RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU"

Transkrypt

1 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 0 ROKU OPOLE, kwiecień 0

2 Spis treści Wstęp..... Bezrobotni według zawodów..... Napływ bezrobocia..... Długotrwałe bezrobocie w zawodach..... Analiza bezrobocia wg PKD ostatniego miejsca pracy.... Analiza ofert pracy wg zawodów i ich grup..... Oferty pracy według zawodów oraz grup zawodowych..... Rankingi zawodów ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy.... Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych..... Zawody deficytowe..... Zawody w równowadze..... Zawody nadwyżkowe... Podsumowanie...

3 Wstęp Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 0 kwietnia 00 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. ust. pkt ) opracował analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 0. Jest ona jednym z zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy. Celem sporządzenia opracowania monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest stworzenie ich rankingów, które stanowią narzędzie dla monitoringu, czyli procesu obserwowania zjawisk zachodzących na opolskim rynku pracy. Dzięki jego realizacji poprzez systematyczne określanie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo kwalifikacyjnej na lokalnych i regionalnym rynku pracy planuje się zwiększenie efektywności organizowanych szkoleń dzięki dostosowaniu ich kierunków do potrzeb pracodawców, a także poprzez udostępnienie wyników działań władzom oświatowym oraz dyrekcjom szkół będą one mogły korygować poziom, strukturę i treść kształcenia zawodowego. Monitoring ułatwi także działania mające zaktywizować osoby długotrwale bezrobotne. Aby jednak traktować wyniki MZDiN jako trafne i rzetelnie diagnozujące sytuację na rynku pracy, jego metodologia powinna zostać udoskonalona chociażby poprzez analizę ofert prasowych czy internetowych. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych prowadzony jest w oparciu o ujednolicone dla całego kraju Zalecenia metodyczne opracowane przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy, a podstawowym źródłem informacji są raporty półroczne opracowane przez powiatowe urzędy pracy oraz dane statystyczne pochodzące z systemu statystyki publicznej. Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Departamentu Rynku Pracy MPiPS raport, tak jak i opracowania wcześniejsze, będzie zawierał trzy wątki analityczne, które będą obejmowały: analizę bezrobocia wg zawodów, ofert pracy wg zawodów, ogólną analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Podstawą niniejszego opracowania jest wybór definicji podstawowych kategorii pojęciowych: Przez monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych należy rozumień proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 00 rok, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 00, s..

4 kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego, jak również systemu szkolenia bezrobotnych oraz osób poszukujących zatrudnienia. Poprzez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Poprzez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawód należy definiować jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami poprzez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności) zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Klasyfikacja zawodów i specjalności została wprowadzona na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 0 grudnia 00 i służy ona ujednoliceniu nazewnictwa zawodów i specjalności występujących w gospodarce i na rynku pracy oraz racjonalnemu planowaniu obsługi rynku pracy i określaniu jego struktury zawodowej. Ostatnia aktualizacja miała miejsce na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia kwietnia 00, na jej podstawie m.in. wprowadzono do klasyfikacji nowe zawody. Struktura klasyfikacji jest wynikiem grupowania zawodów na podstawie podobieństwa kwalifikacji zawodowych wymaganych dla realizacji zadań danego zawodu (specjalności), z uwzględnieniem dwóch aspektów kwalifikacji, tj. ich poziomu i specjalizacji. Wymienione kryteria posłużyły grupowaniu poszczególnych zawodów i specjalności w 0 grup wielkich, grupy duże, grupy średnich i grupy elementarne, przy czym te ostatnie obejmują 0 zawodów i specjalności. W klasyfikacji zastosowano kod sześciocyfrowy. Pierwsza cyfra oznacza grupę wielką, druga dużą, trzecia średnią, czwarta elementarną, natomiast dwie pozostałe cyfry podają miejsce zawodu czy specjalności w określonej grupie elementarnej. Zgodnie z informacjami płynącymi z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, od 0 powinna wejść w życie nowa metodologia rankingu zawodów, rozbudowana

5 o źródła pozyskiwania danych o popycie na pracę, która w 0 będzie testowana w wybranych urzędach pracy w Polsce... Bezrobotni według zawodów T-I/W- Bezrobotni wg zawodów w województwie opolskim. Stan w końcu 0 Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem kobiety W tym absolwenci powyżej miesięcy razem kobiety razem kobiety 0 "0" Sprzedawca* Robotnik "0" gospodarczy 0 "0" Murarz* 0 "0" Ślusarz* 0 0 "0" Krawiec* "00" Kucharz* Robotnik "0" budowlany 0 0 Technik "0" ekonomista* Technik prac "00" biurowych* 0 Sprzątaczka "0" biurowa "0" Ekonomista 0 Systematyczna, możliwa dzięki monitoringowi obserwacja rynku pracy pod kątem zawodowej struktury bezrobocia prowadzi do nieuchronnej konstatacji: jest to struktura stała, mocno spetryfikowana, utrzymywana również przez regionalny system kształcenia zawodowego (gros zawodów do zawody szkolne). Również w przeciągu 0 w obrębie prezentowanej wyżej struktury zawodów nie zachodziły istotne zmiany wobec wcześniejszych okresów sprawozdawczych. W porównaniu do końca 0 - oprócz wzrostu liczebności bezrobotnych ogółem i w wybranych profesjach ich struktura praktycznie nie zmieniła się. Jedynym ważniejszym wyjątkiem jest wypadnięcie z czołowej jedenastki zawodu szwaczki (0), którą zastąpiła sprzątaczka biurowa (zawód szwaczki

6 sklasyfikowano na miejscu z liczbą bezrobotnych ). Ponieważ w tabeli zdecydowano się pokazać tylko bezrobotnych posiadających zawód, pamiętać należy, że w regionie w każdym największy udział w bezrobociu mają osoby bez zawodu ( osób w 0). W rankingu największy wzrost liczby bezrobotnych odnotowano wśród sprzedawców (o osoby), ślusarzy (o osób) oraz murarzy (o osób). Wszystkie są zawodami szkolnymi. Wyraźny spadek odnotowano jedynie w przypadku robotnika gospodarczego (- osoby), co jednak wynika ze zmiany struktury wydatków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (bardzo duży wzrost nakładów na doposażanie stanowisk pracy, co miało wpływ na oferty zatrudnienia subsydiowanego i ruch bezrobotnych w zawodzie robotnika gospodarczego). Uogólniając strukturę bezrobocia w województwie na poziomie wielkich grup zawodowych, należy podkreślić dwie rzeczy: szczególnie duży udział grupy wielkiej Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (i jest to zjawisko stałe, ponadto w 0 nastąpił wzrost udziału tej grupy o 0, pp.) oraz - Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy. Łącznie te dwie grupy kumulują,% ogółu bezrobotnych. Tradycyjnie już marginalny charakter ma wielkość bezrobocia w grupie oraz 0. Poniżej zaprezentowano ranking malejący grup wielkich na podstawie wielkości odsetka bezrobotnych.. Grupa : Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 0,%. Grupa : Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy,%. Grupa : Technicy i inny średni personel,%. Grupa : Pracownicy przy pracach prostych 0,0%,. Grupa : Specjaliści,%. Grupa : Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń,%. Grupa : Pracownicy biurowi,%. Grupa : Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy,%. Grupa : Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 0,% 0. Grupa 0: Siły zbrojne 0,%

7 .. Napływ bezrobocia Jak ilustruje poniższa tabela, zawody charakteryzujące się najwyższym napływem do bezrobocia pokrywają się w większości z zawodami o najwyższej liczbie bezrobotnych. Świadczy to o tym, że trudna sytuacja osób w tych zawodach ma charakter trwały, notując obok dużego poziomu bezrobocia również stały, wysoki napływ. Warto również zauważyć, iż w czołówce rankingu zawodów o najwyższym poziomie napływu dużą część stanowią zawody szkolne, w których rejestrowało się wielu absolwentów (zwłaszcza bez zawodu, sprzedawców, techników ekonomistów, mechaników pojazdów samochodowych). W porównaniu z sytuacją z 0, odnotować należy trwałość struktury napływu bezrobotnych wg zawodu. Jedynym wyjątkiem jest zawód mechanika pojazdów samochodowych, nieobecny w czołowej dwunastce rok wcześniej, oraz wypadnięcie z rankingu zawodu ekonomisty na skutek dużo niższej liczby rejestracji (spadek o 00 osób na tle 0). T- I/W- Napływ bezrobotnych wg zawodów w województwie opolskim w 0 Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem kobiety W tym razem absolwenci 0 kobiety "000000" Bez zawodu 0 "0" Sprzedawca* 0 "0" Robotnik gospodarczy 0 "0" Murarz* 0 0 "0" Ślusarz* 0 "0" Technik ekonomista* 00 "0" Robotnik budowlany 0 0 "00" Kucharz* "00" Technik prac biurowych* "0" Krawiec* 0 0 "0" Stolarz* 0 0 Mechanik pojazdów "0" samochodowych* * zawód szkolny

8 .. Długotrwałe bezrobocie w zawodach Na podstawie wielkości wskaźnika długotrwałego bezrobocia oszacowano duże i elementarne grupy zawodów implikujących długotrwałe bezrobocie oraz przejawiających równowagę na wojewódzkim rynku pracy między podażą a popytem na pracę. Obserwując poniższą tabelę nietrudno zauważyć, że grupy najbardziej narażone na długotrwałe bezrobocie pochodzą z dolnych rejonów układu klasyfikacyjnego (grupy wielkie od do ) w przeciwieństwie do grup o małym ryzyku. Co ciekawe, w poniższym zestawieniu brakuje jakiejkolwiek grupy zawodowej sklasyfikowanej jako Specjaliści. T-I/W. Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w województwie opolskim w 0 wg dużych grup zawodów Lp. Kod dużej grupy zawodów Nazwa dużej grupy zawodów Wskaźnik długotrwałego bezrobocia 0 0 "" Leśnicy i rybacy 0, "" Pomoce domowe i sprzątaczki 0,0 "" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,0 "" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0, "" Rolnicy produkcji towarowej 0, "" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,0 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, "" produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 0, "" Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0, "" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0, "" Sprzedawcy i pokrewni 0, "" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0, "" Pozostali pracownicy obsługi biura 0, "" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0, "" Monterzy 0, "" Pracownicy usług osobistych 0, Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach "" prostych 0,0 "" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0, "" Pracownicy obsługi klienta 0, "" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0, "" "" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0,0 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0, "" Pracownicy usług ochrony 0,

9 Lp. Kod dużej grupy zawodów Nazwa dużej grupy zawodów Wskaźnik długotrwałego bezrobocia 0 "" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0,0 "" Średni personel do spraw zdrowia 0, "" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,0 "" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0, "" Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, "" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0, "" Elektrycy i elektronicy 0, "" Średni personel do spraw biznesu i administracji 0, Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie na Opolszczyźnie stworzono na podstawie wielkości wskaźnika długotrwałego bezrobocia oraz w oparciu o odpowiedni poziom liczby napływających bezrobotnych w danej strukturze zawodu w 0. Należy tu jednak poczynić pewne zastrzeżenie: dane z poniższej tabeli odnoszą się jedynie do zawodów, w których na koniec zarejestrowanych było co najmniej -ciu bezrobotnych. Wielkość tę, z braku jakichkolwiek wytycznych, przyjęto arbitralnie. Mniej liczne grupy pominięto, wychodząc z założenia, że sytuacja, w której np. zarejestrowana osoba bezrobotna jest jednocześnie osobą długotrwale bezrobotną i daje wskaźnik o maksymalnej wartości, jest sytuacją mylącą. T-I/W- Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w województwie opolskim w 0 wg elementarnych grup zawodów Lp. Kod elementarnej grupy zawodów Nazwa elementarnej grupy zawodów Wskaźnik długotrwałego bezrobocia ZAWODY W NAJWYŻSZYM STOPNIU GENERUJĄCE DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE "" Robotnicy pomocniczy w kopalniach i kamieniołomach 0, "" Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 0, "" Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich 0, "" Pomoce domowe i sprzątaczki 0, Kierownicy do spraw technologii informatycznych i "0" telekomunikacyjnych 0, "" Operatorzy urządzeń pakujących, do napełniania 0,

10 Lp. Kod elementarnej grupy zawodów Nazwa elementarnej grupy zawodów Wskaźnik długotrwałego bezrobocia 0 0 butelek i urządzeń znakujących "" Kierownicy sprzedaży w marketach 0, Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów "" włókienniczych 0, Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów "" szklanych i ceramicznych 0, Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych "" materiałów 0, "" Technicy chemicy i pokrewni 0, "" Hodowcy ryb 0, "" Praczki ręczne i prasowacze 0, "" Pracownicy domowej opieki osobistej 0, ZAWODY W NAJNIŻSZYM STOPNIU GENERUJĄCE DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE "" Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food 0,00 "" Fizycy i astronomowie 0,0 Pracownicy do spraw statystyki, finansów i "" ubezpieczeń 0,0 "" Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 0,0 "" Recepcjoniści hotelowi 0,0 "" Fizjoterapeuci 0,0 "" Architekci krajobrazu 0 "" Psycholodzy i pokrewni 0 "" Układacze towarów na półkach 0 "" Operatorzy wprowadzania danych 0 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych "" ropy, gazu i innych surowców 0 "" Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 0 "" Prowadzący pojazdy ciągnięte przez zwierzęta 0 "" Szlifierze narzędzi i polerowacze metali 0 Z danych zamieszczonych w powyższej tabeli wynika, że w największym stopniu ryzykiem długotrwałego bezrobocia obarczeni są reprezentanci zawodów nie wymagających wysokich kwalifikacji. Wyjątek stanowią tu zawody z grup: 0 - Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (obecni w rankingu ubiegłorocznym) oraz technicy chemicy. Bardziej zróżnicowana jest grupa zawodów o najniższym ryzyku 0

11 długotrwałego bezrobocia, gdzie licznie reprezentowane są profesje specjalistyczne a także wybrane zawody najprostsze, z grupy wielkiej... Analiza bezrobocia wg PKD ostatniego miejsca pracy Na koniec 0 najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby zatrudnione wcześniej w sekcji przetwórstwa przemysłowego ( osób), w dalszej kolejności zaś w działalności nie zidentyfikowanej ( 00 osoby) oraz w handlu hurtowym i detalicznym ( osoby). Są to te same sekcje, co przed rokiem. W obrębie sekcji PKD zaznaczają się obszary deficytowe, gdzie liczba zgłaszanych ofert przekracza wielkość napływu bezrobotnych. Najlepszym przykładem są tu sekcje: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, Informacja i komunikacja. Należy jednak pamiętać, że w skład tych sekcji wchodzą również jednostki publiczne, a więc zgłaszające oferty stażowe czy zatrudnienia subsydiowanego. Szczegółowo strukturę bezrobocia wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w zależności od liczby rejestrujących się bezrobotnych prezentuje poniższa tabela. T-I/W- Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w województwie w końcu 0 Lp. Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w stan na koniec zgłoszone w Oferty pracy stan na koniec Przetwórstwo przemysłowe Działalność nie zidentyfikowana Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Budownictwo 0 Pozostała działalność usługowa Administracja publiczna i obrona narodowa; 0

12 obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 0 Transport i gospodarka magazynowa 00 0 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 0 0 Edukacja 0 0 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 0 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 00 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 0 Informacja i komunikacja Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0 0 Górnictwo i wydobywanie Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 0 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 We wskazanych powyżej czołowych sekcjach gospodarki pod względem wielkości generowanej liczby bezrobotnych kwestia wykorzystania wpływających ofert zatrudnienia prezentuje się różnie. Najwyższym stopniem wykorzystania charakteryzują się: opieka zdrowotna i pomoc społeczna (,%), administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne; dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (,%). Drugi biegun stanowią oferty wpływające z sekcji: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

13 (,%), Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (,%) oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (,%).. Analiza ofert pracy wg zawodów i ich grup.. Oferty pracy według zawodów oraz grup zawodowych Jednym z warunków poprawy sytuacji na rynku pracy jest nieustanny napływ nowych ofert zatrudnienia. W ciągu 0 w województwie opolskim pozyskano ofert pracy, mniej niż w ubiegłym. Najwięcej wolnych miejsc pracy wykazano w następujących zawodach: robotnik gospodarczy, sprzedawca, robotnik budowlany, technik prac biurowych, robotnik placowy. Takie samo zestawienie otwierało również ubiegłoroczny ranking ofert. Widać tu, podobnie jak i w latach poprzednich, wpływ ofert subsydiowanych, napędzających popyt na zawód robotnika gospodarczego oraz technika prac biurowych. Warto przy tym zaznaczyć, że w każdym z zawodów czołowych (pierwsza -tka) pod względem ilości napływu ofert nie ma żadnego, dla wykonywania którego potrzebne byłoby wykształcenie wyższe. Na uwagę zasługuje duży stopień korespondencji (adekwatności) pomiędzy zawodami notującymi wysoki poziom napływu ofert a zawodami charakteryzującymi się najwyższym poziomem bezrobocia, wynikający również z tego, iż o wielkości popytu decyduje kilka raptem zawodów. T-I/W- Oferty pracy wg zawodów w województwie opolskim w 0 Lp. Oferty pracy Kod Nazwa zawodu Zgłoszone w Stan w końcu zawodu "0" Robotnik gospodarczy 0 "0" Sprzedawca* 0 0 "0" Robotnik budowlany 0 "00" Technik prac biurowych* 0 "0" Robotnik placowy 0 "0" Pracownik ochrony fizycznej bez

14 Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Zgłoszone w Oferty pracy Stan w końcu 0 0 *Zawód szkolny licencji "0" Sprzątaczka biurowa "0" Przedstawiciel handlowy 0 "0" Magazynier "00" Kasjer handlowy "0" Kierowca samochodu ciężarowego "0" Telemarketer 0 "0" Ślusarz* "0" Murarz* "00" Pozostali pracownicy obsługi biurowej "00" Kucharz* "0" Pomoc kuchenna 0 "0" Doradca klienta "0" Spawacz metodą MAG "0" Doradca finansowy "0" Brukarz 0 "0" Szwaczka "0" Kelner* "0" Technik administracji* Kierowca operator wózków "0" jezdniowych Wśród czołowych pod względem popytu zawodów nie stwierdzono wyraźnych problemów z wykorzystaniem dostępnych ofert. Największy odsetek nie wykorzystanych propozycji pracy dotyczył zawodu doradcy finansowego (,%) i przedstawiciela handlowego (,%). W przekroju grup dużych, w 0 najwięcej ofert pracy wpłynęło dla pracowników usług osobistych (,0%), sprzedawców i pokrewnych (,%) oraz robotników obróbki metali, mechaników maszyn i urządzeń i pokrewnych (,%).

15 T-I/W-a Oferty pracy wg dużych grup zawodowych w województwie opolskim w 0 Lp. Kod dużej grupy zawodu Nazwa dużej grupy zawodu Zgłoszone w (%) Oferty pracy Stan na koniec (%) 0 "" Pracownicy usług osobistych,, "" Sprzedawcy i pokrewni,, Robotnicy obróbki metali, mechanicy "" maszyn i urządzeń i pokrewni,,0 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, "" przemyśle, budownictwie i transporcie,, Robotnicy budowlani i pokrewni (z "" wyłączeniem elektryków),, Sekretarki, operatorzy urządzeń "" biurowych i pokrewni,,0 Średni personel do spraw biznesu i "" administracji,, "" Kierowcy i operatorzy pojazdów,, Ładowacze nieczystości i inni "" pracownicy przy pracach prostych, 0, "" Pomoce domowe i sprzątaczki,, Sprowadzając analizę do poziomu grup elementarnych zawodów okazuje się, iż najwyższy udział w strukturze wszystkich ofert pracy kumulował się w kategorii gospodarze budynków, a w ramach niej w obrębie zawodu robotnik gospodarczy. Z kolei w przypadku sprzedawców sklepowych (ekspedientów) wysoką wartość odsetka nabił zawód sprzedawcy. Szczegóły zawiera tabela T-I/W-a. T-I/W-a Oferty pracy wg elementarnych grup zawodowych w województwie opolskim w 0 Lp. Kod elementarnej grupy zawodu Nazwa elementarnej grupy zawodu Zgłoszone w (%) Oferty pracy Stan na koniec "" Gospodarze budynków,, Sprzedawcy sklepowi "" (ekspedienci),, "0" Pracownicy obsługi biurowej, 0, Robotnicy pomocniczy w "" budownictwie ogólnym,,0 Pomoce i sprzątaczki biurowe, "" hotelowe i pokrewne,0,

16 Lp. Kod elementarnej grupy zawodu Nazwa elementarnej grupy zawodu Zgłoszone w (%) Oferty pracy Stan na koniec 0 "" Pracownicy ochrony osób i mienia,, "" Zamiatacze i pokrewni, 0 "" Przedstawiciele handlowi,,0 "" Spawacze i pokrewni,0, "" Magazynierzy i pokrewni,,.. Rankingi zawodów ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy Przy analizie ofert pracy wykorzystano także wielkość wskaźnika szansy ich uzyskania w poszczególnych zawodach, w oparciu o który powstał poniższy ranking. Należy również zaznaczyć, iż przy jego konstruowaniu wzięto pod uwagę liczbę osób bezrobotnych w danej grupie zawodów. T-I/W- Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w województwie opolskim w 0 ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty Kod elementarnej Wskaźnik szansy Lp. Nazwa elementarnej grupy zawodów grupy zawodów uzyskania oferty ZAWODY CECHUJĄCE SIĘ NAJWYŻSZYM WSKAŹNIKIEM SZANSY UZYSKANIA "" OFERTY PRACY Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej, "" Asystenci nauczycieli, "" Doradcy finansowi i inwestycyjni, "" Programiści aplikacji 0, "0" Nauczyciele kształcenia zawodowego 0, "" Przedstawiciele handlowi 0, "" Agenci ubezpieczeniowi 0,0 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej "" niesklasyfikowani 0,

17 Lp. Kod elementarnej Wskaźnik szansy Nazwa elementarnej grupy zawodów grupy zawodów uzyskania oferty "" Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 0, 0 "" Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 0, ZAWODY CECHUJĄCE SIĘ NAJNIŻSZYM WSKAŹNIKIEM SZANSY UZYSKANIA OFERTY PRACY 0 0 "" Fizycy i astronomowie 0 "" Inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni 0 "" Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy 0 "" Architekci krajobrazu 0 "" Muzycy i pokrewni 0 "" Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu 0 "" Sadownicy 0 "" Obuwnicy i pokrewni 0 "" Rolnicy upraw mieszanych 0 "" Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 0 Robotnicy pomocniczy w kopalniach i "" kamieniołomach 0 Robotnicy pomocniczy przy uprawie roślin i hodowli "" zwierząt 0 "" Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni 0 "" Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni 0 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych "" materiałów 0 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin "" pokrewnych 0,000 "" Technicy rolnictwa i pokrewni 0,000 "" Rolnicy upraw polowych 0,00 "" Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani 0,00 "" Ekonomiści 0,00 W województwie opolskim w 0 najtrudniej było znaleźć pracę w wybranych zawodach z grupy, związanych z rolnictwem, sadownictwem i hodowlą, oraz zawodach powiązanych z innych grup (np. robotnicy pomocniczy przy uprawie roślin i hodowli zwierząt z gr. czy technicy rolnictwa z gr. ). Bardziej widoczne niż w latach ostatnich były w gronie

18 zawodów o najniższym wskaźniku profesje specjalistyczne, chociaż zauważyć trzeba, że dwie wykazane w rankingu grupy specjalistyczne (fizycy i astronomowie oraz ekonomiści) są w nim obecne od lat. Bardzo zróżnicowana choć w kilku punktach podobna do klasyfikacji ubiegłorocznej była grupa zawodów o najwyższym wskaźniku szansy uzyskania oferty. Jednak wskaźnik o wartości > osiągnęły jedynie trzy profesje.. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych.. Zawody deficytowe Analizując poszczególne zawody pod względem wielkości wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów wyróżniono zawody nadwyżkowe, deficytowe i wykazujące równowagę na rynku pracy. Następnie zostały one spolaryzowane dodatkowo poprzez odniesienie się do wyodrębnionego na określonym pułapie średniej miesięcznej nadwyżki (deficytu) podaży siły roboczej, co pozwoliło na wyłonienie faktycznie istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy zawodów i wskazanie ich w postaci rankingu ujętego w poniższej tabeli. Należy przy tym dokonać istotnego komentarza metodologicznego: warunkiem umieszczenia zawodu w poniższym rankingu było tu założenie, iż musi się on charakteryzować średniomiesięcznym napływem ofert na poziomie co najmniej,0 tak, by wyeliminować te zawody, które są nieistotne dla obrazu sytuacji na rynku, notując bardzo niski popyt (np. wpłynięcie oferty w ciągu półrocza) przy braku podaży, co daje maksymalny wskaźnik intensywności deficytu. T-I/W- Zawody deficytowe w województwie opolskim w 0 Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu liczba ofert pracy zgłoszonych w liczba zarejestrowanych bezrobotnych w nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów "0" ZAWODY DEFICYTOWE Ogrodnik - uprawa grzybów jadalnych, 0 -, MAX

19 Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu liczba ofert pracy zgłoszonych w liczba zarejestrowanych bezrobotnych w nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 0 0 "0" "00" Monter ociepleń budynków, 0,0 -, Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego, 0, -,0, "0" Florysta*, 0, - Operator automatów "0" spawalniczych,0 0,0 - Sprzedawca w branży "0" mięsnej, 0, -, 0 "0" Spawacz metodą MIG, 0, -,0, Monter osprzętu "0" elektrotechnicznego,0 0, -,, Pracownik ochrony "0" fizycznej I stopnia 0, -,, "0" Telemarketer,, -,, "0" Doradca finansowy 0,, -,, Sprzedawca w branży "0" spożywczej,, -,, "0" Spawacz metodą MAG,0, -0,,0 "0" Spawacz metodą TIG, 0, -,, Administrator baz "0" danych, 0, -, Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw "0" sztucznych,0 0, -,, Monter sprzętu radiowego i "0" telewizyjnego, 0, -,, Pracownik ochrony "0" fizycznej bez licencji, -,, Pomocniczy robotnik przy konserwacji "0" terenów zieleni, 0, -,, Asystent nauczyciela "0" przedszkola,0 -,0,0 "0" Kolporter, 0, -,, Kierowca ciągnika "0" siodłowego, -,, Pozostali spawacze i "0" pokrewni, -,, Sprzedawca w branży "0" przemysłowej, -,, Sortowacz surowców "0" wtórnych 0, -,,

20 Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu liczba ofert pracy zgłoszonych w liczba zarejestrowanych bezrobotnych w nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 0 "0" "00" Lektor języka angielskiego, 0, -,, Pracownik kancelaryjny 0,, -,0, "0" Programista aplikacji, -,, "0" Garmażer, 0, -,, "0" Robotnik placowy 0,, -,, *zawód szkolny W powyższej tabeli wyróżniono kolorem czerwonym zawody o bardzo wysokim deficycie, natomiast podkreślono zawody obecne w rankingu również w 0. Na podstawie danych za cały 0 rok można wyciągnąć kilka ostrożnych wniosków o tendencjach występujących w zawodach deficytowych. Część spośród zawodów w powyższym rankingu (m.in. spawacze, floryści, pracownicy ochrony, pracownicy kancelaryjni, garmażer, telemarketer, doradca finansowy) miało charakter deficytowy również w latach Tym samym można mówić o utrwalającym się deficycie w tych zawodach. Jednocześnie, patrząc przez pryzmat wielkości średniomiesięcznego deficytu (czyli liczby ofert, które statystycznie pozostawały nie obsadzone przez napływających bezrobotnych w każdym miesiącu), wyróżnić trzeba dwie profesje związane ochroną osób i mienia (zarówno z licencją, jak i bez licencji). Wysoki deficyt wykazały także zawody: spawaczy (metodą MAG, TIG i inne), robotnika placowego, doradcy finansowego. Zwraca także uwagę przewaga popytu nad podażą w przypadku kilku zawodów związanych z obsługą maszyn i montażem, a także pomimo wyraźnie nadwyżkowego zawodu sprzedawcy deficyt w zawodach związanych ze sprzedażą bardziej wyspecjalizowaną (sprzedawcy w branży mięsnej, spożywczej i przemysłowej). Ponadto charakterystyczną cechą rankingów zawodów deficytowych jest nikły udział zawodów szkolnych: w 0 w czołowej 0-tce był to tylko zawód florysty. 0

21 .. Zawody w równowadze T-I/W- Zawody wykazujące równowagę w województwie opolskim w 0. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu liczba ofert pracy zgłoszonych w liczba zarejestrowanych bezrobotnych w nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 0 ZAWODY WYKAZUJĄCE RÓWNOWAGĘ NA RYNKU PRACY "0" Sprzątaczka biurowa,0, -,,0 Operator maszyn do "0" obróbki skrawaniem,, -0,,0 "0" Opiekun osoby starszej*,, -0,,0 "0" Robotnik budowlany,, -0,,00 "0" Portier,, 0 Operator koparko - "0" ładowarki,, 0 Operator suwnic "" (suwnicowy),, 0 "0" Meliorant,, 0, 0, "0" Kierownik budowy,, 0, 0, Monter konstrukcji "0" stalowych,,, 0, *zawód szkolny Na dynamicznym rynku pracy trwała równowaga pomiędzy napływem ofert i dostępnością siły roboczej jest stanem trudnym do osiągnięcia. Dlatego też trudno o wskazanie tu jakichkolwiek tendencji: ranking zawodów w równowadze jest co pół inny. W latach 0-0 jedynym wyjątkiem był obecny w obu rankingach zawód portiera. Przegląd zawodów wykazujących równowagę daje się sklasyfikować ze względu na rodzaj wykonywanej pracy: dominują profesje z dolnych grup wielkich, a zatem nie wymagające specjalistycznego wykształcenia. Metodologiczną granicą analizy zawodów pod kątem ich równowagi był średniomiesięczny napływ ofert i osób na poziomie,0000.

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2013 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 013 ROKU OPOLE, kwiecień 01 Spis treści Wstęp... 3 1.1. Bezrobotni według zawodów... 5 1.. Napływ bezrobocia... 1.3. Długotrwałe bezrobocie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WRZESIEŃ 2012 1.Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w mieście Częstochowa... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2014 ROKU Marzec 2015 SPIS TREŚCI I.Wstęp.... 3 1. Cel opracowania. 3 2. Podstawa opracowania... 3 3.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU MARZEC 2012 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2012 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. WRZESIEŃ 2013 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2014 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 01 ROKU OPOLE, kwiecień 015 Spis treści Wstęp... 3 1.1. Bezrobotni według zawodów... 5 1.. Napływ bezrobocia... 1.3. Długotrwałe bezrobocie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r. Październik 2011 r. Spis treści: I. Wstęp..... 3 II. Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU marzec 2013 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW ( GRUP ZAWODÓW) 2.1 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (94) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w 2013 roku

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w 2013 roku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM w 2013 roku Lubin, marzec 2014 Spis treści Wstęp...3 I. Część diagnostyczna...4 1. Analiza bezrobocia wg zawodów (grup zawodowych)...4

Bardziej szczegółowo

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 www.pupchelmno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Chełmno wrzesień 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA Zawiercie, marzec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str I. WSTĘP...3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)...4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Trzebnica, październik 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak 1. WSTĘP Ustawa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za II półrocze 2011 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za II półrocze 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Ranking zawodów

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4

Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM stan na koniec 2012 roku 2013 Wstęp... 3 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4 1. 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Mińsk Mazowiecki, październik 2009r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 Część 1.

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wielkopolskim Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22 994 NIP: 666-106-58-96

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY w Wodzisławiu Śląskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. I/P/2011 Październik 2011 Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OPOLE, październik 2013 Spis treści Wstęp... 3 1.1. Bezrobotni według zawodów... 5 1.2. Napływ bezrobocia... 6

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU. Urząd Pracy

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU. Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU Urząd Pracy Lwówek Śląski, marzec 2012 1 SPIS TREŚCI 1.Wstęp.........3 2.Analiza bezrobocia wg grup zawodów 2.1. Analiza struktury

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU WRZESIEŃ 2011 1.Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo