OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 TEATR STUDIO Teatr Studio im. ST. I. Witkiewicza, Warszawa, Plac Defilad 1 Załącznik Nr 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKTU BUDOWA SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH NA POTRZEBY TEATRU STUDIO Warszawa-2015

2 Spis zawartości str. 1. Nazwa Przedmiotu Zamówienia Zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia Podział Przedmiotu Zamówienia na zadania realizacyjne 4 2. Czas i harmonogram wykonania Przedmiotu Zamówienia 4 3. Wymagania organizacyjne realizacji Przedmiotu Zamówienia 4 4. Wymagania globalne funkcjonalno jakościowe Przedmiotu Zamówienia 5 5. Zadania realizacyjne Przedmiotu Zamówienia Zadanie 1 Lokalna sieć strukturalna (LAN ) Okablowanie poziome piętrowe Okablowanie pionowe szkieletowe ( DWL-GWL) Segmenty lokalnej sieci bezprzewodowej (WLAN) Dystrybucyjne Węzły Lokalne ( DWL ) Urządzenia do zabudowy w sieci LAN Zalecane ukompletowanie szaf instalacyjnych DWL Wymagana konfiguracja i uruchomienie zakresu usług sieciowych Wymagania szczegółowe ( cechy i parametry) elementów i urządzeń Zadanie 2 Serwerownia wraz z Głównym Węzłem Logicznym sieci LAN Szafy systemowe w serwerowni Urządzenia do zabudowy Głównego Węzła Logicznego Zalecane ukompletowanie szaf systemowych Wymagana konfiguracja i uruchomienie zakresu usług sieciowych Wymagania szczegółowe ( cechy i parametry) elementów i urządzeń Zadanie 3 - System Kontroli Dostępu Serwerowni ( KD ) Zalecany sposób instalacji w Serwerowni Wymagana konfiguracja i uruchomienie zakresu usług Wymagania szczegółowe ( cechy i parametry) elementów i urządzeń Zadanie 4 System Bezpieczeństwa Monitoring CCTV IP Zalecany sposób instalacji w obiekcie Urządzenia do zabudowy w ramach systemu Polityki Bezpieczeństwa realizowana z wykorzystaniem CCTV Wymagania szczegółowe ( cechy i parametry) elementów i urządzeń Model logiczny połączeń urządzeń aktywnych w sieci lokalnej Odbiór Przedmiotu Zamówienia Dokumentacja Projektowa Uwagi końcowe 41 OPZ - 2 -

3 1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest budowa i uruchomienie lokalnej sieci teletechnicznej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu IT do uruchomienia wewnętrznych usług systemowych i monitoringu CCTV na potrzeby Teatru Studio. 1.1 Zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostawy wymienionego zakresu rzeczowe: a) wykonania lokalnego okablowania strukturalnego (LAN) w kat.6 z wykorzystaniem kabla miedzianego czteroparowego poprowadzonego w natynkowych duktach kablowych zgodnie z zaleceniami ujętymi w pkt.6 Załącznik 2 Dokumentacja Wykonawcza. b) dostarczenie i uruchomienie urządzeń pasywnych w pobudowanych węzłach dystrybucyjnych sieci na poziomie kondygnacji objętych projektem d) dostarczenie i zabudowanie urządzeń aktywnych na poziomie serwerowni głównej e) uruchomienie systemu bezpieczeństwa KD serwerowni i monitoringu CCTV IP f) zaimplementowanie polityki bezpieczeństwa zamawiającego g) wykonanie pomiarów i testów na potrzeby odbioru Przedmiotu Zamówienia h) demontaż istniejącej infrastruktury logicznej instalacji komputerowej na obiekcie h) wykonanie dokumentacji powykonawczej 1.2 Podział Przedmiotu Zamówienia na zadania realizacyjne Przedmiot Zamówienia został podzielony ze względu na swoją funkcjonalność oraz charakter wskazanej kolejności realizacji na poniższe Zadania Realizacyjne, których szczegółowy zakres opisany został w pkt. 5 niniejszego opracowania. a) Zadanie 1 Lokalna Sieć strukturalna ( LAN /WLAN) b) Zadanie 2 Serwerownia wraz z Głównym Węzłem Logicznym sieci LAN c) Zadanie 3 System Bezpieczeństwa Kontroli Dostępu Serwerowni ( KD ) d) Zadanie 4 System Monitoring CCTV IP

4 2. CZAS I HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na wykonanie Przedmiotu Zamówienia wykonawca ma maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy na jego wykonanie, z tego : Etap-I 30 dni - na wykonanie zakresu Zadania 1 oraz Zadania 2 Etap-II 20 dni - na wykonanie Zadania 3 oraz Zadania dni - na przekazanie Przedmiotu Zamówienia zamawiającemu 3. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia powinien przestrzegać poniższych wymagań organizacyjnych: 01. wszelką komunikację w sprawach Przedmiotu Zamówienia prowadzić należy z wykorzystaniem ustanowionych kanałów komunikacji podanych przez Kierownika Projektu do ogólnej wiadomości w dniu zawarcie umowy na wykonanie. 02. bezwzględnie przestrzegać zaleceń Kierownika Projektu podczas prac na obiekcie w okresie przygotowania zakresu robót, jak i ich realizacji. 03. odstępstwa w realizacji Przedmiotu Zamówienia mogą być dopuszczone wyłącznie po przedstawieniu występujących trudności technologicznych lub czasowych Kierownikowi Projektu i za jego bezpośrednią zgodą odnotowaną w Dzienniku Robót. 04. dostosować proces prowadzenia robót instalacyjnych na poszczególnych kondygnacjach zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac oraz możliwą dostępnością pomieszczeń obiektu z uwzględnieniem charakteru prowadzonych prac innych najemców w obiekcie. 05. wykonawca uwzględni w uzgodnionym z Kierownikiem Projektu harmonogramie prac prowadzenie robót o wysokim stopniu natężenia hałasu ( tj. odwiertów, przeciągania instalacji kablowych przez pomieszczenia specjalne lub piony technologiczne) w godzinach wieczornych i nocnych oraz dni wolne. 06. wykonawca po podpisaniu umowy na realizację Przedmiotu Zamówienia przedstawi listę wszystkich pracowników mających realizować prace na obiekcie OPZ - 4 -

5 zamawiającego z podaniem : Imienia i nazwiska, numeru dowodu tożsamości w celu wydania imiennych identyfikatorów. 07. wykonawca przedłoży na pierwszy dzień realizacji Przedmiotu Zamówienia poświadczenie przeprowadzenia szkolenia z zakresu BHP pracy na obiekcie przez uprawnionego Inspektora BHP dla wszystkich pracowników zgłoszonych na wymaganej liście z pkt w zakresie przestrzegania BHP na obiekcie wykonawca będzie podlegał kontrolą doraźnym uprawnionego Inspektora BHP ze strony Kierownika Projektu. W przypadku wykrycia naruszenia przepisów BHP przez zespół pracowniczy wykonawcy Kierownik Projektu będzie uprawniony zatrzymać prace prowadzone na obiekcie do czasu ich usunięcia. Termin przestoju robót wynikający z naruszenia przepisów BHP stanowić będzie naruszenie terminów realizacyjnych Przedmiotu Zamówienia z winy wykonawcy i będzie podstawą do kar umownych wynikających z zwartej umowy na wykonanie Przedmiotu Zamówienia. 09. wykonawca w momencie zawarcia umowy na wykonanie Przedmiotu Zamówienia wystąpi o przydział pomieszczenia na składowanie materiałów i urządzeń niezbędnych w realizacji robót. Ich zabezpieczenie przed kradzieżą lub nieuprawnionym użyciem leży po stronie wykonawcy. 10. po zakończeniu Zadania Realizacyjnego 4 wskazanego w pkt. 1.2 wykonawca dokona demontażu starej infrastruktury sieci, a wszelkie jej elementy zostaną załadowane i wywiezione z obiektu na koszt wykonawcy. 11. wykonawca każdorazowo po realizacji prac na obiekcie dokona oddania kluczy dostępu do pomieszczeń odnotowując ten fakt w Rejestrze Pobrań Kluczy, którego miejscem składowania będzie portiernia obiektu. 4. WYMAGANIA GLOBALNE FUNKJONALNO- JAKOŚCIOWE PZ Poniżej zawarty został zbiór globalnych wymagań w zakresie oczekiwanego od wykonawcy poziomu funkcjonalności oraz jakości realizacji PZ : 01. Wszystkie dostarczone w ramach PZ urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta OPZ - 5 -

6 w UE. Urządzenia i komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób by można było dokonać identyfikacji zarówno produktu, jak i producenta, którego karta produktowa została dołączona do oferty wykonawcy. 02. Gwarancja na dostarczony sprzęt IT ( aktywny i pasywny ) nie może być krótsza niż 12 miesięcy, a na wszystkie elementy sieci strukturalnej nie krótsza niż 60 miesięcy. 03. Gwarancja udzielona przez wykonawcę zaczyna obowiązywać od dnia przekazania Przedmiotu Zamówienia zamawiającemu, czyli od daty Protokołu Końcowego podpisanego bez uwag przez zamawiającego. 04. W przypadku wystąpienia awarii sieciowych urządzeń aktywnych tj. UTM, switch lub rejestratora systemu CCTV w okresie gwarancyjnym, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zainstalować i przywrócić normalną pracę urządzenia w systemie informatycznym, w którego przestrzeni nastąpiła awaria. 05. Wszelkie naprawy gwarancyjne urządzeń nie mogą trwać dłużej niż 21 dni roboczych, a na ich czas wykonawca dostarczy i uruchomi na koszt własny urządzenie o porównywalnej klasie i nie niższych parametrach technicznych jak to, którego dotyczy naprawa gwarancyjna. 06. Urządzenia użyte do realizacji Przedmiotu Zamówienia będą posiadały aktualny na dzień przekazania firmware, a w przypadku urządzenia UTM bibliotekę sygnatur bezpieczeństwa. 5. ZADANIA REALIZACYJNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać realizacji poniższych Zadań Realizacyjnych w ściśle określonym porządku podanym w OPZ : 5.1 ZADANIE 1 - LOKALNA SIEĆ STRUKTURALNA Okablowanie poziome - piętrowe 01. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sieci strukturalnej z użyciem skrętki miedzianej czteroparowej w kat Na potrzeby realizacji Przedmiotu Zamówienia ustala się, że 1 PEL=1GL, gdzie 1GL oznacza gniazdo logiczne wykonane w kat.6. OPZ - 6 -

7 03. Ramki gniazd logicznych w pomieszczeniach o większym skupieniu dostępności niż 1 GL oraz w pomieszczeniu serwerowni należy montować wewnątrz odcinka duktu kablowego zgodnie z modelem instalacyjnym zawartym w Projekcie Wykonawczym ( pkt rys. 4 ) 04. Przewidziane do montażu systemu okablowania elementy powinny pochodzić od jednego producenta. 05. Prace prowadzenia duktów kablowych należy poprzedzać wstępnie analizą obecności innych możliwych do wystąpienia tras kablowych podtynkowych z wykorzystaniem czujników instalacji teletechnicznych. 06. W wykonaniu duktów kablowych stosować regułę doboru technologii i materiału dla poszczególnych obszarów obiektu opisaną w pkt. 6.1 Projektu Wykonawczego 07. Wszystkie elementy dopasowania duktu kablowego do specyfiki ścian ( kąty wewnętrzne, kąty zewnętrzne, łączenia, migracje kanału PVC międzyrozmiarowe) realizować z wykorzystaniem oryginalnych przejściówek producenta odcinków prostych duktu kablowego zaproponowanego w ofercie wykonawcy. 08. Bezwzględnie przestrzegać podczas kompletowania systemów kablowych oraz zabudowy urządzeń poprawnego montażu przewodów odpowiadających za wyrównanie ładunków statycznych pomiędzy obudową szafy systemowej, jej elementami biernymi i urządzeniami do zabudowy) Okablowanie pionowe szkieletowe ( DWL-GWL ) 01. wykonanie połączeń szkieletu sieci tj. połączeń między węzłami DWL I 01, DWL- II-01, DWL III 01, a węzłem GWL zrealizować z wykorzystaniem kabla skrętki czteroparowej w kat. 6. w technologii FTP lub STP. 02. do każdego węzła DWL przewidzianego w obsłudze szkieletu sieci doprowadzić parę kabli skrętki 4-parowej kat. 6 z dedykowanym przeznaczeniem uruchomienia usługi agregacji portów na węzłach z wykorzystaniem protokołu LACP w warstwie 2 wg specyfikacji ad (redundancja technologiczna podstawowego toru kablowego) 03. dukt szkieletowy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności w obszarach przejść przez stropy i kanały międzyścienne.( szyby instalacyjne wskazane na schematach Projektu Wykonawczego lub w uzgodnionych z zamawiającym miejscach realizacji szachów instalacyjnych ) OPZ - 7 -

8 04. zachowywać wskazania producenta dla minimalnych kątów zagięć i formowania dopuszczalnych normami materiału bez uszkodzenia płaszcza PVC i kołnierza ekranu skrętnego ( w przypadku STP ). 05. zamawiający dopuszcza w zakresie budowy szkieletu oprócz wymienionych typów kabla z pkt. 3 również modyfikacji technologii wykonania tj. FFTP oraz SFTP 06. połączenia szkieletowe poszczególnych węzłów DWL z węzłem GWL zrealizować z nadmiarem długości minimum 10 mb. po stronie serwerowni. Nadmiar umieścić z tyłu zespołu szaf systemowych. 07. we wszystkich szafach dystrybucyjnych DWL sieci lokalnej dokonać krosowania łączy szkieletowych na pierwszej sekcji krosownicy i dokładnie oznaczyć paskowym kodem koloru żółtego po stronie opisu portu, a do skrosowania portu na patchpanelu z portem na switchu użyć patchcordu w kolorze żółtym lub oznaczyć żółtą opaską zaciskową. 08. pola na przełącznicach w węzłach dystrybucyjnych powinny być jednoznacznie oznaczone wskazując oznaczenie końca i początku struktury szkieletowej, którą dany dukt łączy. ( np. GWL DWL-I-01) 09. wykonawca w ramach realizowanego Przedmiotu Zamówienia zabezpieczy wymaganą maksymalna ilość patchcordów zakończonych złączami Rj45 przeznaczonymi do realizacji aktywnych połączeń krosowych pomiędzy krosownicą, a switchem w węźle DWL oraz GWL. 10. odcinek duktu światłowodowego pomiędzy węzłem GWL, a węzłami DWL powinien być wykonany z kabla stanowiącego jednolity odcinek fabrykacyjny. 11. W realizacji połączeń między DWL, a GWL wykorzystać należy istniejące szachty techniczne zaznaczone na podkładach poszczególnych pięter, a w przypadku ich zbytniej zajętości uniemożliwiającej przeprowadzenie duktu światłowodowego wykonawca zrealizuje nowe przejście między piętrowe po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu. 12. Kable pionowe w szachtach pionowych należy oznaczyć przywieszkami lub obrączkami zakładanych na osnowe kabla. Oznakowanie należy umieścić w miejscu pozwalającym na wzrokową identyfikację kabla po otwarciu osłony wejścia do szachtu pionowego. OPZ - 8 -

9 5.1.3 Segmenty lokalnej sieci bezprzewodowej (WLAN) 01. w ramach Przedmiotu Zamówienia wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia lokalnej sieci bezprzewodowej typu korporacyjnego, której punkty dostępowe AP zostały zaprojektowana w przestrzeni poszczególnych pięter obiektu, a ich logiczny przydział do poszczególnych węzłów dystrybucyjnych został zobrazowany na Diagramie Blokowym Infrastruktury Sieci LAN - Projekt Wykonawczy pkt. 11 str projekt przewiduje uruchomienie sieci WLAN w oparciu o centralne zarządzanie polityka usług i dostępu na poziomie centralnego kontrolera WLAN. 03. Zamawiający w Przedmiocie Zamówienia dopuszcza każde rozwiązanie ( kontroler sprzętowy lub programowy), który spełni warunek centralizacji usług administracyjnych i zarządzanie przyjętą polityką bezpieczeństwa. 04. Politykę bezpieczeństwa do zaimplementowania na bazie wdrożonego rozwiązania wykonawca otrzyma po uruchomieniu pracy segmentu WLAN w zakresie trybu domyślnej pracy z ustawieniami domyślnymi. 05. miejsca instalacji punktów AP należy dobierać w taki sposób by urządzenia miały jak najlepszą propagację sygnału w przestrzeni, którą zgodnie z projektem ma pokrywać sieć bezprzewodowa. 06. w projekcie sieć WLAN ma charakter uzupełniający powstającą sieć strukturalną opartą o segment skrętki miedzianej, 07. urządzenia realizujące usługę punktów dostępu do sieci WLAN powinny być zasilane w technologii PoE z wykorzystaniem kabla skrętki 4-parowej kat zakończenie toru kablowego łączącego AP z węzłem DWL wykonać w standardzie TIA/EIA 568 B. 09. Połączenia węzła dystrybucyjnego sieci DWL, a punktami AP sieci bezprzewodowej należy krosować na oddzielnych sekcjach portów krosownicy. 10. po instalacji i uruchomieniu w trybie otwartym pracy punktów dostępowych AP wykonawca będzie zobowiązany do zaimplementowania przekazanej przez zamawiającego polityki bezpieczeństwa i kontroli dostępu do zasobów i usług. 11. użyte urządzenia bezprzewodowe powinny pochodzić od jednego dostawcy 12. system WLAN, którego punkty dostępowe AP rozlokowane są w poszczególnych segmentach sieci LAN, powinien stanowić jedną logicznie zintegrowaną strukturę zarządzania z wykorzystaniem administratorskiego oprogramowania instalowanego na wskazanym komputerze głównego Administratora Sieci. OPZ - 9 -

10 switch switch Internet ROUTER Core switch KONTROLER WLAN Dystrybucyjne węzły Lokalne ( DWL) 01. do wykonania DWL na poszczególnych piętrach obiektu użyć należy szaf dystrybucyjnych wiszących o wymiarach konstrukcyjnych Rack 19 12U x szafy powinny być doposażone w listwy zasilające AC 230 V z 8 gniazdami z montażem śrubami koszyczkowymi na listwach szafy rack wszystkie ujęte w projekcie szafy dla DWL i GWL powinny być szafami od jednego dostawcy 04. szafy DWL powinny zostać zawieszone na wysokości uniemożliwiającej bezpośredni przypadkowy dostęp osób postronnych ( zalecana wysokość dolnej krawędzi szafy 200 cm od podłoża ). W przypadku braku możliwości zachowania zalecenia każdorazowo miejsce montażu należy uzgodnić z Kierownikiem Projektu. 05. Węzły DWL powinny zostać oznaczone stałą etykietą informacyjną foliowaną na gorąco i przymocowaną do wewnętrznej strony przedniej szyby szafy. Etykieta powinna zawierać : oznaczenie węzła DWL zgodnie ze schematem instalacyjnym, schemat uproszczony logiczny segmentu sieci, numery portów krosownicy i przypisane do nich gniazda abonenckie w pomieszczeniach obsługiwanych przez segment, wyróżnione oznaczenia gniazd krosownicy używane do połączenia segmentu w sieci szkieletowej ) OPZ

11 5.1.5 Urządzenia do zabudowy w sieci LAN W ramach Przedmiotu Zamówienia wszystkie urządzenia powinny być dostarczone do zamawiającego w oryginalnych opakowaniach producenta do siedziby zamawiającego. Przed użyciem urządzeń wykonawca dokona wytworzenia raportu stanu zawierającego: - spis ilościowy i jakościowy urządzeń przeznaczonych do użycia z umieszczeniem ich : nazwy produktowej producenta, numeru seryjnego, opisu przydziału miejsca instalacji zgodnie z oznaczeniem użytym w OPZ ( tabela poniżej ) : WYKAZ ILOŚCIOWY URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW PRZEWIDYWANYCH DO UŻYCIA W RAMACH ZADANIA I : Lp Nazwa urządzenia \ materiału Przeznaczenie Ilość 1. Przełączniki zarządzane L2 z 48 portami GbE LAN węzły DWL 5 2. Szafa systemowa 12U Rack 19 12U x 600 wisząca typu Rack 19 LAN węzły DWL Listwy zasilania AC 230 V rack19 8xGN LAN- węzły DWL Patch Panel 24 port 19 kat.6 LAN- węzły DWL Patchcordy UTP kat. 6 ( 1 mb) LAN węzły DWL AP ( Access Point ) WI-Fi WLAN Kabel UTP kat. 6 (mb) LAN Gniazda abonenckie typu - RJ45 szt. LAN Kabel FTP lub STP do realizacji połączeń międzywęzłowych DWL-GWL 200 Uwaga! Ponieważ Przedmiot Zamówienia jest realizowany w przestrzeni obiektu będącego w stanie zagospodarowanej przestrzeni biurowo teatralnej, w ramach której nie jest możliwe usunięcie zabudowy oraz wyposażenia pomieszczeń, wykonawca jest zobowiązany planując prace instalatorskie planować również niezbędny nadmiar duktów OPZ

12 kablowych oraz kabla FTP i miedzianej skrętki wielożyłowej w celu osiągnięcia zamierzonego przez zamawiającego celu zbudowania poszczególnych segmentów dostępu abonenckiego z poszczególnych pomieszczeń na obiekcie. Zakresy ilościowe dla materiałów z pkt. 6 i 8 są orientacyjne i wyliczone z obmiaru 0- ego. Nie uwzględniają alternatywnych dróg prowadzenia torów kablowych, których zmiana tras pochodzić może z przeszkód, jakie wynikną podczas ostatecznej weryfikacji miejsc położenia duktów kablowych dla odcinków między piętrowych oraz dla odcinków węzeł DWL GL (gniazdo Abonenckie). W celu umożliwienia wykonawcy jednoznacznego zdefiniowania trudności w realizacji zadania oraz samodzielnego wprowadzenia poprawek na długość poszczególnych duktów kablowych, Zamawiający udostępnia obiekt do pełnego audytu sytuacyjnego dla Wykonawcy w ramach Technicznego Dnia Otwartego Zalecane ukompletowanie szaf instalacyjnych DWL 01. Zachować zalecaną kolejność zabudowy urządzeń wewnętrznych w węźle zgodnie z wzorem zawartym w Projekcie Wykonawczym pkt rys. 6 ) 02. Połączenia pomiędzy kamerami systemu CCTV IP oraz lokalnymi punktami dostępu AP sieci bezprzewodowej należy krosować na oddzielnych sekcjach portów krosownicy. 03. wykonawca powinien dostarczyć wszelkie niewymienione elementy i materiały, które stanowią nierozłączny element montażu wymienionych urządzeń w pkt po zakończeniu montaży każdego z węzłów DWL należy dokonać oznakowania w nalepkę informacyjną w widocznym miejscu na przedniej szybie szafy systemowej zgodnego z Projektem Wykonawczym Wymagana konfiguracja i uruchomienie zakresu usług sieciowych 01. po uruchomieniu struktury sieci lokalnej na poszczególnych jej segmentach w oparciu o zrealizowaną zabudowę węzłów DWL należy na poszczególnych przełącznikach obsługujących przyłącza abonenckie wdrożyć usługę identyfikacji odbiorników końcowych z wykorzystaniem usługi sieciowej IP MAC. OPZ

13 02. wykonawca uruchomi na potrzeby organizacji użytkowników wydzielone VLAN y, konkretną politykę i przydział stacji użytkowników omówi z zamawiającym na etapie uruchamiania usługi, w tym VLAN dla użytkownika gość. 03. wykonawca uruchomi na poziomie przełączników poszczególnych węzłów sieci LAN usługę priorytetyzacji pakietów oraz zarządzania pasmem dla systemów CCTV IP, 04. uruchomienie pracy przełączników obsługujących zasilanie urządzeń AP sieci bezprzewodowej w trybie zarządzania mocą na porcie, dla efektywniejszego dostarczania przydziału mocy maksymalnie potrzebnej na danym segmencie podpiętym do danego portu, tj. punktów AP sieci WLAN oraz kamer IP systemu monitoringu. 05. załączenie standardu pracy 802.3at PoE + dla portów przełącznika obsługujących urządzenia WLAN i kamery IP. 06. dla gniazd abonenckich urządzeń położonych w strefie publicznej ( ze względu na dostępność usług dla osób przebywających na obiekcie ) wykonawca uruchomi odpowiednią konfigurację w modelu WLAN Gość stosując techniki autoryzacji, monitoringu i zarządzania dostępem na systemie punktów dostępu do sieci AP i przełącznikach zabudowanych w węzłach DWL obsługujących dane przestrzenie Wymagane szczegółowe cechy i parametry elementów oraz urządzeń - (KARTY TECHNICZNE ) Dla zachowania jednolitego systemu przedstawienia cech jakościowych dla urządzeń, istotnych elementów architektury sieci oraz materiałów wymaganych w realizacji Przedmiotu Zamówienia przez wykonawcę, zamawiający przedkłada wymagania szczegółowe w postaci poniższych kart technologicznych ( KT ). Zamawiający przypomina, że wskazane cechy jakości, wyposażenia i funkcjonalności poszczególnych urządzeń i materiałów ujętych w kartach technologicznych stanowią minimalne wymagania, jakie powinien zaoferować wykonawca. OPZ

14 Nr. karty KT - 01 Ilość wymagana w PZ 5 Nazwa branżowa urządzenia Przełączniki zarządzane L2 48 port GbE Wymagane minimalne cechy i ich wartości Porty : Wydajność: 48 portów Porty RJ-45 10/100/1000 BASE-TX PoE(802.3af) Switching capacity : 90 Gbps tłum.jako:(zdolność przełączania) Forwarding rate : 65,0 Mpps tłum.jako:(wskaźnik przekazywania) MAC address table : 16 K tłum.jako:(tablica adresów MAC ) Praca w warstwie L2 Pełna funkcjonalność warstwy 2 Wsparcie dla standardów : IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1X port authentication IEEE 802.3ad LACP Inne : Auto-negocjacja prędkości portu oraz trybu duplex Praca z odbiornikami w standardzie zasilania PoE: Ilość mocy na każdym porcie przełącznika w zakresie zasilania PoE(802.3af) -15,4 W Ilość portów obsługujących standard PoE+ (802.3at) - co najmniej 24 porty PoE(802.3.at) Całkowita możliwa do dostarczenia moc zasilania urządzeń w technologii PoE na przełączniku - nie mniejsza niż 350 W Programowa funkcja zarządzania mocą na portach Montaż : Zabudowa w szafie typu rack 19 Gwarancja : 12 miesiące OPZ

15 Nr. karty KT 02 Ilość wymagana w PZ 5 Nazwa branżowa urządzenia SZAFA SYSTEMOWA RACK 12U z wyposażeniem Wymagane minimalne cechy i ich wartości Zabudowa Wysokość wewnętrzna do zabudowy Szerokość x Głębokość wisząca 12 U 600 x 600 mm Typ Rack 19 Rodzaj budowy Elementy montażu urządzeń Kolor Przepusty kablowe Zabezpieczenie dostępu Patchcord ( sztuk 48 na jedną szafę ) Organizer kabli poziomy ( sztuk 1 na jedną szafę ) Patch Panel - (sztuk 2 na jedną szafę ) Listwa zasilająca sztuk : - ( sztuk 1 na szafę ) Gwarancja na cały zestaw tabeli : - z przednim oszkleniem - szkielet skręcany lub stały - boki szafy zdejmowane - komplet montażowy dla wszystkich urządzeń przewidzianych w PZ czarny od dołu i od góry Zamek wbudowany z kluczem Zgodne z kat 6 kolor szary układ żył zgodny z ANSI/TIA/EIA-568-B Wysokość: 1U Mocowanie doczołowe do szyn szafy RACK Materiał: ABS Kolor: czarny 24 portowy x RJ45 kat. 6 złącza gniazd szczelinowe do rozszycia kabla transmisyjnego w standardzie T568B do montażu w szafie typu Rack 19 8 standardowych gniazd typu NFC do wtyku DIN wyłącznik podświetlany obudowa metal- aluminium malowane czarny 60 miesięcy OPZ

16 Nr. karty KT 03 Ilość wymagana w PZ (mb) 4300 Nazwa branżowa urządzenia KABEL MIEDZIANY kat. 6 Wymagane cechy i ich wartości Klasa 6 Materiał Osłona drut miedziany Ø 0,565 mm AWG23 PVC Rodzaj kabla UTP -dla odcinków struktury sieci w zakresie połączeń segmentów poziomych DWL GL FTP dla odcinków struktury sieci w zakresie połączeń segmentu szkieletu DWL-GWL ( patrz. pkt ) Kompatybilność Pełna kompatybilność ze standardem Giga Ethernet po miedzi Spełnia wymagania norm ANSI/TIA/EIA 568, ISO/IEC i EN50173 Gwarancja 60 miesięcy OPZ

17 Nr. karty KT 04 Ilość wymagana w PZ (szt.) 137 Nazwa branżowa urządzenia GNIAZDO ABONENCKIE kat. 6 Wymagane cechy i ich wartości Zabudowa Zastosowanie Zgodność z normą Złącze Gwarancja Wewnątrz lub Zewnętrznie z wykorzystaniem duktu kablowego natynkowego PVC ( typ zabudowy zależy od charakteru pomieszczenia i uzgodnienia z zamawiającym podczas Technicznego Dnia Otwartego ) nieekranowane sieci teleinformatyczne kat. 6 wewnątrz obiektów ANSI/TIA/EIA 568 B kat.6 oraz ISO/IEC i PN-EN klasy 6 (E) - szczelinowe - kodowanie kolorowe szycia kabla z zachowaniem standardu 568-B 60 miesięcy OPZ

18 Nr. karty KT 05 Ilość wymagana w PZ (szt.) 12 Nazwa branżowa urządzenia PUNKTY DOSTĘPU BEZPRZEWODOWEGO (AP ) WLAN z wyposażeniem Wymagane cechy i ich wartości Cechy dla AP ( Access Point ) Montaż - Wewnątrz obiektu - ściany boczne pomieszczeń lub sufit Zasilanie - PoE ( z portu switch-a lub adaptera PoE ) Standardy Wi-Fi obsługiwane Pasmo pracy Szyfrowanie b/g/n - 2,4 GHz WPA-PSK, WPA2- AES Możliwe do uruchomienia BSSID 4 Maksymalna moc TX 23 dbm Sposób Gniazdo Rj45 kat.6 podłączenia do sieci budynkowej natynkowo Prędkość transmisji n ( 300 Mbps) Tryb pracy Access Point Wspieranie QoS Model centralnego zarządzanie w oparciu o kontroler WLAN Zarządzanie ruchem ; WLAN priorytization Tak kontroler sprzętowy lub programowy Ilość jednocześnie podłączonych klientów do 100 na jedno urządzenie Gwarancja 12 miesięcy W ramach skutecznego przekazania Przedmiotu Zamówienia, wykonawca przeprowadzi szkolenie na poziomie administratorskim 1 osoby z personelu IT zamawiającego w zakresie konfiguracji i użytkowania panelu zarządczego dla urządzeń i oprogramowania użytego do budowy sieci WLAN. OPZ

19 5.2 ZADANIE 2 - Serwerownia wraz z Głównym Węzłem sieci LAN ( GWL ) W ramach Przedmiotu Zamówienia wykonawca w pomieszczeniu 220 dedykowanym przez zamawiającego pod serwerownię wykona zabudowę szaf dystrybucyjnych, których wyposażenie w urządzenia aktywne będzie stanowiło węzeł GWL dla całej sieci LAN Szafy systemowe w serwerowni 01. Szafy przewidziane w Projekcie Wykonawczym to szafy serwerowe typu rack 19 o zdefiniowanej głębokości 1000 mm. 02. Zamawiający wymaga zabudowy systemu wiatraków w każdej z szaf zespołu S1-S2 03. Ustawienie szaf zostało wskazane w Projekcie Wykonawczym i takiej lokalizacji oczekuje się od wykonawcy PZ. 04. Szafy po ustawieniu powinny zostać skręcone ( po uprzednim zdjęciu na stałe bocznych paneli osłonowych), tak by stanowiły dwumodułowy zestaw szaf. (patrz. Pkt rys.5) 05. Szafy powinny mieć jednolity potencjał ładunku statycznego, dlatego wykonawca powinien zadbać o bardzo dokładne przestrzeganie w zakresie jego wyrównania korzystając z przewodów wyrównawczych montowanych na styku wszystkich elementów całego zestawu ( po momencie jego skręcenia w zestaw ). 06. Szafy mimo skręcenia w zestaw zachować powinny charakter przeznaczenia jaki został narzucony w Projekcie Wykonawczym. Szafa S1- powinna zostać ukompletowana urządzeniami aktywnymi odpowiadającymi za usługi sieciowe oraz serwerami, szafa S2 powinna być szafą komunikacyjną sieci LAN oraz usług dostępu do styku sieci publicznej, dlatego w niej przewidziany jest montaż styku z Internetem, którego instalacja została wykonana przed niniejszym projektem w tym samym pomieszczeniu. 07. Szafy dla zachowania standardu i poprawnej integracji powinny pochodzić od jednego producenta. 08. zamawiający dopuszcza w ramach projektu dostawę szaf o architekturze modułowej skręcanej w miejscu przeznaczenia, jak i szaf o stelażu stałym. 09. Obie szafy powinny posiadać dolny podest technologiczny OPZ

20 10. wymaganą kompletację w urządzenia i ich rozmieszczenie przewidziane do zabudowy w zespole szaf dystrybucyjnych S1-S2 tworzących węzeł GWL zamieszczono w Projekcie Wykonawczym ( pkt 8 str. 24 ) 11. Wykonawca po zakończonym Zadaniu -2 dokona montażu ( osadzenia) w szafie S1 trzech serwerów będących na wyposażeniu zamawiającego z użyciem systemu szyn montażowych będących w posiadaniu zamawiającego. Montaż zostanie dokonany pod bezpośrednim nadzorem i przy udziale personelu IT zamawiającego. W zakresie tego zadania nie ujęta jest jakakolwiek usługa programowa lub integratorska zapewniająca podłączenie serwerów do powstałej infrastruktury Urządzenia do zabudowy w GWL W ramach Przedmiotu Zamówienia wszystkie urządzenia przewidziane do montażu w węźle GWL powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta do siedziby zamawiającego. Przed użyciem urządzeń wykonawca dokona wytworzenia raportu stanu zawierającego: - spis ilościowy i jakościowy urządzeń przeznaczonych do użycia z umieszczeniem ich : nazwy produktowej producenta, numeru seryjnego, opisu przydziału miejsca instalacji zgodnie z oznaczeniem użytym w Projekcie Wykonawczym. WYKAZ ILOŚCIOWY URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW PRZEWIDYWANYCH DO UŻYCIA W RAMACH ZADANIA II : Lp Nazwa urządzenia \ materiału Przeznaczenie Ilość 1. Szafa serwerowa 42U 800x GWL stojąca typu Rack 19 z wyposażeniem 2. Przełącznik zarządzany L2+ GbE DWL- GWL 1 3. UTM ( Firewall, IPS, AV, VPN, CWF) GWL 1 4. Pamięć Masowa typu NAS GWL 1 5. UPS rack 19 GWL 1 W ramach skutecznego przekazania Przedmiotu Zamówienia, wykonawca przeprowadzi szkolenie na poziomie administratorskim 2 osób z personelu IT zamawiającego w zakresie podstawowej konfiguracji i użytkowania panelu zarządczego dla urządzeń UTM oraz Pamięci Masowej NAS. OPZ

DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA) AUDYTY IT MENADŻEROWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH PROJEKTOWANIE SIECI TI DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA) BUDOWA SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH NA POTRZEBY TEATRU STUDIO Obiekt : PKiN Teatr Studio Zlecający

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Branża teletechniczna

Branża teletechniczna Projekt wykonawczy Rozbudowa i wyposażenie centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej Branża teletechniczna Budowa systemu okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i monitoringu CCTV Kod

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/124/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie używanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a) Przedmiot i zakres stosowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest zadanie polegające na budowie sieci bezprzewodowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Instrukcja wypełnienia 1. W kolumnie PARAMETRY TECHNICZNE/FUNKCJONALNE WYMAGANE Zamawiający określił parametry, jakie

Bardziej szczegółowo

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL

SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Zał. nr 10 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II SIEC BEZPRZEWODOWA I ELEKTRONICZNY OBIEG SPRAW W KUL Lublin, luty 2009 Strona 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu.

Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Wzór specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Załącznik Nr 5 do SIWZ 1) Komputery przenośne dla uczniów 54 sztuki Producent, model i numer katalogowy oferowanego produktu: Lp. Cecha Wymagane parametry

Bardziej szczegółowo