Oferta pracy dla Pani/a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta pracy dla Pani/a"

Transkrypt

1 ` Oferta pracy dla Pani/a Janusz Trocha Fundacja Pomoc Szkole

2 -1- KLAUZULA POUFNOŚCI Dziękujemy za możliwość zaprezentowania Fundacji Pomoc Szkole oraz zaproszenia do współpracy. W związku z powyższym informujemy, że wszelkie informacje zawarte w dokumencie są poufne i mogą zostać wykorzystane tylko przez pracowników w celu realizacji projektu Fundacji.

3 -2- Współpraca z Fundacją Dlaczego Praca w domu na komunikatorze internetowym w charakterze fundrajsera, polega na zdobywaniu współsponsorów dla przedszkola, szkoły czy uczelni wyższej. Pomagamy przedszkolom, szkołom i uczelniom na terenie całej Polski. Wysokie zarobki od 1000 do 5000zł na miesiąc. W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał: - wynagrodzenie zasadnicze - wynagrodzenie prowizyjne

4 -3- PAKIET INFORMACJI OGÓLNYCH W przypadku przedszkola placówka taka otrzymuje pomoce dydaktyczne, które sama wybiera spośród 100 pozycji o wartości 2500zł. Otrzymuje je nieodpłatnie. Nasz Fundraser na czas szukania współsponsorów staje się przedstawicielem nie tylko Fundacji ale również danej placówki posiada do swojej dyspozycji odpowiednie dokumenty z obdarowanej placówki. Po uzgodnieniu z współsponsorem wysokości darowizny dane Jego Firmy: NIP, imię, nazwisko, adres łącznie z telefonem przesyła do siedziby Fundacji. Fundraser ma przydzielony pakiet numerów wirtualnych kont w naszym banku i może kontrolować wpływy zdeklarowanych kwot od swoich współsponsorów, a Fundacja na tej podstawie nalicza odpowiednie prowizje dla Fundraisera. W wypadku firmy która przeszła na podatek liniowy frundraiser może zamienić swoje stanowisko na telemarketera i proponować sprzedasz gażetów reklamowych dla danej firmy z jego logom umieszczonego na zabawkach n.p. Samochodzikach zabawkach czy maszynach budowlanych a nawet na domkach dla lalek jako zakład fryzjerski czy tym podobne zależności od wykonywanej usługi firmy. Otrzymuje Ona za to fakturę, którą to może wciągnąć w koszta firmy.

5 -4- METODA DZIAŁANIA FUNDRAISERA Należy przygotować przemowę do przyszłych współsponsorów, która może brzmieć np. Dzień dobry, nazywam się..., jestem przedstawicielem Fundacji Pomoc Szkole. Dzwonię- Piszę, do Państwa w celu nawiązania współpracy. Celem naszej Fundacji jest niesienie pomocy placówkom szkolnym, przedszkolom i domom dziecka. Pomoc ta polega na zakupie pomocy dydaktycznych, zabawek itp. Wiedząc, że placówki te borykają się z problemami natury finansowej, wyszliśmy naprzeciw tej potrzebie. Aby rozwój dziecka przebiegał prawidłowo, potrzebna jest do tego odpowiednia baza dydaktyczna. Nie wszystkie placówki mogą sobie na to pozwolić, brakuje na ten cel pieniędzy. My wyszukujemy takie placówki, nawiązujemy z nimi kontakt i zaopatrujemy w najpotrzebniejsze rzeczy. W ostatnim czasie pomogliśmy.przedszkolu, które znajduje się w Waszej okolicy. Dyrektorem (ką) tej szkoły jest... Szkoła ta (przedszkole...) otrzymała od nas pomoce dydaktyczne o wartości 2500 zł i teraz poszukujemy współsponsorów, aby można było pomóc innym placówkom. Państwa Firma ma możliwość skorzystania z odpisu podatkowego przeznaczonego na ten cel, który wynosi dla osób fizycznych 6% podstawy opodatkowania (Dz. U. 2000r. nr 14 poz. 176 ze zmianami), a dla osób prawnych 10% podstawy opodatkowania (Dz. U. 2000r. nr 54, pozycja 654 ze zmianami). Nasza wspólna praca daje możliwość pomocy dzieciom, które znajdują się pod opieką tych placówek. Dla firm, który przeszły na podatek liniowy mamy inne możliwości pomocy dzieciom. Istnieje możliwość umieszczenia na w/w pomocach przesłanych do przedszkoli loga waszej firmy i tym samym staje się to waszym gadżetem reklamowym. W zależności od ustalonych przez państwa, ilości gadżetów wystawimy dla Was fakturą, którą to będziecie mogli pastwo wciągnąć w koszta. Inwestowanie w dzieci zwłaszcza te najbiedniejsze przynosi korzyść całemu społeczeństwu. Ludzie wielkiego serca są tak bardzo dzieciom potrzebni. Liczymy na Państwa wrażliwość i prosimy o pomoc w tym szczytnym celu. Nasza Fundacja po zadeklarowaniu przez Waszą Firmę określonej kwoty pieniężnej dostarczy do Was wszystkie potrzebne do odpisu w Państwa Urzędzie Skarbowym dokumenty,

6 na podstawie których będziecie mogli skorzystać z ulgi, o której mówiliśmy wcześniej lub po uzgodnieniu prześlemy państwu fakturę. Otrzymacie Państwo Nr. konta bankowego na który należy dokonać przelewu. Nr. ten jest numerem przydzielonym dla Waszej firmy. Wobec powyższego pozwolę sobie zapytać, czy i w jakiej kwocie moglibyście Państwo udzielić nam pomocy finansowej w tak szczytnym celu. Decyzja teraz należy do Państwa w jakiej kwocie udzielicie nam wsparcia. Bardzo dziękuję w imieniu naszej Fundacji, a przede wszystkim dzieci. Na pewno te pieniądze zostaną dobrze spożytkowane i przyniosą ogromną radość dzieciom i korzyść obdarowanej placówce, bo przecież, jak powiedział nasz rodak Jan Paweł II Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi

7 -6- Rekrutacja pracownika Przesyłam Panu/i umowę o pracę. Na okres próbny dwu-tygodni Krok 1 Wydrukuj w 3 egzemplarzach i podpisz załączoną w niniejszym u umowę.(jeśli nie możesz otworzyć załącznika napisz a prześlemy Ci w innej wersji). Krok 2 - Zrób czytelną kserokopię Twojego dowodu osobistego * w przypadku nowego dowodu osobistego należy przesłać kserokopię obu stron dokumentu w powiększeniu 2:1 * w przypadku starego dowodu osobistego, należy przesłać kserokopię stron nr 1, 2, 3 oraz strony zawierającej aktualny adres zameldowania (najczęściej jest to strona nr 6). Każda strona kserokopii powinna zawierać własnoręczne oświadczenie fundraisera o treści: "Kserokopia zgodna z oryginałem.", jego podpis oraz aktualną datę. * zaświadczenie o przydatności do wykonywanego zawodu fundraisera ( telemarketer) od lekarza medycyny pracy z danej miejscowości zamieszkania. * wypełnij kwestionariusz osobowy z podaniem dokładnych danych: NIP, PESEL, dokładny adres właściwego Urzędu Skarbowego swego miejsca zamieszkania oraz C.V. Krok 3 - Prześlij wszystkie dokumenty listem poleconym na adres : * niepełnosprawni kopia orzeczenia stopnia niepełnosprawności. Fundacja Pomoc Szkole Mysłowice ul. Wojska Polskiego 25/2 * proszę wpisać nr konta bankowego : fax Z poważaniem Janusz Trocha

8 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OSOBY POZYSKUJĄCE FUNDUSZE FILANTROPIJNE NA RZECZ FUNDACJI POMOC SZKOLE 1. Osoba pozyskująca fundusze filantropijne na rzecz Fundacji Pomoc Szkole, zwana dalej Fundraiserem, nie może podejmować działań, które mogą przynieść szkodę Fundacji Pomoc Szkole, klientom lub profesji. 2. Fundraiserowi nie wolno podejmować działań sprzecznych z etycznymi i prawnymi zobowiązaniami Fundraisera wobec Fundacji Pomoc Szkole i klientów. 3. Fundraiser powinien ujawniać wszystkie potencjalne i faktyczne konflikty interesów. 4. Fundraiser jest zobowiązany uzyskać na rzecz Fundacji fundusz filantropijny w dolnej granicy 2500zł. W przypadku nie uzyskania w/w kwoty dostaje wypowiedzenie w trybie natychmiastowym. 5. Fundraiser nie może wchodzić w relacje z darczyńcą, wolontariuszem czy pracownikiem Fundacji Pomoc Szkoła dla własnej korzyści, bądź korzyści własnej organizacji. 6. Fundraiser powinien stosować się do przepisów prawa. 7. Fundraiser akceptuje swoje indywidualne granice kompetencji i informuje zgodnie z prawdą o swoich kwalifikacjach i doświadczeniu. 8. Fundraiserowi nie wolno udostępniać informacji poufnych osobom nieupoważnionym. 9. Fundraiser przestrzega zasady, że wszystkie informacje o darczyńcach oraz informacje tworzone przez Fundację Pomoc Szkole lub w jej imieniu należą do Fundacji Pomoc Szkole. Nie mogą one być przekazywane lub używane inaczej, niż tylko w imieniu Fundacji Pomoc Szkole. 10. Fundraiser nie może wchodzić w relacje z darczyńcą, wolontariuszem czy pracownikiem Fundacji Pomoc Szkoła dla własnej korzyści, bądź korzyści własnej organizacji 11. Fundraiser dostaje premię w wysokości 10% uzyskanych funduszy filantropijnych netto, od nadwyżki ponad 2500zł. 12. W celu weryfikacji wykonywanych dziennych służbowych połączeń telefonicznych za pośrednictwem komunikatora internetowego Fundraiser umożliwia Pracodawcy dostęp do historii przeprowadzonych połączeń poprzez podanie identyfikatora i hasła dostępu z którego wykonuje połączenie w danym komunikatorze internetowym. 13. Pracodawca może dokonać telefonicznej weryfikacji prawidłowo przedstawionej oferty potencjalnym sponsorom. 14. Fundraiser zobowiązany jest wykonać w ciągu 1 dnia minimów 30 rozmów z różnymi potencjalnymi sponsorami. 15. Fundraiser jest zobowiązany przekazać drogą mailową cotygodniowego krótkiego sprawozdania z efektów swojej działalności. AKCEPTUJĘ ( data, podpis )

9 UMOWA O PRACĘ UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY 2 MIESIĘCZNY zawarta w dniu... pomiędzy Zamawiającym: Fundacja Pomoc Szkole,ul. Wojska Polskiego 25/2, Mysłowice, reprezentowaną przez: a Wykonawcą: Imię: Nazwisko: Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Nr domu Nr mieszkania Urząd skarbowy- nazwa i adres: Dowód osobisty-seria, nr : PESEL NIP Data urodzenia: Miejsce urodzenia: Imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki: pkt 1 Pracodawca zatrudnia Pracownika na okres próbny (maksymalnie trzech miesięcy) od dnia... do dnia... w wymiarze 1/4 etatu na stanowisku fundraisera pkt 2 Pracownik będzie wykonywać pracę w domu, lub w siedzibie Fundacji, przy wykorzystaniu komunikatora internetowego, po uprzednim 3 dniowym szkoleniu pkt 3 W czasie trwania stosunku pracy Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości: a) wynagrodzenie zasadnicze - w kwocie 960 zł miesięcznie brutto, płatne 10 dnia miesiąca kalendarzowego.

10 b) premia 5% od uzyskanych funduszy filantropijnych przez pracownika na rzecz Fundacji 1500zł w czasie 24 dni roboczych. c) następnie premie 10% od uzyskanej kwoty ponad 1500zł - uzyskanych przez pracownika na rzecz Fundacji. pkt 4 Pracownik zobowiązany jest do zainstalowania własnego komunikatora internetowego i opłacania go z własnych środków. pkt 5 1. Przyjmujący umowę zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy do stosowania Zasad obowiązujących osoby pozyskujące fundusze filantropijne na rzecz Fundacji Pomoc Szkole (FPS), stanowiących integralną część niniejszej umowy, zwanych dalej Zasadami (załącznik nr 1). 2. Naruszenie przez Przyjmującego zamówienie Zasad upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy bez odszkodowania. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Przyjmującego zamówienie odszkodowania za szkody wyrządzone zamawiającemu przez naruszenie Zasad w trakcie realizacji niniejszej umowy. pkt 6 Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości i wykonania, a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy. Fundacja Pomoc Szkole...(data i podpis pracownika) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią obowiązujących u Pracodawcy przepisów prawa pracy, tj. regulaminu pracy oraz przepisów dotyczących wynagradzania. Powyższe akceptuję i zobowiązuję się do ich stosowania i przestrzegania.... (data i podpis pracownika) Załącznik nr 1: Zasady obowiązujące osoby pozyskujące fundusze filantropijne na rzecz Fundacji Pomoc Szkole (FPS) Załącznik nr 2: Kserokopia dowodu osobistego potwierdzona przez Przyjmującego zamówienie. Załącznik nr 3: Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności

11 UMOWA O SZKOLENIE zawarta w dniu... pomiędzy: Fundacją Pomoc Szkole, ul. Wojska Polskiego 25/2, Mysłowice, zwaną dalej Fundacją, reprezentowaną przez: Prezes Janusz Trocha a... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym seria... nr..., zwanym dalej Uczestnikiem szkolenia. 1 W dniach od... do...uczestnik szkolenia przeszkolony zostanie przez Fundację i na jej koszt w zakresie pozyskiwania funduszy filantropijnych i B. H.P. 2 O miejscu i sposobie szkolenia Uczestnik szkolenia powiadomiony zostanie osobno pocztą elektroniczną. 3 Uczestnik szkolenia oświadcza, że zarówno teraz jak i w przyszłości nie będzie wysuwał pod adresem Fundacji żadnych roszczeń o wynagrodzenie z tytułu ewentualnego pozyskania funduszy filantropijnych przez Uczestnika szkolenia w trakcie przeszkolenia prowadzonego przez Fundację. 4 1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są skuteczne po podpisaniu przez obydwie strony. 2.Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 5 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 6 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w rezultacie realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji. 7 Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla Fundacji, a jeden dla Uczestnika szkolenia. FUNDACJA UCZESTNIK SZKOLENIA... Data...

12 Pan: Stanowisko: Fundraiser Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Dla Pana: Zatrudnionego na stanowisku pracy: Fundraiser w : Fundacji Pomoc Szkole Podległość służbowa Pana/i bezpośrednim przełożonym jest: Zakres obowiązków wynikających z art. 100 Kodeksu pracy: 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Zakres obowiązków wynikających z art. 211 Kodeksu Pracy: Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: 1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, 4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, 5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich, 6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie

13 zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie, 7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy: - pozyskiwanie funduszy filantropijnych - przesyłanie raportów połączeń telefonicznych - przesyłanie deklaracji sponsorskich Zakres uprawnień Pan/i ma uprawnienia do: - reprezentowanie fundacji w kontaktach z potencjalnymi darczyńcami Zakres odpowiedzialności Pan/i jest odpowiedzialny/a za: - prawidłowe przedstawienie oferty sponsorskiej potencjalnym darczyńcom - dbanie o właściwy wizerunek Fundacji Niniejszy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności jest integralną częścią umowy o pracę zawartej dnia (data i podpis pracownika) (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

14 Informacje dodatkowe o sposobie działania fundraisera po okresie próbnym odnośnie poręczniejszych przedpłat za komunikator w internecie Komunikator n.p. GG może Pan/i otworzyć na nowe hasło. Proponujemy <Fundacja.Pomoc.Szkole...(własny nr. + literka) - Fundraiser00...> ta numeracja jest do uzgodnienia! W tym wypadku kontrola a w przyszłości opłaty za GG przez fundacje nie stworzą bariery. A i kontrola odbywa się też w sposób bardzo prosty my Panu/i podajemy nr. na które Pan/i powinien dzwonić i wyrywkowo możemy sprawdzić pańską pracę. A w rezultacie to Pan reguluje swoje telefony na rzecz fundacji a wieczorem przekazuje po pracy w raporcie do Fundacji wydzwonione nr. 250zł odnosi się do pierwszego okresy próbnego natomiast nadwyżki są naliczane w postaci premii 10% w pierwszym okresie traktujemy to z dużą ulgą dla osób które chcą pracować i mają duże poczucie samokontroli w pracy. Wie Pan/i, że to u wielu ludzi jest najtrudniejsze. Znalazłem nowy komunikator VoipDiscount.com Zaleta jego jest taka że po wpłaceniu 10E + tax 1.9E dostaje się 120 dni wolne od opłat dzwonienia na każdy Nr. tel. Przez 300min w każdym tygodniu Po upłynięciu tych wolnych minut pobiera taką samą kwotę jak skyp. Przykładowo jeśli do środy wygadamy 300 min to komunikator zacznie pobierać 0,01 e-cent za min rozmowy. W następnym tygodni mamy znowu przyznane 300min wolnych od opłat min. I tak aż do zakończenia kwoty kredytu z naszego konta.i po wpłaceniu zabawa zaczyna się od nowa. POLECAMY! link na płatności w/w komunikatora Z poważaniem fax Janusz Trocha Prezes

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Niniejszy regulamin pracy jest aktem normatywnym,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Warszawa 2012 Podstawy prawne zatrudniania młodzieży

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług reklamowych

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny)

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) zawarta w w dniu (wypełnia Dom Maklerski) pomiędzy Domem Maklerskim IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mały Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.

RAMOWA UMOWA 1. DEFINICJE. 1.1. Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm. RAMOWA UMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

Warunki na wykonanie :

Warunki na wykonanie : Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. St. Zbrowskiego 104 26 600 Radom Telefon : /48/ 384-03-66 ; /48/384-03-98; fax : /48/ 384-03-71 Strona internetowa : www.rsm.radom.pl Warunki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo