Magazyn czasowego składowania oraz Procedury specjalne w tym: przetwarzanie obejmuj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magazyn czasowego składowania oraz Procedury specjalne w tym: przetwarzanie obejmuj"

Transkrypt

1 Magazyn czasowego składowania oraz Procedury specjalne w tym: przetwarzanie obejmujące uszlachetnianie czynne i bierne, szczególne przeznaczenie obejmujące odprawę czasową i końcowe przeznaczenie oraz składowanie obejmujące składowanie celne i wolne obszary celne w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia kwiecień 2016 r. 1

2 Przepisy prawne Unijny Kodeks Celny (UKC) (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 269, z ) Rozporządzenie Delegowane Komisji (DA) (rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad określających niektóre przepisy unijnego kodeksu celnego ) 2

3 Przepisy prawne Załączniki do DA (np.) zał Dokument uzupełniający do ustnego zgłoszenia celnego do odprawy czasowej, zał Towary i produkty wrażliwe, zał Wykaz dozwolonych zwyczajowych czynności, zał Przepisy szczególne dot. towarów ekwiwalentnych, zał Standardowa wymiana informacji (INF), zał Informacje, które należy zawrzeć w rozliczeniu zamknięcia Załącznik A - wspólne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do wniosków i decyzji Załącznik B - wspólne wymogi dotyczące danych w odniesieniu do zgłoszeń, powiadomień i potwierdzeń unijnego statusu celnego towarów) 3

4 Przepisy prawne Rozporządzenie Delegowane Komisji określające zasady przejściowe w zakresie środków technik informacyjnych (TDA) (rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy odpowiednie systemy teleinformatyczne nie zostały jeszcze wdrożone, i zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 2015/... ) Załączniki do rozporządzenia delegowanego Komisji TDA uzupełniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przepisów przejściowych. - Załączniki od 1 do 13 (zał wzór wniosku/pozwolenia na stosowanie procedur specjalnych innych niż tranzyt, zał. 13 arkusze informacyjne INF) 4

5 Przepisy prawne Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (IA) (rozporządzenie wykonawcze Komisji ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny) Ustawa Prawo Celne Wytyczne Komisji Europejskiej Rozpoczęcie prac nad opracowaniem wytycznych między innymi w zakresie: zabezpieczeń, długu celnego, procedur specjalnych. 5

6 Przepisy prawne Wniosek: Określenie zakresu obowiązywania nowych przepisów UKC wymaga łącznej analizy przepisów IA, DA oraz TDA. W tych wszystkich aktach znajdują się przepisy przejściowe zawieszające stosowanie określonych instytucji UKC w okresie od 01 maja 2016r. do 30 kwietnia 2019r. Stosowanie począwszy od 1 maja 2016r. ale zakres zależny od ostatecznego ustalenia zasad i zakresu środków przejściowych (na gruncie TDA oraz przepisów przejściowych w IA i DA) Okres przejściowy do 01 maja 2019r. Zatem, pełne stosowanie od 1 stycznia 2021 r. 6

7 Przepisy prawne Procedura celna (art. 5 pkt 16 UKC) oznacza jedną z następujących procedur, którą zgodnie z przepisami kodeksu można objąć towary: - dopuszczenie do obrotu - procedury specjalne; - wywóz. Kategorie procedur specjalnych (art. 210 UKC): tranzyt: tranzyt zewnętrzny tranzyt wewnętrzny składowanie: składowanie celne wolne obszary celne szczególne przeznaczenie: odprawa czasowa końcowe przeznaczenie przetwarzanie: uszlachetnianie czynne uszlachetnianie bierne 7

8 PROCEDURY SPECJALNE W celu uproszczenia, zracjonalizowania i uczynienia gospodarczych (specjalnych) procedur celnych bardziej atrakcyjnymi dla przedsiębiorców oraz mając na uwadze, że:zawieszenie poboru należności celnych przywozowych jest bardziej atrakcyjne finansowo niż zwrot pobranego cła dopiero po wywozie produktów kompensacyjnych/przetworzonych: postanowiono połączyć w jedną procedurę uszlachetniania czynnego procedury: uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych i uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń oraz przetwarzania pod kontrolą celną (motyw 48 DA); uznano, że taka nowa procedura uszlachetniania czynnego powinna obejmować również zniszczenie towarów, z wyjątkiem przypadków, gdy jest ono przeprowadzane przez organy celne lub pod ich dozorem; 8

9 Procedury specjalne cd. Postanowiono, że procedura uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych nie powinna być utrzymana; Uznano, że zamiar powrotnego wywozu produktów kompensacyjnych, przetworzonych nie jest dłużej konieczny; Postanowiono znieść odsetki wyrównawcze z uwagi na ogólną zasadę obliczania kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych - przepis art. 85 UKC (na wniosek art. 86 ust. 3 UKC) (art. 85 ust. 1 UKC -> Kwota należności celnych przywozowych lub wywozowych jest określana zgodnie z takimi zasadami obliczania należności celnych, jakie miały zastosowanie do danych towarów w chwili powstania w stosunku do nich długu celnego. ) - czyli stawka celna do zastosowania to stawka z dnia powstania długu celnego 9

10 Procedury specjalne cd. Pozwolenie jako warunek wymagany dla stosowania procedur specjalnych oraz na prowadzenie miejsc składowych ( art. 211 UKC) 1. Warunki, na których zezwala się na stosowanie jednej lub kilku procedur specjalnych, lub na prowadzenie miejsc składowych określa się w pozwoleniu (art UKC akapit 2). Nie ma i nie będzie pozwoleń zintegrowanych. Błędne stwierdzenie (planowana jest zmiana tego przepisu). 2. Nie będzie także tzw. pozwoleń pojedynczych. W pozwoleniu w Polu (Rodzaj wniosku 3) więcej niż 1 kraj czł. Formy udzielania Pozwoleń Formularz wniosku i pozwolenie - Matryca danych (Załącznik A odpowiednie kolumny) - docelowo W okresie przejściowym Załącznik 67 - formularz wniosku i pozwolenia (zał. 12 TDA) 10

11 Procedury specjalne cd. Inne formy pozwolenia zgłoszenia celne (art. 163 ust. 1 DA) (z grupy przetwarzanie- inne niż towary z zał Termin ważności pozwolenia Uległ wydłużeniu i nie może on przekraczać trzech lat w przypadku towarów, o których mowa w załączniku DA (towary i produkty wrażliwe) oraz pięciu lat w przypadku pozostałych towarów (art. 173 DA); Pozwolenie z mocą wsteczną (art. 211 ust. 2 UKC) nie dotyczy prowadzenia miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego towarów) Warunki udzielenia wymienione zostały w UKC i art.172 DA (m.in. kontrola, oszustwo, spełnia wymogi procedury, identyfikacja)

12 Procedury specjalne cd. w okresie trzech lat od daty przyjęcia wniosku nie udzielono wnioskodawcy żadnego pozwolenia z mocą wsteczną; (błąd) nie jest konieczne sprawdzenie warunków ekonomicznych, z wyjątkiem przedłużenia terminu ważności w odniesieniu do tego samego rodzaju operacji i towarów; gdy wniosek dotyczy przedłużenia terminu w odniesieniu do tego samego rodzaju operacji i towarów od daty wygaśnięcia pierwotnego wniosku wniosek zostaje złożony w 1 roku po upływie terminu ważności pierwotnego pozwolenia. Pozostałe przypadki: 3 miesiące. Organy celne mogą udzielić pozwolenia z mocą wsteczną także wówczas, gdy towary, które zostały objęte procedurą celną, nie są już dostępne w chwili przyjmowania wniosku o takie pozwolenie.

13 Procedury specjalne cd. Warunki do udzielenia pozwolenia (art. 211 ust. 3 UKC) Wśród enumeratywnie wymienionych warunków, jeden, szczególny nowy warunek - obowiązek złożenia zabezpieczenia, w przypadkach, w których może powstać dług celny lub inne należności związane z towarami objętymi procedurą specjalną W przypadkach wydawania pozwolenia na: prowadzenie magazynu czasowego składowania oraz prowadzenia miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego (Składów Celnych) zabezpieczenie wymagane jest przed wydaniem pozwolenia 2. W przypadkach pozostałych procedur specjalnych w momencie obejmowania towarów procedurą specjalną (tzw. zabezpieczenie transakcyjne) 13

14 Procedury specjalne cd. Zamknięcie procedury (art. 215 UKC) Gdy objęte procedurą towary lub produkty przetworzone są objęte kolejną procedurą celną, wyprowadzone poza obszar celny Unii, zniszczone bez powstania odpadów lub są przedmiotem zrzeczenia się na rzecz skarbu państwa. Uwaga. Z dniem r.likwidacji ulega instytucja pozwolenia na korzystanie z procedury składu celnego 14

15 Procedury specjalne cd. Inne, pozostałe regulacje (ogólne ) zawarte w UKC odnoszące się do procedur specjalnych: Ewidencje (art. 214 UKC) Przeniesienie praw i obowiązków (art. 218) Przemieszczanie towarów (art. 219 UKC) Zwyczajowe czynności (art. 220 UKC) Towary ekwiwalentne (at. 223 UKC). 15

16 Magazyn czasowego składowania Pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania (art. 148 ust. 2-3 UKC. ) udziela się: a) osobie, która: ma siedzibę na obszarze celnym Unii, zapewnia prawidłową realizację operacji; składa zabezpieczenie (art. 89 UKC) Towary nieunijne są czasowo składowane od chwili ich przedstawienia organom celnym. Termin czasowego składowania (art. 149 UKC) Objęcie procedurą celną albo powrotny wywóz towarów, które są przedmiotem czasowego składowania musi nastąpić w terminie 90 dni. Termin ten nie podlega przedłużeniu.

17 Magazyn czasowego składowania cd. Zasady stosowania czasowego składowania(art. 144, 147 ust. UKC art. 115 DA Towary mogą być czasowo składowane wyłącznie w magazynach czasowego składowania albo w uzasadnionych przypadkach w innych miejscach uznanych przez organy celne, jeżeli: a) spełniono wymogi określone w art. 148 ust. 2 i 3 UKC oraz w art. 117 DA; (nie jest prowadzona sprzedaż detaliczna). (zabezpieczenie) b) towary zostały zgłoszone do procedury celnej następnego dnia po ich przedstawieniu, chyba że organy celne wymagają rewizji towarów zgodnie z art. 140 ust. 2 UKC. Odpowiedzialność (art. 147 ust. 3 UKC) Posiadacz pozwolenia lub osoba składująca towary Czynności zwyczajowe (art. 147 ust. 2 UKC) Zał Składowanie towarów unijnych (art. 148 ust. 6 UKC) Przemieszczania towarów (art. 148 ust. 5 UKC; art. 118 DA, art. 193 IA) 17

18 Zasady regulujące prowadzenie czasowego składowania w okresie przejściowym art. 250 ust. 1 DA, art. 345 ust. 1 IA. Pozwolenia na prowadzenie magazynów czasowego składowania udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują swoją ważność po 1 maja 2016 r. W okresie przejściowym nie jest wymagane złożenie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 148 ust. 2 lit. c UKC. Ważność zachowują także ewidencje towarowe prowadzone w magazynie czasowego składowania. Regulowanie sytuacji towarów objętych czasowym składowaniem odbywa się na podstawie przepisów nowego prawa unijnego. Uwaga: pozwolenia na prowadzenie magazynów czasowego składowania udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych będą podlegać ponownej ocenie. W wyniku ponownej oceny posiadane pozwolenie zostanie cofnięte oraz jeśli spełnione będą warunki określone w przepisach prawa celnego zostanie wydane nowe pozwolenie. Organ celny jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownej oceny i wydania rozstrzygnięcia w sprawie przed dniem 1 maja 2019 r. 18

19 SKŁADOWANIE CELNE (Skład Celny) Procedura składowania celnego pozwala na składowanie towarów nieunijnych w miejscach zatwierdzonych przez organy celne i pod dozorem celnym (skład celny art. 210 lit. b UKC, art. 240 ust. 1 UKC) Brak instytucji objęcie procedurą i złożenie poza miejscem Nowa systematyka składów celnych Przepisy w UKC (art. 240 ust. 2 UKC; art. 203 i art. 1 pkt DA; zał. 90 (pkt 17-22) do DA - Tabela korelacji dla systematyki) Publiczny skład celny umożliwia składowanie celne towarów przez każdą osobę: a) publiczny skład celny typu I A b) publiczny skład celny typu II B c) publiczny skład celny typu III F Prywatny skład celny C, D, E umożliwia składowanie towarów przez posiadacza pozwolenia Termin składowania nieograniczony (art. 238)

20 SKŁADOWANIE CELNE (Skład celny) cd. Pozwoleń na prowadzenie składu celnego udziela się: a) osobie, która: - ma siedzibę na obszarze celnym Unii, - zapewnia prawidłową realizację operacji; (warunki podmiotowe, ocena miejsca; uznanie AEOC). - składa zabezpieczenie art. 89 UKC jest uzależnione od złożenia zabezpieczenia) Termin wydania pozwolenia (art. 171 DA; art. 260 IA - konsultacja) - 60 dni (standard) / 120 dni (dla więcej niż jednego państwa) Pozwolenia na procedurę składu celnego tracą moc z dniem 1 maja 2016 r. 20

21 SKŁADOWANIE CELNE (skład Celny) cd. Pozwolenia na procedurę składu celnego tracą moc z dniem 1 maja 2016 r. Uwaga: osoby korzystające z procedury w publicznych składach celnych na podstawie pozwoleń udzielonych przed 1 maja 2016 r. powinny uzgodnić z prowadzącym skład celny zakres operacji, którym będą podlegać towary objęte procedurą składu celnego. Dotyczy to w szczególności: poddania towarów zwyczajowym czynnościom, czasowego wyprowadzenia towarów, przeniesienie praw i obowiązków osoby uprawnionej do procedury. Prowadzący skład celny winien zwrócić się do organu celnego z wnioskiem o zmianę posiadanego pozwolenia na prowadzenie składu celnego, w części dotyczącej określenia uprawnienia do realizacji operacji, którym będą mogły być poddane towary wprowadzone do składu celnego przez osoby korzystające z procedury składu celnego. 21

22 SKŁADOWANIE CELNE (skład celny) cd. Przemieszczanie towarów (art. 219 UKC; art. 179 ust. 3-4 DA; art. 267 ust. 1, 4-5 IA) Przemieszczenie między miejscami na obszarze celnym Unii bez formalności celnych [Ewidencja]: a) między różnymi miejscami składowymi wyznaczonymi w tym samym pozwoleniu; b) z urzędu celnego objęcia do miejsc składowych; c) ze składu do urzędu celnego wyprowadzenia w celu zamknięcia procedury poprzez wyprowadzenie towarów poza obszar celny Unii z zastosowaniem zgłoszenia do powrotnego wywozu; *) do dowolnego urzędu celnego wskazanego w pozwoleniu uprawnionego do dopuszczania towarów do późniejszej procedury celnej lub do zgłoszenia do powrotnego wywozu w celu zamknięcia procedury. Termin przemieszczania - 30 dni Na wniosek osoby uprawnionej do korzystania z procedury organy celne mogą przedłużyć ten termin.

23 Zasady regulujące prowadzenie składu celnego w okresie przejściowym art. 250 ust. 1 DA, art. 345 ust. 1 IA. Pozwolenia na prowadzenie składów celnych udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują swoją ważność po 1 maja 2016 r. W okresie przejściowym nie jest wymagane złożenie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 211 ust. 3 lit. c UKC. Ważność zachowują także ewidencje towarowe prowadzone w składzie celnym. Stosowanie procedury składu celnego, jak i zamknięcie procedury składu celnego odbywa się na podstawie przepisów nowego prawa unijnego. Uwaga: pozwolenia na prowadzenie składu celnego udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych będą podlegać ponownej ocenie. W wyniku ponownej oceny posiadane pozwolenie zostanie cofnięte oraz jeśli spełnione będą warunki określone w przepisach prawa celnego zostanie wydane nowe pozwolenie. Organ celny jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownej oceny i wydania rozstrzygnięcia w sprawie przed dniem 1 maja 2019 r. 23

24 SKŁADOWANIE (Wolny obszar celny) Wolny obszar celny jest procedurą specjalną (art. 210 lit. b UKC), procedurą składowania. Nie jest wymagane pozwolenie (obowiązek powiadomienia) Przepisy unijnego prawa celnego nie przewidują instytucji składów wolnocłowych. Kwestie dotyczące kontynuowania działalności przez składy wolnocłowe ustanowione na podstawie przepisów dotychczasowych rozstrzygnie ustawodawstwo krajowe. Operator osoba prowadząca działalność w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym ustanowiona na podstawie przepisów dotychczasowych, staje się osobą uprawnioną do korzystania z procedury wolnego obszaru celnego w rozumieniu unijnego prawa celnego.

25 SKŁADOWANIE (Wolny obszar celny) cd. Zmiany w ustawodawstwie krajowym Wejście w życie nowego unijnego prawa celnego spowoduje zmiany w krajowym ustawodawstwie celnym regulującym problematykę wolnych obszarów celnych ( kwestie dotyczące ustanowienia wolnego obszaru celnego będą regulowane na gruncie ustawodawstwa krajowego); Nowe powiadomienia rozp. Krajowe (matryca) Ewidencja art ust. 1-2 UKC, art DA. Procedury w Woc (art. 247 ust. 1-2 UKC (dop. do obrotu, uszlachetnianie czynne, końcowe przeznaczenie) Uwaga: W przypadkach określonych w przepisach unijnego prawa celnego towary wprowadzane do Woc muszą być przedstawione organowi celnemu i musi być złożone powiadomienie. 25

26 Zasady regulujące prowadzenie Woc-u w okresie przejściowym art. 250 ust. 1 DA, art. 345 ust. 1 IA. Zgoda na prowadzenie działalności w Woc-u lub składzie wolnocłowym udzielona na podstawie przepisów dotychczasowych zachowuje swoją ważność po 1 maja 2016 r. Ważność zachowują także ewidencje towarowe prowadzone w Woc-u lub składzie wolnocłowym. Stosowanie procedury Woc-u, jak i zamknięcie procedury Woc odbywa się na podstawie przepisów nowego prawa unijnego. Uwaga: Zgoda na prowadzenie działalności w Woc lub składzie wolnocłowym udzielona na podstawie przepisów dotychczasowych będzie podlegać ponownej ocenie. W wyniku ponownej oceny zgoda ( ) zostanie cofnięta oraz jeśli spełnione będą warunki określone w przepisach prawa celnego zostanie wydane nowa zgoda na prowadzenie działalności w Woc. Ponowna ocena i wydanie rozstrzygnięcia przed dniem 1 maja 2019 r. 26

27 Szczególne przeznaczenia: Końcowe przeznaczenie Końcowe przeznaczenie jest odrębną procedurą specjalną (art. 210 lit. c), jednak pozostaje dopuszczeniem do obrotu (patrz art. 77 ust. 1 lit. a dług celny w przywozie powstaje w wyniku objęcia towarów procedurą). Towary mogą zostać dopuszczone do obrotu bez cła lub z zastosowaniem obniżonej stawki celnej ze względu na ich szczególne przeznaczenie Pozwolenie art. 211 lit a UKC warunkiem korzystania z procedury a zabezpieczenie obowiązkowe, z możliwością obniżenia kwoty referencyjnej w przypadku zabezpieczenia generalnego,(ust. 3 lit. c) warunkiem uzyskania pozwolenia patrz stosowanie w PL (wymagalność najpóźniej przed dokonaniem pierwszej operacji) Wnioskodawca: (Siedziba) - z zasady na obszarze celnym UE art. 211 ust 3 lit. a) UKC, ( okazjonalnie poza UE art. 161 DA) 27

28 Szczególne przeznaczenia: Końcowe przeznaczenie cd. Obowiązkowe rozliczenie zamknięcia (obecny kwit rozliczenia) art. 175 DA) przemieszczenie między różnymi miejscami na obszarze celnym UE następuje bez dopełnienia formalności celnych. Przemieszenie następuje bez karty T5, na podstawie ewidencji, która musi zawierać informacje o lokalizacji i przemieszczeniu towarów. Planuje się zachowanie dokumentu DPT. Termin przemieszczania - 30 dni Na wniosek osoby uprawnionej do korzystania z procedury organy celne mogą przedłużyć ten termin. Zwyczajowe czynności (art. 220 UKC- art. 180 DA, zał DA - wykaz) wynikają z przepisów ogólnych Przeniesienie praw i obowiązków do procedury (art. 218 UKC; art. 266 IA) Towary ekwiwalentne (art. 223 UKC; art. 169, zał DA wyłączenia towarów; art. 268 IA) 28

29 Zasady regulujące procedurę końcowego przeznaczenia w okresie przejściowym art. 251 DA, art. 349 ust. 1lit. a) IA. Zgodnie z artykułem 251 DA dotychczasowe pozwolenia na procedurę końcowego przeznaczenia pozostają ważne do czasu upływu ich terminu ważności. (ale r.) Pozwolenia należy stosować, w tym zamknięcie procedury na podstawie warunków określonych w nowych przepisach, z wyjątkiem warunku dotyczącego zabezpieczenia. (patrz art. 349 ust. 1 lit. a). 29

30 Szczególne przeznaczenia: Odprawa czasowa Odprawa czasowa jest procedurą specjalną (art. 210 lit. c), w której towary nieunijne przeznaczone do powrotnego wywozu mogą być objęte szczególnym przeznaczeniem na obszarze celnym Unii z całkowitym lub częściowym zwolnieniem należności celnych przywozowych (art. 250 UKC Pozwolenie warunkiem korzystania z procedury a zabezpieczenie obowiązkowe, z możliwością obniżenia kwoty referencyjnej w przypadku zabezpieczenia generalnego, (ust. 3 lit. c) warunkiem uzyskania pozwolenia patrz stosowanie w PL (wymagalność najpóźniej przed dokonaniem pierwszej operacji) Wnioskodawca: (Siedziba) z zasady z poza UE - art. 250 ust. 2 lit. c UKC Pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej ( art. 204 DA) udziela się pod warunkiem, że stan towarów objętych procedurą pozostaje taki sam. (30

31 Szczególne przeznaczenia: Odprawa czasowa cd. Inne formy pozwolenia (oprócz formularza i zgłoszenia celnego) forma ustna (art. 165 DA Załącznik 71-01) inne podejście do katalogu przypadków, zamknięty, ściśle towarowy (w niektórych przypadkach może być węższy niż obecnie), inna forma zgłoszenia (katalog otwarty dla zgłoszenia w innej formie można zastosować w innych przypadkach ) uwaga błędy w przepisach dot. odniesień do formy zgłoszenia art DA - zostaną poprawione Warunki stosowania pozwolenia wprowadza się maksymalny termin na objęcie towarów procedurą 10 lat (art. 251 ust. 4 UKC), nie ma obowiązku powrotnego wywozu towarów, w związku z tym znosi się odsetki kompensacyjne, dla towarów dopuszczanych do obrotu po odprawie czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych stosuje się elementy 31 kalkulacyjne z dnia dopuszczenia do obrotu (art. 85 UKC),

32 Szczególne przeznaczenia : Odprawa czasowa cd. Katalog towarów, które mogą być objęte procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z cła (art. 207 do art. 236) Odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem od cła (art. 252 UKC i art. 206 DA)

33 Zasady regulujące procedurę odprawy czasowej w okresie przejściowym art. 251 DA, art. 349 ust. 2lit. b) IA. pozwolenia na procedurę odprawy czasowej wydane na podstawie WKC i RWKC przed 1 maja 2016 r. pozostają ważne do czasu upływu terminu ich ważności. Pozwolenia należy stosować na podstawie warunków określonych w nowych przepisach, z wyjątkiem warunku dotyczącego zabezpieczenia. Zamknięcie procedury dla towarów objętych nią przed 1 maja 2016 r. następuje na mocy WKC i RWKC. 33

34 Przetwarzanie Uszlachetnianie czynne - definicja - art. 256 ust. 1 UKC Nie naruszając przepisów art. 191, procedura uszlachetniania czynnego pozwala na wykorzystywanie towarów nieunijnych na obszarze celnym Unii w ramach jednego lub większej liczby procesów przetwarzania, przy czym towary te nie podlegają żadnym: a) należnościom celnym przywozowym; b) innym należnościom określonym w innych przepisach; c) środkom polityki handlowej, o ile nie zakazują one wprowadzania towarów na obszar celny Unii lub wyprowadzania towarów z obszaru celnego Unii. [UWAGA: Błąd w tłumaczeniu. Zamiast art. 191 powinno być: art Art. 223 UKC dot. towarów ekwiwalentnych] 34

35 Przetwarzanie Uszlachetnianie czynne cd. Pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego udziela się: a) osobie, która: ma siedzibę na obszarze celnym Unii (inne przypadki, art. 161 DA, zapewnia prawidłową realizację operacji, przeprowadza procesy przetwarzania lub organizuje ich przeprowadzenie, składa zabezpieczenie art. 89 UKC (tzw. transakcyjne) c) gdy pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego nie ma negatywnego wpływu na istotne interesy producentów unijnych (warunki ekonomiczne). 35

36 Przetwarzanie Uszlachetnianie czynne cd. Rozliczenie zamknięcia (obecnie kwit rozliczenia ) na wniosek posiadacza pozwolenia organ celny może przedłużyć termin na przedstawienie urzędowi kontrolnemu rozliczenia zamknięcia do 60 dni (art. 175 ust. 2 DA); Towary ekwiwalentne (zał DA); Badanie warunków ekonomicznych zmiany w sposobie badania warunków ekonomicznych. Uznaje się, że negatywny wpływ na istotne interesy producentów unijnych nie występuje, jeżeli nie istnieje dowód na jego występowanie lub warunki ekonomiczne uznaje się za spełnione (art. 211 ust. 5 UKC); Przemieszczanie towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego. Konieczność wskazania we wniosku o udzielenie pozwolenia (oraz w pozwoleniu) sposobu obliczenia kwoty należności celnych przywozowych, tj. określenie, czy zastosowanie ma art. 85 ust. 1, czy też art. 86 ust. 3 UKC. Określono przypadki, w których kwota należności celnych określana jest zgodnie z art. 86 ust. 3 UKC, niezależnie od wniosku, aby zapobiec obchodzeniu środków taryfowych (art. 76 i art. 168 (art.. 170! DA) 36

37 Zasady regulujące procedurę uszlachetniania czynnego w okresie przejściowym art. 251 ust. 1 i art. 254 DA, art. 345 ust. 3, art. 348, art. 349 IA. Pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, procedury przetwarzania pod kontrolą celną, które zostały wydane na podstawie dotychczasowych przepisów (WKC, RWKC) przed 1 maja 2016r. zachowują swoją ważność do końca danego okresu ważności (terminu ważności) lub do dnia 1 maja 2019 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Po dniu r. korzystanie z ważnego pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, procedury przetwarzania pod kontrolą celną odbywa się na podstawie przepisów nowego prawa unijnego dotyczących procedury uszlachetniania czynnego. 37

38 Przetwarzanie; Uszlachetnianie bierne - definicja - art. 259 ust. 1 UKC Procedura uszlachetniania biernego pozwala na dokonanie czasowego wywozu towarów unijnych poza obszar celny Unii w celu poddania ich procesom przetwarzania. Produkty przetworzone powstałe z tych towarów mogą zostać dopuszczone do obrotu z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych na wniosek posiadacza pozwolenia lub każdej innej osoby mającej siedzibę na obszarze celnym Unii, pod warunkiem, że osoba ta uzyskała zgodę posiadacza pozwolenia, i że spełnione są warunki tego pozwolenia. Pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego udziela się: a) osobie, która: ma siedzibę na obszarze celnym Unii, zapewnia prawidłową realizację operacji, 38

39 Przetwarzanie; Uszlachetnianie bierne cd. c) gdy pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego nie ma negatywnego wpływu na istotne interesy producentów unijnych (warunki ekonomiczne). Pozwolenie z mocą wsteczną wprowadzono dodatkowe warunki, od spełnienia których uzależnione jest uzyskanie takiego pozwolenia (art. 211 ust. 2 UKC) nie dotyczy zasada 3 lat Zabezpieczenie art. 89 UKC wymagane w przypadku stosowania uprzedniego przywozu produktu zamiennego w ramach systemu standardowej wymiany (art. 262 ust. 1 UKC) oraz w przypadku stosowania uprzedniego przywozu produktu przetworzonego wytworzonego z towarów ekwiwalentnych (art. 242 ust. 2 DA Zmiana sposobu obliczania kwoty długu celnego art. 86 ust. 5 UKC. (kwotę należności celnych przywozowych oblicza się na podstawie kosztu procesu przetwarzania przeprowadzonego poza obszarem celnym Unii (art. 86 ust. 5 UKC). Uwaga - specyficzne cło art. 75 DA 39

40 Zasady regulujące procedurę uszlachetniania biernego w okresie przejściowym art. 251 ust. 1 i art. 254 DA, art. 345 ust. 3, art. 348, art. 349 IA. Stare pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania biernego, zachowują swoją ważność do końca danego okresu ważności (terminu ważności) lub do dnia 1 maja 2019 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Po dniu r. korzystanie z ważnego pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania biernego odbywa się na podstawie przepisów nowego prawa unijnego KE na podstawie interpretacji tego przepisu dopuszcza utrzymanie braku wymogu zabezpieczenia dla pozwoleń wydanych przed 1 maja 2016r. jeżeli takie zabezpieczenie nie było wymagane w momencie wydania pozwolenia (co nie wyklucza możliwości żądania zabezpieczenia na poziomie transakcji). Jeżeli towary zostały przed dniem 1 maja 2016 r, objęte procedurą uszlachetniania biernego i procedura ta nie została zamknięta do tego dnia, to procedura ta zostaje zamknięta (zakończona) zgodnie z odpowiednimi dotychczasowymi przepisami (WKC i RWKC). 40

41 Przepisy przejściowe DA, IA odnoszące się do pozwoleń wydanych przed 01 maja 2016r. 1. Pozwolenia wydane na podstawie starych przepisów przed r. obowiązujące w tym dniu (art. 251 DA) pozostają nadal ważne, z tym, że: pozwolenia mające ograniczony okres ważności, do końca danego okresu lub do dnia r. w zależności od tego co nastąpi wcześniej; wszystkie pozostałe aż do ponownej oceny 2. Ponowna ocena (art. 250 DA i art. 345 IA) Ponownej ocenie podlegają wszystkie stare pozwolenia, które nie są objęte ograniczonym okresem ważności, lub których okres ważności mija po r. Decyzje wydawane po dokonaniu ponownej oceny należy wydać przed r. Decyzje takie cofają ponownie oceniane pozwolenia oraz w stosownych przypadkach wydaje się nowe pozwolenia. Posiadacz pozwolenia jest niezwłocznie powiadamiany o wydaniu odpowiednich decyzji 41

42 Przepisy przejściowe DA, IA odnoszące się do pozwoleń wydanych przed 01 maja 2016r. cd. Stare pozwolenia ważne po r. obowiązują nadal do czasu zakończenia ponownej ich oceny lub do ich wygaśnięcia, jeżeli miały ograniczony okres ważności jednak na warunkach określonych w UKC, DA i IA według zasad określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 90 do rozporządzenia DA. 3. Towary objęte określonymi gospodarczymi procedurami celnymi, które nie zostały zamknięte przed r. Towary objęte przed r. procedurą ostatecznego przeznaczenia, procedurą składowania celnego w składzie typu A, B, C, E, F, procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, przetwarzania pod kontrolą celną zostają zamknięte zgodnie z obowiązującymi po r. nowymi przepisami 42

43 Przepisy przejściowe DA, IA odnoszące się do pozwoleń wydanych przed 01 maja 2016r. cd. Towary objęte przed r. procedurą składowania celnego typu D, procedurą odprawy czasowej, procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych procedurą uszlachetniania biernego zostają zamknięte zgodnie z odpowiednimi starymi regulacjami. 4. Art. 346 IA Przed r. możliwe jest wydanie pozwolenia na procedury specjalne zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi. Pozwolenia takie nie są jednak ważne przed r. 5. Ar. 349 IA Towary objęte przed r. WOC typu II lub znajdujące się w Składzie Wolnocłowym stają się objęte procedurą składowania celnego (procedurą WOC). 43

44 Przepisy przejściowe DA, IA odnoszące się do pozwoleń wydanych przed 01 maja 2016r. cd. UWAGA! KE na podstawie interpretacji art. 251 i 254 DA dopuszcza utrzymanie braku wymogu zabezpieczenia dla stosowania pozwoleń wydanych przed , jeżeli takie zabezpieczenie nie było wymagane w momencie wydania pozwolenia. Zasada ta dot. też pozwoleń na uszlachetnianie czynne w systemie ceł zwrotnych. 44

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016r. - UKC 30 marca 2016r. Departament Ceł

Bardziej szczegółowo

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł Uproszczenia celne Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016 - UKC Departament Ceł Podstawa prawna Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania

Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru w tym do czasowego składowania Wersja 1.0 1 maja 2016 Ministerstwo Finansów - Departament Ceł 1) Miejsca uznane i wyznaczone informacje

Bardziej szczegółowo

Dane szczegółowe, które powinny zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków

Dane szczegółowe, które powinny zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków 15.3.2016 L 69/273 L 69/274 15.3.2016 15.3.2016 L 69/275 15.3.2016 L 69/283 UWAGI WYJAŚNIAJĄCE DO FORMULARZY ALBO KRAJOWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DLA PROCEDUR SPECJALNYCH INNYCH NIŻ TRANZYT TYTUŁ I

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY SPECJALNE Tytuł VII UKC/ "Wytyczne dla PCz i sektora Handlu"

PROCEDURY SPECJALNE Tytuł VII UKC/ Wytyczne dla PCz i sektora Handlu Ref. Ares(2016)3485128 15/07/2016 KOMISJA EUROPEJSKA. DYREKCJA GENERALNA PODATKII I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Przepisy celne Bruksela, 15 lipca 2016r. TAXUD/A2/SPE/MRe(2016) taxud.a.2(2016)4119094

Bardziej szczegółowo

Rozdział I GENEZA I EWO LUCJA POLSKIEGO I WSPOLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO

Rozdział I GENEZA I EWO LUCJA POLSKIEGO I WSPOLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO Spis treści Wykaz skrótów Od Autora Rozdział I GENEZA I EWO LUCJA POLSKIEGO I WSPOLNOTOWEGO PRAWA CELNEGO 1. Ewolucja i rozwój polskiego prawa celnego 1. Prawo celne w okresie Rzeczpospolitej 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej

Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej Program 1. Uwarunkowania zmian wynikające z WTO. 2. Podstawy prawne. 3. Zmiany w zakresie metody wartości transakcyjnej, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. rozporządzenia delegowanego Komisji

ZAŁĄCZNIKI. rozporządzenia delegowanego Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI do rozporządzenia delegowanego Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341 uzupełniającego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZETWARZANIA POD KONTROLĄ CELNĄ. Instrukcja dla przedsiębiorców

PROCEDURA PRZETWARZANIA POD KONTROLĄ CELNĄ. Instrukcja dla przedsiębiorców PROCEDURA PRZETWARZANIA POD KONTROLĄ CELNĄ Instrukcja dla przedsiębiorców Wersja 1.1 z dnia 14 czerwca 2013 r. Spis treści: 1. Podstawa prawna stosowania procedury przetwarzania pod kontrolą celną 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne Bruksela, dnia 18 marca 2016 r. taxud.a.2(2016)1256676 TAXUD/A2/TRA/001/2016 -REV. 1-PL Dokument

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005

PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005 PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA 2004 Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005 Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiające WSPÓLNOTOWY

Bardziej szczegółowo

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/11/7223/12778 Cena netto 1 740,00 zł Cena brutto 2 140,20 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 marca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 marca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 marca 2016 r. (OR. en) 7145/16 UD 60 DELACT 43 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 11 marca 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II )

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Termin: 28 i 29 pażdziernika 2014 r. Miejsce: Hotel DeSilva, ul. Powolnego 10, 45-078 Opole ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa materiału/opis informacji Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/link Informacja dotyczącą realizacji odprawy scentralizowanej wewnątrz kraju 1 Zgodnie z art. 201 ust. 3 lit.a) RWKC, organy celne mogą zezwolić na złożenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) L 343/558 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2015 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie towarów na obszar celny PRAWO CELNE

Wprowadzenie towarów na obszar celny PRAWO CELNE Wprowadzenie towarów na obszar celny obszar celny Wspólnoty obejmuje terytorium 25 państw członkowskich z pewnymi wyłączeniami, np. nie są zaliczane do obszaru celnego w przypadku: Danii Wyspy Owcze i

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 11.5.2016 L 121/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/698 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE)

Bardziej szczegółowo

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax:

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax: Materiał informacyjny dotyczący problematyki przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym, w kontekście zmian wynikających z wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego Podobnie jak

Bardziej szczegółowo

3. 3. Procedura uproszczona - zgłoszenie uproszczone Procedura uproszczona - wpis do rejestru prowadzonego przez osobę posiadającą pozwolenie

3. 3. Procedura uproszczona - zgłoszenie uproszczone Procedura uproszczona - wpis do rejestru prowadzonego przez osobę posiadającą pozwolenie Spis treści Wstęp I. Geneza i ewolucja wspólnotowego prawa celnego 1. Europejska integracja gospodarcza 1. 1. Pojęcie i formy integracji gospodarczej 1. 2. Formy integracji gospodarczej w Europie Wschodniej

Bardziej szczegółowo

- dr Andrzej Drzewiecki XXXII SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

- dr Andrzej Drzewiecki XXXII SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Możliwości działania organów celnych państw Unii Europejskiej wobec towarów, które mogą naruszać skuteczne w Unii prawa własności intelektualnej - dr Andrzej Drzewiecki XXXII SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków OBJAŚNIENIA Tytuł 1 Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odniesienia dotyczą przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego, chyba, że zostało

Bardziej szczegółowo

1. Weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towaru. a) Korekta zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towarów

1. Weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towaru. a) Korekta zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towarów Materiał informacyjny dotyczący zasad obsługi zgłoszeń celnych składanych do systemu CELINA, opisanych w Instrukcji obsługi i stosowania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych dla

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE 1. Układ wzorów nie jest wiążący; oznacza to, że na przykład zamiast kratek, Państwa Członkowskie mogą zastosować formularze o

Bardziej szczegółowo

Procedury celne PRAWO CELNE

Procedury celne PRAWO CELNE Procedury celne Przeznaczeniem celnym jest: 2) objęcie towaru procedurą celną 3) wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego (WOC) lub składu wolnocłowego (SWC) 4) zniszczenie towaru 5) zrzeczenie się

Bardziej szczegółowo

Bruksela, 27 kwietnia 2016 r. Ponowna ocena pozwoleń AEO w kontekście UKC i jego Przepisów Wykonawczych TAXUD/B2/031/2016

Bruksela, 27 kwietnia 2016 r. Ponowna ocena pozwoleń AEO w kontekście UKC i jego Przepisów Wykonawczych TAXUD/B2/031/2016 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA ds. UNII PODATKOWEJ I CELNEJ Bezpieczeństwo i ochrona, ułatwienie handlu i koordynacja międzynarodowa Zarządzanie Ryzykiem i Bezpieczeństwo Bruksela, 27 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)...17

Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)...17 Spis treści Wprowadzenie (Artur Kuś, Mieczysław Kowerski).... 11 Część I Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)........................17 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 23 1642 Poz. 121 121 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 176

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 176 Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 176 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania kontroli

Bardziej szczegółowo

UNIJNY KODEKS CELNY. Konferencja Ułatwienia dla Biznesu 2013+ 22 października 2013 r.

UNIJNY KODEKS CELNY. Konferencja Ułatwienia dla Biznesu 2013+ 22 października 2013 r. UNIJNY KODEKS CELNY Konferencja Ułatwienia dla Biznesu 2013+ 22 października 2013 r. Cele prezentacji: 1) omówienie stanu prawnego 2) przedstawienie przebiegu prac nad UKC 3) przedstawienie przepisów UKC

Bardziej szczegółowo

SKŁAD CELNY. Instrukcja dla przedsiębiorców

SKŁAD CELNY. Instrukcja dla przedsiębiorców SKŁAD CELNY Instrukcja dla przedsiębiorców Wersja 1.0 z dnia 12 września 2011 r. 1. Podstawy prawne funkcjonowania składu celnego i stosowania procedury składu celnego przepisy wspólnotowe.... 3 2. Funkcje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI IMPORTU (ICS)

SYSTEM KONTROLI IMPORTU (ICS) SYSTEM KONTROLI IMPORTU (ICS) WARSZAWA, 27.11.2009 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO PRZEPISY WSPÓLNOTOWE WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY (WKC) ZMIENIONY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 125/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.5.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 430/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO (zagadnienia celne, podatek akcyzowy, podatek od gier i zakładów wzajemnych, problemy podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w

Bardziej szczegółowo

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Terminy szkolenia 22-23 wrzesień 2016r., Kraków - InterHouse*** 20-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 17-18

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Warszawa, dnia marca 2016 r. D E C Y Z J A Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr BPI 9/I/16 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany ustawodawstwo celne i inne. Tomasz Michalak Dyrektor Departamentu Polityki Celnej MF

Planowane zmiany ustawodawstwo celne i inne. Tomasz Michalak Dyrektor Departamentu Polityki Celnej MF Planowane zmiany ustawodawstwo celne i inne Tomasz Michalak Dyrektor Departamentu Polityki Celnej MF Projekt zmiany ustawy Prawo celne Zmiana wynika z obowiązku wdroŝenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Zwroty i umorzenia należności celnych

Zwroty i umorzenia należności celnych Robert Kwaśniak Zwroty i umorzenia należności celnych W dotychczas obowiązujących przepisach, zwroty należności celnych nie były regulowane w wyodrębnionej jednostce redakcyjnej, ale w różnych częściach

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA TARYFA CELNA I KLASYFIKACJA TARYFOWA TOWARÓW. Elementy kalkulacyjne wg. UKC

WSPÓLNA TARYFA CELNA I KLASYFIKACJA TARYFOWA TOWARÓW. Elementy kalkulacyjne wg. UKC WSPÓLNA TARYFA CELNA I KLASYFIKACJA TARYFOWA TOWARÓW Elementy kalkulacyjne wg. UKC Wspólna Taryfa Celna Otwock-Świder, 18.01.2016 2 i klasyfikacja taryfowa towarów Kurs wymiany walut na potrzeby klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Terminy szkolenia 19-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 7-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie

Bardziej szczegółowo

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Terminy szkolenia 21-23 wrzesień 2016r., Kraków - InterHouse*** 19-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Śląsk*** 16-18 listopad 2016r., Warszawa - Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz obwieszczenie ministra finansów. z dnia 25 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz obwieszczenie ministra finansów. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 518 obwieszczenie ministra finansów z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK W ZAKRESIE PROCEDUR TRANZYTOWYCH. (Część I, Ustęp 4.2.6) Tranzyt w ramach systemu pocztowego

PODRĘCZNIK W ZAKRESIE PROCEDUR TRANZYTOWYCH. (Część I, Ustęp 4.2.6) Tranzyt w ramach systemu pocztowego KOMISJA EUROPEJSKA Dyrekcja Generalna PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawodawstwo celne Bruksela, dnia 1 lutego 2012 r. TAXUD/A3/017/2011 wersja ostateczna PL Ares(2012)190382

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 181/74 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.6.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 641/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC

Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC Wytyczne w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 179 i 182 UKC Wersja 1.0 Maj 2016 Ministerstwo Finansów - Departament Ceł, SPIS TREŚCI Strona 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA

IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA IZBA CELNA W WARSZAWIE PROCEDURA UPROSZCZONA PROCEDURA UPROSZCZONA REGULACJE PRAWNE CEL procedur uproszczonych ułatwienia w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą. podmiot, który uzyskał pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Procedury tranzytowe

Procedury tranzytowe Departament Polityki Celnej Procedury tranzytowe Pytania zgłaszane przez przedsiębiorców dot. stosowania uproszczeń ul. Świętokrzyska12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 30 40 fax :+48 22 694 43 03 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r. Dz.U.2008.37.213 2011.01.07 zm. Dz.U.2010.244.1635 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ Warszawa, 15 października 2014 r. Działania organów celnych w obszarze IPR 1 STYCZNIA 2014 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DO USTALANIA NALEŻNOŚCI CELNYCH

ELEMENTY DO USTALANIA NALEŻNOŚCI CELNYCH ELEMENTY DO USTALANIA NALEŻNOŚCI CELNYCH Zmiany w zakresie Wspólnej Taryfy Celnej, reguł pochodzenia i wartości celnej towarów oraz wiążących informacji: WIT i WIP UNIJNY KODEKS CELNY AKT WYKONAWCZY AKT

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie długu celnego Unijny Kodeks Celny

Zabezpieczanie długu celnego Unijny Kodeks Celny Departament Ceł MF wersja z dnia 9 maja 2016 r. Zabezpieczanie długu celnego Unijny Kodeks Celny Podstawy prawne: Art. 89 100, art. 148 ust. 2 lit. c, art. 211 ust. 3 lit. c, art. 223 ust. 4, art. 233

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIe MINISTRA FINANSÓw 1) z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIe MINISTRA FINANSÓw 1) z dnia 17 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2016 r. Poz. 1299 ROZPORZĄDZENIe MINISTR FINNSÓw 1) z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 1313 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 103/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.4.2014 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 332/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIA L 28/2 4.2.2016 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/141 z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.3.2016 L 69/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/341 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) 17930/1/13 REV 1 COWEB 189 CODEC 2992 PARLNAT 327 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO)

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO) Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO) Wersja 0.3 z 18 czerwca 2012r. Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa 2012 Ministerstwo Finansów Departament Polityki Celnej Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie celne PRAWO CELNE

Zgłoszenie celne PRAWO CELNE Zgłoszenie celne prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Przeznaczeniem celnym jest: 2) objęcie towaru procedurą celną 3) wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego (WOC) lub składu

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek podatkowy w VAT Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych

Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych Terminy szkolenia 18-19 maj 2016r., Sopot - Novotel Marina**** 6-7 lipiec 2016r., Ostróda - Willa Port

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-45-16 Druk nr 513 Warszawa, 10 maja 2016 r. Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 269. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom 56 10 października 2013. Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy L 269. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Tom 56 10 października 2013. Wydanie polskie. Spis treści ROZPORZĄDZENIA Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1977-0766 L 269 Wydanie polskie Legislacja Tom 56 10 października 2013 Spis treści I Akty ustawodawcze ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Art.

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY W LATACH : r.

INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY W LATACH : r. INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY W LATACH : 2015-2017 r. CELE i KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: Poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT. Uzyskanie przez uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

10852/08 EW/anm DG E II/2

10852/08 EW/anm DG E II/2 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 30 czerwca 2008 r. (OR. en) 10852/08 ANTIDUMPING 66 COMER 114 NIS 101 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego

Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego Wersja 1.4 styczeń 2015 Ministerstwo Finansów - Departament Ceł, Izby Celne w: Katowicach,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny

USTAWA z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny Kancelaria Sejmu s. 1/165 Dz.U. 1997 Nr 23 poz. 117 USTAWA z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb przywozu towarów na polski obszar celny oraz

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 2014 r. Poz. 1559 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA USZLACHETNIANIA CZYNNEGO. Instrukcja dla przedsiębiorców

PROCEDURA USZLACHETNIANIA CZYNNEGO. Instrukcja dla przedsiębiorców PROCEDURA USZLACHETNIANIA CZYNNEGO Instrukcja dla przedsiębiorców Wersja 1.0 z dnia 12 września 2011 r. Spis treści: 1. Podstawa prawna stosowania procedury uszlachetniania czynnego 2. Wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca 19.03.2014r. Informacja uzupełniająca do Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS w wersji 3.0, modyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA USZLACHETNIANIA BIERNEGO. Instrukcja dla przedsiębiorców

PROCEDURA USZLACHETNIANIA BIERNEGO. Instrukcja dla przedsiębiorców PROCEDURA USZLACHETNIANIA BIERNEGO Instrukcja dla przedsiębiorców Wersja 1.0 z dnia 12 września 2011 r. Spis treści: 1. Podstawa prawna stosowania procedury uszlachetniania biernego 2. Wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem głównych zmian od 01.05.2016 r. ujętych w UKC. Informacje o usłudze Numer usługi

Bardziej szczegółowo

Upoważniony przedsiębiorca AEO

Upoważniony przedsiębiorca AEO Upoważniony przedsiębiorca AEO informacja dla przedsiębiorców obowiązująca od 1 maja 2016 r. dotycząca weryfikacji formalnej i przyjęcia wniosku o uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO zgodnie

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA W WARSZAWIE AEO (AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS)

IZBA CELNA W WARSZAWIE AEO (AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS) 1 IZBA CELNA W WARSZAWIE UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO (AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS) Spotkanie informacyjne: Prelegent: Marzena Walczak Kierownik Referatu ds. AEO, Procedur Uproszczonych i SASP w Izbie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia Przy wypełnianiu niniejszego formularza, proszę posługiwać się odpowiednimi przypisami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY CELNE, TRYB I WARUNKI ICH STOSOWANIA W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE TOWARÓW. mgr inż. Katarzyna Grochowska

PROCEDURY CELNE, TRYB I WARUNKI ICH STOSOWANIA W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE TOWARÓW. mgr inż. Katarzyna Grochowska PROCEDURY CELNE, TRYB I WARUNKI ICH STOSOWANIA W MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORCIE TOWARÓW mgr inż. Katarzyna Grochowska 1 PROCEDURY CELNE Procedura odprawy czasowej Procedura składu celnego Wspólna procedura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZASAD OBROTU TOWAROWEGO I OSOBOWEGO ORAZ OBOWIĄZKÓW ZARZĄDZAJĄCEGO I OPERATORA W WOLNYM OBSZARZE CELNYM W GDAŃSKU SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne i definicje II. Wprowadzenie towarów

Bardziej szczegółowo

postępowanie w sprawach celnych PRAWO CELNE

postępowanie w sprawach celnych PRAWO CELNE postępowanie w sprawach celnych pojęcie postępowania w sprawach celnych rozumieć można zorganizowany proces stosowania przepisów szeroko rozumianego prawa celnego [1] albo określony przez prawo ciąg działań

Bardziej szczegółowo

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016.

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016. Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016. Miejsce: Warszawa Termin: 04-05.07.2016, poniedziałek - wtorek (10.00-16.30 i 9.00-16.00) Masz pytania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono również pojęcie pieczęć elektroniczna, która rozumiana jest jako

Wprowadzono również pojęcie pieczęć elektroniczna, która rozumiana jest jako UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 20a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących

Bardziej szczegółowo

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Współpracy Międzynarodowej Biuro Współpracy Międzynarodowej Informacja miesięczna sierpień 2015 r. 1. Przyjęcie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bardziej szczegółowo

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany od 2016.

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany od 2016. Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany od 2016. Miejsce: Warszawa Termin: 10-11.04.2017, poniedziałek - wtorek (10.00-16.30 i 9.00-16.00) Masz pytania

Bardziej szczegółowo

Nazwa załącznika/link. Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa załącznika/link. Nazwa materiału/opis informacji Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/link 1 I. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych

Bardziej szczegółowo

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. 2 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. Zasada ogólna 1. sprzedaż towarów lub

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK. do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.10.2016 r. COM(2016) 669 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie wymiany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej z organami celnymi Na podstawie art. 4a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Unijne prawo celne aktualny stan prawny. 11 kwietnia 2016 r.

Unijne prawo celne aktualny stan prawny. 11 kwietnia 2016 r. Unijne prawo celne aktualny stan prawny 11 kwietnia 2016 r. 1 Stan prawny na 1 maja 2016 r. Pakiet prawny UKC: Unijny Kodeks Celny Rozporządzenie Delegowane Komisji Rozporządzenie Wykonawcze Komisji Przejściowe

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi Izba Celna w Katowicach www.katowice.scelna.gov.pl Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podmioty gospodarcze) Centrum Informacji Służby Celnej styczeń 2016 Spis treści Słownik skrótów i terminów użytych w

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U USTAWA. z dnia 9 stycznia 1997 r. KODEKS CELNY.

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U USTAWA. z dnia 9 stycznia 1997 r. KODEKS CELNY. Dz.U.01.75.802 Dz.U.01.75.802 2001.09.12 zm. Dz.U.01.89.972 2001.11.30 zm. Dz.U.01.125.1368 2002.01.01 zm. przen. Dz.U.01.12.92 2002.05.01 zm. Dz.U.02.41.365 2002.05.10 zm. Dz.U.01.128.1403 2002.07.01

Bardziej szczegółowo

Kodeks Celny. 3) dłużnik - każdą osobę zobowiązaną do zapłacenia kwoty wynikającej z długu celnego,

Kodeks Celny. 3) dłużnik - każdą osobę zobowiązaną do zapłacenia kwoty wynikającej z długu celnego, Kodeks Celny Tytuł 1. PRZEPISY OGÓLNE Art. 1 Ustawa reguluje zasady i tryb przywozu towarów na polski obszar celny oraz wywozu towarów z polskiego obszaru celnego, związane z tym prawa i obowiązki osób

Bardziej szczegółowo