AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_ Przedmiot: Badania operacyjne Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 0 5 Razem w czasie studiów 5 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Wprowadzenie do modeli optymalizacyjnych. Geneza i zastosowania badań operacyjnych 2 Liniowe oraz nieliniowe modele decyzyjne, narzędzia informatyczne w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych 3 Budowa modeli matematycznych dla różnych typów zadań decyzyjnych 4 Metoda graficzna, metoda Simpleks, zagadnienie dualne, problem wrażliwości 5 5 Zagadnienie produkcyjne, diety (mieszanki), podziału, przydziału, transportowe i inne 4 6 Gry dwuosobowe, gry z naturą 3 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 5 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 5 Literatura: Literatura podstawowa

2 . Grabowski W., Programowanie matematyczne, PWE, Warszawa Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa, Ignasiak E. (red.), Badania operacyjne, PWE, Warszawa, Krawczyk S. (red.), Programowanie matematyczne. Zbiór zadań, PWE, Warszawa Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa, Lange O., Optymalne decyzje, zasady programowania, PWN, Warszawa, Wagner H.M., Badania operacyjne, PWE, Warszawa Van der Veen B., Wstęp do badań operacyjnych, PWN, Warszawa, Wayne L., Operations Research. Applications and Algorithms, PWS-Kent Publishing Company, Boston, 99 Literatura uzupełniająca. Anderson R., D., Sweeney D., J., Williams T., A., An Introduction to Management Science [w:] Quantitative Approaches to Decision Making, West Publishing Company St. Paul, New York, Los Angeles, San Francisco Gauss S.I., Programowanie liniowe, PWN, Warszawa, Kozubski J.J. Wybrane zagadnienia badań operacyjnych w transporcie, Wydawnictwo UG, Gdańsk, Krzysztofiak M. (red.), Ekonometria, PWE, Warszawa, Miszczyński M., Programowanie liniowe. Elementy teorii i zadania, Absolwent, Łódź, Wencel J.S., Elementy teorii gier, PWN, Warszawa, 96 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. Kazimierz Krauze prof. nadzw. AM dr hab. Kazimierz Krauze prof. nadzw. AM dr Krzysztof Sarnowski Jednostka dydaktyczna

3 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_ Przedmiot: Etyka w zarządzaniu Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): znajomość podstaw etyki lub filozofii Cele przedmiotu: poznanie i zrozumienie i zastosowanie wiedzy o tym jak sprzyjać dobru wspólnemu i jednocześnie realizować własne moralnie uprawnione cele w zarządzaniu Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP_ EKP_ EKP_2 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: identyfikuje i wyjaśnia uwarunkowania etyczne funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku zna i wyjaśnia procesy przemian etycznych i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji dokonywanie obserwacji zjawisk i procesów w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przestrzeganie i propagowanie etycznej postawy i wrażliwości społecznej w organizacji Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W03 K_W6 K_U04 K_K08 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Etyka jako nauka o moralności, etyczny wymiar relacji międzyludzkich i społecznych 3 EKP_ 2 Charakterystyka podstawowych norm moralnych: w obronie życia biologicznego, w obronie godności, normy służące organizacji życia społecznego, stojące na straży sprawiedliwości i służące potrzebie zaufania 4 EKP_ 3 Etyka w teorii i praktyce życia gospodarczego. 4 EKP_ i+ EKP_2 4 Odpowiedzialność społeczna biznesu i przedsiębiorstwa - idea a praktyka SRI i CSR 4 EKP_ 5 Wartość pracy zarobkowej 3 EKP_ 6 Miejsce i rola etyki w zarządzaniu. Sens ekonomiczny etyki w zarządzaniu 6 EKP_ 7 Programy standaryzacji postaw etycznych w organizacji 4 EKP_+EKP_2 8 Zapobieganie i sprzeciw wobec zachowań nieetycznych w biznesie 2 EKP_+ EKP_2 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_ X EKP_ X EKP_2 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Zaliczenie z projektu oraz zaliczenie pisemne Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum.

4 Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 30 Czytanie literatury 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 0 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 0 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 60 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 30 Literatura: Literatura podstawowa. Stoner James A.F., Freeman R. Edward, Gilbert Daniel R. Jr, Odpowiedzialność społęczna i etyka [w:] tenże, Kierowanie,PWE, Warszawa 200, rozdział 4, ss Etyka w biznesie, pod red. nauk. P.Minusa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 998. Literatura uzupełniająca.bugdol M., Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Difin Warszawa Elementy etyki gospodarki rynkowej, [red:] B. Pogonowska, PWE, Warszawa Filek J.: Wprowadzenie do etyki biznesu, Akademia Ekonomiczna, Wrocław Klimczak B.: Etyka gospodarcza, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław Nogalski B., Śniadecki J., Etyka menedżerska, Wyd. TNOiK, Bydgoszcz Nogalski B., Śniadecki J., Etyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. OPO Bydgoszcz Ossowska M., Normy moralne, PWN Warszawa Szaban J., Miękkie zarządzanie, Wyd. WSPiZ, Warszawa Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Hanna Mackiewicz dr Agata Cichocka dr Hanna Mackiewicz Jednostka dydaktyczna

5 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_ Przedmiot: Logistyka międzynarodowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): podstawowa wiedza dotycząca koncepcji logistyki oraz jej kluczowych obszarów funkcjonalnych 2 wiedza z zakresu funkcjonowania handlu zagranicznego 3 wiedza dotycząca systemów transportowych i magazynowych Cele przedmiotu: zapoznanie studenta ze specyfiką funkcjonowania międzynarodowych systemów logistycznych 2 rozwój umiejętności analizy i efektywnego rozwiązywania problemów logistycznych w skali międzynarodowej 3 przedstawienie charakterystyki rynku transportowo - logistycznego w wymiarze globalnym i europejskim Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP_0 EKP_02 EKP_03 EKP_04 EKP_05 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: uzasadnia znaczenie oraz dokonuje analizy czynników stymulujących rozwój logistyki międzynarodowej definiuje pojecie międzynarodowego operatora logistycznego oraz ocenia jego znaczenie na rynku globalnym i europejskim wykorzystuje wiedzę do stworzenia strategii firm logistycznych działających na rynku międzynarodowym rozwiązuje złożone problemy decyzyjne logistyki międzynarodowej oraz ocenia rezultaty proponowanych działań aktywnie uczestniczy w procesie budowania zespołów zadaniowych oraz współpracuje z partnerami w grupie Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W03, K_W04, K_W04, K_W05 K_U02, K_U04, K_U07 K_U02, K_U6 K_K0, K_K03, K_K0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Rozważania teoretyczne w zakresie międzynarodowego ujęcia pojęcia logistyki Trendy rozwoju logistyki międzynarodowej Założenia podejścia całościowego wynikającego z ogólne teorii systemów na potrzeby międzynarodowych podmiotów gospodarczych 2 4 Międzynarodowy transport multimodalny - zakres pojęcia 2 5 Elementy pojęcia międzynarodowego transportu multimodalnego 2 6 Operator logistyczny w działalności międzynarodowej 2 7 Omówienie elementów pojęcia operatora logistycznego 2 8 Specyfika działalności logistycznej na rynku międzynarodowym 4 9 Analiza strategii firm logistycznych działających na rynku międzynarodowym- projekty na wybranych przykładach 6 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_0 X X EKP_02 X X EKP_03 X X X

6 EKP_04 X X X EKP_05 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: obecność na zajęciach ćwiczeniowych, pozytywne zaliczenie kolokwiów, pozytywne zaliczenie końcowego egzaminu pisemnego Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 5 Czytanie literatury 2 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 2 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 2 2 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 6 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 2 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 4 27 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 4 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 34 Literatura: Literatura podstawowa Gołembska E., Kempny D., Witkowski J. `Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym`, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005 Gołembska E., Szymczak M., `Logistyka międzynarodowa`, PWE, Warszawa, 2004 Kubicki J., Kuriata A.,`Problemy logistyczne w modelowaniu systemów transportowych`, WKŁ, Warszawa, 2000 W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król i inni, `Transport`, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002 Literatura uzupełniająca Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J.,`Zarządzanie logistyczne`, PWE, Warszawa, 2002 Czasopisma,`Eurologistics`, `Logistyka`, `Logistyka a Jakość` Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Maciej Matczak dr hab. Andrzej Kuriata prof. nadzw. AM mgr Sławomir Skiba Jednostka dydaktyczna KLiST KLiST KLiST

7 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_ Przedmiot: Makroekonomia Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): nie dotyczy Cele przedmiotu: przedstawienie polityki makroekonomicznej państwa i jego roli w gospodarce oraz skutków decyzji władz dla przedsiębiorstw i obywateli Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_0 EKP_02 EKP_03 zdefiniować podstawowe pojęcia makroekonomiczne oraz systemy gospodarcze przedstawić poszczególne polityki państwa oraz zależności występujące w gospodarce w tym skutki decyzji podejmowanych przez władze państwa decyzji opisać podstawowe szkoły ekonomiczne i ich podejście do roli państwa w gospodarce K_W0; K_W02; K_U02; K_U8 K_W02; K_W03; K_U05; K_U; K_U7 K_W0; K_W02; K_W03; K_W04 EKP_04 stosując wybrane narzędzia, dokonuje obliczeń a następnie interpretuje ich wyniki K_U02; K_U05; K_U EKP_05 na podstawie informacji o bieżącym stanie gospodarki umie dokonać samodzielnego osądu sytuacji gospodarczej i decyzji podejmowanych przez rząd K_U; K_U7; K_K02; K_K06 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Wprowadzenie do ekonomii. Definicja ekonomii. Makroekonomia i mikroekonomia. Ekonomia pozytywna i normatywna. Cele i narzędzia makroekonomii. Zasoby i strumienie. Wartość realna i nominalna. Systemy gospodarcze (typologia). Podstawowe pojęcia w makroekonomii. Koszt alternatywny. Dobra wolne i ekonomiczne. Krzywa możliwości produkcyjnych (KMP). Ruch okrężny w gospodarce. 2 2 EKP_0; EKP_03 2 Rachunek dochodu narodowego. Sposoby mierzenia produktu krajowego brutto (PKB). Wartość dodana, dobra finalne, dobra pośrednie (zużycie pośrednie), inwestycje, płatności transferowe (świadczenia społeczne). Ceny czynników produkcji a rynkowe. Wartość nominalna (ceny bieżące) i realna (ceny stałe). Amortyzacja. Produkt narodowy brutto (PNB). PKB, PNB a dochód narodowy (Y). Dochody osobiste, rozporządzalne dochody osobiste. Deflator PKB (PNB). Dobrobyt i jakość życia. PKB (PNB) per capita. Standard (parytet) siły nabywczej. PKB (PNB) jako miernik dobrobytu - wady i zalety. Alternatywne mierniki dobrobytu: miernik dobrobytu ekonomicznego netto DEN, miernik krajowego dobrobytu netto, miernik trwałego dobrobytu ekonomicznego ISEW. Metoda genewska, wskaźnik rozwoju społecznego HDI, wskaźnik biedy społecznej HPI. 2 2 EKP_0; EKP_04 3 Determinanty dochodu narodowego. Popyt globalny (AD) i podaż globalna (AS). Przesunięcia krzywych AS i AD. Produkcja potencjalna i rzeczywista. AS i AD zgodnie z podejściem neoklasycznym i keynesowskim. Analiza krótkookresowa. Funkcja: konsumpcji (C), oszczędności (S), inwestycji (I). Przeciętna i krańcowa skłonność do konsumpcji. Przeciętna i krańcowa skłonność do oszczędzania. Równowaga i nierównowaga AD i AS oraz S i I. Modele: uproszczony dla gospodarki zamkniętej (autarkia), dla gospodarki zamkniętej z wydatkami państwa (G), dla gospodarki otwartej. Mnożniki w gospodarce 2 2 EKP_0; EKP_03; EKP_04

8 4 Rola państwa w gospodarce. Definicja państwa. Społeczne, polityczne i ekonomiczne funkcje państwa. Argumenty za i przeciw ekonomicznej roli państwa. Podział makroekonomicznej polityki państwa. EKP_0; EKP_02; EKP_03; EKP_04 5 Polityka fiskalna. System finansowy państwa. Budżet państwa. Zasady polityki budżetowej. Funkcje budżetu państwa. Dochody i wydatki państwa. Deficyt budżetowy, równowaga budżetowa i nadwyżka budżetowa. Dług publiczny - przyczyny i skutki. Podatki - definicja, klasyfikacje. System podatkowy w Polsce. Krzywa Laffera. Polityka fiskalna (ekspansywna, restrykcyjna) i jej skutki społeczno-gospodarcze. Automatyczne stabilizatory koniunktury. 2 EKP_0; EKP_02; EKP_04; EKP_05 6 Pieniądz i polityka pieniężna. Definicja, historia i funkcje pieniądza. System bankowy. Bank, typy banków. Mnożnik kreacji pieniądza. Funkcje banku centralnego. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza. Cele i narzędzia banku centralnego. Ekspansywna i restrykcyjna polityka monetarna i jej społeczno-gospodarcze skutki. 2 2 EKP_0; EKP_02; EKP_04; EKP_05 7 Inflacja. Pieniądz i ceny: związki przyczynowo skutkowe. Definicja inflacji. Mierzenie inflacji. Teorie inflacji. Rodzaje inflacji. Inflacja a stopy procentowe. Krótko- i długookresowa krzywa Phillipsa. Społeczno-ekonomiczne koszty inflacji. Inflacja w Polsce i innych krajach. 2 EKP_0; EKP_02; EKP_04; EKP_05 8 Rynek pracy i bezrobocie. Model rynku pracy. Popyt na pracę, podaż pracy, przepływy na rynku pracy. Klasyfikacje bezrobocia. Przyczyny bezrobocia. Prawo Okuna. Polityka zatrudnienia, likwidacja bezrobocia. Aktywna i pasywna polityka państwa na rynku pracy. Społeczno-ekonomiczne i prywatne koszty bezrobocia. Bezrobocie w Polsce i innych krajach. 2 2 EKP_0; EKP_02; EKP_04; EKP_05 9 Cykl koniunkturalny. Fazy cyklu koniunkturalnego. Rodzaje cykli koniunkturalnych. Zasada akceleracji. Teorie cyklu koniunkturalnego. Obecny kryzys gospodarczy - przyczyny i skutki. 2 EKP_0; EKP_02; EKP_05 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_0 X X EKP_02 X X X EKP_03 X EKP_04 X EKP_05 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) ćwiczenia: kolokwium końcowe (50% prawidłowych odpowiedzi wymaganych na ocenę dostateczną) oraz aktywność na zajęciach mierzona liczbą wypowiedzi na bieżące tematy gospodarcze wykłady: egzamin pisemny (próg zaliczenia: 50%) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 5 Czytanie literatury 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 2 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 50 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 35 Literatura: Literatura podstawowa

9 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; Warszawa (różne wydania). M. Brzózka, H. Kruk, Makroekonomia podstawy i zadania, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 200. Podstawy ekonomii, (red.) R. Milewski, WN PWN, Warszawa (różne wydania). P. Smith, D. Begg, Ekonomia. Zbiór zadań, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 200. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, WN PWN, Warszawa (różne wydania). M. Szczepaniec, Makroekonomia. Przewodnik, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego; Gdańsk Literatura uzupełniająca Mały rocznik statystyczny (www.stat.gov.pl) R. Milewski, E. Kwiatkowski, Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, WN PWN; Warszawa T. Zalega, Makroekonomia. Ćwiczenia, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 200. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Hanna Kruk dr Katarzyna Skrzeszewska dr inż. Anetta Waśniewska mgr Monika Szyda dr Hanna Kruk Jednostka dydaktyczna

10 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_ Przedmiot: Przedsiębiorczość Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S 4 5 Razem w czasie studiów 5 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Otwartość na pracę zespołową, znajomość podstawowych technik prezentacyjnych, podejście kreatywne i nastawienie na współpracę. Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów organizowania nowych przedsięwzięć gospodarczych i społecznych. Zaprezentowanie możliwości pozyskiwania pomocy ze źródeł zewnętrznych oraz wykorzystywania współpracy i kooperacji. Uświadomienie znaczenia postaw przedsiębiorczych oraz roli sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Polski i UE. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki głównych współczesnych systemów społecznych, środowiskowych, gospodarczych i politycznych oraz ich możliwych zależności Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W02, K_W03 EKP 2 zna wiodące współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i organizacjami EKP 3 zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości K_W08 EKP 4 EKP 5 EKP 6 posiada umiejętności samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej lub społecznej w wybranym sektorze posiada umiejętności integrowania wiedzy z niektórych dziedzin w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów posiada umiejętności związane z metodyką projektowania i wdrażania wybranych elementów systemów zarządzania w organizacji K_W02, K_W03, K_W05 K_U03 K_U02, K_U8 K_U02, K_U8 EKP 7 jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań K_K05 EKP 8 rozumie znaczenie samodzielnego, zespołowego oraz organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności profesjonalnych w warunkach procesów integracyjnych w Europie i globalizacji K_K05 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Pojęcie i typy przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych. Kompetencje przedsiębiorcze Polityka przedsiębiorczości w Polsce i UE. Infrastruktura wspierająca przedsiębiorczość.fundusze strukturalne i rola samorządu we wspieraniu postaw przedsiębiorczych. Zakładanie własnego przedsiębiorstwa. Determinanty i sposoby rozwoju małych przedsiębiorstw. Czynniki sukcesu nowej działalności gospodarczej Poszukiwanie nisz rynkowych. Zewnętrzne uwarunkowania przedsiębiorczości. 2 5 Postawy przedsiębiorcze w korporacjach. 2

11 6 Przedsiębiorczość w strategii podmiotów publicznych 2 7 Inkubatory przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość akademicka. 8 Tworzenie kreatywnych idei na nowy biznes. Wiedza biznesowa i know-how. Jak je zdobyć? 2 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X EKP 2 X EKP 3 X EKP 4 X EKP 5 X EKP 6 X EKP 7 X EKP 8 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Zaliczenie w formie testu poprzedzone prezentacją przygotowanego i opisanego jednego z obszarów planowania przedsiębiorstwa Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 Czytanie literatury 5 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 47 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 7 Literatura: Literatura podstawowa. Glinka B., Gudkowa S., Przedsiębiorczość, Wolters Kluwers business, Warszawa Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Warszawa Kawasaki G., Sztuka rozpoczynania, Helion, Gliwice Literatura uzupełniająca Mietlewski Z., Budżetowanie przedsięwzięć gospodarczych, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Michał Igielski dr Katarzyna Szelągowska-Rudzka Jednostka dydaktyczna

12 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_ Przedmiot: Strategiczne systemy informacyjne Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: Zapoznanie studenta : z istotą zarządzania strategicznego, kształtowaniem strategicznej przewagi konkurencyjnej, miejscem technologii informacyjnych w kształtowaniu strategii oraz wykorzystaniem SSI. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Wymienia, objaśnia podstawowe pojęcia: strategia, cele strategiczne w e-biznesie, przewaga konkurencyjna strategiczna, SSI. Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W4, K_W5, K_W07, K_W08, K_W8, K_W9, K_W24 K_U06, K_U Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Strategiczne wykorzystanie technologii informacyjnej. 4 EKP 2 Warunki utrzymania przewagi konkurencyjnej w e-biznesie. Analiza portfela aplikacji firmy. 4 EKP 3 Wizja i misja firmy na rynkach e-biznesu. Wybór celów strategicznych w e-biznesie. 4 EKP 4 Wybór aplikacji i systemów wspomagających osiąganie celów strategicznych. 4 EKP 5 Implementacja strategii e-biznesu. Metody oceny stopnia realizacji celów strategicznych w e-biznesie. Metody oceny strategicznej roli systemów informacyjnych. 4 EKP 6 Analiza rzeczywistych przypadków strategicznego wykorzystania systemów informacyjnych. 0 EKP Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Student uzyskał efekty kształcenia. Wykład: student uzyskał zliczenie esej, student zdał egzamin. Ocena w indeksie: po pozytywnym zaliczeniu eseju i wykładu. Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 30 Czytanie literatury 8 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 8 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach 5 Łącznie godzin 58 Liczba punktów ECTS 2

13 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 37 Literatura: Literatura podstawowa Łagowski, T.: Systemy informacyjne zarządzania organizacjami gospodarczymi w procesie globalizacji z wspomaganiem informatycznym, Wyd. Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Informatycznych, Warszawa, Cygler, J.: Alianse strategiczne, Difin, Warszawa, Borowiecki, R., M. Romanowska: System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy, a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, 200. Adamczewski, P.: Zintegrowane systemy zarządzania w praktyce, Mikom, Warszawa, Literatura uzupełniająca Chaffey, D. (red.): Business Information Systems, Prentice Hall, Enlewood Cliffs, 2003 Marchand, D.A. (red.): Competing with information, J.Wiley, New York, 2000 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Janusz Żółkiewicz prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz dr inż. Janusz Żółkiewicz Jednostka dydaktyczna KSI KSI KSI

14 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_ Przedmiot: Wspomaganie decyzji Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 30 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Znajomość zasad pracy z arkuszem kalkulacyjnych na poziomie średniozaawansowanym Cele przedmiotu: Przedstawienie wybranych metod i narzędzi wspomagających proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie i praktyczne zapoznanie studentów z nimi Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP2 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Zdefiniować podejmowanie decyzji i określić jego miejsce w procesie zarządzania, wymienić i scharakteryzować etapy podejmowania decyzji, jak również wymienić i scharakteryzować różne rodzaje decyzji Określić czym jest wspomaganie decyzji, wymienić wybrane narzędzia informatyczne wspomagające podejmowanie decyzji Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_U04, K_K09 K_W0, K_W, K_W5, K_U04, K_U0, K_K09 EKP3 Zdefiniować pojęcia modelu i modelowania, omówić matematyczny model problemu decyzyjnego, sklasyfikować modele problemów decyzyjnych ze względu na wybrane atrybuty K_W0, K_W, K_W5, K_U02, K_U08, K_U0, K_K09 EKP4 EKP5 EKP6 Zdefiniować i scharakteryzować elementy modelu podejmowania decyzji w warunkach niepewności, ryzyka, oraz konfliktu, podać przykłady, jak również omówić kryteria podejmowania decyzji w takich warunkach Podać definicję problemu wielokryterialnego i przykłady, wymienić wybrane podejścia do rozwiązywania problemów wielokryterialnych Zbudować modele formalne jedno i wielokryterialnych problemów decyzyjnych używając narzędzi wykorzystywanych na zajęciach, wykorzystać zbudowane modele do rozwiązania zadanych problemów, jak również dokonać analizy wyników K_W0, K_W, K_W5, K_U02, K_U0, K_K09 K_W0, K_W, K_W5, K_U02, K_U0, K_K09 K_W0, K_W, K_W5, K_U02, K_U07, K_U09, K_U0, K_U6, K_K09 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Podejmowanie decyzji w procesie zarządzania. Etapy w procesie podejmowania decyzji. Główne elementy decyzji. Racjonalność decyzji. Rodzaje decyzji. 2 EKP 2 Wspomaganie decyzji. Definicje. Komputerowe wspomaganie decyzji. EKP Problemy decyzyjne. Sformułowania. Rodzaje problemów decyzyjnych. Modelowanie problemów decyzyjnych. Klasyfikacja modeli ze względu na wybrane atrybuty. Modele podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka. Niepewność a ryzyko. Elementy modelu podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka. Kryteria podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka. Modele podejmowania decyzji oparte na teorii gier. Elementy środowiska. Gry i ich rodzaje. Gry dwuosobowe o sumie zero. Kryteria podejmowania decyzji w warunkach konfliktu. 2 EKP3 5 EKP4 2 EKP4 6 Modele wielokryterialne. Wybrane metody rozwiązywania problemów wielokryterialnych. 3 EKP5 7 Formułowanie problemów decyzyjnych w wersji jednokryterialnej oraz rozwiązywanie ich za pomocą wybranych metod i narzędzi. 9 EKP6 8 Formułowanie problemów wielokryterialnych i ich rozwiązywanie za pomocą wybranych metod. 6 EKP6 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów):

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28 6 257 Przedmiot: Analiza finansowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28_2 29 Przedmiot: Analiza rynku Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_2_6 30 Przedmiot: Dokumentacja kadrowo-płacowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU 2.4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mikroekonomia Nazwa w języku angielskim: Microeconomics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Sylabus przedmiotu Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Załącznik 5 Nazwa przedmiotu (symbol P1): Komunikacja interpersonalna Wydział: Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Tytuł/stopień: Dr email:

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo