Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: EUROPEJSKI TELEMARKETER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: EUROPEJSKI TELEMARKETER"

Transkrypt

1 Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: EUROPEJSKI TELEMARKETER 1 Objaśnienia terminów i skrótów 1. POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Uczestnik Projektu osoba, która złożyła wszystkie wymagane przez Projektodawcę dokumenty rekrutacyjne oraz została pozytywnie zweryfikowana pod względem formalnym i dopuszczona do udziału w projekcie Europejski telemarketer 2. Projektodawca Organizator Projektu: FHU IGOM Piotr Mielcarz, ul. Ligocka 103/9.6, Katowice 3. Potwierdzenie zameldowania na terenie województwa śląskiego poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dowodu osobistego lub prawa jazdy lub zaświadczenie o zameldowaniu czasowym na terenie woj. śląskiego wystawione przez stosowne biuro meldunkowe. 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu zaświadczenie wystawione wg wzoru załącznik 3 potwierdzające zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub umowy cywilnoprawnej. 2 Informacje o projekcie 1. Organizatorem projektu Europejski telemarketer jest FHU IGOM Piotr Mielcarz z siedzibą: ul. Ligocka 103/9.6, Katowice 2. Organizator oświadcza, że jest upoważniony do organizacji projektu Europejski telemarketer nr WND-POKL /09, którego realizację reguluje umowa nr UDA-POKL /09-00 zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. 3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 4. Projekt jest realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

2 5. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w Biurze Projektu, w FHU IGOM Piotr Mielcarz, ul. Ligocka 103, Katowice w godz do od poniedziałku do piątku, na stronie internetowej oraz telefonicznie pod numerem tel.: Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu, czyli nie więcej niż 40 osób. 7. Rekrutacja do projektu jest otwarta i prowadzona jest w okresie od r. do zamknięcia listy lub do r. Formularze zgłoszeniowe będą zbierane także po zamknięciu grup szkoleniowych, co umożliwi stworzenie listy rezerwowej. 8. Do chwili osiągniecie zakładanego w projekcie wskaźnika, priorytetowo objęte są osoby Przedmiot projektu 1. Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie konkurencyjności pracowników na rynku pracy oraz zwiększenie jakości pracy osób zatrudnionych w telemarketingu jak również poszukujących takiego zatrudnienia zwłaszcza przez podniesienie ich umiejętności językowych i psychospołecznych. 2. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z koniecznością dostarczenia uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu telemarketingu oraz znajomości języków obcych (zwłaszcza angielskiego i niemieckiego). Znajomość języków obcych jest kompetencją kluczową, często warunkującą zatrudnienie, zwłaszcza w kontekście otwarcia rynku na kraje europejskie. Zdobyte umiejętności językowe pozwolą na prowadzenie działalności telemarketingowej również na rzecz firm działających poza granicami kraju. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy grupy 200 pracujących osób dorosłych zamieszkałych w województwie śląskim zatrudnionych w telemarketingu oraz osób zainteresowanych znalezieniem takiego zatrudnienia. Uczestnicy projektu nabędą lub poszerzą swoje umiejętności w zakresie specjalistycznego języka angielskiego w swojej branży oraz nabędą i dostosują umiejętności do wymogów stawianych pracownikom telemarketingowym.

3 Kompetencje te zostaną potwierdzone egzaminami zewnętrznymi: TOEIC (Test of English for International Communication, najczęściej przeprowadzany na świecie egzamin językowy) lub WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) oraz certyfikatami potwierdzającymi umiejętności zawodowe. Dodatkowe zajęcia dla osób powyżej 45 roku życia prowadzone będą z wykorzystaniem modelu intermentoringu. 3. Specjalistyczne szkolenia językowe Celem działania jest przekazanie uczestnikom projektu praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim ukierunkowanym na słownictwo związane z pracą w telemarketingu. Uzupełnieniem modułu podstawowego jest możliwość skorzystania z konsultacji z lektorami jak również internetowe lekcje ( e-learning ). Zakończeniem modułu językowego jest egzamin TOEIC lub WiDaF dla wszystkich uczestników. 4. Szkolenia z zakresu telemarketingu W ramach tego bloku szkoleniowego realizowane będą następujące moduły szkoleniowe: Moduł 1 - Szkolenie z zakresu specjalistycznych aplikacji używanych w telemarketingu (10 godzin) Moduł 2 Psychologiczne podstawy telemarketingu (4 godziny) Moduł 3 Prowadzenie rozmowy handlowej (8 godzin) Moduł 4 Komunikacja interpersonalna-rozmowa telefoniczna (8 godzin) Moduł 5 Skuteczne negocjacje handlowe (8 godzin) Moduł 6 Skuteczne negocjacje handlowe z uwzględnieniem innych kultur (8 godzin) Moduł 7 - Warsztaty z telemarketingu (10 godzin) Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem najnowszych technik informacyjnych, programów użytkowych i będą miały za zadanie zapoznanie uczestników z technikami nowoczesnego telemarketingu i pozwolą sprawnie funkcjonować w zawodzie telemarketera. 5. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST DLA UCZESNIKA PROJEKTU BEZPŁATNY. 6. W ramach projektu Organizator zapewni: - każdy uczestnik projektu weźmie udział w specjalistycznym szkoleniu językowym, - każdemu z uczestników zostaną zagwarantowane nieodpłatne konsultacje językowe, - uzupełnieniem głównego zakresu tematycznego są internetowe lekcje - e-learning oraz zajęcia wakacyjne, - zakończeniem modułu językowego jest egzamin TOEIC lub WiDaF dla wszystkich uczestników,

4 - specjalistyczne szkolenia z zakresu telemarketingu (7 modułów) - każdy uczestnik ma obowiązek wzięcia udziału we wszystkich modułach - zestaw materiałów promocyjnych i dydaktycznych, - poczęstunek, - zwrot kosztów dojazdu, bilety MPK warunki otrzymania zwrotu za dojazdy zostaną przedstawione uczestnikom po zrekrutowaniu grupy docelowej - refundację kosztów opieki nad osobami zależnymi (po uprzednim udokumentowaniu przez uczestnika konieczności sprawowania opieki oraz na podstawie list obecności i po podpisaniu umowy cywilno-prawnej ze wskazaną przez uczestnika osobą sprawującą opiekę). 4 Zasady rekrutacji i udziału w projekcie 1. Na okres rekrutacji Uczestników do projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna złożona z pracowników projektu upoważnionych przez kierownika Projektodawcy do przetwarzania danych osobowych, której zadaniem będzie przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od kandydatów oraz przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej mającej na celu ocenę poziomu zmotywowania kandydata do udziału w projekcie. Komisja będzie dokonywała weryfikacji formalnej kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów oraz potwierdzeń kserokopii składanych dokumentów za zgodność z oryginałem. Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół z przeprowadzonej rekrutacji przedstawiający listę 200 zrekrutowanych do udziału w projekcie uczestników Projektu. 2. Zgodnie z obowiązującą wersją Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL w ramach Poddziałania Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia łącznie niżej wymienione warunki formalne: - jest osobą pełnoletnią; - jest zameldowana na terenie Województwa Śląskiego; - jest osobą pracującą - zatrudnioną na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania) lub umowy cywilnoprawnej - jest osobą z własnej inicjatywy zainteresowaną nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności poza miejscem i godzinami pracy. 3. W celu potwierdzenia ww. wymogów formalnych, Uczestnik jest zobowiązany przedłożyć Projektodawcy następujące dokumenty: Załącznik 1. Deklarację zgłoszeniową Załącznik 2. Kserokopię dowodu osobistego lub prawa jazdy potwierdzona czytelnym podpisem wraz z datą lub zaświadczenie o zameldowaniu czasowym na terenie woj. śląskiego wystawione przez stosowne biuro meldunkowe.

5 Załącznik 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu. Załącznik 4 oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentem: Regulamin realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie: Europejski telemarketer 4. Wypełnione i odręcznie podpisane dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu FHU IGOM ul. Ligocka 103, Katowice od dnia r. od poniedziałku do piątku w godz Po przekazaniu dokumentów członkowi Komisji Rekrutacyjnej, kandydat weźmie udział w ustalonym terminie w rozmowie rekrutacyjnej mającej na celu ocenę poziomu zmotywowania kandydata do udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne wysłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę ze względu na brak odręcznego podpisu kandydata. 5. Złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu. 6. W sytuacjach spornych związanych z listą uczestników projektu, głos decydujący zastrzeżony jest dla Lidera Projektu. 7. W przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń beneficjentów, terminy postępowania rekrutacyjnego oraz pozostałe terminy realizacji Projektu mogą ulec przesunięciu.

6 5 Obowiązki uczestników projektu 1. Uczestnik zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach projektu zarówno w szkoleniach językowych, jak i w pozostałych modułach szkoleniowych zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań oraz przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia w razie długoterminowej absencji. 2. Uczestnik zobowiązuje się ponadto do: - regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego podpisem na liście obecności - przystępowania do sprawdzianów i egzaminów - rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełniania wszystkich przedstawionych mu przez organizatora dokumentów związanych z uczestnictwem w projekcie - poddania się badaniom ewaluacyjnym - udzielenia informacji na temat przebiegu swojej kariery zawodowej przez 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie - zachowania dobrych obyczajów w trakcie uczestnictwa w zajęciach objętych projektem w szczególności do zachowania zgodnego z powszechnie przyjętymi zasadami i normami społecznymi 3. Naruszenie któregokolwiek ze zobowiązań skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników projektu i uważane będzie jako przerwanie udziału w projekcie z przyczyn zależnych od uczestnika. 4. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy Beneficjentów Ostatecznych w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 spotkaniach z rzędu i niemożności nawiązania kontaktu z uczestnikiem. 5. Przekroczenie dozwolonego limitu nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, wynoszącego 20% liczby godzin lekcyjnych objętych szkoleniem, może skutkować wykluczeniem osoby z projektu. 6 Warunki rezygnacji z udziału w projekcie 1. Każdy zakwalifikowany uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie w dowolnym momencie, składając odpowiednie pismo w biurze projektu lub kontaktując się z pracownikiem Biura Projektu celem przedstawienia powodów rezygnacji (niezależnych od uczestnika). W takim przypadku uczestnik nie ponosi opłat i kosztów.

7 2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie lub w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach (przekraczającej 20% godzin szkolenia) lub nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych spotkaniach Uczestnik kursu zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów szkolenia. Zwrot kosztów powinien nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma w tej sprawie. 3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie Projektodawca dopuszcza możliwość przystąpienia do projektu osoby z listy rezerwowej uczestników projektu. 7 Postanowienia końcowe 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków umowy o dofinansowanie, a także w przypadku, pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Wdrażającej, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu. 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu (prowadzenia kursów) w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu Europejski telemarketer 3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 i 2 niniejszego paragrafu uczestnikom nie przysługują żadne inne roszczenia wobec Projektodawcy 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nauka Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa energia w nauczaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/Organizator projektu/projektodawca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo