RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM W 2009 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM W 2009 ROKU"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE Łaziska Górne, ul. Chopina 8 tel , fax. 225 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM W 2009 ROKU - 1 -

2 WSTĘP Przedstawiamy Państwu kolejne już opracowanie Rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mikołowskim. Tym razem jednak analiza obejmuje cały 2009r. Tak jak było to także wcześniej, całościowa analiza tego opracowania oparta jest głównie o wnikliwe obserwacje danych statystycznych wygenerowanych przez program komputerowy SYRIUSZ. Pewne spostrzeżenia i uwagi zamieszczone w niniejszej pracy oparte są również o wieloletnie doświadczenia doradców zawodowych w obserwacji procesów rynku pracy. Warto wspomnieć, że kolejny już z rzędu ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych daje również możliwość analiz pewnych prawidłowości na lokalnym rynku pracy oraz dokonania perspektywicznego spojrzenia na to, co będzie się działo na nim w przeciągu kilku następnych lat. Przedstawiony materiał jest kontynuacją, a za razem rozwinięciem pierwszej części rankingu powstałej za pierwszą połowę 2009r., a opartej o analizę wybranych tabel z wcześniej wspomnianego wydruku. W poniższym materiale wykorzystane zostały także dane statystyczne pozyskane z Urzędów Miast i Gmin wchodzących w skład powiatu mikołowskiego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Dane te mają istotne znaczenie w przedstawionym materiale gdyż obrazują aktualną sytuację demograficzną, która ma znaczący wpływ na powiatowy rynek pracy. Pragniemy Państwa gorąco zaprosić do analizy tego rankingu oraz do dyskusji na ten temat, choćby tylko z uwagi na fakt, że my wszyscy wspólnie tworzymy i kształtujemy rynek pracy. Każdy z nas ma zatem swoje spostrzeżenia, co do zmian zachodzących na owym obszarze

3 WPROWADZENIE Postanowienia ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96 poz. 603) spowodowały, iż jednostkami tego podziału zostały: gminy, powiaty i województwa. Na mocy wspomnianej ustawy z dnia 24 lipca 1998r. utworzone zostało Województwo Śląskie. Siedziba Wojewody i Sejmiku Wojewódzkiego wyznaczone zostało miasto Katowice. W skład Województwa Śląskiego weszło 166 gmin podzielonych na 36 powiatów w tym 17 ziemskich. W grupie powiatów ziemskich powołany został Powiat Mikołowski z siedziba Starosty w mieście Mikołowie. W skład Powiatu Mikołowskiego weszły gminy: Łaziska, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry. W związku z tym, iż jednym z zadań powiatu jest przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy, Zarząd Powiatu Mikołowskiego powołał do życia z dniem r. Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych. PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Powierzchnia Powiatu Mikołowskiego wynosząca 231,53km2,stanowi 1,9% powierzchni województwa śląskiego. Powiat należy terenowo do najmniejszych powiatów ziemskich województwa, a swym zasięgiem obejmuje następujące Gminy: Łaziska Górne gmina miejska o powierzchni 20,2km2 w skład której wchodzą 3 dzielnice: Łaziska Górne, Łaziska Dolne i Łaziska Średnie. Łaziska to typowe miasto o profilu przemysłowym, w którym decydującą rolę odgrywają: Kopalnia Węgla Kamiennego Bolesław Śmiały, Elektrownia Łaziska S.A., czy też do niedawna Huta Łaziska. Obok tych zakładów na terenie miasta działają mniejsze firmy, które pracują na rzecz wyżej wymienionych, gwarantując np. obsługę remontowa, transportową. Rozwijają się tu również różnego rodzaju zakłady przemysłowo handlowe oraz firmy, których powstanie wywołuje pęd technologiczny dzisiejszych czasów. Na terenie tym z końcem 2009r zarejestrowanych było 1586 podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne. Stan ludności zamieszkałej na terenie Łazisk w grudniu 2009r wynosił 21'449 osób. Mikołów -gmina miejska o powierzchni 79km2 z czego 18,07km2 przypada na miasto, a 62,9km2 na 5 sołectw. W ujęciu użytkowym 54% powierzchni gminy stanowią użytki rolne, 27% lasy, a pozostałość nieużytki i inne grunty. Przemysł na terenie gminy ma charakter - 3 -

4 różnorodny. Oprócz dużych zakładów zatrudniających ponad 1000 osób, funkcjonują drobne zakłady usługowo rzemieślnicze oraz rodzinne, których łączna liczba z końcem 2009r. dosięgła ok podmiotów gospodarczych. Mikołów jako siedziba powiatu skupia także na swoim terenie wiele rozmaitych urzędów, biur i przedstawicielstw administracji samorządowej. Liczba mieszkańców szacowana na koniec 2009r wynosiła 38'627 osób. Ornontowice gmina wiejska o powierzchni 15,1km2 wydzielona w 1991r. z Gminy Gierałtowice. Ludność miejscowa utrzymuje się głównie z pracy w kopalniach (kopalnia Budryk ) i innych okolicznych zakładach przemysłowych, a także prowadzi różnorodną działalność gospodarcza w zakresie wytwórstwa, handlu i usług. Na terenie gminy z końcem roku 2009 można było doliczyć się ok. 300 podmiotów gospodarczych. Gmina Ornontowice jest obszarem wiejskim liczącym sobie 5737 mieszkańców. Orzesze gmina miejska o charakterze przemysłowo rolniczym. Na powierzchni 83km2 znajduje sie 10 zróżnicowanych (w zakresie charakteru produkcyjnego) dzielnic i sołectw. 52% powierzchni miasta stanowią lasy, użytki rolne zaś obejmują 38% powierzchni Orzesza. Jest tu ok 670 gospodarstw rolnych (wśród nich fermy drobiarskie i ogrodnicze) oraz szereg zakładów przemysłowych. Łącznie na końcu 2009r. w Orzeszu zarejestrowanych było ok 1283 podmioty gospodarcze, a liczba ludności wynosiła osoby. Wyry gmina wiejska o powierzchni 35km2 wydzielona w 1991r. z Gminy Tychy. Ludność miejscowa utrzymuje sie głównie z pracy na roli oraz w zakładach przemysłowych okolicznych gmin. Na terenie Gminy Wyry w z końcem 2009 roku zarejestrowanych było 498 podmiotów gospodarczych. W skład Gminy Wyry wchodzą dwie miejscowości (Wyry i Gostyń), których łączna liczba mieszkańców z końcem ubiegłego roku wynosiła Powiat Mikołowski liczył sobie ok mieszkańców, a największe jego skupisko stanowiło miasto Mikołów liczące ok. 38,627 mieszkańców. Dalej w kolejności są miasta Łaziska Górne i Orzesze oraz Gminy Wyry i Ornontowice

5 ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE ZJAWISKIEM BEZROBOCIA Informacje ogólne: Literatura definiuje bezrobocie jako zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Bezrobocie można rozpatrywać w skali makro i mikro. Z bezrobociem w skali makro mamy do czynienia w sytuacji, gdy na określonym obszarze geograficznym znaczna liczba osób zdolnych do podjęcia pracy zostaje poza zatrudnieniem. Natomiast bezrobociem w skali mikro jest utrata pracy z powodu braku kwalifikacji lub innych umiejętności pozwalających objąć i utrzymać stanowisko. Podstawowym miernikiem poziomu bezrobocia jest stopa bezrobocia. Jest to określona w procentach relacja pomiędzy liczbą zarejestrowanych osób bezrobotnych, a liczbą osób czynnych zawodowo (tj. zdolnych w prawnie określonych warunkach do podjęcia pracy). Ta ostatnia grupa obejmuje wszystkich zdolnych do pracy w wieku od (kobiety do 60) roku życia. W zależności od przyczyn występowania wyróżnia się głównie bezrobocie: a) strukturalne, które wynika głównie z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy oraz z szybkich zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce, za którymi nie nadąża szkolnictwo zawodowe i ogólne; b) technologiczne, które wynika z postępu technicznego, automatyzacji i mechanizacji procesów wytwórczych (wprowadzenie innowacji technicznych powodujących spadek zatrudnienia). Pojawia się, gdy tempo wzrostu gospodarczego jest niskie; c) koniunkturalne wywoływane spadkiem popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego (spadek wykorzystania zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw), d) sezonowe, jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku, spowodowanych zmianą warunków klimatycznych. Z kolei w zależności od formy występowania wyróżnia się bezrobocie: krótkookresowe i średniookresowe do 3 miesięcy oraz od 3 do 12 m-cy bez zatrudnienia, długookresowe dotyczy osób pozostających bez pracy od 6 do 12 m-cy. Może przekształcić się w bezrobocie długotrwałe, - 5 -

6 ukryte, które stanowi pewna nieokreślona liczba osób, które w myśl przepisów nie mogą się zarejestrować jako bezrobotne, albo wykonywana przez nich praca nie jest niezbędna z punktu widzenia zatrudniającego (np. nadmiar rąk do pracy na wsi, przerosty w administracji), - bezrobocie rejestrowane to liczba osób bezrobotnych, posiadających określone w ustawie cechy i zarejestrowanych w urzędach pracy. Przyczynami bezrobocia są zasadniczo: likwidacja niektórych gałęzi przemysłu, zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi, ograniczenie produkcji, brak informacji o miejscach pracy, brak mobilności pracowników w związku z przeniesieniem zakładu do innego rejonu, niedostosowane do potrzeb rynku wykształcenie pracowników, zmiany w technologii i wysokie obciążenia fiskalne oraz zła polityka Państwa względem małych i średnich przedsiębiorstw

7 I. ANALIZA PROBLEMU BEZROBOCIA W POWIECIE MIKOŁOWSKIM. Stopa bezrobocia w pow. mikołowskim w okresie od XII XII 2009 na tle woj. śląskiego i kraju 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 18,10 % 16,50 % 14,80 % 18,00 % 19,00 % 16,40 % 16,90 % 14,70 % 14,40 % 17,60 % 15,40 % 13,00 % 12,90 % 14,90 % 12,80 % 9,30 % 11,40 % 9,50 % 9,30 % 5,00 % 6,90 % % 9,70 % 6,00 % Polska Woj.śląskie Powiat mikołowski Wykres nr 1 Stopa bezrobocia w powiecie mikołowskim w okresie od XII 2002 XII 2009 na tle województwa śląskiego i kraju. Stopa bezrobocia ewidencjonowanego w powiecie mikołowskim na koniec grudnia 2009r. wyniosła 6,0 % i była niższa od stopy bezrobocia w województwie śląskim o 3,7% i w kraju o 5,9 %. (Pokazuje to wykres nr 1 ) Dynamika zmian stanu bezrobocia w powiecie mikołowskim XII 2002 XII 2003 XII 2004 XII 2005 XII 2006 XII 2007 XII 2008 XII 2009 Wykres nr 2. Dynamika zmian stanu bezrobocia w powiecie mikołowskim. Wykres nr 2 przedstawia stan bezrobocia w powiecie mikołowskim na przestrzeni lat 2002r 2009r - 7 -

8 Odsetek bezrobotnych kobiet w powiecie mikołowskim w latach ,00% 60,00% 54,22 % 55 % 56,58 % 57,36 % 57,53 % 62,97 % 63,40 % 52,48 % 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% XII 2002 XII 2003 XII 2004 XII 2005 XII 2006 XII 2007 XII 2008 XII 2009 Wykres nr 3. Odsetek bezrobotnych kobiet w powiecie mikołowskim w latach Wykres 3 przedstawia jak kształtował się udział bezrobotnych kobiet w powiecie mikołowskim w latach Strukturę bezrobocia w powiecie mikołowskim według stanu na r. przedstawiono na podstawie analizy takich zmiennych jak : płeć, wiek, wykształcenie. Bezrobotni w powiecie mikołowskim ze względu na płeć. 52,48 % 47,52 % Meżczyźni Kobiety Wykres nr 4. Bezrobotni w powiecie mikołowskim ze względu na płeć. Biorąc pod uwagę kryterium płci można stwierdzić, iż w omawianym okresie nadal dominują kobiety, które stanowią 52, 48 % ogółu bezrobotnych. Z sytuacją taką mieliśmy już do czynienia w latach poprzednich: co w pełni obrazuje wykres nr

9 Struktura bezrobotnych wg wieku w 2009r. WIEK N % lata ,7 % lata ,6 % lata ,9 % lata ,75 % lat 171 7,7 % Pow. 6 0 lat 52 2,34 SUMA % Struktura bezrobotnych wg wieku w 2008r. WIEK N % lata ,6 % lata % lata ,42 % lata ,32 % lat % Pow. 6 0 lat 29 1,7 % SUMA % Tabela nr 1. Tabela nr 2 Struktura bezrobotnych wg wieku w 2009r. Struktura bezrobotnych wg wieku w 2008r. Na podstawie wyżej przedstawionych tabel można zaobserwować, iż najliczniejszą grupę zarejestrowaną w 2009r. stanowiły osoby w przedziale wiekowym lata. W roku 2008 grupę tę stanowiły osoby w przedziale wiekowym lata, która w 2009r. spadła na pozycję trzecią. Drugą pozycje stanowią osoby w wieku lata (dla porównania w 2008r ta grupa wiekowa znajdowała się na 4 miejscu). Następną zmienną różnicującą osoby bezrobotne w powiecie mikołowskim jest poziom wykształcenia. Struktura wykształcenia bezrobotnych w 2009r. 16,80 % 10,72 % 21,89 % Wyższe Policealne, średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej 38,60 % 11,98 % Wykres nr 5. Struktura wykształcenia bezrobotnych w 2009r

10 Podobnie jak w roku ubiegłym w 2009r. można zaobserwować, iż w populacji osób bezrobotnych w powiecie mikołowskim przewagę stanowią osoby posiadające zawód wyuczony (wykształcenie zasadnicze zawodowe, policealne i średnie zawodowe oraz wyższe co daje 71,21 % ogółu osób zarejestrowanych w wyżej określonym przedziale czasowym. W omawianym okresie odnotowano wzrost udziału w napływie bezrobotnych osób legitymujących się wykształceniem wyższym ( o 3.38% w porównaniu do roku ubiegłego), przy jednoczesnym spadku liczby osób posiadających wykształcenie gimnazjalne i niższe (3,01%) w stosunku do roku poprzedniego. Warto podkreślić, iż odsetek osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, zasadniczym zawodowym oraz policealnym i średnim zawodowym nie uległ znaczącej zmianie w stosunku do roku II. OSOBY BEZROBOTNE WEDŁUG ZAWODÓW W POWIECIE MIKOŁOWSKIM STAN W KOŃCU 2009R. I. Bezrobotni wg zawodów w powiecie mikołowskim stan w końcu 2009 r. (T-I/P-1). W końcu 2009r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie zarejestrowanych było 2220 osób bezrobotnych reprezentujących różne zawody i specjalności. Wśród 30 najczęściej pojawiających się zawodów wystąpiły min.tj: 1. Bez zawodu osób 2. Sprzedawca osób 3. Ślusarz 84 osoby 4. Krawiec 48 osób 5. Technik mechanik 47 osób 6. Pracownik biurowy (zawód szkolny: technik prac biurowych) 41 osób 7. Kucharz 38 osób 8. Murarz 36 osób 9. Asystent ekonomiczny (zawód szkolny: technik ekonomista) 35 osób 10. Górnik eksploatacji podziemnej 32 osoby 11. Robotnik budowlany 31 osób 12. Fryzjer (zawody szkolne: fryzjer, technik usług fryzjerskich) - 30 osób 13. Sprzątaczka 30 osób

11 14. Ekonomista 29 osób 15. Magazynier 28 osób 16. Tokarz 25 osób 17. Cukiernik 23 osoby 18. Pozostali elektromonterzy -23 osoby 19. Technik elektryk 22 osoby 20. Kierowca samochodu ciężarowego 22 osoby 21. Robotnik gospodarczy 22 osoby 22. Piekarz 20 osób 23. Technik żywienia i gospodarstwa domowego - 19 osób 24. Pracownik administracyjny ( zawód szkolny: technik administracji) 19 osób 25. Kelner 19 osób 26. Mechanik samochodów osobowych 19 osób 27. Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 19 osób 28. Technik elektronik - 18 osób 29. Lakiernik samochodowy 16 osób 30. Wytapiacz stali, surówki i żelazostopów 16 osób Obserwując pierwsze 4 pozycje powyższego zestawienia można zauważyć, że nie uległy one zmianie od 3 lat ( 2007 r r.). W zawodach będących w pierwszej dziesiątce omawianego zestawiania zarejestrowanych jest 826 osób co stanowi 37,16% ogółu klientów tutejszego urzędu pracy w końcu 2009 roku. W 2009 roku podobnie jak w latach ubiegłych na pierwszym miejscu znalazła się grupa osób bezrobotnych nie posiadających wyuczonego zawodu 265 osób, co stanowi 11,93 % ogółu zarejestrowanych. Ponadto można zaobserwować, iż w najliczniej reprezentowanych przez bezrobotnych zawodach nadal prym wiodą kobiety. Wśród 10 zawodów znajdujących się w czołówce przedstawionej listy udział procentowy kobiet przedstawia się następująco ( Wykres nr 6 ): 1. Bez zawodu 60,75%, 2. Sprzedawca 94%, 3. Ślusarz- 8,3%, 4. Krawiec- 100%, 5. Technik mechanik 17,02%, 6. Pracownik biurowy 95,12%,

12 Asystent ekonomiczny Górnik Murarz Kucharz Pracownik biurowy Technik mechanik Krawiec Ślusarz Sprzedawca Bez zawodu 7. Kucharz 65,78%, 8. Murarz 0 % 9.Asystent ekonomiczny- 80%. 10. Górnik eksploatacji podziemnej 0 % Udział kobiet w poszczególnych kategoriach zawodowych. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Mężczyźni Kobiety Wykres nr 6. Udział kobiet w poszczególnych kategoriach zawodowych II. Struktura bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie mikołowskim stan w końcu 2009r. (T-II/P-1a) W końcu 2009r. w ewidencji PUP zarejestrowane były osoby bezrobotne w zawodach, które zalicza się do następujących grup zawodowych: 1. Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 2. Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 3. Średni personel techniczny 4. Górnicy i robotnicy budowlani 5. Pracownicy usług osobistych i ochrony 6. Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 7. Pracownicy pozostałych specjalności 8. Pozostali specjaliści 9. Pracownicy obsługi biurowej 10. Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach

13 Analiza w/w danych pozwala stwierdzić że dwie pierwsze pozycje struktury zawodów osób pozostających w ewidencji PUP w końcu 2009r. nie uległy zmianie podobnie jak w okresie ostatnich 5 lat. Jeśli chodzi o pozostałe grupy zawodowe to zmianie uległa jedynie ich kolejność w zestawieniu I tak: w 2008 roku grupa zawodowa: Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy znajdowały się na 3 pozycji, podczas gdy w 2009 roku znalazły się na miejscu 6; grupa zawodowa Średni personel techniczny w 2008 roku zajmowała pozycję 4, a w 2009 w/w grupa zajęła miejsce trzecie. III. Oferty pracy wg zawodów w powiecie mikołowskim w końcu 2009 r. (T-II/P-3 ) W 2008 roku pracodawcy zgłosili 3924 wolnych stanowisk pracy, podczas gdy w 2009 roku liczba ta zmniejszyło się o 2088 i w rezultacie wyniosła 1836 wolnych miejsc zatrudnienia. Do najczęściej pojawiających się ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców w urzędzie pracy w 2009r. można zaliczyć: 1. Pracownik biurowy ( zawód szkolny: technik prac biurowych) 188 ofert 2. Sprzedawca 180 ofert 3. Robotnik gospodarczy 107 ofert 4. Robotnik budowlany 69 ofert 5. Kierowca samochodu ciężarowego 52 oferty 6. Monter podzespołów i zespołów elektronicznych 50 ofert 7. Kelner 41 ofert 8. Salowa 40 ofert 9. Murarz 36 ofert 10. Kucharz 33 oferty 11. Pracownik ochrony mienia i osób ( zawód szkolny: technik ochrony fizycznej osób i mienia 32 oferty 12. Nauczyciel przedszkola 31 ofert 13. Operator koparek i zwałowarek 31 ofert 14. Pracownik administracyjny (zawód szkolny: technik administracji ) 30 ofert 15. Magazynier 29 ofert 16. Ślusarz 28 ofert 17. Kierowca samochodu osobowego 26 ofert 18. Przedstawiciel handlowy ( przedstawiciel regionalny ) 24 oferty

14 19. Cieśla 23 oferty 20. Fryzjer (zawody szkolne: fryzjer, technik usług fryzjerskich) 22 oferty 21. Pomoc kuchenna 22 oferty 22. Sprzątaczka 22 oferty 23. Portier 21 ofert 24. Pozostali spawacze i pokrewni 20 ofert 25. Księgowy (samodzielny) 20 ofert 26. Malarz budowlany 19 ofert 27. Brukarz 17 ofert 28. Stolarz 17 ofert 29. Cukiernik 16 ofert 30. Recepcjonista 16 ofert Na podstawie w/w listy najczęściej zgłaszanych ofert w omawianym okresie można zauważyć, że drastycznie spadło zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie górnika eksploatacji podziemnej ( 2 oferty), podczas gdy w roku poprzednim tj w 2008 roku najwięcej ofert było zgłoszonych w tym właśnie zawodzie ( 343 oferty). Pracodawcy w 2009r. podobnie jak w roku 2008 nadal poszukiwali pracowników na następujące stanowiska pracy : pracownik biurowy, sprzedawca, robotnik gospodarczy, robotnik budowlany. jednakże liczba wolnych miejsc pracy w w/w zawodach znacznie się zmniejszyła w porównaniu do roku poprzedniego, co jest niewątpliwie skutkiem światowego kryzysu ekonomicznego. Ze względu na ograniczoną liczbę zleceń, bądź ich brak pracodawcy zaczęli szukać oszczędności czego efektem finalnym jest zamrożenie ruchów kadrowych. W 2009r. mieliśmy do czynienia z odwrotną sytuacją w stosunku do roku poprzedniego, w którym to pracownik mógł wybrać korzystniejszą dla siebie ofertę do zatrudnienia. Zatem rynek pracy w stał się rynkiem pracodawcy i to pracodawca decyduje o warunkach pracy

15 IV. Struktura ofert pracy wg grup zawodowych w powiecie mikołowskim w 2009 r. (T-II/P-3a) Największa ilość ofert składanych przez pracodawców dotyczyła następujących grup zawodowych: 1. Pracownicy obsługi biurowej (13,0706 ) 2. Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach ( 12,9085 ) 3. Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy (10,0763 ) 4. Górnicy i robotnicy budowlani ( 9,6950 ) 5. Pracownicy usług osobistych i ochrony ( 9,4227 ) 6. Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń (8,1701 ) 7. Pracownicy pozostałych specjalności ( 7,2441 ) 8. Kierowcy i operatorzy pojazdów ( 4,7385 ) 9. Operatorzy i monterzy maszyn ( 4,6842 ) 10. Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie ( 4,5753 ) 11. Pozostali robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy (3,1046 ) 12. Specjaliści szkolnictwa ( 2,7233 ) 13.Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych ( 1,9608 ). Z analizy ofert pracy, które wpłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie w 2009 roku wynika, że w ujęciu wielkich grup zawodowych najwięcej ofert pracy pojawiło się dla: pracowników obsługi biurowej, pracowników przy pracach prostych w handlu i usługach, modelek, sprzedawców i demonstratorów. Takiej sytuacji w strukturze oferty pracy jeszcze nie było. W omawianym okresie dopiero na pozycji czwartej, jeśli chodzi o liczbę ofert, znaleźli się górnicy i robotnicy budowlani. W latach poprzednich ta grupa zawodowa znajdowała się na pierwszym lub drugim miejscu, natomiast w 2009r.w tej grupie zawodowej najwięcej ofert wpłynęło na stanowiska z branży budowlanej, natomiast dla górników wpłynęły zaledwie dwie oferty. Światowy kryzys gospodarczy niewątpliwie wpłynął na ograniczenie szeroko pojętych inwestycji w tym budowlanych, jednakże nie doprowadził do całkowitej zastoju w w/w branży. Coraz częściej osoby posiadające doświadczenie w branży budowlanej decydują się na otwarcie własnej firmy o w/w profilu ( osoby te w dużej części korzystają z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej udzielanych przez PUP). Motorem takich działań w większości przypadków są niekorzystne dla pracownika warunki pracy oferowane przez wielu pracodawców brak legalności zatrudnienia, niskie uposażenie,

16 nie przestrzeganie przepisów bhp i prawa pracy itp. W 2009r. odnotowany wzrost liczby ofert pracy dla grupy zawodowej Pracowników obsługi biurowej był czymś nowym, gdyż w 2008 roku w/w grupa znajdowała się na pozycji czwartej. W omawianym okresie można było zauważyć także znaczny wzrost zainteresowania szkoleniami w zakresie pracy biurowej. Odnosząc się do drugiej co do ilości ofert dużej grupy zawodowej Pracowników przy pracach prostych w handlu i usługach warto nadmienić, iż najwięcej ofert pracy zostało zgłoszonych na następujące stanowiska wchodzące w skład w/w grupy : pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne, gospodarze budynków, portierzy, woźni i pokrewni, zamiatacze i pokrewni. Biorąc pod uwagę występujące w 2009 roku zapotrzebowanie na pracowników wykonujących prace proste, można stwierdzić, iż szanse na podjęcie zatrudnienia przez osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych zwiększyły się. Jednakże wzrastająca w omawianym okresie liczba ofert dla osób o niskich kwalifikacjach zawodowych w pełni nie zaspokoiła istniejących potrzeb. V. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie mikołowskim w 2009r. (T- II/P-4) Poniższa lista przedstawia grupę zawodów deficytowych w Powiecie Mikołowskim, uszeregowanych co do wielkości wskaźnika intensywności deficytu zawodów : 1. Cieśla 11, Nauczyciel przedszkola 10, Salowa 10, Recepcjonista 8, Tynkarz 7, Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych 6, Sanitariusz szpitalny 5, Szlifierz metali 5,

17 9. Agent ubezpieczeniowy 4, Przedstawiciel handlowy [przedstawiciel regionalny] 4, Kasjer bankowy 4, Pozostali spawacze i pokrewni 4, Pokojowa [w hotelu] 4, Posadzkarz 3, Elektromonter instalacji elektrycznych 3, Portier 3, Ekspedient pocztowy 3, Opiekunka domowa 3, Wulkanizator 3, Operator maszyn drogowych [zawód szkolny: mechanik maszyn i urządzeń drogowych] 3,0000) 21. Telemarketer 2, Spedytor [zawód szkolny: Technik spedytor] 2, Pracownik biurowy [zawód szkolny: Technik prac biurowych] 2, Robotnik gospodarczy 2, Brukarz 2, Technik urządzeń sanitarnych 2, Sekretarka 2, Robotnik magazynowy 2,

18 29. Kierowca samochodu ciężarowego 1, Operator maszyn do obróbki skrawaniem 1,6667 Wśród profesji generujących deficyt znajdowały się zawody z branży budowlanej takie jak: cieśla, tynkarz, brukarz, posadzkarz. To że powyższe zawody należą do zawodów deficytowych spowodowane jest przede wszystkim brakiem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje w danym zakresie. I tak na terenie powiatu mikołowskiego żadna ze szkół ponadgimnazjalnych, nie kształci uczniów w tym zakresie. Nie lepiej wygląda sytuacja na terenie województwa śląskiego, gdzie tylko w dwóch szkołach ponad gimnazjalnych jest możliwa edukacja w tym charakterze. W praktyce kształcenie wyżej wspomnianych fachowców jest możliwe przede wszystkim w toku pracy na budowach i potrzeba kilku lat, aby stali się oni specjalistami w swojej dziedzinie. Brak możliwości kształcenia w wyżej opisanych zawodach, spowodowana jest brakiem zainteresowania tego rodzaju kształceniem ze strony młodzieży. Wśród zawodów deficytowych pojawiają się również zawody nie wymagające posiadania wysokich kwalifikacji zawodowych np.: salowa, pokojowa, portier, telemarketer, robotnik gospodarczy. Małe zainteresowanie w/w stanowiskami pracy wśród osób bezrobotnych spowodowane jest specyfiką pracy a także, mało korzystnymi warunkami finansowymi oferowanymi przez pracodawców. Oprócz zawodów deficytowych możemy wyróżnić grupę zawodów nadwyżkowych uszeregowanych co do wielkości wskaźnika intensywności nadwyżki zawodów : 1. Asystent ekonomiczny ( Zawód szkolny: Technik ekonomista) - 0, Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych - 0, Technik mechanik - - 0, Pozostali mechanicy -monterzy maszyn i urządzeń - 0, Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych - 0, Górnik eksploatacji podziemnej - 0, Technik rolnik -0, Introligator poligraficzny -0, Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych - 0, Pozostali mechanicy precyzyjni - 0, Terapeuta zajęciowy - 0,

19 12. Specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży) - 0, Krawiec -0, Pozostali technicy gdzie indziej niesklasyfikowani - 0, Technik farmaceutyczny - 0, Technik informatyk - - 0, Technik budownictwa - 0, Nauczyciel języka obcego - - 0, Prawnik legislator - 0, Fizjoterapeuta - 0, Fotograf - 0, Frezer - 0, Technik elektryk - 0, Chemik technologia chemiczna - 0, Inżynier elektryk - 0, Ślusarz - 0, Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Tokarz - 0, Lakiernik samochodowy - 0, Mechanik samochodów osobowych - 0,1765 Analizując powyższe zestawienie można zauważyć,iż najwięcej zawodów generujących nadwyżkę należy do grupy zawodowej Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń. Są to zawody, które wymagają posiadania specyficznych kwalifikacji i związanych z nimi umiejętności zawodowych podobnie jak w przypadku zawodów technicznych tj: technik farmaceutyczny, technik mechanik, technik budownictwa, technik informatyk, technik elektryk. Ich obecność w powyższym zestawieniu nie oznacza, że w tych zawodach nie ma możliwości zatrudnienia, pod warunkiem, że jednostka nie zawęża zakresu swych poszukiwań jedynie do obszaru powiatu mikołowskiego. Obecnie, aby znaleźć zatrudnienie wymagana jest od potencjalnych pracowników duża mobilność i dyspozycyjność oraz aktywność w poszukiwaniu pracy. W/w opracowaniu nie zostały uwzględnione dane dotyczące zawodów generujących maksymalny deficyt i maksymalną nadwyżkę ( zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)

20 Wnioski końcowe : skutki ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego zaczynają docierać na lokalny rynek pracy, czego efektem jest między innymi wzrost liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Mikołów. w 2009 roku można odnotować znaczny spadek zgłaszanych przez pracodawców wolnych miejsc pracy w porównaniu do roku 2008r. ( o 2088 wolnych miejsc pracy). rynek pracy w 2009 roku był rynkiem pracodawcy, a nie rynkiem pracownika jak to miało miejsce w roku poprzednim tj. w 2008 r. w omawianym okresie można zaobserwować tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o liczbę ofert dla osób o niskich kwalifikacjach zawodowych. Ponadto w 2009 roku najliczniej poszukiwani na rynku pracy byli pracownicy administracyjno biurowi ( największa ilość zgłaszanych przez pracodawców wolnych miejsc pracy). nadal w dyspozycji urzędu pracy pozostaje wiele ofert pracy, których nie można zrealizować, pomimo tego, że w ewidencji figurują osoby o pożądanych kwalifikacjach, umiejętnościach. Niemożność realizacji wolnych miejsc pracy spowodowana jest między innymi długotrwałą przerwę w zatrudnieniu, dezaktualizację uprawnień zawodowych, wiek, a także nieatrakcyjne warunki pracy oferowane przez pracodawców. Nie można pominąć faktu, iż osoby bezrobotne często odmawiają z tych przyjęcia proponowanych przez Urząd Pracy ofert pracy. Przyczyną odmowy przyjęcia oferty zatrudnienia jest często także fakt, że wiele osób bezrobotnych zgłasza się do urzędu pracy w związku z koniecznością uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń opieki społecznej i osoby te nie są zainteresowane pracą lub inną formą aktywności zawodowej. ( kobiety posiadające małe dzieci ) w omawianym okresie mamy do czynienia podobnie jak w latach poprzednich ze zjawiskiem feminizacji ponad 50 % ogółu osób zarejestrowanych w PUP Mikołów stanowią kobiety

21 należałoby dopasować strukturę kształcenia do potrzeb rynku pracy. Szczególny nacisk powinien być położony przede wszystkim na zreformowanie szkolnictwa zawodowego na rynku pracy zaczyna brakować specjalistów w określonych dziedzinach zawodowych np.: cieśli, zbrojarzy itp

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

czta Powiatowy Urząd Pracy

czta Powiatowy Urząd Pracy czta Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIELSKIM W 2011 ROKU Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów... 4 1.1 Charakterystyka bezrobocia w

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II: SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA LOKALNYM RYNKU PRACY Płońsk,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE BIELSKO-BIAŁA W 2011 ROKU SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów 4 1.1 Charakterystyka bezrobocia w Bielsku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Mińsk Mazowiecki 2007 SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. ANALIZA NAPŁYWU BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY w Wodzisławiu Śląskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. I/P/2011 Październik 2011 Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Mińsk Mazowiecki, październik 2009r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 Część 1.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r. ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01 e-mail: urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl, www.pupjaworzno.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2011 Sporządziła Justyna Terelak Doradca zawodowy Marzec 2012 Od czasu, gdy zjawisko

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r ząd P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Gliwice 2009 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA POPYTU NA PRACĘ I PODAŻ ZASOBÓW PRACY W MIEŚCIE TYCHY I POWIECIE BIERUŃSKO LĘDZIŃSKIM

STRUKTURA POPYTU NA PRACĘ I PODAŻ ZASOBÓW PRACY W MIEŚCIE TYCHY I POWIECIE BIERUŃSKO LĘDZIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W TYCHACH UL. BUDOWLANYCH 59 STRUKTURA POPYTU NA PRACĘ I PODAŻ ZASOBÓW PRACY W MIEŚCIE TYCHY I POWIECIE BIERUŃSKO LĘDZIŃSKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Raport

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2013 ROKU ORAZ I POŁ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2013 ROKU ORAZ I POŁ. POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2013 ROKU ORAZ I POŁ. 2014 ROKU Bydgoszcz, grudzień 2014 2 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str I. WSTĘP...3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)...4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2007 ROKU (II/P 2007)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2007 ROKU (II/P 2007) PZ.0714-C-49/MPX/2008 POWIATOWY URZĄD PRACY W MIELCU ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2007 ROKU (II/P 2007) Mielec 2008 e-mail: rzmi@praca.gov.pl http://www.pup.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w JAWORZNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. Część II wyniki badania w szkołach ponadgimnazjalnych Jaworzno, sierpień 2009r. Wstęp Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (MIASTO CZĘSTOCHOWA) Kraków

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2010 roku Stalowa Wola, październik 2010 r. Spis treści Wstęp..3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, październik 2012 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE KRAKOWSKIM...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Busku - Zdroju. Busko - Zdrój, ul. Różana 2 tel/fax: 041 378 30 54, 041 378 80 55 e-mail: kibu@praca.gov.pl www.pupbusko.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Busku - Zdroju. Busko - Zdrój, ul. Różana 2 tel/fax: 041 378 30 54, 041 378 80 55 e-mail: kibu@praca.gov.pl www.pupbusko. POWIATOWY URZĄD PRACY w Busku - Zdroju Busko - Zdrój, ul. Różana 2 tel/fax: 041 378 30 54, 041 378 80 55 e-mail: kibu@praca.gov.pl www.pupbusko.pl 1. Wstęp 1. Cele opracowania - określenie kierunków i

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR.

INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR. INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR. 1 1. Płeć: Kobieta 2. Wiek: 48 lat Zasadnicze zawodowe/ zawód

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r.

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo