MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, Żywiec telefon: (33) , fax: (33) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU część I diagnostyczna Żywiec, marzec 2014r. 1

2 Spis treści Strona Wstęp Sytuacja na lokalnym rynku pracy w powiecie żywieckim w 2013r Struktura osób bezrobotnych w powiecie żywieckim w 2013r Bezrobotni według wieku Bezrobotni według posiadanego wykształcenia Bezrobotni według czasu pozostawiania bez pracy Analiza bezrobocia w powiecie żywieckim według zawodów w 2013r Analiza ofert pracy w powiecie żywieckim według zawodów w 2013r Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie żywieckim w 2013r Zawody deficytowe Zawody zrównoważone Zawody nadwyżkowe Wnioski Spis tabel Spis wykresów

3 WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych to jedna z podstawowych metod obserwacji i analizy rynku pracy, wynikająca z art. 9 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 674 z późn. zm./. Analiza porównawcza ofert pracy i bezrobotnych wg zawodów pozwala wyłonić zawody nadwyżkowe i deficytowe w Powiecie Żywieckim, jak również stanowi źródło informacji dla osób stojących przed wyborem przyszłego zawodu lub pragnących zmienić, czy też uzupełnić posiadane kwalifikacje zawodowe. Wdrożenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych posłuży w szczególności do: - określenia kierunków i natężeń zmian zachodzących w strukturze zawodowo kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy; - stworzenia bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo kwalifikacyjnych w układzie lokalnym; - określenia odpowiednich kierunków szkoleń bezrobotnych, zapewniających większą efektywność organizowanych szkoleń; - bieżącej korekty poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego (dotyczy władz oświatowych oraz dyrekcji szkół); - usprawnienia pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji o planowanych ofertach pracy na rok przyszły oraz przewidywalnej liczbie absolwentów według zawodów; - ułatwienia realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia. Raport dotyczący zawodów deficytowych i nadwyżkowych sporządzony został przy wykorzystaniu: Zaleceń metodycznych do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Rynku Pracy pn. Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, Warszawa 2003; sprawozdania MPiPS-01 wraz z załącznikami nr 2 i 3; tabel wynikowych przetworzonych przez system Syriusz Std. dostępnych na stronie internetowej: Rozporządzenia z r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 106, poz. 728); Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2004r. Nr 265, poz z późn. zm.). Celem niniejszej analizy jest ukazanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w 2013 roku, a w szczególności informacji o zawodach osób zarejestrowanych oraz ofert pracy zgłaszanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu. 3

4 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU Na koniec 2013r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu zarejestrowanych było osób bezrobotnych (w tym kobiety), w porównaniu do roku poprzedniego było to o 349 osób mniej. W całym 2013r. zarejestrowanych zostało osób bezrobotnych (o 516 osób więcej niż w 2012r.), a wyłączono z ewidencji osób (o osób więcej niż w 2012r.). Z danych statystycznych wynika, że stopa bezrobocia w powiecie żywieckim od miesiąca lutego 2013r. ulegała zmniejszeniu. Nawet w IV kwartale ubiegłego roku, czyli w okresie jesienno-zimowym, gdzie corocznie odnotowuje się największy wzrost stopy bezrobocia, na terenie powiatu żywieckiego odnotowano jej spadek i na dzień r. wynosiła 15,8%. Warto zwrócić uwagę, że tendencja ta dotychczas nie miała miejsca i jest inna niż w kraju i województwie, gdzie stopa bezrobocia wzrosła. Tabela Nr 1 Liczba bezrobotnych według gmin Stan w końcu okresu Wzrost/spadek w liczbach w % Żywiec ,49% Czernichów ,88% Gilowice ,31% Jeleśnia ,19% Koszarawa ,70% Lipowa ,52% Łękawica ,09% Łodygowice ,68% Milówka ,17% Radziechowy- Wieprz ,73% Rajcza ,22% Ślemień ,00% Świnna ,27% Ujsoły ,60% Węgierska Górka ,51% Powiat ,01% 4

5 Wykres Nr 1 Wzrost i spadek liczby bezrobotnych w poszczególnych gminach 0 wynika, iż największy wzrost liczby osób bezrobotnych miał Jak wynika z danych statystycznych prezentowanych w Tabeli Nr 1 Liczba bezrobotnych według gmin, prawie we wszystkich gminach powiatu obserwujemy spadek poziomu bezrobocia. Tylko w czterech gminach poziom bezrobocia wzrósł w 2013r. w stosunku do stanu w końcu 2012r., tj. w gminie Koszarawa (wzrost o 1 osobę - 0,70%); Łękawica ( wzrost o 20 osób 9,09%); Ślemień (wzrost o 9 osób 5,00%) i Ujsoły (wzrost o 15 osób 4,60%). Z danych statystycznych wynika, iż największy spadek liczby osób bezrobotnych miał miejsce w gminie Świnna, w badanym okresie liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 54 osoby (13,27%), kolejno w gminie Czernichów spadek o 34 osoby (9,88%) oraz w gminie Lipowa spadek o 60 osób (9,52%). Według stanu na koniec 2013r. prawo do zasiłku posiadało osób (w tym 498 kobiet). Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili 14,46% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Napływ do bezrobocia przedstawia liczbę bezrobotnych, jaka w danym okresie sprawozdawczym została zarejestrowana w urzędzie pracy. Z kolei odpływ z bezrobocia to liczba osób, które w danym okresie sprawozdawczym zostały z różnych przyczyn wyłączone z ewidencji bezrobotnych. Odpływ może być związany z podjęciem pracy subsydiowanej, niesubsydiowanej lub też z przejściem do bierności zawodowej (emerytura, świadczenie przedemerytalne, nauka w systemie dziennym). Może też być spowodowany niepotwierdzeniem gotowości do pracy, bądź dobrowolną rezygnacją z usług urzędu. Procesy te bezpośrednio mają wpływ na wielkość poziomu bezrobocia. Poniżej zaprezentowano napływ i odpływ bezrobotnych w powiecie żywieckim w 2012 i 2013 roku. 5

6 Wykres Nr 2 Napływ bezrobotnych miesięcznym w powiecie żywieckim w latach 2012 i 2013 w układzie Tabela Nr 2 Rozliczenie odpływu bezrobotnych w latach 2012 i 2013 w powiecie żywieckim Powiat żywiecki Rok osoby wyłączone z ewidencji w roku ogółem podjęcia pracy ogółem w tym niesubsydiowanej szkolenia z tego z przyczyn staż przygotowanie zawodowe dorosłych prace społecznie użyteczne niepotwierdzenie gotowości do pracy dobrowolna rezygnacja inne* Inne* obejmuje m.in. nabycie prawo do świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty; podjęcie nauki; podpisanie kontraktu socjalnego, ukończenie 60/65 lat; odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy. 6

7 Wykres Nr 3 Odpływ bezrobotnych w powiecie żywieckim w 2013 roku W 2013r. w powiecie żywieckim do głównych przyczyn wyłączeń należały: podjęcie pracy 47,19% (z tego 89,17% z tytułu podjęcia pracy niesubsydiowanej); niepotwierdzenie gotowości do pracy 30,06%. Należy zaznaczyć, że dominującą przyczyną wyłączeń z ewidencji osób bezrobotnych są wyłączenia z tytułu podjęcia pracy. Na uwagę zasługuje również fakt, że w 2013r. o 307 osób wzrosła liczba bezrobotnych podejmujących pracę bez udziału środków będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, w porównaniu z 2012r. Warto zauważyć również, iż wzrosła liczba osób bezrobotnych wyłączonych z tytułu podjęcia stażu (o 254 osób więcej niż w 2012r.), szkoleń (o 151 osób więcej niż w 2012r.) oraz prac społecznie użytecznych (o 9 osób więcej niż w 2012r.). 7

8 2. STRUKTURA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU 2.1. Bezrobotni według wieku Porównując strukturę zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie żywieckim w końcu roku 2013 do tożsamych danych w końcu roku 2012 obserwujemy, iż w prawie wszystkich przedziałach wiekowych nastąpił spadek ilości zarejestrowanych bezrobotnych, wyjątkiem jest grupa wiekowa powyżej 55 lat, gdzie odnotowano wzrost o 142 osoby, co stanowi wzrost o 2,15%. W 2013r. największą grupę stanowiły osoby bezrobotne w wieku od 25 do 34 lat było ich w ewidencji osób bezrobotnych i stanowili oni 25,95% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W grupie tej obserwujemy spadek ilości osób bezrobotnych w porównaniu do 2012 r. o 191, jest to spadek o 1,15%. Największy spadek, bo o 229 osób bezrobotnych w porównaniu do 2012r. można zaobserwować wśród osób w wieku do 24 lat liczba bezrobotnych w końcu 2013r. wynosiła 1607 osób, jest to spadek o 1,86%. W grupie tej obserwujemy również najwyższy spadek % w stosunku do ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. Kolejna grupa to osoby od 35 do 44 roku życia w końcu 2013r. w ewidencji osób bezrobotnych było ich osób (spadek o 57 osoby w porównaniu z 2012r. - tj. spadek o 0,21%). W ostatniej grupie tj. osoby w wieku od 45 do 54 lat również odnotowano spadek o 14 osób bezrobotnych- w końcu 2013r. liczba bezrobotnych wynosiła osób, jest to spadek o 0,65%. Tabela Nr 3 Liczba bezrobotnych według wieku - stan na koniec 2012 i 2013 roku Zarejestrowani bezrobotni (stan w końcu roku): Grupy wieku ogółem % do ogółem ogółem % do ogółem Ogółem , ,00 Wiek w latach od lat , ,25 od lat , ,95 od lat , ,65 od lat , ,06 powyżej 55 lat , ,09 8

9 Wykres Nr 4 Liczba bezrobotnych według wieku stan na koniec 2012 i 2013 roku 2.2 Bezrobotni według posiadanego wykształcenia Poziom wykształcenia osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie jest niski. Ponad 55,81% zarejestrowanych bezrobotnych ma wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz gimnazjalne i poniżej. Porównując poziom wykształcenia bezrobotnych w powiecie żywieckim w końcu roku 2013 do tożsamych danych w końcu roku 2012 obserwujemy, iż procentowy udział osób bezrobotnych w poszczególnych kategoriach wykształcenia utrzymuje się na poziomie zbliżonym do danych z 2012r. Obserwujemy nieznaczny spadek % udziału osób bezrobotnych w grupie z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (o 0,39%) oraz średnim ogólnym (o 0,87%), a w pozostałych grupach obserwujemy wzrost. 9

10 Tabela Nr 4 Liczba bezrobotnych według wykształcenia - stan na koniec 2012 i 2013 roku Zarejestrowani bezrobotni (stan w końcu roku): Wykształcenie ogółem % do ogółem ogółem % do ogółem Ogółem , ,00 z tego z wykształceniem: wyższym 835 9, ,76 policealnym i średnim zawodowym , ,37 średnim ogólnokształcącym , ,73 zasadniczym zawodowym , ,10 gimnazjalnym i poniżej , ,04 Wykres Nr 5 Liczba bezrobotnych według wykształcenia stan na koniec 2012 i 2013 roku Jak wynika z prezentowanych danych największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił wśród osób posiadających wykształcenie policealne i średnie zawodowe ( o 111 osób) oraz średnie ogólne (o 110 osób). 10

11 2.3. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy dla osób bezrobotnych ma szczególne znaczenie, bowiem wpływa on bezpośrednio nie tylko na sytuację ekonomiczną tej osoby, ale również znajduje swoje odzwierciedlenie w zmniejszającej się możliwości znalezienia zatrudnienia przez tę osobę. Długi okres pozostawania bez pracy doprowadzić może do braku gotowości do jej podjęcia. Długotrwałe bezrobocie jest zjawiskiem dość powszechnym wśród zarejestrowanych bezrobotnych w naszym kraju. Czas pozostawania bez pracy ma znaczący wpływ na dalszą aktywność zawodową osób bezrobotnych. Jak wynika ze statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu największy spadek procentowy osób bezrobotnych jest wśród osób znajdujących się w ewidencji od 1 do 3 m-cy - odnotowano spadek o 3,61%. Kolejną grupą są osoby bezrobotne przebywające w ewidencji osób bezrobotnych do 1 m-ca. W 2013r. obserwujemy w tej grupie spadek w stosunku do danych za 2012r. o 1,2%. W grupie osób zarejestrowanych od 3 do 6 m-ca odnotowano wzrost o 0,23%. Wzrost odnotowano również w grupie od 6 do 12 m-ca o 0,15%. Znaczną grupą wśród bezrobotnych stanowią osoby pozostające w ewidencji od 12 do 24 m-cy. W końcu 2013r. obserwujemy wzrost procentowy udziału osób bezrobotnych w tej grupie w stosunku do danych statystycznych z końca 2012r. o 1,81%. W największej grupie osób pozostających bez pracy, czyli osób zarejestrowanych powyższej 24 miesięcy odnotowano również największy wzrost o 3,08%. Tabela Nr 5 Liczba bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy - stan na koniec 2012 i 2013 roku Zarejestrowani bezrobotni (stan w końcu roku): Czas pozostawania bez pracy ogółem % do ogółem ogółem % do ogółem Ogółem , ,00 z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach: do 1 miesiąca 834 9, ,39 od 1-3 miesięcy , ,73 od 3-6 miesięcy , ,86 od 6-12 miesięcy , ,23 od miesięcy , ,63 powyżej 24 miesięcy , ,16 11

12 Wykres Nr 6 Liczba bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy - stan na koniec 2012 i 2013 roku Z powyżej prezentowanych danych wynika, że największy spadek liczby osób bezrobotnych obserwujemy w grupie bezrobotnych pozostających w ewidencji od 1 do 3 m-cy (spadek o 369 osób), następnie w grupie do 1 m-ca (spadek o 134 osoby); w grupie od 3 do 6 m-cy (spadek o 79 osób) oraz w grupie od 6 do 12 m-cy (spadek o 50 osób). Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu podejmuje wszelkie działania mające na celu aktywizację osób bezrobotnych w szczególności zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy poprzez obejmowanie tych osób dostępnymi usługami i instrumentami rynku pracy. Na koniec 2013r osób znajdowało się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 12

13 Wykres Nr 7 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy na koniec 2013 roku Podobnie jak w 2012r. w 2013r. największą grupę osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowiły osoby bez wykształcenia średniego oraz osoby długotrwale bezrobotne, najmniejszą zaś osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, osoby niepełnosprawne oraz osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. 13

14 3. ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE ŻYWIECKIM WEDŁUG ZAWODÓW W 2013 ROKU Zawód to zbiór zadań wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności) zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wśród 8347 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu na koniec grudnia 2013r. znajdowało się: 1320 osób bez zawodu (15,81%); 7027 osób posiadających zawód (84,19%). W grupie osób bezrobotnych nie posiadających zawodu figurowało 175 osób zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy oraz 212 osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy ukończyły szkołę. Wykres Nr 8 Osoby bezrobotne posiadające zawód i bez zawodu na koniec 2013 roku 15,81% 84,19% osoby bez zawodu osoby posiadające zawód Osoby bezrobotne bez zawodu to zarówno osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, jak również osoby bez doświadczenia zawodowego, które były zatrudnione, wykonywały inną pracę zarobkową lub prowadziły działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 6 miesięcy. Powyższe osoby ukończyły szkoły średnie ogólnokształcące oraz szkoły gimnazjalne i poniżej. Osobom nie posiadającym kwalifikacji zawodowych Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu oferuje przede wszystkim możliwość skorzystania z usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy lub organizacji szkoleń. 14

15 Ponadto osoby te znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w związku z tym kwalifikują się do skierowania do odbycia stażu lub wykonywania prac interwencyjnych. Porównując liczbę osób bezrobotnych według zawodów w 2013r. z danymi na koniec 2012r. wynika, że liczba osób bez zawodu zwiększyła się o 49 osób. Poniżej przedstawiono ranking zawodów o największej liczbie bezrobotnych w Powiecie Żywieckim na koniec 2012 roku oraz 2013 roku. Tabela Nr 6 Liczba osób bezrobotnych według zawodów na koniec 2012 roku oraz na koniec 2013 roku Lp Nazwa zawodu Kod zawodu Liczba osób bezrobotnych na koniec 2012r. Liczba osób bezrobotnych na koniec 2013r. 1 Sprzedawca Krawiec Robotnik budowlany Robotnik placowy Robotnik gospodarczy Stolarz Ślusarz Technik mechanik Tokarz w metalu Kucharz Monter podzespołów i zespołów elektronicznych Kucharz małej gastronomii 13 Fryzjer Murarz Mechanik pojazdów samochodowych Z powyższej tabeli wynika, że największą grupę wśród osób bezrobotnych stanowią osoby posiadające takie zawody jak: sprzedawca, krawiec, robotnik budowlany, robotnik gospodarczy, robotnik placowy, stolarz, ślusarz, technik mechanik, tokarz w metalu. Analizując zestawienia osób bezrobotnych według zawodu z poprzednich lat można zaobserwować, że nadal dominują zawody takie jak: ślusarz, tokarz w metalu czy krawiec, pomimo braku napływu absolwentów kształconych w tych kierunkach. Wynika to z faktu, że osoby w powyższych zawodach od kilku lat pozostają w rejestrze tutejszego Urzędu jako osoby długotrwale bezrobotne, a posiadany zawód zdobyły tylko ze względu na brak innych kierunków kształcenia oferowanych przez szkoły. Z analiz przeprowadzanych przez m.in. pośredników pracy oraz doradców zawodowych wynika, że w zdecydowanej większości osoby 15

16 bezrobotne, zarejestrowane jako ślusarz, tokarz w metalu czy krawiec nigdy nie wykonywały tych zawodów. Należy jednak zauważyć, że w 2013r. w porównaniu do 2012r. zmniejszyła się liczba zarejestrowanych osób w zawodzie: sprzedawca, krawiec, robotnik placowy, robotnik gospodarczy, ślusarz, stolarz, technik mechanik, kucharz, monter podzespołów i zespołów elektronicznych,kucharz małej gastronomii, murarz. W poniższej tabeli zaprezentowano 15 zawodów pod względem liczby osób bezrobotnych, w której zawarto napływ osób w danym zawodzie oraz liczbę osób zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy. W zestawieniu nie uwzględniono osób bez zawodu. Tabela Nr 7 Klasyfikacja 15 zawodów według największej liczby osób zarejestrowanych w 2013 roku z uwzględnieniem napływu osób bezrobotnych oraz długotrwałego bezrobocia Lp Nazwa zawodu Liczba osób bezrobotnych na koniec r. Napływ bezrobotnych od stycznia do grudnia 2013r. Liczba osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) 1 Sprzedawca Krawiec Robotnik budowlany Robotnik placowy Robotnik gospodarczy Stolarz Ślusarz Technik mechanik Tokarz w metalu Kucharz Monter podzespołów i zespołów elektronicznych Kucharz małej gastronomii 13 Fryzjer Murarz Mechanik pojazdów samochodowych Dużymi grupami zawodowymi charakteryzującymi się znacznym odsetkiem pozostawania w rejestrze osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy były osoby z zawodu: sprzedawca, krawiec, robotnik gospodarczy, robotnik placowy. Natomiast większy napływ osób bezrobotnych zauważamy w zawodach: sprzedawca, robotnik budowlany, technik mechanik oraz stolarz. Osoby bezrobotne reprezentujące powyższe zawody mają zatem trudności ze znalezieniem pracy. Często można zauważyć sytuację, gdzie osoba bezrobotna posiada zawód wymagany w ofercie pracy, jednak nie spełnia ona innych oczekiwań, umiejętności i uprawnień stawianych przez pracodawcę. 16

17 4. ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW W 2013 ROKU W okresie od 1 stycznia 2013r. do końca grudnia 2013r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu zgłoszono 2237 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, przez które należy rozumieć: wolne miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - m.in.: krajowe oferty pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, oferty pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. miejsca aktywizacji zawodowej - m.in.: miejsca stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych. Porównując liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w 2013r. do liczby z 2011r. należy stwierdzić, że zwiększyła się ona o 445 miejsc pracy, natomiast w stosunku do 2012r. o 165 miejsc pracy. Wykres Nr 9 Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w latach WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ogólnej liczbie 2237 zgłoszonych wolnych miejsc pracy: 1256 stanowiły oferty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, natomiast 981 stanowiły miejsca aktywizacji zawodowej. 17

18 Wykres Nr 10 Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa i miejsca aktywizacji zawodowej w 2013 roku wolne miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wolne miejsca aktywizacji zawodowej grudzień listopad październik wrzesień sierpień lipiec czerwiec maj kwiecień marzec luty styczeń Z powyższego wykresu wynika, że w 2013r. najwięcej ofert odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zgłoszono w miesiącu wrześniu oraz w kwietniu 2013r. Natomiast w miesiącu wrześniu i marcu 2013r. nastąpił wzrost ilości miejsc aktywizacji zawodowej. W celu pozyskiwania nowych ofert pracy pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu przeprowadzają wizytacje w zakładach pracy, podczas których pracodawcy mają możliwość zgłaszania krajowych ofert pracy. W okresie od miesiąca stycznia 2013r. do końca grudnia 2013r. przeprowadzono wizytacje w 407 zakładach pracy działających na terenie Powiatu Żywieckiego. W wyniku wizytacji nawiązano współpracę z 90 nowymi zakładami pracy oraz pozyskano 34 wolne miejsca pracy. Ponadto pracodawcy mogą również zgłosić ofertę pracy w Lokalnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych działających na terenie: Jeleśni, Rajczy, Ujsół, Milówki, Węgierskiej Górki i Ślemienia. W Lokalnych Punktach można uzyskać również informację na temat usług i instrumentów rynku pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu oraz otrzymać informację o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. 18

19 Pracodawcom, którzy zgłosili ofertę pracy tutejszy Urząd proponuje zorganizowanie giełdy pracy. W 2013r. Urząd zorganizował 33 giełdy pracy, w których uczestniczyło 545 osób bezrobotnych, z czego 36 osób podjęło pracę i dotyczyły one m.in. następujących stanowisk pracy: sprzedawca, operator maszyn, sprzątaczka, fryzjer, pracownik budowlany, kierowca kat. C, pracownik biurowy. Warto dodać, że w 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu zorganizował Przygraniczne Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji w ramach Partnerstwa EURES-T Beskydy. Targi odbyły się w dniu 20 marca 2013r. w Żywcu i adresowane były do osób bezrobotnych, pracowników zamierzających zmienić pracę, uczniów, studentów, a także pracodawców, agencji zatrudnienia, jednostek szkolących, instytucji wspierających przedsiębiorczość i instytucji związanych z rynkiem pracy. Celem Targów Pracy, które odwiedziło ponad 400 osób, była promocja sieci EURES i mobilności transgranicznej oraz ułatwienie nawiązywania bezpośredniego kontaktu osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami z terenu przygranicznego. W Targach Pracy wzięło udział 22 wystawców, którzy zaprezentowali ok. 380 ofert pracy oraz otrzymali od zainteresowanych osób ok. 250 dokumentów aplikacyjnych, a także przeprowadzili ponad 180 rozmów kwalifikacyjnych. Podobnie jak w poprzednich okresach, tak i w 2013r. dużym zainteresowaniem cieszyły się subsydiowane formy zatrudnienia. Poniższy wykres ukazuje liczbę subsydiowanych form zatrudnienia zgłoszonych do PUP w Żywcu w 2013r. Wykres Nr 11 Subsydiowane formy zatrudnienia w 2013 roku STAŻE PRACE INTERWENCYJNE PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 19

20 Z powyższych danych wynika, że najwięcej osób bezrobotnych skierowano do odbywania stażu. Staż jest najpopularniejszą formą aktywizacji wśród osób bezrobotnych, ponieważ jest szansą zdobycia umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązywania stosunku pracy z organizatorem stażu. W 2013r. po zakończonym stażu 273 osoby podjęły zatrudnienie. Należy zaznaczyć, że w ubiegłym roku 247 osób bezrobotnych otrzymało jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, natomiast 214 osób bezrobotnych podjęło zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Największa ilość ofert pracy adresowana była do osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W drugiej kolejności oferty pracy skierowane były do osób z wykształceniem średnim i podstawowym. Najmniej ofert pracy było dla osób posiadających wykształcenie wyższe. Analiza ofert pracy zgłoszonych do Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu w 2013r. pozwoliła na stworzenie rankingu 15 zawodów, na które odnotowano największe zapotrzebowanie. Tabela Nr 8 Oferty pracy według zawodów w powiecie żywieckim w 2013 roku Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w 2013r Sprzedawca Robotnik gospodarczy Technik prac biurowych Robotnik budowlany Przedstawiciel handlowy Kucharz Kierowca samochodu ciężarowego Pomoc kuchenna Magazynier Kelner Spawacz metodą MAG Krawiec Stolarz Sprzątaczka biurowa Opiekun medyczny 27 Z powyższej tabeli wynika, że podobnie jak w poprzednich latach lokalni pracodawcy najczęściej poszukiwali osób na stanowisko: sprzedawca. Oferty pracy zgłaszane na powyższe stanowisko dotyczyły głównie sprzedaży w sklepach spożywczych lub przemysłowych. Często poszukiwanym zawodem przez pracodawców był zawód: robotnik gospodarczy. Należy jednak zaznaczyć, że znaczna część ofert pracy w tym zawodzie stanowiła miejsca pracy subsydiowanej m.in. prace społeczno-użyteczne, prace interwencyjne. Z kolei wśród osób kierowanych do odbycia stażu dominował zawód: technik prac biurowych. 20

21 Możemy zauważyć, że z roku na rok wzrasta liczba zgłaszanych ofert pracy w zawodzie: przedstawiciel handlowy. W 2013r. liczba ta w porównaniu do 2012r. zwiększyła się o 19 ofert pracy. Praca na stanowisku przedstawiciela handlowego oferowana jest najczęściej przez Firmy spoza terenu powiatu żywieckiego i wymaga od kandydatów posiadania dużej dyspozycyjności oraz znajomości technik handlowych i negocjacyjnych. Jak wynika z z powyższego zestawienia w 2013r. zgłaszano także oferty pracy w branży gastronomicznej w zawodzie: kucharz, kelner i pomoc kuchenna. Najczęściej dotyczyły one zatrudnienia w okresie wiosenno-letnim i skierowane były do osób posiadających przede wszystkim doświadczenie zawodowe. W 2013r. tutejszy Urząd dysponował 29 ofertami pracy w zawodzie: sprzątaczka biurowa, jednakże w większości skierowane one były dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Warto wspomnieć o ofertach pracy w zawodzie: kierowca samochodu ciężarowego. Pracodawcy zgłaszając wolne miejsca pracy na powyższe stanowisko wymagali od potencjalnego kandydata posiadania świadectwa kwalifikacji. Biorąc pod uwagę potrzeby pracodawców tutejszy Urząd w 2013r. zorganizował szkolenie grupowe z zakresu: Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących przewóz drogowy kat. C1,C1+E, C, C+E, na które skierowano 10 osób bezrobotnych. Należy również zaznaczyć, że najwięcej ofert pracy zgłaszano w zawodach, które stanowią najliczniejszą grupę wśród osób zarejestrowanych tj. sprzedawca, robotnik gospodarczy, robotnik budowlany, kucharz, stolarz, krawiec. Powyższe zawody z roku na rok reprezentują największą grupę wśród zawodów osób zarejestrowanych, ale właśnie na wskazane stanowiska najczęściej wpływają oferty pracy, w tym również subsydiowane. Poniższy wykres przedstawia 15 zawodów o największej liczbie ofert pracy w 2013r. oraz liczbę osób w danym zawodzie, zarejestrowanych wg stanu na koniec miesiąca grudnia 2013r. 21

22 Wykres Nr 12 Liczba osób bezrobotnych na koniec grudnia 2013 roku i liczba ofert pracy w danym zawodzie w 2013 roku Liczba osób bezrobotnych Oferty pracy zgłoszone w 2013r. Sprzedaw ca Robotnik gospodarczy Technik prac biurow ych Robotnik budow lany Przedstaw iciel handlow y Kucharz Kierow ca sam ochodu ciężarow ego Pom oc kuchenna Magazynier Kelner Spaw acz m etodą MAG Kraw iec Stolarz Sprzątaczka biurow a Opiekun m edyczny Należy zauważyć, że na koniec grudnia 2013r. w rejestrze osób bezrobotnych w zawodzie: sprzedawca figurowało o 214 osób więcej niż liczba zgłoszonych ofert pracy. Podobnie w przypadku oferty pracy w zawodzie: krawiec, gdzie na 35 zgłoszonych wolnych miejsc pracy przypadało 285 osób. Odwrotnie kształtowała się sytuacja w przypadku ofert pracy dla osób w zawodzie: spawacz metodą MAG, gdzie na 37 ofert pracy przypadała 1 osoba lub w zawodzie: opiekun medyczny, gdzie na 27 ofert pracy przypadała również 1 osoba bezrobotna. Poniżej przedstawiono strukturę zarejestrowanych osób bezrobotnych i ofert pracy według sekcji PKD zgłaszanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu w 2013r. 22

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r.

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2014 ROKU Pleszew, marzec 2015 1 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WRZESIEŃ 2012 1.Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W II KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W II KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W II KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu czerwca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu marca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6820

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Sytuacja na lokalnym rynku pracy POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE Sytuacja na lokalnym rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia Aktualnie stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Płońsk, październik 2010 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU MARZEC 2012 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN Załącznik do Zarządzenia Nr 465/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Załączono do Zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. LISTA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

czta Powiatowy Urząd Pracy

czta Powiatowy Urząd Pracy czta Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIELSKIM W 2011 ROKU Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów... 4 1.1 Charakterystyka bezrobocia w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2013 ROKU ORAZ I POŁ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2013 ROKU ORAZ I POŁ. POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2013 ROKU ORAZ I POŁ. 2014 ROKU Bydgoszcz, grudzień 2014 2 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2010 ROK Płońsk, marzec 2011 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego i szkolenia

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY w Wodzisławiu Śląskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. I/P/2011 Październik 2011 Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Październik 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Tczew, listopad 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo