I ODRODZENIE W BUDDYZMIE TYBETAÑSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I ODRODZENIE W BUDDYZMIE TYBETAÑSKIM"

Transkrypt

1 Œ MIERÆ, STAN POŒREDNI I ODRODZENIE W BUDDYZMIE TYBETAÑSKIM

2 Lati Rinpocze Jeffrey Hopkins ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI I ODRODZENIE W BUDDYZMIE TYBETAÑSKIM Wstêp JEGO ŒWI TOBLIWOŒÆ CZTERNASTY DALAJ LAMA Przek³ad WIES AW KURPIEWSKI KRAKÓW 1999

3 4 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... Tytu³ orygina³u angielskiego DEATH, INTERMEDIATE STATE & REBIRTH IN TIBETAN BUDDHISM ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... 5 Copyright Snow Lion, Ithaca 1985 Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo A, Kraków 1999 Redaktor serii CEZARY WO NIAK Opracowanie graficzne TADEUSZ GUSTAW WIKTOR Opracowanie komputerowe JAROS AW PAW OWSKI Glosariusz WIES AW KURPIEWSKI Na ok³adce JAMANTAKA Bóstwo symbolizuj¹ce zwyciêstwo M¹droœci nad Œmierci¹ WYDAWNICTWO A ul. Rakowicka 21/3, Kraków tel./fax 012/ SPIS TREŒCI 7 NOTA REDAKCYJNA 9 S OWO WSTÊPNE JEGO ŒWI TOBLIWOŒÆ CZTERNASTY DALAJ LAMA 15 PRZEDMOWA JEFFREY HOPKINS 25 LAMPA CA KOWICIE OŒWIETLAJ CA PRZEDSTAWIENIE TRZECH PODSTAWOWYCH CIA - ŒMIERCI, STANU POŒREDNIEGO I ODRODZENIA JANG-ÆEN-GA- EI-LO-DRO Druk i oprawa ZAK AD GRAFICZNY COLONEL s.c. ul. D¹browskiego 16, Kraków ISBN WPROWADZENIE

4 6 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI STADIA ŒMIERCI 53 2.STAN POŒREDNI 63 3.ODRADZANIE SIÊ 75 4.ZATRZYMANIE ŒMIERCI ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... NOTA REDAKCYJNA 7 81 GLOSARIUSZ 85 HAS A 107 PRZYPISY 113 BIBLIOGRAFIA Tekst ujêty w nawiasy okr¹g³e zosta³ dodany przez t³umacza na jêzyk polski wszêdzie tam, gdzie w przek³adzie mog³yby powstaæ niejasnoœci. Wystêpuj¹ce w tekœcie s³owa tybetañskie pisane w nawiasach, najczêœciej kursyw¹, s¹ podane w transliteracji naukowej opracowanej przez S. Godziñskiego, wed³ug tzw. wariantu popularnonaukowego (patrz: Przegl¹d Orientalistyczny 1979, nr 2 (110), s ). Jednak tytu³y i znane nazwiska tybetañskie pisane s¹ bez nawiasów i podane w uproszczonej polskiej transkrypcji. W Przypisach (dane bibliograficzne) i w samej Bibliografii, gdzie Ÿród³a s¹ podane w jêzyku angielskim, zachowano system transliteracji T. V. Wylie go, a w s³owach sanskryckich znaki: c, ch, œ, š zapisano za pomoc¹: ch, cch, sh i šh. Wszêdzie indziej s³owa sanskryckie pisane bez nawiasów zosta³y podane w polskiej transkrypcji, zaœ pisane w nawiasach, najczêœciej kursyw¹, wed³ug miêdzynarodowej transliteracji naukowej. Skróty: tyb. tybetañski, skr. sanskryt

5 8 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... 9 S OWO WSTÊPNE Jego Œwi¹tobliwoœæ Czternasty Dalaj Lama Z wyk³adów O œrednim przedstawieniu stopni œcie ki Congkapy, wyg³oszonych w roku Nieczyste uczynki (karma) s¹ spe³niane w zale noœci od wewnêtrznych splamieñ, takich jak po ¹danie, nienawiœæ i niewiedza. Wytwarzaj¹ one w umyœle pewien potencja³ przybieraj¹cy postaæ predyspozycji. Gdy ycie osoby, która takie predyspozycje posiada, dobiegnie kresu, ponownie rodzi siê ona w cyklicznej egzystencji i otrzymuje umys³ i cia³o, jakie odpowiadaj¹ owym splamieniom. Niektórzy ludzie umieraj¹ po pe³nym wyczerpaniu siê impetu tego dzia- ³ania z poprzedniego ycia, które da³o podstawê dla ycia obecnego. Inni, nie wykorzystawszy do koñca przeznaczonego im czasu, umieraj¹ z powodu braku koniecznych do ycia warunków, takich jak np. œrodki utrzymania. Podobne przypadki nazywa siê œmierci¹ przedwczesn¹ lub œmierci¹, która nastêpuje po wyczerpaniu siê zas³ugi. Jest to sytuacja, kiedy impet dzia³ania, które to ycie wytworzy³o, trwa nadal, lecz przestaj¹ ju istnieæ uzyskane dziêki innym, daj¹cym zas³ugê uczynkom spe³nionym w poprzednich yciach zewnêtrzne, podtrzymuj¹ce ycie warunki.

6 10 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... S OWO WSTÊPNE 11 Gdy ktoœ umiera, to stan jego umys³u mo e byæ prawy, nieprawy b¹dÿ neutralny. Osoba, która umiera, mo e zwróciæ siê ku szlachetnemu obiektowi, takiemu jak Trzy Klejnoty (Budda, jego Doktryna i Duchowa Wspólnota) lub ku swojemu lamie i wzbudziæ w ten sposób wiarê. Mo e tak e utrzymywaæ stan bezgranicznego spokoju umys³u, w którym nie ywi po ¹dania ani nienawiœci wobec adnej odczuwaj¹cej istoty, mo e medytowaæ pustkê lub przejawiaæ wspó³czucie. Umieraj¹cy tak postêpuj¹c albo sam pamiêta, by to czyniæ, albo przypominaj¹ mu o tym inni. Ten, kto w czasie œmierci przyjmuje tak¹ postawê, umiera ze szlachetnym stanem umys³u i dziêki temu polepsza swoje odrodzenie. Dobrze jest umrzeæ w taki sposób. Zdarza siê jednak, e przyjaciele i krewni zgromadzeni wokó³ ³ó ka umieraj¹cego, chocia œwiadomie tego nie zamierzaj¹, swoim zachowaniem zak³ócaj¹ jego spokój. Niekiedy niepokoj¹ go swoim zdenerwowaniem, co wywo³uje w nim gniew. Nieraz tak rozpaczaj¹, e wzbudzaj¹ w nim pragnienie. Jeœli ktoœ umieraj¹c przyjmie jak¹œ negatywn¹ postawê, do której przywyk³ za ycia, czy bêdzie to pragnienie czy gniew, to bêdzie to bardzo niebezpieczne. Niektórzy z umieraj¹cych ani nie zwracaj¹ swojego umys³u ku jakiemuœ szlachetnemu obiektowi, ani te nie przejawiaj¹ pragnienia czy nienawiœci, ich postawê mo na nazwaæ neutraln¹. Te trzy postawy prawa, nieprawa lub neutralna wystêpuj¹ a do pojawienia siê subtelnego umys³u œmierci. Wed³ug systemu sutr ten koñcowy subtelny umys³ jest z koniecznoœci umys³em neutralnym, gdy sutry odmiennie ni najwy sza joga tantra zajmuj¹c siê tylko zwyk³ymi umys³ami, nie opisuj¹ technik s³u ¹cych przekszta³ceniu subtelnych umys³ów w stany szlachetne. Natomiast osoba posiadaj¹ca odpowiednie przygotowanie [praktykuj¹ca tantrê] jest w stanie przemieniæ ³¹cz¹ce siê ze œmierci¹ subtelne umys³y w bêd¹c¹ szlachetnym stanem œcie kê œwiadomoœci. Taka praktyka jest bardzo g³êboka. Postawa, jak¹ przyjmuje siê tu przed œmierci¹, jest w ka dym przypadku bardzo wa na. Jeœli bowiem nawet œrednio zaawansowanemu praktykuj¹cemu zak³óci siê w tym czasie spokój, wywo³a to u niego pragnienie lub nienawiœæ. Jest tak dlatego, e wszyscy posiadamy predyspozycje wytwo- rzone przez spe³nione przez nas w przesz³oœci negatywne uczynki, które aktywizuj¹ siê przy zajœciu odpowiednich okolicznoœci. To w³aœnie te predyspozycje nadaj¹ impet do wcielenia siê jako zwierzê lub do innego podobnego wcielenia. Posiadamy tak e predyspozycje, które zosta³y wytworzone przez nasze cnotliwe uczynki. Przy zajœciu sprzyjaj¹cych okolicznoœci dostarczaj¹ one impulsu do pomyœlnego odrodzenia siê jako ludzie b¹dÿ inne istoty. Sk³onnoœci, które ju istniej¹ w naszych mentalnych kontinuach, wzmocnione przez przywi¹zanie i chwytliwoœæ, prowadz¹ do z³ych lub dobrych odrodzeñ. Jeœli wiêc zaktywizuj¹ siê predyspozycje wytworzone przez z³¹ karmê, to skutkiem bêdzie ycie jako zwierzê, g³odny duch lub istota piekielna. Natomiast jeœli cz³owiek, który zazwyczaj postêpowa³ Ÿle, umiera maj¹c szlachetn¹ postawê, to odrodzi siê prawdopodobnie w dobrych warunkach. Jest zatem bardzo wa ne, aby sam umieraj¹cy oraz osoby, które go otaczaj¹, nie stwarzali sytuacji mog¹cych wywo³aæ u niego pragnienie lub gniew i by wzmacniali w nim szlachetne stany umys³u. Powinniœmy o tym wiedzieæ. Ci, którzy umieraj¹c przyjmuj¹ praw¹ postawê umys³u, maj¹ odczucie, e przechodz¹ z ciemnoœci do œwiat³a, s¹ wolni od niepokoju i widz¹ przyjemne zjawiska. W wielu przypadkach zdarzy³o siê, e ciê ko chorzy bliscy œmierci mówili o swoim bardzo dobrym samopoczuciu mimo choroby. Natomiast inni, prawie zupe³nie zdrowi, popadali w wielkie przera enie i oddychali z trudem. Poddawali siê przykrym myœlom i mieli odczucie, e przechodz¹ ze œwiat³a do ciemnoœci i e widz¹ nieprzyjemne formy. Niektórzy z umieraj¹cych, u których choroba doprowadzi³a do zmniejszenia ciep³oty cia³a, zaczynaj¹ pragn¹æ ciep³a i wzmacniaj¹ przez to predyspozycje prowadz¹ce do odrodzenia siê w gor¹cym piekle. Na skutek tego odradzaj¹ siê w miejscu, które jest wyj¹tkowo gor¹ce. Inni, przywi¹zuj¹c siê do odczucia zimna, odczuwaj¹ na przyk³ad pragnienie, by napiæ siê zimnej wody wzmacniaj¹ przez to predyspozycje prowadz¹ce do odrodzenia siê w zimnym piekle i w ten sposób wchodz¹ w zwi¹zek z takim odrodzeniem. Jest wiêc niezmiernie wa ne, by w czasie œmierci wystrzegaæ siê pragnieñ i by zwróciæ swój umys³ ku obiektom przynosz¹cym wyzwolenie.

7 12 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... S OWO WSTÊPNE 13 W yciu codziennym postawy zwi¹zane z po ¹daniem, nienawiœci¹, zazdroœci¹ itd., do których jesteœmy bardzo przyzwyczajeni, ujawniaj¹ siê ju przy niewielkim pobudzeniu; natomiast postawy, z którymi jesteœmy ma³o obeznani, do tego, by siê przejawiæ, potrzebuj¹ silnego wspomagaj¹cego bodÿca, np. odwo³ania siê do rozumowania. Podobnie dzieje siê podczas œmierci, zazwyczaj zaczynaj¹ wtedy dominowaæ postawy, z którymi jesteœmy dobrze obeznani i to one ukierunkowuj¹ proces odrodzenia. Z takiego samego powodu wytwarza siê w czasie œmierci silne przywi¹zanie do ja umieraj¹cy lêka siê bowiem, e jego ja przestanie istnieæ. To przywi¹zanie do ja dzia³a jako ³¹cznik ze stanem poœrednim, który wystêpuje pomiêdzy dwoma yciami; przywi¹zanie do cia³a natomiast dzia³a jako przyczyna powstania cia³a istoty stanu poœredniego. U osób, które za ycia pope³ni³y wiele nieprawoœci, w czasie œmierci ciep³o uchodzi najpierw z górnej czêœci cia³a, a potem z pozosta³ych czêœci, natomiast u tych, którzy spe³nili wiele dobrych uczynków, ciep³o uchodzi najpierw ze stóp. W obu przypadkach ciep³o gromadzi siê w koñcu w oœrodku serca. Z tego oœrodka wychodzi œwiadomoœæ. Oœrodkiem serca staj¹ siê stanowi¹ce po³¹czenie nasienia i krwi w ³onie matki te cz¹stki materii, w które na samym pocz¹tku ycia wesz³a œwiadomoœæ. Z tego samego miejsca œwiadomoœæ ostatecznie odchodzi podczas œmierci. Zaraz potem zaczyna siê stan poœredni. Wyj¹tek stanowi¹ tutaj ci, którzy odradzaj¹ siê w bezforemnych sferach: nieskoñczonej przestrzeni, nieskoñczonej œwiadomoœci, nicoœci albo u szczytu cyklicznej egzystencji. Dla nich nowe ycie zaczyna siê bezpoœrednio po œmierci. Przez stan poœredni musz¹ natomiast przejœæ ci, którzy odradzaj¹ siê w sferach pragnienia i formy. Podczas tego stanu istota posiada tak¹ postaæ, w jakiej ma siê odrodziæ. Istota stanu poœredniego posiada wszystkie piêæ zmys³ów, a tak- e w³adzê jasnowidzenia oraz mo liwoœæ swobodnego poruszania siê i natychmiastowego dotarcia wszêdzie tam, gdzie zechce. Widzi ona inne istoty tego samego typu, które znajduj¹ siê w stanie poœrednim istoty piekielne, g³odne duchy, zwierzêta, ludzi, pó³bogów lub bogów sama zaœ mo e byæ widziana przez jasnowidzów. Jeœli dla danej istoty nie znajdzie siê odpowiednie, zgodne z jej predyspozycjami miejsce odrodzenia, to po siedmiu dniach przechodzi ona przez ma³¹ œmieræ i odradza siê w innym stanie poœrednim. Mo e siê to zdarzyæ najwy ej szeœæ razy, tak wiêc najd³u szy okres spêdzony w stanie poœrednim wynosi czterdzieœci dziewiêæ dni. Oznacza to, e jeœli o jakichœ istotach wiadomo, e nawet po roku od œmierci nie znalaz³y miejsca odrodzenia, to nie znajduj¹ siê one w stanie poœrednim, lecz odrodzi³y siê jako duchy. Istota, która ma siê odrodziæ jako cz³owiek, widzi jak jej przyszli rodzice le ¹ razem. Jeœli ma siê odrodziæ jako mê czyzna, widok ten wzbudza w niej po ¹danie wobec matki i nienawiœæ do ojca, a jeœli ma siê odrodziæ jako kobieta po ¹danie wobec ojca i nienawiœæ do matki. Powodowana po ¹daniem pospiesza do tego miejsca, aby przy³¹czyæ siê do wspó³ yj¹cej pary, gdy jednak tam przybywa, postrzega tylko seksualny organ tego z partnerów, którego po ¹da. To wywo³uje w niej gniew, który powoduje zakoñczenie stanu poœredniego i doprowadza do po³¹czenia z nowym yciem. Odradzaj¹ca siê istota wchodzi do ³ona matki i zaczyna ludzkie ycie. Gdy nasienie ojca i krew matki po³¹cz¹ siê z t¹ œwiadomoœci¹, czyli z tym yciem, to w sposób naturalny stopniowo rozwijaj¹ siê one w sk³adniki ludzkiej istoty. Istota przebywaj¹ca w stanie poœrednim odczuwa silne przyci¹ganie do miejsca swoich przysz³ych narodzin, nawet jeœli ma byæ nim piek³o. RzeŸnik, na przyk³ad, mo e ujrzeæ jakby to by³ sen w oddali owcê. Gdy ruszy ku niej, aby j¹ zabiæ, zjawa zniknie. Wzbudzi to w nim gniew, a wówczas stan poœredni skoñczy siê i jego nowe ycie zacznie siê w piekle. Ci, którzy maj¹ odrodziæ siê w gor¹cych piek³ach, s¹, jak ju by³o powiedziane, przyci¹gani do ciep³a; ci zaœ, którzy maj¹ odrodziæ siê w zimnych piek³ach, s¹ przyci¹gani do ch³odu. Stan poœredni kogoœ, kto ma siê odrodziæ w z³ym wcieleniu, jest przera aj¹cy. W koñcu pospiesza on do miejsca swoich narodzin, a gdy jego pragnienie nie spe³nia siê, wpada w gniew; wtedy stan poœredni koñczy siê i zaczyna on nowe ycie. Na po³¹czenie z yciem wp³ywaj¹ zatem po ¹danie, nienawiœæ i niewiedza. Dopóki tych splamieñ nie przezwyciê ymy, dopóty jesteœmy jak-

8 14 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI Tantra buddyjska jest podzielona na cztery rodzaje odpowiadaj¹ce czterem poziomom jogicznych zdolnoœci dzia³ania, wykonania, jogi i najwy - szej jogi. 2 Najwy szy rodzaj tantry najwy sza joga tantra ma na celu zatrzymanie œmierci, odrodzenia oraz stanu poœredniego pomiêdzy nimi i przekszta³cenie ich w Stan Buddy. Dokonuje siê tego w serii jog wzorowanych na procesach œmierci, stanu poœredniego i odrodzenia, 3 praktykowanych dopóty jogin nie osi¹gnie nad tymi procesami takiej kontroli, e ju d³u ej nie podlega umieraniu. Poniewa jogi te opieraj¹ siê na symulacji œmierci, wa ne jest, eby jogin wiedzia³, jak ludzie umieraj¹, zna³ stadia œmierci i stoj¹ce za nimi fizjologiczne przyczyny. Tantryczny opis œmierci opiera siê na skomplikowanej teorii wiatrów, czyli strumieni energii, s³u ¹cych za podstawy dla ró nych poziomów œwiadomoœci. Gdy te wiatry trac¹ po kolei swoj¹ zdolnoœæ do s³u enia za podstawy dla œwiadomoœci, nastêpuj¹ wewnêtrzne i zewnêtrzne zdarzenia, które sk³adaj¹ siê na œmieræ. Studium œmierci dla praktykuj¹cego najwy sz¹ joga tantrê jest wiêc poznaniem tych wiatrów i zale nych od nich œwiadomoœci. Termin wiatr wystêpuje w buddyjskiej medycznej teorii trzech podstawowych humorów wiatru, ó³ci i flegmy. 4 Gdy pozostaj¹ one w równowadze, utrzymuj¹ cia³o przy zdrowiu, gdy nie s¹ w równowadze, powoduj¹ chorobê i dlatego nazywa siê je trzema wadami (skr. doša). Najby zwi¹zani ³añcuchami, nie mamy wolnoœci. Istniej¹ odrodzenia dobre i z³e, lecz dopóki jest siê zwi¹zanym, dopóty musi siê nieœæ brzemiê mentalnych i fizycznych agregatów, pozostaj¹cych pod wp³ywem nieczystych uczynków i splamieñ. Nie zdarza siê to tylko jeden raz, lecz powtarza siê nieprzerwanie, raz za razem. Aby przezwyciê yæ cierpienia narodzin, starzenia siê, choroby i œmierci musimy pokonaæ po ¹danie, nienawiœæ i zamêt. Ich Ÿród³em jest z kolei niewiedza przekonanie o samoistnym istnieniu osób i innych zjawisk. Zewnêtrzne lekarstwa uœmierzaj¹ powierzchowne cierpienia, ale nie s¹ w stanie wyleczyæ zasadniczej dolegliwoœci. Bardziej pomocne s¹ praktyki wewnêtrzne, takie jak stosowanie specyficznych antidotów przeciw po ¹daniu i nienawiœci, lecz ich skutki s¹ krótkotrwa³e. Jeœli jednak jesteœmy w stanie zniszczyæ ich Ÿród³o, niewiedzê, wtedy ustan¹ one samorzutnie. Po usuniêciu niewiedzy ustaj¹ zale ne od niej nieczyste uczynki. Ponadto, gdy nie ma niewiedzy, przestaj¹ dzia³aæ przywi¹zanie i chwytliwoœæ, które wzmacniaj¹ predyspozycje utworzone przez wczeœniejsze dzia³ania. Wtedy cykl niekontrolowanych odrodzeñ dobiega koñca. PRZEDMOWA

9 16 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... PRZEDMOWA 17 cu. Joga ta odzwierciedla podobny proces, jaki zachodzi podczas œmierci, i wymaga koncentracji na kana³ach i oœrodkach kana³ów znajduj¹cych siê wewn¹trz cia³a. Istnieje takich kana³ów; trzy g³ówne biegn¹ od czo³a poprzez czubek g³owy, a dalej w dó³ cia³a wzd³u krêgos³upa a do narz¹du p³ciowego. Oœrodki kana³ów, usytuowane wzd³u tych trzech g³ównych kana- ³ów, s¹ ko³ami (o ró nej liczbie szprych czy p³atków) umiejscowionymi kolejno: na czole, na czubku g³owy, w gardle, w sercu, w splocie s³onecznym, u podstawy krêgos³upa oraz w narz¹dzie p³ciowym. W tych ko- ³ach prawy i lewy kana³ owijaj¹ siê wokó³ kana³u centralnego i zaciskaj¹ go, zmniejszaj¹c b¹dÿ powstrzymuj¹c przep³yw wiatru. Podczas œmierci wiatry, które s³u ¹ jako podstawy dla œwiadomoœci, rozpuszczaj¹ siê w wiatrach w prawym i w lewym kanale. Te z kolei rozpuszczaj¹ siê w wietrze w kanale centralnym, po czym zaciski rozluÿniaj¹ siê w tym sensie, e zewnêtrzne kana³y zostaj¹ opró nione, przez co zwalniaj¹ od ucisku kana³ centralny i pozwalaj¹ na ruch wiatru wewn¹trz niego. Wywo³uje to przejawianie siê subtelnych umys³ów, których zwyk³e istoty lêkaj¹ siê, poniewa doznaj¹ wtedy uczucia unicestwienia. Natomiast jogini najwy szej joga tantry z tych samych stanów czyni¹ u ytek na duchowej œcie ce. W oœrodkach kana³ów znajduj¹ siê bia³e i czerwone krople; bia³e krople przewa aj¹ na szczycie g³owy, a czerwone w splocie s³onecznym. Od nich zale y zdrowie fizyczne i psychiczne. Krople te maj¹ swoje Ÿród³o w bia³o-czerwonej kropli znajduj¹cej siê w sercu. Jest ona wielkoœci du- ego nasienia gorczycy b¹dÿ ma³ego ziarnka grochu, jej górna czêœæ jest bia³a, a dolna czerwona. Nazywa siê niezniszczaln¹ kropl¹, poniewa trwa a do œmierci. Wewn¹trz tej kropli przebywa bardzo subtelny, podtrzymuj¹cy ycie wiatr. Podczas œmierci wszystkie wiatry ostatecznie rozpuszczaj¹ siê w nim, po czym wschodzi jasne œwiat³o œmierci. Fizjologia œmierci odnosi siê do zmian, jakie zachodz¹ w wiatrach, kana³ach i kroplach. Œwiadomoœci, mniej lub bardziej subtelne, s¹ zale ne od wiatrów w sposób podobny do tego, jak jeÿdziec jest zale ny od swojego konia. Dlatego rozpuszczanie siê tych wiatrów, czyli utrata przez nie zdolwa niejszym z nich jest wiatr, poniewa kieruje on dwoma pozosta³ymi. Okreœla siê go jako lekki i bêd¹cy w ruchu. 5 Spe³nia on funkcje prze³ykania, mówienia, oddawania moczu, defekacji, prostowania i zginania koñczyn i tak dalej. Zakres znaczenia terminu wiatr rozci¹ga siê zatem od oddychania powietrzem po subtelne przep³ywy czy pr¹dy energii, które pe³ni¹ funkcje zwi¹zane z cia³em, a tak e s³u ¹ jako podpory (noœniki) lub podstawy œwiadomoœci. Tantryczna teoria medyczna wyró nia piêæ rodzajów wiatrów: 6 1. Wiatr podtrzymuj¹cy ycie. Miejscem, w którym przebywa jest serce, w swojej niesubtelnej formie powoduje wdychanie, wydychanie, czkawkê, plucie itd. 2. Wiatr poruszaj¹cy siê w górê. Miejscem, w którym przebywa jest œrodek klatki piersiowej, dzia³a przez gard³o i usta. Jest przede wszystkim przyczyn¹ mówienia oraz prze³ykania po ywienia i œliny, dzia³a tak e w stawach. 3. Wiatr przenikaj¹cy. Miejscem, w którym przebywa jest czubek g³owy, powoduje giêtkie ruchy, prostowanie i zginanie koñczyn, otwieranie i zamykanie ust i powiek. 4. Wiatr przebywaj¹cy w ogniu. Miejscem, w którym przebywa jest trzeci pierœcieñ o³¹dka, porusza siê w organach wewnêtrznych: w p³ucach, sercu, w¹trobie, woreczku ó³ciowym, pêcherzu moczowym itd., a tak e przez kana³y w koñczynach. Powoduje trawienie po ywienia, oddzielanie jego czêœci oczyszczonych od nieoczyszczonych itd. 5. Wiatr opró niaj¹cy ku do³owi. Jego siedzib¹ jest dolna czêœæ brzucha, porusza siê wewn¹trz macicy lub w pêcherzykach nasiennych, w pêcherzu moczowym, w obrêbie ud itd. Zapocz¹tkowuje i powstrzymuje oddawanie moczu, defekacjê i menstruacjê. Poprzez praktykowanie najwy szej joga tantry, jogin stara siê spowodowaæ, by te wiatry, zarówno w swojej niesubtelnej, jak i subtelnej postaci, rozpuœci³y siê w bardzo subtelnym, podtrzymuj¹cym ycie wietrze w ser-

10 18 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... noœci do s³u enia za podstawy œwiadomoœci, wywo³uje w wymiarze psychologicznym radykalne zmiany w œwiadomym doœwiadczeniu. Œmieræ rozpoczyna siê wraz z rozpuszczaniem siê kolejnych wiatrów zwi¹zanych z czterema elementami ziemi¹, wod¹, ogniem i wiatrem. Ziemia odnosi siê do twardych sk³adników cia³a, takich jak koœci, a rozpuszczenie siê zwi¹zanego z ni¹ wiatru oznacza, e ten wiatr nie jest ju d³u ej w stanie s³u yæ jako podpora, czyli podstawa dla œwiadomoœci. W nastêpstwie jego rozpuszczenia wyraÿniej przejawia siê zdolnoœæ wiatru zwi¹zanego z wod¹ p³ynnymi sk³adnikami cia³a do funkcjonowania jako podpora œwiadomoœci. Zanikanie tej zdolnoœci w jednym z elementów i wzmo one jej przejawianie siê w kolejnym elemencie nazywa siê rozpuszczeniem. Nie chodzi tu zatem o rozpuszczanie siê zwyk³ej ziemi w wodzie (patrz: Znaczenie rozpuszczenia, str. 40). Wraz z rozpuszczaniem siê elementu ziemi rozpuszczaj¹ siê cztery inne czynniki (patrz tab. 1), czemu towarzysz¹ oznaki zewnêtrzne (ogólnie dostrzegalne przez innych) oraz znak wewnêtrzny (wewnêtrzne doœwiadczenie umieraj¹cej osoby). To samo powtarza siê kolejno dla pozosta³ych trzech elementów (patrz tab. 2-4), wraz z odpowiadaj¹cymi im zewnêtrznymi i wewnêtrznymi oznakami. Po rozpoczêciu siê pi¹tego cyklu zaczyna ulegaæ destrukcji umys³, 7 w tym znaczeniu, e mniej subtelne rodzaje umys³ów zanikaj¹, a zaczynaj¹ przejawiaæ siê bardziej subtelne. Najpierw zanika koncepcyjnoœæ rozpuszczaj¹c siê, by tak to uj¹æ, w umys³ bia³ego zjawiska (patrz tab. 5). Ten subtelniejszy umys³, któremu pojawia siê tylko wype³niona bia³ym œwiat³em pró nia 8, jest wolny jest od zwyk³ej koncepcyjnoœci, niemniej jest on nieznacznie dualistyczny. Ten umys³ rozpuszcza siê w wy szy od niego umys³ czerwonego zjawiska, który z kolei rozpuszcza siê w umys³ czarnego zjawiska. W tym momencie wszystkim, co siê pojawia, jest tylko wype³niona ciemnoœci¹ pró nia. Podczas tego doœwiadczenia umieraj¹ca osoba staje siê w koñcu nieœwiadoma. Z czasem ten stan znika i pojawia siê ca³kowicie niedualistyczna pró nia umys³ jasnego œwiat³a wolny od bia³ego, czerwonego i czarnego zjawiska. To jest œmieræ. PRZEDMOWA Tab. 1. Pierwszy cykl równoczesnego rozpuszczenia Czynnik rozpuszczaj¹cy siê Oznaka zewnêtrzna Wewnêtrzny znak element ziemi agregat formy podstawowa m¹droœæ podobna do zwierciad³a (nasza zwyk³a œwiadomoœæ, która jasno postrzega wiele obiektów jednoczeœnie) zmys³ oka kolory i kszta³ty Cia³o staje siê bardzo wiotkie; cz³onki cia³a rozluÿniaj¹ siê; ma siê poczucie, e cia³o zapada siê pod ziemiê Koñczyny kurcz¹ siê, cia³o staje siê s³abe i bezsilne Wzrok staje siê nieostry i zaæmiony Nie mo na otworzyæ ani zamkn¹æ oczu Cia³o (skóra) traci po³ysk; si³y s¹ wyczerpane Tab. 2. Drugi cykl równoczesnego rozpuszczenia pojawianie siê mira y Czynnik rozpuszczaj¹cy siê Oznaka zewnêtrzna Wewnêtrzny znak element wody agregat odczuæ (przyjemnoœæ, ból i odczucia neutralne) podstawowa m¹droœæ równoœci (nasze zwyk³e, œwiadome doznawanie przyjemnoœci, bólu i odczuæ neutralnych jako odczuæ) zmys³ ucha dÿwiêki œlina, pot, mocz, krew i p³yn regeneruj¹cy wysychaj¹ w znacznym stopniu œwiadomoœæ cia³a nie jest ju w stanie doœwiadczaæ trzech rodzajów odczuæ, jakie towarzysz¹ œwiadomoœciom zmys³owym nie jest siê ju d³u ej œwiadomym odczuæ towarzysz¹cych œwiadomoœci mentalnej nie s³yszy siê ju d³u ej dÿwiêków zewnêtrznych ani wewnêtrznych w uszach nie powstaje ju dÿwiêk ur pojawianie siê dymu 19

11 20 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... Tab. 3. Trzeci cykl równoczesnego rozpuszczenia PRZEDMOWA Tab. 5. Cykle rozpuszczenia od pi¹tego do ósmego 21 Czynnik rozpuszczaj¹cy siê Oznaka zewnêtrzna Wewnêtrzny znak Czynnik rozpuszczaj¹cy siê Przyczyna zjawiska Wewnêtrzny znak element ognia agregat rozró nieñ nie jest siê w stanie trawiæ po ywienia ani przyswajaæ napojów nie jest siê ju œwiadomym spraw dotycz¹cych osób bliskich CYKL PI TY osiemdziesi¹t koncepcji wiatry w prawym i lewym kanale powy ej serca wchodz¹ do centralnego kana³u na szczycie g³owy najpierw pal¹ca siê lampka maœlana; potem jasna pró nia wype³niona bia³ym œwiat³em podstawowa m¹droœæ analizy (nasza zwyk³a œwiadomoœæ indywidualnych nazw, cech itp. osób bliskich) zmys³ nosa nie pamiêta siê ju imion osób bliskich wdech s³aby, wydech silny i d³ugi pojawianie siê œwietlików lub iskierek w dymie CYKL SZÓSTY umys³ bia³ego zjawiska wiatry w prawym i lewym kanale poni ej serca wchodz¹ do centralnego kana³u u podstawy krêgos³upa bardzo jasna pró nia wype³niona czerwonym œwiat³em zapachy nie odczuwa siê zapachów Tab. 4. Czwarty cykl równoczesnego rozpuszczenia Czynnik rozpuszczaj¹cy siê Oznaka zewnêtrzna Wewnêtrzny znak element wiatru agregat czynników sk³adowych podstawowa m¹droœæ dzia³añ efektywnych (nasza zwyk³a œwiadomoœæ aktywnoœci zewnêtrznej, celów itd.) zmys³ jêzyka (smaku) smaki (zmys³) odczuwanie cia³a i obiektów dotyku dziesiêæ wiatrów przemieszcza siê do serca; wdech i wydech ustaj¹ nie jest siê w stanie wykonywaæ czynnoœci fizycznych nie jest siê d³u ej œwiadomym zewnêtrznych dzia³añ w œwiecie, celów itd. jêzyk staje siê gruby i krótki, nasada jêzyka sinieje nie jest siê w stanie doznawaæ smaków nie jest siê w stanie doœwiadczaæ g³adkoœci i szorstkoœci pojawianie siê gasn¹cej, trzaskaj¹cej lampki maœlanej CYKL SIÓDMY umys³ czerwonego wzrastania CYKL ÓSMY umys³ ciemnego (zjawiska) blisko osi¹gniêcia wy sze i ni sze wiatry gromadz¹ siê w sercu, nastêpnie wchodz¹ do kropli w sercu wszystkie wiatry rozpuszczaj¹ siê w niezniszczalnej kropli w sercu w bardzo subtelnym, podtrzymuj¹cym ycie wietrze najpierw pró nia wype³niona gêst¹ ciemnoœci¹, potem popada siê w nieœwiadomoœæ, jakby omdlenie bardzo jasna pró nia wolna od bia³ego, czerwonego i ciemnego zjawiska umys³ jasnego œwiat³a œmierci Chocia oddech zewnêtrzny (daj¹cy siê stwierdziæ ruch powietrza przez nos) usta³ du o wczeœniej, bo ju w czwartym cyklu, to z tantrycznej perspektywy moment rzeczywistej œmierci nie jest zwi¹zany z wdechem i wydechem, lecz z pojawieniem siê umys³u jasnego œwiat³a. Zmar³a osoba pozostaje zwykle w tym stanie przejrzystej pró ni przez trzy dni, po czym (jeœli cia³a nie wyniszczy³a ciê ka choroba) pojawiaj¹ siê zewnêtrzne oznaki: ropa i krew, które wyp³ywaj¹ z nosa i narz¹du p³ciowego. Znaki te wskazuj¹, e œwiadomoœæ opuœci³a cia³o. Dopiero teraz mo na zaj¹æ siê zw³okami nie stwarzaj¹c adnego niebezpieczeñstwa dla zmar³ego. Do tego czasu œwiadomoœæ wci¹ pozostaje w ciele i dlatego jakiekolwiek gwa³towne obchodzenie siê z nim mog³oby zak³óciæ koniec procesu umierania, powoduj¹c prawdopodobnie ni sze odrodzenie.

12 22 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... PRZEDMOWA 23 Gdy jasne œwiat³o zanika, œwiadomoœæ przechodzi ponownie przez siedem etapów rozpuszczania w odwrotnej kolejnoœci: 1. Jasne œwiat³o. 2. Promienne ciemne niebo. 3. Promienne czerwone niebo. 4. Promienne bia³e niebo. 5. P³omieñ lampki maœlanej. 6. Œwietliki. 7. Dym. 8. Mira. Zaraz po rozpoczêciu siê tego odwrotnego procesu, osoba odradza siê w stanie poœrednim (tyb. bardo) pomiêdzy yciami. W tym stanie posiada ona subtelne cia³o, które mo e udaæ siê dok¹d zechce przez góry itd. w poszukiwaniu miejsca odrodzenia. Czas ycia w stanie poœrednim mo e trwaæ od jednego momentu do siedmiu dni. Zale y to od tego, czy odpowiednie miejsce odrodzenia zostanie znalezione, czy nie. Jeœli takie miejsce nie zostanie znalezione, to istota doœwiadcza ma³ej œmierci przechodz¹c znowu, lecz bardzo szybko, przez osiem przedstawionych wczeœniej oznak œmierci. Nastêpnie przechodzi przez osiem oznak tego procesu w odwrotnej kolejnoœci i odradza siê w drugim stanie poœrednim. W stanie poœrednim mo e mieæ miejsce najwy ej siedem odrodzeñ. Daje to w sumie czterdzieœci dziewiêæ dni i w przeci¹gu tego czasu miejsce odrodzenia zostanie na pewno znalezione. Ma³¹ œmieræ, która ma miejsce pomiêdzy kolejnymi stanami poœrednimi b¹dÿ tu przed przyjêciem odrodzenia, porównuje siê do doœwiadczania oœmiu oznak od mira u po jasne œwiat³o podczas zasypiania. Podobnie dzieje siê podczas snu. Przed œnieniem doœwiadcza siê oœmiu oznak w odwrotnej kolejnoœci. Sen (prze ycia senne) koñczy siê kolejnym doœwiadczeniem oœmiu oznak œmierci (nastêpuj¹cych w kolejnoœci takiej samej, jak przy zwyk³ej œmierci). Gdy zaczyna siê nastêpny sen lub gdy œpi¹cy budzi siê, ponownie pojawia siê osiem oznak, które nastêpuj¹ po sobie w odwrotnej kolejnoœci. Tych stanów o coraz to wiêkszej subtelnoœci, które wystêpuj¹ podczas œmierci, i stanów o coraz to mniejszej subtelnoœci, które wystêpuj¹ podczas odrodzenia, doœwiadcza siê podczas omdlenia oraz orgazmu tak samo jak przed i po marzeniach sennych oraz przed i po œnie, chocia nie w pe³nej postaci. 9 Wskazuj¹ one nie tylko na poziomy subtelnoœci, na jakich ka dy moment œwiadomoœci jest zbudowany, lecz tak e opisuj¹ stany, przez które istoty czêsto przechodz¹ nie zauwa aj¹c ich. Doktryna ta sugeruje, e zwyk³e œwiadome ycie zajmuje siê jedynie zwyk³ymi, powierzchownymi stanami, nie zwracaj¹c uwagi na stany bardziej subtelne, które s¹ podstaw¹ zarówno œwiadomoœci, jak i zjawisk. Jest to stan rzeczy, w którym nie zna siê ani Ÿród³a œwiadomoœci, ani podstawy, do której ona powraca. Zwyk³e istoty tak bardzo uto samiaj¹ siê ze stanami powierzchownymi, e przejœcie do stanów g³êbszych wywo³uje u nich nawet lêk przed unicestwieniem. W etapach wytworzenia i spe³nienia najwy szej joga tantry niekontrolowane procesy œmierci, stanu poœredniego i odrodzenia zostaj¹ ostatecznie oczyszczone. Najbardziej subtelny stan jasnego œwiat³a zostaje na koniec u yty jako podstawa dla wspó³czuj¹cego pojawiania siê, bez odtwarzania mniej subtelnych stanów umys³u. Rzeczywiste osi¹gniêcia tych praktyk le ¹ poza zasiêgiem tych, którzy nie kultywowali wspó³czucia, nie zrozumieli pustki i nie nauczyli siê technik jogi bóstwa (medytacyjne pojawianie siê wspó³czuj¹cego umys³u, który urzeczywistnia pustkê jako bóstwo). 10 Jednak w zasiêgu tych, którzy tego pragn¹, le y dostosowanie perspektywy swojego ycia do zrozumienia tych stanów. To w³aœnie z myœl¹ o takim u ytku z tej pracy przedk³adam Czytelnikom poni szy przek³ad tybetañskiego orygina³u. O tekœcie Poni szy przek³ad jest t³umaczeniem Lampy ca³kowicie oœwietlaj¹cej przedstawienie trzech podstawowych cia³ œmierci, stanu poœredniego i od-

13 24 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI rodzenia (gzi'i sku gsum gji rnam g ag rab gsal sgron me), 11 któr¹ napisa³ osiemnastowieczny uczony i jogin szko³y Gelukpa (dge-lugs-pa) buddyzmu tybetañskiego Jang-æen-ga-³ei-lo-dro (dbjangs-czan-dga'-ba'i-blo-gros). Jest to w istocie traktat najwy szej joga tantry (Anuttarayoga tantra z cyklu GuhjasamadŸa, wyjaœniaj¹cy podane przez NagardŸunê jej objaœnienie tak jak zosta³o ono przedstawione przez Congkapê w jego Lampie gruntownie oœwietlaj¹cej Piêæ faz (NagardŸuny): Esencjalnych instrukcjach króla tantr, wspania³ej GuhjasamadŸi (rgjud kji rgjal po dpal gsang ba 'dus pa'i man ngag rim pa lnga rab tu gsal ba'i sgron me). Rozdzia³y o stanie poœrednim i odrodzeniu opieraj¹ siê tak e na prezentacji przez Congkapê Skarbnicy wiedzy (Abhidharmakoœa) Wasu-bandhu, dokonanym w jego Wielkim wyk³adzie etapów œcie ki (Lam rim cz en mo), jak równie na jego komentarzu do Uporz¹dkowanych etapów co do sposobów osi¹gania Guhjasamadzi (Samâjasâdhanavyavasthâli) Nagabodhiego. Autor, maj¹c na uwadze zwiêz³oœæ tekstu, zrezygnowa³, o czym sam mówi, z obszernego cytowania Ÿróde³; niektóre z nich s¹ podane w przypisach. Tekst ten z godn¹ uwagi jasnoœci¹ przedstawia psychologiczn¹ podstawê buddyjskiej praktyki ods³aniaj¹c ostateczny cel wielkiej iloœci stopniowych œcie ek, jakie Budda przedstawi³ przekszta³cenie œmierci w nieœmiertelny stan przynoszenia po ytku innym. JANG-ÆEN-GA- EI-LO-DRO LAMPA CA KOWICIE OŒWIETLAJ CA PRZEDSTAWIENIE TRZECH PODSTAWOWYCH CIA ŒMIERCI, STANU POŒREDNIEGO I ODRODZENIA Jeffrey Hopkins

14 26 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI WPROWADZENIE Namo Guru Mañjughoœaya Ho³d panu zjednoczenia, Mistrzowi elaznych elementów narodzin, œmierci i stanu poœredniego, podstaw oczyszczenia, W³adaj¹cemu ich przekszta³ceniem w z³oto przez dwa etapy g³êbokiej œcie ki, które oczyszczaj¹, Mistrzowi cennych Trzech Cia³ czystoœci, owoców oczyszczenia. T³umaczenie samego tekstu jest pisane prost¹ czcionk¹. Komentarz dodany przez t³umaczy (na jêzyk angielski) u³atwiaj¹cy zrozumienie tekstu, jest b¹dÿ pisany pochy³¹ czcionk¹ i podany oddzielnie, b¹dÿ ujêty w nawiasy kwadratowe i w³¹czony do tekstu. Na pocz¹tku autor sk³ada ho³d Mañdziughosi, czyli Mañdziuœriemu, po to, by zgromadziæ zas³ugê i dziêki temu unikn¹æ przeszkód przy uk³adaniu tekstu. Ho³d jest napisany w sanskrycie, aby pamiêtaæ o Ÿród³owym jêzyku tej nauki i o jej przek³adzie na jêzyk tybetañski, oraz by wykszta³ciæ sk³onnoœæ do uczenia siê sanskrytu. Mañdziughoœa jest ucieleœnieniem m¹droœci wszystkich Buddów. Mañju znaczy ³agodny, co wskazuje, e jego kontinuum sta³o siê ³agodne dziêki wyzbyciu siê uci¹ liwych przeszkód na drodze prowadz¹cej do wyzwolenia z cyklicznej egzystencji i nieuci¹ liwych przeszkód na drodze prowadz¹cej do wszechwiedzy. Ghoœa znaczy intonacja i odnosi siê do tego, e w³ada on szeœædziesiêcioma rodzajami doskona³ej wymowy Buddy. Gdy ktoœ

15 28 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... WPROWADZENIE 29 zwraca siê do Mañdziughosi ze skupion¹ wiar¹, jego m¹droœæ szybko wzrasta. 12 Traktat ten dotyczy tantrycznego s³owa Buddy. Ho³d sk³ada siê wiêc WadŸradharze, który jest panem zjednoczenia w tym sensie, e zjednoczenie jasnego œwiat³a i iluzorycznego cia³a dokonuje siê pod jego kontrol¹. Treœæ ho³du, odwo³uj¹c siê do przyk³adu alchemicznej przemiany elaza w z³oto, wskazuje na zawartoœæ tej ksi¹ ki. elaznymi elementami, które maj¹ zostaæ przekszta³cone, s¹ narodziny, œmieræ i stan poœredni pomiêdzy yciami s¹ to substraty, na które dzia³aj¹ przekszta³caj¹ce czynniki. Alchemicznymi œrodkami s¹ etapy wytwarzania i spe³nienia najwy szej joga mantry najwy szej z czterech rodzajów tantr. Z³otymi wytworami s¹ Trzy Cia³a Buddy Cia³o Prawdy, Cia³o Ca³kowitej Radoœci i Cia³o Emanacji. 13 WadŸradhara w³ada tym procesem oczyszczenia. Wys³awiaj¹cymi Go s³owami ho³du, strofy otwieraj¹ce wskazuj¹ na treœæ traktatu opis narodzin, œmierci i stanu poœredniego oraz ich przekszta³cenia. Aby poznaæ sposób postêpowania w dwóch etapach najwy szej joga mantry, bardzo wa ne jest, by zrozumieæ prezentacjê podstaw oczyszczenia, to znaczy trzech podstawowych cia³, którymi s¹ narodziny, œmieræ i stan poœredni. Dziêki g³êbokiej i szybkiej œcie ce najwy szej joga mantry mo na bowiem, w tej zdegenerowanej erze, w czasie jednego krótkiego ycia urzeczywistniæ posiadaj¹ce siedem cech cia³o zjednoczenia bóstwa mêskiego i eñskiego. 1. Ca³kowita radoœæ; posiadanie wszystkich wiêkszych i mniejszych znaków Buddy. 2. Bóstwo mêskie i eñskie zwrócone ku sobie; wygl¹d ojca i matki w zjednoczeniu. 3. Wielka b³ogoœæ; manifestowanie siê subtelnej b³ogiej œwiadomoœci. 4. Niesamoistne istnienie; b³oga œwiadomoœæ pozostaj¹ca w medytacyjnej równowadze. Ta niedualistyczna medytacja dotyczy pustki samoistnego istnienia, porównywana jest do wody wlewanej do wody. 5. Ca³kowite wype³nienie wspó³czuciem; mentalne kontinuum stale i ca³kowicie przepe³nione wspó³czuciem dla odczuwaj¹cych istot. 6. Nieprzerwana ci¹g³oœæ; nie pozostawanie w skrajnoœciach: ani w cyklicznej egzystencji, ani w spokoju odosobnienia. 7. Nieustawanie; przebywanie dla dobra odczuwaj¹cych istot, dopóki cykliczna egzystencja nie zostanie opró niona. Wyjaœniê zatem narodziny, œmieræ i stan poœredni podstawy oczyszczane przez dwa etapy œcie ki. Wyjaœnienie sk³ada siê z trzech czêœci: (1) Stadia œmierci, (2) Stadia osi¹gania stanu poœredniego, (3) Sposób, w jaki istota znajduj¹ca siê w stanie poœrednim odradza siê. Etapy wytwarzania i spe³nienia oczyszczaj¹ narodziny, œmieræ i stan poœredni w tym sensie, e dziêki nim te trzy stany zostaj¹ zatrzymane narodziny zostaj¹ przekszta³cone w Cia³o Emanacji, œmieræ w Cia³o Prawdy, a stan poœredni w Cia³o Ca³kowitej Radoœci. Owocem tego przekszta³cenia jest nieœmiertelny Stan Buddy, który w najwy szej joga mantrze jest znany jako cia³o zjednoczenia bóstwa mêskiego i eñskiego zwróconych ku sobie. Posiada on siedem cech, którymi s¹:

16 30 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI STADIA ŒMIERCI Proces œmierci jest zdeterminowany przez rodzaj cia³a, jakie siê posiada. Tekst zaczyna siê wiêc od krótkiego opowiedzenia o tym, jak ludzkie istoty zaczê³y rodziæ siê z ³ona i mieæ niesubtelne cia³o sk³adaj¹ce siê z miêsa, krwi itd. Podczas pierwszego eonu [po uformowaniu siê tego systemu œwiata], ludzkie istoty posiada³y siedem cech: spontaniczne narodziny, niezmierzon¹ d³ugoœæ ycia, wszystkie w³adze zmys³owe, cia³o przenikniête swoim w³asnym œwiat³em i ozdobione znakami podobnymi do wiêkszych i mniejszych znaków [Buddy], od ywianie siê pokarmem radoœci, bez spo ywania pospolitego pokarmu oraz zdolnoœæ do magicznego lotu po niebie. Jednak e z powodu uaktywnienia siê predyspozycji ukszta³towanych [w poprzednich yciach] przez przywi¹zanie do po ywienia, zaczê³y one spo- ywaæ pospolit¹ ywnoœæ. Wówczas, gdy nieoczyszczone sk³adniki po ywienia zmieni³y siê w ka³ i mocz, jako otwory s³u ¹ce do wydalania wykszta³ci³y siê mêskie i eñskie narz¹dy. Pary, posiadaj¹c predyspozycje ukszta³towane przez wspó³- ycie w poprzednich [ ywotach], zaczê³y wi¹zaæ siê ze sob¹. W wyniku ich ³¹czenia siê ze sob¹, odczuwaj¹ca istota uformowa³a siê w ³onie. W ten sposób zaczê³y siê narodziny z ³ona.

17 32 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... STADIA ŒMIERCI 33 Mówi siê, e urodzeni z ³ona ludzie tego œwiata posiadaj¹ szeœæ sk³adników ziemiê, wodê, ogieñ, wiatr, kana³y i krople. Sk³adnik ziemi odnosi siê do twardych elementów cia³a, takich jak koœci, skóra, paznokcie i w³osy. 14 Sk³adnik wody obejmuje p³yny w ciele, takie jak mocz, ó³æ i krew. Sk³adnik ognia jest ciep³em cia³a. Sk³adnik wiatru odnosi siê do pr¹dów powietrza b¹dÿ energii, które wykonuj¹ fizyczne funkcje, takie jak prze³ykanie, oraz s³u ¹ jako podpory œwiadomoœci. Kana³ami s¹ y³y, têtnice, przewody, po³¹czenia nerwowe i inne, którymi p³yn¹ krew, limfa i ó³æ, porusza siê wiatr itd. Kroplami s¹ esencjonalne p³yny, które kr¹ ¹ w tych kana³ach. [Wed³ug innej interpretacji] szeœcioma sk³adnikami s¹: koœci, szpik kostny i regeneruj¹cy p³yn, które otrzymuje siê od ojca, oraz miêsiste czêœci cia³a, skóra i krew, które otrzymuje siê od matki. Regeneruj¹cy p³yn ojca jest g³ówn¹ przyczyn¹ otrzymanych od niego trzech sk³adników, a regeneruj¹cy p³yn matki jest g³ówn¹ przyczyn¹ trzech sk³adników otrzymanych od niej. Oboje, mê czyzna i kobieta, tworz¹ przyczynê wszystkich szeœciu sk³adników. Ka dy komu, w tej zdegenerowanej erze, jest przeznaczone osi¹gn¹æ oœwiecenie w ci¹gu jednego krótkiego ycia dziêki praktykowaniu od pocz¹tku œcie ki najwy szej joga mantry, z koniecznoœci jest w³aœnie tak¹, urodzon¹ z ³ona ludzk¹ istot¹, posiadaj¹c¹ szeœæ sk³adników. Cech¹ szczególn¹ najwy szej joga mantry, która odró nia j¹ od trzech ni szych tantr: dzia³ania, wykonania i jogi, oraz od pojazdu sutry jest to, e wysoce uzdolnione osoby praktykuj¹c j¹ mog¹ osi¹gn¹æ Stan Buddy w ci¹gu jednego ycia. 15 Znaczy to, e przechodz¹ one piêæ œcie ek gromadzenia, przygotowania, widzenia, medytacji i nie uczenia siê wiêcej w przeci¹gu jednego ycia i nie musz¹ praktykowaæ przez niezliczone eony, tak jak siê tego wymaga w innych systemach. W innych systemach spêdza siê wielk¹ iloœæ czasu na zebranie si³y zas³ugi potrzebnej do tego, aby tak wzmocniæ m¹droœæ-œwiadomoœæ, która urzeczywistnia pustkê, by by³a ona w stanie przezwyciê yæ przeszkody na drodze do wszechwiedzy. 16 Natomiast w najwy szej joga mantrze dla wzmocnienia m¹droœci-œwiadomoœci stosuje siê specjalne praktyki, które polegaj¹ na pos³u eniu siê subtelnymi umys³ami do urzeczywistnienia pustki, a w nastêpstwie do rozwiniêcia iluzorycznego cia³a. Podstaw¹ dla tych technik s¹ kana³y, wiatry i krople, które znajduj¹ siê w ludzkim ciele. Cia³a ludzi tego œwiata posiadaj¹ siedemdziesi¹t dwa tysi¹ce kana³ów, w tym kana³y prawy, lewy i centralny. Cia³o fizyczne jest uk³adem z³o onym z elementów i ich derywatów. 17 Cia³o subtelne sk³ada siê z kana³ów, wiatrów oraz z bia³ych i czerwonych kropli. Bardzo subtelnym cia³em jest wiatr, który s³u y jako podpora umys³u jasnego œwiat³a, oraz wiatr, który przebywa w niezniszczalnej kropli w sercu. Jeœli chodzi o kana³y cia³a subtelnego, to kana³ centralny biegnie od serca w górê do szczytu g³owy, a nastêpnie schodzi w dó³ do punktu pomiêdzy brwiami. 18 Od serca w dó³ biegnie do zakoñczenia fallusa lub pochwy. Po prawej i lewej stronie centralnego kana³u znajduj¹ siê dwa inne kana- ³y, które nie tylko œciskaj¹ go miêdzy sob¹, lecz tak e zaciskaj¹ siê, opasuj¹c go w ka dym z oœrodków. W oœrodku serca ka dy z nich okr¹ a kana³ centralny trzy razy, a mniejsz¹ iloœæ razy w innych oœrodkach. Na skutek tego mocnego ucisku podczas zwyk³ego ycia za wyj¹tkiem czasu œmierci wiatry nie poruszaj¹ siê w górê lub w dó³ wewn¹trz centralnego kana³u. 19 Podczas œmierci wszystkie wiatry z siedemdziesiêciu dwóch tysiêcy kana- ³ów gromadz¹ siê w prawym i lewym kanale. Nastêpnie wiatry z tych dwóch kana³ów rozpuszczaj¹ siê w kanale centralnym. Wiatry z wy szej i ni szej czêœci kana³u centralnego rozpuszczaj¹ siê na koniec w niezniszczalnym, podtrzymuj¹cym ycie wietrze w sercu.

18 34 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... STADIA ŒMIERCI 35 Tab. 6. Dwadzieœcia piêæ niesubtelnych obiektów Piêæ agregatów Piêæ podstawowych m¹droœci Cztery elementy Szeœæ Ÿróde³ Piêæ obiektów formy podstawowa m¹droœæ podobna do zwierciad³a ziemia zmys³ oka 22 kolory i kszta³ty odczucia podstawowa m¹droœæ równoœci woda zmys³ ucha dÿwiêki rozró nienia podstawowa m¹droœæ analizy ogieñ zmys³ nosa zapachy czynniki sk³adowe podstawowa m¹droœæ dzia³añ efektywnych wiatr zmys³ jêzyka, smaki, wra enia zmys³ cia³a dotykowe œwiadomoœci podstawowa m¹droœæ natury zjawisk 23 zmys³ mentalny Tab. 7. Osiem rozpuszczeñ Czynniki rozpuszczaj¹ce siê Pierwsze rozpuszczenie Drugie rozpuszczenie Trzecie rozpuszczenie Czwarte rozpuszczenie agregat formy odczucia rozró nienia czynniki sk³adowe element ziemia woda ogieñ wiatr Ÿród³o zmys³ oka zmys³ ucha zmys³ nosa zmys³ jêzyka i zmys³ cia³a obiekt formy widzialne dÿwiêki zapachy smaki i wra enia dotykowe podstawowam¹droœæ podstawowa m¹droœæ podstawowam¹droœæ podstawowa m¹droœæ podstawowa m¹droœæ podobna do zwierciad³a równoœci analizy dzia³añ efektywnych Pi¹te rozpuszczenie Szóste rozpuszczenie Siódme rozpuszczenie Ósme rozpuszczenie Czynniki rozpuszczaj¹ce siê osiemdziesi¹t wskazuj¹cych umys³ promiennego umys³ promiennego umys³ promiennego koncepcji i wiatry, bia³ego zjawiska czerwonego wzrastania ciemnego (zjawiska) które s¹ ich podporami blisko osi¹gniêcia W sercu znajduje siê ko³o oœrodek kana³ów o oœmiu p³atkach lub szprychach. 20 Zwie siê ono ko³em zjawisk, poniewa bardzo subtelny wiatr i umys³, które s¹ Ÿród³em zjawisk, maj¹ za swoj¹ podstawê znajduj¹c¹ siê w sercu niezniszczaln¹ kroplê. W gardle znajduje siê ko³o przyjemnoœci, maj¹ce szesnaœcie p³atków. Nazywa siê tak, poniewa gard³o jest miejscem doznawania szeœciu smaków: s³odkiego, kwaœnego, gorzkiego, cierpkiego, ostrego i s³onego. Na czubku g³owy usytuowane jest, maj¹ce trzydzieœci dwa p³atki, ko³o wielkiej b³ogoœci. Nazywa siê tak, poniewa bia³y umys³ oœwiecenia (p³yn regeneruj¹cy), który jest podstaw¹ b³ogoœci, znajduje siê na czubku g³owy. W pêpku znajduje siê ko³o emanacji o szeœædziesiêciu czterech p³atkach, które nazywa siê tak, poniewa emanuj¹ca wielk¹ b³ogoœæ ognista (tyb. gtum-mo) znajduje siê w pêpku. W sekretnej okolicy, czyli u podstawy krêgos³upa, znajduje siê ko³o podtrzymuj¹ce b³ogoœæ, które ma trzydzieœci dwa p³atki. Nazywa siê tak, poniewa wrodzona b³ogoœæ jest podtrzymywana g³ównie przez tê sekretn¹ okolicê. Bia³y i czerwony sk³adnik tworz¹ coœ na kszta³t zamkniêtej [kulistej] szkatu³ki [z bia³¹ kropl¹ na górze i czerwon¹ u spodu], która znajduje siê w kole serca, wewn¹trz centralnego kana³u. W œrodku tej zamkniêtej szkatu³ki znajduje siê jednoœæ bardzo subtelnego wiatru i umys³u. Piêæ œwiadomoœci zmys³owych oka, ucha, nosa, jêzyka i cia³a s¹ niesubtelnymi umys³ami. 21 Konceptualna œwiadomoœæ mentalna jest umys³em subtelnym. Umys³, który przebywa w niezniszczalnej kropli, jest bardzo subtelnym umys³em. Bardzo subtelny wiatr to niezniszczalny, podtrzymuj¹cy ycie wiatr, w którym [w procesie œmierci] nastêpuje koñcowe rozpuszczenie. [Proces œmierci zachodzi w ten w³aœnie sposób], poniewa œmieræ nie jest mo liwa, jeœli w jakiejkolwiek czêœci cia³a znajduje siê poza tym bardzo subtelnym wiatrem choæby najmniejszy wiatr, który dzia³a jako podstawa œwiadomoœci.

19 36 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... STADIA ŒMIERCI 37 Sposób, w jaki wiatr dzia³a jako podstawa lub podpora œwiadomoœci, wyjaœnia siê podaj¹c za przyk³ad jeÿdÿca i s³u ¹cego mu za wierzchowca konia. Stadia rozpuszczania Sposób, w jaki umieraj¹ ludzkie istoty, z koniecznoœci polega na rozpuszczeniu dwudziestu piêciu niesubtelnych obiektów piêciu agregatów, czterech elementów, szeœciu Ÿróde³, piêciu obiektów i piêciu podstawowych m¹droœci. Proces œmierci obejmuje osiem stadiów, na które sk³adaj¹ siê rozpuszczenia dwudziestu piêciu czynników (patrz tab. 6 i 7). 24 Dwadzieœcia dwa czynniki rozpuszczaj¹ siê podczas pierwszych czterech stadiów, pozosta³e zaœ agregat œwiadomoœci, zmys³ mentalny i podstawowa m¹droœæ rozumiej¹ca naturê zjawisk rozpuszczaj¹ siê w ci¹gu czterech ostatnich. Pierwsze rozpuszczenie Najpierw rozpuszcza siê równoczeœnie piêæ zjawisk na poziomie agregatu form. S¹ nimi: agregat form, podstawowa m¹droœæ podobna do zwierciad³a, element ziemi, zmys³ oka oraz widzialne formy [kolory i kszta³ty] zawarte w kontinuum umieraj¹cego. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczania siê agregatu formy jest to, e cz³onki cia³a zmniejszaj¹ siê, a cia³o s³abnie i traci si³y. Zmniejszenie wielkoœci cia³a oraz utrata si³ wyraÿnie ³¹cz¹ siê ze staroœci¹. Podstawowa m¹droœæ podobna do zwierciad³a jest jak siê wyjaœnia [zwyk³¹] œwiadomoœci¹, której wiele obiektów pojawia siê jednoczeœnie i wyraÿnie, tak jak odbicia pojawiaj¹ siê w lustrze. Zewnêtrzn¹ oznak¹ tego rozpuszczenia siê jest to, e wzrok staje siê mêtny i przyæmiony. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê elementu ziemi jest to, e cia³o staje siê wiotkie, a koñczyny rozluÿniaj¹ siê. Ma siê te odczucie, e cia³o zapada siê pod ziemiê. Wra enie zapadania siê jest tak silne, e umieraj¹cy wo³a: Podtrzymajcie mnie! 25 Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê si³y zmys³u oka jest to, e nie mo na otworzyæ ani zamkn¹æ oczu. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê widzialnych form zawartych w kontinuum umieraj¹cego, jest utrata po³ysku skóry i wyczerpanie siê si³. Wewnêtrznym znakiem rozpuszczenia siê tych piêciu zjawisk jest pojawienie siê niebieskawego zjawiska zwanego podobne do mira u. Jest ono podobne do z³udnego widoku wody w lecie, gdy œwiat³o s³oneczne pada na pustyniê. Zjawisko to porównuje siê równie do k³êbów dymu, 26 najczêœciej jednak do mira u. Drugie rozpuszczenie Nastêpnie rozpuszcza siê równoczeœnie piêæ zjawisk na poziomie agregatu odczuæ. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczania siê agregatu odczuæ jest to, e œwiadomoœæ cia³a nie doznaje ju przyjemnoœci, bólu i odczuæ neutralnych, które towarzysz¹ œwiadomoœciom zmys³owym. Podstawow¹ m¹droœæ równoœci wyjaœnia siê jako [zwyk³¹] œwiadomoœæ, która doznaje przyjemnoœci, bólu i odczuæ neutralnych jako doznañ jednego rodzaju, to jest jako odczuæ. Opisuje siê j¹ tak e jako œwiadomoœæ, która rozpoznaje wiele synonimów jako maj¹ce jedno znaczenie. 27

20 38 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... STADIA ŒMIERCI 39 Zewnêtrzn¹ oznak¹ jej rozpuszczenia jest to, e nie doznaje siê ju przyjemnoœci, bólu i odczuæ neutralnych towarzysz¹cych œwiadomoœci mentalnej. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczania siê elementu wody jest wysychanie œliny, potu, moczu, krwi i p³ynu regeneruj¹cego. Usta, nos, jêzyk i gard³o staj¹ siê suche, a na zêbach tworzy siê osad. 28 Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê si³y zmys³u ucha jest to, e nie s³yszy siê ju zewnêtrznych ani wewnêtrznych dÿwiêków. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê dÿwiêków zawartych we w³asnym kontinuum jest to, e w uszach nie powstaje ju dÿwiêk ur. Wewnêtrznym znakiem rozpuszczenia siê tych piêciu zjawisk jest pojawienie siê zjawiska zwanego podobne do dymu przypominaj¹cego k³êby niebieskiego dymu. Jest on podobny do k³êbi¹cego siê dymu, który wydobywa siê z komina. Trzecie rozpuszczenie Z kolei piêæ zjawisk na poziomie agregatu rozró nieñ rozpuszcza siê równoczeœnie. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê agregatu rozró nieñ jest to, e nie jest siê ju œwiadomym spraw dotycz¹cych osób bliskich, np. w³asnych rodziców. Podstawow¹ m¹droœæ analizy objaœnia siê jako [zwyk³¹] œwiadomoœæ, która zna poszczególne imiona [cele dzia³ania itd.] 29 osób bliskich. Oznak¹ jej rozpuszczenia siê jest to, e nie pamiêta siê ju nawet imion w³asnych rodziców. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê elementu ognia jest obni enie siê ciep³oty cia³a, po czym zanika zdolnoœæ trawienia posi³ków i przyjmowania napojów. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê si³y zmys³u nosa jest to, e wdech wiatru [powietrza] przez nos s³abnie, podczas gdy wydech jest silny i d³ugi, a oddechy jakby nak³adaj¹ siê na siebie. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê zapachów zawartych we w³asnym kontinuum umieraj¹cego jest to, e nie odczuwa siê ju adnych zapachów, przyjemnych b¹dÿ nieprzyjemnych. Wewnêtrznym znakiem rozpuszczenia siê tych piêciu zjawisk jest pojawienie siê zjawiska zwanego podobne do œwietlików. Przypomina ono czerwone iskry, postrzegane w wydobywaj¹cych siê z komina k³êbach dymu, lub czerwone iskry w sadzy na dnie naczynia u ywanego do pra enia ziarna. Czwarte rozpuszczenie Nastêpnie rozpuszcza siê jednoczeœnie piêæ zjawisk na poziomie agregatu czynników sk³adowych. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê tego agregatu jest to, e umieraj¹cy nie jest siê w stanie wykonywaæ czynnoœci fizycznych, takich jak poruszanie siê. Podstawow¹ m¹droœæ dzia³añ efektywnych wyjaœnia siê jako œwiadomoœæ zewnêtrznych, œwiatowych aktywnoœci, celów itd. [dotycz¹cych zarówno obecnego, jak i przysz³ych ywotów, oraz sposobów ich osi¹gania]. 30 Zewnêtrzn¹ oznak¹ jej rozpuszczenia jest to, e nie jest siê ju d³u ej œwiadomym tych aktywnoœci i celów. Zewnêtrznym znakiem rozpuszczenia siê elementu wiatru jest przemieszczenie siê dziesiêciu wiatrów [niesubtelnego] podtrzymuj¹cego ycie wiatru itd. 31 z obszarów, w których przebywa³y, do serca i ustanie oddechu w obu kierunkach, do wewn¹trz i na zewn¹trz. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê si³y zmys³u jêzyka jest to, e jêzyk staje siê gruby i krótki, a jego nasada sinieje. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê smaków zawartych we w³asnym kontinuum jest to, e nie doznaje siê ju szeœciu smaków [s³odkiego, kwaœnego, gorzkiego, cierpkiego, ostrego i s³onego]. W tym okresie musi rozpuœciæ siê równie si³a zmys³u cia³a i wra enia dotykowe. Zewnêtrzn¹ oznak¹ ich rozpuszczenia siê jest to, e nie doœwiadcza siê ju adnych wra eñ g³adkoœci lub szorstkoœci.

SENS YCIA Z BUDDYJSKIEJ PERSPEKTYWY

SENS YCIA Z BUDDYJSKIEJ PERSPEKTYWY SENS YCIA Z BUDDYJSKIEJ PERSPEKTYWY Jego Œwi¹tobliwoœæ XIV Dalaj Lama Tenzin Gjatso SENS YCIA Z BUDDYJSKIEJ PERSPEKTYWY T³umaczenie: Marek Macko Andrzej Wojtasik Wydawnictwo A Kraków 2007 Tytu³ orygina³u

Bardziej szczegółowo

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej Dzia³ Wydawniczy Kancelarii Senatu Warszawa, 2001 r. Opracowanie: MA GORZATA LIPIÑSKA Redakcja techniczna: JACEK PIETRZAK

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA Opracowanie graficzne: Jacek Wojtysiak 2 Przedmowa Ksi¹ kê t¹ poœwiêcam wszystkim tym, którym medycyna konwencjonalna odebra³a ostatni¹ nadziejê ycia, oraz tym, którzy

Bardziej szczegółowo

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA Esther i Jerry Hicks jpieniadze I PRAWO PRZYCIAGANIA Nauka przyciągania dobrobytu, zdrowia i szczęścia Przek³ad: Agnieszka Grecka S UCHAJ RADIA HAY HOUSE NA YWO: www.hayhouseradio.com

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Dwaj Prezydenci dwie postawy. Na pocz¹tek kilka zdañ nawi¹zania do wielkiego skandalu, do jakiego dosz³o 5 grudnia ub. roku w Pradze podczas rutynowej

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

numer 20 nieregularnik artystyczny

numer 20 nieregularnik artystyczny numer 20 nieregularnik artystyczny wydanie jubileuszowe warszawa, listopad 2004 Anyten Mlek numer 20 strona 2 Anyten Mlek Numer 20 Anyten powsta³ piêæ lat temu w Hoffmanowej jako eksperymentalna gazetka

Bardziej szczegółowo

Mo na liczyæ na nasz¹ pomoc

Mo na liczyæ na nasz¹ pomoc KO A NAUKOWE 1 Ko³o Naukowe Informatyków Genbit dzia³a przy Instytucie Informatyki na Wydziale Nauk Œcis³ych UPH od 2000 roku. Funkcjê opiekuna sprawowa³ wtedy dr in. Jerzy Tchórzewski, adiunkt Zak³adu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski Warszawa 2009 Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie we wspó³czesnym teatrze i dramacie

Przestrzenie we wspó³czesnym teatrze i dramacie Przestrzenie we wspó³czesnym teatrze i dramacie NR 2639 Przestrzenie we wspó³czesnym teatrze i dramacie pod redakcj¹ Violetty Sajkiewicz i Ewy W¹chockiej Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego Katowice 2009

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA I MORALNOή TOM 9, 2011

TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 MA EÑSTWO DROG ŒWIÊTOŒCI. PROPOZYCJE RUCHU EQUIPES NOTRE-DAME 97 TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 W ADYS AW MAJKOWSKI Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego Instytut Socjologii Spo³eczno-ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Warszawa 2005 Recenzja: dr hab. prof. w Dolnoœl¹skiej Wy szej Szkole Edukacji TWP Bo ena Wojtasik Opracowanie redakcyjne: dr Jacek

Bardziej szczegółowo

Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ i inne uczucia negatywne

Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ i inne uczucia negatywne Acta Universitatis Wratislaviensis No 2229 Jêzyk a Kultura tom 14 Wroc³aw 2000 AGNIESZKA LIBURA Uniwersytet Wroc³awski Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ i inne uczucia negatywne 1. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego 1 ISSN 1643-630X Nr 2 (2) 2002 ZESZYTY NAUKOWE Wa³brzyskiej Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci Refleksje spo³eczno- -gospodarcze Najnowsze instrumenty opisu organizacji pod redakcj¹ Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Poradnik opieki i pielêgnacji ma³ego dziecka

Poradnik opieki i pielêgnacji ma³ego dziecka INSTYTUT MATKI I DZIECKA W WARSZAWIE, KLINIKA PATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA ORAZ POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW NDT-SI Poradnik opieki i pielêgnacji ma³ego dziecka Tekst i opracowanie Pawe³

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ

Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE

PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE PRENUMERATA CZASOPISMA,,JĘZYKI OBCE W SZKOLE Czasopismo jest dostêpne w CODNie i w prenumeracie. Wp³aty na prenumeratê przyjmujemy bezpoœrednio na nasze konto: NBP o Warszawa 82 1010 1010 0189 6213 9110

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo