Procedura wyboru wykonawcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura wyboru wykonawcy"

Transkrypt

1 VIVID Consulting Sp. z o. o. Plac Solny 4/ Wrocław Wrocław, dnia.0.05 r. Procedura wyboru wykonawcy Szanowni Państwo, Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie województwa opolskiego, w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałania 8... Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, realizuje projekt Od zwolnienia do zatrudnienia nr projektu POKL /. Cały Projekt skierowany jest do 7 osób, wpisujących się w opisane poniżej kryteria grupy docelowej. Kryteria grupy docelowej: łącznie w całym Projekcie 7 osoby (44 kobiety i 8 mężczyzn), które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Uczestnikami Projektu będą osoby bezrobotne (zarejestrowane we właściwym urzędzie pracy). Wszystkie osoby muszą zamieszkiwać na obszarze województwa opolskiego (w rozumieniu kodeksu cywilnego). Od Wykonawcy będziemy wymagać zrealizowania części zadań nakreślonych w projekcie, w szczególności następujące moduły: ) Zrekrutowanie 4 Uczestników Projektu oraz min. osoby na listę rezerwową. ) Zrealizowanie poradnictwa zawodowego dla 4 osób (6 godzin lekcyjnych dla każdej z dwóch grup szkoleniowych, łącznie godziny lekcyjne w ramach umowy). ) Zrealizowanie szkolenia TELEMARKETER (kod zawodu 54404) dla 4 osób (0 godzin lekcyjnych dla każdej z dwóch grup szkoleniowych, łącznie 40 godzin lekcyjnych w ramach umowy). Szczegóły zamówienia poniżej. Wspólny kod CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe. ) REKRUTACJA Szczegółowy opis zamówienia Ta część zadania obejmuje zrekrutowanie 4 Uczestników Projektu ( grup średnio osobowych) oraz min. osoby na listę rezerwową. Planowany okres realizacji rekrutacji do projektu od dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż do dnia marca 05r. ( grupy szkoleniowe). Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu rekrutacji, w tym jego skrócenia. Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem równości szans i płci. Celem jest wyłonienie osób, które najlepiej będą przygotowane do wykonywania zawodu TELEMARKETER. Rekrutacja w części prowadzonej przez Zamawiającego realizowana na podstawie weryfikacji zgłoszeń, które napłyną w odpowiedzi na podjęte działania promocyjno-rekrutacyjne: stałe aktualizowanie podstrony www projektu oraz spotkania z potencjalnymi UP w Biurze Projektu (BP) w województwie opolskim. Akcja rekrutacyjna będzie prowadzona na obszarze realizacji projektu w województwie opolskim. Dokumenty rekrutacyjne (formularze rekrutacyjne zawierające analizę motywacji oraz oświadczenia o spełnianiu kryteriów grupy docelowej) będą dostępne w BP zlokalizowanym na terenie województwa opolskiego i na podstronie www projektu. Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres BP. Konieczne jest zachowanie minimum 60% kobiet wśród zgłoszeń. Komisja Rekrutacyjna, w składzie Menedżer Projektu oraz Specjalista ds. rozliczeń, prowadzona będzie na dwóch etapach: Etap I ocena zgłoszeń pod kątem formalnym, przynależności do grupy docelowej oraz komplementarności złożonych i podpisanych dokumentów przez potencjalnych Uczestników Projektu. Etap II ocena merytoryczna: poddanie analizie predyspozycji zawodowych, potrzeby udziału w projekcie, motywacji, wieku, poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz posiadania orzeczenia o niepełnosprawności potencjalnych Uczestników Projektu w celu selekcji UP oraz dostosowanie zakresu szkoleń do ich potrzeb. Analiza nastąpi na podstawie formularza rekrutacyjnego oraz zawartej w nim analizy motywacji.

2 Rekrutacja w części prowadzonej przez Wykonawcę realizowana na podstawie kryteriów rekrutacyjnych (jak w rekrutacji przez Zamawiającego) oraz z wykorzystaniem własnych metod rekrutacyjnych. Konieczne jest zachowanie minimum 60% kobiet wśród zgłoszeń. Dokumenty rekrutacyjne opracuje Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: danych potencjalnych Uczestników Projektu do weryfikacji formalnej i ostatecznego zatwierdzenia list Uczestników Projektu wyłonionych przez Wykonawcę (Wykonawca przeprowadzi weryfikację merytoryczną), wszystkich dokumentów wytworzonych na etapie rekrutacji (np. formularze zgłoszeniowe, oświadczenia, itp.) oraz do stałej współpracy z Zamawiającym w czasie rekrutacji. Obowiązkiem Wykonawcy będzie wstępna weryfikacja potencjalnych UP pod kątem ich kwalifikowalności, a następnie przekazanie danych UP do Zamawiającego w celu ostatecznej weryfikacji pod względem formalno-merytorycznym. Rekrutacja zostanie zawieszona, gdy liczba zgłoszeń, które spełniają wymogi formalne osiągnie 0% UP. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane telefonicznie lub pocztą o udziale w projekcie. Na zakończenie rekrutacji i po weryfikacji UP zrekrutowanych przez Wykonawcę Komisja Rekrutacyjna złożona z kadry projektu sporządzi pisemny protokół z przeprowadzonej rekrutacji oraz utworzy listę rezerwową UP. Lista rezerwowa będzie wykorzystana w przypadku rezygnacji, wykluczenia wcześniej zakwalifikowanych UP (o kolejności przystępowania do projektu decyduje miejsce na liście rezerwowej). Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu DEKLARACJI UCZESTNICTWA i OŚWIADCZENIA UP DOTYCZĄCEGO ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. Przez cały czas rekrutacji Zamawiający będzie prowadził monitoring rekrutacji w celu spełnienia celów projektu. Wykonawca zobowiązuje się do ciągłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie rekrutacji. Wykonawca posiadać będzie własne metody, techniki i narzędzia rekrutacyjne, które pozwolą na odpowiednią, prawidłową i sprawną rekrutację specyficznej grupy docelowej objętej projektem. Nad całym procesem rekrutacji będzie czuwał Zamawiający, który utworzy Komisję Rekrutacyjną, która będzie weryfikowała ostateczną poprawność aplikacji przekazanych przez Wykonawcę oraz jej zgodność ze stanem faktycznym i prawdziwość. Obszar rekrutacji województwo opolskie. ) Zrealizowanie poradnictwa zawodowego dla 4 Uczestników Projektu. Poradnictwo zawodowe będzie realizowane w formie spotkań grupowych. Celem poradnictwa będzie nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Poradnictwo przeprowadzi wykwalifikowany doradca zawodowy posiadający wykształcenie wyższe i minimum letnie doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego. Wykonawca w szczególności zapewni sale szkoleniowe i materiały szkoleniowe dla UP. Liczba osób: 4 Uczestników Projektu ( grupy szkoleniowe średnio osobowe) Liczba spotkań: 4 spotkania/grupa Liczba godzin w ramach spotkania: 4 godziny lekcyjnych średnio razy w tygodniu Liczba godzin łącznie: godziny (6 godzin dla każdej z grup) Program: M.in. autoprezentacja w procesie rekrutacji, porady specjalisty w zakresie psychologii, komunikacji, sposoby radzenia sobie ze stresem i akceptacją w nowym miejscu pracy, UP zostaną zapoznani z sytuacją na współczesnym rynku pracy, metody rekrutacji i selekcji, jak napisać CV i list motywacyjny. Zajęcia przygotują do samodzielnego poszukiwania pracy i zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia. Udostępnią UP dane o możliwościach kształcenia, o zawodach i rynku pracy. Produkty wytworzone podczas poradnictwa: 4 CV oraz listy motywacyjne napisane przez UP oraz rejestr stworzonych dokumentów aplikacyjnych, dzienniki obecności z podpisami UP za każdy dzień poradnictwa. Przez godzinę rozumie się 45 minut (godziny szkoleniowe). Planowany okres realizacji poradnictwa zawodowego kwiecień 05r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy. Miejsce realizacji poradnictwa zawodowego województwo opolskie, tam gdzie zbiorą się grupy. ) Zrealizowanie szkolenia TELEMARKETER (kod zawodu 54404) dla 4 Uczestników Projektu. Liczba osób: 4 Uczestników Projektu ( grupy szkoleniowe średnio osobowe) Liczba spotkań: 0 spotkań Liczba godzin w ramach spotkania: 6 godzin lekcyjnych, średnio razy w tygodniu Liczba godzin na UP: 0 godzin Liczba godzin łącznie: 40 godzin (0 godzin lekcyjnych dla każdej z grup). Przez godzinę rozumie się 45 minut (godziny szkoleniowe).

3 Wykonawca w szczególności zapewni specjalistycznego, wykwalifikowanego trenera posiadającego odpowiednie doświadczenie w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia prowadzonego w ramach projektu, sale szkoleniowe, materiały szkoleniowe dla UP, egzamin wewnętrzny, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz wyżywienie z ciepłym posiłkiem. Szkolenie będzie miało charakter teoretyczno-praktyczny (wykłady + ćwiczenia). Zajęcia będą dostosowane do specyfiki grupy docelowej (osoby bezrobotne). Każdy UP otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność na minimum 80% zajęć i zdanie egzaminu wewnętrznego weryfikującego umiejętności, wiedzę i kwalifikacje nabyte podczas szkoleń). Zaświadczenie będzie zawierało informację o zakresie szkolenia i godzinach szkolenia. PROGRAM: Zrozumieć przekaz telefoniczny, podstawowe narzędzia komunikacji werbalnej, specyfika rozmów telefonicznych, proces Marketingu Aktywnego, obsługa klienta, sondowanie klienta i budowa relacji długofalowych, nowi klienci. Produkty wytworzone podczas szkolenia zawodowego: 4 testy początkowe oraz min. 90% testów końcowych sprawdzających poziom wiedzy ( szt.); rejestr testów sprawdzających poziom wiedzy; min. zaświadczenia u ukończeniu szkolenia wraz z rejestrem zaświadczeń. Miejsce realizacji szkolenia województwo opolskie, tam gdzie zbiorą się grupy. Planowany okres realizacji szkolenia: maj czerwiec 05r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy. Podczas trwania szkolenia zapewniony zostanie catering składający się z obiadu (należy rozumieć jako porcja mięsa, ziemniaków, ryżu lub frytek oraz surówki) zapewnia Wykonawca. W związku z powyższym poszukujemy potencjalnych Wykonawców gotowych do zrealizowania wszystkich elementów zamówienia i informujemy o możliwości złożenia przez Państwo oferty. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:. Przeprowadzenia rekrutacji 4 Uczestników Projektu oraz min. osób na listę rezerwową na wyżej opisanych zasadach.. Przeprowadzenia analizy predyspozycji zawodowych, motywacji i potrzeby wzięcia udziału w projekcie w procesie rekrutacji dla każdego UP.. Przeprowadzenia dla zrekrutowanych uczestników modułu doradczo-szkoleniowego w wyżej wymienionym okresie. Zajęcia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny. 4. Zapewnienia warunków lokalowych do prowadzenia modułu doradczo-szkoleniowego (sal szkoleniowych spełniających wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także instalację grzewczą oraz posiadających odpowiednie zaplecze sanitarne). Sale szkoleniowe będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (pozbawione barier architektonicznych podjazd, winda, zajęcia na parterze). 5. Zapewnienia materiałów szkoleniowych dla Uczestników Projektu na zajęciach z: a) poradnictwa zawodowego (materiały szkoleniowe powinny zawierać co najmniej 0 stron, drukowanych czcionką, z treścią odpowiednią do poruszanych zagadnień i tematu szkoleń), b) szkolenia (materiały szkoleniowe powinny zawierać treści zgodne z tematyką szkoleń oraz co najmniej 50 stron drukowanych dwustronnie, czcionką ). 6. Przygotowanie programu na każdy moduł doradczo-szkoleniowy. 7. Opracowanie i przeprowadzenie testów początkowych i końcowych oraz egzaminu (testu sprawdzającego wiedzę) na zakończenie szkolenia, składającego się z co najmniej 8 pytań testowych i otwartych. 8. Zapewnienia wykwalifikowanej kadry prowadzącej moduł doradczo-szkoleniowy legitymującej się odpowiednim przygotowaniem do prowadzenia zajęć oraz doświadczeniem praktycznym. 9. Zapewnienie cateringu wyżywienia na szkoleniu z ciepłym posiłkiem. 0. Wydania Uczestnikom Projektu, którzy uczestniczyli w co najmniej 80% zajęć zaświadczeń o ukończeniu szkolenia po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu sprawdzającego przeprowadzonego na koniec szkolenia. Zaświadczenie powinno zawierać informację o zakresie szkolenia i godzinach szkolenia.. Prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń.. Prowadzenia dokumentacji modułu doradczo-szkoleniowego na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego m.in. dzienników zajęć, list obecności z każdego spotkania, rejestru sporządzonych przez Uczestników Projektu CV oraz listów motywacyjnych, rejestru i analizy testów wiedzy oraz rejestru wydanych zaświadczeń o ukończonym szkoleniu, oznaczania sal, dokumentów według wytycznych Zamawiającego, zbierania potwierdzeń odbioru cateringu na szkoleniach zawodowych.. Przekazywania w formie telefonicznej lub , niezwłocznie informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości. 4. Przesłania, w terminie 7 dni od zakończenia każdych zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie. 5. Wykonywania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu.

4 I. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów w PO KL bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 9 stycznia 004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 00 r. Nr, poz. 759 ze zm.).. Warunki udziału w postępowaniu: Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (w tym doświadczenie w pracy z grupą docelową projektu) w realizacji każdego z trzech opisanych powyżej modułów, tj.: - zrekrutowali co najmniej 0 uczestników, - zrealizowali co najmniej godziny szkoleniowe poradnictwa zawodowego grupowego, - zrealizowali co najmniej 40 godzin szkoleniowych szkolenia TELEMARKETER (kod zawodu 54404) lub równoważnego. Przez szkolenie równoważne rozumie się szkolenie o zbliżonym zakresie przedmiotowym do szkolenia wyżej wskazanego. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w każdej z trzech tabel poniżej, w części kryterium wejścia, musi wykazać, że wykonał takie zamówienia w minimalnym zakresie liczbowym wskazanym powyżej. BRAK WYPEŁNIENIA KTÓREJKOLWIEK TABELI W CZĘŚCI KRYTERIUM WEJŚCIA WE WSKAZANYM POWYŻEJ ZAKRESIE BĘDZIE SKUTKOWAŁ ODRZUCENIEM OFERTY. B. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w tym co najmniej zasobem kadrowym niezbędnym do należytego zrealizowania całości zamówienia). Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. C. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. D. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 0% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. E. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie lat przed wszczęciem postępowania; Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; osoby fizyczne lub wykonawcy, których wspólnika (spółki jawne), partnera lub członka zarządu (spółki partnerskie), komplementariusza (spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne) albo urzędującego członka organu zarządzającego (osoby prawne) prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem

5 o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT. Adres do korespondencji i złożenia oferty: Oferty można składać wyłącznie faksem lub faks: Ze strony Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami został upoważniony p. Adam Ślusarski. Wszelkie pytania oferentów dotyczące postępowania prosimy kierować na wskazany adres . Odpowiedź na pytania udzielona zostanie tylko i wyłącznie tą samą drogą elektroniczną, dodatkowo treść pytania i odpowiedź zamieszczona zostanie na stronie projektu Złożenie oferty polega na wypełnieniu części ofertowej oraz przesłaniu całego dokumentu wraz z załącznikami w formie elektronicznej na wskazy adres lub faksem.. Oferta musi być złożona do dnia 0 marca 05 roku do godziny.00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 6. Nieodłączny element dokumentu stanowi część ofertowa oraz załączniki. 7. Oferta wraz z załącznikami musi być wypełniona w języku polskim. 8. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów wraz z załącznikami, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty. 9. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 0. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.. Wykonawca jest związany ofertą przez okres co najmniej 0 dni od daty oferty. III. KRYTERIA OCENY OFERT Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań osobowych i kapitałowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 60 % cena, kryterium 0% doświadczenie oraz kryterium 0 % potencjał.. Opis sposobu obliczania kryterium cena. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: C = (C min : C 0 ) x 60 gdzie: C liczba punktów przyznana danej ofercie, C min najniższa cena spośród ważnych ofert, C 0 cena obliczona badanej oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6 . Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie. Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia (w tym doświadczenia w pracy z grupą docelową projektu) w realizacji każdego z trzech opisanych powyżej modułów. Za każdy z trzech modułów w kryterium doświadczenie, Wykonawca może otrzymać maksimum 0 punktów; łącznie za całe kryterium doświadczenie Wykonawca może otrzymać maksymalnie 0 punktów (suma punktów za kryteria składowe D, D, D). A. Wykonawca posiadający doświadczenie w rekrutacji uczestników wypełnia tabelę: Załącznik numer : Doświadczenie wykonawcy Tabela A rekrutacja, część kryterium punktowe, którą dołącza do oferty. Wykonawca w Tabeli A rekrutacja, część kryterium punktowe, może wykazać maksymalnie doświadczenie w rekrutacji 40 osób. Wykonawca w tej części nie może wykazać osób, które wskazał w kryterium wejścia. Przez doświadczenie w rekrutacji rozumie się łączną liczbę osób zrekrutowanych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie w rekrutacji będą liczone wg następującego wzoru: D = (D 0 : D max ) x 0 gdzie: D liczba punktów przyznana danej ofercie, D 0 doświadczenie (liczba zrekrutowanych osób) obliczone badanej oferty, D max maksymalne doświadczenie (liczba zrekrutowanych osób) spośród ważnych ofert. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie w rekrutacji wynosi 0. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. B. Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji poradnictwa zawodowego grupowego wypełnia tabelę: Załącznik numer : Doświadczenie wykonawcy Tabela B poradnictwo zawodowe, część kryterium punktowe, którą dołącza do oferty. Wykonawca w Tabeli B poradnictwo zawodowe, część kryterium punktowe, może wykazać maksymalnie doświadczenie w realizacji 64 godzin szkoleniowych poradnictwa zawodowego grupowego. Wykonawca w tej części nie może wykazać godzin, które wskazał w kryterium wejścia. Przez doświadczenie w realizacji poradnictwa zawodowego grupowego rozumie się łączną liczbę godzin szkoleniowych poradnictwa zawodowego zrealizowanych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie w realizacji poradnictwa zawodowego grupowego będą liczone wg następującego wzoru: D = (D 0 : D max ) x 0 gdzie: D liczba punktów przyznana danej ofercie, D 0 doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) obliczone badanej oferty, D max maksymalne doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) spośród ważnych ofert. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie w realizacji poradnictwa zawodowego grupowego wynosi 0. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. C. Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji szkolenia TELEMARKETER (kod zawodu 54404) lub równoważnego wypełnia tabelę: Załącznik numer : Doświadczenie wykonawcy Tabela C szkolenie Telemarketer, część kryterium punktowe, którą dołącza do oferty. Wykonawca w Tabeli C szkolenie Telemarketer, część kryterium punktowe, może wykazać maksymalnie doświadczenie w realizacji 480 godzin szkoleniowych szkolenia TELEMARKETER lub równoważnego. Wykonawca w tej części nie może wykazać godzin, które wskazał w kryterium wejścia. Przez szkolenie równoważne rozumie się szkolenie o zbliżonym zakresie przedmiotowym do szkolenia wyżej wskazanego. Przez doświadczenie w realizacji szkolenia rozumie się łączną liczbę godzin szkoleniowych szkolenia zrealizowanych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

7 Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie w realizacji szkolenia Telemarketer będą liczone wg następującego wzoru: D = (D 0 : D max ) x 0 gdzie: D liczba punktów przyznana danej ofercie, D 0 doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) obliczone badanej oferty, D max maksymalne doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) spośród ważnych ofert. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie w realizacji szkolenia Telemarketer wynosi 0. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie (D) wynosi 0 (suma punktów za kryteria składowe D, D, D). Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.. Opis sposobu obliczania kryterium potencjał. Przez potencjał Wykonawcy rozumie się dysponowanie zasobem kadrowym zaangażowanym do realizacji usług będących przedmiotem oferty Wykonawcy (na dzień podpisania umowy na świadczenie usług szkoleniowych), stanowiącym o potencjale Wykonawcy (wskazana liczba trenerów). W kryterium potencjał Wykonawca może wskazać maksymalnie 6 trenerów. Każdy ze wskazanych przez Wykonawcę trenerów musi posiadać odpowiednie przygotowanie teoretyczne i doświadczenie praktyczne w obszarze szkoleń z zakresu TELEMARKETER lub szkoleń równoważnych, co zapewni wysoką jakość usług. Ocena będzie dokonywana na podstawie tabeli z Załącznika numer Potencjał Wykonawcy, którą Wykonawca dołącza do oferty. W celu dokonania obliczeń Zamawiający zsumuje wskazaną przez Wykonawcę liczbę trenerów, którymi dysponuje Wykonawca. Punkty przyznawane za kryterium potencjał będą liczone wg następującego wzoru: P = (P 0 : P max ) x 0 gdzie: P - liczba punktów przyznana danej ofercie, P 0 - potencjał (liczba osób) obliczony badanej oferty, P max - maksymalny potencjał (liczba osób) spośród ważnych ofert. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium potencjał wynosi 0. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D + P) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Po zakończeniu procedury oceny ofert Zamawiający wysyła informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.. W przypadku, gdy dwie lub więcej ważnych ofert przedstawia taki sam bilans kryterium ceny i kryteriów poza cenowych, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 4. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej ważnej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. 5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 6. W przypadku uchylania się przez wybranego Wykonawcę od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisana umowy z następnym w kolejności Oferentem. 7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

8 8. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 9. Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżone zostaną 00% kary umowne na rzecz Zamawiającego na okoliczność m.in.: a) Realizacji przez Wykonawcę umowy wbrew ustalonym harmonogramom; b) Niewykonania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej postanowieniami lub działań, lub zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających Zamawiającemu prawidłowe realizowanie Projektu. 0. Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.. Zamawiający informuje, iż w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie do wystawienia na rzecz Zamawiającego weksla in blanco. OFERTA. Dane Oferenta Proponowana przez nas cena brutto za realizację całości wyżej opisanej usługi wynosi: PLN (słownie: złotych). Podpisując niniejszą ofertę oświadczamy jednocześnie, iż:. W pełni akceptujemy oraz spełniamy wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;. Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.. Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 4. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym koszty podatkowe). 5. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz wystawienia weksla in blanco. 6. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania. Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informujemy, iż dane zawarte w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą Miejscowość i data. Podpis i pieczęcie oferenta

9 Załącznik numer A. Doświadczenie wykonawcy Tabela A rekrutacja część kryterium wejścia Cel rekrutacji i okres rekrutacji Podmiot, dla którego realizowano rekrutację Liczba osób SUMA: część kryterium punktowe Cel rekrutacji i okres rekrutacji Podmiot, dla którego realizowano rekrutację Liczba osób SUMA: Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb.

10 B. Doświadczenie wykonawcy Tabela B poradnictwo zawodowe część kryterium wejścia Nazwa zajęć i okres realizacji Podmiot, dla którego zajęcia realizowano Liczba godzin szkoleniowych SUMA: część kryterium punktowe Nazwa zajęć i okres realizacji Podmiot, dla którego zajęcia realizowano Liczba godzin szkoleniowych SUMA:

11 C. Doświadczenie wykonawcy Tabela C szkolenie Telemarketer część kryterium wejścia Nazwa zajęć i okres realizacji Podmiot, dla którego zajęcia realizowano Liczba godzin szkoleniowych SUMA: część kryterium punktowe Nazwa zajęć i okres realizacji Podmiot, dla którego zajęcia realizowano Liczba godzin szkoleniowych SUMA:.. podpis i pieczęć oferenta

12 Załącznik numer Potencjał Wykonawcy Wykaz trenerów, którymi dysponuje Wykonawca (na dzień podpisania umowy na świadczenie usług szkoleniowych). Każdy z wskazanych przez Wykonawcę trenerów musi posiadać odpowiednie przygotowanie teoretyczne i doświadczenie praktyczne w obszarze szkoleń z zakresu TELEMARKETER lub szkoleń równoważnych, co zapewni wysoką jakość usług. Imię i nazwisko wraz ze wskazaniem funkcji, jako trenera Tematyka oraz odbiorca zajęć tj. szkolenia z zakresu TELEMARKETER lub szkoleń równoważnych podpis i pieczęć oferenta Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk Gdańsk, dn. 16.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW)

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW) Vivid Consulting Sp. z o. o. ul. Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław Biuro projektu EKO kwalifikacje! : ul. Skromna 5 20-704 Lublin ( część opisowa ) Lublin, 07.05.2015 r. PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/LNN/L

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/LNN/L ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/LNN/L Lublin, dn. 04.07.2014r. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt.: Licencja na niezależność w ramach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ Pt: Szkolenia z zakresu spawania metodą MAG/MIG/TIG, oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku DFE/0415/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZADZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO: KURS FLORYSTYCZNY ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo