RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)"

Transkrypt

1 PP.0714-B-2-AW/2011 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) Mielec

2 Spis treści: 1. Wstęp Analiza bezrobocia wg zawodów (grup zawodów) Analiza ofert pracy wg zawodów (grup zawodów) Analiza zawodów deficytowych i nadwyŝkowych Wnioski Spis tabel

3 1. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, realizując zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy opracował analizę zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w II półroczu 2010 roku. W dobie gospodarki rynkowej coraz większego znaczenia nabiera konieczność dostosowywania podaŝy zasobów pracy do pojawiającego się popytu. PodaŜ stanowią pracownicy oraz osoby poszukujące pracy i bezrobotni wraz ze swoimi kwalifikacjami, natomiast sfera popytu kreowana jest przez pracodawców. To oni tworzą miejsca pracy, a tym samym poszukują odpowiednio wykwalifikowanego personelu. W celu dostosowywania strumienia podaŝy do popytu na pracę naleŝy prowadzić cykliczne, wieloaspektowe badania rynku pracy. W tym celu opracowano w 2003r. w Departamencie Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej załoŝenia metodologii wyodrębniania zawodów deficytowych i nadwyŝkowych. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych definiowany jest jako proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaŝy zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym oraz formułowanie na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych. Tym samym wyraźnie zaakcentowano, Ŝe monitoring moŝna wykorzystać przy stawianiu prognoz dotyczących zmieniającego się popytu na pracę. JednakŜe, co naleŝy podkreślić, prognozy te mogą mieć jedynie charakter prognoz krótkookresowych. Wynika to z duŝej dynamiki następujących zmian na rynku pracy szczególnie w układzie lokalnym. Podstawowe pojęcia w przyjętej metodologii to: zawód deficytowy, nadwyŝkowy i w równowadze. Przez zawód deficytowy naleŝy rozumieć zawód, na który występuje na rynku wyŝsze zapotrzebowanie, niŝ liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Z zawodem nadwyŝkowym będziemy mieli wówczas do czynienia, gdy na rynku występuje na niego mniejsze zapotrzebowanie w stosunku do liczby poszukujących zatrudnienia w tym zawodzie. Natomiast zawód w równowadze to ten, na który występuje na danym rynku bardzo zbliŝone zapotrzebowanie w stosunku do liczby osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Podstawą do sporządzenia analizy zawodów deficytowych i nadwyŝkowych jest Klasyfikacja zawodów i specjalności wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82, z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537), której struktura obejmuje 10 grup wielkich, 43 grupy duŝe (wewnętrzny podział grup wielkich), 132 grupy średnie (wewnętrzny podział grup duŝych) 444 grupy elementarne, które obejmują 2360 zawodów i specjalności. 3

4 Zawód w klasyfikacji zawodów i specjalności zdefiniowany został jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Zawód moŝe dzielić się na specjalności. Specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera części o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki. Umiejętność z kolei określono jako sprawdzoną moŝliwość wykonania odpowiedniej klasy zadań w ramach zawodu (specjalności), natomiast przez kwalifikacje zawodowe rozumiane są układy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji składowych zadań zawodowych. Podstawowym źródłem informacji, które zostały wykorzystane w niniejszym raporcie diagnostycznym są przetworzone dane statystyczne gromadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, a w szczególności: załącznik nr 2 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej załącznik nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności Dane statystyczne zgromadzone w załączniku nr 3 stanowiły merytoryczną podstawę do określania natęŝenia deficytu bądź nadwyŝki poszczególnych zawodów. Aby zdiagnozować specyfikę lokalnego rynku pracy w ujęciu zastanych danych statystycznych większość analiz przeprowadzono na poziomie poszczególnych zawodów (kody 6-cyfrowe). 4

5 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Na koniec II półrocza 2010 roku powiaty mielecki oraz rzeszowski plasowały się na drugim miejscu w województwie podkarpackim ze względu na wysokość stopy bezrobocia (13,5%). Na pierwszym miejscu z najniŝszą stopą bezrobocia znajdował się powiat dębicki (12,4%). NajwyŜszą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach leskim (25,9%) i bieszczadzkim (25,1%). Stopa bezrobocia dla całego kraju kształtowała się w tym czasie na poziomie 12,3%, a dla województwa podkarpackiego wynosiła 15,8%. Według stanu na dzień roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu pozostawało osób bezrobotnych z czego 58,8% stanowiły kobiety (4.966 osób). W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego ilość bezrobotnych zmniejszyła się o 382 osoby co stanowi zmianę o 4,3%. Jednocześnie odnotowano wzrost ilości kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu o 5,4% (253 osoby). Spośród osób bezrobotnych osób poprzednio pracowało (w poprzednim okresie 6.211, co oznacza wzrost ilości osób w tej grupie o 5,0%) a osób nie świadczyło dotychczas pracy zarobkowej (w roku ubiegłym liczba osób, która nie podjęła jeszcze zatrudnienia kształtowała się na bardzo zbliŝonym poziomie 1.954). Pośród osób poprzednio pracujących najwięcej osób pracowało w: przetwórstwie przemysłowym osób, tj. 36,9%, handlu hurtowym i detalicznym; naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle osoby, tj. 18,7%, budownictwie 619 osób, tj. 9,5%, działalności nie zidentyfikowanej 351 osób, tj. 5,4%, administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych 265 osób, tj. 4,0% działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej 253 osoby, tj. 3,9%, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 193 osoby, tj. 2,9%, pozostałej działalności usługowej 193 osoby, tj. 2,9% transporcie i gospodarce magazynowej 174 osoby, tj. 2,7%, edukacji 152 osoby, tj. 2,3%, rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie 148 osób, tj. 2,2%, działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej 127 osób, tj. 1,9%. 5

6 Analizując strukturę osób bezrobotnych pod kątem branŝ, w których poprzednio pracowały, naleŝy zauwaŝyć, Ŝe 3 sektory gospodarki (przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle oraz budownictwo) skupiają ponad 65% osób bezrobotnych. Obserwuje się jednocześnie stopniowy wzrost ilości osób bez zawodu, nadal jest to najliczniejsza grupa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie. Grupa ta obejmuje osoby, które ukończyły licea ogólnokształcące, licea profilowane, gimnazja i szkoły podstawowe. Na koniec II półrocza 2010 roku osoby te stanowiły 26,6% ogółu bezrobotnych (2.249 osób w tym kobiet). W porównaniu z pierwszym półroczem roku 2010 odnotowano wzrost ilości osób bez zawodu o 13,0% (260 osób). Wśród osób bezrobotnych posiadających zawód wyuczony lub nabyty po przepracowaniu minimum 1 roku na stanowisku pracy najwięcej osób zakwalifikowano do następujących duŝych grup zawodowych: robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (72) 1017 osób tj. 12,0% ogółu bezrobotnych, z czego najwięcej w zawodach: ślusarz 258 osób (w tym 115 długotrwale bezrobotnych), tokarz w metalu 174 osoby (w tym 75 długotrwale bezrobotnych), mechanik samochodów osobowych 128 osób (w tym 46 długotrwale bezrobotnych) mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 114 osób (w tym 53 długotrwale bezrobotne) frezer 86 osób (w tym 49 długotrwale bezrobotnych) mechanik pojazdów samochodowych 50 osób (w tym 8 długotrwale bezrobotnych) średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (31) 690 osób tj. 8,2% ogółu bezrobotnych, z czego najwięcej w zawodach: technik mechanik 212 osób (w tym 86 długotrwale bezrobotnych), technik rolnik 91 osób (w tym 35 długotrwale bezrobotnych) operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym 77 osób (w tym 32 długotrwale bezrobotne) technik budownictwa 73 osoby (w tym 17 długotrwale bezrobotnych) technik elektryk 36 osób (w tym 14 długotrwale bezrobotnych) technik elektronik 32 osoby (w tym 8 długotrwale bezrobotnych) sprzedawcy i pokrewni (52) 531 osób tj. 6,3% ogółu bezrobotnych, z czego najwięcej w zawodach: sprzedawca 479 osób (w tym 214 długotrwale bezrobotnych) technik handlowiec 40 osób (w tym 14 długotrwale bezrobotnych) 6

7 kasjer handlowy 8 osób ( w tym 4 długotrwale bezrobotne) pracownicy usług osobistych (51) 530 osób tj. 6,2% ogółu bezrobotnych, z czego najwięcej w zawodach: kucharz 196 osób (w tym 99 długotrwale bezrobotnych) fryzjer 109 osób (w tym 44 długotrwale bezrobotne) kucharz małej gastronomii 106 osób (w tym 20 długotrwale bezrobotnych) robotnik gospodarczy 50 osób (31 długotrwale bezrobotnych) kelner 35 osób (w tym 22 długotrwale bezrobotne) robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) (71) 494 osoby tj. 5,8% ogółu bezrobotnych, z czego najwięcej w zawodach: murarz 151 osób (w tym 61 długotrwale bezrobotnych) malarz budowlany 64 osoby (w tym 31 długotrwale bezrobotnych) posadzkarz 60 osób (w tym 19 długotrwale bezrobotnych) stolarz budowlany 28 osób (w tym 12 długotrwale bezrobotnych) malarz-tapeciarz 25 osób (w tym 4 długotrwale bezrobotne) robotnicy w przetwórstwie spoŝywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni (75) 489 osób tj. 5,8% ogółu bezrobotnych, z czego najwięcej w zawodach: krawiec 225 osób (w tym 120 długotrwale bezrobotnych) cukiernik 85 osób (w tym 25 długotrwale bezrobotnych) stolarz 59 osób (w tym 18 długotrwale bezrobotnych) piekarz 49 osób (w tym 17 długotrwale bezrobotnych) średni personel do spraw biznesu i administracji (33) 342 osoby tj. 4,0% ogółu bezrobotnych, z czego najwięcej w zawodach: technik ekonomista 270 osób (w tym 122 długotrwale bezrobotne) technik administracji 30 osób (w tym 8 długotrwale bezrobotnych) przedstawiciel handlowy 20 osób (w tym 10 długotrwale bezrobotnych) W okresie II półrocza 2010 roku do ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu napłynęło osób bezrobotnych z czego najwięcej stanowiły osoby bez zawodu 33,2% (1.907 osób). W I półroczu roku 7

8 2010 do rejestru bezrobotnych zostało wpisanych osób, co oznacza wzrost ilości rejestracji o 15,2%. Warto odnotować, Ŝe w analizowanym okresie zarejestrowało się absolwentów szkół w tym 530 kobiet. Wśród osób bezrobotnych posiadających zawód najwięcej osób legitymowało się zawodem sprzedawca (248 osób w tym 230 kobiet) co stanowiło 4,3% ogółu rejestrujących się w Urzędzie. W I półroczu 2010 do ewidencji Urzędu napłynęło 211 osób legitymujących się tym zawodem, co oznacza, Ŝe w przeciągu ostatnich 6 miesięcy sytuacja nie uległa znacznej zmianie. Liczne rejestracje odnotowano równieŝ w przypadku osób bezrobotnych posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu: technik ekonomista 146 osób, ślusarz 137 osób, ekonomista 130 osób, technik mechanik 111 osób, technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego 105 osób, tokarz w metalu 88 osób, murarz 84 osoby. Tabela 1. Najliczniejsze rejestracje osób bezrobotnych wg zawodów w II półroczu 2010 roku. w tym Kod Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci zawodu ogółem kobiety ogółem kobiety Bez zawodu Sprzedawca * Technik ekonomista * Ślusarz * Ekonomista Technik mechanik * Technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego * Tokarz w metalu Murarz * Kucharz małej gastronomii * Krawiec * Mechanik samochodów osobowych Kucharz * Fryzjer * Technik budownictwa * Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych Cukiernik * Mechanik pojazdów samochodowych * Specjalista administracji publicznej Technik rolnik * Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych * Stolarz * Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym Asystent do spraw księgowości

9 Frezer Posadzkarz * Malarz budowlany Operator obrabiarek skrawających * Pozostali ogrodnicy Elektromechanik pojazdów samochodowych * Piekarz * * Zawody szkolne, których nazwy pokrywają się z nazwami zawodów ujętymi w przepisach oświatowych Źródło: Opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu 9

10 3. ANALIZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W II półroczu 2010 roku pracodawcy zgłosili oferty pracy w tym oferty zatrudnienia niesubsydiowanego, które realizowane były w ramach pośrednictwa otwartego udostępnienie ofert pracy zawierających (na Ŝyczenie pracodawcy), dane umoŝliwiające identyfikację pracodawcy (1.083 oferty pracy), zamknięte udostępnianie i realizacja ofert pracy niezawierających (na Ŝyczenie pracodawcy), danych umoŝliwiających identyfikację pracodawcy (20 ofert pracy) oraz w ramach zorganizowanych w Urzędzie giełd pracy (61 ofert pracy). Instytucje działające w ramach sektora publicznego zgłosiły w okresie sprawozdawczym 430 ofert pracy z czego jedynie 49 ofert pracy niesubsydiowanej. Firmy prowadzące działalność w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec zgłosiły 45 propozycji pracy z czego 26 ofert zatrudnienia realizowanych było jako oferty niesubsydiowane. NaleŜy podkreślić, Ŝe dane o ofertach pracy nie mają charakteru pełnego, gdyŝ pracodawcy nie zawsze przekazują do Urzędu informacje o wolnych miejscach zatrudnienia. Struktura ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu w II półroczu 2010 roku przedstawia się w następujący sposób: oferty niesubsydiowane, 869 ofert subsydiowanych w tym: 458 w ramach staŝu, 156 w ramach otrzymanej przez pracodawcę dotacji na utworzenie/doposaŝenie miejsca pracy, 102 w ramach prac interwencyjnych, 1 w ramach prac społecznie uŝytecznych, 152 w ramach robót publicznych. 60 w ramach ofert dla niepełnosprawnych W stosunku do ubiegłego półrocza roku 2010 odnotowano ogólny spadek ilości zgłaszanych ofert zatrudnienia o prawie 19%. Zaobserwowano równieŝ spadek ilości propozycji pracy w ramach ofert subsydiowanych o 48,1% (808 ofert) a wzrost ofert pracy niesubsydiowanej o 40,2% (334 oferty)

11 Tabela 2. Najliczniej zgłaszane oferty pracy wg zawodów w II półroczu 2010 roku. Oferty pracy Kod Zgłoszone Na koniec Nazwa zawodu zawodu w II półroczu II półrocza 2010r. 2010r Technik prac biurowych * Kierowca samochodu cięŝarowego Robotnik gospodarczy Robotnik budowlany Sprzedawca* Kucharz * Opiekunka dziecięca* Magazynier Robotnik drogowy Telemarketer Ślusarz* Mechanik pojazdów samochodowych* Sprzątaczka biurowa Pakowacz Przedstawiciel handlowy Pomoc kuchenna Elektromonter instalacji elektrycznych Statystyk Kelner* Sekretarka Spawacz ręczny gazowy Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Stolarz* Specjalista do spraw marketingu i handlu Technik administracji* Fizjoterapeuta Technik budownictwa* Kierownik działu marketingu Barman Lektor języka angielskiego Księgowy * Zawody szkolne, których nazwy pokrywają się z nazwami zawodów ujętymi w przepisach oświatowych 1 - oferty pracy realizowane w co najmniej 50% w ramach subsydiowanych form zatrudnienia. Źródło: Opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu 11

12 Z danych dotyczących ofert zatrudnienia wynika, Ŝe pracodawcy najczęściej poszukują kandydatów do pracy w zawodzie kierowcy samochodu cięŝarowego. W II półroczu 2010 roku przedsiębiorcy zgłosili do Urzędu 99 ofert pracy w zawodzie kierowcy samochodu cięŝarowego, czyli jedynie o jedną ofertę mniej niŝ w I półroczu roku Ilość zarejestrowanych osób bezrobotnych posiadających kwalifikacje do wykonywania omawianego zawodu nie jest w pełni weryfikowalna, gdyŝ nie wszystkie osoby bezrobotne w momencie uzupełnienia swoich kwalifikacji o np. prawo jazdy czy inne dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu kierowcy informuje o tym Urząd. Dane dotyczące ilości ofert zatrudnienia na stanowiskach technik prac biurowych, robotnik gospodarczy, sprzedawca, kucharz czy opiekunka dziecięca nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji na rynku pracy, gdyŝ zgłaszane przez pracodawców oferty pracy w tych zawodach są w większym stopniu realizowane w ramach instrumentów rynku pracy. Skorzystanie z subsydiowanej formy zatrudnienia nie obciąŝa pracodawcy kosztami utrzymania miejsca pracy (wypłaty wynagrodzenia lub wypłaty części wynagrodzenia w zaleŝności od formy wsparcia) i powoduje, Ŝe oferowanie pracy osobom młodym, nie posiadającym doświadczenia zawodowego lub będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy, staje się dla pracodawcy wyjątkowo korzystne i ekonomicznie uzasadnione. Jednocześnie korzystanie z subsydiowanego zatrudnienia pozwala osobom bezrobotnym na powrót na otwarty rynek pracy oraz umoŝliwia nabycie pierwszych doświadczeń zawodowych

13 4. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH Pomimo, Ŝe na lokalnym rynku pracy od dłuŝszego czasu utrzymuje się nadwyŝka podaŝy siły roboczej, nie wszystkie oferty zgłaszane do Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu mogą być zrealizowane. Wynika to głównie z faktu, iŝ większość osób bezrobotnych posiada nieodpowiednie lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe i nie jest w stanie sprostać nowoczesnym standardom rynku pracy. Dodatkowo rozbieŝności pomiędzy oczekiwaniami płacowymi i umiejętnościami posiadanymi przez osoby bezrobotne, a proponowanymi przez pracodawców warunkami pracy i płacy sprawiają, Ŝe wiele wakatów pozostaje nie obsadzonych przez dłuŝy okres czasu. Jednocześnie klasyfikacja zawodów i specjalności wykorzystywana w szkolnictwie nie jest w pełni spójna i nie w całości pokrywa się z klasyfikacją wykorzystywaną przez instytucje działające na rynku pracy. RozbieŜności w nazewnictwie zawodów mają swoje odzwierciedlenie w mniej lub bardziej rzeczywistym identyfikowaniu określonych grup zawodowych na potrzeby realizacji pośrednictwa pracy. Ponadto kłopoty i trudności obserwowane w systemie oświaty oraz dynamiczne zmiany, jakie zachodzą w poszczególnych zawodach i co się z tym wiąŝe w kwalifikacjach i umiejętnościach koniecznych do wykonywania pracy, sprawiają, Ŝe nie wszystkie szkoły kształcą absolwentów w pełni przygotowanych do podjęcia zatrudnienia. Ze zgromadzonego materiału statystycznego wynika, iŝ większość zawodów odznacza się niedopasowaniem popytu i podaŝy siły roboczej do potrzeb lokalnego rynku pracy. Analiza danych wyraźnie wskazuje, Ŝe najliczniejszą grupę zawodów reprezentowanych przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie stanowią zawody uznawane za nadwyŝkowe. Biorąc pod uwagę wskaźnik średniej miesięcznej nadwyŝki podaŝy siły roboczej wśród zawodów nadwyŝkowych z najmniejszą szansą na uzyskanie zatrudnienia znalazły się specjalności wymienione w poniŝszej tabeli. Tabela 3. Ranking zawodów nadwyŝkowych w II półroczu 2010 roku ze względu na średnią miesięczną nadwyŝkę podaŝy siły roboczej. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w II półroczu 2010 roku Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w II półroczu 2010 roku Średnia miesięczna nadwyŝka podaŝy siły roboczej w II półroczu 2010 roku Bez zawodu 0 317, , Sprzedawca* 12,5 41, ,8333

14 Technik ekonomista* 0, , , Ekonomista 0 21, , Technik mechanik* 0, ,5 18, Technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego* 0 17,5 17, Ślusarz* 5, , , Kucharz małej gastronomii* 0, , , Krawiec* 0, , , Tokarz w metalu 1,5 14, , Mechanik samochodów osobowych 0,5 13, Murarz* Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 0, ,5 10, Fryzjer* 1,5 11, , Cukiernik* 1, ,5 8, Specjalista administracji publicznej 0 8,3333 8, " Technik budownictwa 2, , Technik rolnik* Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* 0 7,8333 7, Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym 0,5 7,3333 6, Asystent do spraw księgowości 1,1667 7, Posadzkarz* 0,5 6,3333 5, Operator obrabiarek skrawających* 0 5,3333 5, Frezer 1,6667 6,8333 5, Pozostali ogrodnicy Malarz budowlany 0,6667 5,3333 4, Technik elektryk* 0,1667 4,5 4, Kucharz* 9 13,3333 4, Stolarz* 3,5 7,6667 4, Technik elektronik* 0,6667 4,5 3, Rolnik* 0 3,6667 3, Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 0,1667 3,5 3, Filolog - filologia obcojęzyczna 0 3,3333 3, Nauczyciel języka angielskiego 0 3,1667 3, Pedagog 0 3,1667 3, Specjalista do spraw rachunkowości Mechanik pojazdów samochodowych* 5,5 8, Elektromechanik pojazdów samochodowych* Malarz tapeciarz* 0 2,8333 2,8333 * Zawody szkolne, których nazwy pokrywają się z nazwami zawodów ujętymi w przepisach oświatowych Źródło: Opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu 14

15 W najtrudniejszej sytuacji znajdują się osoby bez zawodu, dla których wskaźnik średniej miesięcznej nadwyŝki podaŝy siły roboczej jest największy i kształtuje się na poziomie 317. Wysoka wartość wskaźnika spowodowana jest corocznym napływem absolwentów, którzy ukończyli edukację w liceach ogólnokształcących i nie uzyskali kwalifikacji do wykonywania konkretnego zawodu. Aspiracje zawodowe i płacowe tej grupy osób bezrobotnych w zestawieniu z oczekiwaniami prezentowanymi przez pracodawców powodują, Ŝe tylko część absolwentów podejmuje zatrudnienie. Obserwuje się takŝe nadwyŝkę podaŝy siły roboczej wśród osób bezrobotnych z zawodem sprzedawcy (28,833) oraz osób legitymujących się wykształceniem w zawodzie: technik ekonomista (24,166), ekonomista (21,666), technik mechanik (18,333), technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego (17,5), ślusarz (17,166), kucharz małej gastronomii (13,333) czy krawiec (13,333), oraz tokarz w metalu (13,166). Zawody określane mianem deficytowych występują na lokalnym rynku pracy zdecydowanie rzadziej, aniŝeli zawody nadwyŝkowe, co wskazuje na niedopasowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb i wymagań pracodawców. Ze względu na wskaźnik średniego miesięcznego deficytu podaŝy siły roboczej przedstawiciele niŝej opisywanych zawodów mają największe szanse na uzyskanie zatrudnienia. Tabela 4. Ranking zawodów deficytowych w II półroczu 2010 roku ze względu na średni miesięczny deficyt podaŝy siły roboczej. Średnia Średnia Średni miesięczna miesięczna miesięczny liczba liczba deficyt Kod ofert pracy Nazwa zawodu zarejstrowanych podaŝy siły zawodu zgłoszonych bezrobotnych w roboczej w w II II półroczu 2010 II półroczu półroczu roku 2010 roku 2010 roku Technik prac biurowych* 1 25,3333 3,5-21, Kierowca samochodu cięŝarowego 16,5 2, Robotnik gospodarczy 1 15,1667 3,5-11, Robotnik budowlany 13,3333 4,1667-9, Opiekunka dziecięca* 1 8,5 0,1667-8, Robotnik drogowy 7,3333 0,5-6, Telemarketer 6,6667 0,1667-6, Magazynier 1 7,5 2,6667-4, Statystyk 4,5 0-4, Sekretarka 1 4,1667 0,3333-3, Przedstawiciel handlowy 5,1667 1,5-3, Pomoc kuchenna 1 5,1667 1,5-3, Spawacz ręczny gazowy 3,6667 0,5-3,

16 Pakowacz 5,3333 2,1667-3, Sprzątaczka biurowa 1 5,5 2,8333-2, Kierownik działu marketingu 2,5 0-2, Lektor języka angielskiego 2, , Księgowy 1 2,3333 0,1667-2, Listonosz 2, , Elektromonter instalacji elektrycznych 4,6667 2,5-2, Barman 1 2,5 0, Intendent Blacharz budowlany 2,1667 0, Kelner* 1 4,5 2,6667-1, Operator koparko - ładowarki 2 0,1667-1, Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych 1 2,1667 0,5-1, Sprzedawca w stacji paliw 1,5 0-1, Spawacz metodą TIG 1,5 0-1,5 * Zawody szkolne, których nazwy pokrywają się z nazwami zawodów ujętymi w przepisach oświatowych 1 - oferty pracy realizowane w co najmniej 50% w ramach subsydiowanych form zatrudnienia Źródło: Opracowanie własne. Z uwagi na fakt, iŝ część ofert pracy realizowana była w ramach instrumentów rynku pracy (staŝy, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie uŝytecznych oraz dotacji na utworzenie lub doposaŝenie miejsca pracy) dane o zawodach deficytowych nie odzwierciedlają rzeczywistego obrazu rynku pracy. Największym zainteresowaniem ze strony pracodawców cieszyła się organizacja staŝy dla osób bezrobotnych w zawodzie technik prac biurowych. Średni miesięczny deficyt podaŝy siły roboczej w tym zawodzie wynosił -21,8. Przeciętnie w kaŝdym miesiącu drugiego półrocza 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu dysponował ponad 25 ofertami pracy subsydiowanej na stanowisko technik prac biurowych, a jednocześnie w rejestrze bezrobotnych pozostawały ok. 3 osoby legitymujące się posiadaniem niezbędnych kwalifikacji do wykonywania takiej pracy. Na zgłaszane oferty pracy Urząd kierował w większości osoby bez zawodu, które ukończyły edukację w liceach ogólnokształcących. W ramach organizowanych prac społecznie uŝytecznych oraz robót publicznych w zawodzie robotnik gospodarczy średni miesięczny deficyt podaŝy siły roboczej dla tego zawodu wynosił -11,6. Na jedną osobę zarejestrowaną w Urzędzie w okresie II połrocza 2010 i posiadającą udokumentowaną styczność w swojej karierze zawodowej ze stanowiskiem robotnika gospodarczego przypadało średnio 5 ofert w tym zawodzie. Dane statystyczne odzwierciedlają zmiany jakie zachodzą w sektorze transportu i potwierdzają wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem kierowców (samochodów cięŝarowych, cięŝarowych z przyczepą/naczepą, dostawczych itd.). W najlepszej sytuacji na rynku pracy znajdują się w chwili obecnej osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania właśnie tego zawodu. Średni miesięczny deficyt podaŝy siły 16

17 roboczej wyniósł w badanym okresie -14. Przeciętnie w kaŝdym miesiącu II półrocza 2010 roku w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu było blisko 17 ofert zatrudnienia na stanowisko kierowcy samochodu cięŝarowego, a w ewidencji bezrobotnych pozostawały 3 osoby legitymujące się tym zawodem. ZauwaŜalny jest równieŝ deficyt podaŝy siły roboczej w zawodach: robotnik budowlany (-9,1), robotnik drogowy (-6,8), telemarketer (-6,5), statystyk (-4,5), przedstawiciel handlowy (-3,6), spawacz ręczny gazowy (-3,1), pakowacz (-3,1), kierownik działu marketingu (-2,5). Na te właśnie zawody właściwie niezmiennie od roku występuje największy popyt na lokalnym rynku pracy. W celu pełnego zobrazowania sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz przeanalizowania zawodów deficytowych i nadwyŝkowych naleŝy równieŝ wziąć pod uwagę wskaźnik intensywności nadwyŝki/deficytu zawodów. Wskaźnik ten wyliczany jest jako udział średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w zawodzie do średniej miesięcznej liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych z tym zawodem. W metodologii niniejszego opracowania przyjęto, Ŝe jeŝeli wskaźnik intensywności nadwyŝki (deficytu) zawodów jest mniejszy od wartości 0,90 to dany zawód naleŝy uznać za nadwyŝkowy. JeŜeli wartość wskaźnika jest większa niŝ 0,90 ale mniejsza niŝ 1,10 to mamy do czynienia z zawodem zrównowaŝonym i moŝemy mówić, Ŝe w danym zawodzie występuje równowaga na rynku pracy. Natomiast w przypadku gdy wartość wskaźnika intensywności nadwyŝki (deficytu) zawodów jest większa niŝ 1,10 to dany zawód naleŝy uznać za deficytowy. Dla części zawodów nie jest moŝliwe określenie wartości wskaźnika, gdyŝ średnia miesięczna liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosi zero. Oznacza to, Ŝe pracodawcy zgłaszali chęć zatrudniania pracowników, a w rejestrze bezrobotnych nie figurowały osoby legitymujące się posiadaniem konkretnego zawodu. Sytuacja taka występuje w przypadku zawodów niszowych, w których pracodawcy zgłosili 1 lub 2 oferty pracy w przeciągu całego II półrocza 2010 roku. Na podstawie zgromadzonych danych statystycznych za drugie 6 miesięcy 2010 roku do zawodów nadwyŝkowych zaliczono profesje ujęte w poniŝszej tabeli. Tabela 5. Ranking zawodów nadwyŝkowych w II półroczu 2010 roku ze względu na wskaźnik intensywności nadwyŝki zawodów. Kod Wskaźnik intensywności Nazwa zawodu zawodu nadwyŝki zawodów Technik ekonomista* 0, Technik mechanik* 0, Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 0, Kucharz małej gastronomii* 0, Krawiec* 0, Technik elektryk* 0, Mechanik samochodów osobowych 0,

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK MIĘDZYRZECZ 2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów.....4 II. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie LISTA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy powiatu kutnowskiego kwiecień, 2014 rok

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R. UR ZĄD P R AC Y P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y Siedlce, ul. K. Pułaskiego 19/21 Wydział Organizacji i Administracji DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R. Siedlce, marzec 2008

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Opracował dr Rafał Muster Koordynator Projektu Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020 Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020 Dokument opracowany przez zespół autorski WYG International Sp. z o.o. W składzie: Renata Mordak Magdalena

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 025 787 22 04, 025 781 71 30 fax.: 025 781 71 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. GDAŃSK, KWIECIEŃ 2014 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim GDAŃSK, PAŹDZIERNIK 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r.

WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r. URZĄD PRACY M.ST. WARSZAWY WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r. Warszawa, lipiec 2004 rok SPIS TREŚCI 1 Warszawski Rynek Pracy 3 1.1 Gospodarka. 3 1.2 Demografia... 5 1.3 Stan i struktura bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Lista zawodów i specjalności

Lista zawodów i specjalności Lista zawodów i specjalności według zapotrzebowania na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim na 2015 rok Dokument opracowali: Aldona Ratajczak Sławomir Maciaszek Wągrowiec Luty 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

I. Wielkość i struktura bezrobocia

I. Wielkość i struktura bezrobocia INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU I. Wielkość i struktura bezrobocia 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jasło, luty

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW 1 CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW Dokument został opracowany przy współpracy firmy doradztwa personalnego Advisory Group TEST Human Resources dla Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo