I ODRODZENIE W BUDDYZMIE TYBETAÑSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I ODRODZENIE W BUDDYZMIE TYBETAÑSKIM"

Transkrypt

1 Œ MIERÆ, STAN POŒREDNI I ODRODZENIE W BUDDYZMIE TYBETAÑSKIM

2 Lati Rinpocze Jeffrey Hopkins ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI I ODRODZENIE W BUDDYZMIE TYBETAÑSKIM Wstêp JEGO ŒWI TOBLIWOŒÆ CZTERNASTY DALAJ LAMA Przek³ad WIES AW KURPIEWSKI KRAKÓW 1999

3 4 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... Tytu³ orygina³u angielskiego DEATH, INTERMEDIATE STATE & REBIRTH IN TIBETAN BUDDHISM ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... 5 Copyright Snow Lion, Ithaca 1985 Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo A, Kraków 1999 Redaktor serii CEZARY WO NIAK Opracowanie graficzne TADEUSZ GUSTAW WIKTOR Opracowanie komputerowe JAROS AW PAW OWSKI Glosariusz WIES AW KURPIEWSKI Na ok³adce JAMANTAKA Bóstwo symbolizuj¹ce zwyciêstwo M¹droœci nad Œmierci¹ WYDAWNICTWO A ul. Rakowicka 21/3, Kraków tel./fax 012/ SPIS TREŒCI 7 NOTA REDAKCYJNA 9 S OWO WSTÊPNE JEGO ŒWI TOBLIWOŒÆ CZTERNASTY DALAJ LAMA 15 PRZEDMOWA JEFFREY HOPKINS 25 LAMPA CA KOWICIE OŒWIETLAJ CA PRZEDSTAWIENIE TRZECH PODSTAWOWYCH CIA - ŒMIERCI, STANU POŒREDNIEGO I ODRODZENIA JANG-ÆEN-GA- EI-LO-DRO Druk i oprawa ZAK AD GRAFICZNY COLONEL s.c. ul. D¹browskiego 16, Kraków ISBN WPROWADZENIE

4 6 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI STADIA ŒMIERCI 53 2.STAN POŒREDNI 63 3.ODRADZANIE SIÊ 75 4.ZATRZYMANIE ŒMIERCI ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... NOTA REDAKCYJNA 7 81 GLOSARIUSZ 85 HAS A 107 PRZYPISY 113 BIBLIOGRAFIA Tekst ujêty w nawiasy okr¹g³e zosta³ dodany przez t³umacza na jêzyk polski wszêdzie tam, gdzie w przek³adzie mog³yby powstaæ niejasnoœci. Wystêpuj¹ce w tekœcie s³owa tybetañskie pisane w nawiasach, najczêœciej kursyw¹, s¹ podane w transliteracji naukowej opracowanej przez S. Godziñskiego, wed³ug tzw. wariantu popularnonaukowego (patrz: Przegl¹d Orientalistyczny 1979, nr 2 (110), s ). Jednak tytu³y i znane nazwiska tybetañskie pisane s¹ bez nawiasów i podane w uproszczonej polskiej transkrypcji. W Przypisach (dane bibliograficzne) i w samej Bibliografii, gdzie Ÿród³a s¹ podane w jêzyku angielskim, zachowano system transliteracji T. V. Wylie go, a w s³owach sanskryckich znaki: c, ch, œ, š zapisano za pomoc¹: ch, cch, sh i šh. Wszêdzie indziej s³owa sanskryckie pisane bez nawiasów zosta³y podane w polskiej transkrypcji, zaœ pisane w nawiasach, najczêœciej kursyw¹, wed³ug miêdzynarodowej transliteracji naukowej. Skróty: tyb. tybetañski, skr. sanskryt

