Procedura wyboru wykonawcy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura wyboru wykonawcy"

Transkrypt

1 VIVID Consulting Sp. z o. o. Plac Solny 4/ Wrocław Wrocław, dnia.0.05 r. Procedura wyboru wykonawcy Szanowni Państwo, Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie województwa opolskiego, w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałania 8... Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, realizuje projekt Od zwolnienia do zatrudnienia nr projektu POKL /. Cały Projekt skierowany jest do 7 osób, wpisujących się w opisane poniżej kryteria grupy docelowej. Kryteria grupy docelowej: łącznie w całym Projekcie 7 osoby (44 kobiety i 8 mężczyzn), które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Uczestnikami Projektu będą osoby bezrobotne (zarejestrowane we właściwym urzędzie pracy). Wszystkie osoby muszą zamieszkiwać na obszarze województwa opolskiego (w rozumieniu kodeksu cywilnego). Od Wykonawcy będziemy wymagać zrealizowania części zadań nakreślonych w projekcie, w szczególności następujące moduły: ) Zrekrutowanie 4 Uczestników Projektu oraz min. osoby na listę rezerwową. ) Zrealizowanie poradnictwa zawodowego dla 4 osób (6 godzin lekcyjnych dla każdej z dwóch grup szkoleniowych, łącznie godziny lekcyjne w ramach umowy). ) Zrealizowanie szkolenia TELEMARKETER (kod zawodu 54404) dla 4 osób (0 godzin lekcyjnych dla każdej z dwóch grup szkoleniowych, łącznie 40 godzin lekcyjnych w ramach umowy). Szczegóły zamówienia poniżej. Wspólny kod CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe. ) REKRUTACJA Szczegółowy opis zamówienia Ta część zadania obejmuje zrekrutowanie 4 Uczestników Projektu ( grup średnio osobowych) oraz min. osoby na listę rezerwową. Planowany okres realizacji rekrutacji do projektu od dnia podpisania umowy, nie dłużej jednak niż do dnia marca 05r. ( grupy szkoleniowe). Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu rekrutacji, w tym jego skrócenia. Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem równości szans i płci. Celem jest wyłonienie osób, które najlepiej będą przygotowane do wykonywania zawodu TELEMARKETER. Rekrutacja w części prowadzonej przez Zamawiającego realizowana na podstawie weryfikacji zgłoszeń, które napłyną w odpowiedzi na podjęte działania promocyjno-rekrutacyjne: stałe aktualizowanie podstrony www projektu oraz spotkania z potencjalnymi UP w Biurze Projektu (BP) w województwie opolskim. Akcja rekrutacyjna będzie prowadzona na obszarze realizacji projektu w województwie opolskim. Dokumenty rekrutacyjne (formularze rekrutacyjne zawierające analizę motywacji oraz oświadczenia o spełnianiu kryteriów grupy docelowej) będą dostępne w BP zlokalizowanym na terenie województwa opolskiego i na podstronie www projektu. Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres BP. Konieczne jest zachowanie minimum 60% kobiet wśród zgłoszeń. Komisja Rekrutacyjna, w składzie Menedżer Projektu oraz Specjalista ds. rozliczeń, prowadzona będzie na dwóch etapach: Etap I ocena zgłoszeń pod kątem formalnym, przynależności do grupy docelowej oraz komplementarności złożonych i podpisanych dokumentów przez potencjalnych Uczestników Projektu. Etap II ocena merytoryczna: poddanie analizie predyspozycji zawodowych, potrzeby udziału w projekcie, motywacji, wieku, poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz posiadania orzeczenia o niepełnosprawności potencjalnych Uczestników Projektu w celu selekcji UP oraz dostosowanie zakresu szkoleń do ich potrzeb. Analiza nastąpi na podstawie formularza rekrutacyjnego oraz zawartej w nim analizy motywacji.

2 Rekrutacja w części prowadzonej przez Wykonawcę realizowana na podstawie kryteriów rekrutacyjnych (jak w rekrutacji przez Zamawiającego) oraz z wykorzystaniem własnych metod rekrutacyjnych. Konieczne jest zachowanie minimum 60% kobiet wśród zgłoszeń. Dokumenty rekrutacyjne opracuje Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: danych potencjalnych Uczestników Projektu do weryfikacji formalnej i ostatecznego zatwierdzenia list Uczestników Projektu wyłonionych przez Wykonawcę (Wykonawca przeprowadzi weryfikację merytoryczną), wszystkich dokumentów wytworzonych na etapie rekrutacji (np. formularze zgłoszeniowe, oświadczenia, itp.) oraz do stałej współpracy z Zamawiającym w czasie rekrutacji. Obowiązkiem Wykonawcy będzie wstępna weryfikacja potencjalnych UP pod kątem ich kwalifikowalności, a następnie przekazanie danych UP do Zamawiającego w celu ostatecznej weryfikacji pod względem formalno-merytorycznym. Rekrutacja zostanie zawieszona, gdy liczba zgłoszeń, które spełniają wymogi formalne osiągnie 0% UP. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane telefonicznie lub pocztą o udziale w projekcie. Na zakończenie rekrutacji i po weryfikacji UP zrekrutowanych przez Wykonawcę Komisja Rekrutacyjna złożona z kadry projektu sporządzi pisemny protokół z przeprowadzonej rekrutacji oraz utworzy listę rezerwową UP. Lista rezerwowa będzie wykorzystana w przypadku rezygnacji, wykluczenia wcześniej zakwalifikowanych UP (o kolejności przystępowania do projektu decyduje miejsce na liście rezerwowej). Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu DEKLARACJI UCZESTNICTWA i OŚWIADCZENIA UP DOTYCZĄCEGO ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. Przez cały czas rekrutacji Zamawiający będzie prowadził monitoring rekrutacji w celu spełnienia celów projektu. Wykonawca zobowiązuje się do ciągłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie rekrutacji. Wykonawca posiadać będzie własne metody, techniki i narzędzia rekrutacyjne, które pozwolą na odpowiednią, prawidłową i sprawną rekrutację specyficznej grupy docelowej objętej projektem. Nad całym procesem rekrutacji będzie czuwał Zamawiający, który utworzy Komisję Rekrutacyjną, która będzie weryfikowała ostateczną poprawność aplikacji przekazanych przez Wykonawcę oraz jej zgodność ze stanem faktycznym i prawdziwość. Obszar rekrutacji województwo opolskie. ) Zrealizowanie poradnictwa zawodowego dla 4 Uczestników Projektu. Poradnictwo zawodowe będzie realizowane w formie spotkań grupowych. Celem poradnictwa będzie nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Poradnictwo przeprowadzi wykwalifikowany doradca zawodowy posiadający wykształcenie wyższe i minimum letnie doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego. Wykonawca w szczególności zapewni sale szkoleniowe i materiały szkoleniowe dla UP. Liczba osób: 4 Uczestników Projektu ( grupy szkoleniowe średnio osobowe) Liczba spotkań: 4 spotkania/grupa Liczba godzin w ramach spotkania: 4 godziny lekcyjnych średnio razy w tygodniu Liczba godzin łącznie: godziny (6 godzin dla każdej z grup) Program: M.in. autoprezentacja w procesie rekrutacji, porady specjalisty w zakresie psychologii, komunikacji, sposoby radzenia sobie ze stresem i akceptacją w nowym miejscu pracy, UP zostaną zapoznani z sytuacją na współczesnym rynku pracy, metody rekrutacji i selekcji, jak napisać CV i list motywacyjny. Zajęcia przygotują do samodzielnego poszukiwania pracy i zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia. Udostępnią UP dane o możliwościach kształcenia, o zawodach i rynku pracy. Produkty wytworzone podczas poradnictwa: 4 CV oraz listy motywacyjne napisane przez UP oraz rejestr stworzonych dokumentów aplikacyjnych, dzienniki obecności z podpisami UP za każdy dzień poradnictwa. Przez godzinę rozumie się 45 minut (godziny szkoleniowe). Planowany okres realizacji poradnictwa zawodowego kwiecień 05r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy. Miejsce realizacji poradnictwa zawodowego województwo opolskie, tam gdzie zbiorą się grupy. ) Zrealizowanie szkolenia TELEMARKETER (kod zawodu 54404) dla 4 Uczestników Projektu. Liczba osób: 4 Uczestników Projektu ( grupy szkoleniowe średnio osobowe) Liczba spotkań: 0 spotkań Liczba godzin w ramach spotkania: 6 godzin lekcyjnych, średnio razy w tygodniu Liczba godzin na UP: 0 godzin Liczba godzin łącznie: 40 godzin (0 godzin lekcyjnych dla każdej z grup). Przez godzinę rozumie się 45 minut (godziny szkoleniowe).

3 Wykonawca w szczególności zapewni specjalistycznego, wykwalifikowanego trenera posiadającego odpowiednie doświadczenie w dziedzinie zgodnej z tematyką szkolenia prowadzonego w ramach projektu, sale szkoleniowe, materiały szkoleniowe dla UP, egzamin wewnętrzny, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz wyżywienie z ciepłym posiłkiem. Szkolenie będzie miało charakter teoretyczno-praktyczny (wykłady + ćwiczenia). Zajęcia będą dostosowane do specyfiki grupy docelowej (osoby bezrobotne). Każdy UP otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność na minimum 80% zajęć i zdanie egzaminu wewnętrznego weryfikującego umiejętności, wiedzę i kwalifikacje nabyte podczas szkoleń). Zaświadczenie będzie zawierało informację o zakresie szkolenia i godzinach szkolenia. PROGRAM: Zrozumieć przekaz telefoniczny, podstawowe narzędzia komunikacji werbalnej, specyfika rozmów telefonicznych, proces Marketingu Aktywnego, obsługa klienta, sondowanie klienta i budowa relacji długofalowych, nowi klienci. Produkty wytworzone podczas szkolenia zawodowego: 4 testy początkowe oraz min. 90% testów końcowych sprawdzających poziom wiedzy ( szt.); rejestr testów sprawdzających poziom wiedzy; min. zaświadczenia u ukończeniu szkolenia wraz z rejestrem zaświadczeń. Miejsce realizacji szkolenia województwo opolskie, tam gdzie zbiorą się grupy. Planowany okres realizacji szkolenia: maj czerwiec 05r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy. Podczas trwania szkolenia zapewniony zostanie catering składający się z obiadu (należy rozumieć jako porcja mięsa, ziemniaków, ryżu lub frytek oraz surówki) zapewnia Wykonawca. W związku z powyższym poszukujemy potencjalnych Wykonawców gotowych do zrealizowania wszystkich elementów zamówienia i informujemy o możliwości złożenia przez Państwo oferty. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:. Przeprowadzenia rekrutacji 4 Uczestników Projektu oraz min. osób na listę rezerwową na wyżej opisanych zasadach.. Przeprowadzenia analizy predyspozycji zawodowych, motywacji i potrzeby wzięcia udziału w projekcie w procesie rekrutacji dla każdego UP.. Przeprowadzenia dla zrekrutowanych uczestników modułu doradczo-szkoleniowego w wyżej wymienionym okresie. Zajęcia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny. 4. Zapewnienia warunków lokalowych do prowadzenia modułu doradczo-szkoleniowego (sal szkoleniowych spełniających wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także instalację grzewczą oraz posiadających odpowiednie zaplecze sanitarne). Sale szkoleniowe będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (pozbawione barier architektonicznych podjazd, winda, zajęcia na parterze). 5. Zapewnienia materiałów szkoleniowych dla Uczestników Projektu na zajęciach z: a) poradnictwa zawodowego (materiały szkoleniowe powinny zawierać co najmniej 0 stron, drukowanych czcionką, z treścią odpowiednią do poruszanych zagadnień i tematu szkoleń), b) szkolenia (materiały szkoleniowe powinny zawierać treści zgodne z tematyką szkoleń oraz co najmniej 50 stron drukowanych dwustronnie, czcionką ). 6. Przygotowanie programu na każdy moduł doradczo-szkoleniowy. 7. Opracowanie i przeprowadzenie testów początkowych i końcowych oraz egzaminu (testu sprawdzającego wiedzę) na zakończenie szkolenia, składającego się z co najmniej 8 pytań testowych i otwartych. 8. Zapewnienia wykwalifikowanej kadry prowadzącej moduł doradczo-szkoleniowy legitymującej się odpowiednim przygotowaniem do prowadzenia zajęć oraz doświadczeniem praktycznym. 9. Zapewnienie cateringu wyżywienia na szkoleniu z ciepłym posiłkiem. 0. Wydania Uczestnikom Projektu, którzy uczestniczyli w co najmniej 80% zajęć zaświadczeń o ukończeniu szkolenia po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu sprawdzającego przeprowadzonego na koniec szkolenia. Zaświadczenie powinno zawierać informację o zakresie szkolenia i godzinach szkolenia.. Prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń.. Prowadzenia dokumentacji modułu doradczo-szkoleniowego na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego m.in. dzienników zajęć, list obecności z każdego spotkania, rejestru sporządzonych przez Uczestników Projektu CV oraz listów motywacyjnych, rejestru i analizy testów wiedzy oraz rejestru wydanych zaświadczeń o ukończonym szkoleniu, oznaczania sal, dokumentów według wytycznych Zamawiającego, zbierania potwierdzeń odbioru cateringu na szkoleniach zawodowych.. Przekazywania w formie telefonicznej lub , niezwłocznie informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości. 4. Przesłania, w terminie 7 dni od zakończenia każdych zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie. 5. Wykonywania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu.

4 I. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów w PO KL bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 9 stycznia 004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 00 r. Nr, poz. 759 ze zm.).. Warunki udziału w postępowaniu: Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki: A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (w tym doświadczenie w pracy z grupą docelową projektu) w realizacji każdego z trzech opisanych powyżej modułów, tj.: - zrekrutowali co najmniej 0 uczestników, - zrealizowali co najmniej godziny szkoleniowe poradnictwa zawodowego grupowego, - zrealizowali co najmniej 40 godzin szkoleniowych szkolenia TELEMARKETER (kod zawodu 54404) lub równoważnego. Przez szkolenie równoważne rozumie się szkolenie o zbliżonym zakresie przedmiotowym do szkolenia wyżej wskazanego. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: W celu spełnienia tego warunku Wykonawca, w każdej z trzech tabel poniżej, w części kryterium wejścia, musi wykazać, że wykonał takie zamówienia w minimalnym zakresie liczbowym wskazanym powyżej. BRAK WYPEŁNIENIA KTÓREJKOLWIEK TABELI W CZĘŚCI KRYTERIUM WEJŚCIA WE WSKAZANYM POWYŻEJ ZAKRESIE BĘDZIE SKUTKOWAŁ ODRZUCENIEM OFERTY. B. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w tym co najmniej zasobem kadrowym niezbędnym do należytego zrealizowania całości zamówienia). Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. C. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. D. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 0% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. E. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie lat przed wszczęciem postępowania; Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; osoby fizyczne lub wykonawcy, których wspólnika (spółki jawne), partnera lub członka zarządu (spółki partnerskie), komplementariusza (spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne) albo urzędującego członka organu zarządzającego (osoby prawne) prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem

5 o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku. II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT. Adres do korespondencji i złożenia oferty: Oferty można składać wyłącznie faksem lub faks: Ze strony Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami został upoważniony p. Adam Ślusarski. Wszelkie pytania oferentów dotyczące postępowania prosimy kierować na wskazany adres . Odpowiedź na pytania udzielona zostanie tylko i wyłącznie tą samą drogą elektroniczną, dodatkowo treść pytania i odpowiedź zamieszczona zostanie na stronie projektu Złożenie oferty polega na wypełnieniu części ofertowej oraz przesłaniu całego dokumentu wraz z załącznikami w formie elektronicznej na wskazy adres lub faksem.. Oferta musi być złożona do dnia 0 marca 05 roku do godziny.00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 6. Nieodłączny element dokumentu stanowi część ofertowa oraz załączniki. 7. Oferta wraz z załącznikami musi być wypełniona w języku polskim. 8. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów wraz z załącznikami, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty. 9. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 0. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty wraz z załącznikami jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.. Wykonawca jest związany ofertą przez okres co najmniej 0 dni od daty oferty. III. KRYTERIA OCENY OFERT Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań osobowych i kapitałowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 60 % cena, kryterium 0% doświadczenie oraz kryterium 0 % potencjał.. Opis sposobu obliczania kryterium cena. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru: C = (C min : C 0 ) x 60 gdzie: C liczba punktów przyznana danej ofercie, C min najniższa cena spośród ważnych ofert, C 0 cena obliczona badanej oferty. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6 . Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie. Przez doświadczenie Wykonawcy rozumie się posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia (w tym doświadczenia w pracy z grupą docelową projektu) w realizacji każdego z trzech opisanych powyżej modułów. Za każdy z trzech modułów w kryterium doświadczenie, Wykonawca może otrzymać maksimum 0 punktów; łącznie za całe kryterium doświadczenie Wykonawca może otrzymać maksymalnie 0 punktów (suma punktów za kryteria składowe D, D, D). A. Wykonawca posiadający doświadczenie w rekrutacji uczestników wypełnia tabelę: Załącznik numer : Doświadczenie wykonawcy Tabela A rekrutacja, część kryterium punktowe, którą dołącza do oferty. Wykonawca w Tabeli A rekrutacja, część kryterium punktowe, może wykazać maksymalnie doświadczenie w rekrutacji 40 osób. Wykonawca w tej części nie może wykazać osób, które wskazał w kryterium wejścia. Przez doświadczenie w rekrutacji rozumie się łączną liczbę osób zrekrutowanych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie w rekrutacji będą liczone wg następującego wzoru: D = (D 0 : D max ) x 0 gdzie: D liczba punktów przyznana danej ofercie, D 0 doświadczenie (liczba zrekrutowanych osób) obliczone badanej oferty, D max maksymalne doświadczenie (liczba zrekrutowanych osób) spośród ważnych ofert. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie w rekrutacji wynosi 0. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. B. Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji poradnictwa zawodowego grupowego wypełnia tabelę: Załącznik numer : Doświadczenie wykonawcy Tabela B poradnictwo zawodowe, część kryterium punktowe, którą dołącza do oferty. Wykonawca w Tabeli B poradnictwo zawodowe, część kryterium punktowe, może wykazać maksymalnie doświadczenie w realizacji 64 godzin szkoleniowych poradnictwa zawodowego grupowego. Wykonawca w tej części nie może wykazać godzin, które wskazał w kryterium wejścia. Przez doświadczenie w realizacji poradnictwa zawodowego grupowego rozumie się łączną liczbę godzin szkoleniowych poradnictwa zawodowego zrealizowanych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie w realizacji poradnictwa zawodowego grupowego będą liczone wg następującego wzoru: D = (D 0 : D max ) x 0 gdzie: D liczba punktów przyznana danej ofercie, D 0 doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) obliczone badanej oferty, D max maksymalne doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) spośród ważnych ofert. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie w realizacji poradnictwa zawodowego grupowego wynosi 0. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. C. Wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji szkolenia TELEMARKETER (kod zawodu 54404) lub równoważnego wypełnia tabelę: Załącznik numer : Doświadczenie wykonawcy Tabela C szkolenie Telemarketer, część kryterium punktowe, którą dołącza do oferty. Wykonawca w Tabeli C szkolenie Telemarketer, część kryterium punktowe, może wykazać maksymalnie doświadczenie w realizacji 480 godzin szkoleniowych szkolenia TELEMARKETER lub równoważnego. Wykonawca w tej części nie może wykazać godzin, które wskazał w kryterium wejścia. Przez szkolenie równoważne rozumie się szkolenie o zbliżonym zakresie przedmiotowym do szkolenia wyżej wskazanego. Przez doświadczenie w realizacji szkolenia rozumie się łączną liczbę godzin szkoleniowych szkolenia zrealizowanych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

7 Punkty przyznawane za kryterium doświadczenie w realizacji szkolenia Telemarketer będą liczone wg następującego wzoru: D = (D 0 : D max ) x 0 gdzie: D liczba punktów przyznana danej ofercie, D 0 doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) obliczone badanej oferty, D max maksymalne doświadczenie (liczba godzin szkoleniowych) spośród ważnych ofert. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie w realizacji szkolenia Telemarketer wynosi 0. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium doświadczenie (D) wynosi 0 (suma punktów za kryteria składowe D, D, D). Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.. Opis sposobu obliczania kryterium potencjał. Przez potencjał Wykonawcy rozumie się dysponowanie zasobem kadrowym zaangażowanym do realizacji usług będących przedmiotem oferty Wykonawcy (na dzień podpisania umowy na świadczenie usług szkoleniowych), stanowiącym o potencjale Wykonawcy (wskazana liczba trenerów). W kryterium potencjał Wykonawca może wskazać maksymalnie 6 trenerów. Każdy ze wskazanych przez Wykonawcę trenerów musi posiadać odpowiednie przygotowanie teoretyczne i doświadczenie praktyczne w obszarze szkoleń z zakresu TELEMARKETER lub szkoleń równoważnych, co zapewni wysoką jakość usług. Ocena będzie dokonywana na podstawie tabeli z Załącznika numer Potencjał Wykonawcy, którą Wykonawca dołącza do oferty. W celu dokonania obliczeń Zamawiający zsumuje wskazaną przez Wykonawcę liczbę trenerów, którymi dysponuje Wykonawca. Punkty przyznawane za kryterium potencjał będą liczone wg następującego wzoru: P = (P 0 : P max ) x 0 gdzie: P - liczba punktów przyznana danej ofercie, P 0 - potencjał (liczba osób) obliczony badanej oferty, P max - maksymalny potencjał (liczba osób) spośród ważnych ofert. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium potencjał wynosi 0. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D + P) uznana zostanie za najkorzystniejszą. Po zakończeniu procedury oceny ofert Zamawiający wysyła informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy. IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.. W przypadku, gdy dwie lub więcej ważnych ofert przedstawia taki sam bilans kryterium ceny i kryteriów poza cenowych, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 4. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej ważnej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. 5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 6. W przypadku uchylania się przez wybranego Wykonawcę od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisana umowy z następnym w kolejności Oferentem. 7. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

8 8. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie. 9. Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżone zostaną 00% kary umowne na rzecz Zamawiającego na okoliczność m.in.: a) Realizacji przez Wykonawcę umowy wbrew ustalonym harmonogramom; b) Niewykonania przez Wykonawcę umowy zgodnie z jej postanowieniami lub działań, lub zaniechań Wykonawcy uniemożliwiających Zamawiającemu prawidłowe realizowanie Projektu. 0. Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.. Zamawiający informuje, iż w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie do wystawienia na rzecz Zamawiającego weksla in blanco. OFERTA. Dane Oferenta Proponowana przez nas cena brutto za realizację całości wyżej opisanej usługi wynosi: PLN (słownie: złotych). Podpisując niniejszą ofertę oświadczamy jednocześnie, iż:. W pełni akceptujemy oraz spełniamy wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;. Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.. Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 4. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym koszty podatkowe). 5. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz wystawienia weksla in blanco. 6. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania. Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informujemy, iż dane zawarte w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą Miejscowość i data. Podpis i pieczęcie oferenta

9 Załącznik numer A. Doświadczenie wykonawcy Tabela A rekrutacja część kryterium wejścia Cel rekrutacji i okres rekrutacji Podmiot, dla którego realizowano rekrutację Liczba osób SUMA: część kryterium punktowe Cel rekrutacji i okres rekrutacji Podmiot, dla którego realizowano rekrutację Liczba osób SUMA: Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb.

10 B. Doświadczenie wykonawcy Tabela B poradnictwo zawodowe część kryterium wejścia Nazwa zajęć i okres realizacji Podmiot, dla którego zajęcia realizowano Liczba godzin szkoleniowych SUMA: część kryterium punktowe Nazwa zajęć i okres realizacji Podmiot, dla którego zajęcia realizowano Liczba godzin szkoleniowych SUMA:

11 C. Doświadczenie wykonawcy Tabela C szkolenie Telemarketer część kryterium wejścia Nazwa zajęć i okres realizacji Podmiot, dla którego zajęcia realizowano Liczba godzin szkoleniowych SUMA: część kryterium punktowe Nazwa zajęć i okres realizacji Podmiot, dla którego zajęcia realizowano Liczba godzin szkoleniowych SUMA:.. podpis i pieczęć oferenta

12 Załącznik numer Potencjał Wykonawcy Wykaz trenerów, którymi dysponuje Wykonawca (na dzień podpisania umowy na świadczenie usług szkoleniowych). Każdy z wskazanych przez Wykonawcę trenerów musi posiadać odpowiednie przygotowanie teoretyczne i doświadczenie praktyczne w obszarze szkoleń z zakresu TELEMARKETER lub szkoleń równoważnych, co zapewni wysoką jakość usług. Imię i nazwisko wraz ze wskazaniem funkcji, jako trenera Tematyka oraz odbiorca zajęć tj. szkolenia z zakresu TELEMARKETER lub szkoleń równoważnych podpis i pieczęć oferenta Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. Ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin Lublin, dnia 16.03.2015 r. Szanowni Państwo, Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-16-005/13

POKL.08.01.02-16-005/13 Lublin, dnia 18.06.2015. r. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. Ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin Szanowni Państwo, Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wykonawcy

Procedura wyboru wykonawcy VIVID Consulting Sp. z o. o. Plac Solny 4/ 50-06 Wrocław Wrocław, dnia 0.0.05 r. Procedura wyboru wykonawcy Szanowni Państwo, Firma VIVID Consulting Sp. z o. o. na terenie województwa opolskiego, w ramach

Bardziej szczegółowo

POKL /13

POKL /13 Lublin, dnia 20.11.2015. r. O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. Ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin Zamawiający informuje, że po raz drugi przeprowadza postępowanie w wyniku, którego dokona

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-16-005/13

POKL.08.01.02-16-005/13 Lublin, dn. 11.12.2014r. O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. Ul. Bohaterów Monte Cassino 53 20-705 Lublin Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez firmę O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW)

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW) Vivid Consulting Sp. z o. o. ul. Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław Biuro projektu EKO kwalifikacje! : ul. Skromna 5 20-704 Lublin ( część opisowa ) Lublin, 07.05.2015 r. PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk Gdańsk, dn. 16.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wykonawcy

Procedura wyboru wykonawcy PLUSK POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Kulczyńskiego 2 38-440 Iwonicz Zdrój Iwonicz Zdrój, dnia 25.03.2015 r. Procedura wyboru wykonawcy Szanowni Państwo, PLUSK POLSKA Sp. z o. o. sp. k. w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU - najem sali

PROCEDURA WYBORU - najem sali ( część opisowa ) Kraków, dnia 18.01.2016r. Vision Consulting Sp. z o. o. Plac Wolnica 13/10 31-060 Kraków PROCEDURA WYBORU - najem sali Szanowni Państwo, Firma Vision Consulting Sp. z o.o. na terenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 1/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie analizy potrzeb przedsiębiorców w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 79311200-9 Usługi przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec, 17 grudnia 2012r. ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec www.humanitas.edu.pl Zapytanie ofertowe nr 5/ IH/ 2012 (dot. zamówienia na dostarczenie podręczników dla studentów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Nowy Sącz, dnia 09.01.2015r. ul. Magazynowa 1 33-300 Nowy Sącz NIP: 7343520406 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: sporządzenia raportu polegającego na sprawdzeniu wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020.

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Informatyk - wszechstronny specjalista - program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Str. Europa 2020 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU TRENER

PROCEDURA WYBORU TRENER Warszawa, 27.03.2015 r. Navigator International Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa Szanowni Państwo, PROCEDURA WYBORU TRENER W ramach projektu Budownictwo na miarę XXI wieku nr projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.08.2012 dotyczące wyłonienia psychologa na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników w ramach projektu pn.: Zachodniopomorski aktywny abstynent

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny Konin, dn. 25.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny na potrzeby realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej (do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Sztum, 28.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, dla kandydatów do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 31.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 31.01.2014 działając jako Projektodawca w ramach projektu GLOBALG.A.P przyszłością branży spożywczej, zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl Poznań, 19.04.2011r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na składanie ofert doradców zawodowych na realizację usługi związanej z indywidualnym doradztwem zawodowym i poradnictwem zawodowym dla 90 osób niepełnosprawnych w ramach projektu Dziś

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Drukarka termotransferowa - 2 szt

Drukarka termotransferowa - 2 szt Olkusz, dn. 10.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2012-02-14. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2012-02-14. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2012-02-14 ul. Rubież 46 C3 tel. 0048 61 8279410 fax 0048 61 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie efektywnego

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Płock, dn. 19 lutego 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: postępowanie oparte na zasadzie konkurencyjności 1 mające na celu wybór Wykonawcy usługi szkoleniowej w związku z realizacją projektu pt.: Akademia

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / T/ 2 01 5 W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 26 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Uczelnia bliżej biznesu absolwent bliżej pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki równych szans kobiet i mężczyzn dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl Poznań, 12.09.2011 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu. pt. Firma pełna ekoenergii nr sprawy 5/DMP/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Realizacja doradztwa w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: 85312320-8 usługi doradztwa 75112100-5 usługi administracyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/9.2/2014 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 14.03.2014 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Zamawiający: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań NIP: 7811746323 REGON: 634560679 tel: (61) 853 36 97, fax: (61) 850 11 44 e-mail: oferty@fundacjarozwoju.org.pl Poznań, 21 października 2014 roku Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, 12.03.2013 r. W związku z realizacją projektu Adekwatne kwalifikacje realizowanego w ramach priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe. Kod CPV: 79421000-1 - usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Katowice, 16 września 2013 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług rozliczania projektu oraz wsparcia w zarządzaniu i realizacji projektu pt. Podniesienie konkurencyjności MSP w zakresie zarządzania środowiskiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 Strona1 Rzeszów, dnia 26 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POKL/7.4/117/14 W związku z realizacją projektu Niepełnosprawny pełnowartościowym pracownikiem!, POKL.07.04.00-18-117/13, Wielkopolskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 14 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 12/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie ds. Badania Pracy Poznań, dnia 8 marca 2011r. i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: Wygrywam dzięki EKO! LOGICZNIE! WND-POKL.02.01.01-00-304/13. Określenie przedmiotu zamówienia: Tematy szkoleń oraz ich ramowy program:

PROJEKT: Wygrywam dzięki EKO! LOGICZNIE! WND-POKL.02.01.01-00-304/13. Określenie przedmiotu zamówienia: Tematy szkoleń oraz ich ramowy program: Zapytanie ofertowe przeprowadzenie szkoleń Świadomość eko-marnotrawstwa ; Narzędzia rozpoznawania i eliminowania eko-marnotrawstwa ; EKO Standaryzacja i wizualizacja ; ECO Coach. PROJEKT: Wygrywam dzięki

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Zapytanie ofertowe Katowice, 7 stycznia 2014 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie analiz potrzeb prośrodowiskowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz indywidualne doradztwo prowadzące do opracowania bądź aktualizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/ /0029/16

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/ /0029/16 Piotrków Tryb, 16 lutego 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POWR/01.02.02/0029/16 W związku z realizacją projektu pt.: aktywizacja osób młodych z kategorii NEET zamieszkałych na obszarze województwa, o numerze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl Poznań, 15.09.2011 Zapytanie ofertowe Dotyczy: postępowania, opartego na zasadzie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK Topas Sp. z o. o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 23.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PZ/04/2015/TOPZIEL/WK W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego pt. Zielone światło

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Bujalski Sp. z o.o. Ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 26.03.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-18/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr: UDA-POKL.08.01.01-28-249/13-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Biuro Inwestycyjne Progres Anna Bielska Ul. Bolka i Lolka 20j/2 10-696 Olsztyn Olszyn, dn. 18.02.2015 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: PA.042-1/15 W związku z realizacją przez Biuro Inwestycyjne Progres Anna

Bardziej szczegółowo

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Małopolska kuźnia kwalifikacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 30.03.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Małopolska kuźnia kwalifikacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 15.12. 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne: lektorat języka angielskiego oraz coaching indywidualny Zapytanie ofertowe nr: 2/KDM_POZ/2014 Poznań, 26 listopada 2014 r. (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych, niż mieszkalne ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wynajmu sal na zajęcia indywidualne:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( część opisowa ) Lublin, dnia 07.09.2016 r. NS Konsulting Sp.z.o.o ul. Skromna 5 20-704 Lublin PROCEDURA WYBORU OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szanowni Państwo, NS Konsulting sp. z o.o. na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.10.2014 I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Techniczno - Humanistyczna Kadry dla Europy z siedzibą w Poznaniu, ul. Starołęcka 36/38 jako beneficjent projektu współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

SYNTEA Spółka Akcyjna

SYNTEA Spółka Akcyjna Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 18.08 2014 r. Do:.... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac Tysiąclecia 23 19-230 Szczuczyn... Szczuczyn 11.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/01/11/2014/CNJO Wrocław, 28.11.2014 r. W związku z realizacją projektu Czas na język obcy szkolenia z certyfikatem TELC w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/ POKL.07.04.00-04-029/13

Zapytanie ofertowe nr 4/ POKL.07.04.00-04-029/13 Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz tel./faks 52 373 36 89 projekt@osw.bydgoszcz.pl www.osw.bydgoszcz.pl Bydgoszcz, dnia 3.06.2014 Zapytanie ofertowe nr 4/ POKL.07.04.00-04-029/13

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Konin, dnia 19 września 2016 r.

Zapytanie ofertowe. Konin, dnia 19 września 2016 r. Strona1 Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ KRS 0000 197058 Adres: ul. Południowa 2A, 62-510 Konin Telefon: 63 211 22 19 e-mail: fundacja@podajdalej.org.pl FB/FundacjaPodajDalej Konto bankowe:

Bardziej szczegółowo