Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu"

Transkrypt

1 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego Aktywna polityka zatrudnienia analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego. Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Rekomendacje opracowane przez: Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o Łódź ul. POW 17 lok. 4a tel.: Rekomendacje opracował zespół w składzie: Joanna Stopolska Agata Wężyk Recenzja merytoryczna: dr Monika Wróbel Publikacja bezpłatna: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ISBN Wydawca publikacji: 4P Research Mix Sp. z o.o Warszawa ul. Puławska 12a lok. 5 tel.: Druk: Ergo BTL s.c. DrukarniaCyfrowa.com Warszawa ul. Naddnieprzańska 7 tel.: Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości lub części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji, wymaga pisemnej zgody Wydawcy. Warszawa 2011

3 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 3 Spis treści Wstęp Podstawowe informacje dotyczące województwa mazowieckiego Krótka charakterystyka rynku pracy w województwie mazowieckim Aktywne formy zwalczania bezrobocia w województwie mazowieckim Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe Roboty publiczne i prace interwencyjne Szkolenia i programy stażowe Wspieranie samozatrudnienia Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w województwie mazowieckim w latach Wyniki badań kwestionariuszowych Metodologia badań Analiza wyników badań Podsumowanie Bibliografia Źródła internetowe... 59

4 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 5 Wstęp Bezrobocie jest istotnym problemem społeczno-gospodarczym nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach Unii Europejskiej i świata. Działania ukierunkowane na jego zwalczanie i zwiększanie zatrudnienia to jeden z najważniejszych unijnych, a zatem i krajowych, celów. Wydawałoby się, że w województwie mazowieckim, gdzie wskaźniki bezrobocia przyjmują najniższe w Polsce wartości, inicjatywy związane z przeciwdziałaniem temu zjawisku są skuteczne i nie ma potrzeby zmieniać zbyt wiele. Tymczasem, jeśli przyjrzeć się dokładniej sytuacji na Mazowszu, okaże się, że wprawdzie rynek pracy aglomeracji warszawskiej funkcjonuje w miarę dobrze, ale już w powiatach oddalonych od stolicy stopa bezrobocia znacznie przekracza wartości, które notuje się w kraju. Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu Jak stymulować zatrudnienie analizy, prognozy i rekomendacje dotyczące rynku pracy województwa mazowieckiego. Jego celem jest m.in. sformułowanie rekomendacji dla mazowieckiego rynku pracy w oparciu o analizę desk-research danych z różnych źródeł (m.in. statystyki rynku pracy). W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawowe informacje dotyczące województwa mazowieckiego, które mogą mieć znaczenie w kontekście rozwoju gospodarczego tego regionu i możliwości zatrudnienia jego mieszkańców. W kolejnym opisano rynek pracy na Mazowszu, wskazując m.in. na silne zróżnicowanie pod względem wskaźników bezrobocia w poszczególnych powiatach. Trzeci rozdział dotyczy aktywnych form zwalczania bezrobocia w województwie mazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem ich efektywności w ostatnich latach. Dalsza część opracowania bazuje na danych empirycznych uzyskanych dzięki ankietom wypełnionym przez ponad 4000 mieszkańców Mazowsza w 2010 roku. Zaprezentowano niektóre wyniki szeroko zakrojonego badania, w tym informacje na temat postrzegania przez respondentów lokalnego rynku pracy oraz ocenę poszczególnych form aktywizacji bezrobotnych. W oparciu o dane zastane oraz pierwotne w całym tekście sformułowano szereg rekomendacji odnośnie przeciw-działania bezrobociu w województwie mazowieckim.

5 6 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 1. Podstawowe informacje dotyczące województwa mazowieckiego Od 1999 roku struktura administracyjna Polski obejmuje 16 województw, z których największym zarówno pod względem powierzchni ( km 2 ) 1, jak i liczby mieszkańców ( os.) 2 jest województwo mazowieckie ze stolicą w mieście stołecznym Warszawa. Województwo położone jest w centralnej i wschodniej części kraju, granicząc z województwami: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Wydzielono w nim 42 powiaty, w tym 37 ziemskich i 5 grodzkich (Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce i Warszawa), na które składa się 325 gmin, z czego 232 to gminy wiejskie, 46 miejskie, a pozostałe 47 miejsko-wiejskie. Tereny województwa mają charakter przeważnie niziny, a klimat jest umiarkowany. Główne cieki wodne to Wisła oraz jej dopływy, m.in. Narew i Bug. Praktycznie nie ma naturalnych zbiorników wodnych, ale ważną funkcję pełnią dwa sztuczne zalewy: Zegrzyński i Włocławski. Dominują gleby średniej jakości o przeciętnej wartości użytkowej głównie bielicowe i rędziny, choć w niektórych rejonach występują czarne ziemie i mady. To przekłada się na stosunkowo wysokie rolnicze zagospodarowanie obszaru użytki rolne stanowią ponad 67% całkowitej powierzchni województwa, przy czym większość z nich należy do prywatnych właścicieli (94%), których gospodarstwa średnio mają 7,6 ha. Ponad połowa upraw to zboża, ponadto uprawia się ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak i rzepik. Rozwinięte zwłaszcza w południowo-zachodniej i centralnej części regionu jest także ogrodnictwo i sadownictwo (aż 30% polskich sadów znajduje się na Mazowszu). Istotną częścią gospodarki rolnej jest chów zwierząt: bydła, świń i drobiu. Charakterystyczna m.in. dla powiatów ciechanowskiego, ostrołęckiego i siedleckiego jest specjalizacja gospodarstwa w produkcji mleka 3. Poza użytkami rolnymi, dużą część województwa stanowią tereny zalesione (ok. 20%), które są bardzo atrakcyjne pod względem turystycznym (pozostałości Puszczy Kampinoskiej, Kozienickiej). Część obszarów jest objęta ochroną (Kampinoski Park Narodowy, 9 parków krajobrazowych oraz 180 rezerwatów 4 ), ale w przeciwieństwie do lasów w innych państwach Europy Zachodniej są one zwykle powszechnie dostępne. W związku z wieloma atrakcjami turystycznymi regionu (środowisko naturalne, zabytki, imprezy kulturalne) oraz stosunkowo dobrze rozwiniętą komunikacją (m.in. lotniczą) i infrastrukturą noclegową (hotele o wysokim standardzie) oraz konferencyjno-targową, Mazowsze jest chętnie odwiedzane przez turystów zagranicznych. 30% osób przyjeżdżających do Polski odwiedza właśnie ten rejon. Województwo mazowieckie jest również silnym ośrodkiem gospodarczym, przyciągającym wiele inwestycji, także zagranicznych (ok. 30% inwestorów zagranicznych ma swoją siedzibę na terenie województwa) 5. Kluczowy dla rozwoju gospodarki jest fakt, że Mazowsze to obecnie najważniejszy punkt komunikacyjny Polski (największe lotnisko międzynarodowe, skrzyżowanie wielu dróg dla ruchu samochodowego i kolejowego). W 2009 (stan na ) roku zarejestrowanych było podmiotów gospodarczych (bez prowadzonych indywidualnie gospodarstw rolniczych), z czego (98%) w sektorze prywatnym 6. Ponad 50% podmiotów jest zlokalizowanych w Warszawie [data dostępu ]. 2 Dane GUS za 2009 rok, [data dostępu ]. 3 [data dostępu ]. 4 Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego 2010, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2010, [data dostępu ]. 5 [data dostępu ]. 6 Rocznik statystyczny województwa op. cit.

6 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 7 Ok. 20% krajowego PKB wytwarzane jest właśnie na Mazowszu. Dominują tu takie branże gospodarcze jak usługi (handlowe, telekomunikacyjne i technologii informatycznej, finansowe i ubezpieczeniowe) oraz przemysł samochodowy i petrochemiczny. Największe polskie centra handlowe położone są w Warszawie i jej okolicach 8. Jak już zostało wspomniane, na Mazowszu mieszka ponad 5 mln osób, co stanowi prawie 14% ludności całego kraju. Kobiet jest o ok. 200 tysięcy więcej niż mężczyzn, przeważają głównie w grupie wiekowej powyżej 45 r.ż. Natomiast wśród mieszkańców do 25 r.ż. nieco więcej jest mężczyzn 9. Średnia wieku kobiet i mężczyzn w 2009 roku wynosiła odpowiednio 40,3 i 36,3, a przeciętna długość życia 80,4 i 71,3. Prognozy GUS przewidują, że do 2035 roku, ten ostatni wskaźnik wzrośnie do 83,4 i 77,5 lat. Zdecydowana większość osób mieszka w miastach (ok.64%), przy czym głównym ośrodkiem jest aglomeracja warszawska. Najwięcej jest oczywiście osób w wieku produkcyjnym (25-59 lat), grupy osób poniżej 18 r.ż. i powyżej 60 r.ż. są porównywalne pod względem liczebności (por. wykres 1). Wykres 1. Liczba ludności w poszczególnych grupach wiekowych (w tys.) , , , , lat lat lat powyżej 60 lat Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego 2010, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2010, [data dostępu ] Społeczeństwo w tym regionie charakteryzuje się stosunkowo wysokim wykształceniem. Prawie 50% osób ma ukończoną minimum szkołę średnią, a 13,8% posiada dyplom wyższej uczelni. Tylko 6,9% nie ukończyło szkoły podstawowej (lub brakuje danych na temat poziomu ich wykształcenia) Ibidem. 8 [data dostępu ]. 9 Rocznik statystyczny województwa op. cit. 10 Ibidem.

7 8 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 2. Krótka charakterystyka rynku pracy w województwie mazowieckim Z najnowszych danych statystycznych wynika, że w województwie mazowieckim stopa bezrobocia jest najniższa w kraju. Na koniec stycznia 2011 w Polsce wskaźnik bezrobocia wynosił 13%, natomiast w Mazowieckiem 9,8% (wzrost o 0,4% w stosunku do stycznia 2010). Okazuje się jednak, że w województwie mazowieckim jest największa liczba bezrobotnych w Polsce 11. Jednocześnie na Mazowszu w skali kraju jest najwięcej osób wykonujących pracę zarobkową. Prawie 17% wszystkich pracujących jest zatrudnionych właśnie w tym regionie 12, co jest zrozumiałe, ponieważ 17,4% podmiotów gospodarczych jest zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Na dzień przeciętne miesięczne zatrudnienie w przedsiębiorstwach województwa opiewało na liczbę 1314,8 tyś. osób i wzrosło o 1,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca, zaś o 1,9% w stosunku do stycznia ubiegłego roku. Pracodawcy to przede wszystkim prywatne podmioty gospodarcze. W sektorze publicznym zatrudniano tylko 288 tysięcy osób, w porównaniu do 1026,8 tysięcy w sektorze prywatnym, przy czym w stosunku do poprzedniego roku w pierwszym przypadku zanotowano spadek o 4,2%, natomiast w drugim wzrost o 3,7%. Najwięcej miejsc pracy odnotowano w przemyśle (24,7%), handlu i usługach naprawy samochodów (22,6%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (20,1%). Pozostałe rodzaje działalności to administrowanie i działalność wspierająca (7,5%), budownictwo (6,8%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (4,6%) oraz inne Przeciętne zarobki w prywatnych firmach są wyższe niż w sektorze publicznym. Wynoszą odpowiednio 4329,94 zł i 3809,91 zł 13. Instytucje publiczne spoza Warszawy oferują wyższe płace niż te w stolicy 14. Najwięcej można zarobić w ramach działalności naukowej i technicznej (radcy prawni, architekci, dorady podatkowi), a także w marketingu i reklamie, usługach z zakresu IT i mediów. Chociaż w różnych zagranicznych programach aktywizacji bezrobotnych zakładano, że instytucje publiczne będą dawały wiele możliwości zatrudnienia 15, w kontekście wyżej przytoczonych danych, zaleca się nawiązywanie współpracy urzędów pracy także z przedsiębiorstwami prywatnymi. Warto organizować partnerstwa publiczno-prywatne dla celów realizacji projektów np. adresowanych do konkretnych grup narażonych na wykluczenie z rynku pracy. Należy jednak pamiętać, że pracodawcy muszą odnosić realne zyski z tej współpracy, dlatego trzeba w uwzględniać w projektach ich potrzeby i możliwości. Dobrym pomysłem mogłoby być np. zaangażowanie bezrobotnych w takie szkolenie, które dałoby im kwalifikacje wymagane przez lokalnych pracodawców. 11 Por. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa mazowieckiego w III kwartale 2010r., Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, [data dostępu ]. 12 Ibidem. 13 Rynek pracy w styczniu 2011, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2011, [data dostępu ]. 14 Mazowieckie liderem gospodarczym, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Warszawa 2011, [data dostępu ]. 15 Por. Błędowski P. i in., Kierunki modyfikacji rozwiązań prawno-organizacyjnych w celu zwiększenia efektywności usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007, [data dostępu ].

8 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 9 Mimo iż poziom bezrobocia w Mazowieckiem jest niższy niż przeciętny dla kraju (por. wykres 2), poszczególne powiaty województwa są bardzo zróżnicowane w tym zakresie (por. tab. 1). Wykres 2. Stopa bezrobocia w województwie mazowieckim i w Polsce w latach ,0 20,0 18,0 19,4 20,0 20,0 19,0 17,6 16,0 15,1 14,9 14,0 12,0 10,0 8,0 10,8 14,4 15,2 15,4 14,7 13,8 11,9 11,4 9,2 9,5 12,1 12,3 9,0 9,4 13,0 9,8 6, ,3 Województwo mazowieckie Polska Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych PUP w Lipsku, [data dostępu ] Zdecydowanie najlepiej wypada pod tym względem Warszawa, gdzie stopa bezrobocia w styczniu 2011 wyniosła jedynie 3,5%. W bezpośrednim sąsiedztwie stolicy wskaźnik waha się od 6,0% (w powiecie warszawskim zachodnim), nawet do 19,9% (powiat wołomiński został zaliczony do grupy, w której poziom bezrobocia zawiera się w przedziale 14,0-19,9%). Najgorzej sytuacja wygląda w powiecie radomskim ziemskim (30,4%) oraz szydłowieckim, gdzie bezrobocie sięga nawet 35,9%. Tabela 1. Poziom bezrobocia w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego w styczniu 2011 Stopa bezrobocia Powiaty 3,5% 7,9% grodziski, grójecki, Miasta Stołecznego Warszawa, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni 8,0% 13,9% garwoliński, legionowski, łosicki, miński, Miasta Płock, Miasta Siedlce, nowodworski, otwocki, siedlecki, sochaczewski, sokołowski, wołomiński, żyrardowski 14,0% 19,9% białobrzeski, ciechanowski, gostyniński, kozienicki, lipski, makowski, Miasta Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski, płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, węgrowski, wyszkowski, zwoleński 20,0% 25,9% Miasta Radom, przysuski, żuromiński 26,0% 29,9% radomski, szydłowiecki Źródło: Opracowanie własne na podstawie Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu Statystyka Mazowsza. Raport US w Warszawie, [data dostępu ]

9 10 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Z powyższego zestawienia wynika, że najniższe bezrobocie notuje się na obszarze aglomeracji warszawskiej i w powiatach z nią sąsiadujących (oraz w Płocku). Z kolei na terenach peryferyjnych województwa, głównie tych o charakterze rolniczym (nieco lepiej sytuacja prezentuje się w miastach) stopa bezrobocia jest dużo wyższa. Okazuje się, że w ponad połowie powiatów wskaźnik bezrobocia przekracza 14%, a więc jest wyższy niż średni poziom bezrobocia w Polsce. W związku z powyższym rekomenduje się zwrócić szczególną uwagę samorządów regionalnych i lokalnych oraz służb pracy na te rejony, w których zagrożenie bezrobociem jest najwyższe. Może to przejawiać się np. w odpowiednim podziale i alokacji środków finansowych przeznaczonych na aktywne zwalczanie bezrobocia w województwie mazowieckim. Działania lokalne muszą być jednak kompleksowe i nie ograniczać się tylko do projektów skierowanych do bezrobotnych, ale również obejmować tworzenie nowych miejsc pracy, m.in. poprzez zachęcenie inwestorów (także zagranicznych) oferując im niższe stawki najmu nieruchomości czy czasową refundację pewnych kosztów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Niezbędne jest także wspieranie już funkcjonujących zakładów pracy i tworzących się jednostek działalności gospodarczej. W związku z tym niezbędna jest współpraca różnych podmiotów i władz samorządowych w zakresie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój lokalnej gospodarki. Samorządy mogą w miarę możliwości zlecać prace lokalnym przedsiębiorcom (np. wykonawstwo zamówień publicznych poprzez ustalenie preferencji firm z regionu, jeśli spełniają inne niezbędne kryteria konkursowe), którzy w zamian zobowiązują się przyjmować choćby na czas wykonywania tych prac osób tylko z danego powiatu (o ile posiadają niezbędne umiejętności). Na terenach rolniczych i atrakcyjnych turystycznie, np. powiat kozienicki, gostyniński, część środków można przeznaczyć na pomoc dla osób, które chcą założyć gospodarstwa agroturystyczne, ale trzeba też przygotować i wdrożyć odpowiednią strategię promowania turystyki w tym regionie. W styczniu 2011 zarejestrowanych było osób, o ponad 11 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Wykres 3 prezentuje, jak zmieniała się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w latach Od 2002 liczba ta zmniejszała się, by w 2008 osiągnąć wyjątkowo niski poziom 178 tysięcy, ale już rok później jak i w kolejnych latach zanotowano wzrost, być może spowodowany światowym kryzysem gospodarczym.

10 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 11 Wykres 3. Ilość zarejestrowanych bezrobotnych w województwie mazowieckim na przestrzeni lat (w tysiącach) ,1 368,9 363, , ,9 285, ,9 224,5 241,2 252, Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bezrobocie w województwie mazowieckim grudzień Raport WUP w Warszawie, [data dostępu ] oraz Bezrobocie rejestrowane w styczniu 2011r. Statystyka Mazowsza. Raport US w Warszawie, [data dostępu ] Wśród zarejestrowanych bezrobotnych przeważają kobiety, choć bezrobotnych mężczyzn jest mniej zaledwie o 4 % (por. wykres 4). Wykres 4. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych ze względu na płeć Kobiety 48% Mężczyźni 52% Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bezrobocie rejestrowane w styczniu 2011r. Statystyka Mazowsza. Raport US w Warszawie, [data dostępu ]

11 12 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Biorąc pod uwagę określone grupy bezrobotnych (np. niepełnosprawnych czy wykształ-cenia osób bez kwalifikacji zawodowych), w większości przypadków sytuacja obu płci wygląda podobnie, tj. np. wśród bezrobotnych do 25 r.ż. jest mniej więcej tyle samo kobiet i mężczyzn. Wyjątkiem są osoby: bez średniego wykształcenia, po 50 r.ż. oraz samotnie wychowujące dziecko do lat 18-tu. W dwóch pierwszych grupach bezrobotnych jest więcej mężczyzn, natomiast w trzeciej zdecydowaną większość stanowią kobiety (por. wykres 5). Wykres 5. Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem różnych zmiennych (w tys.) Bez średniego wykształcenia Długotrwale bezrobotni Powyżej 50 r.ż Bez kwalifikacji zawodowych Do 25 r.ż. Niepełnosprawni Samotnie wychowujący dziecko 4,3 5,0 2,0 12,5 22,3 25,2 25,7 36,6 35,3 37,8 53,1 62,3 61,1 85,3 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 Kobiety Mężczyźni Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bezrobocie rejestrowane w styczniu 2011r. Statystyka Mazowsza. Raport US w Warszawie, [data dostępu ] Na podstawie powyższych danych można przypuszczać, że choć często podkreśla się trudności kobiet bezrobotnych, w województwie mazowieckim akurat ta grupa nie jest znacząco bardziej niż mężczyźni narażona na problemy ze znalezieniem pracy. Wyjątek mogą stanowić samotne matki. Wśród bezrobotnych stosunkowo niewiele jest zarejestrowanych niepełnosprawnych (3%) i samotnie wychowujących dziecko (5%) 16. Są to jednak osoby uznawane za szczególnie narażone na wykluczenie z rynku pracy. Warto więc tworzyć specjalne programy wspierające integrację tych właśnie grup na rynku pracy. Dużą rolę mogą odegrać instytucje non-profit i spółdzielnie socjalne, które organizują szkolenia i miejsca pracy np. dla osób niepełnosprawnych. Należy korzystać z doświadczeń już funkcjonujących i wspierać rozwój nowych podmiotów tego typu. Zaleca się prowadzenie akcji informacyjnych na temat działań takich organizacji. Rząd powi- 16 Przedstawione dane procentowe dotyczą ilości osób z daną cechą w grupie osób zarejestrowanych w urzędzie pracy w województwie mazowieckim.

12 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 13 nien udostępnić środki finansowe (np. z funduszy unijnych), które przeznaczono by m.in. na pomoc związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem przedsiębiorstw społecznych (np. obsługa prawno-księgowa, dofinansowanie do zakupu wyposażenia czy wynajmu lokali). Warto również promować efektywną współpracę takich podmiotów z urzędami pracy (np. publikując opracowania zawierające dobre praktyki z zakresu programów partnerskich organizowanych przez UP i instytucje społeczne), ponieważ jest ona korzystna dla obu stron. Urzędy zyskiwałby kolejne oferty szkoleń i pracy, dla zarejestrowanych bezrobotnych (w tym także z grup ryzyka), natomiast przedsiębiorstwa społeczne mogłyby korzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów z urzędów. Ponadto, rekomenduje się, aby pracownicy służb pośrednictwa pracy oceniali nie tylko kwalifikacje bezrobotnego, ale też określali jego sytuację życiową, której elementy mogą stanowić pewną barierę przed podjęciem pracy. Dopiero na tej podstawie należy dobierać plan działania (np. szkolenia) i ewentualne oferty pracy. Pomoc publicznych służb zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych może polegać na znajdowaniu przekazywaniu im ofert pracy w zakładach pracy chronionej lub zaoferowanie pracodawcy dofinansowania, w celu odpowiedniego dostosowania stanowiska pracy. Z kolei w przypadku samotnie wychowujących dziecko można promować (np. w formie specjalnych spotkań informacyjnych dla pracodawców czy kampanii medialnej) nowoczesne formy zatrudnienia (m.in. telepracę), które ułatwiają pogodzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi. Warto też w miarę możliwości poszukać pracodawcy, który oferuje dla dzieci swoich pracowników miejsce w przedszkolu zakładowym. Analiza struktury bezrobotnych ze względu na grupy wiekowe (por. wykres 6) wskazuje, że najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych (47,8%) to ludzie w wieku produkcyjnym. Takie proporcje wynikają przede wszystkim z rozkładu wiekowego w całej populacji (tu również najbardziej liczna jest grupa osób w wieku produkcyjnym). Wykres 6. Liczba osób bezrobotnych z uwzględnieniem różnych grup wiekowych (w %) 2,40% 9,30% 20,60% 18,60% 29,20% 19,90% 60 i więcej lat lata lata lata lata lata Źródło: Opracowanie własne a podstawie: Województwo mazowieckie i Warszawa w świetle najnowszych badań statystycznych. Prezentacja US w Warszawie, [data dostępu ]

13 14 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Istotną obserwacją jest fakt, że niemal 20% bezrobotnych to osoby poniżej 25 r.ż., a drugie tyle bezrobotnych ma między 45 a 54 lat 17. Oznacza to, że obie te grupy są w podobnym stopniu narażone na wykluczenie w rynku pracy, a więc formy aktywnego przeciwdziałania bezrobociu powinny być adresowane do obu tych grup. Coraz częściej pojawiają się specjalne programy dla tzw. 45/50+, jednak stosunkowo niewiele funkcjonuje projektów przeznaczonych wyłącznie dla osób młodych. Dlatego też rekomenduje się organizację programów (np. szkoleń czy dotacji na uruchomianie własnej działalności gospodarczej) skierowanych do osób przed 25 r.ż. Należy także zadbać o odpowiednie rozpowszechnienie informacji (np. w formie kampanii medialnych, ulotek, stoisk w ramach targów pracy dla młodzieży, kampanii promocyjnych w szkołach) na temat możliwości pomocy osobom poniżej 25 r.ż., np. organizacji praktyk zawodowych, staży. Zalecane jest także wsparcie ze strony samorządów dla Ochotniczych Hufców Pracy, w tym również inicjowanie i rozwijanie współpracy tych jednostek z pracodawcami. Władze samorządowe mogłyby w miarę możliwości oferować częściową refundację kosztów zatrudnienia młodych osób przez lokalnych pracodawców lub w zamian za przyjęcie rocznie określonej ilości młodocianych (do 18 r.ż.) i osób w wieku lat do pracy, na przeszkolenie zawodowe czy staż, ustalać preferencyjne stawki najmu należących np. do gminy lokali wykorzystywanych przez tych pracodawców. Niemal 1/3 zarejestrowanych bezrobotnych (por. wykres 7) posiada co najwyżej wykształcenie gimnazjalne, nie jest więc zbyt dobrze przygotowana do podjęcia pracy zarobkowej. 11% legitymuje się wykształceniem średnim ogólnokształcącym. W kontekście zaleceń Strategii Lizbońskiej (m.in. dotyczących poprawy w zakresie poziomu wykształcenia obywateli UE), w przypadku pierwszej wymienionej grupy (osób z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym) warto zadbać o kursy dokształcające, przygotowujące do matury w ramach szkół dla dorosłych. Natomiast obu grupom na pewno przydałyby się szkolenia, które dają konkretne umiejętności zawodowe. Niezbędne jest jednak określenie, na jakiego rodzaju usługi jest i będzie popyt w regionie. Dlatego rekomenduje się prowadzenie regularnych badań lokalnego rynku zbytu i możliwości eksportowych poszczególnych branż (np. sadownictwa czy produkcji sprzętu elektronicznego) w regionie. Takie analizy powinny być zlecane przez władze samorządowe najlepiej lokalnym instytucjom badawczym, które znają specyfikę regionu, a przy okazji mogą być pracodawcą dla lokalnej społeczności. Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym teoretycznie powinny być przygotowane do wykonywania zawodu. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni są dzisiaj niezwykle potrzebni. Badania Manpower 18 wykazały, że jest to najbardziej poszukiwana grupa zawodowa, zarówno w Polsce, w Europie, jak i na świecie. Niemniej jednak ukończenie jedynie zasadniczej szkoły zawodowej nie daje wystarczających kwalifikacji w dobie szybkich zmian i rozwoju technologicznego, tym bardziej, że organizacja praktyk zawodowych dla uczniów ZSZ i techników jest zagrożona m.in. ze względu na pro- 17 Bezrobotni poniżej 25 r.ż i powyżej 50 r.ż. mają w Polsce status osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (por. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U nr 69 poz. 415). Coraz częściej dostrzega się również konieczność wspierania osób w przedziale wiekowym lat, o czym świadczą kierowane do nich programy por. np. Projekty 45 plus szansą na podniesienie kwalifikacji, [data dostępu ] najbardziej pożądanych zawodów - w Polsce, Europie i na świecie, Portal Bankier.pl, html [data dostępu ].

14 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu blemy budżetu państwa19. Dlatego w przypadku absolwentów ZSZ również należy w miarę możliwości oferować finansowane z funduszy unijnych specjalistyczne kursy dające uprawnienia zawozaw dowe, uzupełniające wiedzę i doskonalące umiejętności. Należy też promować dalszą edukację i doskonalenie zawodowe wśród młodych osób osób, Chodzi tutaj przede wszystkim o wskazywanie młodzieży korzyści, jakie można osiągnąć osiągnąć, ucząc się wybranego zawodu.. Warto zapraszać do współpracy półpracy pracodawców (zwłaszcza duże firmy), potrzebujących wykwalifikowanych pracownipracown ków fizycznych i przy ich pomocy otwierać specjalistyczne klasy w szkołach zawodowych i technikach (np. w Łodzi Mazowiecka Spółka Gazownicza jest oficjalnym patronem technikum o profilu gazowniczym). Wskazane jest również finansowanie ze środków samorządowych i organizacji z sektora NGO stypendiów za dobre wyniki w nauce (w tym w trakcie praktyk u pracodawców) oraz dla osób, które chcą dalej się kształcić, ale nie mają na to funduszy. funduszy Wykres 7. Bezrobotni w województwie mazowieckim - rozkład procentowy ze względu na wykształcenie Wyższe 11% Policealne i średnie zawodowe 22% Srednie ogólnokształ cące 11% Gimnazjum, podstawowe i niepełne podstawowe 29% Zasadnicze zawodowe 27% Źródło: Opracowanie własne na podstawie Województwo mazowieckie i Warszawa w świetle najnowszych badań statystycznych. Prezentacja US w Warszawie, [data dostępu ] Stosunkowo wielu bezrobotnych ma średnie wykształcenie zawodowe, policealne lub wyższe aż 1/3 wszystkich bezrobotnych w województwie mazowieckim legitymuje się ię co najmniej maturą. Okazuje się więc, że nawet ukończenie szkoły średniej czy studiów nie chroni przed brakiem pracy. Być może wynika to z wysycenia rynku specjalistami w określonych dziedzinach. W I półroczu 2010 wśród osób z wykształceniem wyższym naj najwięcej więcej było specjalistów ds. marketingu i sprzedaży, administracji publicznej, zarządzania oraz pedagogów pedagogów.. Wprawdzie ofert pracy dla takich właśnie specjaspecj listów jest również sporo, to jednak popyt na ich usługi nie jest aż tak duży, by wszystkim zapewnić zatrudnienie20. Wiele też mówi się na temat tego, że uczelnie produkują kolejnych magistrów nieni 19 W Sejmie o zagrożeniach funkcjonowania szkolnictwa zawodowego zawodowego,, Portal Wyborcza.pl, orcza.pl/1,91446, ,w_sejmie_o_zagrozeniach_funkcjonowania_szkolnictwa.html unkcjonowania_szkolnictwa.html [data dostępu ]. 20 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim w I półroczu OpraOpr mazowsze.pl/new/?phtml= cowanie WUP w Warszawie, Warszawa 2010, [data dostępu ]. 15

15 16 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu przygotowanych do pracy zawodowej 21. Ponadto organizacja studiów humanistycznych jest tańsza niż technicznych, które wymagają specjalistycznego wyposażenia (np. laboratoriów) jest to widoczne zwłaszcza na uczelniach niepublicznych, których oferta przewiduje głównie kierunki humanistyczne. To przekłada się na liczbę absolwentów poszczególnych kierunków i w konsekwencji nadmiar specjalistów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, a niewystarczającą ilość inżynierów czy architektów 22. Wojewódzki Urząd Pracy powinien współpracować z uczelniami w województwie, przekazując informacje (uzyskiwane od pracodawców) na temat zapotrzebowania na specjalistów w danym regionie, co stanowiłoby podstawę dla otwierania nowych kierunków dostosowanych do wymagań lokalnego rynku pracy. Istotne jest również promowanie tych kierunków, które już funkcjonują na uczelniach, a których absolwenci mają duże szanse na znalezienie pracy w województwie. Dobrym pomysłem na poprawę sytuacji w tym zakresie było wprowadzenie tzw. kierunków zamawianych (głównie matematycznych, przyrodniczych i technicznych, np. mechatronika, inżynieria środowiska, fizyka medyczna, automatyka i robotyka) dofinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na tego typu studiach odbywa się kształcenie w dziedzinach, które są lub wkrótce będą kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki i w zakresie których poszukiwani będą kolejni specjaliści. W styczniu 2011 w urzędach pracy na terenie województwa mazowieckiego było 2677 ofert pracy, co oznacza, że na jedną przypadało aż 94 bezrobotnych 23. Jak już zostało wspomniane, najwięcej bezrobotnych legitymuje się wykształceniem co najwyżej zasadniczym zawodowym. W tabeli 2 wymieniono te zawody, które są najczęściej reprezentowane w grupie bezrobotnych ich analiza wskazuje, że są to najczęściej prace, które nie wymagają wysokich kwalifikacji. Tabela 2. Zawody najczęściej reprezentowane wśród bezrobotnych Zawody, w których jest najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych Ślusarz Pracownik biurowy Robotnik budowlany Asystent ekonomiczny Robotnik gospodarczy Technik mechanik Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Krawiec Murarz Zawody, w których jest najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych kobiet Szwaczka Krawiec Fryzjer Sprzątaczka Obuwnik przemysłowy Sprzedawca Pedagog Asystent ekonomiczny Pracownik biurowy Pracownik administracyjny Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim w I półroczu Raport WUP w Warszawie, Warszawa 2010, [data dostępu ] 21 Por. Wykwalifikowani pracownicy fizyczni cenną inwestycją dla Polski, d=11 [data dostępu ] oraz Ponad 80% Polaków uważa, że absolwenci są nieprzygotowani do pracy, [data dostępu ]. 22 Mało inżynierów, więcej humanistów, [data dostępu ]. 23 Bezrobocie rejestrowane w styczniu 2011r. Statystyka Mazowsza, Opracowanie US w Warszawie, Warszawa 2011, [data dostępu ].

16 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 17 Do urzędów pracy z ofertami zatrudnienia dla bezrobotnych najczęściej zgłaszali się pracodawcy z sektora administracji publicznej obrony narodowej, handlu oraz naprawy pojazdów mechanicznych. Uwagę zwraca fakt, że najwięcej ofert wpływających do urzędów pracy dotyczyło takich stanowisk niewymagających wysokich kwalifikacji jak: robotnik gospodarczy, pracownik biurowy, sprzedawca, pracownik administracyjny, sprzątaczka, telemarketer, robotnik budowlany. Wciąż jednak więcej jest chętnych niż miejsc pracy. Tylko 4,9% ofert w I półroczu 2010 roku skierowanych było do osób z wyższym wykształceniem. Wielu pracodawców, poszukując wykształconych czy doświadczonych pracowników, korzysta jednak z usług specjalistycznych agencji rekrutacyjnych lub publikuje ogłoszenia o naborze w gazetach czy na stronach internetowych 24. Rekomenduje się zatem działania promujące usługi publicznych służb zatrudnienia (PSZ) wśród pracodawców tak, aby chętniej zgłaszali się, jeśli dysponują wakatami. Taka promocja może polegać np. na organizacji dni otwartych urzędu lub też imprezy plenerowej (np. pikniku), kiedy pracodawcy mogą przyjść i dowiedzieć się, na jakiego rodzaju pomoc mogą liczyć ze strony PSZ. Inna możliwość to newsletter powiatowego urzędu pracy, kierowany (np. raz na miesiąc) do lokalnych przedsiębiorców. Mógłby on zawierać informacje na temat zasad współpracy, realizowanych projektów czy dostępnych środków na organizację różnych form aktywizacji bezrobotnych (staży, prac interwencyjnych itp.). Aby zachęcić pracodawców do korzystania z usług urzędów pracy niezbędni są kompetentni, wykwalifikowani pracownicy pracy tych instytucji. Muszą oni mieć wiedzę z zakresu polityki i gospodarki, znać sytuację lokalnego rynku pracy oraz potrafić dobrać kandydatów odpowiednich do wymogów danego pracodawcy. W związku z tym konieczna jest racjonalizacja zatrudnienia w PSZ i organizacja konkursów w ramach rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej, z uwzględnieniem obiektywnych kryteriów doboru. Dzięki temu przyjmowani będą specjaliści w danej dziedzinie i tym samym zwiększy się jakość usług oferowanych przez PSZ. Należy zadbać również o rozwój zawodowy osób pracujących w PSZ poprzez wytyczenie jasnych ścieżek kariery i umożliwienie dostępu do wysokiej jakości szkoleń. Środki na ten cel można pozyskać z funduszy unijnych m.in. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki. Wśród osób bezrobotnych największą grupę stanowią osoby z doświadczeniem zawodowym 1-5 lat, drugą co do liczebności jest grupa, która ma mniej niż rok stażu pracy (por. wykres 8). Można na tej podstawie wnioskować, że najczęściej problemy ze znalezieniem pracy mają świeżo upieczeni absolwenci różnych szkół oraz osoby, które mają niewielkie doświadczenie być może uzyskane w ramach praktyk (jeszcze w trakcie studiów) czy stażu. Z jednej strony takim osobom może być trudno znaleźć zatrudnienie, ponieważ chciałyby pracować w zawodzie, do którego zostały przygotowane w procesie edukacji. Z drugiej strony, być może są one bardziej elastyczne i łatwiej będzie im się przekwalifikować i dopasować do potrzeb potencjalnego pracodawcy. Rekomenduje się więc, aby jeśli w regionie szanse zatrudnienia w danym zawodzie są nikłe wykwalifikowany doradca zawodowy dobierał dla bezrobotnych z niewielkim stażem zawodowym odpowiedni program szkoleń lub nawet kierował do pracy niezwiązanej z zawodem, jeśli pracodawca oferuje przeszkolenie, a kandydat wyraża chęć skorzystania z takiej możliwości. Pomocna mogłyby być także konsultacje z psychologiem, który pomógłby określić uzdolnienia predysponujące do pracy w innych zawodach oraz wspierałby bezrobotnego w trakcie zmiany kwalifikacji. 24 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim w I półroczu Opracowanie WUP w Warszawie, Warszawa 2010, [data dostępu ].

17 18 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Wykres 8. Bezrobotni w województwie mazowieckim rozkład procentowy ze względu na staż zawodowy lat 13% + 30 lat 4% mniej niż rok 21% lat 18% 1-5 lat 27% 5-10 lat 17% Źródło: Opracowanie własne na podstawie Województwo mazowieckie i Warszawa w świetle najnowszych badań statystycznych. Prezentacja US w Warszawie, [data dostępu ] Wśród bezrobotnych jest również sporo osób, które mają od 10 do 30 lat stażu zawodowego. Teo- retycznie powinny one być atrakcyjne dla pracodawców, ponieważ znają środowisko pracy, branże i stosowane rozwiązania, posiadają określone umiejętności. Być może jednak problemem jest ich nie- koniecznie aktualna wiedza (zwłaszcza u osób, którego od dłuższego czasu nie pracują) swoiste usztywnienie i przyzwyczajenie do wyuczonych wzorców. Prawdopodobnie są to osoby, które rozpo- czynały pracę jeszcze w starym systemie, nie mają więc kompetencji z zakresu poszukiwania pracy i aplikowania na dane stanowisko (autoprezentacji, pisania CV, listu motywacyjnego, udziału w rozmowie kwalifikacyjnej). Jeśli nie mogą znaleźć zatrudnienia w swoim zawodzie, trudniej się im przestawić, mogą tracić wiarę we własne możliwości i chęć do dalszych poszukiwań. Ważnym elementem pomocy takim osobom może być współpraca z psychologiem i doradcą zawodowym (tacy specjaliści zatrudniani są przez urzędy pracy), który nauczy ich m.in. jak przygotować odpowiednie dokumenty, czy jak zaprezentować się w trakcie rozmowy z pracodawcą. Konsulbyć indywidualne, natomiast szkolenia dotyczące pisania CV czy listów motywacyjnych mogą odbywać się w grupach. Obie formy pomocy mogą być realizowane nie tylko w powiatowych urzędach pracy, ale także klubach pracy i gminnych centrach informa- cji, w których wyszkoleni pracownicy PSZ mogą pełnić dyżury, np. raz na dwa tygodnie. Można tacje psychologiczne powinny także organizować spotkania z ludźmi, którym po dłuższym czasie pozostawania bez pracy udało się znaleźć zatrudnienie. Ich doświadczenie może pomóc innym bezrobotnym i przekonać ich, że nie są skazani na wykluczenie z rynku pracy. Jeśli wziąć pod uwagę czas pozostawania bez pracy, to najwięcej osób (prawie 30%) zalicza się do grupy, która nie ma pracy od maksimum 3 miesięcy (por. wykres 9). Kolejne 20% to bezrobotni zarejestrowani przez okres 3-6 miesięcy. W sumie 69% zostało bez pracy w przeciągu ostatniego roku. Zaniepokojenie może budzić fakt, że 17% to długotrwale bezrobotni (powyżej dwóch lat).

18 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 19 Wykres 9. Bezrobotni w województwie mazowieckim - rozkład procentowy ze względu na okres pozostawania bez pracy powyżej 24 m-cy 17% mniej niż 3 m-ce 29% m-ce 14% 6-12 m-cy 21% 3-6 m-cy 19% Źródło: Opracowanie własne na podstawie Województwo mazowieckie i Warszawa w świetle najnowszych badań statystycznych. Prezentacja US w Warszawie, [data dostępu ] Specjaliści postulują 25, że bardziej efektywne jest kierowanie ofert aktywnych form pomocy do osób, które są bezrobotne od niedawna. Wynika to z faktu, że stosunkowo łatwiej i szybciej można znaleźć stałe zatrudnienie dla takich osób. Ułatwienie im powrotu jak najszybszego do pracy pozwala zmniejszyć koszty (np. krótszy okres wypłacania zasiłku), a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na pomoc grupie osób długotrwale bezrobotnych. Często są oni bowiem zdemotywowani, odczuwają rezygnację i brak wiary w siebie. W związku z tym pomoc dla nich wymaga zdecydowanie większych środków finansowych i dłuższego czasu. Dlatego też rekomenduje się jak najszybszą pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla osób krótkotrwale bezrobotnych, tak by nie zasilali oni szeregów osób, które nie mają pracy od miesięcy, a nawet lat. Zaoszczędzone w ten sposób środki należy poświęcić na równoległe działania adresowane do długotrwale bezrobotnych, którzy najczęściej potrzebują zmiany kwalifikacji i nastawienia względem własnych możliwości na rynku pracy (co wiąże się z koniecznością często czasochłonnej współpracy m.in. z psychologiem). Dobrą formą pomocy dla osób długotrwale bezrobotnych jest organizacja spółdzielni socjalnych (w ramach współpracy PSZ z organizacjami społecznymi). Zatrudnienie w takiej spółdzielni pozwala na opanowanie niektórych kwalifikacji zawodowych i nawyków związanych z pracą. Ważny jest też fakt, że w dalszej perspektywie beneficjent tego rodzaju aktywizacji nie ma już etykietki długo- trwale bezrobotnego (osoby postrzegane w ten sposób nie są zbyt chętnie zatrudniane), tylko poszukuje zatrudnienia, ponieważ chce zmienić pracę. Z punktu widzenia pracodawcy jest to, że zatrudnia osobę, która sprawdziła się na danym stanowisku (choćby w spółdzielni), posiada pewne umiejętności i doświadczenie oraz potrafi w miarę sprawnie funkcjonować w środowisku pracy. 25 Por. Błędowski P. i in., op. cit.

19 20 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 3. Aktywne formy zwalczania bezrobocia w województwie mazowieckim Instytucje, których zadaniem jest m.in. przeciwdziałanie bezrobociu, podobnie jak usługi i instrumenty służące temu celowi (por. rys. 1 i 2), określa Ustawa o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy z dnia (zwana dalej Ustawą). Poszczególne formy aktywnego zwal- czania bezrobocia z uwzględnieniem ich efektywności w województwie e mazowieckim oraz przykładowe kompleksowe projekty ukierunkowane na zwalczanie bezrobocia zostaną przedstawione w kolejnych podrozdziałach. Rysunek 1. Instytucje rynku pracy Publiczne Służby Zatrudnienia -wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy Ochotnicze Hufce Pracy -ich usługi skierowane są do młodzieży i osób poniżej 25 r.ż. zagrożonych wykulczeniem z rynku pracy Agencje zatrudnienia -podmioty niepubliczne, które świadczą uslugi z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, a także pracy tymczasowej Instytucje szkoleniowe -podmioty publiczne i niepubliczne świadczące usługi zakresu edukacji pozaszkolnej Instytucje dialogu społecznego -wszlekie organizacje, które zajmują się problematyka rynku pracy Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy (Dz. U. 2008, nr 69, poz. 415) 26 Dz.U. 2008, nr 69, poz. 415.

20 Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu 21 Rysunek 2. Podstawowe usługi rynku pracy Usługi rynku pracy Pośrednictwo pracy Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Organizacja szkoleń Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy (Dz. U. 2008, nr 69, poz. 415) Przeciwdziałanie bezrobociu bazuje na wymienionych na powyższym schemacie usługach, wyko- rzystując specyficzne instrumenty rynku pracy. Należą do nich przede wszystkim 27 : dodatek aktywizacyjny; refundowanie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego; prace interwencyjne; prace społecznie użyteczne; przyznawanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, na założenie lub przystąpienie pienie do spółdzielni socjalnej; roboty publiczne; staż; przygotowanie zawodowe dorosłych; refundacja kosztów opieki nad dzieckiem; refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego; stypendia w okresie kontynuowania nauki; zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania. Te formy pomocy regulowane są przepisami Ustawy oraz różnorodnymi aktami wykonawczymi rozporządzeniami ministra właściwego, głównie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 27 Instrumenty rynku pracy.. Opracowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, [data dostępu ].

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022 Jasło, grudzień 2015 rok 1 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Wolsztyn październik 2015 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wolsztynie 1350 1300 1250 1317 1262 1200 1178

Bardziej szczegółowo

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie nakierowane na aktywizację osób bezrobotnych 50+ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Warszawa, 10 grudnia 2012 r. Bezrobocie na Mazowszu Liczba bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o Dofinansowanie projektów MŚP ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa bezrobocia... 7 2.3. Zmiany poziomu bezrobocia... 8 3. WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH...

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Październik 2012 Nr 10 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2012 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie dzierżoniowskim Materiał na Powiatową Radę Zatrudnienia 12.09.2013r. SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia rejestrowanego.... 3 1.1. Liczba osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Październik 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Tczew, listopad 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Realizator Projektów Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - stowarzyszenie oświatowe o wieloletniej tradycji sięgającej połowy XIX wieku Działamy na rynku

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinku

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinku RAPORT DZIAŁALNOŚĆ PUP SZCZECINEK W ROKU 2012 Szczecinek, styczeń 2013r., opracowany przez zespół pracowników PUP Szczecinek WSTĘP Przedstawiamy Państwu raport

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu marca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6820

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r.

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Oferty zatrudnienia a potencjał poszukujących pracy-aktualne doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu

Oferty zatrudnienia a potencjał poszukujących pracy-aktualne doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu Oferty zatrudnienia a potencjał poszukujących pracy-aktualne doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Dębska Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy Zamość, 24 maja 2013r. obejmuje swoim zasięgiem

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA MARZEC 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 31.10.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ bezpłatnie oferuje szereg usług instrumentów skierowanych do pracodawców,

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R Wersja archiwalna SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej WP 32

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA MARZEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA MARZEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA MARZEC 2016 Tczew, kwiecień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014.

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2 Bezrobocie w województwie mazowieckim Luty 2016 Nr 2 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w lutym : Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 838 osób (z 226.227 osób w styczniu do 227.065

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.) Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia r.) r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 23372 osoby bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu

Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu Justyna Piasecka Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Tabela nr 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W I PÓŁROCZU 2010 ROKU WARSZAWA GRUDZIEŃ 2010 ROK 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Kwiecień 2010 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.921 osób z 246.213 osób w marcu do 238.292

Bardziej szczegółowo

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY 1. Aktywność ekonomiczna 1.1. Współczynnik aktywności zawodowej 2012 r. (dane średnioroczne) MAZOWSZE 60,2 % 52,6% 68,8% POLSKA 55,9% 48,1% 64,3% Analiza powyższych

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo