OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 TEATR STUDIO Teatr Studio im. ST. I. Witkiewicza, Warszawa, Plac Defilad 1 Załącznik Nr 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKTU BUDOWA SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH NA POTRZEBY TEATRU STUDIO Warszawa-2015

2 Spis zawartości str. 1. Nazwa Przedmiotu Zamówienia Zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia Podział Przedmiotu Zamówienia na zadania realizacyjne 4 2. Czas i harmonogram wykonania Przedmiotu Zamówienia 4 3. Wymagania organizacyjne realizacji Przedmiotu Zamówienia 4 4. Wymagania globalne funkcjonalno jakościowe Przedmiotu Zamówienia 5 5. Zadania realizacyjne Przedmiotu Zamówienia Zadanie 1 Lokalna sieć strukturalna (LAN ) Okablowanie poziome piętrowe Okablowanie pionowe szkieletowe ( DWL-GWL) Segmenty lokalnej sieci bezprzewodowej (WLAN) Dystrybucyjne Węzły Lokalne ( DWL ) Urządzenia do zabudowy w sieci LAN Zalecane ukompletowanie szaf instalacyjnych DWL Wymagana konfiguracja i uruchomienie zakresu usług sieciowych Wymagania szczegółowe ( cechy i parametry) elementów i urządzeń Zadanie 2 Serwerownia wraz z Głównym Węzłem Logicznym sieci LAN Szafy systemowe w serwerowni Urządzenia do zabudowy Głównego Węzła Logicznego Zalecane ukompletowanie szaf systemowych Wymagana konfiguracja i uruchomienie zakresu usług sieciowych Wymagania szczegółowe ( cechy i parametry) elementów i urządzeń Zadanie 3 - System Kontroli Dostępu Serwerowni ( KD ) Zalecany sposób instalacji w Serwerowni Wymagana konfiguracja i uruchomienie zakresu usług Wymagania szczegółowe ( cechy i parametry) elementów i urządzeń Zadanie 4 System Bezpieczeństwa Monitoring CCTV IP Zalecany sposób instalacji w obiekcie Urządzenia do zabudowy w ramach systemu Polityki Bezpieczeństwa realizowana z wykorzystaniem CCTV Wymagania szczegółowe ( cechy i parametry) elementów i urządzeń Model logiczny połączeń urządzeń aktywnych w sieci lokalnej Odbiór Przedmiotu Zamówienia Dokumentacja Projektowa Uwagi końcowe 41 OPZ - 2 -

3 1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest budowa i uruchomienie lokalnej sieci teletechnicznej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu IT do uruchomienia wewnętrznych usług systemowych i monitoringu CCTV na potrzeby Teatru Studio. 1.1 Zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostawy wymienionego zakresu rzeczowe: a) wykonania lokalnego okablowania strukturalnego (LAN) w kat.6 z wykorzystaniem kabla miedzianego czteroparowego poprowadzonego w natynkowych duktach kablowych zgodnie z zaleceniami ujętymi w pkt.6 Załącznik 2 Dokumentacja Wykonawcza. b) dostarczenie i uruchomienie urządzeń pasywnych w pobudowanych węzłach dystrybucyjnych sieci na poziomie kondygnacji objętych projektem d) dostarczenie i zabudowanie urządzeń aktywnych na poziomie serwerowni głównej e) uruchomienie systemu bezpieczeństwa KD serwerowni i monitoringu CCTV IP f) zaimplementowanie polityki bezpieczeństwa zamawiającego g) wykonanie pomiarów i testów na potrzeby odbioru Przedmiotu Zamówienia h) demontaż istniejącej infrastruktury logicznej instalacji komputerowej na obiekcie h) wykonanie dokumentacji powykonawczej 1.2 Podział Przedmiotu Zamówienia na zadania realizacyjne Przedmiot Zamówienia został podzielony ze względu na swoją funkcjonalność oraz charakter wskazanej kolejności realizacji na poniższe Zadania Realizacyjne, których szczegółowy zakres opisany został w pkt. 5 niniejszego opracowania. a) Zadanie 1 Lokalna Sieć strukturalna ( LAN /WLAN) b) Zadanie 2 Serwerownia wraz z Głównym Węzłem Logicznym sieci LAN c) Zadanie 3 System Bezpieczeństwa Kontroli Dostępu Serwerowni ( KD ) d) Zadanie 4 System Monitoring CCTV IP

4 2. CZAS I HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na wykonanie Przedmiotu Zamówienia wykonawca ma maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy na jego wykonanie, z tego : Etap-I 30 dni - na wykonanie zakresu Zadania 1 oraz Zadania 2 Etap-II 20 dni - na wykonanie Zadania 3 oraz Zadania dni - na przekazanie Przedmiotu Zamówienia zamawiającemu 3. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia powinien przestrzegać poniższych wymagań organizacyjnych: 01. wszelką komunikację w sprawach Przedmiotu Zamówienia prowadzić należy z wykorzystaniem ustanowionych kanałów komunikacji podanych przez Kierownika Projektu do ogólnej wiadomości w dniu zawarcie umowy na wykonanie. 02. bezwzględnie przestrzegać zaleceń Kierownika Projektu podczas prac na obiekcie w okresie przygotowania zakresu robót, jak i ich realizacji. 03. odstępstwa w realizacji Przedmiotu Zamówienia mogą być dopuszczone wyłącznie po przedstawieniu występujących trudności technologicznych lub czasowych Kierownikowi Projektu i za jego bezpośrednią zgodą odnotowaną w Dzienniku Robót. 04. dostosować proces prowadzenia robót instalacyjnych na poszczególnych kondygnacjach zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac oraz możliwą dostępnością pomieszczeń obiektu z uwzględnieniem charakteru prowadzonych prac innych najemców w obiekcie. 05. wykonawca uwzględni w uzgodnionym z Kierownikiem Projektu harmonogramie prac prowadzenie robót o wysokim stopniu natężenia hałasu ( tj. odwiertów, przeciągania instalacji kablowych przez pomieszczenia specjalne lub piony technologiczne) w godzinach wieczornych i nocnych oraz dni wolne. 06. wykonawca po podpisaniu umowy na realizację Przedmiotu Zamówienia przedstawi listę wszystkich pracowników mających realizować prace na obiekcie OPZ - 4 -

5 zamawiającego z podaniem : Imienia i nazwiska, numeru dowodu tożsamości w celu wydania imiennych identyfikatorów. 07. wykonawca przedłoży na pierwszy dzień realizacji Przedmiotu Zamówienia poświadczenie przeprowadzenia szkolenia z zakresu BHP pracy na obiekcie przez uprawnionego Inspektora BHP dla wszystkich pracowników zgłoszonych na wymaganej liście z pkt w zakresie przestrzegania BHP na obiekcie wykonawca będzie podlegał kontrolą doraźnym uprawnionego Inspektora BHP ze strony Kierownika Projektu. W przypadku wykrycia naruszenia przepisów BHP przez zespół pracowniczy wykonawcy Kierownik Projektu będzie uprawniony zatrzymać prace prowadzone na obiekcie do czasu ich usunięcia. Termin przestoju robót wynikający z naruszenia przepisów BHP stanowić będzie naruszenie terminów realizacyjnych Przedmiotu Zamówienia z winy wykonawcy i będzie podstawą do kar umownych wynikających z zwartej umowy na wykonanie Przedmiotu Zamówienia. 09. wykonawca w momencie zawarcia umowy na wykonanie Przedmiotu Zamówienia wystąpi o przydział pomieszczenia na składowanie materiałów i urządzeń niezbędnych w realizacji robót. Ich zabezpieczenie przed kradzieżą lub nieuprawnionym użyciem leży po stronie wykonawcy. 10. po zakończeniu Zadania Realizacyjnego 4 wskazanego w pkt. 1.2 wykonawca dokona demontażu starej infrastruktury sieci, a wszelkie jej elementy zostaną załadowane i wywiezione z obiektu na koszt wykonawcy. 11. wykonawca każdorazowo po realizacji prac na obiekcie dokona oddania kluczy dostępu do pomieszczeń odnotowując ten fakt w Rejestrze Pobrań Kluczy, którego miejscem składowania będzie portiernia obiektu. 4. WYMAGANIA GLOBALNE FUNKJONALNO- JAKOŚCIOWE PZ Poniżej zawarty został zbiór globalnych wymagań w zakresie oczekiwanego od wykonawcy poziomu funkcjonalności oraz jakości realizacji PZ : 01. Wszystkie dostarczone w ramach PZ urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta OPZ - 5 -

6 w UE. Urządzenia i komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób by można było dokonać identyfikacji zarówno produktu, jak i producenta, którego karta produktowa została dołączona do oferty wykonawcy. 02. Gwarancja na dostarczony sprzęt IT ( aktywny i pasywny ) nie może być krótsza niż 12 miesięcy, a na wszystkie elementy sieci strukturalnej nie krótsza niż 60 miesięcy. 03. Gwarancja udzielona przez wykonawcę zaczyna obowiązywać od dnia przekazania Przedmiotu Zamówienia zamawiającemu, czyli od daty Protokołu Końcowego podpisanego bez uwag przez zamawiającego. 04. W przypadku wystąpienia awarii sieciowych urządzeń aktywnych tj. UTM, switch lub rejestratora systemu CCTV w okresie gwarancyjnym, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zainstalować i przywrócić normalną pracę urządzenia w systemie informatycznym, w którego przestrzeni nastąpiła awaria. 05. Wszelkie naprawy gwarancyjne urządzeń nie mogą trwać dłużej niż 21 dni roboczych, a na ich czas wykonawca dostarczy i uruchomi na koszt własny urządzenie o porównywalnej klasie i nie niższych parametrach technicznych jak to, którego dotyczy naprawa gwarancyjna. 06. Urządzenia użyte do realizacji Przedmiotu Zamówienia będą posiadały aktualny na dzień przekazania firmware, a w przypadku urządzenia UTM bibliotekę sygnatur bezpieczeństwa. 5. ZADANIA REALIZACYJNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać realizacji poniższych Zadań Realizacyjnych w ściśle określonym porządku podanym w OPZ : 5.1 ZADANIE 1 - LOKALNA SIEĆ STRUKTURALNA Okablowanie poziome - piętrowe 01. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sieci strukturalnej z użyciem skrętki miedzianej czteroparowej w kat Na potrzeby realizacji Przedmiotu Zamówienia ustala się, że 1 PEL=1GL, gdzie 1GL oznacza gniazdo logiczne wykonane w kat.6. OPZ - 6 -

7 03. Ramki gniazd logicznych w pomieszczeniach o większym skupieniu dostępności niż 1 GL oraz w pomieszczeniu serwerowni należy montować wewnątrz odcinka duktu kablowego zgodnie z modelem instalacyjnym zawartym w Projekcie Wykonawczym ( pkt rys. 4 ) 04. Przewidziane do montażu systemu okablowania elementy powinny pochodzić od jednego producenta. 05. Prace prowadzenia duktów kablowych należy poprzedzać wstępnie analizą obecności innych możliwych do wystąpienia tras kablowych podtynkowych z wykorzystaniem czujników instalacji teletechnicznych. 06. W wykonaniu duktów kablowych stosować regułę doboru technologii i materiału dla poszczególnych obszarów obiektu opisaną w pkt. 6.1 Projektu Wykonawczego 07. Wszystkie elementy dopasowania duktu kablowego do specyfiki ścian ( kąty wewnętrzne, kąty zewnętrzne, łączenia, migracje kanału PVC międzyrozmiarowe) realizować z wykorzystaniem oryginalnych przejściówek producenta odcinków prostych duktu kablowego zaproponowanego w ofercie wykonawcy. 08. Bezwzględnie przestrzegać podczas kompletowania systemów kablowych oraz zabudowy urządzeń poprawnego montażu przewodów odpowiadających za wyrównanie ładunków statycznych pomiędzy obudową szafy systemowej, jej elementami biernymi i urządzeniami do zabudowy) Okablowanie pionowe szkieletowe ( DWL-GWL ) 01. wykonanie połączeń szkieletu sieci tj. połączeń między węzłami DWL I 01, DWL- II-01, DWL III 01, a węzłem GWL zrealizować z wykorzystaniem kabla skrętki czteroparowej w kat. 6. w technologii FTP lub STP. 02. do każdego węzła DWL przewidzianego w obsłudze szkieletu sieci doprowadzić parę kabli skrętki 4-parowej kat. 6 z dedykowanym przeznaczeniem uruchomienia usługi agregacji portów na węzłach z wykorzystaniem protokołu LACP w warstwie 2 wg specyfikacji ad (redundancja technologiczna podstawowego toru kablowego) 03. dukt szkieletowy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności w obszarach przejść przez stropy i kanały międzyścienne.( szyby instalacyjne wskazane na schematach Projektu Wykonawczego lub w uzgodnionych z zamawiającym miejscach realizacji szachów instalacyjnych ) OPZ - 7 -

8 04. zachowywać wskazania producenta dla minimalnych kątów zagięć i formowania dopuszczalnych normami materiału bez uszkodzenia płaszcza PVC i kołnierza ekranu skrętnego ( w przypadku STP ). 05. zamawiający dopuszcza w zakresie budowy szkieletu oprócz wymienionych typów kabla z pkt. 3 również modyfikacji technologii wykonania tj. FFTP oraz SFTP 06. połączenia szkieletowe poszczególnych węzłów DWL z węzłem GWL zrealizować z nadmiarem długości minimum 10 mb. po stronie serwerowni. Nadmiar umieścić z tyłu zespołu szaf systemowych. 07. we wszystkich szafach dystrybucyjnych DWL sieci lokalnej dokonać krosowania łączy szkieletowych na pierwszej sekcji krosownicy i dokładnie oznaczyć paskowym kodem koloru żółtego po stronie opisu portu, a do skrosowania portu na patchpanelu z portem na switchu użyć patchcordu w kolorze żółtym lub oznaczyć żółtą opaską zaciskową. 08. pola na przełącznicach w węzłach dystrybucyjnych powinny być jednoznacznie oznaczone wskazując oznaczenie końca i początku struktury szkieletowej, którą dany dukt łączy. ( np. GWL DWL-I-01) 09. wykonawca w ramach realizowanego Przedmiotu Zamówienia zabezpieczy wymaganą maksymalna ilość patchcordów zakończonych złączami Rj45 przeznaczonymi do realizacji aktywnych połączeń krosowych pomiędzy krosownicą, a switchem w węźle DWL oraz GWL. 10. odcinek duktu światłowodowego pomiędzy węzłem GWL, a węzłami DWL powinien być wykonany z kabla stanowiącego jednolity odcinek fabrykacyjny. 11. W realizacji połączeń między DWL, a GWL wykorzystać należy istniejące szachty techniczne zaznaczone na podkładach poszczególnych pięter, a w przypadku ich zbytniej zajętości uniemożliwiającej przeprowadzenie duktu światłowodowego wykonawca zrealizuje nowe przejście między piętrowe po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu. 12. Kable pionowe w szachtach pionowych należy oznaczyć przywieszkami lub obrączkami zakładanych na osnowe kabla. Oznakowanie należy umieścić w miejscu pozwalającym na wzrokową identyfikację kabla po otwarciu osłony wejścia do szachtu pionowego. OPZ - 8 -

9 5.1.3 Segmenty lokalnej sieci bezprzewodowej (WLAN) 01. w ramach Przedmiotu Zamówienia wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia lokalnej sieci bezprzewodowej typu korporacyjnego, której punkty dostępowe AP zostały zaprojektowana w przestrzeni poszczególnych pięter obiektu, a ich logiczny przydział do poszczególnych węzłów dystrybucyjnych został zobrazowany na Diagramie Blokowym Infrastruktury Sieci LAN - Projekt Wykonawczy pkt. 11 str projekt przewiduje uruchomienie sieci WLAN w oparciu o centralne zarządzanie polityka usług i dostępu na poziomie centralnego kontrolera WLAN. 03. Zamawiający w Przedmiocie Zamówienia dopuszcza każde rozwiązanie ( kontroler sprzętowy lub programowy), który spełni warunek centralizacji usług administracyjnych i zarządzanie przyjętą polityką bezpieczeństwa. 04. Politykę bezpieczeństwa do zaimplementowania na bazie wdrożonego rozwiązania wykonawca otrzyma po uruchomieniu pracy segmentu WLAN w zakresie trybu domyślnej pracy z ustawieniami domyślnymi. 05. miejsca instalacji punktów AP należy dobierać w taki sposób by urządzenia miały jak najlepszą propagację sygnału w przestrzeni, którą zgodnie z projektem ma pokrywać sieć bezprzewodowa. 06. w projekcie sieć WLAN ma charakter uzupełniający powstającą sieć strukturalną opartą o segment skrętki miedzianej, 07. urządzenia realizujące usługę punktów dostępu do sieci WLAN powinny być zasilane w technologii PoE z wykorzystaniem kabla skrętki 4-parowej kat zakończenie toru kablowego łączącego AP z węzłem DWL wykonać w standardzie TIA/EIA 568 B. 09. Połączenia węzła dystrybucyjnego sieci DWL, a punktami AP sieci bezprzewodowej należy krosować na oddzielnych sekcjach portów krosownicy. 10. po instalacji i uruchomieniu w trybie otwartym pracy punktów dostępowych AP wykonawca będzie zobowiązany do zaimplementowania przekazanej przez zamawiającego polityki bezpieczeństwa i kontroli dostępu do zasobów i usług. 11. użyte urządzenia bezprzewodowe powinny pochodzić od jednego dostawcy 12. system WLAN, którego punkty dostępowe AP rozlokowane są w poszczególnych segmentach sieci LAN, powinien stanowić jedną logicznie zintegrowaną strukturę zarządzania z wykorzystaniem administratorskiego oprogramowania instalowanego na wskazanym komputerze głównego Administratora Sieci. OPZ - 9 -

10 switch switch Internet ROUTER Core switch KONTROLER WLAN Dystrybucyjne węzły Lokalne ( DWL) 01. do wykonania DWL na poszczególnych piętrach obiektu użyć należy szaf dystrybucyjnych wiszących o wymiarach konstrukcyjnych Rack 19 12U x szafy powinny być doposażone w listwy zasilające AC 230 V z 8 gniazdami z montażem śrubami koszyczkowymi na listwach szafy rack wszystkie ujęte w projekcie szafy dla DWL i GWL powinny być szafami od jednego dostawcy 04. szafy DWL powinny zostać zawieszone na wysokości uniemożliwiającej bezpośredni przypadkowy dostęp osób postronnych ( zalecana wysokość dolnej krawędzi szafy 200 cm od podłoża ). W przypadku braku możliwości zachowania zalecenia każdorazowo miejsce montażu należy uzgodnić z Kierownikiem Projektu. 05. Węzły DWL powinny zostać oznaczone stałą etykietą informacyjną foliowaną na gorąco i przymocowaną do wewnętrznej strony przedniej szyby szafy. Etykieta powinna zawierać : oznaczenie węzła DWL zgodnie ze schematem instalacyjnym, schemat uproszczony logiczny segmentu sieci, numery portów krosownicy i przypisane do nich gniazda abonenckie w pomieszczeniach obsługiwanych przez segment, wyróżnione oznaczenia gniazd krosownicy używane do połączenia segmentu w sieci szkieletowej ) OPZ

11 5.1.5 Urządzenia do zabudowy w sieci LAN W ramach Przedmiotu Zamówienia wszystkie urządzenia powinny być dostarczone do zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta do siedziby zamawiającego. Przed użyciem urządzeń wykonawca dokona wytworzenia raportu stanu zawierającego: - spis ilościowy i jakościowy urządzeń przeznaczonych do użycia z umieszczeniem ich : nazwy produktowej producenta, numeru seryjnego, opisu przydziału miejsca instalacji zgodnie z oznaczeniem użytym w OPZ ( tabela poniżej ) : WYKAZ ILOŚCIOWY URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW PRZEWIDYWANYCH DO UŻYCIA W RAMACH ZADANIA I : Lp Nazwa urządzenia \ materiału Przeznaczenie Ilość 1. Przełączniki zarządzane L2 z 48 portami GbE LAN węzły DWL 5 2. Szafa systemowa 12U Rack 19 12U x 600 wisząca typu Rack 19 LAN węzły DWL Listwy zasilania AC 230 V rack19 8xGN LAN- węzły DWL Patch Panel 24 port 19 kat.6 LAN- węzły DWL Patchcordy UTP kat. 6 ( 1 mb) LAN węzły DWL AP ( Access Point ) WI-Fi WLAN Kabel UTP kat. 6 (mb) LAN Gniazda abonenckie typu - RJ45 szt. LAN Kabel FTP lub STP do realizacji połączeń międzywęzłowych DWL-GWL 200 Uwaga! Ponieważ Przedmiot Zamówienia jest realizowany w przestrzeni obiektu będącego w stanie zagospodarowanej przestrzeni biurowo teatralnej, w ramach której nie jest możliwe usunięcie zabudowy oraz wyposażenia pomieszczeń, wykonawca jest zobowiązany planując prace instalatorskie planować również niezbędny nadmiar duktów OPZ

12 kablowych oraz kabla FTP i miedzianej skrętki wielożyłowej w celu osiągnięcia zamierzonego przez zamawiającego celu zbudowania poszczególnych segmentów dostępu abonenckiego z poszczególnych pomieszczeń na obiekcie. Zakresy ilościowe dla materiałów z pkt. 6 i 8 są orientacyjne i wyliczone z obmiaru 0- ego. Nie uwzględniają alternatywnych dróg prowadzenia torów kablowych, których zmiana tras pochodzić może z przeszkód, jakie wynikną podczas ostatecznej weryfikacji miejsc położenia duktów kablowych dla odcinków między piętrowych oraz dla odcinków węzeł DWL GL (gniazdo Abonenckie). W celu umożliwienia wykonawcy jednoznacznego zdefiniowania trudności w realizacji zadania oraz samodzielnego wprowadzenia poprawek na długość poszczególnych duktów kablowych, Zamawiający udostępnia obiekt do pełnego audytu sytuacyjnego dla Wykonawcy w ramach Technicznego Dnia Otwartego Zalecane ukompletowanie szaf instalacyjnych DWL 01. Zachować zalecaną kolejność zabudowy urządzeń wewnętrznych w węźle zgodnie z wzorem zawartym w Projekcie Wykonawczym pkt rys. 6 ) 02. Połączenia pomiędzy kamerami systemu CCTV IP oraz lokalnymi punktami dostępu AP sieci bezprzewodowej należy krosować na oddzielnych sekcjach portów krosownicy. 03. wykonawca powinien dostarczyć wszelkie niewymienione elementy i materiały, które stanowią nierozłączny element montażu wymienionych urządzeń w pkt po zakończeniu montaży każdego z węzłów DWL należy dokonać oznakowania w nalepkę informacyjną w widocznym miejscu na przedniej szybie szafy systemowej zgodnego z Projektem Wykonawczym Wymagana konfiguracja i uruchomienie zakresu usług sieciowych 01. po uruchomieniu struktury sieci lokalnej na poszczególnych jej segmentach w oparciu o zrealizowaną zabudowę węzłów DWL należy na poszczególnych przełącznikach obsługujących przyłącza abonenckie wdrożyć usługę identyfikacji odbiorników końcowych z wykorzystaniem usługi sieciowej IP MAC. OPZ

13 02. wykonawca uruchomi na potrzeby organizacji użytkowników wydzielone VLAN y, konkretną politykę i przydział stacji użytkowników omówi z zamawiającym na etapie uruchamiania usługi, w tym VLAN dla użytkownika gość. 03. wykonawca uruchomi na poziomie przełączników poszczególnych węzłów sieci LAN usługę priorytetyzacji pakietów oraz zarządzania pasmem dla systemów CCTV IP, 04. uruchomienie pracy przełączników obsługujących zasilanie urządzeń AP sieci bezprzewodowej w trybie zarządzania mocą na porcie, dla efektywniejszego dostarczania przydziału mocy maksymalnie potrzebnej na danym segmencie podpiętym do danego portu, tj. punktów AP sieci WLAN oraz kamer IP systemu monitoringu. 05. załączenie standardu pracy 802.3at PoE + dla portów przełącznika obsługujących urządzenia WLAN i kamery IP. 06. dla gniazd abonenckich urządzeń położonych w strefie publicznej ( ze względu na dostępność usług dla osób przebywających na obiekcie ) wykonawca uruchomi odpowiednią konfigurację w modelu WLAN Gość stosując techniki autoryzacji, monitoringu i zarządzania dostępem na systemie punktów dostępu do sieci AP i przełącznikach zabudowanych w węzłach DWL obsługujących dane przestrzenie Wymagane szczegółowe cechy i parametry elementów oraz urządzeń - (KARTY TECHNICZNE ) Dla zachowania jednolitego systemu przedstawienia cech jakościowych dla urządzeń, istotnych elementów architektury sieci oraz materiałów wymaganych w realizacji Przedmiotu Zamówienia przez wykonawcę, zamawiający przedkłada wymagania szczegółowe w postaci poniższych kart technologicznych ( KT ). Zamawiający przypomina, że wskazane cechy jakości, wyposażenia i funkcjonalności poszczególnych urządzeń i materiałów ujętych w kartach technologicznych stanowią minimalne wymagania, jakie powinien zaoferować wykonawca. OPZ

14 Nr. karty KT - 01 Ilość wymagana w PZ 5 Nazwa branżowa urządzenia Przełączniki zarządzane L2 48 port GbE Wymagane minimalne cechy i ich wartości Porty : Wydajność: 48 portów Porty RJ-45 10/100/1000 BASE-TX PoE(802.3af) Switching capacity : 90 Gbps tłum.jako:(zdolność przełączania) Forwarding rate : 65,0 Mpps tłum.jako:(wskaźnik przekazywania) MAC address table : 16 K tłum.jako:(tablica adresów MAC ) Praca w warstwie L2 Pełna funkcjonalność warstwy 2 Wsparcie dla standardów : IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1X port authentication IEEE 802.3ad LACP Inne : Auto-negocjacja prędkości portu oraz trybu duplex Praca z odbiornikami w standardzie zasilania PoE: Ilość mocy na każdym porcie przełącznika w zakresie zasilania PoE(802.3af) -15,4 W Ilość portów obsługujących standard PoE+ (802.3at) - co najmniej 24 porty PoE(802.3.at) Całkowita możliwa do dostarczenia moc zasilania urządzeń w technologii PoE na przełączniku - nie mniejsza niż 350 W Programowa funkcja zarządzania mocą na portach Montaż : Zabudowa w szafie typu rack 19 Gwarancja : 12 miesiące OPZ

15 Nr. karty KT 02 Ilość wymagana w PZ 5 Nazwa branżowa urządzenia SZAFA SYSTEMOWA RACK 12U z wyposażeniem Wymagane minimalne cechy i ich wartości Zabudowa Wysokość wewnętrzna do zabudowy Szerokość x Głębokość wisząca 12 U 600 x 600 mm Typ Rack 19 Rodzaj budowy Elementy montażu urządzeń Kolor Przepusty kablowe Zabezpieczenie dostępu Patchcord ( sztuk 48 na jedną szafę ) Organizer kabli poziomy ( sztuk 1 na jedną szafę ) Patch Panel - (sztuk 2 na jedną szafę ) Listwa zasilająca sztuk : - ( sztuk 1 na szafę ) Gwarancja na cały zestaw tabeli : - z przednim oszkleniem - szkielet skręcany lub stały - boki szafy zdejmowane - komplet montażowy dla wszystkich urządzeń przewidzianych w PZ czarny od dołu i od góry Zamek wbudowany z kluczem Zgodne z kat 6 kolor szary układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B Wysokość: 1U Mocowanie doczołowe do szyn szafy RACK Materiał: ABS Kolor: czarny 24 portowy x RJ45 kat. 6 złącza gniazd szczelinowe do rozszycia kabla transmisyjnego w standardzie T568B do montażu w szafie typu Rack 19 8 standardowych gniazd typu NFC do wtyku DIN wyłącznik podświetlany obudowa metal- aluminium malowane czarny 60 miesięcy OPZ

16 Nr. karty KT 03 Ilość wymagana w PZ (mb) 4300 Nazwa branżowa urządzenia KABEL MIEDZIANY kat. 6 Wymagane cechy i ich wartości Klasa 6 Materiał Osłona drut miedziany Ø 0,565 mm AWG23 PVC Rodzaj kabla UTP -dla odcinków struktury sieci w zakresie połączeń segmentów poziomych DWL GL FTP dla odcinków struktury sieci w zakresie połączeń segmentu szkieletu DWL-GWL ( patrz. pkt ) Kompatybilność Pełna kompatybilność ze standardem Giga Ethernet po miedzi Spełnia wymagania norm ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC i EN50173 Gwarancja 60 miesięcy OPZ

17 Nr. karty KT 04 Ilość wymagana w PZ (szt.) 137 Nazwa branżowa urządzenia GNIAZDO ABONENCKIE kat. 6 Wymagane cechy i ich wartości Zabudowa Zastosowanie Zgodność z normą Złącze Gwarancja Wewnątrz lub Zewnętrznie z wykorzystaniem duktu kablowego natynkowego PVC ( typ zabudowy zależy od charakteru pomieszczenia i uzgodnienia z zamawiającym podczas Technicznego Dnia Otwartego ) nieekranowane sieci teleinformatyczne kat. 6 wewnątrz obiektów ANSI/TIA/EIA 568 B kat.6 oraz ISO/IEC i PN-EN klasy 6 (E) - szczelinowe - kodowanie kolorowe szycia kabla z zachowaniem standardu 568-B 60 miesięcy OPZ

18 Nr. karty KT 05 Ilość wymagana w PZ (szt.) 12 Nazwa branżowa urządzenia PUNKTY DOSTĘPU BEZPRZEWODOWEGO (AP ) WLAN z wyposażeniem Wymagane cechy i ich wartości Cechy dla AP ( Access Point ) Montaż - Wewnątrz obiektu - ściany boczne pomieszczeń lub sufit Zasilanie - PoE ( z portu switch-a lub adaptera PoE ) Standardy Wi-Fi obsługiwane Pasmo pracy Szyfrowanie b/g/n - 2,4 GHz WPA-PSK, WPA2- AES Możliwe do uruchomienia BSSID 4 Maksymalna moc TX 23 dbm Sposób Gniazdo Rj45 kat.6 podłączenia do sieci budynkowej natynkowo Prędkość transmisji n ( 300 Mbps) Tryb pracy Access Point Wspieranie QoS Model centralnego zarządzanie w oparciu o kontroler WLAN Zarządzanie ruchem ; WLAN priorytization Tak kontroler sprzętowy lub programowy Ilość jednocześnie podłączonych klientów do 100 na jedno urządzenie Gwarancja 12 miesięcy W ramach skutecznego przekazania Przedmiotu Zamówienia, wykonawca przeprowadzi szkolenie na poziomie administratorskim 1 osoby z personelu IT zamawiającego w zakresie konfiguracji i użytkowania panelu zarządczego dla urządzeń i oprogramowania użytego do budowy sieci WLAN. OPZ

19 5.2 ZADANIE 2 - Serwerownia wraz z Głównym Węzłem sieci LAN ( GWL ) W ramach Przedmiotu Zamówienia wykonawca w pomieszczeniu 220 dedykowanym przez zamawiającego pod serwerownię wykona zabudowę szaf dystrybucyjnych, których wyposażenie w urządzenia aktywne będzie stanowiło węzeł GWL dla całej sieci LAN Szafy systemowe w serwerowni 01. Szafy przewidziane w Projekcie Wykonawczym to szafy serwerowe typu rack 19 o zdefiniowanej głębokości 1000 mm. 02. Zamawiający wymaga zabudowy systemu wiatraków w każdej z szaf zespołu S1-S2 03. Ustawienie szaf zostało wskazane w Projekcie Wykonawczym i takiej lokalizacji oczekuje się od wykonawcy PZ. 04. Szafy po ustawieniu powinny zostać skręcone ( po uprzednim zdjęciu na stałe bocznych paneli osłonowych), tak by stanowiły dwumodułowy zestaw szaf. (patrz. Pkt rys.5) 05. Szafy powinny mieć jednolity potencjał ładunku statycznego, dlatego wykonawca powinien zadbać o bardzo dokładne przestrzeganie w zakresie jego wyrównania korzystając z przewodów wyrównawczych montowanych na styku wszystkich elementów całego zestawu ( po momencie jego skręcenia w zestaw ). 06. Szafy mimo skręcenia w zestaw zachować powinny charakter przeznaczenia jaki został narzucony w Projekcie Wykonawczym. Szafa S1- powinna zostać ukompletowana urządzeniami aktywnymi odpowiadającymi za usługi sieciowe oraz serwerami, szafa S2 powinna być szafą komunikacyjną sieci LAN oraz usług dostępu do styku sieci publicznej, dlatego w niej przewidziany jest montaż styku z Internetem, którego instalacja została wykonana przed niniejszym projektem w tym samym pomieszczeniu. 07. Szafy dla zachowania standardu i poprawnej integracji powinny pochodzić od jednego producenta. 08. zamawiający dopuszcza w ramach projektu dostawę szaf o architekturze modułowej skręcanej w miejscu przeznaczenia, jak i szaf o stelażu stałym. 09. Obie szafy powinny posiadać dolny podest technologiczny OPZ

20 10. wymaganą kompletację w urządzenia i ich rozmieszczenie przewidziane do zabudowy w zespole szaf dystrybucyjnych S1-S2 tworzących węzeł GWL zamieszczono w Projekcie Wykonawczym ( pkt 8 str. 24 ) 11. Wykonawca po zakończonym Zadaniu -2 dokona montażu ( osadzenia) w szafie S1 trzech serwerów będących na wyposażeniu zamawiającego z użyciem systemu szyn montażowych będących w posiadaniu zamawiającego. Montaż zostanie dokonany pod bezpośrednim nadzorem i przy udziale personelu IT zamawiającego. W zakresie tego zadania nie ujęta jest jakakolwiek usługa programowa lub integratorska zapewniająca podłączenie serwerów do powstałej infrastruktury Urządzenia do zabudowy w GWL W ramach Przedmiotu Zamówienia wszystkie urządzenia przewidziane do montażu w węźle GWL powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta do siedziby zamawiającego. Przed użyciem urządzeń wykonawca dokona wytworzenia raportu stanu zawierającego: - spis ilościowy i jakościowy urządzeń przeznaczonych do użycia z umieszczeniem ich : nazwy produktowej producenta, numeru seryjnego, opisu przydziału miejsca instalacji zgodnie z oznaczeniem użytym w Projekcie Wykonawczym. WYKAZ ILOŚCIOWY URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW PRZEWIDYWANYCH DO UŻYCIA W RAMACH ZADANIA II : Lp Nazwa urządzenia \ materiału Przeznaczenie Ilość 1. Szafa serwerowa 42U 800x GWL stojąca typu Rack 19 z wyposażeniem 2. Przełącznik zarządzany L2+ GbE DWL- GWL 1 3. UTM ( Firewall, IPS, AV, VPN, CWF) GWL 1 4. Pamięć Masowa typu NAS GWL 1 5. UPS rack 19 GWL 1 W ramach skutecznego przekazania Przedmiotu Zamówienia, wykonawca przeprowadzi szkolenie na poziomie administratorskim 2 osób z personelu IT zamawiającego w zakresie podstawowej konfiguracji i użytkowania panelu zarządczego dla urządzeń UTM oraz Pamięci Masowej NAS. OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TEATR STUDIO Teatr Studio im. ST. I. Witkiewicza, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 Załącznik Nr 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKTU BUDOWA SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

SZAFY RACK 19" I AKCESORIA

SZAFY RACK 19 I AKCESORIA SZAFY RACK 19" I AKCESORIA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA KATALOG PRODUKTÓW WWW.RACKSYSTEMS.PL SZAFY RACK 19" WISZĄCE Wymiar y opakowania szaf y złożonej Wymiar y opakowania szaf y rozłożonej Objętość [m³]

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Załącznik nr 8c do SIWZ nr sprawy: WA-2900-3/2014/SISP-2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Część 1 - netbooki Lp. Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. Parametry oferowane Producent,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: GIS/2919/2014/mb Drawno, dnia 17.07.2014

Znak sprawy: GIS/2919/2014/mb Drawno, dnia 17.07.2014 Znak sprawy: GIS/2919/2014/mb Drawno, dnia 17.07.2014 Drawieński Park Narodowy ul. Leśników 2 73-220 Drawno ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Modernizacja sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

Nazwa Opis Ilość. System audio i video. Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 3660

Nazwa Opis Ilość. System audio i video. Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 3660 Nazwa Opis Ilość System audio i video Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 660 Okablowanie logiczne Panel 4 nie wyposażony FTP Okablowanie logiczne Moduł kat 6 FTP 96 Okablowanie logiczne

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści Przedmiot dokumentacji... 1.Standard okablowania logiczno-elektrycznego... 1.Ogólne wytyczne...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA) AUDYTY IT MENADŻEROWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH PROJEKTOWANIE SIECI TI DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA) BUDOWA SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH NA POTRZEBY TEATRU STUDIO Obiekt : PKiN Teatr Studio Zlecający

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Ip 1 2 3 4 czynność przygotowanie otworów pod trasy kablowe wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 KLASA 45.31 - ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU. - roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3.

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do siwz i formularza ofertowego 1. Serwer NAS Liczba sztuk: 2 Oferowany model:.. Producent:..... L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p)

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W przeznaczona jest dla osób chcących monitorować pomieszczenia takie jak np. dom,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA) AUDYTY IT MENADŻEROWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH PROJEKTOWANIE SIECI TI DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA) BUDOWA SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH NA POTRZEBY TEATRU STUDIO Obiekt : PKiN Teatr Studio Zlecający

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi Załącznik nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Sieć radiowa WiFi Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi 1. Wstęp 1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest usługa zaprojektowania rozbudowy sieci radiowej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. załącznik nr 5 do siwz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Instalacja sieci LAN i zasilania odbiorników komputerowych uzupełnienie. I. Zakres prac w ramach zamówienia Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne WEWNĘTRZNA SIEĆ WIFI. Załącznik nr Z6

AE/ZP-27-16/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne WEWNĘTRZNA SIEĆ WIFI. Załącznik nr Z6 AE/ZP-27-16/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne WEWNĘTRZNA SIEĆ WIFI Załącznik nr Z6 Lp. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość,

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna Miejska Biblioteka Publiczna Plac Seniora 4, 59-400 Jawor tel. +48 76 8711530 email mbp@mbp.jawor.pl Projekt techniczny modernizacji i rozbudowy lokalnej sieci komputerowej Projekt wykonała Anita Przedwojewska

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

Należy wskazać producenta i model oferowanego asortymentu oraz potwierdzić minimalne wymagania. Producent i model

Należy wskazać producenta i model oferowanego asortymentu oraz potwierdzić minimalne wymagania. Producent i model Załącznik nr 4 do SIWZ Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli. Podanie parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia służy Zamawiającemu w celach weryfikacyjnych. W przypadku określenia tak/nie, należy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r.

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Tabela Powiązanie

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP Autor:

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

PRZEDMIAR ROBÓT. 42-506 Będzin ul. Kijowska 16. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "R E N M A R" 42-506 Będzin ul. Kijowska 16 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo