RÓWNOŚĆ KOBIET i MĘŻCZYZN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RÓWNOŚĆ KOBIET i MĘŻCZYZN"

Transkrypt

1 RÓWNOŚĆ KOBIET i MĘŻCZYZN KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

2 Publikacja przygotowana w projekcie Kariera jest kobietą tak jak TY realizowanym w partnerstwie przez Fundację Bez Względu Na Niepogodę i Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Projekt realizowano przy współfinansowaniu przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych i środków Miasta Stołecznego Warszawy. Lider projektu Fundacja Bez Względu Na Niepogodę ul. Piękna 3a, Warszawa tel fax Partner projektu Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Niecała 2, Warszawa tel fax Nakład: 1000 szt. ISBN Egzemplarz bezpłatny Warszawa, 2009 KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

3 Wprowadzenie Niniejsza broszura podejmuje tematykę równości kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie, wpisując się w nieprzerwanie prowadzony dialog, by różnice dawały możliwości, a nie bariery. Równość kobiet i mężczyzn jest podstawowym prawem, wspólną wartością Unii Europejskiej i nieodzownym warunkiem osiągnięcia jej celów, zarówno w płaszczyźnie gospodarczej, zatrudnieniowej, jak i spójności społecznej. Również państwa darczyńcy (Norwegia, Lichtenstein i Islandia) Funduszu dla Organizacji Pozarządowych wskazują w dokumentach strategicznych, że równość szans kobiet i mężczyzn wiąże się w sposób nierozerwalny ze zmniejszeniem różnic ekonomicznych i społecznych, a poprzez to jest warunkiem rozwoju nowo rozszerzonego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zrobiono znaczne postępy w niwelowaniu nadal istniejących nierówności w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Pomocne w tym zakresie stało się prawodawstwo w dziedzinie równości płci, obecność tej problematyki w głównym nurcie polityki społecznej oraz konkretnych inicjatyw i akcji na rzecz awansu społecznego kobiet. Bez wątpienia obecna sytuacja, związana z wieloma wymiarami życia społecznego, ekonomicznego, politycznego, wyznacza konieczność podążania w kierunku wzmocnienia pozycji kobiet oraz doprowadzenia do stanu, w którym zarówno kobiety, jak i mężczyźni będą mogli realizować w pełni swój potencjał osobowościowy, bez ograniczeń narzucanych przez stereotypy płci. Chodzi nie tylko o dostrzeganie różnic między sytuacją jednej i drugiej płci w wybranych aspektach, ale także o promowanie takiej polityki równościowej, dla której odmienność jest wartością pozytywną, a nie kategorią wyznaczającą podziały i hierarchie, poza które wychodzić nie można. 3 KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

4 KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

5 Na płeć społeczno-kulturową wpływ ma wiele czynników, m.in.: tradycja, religia, pochodzenie etniczne, poziom wykształcenia, środowisko geograficzne, społeczne, gospodarcze, polityczne. Dlatego rozumienie jej zmienia się wraz z czasem historycznym i jego uwarunkowaniami, świadomością różnic kulturowych i oddziaływaniem na siebie różnych światopoglądów i kultur. Kluczowy termin równość płci (ang. gender equality) oznacza prawo do rozwijania swoich osobistych zdolności i potencjału, bez ograniczeń, które mogłyby wynikać z przypisanych płci ról społeczno-kulturowych. Równość w tym znaczeniu dotyczy przede wszystkim eliminacji stereotypowego patrzenia na płeć, z punktu widzenia tradycji i kulturowych przyzwyczajeń. O równości można mówić wtedy, kiedy kobietom i mężczyznom przypisuje się: A. taką samą społeczną wartość, B. równe prawa i obowiązki, C. daje się im jednakowe szanse. Równość płci zakłada: 1. promocję pełnego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, 2. formowanie się prawdziwego partnerstwa pomiędzy kobietami i mężczyznami w sferze publicznej i prywatnej, 3. równe traktowanie mimo różnych ról, jakie kobieta i mężczyzna odgrywają w społeczeństwie, 4. prawo do bycia innym, co oznacza, że różnice między kobietami i mężczyznami nie mogą stać się powodem dyskryminacji którejkolwiek z płci. Kolejny termin równe szanse wskazuje na konieczność zniesienia barier (przede wszystkim prawnych) utrudniających funkcjonowanie w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym z powodu przynależności do określonej płci. Równe traktowanie stanowi jedną z kluczowych zasad Wspólnoty Europejskiej. Jest to jednakowe podejście do kobiet i mężczyzn, brak zróżnicowania ze względu na płeć we wszystkich przejawach życia społecznego, ekonomicznego, socjalnego, przede wszystkim zaś w zatrudnieniu. Równe traktowanie nie oznacza tylko jednakowego wynagrodzenia za taką samą pracę, ale także równe warunki pracy, równy dostęp do szkoleń i awan- 5 KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

6 sów. Dotyczy to nie tylko zagadnienia równości płci, ale także innych grup defaworyzowanych, m.in.: osób z niepełnosprawnością, imigrantów, uchodźców. Nierówne traktowanie można w określonych przypadkach nazwać dyskryminacją przedstawicieli jednej bądź drugiej płci. Należy jednak oddzielić termin równego traktowania, odnoszący się do istniejących relacji społecznych, od pojęcia równouprawnienia, należącego do dziedziny prawa. Dyskryminacja (łac. discriminatio, rozróżnianie) odnosi się do nierównego traktowania osób lub grup osób na podstawie cech takich, jak: płeć, rasa, wyznanie, pochodzenie. Dyskryminacja ze względu na płeć oznacza wszelkie ograniczenia, które powodują lub mają na celu uniemożliwienie kobietom lub mężczyznom korzystania na równi z praw człowieka oraz podstawowych wolności w dziedzinach życia społecznego, politycznego, gospodarczego, kulturalnego, obywatelskiego i innych. O dyskryminacji można mówić zarówno wtedy, gdy kobiety są dyskryminowane przez mężczyzn albo mężczyźni przez kobiety, jak również wtedy, gdy stosując kryterium płci jakaś kobieta dyskryminuje inne kobiety, a mężczyzna innych mężczyzn. Źródło: 1 Badania amerykańskie: Brannon Linda, Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy różni, Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, Gdańsk Na podstawie: M. Strykowska, Kobiety w zarządzaniu. Społeczne i psychologiczne uwarunkowania pełnienia przez kobiety funkcji menedżerskich, w: J. Miluska, E. Pakszys (red.), Humanistyka i płed. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1995, s Kolejnym pojęciem jest uprzedzenie (od łac. prae przed oraz judicum osąd), to tendencyjna ocena osoby lub grupy, niepoparta racjonalnymi przesłankami. Uprzedzenie do kogoś lub czegoś występuje, gdy jednostka ocenia, wyraża negatywny osąd bez wcześniejszej wiedzy na dany temat, najczęściej na podstawie obiegowych przekonań, plotek lub ocen innych. Uprzedzenia wynikają także z utrwalonych w danych społecznościach stereotypów. Stereotypy (gr. stereo, solidny, trwały, skamieniały; typos, wzór, forma) to nadmierne uogólnienia, generalizacje na temat rzeczywistości, osób i grup społecznych, opierające się nie na faktach, ale obiegowych sądach i braku rzetelnej informacji. Stereotypy, nie biorąc pod uwagę cech indywidualnych, niepowtarzalności i wyjątkowości poszczególnych osób, prowadzić mogą często do dyskryminacji; mając związek z emocjonalną sferą człowieka, są często głęboko zakorzenione w społecznościach, bo przyjmowane w procesie wychowania. Stereotypy płciowe (ang. gender stereotypes) powstają z założeń na temat ról, zdolności i cech kobiet i mężczyzn. Niebezpieczeństwo tkwi w uogólnieniach, w stosowaniu obiegowych sądów w stosunku do wszystkich członków danej grupy czy populacji. Ludzie przyzwyczaili się do swoich ról, które były im narzucane przez wieki, np. obowiąz- KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

7 kiem kobiety było zajmowanie się domem i dziećmi, a mężczyzna dbał o ich byt. Obecnie prowadzi to do barier psychologicznych, które z kolei wiodą ku nieracjonalnym wyborom i utrudniają korzystanie z pełni przysługujących praw. Taki podział obowiązków istniał od dawna, dopiero pod koniec wieku XIX pojawiły się pierwsze próby walki ze stereotypowym myśleniem. Ważnym wydarzeniem było powstanie ruchu sufrażystek, walczących przede wszystkim o prawo kobiet do głosowania oraz o równouprawnienie. Role płciowe to wzory zachowań stereotypowo przypisywane kobietom i mężczyznom zgodnie z normami kulturowymi i tradycją. Obiegowe opinie przedstawiają kobietę jako opiekunkę ogniska domowego, wsparcie dla mężczyzny zajętego zdobywaniem dóbr niezbędnych rodzinie. W takim ujęciu stereotypowe cechy kobiecości to: intuicja, komunikatywność, empatia, emocjonalność, zorientowanie na usługi, pomoc. Mężczyznę zaś charakteryzują cechy przywódcze: pęd ku władzy, rywalizacja, odwaga, inteligencja, koncentracja na celu, podejmowanie ryzyka, oporność na stres, samokontrola impulsywności. Utwierdzanie takiego przekonania, przypisywanie większej wartości jednej z płci, może prowadzić do ograniczeń i barier w rozwoju zarówno kobiet, jak i mężczyzn, gdyż nie uwzględnia ono indywidualnych cech, zainteresowań i uzdolnień danej osoby. Terminologia związana z równością płci zawiera wiele obrazowych pojęć. Jednym z nich jest szklany sufit (ang. glass ceiling), są to niewidoczne bariery wynikające ze stereotypów lub kultury organizacyjnej firmy, utrudniające kobietom awans i osiąganie pozycji zawodowej. Pułap dotyczy poziomu awansu, powyżej którego nie jest możliwy rozwój zawodowy kobiet, mimo że ich kwalifikacje i kompetencje jak najbardziej awans taki uzasadniają. Jeżeli nawet kobieta awansowała, to jej wynagrodzenie było niższe od pensji mężczyzny zajmującego podobne stanowisko. Bariery te miały najczęściej swoje źródło w stereotypach ról męskich i kobiecych. Mocno zakorzenione w świadomości, przenosiły się na grunt rynku pracy, utrwalały się w strukturach organizacyjnych. Jak pokazują wyniki amerykańskich 1 badań, większość kobiet (52%) zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych 2 postrzega istnienie szklanego sufitu, podczas gdy mężczyźni (82%) zaprzeczają jego istnieniu, twierdząc, że kobiety nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia. Zjawisko to jest wzmacniane przez jednorodność pod względem płci kadry menedżerskiej, szczególnie najwyższych szczebli (znacznie częściej są to mężczyźni), która decyduje o możliwości awansu. Nie tylko dynamiczny awans dotyczący najwyższych funkcji natrafiał na przeszkody. Dotyczyło to również awansu ze stanowisk pomocniczych, tzw. peryferyjnych, admini- 7 KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

8 stracyjnych, wspierających, na kierownicze średniego szczebla. Sytuację tę obrazują z kolei szklane ściany. Z funkcji pomocniczych o wiele trudniej jest awansować na stanowiska kierownicze i eksponowane, które wiążą się z większą decyzyjnością i zakresem władzy, jak również z wyższym wynagrodzeniem. Przedstawiane zjawisko dotyczy głównie kobiet piastujących stanowiska biurowe. Przeszkodą do awansu, mimo posiadanych kwalifikacji, jest brak doświadczenia na stanowiskach kierowniczych. Przykładem jest ogłaszanie rekrutacji na stanowiska kierownicze, nie zaś awansowanie pracowników piastujących funkcje niższego szczebla w danej firmie czy instytucji. Innym obrazowym terminem korespondującym ze szklanymi ścianami jest lepka podłoga, wiązanie zawodów sfeminizowanych (statystycznie wykonywanych częściej przez kobiety) z niskim prestiżem i niewielkimi zarobkami oraz ograniczonymi szansami awansu (np. sekretarki, asystentki, fryzjerki, przedszkolanki, nauczycielki, sprzątaczki itp.). Pojęciem, które weszło do słownika równości płci, a dotyczy uprzywilejowanej sytuacji mężczyzn, są szklane ruchome schody oznaczające niewidzialną siłę wynoszącą mężczyzn na wyższe szczeble awansu i stanowiące przeciwieństwo szklanego sufitu, czyli niewidzialnej bariery zamykającej kobietom drogę na szczyty awansu zawodowego. Ma to miejsce nawet w zawodach tradycyjnie uprawianych przez kobiety (np. w szkolnictwie), gdzie najwyższe stanowiska obsadzone są częściej przez mężczyzn (np. dyrektor szkoły). 8 Jednym ze sposobów realizowania polityki wyrównywania szans kobiet i mężczyzn jest gender mainstreaming (polityka równości płci), co dosłownie oznacza włączenie problematyki równości płci do głównego nurtu polityki społecznej i działań społecznych. Problemy związane z kwestią równości stają się integralnym elementem planowania i wdrażania wszelkich programów we wszystkich sferach życia politycznego, ekonomicznego i społecznego. Jest to wyznacznik strategii równościowej, aby kobiety i mężczyźni mieli równe szanse w dostępie do różnych zasobów i korzyści, nie utrwalały się dysproporcje między nimi, aby równość płci była respektowana i obowiązująca w społeczeństwie. Stosowanie perspektywy równości płci (ang. gender perspective or gender lens) oznacza patrzenie przez pryzmat równości płci, zwracanie uwagi na potencjalnie różne skutki danej sytuacji dla kobiet i mężczyzn, jest to punkt, w którym skupiają się rzeczywiste lub potencjalne różnice między kobietami i mężczyznami. KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

9 Prawodawstwo Zasada równości kobiet i mężczyzn zagwarantowana jest we wszystkich podstawowych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych aktach normatywnych, ratyfikowanych przez Polskę, m.in. w: 1. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, 2. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 3. Konwencji ONZ o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, 4. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 5. Europejskiej Karcie Socjalnej, 6. Traktacie Rzymskim z 1957 r., 7. Traktacie Amsterdamskim z 1999 r., 8. Traktacie Lizbońskim z 2007 r. (wejście w życie 1 grudnia 2009 r.). Zapis dotyczący równego traktowania kobiet i mężczyzn pojawił się już w 1957, gdy powstawała Europejska Wspólnota Gospodarcza. Artykuł 119 Traktatu Rzymskiego zobowiązywał państwa członkowskie do respektowania zasady równej płacy za pracę tej samej wartości. Zasada dotycząca równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy została rozwinięta i doprecyzowana w kolejnych dokumentach. Od momentu wejścia w życie Traktatu Amsterdamskiego, z dniem 1 maja 1999 roku jednym z podstawowych zadań Unii Europejskiej jest wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w płaszczyźnie społecznej i gospodarczej i politycznej. Traktat Amsterdamski podpisany przez państwa członkowskie Unii Europejskiej 2 października 1997 r., stanowi, że jednym z zadań Wspólnoty Europejskiej jest promowanie równouprawnienia mężczyzn i kobiet poprzez realizację określonych w art. 3 i 4 wspólnych działań. Dokument ten akcentuje znaczenie równości płci, traktując to zagadnienie priorytetowo. Źródło: Równość płci w UE, Dokument ten zawiera tzw. kwestie horyzontalne: A. równość szans jako prawo do sprawiedliwego dostępu do różnych życiowych możliwości oraz zakaz dyskryminacji (np. ze względu na płeć, religię, pochodzenie), B. rozwój społeczeństwa informacyjnego, w którym wartością i czynnikiem napędu gospodarczego staje się informacja, jej przechowywanie, przesyłanie 9 KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

10 KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

11 KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

12 4. poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracownic w ciąży, połogu i karmiących piersią, 5. równego wynagradzania kobiet i mężczyzn. Źródło: Alfabet równości płci, Zapisy traktatowe wcielane są w życie w postaci konkretnych działań. Komisja Europejska opracowuje programy dotyczące równych szans kobiet i mężczyzn, które są przyjmowane w formie zaleceń przez Radę Europejską. Odgrywają jednak dużą rolę w propagowaniu zasady równouprawnienia, zwłaszcza poprzez konkretne projekty oraz stymulowanie różnych działań w krajach UE. Realizowane projekty koncentrują się na następujących priorytetowych obszarach działania: A. jednakowy stopień niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn, B. godzenie życia zawodowego z prywatnym, C. równa reprezentacja i uczestnictwo obu płci w życiu publicznym, D. wyeliminowanie wszelkich form przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, E. eliminacja stereotypów płci, F. propagowanie równości płci w stosunkach zewnętrznych i polityce rozwojowej. Źródło: Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poradnik, Branka M., Rawłuszko M., Siekiera A., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa Warto odnotować, że mimo wielu starań w zakresie wprowadzania proponowanych przez Radę Europy zaleceń, nie mają one mocy obowiązującej dla państw członkowskich (państwa uwzględniają je w swoich wewnętrznych regulacjach na zasadzie dobrowolności), jako przykład można podać Plan Działań na rzecz Równości Kobiet i Mężczyzn na lata , który jest dokumentem programowym wyznaczającym kierunki dla działań w zakresie promocji równości strategii gender mainstreaming. W marcu 2006 roku Rada Europejska podpisała Europejski Pakt na rzecz Równości Płci, będący postulatem realizacji polityki równościowej, którego celem było promowanie tych działań na szczeblu każdego z państw członkowskich. 12 Warto zaznaczyć, że Europejska Strategia Zatrudnienia opiera się na czterech filarach. Czwarty z nich dotyczy wzmocnienia polityki równości szans na rynku pracy, dla zarówno w wymiarze równości szans kobiet i mężczyzn, jak też osób i grup społecznych szczegól- KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

13 nie narażonych na dyskryminację, m.in.: osób z niepełnopsrawnością, osób starszych lub o odmiennej orientacji seksualnej, przekonaniach, pochodzeniu etnicznym czy wyznaniu. Szczegółowe treści na temat równości płci zawiera wytyczna nr 6 Europejskiej Strategii Zatrudnienia, która mówi, że państwa członkowskie powinny łączyć swoje polityki zatrudnienia z działaniem na rzecz zapewniania równości płci poprzez: 1. promowanie aktywności kobiet na rynku pracy, 2. niwelowanie różnic między kobietami i mężczyznami, występujących we wskaźnikach dotyczących zatrudnienia i bezrobocia, oraz w wynagrodzeniu za taką samą pracę 3. umożliwianie kobietom realizacji różnych ról społecznych. Podstawowe gwarancje dotyczące równości kobiet i mężczyzn zapisano w Konstytucji RP. Art stanowią: Kobieta i mężczyzna w Rzeczpospolitej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za prace jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń. Godny uwagi jest fakt, że Polska ratyfikowała szereg konwencji międzynarodowych, odnoszących się m.in. do kwestii równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Są to m.in.: Konwencja w sprawie dyskryminacji w zatrudnieniu, Konwencja w sprawie równych szans i jednakowego traktowania pracowników obu płci, Konwencja ONZ w sprawie eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Europejska Karta Socjalna, Pakty praw człowieka Narodów Zjednoczonych. Ważnym krajowym aktem normatywnym regulującym relacje w pracy, w tym kwestie równego traktowania kobiet i mężczyzn, jest Kodeks pracy. Znajdują się w nim następujące zapisy: Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie pracy oraz Jakakolwiek dyskryminacja w stosunkach pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekona- 13 KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

14 KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

15 KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

16 ły zdefiniowane odpowiednimi obowiązkami i prawami. Kobieta została obarczona pracami domowymi, wychowaniem dzieci, stała się symbolem poświęcenia i pielęgnowania ogniska domowego, często oczekiwano od niej rezygnacji z osobistych ambicji, pracy zawodowej na rzecz opieki i wspierania domowników. Sprzyjały temu uwarunkowania historyczne, prowadzące do ścisłego podziału obowiązków: mężczyźni walczyli, kobiety opiekowały się domem. Stąd znany termin matka Polka, symbol poświecenia, miłości i oddania sprawom rodziny. Pogląd taki był wciąż obecny w świadomości zbiorowej. Mężczyzna utożsamiany był z karierą i prestiżem. Wiele kobiet przyswoiło ten model, w pełni zaakceptowało swoją domową rolę, mimo że tak ważną, to jednak uważaną za drugorzędną. Jeszcze często pokutuje przekonanie, że najwyższą wartością dla kobiety musi być małżeństwo i szczęśliwe życie rodzinne, co przekłada się na wyznawaną hierarchię wartości. Badania pokazują jednak, że rodzina jest niemalże w takim samym stopniu ważna dla kobiet (87 %), jak i dla mężczyzn (80 %). W hierarchii wartości kobiet i mężczyzn kariera i życie zawodowe zajmują miejsce niższe niż rodzina. Jednocześnie 54% kobiet podkreśla, że przedstawiciele obojga płci powinni w równym stopniu uczestniczyć w obowiązkach domowych, a 30 % kobiet jest zdania, że podział obowiązków według tradycyjnych ról społecznych jest najlepszym rozwiązaniem obowiązkiem mężczyzny powinno być zaspokajanie potrzeb rodziny, kobieta winna pełnić funkcje opiekuńcze, dbać o dom i wychowywać dzieci. Równość płci w możliwości zarobkowania i pracy zawodowej postulowało 15 % badanych Polek. Płynie stąd wniosek, że współczesne kobiety znaczenia i prestiżu szukają poza domem, tradycyjne, stereotypowe ujęcie życia ustępuje miejsca aktywności zawodowej, chęci zmian, realizacji zdolności i predyspozycji. Coraz więcej kobiet chce modyfikować swoje życie rodzinne ze względu na własną działalność zawodową, bo dzięki temu zyskuje większe poczucie bezpieczeństwa oraz odzyskuje poczucie wartości. 16 Dysproporcje odnoszące się do odgrywania ról rodzinnych i społecznych mogą uderzać także w mężczyzn, którzy chcieliby się włączać w życie swoich dzieci. Rola ojca nie powinna ograniczać się do zapewnienia dzieciom dobrych warunków bytowych. Proponowanym i praktykowanym już rozwiązaniem jest urlop wychowawczy dla ojca. W planach dotyczących regulacji prawnych znajduje się także urlop tacierzyński, który będą mogli wykorzystywać ojcowie po urodzeniu się dziecka (czas takiego urlopu KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

17 to 1 2 tygodnie). Nikogo już nie dziwi widok mężczyzny z wózkiem w parku, w kuchni podczas przygotowywania posiłków. Działania dyskryminujące wynikają w dużej mierze nie tylko z różnic fizycznych i psychicznych pomiędzy kobietami i mężczyznami, ale również z krzywdzących ich stereotypów, narzucających określone zachowania i postawy, dlatego ważne są przemiany w świadomości i otwarcie na różnorodność. b. Gospodarka i rynek pracy Równe traktowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest bardzo ważną kwestią w debatach społecznych i polityce państw Wspólnoty. Mimo wielu zabiegów legislacyjnych oraz promocji w mediach, nie udało się osiągnąć w pełni oczekiwanych rezultatów. Po okresie transformacji ustrojowej pozycja kobiet na rynku pracy uległa nawet pogorszeniu. Sytuacji nie poprawia fakt, iż w ujęciu statystycznym kobiety posiadają wyższy od mężczyzn poziom wykształcenia (np. więcej jest kobiet z wykształceniem wyższym). Obszary nierówności pojawiają się szczególnie w kwestii wysokości zarobków, możliwości awansów i rozwoju zawodowego. KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

18 KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

19 KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

20 Około 75% zatrudnionych kobiet to średni personel w różnych branżach (np. w zawodach medycznych, edukacji, usługach). Źródło: Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Kobiety na rynku pracy w Polsce. Aspekty ekonomiczne i socjologiczne, materiał konferencyjny. Jestem kobietą pracującą, czyli o zarobkowej i niezarobkowej pracy kobiet, 10 grudnia Z badań wynika również, że same kobiety wykazują niskie poczucie własnej wartości na rynku pracy. Podają zaniżone oczekiwania finansowe, nie są ekspansywne, brak im często determinacji, w negocjacjach finansowych zadowalają się proponowaną kwotą. Sytuacja ta działa jak samospełniająca się przepowiednia. Z drugiej jednak strony może to wynikać z większych obaw kobiet związanych z utrzymaniem pracy. Kobiety częściej narażone są na zwolnienia, a dodatkowo trudno im godzić role opiekuńczo-wychowawcze z karierą zawodową. Znalezienie nowej pracy też nie jest łatwym zadaniem. 20 Sytuacja kobiet na rynku pracy ujawnia istniejące dysproporcje, bariery i ograniczenia zarówno w dostępie do zatrudnienia, jego stabilności, osiąganiu samodzielności finan- KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

21 sowej, jak i prestiżu zawodowego. Niekorzystnej sytuacji kobiet na rynku pracy sprzyja wspomniany szklany świat sufitów i ścian i niski współczynnik aktywności zawodowej. Często powodowane jest to dodatkowymi obowiązkami domowymi, brakiem wsparcia ze strony partnera czy męża, wreszcie niższym poczuciem własnej wartości. Dlatego należy nieustannie wzmacniać zasadę równości płci, co przekładać się będzie na coraz lepsze możliwości funkcjonowania kobiet na rynku pracy. c. Polityka Jest sprawą bezdyskusyjną, że istnieje także duża dysproporcja w liczbie uczestniczących w życiu publicznym kobiet w stosunku do aktywnych na tym polu mężczyzn. Miało na to wpływ stosunkowo późne nadanie kobietom pełni praw wyborczych i politycznych (przykładowo: pełne prawa wyborcze we Francji kobiety uzyskały w 1944 r., a w Portugali dopiero w 1974 r.), jak również tradycyjne, schematyczne myślenie o tej grupie w kontekście władzy i polityki. Uważano, że sfera polityki jest środowiskiem naturalnym jedynie dla mężczyzn. Zbyt mała aktywność kobiet, niewystarczający ich udział w życiu politycznym i decyzyjnym tworzą barierę w uzyskaniu przez nie pełnego dostępu do równości, niezależności ekonomicznej i prawnej eliminacji ograniczeń związanych z trudnościami w godzeniu życia rodzinnego z aktywnością zawodową. Wspólnota Europejska w ciągu ostatnich lat starała się dążyć do zrównoważenia udziału przedstawicieli obu płci w życiu społecznym i publicznym. Starania te znajdują swój wyraz w zaleceniach, wytycznych i wskazówkach wydawanych przez Radę Europy czy Komisję Europejską lub inne wspólnotowe agendy. Mogą one znaleźć swój wyraz w prawodawstwie państw członkowskich, poprzez dostosowanie przepisów krajowych do wytycznych Wspólnoty. Wytyczne podjęte przez Radę Europy koncentrowały się na umożliwieniu kobietom uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji poprzez: A. promocję pozytywnych działań na rzecz kobiet (np. zalecenie 84/635/EEC z dnia 13 grudnia 1984 r.), B. wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym (np. zalecenie 96/694/EC z dnia 2 grudnia 1996 r.), C. plan działań motywacyjnych, nadzorujących oraz legislacyjnych (prawnych) dotyczących strategii równych szans kobiet i mężczyzn (np. zalecenie 96/694/EC). 21 KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

22 Inne działania Rady Europy zmierzające do wprowadzania w życie zasad polityki równych szans to m.in.: 1. wskazanie na konieczność przeprowadzenia kampanii społecznych i programów szkoleniowych promujących rolę kobiet w stworzeniu społeczeństwa wolnego od dyskryminacji i stereotypowego postrzegania ich roli, 2. wystosowanie apelu do organizacji i stowarzyszeń, których celem jest edukacja kobiet, aby w sposób szczególny zajęły się działaniami zmierzającymi do aktywnego funkcjonowania kobiet w życiu publicznym, 3. zobligowanie państw członkowskich do przeprowadzenia badań społecznych w celu uzyskania diagnozy aktywności kobiet w życiu publicznym i wskazania czynników ograniczających rozwój w tym zakresie, 4. zlecenie podjęcia działań zmierzających do zwiększenia liczby kobiet uczestniczących w procesie decyzyjnym na poziomie administracji publicznej (instytucje i urzędy państwowe i samorządowe). Źródło: Katarzyna Maria Wolska, Równowaga kobiet i mężczyzn w sferze publicznej i w procesie decyzyjnym, Komisja Europejska sporządziła na podstawie zebranych informacji, dotyczących równego dostępu kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym, raport, który został zaprezentowany 7 marca 2000 r. Wskazano w nim na konieczność przyjęcia pełnej i zintegrowanej strategii zmierzającej do promowania równego udziału kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym w sprawach publicznych, zaktywizowania wszystkich partnerów społecznych (podmiotów pochodzących z różnych sektorów) do działań zmierzających do równouprawnienia. Raport pokazał także, że wszystkie państwa członkowskie podjęły kroki w kierunku stworzenia w administracji publicznej struktur, których celem jest promocja idei równych szans kobiet i mężczyzn oraz wprowadzanie jej w życie. Większość państw członkowskich uznała zagadnienie równości kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym za ważne i rozpoczęła monitorowanie sytuacji, pomoc organizacyjną, a także finansową stowarzyszeniom i fundacjom w promowaniu tej tematyki. 22 Komisja Europejska zwróciła uwagę na niewystarczające skutki działań. Oczekiwana zmiana na lepsze następuje bardzo powoli, upłynęło bowiem kilka lat od wydania dokumentu (obecnie jest to 9 lat). KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

23 Niewielką poprawę widać w parlamentach narodowych państw Unii Europejskiej, w których kobiety stanowią średnio 23 % wszystkich członków. Wynik ten nie oddaje jednak specyfiki poszczególnych krajów, zróżnicowanie jest nadal duże. Najliczniejszą reprezentację kobiet ma parlament narodowy w Szwecji (47 %), najmniejszą, bo tylko 9 %, Malta. Polska znajduje się niewiele poniżej średniej, liczba kobiet w polskim Sejmie obecnej kadencji to 94, na ogólną liczbę 460 osób. Znaczącą poprawę odnotowała Grecja, gdzie odsetek kobiet będących parlamentarzystkami wzrósł dwukrotnie, z 6 w 1996 r. do 13 w 2006 r. Biorąc pod uwagę piastowanie stanowisk w rządzie, europejska średnia wynosi około 24 %. Źródło: Katarzyna Maria Wolska, Równowaga kobiet i mężczyzn w sferze publicznej i w procesie decyzyjnym, Zapewnienie równowagi w reprezentacji kobiet i mężczyzn w polityce i władzy ustawodawczej stanowi jeden z wyznaczników poprawnie funkcjonującego systemu demokratycznego. Propozycją szeroko dyskutowaną, mającą ułatwić kobietom start do polityki, jest tzw. parytet, czyli ustawowe zagwarantowanie procentowego udziału kobiet w gremiach wieloosobowych, np. w parlamencie. Rozwiązania te obowiązują we Francji, Szwecji, Norwegii, Islandii i Hiszpanii. Należy podejmować działania prowadzące do zmiany nastawienia oraz postaw społecznych wobec stereotypów dotyczących roli kobiet w życiu publicznym. Działania takie mogą być realizowane zarówno w postaci kampanii i przedsięwzięć edukacyjnych, jak też konkretnych inicjatyw prawnych (ustawy, rozporządzenia, inne regulacje). Konieczne jest wsparcie działań ułatwiających kobietom aktywność polityczną i zachęcających je tej formy aktywności. d. Życie społeczne i medialne Nośnikiem wartości kulturowych, stylu życia, zachowań, generatorem potrzeb są obecnie media, potężne narzędzie oddziałujące na ludzi, dostarczające nie tylko odpowiednio filtrowanych informacji czy rozrywki, ale odpowiadające także za kreowanie bądź utrzymywanie społecznych stereotypów. Do stereotypów najczęściej odwołują się reklamy, gdyż są gotowymi, czytelnymi wzorcami, wyznaczającymi porządek społeczny, znajdującymi nadal odzwierciedlenie w co- 23 KJK_broszura ze zdjeciami.indd :42

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca

Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska. ABC równości. podręcznik samorządowca Marzena Mażewska, Marta Zakrzewska ABC równości podręcznik samorządowca Gdańsk 2007 ABC równości - podręcznik samorządowca. autorki: Marzena Mażewska Marta Zakrzewska Koordynacja projektu oraz redakcja

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe Promocja równości szans kobiet i mężczyzn oraz aktywności społecznej i ekonomicznej kobiet Piotr Buczek 2013 rok Projekt Aktywne kobiety podkarpackich wsi jest dofinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender

Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza perspektywa gender Prof. dr hab. Janina Sawicka jest tytularnym profesorem nauk ekonomicznych. Pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie na stanowisku

Bardziej szczegółowo

Pekińskiej Platformy Działania

Pekińskiej Platformy Działania Pekińskiej Platformy Działania Traktat Amsterdamski 1997 mówi, że: Art. 2 Zadaniem Wspólnoty jest ( ) popieranie równości mężczyzn i kobiet. Art. 3 We wszystkich działaniach Wspólnota zmierza do zniesienia

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS

PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS PODRĘCZNIK TRENERSKI ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS Publikacja została przygotowana w ramach projektu Gender Index przy udziale środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

zeszyt 2 Firma = różnorodność

zeszyt 2 Firma = różnorodność zeszyt 2 Firma = różnorodność zrozumienie poszanowanie zarządzanie Spis treści Wprowadzenie 3 Diversity w Polsce i na świecie 4 1. Zarządzanie różnorodnością na świecie 5 2. Zarządzanie różnorodnością

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Instytucji Rynku Pracy Pod redakcją Małgorzaty Borowskiej i Mai Branki

Poradnik dla Instytucji Rynku Pracy Pod redakcją Małgorzaty Borowskiej i Mai Branki RÓWNOŚĆ SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN A RYNEK PRACY Poradnik dla Instytucji Rynku Pracy Pod redakcją Małgorzaty Borowskiej i Mai Branki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓWNYCH SZANS W TYM RÓWNOŚCI PŁCI SZKOLENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

POLITYKA RÓWNYCH SZANS W TYM RÓWNOŚCI PŁCI SZKOLENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO POLITYKA RÓWNYCH SZANS W TYM RÓWNOŚCI PŁCI SZKOLENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO CZYM JEST POLITYKA RÓWNYCH SZANS Polityka równych szans jest polityką mającą na celu eliminowanie wszelkich form i przejawów dyskryminacji,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny- zasada równości szans kobiet i mężczyzn

Biuletyn informacyjny- zasada równości szans kobiet i mężczyzn PROJEKT AKADEMIA SUKCESU INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Biuletyn informacyjny- zasada równości szans kobiet i mężczyzn Gender Mainstreaming oznacza

Bardziej szczegółowo

ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET NA RYNKU PRACY

ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET NA RYNKU PRACY UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Prawa i Administracji PODYPLOMOWE STUDIUM EUROPEJSKIEGO PRAWA GOSPODARCZEGO I MARKETINGU Dominika Stelmachowicz-Pawyza ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 r.

Warszawa, październik 2009 r. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, październik 2009 r. Poradnik został

Bardziej szczegółowo

Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca PRZEWODNIK DLA FIRM

Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca PRZEWODNIK DLA FIRM Raport został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez zespół Ekspertek i Trenerek w składzie: Ewa Lisowska doktor ekonomii, pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PORADNIK CZŁOWIEK najlepsza inwestycja ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. raport z badania ewaluacyjnego

Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. raport z badania ewaluacyjnego Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej raport z badania ewaluacyjnego Część I Wstęp...3 Część II Metodologia badania ewaluacyjnego...4 CZĘŚĆ III. Zasada równości

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 28 RECENZJA PROF.

Bardziej szczegółowo

Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE)

Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) OPEN SOCIETY INSTITUTE PROGRAM MONITORINGU AKCESJI DO UE WSPÓLNY PROGRAM NETWORK WOMEN S PROGRAM ORAZ OPEN SOCIETY FOUNDATION RUMUNIA Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) Równoœæ szans

Bardziej szczegółowo

sytuacji społecznej oraz aktywności zawodowej kobiet w kontekście obszarów funkcjonowania PRR 15 śycie zaczyna się po 40-ce

sytuacji społecznej oraz aktywności zawodowej kobiet w kontekście obszarów funkcjonowania PRR 15 śycie zaczyna się po 40-ce PODZIĘKOWANIA 2 WPROWADZENIE 3 a Opis projektu 8 b Charakterystyka Partnerów 9 STRESZCZENIE 12 a NajwaŜniejsze ustalenia 12 CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY W POLSCE analiza I sytuacji społecznej oraz aktywności

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Równość płci. temat dla dziennikarzy temat dla dziennikarek. Fundacja Partners Polska

Równość płci. temat dla dziennikarzy temat dla dziennikarek. Fundacja Partners Polska Równość płci temat dla dziennikarzy temat dla dziennikarek Fundacja Partners Polska Warszawa 2004 Redakcja: Maja Branka, Maciej Tański Przekład: Tadeusz Baszniak Projekt graficzny: Stefan Brzostkowski

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?

Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji? Raport Nr 29205 POLSKA Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji? 15 marca 2004 Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką Region Europy i Azji Środkowej

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć

Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Zespół Informacji i Statystyk Dyskryminacja w zatrudnieniu ze względu na płeć OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-618 Kancelaria Senatu Luty 2013 Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań państwa wobec kobiet na rynku pracy

Kierunki działań państwa wobec kobiet na rynku pracy Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Mgr Magdalena Wilgatek Kierunki działań państwa wobec kobiet na rynku pracy Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. UW dr hab. Izabeli

Bardziej szczegółowo

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie Tezy i rekomendacje Warszawa, październik 2012 2 Spis treści Irena Lipowicz, RPO Wstęp... 5 Barbara Szatur-Jaworska Zasady polityk publicznych w starzejących

Bardziej szczegółowo

W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU

W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU GODZENIE PRACY Z RODZINĄ W KONTEKŚCIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET Redakcjja naukowa:: Cecyyl lia Sadowsska- -Snarrsska TTchon Lii W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo