Ostrzeżenie przed niebezpieczeostwem! UWAGA! Przeczytaj informacje w celu uniknięcia obrażeo ciała Patrz informacje w celu uniknięcia szkody!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ostrzeżenie przed niebezpieczeostwem! UWAGA! Przeczytaj informacje w celu uniknięcia obrażeo ciała Patrz informacje w celu uniknięcia szkody!"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Ebook Reader Thalia OYO Instrukcja użytkowania Pamiętaj, aby uważnie przeczytad instrukcję i postępowad zgodnie z zaleceniami, aby zapewnid niezawodne działanie i długi okres działania urządzenia. Symbole ostrzegawcze stosowane w niniejszej instrukcji. Ostrzeżenie przed niebezpieczeostwem! UWAGA! Przeczytaj informacje w celu uniknięcia obrażeo ciała Patrz informacje w celu uniknięcia szkody! UWAGA! Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z urządzenia! UWAGA! Ostrzeżenie o możliwości porażenia prądem elektrycznym! Informacje o wydarzeniach w trakcie operacji. Uwagi do instrukcji obsługi Przeznaczenie OYO należy stosowad zgodnie ze wskazaniami. Posiada on wewnętrzne zasilanie bateryjne, to przenośne urządzenie do czytania książek z pamięci wewnętrznej i zewnętrznej. Za pomocą urządzenia można otwierad muzykę w formacie MP3 oraz obrazy. Posiada również połączenie Wi-Fi, dzięki któremu możesz uzyskad dostęp do Internetu i pobierad książki na urządzenie. Urządzenie nadaje się tylko do stosowania w suchych pomieszczeniach. Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego i nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub handlowego.

2 Ograniczenia w stosowaniu: Przed wejściem na pokład samolotu lub przed umieszczeniem go w bagażu należy go niezwłocznie wyłączyć. Korzystanie z urządzeń z funkcją WLAN w samolocie może mieć niebezpieczne skutki dla systemów sterowania samolotem, ponieważ zakłóca połączenie radiowe co jest zabronione. W szpitalach, klinikach i innych zakładach opieki zdrowotnej oraz we wszystkich miejscach, z bezpośrednim sąsiedztwem sprzętu medycznego. We wszystkich miejscach, w których panuje strefa zagrożenia wybuchem (np. stacje benzynowe, zakurzone otoczenie, np. z pyłem metalowym). W miejscach, w których wymagane jest, aby wyłączyć radio Przykład, na budowach lub w miejscach z prac rozbiórkowych. Ogólne zasady bezpieczeństwa: Dzieci nie zawsze prawidłowo rozpoznają zagrożenie w związku z czym urządzeniem nie mogą bawić się dzieci. Trzymaj materiały opakowaniowe, takie jak torby z dala od dzieci. W przypadku niewłaściwego użycia przez dzieci może dojść do uduszenia. Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia lub zasilacza sieciowego przez co może dojść do utraty życia na skutek porażenia prądem. Osoby posiadające rozrusznik serca powinny korzystać z urządzenia przez odpowiednio krótki czas. Bezpieczna odległość to co najmniej 15 cm dla stymulatora serca, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów przez szczeliny i otwory w urządzeniu. Mogłoby to doprowadzić do zwarcia elektrycznego, porażenia prądem lub pożaru, który spowoduje uszkodzenie urządzenia i obrażeń osoby je używającej. Nie wystawiaj urządzenia na działanie substancji płynnych. Ciecz może zaburzyć bezpieczeństwo elektryczne. Należy używać zasilacza sieciowego tylko w gniazdach z AC V, 50/60Hz. Korzystaj tylko z zasilacza sieciowego lub za pomocą dołączonego kabla USB. Dla dodatkowego bezpieczeństwa, zalecamy korzystanie z listwy przeciwprzepięciowej, w celu ochrony urządzenia przed uszkodzeniami spowodowanymi przepięciami w zasilaniu lub sieci elektroenergetycznej. Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na kablu ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Podczas podłączania kabli i wtyczek bez pomocy osoby uprawionej zwróć uwagę na prawidłową orientację złączy. Unikaj zwarć i otwartych obwodów Pamiętaj aby urządzenie nie było narażone na zbyt duże zakłócenia i pole elektromagnetyczne (telewizory, głośniki, telefony komórkowe, itp.) w celu uniknięcia ich uszkodzenia i utraty danych.

3 Czyszczenie i konserwacja: Żywotność urządzenia może być przedłużona przez: 1. Przed czyszczeniem zawsze odłącz przewód zasilający i inne kable. 2. Nie należy używać żadnych rozpuszczalników, żrących lub gazowych środków czyszczących. 3. Do czyszczenia ekranu używaj odpowiednich środków czyszczących, na przykład: środków do czyszczenia szkła lub monitora lub innych środków przeznaczonych do tego celu. 4. Ekran czyść miękką szmatką. 5. Nie narażaj ekranu na działanie promieniowania słonecznego lub ultrafioletowego. 6. Upewnij się, że woda nie pozostaje w urządzeniu, może to spowodować trwałe odbarwienia. Proszę zachować opakowanie i używać go wyłącznie do transportu urządzenia. UWAGA Zabrania się wymieniania części wewnątrz urządzenia we własnym zakresie. TWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ: Wykonuj kopie zapasowe danych na zewnętrznych nośnikach danych. Dochodzenie roszczeń o odszkodowanie za utratę danych lub szkody wtórne są wykluczone. Uwagi o ekranie: Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu i nie wywieraj presji na ekranie. Może to spowodować pęknięcie ekranu. Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami Ryzyko zranienia może wystąpić w przypadku uszkodzenia ekranu. Jeśli tak się stanie, należy połamane części wyrzucić do przeznaczonego w tym celu pojemnika. Następnie należy umyć ręce wodą z mydłem, o ile jest to możliwe, aby chemikalia nie dostały się do skóry. Przez długotrwałe działanie silnego światła słonecznego może wystąpić błąd, gdy wyświetlacz nie jest odświeżany. Uwagi dotyczące baterii litowo-polimerowych: Urządzenie zawiera akumulator litowo polimerowy. Mając do czynienia z akumulatorem litowo-polimerowym, należy przestrzegać następujących zasad: Ładować baterię regularnie i całkowicie, jak to możliwe. Nie pozostawiać baterii przez dłuższy czas w stanie rozładowanym. Trzymaj baterię z dala od źródeł ciepła takich jak grzejniki, otwartego ognia, oraz świec. Może to być przyczyna wybuchu!

4 Przegląd produktu: 1. Przycisk zasilania Długie naciśnięcie (5 sekund), włącz zasilanie ON lub OFF. Naciśnij krótko, aby przejść w tryb gotowości lub obudzić urządzenie ponownie. 2. Przycisk Home Użyj przycisku Home, aby opuścić menu powrót do ekranu głównego. 3. Poprzednia Strona Przewijanie przy pomocy przycisku. 4. Następna strona Przewijanie przy pomocy przycisku. 5. Złącze Micro-USB Służy do połączenia z komputerem lub zasilaczem 6. Wskaźnik naładowania Jeśli LED świeci oznacza, że OYO jest zasilany przez złącze micro-usb. Po pełnym naładowaniu wskaźnik ładowania gaśnie. 7. Gniazdo słuchawkowe Podłącz słuchawki do gniazda z wejściem jack 3,5 mm aby odtworzyd audio. 8. Gniazdo karty Podłącz tu kartę micro SD. 9. Ekran (E-paper) 10. Przycisk Reset Naciśnij przycisk reset ostrym przedmiotem (np. spinaczem), gdy urządzenie nie działa.

5 Aby naładować OYO proszę postępować w następujący sposób: o Za pomocą dołączonego kabla USB podłącz OYO do portu USB. o Następnie podłącz drugi koniec kabla do portu USB w PC lub zasilacza sieciowego o W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego, podłącz OYO do gniazda zasilania. o W czasie ładowania, pojawi się wskaźnik baterii na ekranie: o Gdy bateria jest w pełni naładowana ikona ładowanie zmienia się na wskaźnik baterii. Następnie wyjmij zasilacz z gniazdka i kabel USB z urządzenia. Początkowe ładowanie baterii, zaleca się, aby trwało przez około 8 godzin, w celu zapewnienia optymalnej wydajności. Stan ładowania akumulatora jest wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu. Wyświetlane są w następujący sposób: Akumulator jest ładowany Bateria jest w pełni naładowana Status naładowania: Im mniej pasków jest widocznych na ikonie baterii tym status baterii jest niższy Akumulator wyczerpał się. Naładuj natychmiast akumulator!

6 Obsługa urządzenia o Włączanie: Przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sekund. Ekran główny i pasek postępu wskazuje uruchamianie systemu. Następnie pojawi się menu główne. o Wyłączanie: Przytrzymaj przycisk zasilania wyłączy się. przez około 5 sekund, aż urządzenie Działanie dotykowego ekranu: Ekran składa się z tak zwanego papieru elektronicznego. Technologia ta jest potrzebna do zmiany rozdzielczości, dlatego teksty są wyświetlane statycznie, bez używania energii elektrycznej nawet w trybie gotowości lub gdy jest wyłączony, więc może pozostad na ekranie wyświetlacza. Dotyk: Dotknij palcem po powierzchni ekranu, aby wybrad element lub użyd funkcji. Przeciąganie: Podczas przeglądania książki lub obrazu, umieśd palec na elemencie z prawej strony lub na dole ekranu następnie przesuo palcem w lewo lub powyżej przewio następną stronę lub wyświetl następny obraz. Przeciągnij palcem w przeciwnym kierunku, aby przewinąd o jedną stronę i wyświetlid poprzedni obraz. Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach. Standby-Mode o Po pewnym czasie, bez interakcji urządzenie wyłączy się automatycznie. o Zawsze można wprowadzid ręcznie tryb czuwania, naciskając krótko przycisk Power. o Aby włączyd urządzenie z trybu gotowości, naciśnij i zwolnij przycisk zasilania. Micro SD. Umieśd kartę pamięci w wejściu karty aż do usłyszenia kliknięcia (zatrzaśnięcia). W przypadku gdy karta nie wejdzie do kooca należy ją włożyd ponownie. Istnieje microsd oraz microsdhc OYO obsługuje oba rodzaje. Podczas gdy OYO jest podłączony do komputera. Nie należy używać go.

7 Aby korzystać z urządzenia jako pamięć masowa na komputerze: o Jeśli to konieczne, należy włożyć kartę pamięci SD Micro o Włączyć urządzenie. o Podłączyć urządzenie za pomocą kabla USB do portu USB komputera. o Potwierdź komunikat "Urządzenie pamięci masowej On?" wybierając Tak. o Komputer teraz rozpoznaje urządzenie jako pamięć masową i pokazuje dwa dyski wymienne (jeden dla pamięci wewnętrznej i jeden dla Karty pamięci). Automatyczna orientacja ekranu o W zależności od tego, czy chcesz, aby urządzenie pracowało w pionie lub poziomie (chodzi o ustawienie ekranu) na przykład, aby książka automatycznie nie orientowała się/obracała na wyświetlaczu możesz wyłączyć automatyczną orientację ekranu. o Wystarczy wybrać z menu Kierunek ustawienia >> Pionowa lub Pozioma. Korzystanie z menu ekranowego klawiatura o W niektórych menu, pojawi się klawiatura o Wprowadzanie znaków. o Dotknij znak wejścia. o Aby przełączać się między literą i cyfrą, dotknij _123 na polu. o Aby przełączać się między małymi a dużymi literami, dotknij abc lub ABC. Aby potwierdzić, dotknij OK. o Aby zamknąć klawiaturę, dotknij pole X w lewym górnym rogu klawiatury. o Możesz korzystać z głównego menu w dowolnej chwili klikając przycisk Home (wielokrotnie w razie potrzeby). W menu głównego wyświetlane są następujące podmenu: o Półka na książki, więcej, wszystkie książki, options i extras. o Inne funkcje tych podmenu są wymienione poniżej.

8 Półka na książki Oto niedawno wyświetlane książki. Stuknij ikonę książki i już możesz czytać. Czytaj więcej Wybierz ten element, aby bezpośrednio uzyskać dostęp do ostatnio przeczytanych książek. Bookshelf (kolekcje) pokaż wszystkie książki Wybierz tę pozycję, aby wyświetlić listę kategorii z książkami Options Opcje ebooka Wybierz tę pozycję, aby uzyskać dostęp do opcji: Orientacja wybór orientacji wyświetlacza WLAN ustawienia sieci Wlan Język wybór języka menu Oszczędzanie baterii tryb oszczędności baterii Ustawienia zaawansowane ( nie zaleca się stosowania ustawień zaawansowanych, może to spowodować utratę języka polskiego oraz innych ważnych nakładek) Aktualizacja oprogramowania Przywróć ustawienia domyślne urządzenia Przywróć ustawienia domyślne urządzenia i skasuj ustawienia użytkownika Ustawienia odświeżania ekranu częstotliwość odświeżania ekranu Informacje o urządzeniu szczegółowe informacje o urządzeniu Extras dodatkowe funkcje ebooka Przeglądarka internetowa Obrazy przeglądarka obrazów Audio Player odtwarzacz plików muzycznych Uwagi uwagi własne

9 Specyfikacja wymiary: 124x154x11mm waga: 260 g pojemnośd: 4 GB bateria: Li-Polymer, 2200 mah Rozmiar ekranu 15,2 cm (6 ) 800 x 600 Pixel/ 167 dpi/ 16 złącza: USB 2.0/ Micro-SD / 3,5 mm gniazdo słuchawkowe System Zgodnośd z systemami: PC DRM-free formatach: epub, PDF, TXT, HTML Multimedia: JPG, PNG, BMP, MP3 Materiały: Urządzenie jest wykonane z materiału chroniącego sprzęt przed uszkodzeniem w czasie transportu. Surowce, z których jest wykonane opakowanie nadają się do recyklingu. Urządzenie nie powinno byd wyrzucane jako zwykły odpad domowy! Zapytaj w swoim mieście lub Samorządu Środowiskowego jak prawidłowo pozbyd się urządzenia. Zużyte baterie nie mogą zostad wyrzucone do kosza z odpadami domowymi, należy przekazad je do punku zbiórki baterii. Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawami autorskimi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

25,4 cm/10" Tablet MEDION LIFETAB P9514 (MD 99000)

25,4 cm/10 Tablet MEDION LIFETAB P9514 (MD 99000) 25,4 cm/10" Tablet MEDION LIFETAB P9514 (MD 99000) Instrukcja obsługi Spis treści Bezpieczeństwo użytkowania... 3 Warunki otoczenia... 4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem... 4 Podłączanie... 5 Adapter

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg.

LG-E610 GSMPRO. www.gsmpro.com.pl. Dziękujemy za zakup telefonu w firmie. Instrukcja obsługi Quick Reference Guide WERSJA POLSKA ENGLISH. www.lg. WERSJA POLSKA ENGLISH Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.) Dziękujemy za zakup telefonu w firmie GSMPRO

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym MEDION LIFE X47011 (MD 86370) Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi...4 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe...4

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

HTC HD2 Skrócony przewodnik

HTC HD2 Skrócony przewodnik HTC HD2 Skrócony przewodnik Skrócony przewodnik Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart

INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone Q-Smart Instrukcja dotyczy różnych wersji kolorystycznych urządzenia. Instrukcja w języku polskim. www.myphone.pl - 1 - Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.htc.com

Instrukcja obsługi. www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. GWARANCJA

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Na dysku startowym znajdziesz próbną (testową) wersję programu Microsoft Office Outlook 2007, którą możesz zainstalować w swoim komputerze i używać

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI

MYTAB 0 DUAL CORE PL. 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 DUAL CORE PL 2013 myphone. All rights reserved. INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi

Telefon dotykowy Instrukcja obsługi Telefon dotykowy Instrukcja obsługi www.htc.com 2 Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA.

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 7 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 7 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Palmtop Acer seria c500 Travel Companion. Instrukcja obsługi

Palmtop Acer seria c500 Travel Companion. Instrukcja obsługi Palmtop Acer seria c500 Travel Companion Instrukcja obsługi 1 Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi palmtopa Acer seria c500, wersja 019 Data wydania: wrzesień

Bardziej szczegółowo

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej

Bardziej szczegółowo

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 0 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0

2012 myphone. All rights reserved. MYTAB 0 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 INSTRUKCJA OBSŁUGI MYTAB 0 1 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. ROZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Podręcznik użytkownika komputera Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Podręcznik użytkownika komputera Ta zmiana: 06/2013 Usługa

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie

Wprowadzenie. Funkcje. Przygotowanie Spis treści Funkcje... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 3 Tryb 3D i obrazy 3D... 4 OSTRZEŻENIE... 4 UWAGA NA ZDROWIE!... 5 Podłączenie do telewizora systemu dystrybucji (telewizja kablowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 Spis treści Witamy! 4 Bezpieczeństwo i prawidłowa eksploatacja baterii 4 Ważne wskazówki 5 Zawartość zestawu 6 Deklaracja zgodności 6 Ochrona środowiska 6 Odpowiedzialność 6 Zmiany

Bardziej szczegółowo