RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU"

Transkrypt

1 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 0 ROKU OPOLE, kwiecień 0

2 Spis treści Wstęp..... Bezrobotni według zawodów..... Napływ bezrobocia..... Długotrwałe bezrobocie w zawodach..... Analiza bezrobocia wg PKD ostatniego miejsca pracy.... Analiza ofert pracy wg zawodów i ich grup..... Oferty pracy według zawodów oraz grup zawodowych..... Rankingi zawodów ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy.... Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych..... Zawody deficytowe..... Zawody w równowadze..... Zawody nadwyżkowe... Podsumowanie...

3 Wstęp Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 0 kwietnia 00 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. ust. pkt ) opracował analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 0. Jest ona jednym z zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy. Celem sporządzenia opracowania monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest stworzenie ich rankingów, które stanowią narzędzie dla monitoringu, czyli procesu obserwowania zjawisk zachodzących na opolskim rynku pracy. Dzięki jego realizacji poprzez systematyczne określanie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo kwalifikacyjnej na lokalnych i regionalnym rynku pracy planuje się zwiększenie efektywności organizowanych szkoleń dzięki dostosowaniu ich kierunków do potrzeb pracodawców, a także poprzez udostępnienie wyników działań władzom oświatowym oraz dyrekcjom szkół będą one mogły korygować poziom, strukturę i treść kształcenia zawodowego. Monitoring ułatwi także działania mające zaktywizować osoby długotrwale bezrobotne. Aby jednak traktować wyniki MZDiN jako trafne i rzetelnie diagnozujące sytuację na rynku pracy, jego metodologia powinna zostać udoskonalona chociażby poprzez analizę ofert prasowych czy internetowych. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych prowadzony jest w oparciu o ujednolicone dla całego kraju Zalecenia metodyczne opracowane przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy, a podstawowym źródłem informacji są raporty półroczne opracowane przez powiatowe urzędy pracy oraz dane statystyczne pochodzące z systemu statystyki publicznej. Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Departamentu Rynku Pracy MPiPS raport, tak jak i opracowania wcześniejsze, będzie zawierał trzy wątki analityczne, które będą obejmowały: analizę bezrobocia wg zawodów, ofert pracy wg zawodów, ogólną analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Podstawą niniejszego opracowania jest wybór definicji podstawowych kategorii pojęciowych: Przez monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych należy rozumień proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 00 rok, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 00, s..

4 kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego, jak również systemu szkolenia bezrobotnych oraz osób poszukujących zatrudnienia. Poprzez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Poprzez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawód należy definiować jako zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami poprzez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności) zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Klasyfikacja zawodów i specjalności została wprowadzona na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 0 grudnia 00 i służy ona ujednoliceniu nazewnictwa zawodów i specjalności występujących w gospodarce i na rynku pracy oraz racjonalnemu planowaniu obsługi rynku pracy i określaniu jego struktury zawodowej. Ostatnia aktualizacja miała miejsce na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia kwietnia 00, na jej podstawie m.in. wprowadzono do klasyfikacji nowe zawody. Struktura klasyfikacji jest wynikiem grupowania zawodów na podstawie podobieństwa kwalifikacji zawodowych wymaganych dla realizacji zadań danego zawodu (specjalności), z uwzględnieniem dwóch aspektów kwalifikacji, tj. ich poziomu i specjalizacji. Wymienione kryteria posłużyły grupowaniu poszczególnych zawodów i specjalności w 0 grup wielkich, grupy duże, grupy średnich i grupy elementarne, przy czym te ostatnie obejmują 0 zawodów i specjalności. W klasyfikacji zastosowano kod sześciocyfrowy. Pierwsza cyfra oznacza grupę wielką, druga dużą, trzecia średnią, czwarta elementarną, natomiast dwie pozostałe cyfry podają miejsce zawodu czy specjalności w określonej grupie elementarnej. Zgodnie z informacjami płynącymi z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, od 0 powinna wejść w życie nowa metodologia rankingu zawodów, rozbudowana

5 o źródła pozyskiwania danych o popycie na pracę, która w 0 będzie testowana w wybranych urzędach pracy w Polsce... Bezrobotni według zawodów T-I/W- Bezrobotni wg zawodów w województwie opolskim. Stan w końcu 0 Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem kobiety W tym absolwenci powyżej miesięcy razem kobiety razem kobiety 0 "0" Sprzedawca* Robotnik "0" gospodarczy 0 "0" Murarz* 0 "0" Ślusarz* 0 0 "0" Krawiec* "00" Kucharz* Robotnik "0" budowlany 0 0 Technik "0" ekonomista* Technik prac "00" biurowych* 0 Sprzątaczka "0" biurowa "0" Ekonomista 0 Systematyczna, możliwa dzięki monitoringowi obserwacja rynku pracy pod kątem zawodowej struktury bezrobocia prowadzi do nieuchronnej konstatacji: jest to struktura stała, mocno spetryfikowana, utrzymywana również przez regionalny system kształcenia zawodowego (gros zawodów do zawody szkolne). Również w przeciągu 0 w obrębie prezentowanej wyżej struktury zawodów nie zachodziły istotne zmiany wobec wcześniejszych okresów sprawozdawczych. W porównaniu do końca 0 - oprócz wzrostu liczebności bezrobotnych ogółem i w wybranych profesjach ich struktura praktycznie nie zmieniła się. Jedynym ważniejszym wyjątkiem jest wypadnięcie z czołowej jedenastki zawodu szwaczki (0), którą zastąpiła sprzątaczka biurowa (zawód szwaczki

6 sklasyfikowano na miejscu z liczbą bezrobotnych ). Ponieważ w tabeli zdecydowano się pokazać tylko bezrobotnych posiadających zawód, pamiętać należy, że w regionie w każdym największy udział w bezrobociu mają osoby bez zawodu ( osób w 0). W rankingu największy wzrost liczby bezrobotnych odnotowano wśród sprzedawców (o osoby), ślusarzy (o osób) oraz murarzy (o osób). Wszystkie są zawodami szkolnymi. Wyraźny spadek odnotowano jedynie w przypadku robotnika gospodarczego (- osoby), co jednak wynika ze zmiany struktury wydatków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (bardzo duży wzrost nakładów na doposażanie stanowisk pracy, co miało wpływ na oferty zatrudnienia subsydiowanego i ruch bezrobotnych w zawodzie robotnika gospodarczego). Uogólniając strukturę bezrobocia w województwie na poziomie wielkich grup zawodowych, należy podkreślić dwie rzeczy: szczególnie duży udział grupy wielkiej Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (i jest to zjawisko stałe, ponadto w 0 nastąpił wzrost udziału tej grupy o 0, pp.) oraz - Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy. Łącznie te dwie grupy kumulują,% ogółu bezrobotnych. Tradycyjnie już marginalny charakter ma wielkość bezrobocia w grupie oraz 0. Poniżej zaprezentowano ranking malejący grup wielkich na podstawie wielkości odsetka bezrobotnych.. Grupa : Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 0,%. Grupa : Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy,%. Grupa : Technicy i inny średni personel,%. Grupa : Pracownicy przy pracach prostych 0,0%,. Grupa : Specjaliści,%. Grupa : Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń,%. Grupa : Pracownicy biurowi,%. Grupa : Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy,%. Grupa : Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 0,% 0. Grupa 0: Siły zbrojne 0,%

7 .. Napływ bezrobocia Jak ilustruje poniższa tabela, zawody charakteryzujące się najwyższym napływem do bezrobocia pokrywają się w większości z zawodami o najwyższej liczbie bezrobotnych. Świadczy to o tym, że trudna sytuacja osób w tych zawodach ma charakter trwały, notując obok dużego poziomu bezrobocia również stały, wysoki napływ. Warto również zauważyć, iż w czołówce rankingu zawodów o najwyższym poziomie napływu dużą część stanowią zawody szkolne, w których rejestrowało się wielu absolwentów (zwłaszcza bez zawodu, sprzedawców, techników ekonomistów, mechaników pojazdów samochodowych). W porównaniu z sytuacją z 0, odnotować należy trwałość struktury napływu bezrobotnych wg zawodu. Jedynym wyjątkiem jest zawód mechanika pojazdów samochodowych, nieobecny w czołowej dwunastce rok wcześniej, oraz wypadnięcie z rankingu zawodu ekonomisty na skutek dużo niższej liczby rejestracji (spadek o 00 osób na tle 0). T- I/W- Napływ bezrobotnych wg zawodów w województwie opolskim w 0 Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem kobiety W tym razem absolwenci 0 kobiety "000000" Bez zawodu 0 "0" Sprzedawca* 0 "0" Robotnik gospodarczy 0 "0" Murarz* 0 0 "0" Ślusarz* 0 "0" Technik ekonomista* 00 "0" Robotnik budowlany 0 0 "00" Kucharz* "00" Technik prac biurowych* "0" Krawiec* 0 0 "0" Stolarz* 0 0 Mechanik pojazdów "0" samochodowych* * zawód szkolny

8 .. Długotrwałe bezrobocie w zawodach Na podstawie wielkości wskaźnika długotrwałego bezrobocia oszacowano duże i elementarne grupy zawodów implikujących długotrwałe bezrobocie oraz przejawiających równowagę na wojewódzkim rynku pracy między podażą a popytem na pracę. Obserwując poniższą tabelę nietrudno zauważyć, że grupy najbardziej narażone na długotrwałe bezrobocie pochodzą z dolnych rejonów układu klasyfikacyjnego (grupy wielkie od do ) w przeciwieństwie do grup o małym ryzyku. Co ciekawe, w poniższym zestawieniu brakuje jakiejkolwiek grupy zawodowej sklasyfikowanej jako Specjaliści. T-I/W. Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w województwie opolskim w 0 wg dużych grup zawodów Lp. Kod dużej grupy zawodów Nazwa dużej grupy zawodów Wskaźnik długotrwałego bezrobocia 0 0 "" Leśnicy i rybacy 0, "" Pomoce domowe i sprzątaczki 0,0 "" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,0 "" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0, "" Rolnicy produkcji towarowej 0, "" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,0 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, "" produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 0, "" Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0, "" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0, "" Sprzedawcy i pokrewni 0, "" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0, "" Pozostali pracownicy obsługi biura 0, "" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0, "" Monterzy 0, "" Pracownicy usług osobistych 0, Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach "" prostych 0,0 "" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0, "" Pracownicy obsługi klienta 0, "" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0, "" "" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0,0 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0, "" Pracownicy usług ochrony 0,

9 Lp. Kod dużej grupy zawodów Nazwa dużej grupy zawodów Wskaźnik długotrwałego bezrobocia 0 "" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0,0 "" Średni personel do spraw zdrowia 0, "" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,0 "" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0, "" Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, "" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0, "" Elektrycy i elektronicy 0, "" Średni personel do spraw biznesu i administracji 0, Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie na Opolszczyźnie stworzono na podstawie wielkości wskaźnika długotrwałego bezrobocia oraz w oparciu o odpowiedni poziom liczby napływających bezrobotnych w danej strukturze zawodu w 0. Należy tu jednak poczynić pewne zastrzeżenie: dane z poniższej tabeli odnoszą się jedynie do zawodów, w których na koniec zarejestrowanych było co najmniej -ciu bezrobotnych. Wielkość tę, z braku jakichkolwiek wytycznych, przyjęto arbitralnie. Mniej liczne grupy pominięto, wychodząc z założenia, że sytuacja, w której np. zarejestrowana osoba bezrobotna jest jednocześnie osobą długotrwale bezrobotną i daje wskaźnik o maksymalnej wartości, jest sytuacją mylącą. T-I/W- Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w województwie opolskim w 0 wg elementarnych grup zawodów Lp. Kod elementarnej grupy zawodów Nazwa elementarnej grupy zawodów Wskaźnik długotrwałego bezrobocia ZAWODY W NAJWYŻSZYM STOPNIU GENERUJĄCE DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE "" Robotnicy pomocniczy w kopalniach i kamieniołomach 0, "" Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 0, "" Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich 0, "" Pomoce domowe i sprzątaczki 0, Kierownicy do spraw technologii informatycznych i "0" telekomunikacyjnych 0, "" Operatorzy urządzeń pakujących, do napełniania 0,

10 Lp. Kod elementarnej grupy zawodów Nazwa elementarnej grupy zawodów Wskaźnik długotrwałego bezrobocia 0 0 butelek i urządzeń znakujących "" Kierownicy sprzedaży w marketach 0, Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów "" włókienniczych 0, Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów "" szklanych i ceramicznych 0, Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych "" materiałów 0, "" Technicy chemicy i pokrewni 0, "" Hodowcy ryb 0, "" Praczki ręczne i prasowacze 0, "" Pracownicy domowej opieki osobistej 0, ZAWODY W NAJNIŻSZYM STOPNIU GENERUJĄCE DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE "" Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food 0,00 "" Fizycy i astronomowie 0,0 Pracownicy do spraw statystyki, finansów i "" ubezpieczeń 0,0 "" Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 0,0 "" Recepcjoniści hotelowi 0,0 "" Fizjoterapeuci 0,0 "" Architekci krajobrazu 0 "" Psycholodzy i pokrewni 0 "" Układacze towarów na półkach 0 "" Operatorzy wprowadzania danych 0 Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych "" ropy, gazu i innych surowców 0 "" Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 0 "" Prowadzący pojazdy ciągnięte przez zwierzęta 0 "" Szlifierze narzędzi i polerowacze metali 0 Z danych zamieszczonych w powyższej tabeli wynika, że w największym stopniu ryzykiem długotrwałego bezrobocia obarczeni są reprezentanci zawodów nie wymagających wysokich kwalifikacji. Wyjątek stanowią tu zawody z grup: 0 - Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (obecni w rankingu ubiegłorocznym) oraz technicy chemicy. Bardziej zróżnicowana jest grupa zawodów o najniższym ryzyku 0

11 długotrwałego bezrobocia, gdzie licznie reprezentowane są profesje specjalistyczne a także wybrane zawody najprostsze, z grupy wielkiej... Analiza bezrobocia wg PKD ostatniego miejsca pracy Na koniec 0 najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby zatrudnione wcześniej w sekcji przetwórstwa przemysłowego ( osób), w dalszej kolejności zaś w działalności nie zidentyfikowanej ( 00 osoby) oraz w handlu hurtowym i detalicznym ( osoby). Są to te same sekcje, co przed rokiem. W obrębie sekcji PKD zaznaczają się obszary deficytowe, gdzie liczba zgłaszanych ofert przekracza wielkość napływu bezrobotnych. Najlepszym przykładem są tu sekcje: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, Informacja i komunikacja. Należy jednak pamiętać, że w skład tych sekcji wchodzą również jednostki publiczne, a więc zgłaszające oferty stażowe czy zatrudnienia subsydiowanego. Szczegółowo strukturę bezrobocia wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w zależności od liczby rejestrujących się bezrobotnych prezentuje poniższa tabela. T-I/W- Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w województwie w końcu 0 Lp. Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w stan na koniec zgłoszone w Oferty pracy stan na koniec Przetwórstwo przemysłowe Działalność nie zidentyfikowana Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Budownictwo 0 Pozostała działalność usługowa Administracja publiczna i obrona narodowa; 0

12 obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 0 Transport i gospodarka magazynowa 00 0 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 0 0 Edukacja 0 0 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 0 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 00 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 0 Informacja i komunikacja Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0 0 Górnictwo i wydobywanie Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 0 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 We wskazanych powyżej czołowych sekcjach gospodarki pod względem wielkości generowanej liczby bezrobotnych kwestia wykorzystania wpływających ofert zatrudnienia prezentuje się różnie. Najwyższym stopniem wykorzystania charakteryzują się: opieka zdrowotna i pomoc społeczna (,%), administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne; dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (,%). Drugi biegun stanowią oferty wpływające z sekcji: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

13 (,%), Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (,%) oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (,%).. Analiza ofert pracy wg zawodów i ich grup.. Oferty pracy według zawodów oraz grup zawodowych Jednym z warunków poprawy sytuacji na rynku pracy jest nieustanny napływ nowych ofert zatrudnienia. W ciągu 0 w województwie opolskim pozyskano ofert pracy, mniej niż w ubiegłym. Najwięcej wolnych miejsc pracy wykazano w następujących zawodach: robotnik gospodarczy, sprzedawca, robotnik budowlany, technik prac biurowych, robotnik placowy. Takie samo zestawienie otwierało również ubiegłoroczny ranking ofert. Widać tu, podobnie jak i w latach poprzednich, wpływ ofert subsydiowanych, napędzających popyt na zawód robotnika gospodarczego oraz technika prac biurowych. Warto przy tym zaznaczyć, że w każdym z zawodów czołowych (pierwsza -tka) pod względem ilości napływu ofert nie ma żadnego, dla wykonywania którego potrzebne byłoby wykształcenie wyższe. Na uwagę zasługuje duży stopień korespondencji (adekwatności) pomiędzy zawodami notującymi wysoki poziom napływu ofert a zawodami charakteryzującymi się najwyższym poziomem bezrobocia, wynikający również z tego, iż o wielkości popytu decyduje kilka raptem zawodów. T-I/W- Oferty pracy wg zawodów w województwie opolskim w 0 Lp. Oferty pracy Kod Nazwa zawodu Zgłoszone w Stan w końcu zawodu "0" Robotnik gospodarczy 0 "0" Sprzedawca* 0 0 "0" Robotnik budowlany 0 "00" Technik prac biurowych* 0 "0" Robotnik placowy 0 "0" Pracownik ochrony fizycznej bez

14 Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Zgłoszone w Oferty pracy Stan w końcu 0 0 *Zawód szkolny licencji "0" Sprzątaczka biurowa "0" Przedstawiciel handlowy 0 "0" Magazynier "00" Kasjer handlowy "0" Kierowca samochodu ciężarowego "0" Telemarketer 0 "0" Ślusarz* "0" Murarz* "00" Pozostali pracownicy obsługi biurowej "00" Kucharz* "0" Pomoc kuchenna 0 "0" Doradca klienta "0" Spawacz metodą MAG "0" Doradca finansowy "0" Brukarz 0 "0" Szwaczka "0" Kelner* "0" Technik administracji* Kierowca operator wózków "0" jezdniowych Wśród czołowych pod względem popytu zawodów nie stwierdzono wyraźnych problemów z wykorzystaniem dostępnych ofert. Największy odsetek nie wykorzystanych propozycji pracy dotyczył zawodu doradcy finansowego (,%) i przedstawiciela handlowego (,%). W przekroju grup dużych, w 0 najwięcej ofert pracy wpłynęło dla pracowników usług osobistych (,0%), sprzedawców i pokrewnych (,%) oraz robotników obróbki metali, mechaników maszyn i urządzeń i pokrewnych (,%).

15 T-I/W-a Oferty pracy wg dużych grup zawodowych w województwie opolskim w 0 Lp. Kod dużej grupy zawodu Nazwa dużej grupy zawodu Zgłoszone w (%) Oferty pracy Stan na koniec (%) 0 "" Pracownicy usług osobistych,, "" Sprzedawcy i pokrewni,, Robotnicy obróbki metali, mechanicy "" maszyn i urządzeń i pokrewni,,0 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, "" przemyśle, budownictwie i transporcie,, Robotnicy budowlani i pokrewni (z "" wyłączeniem elektryków),, Sekretarki, operatorzy urządzeń "" biurowych i pokrewni,,0 Średni personel do spraw biznesu i "" administracji,, "" Kierowcy i operatorzy pojazdów,, Ładowacze nieczystości i inni "" pracownicy przy pracach prostych, 0, "" Pomoce domowe i sprzątaczki,, Sprowadzając analizę do poziomu grup elementarnych zawodów okazuje się, iż najwyższy udział w strukturze wszystkich ofert pracy kumulował się w kategorii gospodarze budynków, a w ramach niej w obrębie zawodu robotnik gospodarczy. Z kolei w przypadku sprzedawców sklepowych (ekspedientów) wysoką wartość odsetka nabił zawód sprzedawcy. Szczegóły zawiera tabela T-I/W-a. T-I/W-a Oferty pracy wg elementarnych grup zawodowych w województwie opolskim w 0 Lp. Kod elementarnej grupy zawodu Nazwa elementarnej grupy zawodu Zgłoszone w (%) Oferty pracy Stan na koniec "" Gospodarze budynków,, Sprzedawcy sklepowi "" (ekspedienci),, "0" Pracownicy obsługi biurowej, 0, Robotnicy pomocniczy w "" budownictwie ogólnym,,0 Pomoce i sprzątaczki biurowe, "" hotelowe i pokrewne,0,

16 Lp. Kod elementarnej grupy zawodu Nazwa elementarnej grupy zawodu Zgłoszone w (%) Oferty pracy Stan na koniec 0 "" Pracownicy ochrony osób i mienia,, "" Zamiatacze i pokrewni, 0 "" Przedstawiciele handlowi,,0 "" Spawacze i pokrewni,0, "" Magazynierzy i pokrewni,,.. Rankingi zawodów ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy Przy analizie ofert pracy wykorzystano także wielkość wskaźnika szansy ich uzyskania w poszczególnych zawodach, w oparciu o który powstał poniższy ranking. Należy również zaznaczyć, iż przy jego konstruowaniu wzięto pod uwagę liczbę osób bezrobotnych w danej grupie zawodów. T-I/W- Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w województwie opolskim w 0 ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty Kod elementarnej Wskaźnik szansy Lp. Nazwa elementarnej grupy zawodów grupy zawodów uzyskania oferty ZAWODY CECHUJĄCE SIĘ NAJWYŻSZYM WSKAŹNIKIEM SZANSY UZYSKANIA "" OFERTY PRACY Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej, "" Asystenci nauczycieli, "" Doradcy finansowi i inwestycyjni, "" Programiści aplikacji 0, "0" Nauczyciele kształcenia zawodowego 0, "" Przedstawiciele handlowi 0, "" Agenci ubezpieczeniowi 0,0 Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej "" niesklasyfikowani 0,

17 Lp. Kod elementarnej Wskaźnik szansy Nazwa elementarnej grupy zawodów grupy zawodów uzyskania oferty "" Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 0, 0 "" Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 0, ZAWODY CECHUJĄCE SIĘ NAJNIŻSZYM WSKAŹNIKIEM SZANSY UZYSKANIA OFERTY PRACY 0 0 "" Fizycy i astronomowie 0 "" Inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni 0 "" Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy 0 "" Architekci krajobrazu 0 "" Muzycy i pokrewni 0 "" Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu 0 "" Sadownicy 0 "" Obuwnicy i pokrewni 0 "" Rolnicy upraw mieszanych 0 "" Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych 0 Robotnicy pomocniczy w kopalniach i "" kamieniołomach 0 Robotnicy pomocniczy przy uprawie roślin i hodowli "" zwierząt 0 "" Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni 0 "" Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni 0 Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych "" materiałów 0 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin "" pokrewnych 0,000 "" Technicy rolnictwa i pokrewni 0,000 "" Rolnicy upraw polowych 0,00 "" Hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani 0,00 "" Ekonomiści 0,00 W województwie opolskim w 0 najtrudniej było znaleźć pracę w wybranych zawodach z grupy, związanych z rolnictwem, sadownictwem i hodowlą, oraz zawodach powiązanych z innych grup (np. robotnicy pomocniczy przy uprawie roślin i hodowli zwierząt z gr. czy technicy rolnictwa z gr. ). Bardziej widoczne niż w latach ostatnich były w gronie

18 zawodów o najniższym wskaźniku profesje specjalistyczne, chociaż zauważyć trzeba, że dwie wykazane w rankingu grupy specjalistyczne (fizycy i astronomowie oraz ekonomiści) są w nim obecne od lat. Bardzo zróżnicowana choć w kilku punktach podobna do klasyfikacji ubiegłorocznej była grupa zawodów o najwyższym wskaźniku szansy uzyskania oferty. Jednak wskaźnik o wartości > osiągnęły jedynie trzy profesje.. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych.. Zawody deficytowe Analizując poszczególne zawody pod względem wielkości wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów wyróżniono zawody nadwyżkowe, deficytowe i wykazujące równowagę na rynku pracy. Następnie zostały one spolaryzowane dodatkowo poprzez odniesienie się do wyodrębnionego na określonym pułapie średniej miesięcznej nadwyżki (deficytu) podaży siły roboczej, co pozwoliło na wyłonienie faktycznie istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy zawodów i wskazanie ich w postaci rankingu ujętego w poniższej tabeli. Należy przy tym dokonać istotnego komentarza metodologicznego: warunkiem umieszczenia zawodu w poniższym rankingu było tu założenie, iż musi się on charakteryzować średniomiesięcznym napływem ofert na poziomie co najmniej,0 tak, by wyeliminować te zawody, które są nieistotne dla obrazu sytuacji na rynku, notując bardzo niski popyt (np. wpłynięcie oferty w ciągu półrocza) przy braku podaży, co daje maksymalny wskaźnik intensywności deficytu. T-I/W- Zawody deficytowe w województwie opolskim w 0 Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu liczba ofert pracy zgłoszonych w liczba zarejestrowanych bezrobotnych w nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów "0" ZAWODY DEFICYTOWE Ogrodnik - uprawa grzybów jadalnych, 0 -, MAX

19 Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu liczba ofert pracy zgłoszonych w liczba zarejestrowanych bezrobotnych w nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 0 0 "0" "00" Monter ociepleń budynków, 0,0 -, Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego, 0, -,0, "0" Florysta*, 0, - Operator automatów "0" spawalniczych,0 0,0 - Sprzedawca w branży "0" mięsnej, 0, -, 0 "0" Spawacz metodą MIG, 0, -,0, Monter osprzętu "0" elektrotechnicznego,0 0, -,, Pracownik ochrony "0" fizycznej I stopnia 0, -,, "0" Telemarketer,, -,, "0" Doradca finansowy 0,, -,, Sprzedawca w branży "0" spożywczej,, -,, "0" Spawacz metodą MAG,0, -0,,0 "0" Spawacz metodą TIG, 0, -,, Administrator baz "0" danych, 0, -, Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw "0" sztucznych,0 0, -,, Monter sprzętu radiowego i "0" telewizyjnego, 0, -,, Pracownik ochrony "0" fizycznej bez licencji, -,, Pomocniczy robotnik przy konserwacji "0" terenów zieleni, 0, -,, Asystent nauczyciela "0" przedszkola,0 -,0,0 "0" Kolporter, 0, -,, Kierowca ciągnika "0" siodłowego, -,, Pozostali spawacze i "0" pokrewni, -,, Sprzedawca w branży "0" przemysłowej, -,, Sortowacz surowców "0" wtórnych 0, -,,

20 Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu liczba ofert pracy zgłoszonych w liczba zarejestrowanych bezrobotnych w nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 0 "0" "00" Lektor języka angielskiego, 0, -,, Pracownik kancelaryjny 0,, -,0, "0" Programista aplikacji, -,, "0" Garmażer, 0, -,, "0" Robotnik placowy 0,, -,, *zawód szkolny W powyższej tabeli wyróżniono kolorem czerwonym zawody o bardzo wysokim deficycie, natomiast podkreślono zawody obecne w rankingu również w 0. Na podstawie danych za cały 0 rok można wyciągnąć kilka ostrożnych wniosków o tendencjach występujących w zawodach deficytowych. Część spośród zawodów w powyższym rankingu (m.in. spawacze, floryści, pracownicy ochrony, pracownicy kancelaryjni, garmażer, telemarketer, doradca finansowy) miało charakter deficytowy również w latach Tym samym można mówić o utrwalającym się deficycie w tych zawodach. Jednocześnie, patrząc przez pryzmat wielkości średniomiesięcznego deficytu (czyli liczby ofert, które statystycznie pozostawały nie obsadzone przez napływających bezrobotnych w każdym miesiącu), wyróżnić trzeba dwie profesje związane ochroną osób i mienia (zarówno z licencją, jak i bez licencji). Wysoki deficyt wykazały także zawody: spawaczy (metodą MAG, TIG i inne), robotnika placowego, doradcy finansowego. Zwraca także uwagę przewaga popytu nad podażą w przypadku kilku zawodów związanych z obsługą maszyn i montażem, a także pomimo wyraźnie nadwyżkowego zawodu sprzedawcy deficyt w zawodach związanych ze sprzedażą bardziej wyspecjalizowaną (sprzedawcy w branży mięsnej, spożywczej i przemysłowej). Ponadto charakterystyczną cechą rankingów zawodów deficytowych jest nikły udział zawodów szkolnych: w 0 w czołowej 0-tce był to tylko zawód florysty. 0

21 .. Zawody w równowadze T-I/W- Zawody wykazujące równowagę w województwie opolskim w 0. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu liczba ofert pracy zgłoszonych w liczba zarejestrowanych bezrobotnych w nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 0 ZAWODY WYKAZUJĄCE RÓWNOWAGĘ NA RYNKU PRACY "0" Sprzątaczka biurowa,0, -,,0 Operator maszyn do "0" obróbki skrawaniem,, -0,,0 "0" Opiekun osoby starszej*,, -0,,0 "0" Robotnik budowlany,, -0,,00 "0" Portier,, 0 Operator koparko - "0" ładowarki,, 0 Operator suwnic "" (suwnicowy),, 0 "0" Meliorant,, 0, 0, "0" Kierownik budowy,, 0, 0, Monter konstrukcji "0" stalowych,,, 0, *zawód szkolny Na dynamicznym rynku pracy trwała równowaga pomiędzy napływem ofert i dostępnością siły roboczej jest stanem trudnym do osiągnięcia. Dlatego też trudno o wskazanie tu jakichkolwiek tendencji: ranking zawodów w równowadze jest co pół inny. W latach 0-0 jedynym wyjątkiem był obecny w obu rankingach zawód portiera. Przegląd zawodów wykazujących równowagę daje się sklasyfikować ze względu na rodzaj wykonywanej pracy: dominują profesje z dolnych grup wielkich, a zatem nie wymagające specjalistycznego wykształcenia. Metodologiczną granicą analizy zawodów pod kątem ich równowagi był średniomiesięczny napływ ofert i osób na poziomie,0000.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku KATOWICE maj 2014 r. Spis Treści Wstęp... 3 Założenia modelu prognostycznego... 3 Prognoza zatrudnienia...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. GDAŃSK, KWIECIEŃ 2014 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim GDAŃSK, PAŹDZIERNIK 2011

Bardziej szczegółowo

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie LISTA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy powiatu kutnowskiego kwiecień, 2014 rok

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

Lista zawodów i specjalności

Lista zawodów i specjalności Lista zawodów i specjalności według zapotrzebowania na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim na 2015 rok Dokument opracowali: Aldona Ratajczak Sławomir Maciaszek Wągrowiec Luty 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1 Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego Raport końcowy Legnica 2010

Bardziej szczegółowo

Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce. Badania własne WORP

Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce. Badania własne WORP Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce Badania własne WORP Poznań, 2011 Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań www.efs.wup.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK MIĘDZYRZECZ 2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów.....4 II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Grudzień 2014 Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY Człowiek najlepsza inwestycja diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego RAPORT KOŃCOWY 2013 POMORSKI BAROMETR

Bardziej szczegółowo

Rynek edukacyjny a rynek pracy w województwie łódzkim

Rynek edukacyjny a rynek pracy w województwie łódzkim Rynek edukacyjny a rynek pracy w województwie łódzkim Monika Fabińska Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych Kadry dla innowacyjnego rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo