Poradnik telemarketera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik telemarketera"

Transkrypt

1 Poradnik telemarketera czyli jak rozmawiaæ z klientem przez telefon Marian J. Kostecki MasterPlan 2003 wydanie II elektroniczne

2 ISBN Wydawca: MasterPlan, ul. Potocka 4/98, Warszawa tel.: (22) Licencja na u ywanie GRATISOWEJ wersji PORADNIKA stanowi, e bêdzie on u ywany wy³¹cznie jako kompletna publikacja. Poradnik liczy ponad 150 stron. Copyright by Marian J. Kostecki. Wszelkie prawa zastrze one. Publikacja ta, w obecnej wersji, jest publikacj¹ bezp³atn¹. Mo esz jej u ywac, nie wolnio jej jednak ani dzieliæ ani modyfikoaæ.

3 Ten poradnik najlepiej czuje siê na twardym dysku. Nie drukuj go. szkoda drzew. 3

4 Wstêp do drugiego wydania wydania elektronicznego Opublikowany przed oœmioma laty Poradnik Telemarketera sta³ siê najbardziej popularnym materia³em szkoleniowym i samoszkoleniowym w zakresie prowadzenia s³u bowych rozmów telefonicznych. Jest wykorzystywany nie tylko przez telemarketerów, ale tak e handlowców, pracowników recepcji, dzia³ów obs³ugi klienta, samodzielnych agentów ubezpieczeniowych i wielu innych. Umiejêtnoœci prowadzenia s³u bowych rozmów telefonicznych przez pracowników jest bezcenna. Ten Poradnik te nie ma ceny. Udostêpnmiam go zupe³nie gratis, kieruj¹c jednoczeœnie do Ciebie, Czytelniku, proœbê o podzielenie siê ze mn¹ swoimi komentarzami na temat jego zawartoœci. Mój adres owy: Drugie wydanie elektroniczne zosta³o poprawione i nieco rozszerzone. Dodany zosta³ tak e, oparty o zawartoœæ Poradnika, sprawdzian wiedzy i umiejêtnoœci w zakresie prowadzenia rozmów telefonicznych. Bli sze informacje o dostêpie do obu sprawdzianów znajduj¹ siê na stronie Mi³ego i produktywnego czytania. 4

5 Spis treœci Wstêp do drugiego wydania elektronicznego Co to jest telemarketing? Zastosowania telemarketingu Rodzaje telemarketingu Telemarketing aktywny i reaktywny Telemarketing instytucjonalny i indywidualny Telemarketing wewnêtrzny i zewnêtrzny Komunikowanie siê Jêzyk cia³a i jêzyk... mowy Jakoœæ mówienia Bariery efektywnego komunikowania siê w sprzeda y S³uchanie, rozumienie, zapamiêtywanie S³uchanie - niedoceniona umiejêtnoœæ Typy s³uchania Co pomaga w s³uchaniu Co przeszkadza w s³uchaniu Umiejêtnoœci efektywnego s³uchania Zapamiêtywanie Licencja na u ywanie GRATISOWEJ wersji PORADNIKA stanowi, e bêdzie on u ywany wy³¹cznie jako kompletna publikacja. Poradnik liczy ponad 150 stron 5

6 3. Zrozumienie telefonu Lêk przed dzwonieniem Powody lêku przed dzwonieniem Skutki lêku przed dzwonieniem Sposoby pokonania lêku przed dzwonieniem Czas w rozmowie telefonicznej Planowanie rozmowy Rozgrzewka Grzecznoœæ przez telefon Pierwszy kontakt PIRa (przedstawiciela inicjuj¹cego rozmowê) z klientem instytucjonalym ETAP 1: otwarcie Uzyskanie po³¹czenia z szefem Zasady wspó³pracy z sekretarkami Odnowienie kontaktu: "telefoniczne zawiasy" ETAP 2: referencje ETAP 3: pytanie o czas ETAP 4: wyjaœnienie celu dzwonienia ETAP 5: sondowanie Pytania otwarte i zamkniête Zasady sondowania Etapy sondowania Zasady sondowania w praltyce Naczelna zasada sondowania ETAP 6: pozytywne podsumowanie ETAP 7: prezentacja ETAP 8: eliminowanie zastrze eñ A co, jeœli nie uda ci siê usun¹æ zastrze eñ rozmówcy ETAP 9: zamkniêcie Klasyczne zamkniêcia ETAP 10: zakoñczenie rozmowy

7 5. Rozmowa OOTa (osoby odbieraj¹cej telefon) z klientem ETAP 1: przedstawienie siê ¹czenie z w³aœciw¹ osob¹ Ustalenie, kto dzwoni ETAP 2: wyjaœnienie celu dzwonienia Informowanie w³aœciwej osoby o przychodz¹cej rozmowie Radzenie sobie ze zdenerwowanym klientem ETAP 3: zasugerowanie rozwi¹zania ETAP 4: zakoñczenie rozmowy Inne rodzaje rozmów Telefoniczne umówienie spotkania Potwierdzenie umówionego spotkania Wysy³anie materia³ów Rozmowa po wysy³ce materia³ów Kolejna rozmowa Ka da rozmowa jest okazj¹ do tego, aby dowiedzieæ siê wiêcej na temat klienta Skrypt rozmowy Typy skryptów Zespó³ pisz¹cy skrypt Proces pisania skryptu Skrypty rozmów wychodz¹cych Skrypty rozmów przychodz¹cych Dostosowanie skryptu do typu rozmówcy U ywanie skryptu

8 8. Przypadek szczególny: Obs³uga gor¹cej linii (sekretarka medyczna) Gdy potrzebna jest natychmiastowa pomoc Dzwoni przedstawiciel firmy farmaceutycznej Kontakty przez telefon: zasady Æwiczenia Reakcje na negatywne stwierdzenia rozmówcy Skrypt rozmowy przychodz¹cej Skrypt rozmowy wychodz¹cej

9 Spis przyk³adów Przyk³ad Przedstawienie siê (I) Przyk³ad Przedstawienie siê (II) Przyk³ad Przedstawienie siê (III) Przyk³ad Przedstawienie siê (IV) Przyk³ad Przedstawienie siê (V) Przyk³ad Przedstawienie siê wraz z potwierdzeniem wymowy nazwiska rozmówcy Przyk³ad Przedstawienie siê (rozmowa miêdzymiastowa) i proœba o po³¹czenie z rozmówc¹ o znanym nazwisku Przyk³ad Przedstawienie siê i proœba o po³¹czenie z rozmówc¹ o nieznanym nazwisku Przyk³ad Przedstawienie siê i proœba o po³¹czenie z rozmówc¹ o nieznanym nazwisku, ale znanej p³ci (wraz z uzyskaniem nazwiska rozmówcy) Przyk³ad Przedstawienie siê i proœba o po³¹czenie z rozmówc¹ o nie znanym nazwisku i nie znanej p³ci (wraz z uzyskaniem nazwiska rozmówcy) Przyk³ad Rozpoczêcie rozmowy (I) Przyk³ad Rozpoczêcie rozmowy (II) Przyk³ad Rozpoczêcie rozmowy (III) Przyk³ad Rozmowa PIRa z sekretark¹ (I) Przyk³ad Rozmowa PIRa z sekretark¹ (II) Przyk³ad Sekretarka na warcie Przyk³ad Pocz¹tek rozmowy z sekretark¹ Przyk³ad Reakcja PIRa na negatywn¹ wiadomoœæ od sekretarki (I) Przyk³ad Reakcja PIRa na negatywn¹ wiadomoœæ od sekretarki (II) Przyk³ad Wyjaœnianie sekretarce powodów dzwonienia do szefa (I) Przyk³ad Wyjaœnianie sekretarce powodów dzwonienia do szefa (II) Przyk³ad Powo³anie siê na zwierzchnika Przyk³ad Wyjaœnianie sekretarce powodów, dla których chcesz rozmawiaæ z szefem Przyk³ad Zawias telefoniczny: Dziêkujê Przyk³ad Zawias telefoniczny: Œpi¹cy klient Przyk³ad Zawias telefoniczny: W œlad za listem Przyk³ad Zawias telefoniczny: Powi¹zanie z reklam¹ Przyk³ad Zawias telefoniczny: Oszczêdnoœæ na transporcie Przyk³ad Zawias telefoniczny: Us³uga Przyk³ad Zawias telefoniczny: Wyprzeda, obni ka

10 Przyk³ad Zawias telefoniczny: Specjalna okazja Przyk³ad Zawias telefoniczny: Specjalna okazja, prezent Przyk³ad Zawias telefoniczny: Pokaz Przyk³ad Zawias telefoniczny: Inwentaryzacja Przyk³ad Zawias telefoniczny: Inwentaryzacja u klienta Przyk³ad Podanie powodu dzwonienia (I) Przyk³ad Podanie powodu dzwonienia (II) Przyk³ad Podanie powodu dzwonienia (III) Przyk³ad Podanie powodu dzwonienia (IV) Przyk³ad Podanie powodu dzwonienia (V) Przyk³ad Podanie powodu dzwonienia (VI) Przyk³ad Podanie powodu dzwonienia (VII) Przyk³ad Pytanie o czas na rozmowê (I) Przyk³ad Pytanie o czas na rozmowê (II) Przyk³ad Pytanie o czas na rozmowê (III) Przyk³ad Pytanie o mo liwoœæ ponownego zadzwonienia Przyk³ad Gdy rozmówca nie ma czasu na rozmowê lub nie chce rozmawiaæ Przyk³ad Sprawdzenie, czy rozmówca jest zainteresowany literatur¹, któr¹ zaoferowaliœmy przed chwil¹ Przyk³ad Wyjaœnienie celu dzwonienia (I) Przyk³ad Wyjaœnienie celu dzwonienia (II) Przyk³ad Wyjaœnienie celu dzwonienia (III) Przyk³ad Pytania otwarte Przyk³ad Pytania zamkniête Przyk³ad Parafrazowanie odpowiedzi rozmówcy Przyk³ad Pytania odwo³uj¹ce siê do obrazów i odczuæ Przyk³ad Kwalifikowanie rozmówcy (I) Przyk³ad Kwalifikowanie rozmówcy (II) Przyk³ad Kwalifikowanie rozmówcy (III) Przyk³ad Pytania kreuj¹ce potrzebê (I) Przyk³ad Pytania kreuj¹ce potrzebê (II) Przyk³ad Pytania kreuj¹ce potrzebê (III) Przyk³ad Pytania kreuj¹ce potrzebê (IV) Przyk³ad Pytania kreuj¹ce potrzebê (V) Przyk³ad Pytania kreuj¹ce potrzebê (VI) Przyk³ad Po³¹czenia maj¹ce na celu kwalifikowanie klienta i kreowanie potrzeby Przyk³ad Reakcja na tward¹ odmowê (I) Przyk³ad Reakcja na tward¹ odmowê (II)

11 Przyk³ad Reakcja na tward¹ odmowê (III) Przyk³ad Reakcja na tward¹ odmowê (IV) Przyk³ad Sondowanie przez sugerowanie wysy³ki materia³ów Przyk³ad Sondowanie przez proœbê o wyra enie opinii Przyk³ad Uzupe³nianie danych jako metoda na uzyskanie gotowoœci do ponownej rozmowy Przyk³ad Podwa enie wiarygodnoœci rozmówcy Przyk³ad Dopytanie pozytywne Przyk³ad Zebranie w¹tków rozmowy Przyk³ad Zasianie niepokoju Przyk³ad Parafrazowanie Przyk³ad Prezentacja korzyœci (I) Przyk³ad Prezentacja korzyœci (II) Przyk³ad Reagowanie na typowe zastrze enie: To jest zbyt drogie Przyk³ad Reagowanie na typowe zastrze enie: Chcia³bym to przemyœleæ Przyk³ad Reagowanie na typowe zastrze enie: Muszê porozmawiaæ ze wspólnikiem Przyk³ad Reagowanie na typowe zastrze enie: Jesteœmy bardzo zadowoleni z naszych dostawców Przyk³ad Reagowanie na typowe zastrze enie: Interesy nie id¹ zbyt dobrze Przyk³ad Reagowanie na typowe zastrze enie: Jesteœmy zbyt ma³¹ firm¹ Przyk³ad Reagowanie na typowe zastrze enie: Niebawem przenosimy siê. Nie chcê wiêc teraz nic zamawiaæ Przyk³ad Reagowanie na typowe zastrze enie: Proszê mi przes³aæ jakieœ informacje na piœmie Przyk³ad Reagowanie na typowe zastrze enie: pytania (I) Przyk³ad Reagowanie na typowe zastrze enie: pytania (II) Przyk³ad Reagowanie na typowe zastrze enie: nie ma czasu Przyk³ad Reagowanie na typowe zastrze enie: w¹tpliwoœci Przyk³ad Zamkniêcie z za³o eniem Przyk³ad Zamkniêcie z wyborem Przyk³ad Zamkniêcie bezpoœrednie Przyk³ad Sprawdzenie danych o kliencie Przyk³ad Odbieranie telefonu (I) Przyk³ad Odbieranie telefonu (II) - gdy odbiera osoba na centralce Przyk³ad Odbieranie telefonu (II) - gdy odbiera sekretarka-recepcjonistka Przyk³ad Odbieranie telefonu (II) - gdy odbiera pracownik dzia³u Przyk³ad Wyra enie gotowoœci Przyk³ad Proœba o zostawienie wiadomoœci i obietnica oddzwonienia Przyk³ad Obietnica oddzwonienia Przyk³ad Obietnica oddzwonienia lub zasugerowanie innego rozmówcy (I) Przyk³ad Obietnica oddzwonienia lub zasugerowanie innego rozmówcy (II)

12 Przyk³ad Ustalenie imienia i nazwiska rozmówcy Przyk³ad Dzwoni¹cy podaje powody dzwonienia Przyk³ad Dopytanie dzwoni¹cego o to, z kim chcia³by rozmawiaæ (I) Przyk³ad Dopytanie dzwoni¹cego o to, z kim chcia³by rozmawiaæ (II) Przyk³ad ¹czenie z w³aœciw¹ osob¹ Przyk³ad Dopytanie dzwoni¹cego o to, z kim chcia³by rozmawiaæ (III) Przyk³ad ¹czenie z (nie)w³aœciw¹ osob¹ Przyk³ad ¹czenie z w³aœciw¹ osob¹: pytania maj¹ce na celu ustalenie, z kim ³¹czyæ (I) Przyk³ad ¹czenie z w³aœciw¹ osob¹: pytania maj¹ce na celu ustalenie, z kim ³¹czyæ (II) Przyk³ad Rozmowa z osob¹ dzwoni¹c¹ na numer "gor¹cej linii" (maj¹c¹ k³opot z komputerem) Przyk³ad Scenariusz rozmowy z osob¹ zainteresowan¹ stanowiskiem przedstawiciela terenowego w firmie farmaceutycznej Przyk³ad Pytania, jakie mo na zadaæ osobie dzwoni¹cej do naszej firmy Przyk³ad Powiadomienie w³aœciwego pracownika o naturze rozmowy przychodz¹cej (I) Przyk³ad Powiadomienie w³aœciwego pracownika o naturze rozmowy przychodz¹cej (II) Przyk³ad Radzenie sobie ze zdenerwowanym klientem (I) Przyk³ad Radzenie sobie ze zdenerwowanym klientem (II) Przyk³ad Radzenie sobie ze zdenerwowanym klientem (III) Przyk³ad Radzenie sobie ze zdenerwowanym klientem (IV) Przyk³ad Radzenie sobie ze zdenerwowanym klientem (V) Przyk³ad Zasugerowanie rozwi¹zania Przyk³ad Pytanie o zgodê na zasugerowane rozwi¹zanie Przyk³ad Zakoñczenie rozmowy Przyk³ad Umówienie spotkania z szefem Przyk³ad Potwierdzenie umówionego spotkania (I) Przyk³ad Potwierdzenie umówionego spotkania (II) Przyk³ad Rozmowa po wysy³ce materia³ów Przyk³ad Rozmowa ze "zdobytym" klientem Przyk³ad Wykorzystanie w otwarciu dotychczas zdobytych informacji o firmie Przyk³ad Skrypt verbatim wstêpnej czêœci rozmowy z klientem marginalnym Przyk³ad Skrypt rozmowy z by³ym klientem, maj¹cy na celu odnowienie nieaktywnego klienta Przyk³ad Skrypt rozmowy z potencjalnym klientem Przyk³ad Skrypt rozmowy z niezadowolonym klientem Przyk³ad Scenariusz rozmowy z osob¹ dzwoni¹c¹ po katalog Przyk³ad Scenariusz rozmowy z osob¹ dzwoni¹c¹ po broszurê (wraz z raportem z rozmowy) Przyk³ad Osobowoœæ rozmówcy a postawa telesprzedawcy

13 Spis tabel Tabela 2-1. Styl prowadzenia rozmowy przez telefon Tabela 3-1. Test grzecznoœci telefonicznej Tabela 9-1. Formularz do notowania przychodz¹cych Spis grafik Funkcje telemarketingu SprawdŸ swoj¹ wiedzê o telemarketingu. o prowadzeniu rozmów telefonicznych, o obs³udze klienta przez telefon 13

14 Funkcje telemarketingu nieznane mo liwoœci sprzeda ³¹czenie rozmów badanie rynku kwalifikowanie klientów umawianie spotkañ utrzymywanie konktaktów serwis poradnictwo promocja, wizerunek wspomaganie sprzeda y 14

15 1. Co to jest telemarketing? Telemarketing jest, w swojej istocie, takim sposobem kontaktu z klientem, w którym telefon odgrywa pierwszorzêdn¹ rolê. Telemarketing - to u ywanie telefonu (oraz jego pochodznych: faksu, poczty elektronicznej) do celów s³u bowych Zastosowania telemarketingu Telemarketing mo e pe³niæ wiele funkcji. 1. Gromadzenie i weryfikowanie danych o potencjalnych klientach. 2. Selekcjonowanie (kwalifikowanie) klientów. To, czy firma, której adres posiedliœmy mo e staæ siê naszym klientem zale y od 15

16 wielu czynników. Jednym z nich jest to, czy spe³nia ona warunki, aby staæ siê naszym klientem. Odzie y ochronnej dla pracowników magazynu nie kupi firma, która nie ma magazynów. Bateriami bezobs³ugowymi, montowanymi w systemach alarmowych, nie bêdzie zainteresowana firma, która nie ma systemu alarmowego. Proces ustalania, czy dana firma spe³nia warunki, aby staæ siê naszym klientem okreœla siê mianem kwalifikowania. Kwalifikowanie mo e polegaæ tak e na ustalaniu, który z potencjalnych klientów stanowi najwiêkszy potencja³ sprzeda ny. 3. Nawi¹zanie pierwszego kontaktu. Z pierwszej rozmowy wynikaæ bêdzie, kiedy nale y nawi¹zaæ nastêpny kontakt. 4. Umówienie wizyty przedstawiciela handlowego. 5. Sprzeda przez telefon. Telesprzeda jest takim sposobem sprzeda y, w którym sprzedawca nawi¹zuje i podtrzymuje kontakt z klientem za pomoc¹ telefonu. W centrach telesprzeda y i firmach telemarketingowych ka da rozmowa sprzedawcy, czas jej trwania, treœæ oraz wynikaj¹ce z rozmowy konkluzje odnotowywane s¹ w bazie danych. W grê wchodz¹ tu: a. Sprzeda aktywna. Ma ona miejsce wtedy, gdy klient dowiaduje siê o naszym istnieniu z rozmowy telefonicznej, otrzymuje informacjê o produkcie lub us³udze, które mamy mu do zaoferowania i decyduje siê z³o yæ zamówienie. b. Zbieranie zamówieñ. Gdy klienci wiedz¹ o naszym istnieniu, mog¹ dzwoniæ i zamawiaæ nasze produkty (np. bilety lotnicze) lub us³ugi (np. rezerwowanie wizyty u fryzjera, zamawianie monta u aluzji w mieszkaniu). 6. Obs³uga klientów (us³ugi posprzeda ne). 7. Ponowna sprzeda. Poniewa najskuteczniejsza sprzeda to sprzeda wielokrotna, odnowienie kontraktu na sprzeda (dystrybutorzy) lub kontaktu z klientem koñcowym (detalicznym, ostatecznym) mo e byæ tak e dokonywana przez telefon. 8. Badania rynkowe. Praktycznie nastawione, prowadzone przez telefon, badanie pozwala na: szacowanie udzia³u w rynku ustalanie poziomu zadowolenia klientów, z tego co oferuje im firma Licencja na u ywanie GRATISOWEJ wersji PORADNIKA stanowi, e bêdzie on u ywany wy³¹cznie jako kompletna publikacja. Poradnik liczy ponad 150 stron. 16

17 zbieranie sugestii dotycz¹cych dostosowania zawartoœci produktu do potrzeb klienta zbieranie informacji na temat potrzeb rynku, co jest szczególnie istotne przy planowaniu wprowadzania nowych produktów i testowaniu nowych form dzia³ania, i wiele innych. 9. Racjonalizacja wysy³ki pocztowej i owej. Telemareting pozwala na ekonomiczne przygotowanie masowej wysy³ki wszelkiego rodzaju materia³ów, które firma uzna za stosowne. Ta stosunkowo d³uga lista funkcji, jakie mo e pe³niæ telemarketing, nie jest jednak kompletna. Powy sze funkcje dotycz¹ bowiem wy³¹cznie bezpoœredniego usprawniania procesu sprzeda y. Do³¹czyæ do nich nale y wszystkie te profesjonalne zastosowania telefonu, które wzmacniaj¹ pozytywny obraz firmy i wspomagaj¹ inne dzia³ania rutynowo wykonywane przez jej personel. Trudno sobie wyobraziæ dzia³anie jakiejkolwiek firmy bez mo liwoœci utrzymania kontaktów telefonicznych ze œwiatem. Przekazywanie informacji z otoczenia do firmy i odwrotnie dokonuje siê najczêœciej t¹ w³aœnie drog¹. St¹d, trudna do przecenienia staje siê pozycja recepcjonistki, która ³¹czy telefony wychodz¹ce i przychodz¹ce, selekcjonuje rozmówców i kieruje przychodz¹ce rozmowy do odpowiednich pracowników. Recepcjonistka, ksiêgowa, portier, ochroniarz - staj¹ siê w nowoczesnych firmach sprzedawcami pierwszego kontaktu. Nie sprzedaj¹ oni adnego produktu, sprzedaj¹ firmê Rodzaje telemarketingu Telemarketing jest bardzo szerokim pojêciem. Dlatego te, dzieli siê go na wiele kategorii. Jeden z podstawowych podzia³ów zwi¹zany jest z tym, kto inicjuje rozmowê. Z tego punktu widzenia rozró nia siê: telemarketing aktywny (proactive, outward, out-bound), w którym inicjatorem rozmowy jest sprzedawca, oraz telemarketing reaktywny (reactive, inward, in-bound), w którym klient inicjuje rozmowê. Uwaga: W Wirtualnej Akademii MasterPlanu (WAMP) znajdziesz sprawdzian z wiedzy prezentowanej w tej publikacji. wiêcej >> 17

18 Inny, równie znacz¹cy podzia³, przebiega wed³ug typu rozmówcy: telemarketingiem instytucjonalnym (business-to-business), w którym jedynymi rozmowami s¹ rozmowy z przedstawicielami firm; oraz telemarketingiem indywidualnym (business-to-consumer), w którym rozmowy prowadzone s¹ z osobami prywatnymi. Wreszcie trzeci podzia³ dotyczy tego, gdzie dokonuje siê us³ugi. Z tego punktu widzenia rozró nia siê: telemarketing wewnêtrzny (in-house), czyli dokonywany w firmie. telemarketing zewnêtrzny, czyli dokonywany w wyspecjalizowanych centrach telemarketigu, sprzedaj¹cych swoje us³ugi firmom, które same nie chc¹ siê tym zajmowaæ Telemarketing aktywny i reaktywny W przypadku telemarketingu aktywnego, to nasz telesprzedawca inicjuje rozmowê. To on wybiera rozmówcê. To on - jeœli robi to dobrze - kontroluje rozmowê. Telemarketing aktywny mo e byæ skierowany zarówno na sprzeda towarów, jak i us³ug. Telemarketing reaktywny, to taki rodzaj telemarketingu, w którym ktoœ dzwoni do firmy, aby dowiedzieæ siê czegoœ, z³o yæ zamówienie, za³atwiæ coœ. Ka da inicjowana z zewn¹trz rozmowa telefoniczna, to mo liwoœæ, której nie wolno zaprzepaœciæ. Telemarketing reaktywny jest trudniejszy. Dlatego te telemarketerzy bior¹cy w nim udzia³ musz¹ byæ poddani d³u szemu i bardziej intensywnemu szkoleniu. Musz¹ oni znaæ doskonale produkt lub us³ugê, której rozmowy dotycz¹. Musz¹ umieæ rozwi¹zywaæ problemy klientów, w tym tak e klientów znajduj¹cych siê w silnych stanach emocjonalnych. Operator infolinii musi byæ przygotowany na pytania trudne i ³atwe, m¹dre i g³upie. Klienci General Electric zadaj¹ - na przyk³ad - takie pytania: 18

19 } W jaki sposób mam wyczyœciæ piekarnik? } Mieszkam w Corvallis, Oregon. Gdzie jest najbli szy sklep z lodówkami GE? } Jakiej mocy klimatyzator by³by najbardziej stosowny w sypialni, która ma 3 x 4 metry? } Remontujemy kuchniê. Chcielibyœmy przy okazji wymieniæ sprzêt. Jakiego rodzaju finansowanie zakupów jest mo liwe za poœrednictwem GE? } W jaki sposób pod³¹czyæ odtwarzacz video? } Pokrêt³o zniknê³o z kuchenki mikrofalowej. Gdzie mogê kupiæ nowe? } Widzia³em œwietn¹ reklamê GE w telewizji. By³a tam œwietna muzyka. Kto j¹ skomponowa³? Ka dy telemarketer w The GE Answer Center, przechodzi przez czterotygodniowy program szkoleniowy, zawieraj¹cy: 16 godzin poœwiêconych komunikacji interpersonalnej 16 godzin poœwiêconych zapoznawaniu siê ze sprzêtem 40 godzin poœwiêconych u ywaniu komputera 28 godzin poœwiêconych produktom General Electric 48 godzin poœwiêconych ró nym sposobom odgrywania przysz³ej roli zawodowej (w tym 16 godzin poœwiêconych na identyfikowaniu osobowoœci rozmówcy i najw³aœciwszej reakcji na tê w³aœnie osobowoœæ) jednodniow¹ próbê generaln¹. Na dodatek, co dwa miesi¹ce odbywaj¹ siê mini-szkolenia, polegaj¹ce g³ównie na odœwie aniu wiadomoœci dotycz¹cej produktów i us³ug General Electric oraz poznawaniu nowinek. W czasie tych szkoleñ operatorzy infolinii rozbieraj¹ i ponownie sk³adaj¹ ka dy sprzêt. Licencja na u ywanie GRATISOWEJ wersji PORADNIKA stanowi, e bêdzie on u ywany wy³¹cznie jako kompletna publikacja. Poradnik liczy ponad 150 stron. 19

20 Telemarketing instytucjonalny i indywidualny Telemarketing instytucjonalny (business-to-business), czyli taki, w którym jedynymi rozmowami s¹ rozmowy z przedstawicielami firm, pojawi³ siê ju jakiœ czas temu i zdobywa coraz wiêcej zwolenników. Ci¹gle jeszcze niewiele jest firm, w których telemarketing stanowi g³ówn¹ formê sprzeda y. Jeszcze mniej powszechny - w tym przypadku mo na powiedzieæ: na szczêœcie - jest aktywny telemarkerketing kierowany do osób prywatnych.wydaje siê, e polski klient indywidualny nie by³by zbyt szczêœliwy, gdyby ktokolwiek dzwoni³ do domu, aby mu coœ zaoferowaæ. Powa nym czynnikiem ograniczaj¹cym naruszanie prawa ka dej osoby do prywatnoœci we w³asnym domu stanowi Ustawa o ochronie danych osobowych z sierpnia 1997 roku Telemarketing wewnêtrzny i zewnêtrzny Wreszcie trzeci podzia³ dotyczy tego, gdzie dokonuje siê us³uga. Z tego punktu widzenia rozró nia siê: telemarketing wewnêtrzny (in-house), czyli dokonywany w firmie. telemarketing zewnêtrzny, czyli dokonywany w wyspecjalizowanych centrach telemarketingu, sprzedaj¹cych swoje us³ugi firmom, które same nie chc¹ siê tym zajmowaæ. 20

21 2. Komunikowanie siê Licencja na u ywanie GRATISOWEJ wersji PORADNIKA stanowi, e bêdzie on u ywany wy³¹cznie jako kompletna publikacja. Poradnik liczy ponad 150 stron. W procesie komunikowania ludzi ze sob¹ istotne znaczenie ma piêæ elementów: co mamy na myœli, gdy mówimy. Myœlenie, to operowanie symbolami, którym nadaje siê odpowiedniki s³owne, aby do innych dotar³o to, co chcemy wyraziæ co rzeczywiœcie mówimy (treœæ komunikatu, czyli s³owne odpowiedniki) jak mówimy (jakoœæ mówienia) co inna osoba s³yszy co inna osoba myœli, e s³yszy (rozumie z tego, co us³ysza³a). Oczywiœcie, elementy te s¹ istotne przy przekazach ustnych, werbalnych. 21

22 2.1. Jêzyk cia³a i jêzyk... mowy Osoby kontaktuj¹ce siê twarz¹-w-twarz z klientem musz¹ umiejêtnie pos³ugiwaæ siê jêzykiem cia³a. Wygl¹d (aparycja, sposób ubrania siê, fryzura, bi uteria), zapach (kosmetyki), odleg³oœæ od klienta, u³o enie sylwetki, skrzy owanie r¹k, gesty, mimika, grymas ust, dotyk (np. uœcisk d³oni) - to œrodki przekazu, którymi nie dysponuje taka osoba. Specjaliœci twierdz¹, e niewerbalne formy stanowi¹ ponad 65% komunikacji góruj¹c nad formami werbalnymi. Oznacza to, e komunikaty niewerbalne mog¹ modyfikowaæ zamierzony odbiór wiadomoœci werbalnych - wzmacniaæ je, uzupe³niaæ, zastêpowaæ, potwierdzaæ b¹dÿ te os³abiaæ lub zaprzeczaæ. Osoba pos³uguj¹ca siê telefonem mo e jedynie u ywaæ jêzyka mowy. Znaczy to, e pozbawiona jest potê nej czêœci mo liwoœci oddzia³ywania na klienta. Musi wiêc skupiæ siê na doskonaleniu innych œrodków oddzia³ywania. Wiêkszoœæ z nas nie zastanawia siê specjalnie nad tym, jak brzmimy dla innych. I nie ma w tym nic dziwnego. Dla osób pos³uguj¹cych siê telefonem, jednak, g³os jest narzêdziem pracy i jak ka de narzêdzie, mo e byæ doskonalony Jakoœæ mówienia Z³e nawyki w mówieniu mog¹ pogrzebaæ ka d¹, nawet najbardziej interesuj¹c¹ i obiecuj¹c¹ rozmowê. U yteczn¹ rzecz¹ dla sprzedawcy pracuj¹cego przy pomocy telefonu mo e staæ siê nagranie kilku w³asnych rozmów telefonicznych i przeanalizowanie nagrania. Przy przes³uchiwaniu nagrania nale y zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce jego aspekty: brzmienie g³osu. Ma³o kto z nas wie, jak jego g³os brzmi przez telefon. Gdy s³yszymy nagran¹ rozmowê, w której uczestniczyliœmy, czêsto dziwimy siê brzmieniu w³asnego g³osu. Monotonny g³os mo e sugerowaæ znudzenie. G³os nadmiernie pobudzony, czêsto oznacza poirytowanie, zdenerwowanie. ton. Niewielu z nas rozumie jêzyk niemiecki, ale nikt - s³uchaj¹c przemówieñ Hitlera - nie ma w¹tpliwoœci, e ton jego przemówieñ jest agresywny. Sposób mówienia przekazuje rozmówcy bardzo wiele. Ton g³osu telesprzedawcy powinien wskazywaæ na entuzjazm i budziæ zaufanie u osób, z którymi rozmawia. W tonie g³osu rozmówca powinien s³yszeæ nasz uœmiech. 22

23 dykcja. Podobnie jak ubranie przy kontakcie twarz¹-w-twarz, tak dykcja przy kontakcie telefonicznym sugeruje rozmówcyklientowi, kim jest osoba kontaktuj¹ca siê z nim. Staranna dykcja sugeruje, e ma siê do czynienia z cz³owiekiem wykszta³conym. Dykcja niechlujna mo e sugerowaæ brak wykszta³cenia. Dykcja mo e u³atwiaæ lub utrudniaæ zrozumienie przekazu. Do najczêstszych b³êdów nale y po³ykanie koñcówek, skracanie s³ów (po³ykanie sylab), brak przerw miêdzy s³owami, a nawet zdaniami. g³oœnoœæ. Niestosowne s¹ skrajnoœci. Zbyt ciche mówienie powoduje, e rozmówca gubi czêœæ wypowiedzi. Zbyt g³oœne mówienie stwarza nieprzyjemne wra enie i wywo³uje podra - nienie u rozmówcy. Niekiedy - na przyk³ad ze wzglêdu na z³¹ jakoœæ po³¹czenia - bêdziesz musia³ mówiæ g³oœniej ni naturalnie. Nigdy jednak nie krzycz w s³uchawkê. Przerwij po³¹czenie i zadzwoñ jeszcze raz. Najlepiej jest mówiæ z natê eniem podobnym do tego, jakiego u ywa siê w rozmowie przy stole. Je eli ktoœ nie mo e zrozumieæ tego, co mówisz, nie zak³adaj e dzieje siê tak dlatego, e osoba ta Ciê nie s³yszy. Nie podnoœ automatycznie g³osu. Zastanów siê, czy nie mówisz zbyt szybko, niewyraÿnie, albo czy powodem nie jest u ywanie przez ciebie terminologii, której rozmówca mo e nie rozumieæ. SprawdŸ swoj¹ wiedzê o telemarketingu. o prowadzeniu rozmów telefonicznych, o obs³udze klienta przez telefon tempo mówienia. Je eli mówisz zbyt szybko, rozmówca mo e mieæ trudnoœci w zrozumieniu ciebie. Mówienie zbyt wolne mo e byæ denerwuj¹ce, szczególnie dla niecierpliwego rozmówcy. Warto przyj¹æ zasadê, e uwa nie odnotowuje siê tempo mówienia rozmówcy, a nastêpnie mówi siê nieco szybciej ni mówi rozmówca. Wiêkszoœæ ludzi czuje siê komfortowo s³uchaj¹c mówi¹cych z szybkoœci¹ oko³o s³ów na minutê. 23

24 u ywanie s³ów niestosownych w oficjalnej rozmowie. To, co mo e byæ stosownym wyra eniem w rozmowie towarzyskiej, mo e byæ niepo ¹dane w rozmowie z klientem. Omijaj takie s³owa, jak "dobra", "fajnie", "aha". parajêzyk. Zwracaj uwagê na wtrêty jêzykowe pozwalaj¹ce na chwilê zastanowienia (np.: "eee", "yyy," "prawda", "poniek¹d", "w pewnym sensie"), które z jednej strony o ywiaj¹ konwersacjê i u³atwiaj¹ porozumienie, ale jeœli s¹ nadu ywane zak³ócaj¹ s³uchaczowi odbiór przekazywanego komunikatu i mog¹ nastawiaæ negatywnie do przemawiaj¹cego. trzymanie s³uchawki. Powa na wiêkszoœæ rozmówców telefonicznych trzyma doln¹ czêœæ s³uchawki pod brod¹, a nie - jak nale a³oby - oko³o centymetra od ust. Efektem z³ego trzymania s³uchawki jest st³umienie g³osu. przes³anianie ust. Gryzienie o³ówka, obgryzanie skórek, ucie gumy lub palenie papierosa mo e byæ dla rozmówcy bardzo denerwuj¹ce. Telemarketerzy u ywaj¹cy tego samego skryptu (scenariusza) rozmowy uzyskaj¹ ró ne wyniki w zale noœci od tego, jak mówi¹ Bariery efektywnego komunikowania siê w sprzeda y Przesada Jest istotne, aby twój entuzjazm nie by³ przesadzony. Twierdzenie, e twój produkt jest, najlepszy, najprawdopodobniej wywo³a z³e reakcje u klienta. O wiele lepiej jest mówiæ w sposób umiarkowany o tym, co masz do zaoferowania Ogólniki i w¹tpliwe autorytety atwo jest wpaœæ w pu³apkê u ywaj¹c stwierdzeñ w rodzaju: "ka dy twierdzi, e mamy znakomity serwis", "wiêkszoœæ firm stwierdzi³a, e..." lub "ogólnie wiadomo, e...". Kim jest ten ka dy, który twierdzi i kim s¹ ci ludzie, którym wiadomo, nie jest zwykle w takich stwierdzeniach podawane. Je eli mo esz powo³aæ siê na konkretne Ÿród³o informacji, a Ÿród³o to powinno byæ wiarygodne dla twojego klienta, stwierdzenie mo e byæ stosowne. Je eli nie jesteœ w stanie tego zrobiæ, lepiej unikaj powo³añ siê na w¹tpliwe autorytety. 24

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski Warszawa 2009 Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Bardziej szczegółowo

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA Esther i Jerry Hicks jpieniadze I PRAWO PRZYCIAGANIA Nauka przyciągania dobrobytu, zdrowia i szczęścia Przek³ad: Agnieszka Grecka S UCHAJ RADIA HAY HOUSE NA YWO: www.hayhouseradio.com

Bardziej szczegółowo

Bank Dylematów Etycznych

Bank Dylematów Etycznych Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WARSZAWA 2011 1 2 Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE 00-443 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Od chaosu do wspó³pracy

Od chaosu do wspó³pracy Raport powsta³ dziêki wspó³pracy The Henley Centre HeadlightVision i Yankelovich Od chaosu do wspó³pracy Innowacje technologiczne zapowiadaj¹ now¹ erê w podró owaniu Spis treœci Przedmowa 3 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE Czasopismo jest dostêpne w CODNie i w prenumeracie. Wp³aty na prenumeratê przyjmujemy bezpoœrednio na nasze konto: NBP o Warszawa 82 1010 1010 0189 6213 9110

Bardziej szczegółowo

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl Niniejsze Scenariusze lekcji towarzysz¹ podrêcznikowi do nauczania podstaw przedsiêbiorczoœci w szko³ach ponadgimnazjalnych, który powsta³ w oparciu o program Zekonomi¹naty. Program tan uzyska³ akceptacjê

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 25 października 2013 Nr 15 (53) Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben Rozmowa z Dorotą Raben, prezesem Zarządu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Warszawa 2005 Recenzja: dr hab. prof. w Dolnoœl¹skiej Wy szej Szkole Edukacji TWP Bo ena Wojtasik Opracowanie redakcyjne: dr Jacek

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera ROZDZIA 11 Zabezpieczanie pojedynczego serwera 251 252 LINUX - ADMINISTRACJA - KURS PODSTAWOWY Nie musisz szukaæ d³ugo, aby dowiedzieæ siê, e ktoœ odkry³ now¹, œwietn¹ metodê na w³amywanie siê do systemów.

Bardziej szczegółowo