Partnerstwo strategiczne WyŜszych Szkół Bankowych z pracodawcami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Partnerstwo strategiczne WyŜszych Szkół Bankowych z pracodawcami"

Transkrypt

1 Paweł Zygarłowski, dr Krzysztof Koj Partnerstwo strategiczne WyŜszych Szkół Bankowych z pracodawcami

2 Grupa WyŜszych Szkół Bankowych WyŜsza Szkoła Bankowa w Poznaniu (od 1994r.) Wydział Zamiejscowy w Chorzowie WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu(od 1998r.) Wydział Ekonomiczny w Szczecinie WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu(od 2008r.) WyŜsza Szkoła Bankowa w Gdańsku (od 1998r.)

3 WyŜsza Szkoła Bankowa w Toruniu (od 1998r.) Zamiejscowy Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy WyŜszej Szkoły Bankowej w Toruniu (od 2007r.) WyŜsza Szkoła Bankowa we Wrocławiu (od 1998r.) Wydział Ekonomiczny w Opolu (od 2007r.) WyŜszej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

4 ZałoŜyciel WyŜszych Szkół Bankowych ZałoŜycielem WyŜszych Szkół Bankowych było Towarzystwo Edukacji Bankowej SA w Poznaniu Decyzjami Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dn. 11 i 12 marca 2009 r. przeniesiono pozwolenie na utworzenie WyŜszych Szkół Bankowych z TEB SA na Centrum Rozwoju Szkół wyŝszych TEB Akademia Sp. z o. o. w Poznaniu.

5 Grupa WyŜszych Szkół Bankowych w liczbach osób kształci się obecnie na studiach I, II stopnia oraz na studiach podyplomowych w WyŜszych Szkołach Bankowych absolwentów WyŜszych Szkół Bankowych

6 Kierunki studiów realizowane w WyŜszych Szkołach Bankowych Bydgoszcz Chorzów Gdańsk Opole Poznań Szczecin Toruń Wrocław Administracja Europeistyka Ekonomia Finanse i Rachunkowość Informatyka i Ekonometria Logistyka inŝ. Politologia Turystyka i Rekreacja Stosunki międzynarodowe Zarządzanie

7 Grupa WyŜszych Szkół Bankowych w Polsce

8 Partnerstwo z pracodawcami w liczbach 5200 firm i instytucji z którymi współpracują lub współpracowały z WyŜszymi Szkołami Bankowymi 2950 firm i instytucji, z którymi w roku akademickim 2008/2009 współpracują WyŜsze Szkoły Bankowe

9 Partnerstwo z pracodawcami Uczelnie współpracują mi.n. z: Bankami - BZ WBK, PKO BP, PEKAO SA, ING Bank Śląski, BGś, Kredyt Bank, Nordea Bank Polska Przedsiębiorstwami - Grupa LOTOS SA, Raben, Mercedes Benz, Philips Lighting Poland SA, Solaris Bus & Coach SA, Instytucjami - Urzędy i Izby Skarbowe, Urzędy Miast i Gmin, Urzędy Marszałkowskie

10 Koncepcja funkcjonowania WyŜszych Szkół Bankowych I. Idea powstania WyŜszych Szkół Bankowych geneza relacji z praktyką gospodarczą W 1994 r. załoŝycielom WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu przyświecał cel aby misją uczelni było kształcenie dla potrzeb praktyki gospodarczej. Przejawiało się to miedzy innymi: 1) obowiązkowymi praktykami dla studentów (mimo, Ŝe wówczas nie było takiego obowiązku) 2) prowadzeniem zajęć przez wykładowców praktyków Ŝycia gospodarczego 3) wprowadzeniem funkcji konsultantów programowych na studiach podyplomowych

11 Koncepcja funkcjonowania WyŜszych Szkół Bankowych I. Idea powstania WyŜszych Szkół Bankowych geneza relacji z praktyką gospodarczą Powstałe w 1998 r. WyŜsze Szkoły Bankowe w Gdańsku, Toruniu i Wrocławiu były powołane w oparciu o ustawę o wyŝszych szkołach zawodowych: 1) obowiązkowymi praktyki dla studentów w wymiarze 15 tygodni 2) obowiązek wykazania osób z doświadczeniem praktycznym w składzie minimum kadrowego

12 Koncepcja funkcjonowania WyŜszych Szkół Bankowych II. Pomysł na koncepcję kształcenia oraz koncentracja na dydaktyce ZałoŜeniem powstania WSB była koncentracja na sferze dydaktyki - teaching university WSB w początkowych latach swojej działalności skupiały się na rozwoju dydaktyki i poszerzaniu współpracy z podmiotami zewnętrznymi a nie na badaniach naukowych Związek z praktyką gospodarczą przejawia się równieŝ w liczbie nauczycieli akademickich mających duŝe doświadczenie poza szkolnictwem wyŝszym: 1) 35 % nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora oraz ze stopniem naukowym doktora habilitowanego posiada duŝe doświadczenie poza szkolnictwem wyŝszym 2) 70 % osób pełniących funkcję dziekana lub prodziekana posiada doświadczenie zdobyte poza szkolnictwem wyŝszym

13 Współpraca z pracodawcami w zakresie kształcenia od koncepcji do realizacji Zakres współpracy: 1. Udział pracodawców w tworzeniu koncepcji planu studiów i programu nauczania nowo tworzonych kierunków studiów 2. Obowiązek opiniowania przez przedstawicieli środowiska przedsiębiorców programów specjalności na poszczególnych kierunkach studiów. (Uchwały Konwentów WSB w sprawie załoŝeń i wytycznych do planów studiów i programów nauczania dla studiów pierwszego i drugiego stopnia) 3. Prowadzenie zajęć dydaktycznych (w zakresie przedmiotów specjalnościowych) przez praktyków Ŝycia gospodarczego

14 Współpraca z pracodawcami w zakresie kształcenia od koncepcji do realizacji 4. Wykorzystywanie case studies w procesie kształcenia 5. Wykorzystywanie oprogramowania informatycznego w procesie kształcenia (SAP, TETA, Akademia Cisco, System Symfonia i itp.) 6. Kształcenie na studiach podyplomowych na potrzeby konkretnych firm i instytucji publicznych ok. 120 zrealizowanych szkoleń dla grup kierowanych Przykłady: Podyplomowe studium bankowośći dla PKO BP Podyplomowe studium menedźerskie dla Kulczyk Tradex, Comarch, UM Poznań, Bombardier Transformation Studia podyplomowe dla Grupy PROKOM (projekt otrzymał nagrodę Ministra Rozwoju Regionalnego w konkursie Najlepsza inwestycja w człowieka )

15 Współpraca z pracodawcami w zakresie kształcenia od koncepcji do realizacji 7. Tworzenie i realizowanie studiów podyplomowych w partnerstwie z przedsiębiorcami oraz instytucjami branŝowymi (partnerstwo dotyczy: tworzenia koncepcji studiów, opieki merytorycznej, weryfikacja programów studiów, realizacji części zajęć przez pracowników partnera oraz uzyskiwanie dodatkowych certyfikatów podczas studiów Przykłady: Podyplomowe studium podatków i doradztwa podatkowego (partner Krajowa Izba Doradców Podatkowych) Podyplomowe studium Systemy audytorskie i praktyka audytu wewnętrznego (partner Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej) Podyplomowe studium Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe (partner SMG/KRC Poland Human Resouces)

16 Współpraca z pracodawcami w zakresie kształcenia od koncepcji do realizacji 8. Realizowanie specjalności na studiach I stopnia w partnerstwie z podmiotami i instytucjami Zakres partnerstwa: patronat nad specjalnością;opiniowanie programów specjalności; doradztwo i konsultacje przy tworzeniu programów studiów, programów praktyk, treści przedmiotów specjalnościowych; prowadzenie zajęć: warsztatów i ćwiczeń oraz tworzenie i analiza business case ów; wskazanie tematyki prac dyplomowych z moŝliwością ich wykorzystania w działalności Partnera; udział w konferencjach (naukowych i łączących elementy naukowe i praktyczne)

17 Współpraca z pracodawcami w zakresie kształcenia od koncepcji do realizacji 9. Realizowanie specjalności na studiach I stopnia dla potrzeb konkretnego pracodawcy Przykład: grupy kierowane pracowników banków spółdzielczych WSB w Poznaniu na potrzeby banków zrzeszonych w ramach Gospodarczego Banku Wielkopolski (obecnie SGB)

18 Współpraca z pracodawcami w zakresie kształcenia od koncepcji do realizacji Przykłady partnerstwa : Bankowość i Rynki Finansowe ING Bank Śląski Zarządzanie Zasobami Ludzkimi SMG/KRC Human Resources Poland Polityka Lokalna i Regionalna Urząd Miasta Chorzów Finansowanie Projektów z Funduszy UE Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw Sage Symfonia Logistyka i Spedycja Międzynarodowa Delta Trans Logistic

19 Współpraca z pracodawcami w zakresie kształcenia ocena efektów kształcenia Zakres działań: Ustalanie kierunków współpracy przez ciała doradcze złoŝone z przedstawicieli nauki i Ŝycia gospodarczego Płatne staŝe krajowe i zagraniczne dla studentów i absolwentów Praktyki studenckie (w tym organizowanie konkursu na najlepszą praktykę studencką) Organizowanie spotkań pracodawców ze studentami (warsztaty, seminaria i itp.) umoŝliwiające bezpośredni kontakt pracodawców ze studentami Realizowanie prac dyplomowych w oparciu o tematykę wskazaną przez pracodawców

20 Współpraca z pracodawcami w zakresie działalności naukowej Zakres działań: Szeroka działalność konferencyjna z udziałem pracodawców ( konferencje łączące elementy naukowe i praktyczne np. cykliczne konferencje bankowości na WZ w Chorzowie) Działalność publikacyjna (liczne artykuły praktyków Ŝycia gospodarczego w zeszytach naukowych) Przygotowywanie ekspertyz przez pracowników uczelni na rzecz podmiotów gospodarczych oraz na potrzeby sądownictwa powszechnego (w szczególności gospodarczego)

21 Współpraca z pracodawcami w zakresie działalności naukowej Zakres działań: Inspirowanie wykładowców praktyków do uzyskiwania stopni naukowych Wsparcie uczelni przez przedsiębiorców w zakresie finansowania publikacji pokoferencyjnych (np. WSB w Toruniu) Wspólne projekty badawcze z pracodawcami oraz instytucjami branŝowymi

22 Współpraca z pracodawcami w zakresie propagowania przedsiębiorczości i tworzenie płaszczyzny kontaktu biznes student, absolwent Zakres współpracy: Biuro Karier (szeroki pakiet działań dla studentów i absolwentów) Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Granty dla studentów na prowadzenie działalności gospodarczej (np. projekt finansowany ze środków ZPORR Aktywni zajdą dalej mój pierwszy biznes ; wartość projektu 850 tys. zł WSB w Gdańsku) Bogata oferta szkoleń i warsztatów dla studentów prowadzonych przez lub z udziałem pracodawców

23 Współpraca z pracodawcami w zakresie propagowania przedsiębiorczości i tworzenie płaszczyzny kontaktu biznes student, absolwent Cykliczne Targi Pracy Organizowanie Business Week dla studentów - organizowane we współpracy z zaprzyjaźnionymi uczelniami z całej Europy. W tym roku akademickim studenci uczestniczyli w Business Week w Portugalii, Holandii i Czechach, gdzie we współpracy ze studentami z 9 uczelni zagranicznych mieli moŝliwość zdobycia praktycznej wiedzy nt. przedsiębiorczości (w Portugalii), Funduszy Strukturalnych (w Holandii) czy leasingu (w Czechach). Warsztaty i seminaria dla studentów, absolwentów i społeczności lokalnej z udziałem pracodawców

24 WSB biznes współpraca instytucjonalna Zakres współpracy: Bezpłatne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców Organizowanie bezpłatnych indywidualnych konsultacji z wykładowcami praktykami dla przedsiębiorców lub osób planujących załoŝyć własną działalność gospodarczą (np. WSB w Poznaniu) Funkcjonowanie ciał doradczych ułatwiających kontakt uczelni z praktyką gospodarczą (np. WSB w Toruniu Rada WSB w Toruniu; WSB we Wrocławiu - Komitet Doradczy)

25 Zakres współpracy: WSB biznes współpraca instytucjonalna Zawieranie przez uczelnie partnerstwa strategicznego z organizacjami branŝowymi np. ze Związkiem Banków Polskich, Stowarzyszeniem Project Managment Polska WSB przynaleŝą do organizacji gospodarczych i aktywnie uczestniczą w ich działalności (BCC, Zachodnia Izba Gospodarcza JM Rektor WSB we Wrocławiu prof. dr hab. Stefan Forlicz jest V-ce prezesem) Aktywność WyŜszych Szkół Bankowych w zakresie działalności na rzecz biznesu została wielokrotnie doceniania przez środowisko gospodarcze np. WyŜsza Szkoła Bankowa we Wrocławiu otrzymała nagrodę Dolnośląskiego Gryfa za największy wkład w edukację ekonomiczną.

26 Wpływ praktyki biznesowej na funkcjonowanie uczelni Pozyskiwanie know-how w zakresie dobrych praktyk zarządzania organizacjami zarówno od podmiotów krajowych jak i zagranicznych Władze WyŜszych Szkół Bankowych posiadają doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania (kanclerze, wicekanclerze oraz 70 % osób pełniących funkcję dziekana lub prodziekana posiada doświadczenie zdobyte poza szkolnictwem wyŝszym) WyŜsze Szkoły Bankowe wykorzystują narzędzia informatyczne w zarządzaniu i komunikacji zarówno ze studentem jak i nauczycielami akademickimi (np. portal dla studentów - extranet oraz dla pracowników naukowo dydaktycznych - intranet)

27 Wpływ praktyki biznesowej na funkcjonowanie uczelni Współpraca z Centrum Rozwoju Szkół WyŜszych TEB Akademia (załoŝycielem WSB) w zakresie wymiany know-how a takŝe realizacji wspólnych projektów edukacyjnych np. projekt MOPEM oraz projekt Równi na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim Wykorzystywanie przez uczelnie badań własnych dotyczących oczekiwań pracodawców wobec pracowników np. WSB w Gdańsku

28 Badania Ocena przygotowania absolwentów i pracowników do funkcjonowania na rynku pracy w opinii pracodawców Jakie są Pana(i) zdaniem najwaŝniejsze zalety pracowników w wieku lat? Kreatywność,otwartość Motywacja, przebojowość Wiek i jego konsekwencje Dyspozycyjność Elastyczność Wysoka wydajność Sumienność Inicjatywa Determinacja w realizację celów Łatwość uczenia się Poziom wykształcenia Stan zdrowia Wiedza fachowa Lojalność Odpowiedzialność Znajomość języków obcych DuŜe doświadczenie Wysokie umiejętności zawodowe Umiejętność autoprezentacji Łatwość nawiązywania kontaktów Znajomość nowych technologii w tym obsługi komputera Typ ukończonej szkoły Stan cywilny Inne 1,4 0,7 2,7 2,0 4,1 3,8 3,4 4,5 4,3 5,4 6,3 11,3 10,8 11,9 11,9 11,5 13,1 14,2 14,2 18,2 17,6 17,6 30,6 35, % Opracowanie własne na podstawie badań w ramach projektu Równi na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim

29 Badania Ocena przygotowania absolwentów i pracowników do funkcjonowania na rynku pracy w opinii pracodawców Jakie są Pana(i) zdaniem największe zalety pracowników w wieku 50 lat i więcej? DuŜe doświadczenie Sumienność Lojalność Odpowiedzialność Dyspozycyjność Wiedza fachowa Wysoka wydajność Determinacja w realizację celów Wysokie umiejętności zawodowe Motywacja, przebojowość Stan cywilny Łatwość nawiązywania kontaktów Kreatywność,otwartość Inicjatywa Elastyczność Wiek i jego konsekwencje Umiejętność autoprezentacji Stan zdrowia Poziom wykształcenia Ukończone kursy,szkolenia nie mam zdania Inne 80,8 42,1 32,7 18,0 14,7 11,8 8,2 6,7 6,2 4,7 2,9 2,2 2,0 1,8 1,8 1,6 1,3 0,7 0,4 0,2 0,7 18, % Opracowanie własne na podstawie badań w ramach projektu Równi na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim

30 Wpływ praktyki biznesowej na funkcjonowanie uczelni WyŜsze Szkoły Bankowe wykorzystują zarządzanie projektowe w bieŝącym funkcjonowaniu uczelni WyŜsze Szkoły Bankowe opracowują swoje strategie na lata w oparciu o metodę BSC (Balanced Scorecard)

31 Misja: Co chcemy osiągnąć Wizja: ąć? Stakeholder / Interesariusze Z kim / dla kogo chcemy pracować? Pracownicy Klient Pracodawcy Cel Strategiczny temat Otoczenie akademickie Modernizacja oferty Miernik Rozwój relacji z biznesem Przyjazna uczelnia Akademickość STRATEGICZNE RAMY DZIAŁANIA: Co chcemy osiągnąć ąć? Drogi Strategiczne Z kim / dla kogo chcemy pracować? Interesariusze Absolwent

32 Bariery współpracy uczelnia biznes spojrzenie uczelni Nieprzygotowanie kadry naukowo dydaktycznej do współpracy z pracodawcami w zakresie kształtowania planów studiów i programów nauczania Niska aktywność wysoko wykwalifikowanej kadr naukowej w zakresie przygotowywania opinii, analiz i ekspertyz na potrzeby konkretnych przedsiębiorstw Niewielkie zainteresowanie przedsiębiorców pozyskiwaniem analiz i opinii od uczelni (pracodawcy częściej i chętniej wybierają wyspecjalizowane kancelarie, firmy konsultingowe niŝ uczelnie, mimo Ŝe ich usługi są często znacznie droŝsze)

33 Plany na przyszłość Zwiększenie aktywności pracodawców w procesie oceny efektów kształcenia Wypracowanie płaszczyzny bieŝącej współpracy na linii kadra naukowa pracodawcy Zwiększenie udziału case studies w realizacji przedmiotów specjalnościowych Realizacja programów rozwoju uczelni w ramach programu POKL działanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Łączna kwota przyznanych środków dla WyŜszych Szkół Bankowych 34 mln zł. Realizacja przez WSB strategii wypracowanych metodą BSC (kaŝda z WyŜszych Szkół Bankowych jako jedną z dróg strategicznych wybrała współpracę z pracodawcami. )

34 Dziękujemy za uwagę, Paweł Zygarłowski Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Szkół WyŜszych TEB Akademia Sp. z o.o. w Poznaniu Dr Krzysztof Koj Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2012/2013

studia II stopnia 2012/2013 studia II stopnia 2012/2013 www.wsb.pl NOWOŚĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE w przygotowaniu NOWOŚĆ CORPORATE FINANCE MANAGEMENT studia anglojęzyczne DWA DYPLOMY W DWA LATA tytuł magistra i studia podyplomowe na

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM DODATKOWE

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU na lata 2007-2013 Nowy Sącz, 2006 2 SPIS TREŚCI Uchwała Nr 11/2006 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Sosnowiec, 24 czerwca 2015 rok Synteza recenzji ekspertów oceniających Uczelnię w V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów (2015) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo