Pytania ze spotkania informacyjnego w dniu r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania ze spotkania informacyjnego w dniu 2.08.2012 r."

Transkrypt

1 Pytania ze spotkania informacyjnego w dniu r. Pytanie: Czym się różnią dwa tematy priorytetowe 14 i 15? Pytanie o temat priorytetowy odnosi się do podpunktu 3.a wniosku o dofinansowanie. W działaniu 8.1 PO IG można wskazać jeden z trzech tematów: 13, 14 albo 15. Priorytet 13 to Usługi i aplikacje dla obywateli. Priorytet 14 to Usługi i aplikacje dla MSP. Priorytet 15 to Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MSP do ICT i ich wydajne użytkowanie. W działaniu 8.1 częściej mamy do czynienia z tematem 14 niż 15. Tematy 13 i 14 dotyczą usług i aplikacji adresowanych głównie lub wyłącznie do jednej z grup: obywateli albo MSP. Zatem priorytet 15 bywa wskazywany niekiedy w sytuacji braku wyraźnych preferencji odnośnie kierowania e-usługi do którejś z tych grup. Omawiany podpunkt ma charakter głównie statystyczny i zazwyczaj nie rzutuje w bezpośredni sposób na ocenę projektu. Pytanie: Pytanie odnośnie przychodów z dwóch źródeł. Chciałbym założyć przedsiębiorstwo dokładnie skierowane pod ten projekt, nie mogę wykazać, że będę miał źródło dochodu z innej działalności, póki nie wykonam tego projektu. Tutaj nie chodzi o źródło z innej działalności, to ma być źródło w ramach tego projektu, wewnątrz tego projektu. E-usługa musi być świadczona w trakcie jego realizacji. Nie może być tak, że projekt kończy się wersją startową np. alfa i faktycznie skomercjalizuje Pan usługę dopiero po paru miesiącach. Takie świadczenie, które generuje przychód, powinno już nastąpić w trakcie realizacji projektu. Dopuszczalny czas trwania projektu to maksymalnie 2 lata, więc przykładowo może mieć on taki przebieg, że wszystkie prace przygotowawcze i wdrożeniowe zajmą 1½ roku, a ostatnie ½ roku to będą już koszty związane ze świadczeniem, drobnymi poprawkami, bardziej bazujące na kosztach ogólnych i związane z wynagrodzeniami. Biorąc przepisy bardzo literalnie świadczenie e-usługi powinno się rozpocząć najpóźniej w ostatnim dniu realizacji projektu. Nie jest to równoznaczne z tym, że przepływ finansowy musi nastąpić w trakcie realizacji projektu. Czyli jeżeli to będzie koniec tego projektu i w dniu przedostatnim lub ostatnim nastąpi sprzedaż e-usługi - może być np. jedynie wystawienie faktury, które potwierdzi sprzedaż. W omawianym kontekście uznajemy wówczas, że to źródło przychodu zaistniało w trakcie realizacji projektu. Pytanie: Jak ująć koszty promocji? Mówił Pan, że należy je rozbić, np. pozycjonowanie wrzucać osobno, a jakieś inne koszty osobno. A co jeżeli chcę zlecić realizację kampanii promocyjnej firmie zewnętrznej i ta firma wystawia mi fakturę. Czy tak można i jak to ewentualnie zapisać? Pomimo wskazania we wniosku, że cała promocja będzie realizowana przez jedną firmę, należałoby taką usługę rozbić na poszczególne działania, które występują w kolejnych etapach. Właściwe byłoby, gdyby firma dokonała specyfikacji faktury, na 1

2 poszczególne składowe. Przykładowo, pomimo, iż nie będziecie Państwo płacić gazecie, w której opublikowana będzie reklama i będzie to refakturowane przez firmę, która zajmie się promocją, to w Przebiegu rzeczowo-finansowym, dla usług promocyjnych w danym etapie, powinno znaleźć się dookreślenie, że usługi te dotyczyć będą przygotowania i publikacji reklamy prasowej. Pytanie: Spółka jest takiej sytuacji, że chce dokonać dwóch zmian w KRSie, zmiana nazwy firmy i zmiana nazwiska pani prezes ponieważ wyszła za mąż. Te zmiany będą wprowadzane w najbliższym czasie, a obliguje nas termin 17 sierpnia, nie wiem jak to ująć? Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać informacje aktualne z punktu widzenia prawa. W zależności od typu danych, których dotyczy zmiana, dla jej ważności może być konieczna zgoda sądu lub wystarczająca uchwała odpowiedniego organu spółki. Do wniosku należy załączyć najaktualniejszy KRS, zaś w przypadku, gdy zawarte w nim dane nie są w pełni aktualne dodatkowo potwierdzoną kopię przedmiotowej uchwały właściwego organu spółki lub złożonego do KRS wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorstw. Dodatkowo podpunkt 10.i wniosku o dofinansowanie, może zawierać informację o zmianach planowanych lub w toku, które na dzień złożenia wniosku nie są jeszcze prawomocne. Pytanie: Odnośnie dywersyfikacji źródeł przychodów, które tu są wskazane i współczynnika 50%, dotyczącego kosztów, które są pokrywane przez inne przychody poza głównym; w instrukcji nie są wykazane koszty promocji i marketingu jako koszt, który ma też być pokryty. Czy ja to dobrze rozumiem? Czy te koszty związane tutaj z tą główną e-usługą są wliczane skoro przychody nie są, a zakładam, że nie są. W kontekście kryterium merytorycznego W ramach projektu Wnioskodawca będzie osiągał przychody przynajmniej z dwóch źródeł związanych ze świadczeniem e-usług, wliczane są również koszty związane z e-usługą, której sprzedaż stanowi główne źródło przychodu. Natomiast w kalkulacji nie bierze się pod uwagę wydatków na promocję i marketing. Pytanie: Odnośnie dywersyfikacji e-usług dotyczą różnych grup klientów docelowych dla tego samego rynku np. rynek nieruchomości, pośrednicy finansowi i klienci z niego korzystający, którzy poszukują nieruchomości i jeżeli jedna usługa jest skierowana do jednej grupy, a druga do drugiej czy one będą traktowane jako osobne e-usługi, czy będą traktowane jako jedna e-usługa ponieważ jest wspólnota rynku? W przypadku kierowania e-usługi na różne rynki krajowe lub do różnych grup docelowych, można mówić o dwóch niezależnych źródłach przychodów w przypadku wykazania różnych nieskorelowanych dodatnio czynników kształtujących popyt (i w konsekwencji przychód) w każdym ze wskazanych źródeł. W odniesieniu do podanego przykładu, w przypadku gdy rozpatrujemy znaczny spadek liczby klientów, którzy poszukują nieruchomości, należy sprecyzować czy nie wpłynie to negatywnie na zainteresowanie portalem osób wystawiających nieruchomości na sprzedaż i oferujących usługi finansowe związane z obrotem nieruchomościami, lub ewentualnie czy taka sytuacja nie wymusi istotnej obniżki cen za dostęp do e-usługi. Rolą wnioskodawcy jest wykazanie niezależność wskazanych źródeł 2

3 przychodu, natomiast Komisja Konkursowa ma prawo kwestionować takie podziały źródeł przychodów, które są dokonane w sposób błędny. Pytanie: Z umowy wynika, że wskaźnik efektywności ekonomicznej zostanie osiągnięty. Pan między wierszami powiedział, że wskaźniki rezultatu i produktu to są te, z których jest się tak dokładnie rozliczanym, że wskaźnik efektywności ekonomicznej tak pośrednio wynika ze wskaźnika rezultatu. Czy jesteśmy rozliczani tylko ze wskaźnika rezultatu a z wskaźnika efektywności ekonomicznej nie, czy on jest traktowany na równi z innymi wskaźnikami, czy inaczej? Na pewno efektywność ekonomiczna nie jest traktowana na równi z innymi wskaźnikami. Pozostałe wskaźniki, o których jest mowa w 8 umowy o dofinansowanie, to wskaźniki produktu i rezultatu, z których jest się bezpośrednio rozliczanym, które mają być osiągnięte i utrzymane. Wskaźnik efektywności ekonomicznej jest pewną wypadkową wskaźników rezultatu oraz deklarowanych założeń odnośnie utrzymania trwałości projektu i jego rozwoju. Wskaźnik efektywności jest więc raczej zobowiązaniem odnoszącym się pośrednio do wskaźników rezultatu, zobowiązaniem, które wyklucza bierność lub działania na szkodę projektu w okresie trwałości. Stanowisko odnośnie wskaźnika EE w kontekście 8 umowy można znaleźć również w bazie pytań i odpowiedzi dla działania 8.1. Pytanie: Chciałam zadać pytanie na temat zarządzania projektem, czy je można zaliczyć do kosztów eksperckich? Jak oceniana jest taka pozycja przy ocenie projektów, bo to jest taki wydatek, który powstaje na rzecz prowadzenia projektu. Nie są uznawane, wg mojej wiedzy, takie wydatki na zakup usług związanych z ogólnym zarządzaniem przedsiębiorstwem. Na pewno trzeba podać uzasadnienie wydatków kwalifikowanych. Jeżeli nie było by to nakierowane na powstanie jakiego produktu, jeżeli nie było by to doradztwo, którego efektem nie było by powstanie jakiegoś produktu cyfrowego, uruchomienie e-usługi, tylko bieżące zarządzanie działalnością firmy, w tym m.in. rozliczanie dotacji(np. przygotowywanie wniosków o płatność cząstkową), to tego typu wydatki nie miałyby charakteru wydatków eksperckich tylko miały by charakter wydatków ogólnych, a w zamkniętym katalogu wydatków ogólnych czegoś takiego nie ma. Zatem, pod warunkiem właściwego uzasadnienia, możemy mówić o kwalifikowalności tego typu usług, jeśli w efekcie będą prowadzić do wytworzenia produktów cyfrowych lub będą związane z przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e-usługi. Pytanie: Chodzi mi o kwestię kwalifikowalności podatku VAT, tam jest tylko i wyłącznie deklaracja czy VAT będzie kwalifikowany w okresie projektu czy też nie. Czy w momencie składania wniosku firma musi być płatnikiem VAT, czy może przesunąć rejestrację jako płatnika w czasie do momentu rozpoczęcia działalności? Jeżeli Pan przewiduje, że przedsiębiorstwo stanie się płatnikiem VAT w trakcie realizacji projektu lub przed jego rozpoczęciem (po momencie złożenia wniosku), niemniej z góry Pan wie, że nie będzie mógł rozliczać podatku VAT w projekcie, wówczas od razu projekt przygotowuje się pod sytuację nazwijmy to docelową (kiedy przedsiębiorca nie będzie mógł kwalifikować VAT). Można w punkcie 10.i wniosku zawrzeć informację, że ze względu na tę 3

4 zmianę, która będzie w najbliższym czasie, od razu postanowiono niekwalifikować podatku VAT. Pytanie: Jestem współwłaścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która brała udział w jednym z konkursów, nie przeszła tego konkursu i wszystkie procedury odwoławcze zostały zakończone i rozumiem, że wg. regulaminu nie wspominam o tym nigdzie we wniosku. W nawiązaniu do wymogów określonych w Instrukcji wypełnienia wniosku dla podpunktu 8.a Informacje o innych projektach Wnioskodawcy, nie ma konieczności pisania o odrzuconych wnioskach, dla których ze skutkiem negatywnym zostały zakończone wszystkie procedury odwoławcze. Pytanie: Usługa ma być w pełni zautomatyzowana, ale czy mogę wesprzeć sprzedaż usługi o działanie sprzedawcy telemarketera? Jest możliwe posłużenie się telemarketerem w ogóle, niemniej rola takiej osoby w projekcie nie może kolidować z wymogami odnośnie samej e-usługi, w szczególności w aspekcie automatyzmu oraz dostępności w publicznych sieciach teleinformatycznych. Pytanie: Co w takim przypadku kiedy osoba pracująca przy projekcie jest potrzebna jeszcze po roku zakończenia projektu a później już nie? Mówimy tu o wskaźniku, który dotyczy trwale utworzonych miejsc pracy. To są wskaźniki, które nie tylko muszą być osiągnięte, ale utrzymane przez cały okres trwałości, dotyczy to takich stanowisk, które są rzeczywiście stale potrzebne do funkcjonowania usługi, a nie tak, że w którymś momencie przestaną być potrzebne. To się będzie tyczyło każdego wniosku oddzielnie, konkretnych uzasadnień. Pytanie: Mówił Pan, że etapy mogą trwać od 2 do 6 miesięcy, od czego zależy długość takiego etapu w założeniu, że projekt będzie trwał 24 miesiące? Jest to przede wszystkim aspekt swego rodzaju inżynierii finansowej, którą Państwo stosujecie w projekcie. Po każdym etapie składany jest wniosek o rozliczenie tego etapu; z jednej strony jest to dodatkowy obowiązek biurokratyczny, a z drugiej, pozwala Państwu elastycznie wykorzystywać dotację do finansowania projektu. Przykładowo refundację z rozliczenia pierwszego etapu można użyć do sfinansowania trzeciego lub czwartego. Z jednej strony, duża ilość krótkich etapów przysparza Państwu więcej pracy nad dokumentacją, ale zarazem zwiększa też płynność projektu. Państwo decydujecie co jest korzystniejsze. Te etapy też nie muszą być równe. Określa się to we wniosku w Przebiegu rzeczowo finansowym poprzez wskazanie dnia rozpoczęcia i zakończenia etapu. Pytanie: Dot. wskaźnika rezultatu działań promocyjnych; trzeba go utrzymać przez okres trwałości projektu i naszą wartością bazową jest data zakończenia projektu a w tym wypadku wartością docelową jest trzy lata później. Dobrze rozumiem? 4

5 Nie. Bazowa wartość będzie prawdopodobnie zerowa. Chyba, że mamy do czynienia z takim projektem, w którym jest jedną lub kilka e-usług, które nie są nowe, które stanowią element projektu i wówczas niezerowe wskaźniki tego typu (popytowo-ekonomiczne) już występują na starcie. Jeżeli zaś mamy do czynienia ze start-up-em sensus stricto, wartość bazowa, określana zawsze na dzień rozpoczęcia realizacji projektu, będzie zerowa, a wartość końcowabędzie prognozowana na dzień zakończenia realizacji projektu. Pytanie: Jak jestem rozliczany z liczby klientów w drugim roku trwałości projektu, czy w ogóle jestem rozliczany? Może Pan być rozliczany. Załóżmy, że wartość bazowa jest zerowa, a wartość docelowa, (może Pan dać kilka wskaźników np. liczba klientów płacących stale abonament) ma wartość 120 os/mies. Ta wartość wskaźnika musi być osiągnięta i utrzymana w okresie trwałości. Jeżeli projekt będzie weryfikowany po 1,5 roku od zakończenia jego wdrażania, to będzie Pan proszony o przedstawienie sprawozdania, z którego będzie wynikało, że Pan ma 120 klientów miesięcznie. To Pan wskazuje we wniosku o dofinansowanie, na podstawie jakiego przedstawionego przez Pana dokumentu kontrolujący stwierdzają, czy wskaźnik jest osiągnięty bądź utrzymany. Pytanie: Odnośnie składanego wcześniej projektu, który został odrzucony i jest w procedurze odwoławczej. Czy on może być składany w trakcie gdy jest jeszcze odwołanie? Tak. Może być składany. Pytanie: Usługi reklamowe. Ja sama tych usług nie świadczę, ale mam taką e-usługę, która będzie pośredniczyć między klientem a agencją reklamową. Czy to mnie dyskwalifikuje, że to są usługi reklamowe czy nie? Wiem, że z usługami reklamowymi nie jest sprawa jednoznaczna jak z innymi usługami. Tematyka usług reklamowych w kontekście podatkowym, jednak mającym odniesienie do wykluczenia w działaniu 8.1, była przedmiotem postępowania przed NSA oraz Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Kwestie te są mocno niejednoznaczne, ciężko mi zatem będzie odpowiedzieć wiążąco na to pytanie. W orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, opisywano przypadek transportu materiałów promocyjnych (np. ulotek) do miejsca przeznaczenia, gdzie miały być rozłożone i dystrybuowane. Trybunał orzekł, że jest to usługa reklamowa, a nie transportowa. Sądzę, że jeżeli to będzie program typu giełdowego, pozwalający sparować stronę podaży z popytem, to nie będzie problemu. Jednak jeżeli to będzie już w tym łańcuchu świadczenia reklamy, to wydaje się, że to już będzie element działań promocyjnych. Pytanie: Jeżeli na końcu e-usługi następuje akceptacja przez człowieka z tej drugiej strony to czy mnie to wyklucza z 8.1? Jeżeli u Państwa jest wszystko automatycznie to nie ma wykluczenia. Czynnik ludzki, nieautomatyczny, może występować jedynie po stronie użytkowników e-usługi. 5

6 Pytanie: Jeżeli jeden ze wspólników dostał w zeszłym roku dofinansowanie na 8.2, to powinienem o tym wspominać we wniosku na 8.1? Wspólnik ma 15% udziałów. Nie ma konieczności wspominania. Gdyby był dominujący wpływ (rozpatrywać to należy w pierwszej kolejności w oparciu o zapisy Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.) to powinno być wspomniane w punkcie 8 i powinien zostać wyjaśniony ewentualny związek czy jest i jaki jest między jednym projektem a drugim. Pytanie: Teraz składając wniosek wprowadziłem datę, termin rozpoczęcia projektu jest 1 września. Czego nie mogę robić przed 1 września? Nie mogę wystawić żadnej faktury, żadnych kosztów ponieść nad projektem? Mogę planować projekt? Może Pan planować projekt, nie mogą być podjęte żadne wiążące zobowiązania tzn. podpisanie umowy z wykonawcą, np. na dostawę towarów czy wykonanie jakieś usługi. Rozeznanie, listy intencyjne, wstępne poszukiwanie wykonawców - tak, kiedy jeszcze się nie związujemy w sposób formalny. Pytanie: Jak precyzyjnie należy podawać uzasadnienia kosztów? Jak uzasadnić koszt zgodny z logiką a nie przesadzony czy zaniżony? Czy np. trzeba przedstawić kilka ofert firm zajmujących się tym? Można odnosić się do otrzymanych ofert, uzasadnień wysokości wydatków wskazywanych przez potencjalnych wykonawców uzyskanych podczas przeglądu rynku poprzedzającego złożenie wniosku. Można odnieść się do jakiś przeciętnych cen rynkowych, np. powołując się na publicznie dostępne porównywarki cenowe. Szczególnie w przypadku drogich usług, dobrze będzie poprosić firmę (potencjalnego wykonawcę) o uzasadnienie wyceny takiej usługi i tym właśnie się posłużyć we wniosku. Uzasadnienie wysokości planowanych wydatków powinno być zatem stosunkowo precyzyjne. Pytanie: Czy i jak trzeba uzasadnić technologię wykonania np. portalu internetowego? Należy określić technologie umożliwiające realizację projektu. Ponadto spośród nich należy wskazać technologię preferowaną. Nie trzeba zobowiązywać się finalnie do konkretnej technologii, chyba, że jest jedna możliwa do zastosowania w danym wypadku, to uzasadnienie samo się wtedy nasuwa. Dobrze jest sprawdzić to finalnie pod względem użytej terminologii technicznej, aby później się nie okazało, że faktycznie nie ma możliwości zrealizowania projektu w sposób opisany we wniosku. Pytanie: Odnośnie trwałości. Jeżeli okaże się, że projekt jest nie rentowny po dwóch latach, co wtedy? Trzeba go i tak kontynuować przez 3 lata. Pewne ulgi zaistnieć mogą jedynie w wypadku wystąpienia tzw. siły wyższej, o której mowa w 13 umowy o dofinansowanie, ale również w tym wypadku wątpliwe byłoby przyzwolenie na całkowite odstąpienie od świadczenia e-usługi. 6

7 Pytanie: Kiedy i w jakim momencie składania wniosku potwierdzam możliwość dokonania wkładu własnego? To jest kwestia deklaratywna. Nie ma obowiązku przedstawiania jakiejkolwiek promesy czy czegoś podobnego. Przedsiębiorca pisze o tym, skąd zamierza pozyskać pieniądze. Jeżeli deklaracja będzie mocno niewiarygodna z punktu widzenia realiów rynkowych, wówczas może to być wyjaśniane lub podważane przez Komisję Konkursową. Pytanie: Odnośnie czynnika ludzkiego w cyklu realizacji usługi, czyli moja usługa jest w 99% jest realizowana automatycznie bez żadnego udziału czynnika ludzkiego ale dopuszczam też taki wariant, że czynnik ludzki w toku tej realizacji jest jednak potrzebny; czy mam w ogóle pominąć ten wariant, że nie jest z punktu tego wniosku istotny czy mam to opisać jako drugą usługę? Według mojej wiedzy, wskazanie takiego czynnika nieautomatycznego groziłoby raczej odrzuceniem wniosku. Pytanie: Dotyczy metodologii weryfikowania potencjalnych grup odbiorców. Na czym polega ta wiarygodność? To odniesienie się w pierwszej kolejności do ogólnej liczebności grupy docelowej do źródeł statystycznych, choćby GUSu czy innych opracowań. Dalej może się to odnosić do publikowanych niekiedy danych o efektywności pewnych typów promocji - współczynniki konwersji, którymi można się posługiwać. Innymi słowy, nie jest właściwe opieranie się o enigmatyczne wizje i opinie, zamiast konkretnych i obiektywnych źródeł danych. Pytanie: Mam jeszcze pytanie o znalezienie dwóch niezależnych źródeł przychodu; załóżmy, że jest taka sytuacja, że wnioskodawca ma dwie firmy, jedna działa dłużej niż dwa lata, a druga jest nowa i stara się o dofinansowanie do tej nowej e-usługi i grupa docelowa, czyli klienci tych obu firm są tacy sami, ta grupa docelowa jest taka sama, czy jest taka możliwość, że stara firma da nowej swoje produkty ona się wycofa, a nowa firma będzie miała nowy niezależny przychód w ten sposób? Wydaje mi się, że generalnie jest to możliwe, rozumiem, że te produkty zostaną wniesione aportem w nowe przedsiębiorstwo. Ponadto zawsze konieczne jest utworzenie zupełnie nowej e-usługi, której wcześniej nie było na rynku. Jeżeli taka usługa się nie pojawi, to projekt nie będzie się kwalifikował. Podsumowując, jeżeli będą wniesione produkty aportem w nowo utworzoną spółkę, to generalnie jest to dopuszczalne, ale nie jest wystarczające, żeby taki projekt dostał dofinansowanie. 7

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r.

Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW. Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. 2010 Działanie 8.1 PO IG konkurs w 2010 r. OCENA PROJEKTÓW Michał Wiśniewski Warszawa, dnia 14 września 2010 r. Nowe kryterium formalne specyficzne Dodatni skumulowany, zdyskontowany zysk na działalności

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Ocena merytoryczna obligatoryjna w kontekście najczęściej popełnianych błędów Katarzyna Buczek RIF Mazowsze

Ocena merytoryczna obligatoryjna w kontekście najczęściej popełnianych błędów Katarzyna Buczek RIF Mazowsze Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Ocena merytoryczna obligatoryjna w kontekście najczęściej popełnianych

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej]

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej] ZAŁĄCZNIK C Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po dotacjach z budżetu Gminy Nowinka (dofinansowanie realizacji zadań publicznych)

Przewodnik po dotacjach z budżetu Gminy Nowinka (dofinansowanie realizacji zadań publicznych) 1. Podstawa prawna Przewodnik po dotacjach z budżetu Gminy Nowinka (dofinansowanie realizacji zadań publicznych) Podstawą do zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Załącznik nr 5. Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania: Załącznik nr 5 WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 2 Opis znaczenia kryterium 1. Wniosek został złożony w terminie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO EDUKACJA PRIORYTET 2 EDUKACJA ARTYSTYCZNA

PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO EDUKACJA PRIORYTET 2 EDUKACJA ARTYSTYCZNA PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW NA ROK 2015 PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO EDUKACJA PRIORYTET 2 EDUKACJA ARTYSTYCZNA INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA DEPARTAMENT SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO I EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

OFERTA ROZLICZENIA PROJEKTU

OFERTA ROZLICZENIA PROJEKTU Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 6.1. PO IG PASZPORT DO EKSPORTU OFERTA ROZLICZENIA PROJEKTU Szanowni Państwo, firma GP Inter-Solutions sp. z o.o. ma przyjemność przedstawić Państwu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA PO IR UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA PO IR UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODDZIAŁANIA 2.3.3 PO IR UMIĘDZYNARODOWIENIE KRAJOWYCH KLASTRÓW KLUCZOWYCH 1. W jaki sposób możliwe jest zachowanie zasady konkurencyjności w przypadku rezerwacji miejsca na targach

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych

Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych Pozyskiwanie środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wnioski oraz spostrzeżenia po dwóch rundach aplikacyjnych Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie dotychczasowych naborów w ramach Działania 8.1 i 8.2 PO IG w województwie opolskim. 2009-08-05 Regionalna Instytucja Finansująca 1

Podsumowanie dotychczasowych naborów w ramach Działania 8.1 i 8.2 PO IG w województwie opolskim. 2009-08-05 Regionalna Instytucja Finansująca 1 Podsumowanie dotychczasowych naborów w ramach Działania 8.1 i 8.2 PO IG w województwie opolskim 2009-08-05 Regionalna Instytucja Finansująca 1 Działania 8.1 POIG w województwie opolskim- liczba złożonych

Bardziej szczegółowo

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Regionalna Instytucja Finansująca partnerem w pozyskiwaniu dofinansowania na Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Joanna Szalpuk Pełnomocnik Zarządu Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy rozdział dotyczący zmian w zakresie pozyskiwania środków z PO IG 8.1 z czerwca 2010

Dodatkowy rozdział dotyczący zmian w zakresie pozyskiwania środków z PO IG 8.1 z czerwca 2010 Dodatkowy rozdział dotyczący zmian w zakresie pozyskiwania środków z PO IG 8.1 z czerwca 2010 12 ROZDZIAŁ Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu obowiązujące dla konkursu do poddziałania 8.1 PO IG

Bardziej szczegółowo

1. Czy koszty pośrednie rozliczne na podstawie rzeczywistych wydatków mają limity, czy do obliczania takich kosztów należy przedstawić metodologię?

1. Czy koszty pośrednie rozliczne na podstawie rzeczywistych wydatków mają limity, czy do obliczania takich kosztów należy przedstawić metodologię? W związku z rozbieżnymi zapisami dotyczącymi grupy docelowej w ramach Poddziałania 8.1.1 informujemy, że zapisy Dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 25/POKL/8.1.1/2011 (pkt 1.4) w tym zakresie pochodzą

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia Działanie Wdrażanie innowacji przez MŚP Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania

Program Operacyjny Polska Wschodnia Działanie Wdrażanie innowacji przez MŚP Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 2020 Działanie 1.3.1.Wdrażanie innowacji przez MŚP Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego w dniu 23.06.2016 r. w Lublinie 1. Czy w powiązaniu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/12/01 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu

Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu Plan prezentacji: Zamykanie POIiŚ - wybrane zagadnienia II. Efekty ekologiczne - wymogi określone w UoD i dokumentach programowych III. Zmiany projektów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie WB-III.645.1.2015

Ogłoszenie WB-III.645.1.2015 Ogłoszenie Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna.

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Karolina Janowska - Curyło RIF

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12)

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) Data i miejsce wpłynięcia wniosku Nr wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek /8.1.2/DRR/2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

1. Ile wniosków maksymalnie może złożyć jeden Wnioskodawca w przedmiotowym konkursie.

1. Ile wniosków maksymalnie może złożyć jeden Wnioskodawca w przedmiotowym konkursie. 10 listopada 2015 r. Interpretacje Instytucji Zarządzającej dotyczące konkursu nr RPPD.02.03.00-IZ.00-20-001/15 w ramach działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych w ramach

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie P E R S P E K T Y W Y N A ( S A M O ) Z A T R U D N I E N I E W P R O G R A M I E O U T P L A C E

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze Instrukcja sporządzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsięwzięć w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetowa IV I. W zależności

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZ

ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZ ZALECENIA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJACEJ DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013. I WSTĘP W świetle ustaleń dokonanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 9 Szanowni Państwo, Prezentujemy czwarty

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów ZAŁĄCZNIK 1 Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów Lp. Wyszczególnienie I. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ 1. Czy wniosek spełnia efekt zachęty? TAK/NIE/

Bardziej szczegółowo

Zobacz, jakie skutki w podatku VAT wywołuje otrzymanie dotacji przez Twoją jednostkę!

Zobacz, jakie skutki w podatku VAT wywołuje otrzymanie dotacji przez Twoją jednostkę! W jednostce sektora finansów publicznych sposób rozliczenia podatku VAT w przypadku otrzymania dotacji, subwencji, refundacji oraz dofinansowań zależy od tego, czy dana dopłata (dotacja) zwiększy obrót

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące rozliczenia rzeczowego i ekologicznego projektu

Wymagania dotyczące rozliczenia rzeczowego i ekologicznego projektu Wymagania dotyczące rozliczenia rzeczowego i ekologicznego projektu Także w kontekście trwałości projektu 15-16.11.2012 r. Villa Holiday Park 8 pkt. 14 Zapisy w umowie o dofinansowanie Forma i warunki

Bardziej szczegółowo

Pytania ze spotkania informacyjnego. Część 1

Pytania ze spotkania informacyjnego. Część 1 Pytania ze spotkania informacyjnego Część 1 1. Zgodnie z regulaminem konkursu kosztem niekwalifikowanym jest leasing i zakup środków trwałych. Czy jako środek trwały należy tu traktować wszystkie zakupy

Bardziej szczegółowo

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW ZASADY WNIOSKOWANIA O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DZIEDZINY POMOCY SPOŁECZNEJ PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW - organizacje pozarządowe,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku KS-III.5.524.1.2017.AL PREZYDENT MIASTA KOSZALINA ogłasza otwarty konkurs ofert na udzielenie klubom sportowym dotacji celowej na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu z budżetu Gminy Miasto Koszalin

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek za okres od... do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Niedziela, 11 października 2015, 00:19 Strona znajduje się w archiwum. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Organizacja i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Unijne dotacje na rozwój e-biznesu. Magdalena Roza Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Unijne dotacje na rozwój e-biznesu. Magdalena Roza Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Unijne dotacje na rozwój e-biznesu Magdalena Roza Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarki w dziedzinie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE WNIOSKODAWCA. imię i nazwisko.. miejscowość, data.... nr telefonu GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE W N I O S E K O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO Załącznik nr 6 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z wykonania zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

PARP Wspieramy e-biznes

PARP Wspieramy e-biznes 2011 PARP Wspieramy e-biznes Paweł Skowera Jacek Bukowicki Warszawa, IAB, 8 listopada 2011 r. Projekty dofinansowywane w ramach Działania 8.1 PO IG - polegające na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.12, Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.12, Sektorowe Rady ds. Kompetencji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.12, Sektorowe Rady ds. Kompetencji Odpowiedzi na pytania zadane w okresie od 30.04.2016 do 13.05.2016 r. Pytanie 48 (instytucja pełniąca funkcję nadzoru

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA HARMONOGRAM SZKOLENIA Nazwa Budowanie i zarządzanie projektami EFS - Obsługa finansowa projektu Miejsce organizacji (dokładny adres) Termin Hotel i Restauracja ARKADIA w Legnicy ul. Gliwicka 6, 59-220

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:...

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:... ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UMOWY Wzór nr Z_1_8.4_KT II stanowiący załącznik do INSTRUKCJI WYKONAWCZEJ BGK WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1 1. Wniosek za okres do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE

Bardziej szczegółowo

1. Nieterminowe złożenie sprawozdania. Zgodnie z umową ma to być do 30 dni od czasu zakończenia zadania - 12 pkt 2 umowy, określonego w 2 pkt 1. 2.

1. Nieterminowe złożenie sprawozdania. Zgodnie z umową ma to być do 30 dni od czasu zakończenia zadania - 12 pkt 2 umowy, określonego w 2 pkt 1. 2. 1. Nieterminowe złożenie sprawozdania. Zgodnie z umową ma to być do 30 dni od czasu zakończenia zadania - 12 pkt 2 umowy, określonego w 2 pkt 1. 2. Bardzo ogólnikowo opisane osiągnięte cele, rezultaty

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Licytacja L-274-2015 - Zakup energii elektrycznej - Gmina Secemin

Licytacja L-274-2015 - Zakup energii elektrycznej - Gmina Secemin Licytacja L-274-2015 - Zakup energii elektrycznej - Gmina Secemin Ogłoszenie o zamówieniu L-274-2015 - Zakup energii elektrycznej - Gmina Secemin I. Dane zamawiającego Nazwa: Gmina Secemin - Gmina Secemin,

Bardziej szczegółowo

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje:

1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 2 1. Dokładny opis planowanej działalności gospodarczej, rolniczej (rozwinąć według punktów, przedstawiając konkretne i wymierne informacje: - przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK

Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK Data wpływu do PCPR... Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI Nazwa

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. LIKWIDACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Dla prawidłowej likwidacji działalności gospodarczej nie wystarczy, że przedsiębiorca po prostu przestanie świadczyć usługi lub sprzedawać towary. Potrzebna jest także

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie. Grzegorz Kowalczyk Program Operacyjny Kapitał Ludzki Generator wniosków Finanse i budŝet w projekcie Najczęściej popełniane błędy Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.09.2010 r. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15

FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 FAQ konkurs nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-020/15 1. Czy wizytówki mogą być źródłem danych dla wskaźnika Liczba kontaktów biznesowych? Wizytówki nie są adekwatnym dokumentem potwierdzającym realizację wskaźnika.

Bardziej szczegółowo

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 1. Kryteria formalne: - wniosek został

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO UMOWA O WSPARCIE / POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POWIERZENIE z powierzeniem mamy do czynienia wówczas gdy na realizację projektu organizacja może

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

PROPOZYCJE ZMIAN W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG PROPOZYCJE ZMIAN W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG Pilotaż na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej przedsiębiorcy w ramach osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji.

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania interpretacji co do sposobu

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca Dane podstawowe 1. Nazwa programu Schemat 1.1 A2, Dotacje Inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki),

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) 1) )Niepotrzebne skreślić. Wszędzie tam gdzie występuje 1) ) należy odnieść się do polecenia Niepotrzebne skreślić. 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PO KL Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki każdy wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo