Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu"

Transkrypt

1 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego Aktywna polityka zatrudnienia analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego. Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Rekomendacje opracowane przez: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o Łódź ul. POW 17 lok. 4a tel.: Rekomendacje opracował zespół w składzie: Joanna Stopolska Agata Wężyk Recenzja merytoryczna: dr Monika Wróbel Publikacja bezpłatna: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ISBN Wydawca publikacji: 4P Research Mix Sp. z o.o Warszawa ul. Puławska 12a lok. 5 tel.: Druk: Ergo BTL s.c. DrukarniaCyfrowa.com Warszawa ul. Naddnieprzańska 7 tel.: Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości lub części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji, wymaga pisemnej zgody Wydawcy. Warszawa 2011

3 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 3 Spis treści Wstęp Podstawowe informacje dotyczące województwa mazowieckiego Krótka charakterystyka rynku pracy w województwie mazowieckim Aktywne formy zwalczania bezrobocia w województwie mazowieckim Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe Roboty publiczne i prace interwencyjne Szkolenia i programy stażowe Wspieranie samozatrudnienia Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w województwie mazowieckim w latach Wyniki badań kwestionariuszowych Metodologia badań Analiza wyników badań Podsumowanie Bibliografia Źródła internetowe... 59

4 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 5 Wstęp Bezrobocie jest istotnym problemem społeczno-gospodarczym nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach Unii Europejskiej i świata. Działania ukierunkowane na jego zwalczanie i zwiększanie zatrudnienia to jeden z najważniejszych unijnych, a zatem i krajowych, celów. Wydawałoby się, że w województwie mazowieckim, gdzie wskaźniki bezrobocia przyjmują najniższe w Polsce wartości, inicjatywy związane z przeciwdziałaniem temu zjawisku są skuteczne i nie ma potrzeby zmieniać zbyt wiele. Tymczasem, jeśli przyjrzeć się dokładniej sytuacji na Mazowszu, okaże się, że wprawdzie rynek pracy aglomeracji warszawskiej funkcjonuje w miarę dobrze, ale już w powiatach oddalonych od stolicy stopa bezrobocia znacznie przekracza wartości, które notuje się w kraju. Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu Jak stymulować zatrudnienie analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego. Jego celem jest m.in. sformułowanie rekomendacji dla mazowieckiego rynku pracy w oparciu o analizę desk-research danych z różnych źródeł (m.in. statystyki rynku pracy). W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawowe informacje dotyczące województwa mazowieckiego, które mogą mieć znaczenie w kontekście rozwoju gospodarczego tego regionu i możliwości zatrudnienia jego mieszkańców. W kolejnym opisano rynek pracy na Mazowszu, wskazując m.in. na silne zróżnicowanie pod względem wskaźników bezrobocia w poszczególnych powiatach. Trzeci rozdział dotyczy aktywnych form zwalczania bezrobocia w województwie mazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem ich efektywności w ostatnich latach. Dalsza część opracowania bazuje na danych empirycznych uzyskanych dzięki ankietom wypełnionym przez ponad 4000 mieszkańców Mazowsza w 2010 roku. Zaprezentowano niektóre wyniki szeroko zakrojonego badania, w tym informacje na temat postrzegania przez respondentów lokalnego rynku pracy oraz ocenę poszczególnych form aktywizacji bezrobotnych. W oparciu o dane zastane oraz pierwotne w całym tekście sformułowano szereg rekomendacji odnośnie przeciw-działania bezrobociu w województwie mazowieckim.

5 6 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 1. Podstawowe informacje dotyczące województwa mazowieckiego Od 1999 roku struktura administracyjna Polski obejmuje 16 województw, z których największym zarówno pod względem powierzchni ( km 2 ) 1, jak i liczby mieszkańców ( os.) 2 jest województwo mazowieckie ze stolicą w mieście stołecznym Warszawa. Województwo położone jest w centralnej i wschodniej części kraju, granicząc z województwami: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Wydzielono w nim 42 powiaty, w tym 37 ziemskich i 5 grodzkich (Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce i Warszawa), na które składa się 325 gmin, z czego 232 to gminy wiejskie, 46 miejskie, a pozostałe 47 miejsko-wiejskie. Tereny województwa mają charakter przeważnie niziny, a klimat jest umiarkowany. Główne cieki wodne to Wisła oraz jej dopływy, m.in. Narew i Bug. Praktycznie nie ma naturalnych zbiorników wodnych, ale ważną funkcję pełnią dwa sztuczne zalewy: Zegrzyński i Włocławski. Dominują gleby średniej jakości o przeciętnej wartości użytkowej głównie bielicowe i rędziny, choć w niektórych rejonach występują czarne ziemie i mady. To przekłada się na stosunkowo wysokie rolnicze zagospodarowanie obszaru użytki rolne stanowią ponad 67% całkowitej powierzchni województwa, przy czym większość z nich należy do prywatnych właścicieli (94%), których gospodarstwa średnio mają 7,6 ha. Ponad połowa upraw to zboża, ponadto uprawia się ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak i rzepik. Rozwinięte zwłaszcza w południowo-zachodniej i centralnej części regionu jest także ogrodnictwo i sadownictwo (aż 30% polskich sadów znajduje się na Mazowszu). Istotną częścią gospodarki rolnej jest chów zwierząt: bydła, świń i drobiu. Charakterystyczna m.in. dla powiatów ciechanowskiego, ostrołęckiego i siedleckiego jest specjalizacja gospodarstwa w produkcji mleka 3. Poza użytkami rolnymi, dużą część województwa stanowią tereny zalesione (ok. 20%), które są bardzo atrakcyjne pod względem turystycznym (pozostałości Puszczy Kampinoskiej, Kozienickiej). Część obszarów jest objęta ochroną (Kampinoski Park Narodowy, 9 parków krajobrazowych oraz 180 rezerwatów 4 ), ale w przeciwieństwie do lasów w innych państwach Europy Zachodniej są one zwykle powszechnie dostępne. W związku z wieloma atrakcjami turystycznymi regionu (środowisko naturalne, zabytki, imprezy kulturalne) oraz stosunkowo dobrze rozwiniętą komunikacją (m.in. lotniczą) i infrastrukturą noclegową (hotele o wysokim standardzie) oraz konferencyjno-targową, Mazowsze jest chętnie odwiedzane przez turystów zagranicznych. 30% osób przyjeżdżających do Polski odwiedza właśnie ten rejon. Województwo mazowieckie jest również silnym ośrodkiem gospodarczym, przyciągającym wiele inwestycji, także zagranicznych (ok. 30% inwestorów zagranicznych ma swoją siedzibę na terenie województwa) 5. Kluczowy dla rozwoju gospodarki jest fakt, że Mazowsze to obecnie najważniejszy punkt komunikacyjny Polski (największe lotnisko międzynarodowe, skrzyżowanie wielu dróg dla ruchu samochodowego i kolejowego). W 2009 (stan na ) roku zarejestrowanych było podmiotów gospodarczych (bez prowadzonych indywidualnie gospodarstw rolniczych), z czego (98%) w sektorze prywatnym 6. Ponad 50% podmiotów jest zlokalizowanych w Warszawie [data dostępu ]. 2 Dane GUS za 2009 rok, [data dostępu ]. 3 [data dostępu ]. 4 Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego 2010, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2010, [data dostępu ]. 5 [data dostępu ]. 6 Rocznik statystyczny województwa op. cit.

6 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 7 Ok. 20% krajowego PKB wytwarzane jest właśnie na Mazowszu. Dominują tu takie branże gospodarcze jak usługi (handlowe, telekomunikacyjne i technologii informatycznej, finansowe i ubezpieczeniowe) oraz przemysł samochodowy i petrochemiczny. Największe polskie centra handlowe położone są w Warszawie i jej okolicach 8. Jak już zostało wspomniane, na Mazowszu mieszka ponad 5 mln osób, co stanowi prawie 14% ludności całego kraju. Kobiet jest o ok. 200 tysięcy więcej niż mężczyzn, przeważają głównie w grupie wiekowej powyżej 45 r.ż. Natomiast wśród mieszkańców do 25 r.ż. nieco więcej jest mężczyzn 9. Średnia wieku kobiet i mężczyzn w 2009 roku wynosiła odpowiednio 40,3 i 36,3, a przeciętna długość życia 80,4 i 71,3. Prognozy GUS przewidują, że do 2035 roku, ten ostatni wskaźnik wzrośnie do 83,4 i 77,5 lat. Zdecydowana większość osób mieszka w miastach (ok.64%), przy czym głównym ośrodkiem jest aglomeracja warszawska. Najwięcej jest oczywiście osób w wieku produkcyjnym (25-59 lat), grupy osób poniżej 18 r.ż. i powyżej 60 r.ż. są porównywalne pod względem liczebności (por. wykres 1). Wykres 1. Liczba ludności w poszczególnych grupach wiekowych (w tys.) , , , , lat lat lat powyżej 60 lat Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego 2010, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2010, [data dostępu ] Społeczeństwo w tym regionie charakteryzuje się stosunkowo wysokim wykształceniem. Prawie 50% osób ma ukończoną minimum szkołę średnią, a 13,8% posiada dyplom wyższej uczelni. Tylko 6,9% nie ukończyło szkoły podstawowej (lub brakuje danych na temat poziomu ich wykształcenia) Ibidem. 8 [data dostępu ]. 9 Rocznik statystyczny województwa op. cit. 10 Ibidem.

7 8 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 2. Krótka charakterystyka rynku pracy w województwie mazowieckim Z najnowszych danych statystycznych wynika, że w województwie mazowieckim stopa bezrobocia jest najniższa w kraju. Na koniec stycznia 2011 w Polsce wskaźnik bezrobocia wynosił 13%, natomiast w Mazowieckiem 9,8% (wzrost o 0,4% w stosunku do stycznia 2010). Okazuje się jednak, że w województwie mazowieckim jest największa liczba bezrobotnych w Polsce 11. Jednocześnie na Mazowszu w skali kraju jest najwięcej osób wykonujących pracę zarobkową. Prawie 17% wszystkich pracujących jest zatrudnionych właśnie w tym regionie 12, co jest zrozumiałe, ponieważ 17,4% podmiotów gospodarczych jest zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Na dzień przeciętne miesięczne zatrudnienie w przedsiębiorstwach województwa opiewało na liczbę 1314,8 tyś. osób i wzrosło o 1,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca, zaś o 1,9% w stosunku do stycznia ubiegłego roku. Pracodawcy to przede wszystkim prywatne podmioty gospodarcze. W sektorze publicznym zatrudniano tylko 288 tysięcy osób, w porównaniu do 1026,8 tysięcy w sektorze prywatnym, przy czym w stosunku do poprzedniego roku w pierwszym przypadku zanotowano spadek o 4,2%, natomiast w drugim wzrost o 3,7%. Najwięcej miejsc pracy odnotowano w przemyśle (24,7%), handlu i usługach naprawy samochodów (22,6%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (20,1%). Pozostałe rodzaje działalności to administrowanie i działalność wspierająca (7,5%), budownictwo (6,8%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (4,6%) oraz inne Przeciętne zarobki w prywatnych firmach są wyższe niż w sektorze publicznym. Wynoszą odpowiednio 4329,94 zł i 3809,91 zł 13. Instytucje publiczne spoza Warszawy oferują wyższe płace niż te w stolicy 14. Najwięcej można zarobić w ramach działalności naukowej i technicznej (radcy prawni, architekci, dorady podatkowi), a także w marketingu i reklamie, usługach z zakresu IT i mediów. Chociaż w różnych zagranicznych programach aktywizacji bezrobotnych zakładano, że instytucje publiczne będą dawały wiele możliwości zatrudnienia 15, w kontekście wyżej przytoczonych danych, zaleca się nawiązywanie współpracy urzędów pracy także z przedsiębiorstwami prywatnymi. Warto organizować partnerstwa publiczno-prywatne dla celów realizacji projektów np. adresowanych do konkretnych grup narażonych na wykluczenie z rynku pracy. Należy jednak pamiętać, że pracodawcy muszą odnosić realne zyski z tej współpracy, dlatego trzeba w uwzględniać w projektach ich potrzeby i możliwości. Dobrym pomysłem mogłoby być np. zaangażowanie bezrobotnych w takie szkolenie, które dałoby im kwalifikacje wymagane przez lokalnych pracodawców. 11 Por. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa mazowieckiego w III kwartale 2010r., Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, [data dostępu ]. 12 Ibidem. 13 Rynek pracy w styczniu 2011, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2011, [data dostępu ]. 14 Mazowieckie liderem gospodarczym, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Warszawa 2011, [data dostępu ]. 15 Por. Błędowski P. i in., Kierunki modyfikacji rozwiązań prawno-organizacyjnych w celu zwiększenia efektywności usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007, [data dostępu ].

8 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 9 Mimo iż poziom bezrobocia w Mazowieckiem jest niższy niż przeciętny dla kraju (por. wykres 2), poszczególne powiaty województwa są bardzo zróżnicowane w tym zakresie (por. tab. 1). Wykres 2. Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim i w Polsce w latach ,0 20,0 18,0 19,4 20,0 20,0 19,0 17,6 16,0 15,1 14,9 14,0 12,0 10,0 8,0 10,8 14,4 15,2 15,4 14,7 13,8 11,9 11,4 9,2 9,5 12,1 12,3 9,0 9,4 13,0 9,8 6, ,3 Województwo mazowieckie Polska Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych PUP w Lipsku, [data dostępu ] Zdecydowanie najlepiej wypada pod tym względem Warszawa, gdzie stopa bezrobocia w styczniu 2011 wyniosła jedynie 3,5%. W bezpośrednim sąsiedztwie stolicy wskaźnik waha się od 6,0% (w powiecie warszawskim zachodnim), nawet do 19,9% (powiat wołomiński został zaliczony do grupy, w której poziom bezrobocia zawiera się w przedziale 14,0-19,9%). Najgorzej sytuacja wygląda w powiecie radomskim ziemskim (30,4%) oraz szydłowieckim, gdzie bezrobocie sięga nawet 35,9%. Tabela 1. Poziom bezrobocia w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego w styczniu 2011 Stopa bezrobocia Powiaty 3,5% 7,9% grodziski, grójecki, Miasta Stołecznego Warszawa, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni 8,0% 13,9% garwoliński, legionowski, łosicki, miński, Miasta Płock, Miasta Siedlce, nowodworski, otwocki, siedlecki, sochaczewski, sokołowski, wołomiński, żyrardowski 14,0% 19,9% białobrzeski, ciechanowski, gostyniński, kozienicki, lipski, makowski, Miasta Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski, płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, węgrowski, wyszkowski, zwoleński 20,0% 25,9% Miasta Radom, przysuski, żuromiński 26,0% 29,9% radomski, szydłowiecki Źródło: Opracowanie własne na podstawie Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu Statystyka Mazowsza. Raport US w Warszawie, [data dostępu ]

9 10 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Z powyższego zestawienia wynika, że najniższe bezrobocie notuje się na obszarze aglomeracji warszawskiej i w powiatach z nią sąsiadujących (oraz w Płocku). Z kolei na terenach peryferyjnych województwa, głównie tych o charakterze rolniczym (nieco lepiej sytuacja prezentuje się w miastach) stopa bezrobocia jest dużo wyższa. Okazuje się, że w ponad połowie powiatów wskaźnik bezrobocia przekracza 14%, a więc jest wyższy niż średni poziom bezrobocia w Polsce. W związku z powyższym rekomenduje się zwrócić szczególną uwagę samorządów regionalnych i lokalnych oraz służb pracy na te rejony, w których zagrożenie bezrobociem jest najwyższe. Może to przejawiać się np. w odpowiednim podziale i alokacji środków finansowych przeznaczonych na aktywne zwalczanie bezrobocia w województwie mazowieckim. Działania lokalne muszą być jednak kompleksowe i nie ograniczać się tylko do projektów skierowanych do bezrobotnych, ale również obejmować tworzenie nowych miejsc pracy, m.in. poprzez zachęcenie inwestorów (także zagranicznych) oferując im niższe stawki najmu nieruchomości czy czasową refundację pewnych kosztów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Niezbędne jest także wspieranie już funkcjonujących zakładów pracy i tworzących się jednostek działalności gospodarczej. W związku z tym niezbędna jest współpraca różnych podmiotów i władz samorządowych w zakresie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój lokalnej gospodarki. Samorządy mogą w miarę możliwości zlecać prace lokalnym przedsiębiorcom (np. wykonawstwo zamówień publicznych poprzez ustalenie preferencji firm z regionu, jeśli spełniają inne niezbędne kryteria konkursowe), którzy w zamian zobowiązują się przyjmować choćby na czas wykonywania tych prac osób tylko z danego powiatu (o ile posiadają niezbędne umiejętności). Na terenach rolniczych i atrakcyjnych turystycznie, np. powiat kozienicki, gostyniński, część środków można przeznaczyć na pomoc dla osób, które chcą założyć gospodarstwa agroturystyczne, ale trzeba też przygotować i wdrożyć odpowiednią strategię promowania turystyki w tym regionie. W styczniu 2011 zarejestrowanych było osób, o ponad 11 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Wykres 3 prezentuje, jak zmieniała się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w latach Od 2002 liczba ta zmniejszała się, by w 2008 osiągnąć wyjątkowo niski poziom 178 tysięcy, ale już rok później jak i w kolejnych latach zanotowano wzrost, być może spowodowany światowym kryzysem gospodarczym.

10 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 11 Wykres 3. Ilość zarejestrowanych bezrobotnych w województwie mazowieckim na przestrzeni lat (w tysiącach) ,1 368,9 363, , ,9 285, ,9 224,5 241,2 252, Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bezrobocie w województwie mazowieckim grudzień Raport WUP w Warszawie, [data dostępu ] oraz Bezrobocie rejestrowane w styczniu 2011r. Statystyka Mazowsza. Raport US w Warszawie, [data dostępu ] Wśród zarejestrowanych bezrobotnych przeważają kobiety, choć bezrobotnych mężczyzn jest mniej zaledwie o 4 % (por. wykres 4). Wykres 4. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych ze względu na płeć Kobiety 48% Mężczyźni 52% Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bezrobocie rejestrowane w styczniu 2011r. Statystyka Mazowsza. Raport US w Warszawie, [data dostępu ]

11 12 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Biorąc pod uwagę określone grupy bezrobotnych (np. niepełnosprawnych czy wykształ-cenia osób bez kwalifikacji zawodowych), w większości przypadków sytuacja obu płci wygląda podobnie, tj. np. wśród bezrobotnych do 25 r.ż. jest mniej więcej tyle samo kobiet i mężczyzn. Wyjątkiem są osoby: bez średniego wykształcenia, po 50 r.ż. oraz samotnie wychowujące dziecko do lat 18-tu. W dwóch pierwszych grupach bezrobotnych jest więcej mężczyzn, natomiast w trzeciej zdecydowaną większość stanowią kobiety (por. wykres 5). Wykres 5. Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem różnych zmiennych (w tys.) Bez średniego wykształcenia Długotrwale bezrobotni Powyżej 50 r.ż Bez kwalifikacji zawodowych Do 25 r.ż. Niepełnosprawni Samotnie wychowujący dziecko 4,3 5,0 2,0 12,5 22,3 25,2 25,7 36,6 35,3 37,8 53,1 62,3 61,1 85,3 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 Kobiety Mężczyźni Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bezrobocie rejestrowane w styczniu 2011r. Statystyka Mazowsza. Raport US w Warszawie, [data dostępu ] Na podstawie powyższych danych można przypuszczać, że choć często podkreśla się trudności kobiet bezrobotnych, w województwie mazowieckim akurat ta grupa nie jest znacząco bardziej niż mężczyźni narażona na problemy ze znalezieniem pracy. Wyjątek mogą stanowić samotne matki. Wśród bezrobotnych stosunkowo niewiele jest zarejestrowanych niepełnosprawnych (3%) i samotnie wychowujących dziecko (5%) 16. Są to jednak osoby uznawane za szczególnie narażone na wykluczenie z rynku pracy. Warto więc tworzyć specjalne programy wspierające integrację tych właśnie grup na rynku pracy. Dużą rolę mogą odegrać instytucje non-profit i spółdzielnie socjalne, które organizują szkolenia i miejsca pracy np. dla osób niepełnosprawnych. Należy korzystać z doświadczeń już funkcjonujących i wspierać rozwój nowych podmiotów tego typu. Zaleca się prowadzenie akcji informacyjnych na temat działań takich organizacji. Rząd powi- 16 Przedstawione dane procentowe dotyczą ilości osób z daną cechą w grupie osób zarejestrowanych w urzędzie pracy w województwie mazowieckim.

12 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 13 nien udostępnić środki finansowe (np. z funduszy unijnych), które przeznaczono by m.in. na pomoc związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem przedsiębiorstw społecznych (np. obsługa prawno-księgowa, dofinansowanie do zakupu wyposażenia czy wynajmu lokali). Warto również promować efektywną współpracę takich podmiotów z urzędami pracy (np. publikując opracowania zawierające dobre praktyki z zakresu programów partnerskich organizowanych przez UP i instytucje społeczne), ponieważ jest ona korzystna dla obu stron. Urzędy zyskiwałby kolejne oferty szkoleń i pracy, dla zarejestrowanych bezrobotnych (w tym także z grup ryzyka), natomiast przedsiębiorstwa społeczne mogłyby korzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów z urzędów. Ponadto, rekomenduje się, aby pracownicy służb pośrednictwa pracy oceniali nie tylko kwalifikacje bezrobotnego, ale też określali jego sytuację życiową, której elementy mogą stanowić pewną barierę przed podjęciem pracy. Dopiero na tej podstawie należy dobierać plan działania (np. szkolenia) i ewentualne oferty pracy. Pomoc publicznych służb zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych może polegać na znajdowaniu przekazywaniu im ofert pracy w zakładach pracy chronionej lub zaoferowanie pracodawcy dofinansowania, w celu odpowiedniego dostosowania stanowiska pracy. Z kolei w przypadku samotnie wychowujących dziecko można promować (np. w formie specjalnych spotkań informacyjnych dla pracodawców czy kampanii medialnej) nowoczesne formy zatrudnienia (m.in. telepracę), które ułatwiają pogodzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Warto też w miarę możliwości poszukać pracodawcy, który oferuje dla dzieci swoich pracowników miejsce w przedszkolu zakładowym. Analiza struktury bezrobotnych ze względu na grupy wiekowe (por. wykres 6) wskazuje, że najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych (47,8%) to ludzie w wieku produkcyjnym. Takie proporcje wynikają przede wszystkim z rozkładu wiekowego w całej populacji (tu również najbardziej liczna jest grupa osób w wieku produkcyjnym). Wykres 6. Liczba osób bezrobotnych z uwzględnieniem różnych grup wiekowych (w %) 2,40% 9,30% 20,60% 18,60% 29,20% 19,90% 60 i więcej lat lata lata lata lata lata Źródło: Opracowanie własne a podstawie: Województwo mazowieckie i Warszawa w świetle najnowszych badań statystycznych. Prezentacja US w Warszawie, [data dostępu ]

13 14 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Istotną obserwacją jest fakt, że niemal 20% bezrobotnych to osoby poniżej 25 r.ż., a drugie tyle bezrobotnych ma między 45 a 54 lat 17. Oznacza to, że obie te grupy są w podobnym stopniu narażone na wykluczenie w rynku pracy, a więc formy aktywnego przeciwdziałania bezrobociu powinny być adresowane do obu tych grup. Coraz częściej pojawiają się specjalne programy dla tzw. 45/50+, jednak stosunkowo niewiele funkcjonuje projektów przeznaczonych wyłącznie dla osób młodych. Dlatego też rekomenduje się organizację programów (np. szkoleń czy dotacji na uruchomianie własnej działalności gospodarczej) skierowanych do osób przed 25 r.ż. Należy także zadbać o odpowiednie rozpowszechnienie informacji (np. w formie kampanii medialnych, ulotek, stoisk w ramach targów pracy dla młodzieży, kampanii promocyjnych w szkołach) na temat możliwości pomocy osobom poniżej 25 r.ż., np. organizacji praktyk zawodowych, staży. Zalecane jest także wsparcie ze strony samorządów dla Ochotniczych Hufców Pracy, w tym również inicjowanie i rozwijanie współpracy tych jednostek z pracodawcami. Władze samorządowe mogłyby w miarę możliwości oferować częściową refundację kosztów zatrudnienia młodych osób przez lokalnych pracodawców lub w zamian za przyjęcie rocznie określonej ilości młodocianych (do 18 r.ż.) i osób w wieku lat do pracy, na przeszkolenie zawodowe czy staż, ustalać preferencyjne stawki najmu należących np. do gminy lokali wykorzystywanych przez tych pracodawców. Niemal 1/3 zarejestrowanych bezrobotnych (por. wykres 7) posiada co najwyżej wykształcenie gimnazjalne, nie jest więc zbyt dobrze przygotowana do podjęcia pracy zarobkowej. 11% legitymuje się wykształceniem średnim ogólnokształcącym. W kontekście zaleceń Strategii Lizbońskiej (m.in. dotyczących poprawy w zakresie poziomu wykształcenia obywateli UE), w przypadku pierwszej wymienionej grupy (osób z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym) warto zadbać o kursy dokształcające, przygotowujące do matury w ramach szkół dla dorosłych. Natomiast obu grupom na pewno przydałyby się szkolenia, które dają konkretne umiejętności zawodowe. Niezbędne jest jednak określenie, na jakiego rodzaju usługi jest i będzie popyt w regionie. Dlatego rekomenduje się prowadzenie regularnych badań lokalnego rynku zbytu i możliwości eksportowych poszczególnych branż (np. sadownictwa czy produkcji sprzętu elektronicznego) w regionie. Takie analizy powinny być zlecane przez władze samorządowe najlepiej lokalnym instytucjom badawczym, które znają specyfikę regionu, a przy okazji mogą być pracodawcą dla lokalnej społeczności. Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym teoretycznie powinny być przygotowane do wykonywania zawodu. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni są dzisiaj niezwykle potrzebni. Badania Manpower 18 wykazały, że jest to najbardziej poszukiwana grupa zawodowa, zarówno w Polsce, w Europie, jak i na świecie. Niemniej jednak ukończenie jedynie zasadniczej szkoły zawodowej nie daje wystarczających kwalifikacji w dobie szybkich zmian i rozwoju technologicznego, tym bardziej, że organizacja praktyk zawodowych dla uczniów ZSZ i techników jest zagrożona m.in. ze względu na pro- 17 Bezrobotni poniżej 25 r.ż i powyżej 50 r.ż. mają w Polsce status osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (por. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U nr 69 poz. 415). Coraz częściej dostrzega się również konieczność wspierania osób w przedziale wiekowym lat, o czym świadczą kierowane do nich programy por. np. Projekty 45 plus szansą na podniesienie kwalifikacji, [data dostępu ] najbardziej pożądanych zawodów - w Polsce, Europie i na świecie, Portal Bankier.pl, html [data dostępu ].

14 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu blemy budżetu państwa19. Dlatego w przypadku absolwentów ZSZ również należy w miarę możliwości oferować finansowane z funduszy unijnych specjalistyczne kursy dające uprawnienia zawozaw dowe, uzupełniające wiedzę i doskonalące umiejętności. Należy też promować dalszą edukację i doskonalenie zawodowe wśród młodych osób osób, Chodzi tutaj przede wszystkim o wskazywanie młodzieży korzyści, jakie można osiągnąć osiągnąć, ucząc się wybranego zawodu.. Warto zapraszać do współpracy półpracy pracodawców (zwłaszcza duże firmy), potrzebujących wykwalifikowanych pracownipracown ków fizycznych i przy ich pomocy otwierać specjalistyczne klasy w szkołach zawodowych i technikach (np. w Łodzi Mazowiecka Spółka Gazownicza jest oficjalnym patronem technikum o profilu gazowniczym). Wskazane jest również finansowanie ze środków samorządowych i organizacji z sektora NGO stypendiów za dobre wyniki w nauce (w tym w trakcie praktyk u pracodawców) oraz dla osób, które chcą dalej się kształcić, ale nie mają na to funduszy. funduszy Wykres 7. Bezrobotni w województwie mazowieckim - rozkład procentowy ze względu na wykształcenie Wyższe 11% Policealne i średnie zawodowe 22% Srednie ogólnokształ cące 11% Gimnazjum, podstawowe i niepełne podstawowe 29% Zasadnicze zawodowe 27% Źródło: Opracowanie własne na podstawie Województwo mazowieckie i Warszawa w świetle najnowszych badań statystycznych. Prezentacja US w Warszawie,http://www.stat.gov.pl/warsz [data dostępu ] Stosunkowo wielu bezrobotnych ma średnie wykształcenie zawodowe, policealne lub wyższe aż 1/3 wszystkich bezrobotnych w województwie mazowieckim legitymuje się ię co najmniej maturą. Okazuje się więc, że nawet ukończenie szkoły średniej czy studiów nie chroni przed brakiem pracy. Być może wynika to z wysycenia rynku specjalistami w określonych dziedzinach. W I półroczu 2010 wśród osób z wykształceniem wyższym naj najwięcej więcej było specjalistów ds. marketingu i sprzedaży, administracji publicznej, zarządzania oraz pedagogów pedagogów.. Wprawdzie ofert pracy dla takich właśnie specjaspecj listów jest również sporo, to jednak popyt na ich usługi nie jest aż tak duży, by wszystkim zapewnić zatrudnienie20. Wiele też mówi się na temat tego, że uczelnie produkują kolejnych magistrów nieni 19 W Sejmie o zagrożeniach funkcjonowania szkolnictwa zawodowego zawodowego,, Portal Wyborcza.pl, orcza.pl/1,91446, ,w_sejmie_o_zagrozeniach_funkcjonowania_szkolnictwa.html unkcjonowania_szkolnictwa.html [data dostępu ]. 20 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim w I półroczu OpraOpr mazowsze.pl/new/?phtml= cowanie WUP w Warszawie, Warszawa 2010, [data dostępu ]. 15

15 16 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu przygotowanych do pracy zawodowej 21. Ponadto organizacja studiów humanistycznych jest tańsza niż technicznych, które wymagają specjalistycznego wyposażenia (np. laboratoriów) jest to widoczne zwłaszcza na uczelniach niepublicznych, których oferta przewiduje głównie kierunki humanistyczne. To przekłada się na liczbę absolwentów poszczególnych kierunków i w konsekwencji nadmiar specjalistów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, a niewystarczającą ilość inżynierów czy architektów 22. Wojewódzki Urząd Pracy powinien współpracować z uczelniami w województwie, przekazując informacje (uzyskiwane od pracodawców) na temat zapotrzebowania na specjalistów w danym regionie, co stanowiłoby podstawę dla otwierania nowych kierunków dostosowanych do wymagań lokalnego rynku pracy. Istotne jest również promowanie tych kierunków, które już funkcjonują na uczelniach, a których absolwenci mają duże szanse na znalezienie pracy w województwie. Dobrym pomysłem na poprawę sytuacji w tym zakresie było wprowadzenie tzw. kierunków zamawianych (głównie matematycznych, przyrodniczych i technicznych, np. mechatronika, inżynieria środowiska, fizyka medyczna, automatyka i robotyka) dofinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na tego typu studiach odbywa się kształcenie w dziedzinach, które są lub wkrótce będą kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki i w zakresie których poszukiwani będą kolejni specjaliści. W styczniu 2011 w urzędach pracy na terenie województwa mazowieckiego było 2677 ofert pracy, co oznacza, że na jedną przypadało aż 94 bezrobotnych 23. Jak już zostało wspomniane, najwięcej bezrobotnych legitymuje się wykształceniem co najwyżej zasadniczym zawodowym. W tabeli 2 wymieniono te zawody, które są najczęściej reprezentowane w grupie bezrobotnych ich analiza wskazuje, że są to najczęściej prace, które nie wymagają wysokich kwalifikacji. Tabela 2. Zawody najczęściej reprezentowane wśród bezrobotnych Zawody, w których jest najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych Ślusarz Pracownik biurowy Robotnik budowlany Asystent ekonomiczny Robotnik gospodarczy Technik mechanik Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Krawiec Murarz Zawody, w których jest najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych kobiet Szwaczka Krawiec Fryzjer Sprzątaczka Obuwnik przemysłowy Sprzedawca Pedagog Asystent ekonomiczny Pracownik biurowy Pracownik administracyjny Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim w I półroczu Raport WUP w Warszawie, Warszawa 2010, [data dostępu ] 21 Por. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni cenną inwestycją dla Polski, d=11 [data dostępu ] oraz Ponad 80% Polaków uważa, że absolwenci są nieprzygotowani do pracy, [data dostępu ]. 22 Mało inżynierów, więcej humanistów, [data dostępu ]. 23 Bezrobocie rejestrowane w styczniu 2011r. Statystyka Mazowsza, Opracowanie US w Warszawie, Warszawa 2011, [data dostępu ].

16 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 17 Do urzędów pracy z ofertami zatrudnienia dla bezrobotnych najczęściej zgłaszali się pracodawcy z sektora administracji publicznej obrony narodowej, handlu oraz naprawy pojazdów mechanicznych. Uwagę zwraca fakt, że najwięcej ofert wpływających do urzędów pracy dotyczyło takich stanowisk niewymagających wysokich kwalifikacji jak: robotnik gospodarczy, pracownik biurowy, sprzedawca, pracownik administracyjny, sprzątaczka, telemarketer, robotnik budowlany. Wciąż jednak więcej jest chętnych niż miejsc pracy. Tylko 4,9% ofert w I półroczu 2010 roku skierowanych było do osób z wyższym wykształceniem. Wielu pracodawców, poszukując wykształconych czy doświadczonych pracowników, korzysta jednak z usług specjalistycznych agencji rekrutacyjnych lub publikuje ogłoszenia o naborze w gazetach czy na stronach internetowych 24. Rekomenduje się zatem działania promujące usługi publicznych służb zatrudnienia (PSZ) wśród pracodawców tak, aby chętniej zgłaszali się, jeśli dysponują wakatami. Taka promocja może polegać np. na organizacji dni otwartych urzędu lub też imprezy plenerowej (np. pikniku), kiedy pracodawcy mogą przyjść i dowiedzieć się, na jakiego rodzaju pomoc mogą liczyć ze strony PSZ. Inna możliwość to newsletter powiatowego urzędu pracy, kierowany (np. raz na miesiąc) do lokalnych przedsiębiorców. Mógłby on zawierać informacje na temat zasad współpracy, realizowanych projektów czy dostępnych środków na organizację różnych form aktywizacji bezrobotnych (staży, prac interwencyjnych itp.). Aby zachęcić pracodawców do korzystania z usług urzędów pracy niezbędni są kompetentni, wykwalifikowani pracownicy pracy tych instytucji. Muszą oni mieć wiedzę z zakresu polityki i gospodarki, znać sytuację lokalnego rynku pracy oraz potrafić dobrać kandydatów odpowiednich do wymogów danego pracodawcy. W związku z tym konieczna jest racjonalizacja zatrudnienia w PSZ i organizacja konkursów w ramach rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej, z uwzględnieniem obiektywnych kryteriów doboru. Dzięki temu przyjmowani będą specjaliści w danej dziedzinie i tym samym zwiększy się jakość usług oferowanych przez PSZ. Należy zadbać również o rozwój zawodowy osób pracujących w PSZ poprzez wytyczenie jasnych ścieżek kariery i umożliwienie dostępu do wysokiej jakości szkoleń. Środki na ten cel można pozyskać z funduszy unijnych m.in. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki. Wśród osób bezrobotnych największą grupę stanowią osoby z doświadczeniem zawodowym 1-5 lat, drugą co do liczebności jest grupa, która ma mniej niż rok stażu pracy (por. wykres 8). Można na tej podstawie wnioskować, że najczęściej problemy ze znalezieniem pracy mają świeżo upieczeni absolwenci różnych szkół oraz osoby, które mają niewielkie doświadczenie być może uzyskane w ramach praktyk (jeszcze w trakcie studiów) czy stażu. Z jednej strony takim osobom może być trudno znaleźć zatrudnienie, ponieważ chciałyby pracować w zawodzie, do którego zostały przygotowane w procesie edukacji. Z drugiej strony, być może są one bardziej elastyczne i łatwiej będzie im się przekwalifikować i dopasować do potrzeb potencjalnego pracodawcy. Rekomenduje się więc, aby jeśli w regionie szanse zatrudnienia w danym zawodzie są nikłe wykwalifikowany doradca zawodowy dobierał dla bezrobotnych z niewielkim stażem zawodowym odpowiedni program szkoleń lub nawet kierował do pracy niezwiązanej z zawodem, jeśli pracodawca oferuje przeszkolenie, a kandydat wyraża chęć skorzystania z takiej możliwości. Pomocna mogłyby być także konsultacje z psychologiem, który pomógłby określić uzdolnienia predysponujące do pracy w innych zawodach oraz wspierałby bezrobotnego w trakcie zmiany kwalifikacji. 24 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim w I półroczu Opracowanie WUP w Warszawie, Warszawa 2010, [data dostępu ].

17 18 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Wykres 8. Bezrobotni w województwie mazowieckim rozkład procentowy ze względu na staż zawodowy lat 13% + 30 lat 4% mniej niż rok 21% lat 18% 1-5 lat 27% 5-10 lat 17% Źródło: Opracowanie własne na podstawie Województwo mazowieckie i Warszawa w świetle najnowszych badań statystycznych. Prezentacja US w Warszawie, [data dostępu ] Wśród bezrobotnych jest również sporo osób, które mają od 10 do 30 lat stażu zawodowego. Teo- retycznie powinny one być atrakcyjne dla pracodawców, ponieważ znają środowisko pracy, branże i stosowane rozwiązania, posiadają określone umiejętności. Być może jednak problemem jest ich nie- koniecznie aktualna wiedza (zwłaszcza u osób, którego od dłuższego czasu nie pracują) swoiste usztywnienie i przyzwyczajenie do wyuczonych wzorców. Prawdopodobnie są to osoby, które rozpo- czynały pracę jeszcze w starym systemie, nie mają więc kompetencji z zakresu poszukiwania pracy i aplikowania na dane stanowisko (autoprezentacji, pisania CV, listu motywacyjnego, udziału w rozmowie kwalifikacyjnej). Jeśli nie mogą znaleźć zatrudnienia w swoim zawodzie, trudniej się im przestawić, mogą tracić wiarę we własne możliwości i chęć do dalszych poszukiwań. Ważnym elementem pomocy takim osobom może być współpraca z psychologiem i doradcą zawodowym (tacy specjaliści zatrudniani są przez urzędy pracy), który nauczy ich m.in. jak przygotować odpowiednie dokumenty, czy jak zaprezentować się w trakcie rozmowy z pracodawcą. Konsulbyć indywidualne, natomiast szkolenia dotyczące pisania CV czy listów motywacyjnych mogą odbywać się w grupach. Obie formy pomocy mogą być realizowane nie tylko w powiatowych urzędach pracy, ale także klubach pracy i gminnych centrach informa- cji, w których wyszkoleni pracownicy PSZ mogą pełnić dyżury, np. raz na dwa tygodnie. Można tacje psychologiczne powinny także organizować spotkania z ludźmi, którym po dłuższym czasie pozostawania bez pracy udało się znaleźć zatrudnienie. Ich doświadczenie może pomóc innym bezrobotnym i przekonać ich, że nie są skazani na wykluczenie z rynku pracy. Jeśli wziąć pod uwagę czas pozostawania bez pracy, to najwięcej osób (prawie 30%) zalicza się do grupy, która nie ma pracy od maksimum 3 miesięcy (por. wykres 9). Kolejne 20% to bezrobotni zarejestrowani przez okres 3-6 miesięcy. W sumie 69% zostało bez pracy w przeciągu ostatniego roku. Zaniepokojenie może budzić fakt, że 17% to długotrwale bezrobotni (powyżej dwóch lat).

18 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 19 Wykres 9. Bezrobotni w województwie mazowieckim - rozkład procentowy ze względu na okres pozostawania bez pracy powyżej 24 m-cy 17% mniej niż 3 m-ce 29% m-ce 14% 6-12 m-cy 21% 3-6 m-cy 19% Źródło: Opracowanie własne na podstawie Województwo mazowieckie i Warszawa w świetle najnowszych badań statystycznych. Prezentacja US w Warszawie, [data dostępu ] Specjaliści postulują 25, że bardziej efektywne jest kierowanie ofert aktywnych form pomocy do osób, które są bezrobotne od niedawna. Wynika to z faktu, że stosunkowo łatwiej i szybciej można znaleźć stałe zatrudnienie dla takich osób. Ułatwienie im powrotu jak najszybszego do pracy pozwala zmniejszyć koszty (np. krótszy okres wypłacania zasiłku), a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na pomoc grupie osób długotrwale bezrobotnych. Często są oni bowiem zdemotywowani, odczuwają rezygnację i brak wiary w siebie. W związku z tym pomoc dla nich wymaga zdecydowanie większych środków finansowych i dłuższego czasu. Dlatego też rekomenduje się jak najszybszą pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla osób krótkotrwale bezrobotnych, tak by nie zasilali oni szeregów osób, które nie mają pracy od miesięcy, a nawet lat. Zaoszczędzone w ten sposób środki należy poświęcić na równoległe działania adresowane do długotrwale bezrobotnych, którzy najczęściej potrzebują zmiany kwalifikacji i nastawienia względem własnych możliwości na rynku pracy (co wiąże się z koniecznością często czasochłonnej współpracy m.in. z psychologiem). Dobrą formą pomocy dla osób długotrwale bezrobotnych jest organizacja spółdzielni socjalnych (w ramach współpracy PSZ z organizacjami społecznymi). Zatrudnienie w takiej spółdzielni pozwala na opanowanie niektórych kwalifikacji zawodowych i nawyków związanych z pracą. Ważny jest też fakt, że w dalszej perspektywie beneficjent tego rodzaju aktywizacji nie ma już etykietki długo- trwale bezrobotnego (osoby postrzegane w ten sposób nie są zbyt chętnie zatrudniane), tylko poszukuje zatrudnienia, ponieważ chce zmienić pracę. Z punktu widzenia pracodawcy jest to, że zatrudnia osobę, która sprawdziła się na danym stanowisku (choćby w spółdzielni), posiada pewne umiejętności i doświadczenie oraz potrafi w miarę sprawnie funkcjonować w środowisku pracy. 25 Por. Błędowski P. i in., op. cit.

19 20 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 3. Aktywne formy zwalczania bezrobocia w województwie mazowieckim Instytucje, których zadaniem jest m.in. przeciwdziałanie bezrobociu, podobnie jak usługi i instrumenty służące temu celowi (por. rys. 1 i 2), określa Ustawa o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy z dnia (zwana dalej Ustawą). Poszczególne formy aktywnego zwal- czania bezrobocia z uwzględnieniem ich efektywności w województwie e mazowieckim oraz przykładowe kompleksowe projekty ukierunkowane na zwalczanie bezrobocia zostaną przedstawione w kolejnych podrozdziałach. Rysunek 1. Instytucje rynku pracy Publiczne Służby Zatrudnienia -wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy Ochotnicze Hufce Pracy -ich usługi skierowane są do młodzieży i osób poniżej 25 r.ż. zagrożonych wykulczeniem z rynku pracy Agencje zatrudnienia -podmioty niepubliczne, które świadczą uslugi z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, a także pracy tymczasowej Instytucje szkoleniowe -podmioty publiczne i niepubliczne świadczące usługi zakresu edukacji pozaszkolnej Instytucje dialogu społecznego -wszlekie organizacje, które zajmują się problematyka rynku pracy Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy (Dz. U. 2008, nr 69, poz. 415) 26 Dz.U. 2008, nr 69, poz. 415.

20 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 21 Rysunek 2. Podstawowe usługi rynku pracy Usługi rynku pracy Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Organizacja szkoleń Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy (Dz. U. 2008, nr 69, poz. 415) Przeciwdziałanie bezrobociu bazuje na wymienionych na powyższym schemacie usługach, wyko- rzystując specyficzne instrumenty rynku pracy. Należą do nich przede wszystkim 27 : dodatek aktywizacyjny; refundowanie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego; prace interwencyjne; prace społecznie użyteczne; przyznawanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, na założenie lub przystąpienie pienie do spółdzielni socjalnej; roboty publiczne; staż; przygotowanie zawodowe dorosłych; refundacja kosztów opieki nad dzieckiem; refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego; stypendia w okresie kontynuowania nauki; zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania. Te formy pomocy regulowane są przepisami Ustawy oraz różnorodnymi aktami wykonawczymi rozporządzeniami ministra właściwego, głównie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 27 Instrumenty rynku pracy.. Opracowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, [data dostępu ].

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowe możliwości  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. Gen. Władysława Andersa 2 59-220 Legnica Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA INSTYTUCJI RYNKU PRACY POWIATU LESKIEGO W KONTEKŚCIE UWARUNKOWAŃ

SYTUACJA INSTYTUCJI RYNKU PRACY POWIATU LESKIEGO W KONTEKŚCIE UWARUNKOWAŃ 1 SYTUACJA INSTYTUCJI RYNKU PRACY POWIATU LESKIEGO W KONTEKŚCIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH 2 Spis treści: Wprowadzenie... 3 Tło i główne założenia projektu Podkarpacki Portal Pracy... 3 Cel

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu

Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Raport z badań lokalnego rynku pracy Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Raport z badań lokalnego rynku pracy Warszawa, Wrzesień 2009 Profesjonalna kadra kluczem

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy NUMER 2 2015 rok (XV) czerwiec 2015 Kierunki migracji 40% Miasto Miasto 13% Miasto 27% Wieś 21% Wieś Wieś KONKURS BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim za 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, 04.03.2010r. Spis treści: STAN BEZROBOCIA W POWIECIE MIŃSKIM... 3 1.... P OZIOM

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA INSTYTUCJI RYNKU PRACY

SYTUACJA INSTYTUCJI RYNKU PRACY 1 SYTUACJA INSTYTUCJI RYNKU PRACY POWIATU RZESZOWSKIEGO W KONTEKŚCIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH 2 Spis treści: Wprowadzenie... 3 Tło i główne założenia projektu Podkarpacki Portal Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Załącznik do uchwały Nr XV/122/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2015 Gostyń 2008 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015 Załącznik do Uchwały 497/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. Program Pomocy Rodzinie na lata 2010-2015 Łomża, wrzesień 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1. 1 ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań, tel./fax. (061) 8 55 15 75, tel. 502

Bardziej szczegółowo