Studia przypadku: gospodarka odpadami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia przypadku: gospodarka odpadami"

Transkrypt

1 Studia przypadku: gospodarka odpadami Bartosz Mysiorski Warszawa, 3 czerwiec 2011 *w prezentacji wykorzystane zostały fragmenty projektu zaliczeniowego autorstwa Bartosza Mysiorskiego oraz Wiesława Baranowskiego [Utylizacja odpadów stałych]na Studiach Podyplomowych SGH 2010 Przygotowanie i zarządzanie projektami PPP

2 Identyfikacja potrzeb publicznych Podstawową potrzebą wielu gmin w Polsce jest wdrożenie wydajnego, nowoczesnego i ekologicznego systemu unieszkodliwiania i utylizacji zmieszanych odpadów komunalnych. Zdefiniowana wyżej potrzeba zostanie zaspokojona jeżeli: 1.Zostanie zmieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze realizacji inwestycji, w tym konsultacji społecznych i środowiskowych, 2.Zapewnienie ze strony dostawców mediów odpowiedniej jakości nośników, 3.Zapewnienie możliwości odbioru wytworzonej przez inwestycję energii odpadowej, 4.Akceptacja inwestycji przez społeczność lokalną, 5.Zostanie przeprowadzone referendum na terenie całego związku w sprawie przejęcia własności odpadów na rzecz gmin, 6.Zostanie podpisana umowa z partnerem prywatnym na realizacje i zarządzanie inwestycją, 7.Zostaną podpisane promesy zawarcia umów na dostawy odpadów komunalnych od lokalnych operatorów oraz sortowni, 8.Partner prywatny uzyska zamknięcie finansowe projektu, 9.Zostanie zakończone powodzeniem wdrażanie projektu i rozpoczęcie działalności instalacji.

3 Typowy proces gospodarki odpadami komunalnymi w rozwiniętych gospodarkach obejmuje następujące elementy: Zbiórka i transport odpadów sortowanych u źródła wg określonych cech: ulegające biodegradacji, makulatura, szkło, plastik, złom. Transport na miejsce składowania lub utylizacji następuje bezpośrednio z miejsca zbiórki lub poprzez stacja transferowe, gdzie odpady są kompaktowane przez przewiezieniem do dalej położonych składowisk/miejsc utylizacji, Sortowanie na linii sortowniczej stosuje się tam gdzie nie ma sortowania u źródła lub konieczna jest dodatkowa weryfikacja czystości i przekazanie/sprzedaż frakcji podlegających recyklingowi, Składowanie frakcji pozostałych po sortowaniu lub (co jest częściej stosowane w Polsce) całość zebranych odpadów na składowiskach, które w różny stopniu spełniają warunki ochrony środowiska, Utylizacja biologiczna (kompostowanie, fermentacja beztlenowa) biologiczno-mechaniczna lub termiczna (spalanie, pyroliza i gazyfikacja), Recykling wykorzystanie materiałów odpadowych jako surowca do produkcji wyrobów lub energii. Źródło: Gajewska-Jedwabny A. (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007.

4 Konieczność zapłacenia kar w wysokości EURO za każdy dzień za niedotrzymanie zobowiązania dotyczącego stopniowego zmniejszenia ilości składowanych odpadów niesegregowanych (Składowanie odpadów ulegających biodegradacji - Dyrektywa składowiskowa 99/31/WE) Odpadów ulegających biodegradacji nie powinno trafiać na wysypiska: więcej niż 75% masy odbieranej z gospodarstw domowych w roku 2010, więcej niż 50% masy odbieranej z gospodarstw domowych w roku 2013, więcej niż 35% masy odbieranej z gospodarstw domowych w roku 2020.

5 PPP w sektorze gospodarki odpadami jest stosowane z sukcesem w Europie i na Świecie*: ASA and Rethmann, Węgry RWE Entsorgung, Bułgaria Nessebar Golden Bug Landfill, Bułgaria Kirklees Metropolitan Solid Waste Project, Wielka Brytania Prescom in Targoviste, Rumunia The Jegunovce Concession, Macedonia Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbh, Niemcy Spalarnia w Marsylii,Francja Spalarnia w Maurelo (Kantabia), Hiszpania Współpraca najczęściej odbywa się w formie: kontraktacji usług zlecenie na 1-3 lata przez sektor publiczny realizacji prostych usług (np. zbiórka odpadów) umów operatorskich kontrakty menedżerskie, umowy na eksploatację/zarządzanie, dzierżawa na lat umów koncesji BOT, DBFO, BOO, BOOT, na lat *Japonia, Brazylia, Singapur, Korea Południowa, Meksyk, Kolumbia, Chile, Kanada, Stany Zjednoczone

6 Korzyści wynikające ze współpracy publiczno-prywatnej w sektorze gospodarki odpadami: Dostęp do kapitału i wiedzy partnera prywatnego, Większe zadowolenie obywateli wynikające z jakości, ilości i dostępności usług, Poprawa jakości środowiska naturalnego, Ograniczenie dynamiki wzrostu kosztów. Badania Banku Światowego wykazały, że w gospodarce odpadami, udział sektora prywatnego generuje znaczące oszczędności: W USA i Kanadzie sektor prywatny świadczy usługi średnio 25% taniej, W Ameryce Południowej sektor prywatny świadczy usługi 50% taniej, W Malezji sektor prywatny świadczy usługi 20% taniej. * Value for Money Drivers in the Private Finance Initiative ** Meeting the Investment Challenge

7 Warunki udziału w postępowaniach*. Do kryteriów które powinny być stosowane w sektorze gospodarki odpadami należą głównie: Doświadczenie partnera prywatnego w realizacji podobnych przedsięwzięć, Posiadanie personelu z odpowiednimi kwalifikacjami, Określenie możliwości wykorzystania zasobów i kooperantów z regionu, Polisa ubezpieczeniowa, Opis stosowanej technologii termicznego przekształcania odpadów, Oddziaływanie inwestycji na środowisko, program działania w przyp. powstania sytuacji kryzysowej Technologia modułowa pozwalająca na prostą rozbudowę instalacji Kluczowe kryteria wyboru partnera prywatnego: Podział zadań i ryzyk pomiędzy partnerami w całym okresie życia projektu, Wysokość udziału finansowego podmiotu publicznego w całym okresie życia projektu, Cena, wartość realizacji. * na podstawie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Tenders Electronic Daily

8 Przykładowe wkłady parterów w projekt spalarniowy Partner publiczny: Nieruchomość, na której będzie realizowana inwestycja [dzierżawa], Przeprowadzenie konsultacji społecznych Parter prywatny: Wiedza specjalistyczna dotycząca zarządzanie zakładem utylizacji odpadów stałych, Technologia utylizacji odpadów stałych, Finansowanie projektowania, budowy, zarządzania wytworzonymi składnikami majątkowymi.

9 Harmonogram realizacji typowego projektu spalarniowego 1. Wybór doradców: prawnych, finansowych i technicznych 5 miesięcy 2. Przeprowadzenie analiz projektowych 18 miesięcy 3. Wybór partnera prywatnego 12 miesięcy 4. Prace projektowe 12 miesięcy 5. Zabezpieczenie finansowania projektu 10 miesięcy 6. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń 10 miesięcy 7. Podpisanie umowy z Zakładem Energetycznym 5 miesięcy 8. Budowa obiektu 20 miesięcy 9. Rozruch, próby i testy 3 miesiące

10 Przykładowa uproszczona! analiza ekonomiczno-finansowa dla projektu spalarniowego Przychody: Opłaty za odebrane odpady 330 tys. Mg x 250 zł/mg = 82,5 mln zł, Obserwowalny jest trend rosnący ilości odpadów segregowanych w ilości odpadów zmieszanych w wysokości 2% rocznie, Stopa dyskontowa 5,5 % [liczona jako średnie oprocentowanie lokat 6-cio miesięcznych z 11 banków], Wpływy ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej zakładowi energetycznemu. W ramach zakładu energia elektryczna jest odzyskiwana z instalacji, cena 1MWh jest średnio o 15% wyższa niż wyprodukowana konwencjonalnie, 230 zł/mwh. Zakład dziennie produkuje 6 MW x 230 zł/mwh x 365 dni = 503,7 tys. zł, Okres użytkowania 30 lat. Koszty: Inwestycyjne 700 mln zł, Inwestycyjne odtworzeniowe po 20 latach użytkowania 100 mln zł, Operacyjne [wynagrodzenia, media, materiały, zagospodarowanie popiołu, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, podatki, monitoring środowiska, ochrona obiektu] - 12 mln/rok, NPV projektu = ,12 zł, /analiza w cenach stałych/ IRR projektu = 6%, DPP = 7 lat, Wartość rezydualna po 32 latach [zdyskontowana] 50 mln [9 mln].

11 Przykładowa alokacja oraz zarządzanie ryzykiem w projektach spalarniowych

12 Przykładowe kluczowe wskaźniki efektywności oraz mechanizm płatności Kluczowe wskaźniki efektywności: Utrzymanie jakości emitowanych spalin zgodnej z unormowaniami decyzji środowiskowej, Monitoring ekologiczny terenów przyległych, w tym wód gruntowych i gleby prowadzony Przez niezależny podmiot, raport co 2 miesiące dla członków związku (pozytywne oceny), Umówiona ilość odbieranych odpadów, Co 2-miesięczna kontrola bezpieczeństwa instalacji zakończona wynikiem pozytywnym, Umówiona ilość energii elektrycznej odzyskiwanej w procesie spalania odpadów. Mechanizm płatności: Opłaty za przyjęcie odpadów do zakładu są wnoszone przez podmioty zajmujące się wywozem odpadów od mieszkańców, Cena odbioru odpadów jest kalkulowana na poziomie kosztu wytworzenia usługi + marża, Gminy nie dopłacają do wywozu odpadów zmieszanych, natomiast subsydiują koszty zbiórki i wywozu odpadów segregowanych [nie są objęte projektem], Wchodzące w skład związku powiatów gminy deklarują dostarczanie surowca do zakładu poprzez własne spółki komunalne, Czynnikiem motywującym będzie ograniczenie płatności związanej z odbiorem odpadów. Zakład który nie pracuje przynosi straty, wygaszanie i ponowny rozruch instalacji jest bardzo kosztowny, również poprzez system kar jakie nakłada zakład energetyczny za zakontraktowaną a nie dostarczoną energię elektryczną. Dostawcy muszą dopłacać za dostarczanie odpadów powyżej poziomu określonego w rocznym programie przerobu odpadów.

13 Najważniejsze postanowienia umowy PPP

14 Jak przekonać społeczność lokalną do projektu spalarniowego? Aby uniknąć syndromu NIMBY (not in my backyard nie w mojej okolicy) należy wykonać następujące zadania: Spotkania informacyjne Przekazanie jak najwięcej informacji na temat projektu spalarni odpadów stałych (np. idea, harmonogram), Konsultacje społeczne Przekonywanie o zaletach wynikających z udziału partnera prywatnego (uzasadnienia dlaczego PPP) w budowie spalarni odpadów (np. lepsza jakość usług przy niekoniecznie wyższym poziomie cen). Podkreślanie faktu, iż PPP nie jest prywatyzacją ale ja zastępuje (poziom i jakość świadczonych usług pozostaje nadal w sferze odpowiedzialności władzy publicznej podmiot publiczny kontroluje proces wykonywania usługi), Konferencje prasowe, briefingi prasowe Informowanie o ekologicznych korzyściach projektu podkreślenie bezpieczeństwa procesu utylizacji odpadów, (np. zastosowanie najnowocześniejszych technologii spalania wg restrykcyjnych przepisów ochrony środowiska EU), Informacje prasowe Informowanie zarówno o korzyściach, jak i kosztach społecznych podejmowanych działań zwiększy to poczucie bezpieczeństwa (ludzie informowani nie czują się lekceważeni) i wzmocni kredyt zaufania dla strony publicznej, Wywiady Przeprowadzenie wywiadów z ludźmi zasłużonymi dla danego regionu, posiadającymi szacunek i poważanie miejscowych mieszkańców. Ci ludzie mogą przekonać mieszkańców, że projekt spalarni przyczyni się do rozwoju cywilizacyjnego całego regionu. Ponadto, wywiady z ludźmi, którzy jako interesariusze (np. miejscowi mieszkańcy i przedsiębiorcy) brali udział w podobnym projekcie w innej lokalizacji (ich doświadczenia, opinie, ocena funkcjonowania i wpływu spalarni na region), Newsletter, gazetka, strona internetowa, filmy i prezentacje na temat przedsięwzięcia Bieżące informowanie mieszkańców projektu o postępach w projekcie, Gorąca linia telefoniczna Uruchomienie linii telefonicznej która umożliwia anonimowe zgłaszanie uwag, wątpliwości i postulatów w sprawie projektu, Imprezy masowe dla mieszkańców Organizacja pikników, festiwali, koncertów itd. w celu zaskarbienia sobie sympatii mieszkańców, Doświadczenia międzynarodowe pokazują, że przedsięwzięcia które nie zostały poprzedzone konsultacjami ze społecznością lokalną napotkały znaczny opór podczas realizacji

15 Przedsięwzięcia w formule PPP w sektorze gospodarki odpadami w Polsce Nazwa przedsięwzięcia JST etap realizacji Zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie, eksploatacja oraz zarządzanie inwestycją pn." Instalacja Termicznego Przekształacania Odpadów Komunalnych lub inna instalacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Regionu Płockiego" KOBIERNIKI ogłoszenie spalarnia odpadów komunalnych K A TO WIC E pomysł spalarnia śmieci P O Z N A Ń pomysl spalarnia śmieci Ł Ó D Ź pomysł spalarnia śmieci K O S Z A LIN pomysł zakład termicznmej utylizacji odpadów B Y D G O S Z C Z pomysł

16 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 maja 2011 r. przewiduje, iż gminy z mocy ustawy przejmą obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Ma to w szczególności na celu objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów wszystkich właścicieli nieruchomości - uszczelnienie system gospodarowania nimi, a tym samym zlikwidowanie dzikich wysypisk śmieci, opłata będzie stanowiła dochód gminy, z którego będą finansowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym odbierania, transportu, odzysku, też recyklingu, a także ich unieszkodliwiania oraz koszty administracyjne. Ponadto będą z niej pokrywane koszty tworzenia i utrzymania przez gminę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, uszczelniony został system gospodarowania odpadami i wzmocniona została funkcja kontrolna gmin i to zarówno wobec właścicieli nieruchomości, jak i wobec podmiotów odbierających odpady komunalne. ułatwi samorządom budowę dużych zakładów utylizacji odpadów,

17 Dziękuję za uwagę Bartosz Mysiorski Bartosz Mysiorski, Główny Specjalista ds. PPP Mobile: Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jest niezależną instytucją obywatelską, która stawia sobie za cel zaspokajanie ważnych potrzeb publicznych poprzez znaczące przyspieszenie inwestycji prywatnych w tej części na które państwo nie ma pieniędzy. Fundację Centrum PPP powołano aktem notarialnym 10 lipca 2008 roku w Warszawie. Założycielami Centrum PPP są: banki, kancelarie prawne, firmy doradcze, przedsiębiorstwa, regionalne agencje rozwoju, fundacje, związki, izby i stowarzyszenia gospodarcze - łącznie 41 podmiotów prywatnych i publicznych. Są one zainteresowane przełamywaniem marazmu, jaki panuje w Polsce w zakresie przygotowania inwestycji publiczno-prywatnych w przedmiocie świadczenia usług publicznych. Obok założycieli współpracują z nami inne podmioty zainteresowane partnerstwem publiczno-prywatnym w Polsce. Centrum PPP współpracuje z ministerstwem finansów, gospodarki, rozwoju regionalnego i infrastruktury, jak również JST. Jednym z postulatów jest podpisanie umowy z rządem na realizację zadań publicznych wynikających z upowszechnienia PPP w Polsce.

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce

Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Hausnera Autorzy: dr Irena Herbst dr Aleksandra Jadach-Sepioło Tomasz Korczyński Współpraca: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych

Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych Kamil Bodzoń Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych 1. Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie sposobu funkcjonowania i finansowania partnerstwa publiczno-prywatnego

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PROJEKT TECHNICZNY, BUDOWA I EKSPLOATACJA SIECI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ II Eugeniusz W. Gaca, Krzysztof J. Heller, Paweł M. Marchelek Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski 2011 Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju projekt biznesowy Rekopol Promowanie i rozpowszechnienie segregacji odpadów w małych miastach Polski Fundacja Sendzimira Anna Pakowska, Aura Istrate, Beata Imre, Justyna

Bardziej szczegółowo

3.2. System ppp w Wielkiej Brytanii i Holandii

3.2. System ppp w Wielkiej Brytanii i Holandii 3.2. System ppp w Wielkiej Brytanii i Holandii Wielka Brytania warta naśladowania Hanna Rachoń Szkoła Główna Handlowa Planując realizację udanego przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp)

Bardziej szczegółowo

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej 3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej Europejska polityka energetyczna dr Rafał Cieślak Radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz1

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zbiór informacji i założenia dla zrównoważonej gospodarki odpadami komunalnymi wraz z odpowiednimi instalacjami i technologiami SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Podręcznik analiza ryzyka dla projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów Warszawa,16 listopad 2010 Przygotowane przez: Janusz Słobosz, Radosław Ziomko

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNY. Raport specjalny Ustawa śmieciowa. ponadto w numerze: The foreign lipiec 2013

ZAGRANICZNY. Raport specjalny Ustawa śmieciowa. ponadto w numerze: The foreign lipiec 2013 inwestor Inwestor The foreign lipiec 2013 ZAGRANICZNY Raport specjalny Ustawa śmieciowa pod lupą ponadto w numerze: Wektory rozdane Energetyczny Kongres Gospodarczy Powstała Ekokoalicja od wydawcy Robert

Bardziej szczegółowo

Analiza zielonego rynku pracy. w województwie podlaskim

Analiza zielonego rynku pracy. w województwie podlaskim w województwie podlaskim 254 Analiza zielonego rynku pracy w województwie podlaskim CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA! Analiza zielonego rynku pracy w województwie podlaskim www.zielonemiejscapracy.up.podlasie.pl

Bardziej szczegółowo