O J LS Warszawa, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O J LS 2011. Warszawa, dnia 09.11.20 11 r."

Transkrypt

1 (...) wykonał, punkt wg Warszawa, dnia r. LSPEKTORAT UZBROJENIA Nr /11 O J LS 2011 OO-909 Warszawa Wg rozdzielnika Dotyczy: udzielenia wyjaśnień do postwowania IU/454/yII-53/ZO/PN!A E/DOS/K/2011 W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania na dostawę oprogramowania dla potrzeb resortu obrony narodowej, nr referencyjny: IU/454/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/K12011, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Pytanie nr 1 - do SIWZ czy mając na uwadze, że zamawiający w dwóch miejscach: 1) strona 3, Zadanie 2 dla zadania 2 a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dwie (2) dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. rozbudowa systemu zarządzania w sieci o wartości co najmniej ,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) każda; (...) 2) załączniku nr lb do SIWZ strona 10 pkt (...) Co najmniej jedno odpowiadające zakresowi niniejszego postępowania, tj. obejmujące dostawę sprzętu, oprogramowania i wykonanie usług wdrożeniowych o wartości nie mniejszej niż S milionów złotych (...) zdefiniował wymagania podmiotowe w zakresie wiedzy i doświadczenia jakimi powinien charakteryzować się Wykonawca należy zakładać, iż wymagania te powinny być traktowane jako łączne? Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje zarówno wymagań znajdujących się SIWZ, strona 3 Zadanie 3jak iw Załączniku nr IB do SIWZ na stronie 40w punkcie Odpowiedź: Warunki udziału dot. doświadczenia oferentów określone na strona 3 SIWZ dla zadanie 2 pozostają bez zmian. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów zawartych w pkt załącznika nr lb do SIWZ. Pytanie nr 2 - dotyczy Załącznik nr lb do SIWZ strona punktu Moduły musza. zostać wdrożone z zachowaniem ciągłości usługi. Wszelkie niezbędne przerwy w pracy systemów Zamawiającego muszą być uprzednio uzgodnione z Zamawiającym. Po oddaniu do eksploatacji system musi zostać zarchiwizowany w sposób umożliwiający łatwość odtworzenie środowiska startowego. Wykonawca musi przygotować i wdrożyć system archiwizacji kluczowych elementów systemu (baza danych, systemy operacyjne, elementy konfiguracji modułów) wraz z opracowaniem procedur bieżącej archiwizacji i odtwarzania Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w związku z wymaganiem z pkt oczekuje od Wykonawcy tylko przygotowania odpowiednich procedur w oparciu o sprzęt i oprogramowanie do archiwizacji, które Zamawiający już posiada? LO. (tel )

2 wg Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż wymagane jest przygotowanie odpowiednich procedur archiwizacji w oparciu o sprzęt i oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego. Zamawiający zakłada przetestowanie funkcjonowania dostarczonych procedur przed odbiorem wdrożenia. Pytanie nr 3 - dotyczy załącznik nr lb do SIWZ, strona 44 punkt pkt W trakcie obowiązywania wsparcia na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca zaktualizuje (ang. Upgrade) oprogramowanie wchodzące w skład wdrożonych komponentów: modułu zarządzania konfiguracją i zmianą, modułu rejestracji zgłoszeń serwisowych oraz Systemu Zarządzania wyszczególnionego w pkt 2.1 Prosimy o potwierdzenie, iż aktualizacje (ang. Upgrade) Systemu Zarzadzania wyszczególnionego w pkt 2.1 mają dotyczyć tylko Systemu Zarządzania składającego się z produktów? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż aktualizacja (Upgrade) dotyczy jedynej produktów z rodziny wymienionych w pkt 2.1. Pytanie nr 4 Dotyczy Załącznik nr lb do SIWZ, strona 17, 3.1.3, pozycja 11 tabeli: lp Nazwa produktu Part Ilość i rodzaj Data zakończenia Nazwa licencji number licencji wsparcia NETCOOL/OMNIBUS 11 Netcool Omnibus D58KALL GATEWAY TIER TARGET LIC Czy zamawiający potwierdza, iż w obecnie zastosowanej architekturze wdrożenia dwie, z wymienionych w pozycji 11, licencje wykorzystywane są na potrzeby dwóch par ObjectSeryerów pracujących w architekturze fail-oyer? Odpowiedź: W obecnej architekturze, sieci MIL-WAN istnieje jedna para ObjectSerwerów pracująca w trybie fail-oyer. Pozostałe licencje wykorzystywane są w innych sieciach. Pytanie nr 5 Dotyczy Załącznik nr IB do SIWZ, strona 17, 3.1.3, pozycja 1 18 tabeli lp Nazwa produktu Part Ilość i rodzaj Data zakończenia Nazwa licencji number licencji wsparcia l Netcool NC GUI READ-WRITE CLIENT D58IULL Omnibus7.3 CONCURRENTUSERLIC Composite NC SVC MON INTERNET 2 Application Manager D58TGLL PROTOCOLS MANAGING SERVER for Internet Seryjce LIC Monitoring Netcool NC/IMPACT DSA TIER 1 SERVER D58JHLL impact.i PERTARGET LIC Network NCJPRECISIONIP TOPOLOGY SVR D58JTLL Manager for lp 3.8 MANAGING SERVER LIC Network NCJPRECISIONIP ASSET DISC D58LPLL Manager for lp 3.8 TIER I DEVICE LIC Network NCIPRECISIONIP ASSET D58IOLL Manager for lp 3.8 DISCOVERY INSTANCE LIC Network NCJPRECISIONIP DISC/ROOT D58IYLL Manager for lp 3.8 CAUSE AN INSTANCE LIC Network NC/PRECISIONIP TOPOLOGY D58MFLL Manager for lp 3.8 DISCTIER I DEVICE LIC Netcool NETCOOL/IMPACT MANAGING D58JPLL Impact5.1 SERVERLIC Netcool NETCOOL/OMNIBUS D58HVLL CONCURRENTUSERLIC Netcool NETCOOL/OMNIBUS GATEWAY D58KALL TIER I TARGET LIC ,2010 Netcool NETCOOL/OMNIBUS GATEWAY D58KELL Omnibus 73 TIER 2 TARGET LIC Netcool NETCOOL/OMNIBUS D58HTLL OBJECTSERVER LIC IBM Tiyoii Netcool D58P3LL NETCOOL/OMNIBUS PROBES LO. (tel ) 2

3 SW Omnibus 7.3 TWR 1 LIC Netcool NETCOOL/REPORTER D593CLL Reporter 2.2 CONCURRENT USER LIC Netcool NETCOOL/REPORTER D593GLL Reporter 2.2 MANAGING SERVER LIC 17 Netcool NETCOOL/WEBTOP MANAGING D58KVLL Omnibus WebGUI SERVER LIC 18 Tiyoli Monitoring D58JDLL NC/SVC MONOR REPORTER MANAGING SERVER LIC I Ze względu na zmianę przez producenta oprogramowania sposobu licencjonowania poszczególnych produktów umieszczonych w pozycjach 1 18 powyższej tabeli prosimy o modyfikację formularza ofertowego dotyczącego pozycji I 18 do poniżej proponowanej postaci. Nazwa Part Cena... Oferowana. Lp. Wartosc Nazwa licencji. produktu number jednostkowa ilośc brutto brutto OMNIbus and Network Manager Netcool DOBTRLL Base Instali License - Subscription 8 4 Support 12 Months OMNibus and Network Manager 2 Netcool DOB8ILL Entry Tier Resource Va]ue Unit License + SW 710 Subscription 8 Support 12 Months IBM License.. 3 Netcool DOB8WLL.. IBM License. IBM Tiyo]i 4 Netcool DOBkDLL. Tiyoli OMNIbus and Network Manager Eyent Deyice Tier Resource Value Unit + SW Subscription Support 12 Months Tiyoli Oy1N1bus and Network Manager Network Deyice Tier Resource Value Unit + SW Subscription SL Support 12 Months IBM Composite Composite Application Manager Application for Transactions for Web and Robotic 5 Manager for DOICCLL Response and Tracking Resource Value Unit 4 Internet License + SW Subseription 8 Support 12 Seryice Months Monitoring Netcoo]/Impact Base Instali SW 6 Netcool Impact D612DLL Subscription 8 Support Reinstatement Months IBM Tiyo!i Netcool/Impact Tier I Resource 7 Netcool lmpact D6I2HLL Valuc Unit SW Subscription 8 Support Reinstatement 12 Months Netcool/OMNlbus Gateway Tier 8 Netcool D6OYGLL I per Conneetion SW Subscription Support Reinstatement 12 Months Netcool/ON fnibus Gateway Tier 9 Netcool D6OYCLL 2 per Application Instance SW Subscription 8 2 Support Reinstatement 12 Months OMNIbus and Network Manager 10 Netcool EO87VLL Base Instali Annual SW Subscription 8 8 Support Renewal OMNIbus and Network Manager 11 Netcool EO7yOLL Entry Tier Resource Value Unit Annual SW 1420 Subscription 8 Support Renewal LO. (tel ) 3

4 OMNIbus and Network Manager 13 Netcool EO7VLLL Deyice Tier Resource Value Unit Annual SW 1220 Subscription c Support Renewal Netcool/OMNIbus Gateway Tier 14 Netcool EO3S5LL I per Connection Annual SW Subscription 8 2 Support Renewa! Netcool/OMNIbus Gateway Tier 15 Netcool EO3S3LL 2 per Application Instance Annual SW 4 Subscription 8 Support Renewal lp Naiwa produktu Part Nazwa licencji Ilość i rodzaj Data Pytanie nr 7 Dotyczy Załącznik nr IB do SIWZ, strona 17, 3.1.3, pozycja 2 tabeli: Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono na pytanie nr 4. Zamawiającego w tabeli w punkcie są obecnie niewspierane przez producenta oprogramowania Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zmienionego zestawu produktów odpowiedników w postaci nowych (aktualnie dostępnych u producenta) produktów (nazwy i P/N mogą się różnić)? Jako oferowanej przez oryginalnie wyspecyfikowany zestaw produktów, nadal spełniających wymagane odpowiednik rozumiemy zestaw produktów oferujących funkcjonalność nie gorszą od funkcjonalności przez Zamawiającego wymagania funkcjonalne. Na potwierdzenie powyższego Oferent powinien dostarczyć oświadczenie firmy IBM dotyczące wymaganych przez Zamawiającego i wycofanych ze sprzedaży produktów. Pytanie nr 6 - Zamawiający dokonał modyfikacji formularza ofertowego w tym zakresie. W sytuacji, kiedy niektóre produkty wyspecyfikowane przez Zamawiającego w tabeli w punkcie załącznika nr IB do SIWZ włączone do innych produktów (o innych nazwach i part Numerach PJN), Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odpowiedników posiadanych produktów np. poprzez udzielenie licencji do nowych (aktualnie dostępnych u producenta) produktów lub udzielenie licencji na wsparcie tych nowych funkcjonalność nie gorszą od funkcjonalności oferowanej przez produkt (lub zestaw produktów) wyspecyfikowany w tabeli w punkcie załącznika nr lb do SIWZ, nadal spełniający wymagane potwierdzające, że posiadany przez Zamawiającego produkt: jest obecnie niewspierany przez producenta oprogramowania i/lub zostały zastąpiony i/lub został włączony do innego produktu oraz produktów. Jako odpowiednik rozumiemy produkt (lub zestaw produktów) oferujących przez Zamawiającego wymagania funkcjonalne. W przypadku zaoferowania nowego produktu oferent musiał załączyć do oferty oświadczenie producenta (lub jego przedstawiciela w Polsce) zaoferowany produkt jest jego odpowiednikiem (zgodnie z udzieloną powyżej odpowiedzią). Odpowiedź: są obecnie niewspierane przez producenta oprogramowania lub zostały zastąpione lub zostały OMNIbus and Network Manager 12 Netcool EO7V3LL Eyent Deyice Tier Resource Value Unit 1320 Annual SW Subscription Sc Support Renewa] IBM Composite Application Composite Application Manager for 16 Transactions for Web Manager and for Robotic EOBMCLL Response 8 and Tracking Resource Internet Va!ue Unit Annual SW Subscription 8 Support Seryjce Renewal Monitoring Netcool/lmpact 17 Netcool Base Impact Install EO3TSLL Annual SW Subscription 6 8 Support Renewal 5.1 Netcool/Impact Tier I Resource 18 Netcool Impact EO3TULL Value Unit Annual SW Subscription Support Ren ewa! Czy w związku z faktem, iż niektóre produkty firmy IBM wyspecyfikowane przez lub zostały zastąpione lub zostały włączone do innych produktów (o innych nazwach i PlN), czy L.O. (tel ) 4

5 na to number licencji zakończenia 2 wsparcia Composite NC SVC MON INTERNET Application D58TGL PROTOCOLS MANAGING Manager for L SERVER LIC Internet Seryice Monitoring Ze względu na zmiany sposobu licencjonowania produktu firmy IBM umieszczonego w pozycji 2 powyższej tabeli obecnie dostępny jest produkt o part number: DOICCLL, który jest produktem równoważnym. Dodatkowo licencjonowanie produktu DOICCLL opiera się o ilość rdzeni procesora. Prosimy o potwierdzenie, że 4 licencje DOICCLL 4 rdzenie procesora wymagana przez Zamawiąjącego ilość. Odpowiedź: W zakresie zaoferowania produktu równoważnego odpowiedzi udzielono na pytanie nr 4. W pozostałym zakresie zamawiający informuje, że obecnie oprogramowanie to uruchomione jest na serwerze, który jest wyposażony wjeden procesor 4 rdzeniowy ULTRA SPARC T2. Pytanie nr 8 - Prosimy o potwierdzenie czy wykrywaniu przez komponent TADDM będą podlegały systemy z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows (dowolna wersja)? Odpowiedź: Tak Pytanie nr Dotyczy Załącznik nr lb do SIWZ, strona 19, 3.1.3, pozycia 24 tabeli Nazwa lp Part number Nazwa licencji produktu Ilość i rodzaj licencji Data zakończenia wsparcia Cisco Works 24 Lan CWLMS-2.5-R- Cisco Works Lan Management K9 Management solution I I Grudzień 2009 Solution 2.5 Posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie CiscoWorks LMS 2.5 zostało ogłoszone przez producenta jako end-of-sale i end-of-life. Producent ogłosił również, iż ostatnim dniem na otrzymanie wsparcia na ten produkt był 26 marca 2010 roku, po tym dniu produkt ten jest niewspierany przez producenta. W związku z powyższym, nie jest możliwe wykupienie wsparcia producenta na tą wersję oprogramowania. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby Oferent dostarczył licencje na oprogramowanie CiscoWorks LMS w najnowszej dostępnej wersji wraz ze wsparciem producenta na 36 miesięcy umożliwiająca aktualizację oprogramowania tylko w ramach bieżącej wersji? Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z zakupu wsparcia technicznego produktu Cisco Works Lan Management Solution 2.5. Dotyczy Załącznik nr IB do SIWZ, strona 19. punkt pozycja 24 tabeli lp Nazwa produktu Part number iiość i rodzaj Data zakończenia Nazwa licencji licencji wsparcia Pytanie nr 10 - Cisco Works Lan 24 Management Cisco Works Lan CWLMS-25-R-K9 I I Solution Management 2.5 solution Grudzień 2009 Każda z 11-tu sztuk oprogramowania wyspecyfikowanych w powyższej tabeli licencjonowana jest na określoną liczbę urządzeń sieciowych. Prosimy o podane dla wszystkich 11-tu sztuk na jaką ilość obsługiwanych urządzeń były zakupione licencje? LO. (tel ) 5

6 Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z zakupu wsparcia technicznego produktu Cisco Works Lan Management Solution 2.5. Pytanie nr 11 - Dotyczy Załącznik nr IB do SIWZ, strona 2, punkt Zasilenie bazy danych konjguracji informacją o bieżącej konjguracji (Cl) sieci, usługi telefoni VoIP, środowiska bladowego, usługi poczty elektronicznej, usługi elektronicznego obiegu dokumentów oraz usługi katalogowej; Prosimy o określenie zakresu zasilania bazy danych konfiguracji dla poszczególnych systemów/usług z uwzględnieniem oczekiwanego rezultatu. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, że wdrożenie systemu CMDB umożliwi automatyczne wykrywanie elementów konfiguracyjnych wymienionych ushig. Oczekiwanym rezultatem jest możliwość zarządzania konfiguracją i zmianą tychże elementów. Zamawiający oczekuje, iż Oferent posiada odpowiednie doświadczenie, by wesprzeć proces identyfikacji i szczegółowości niezbędnych elementów wymienionych usług. Pytanie nr 12- Dotyczy Załącznik nr IB do SIWZ, strona 8, punkt Moduł musi umożliwiać zdejniowanie procesu Wydania\ Wersji (zapotrzebowanie procesu, wymagane akceptacje, dołączanie Zmian, analiza wpływu, wymagana kolejność implementacji, plany wycofania), Zamawiający w punkcie SIWZ określa wymagania dotyczące procesu Wydania\Wersji. Prosimy o określenie maksymalnej przewidywanej ilości użytkowników, która będzie jednocześnie wykorzystywać te funkcjonalności. Odpowiedź W chwili obecnej Zamawiający nie ma doświadczenia wymaganego do oszacowania liczby jednoczesnych użytkowników procesu. Zamawiający oczekuje od Oferenta wsparcia implementacji procesu, włączając w to oszacowanie liczby j ednoczesnyc]i użytkowników. Pytanie nr 13 Dotyczy Załącznik nr IB do SIWZ, strona 16, punkt Wymagania ilościowe dla licencji Czy ilość serwerów podana w tabeli w punkcie dotyczy 500 fizycznych serwerów czy zawiera również serwery wirtualne? Jeżeli tak, prosimy o określenie ilości fizycznych serwerów podlegających wykrywaniu. Odpowiedź: System CMDB powinien umożliwiać wykrywanie serwerów wirtualnych. Sumaryczna ilość serwerów fizycznych i wirtualnych: 500. Dla celów projektu, ilość serwerów fizycznych: 300. Należy mieć na uwadze, iż w najbliższych latach planowane jest stopniowe migrowanie zasobów na platformę wirtualną. Pytanie nr 14 - Czy serwery, które będą podlegały wykrywaniu przez komponent zainstalowany na serwerze Discoyery oddzielone są od niego firewallem? Jeśli tak, to za jaką ilością firewalli będzie się znajdował discoyery server? Odpowiedź: Wykrywane serwery nie będą oddzielone firewallem. Pytanie nr 15 Dotyczy Załącznik nr lb do SIWZ: strona 2, punkt 1.2.2: strona 14, punkt ; strona 14, punkt ; strona 14, punkt W punkcie SIWZ występuje: Konjgurację oraz integrację modułu zarządzania zgłoszeniami serwisowymi z istniejącym systemem zarządzania; W punkcie SIWZ występuje: System musi się integrować z aplikacją TIP (Tiyoli Integrated Portal) zapewniając realizację wspólnego jednolitego interfejsu zarządzającego dla Zmiany dyżurnej RCZSI UT, W punkcie SIWZ występuje: System musi integrować się z systemem zarządzania eksploatowanym przez RCZSiUT ( IBM Netcool Omnibus). Niezbędne oprogramowanie umożliwiające przedmiotową integrację wraz z niezbędnymi licencjami powinno być dostarczone przez Wykonawcę; L.O. (tel ) 6

7 - z - z modułem Netcool Omnibus w zakresie wzbogacania zdarzeń o informacje zawarte w modułem l Network Manager for lp - w trc konfiguracyjnych; zakresie importu wykrytych elementów CMDB, Charakterystyka istniejącego Systemu Zarządzania a w szczególności: RCZSiUT aplikacjami wchodzącymi w skład Systemu Zarządzania wyszczególnionymi w p Wszystkie proponowane moduły powinny poprawnie współpracować z zainstalowanymi w Pytanie nr 16 Dotyczy Załącznik nr IB do SIWZ, strona 17, punkt L.O. (tel ) 7 wsparciem producenta na okres 24 miesięcy od daty dostawy; wchodzących w skład systemu zarządzania, Zamawiający w pkt zamienia okres wsparcia z Dostarczy oprogramowanie i licencje wymagane do realizacji zadania wraz z gwarancją i Biorąc pod uwagę fakt, że w innych punktach SIWZ wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, miesięcy na 36 miesięcy. jakie elementy mają zostać objęte gwarancją 36 miesięczną, ajakie 24 miesięczną. Odpowiedź: W celu ujednolicenia czasu wsparcia producenta dla wszystkich elementów czy wymieniony w punkcie okres 24 miesięcy jest poprawny? Jeśli tak to prosimy o informacje Pytanie nr 19 Dotyczy Załącznik nr IB do SIWZ, strona 15, punkt końcowego predefiniowanego zgłoszenia, które zostaje automatycznie przekierowane do odpowiedniej osoby lub grupy osób odpowiedzialnych za jego realizację? Na przykład do osób, które Moduł powinien umożliwiać tworzenie zautomatyzowanych usług tzn. takich które wykonują konkretnych osób będzie posiadał funkcjonalność umożliwiającą zautomatyzowanie procesu. Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, iż dostarczony moduł zamiast przekierowywać zgłoszenie do posiadają uprawnienia do resetowania hasła w danym systemie, itp. Czy Zamawiający przez to wymaganie rozumie możliwość rejestrowania przez użytkownika się bez udziału ludzi np. resetowanie hasła w systemie itp.; Pytanie nr 18 Dotyczy Załącznik nr lb do SIWZ, strona 13, punkt Czy Zamawiający posiada system do automatycznej dystrybucji oprogramowania, który mógłby stacjach klienckich z niezbędnymi licencjami; rekordu z którego zostało za inicjowane przejęcie stacji. W ramach wdrożenia należy zapewnić zdalne Odpowiedź: Zamawiający posiada system do automatycznego dystrybuowania oprogramowania Moduł musi umożliwiać operatorom RCZSiUT zdalne przejmowanie kontroli nad stacjami użytkowników w celu przyspieszenia diagnozy i usunięcia incydentów. Zapis przejmowanie kontroli nad 1000 stacji co wymaga zapewnienia odpowiedniego oprogramowania na rozdystrybuują oprogramowanie. sesji powinien, w celach audytowych, zostać zarejestrowany w postaci pliku. i dołączony do zostać wykorzystany przez Wykonawcę do instalacji aplikacji na stacjach klienckich umożliwiającej zdalne przejmowanie kontroli określone w punkcie ? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wyraża Wykonawca powinien przygotować niezbędne pliki w celu dostarczenia administratorom RON, którzy zgodę na wykorzystanie takiego systemu przez Wykonawcę? Pytanie nr 17 Dotyczy Załącznik nr lb do SIWZ, strona 10, punkt Odpowiedź: Tak. Współpraca z zainstalowanymi w RCZSiUT aplikacjami wchodzącymi w skład Tiyoli Netcool Omnibus oraz Network Manager for lp. wdrażanych w ramach przedmiotu zamówienia)? Pytanie nie dotyczy współpracy z systemami IBM systemu zarządzania oznacza niezakłócone działanie wszystkich systemów jednocześni; Zarządzania oznacza niezakłócone działanie wszystkich systemów jednocześnie (istniejących i Czy współpraca z zainstalowanymi w RCZSiUT aplikacjami wchodzącymi w skład Systemu Odpowiedź: Tak. Prosimy o potwierdzenie, że integracja modubi zarządzania zgłoszeniami serwisowymi z istniejącym systemem zarządzania wymieniona w punkcie SIWZ ma polegać na spełnieniu wymagań określonych w punktach ? i

8 Pytanie nr 20 Dotyczy Załącznik nr B do SJWZ, strona 21, punkt 3.3 Wymagania dotyczące szkoleń Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zrównoleglenia niektórych szkoleń? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zrównoleglenia terminów szkoleń. Pytanie nr 21 Dotyczy Załącznik nr IB do SIWZ, strona 31, punkt Zamawiający wymaga, aby monitor znajdujący się w zestawie posiadał minimalne parametry: Ekran LCD o przekątnej 19, Plamka max 0,285mm, Czas reakcji matrycy max 5ms, Kontrast , Jasność: 300 cd/m2, Kąty widzenia 1 60/1 60 stopni Monitor, który spehiia pozostałe wymagane funkcje, np. możliwość trwałego połączenia z komputerem w celu łatwego przenoszenia zestawu, posiada minimalne parametry: Ekran LCD oprzekątnej 19, Plamka max 0, 285mm, Czas reakcji matrycy max 5ms, Kontrast 1000:1, Jasność: 250 cd/m2, Kąty widzenia 160/160 stopni Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora o jasności 250cd/m2 i posiadającego pozostałe minimalne parametry zawarte w SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora o jasności 250cd/m2 o minimalnych parametrach zawartych w SIWZ. pozostałych Pytanie nr 22 Dotyczy Załącznik nr lb do SIWZ, strona 31, punkt Zamawiający wyspecyfikował komputer, który powinien posiadać małogabarytową obudowę o sumie wymiarów nie więcej niż 70 cm i zasilacz o mocy nie mniejszej niż 255W. W obudowach tych rozmiarów zasilacze zwykle nie przekraczają 200W. Prosimy o potwierdzenie, czy zamawiający miał na myśli zapis: Zasilacz o mocy nie większej niż 255W o wydajności min 85%, z funkcją stabilizatora napięcia (PFC). Odpowiedź: Zamawiający oczekuje stacji roboczych wyposażonych w zasilacze o mocy nie mniejszej niż 255W. Pytanie nr 23 Dotyczy Załącznik nr IB do SIWZ, strona 35, punkt Pytanie 23.1 Zamawiający w sekcji Dysk twardy wyspecyfikował: c) 80GB, SATA 7200 obr./min.; d) 160 GB, SATA 7200 obr./min.; e) 250 GB, SATA 7200 obr./min.; Czy można traktować podane powyżej pojemności dysków jako wielkości minimalne? Czy np. dysk o pojemności 320 GB, SATA 7200obr!min. zostanie uznany jako spełniający wymagania? Odpowiedź: Minimalna wielkość dysku powinna wynosić 250 GB SATA 7200 Obr/min (dopuszczalne są większe pojemności). Pytanie 23.2 Zamawiający w sekcji pamięć RAM wyspecyfikował: a) 2 GB SODIMM DDR2 SDRAM 800 MHz, możliwość rozbudowy do 4 GB; b) 4 GB SODIMM, DDR2 SDRŁ4M 800 MHz. Czy Zamawiający oczekuje notebooka wyposażonego w pamięć RAM 2GB z możliwością rozbudowy do 4GB czy też notebooka wyposażonego w 4 GB pamięci RAM? Odpowiedź: Powinno być: pamięć RAM 4GB SODIMM, DDR2 SDRAM 800 MHz. LO. (tel ) 8

9 Pytanie 23.3 Zamawiający w sekcji porty/złącza wyspecyfikował m.in.: - 1 złącze Express Card 54-1 złącze PC-Card type II Prosimy o potwierdzenie. że Zamawiający uzna konfigurację za prawidłową z jednym z wymienionych powyżej złącz. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość konfiguracji z jednym z wymienionych złączy. Pytanie 23.4 Zamawiający w sekcji porty/złącza wyspecyfikował: - wbudowany czytnik kart mikroprocesorowych Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna konfigurację za prawidłową jeśli czytnik kart mikroprocesorowych będzie podłączany w notebooku poprzez port Express Card. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Pytanie 23.5 Zamawiający w sekcji ekran wyspecyfikował: Ekran 15,4 WSXGA + (rozdzielczość 1 680x1 050) Aktualnie produkowane notebooki posiadają ekran 15,6 o rozdzielczości 1600 x 900. Notebooki wyposażone w ekran 15,4 o rozdzielczości 1680x1050 nie sąjuż dostępne na rynku. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści ekran 15,6 o rozdzielczości 1600x900 jako spełniający wymagania SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Pytanie 23.6 Zamawiający w sekcji porty/złącza wyspecyfikował: -4x USB2.0 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna konfigurację: 3 x USB 2.0, I x USB 3.0. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Pytanie 23.7 Zamawiający w sekcji porty/złącza wyspecyfikował: - złącze słuchawkowe i mikrofonowe; Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga złącza typu combo (mikrofon/słuchawki). Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Pytanie 23.8 Zamawiający w sekcji łączność bezprzewodowa wyspecyfikował WiFi a/b/g/n Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązanie WiFi b/g/n jako najpowszechniejsze i najczęściej stosowane na rynku? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Pytanie nr 24 Zamawiający w pkt 3.4.1, i SIWZ wyspecyfikował następujące wymagania dla serwerów: Płyta główna: Minimum 6 złącz PC1e drugiej generacji z czego minimum 2 złącza PC1e x8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość by serwer posiadał łącznie 4 złącza PCIe x8 zamiast wyspecyfikowanych 6 złączy PCIe drugiej generacji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość o ile Oferent zapewni, iż taka konfiguracja jest wystarczająca do realizacji projektu. LO. (tel ) 9

10 Pytanie nr 25 Zamawiający w pkt 3.4.1, i SIWZ wyspecyfikował następujące wymagania dla serwerów: Dyski HDD: Zainstalowane 3 dyski 300 GB typu HotPiug SAS 3,5 15 obr./min. dyski HDD skonfigurowane w RAJD 5. Możliwość instalacji dysków SA TA, SAS lub SSD. Możliwość instalacji dodatkowych pięciu dysków twardych hot-plug. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość aby serwer posiadał 3 dyski 300GB typu HotPlug SAS obr/min. Możliwość instalacji dysków SATA, SAS lub SSD. Możliwość instalacji dodatkowych pięciu dysków twardych hot-plug. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość o ile Oferent zapewni, iż taka konfiguracja jest wystarczająca do realizacji projektu. Pytanie nr 26 Zamawiający w pkt 3.4.1, i SIWZ wyspecyfikował następujące wymagania dla serwerów: Porty: 9 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 6 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 4 x RJ-45, yga. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość aby serwer posiadał łącznie 5 portów USB z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i jeden wewnętrzny, 4 x RJ45, yga. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość o ile Oferent zapewni, iż taka konfiguracja jest wystarczająca do realizacji projektu Pytanie nr27 Zamawiający w pkt 3.4.1, i SWZ wyspecyfikował następujące wymagania dla serwerów Bezpieczeństwo: (...) możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość aby serwer posiadał możliwość zainstalowania wewnętrznie karty pamięci SD lub klucza USB. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość o ile Oferent zapewni, iż taka konfiguracjajest wystarczająca do realizacji projektu Pytanie nr 28 Zamawiający w pkt 3.4.1,3.4.2, i SIWZ wyspecyfikował następujące wymagania dla streamer a: Możliwość czytania taśm LTO starszego typu; Prosimy o uszczegółowienie jakie starsze typy taśm powinny być obsługiwane i w jakim trybie (RO/RW) np. LTO1 lub LTO2? Odpowiedź: Poza obsługiwaniem taśm LTO3 Zamawiający wymaga by dostarczone streamery obsługiwały taśmy LTO2. - Pytanie nr 29 dotyczy załącznika I A opis przedmiotu zamówienia Pkt. 1,2 8,9 Prosimy o sprecyzowanie pojęcia Platinum Support czy jest to Państwa wewnętrzna nomenklatura czy dotyczy nazewnictwa stosowanego przez producenta? Czy dopuszczacie Państwo zaoferowanie suportu GoId Support? Zakres usług w poziomie suportu o nazwie Platinlum firmy McAfee jest bardzo szeroki, a co za tym idzie jest znacząco droższy od najczęściej stosowanego poziomu, czyli Gold Support, który chcielibyśmy Państwu zaproponować. Firmo McAfee oferuje aktualnie 6 różnych poziomów usłu suportowych Usługi i oferta McAfee McAfee McAfeffe Mc.4feffe McAfeffe McAfeffe GoId Gold Plaż inurn Platinurn Platinurn Platinum Business Enhanced Enterprise Global Large Resident Support Business Support Enterprise Enterprise Enlerprise Support Support Support Support Daily product updates (DATs, engine. and more) LO. (tel ) Dnia: 09.1l.20H r. 10

11 producti upgrades Maiware alerts with remediation analysis Malware anaiysis seryice Malware trend podcasts aud blogs Chat, web. and phone support with remote desktop contro] 24/7 phone support (normally under flye minutes to cxpert) Automatic diagnostic and romodlation toots Best practice yideos and guides Onlne product test enyironments Product Specilists Direct access to speciaiists for ali your products Enhanced escalation stretegy Enhanced SMS aierting seryices Authorized contacts Resident Named Support Account Manager Resident Product p]anning aud protection anaiysis Rogular case and business reyiows Risk assessmonts Technica] onsite yisits Resjdent Emergency onsite assistance Up to 2 Up to 2 Resident Gioba] account managoment Schoduled caiis with McAfee LabsTM and product management i Standardowo produkty są objęte suportem typu Gołd, a po opłaceniu dodatkowej ceny jest możliwe podniesienie tego poziomu do innych rodzajów suportu Odpowiedź: Platinum Suport jest nomenklaturową nazwą producenta oprogramowania- zarówno w SIWZ jak i w pytaniu nazywanym McAfee Platinurn Enterprise Suport. Zamawiający oczekuje zaoferowania usług przynąjmniej na poziomie suportu o nazwie McAfee Platinum Enterprise Suport. Pytanie nr 30 - Z wzoru umowy (załącznik 2A do SWIZ) wynika iż odbiorcą oprogramowania z pkt 1 i 2 8 i 9 jest Zarząd Dowodzenia i Łączności - N6 Dowództwa Marynarki Wojennej. Zakładając, że wszystkie wymienione w tabeli w pozycjach 1-2 i 8-9 licencje będą użytkowane przez tego użytkownika, proponujemy dostawę jednego dokumentu na 1 80 licencji. Rozwiązanie to będzie najbardziej atrakcyjne cenowo dla Państwa. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z polityka licencjonowania produktów do ochrony komputerów, producent wlicza koszt licencji epo w cenę licencji produktu, który jest zarządzany z epo. Producent nie limituje także ilości serwerów epo zainstalowanych w sieci użytkownika oprogramowania. Tym samym zakup 180 licencji będzie zawierał tez licencje na oba wymienione w tabeli serwery epo. Czy dopuszczacie Państwo proponowane rozwiązanie - czyli dostarczenie jednego dokumentu na 180 licencji? Odpowiedź: Tak dopuszczamy dostarczenie jednego dokumentu na 180 licencji. LO. (tel ) Dnia: H r.

12 firmy Pytanie nr 31 -Zgodnie z decyzją producenta - McAfee - samodzielna licencja na produkt McAfee Virus Scan Enterprise została jakiś czas temu zastąpiona przez zestaw produktów - czyli Eridpoint Protection Suit (EPS). Od tego momentu nie jest dostępna w sprzedaży samodzielna licencja na produkt obejmujący McAfee Vtrus Scan Enterprise. Zestaw EPS zawiera w sobie McAfee Virus Scan Enterprise, a także dodatkowe produkty: Anti-Spyware Enterprise (połączony z McAfee Virus Scan Enterprise), Desktop firewall, SiteAdyisor Enterprise Plus, Deyłce Control, Security for Microsoft Exchange with Antf- Spam/Security for Lotus Domino with Anti-Spam. Należy zwrócić uwagę, że każdy z tych produktów może być instalowany niezależnie, pomimo zakupu ich w zestawie. Jednocześnie zakup zestawu jest bardziej atrakcyjny cenowo. Prosimy więc o potwierdzenie, czy dopuszczacie Paóstwo zaoferowanie zestawu EPS w miejsce wymienionego w tabeli produktu McAfee Virus Scan Enterprise y. 8.7i? Odpowiedź: Oferta musi zawierać oprogramowanie McAfee Virus Scan Enterprise y. 8.7i w postaci pozwalaj ącej na instalację samodzielnie tego oprogramowania. Pytanie nr 32 - Dotyczy Pkt. 10 Prosimy o doprecyzowanie znaczenia ilości 2 w kolumnie Ilość kompletów. a) Czy mamy rozumieć ten zapis jako 2 serwery, z 200 różnymi skrzynkami pocztowymi {czyli łącznie 400 skrzynek), czy raczej jako 2 serwery, które w sumie obsługują 200 różnych skrzynek pocztowych? b) Czy można założyć, że wymienione serwery obsługują skrzynki pocztowe użytkowników pracujących na stacjach, dla których Zamawiający nabywa licencje na system antywirusowy (tj. pozycje 1-2 i 8-9 w tabeli)? c) Czy, zakładając, że powyższe jest poprawnym założeniem, są to wszystkie stacje robocze, z których użytkownicy są obsługiwani przez 2 serwery pocztowe? Jeśli nie, to prosimy o podanie ile jest takich stacji i użytkowników w sumie. Pytania są związane ze sposobem licencjonowania produktu do ochrony serwerów pocztowych przez producenta, d) Z wzoru umowy (załącznik 2A do SWł2) wynika iż odbiorcą oprogramowania z pkt 10 jest Zarząd Dowodzenia i Łączności - N6 Dowództwa Marynarki Wojennej, czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza dostawę jednego dokumentu licencyjnego na odpowiednią ilość licencji (zależną od odpowiedzi na pytania wcześniejsze). Rozwiązanie to będzie najbardziej atrakcyjne dla Państwa cenowo. Odpowiedź: a) 2 serwery, każdy obsługujący po 200 róznych skrzynek pocztowych (czyli łącznie 400 skrzynek), b) Nie można dokonac takiego załozenia, c) Licencjonowanie powinno umozliwić ochronę 400 skrzynek pocztowych na 2 serwerach (po 200 skrzynek na każdym serwerze), d) Tak, dopuszczamy dostarczenie jednego dokumentu licencyjnego na odpwoiednią ilośc licencji. Pytanie nr 33 dotyczy Pkt 7 Prosimy o doprecyzowanie znaczenia ilości 2 w kolumnie Ilość kompletów. Czy mamy rozumieć ten zapis jako 2 urządzenia, i każde obsługuje po 20 tys. użytkowników, czy raczej sąto dwa urządzenia obsługujące w sumie 20 tys. użytkowników? - w pierwszym przypadku (każde urządzenie obsługuje po 20 tys. użytkowników) prosimy o podanie dokładniejszych danych dotyczących ruchu: pasmo ruchu http i https jakie ma być obsługiwane przez urządzenia i ilość http requests na sekundę jaka ma być obsługiwana przez urządzenia. Wartości te są niezbędne do weryfikacji czy pojedyncze urządzenie będzie w stanie obsłużyć wymagany ruch. Odpowiedź: Dwa urządzenia każde obsługuje po 20 tysięcy użytkowników. Parametry dla pojedynczego urządzenia: a) maksymalne pasmo dla ruchu http i https: lgbitlsekundę; b) liczba http requests na sekundę: przy włączonych wszystkich funkcjach ochronnych nie mniejsza niż 1700; c) maksymalna liczba http requests na sekundę nie mniejsza niż LO. (te! ) 12 Dnia: H r.

13 po W związku ze złożonymi pytaniami Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawą Pzp, dokonuje następujących zmian SIWZ: 1. W zakresie wyma2ań dot. dokumentów przedmiotowych dla zadania - po modyfikacji: wszystkie wyszczególnione w załączniku lb do SIWZ dokumenty, oświadczenia, testy, certyfikaty, które były wymagane przed podpisaniem umowy muszą być złożone wraz z ofertą. 2. W zakresie postanowień Rozdziału XVIII S1WZ modyfikacji: dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu: 5. Wybrany wykonawca (dotyczy zadania 2), pod rygorem uznania przez Zamawiającego jako uchylanie się wykonawcy od podpisania przedmiotowej umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w Zaproszeniu do podpisania umowy dostarczy do Zamawiającego kopie certyfikatów, kopię aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych). - dla osób wymienionych w ofercie. 3. W zakresie postanowień pkt załącznika nr lb do SIWZ - po modyfikacji otrzymuje brzmienie: Uprawnienia wykonawcy dot. ochrony informacji niejawnych: W trakcie wdrożenia przewidziana jest możliwość zapoznania oferenta z informacjami niejawnymi do klauzuli,zastrzeżone włącznie, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Do irformacji tych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające poświadczenia osobowe upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE. 4. W zakresie postanowień 1 ust.1 wzoru umowy załącznik nr 2B do SIWZ - po modyfikacji otrzymuje brzmienie: ]. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest rozbudowa istniejącego w Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (RCZSiUT) systemu zarządzania sieciami oraz usługami teleinformatycznymi o moduły i elementy umożliwiajqce obejmująca: 1) dostawę licencji oprogramowania dla modułu zarządzania konfiguracja zmiana i wersjami wraz z trzy (3) letnim wsparciem technicznym producenta, 2) dostawę licencji oprogramowania dla modułu zarządzania zgłoszeniami serwisowymi wraz z trzy (3) letnim wsparciem technicznym, 3) dostawę sprzętu, 4) dostawę licencji potwierdzających odnowienie wsparcia technicznego dla oprogramowania wyszczególnionego w pkt załącznika nr IB do SIWZ na okres trzech (3) lat, 5) wykonanie usługi wdrożeniowej dla nowych modułów systemu zarządzania, 6) wykonanie usługi szkolenia. 5. W zakresie postanowień 3 wzoru umowy załącznik nr 2B do SIWZ po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 1. Termin wykonania Umowy: 1) w zakresie określonym w 1 ust. 1 pkt 1) 30 dni od daty zawarcia umowy; 2) w zakresie określonym w 1 ust. 1 pkt 2) 30 dni od daty zawarcia umowy; 3) w zakresie określonym w I ust. 1 pkt 3) dni od daty zawarcia umowy; 4) w zakresie określonym w 1 ust. I pkt 4) dni od daty zawarcia umowy; 5) w zakresie określonym w I ust. I pkt 5) miesięcy od daty zawarcia umowy; 6) w zakresie określonym w I ust. 1 pkt 6) miesięcy od daty zawarcia umowy. 6. W zakresie postanowień 5 ust. 3 wzoru umowy załącznik nr 2B do SIWZ - po modyfikacji: LO. (teł ) 13

14 Zadanie aktualne certyfikaty, zmodyfikowany po dodaje się pkt 5) 5)Wykonawca dla realizacji usług a) dedykuje co najmniej ( ) osoby posiadające: poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE, wydane zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U Nr 182, poz. 1228), np. PRJNCE2, PMI 7. W zakresie postanowień Rozdziału XII pkt 5 SIWZ modyfikacji otrzymuje brzmienie 5. Ofertę wraz z dokumentami, oświadczeniami oraz załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym na dostawę oprogramowania i systemów zarządzania dla sieci informatycznych resortu obrony narodowej - nr postępowania: RJ/454/VII-53/ZO/PN/AE/DOS/ K/2011 nr W związku z wprowadzonymi zmianami zamawiający informuie, że 1. Termin składania ofert upływa w dniu godz. 09:00 (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego). 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie dnia godz. 10:00. Załącznik ur 1 załączniki 3B do SIWZ PRZEWODNICZĄCY KOMISJ[ Lilianna OCHAL LO. (tel ) 14

15 Załącznik nr 3B do SIWZ W związku z ogłoszeniem o postępowaniu numer prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną na dostawę dla resortu obrony narodowej - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich ( ). 1. Przedmiot zamówienia, w pełnym zakresie określonym dla zadnia nr 2 w załączniku nr lb do SIWZ, zrealizujemy za łączną wartość: za za za za za za strona 1 WYKONAWCA: Nazwa firmy REGON: NIP: adres firmy: tir telefonu: nr faksu: ZAMAWIAJĄCY: SKARB PAŃSTWA INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7, OO-909 WARSZAWA brutto: zł. (słownie zł.), w tym: a) dostawę licencji oprogramowania dla modułu zarządzania konfiguracją, zmiana i wersjami wraz z trzy (3) letnim wsparciem technicznym producenta łączną wartość brutto zł. (słowniern zł.), b) dostawę licencji oprogramowania dla modułu zarządzania zgłoszeniami serwisowymi wraz z trzy (3) letnim wsparciem technicznym producenta łączną wartość brutto zł. (słownie zł.), c) dostawę sprzętu łączną wartość brutto zł. (słownie zł.), d) dostawę licencji potwierdzających odnowienie wsparcia technicznego dla oprogramowania wyszczególnionego w pkt załącznika nr lb do SIWZ na okres trzech (3) lat łączną wartość brutto zł (słownie zł brutto), e) wykonanie usługi wdrożeniowej dla nowych modułów systemu zarządzania łączną wartość brutto zł. (słowniern zł.), 1) wykonanie usługi szkolenia łączną wartość brutto: zł. (słowniern zł.),

16 Załącznik nr 3B do SIWZ 2. Realizację przedmiotu zamówienia, w pełnym zakresie określonym dla zadania nr 2 w załączniku nr 1 B do SIWZ, zrealizujemy w terminie: dni dni dni dni dni 4. Oświadczamy, że do realizacji zamówienia dedykujemy następujące osoby - wykaz osób stanowić będzie załącznik nr 4 do Umowy: dni Uprawnienia 5. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, dla osób wskazanych w pkt 4 dostarczymy kopie wymaganych certyfikatów oraz dokumentów uprawniających do dostępu do informacji niejawnych. Jesteśmy świadomi, że w przypadku chęci dokonania uzupełnienialzmiany wykazu osób dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia musimy uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego, przy czym zmiana ta nie będzie stanowić zmianę warunków Umowy. 6. Oświadczamy, że na dostarczony przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji na okres na warunkach określonych w SIWZ.. 7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, SIWZ wraz z załącznikami, ich modyfikacjami, wyjaśnieniami strona 2 a) dostawę licencji oprogramowania dla modułu zarządzania konfiguracją, zmiana i wersjami wraz z trzy (3) letnim wsparciem technicznym producenta od daty zawarcia umowy, b) dostawę licencji oprogramowania dla modułu zarządzania zgłoszeniami serwisowymi wraz z trzy (3) letnim wsparciem technicznym producenta c) dostawę sprzętu od daty zawarcia umowy, od daty zawarcia umowy, d) dostawę licencji potwierdzających odnowienie wsparcia technicznego dla oprogramowania wyszczególnionego w pkt załącznika nr IB do SIWZ od daty zawarcia umowy, e) wykonanie usługi wdrożeniowej dla nowych modułów systemu zarządzania f) wykonanie usługi szkolenia od daty zawarcia umowy, od daty zawarcia umowy, 3. Oświadczamy, że osoby dedykowane do realizacji projektu spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ. L.P. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych czynności Kwalifikacje zawodowe (Nr aktualnego poświadczenia (Nr certyfikatu) bezpieczeństwa osobowego - rodzaj klauzuli),

17 Załącznik nr 3B do SIWZ 10. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 11. Oświadczamy, że czujemy się związani z niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres dni, gdzie bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Oświadczamy, że realizację przedmiotu zamówienia będziemy/nie będziemy (1*) powierzać podwykonawcom: strona 3 i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 8. Oświadczamy, że wzór umowy i zawarte w niej warunki płatności, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ został przez nas zaakceptowany. 9. Informujemy, że ofertę zabezpieczyliśmy wadium nr o wartości zł., które wnieśliśmy w następującej formie: 13. Specyfikacja Techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia: a) w zakresie dostawy licencji oprogramowania dta modułu zarządzania konfiguracją, zmiana i wersjami: Cena Oferowana Lp. Nazwa produktu Part number Nazwa licencji jednostkowa Wartość brutto [złi ilość brutto lali b) w zakresie dostawy licencji oprogramowania dla modułu zarządzania zgłoszeniami serwisowymi:

18 jednoznacznie jednoznacznie Załącznik nr 3B do S[WZ strona 4 Lp. Nazwa produktu Part number Nazwa licencji Oferowana ilość Cena jednostkowa Wartość brutto Izti brutto Izli c) w zakresie dostawy sprzętu: L.P. Nazwa sprzętu Oznaczenie przedmiotu zamówienia (sprzęt/oprogramowanie) Oferowana Cena jednostkowa Wartość brutto Ilość brutto 1zł] 1zł] Discoyer serwer określić: (producenta serwera, model serwera, model procesora, 2 wydajność w teście) jednoznacznie określić: Serwer bazy danych 2. (producenta serwera, model serwera, model procesora, 2 wydajność w teście) Serwer aplikacyjny jednoznacznie określić: (producenta serwera, model serwera, model procesora, 2 wydajność w teście) Serwer deweloperski jednoznacznie określić: (producenta serwera, model serwera, model procesora, 1 wydajność w teście) Drukarka jednoznacznie określić: (producenta drukarki, model drukarki) 6 Skaner dokumentowy jednoznacznie określić: (producenta skanera, model skanera) Stacja robocza określić: (producenta serwera, model serwera, model procesora, 10 wydajność w teście)

19 Załącznik nr 3B do SIWZ d) w zakresie dostawy licencji potwierdzających odnowienie wsparcia technicznego dla oprogramowania wyszczególnionego w pkt załącznika nr lb do SIWZ: Part strona 5 Produkt posiadany przez Zamawiającego Nazwa number - Cena Lp - oferowana oferowanego oferowanego Nazwa oferowanej licencji. określony w tabeli ilość produktu produktu brutto pkt załącznika nr [zli lb_do_siwz jednostkowa Wartość brutto [zij I określony w L.P. I 2 określony w L.P. 2 3 określony w L.P. 3 4 określony w LP. 4 5 określony w L.P. 5 6 określony w L.P. 6 7 określony w L.P. 7 8 określony w LP. 8 9 określony wl.p.9 10 określony w L.P określony w L.P. 11

20 Part Załącznik nr 3B do SIWZ Wartość brutto L.P. Nazwa szkolenia [złi Szkolenie dla użytkowników systemu. Szkolenie przeprowadzone będzie 1. w siedzibie RCZSiUT SZ w 2 (dwóch) cyklach szkolenia. W każdym cyklu szkolenia uczestniczyć będzie 8 osób przedstawicieli Zamawiającego i będzie ono trwało co najmniej 2 (dwa) dni robocze; strona 6. Produkt posiadany przez Zamawiającego określonyw tabeli pkt załącznika nr IB_do_SIWZ Nazwa number - Cena oferowana oferowanego oferowanego Nazwa oferowanej licencji jednostkowa Wartość brutto ilość [zil produktu produktu brutto [zij 12 określony w LP określony w LP określony w LP określony w L.P określony w L.P określony w L.P określony w L.P określonywl.p określony w L.P określony w L.P określony w L.P określony w L.P. 23 e) w zakresie wykonania usługi szkolenia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i uregulowaniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne Warszawa, dni~o. 2013 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA //5 fjltir Nr V/....I13. 2 tjj... 20.13r. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/150/V-53/Z0/PN/AE/DOS/SS/2013 ) WYJAŚNIENIA DO SIWZ W

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy 85-128 Bydgoszcz PL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 5232 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 2/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Z013-07- 1..0... il... i,.6 :9i.i9 v:j;;r;;~~~la II

Z013-07- 1..0... il... i,.6 :9i.i9 v:j;;r;;~~~la II Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-45/12 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (zwany dalej NFZ ) ul. Grójecka 186 02-390

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKRE- ŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: Rozbudowę

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu antywirusowego w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów

Rozbudowa systemu antywirusowego w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów . Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/2/15/VAD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa REGON: 014931762, NIP:521 29 92 374 Tel: (22) 5997100, fax 5997101 www.bip.wcpr.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - - --- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowlen publicznych (~. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r.

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo