Misja Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Misja Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu"

Transkrypt

1 Opracowanie dr Agnieszka Woch-Juchacz Misja Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu swoją misję, a co za tym idzie i strategię realizuje poprzez połączenie wiedzy i umiejętności. Wiedza i umiejętności, to dewiza, która towarzyszy wszystkim działaniom podejmowanym przez Uczelnię. Oznacza przekazywanie rzetelnej wiedzy, popartej doświadczeniem, związanej z realnymi umiejętnościami, a także odpowiadającej na aktualne zapotrzebowanie społeczne. Główną wartością WSUS są jej kadry i programy dydaktyczne gwarantujące odpowiednią jakość kształcenia. WSUS przygotowuje specjalistów w wielu dziedzinach aktywności społecznej, kulturalnej, menedżerów i artystów zdolnych do zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami użyteczności publicznej w warunkach gospodarki rynkowej ukształtowanych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Uczelnia kształcąc studentów realizuje plany studiów uwzględniające wymagane standardy nauczania dla poszczególnych kierunków, za cel nadrzędny stawiając sobie, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, elitarność kształcenia. W filozofii rozwoju Szkoły istotną rolę odgrywa sfera kontaktów naukowych. Jako wyższa uczelnia WSUS zyskuje na znaczeniu skupiając wokół siebie ważne postacie świata kultury, sztuki i nauki. Powstawanie nowych kierunków nauczania, wdrażanie nowatorskich programów, wyrównywanie szans poprzez przyciąganie w mury Szkoły studentów z obszarów o niższym standardzie edukacji i kultury społecznej sprawia, że nasz dorobek stanowi widoczny wkład w rozwój cywilizacyjny kraju i istotny element wychowania młodego pokolenia. Oferta edukacyjna WSUS nie ogranicza się do ludzi młodych. Jest kierowana do wszystkich grup wiekowych w uznaniu wartości kształcenia i pogłębiania wiedzy przez całe życie i bieg kariery zawodowej. 1

2 Współpraca pomiędzy ośrodkami akademickimi wyklucza konkurencję, wyznaczając w zamian obszary komplementarności programów naukowych i edukacyjnych. Dlatego kształcimy studentów w zakresie wąskich, a zarazem poszukiwanych na rynku pracy umiejętności praktycznych w dziedzinie zarządzania kulturą i organizowania przestrzeni społecznej. Nasza działalność jest w pełni zharmonizowana z Procesem Bolońskim. Realizujemy wszystkie aktualne zadania w zakresie systemu kształcenia, zapewnienia jego jakości, uznania okresów trwania studiów i dokumentujących je dyplomów. Propagujemy Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w naszym mieście, regionie i na forum ogólnopolskim. Zachęcamy wykładowców do intensyfikowania badań naukowych, a studentów do aktywności w kołach zainteresowań. Problemy społeczne - ich diagnozowanie, analizowanie i podejmowanie prób zmiany istniejącego stanu rzeczy to jedno z zadań WSUS określanych jako priorytet, w zgodzie z duchem Deklaracji bolońskiej. Znajduje to odzwierciedlenie w pracach badawczych, udziale w akcjach na rzecz równouprawnienia kobiet, przeciwstawianiu się rasizmowi i ksenofobii, wyrównywaniu szans awansu społecznego, a także zapobieganiu marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez włączenie pełne włączenie ich w proces edukacyjny i życie wspólnoty akademickiej. Pełne uczestnictwo w Unii Europejskiej oznacza dla WSUS przede wszystkim: wprowadzenie wszystkich postanowień Deklaracji Bolońskiej, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, wyrównywanie szans, działanie na rzecz mobilności studentów, kształcenie przez całe życie. 2

3 Opracowanie dr Marcin Hermanowski Strategia Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu Analiza SWOT Analiza SWOT jest metodą planowania strategicznego stosowaną do oceny mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń związanych z realizację projektu. Jest zatem odpowiednim sposobem dla przedstawia myślenia o strategii Uczelni. CZYNNIKI WEWNĘTRZNE MOCNE STRONY a. Własna i stabilna kadra dydaktycznonaukowa obejmująca zarówno nauczycieli akademickich, jak i praktyków b. Atrakcyjne kierunki kształcenia na poziomie studiów licencjackich i magisterskich; poszukiwanie nowych kierunków c. Oferta studiów podyplomowych; poszukiwanie nowych kierunków d. Zaawansowane tworzenie procedur związanych z jakością kształcenia e. Lokalizacja. Głowna siedziba WSUS znajduje się niedaleko dworca PKP Poznań Główny. SŁABE STRONY a. Postrzeganie marki uczelni niepublicznej jako słabszej i mającej niższy prestiż od uczelni publicznych b. Słaba znajomość marki WSUS c. Brak studiów doktoranckich 3

4 f. Szeroka oferta dla studentów: media szkolne: studenckie Radio Panda, gazeta internetowa Twoje Wieści koła naukowe, AZS, aktywny Samorząd Studencki g. Aktywne Biuro Karier i Praktryk, pomagające w znajdowaniu pracy i staży oraz monitorowaniu losu absolwentów h. Dobre wyposażenie biblioteki i. Współpraca uczelni z podmiotami zagranicznymi w ramach programu Erasmus j. Tradycje dobrych kontaktów na styku nauka-gospodarka i nauka-instytucje administracji państwowej i samorządowej CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE SZANSE ZAGROŻENIA a. Kształcenie na unikatowych a. Niż demograficzny, kierunkach studiów; nowe b. Długotrwały okres niezbyt dobrej możliwości pozyskiwania koniunktury gospodarczej, a w kandydatów na studia związku z tym mniejsza ilość b. Możliwość kształtowania autorskich potencjalnych dorosłych programów studiów; studiujących przygotowywanie ofert c. Powielanie przez otoczenie adresowanych, w tym współpraca z niektórych unikatowych kierunków Policją i innymi służbami studiów mundurowymi d. Trudność w pozyskiwaniu funduszy c. Kłopoty słabych uczelni na badania niepublicznych d. Badania naukowe. Pozyskiwanie funduszy na badania z NCBiR oraz 4

5 NCN e. Duże zainteresowanie kierunkami artystycznymi f. Przygotowanie kształcenia na trzecim stopniu studiów g. Przygotowanie oferty LLL h. Poznań jako miejsce lokalizacji uczelni Omówienie analizy SWOT Mocne strony Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych od ponad 15 lata buduje własną i stabilną kadrę dydaktyczno-naukową, która z zgodnie z dewizą Wiedza i Umiejętności składa się zarówno z nauczycieli akademickich o znaczącym dorobku i umiejętnościach dydaktycznych, jak i praktyków, przybliżających studentom zastosowania zdobywanej wiedzy na rynku. Zaproponowane kierunki kształcenia są atrakcyjne dla studentów, a połączenie wiedzy i umiejętności prawniczych, dziennikarskich, zarządczych czy artystycznych, podnosi atrakcyjność kształcenia. Uczelnia przygotowuje nowe kierunki, które mają szansę stać się kolejnymi mocnymi stronami szkoły. Tak dzieje się nie tylko na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, ale także w przypadku studiów podyplomowych. We wszystkich typach studiów Uczelnia jest na zaawansowanym etapie tworzenie procedur związanych z jakością kształcenia, nie bez znaczenie jest również praktykowanie Total Quality Management, czyli traktowanie naszych studentów, słuchaczy i potencjalnych studentów, jako arbitrów jakości naszej oferty edukacyjnej. Do mocnych stron Uczelni należy jej lokalizacja. Głowna siedziba WSUS znajduje się niedaleko dworca PKP Poznań Główny, łatwo do niej dojechać komunikacją miejską, podobnie rzecz się ma z lokalizacją pracowni dla Wydziału Artystycznego czy sal treningowych dla Wydziału Tańca. Studenci w głównym budynku Uczelni mają dobrze wyposażoną bibliotekę Nie bez znaczenia jest także szeroka oferta aktywności po zajęciach, w tym możliwość pracy w studenckich mediach: Studenckiej rozgłośni internetowej Radio Panda i związanej z WSUS ogólnopolskiej gazecie internetowej Twoje 5

6 Wieści. Studenci aktywnie działają w samorządzie studenckim, Akademickim Związku Sportowym i naukowym Kole Kultury. Aktywne Biuro Karier i inne działania podejmowane przez Uczelnię, tworzą dobry klimat kontaktów na styku nauka-gospodarka i nauka-instytucje administracji państwowej i samorządowej. Nie bez znaczenia jest także współpraca międzynarodowa w ramach programu Erasmus. Słabe strony WSUS jak wiele innych uczelni niepublicznych musi zmagać się postrzeganiem marki uczelni niepublicznej jako słabszej i mającej niższy prestiż od uczelni publicznych. Dodatkowym elementem w tym obszarze jest słaba znajomość marki Szkoły wynikająca między innymi, z ogromnej konkurencji na rynku szkół wyższych w Poznaniu. Nie pomaga w tym, brak zintegrowanego systemu identyfikacji wizualnej, który pozwala Uczelni na odróżnienie się na tle innych. W ramach Deklaracji Bolońskiej mówi się o trzystopniowym systemie kształcenia. WSUS nie posiada studiów doktoranckich, chociaż prowadzone są intensywne prace nad przyznaniem uprawnień do prowadzenia takich studiów (na kierunku wzornictwo oraz uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej). Szanse Pierwszym z podstawowych filarów na których opiera się dalszy rozwój Uczelni jest kształcenie na unikatowych kierunkach studiów, które, często, są adresowane do bardzo konkretnych grup odbiorców. Przykładami takich kierunków, które zostały wdrożone w ostatnim czasie są taniec czy zarządzanie w sporcie. Dzięki tworzeniu kierunków adresowanych Szkoła otwiera się na nowe środowiska, do których nie kierowano dotychczas specjalnej oferty edukacyjnej. Dobrym tego przykładem jest oferta Uczelni kierowana do Policji i innych służb mundurowych. Ten sposób przygotowywania kierunków studiów związany jest z możliwościami jakie dał ustawodawca w zakresie kształtowania autorskich programów nauczania Drugim z podstawowych filarów jest rozwój działalności badawczej. Szkoła w swojej strategii planuje coraz większe zaangażowanie w projekty badawcze. Uczelnia aplikuje w konkursach ogłaszanych przez NCBiR, a także NCN. Z rozwojem badań ściśle wiąże się procedura ubiegania się o możliwość kształcenia na poziomie studiów doktoranckich. Trzecim filarem, na którym opiera się dalszy rozwój uczelni, jest adresowanie programów edukacyjnych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia w zakresie permanentnego 6

7 kształcenia (LLL). Pierwszymi elementami jest współpraca z istniejącymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku i powołanie do życia, wraz z Komenda Wojewódzką Policji w Poznaniu, Uniwersytetu Srebrnego Wieku dla byłych funkcjonariuszy służb mundurowych. Konkurencja na rynku edukacyjnym jest w dużej mierze zagrożeniem, zdarza się i tak, że kłopoty uczelni oznaczają przepływy studentów do innych uczelni. WSUS dwukrotnie stał się nowym miejscem edukacji dla studentów innych uczelni. Poznań jako miejsce lokalizacji uczelni jest jej niewątpliwym atrybutem. To miasto, które jest nie tylko stolica dużego i prężnego gospodarczo regionu, ale też miejscem do którego chętnie przyjeżdżają na studia młodzi ludzie z całej Wielkopolski i ościennych województw. Zagrożenia Największym zagrożeniem, z którym uczelnia zmaga się od kilku lat, jest niż demograficzny, a co z tym idzie mniejsza ilość absolwentów szkół średnich. W pierwszych latach niżu demograficznego znaczącym remedium było pozyskiwanie w poczet studentów osób, które przerwały edukację po ukończeniu szkoły średniej. Aktualna sytuacja gospodarcza zniechęca jednak takie osoby do podejmowanie studiów, ze względu na koszty kształcenia. Nowe specjalności, które okazują się sukcesem są często powielane przez inne uczelnie kształcące w mieście i regionie. To co było antidotum często szybko przestaje nim być. Jednym z filarów rozwoju Szkoły mają być badania, trzeba obiektywnie stwierdzić, że pozyskiwanie funduszy na badania nie jest zadaniem łatwym. Założenia strategii Szkoły 1. Utrzymywanie wymaganej jakości kształcenia na istniejących kierunkach. Łączenie wiedzy i umiejętności. 2. Tworzenie nowych kierunków, w tym kierunków adresowanych. 3. Prowadzenie badań i rozwój zespołów badawczych. 4. Przygotowywanie ofert kształcenie w zakresie LLL. 5. Podnoszenie świadomości marki WSUS w otoczeniu. Horyzont czasowy strategii Poszczególne elementy strategii mają różny horyzont czasowy, zdecydowana większość z nich ma charakter planu wieloletniego. 7

8 W strategii krótkookresowej, obejmujące okres najbliższych pięciu lat, najważniejsze jest realizowanie założeń WSZJK (Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia). Niemniej ważne jest uruchamianie Studiów Podyplomowych i innych ofert kształcenia LLL, ubieganie się o możliwość kształcenia na trzecim poziomie studiów, także aplikowanie i pozyskiwanie środków na projekty badawcze. W strategii średniookresowej obejmującej najbliższą dekadę do najważniejszych zadań należy optymalizowanie oferty edukacyjnej Uczelni i dostosowywanie jej do potrzeb studentów i rynku pracy, a także dalszy rozwój Uczelni jako ośrodka naukowo-badawczego. Długookresowa strategia zakłada wypracowanie wizerunku znaczącej i rozpoznawalnej marki edukacyjnej na runku, a także rozwój uczelni zarówno w aspekcie oferowanych kierunków kształcenia, jak i w zakresie prowadzonych badań. Cele i zadania Do podstawowych zadań strategicznych Uczelni należy utrzymywanie wymaganej jakości kształcenia na istniejących kierunkach, co będzie gwarantowało nie tylko wysoką jakość kształcenia, ale będzie przekładało się na wizerunek Uczelni. Koniecznym do realizacji z punktu widzenia przyszłości szkoły jest tworzenie nowych kierunków, w tym kierunków adresowanych, a także uruchamiania studiów trzeciego stopnia. Niemniej istotnym zadaniem jest przygotowywanie ofert kształcenie w zakresie LLL, w tym studiów dyplomowych czy inicjatyw opartych na formule Uniwersytetu Srebrnego Wieku. Celem wynikającym z rozwoju, Uczelni jako jednostki badawczej jest rozwój zespołów badawczych i inicjowanie przez nie badań w zakresie kierunków reprezentowanych na Uczelni. W działania te wpisuje się także pozyskiwanie środków na badania. Zgodnie z zasadami marketingu, o wszystkich atrybutach Uczelni powinno być poinformowane otoczenie zewnętrzne. Dlatego kolejnym celem jest podnoszenie świadomości marki WSUS. Analiza otoczenia Otoczenie, w którym funkcjonuje Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych można scharakteryzować jako wysokokonkurencyjne. W województwie wielkopolskim i województwach ościennych funkcjonuje kilkadziesiąt uczelni publicznych i niepublicznych; w samym Poznaniu potencjalni studenci mogą kształcić się w ponad 30 uczelniach. Kilka uczelni oferuje kształcenia na kierunkach podobnych lub tożsamych do tych, jakie oferuje WSUS: prawo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, wzornictwo czy architektura wnętrz. Ze względu na niż demograficzny i spowolnienie gospodarcze mamy do czynienia z dużo mniejszym zapotrzebowaniem na usługi edukacyjne. Według naszych badań wciąż 8

9 istnieje zapotrzebowanie na kierunki adresowane, a także na kształcenie typu LLL, w tym studia podyplomowe. Ocena dotychczasowych działań Uczelnia podejmuje szereg działań, które związane są z jej strategią rozwoju. Do najważniejszych trzeba zaliczyć: stałą dbałość o WSZJK, przygotowywanie nowych kierunków (jako przykład mogą służyć kierunki: Taniec albo Zarządzanie w sporcie), przygotowywanie studiów adresowanych (jako przykład może służyć oferta dla służb mundurowych zwłaszcza dla Policji), przygotowanie inicjatyw LLL (tu mamy na myśli studia podyplomowe czy Uniwersytet Srebrnego Wieku). Uczelnia rozpoczęła procedury związane z ubieganiem się o możliwość prowadzenia studiów trzeciego stopnia, a także aplikuje w konkursach organizowanych przez NCBiR i NCN. Analiza zasobów ludzkich i polityka weryfikacji tych zasobów Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w ciągu kilkunastu lat kształcenia i funkcjonowania na rynku wypracowała standardy kształcenia, do których dopasowywana jest kadra dydaktyczna. Nasi wykładowcy w praktyce stosują dewizę Uczelni Wiedza i Umiejętności. Od samego początku istnienia Uczelni wykładowcy poddawani są ocenom merytorycznym pod kątem realizacji programów i umiejętności przekazywania wiedzy studentom, okresowym samoocenom, a także na podstawie ankiet, w których są oceniani przez studentów. Efekty tych działań niejednokrotnie powodowały zmiany w kadrze dydaktycznej Uczelni. Program wdrażania strategii, kontroli i realizacji Strategia jest wdrażana w zgodnie z założeniami krótko-, średnioi długookresowymi. Nad ich realizacją czuwają władze Uczelni i Senat. W tym zadaniu następuje przypisanie konkretnych zadań do wszystkich działań Uczelni, nałożenie odpowiedzialności za ich realizację i ocena osiąganych efektów, która również zostaje poddana analizie (corocznie weryfikowana jest ewaluacja realizacji celów i zadań). Plan rozwoju Plan rozwoju Uczelni w sposób bezpośredni wynika z przedstawionej w podsumowaniu analizy SWOT koncepcji trzech filarów rozwoju. Pierwszym z nich jest kształcenie na unikatowych kierunkach studiów, które, często, są adresowane do bardzo konkretnych grup odbiorców. Drugim z podstawowych filarów jest rozwój działalności badawczej. Szkoła planuje coraz większe zaangażowanie w projekty badawcze. Z rozwojem badań ściśle wiąże się procedura ubiegania się o możliwość kształcenia na poziomie studiów doktoranckich. 9

10 Trzecim filarem, jest adresowanie programów edukacyjnych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia w zakresie permanentnego kształcenia (LLL). 10

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 Nowy Sącz, 2014 Zespół opracowujący Strategię rozwoju PWSZ w Nowym Sączu na lata 2014-2020 doc. dr Marek Reichel -

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020

Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020 Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020 Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Rozdz. 2, Art.70.1) z dn. 27.07.2005, (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,

Bardziej szczegółowo

Pod nadzorem: Kazimierza Kościelnego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Pod nadzorem: Kazimierza Kościelnego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 2 Autorzy opracowania: Kazimierz Przyszczypkowski Ewa Solarczyk-Ambrozik Przy współpracy merytorycznej: Zygmunta Sobczyńskiego Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

ROLA MARKETINGU UCZELNI WYŻSZYCH W KREOWANIU WIZERUNKU MIAST I REGIONÓW

ROLA MARKETINGU UCZELNI WYŻSZYCH W KREOWANIU WIZERUNKU MIAST I REGIONÓW ROLA MARKETINGU UCZELNI WYŻSZYCH W KREOWANIU WIZERUNKU MIAST I REGIONÓW mgr Anita Kijanka Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Biuro Promocji i Informacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl Spis treści Wstęp...3 1.

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Marka uczelni w opinii jej interesariuszy na przykładzie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Marka uczelni w opinii jej interesariuszy na przykładzie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Katarzyna Szczepańska-Woszczyna Zdzisława Dacko-Pikiewicz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Marka uczelni w opinii jej interesariuszy na przykładzie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU na lata 2007-2013 Nowy Sącz, 2006 2 SPIS TREŚCI Uchwała Nr 11/2006 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MIASTEM W TEORII I PRAKTYCE URZĘDU MIASTA POZNANIA Redakcja naukowa Barbara Kożuch, Cezary Kochalski

Bardziej szczegółowo

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na lata 2014-2020

im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu nr 12/2014 z dnia 25 marca 2014 roku Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo