RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)"

Transkrypt

1 PP.0714-B-2-AW/2011 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) Mielec

2 Spis treści: 1. Wstęp Analiza bezrobocia wg zawodów (grup zawodów) Analiza ofert pracy wg zawodów (grup zawodów) Analiza zawodów deficytowych i nadwyŝkowych Wnioski Spis tabel

3 1. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, realizując zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy opracował analizę zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w II półroczu 2010 roku. W dobie gospodarki rynkowej coraz większego znaczenia nabiera konieczność dostosowywania podaŝy zasobów pracy do pojawiającego się popytu. PodaŜ stanowią pracownicy oraz osoby poszukujące pracy i bezrobotni wraz ze swoimi kwalifikacjami, natomiast sfera popytu kreowana jest przez pracodawców. To oni tworzą miejsca pracy, a tym samym poszukują odpowiednio wykwalifikowanego personelu. W celu dostosowywania strumienia podaŝy do popytu na pracę naleŝy prowadzić cykliczne, wieloaspektowe badania rynku pracy. W tym celu opracowano w 2003r. w Departamencie Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej załoŝenia metodologii wyodrębniania zawodów deficytowych i nadwyŝkowych. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych definiowany jest jako proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaŝy zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym oraz formułowanie na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych. Tym samym wyraźnie zaakcentowano, Ŝe monitoring moŝna wykorzystać przy stawianiu prognoz dotyczących zmieniającego się popytu na pracę. JednakŜe, co naleŝy podkreślić, prognozy te mogą mieć jedynie charakter prognoz krótkookresowych. Wynika to z duŝej dynamiki następujących zmian na rynku pracy szczególnie w układzie lokalnym. Podstawowe pojęcia w przyjętej metodologii to: zawód deficytowy, nadwyŝkowy i w równowadze. Przez zawód deficytowy naleŝy rozumieć zawód, na który występuje na rynku wyŝsze zapotrzebowanie, niŝ liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Z zawodem nadwyŝkowym będziemy mieli wówczas do czynienia, gdy na rynku występuje na niego mniejsze zapotrzebowanie w stosunku do liczby poszukujących zatrudnienia w tym zawodzie. Natomiast zawód w równowadze to ten, na który występuje na danym rynku bardzo zbliŝone zapotrzebowanie w stosunku do liczby osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Podstawą do sporządzenia analizy zawodów deficytowych i nadwyŝkowych jest Klasyfikacja zawodów i specjalności wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82, z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537), której struktura obejmuje 10 grup wielkich, 43 grupy duŝe (wewnętrzny podział grup wielkich), 132 grupy średnie (wewnętrzny podział grup duŝych) 444 grupy elementarne, które obejmują 2360 zawodów i specjalności. 3

4 Zawód w klasyfikacji zawodów i specjalności zdefiniowany został jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Zawód moŝe dzielić się na specjalności. Specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera części o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki. Umiejętność z kolei określono jako sprawdzoną moŝliwość wykonania odpowiedniej klasy zadań w ramach zawodu (specjalności), natomiast przez kwalifikacje zawodowe rozumiane są układy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji składowych zadań zawodowych. Podstawowym źródłem informacji, które zostały wykorzystane w niniejszym raporcie diagnostycznym są przetworzone dane statystyczne gromadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, a w szczególności: załącznik nr 2 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej załącznik nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności Dane statystyczne zgromadzone w załączniku nr 3 stanowiły merytoryczną podstawę do określania natęŝenia deficytu bądź nadwyŝki poszczególnych zawodów. Aby zdiagnozować specyfikę lokalnego rynku pracy w ujęciu zastanych danych statystycznych większość analiz przeprowadzono na poziomie poszczególnych zawodów (kody 6-cyfrowe). 4

5 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Na koniec II półrocza 2010 roku powiaty mielecki oraz rzeszowski plasowały się na drugim miejscu w województwie podkarpackim ze względu na wysokość stopy bezrobocia (13,5%). Na pierwszym miejscu z najniŝszą stopą bezrobocia znajdował się powiat dębicki (12,4%). NajwyŜszą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach leskim (25,9%) i bieszczadzkim (25,1%). Stopa bezrobocia dla całego kraju kształtowała się w tym czasie na poziomie 12,3%, a dla województwa podkarpackiego wynosiła 15,8%. Według stanu na dzień roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu pozostawało osób bezrobotnych z czego 58,8% stanowiły kobiety (4.966 osób). W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego ilość bezrobotnych zmniejszyła się o 382 osoby co stanowi zmianę o 4,3%. Jednocześnie odnotowano wzrost ilości kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu o 5,4% (253 osoby). Spośród osób bezrobotnych osób poprzednio pracowało (w poprzednim okresie 6.211, co oznacza wzrost ilości osób w tej grupie o 5,0%) a osób nie świadczyło dotychczas pracy zarobkowej (w roku ubiegłym liczba osób, która nie podjęła jeszcze zatrudnienia kształtowała się na bardzo zbliŝonym poziomie 1.954). Pośród osób poprzednio pracujących najwięcej osób pracowało w: przetwórstwie przemysłowym osób, tj. 36,9%, handlu hurtowym i detalicznym; naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle osoby, tj. 18,7%, budownictwie 619 osób, tj. 9,5%, działalności nie zidentyfikowanej 351 osób, tj. 5,4%, administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych 265 osób, tj. 4,0% działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej 253 osoby, tj. 3,9%, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 193 osoby, tj. 2,9%, pozostałej działalności usługowej 193 osoby, tj. 2,9% transporcie i gospodarce magazynowej 174 osoby, tj. 2,7%, edukacji 152 osoby, tj. 2,3%, rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie 148 osób, tj. 2,2%, działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej 127 osób, tj. 1,9%. 5

6 Analizując strukturę osób bezrobotnych pod kątem branŝ, w których poprzednio pracowały, naleŝy zauwaŝyć, Ŝe 3 sektory gospodarki (przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle oraz budownictwo) skupiają ponad 65% osób bezrobotnych. Obserwuje się jednocześnie stopniowy wzrost ilości osób bez zawodu, nadal jest to najliczniejsza grupa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie. Grupa ta obejmuje osoby, które ukończyły licea ogólnokształcące, licea profilowane, gimnazja i szkoły podstawowe. Na koniec II półrocza 2010 roku osoby te stanowiły 26,6% ogółu bezrobotnych (2.249 osób w tym kobiet). W porównaniu z pierwszym półroczem roku 2010 odnotowano wzrost ilości osób bez zawodu o 13,0% (260 osób). Wśród osób bezrobotnych posiadających zawód wyuczony lub nabyty po przepracowaniu minimum 1 roku na stanowisku pracy najwięcej osób zakwalifikowano do następujących duŝych grup zawodowych: robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (72) 1017 osób tj. 12,0% ogółu bezrobotnych, z czego najwięcej w zawodach: ślusarz 258 osób (w tym 115 długotrwale bezrobotnych), tokarz w metalu 174 osoby (w tym 75 długotrwale bezrobotnych), mechanik samochodów osobowych 128 osób (w tym 46 długotrwale bezrobotnych) mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 114 osób (w tym 53 długotrwale bezrobotne) frezer 86 osób (w tym 49 długotrwale bezrobotnych) mechanik pojazdów samochodowych 50 osób (w tym 8 długotrwale bezrobotnych) średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (31) 690 osób tj. 8,2% ogółu bezrobotnych, z czego najwięcej w zawodach: technik mechanik 212 osób (w tym 86 długotrwale bezrobotnych), technik rolnik 91 osób (w tym 35 długotrwale bezrobotnych) operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym 77 osób (w tym 32 długotrwale bezrobotne) technik budownictwa 73 osoby (w tym 17 długotrwale bezrobotnych) technik elektryk 36 osób (w tym 14 długotrwale bezrobotnych) technik elektronik 32 osoby (w tym 8 długotrwale bezrobotnych) sprzedawcy i pokrewni (52) 531 osób tj. 6,3% ogółu bezrobotnych, z czego najwięcej w zawodach: sprzedawca 479 osób (w tym 214 długotrwale bezrobotnych) technik handlowiec 40 osób (w tym 14 długotrwale bezrobotnych) 6

7 kasjer handlowy 8 osób ( w tym 4 długotrwale bezrobotne) pracownicy usług osobistych (51) 530 osób tj. 6,2% ogółu bezrobotnych, z czego najwięcej w zawodach: kucharz 196 osób (w tym 99 długotrwale bezrobotnych) fryzjer 109 osób (w tym 44 długotrwale bezrobotne) kucharz małej gastronomii 106 osób (w tym 20 długotrwale bezrobotnych) robotnik gospodarczy 50 osób (31 długotrwale bezrobotnych) kelner 35 osób (w tym 22 długotrwale bezrobotne) robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) (71) 494 osoby tj. 5,8% ogółu bezrobotnych, z czego najwięcej w zawodach: murarz 151 osób (w tym 61 długotrwale bezrobotnych) malarz budowlany 64 osoby (w tym 31 długotrwale bezrobotnych) posadzkarz 60 osób (w tym 19 długotrwale bezrobotnych) stolarz budowlany 28 osób (w tym 12 długotrwale bezrobotnych) malarz-tapeciarz 25 osób (w tym 4 długotrwale bezrobotne) robotnicy w przetwórstwie spoŝywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni (75) 489 osób tj. 5,8% ogółu bezrobotnych, z czego najwięcej w zawodach: krawiec 225 osób (w tym 120 długotrwale bezrobotnych) cukiernik 85 osób (w tym 25 długotrwale bezrobotnych) stolarz 59 osób (w tym 18 długotrwale bezrobotnych) piekarz 49 osób (w tym 17 długotrwale bezrobotnych) średni personel do spraw biznesu i administracji (33) 342 osoby tj. 4,0% ogółu bezrobotnych, z czego najwięcej w zawodach: technik ekonomista 270 osób (w tym 122 długotrwale bezrobotne) technik administracji 30 osób (w tym 8 długotrwale bezrobotnych) przedstawiciel handlowy 20 osób (w tym 10 długotrwale bezrobotnych) W okresie II półrocza 2010 roku do ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu napłynęło osób bezrobotnych z czego najwięcej stanowiły osoby bez zawodu 33,2% (1.907 osób). W I półroczu roku 7

8 2010 do rejestru bezrobotnych zostało wpisanych osób, co oznacza wzrost ilości rejestracji o 15,2%. Warto odnotować, Ŝe w analizowanym okresie zarejestrowało się absolwentów szkół w tym 530 kobiet. Wśród osób bezrobotnych posiadających zawód najwięcej osób legitymowało się zawodem sprzedawca (248 osób w tym 230 kobiet) co stanowiło 4,3% ogółu rejestrujących się w Urzędzie. W I półroczu 2010 do ewidencji Urzędu napłynęło 211 osób legitymujących się tym zawodem, co oznacza, Ŝe w przeciągu ostatnich 6 miesięcy sytuacja nie uległa znacznej zmianie. Liczne rejestracje odnotowano równieŝ w przypadku osób bezrobotnych posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu: technik ekonomista 146 osób, ślusarz 137 osób, ekonomista 130 osób, technik mechanik 111 osób, technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego 105 osób, tokarz w metalu 88 osób, murarz 84 osoby. Tabela 1. Najliczniejsze rejestracje osób bezrobotnych wg zawodów w II półroczu 2010 roku. w tym Kod Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci zawodu ogółem kobiety ogółem kobiety Bez zawodu Sprzedawca * Technik ekonomista * Ślusarz * Ekonomista Technik mechanik * Technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego * Tokarz w metalu Murarz * Kucharz małej gastronomii * Krawiec * Mechanik samochodów osobowych Kucharz * Fryzjer * Technik budownictwa * Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych Cukiernik * Mechanik pojazdów samochodowych * Specjalista administracji publicznej Technik rolnik * Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych * Stolarz * Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym Asystent do spraw księgowości

9 Frezer Posadzkarz * Malarz budowlany Operator obrabiarek skrawających * Pozostali ogrodnicy Elektromechanik pojazdów samochodowych * Piekarz * * Zawody szkolne, których nazwy pokrywają się z nazwami zawodów ujętymi w przepisach oświatowych Źródło: Opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu 9

10 3. ANALIZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W II półroczu 2010 roku pracodawcy zgłosili oferty pracy w tym oferty zatrudnienia niesubsydiowanego, które realizowane były w ramach pośrednictwa otwartego udostępnienie ofert pracy zawierających (na Ŝyczenie pracodawcy), dane umoŝliwiające identyfikację pracodawcy (1.083 oferty pracy), zamknięte udostępnianie i realizacja ofert pracy niezawierających (na Ŝyczenie pracodawcy), danych umoŝliwiających identyfikację pracodawcy (20 ofert pracy) oraz w ramach zorganizowanych w Urzędzie giełd pracy (61 ofert pracy). Instytucje działające w ramach sektora publicznego zgłosiły w okresie sprawozdawczym 430 ofert pracy z czego jedynie 49 ofert pracy niesubsydiowanej. Firmy prowadzące działalność w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec zgłosiły 45 propozycji pracy z czego 26 ofert zatrudnienia realizowanych było jako oferty niesubsydiowane. NaleŜy podkreślić, Ŝe dane o ofertach pracy nie mają charakteru pełnego, gdyŝ pracodawcy nie zawsze przekazują do Urzędu informacje o wolnych miejscach zatrudnienia. Struktura ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu w II półroczu 2010 roku przedstawia się w następujący sposób: oferty niesubsydiowane, 869 ofert subsydiowanych w tym: 458 w ramach staŝu, 156 w ramach otrzymanej przez pracodawcę dotacji na utworzenie/doposaŝenie miejsca pracy, 102 w ramach prac interwencyjnych, 1 w ramach prac społecznie uŝytecznych, 152 w ramach robót publicznych. 60 w ramach ofert dla niepełnosprawnych W stosunku do ubiegłego półrocza roku 2010 odnotowano ogólny spadek ilości zgłaszanych ofert zatrudnienia o prawie 19%. Zaobserwowano równieŝ spadek ilości propozycji pracy w ramach ofert subsydiowanych o 48,1% (808 ofert) a wzrost ofert pracy niesubsydiowanej o 40,2% (334 oferty)

11 Tabela 2. Najliczniej zgłaszane oferty pracy wg zawodów w II półroczu 2010 roku. Oferty pracy Kod Zgłoszone Na koniec Nazwa zawodu zawodu w II półroczu II półrocza 2010r. 2010r Technik prac biurowych * Kierowca samochodu cięŝarowego Robotnik gospodarczy Robotnik budowlany Sprzedawca* Kucharz * Opiekunka dziecięca* Magazynier Robotnik drogowy Telemarketer Ślusarz* Mechanik pojazdów samochodowych* Sprzątaczka biurowa Pakowacz Przedstawiciel handlowy Pomoc kuchenna Elektromonter instalacji elektrycznych Statystyk Kelner* Sekretarka Spawacz ręczny gazowy Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Stolarz* Specjalista do spraw marketingu i handlu Technik administracji* Fizjoterapeuta Technik budownictwa* Kierownik działu marketingu Barman Lektor języka angielskiego Księgowy * Zawody szkolne, których nazwy pokrywają się z nazwami zawodów ujętymi w przepisach oświatowych 1 - oferty pracy realizowane w co najmniej 50% w ramach subsydiowanych form zatrudnienia. Źródło: Opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu 11

12 Z danych dotyczących ofert zatrudnienia wynika, Ŝe pracodawcy najczęściej poszukują kandydatów do pracy w zawodzie kierowcy samochodu cięŝarowego. W II półroczu 2010 roku przedsiębiorcy zgłosili do Urzędu 99 ofert pracy w zawodzie kierowcy samochodu cięŝarowego, czyli jedynie o jedną ofertę mniej niŝ w I półroczu roku Ilość zarejestrowanych osób bezrobotnych posiadających kwalifikacje do wykonywania omawianego zawodu nie jest w pełni weryfikowalna, gdyŝ nie wszystkie osoby bezrobotne w momencie uzupełnienia swoich kwalifikacji o np. prawo jazdy czy inne dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu kierowcy informuje o tym Urząd. Dane dotyczące ilości ofert zatrudnienia na stanowiskach technik prac biurowych, robotnik gospodarczy, sprzedawca, kucharz czy opiekunka dziecięca nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji na rynku pracy, gdyŝ zgłaszane przez pracodawców oferty pracy w tych zawodach są w większym stopniu realizowane w ramach instrumentów rynku pracy. Skorzystanie z subsydiowanej formy zatrudnienia nie obciąŝa pracodawcy kosztami utrzymania miejsca pracy (wypłaty wynagrodzenia lub wypłaty części wynagrodzenia w zaleŝności od formy wsparcia) i powoduje, Ŝe oferowanie pracy osobom młodym, nie posiadającym doświadczenia zawodowego lub będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy, staje się dla pracodawcy wyjątkowo korzystne i ekonomicznie uzasadnione. Jednocześnie korzystanie z subsydiowanego zatrudnienia pozwala osobom bezrobotnym na powrót na otwarty rynek pracy oraz umoŝliwia nabycie pierwszych doświadczeń zawodowych

13 4. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH Pomimo, Ŝe na lokalnym rynku pracy od dłuŝszego czasu utrzymuje się nadwyŝka podaŝy siły roboczej, nie wszystkie oferty zgłaszane do Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu mogą być zrealizowane. Wynika to głównie z faktu, iŝ większość osób bezrobotnych posiada nieodpowiednie lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe i nie jest w stanie sprostać nowoczesnym standardom rynku pracy. Dodatkowo rozbieŝności pomiędzy oczekiwaniami płacowymi i umiejętnościami posiadanymi przez osoby bezrobotne, a proponowanymi przez pracodawców warunkami pracy i płacy sprawiają, Ŝe wiele wakatów pozostaje nie obsadzonych przez dłuŝy okres czasu. Jednocześnie klasyfikacja zawodów i specjalności wykorzystywana w szkolnictwie nie jest w pełni spójna i nie w całości pokrywa się z klasyfikacją wykorzystywaną przez instytucje działające na rynku pracy. RozbieŜności w nazewnictwie zawodów mają swoje odzwierciedlenie w mniej lub bardziej rzeczywistym identyfikowaniu określonych grup zawodowych na potrzeby realizacji pośrednictwa pracy. Ponadto kłopoty i trudności obserwowane w systemie oświaty oraz dynamiczne zmiany, jakie zachodzą w poszczególnych zawodach i co się z tym wiąŝe w kwalifikacjach i umiejętnościach koniecznych do wykonywania pracy, sprawiają, Ŝe nie wszystkie szkoły kształcą absolwentów w pełni przygotowanych do podjęcia zatrudnienia. Ze zgromadzonego materiału statystycznego wynika, iŝ większość zawodów odznacza się niedopasowaniem popytu i podaŝy siły roboczej do potrzeb lokalnego rynku pracy. Analiza danych wyraźnie wskazuje, Ŝe najliczniejszą grupę zawodów reprezentowanych przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie stanowią zawody uznawane za nadwyŝkowe. Biorąc pod uwagę wskaźnik średniej miesięcznej nadwyŝki podaŝy siły roboczej wśród zawodów nadwyŝkowych z najmniejszą szansą na uzyskanie zatrudnienia znalazły się specjalności wymienione w poniŝszej tabeli. Tabela 3. Ranking zawodów nadwyŝkowych w II półroczu 2010 roku ze względu na średnią miesięczną nadwyŝkę podaŝy siły roboczej. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w II półroczu 2010 roku Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w II półroczu 2010 roku Średnia miesięczna nadwyŝka podaŝy siły roboczej w II półroczu 2010 roku Bez zawodu 0 317, , Sprzedawca* 12,5 41, ,8333

14 Technik ekonomista* 0, , , Ekonomista 0 21, , Technik mechanik* 0, ,5 18, Technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego* 0 17,5 17, Ślusarz* 5, , , Kucharz małej gastronomii* 0, , , Krawiec* 0, , , Tokarz w metalu 1,5 14, , Mechanik samochodów osobowych 0,5 13, Murarz* Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 0, ,5 10, Fryzjer* 1,5 11, , Cukiernik* 1, ,5 8, Specjalista administracji publicznej 0 8,3333 8, " Technik budownictwa 2, , Technik rolnik* Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* 0 7,8333 7, Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej linii produkcyjnej w przemyśle elektromaszynowym 0,5 7,3333 6, Asystent do spraw księgowości 1,1667 7, Posadzkarz* 0,5 6,3333 5, Operator obrabiarek skrawających* 0 5,3333 5, Frezer 1,6667 6,8333 5, Pozostali ogrodnicy Malarz budowlany 0,6667 5,3333 4, Technik elektryk* 0,1667 4,5 4, Kucharz* 9 13,3333 4, Stolarz* 3,5 7,6667 4, Technik elektronik* 0,6667 4,5 3, Rolnik* 0 3,6667 3, Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 0,1667 3,5 3, Filolog - filologia obcojęzyczna 0 3,3333 3, Nauczyciel języka angielskiego 0 3,1667 3, Pedagog 0 3,1667 3, Specjalista do spraw rachunkowości Mechanik pojazdów samochodowych* 5,5 8, Elektromechanik pojazdów samochodowych* Malarz tapeciarz* 0 2,8333 2,8333 * Zawody szkolne, których nazwy pokrywają się z nazwami zawodów ujętymi w przepisach oświatowych Źródło: Opracowanie własne Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu 14

15 W najtrudniejszej sytuacji znajdują się osoby bez zawodu, dla których wskaźnik średniej miesięcznej nadwyŝki podaŝy siły roboczej jest największy i kształtuje się na poziomie 317. Wysoka wartość wskaźnika spowodowana jest corocznym napływem absolwentów, którzy ukończyli edukację w liceach ogólnokształcących i nie uzyskali kwalifikacji do wykonywania konkretnego zawodu. Aspiracje zawodowe i płacowe tej grupy osób bezrobotnych w zestawieniu z oczekiwaniami prezentowanymi przez pracodawców powodują, Ŝe tylko część absolwentów podejmuje zatrudnienie. Obserwuje się takŝe nadwyŝkę podaŝy siły roboczej wśród osób bezrobotnych z zawodem sprzedawcy (28,833) oraz osób legitymujących się wykształceniem w zawodzie: technik ekonomista (24,166), ekonomista (21,666), technik mechanik (18,333), technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego (17,5), ślusarz (17,166), kucharz małej gastronomii (13,333) czy krawiec (13,333), oraz tokarz w metalu (13,166). Zawody określane mianem deficytowych występują na lokalnym rynku pracy zdecydowanie rzadziej, aniŝeli zawody nadwyŝkowe, co wskazuje na niedopasowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb i wymagań pracodawców. Ze względu na wskaźnik średniego miesięcznego deficytu podaŝy siły roboczej przedstawiciele niŝej opisywanych zawodów mają największe szanse na uzyskanie zatrudnienia. Tabela 4. Ranking zawodów deficytowych w II półroczu 2010 roku ze względu na średni miesięczny deficyt podaŝy siły roboczej. Średnia Średnia Średni miesięczna miesięczna miesięczny liczba liczba deficyt Kod ofert pracy Nazwa zawodu zarejstrowanych podaŝy siły zawodu zgłoszonych bezrobotnych w roboczej w w II II półroczu 2010 II półroczu półroczu roku 2010 roku 2010 roku Technik prac biurowych* 1 25,3333 3,5-21, Kierowca samochodu cięŝarowego 16,5 2, Robotnik gospodarczy 1 15,1667 3,5-11, Robotnik budowlany 13,3333 4,1667-9, Opiekunka dziecięca* 1 8,5 0,1667-8, Robotnik drogowy 7,3333 0,5-6, Telemarketer 6,6667 0,1667-6, Magazynier 1 7,5 2,6667-4, Statystyk 4,5 0-4, Sekretarka 1 4,1667 0,3333-3, Przedstawiciel handlowy 5,1667 1,5-3, Pomoc kuchenna 1 5,1667 1,5-3, Spawacz ręczny gazowy 3,6667 0,5-3,

16 Pakowacz 5,3333 2,1667-3, Sprzątaczka biurowa 1 5,5 2,8333-2, Kierownik działu marketingu 2,5 0-2, Lektor języka angielskiego 2, , Księgowy 1 2,3333 0,1667-2, Listonosz 2, , Elektromonter instalacji elektrycznych 4,6667 2,5-2, Barman 1 2,5 0, Intendent Blacharz budowlany 2,1667 0, Kelner* 1 4,5 2,6667-1, Operator koparko - ładowarki 2 0,1667-1, Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych 1 2,1667 0,5-1, Sprzedawca w stacji paliw 1,5 0-1, Spawacz metodą TIG 1,5 0-1,5 * Zawody szkolne, których nazwy pokrywają się z nazwami zawodów ujętymi w przepisach oświatowych 1 - oferty pracy realizowane w co najmniej 50% w ramach subsydiowanych form zatrudnienia Źródło: Opracowanie własne. Z uwagi na fakt, iŝ część ofert pracy realizowana była w ramach instrumentów rynku pracy (staŝy, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie uŝytecznych oraz dotacji na utworzenie lub doposaŝenie miejsca pracy) dane o zawodach deficytowych nie odzwierciedlają rzeczywistego obrazu rynku pracy. Największym zainteresowaniem ze strony pracodawców cieszyła się organizacja staŝy dla osób bezrobotnych w zawodzie technik prac biurowych. Średni miesięczny deficyt podaŝy siły roboczej w tym zawodzie wynosił -21,8. Przeciętnie w kaŝdym miesiącu drugiego półrocza 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu dysponował ponad 25 ofertami pracy subsydiowanej na stanowisko technik prac biurowych, a jednocześnie w rejestrze bezrobotnych pozostawały ok. 3 osoby legitymujące się posiadaniem niezbędnych kwalifikacji do wykonywania takiej pracy. Na zgłaszane oferty pracy Urząd kierował w większości osoby bez zawodu, które ukończyły edukację w liceach ogólnokształcących. W ramach organizowanych prac społecznie uŝytecznych oraz robót publicznych w zawodzie robotnik gospodarczy średni miesięczny deficyt podaŝy siły roboczej dla tego zawodu wynosił -11,6. Na jedną osobę zarejestrowaną w Urzędzie w okresie II połrocza 2010 i posiadającą udokumentowaną styczność w swojej karierze zawodowej ze stanowiskiem robotnika gospodarczego przypadało średnio 5 ofert w tym zawodzie. Dane statystyczne odzwierciedlają zmiany jakie zachodzą w sektorze transportu i potwierdzają wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem kierowców (samochodów cięŝarowych, cięŝarowych z przyczepą/naczepą, dostawczych itd.). W najlepszej sytuacji na rynku pracy znajdują się w chwili obecnej osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania właśnie tego zawodu. Średni miesięczny deficyt podaŝy siły 16

17 roboczej wyniósł w badanym okresie -14. Przeciętnie w kaŝdym miesiącu II półrocza 2010 roku w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu było blisko 17 ofert zatrudnienia na stanowisko kierowcy samochodu cięŝarowego, a w ewidencji bezrobotnych pozostawały 3 osoby legitymujące się tym zawodem. ZauwaŜalny jest równieŝ deficyt podaŝy siły roboczej w zawodach: robotnik budowlany (-9,1), robotnik drogowy (-6,8), telemarketer (-6,5), statystyk (-4,5), przedstawiciel handlowy (-3,6), spawacz ręczny gazowy (-3,1), pakowacz (-3,1), kierownik działu marketingu (-2,5). Na te właśnie zawody właściwie niezmiennie od roku występuje największy popyt na lokalnym rynku pracy. W celu pełnego zobrazowania sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz przeanalizowania zawodów deficytowych i nadwyŝkowych naleŝy równieŝ wziąć pod uwagę wskaźnik intensywności nadwyŝki/deficytu zawodów. Wskaźnik ten wyliczany jest jako udział średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w zawodzie do średniej miesięcznej liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych z tym zawodem. W metodologii niniejszego opracowania przyjęto, Ŝe jeŝeli wskaźnik intensywności nadwyŝki (deficytu) zawodów jest mniejszy od wartości 0,90 to dany zawód naleŝy uznać za nadwyŝkowy. JeŜeli wartość wskaźnika jest większa niŝ 0,90 ale mniejsza niŝ 1,10 to mamy do czynienia z zawodem zrównowaŝonym i moŝemy mówić, Ŝe w danym zawodzie występuje równowaga na rynku pracy. Natomiast w przypadku gdy wartość wskaźnika intensywności nadwyŝki (deficytu) zawodów jest większa niŝ 1,10 to dany zawód naleŝy uznać za deficytowy. Dla części zawodów nie jest moŝliwe określenie wartości wskaźnika, gdyŝ średnia miesięczna liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosi zero. Oznacza to, Ŝe pracodawcy zgłaszali chęć zatrudniania pracowników, a w rejestrze bezrobotnych nie figurowały osoby legitymujące się posiadaniem konkretnego zawodu. Sytuacja taka występuje w przypadku zawodów niszowych, w których pracodawcy zgłosili 1 lub 2 oferty pracy w przeciągu całego II półrocza 2010 roku. Na podstawie zgromadzonych danych statystycznych za drugie 6 miesięcy 2010 roku do zawodów nadwyŝkowych zaliczono profesje ujęte w poniŝszej tabeli. Tabela 5. Ranking zawodów nadwyŝkowych w II półroczu 2010 roku ze względu na wskaźnik intensywności nadwyŝki zawodów. Kod Wskaźnik intensywności Nazwa zawodu zawodu nadwyŝki zawodów Technik ekonomista* 0, Technik mechanik* 0, Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 0, Kucharz małej gastronomii* 0, Krawiec* 0, Technik elektryk* 0, Mechanik samochodów osobowych 0,

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu malborskiego. Malbork, 31 marca 2009r.

Rynek pracy powiatu malborskiego. Malbork, 31 marca 2009r. Rynek pracy powiatu malborskiego Malbork, 31 marca 2009r. Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach woj. pomorskiego wg stanu na 28.02.2009 r. Źródło: www.wup.gdansk.pl Stopa bezrobocia w powiecie malborskim

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU (I/P 2009)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU (I/P 2009) RP.0714-B-6-AW/2009 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU (I/P 2009) Mielec 2009 e-mail: rzmi@praca.gov.pl, sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU. Cieszyn, 15 września 2006 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU (I/P 2014)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU (I/P 2014) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU (I/P 2014) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r ząd P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Gliwice 2009 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2007 ROKU (II/P 2007)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2007 ROKU (II/P 2007) PZ.0714-C-49/MPX/2008 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2007 ROKU (II/P 2007) Mielec 2008 e-mail: rzmi@praca.gov.pl http://www.pup.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22 994 NIP: 666-106-58-96

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2010 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2010 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄD P R A C Y W K O L E ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. 27-22-625, 27-22-994 NIP: 666-106-58-96 REGON: 311096083 e-mail: pokl@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r ząd Pracy w Gliwicach RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Gliwice 2009 Przedruk w całości lub w części oraz

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2013 ROKU ORAZ I POŁ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2013 ROKU ORAZ I POŁ. POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2013 ROKU ORAZ I POŁ. 2014 ROKU Bydgoszcz, grudzień 2014 2 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (MIASTO CZĘSTOCHOWA) Kraków

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA SIERPIEŃ 2011 Celem badania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów według zawodów, którzy ukończyli szkołę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W MIEŚCIE CHEŁM I W POWIECIE CHEŁMSKIM W 2008 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W MIEŚCIE CHEŁM I W POWIECIE CHEŁMSKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W MIEŚCIE CHEŁM I W POWIECIE CHEŁMSKIM W 2008 ROKU Chełm, marzec 2009 rok SPIS TREŚCI Strona I. Wstęp. 3 II. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY w Wodzisławiu Śląskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. I/P/2011 Październik 2011 Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2012 ROKU (II/P 2012)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2012 ROKU (II/P 2012) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2012 ROKU (II/P 2012) Mielec 2013 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. Tel. (0-14 )642-31-78 Fax. (0-14) 642 24-78 e-mail: krda@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĄBROWSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2011 Sporządziła Justyna Terelak Doradca zawodowy Marzec 2012 Od czasu, gdy zjawisko

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW. DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE TURECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW. DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE TURECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU , Powiatowy Urząd Pracy w Turku 62-700 Turek, ul. Komunalna 6 tel.: (0-63) 280 23 40 faks: (0-63) 280 23 70 e-mail: potu@praca.gov.pl, www.pup.turek.net.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raport roczny za 2012 r. /

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raport roczny za 2012 r. / P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W K O Ł O B R Z E G U 7 8-1 0 0 K O Ł O B R Z E G, ul. K A T E D R A L N A 4 6-4 8 e-mail: pup@pupkolobrzeg.pl http://pupkolobrzeg.finn.pl TEL/FAX +48 94 352 41 33

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

czta Powiatowy Urząd Pracy

czta Powiatowy Urząd Pracy czta Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIELSKIM W 2011 ROKU Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów... 4 1.1 Charakterystyka bezrobocia w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2012 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo