Tajemnice Skutecznego Telemarketingu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tajemnice Skutecznego Telemarketingu"

Transkrypt

1 Tajemnice Skutecznego Telemarketingu Jak sprzedawaæ i umawiaæ spotkania z Klientami? Cele szkolenia. Opis szkolenia. Warsztaty efektywnego prowadzenia rozmów telefonicznych przeznaczone s¹ dla wszystkich osób, które w swojej pracy wykorzystaj¹ telefon do kontaktu z Klientami, a wiêc przede wszystkim dla tych którzy: poszukuj¹ potencjalnych Klientów, umawiaj¹ spotkania z Klientami, sprzedaj¹ swoje produkty lub us³ugi, utrzymuj¹ kontakty z ju pozyskanymi Klientami, wykorzystuj¹ telefon w celach przekazywania i pozyskiwania potrzebnych informacji. Uczestnicy warsztatów zdobêd¹ praktyczn¹ wiedzê na temat przygotowania, prowadzenia i analizowania prowadzonych rozmów telefonicznych. Naucz¹ siê pisaæ ró nego typu skrypty rozmów telefonicznych. Poznaj¹ techniki argumentacji i finalizacji rozmowy. Dowiedz¹ siê jak radziæ sobie w trudnych sytuacjach. Poznaj¹ dynamikê prowadzenia rozmów telefonicznych. Naucz¹ siê wyznaczaæ cele rozmów telefonicznych. Przeæwicz¹ poszczególne etapy procesu prowadzenia rozmowy telefonicznej. Zapoznanie z etapami procesu rozmowy telefonicznej. Zapoznanie z zasadami przygotowywania, prowadzenia i analizowania rozmów telefonicznych. Zapoznanie z typami informacji wystêpuj¹cymi w rozmowie telefonicznej. Nauczenie uczestników pisania ró nych skryptów rozmów telefonicznych. Nauczenie wyznaczania celów rozmowy telefonicznej. Nauczenie technik argumentacji i finalizowania rozmów telefonicznych. Zapoznanie z narzêdziami u³atwiaj¹cymi komunikacje podczas prowadzenia rozmów telefonicznych. Zapoznanie z dynamik¹ prowadzonej rozmowy telefonicznej.

2 Korzyci: po szkoleniu bêdziesz potrafi³: budowaæ dobre relacje z rozmówc¹ w trakcie prowadzenia rozmowy telefonicznej, pisaæ ró nego typy skrypty rozmów telefonicznych, wyznaczaæ cele rozmów telefonicznych, wykorzystywaæ dynamikê rozmowy w celu osi¹gniêcia oczekiwanego rezultatu, umawiaæ spotkania z Klientami I sprzedawaæ swoje produkty/us³ugi, przygotowaæ siê w³aciwie do prowadzenia rozmów telefonicznych, analizowaæ prowadzone rozmowy telefoniczne, prowadziæ rozmowy telefoniczne, przekazaæ i pozyskaæ potrzebne informacje, stosowaæ techniki argumentowania i finalizowania rozmowy, stosowaæ skuteczne odpowiedzi na w¹tpliwoci Klienta, skutecznie reagowaæ w trudnych sytuacjach, i bêdziesz zna³: etapy procesu rozmowy telefonicznej, zasady przygotowywania, prowadzenia i analizowania rozmów telefonicznych, dynamikê prowadzenia rozmowy telefonicznej, typy informacji wystêpuj¹ce w rozmowie telefonicznej, zasady pisania ró nych typu skryptów do prowadzenia rozmów telefonicznych, narzêdzia u³atwiaj¹ce komunikacje podczas prowadzenia rozmów telefonicznych, metodê wyznaczania celów rozmowy telefonicznej, techniki argumentacji i finalizowania rozmów telefonicznych, modele radzenia sobie z w¹tpliwociami i zastrze eniami Klienta.

3 Program szkolenia: 1. Podstawowe informacje na temat telemarketingu i prowadzenia rozmów telefonicznych. Definicja telemarketingu i jego rodzaje. Czynniki decyduj¹ce o sukcesie w procesie rozmowy telefonicznej. Rola i miejsce rozmowy telefonicznej w procesie sprzeda y - skuteczne umawianie spotkañ. Proces rozmowy telefonicznej, jej dynamika, fazy i struktura. Cele realizowane podczas rozmowy telefonicznej. Typy informacji w rozmowie telefonicznej. 2. Trzy etapy procesu rozmowy telefonicznej. Etap przygotowania do prowadzenia rozmów telefonicznych (osobista postawa, miejsce, skrypt, baza Klientów). Etap prowadzenia rozmów telefonicznych (sprzeda, umawianie spotkañ, struktura rozmowy). Etap analizy przeprowadzonych rozmów telefonicznych (elementy skryptu, w¹tpliwoci i zastrze enia, baza Klientów). 3. Trzy fazy prowadzenia rozmowy telefonicznej. Dynamika prowadzenia rozmowy i zachowañ Klienta. Faza wprowadzenia - budowanie relacji z Klientem (identyfikacja Klienta, przedstawienie firmy, wzbudzenie wstêpnego zainteresowania). Faza rozwiniêcia - badanie potrzeb i prezentacja oferty (zainteresowanie Klienta i przygotowanie do podjêcia decyzji). Faza zakoñczenia - podsumowanie i zakoñczenie rozmowy (zamkniêcie rozmowy, zdobycie i przekazanie dodatkowych informacji). 4. Narzêdzia u³atwiaj¹ce prowadzenie rozmów telefonicznych. Aktywne s³uchanie i wykorzystywanie zdobytych informacji. Zadawanie trafnych pytañ zmuszaj¹cych Klienta do mylenia i dzia³ania. U ywanie s³ów kluczy i zwrotów perswazyjnych wp³ywaj¹cych na zachowanie Klienta. Wykorzystywanie g³osu jako nonika informacji niewerbalnej i umiejêtne stosowanie pauzy. Techniki kierowania myleniem Klienta i przebiegiem rozmowy telefonicznej. Ul. Elbl¹ska 65 lok 48

4 Program szkolenia: 5. Struktura rozmowy i skrypty rozmów telefonicznych. Struktura czyli w³aciwy przebieg rozmowy telefonicznej. Rodzaje skryptów wykorzystywanych podczas rozmów telefonicznych. Tworzenie skryptów u³atwiaj¹cych osi¹gniêcie celu rozmowy. Korzystanie ze skryptów w trakcie prowadzenia rozmowy telefonicznej. 6. Techniki argumentacji i finalizowania rozmowy telefonicznej. Techniki argumentacji w rozmowie telefonicznej. Zakres i struktura przekonuj¹cej prezentacji. Stare i nowe modele prezentowania korzyci. Techniki finalizacji w rozmowie telefonicznej. 7. Trudne sytuacje w rozmowie telefonicznej. Reagowanie na otrzymywane informacje i kontynuowanie rozmowy. Techniki radzenia sobie z emocjami Klienta. Okrelanie granic i w³asnych praw w rozmownie z trudnym Klientem. Przyjmowanie i radzenie sobie z w¹tpliwociami Klienta.

5 Materia³y, Certyfikaty, Trenerzy Materia³y: Certyfikaty: Uczestnicy otrzymaj¹ certyfikaty ukoñczenia szkolenia z wyszczególnieniem wszystkich tematów. Uczestnicy szkolenia otrzymaj¹: podrêcznik uczestnika, materia³y do poszczególnych æwiczeñ. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów: Ponad 80% czasu prowadzenia zajêæ to praktyczne æwiczenia. Trener: Warsztaty prowadzi trener z ponad 15-letnim dowiadczeniem szkoleniowym, specjalizuj¹cy siê w szkoleniach z komunikacji i technik sprzeda y. Kontakt: Artur ukasik

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 1 www.sztuka-sprzedazy.pl Propozycja szkoleń Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce propozycje szkoleń, które poprowadzę

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleñ. KM Studio - szkolenia Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach

Katalog szkoleñ. KM Studio - szkolenia Wspieramy Ludzi w ich dzia³aniach Katalog szkoleñ kmstudio@kmstudio.com.pl, www.kmstudio.com.pl Szanowni Pañstwo, Mamy zaszczyt przedstawiæ Pañstwu ofertê naszych szkoleñ interpersonalnych oraz informatycznych zapraszaj¹c do korzystania

Bardziej szczegółowo

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Szkolenia dla sprzedawców/handlowców planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum

Szanowni Paostwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, a w razie jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt. Zespół Trenerów Factotum Szanowni Paostwo, Niniejszy dokument zawiera aktualną ofertę szkoleo realizowanych przez firmę Factotum wraz z krótką charakterystyką programu treningu, opisem docelowej grupy uczestników i podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego Zaawansowane techniki informatyczne wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji na podstawie analizy zgromadzonych danych Grzegorz Migut Analiza danych i CRM przegl¹d zastosowañ Ka da organizacja jest w olbrzymim

Bardziej szczegółowo

OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH

OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH Spis treści I. SZKOLENIA MIĘKKIE... 2 1. BLOK 1: MAPA CELÓW I MARZEŃ... 2 2. BLOK 2: ROZWÓJ OSOBISTY... 3 II. SZKOLENIA TWARDE... 5 3. BLOK TEMATYCZNY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE CZASEM. Wykładowcy: trenerzy, psycholodzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu zarządzania

ZARZĄDZANIE CZASEM. Wykładowcy: trenerzy, psycholodzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w szkoleniach z zakresu zarządzania ZARZĄDZANIE CZASEM Kierujemy do Państwa propozycję szkolenia, którego celem jest przedstawienie technik i metod planowania czasu oraz dostarczenie minimum praktyki w zakresie zarządzania czasem własnym

Bardziej szczegółowo

Trener: Małgorzata Prawdzik

Trener: Małgorzata Prawdzik Zakres szkoleń w ramach Projektu Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Prezentacja własnego wizerunku m.in. jak napisać CV oraz list motywacyjny. Zasadnicze cele przygotowania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo! O FIRMIE

Szanowni Pañstwo! O FIRMIE Szanowni Pañstwo! Zapewnienie du ej sprzeda y produktu na konkurencyjnym rynku farmaceutycznym jest trudnym zadaniem, a zbudowanie skutecznego zespo³u przedstawicieli medycznych wymaga czasu i sporych

Bardziej szczegółowo

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U

Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U Załącznik nr 1 Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U TYTUŁ SZKOLENIA CEL RAMOWY PROGRAM [SYMBOL] Moduł Szkoleniowy I: Pełnomocnik ds. jakości w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Celem szkoleń

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla specjalistów inwestycyjno-ubezpieczeniowych

Szkolenia dla specjalistów inwestycyjno-ubezpieczeniowych Szkolenia dla specjalistów inwestycyjno-ubezpieczeniowych Program szkolenia Sprzedaż ubezpieczeń grupowych CEL SZKOLENIA: Uczestnik szkolenia poznaje najnowsze metody sprzedaży ubezpieczeń grupowych. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla średnich przedsiębiorstw kod: ŚP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej.

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej. ROZEZNANIE RYNKU W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeszkolenie pracowników ZUS w ramach projektu pt. "Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców"

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Sprzedaż. Negocjacje

Spis treści. Sprzedaż. Negocjacje II Spis treści Sprzedaż 1. Zaawansowane technik sprzedaży - v1 2. Zaawansowane techniki sprzedaży - v2 3. Certyfikowany handlowiec 4. Cross-selling i Up-selling 5. Prospecting. Sztuka zdobywania nowych

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010

ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010 Certyfikat MEN ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010 TELEMARKETING i NEGOCJACJE sztuka osiągania wytyczonych celów 4 dni Termin: 22-23.11.,29-30.11.2010r., Poznań ~ 1160,00 os. lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3

Bardziej szczegółowo

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy zestaw ii zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU Nasi partnerzy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli trenera. Edycja 60 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU.....

Bardziej szczegółowo

AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15

AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15 2011-2-20 AM CAPITAL Trzebinia 32-540 Ul. Gen. Waltera 15 OFERTA AM Capital AM Capital od wielu lat specjalizuje się w doradztwie dla firm w szeroko pojętym zakresie : - aspektach prawnych /współpraca

Bardziej szczegółowo

Zielona odpowiedzialna firma: budowanie ekologicznej marki firmy oraz skuteczna sprzedaŝ eko-produktów i eko-usług

Zielona odpowiedzialna firma: budowanie ekologicznej marki firmy oraz skuteczna sprzedaŝ eko-produktów i eko-usług Zielona odpowiedzialna firma: budowanie ekologicznej marki firmy oraz skuteczna sprzedaŝ eko-produktów i eko-usług (Budowanie długotrwałych relacji z klientem +SprzedaŜ i obsługa klienta+ Eko-marketing-w

Bardziej szczegółowo

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń Czerwiec 2007 SPIS TREŚCI STRONA Artklient: Zadowolony Klient.... 5 Artsprzedawca: Skuteczny sprzedawca.... 6 Artnegocjacje: Zwycięskie negocjacje.... 7 Artcall: Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013 KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW Na lata 2012-2013 Kursy i szkolenia BHP i Ppoż. SZKOLENIE OKRESOWE BHP - dla osób kierujących pracownikami, - dla pracowników inżynieryjno-technicznych, - dla pracowników administracyjno-biurowych,

Bardziej szczegółowo

Jak sprzedać w 7 minut? TRENING SPRZEDAŻOWY.

Jak sprzedać w 7 minut? TRENING SPRZEDAŻOWY. Jak sprzedać w 7 minut? TRENING SPRZEDAŻOWY. Skuteczna technika sprzedaży, której stosowanie zwiększa sprzedaż nawet o 30%. INSTRUKCJA SKTUCZNEJ SPRZEDAŻY DO STOSOWANIA OD ZARAZ Dlaczego to działa? 7 minutowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest blok szkoleniowy Profesjonalna Obsługa Klienta dla pracowników Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach ww. bloku zrealizowane

Bardziej szczegółowo