REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Kariera po 50 tce!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Kariera po 50 tce!"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Kariera po 50 tce! współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy oraz oświadczam, zwanym dalej em, a także wzajemne prawa i obowiązki Organizatora u i Uczestnika/czki u Organizatorem u jest Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka. 2. Do kontaktów z Uczestnikami/czkami wyznaczona jest p. Aleksandra Strojecka, Tel: jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie numer UDA POKL /12 00 zawartej pomiędzy Organizatorem a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach jest realizowany w okresie od 01 stycznia 2013r. do dnia 31 stycznia 2014r. w Chorzowie lub Katowicach lub Mysłowicach lub Rudzie Śląskiej lub Siemianowicach Śląskich lub Świętochłowicach. 2. Organizator utworzył Biuro u, które znajduje się w Katowicach, Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 3, lok. 4; Katowice Wsparciem w ramach u może zostać objęta osoba, która: a. posiada miejsce zamieszkania w Chorzowie lub Katowicach lub Mysłowicach lub Rudzie Śląskiej lub Siemianowicach Śląskich lub Świętochłowicach; miejsce zamieszkania należy rozumieć w znaczeniu nadanym przez Kodeks cywilny, b. w chwili przystąpienia do udziału w projekcie jest w wieku aktywności zawodowej lata; c. nie ma zatrudnienia (jest osobą bezrobotną albo nieaktywną zawodowo); d. charakteryzuje ją: brak, wykształcenie maksymalnie średnie i/lub brak, niskie, zdezaktualizowane, nadwyżkowe kwalifikacje zawodowe i/lub brak, niskie umiejętności komputerowe i/lub brak, niedostateczne umiejętności psychospołeczne i/lub brak, niedostateczne umiejętności poszukiwania pracy i/lub jednorodne doświadczenie zawodowe;

2 e. w stosunku do której projektowane wsparcia jest adekwatne biorąc pod uwagę jej potrzeby i zainteresowania, której predyspozycje przemawiają za pracą wyznaczoną szkoleniami: Spawacz metodą MIG i MAG, Operator koparki i ładowarki, Opiekun/ka os. starszej, dziecka, ON, Telemarketer sprzedawca z obsługą magazynu, a nie ma do tego stosownych kwalifikacji; f. wykazuje motywację do udziału w Projekcie; g. nie ma możliwości samodzielnego sfinansowania udziału w Projekcie. 2. Pierwszeństwo udziału w Projekcie mają osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko lub osoby, które nie mają możliwości samodzielnego sfinansowania szkolenia. 3. Grupa docelowa u obejmuje 60 osób, w tym 30 kobiet i 30 mężczyzn Wsparcie w ramach u obejmuje: a. Diagnozę potrzeb szkoleniowych w wymiarze 10 godzin na osobę; b. Trening umiejętności psychospołecznych w wymiarze 40 godzin na grupę; c. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w wymiarze 40 godzin na grupę; d. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL w wymiarze 120 albo 80 godzin na grupę; e. Jedno ze szkoleń: Spawacz metodą MIG i MAG, Operator koparki i ładowarki, Opiekun/ka os. starszej, dziecka, ON, Telemarketer sprzedawca z obsługą magazynu ; f. Praktyka zawodowa/staż w wymiarze 3 miesięcy; g. Pośrednictwo pracy. 2. Wsparcie grupowe realizowane jest od poniedziałku do piątku w wymiarze 8 godzin dziennie. Wsparcie indywidualne jest realizowane od poniedziałku do soboty w terminach i godzinach uzgadnianych indywidualnie z Uczestnikiem/czką. 3. Wsparcie jest realizowane w Chorzowie lub Katowicach lub Mysłowicach lub Rudzie Śląskiej lub Siemianowicach Śląskich lub Świętochłowicach, szczegółowe miejsca zostaną określone po przeprowadzonej rekrutacji, z uwzględnieniem preferencji Uczestników/czek. 4. Zajęcia grupowe są realizowane w grupach 15 osobowych. 5. Staż/praktyka zawodowa są realizowane u pracodawców województwa śląskiego, w miarę możliwości w Chorzowie lub Katowicach lub Mysłowicach lub Rudzie Śląskiej lub Siemianowicach Śląskich lub Świętochłowicach Rekrutację Uczestników/czek prowadzi Specjalista/tka ds. obsługi u. 2. Rekrutacja Uczestników/czek jest prowadzona w terminie od 01 marca 2013r. do 31 maja 2013r Warunkiem zgłoszenia udziału w Projekcie jest wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa oraz zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia o ochronie danych osobowych. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie oraz w Biurze u. 2. Zgłoszenie może nastąpić osobiście, faksem lub pocztą.

3 8. 1. Udział w Projekcie może wziąć osoba, która: a. posiada miejsce zamieszkania w Chorzowie lub Katowicach lub Mysłowicach lub Rudzie Śląskiej lub Siemianowicach Śląskich lub Świętochłowicach; miejsce zamieszkania należy rozumieć w znaczeniu nadanym przez Kodeks cywilny, b. w chwili przystąpienia do udziału w projekcie jest w wieku aktywności zawodowej lata; c. nie ma zatrudnienia (jest osobą bezrobotną albo nieaktywną zawodowo); d. charakteryzuje ją: brak, wykształcenie maksymalnie średnie i/lub brak, niskie, zdezaktualizowane, nadwyżkowe kwalifikacje zawodowe i/lub brak, niskie umiejętności komputerowe i/lub brak, niedostateczne umiejętności psychospołeczne i/lub brak, niedostateczne umiejętności poszukiwania pracy i/lub jednorodne doświadczenie zawodowe; e. w stosunku do której projektowane wsparcia jest adekwatne biorąc pod uwagę jej potrzeby i zainteresowania, której predyspozycje przemawiają za pracą wyznaczoną szkoleniami: Spawacz metodą MIG i MAG, Operator koparki i ładowarki, Opiekun/ka os. starszej, dziecka, ON, Telemarketer sprzedawca z obsługą magazynu, a nie ma do tego stosownych kwalifikacji; f. wykazuje motywację do udziału w Projekcie. 2. Pierwszeństwo udziału w Projekcie mają osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko lub osoby, które nie mają możliwości samodzielnego sfinansowania szkolenia. 3. Proces rekrutacyjny zmierza do weryfikacji powyższych kryteriów: 4. O odrzuceniu zgłoszenia osoba zainteresowana zostanie powiadomiona faksem, pocztą lub mailem, najpóźniej w terminie 2 dni od odrzucenia zgłoszenia. Odwołanie od decyzji o odrzuceniu zgłoszenia nie przysługuje. 5. Pomocniczo zastosowana zostanie kolejność zgłoszeń. Za dzień zgłoszenia uznaje się dzień wpływu kompletnego i prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego. 6. Na podstawie wyników weryfikacji w/w kryteriów utworzona zostanie lista podstawowa i lista rezerwowa Uczestników/czek. Lista podstawowa liczy łącznie 60 osób. Lista rezerwowa obejmuje wszystkie osoby spełniające kryteria formalne, podstawowe i uzupełniające, jednak nie zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu kolejności zgłoszeń. 7. Osoby zakwalifikowane i niezakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną powiadomione telefonicznie, faksem, pocztą lub mailem, najpóźniej w terminie 2 dni od sporządzenia listy podstawowej i rezerwowej Uczestników/czek. Osobie, która nie została zakwalifikowana, odwołanie nie przysługuje. 8. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie osoby z listy podstawowej, na jej miejsce wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej, która posiada taki sam status, tj. kobieta za kobietę itd Warunkiem rozpoczęcia udziału w projekcie jest wypełnienie wymaganych dokumentów. Osoba, która najpóźniej do dnia rozpoczęcia wsparcia nie wypełni wszystkich wymaganych dokumentów, jest skreślana z listy uczestników, a na jej miejsce wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej, która posiada taki sam status, tj. kobieta za kobietę, itd., pod warunkiem

4 wypełnienia wymaganych dokumentów terminie 2 dni od dnia powiadomienia jej o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie. 2. Podstawą udziału w Projekcie jest umowa o uczestnictwo w Projekcie zawierana pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem/czką Wsparcie w ramach u odbywa się w Chorzowie lub Katowicach lub Mysłowicach lub Rudzie Śląskiej lub Siemianowicach Śląskich lub Świętochłowicach. 2. Wsparcie w ramach u odbywa się w terminie od 01 maja 2013r. do 28 lutego 2014r. 3. Każdy Uczestnik/czka może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu zawodowym. Pozostałe wsparcie jest w całości obowiązkowe, o ile tak stanowi sporządzony dla Uczestnika/czki Indywidualny Plan Działania. 4. Wsparcie grupowe realizowane jest od poniedziałku do piątku w wymiarze 8 godzin dziennie. Wsparcie indywidualne jest realizowane od poniedziałku do soboty w terminach i godzinach uzgadnianych indywidualnie z Uczestnikiem/czką. 5. Wsparcie jest realizowane w Chorzowie lub Katowicach lub Mysłowicach lub Rudzie Śląskiej lub Siemianowicach Śląskich lub Świętochłowicach, szczegółowe miejsca zostaną określone po przeprowadzonej rekrutacji, z uwzględnieniem preferencji Uczestników/czek. 6. Zajęcia grupowe są realizowane w grupach 15 osobowych. 7. Staż/praktyka zawodowa są realizowane u pracodawców śląskiego, w miarę możliwości w Chorzowie lub Katowicach lub Mysłowicach lub Rudzie Śląskiej lub Siemianowicach Śląskich lub Świętochłowicach. 8. Każdy Uczestnik/czka minimum 3 dni przed rozpoczęciem poszczególnych części wsparcia w ramach u otrzyma szczegółowy program i harmonogram zajęć. Zarówno program jak i harmonogram mogą ulec zmianie w późniejszym terminie. 9. Każde szkolenie zostanie zakończone egzaminem/testem wiedzy i umiejętności uprawniającym do uzyskania certyfikatu, zaś szkolenie komputerowe zostanie zakończone egzaminem uprawniającym do uzyskania certyfikatu ECDL Start. 10. Każdy Uczestnik/czka otrzyma materiały dydaktyczne odpowiednie ze względu na tematykę zajęć, materiały pomocnicze (długopis, notatnik, teczka) oraz poczęstunek w trakcie zajęć. 11. Warunkiem ukończenia wsparcia w ramach u jest co najmniej 70% frekwencja podczas zajęć indywidualnych i grupowych oraz pozytywny wynik egzaminów przewidzianych programem szkolenia. Do egzaminów może podejść Uczestnik/czka, który posiada wymaganą frekwencję. 11. Uczestnik/czka ma obowiązek: 1. regularnie uczestniczyć w szkoleniu, na które został/a zakwalifikowany/a, co potwierdza przez każdorazowe podpisanie imiennej listy obecności; 2. potwierdzić otrzymanie materiałów dydaktycznych i pomocniczych; 3. potwierdzać każdorazowe otrzymanie posiłku; 4. brać czynny udział w szkoleniu, w szczególności uczestniczyć w ćwiczeniach, realizować wyznaczone zadania; 5. wziąć udział w egzaminach przewidzianych programem nauczania;

5 6. wypełniać przedstawione dokumenty mające na celu dokumentowanie prawidłowego przebiegu realizacji projektu; 7. wypełniać przedstawione narzędzi monitoringu i ewaluacji celem dokonania oceny jakości i efektywności udzielanego wsparcia. 12. Organizator ma obowiązek: 1) zapewnić Uczestnikom/czkom odpowiedniej infrastruktury lokalowej i technicznej do prowadzenia zajęć; 2) zapewnienia kadry trenerskiej o kwalifikacjach odpowiednich do rodzaju i zakresu wsparcia; 3) zapewnienia wyżywienia Uczestnikom/czkom zajęć grupowych; 4) zapewnienia Uczestnikom/czkom materiałów dydaktycznych adekwatnych do szkolenia; 5) wydania Uczestnikom/czkom certyfikatów w przypadku spełnienia warunków do ich uzyskania; 6) monitorowania jakości i efektywności wsparcia. 13. Do chwili podpisania umowy o uczestnictwo w Projekcie Uczestnik/czka może zrezygnować z udziału w Projekcie poprzez niezwłoczne złożenie pisemnej informacji w Biurze u. Po podpisaniu umowy Uczestnik/czka może zrezygnować: 1) w każdej chwili z powodów zdrowotnych leżących po stronie Uczestnika/czki bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów; Uczestnik/czka jest zobowiązany przedstawić orzeczenie lekarskie stwierdzające brak możliwości kontynuowania udziału w projekcie; 2) w każdej chwili z innych przyczyn niż wymienione w punkcie 1) pod warunkiem pokrycia przez Uczestnika/czkę kosztów realizacji projektu w przeliczeniu na 1 osobę, tj. kwoty ,75 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięć złotych 75/100); na wniosek Uczestnika/czki, w uzasadnionych przypadkach Organizator może odstąpić od żądania zapłaty wskazanej kwoty lub ustalić niższą jej wartość. 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych. Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2013r. do dnia 28 lutego 2014r. Organizator Data i podpis Uczestnika/czki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie (zwany dalej Regulaminem ) Strona 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. 1. Regulamin określa zakres wsparcia, warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje językowe kluczem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50 DOTYCZY: usługi szkolenia zawodowego (CPV 80530000 8) w ramach projektu, nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach nr UDA POKL.06.01.01 24 011/12 00, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo