświadczenia i perspektywy.

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

dr Monika Tarska Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Autoreferat

dr Monika Tarska Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Autoreferat dr Monika Tarska Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w rozumieniu art. 18a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe Katalog wydawniczy 2011/2012 www.lexisnexis.pl LexisNexis Kompleksowe rozwiązania z zakresu prawa i biznesu w postaci innowacyjnych produktów z informacją profesjonalną,

Bardziej szczegółowo