5 8 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... 9 S OWO WSTÊPNE Jego Œwi¹tobliwoœæ Czternasty Dalaj Lama Z wyk³adów O œrednim przedstawieniu stopni œcie ki Congkapy, wyg³oszonych w roku Nieczyste uczynki (karma) s¹ spe³niane w zale noœci od wewnêtrznych splamieñ, takich jak po ¹danie, nienawiœæ i niewiedza. Wytwarzaj¹ one w umyœle pewien potencja³ przybieraj¹cy postaæ predyspozycji. Gdy ycie osoby, która takie predyspozycje posiada, dobiegnie kresu, ponownie rodzi siê ona w cyklicznej egzystencji i otrzymuje umys³ i cia³o, jakie odpowiadaj¹ owym splamieniom. Niektórzy ludzie umieraj¹ po pe³nym wyczerpaniu siê impetu tego dzia- ³ania z poprzedniego ycia, które da³o podstawê dla ycia obecnego. Inni, nie wykorzystawszy do koñca przeznaczonego im czasu, umieraj¹ z powodu braku koniecznych do ycia warunków, takich jak np. œrodki utrzymania. Podobne przypadki nazywa siê œmierci¹ przedwczesn¹ lub œmierci¹, która nastêpuje po wyczerpaniu siê zas³ugi. Jest to sytuacja, kiedy impet dzia³ania, które to ycie wytworzy³o, trwa nadal, lecz przestaj¹ ju istnieæ uzyskane dziêki innym, daj¹cym zas³ugê uczynkom spe³nionym w poprzednich yciach zewnêtrzne, podtrzymuj¹ce ycie warunki.

6 10 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... S OWO WSTÊPNE 11 Gdy ktoœ umiera, to stan jego umys³u mo e byæ prawy, nieprawy b¹dÿ neutralny. Osoba, która umiera, mo e zwróciæ siê ku szlachetnemu obiektowi, takiemu jak Trzy Klejnoty (Budda, jego Doktryna i Duchowa Wspólnota) lub ku swojemu lamie i wzbudziæ w ten sposób wiarê. Mo e tak e utrzymywaæ stan bezgranicznego spokoju umys³u, w którym nie ywi po ¹dania ani nienawiœci wobec adnej odczuwaj¹cej istoty, mo e medytowaæ pustkê lub przejawiaæ wspó³czucie. Umieraj¹cy tak postêpuj¹c albo sam pamiêta, by to czyniæ, albo przypominaj¹ mu o tym inni. Ten, kto w czasie œmierci przyjmuje tak¹ postawê, umiera ze szlachetnym stanem umys³u i dziêki temu polepsza swoje odrodzenie. Dobrze jest umrzeæ w taki sposób. Zdarza siê jednak, e przyjaciele i krewni zgromadzeni wokó³ ³ó ka umieraj¹cego, chocia œwiadomie tego nie zamierzaj¹, swoim zachowaniem zak³ócaj¹ jego spokój. Niekiedy niepokoj¹ go swoim zdenerwowaniem, co wywo³uje w nim gniew. Nieraz tak rozpaczaj¹, e wzbudzaj¹ w nim pragnienie. Jeœli ktoœ umieraj¹c przyjmie jak¹œ negatywn¹ postawê, do której przywyk³ za ycia, czy bêdzie to pragnienie czy gniew, to bêdzie to bardzo niebezpieczne. Niektórzy z umieraj¹cych ani nie zwracaj¹ swojego umys³u ku jakiemuœ szlachetnemu obiektowi, ani te nie przejawiaj¹ pragnienia czy nienawiœci, ich postawê mo na nazwaæ neutraln¹. Te trzy postawy prawa, nieprawa lub neutralna wystêpuj¹ a do pojawienia siê subtelnego umys³u œmierci. Wed³ug systemu sutr ten koñcowy subtelny umys³ jest z koniecznoœci umys³em neutralnym, gdy sutry odmiennie ni najwy sza joga tantra zajmuj¹c siê tylko zwyk³ymi umys³ami, nie opisuj¹ technik s³u ¹cych przekszta³ceniu subtelnych umys³ów w stany szlachetne. Natomiast osoba posiadaj¹ca odpowiednie przygotowanie [praktykuj¹ca tantrê] jest w stanie przemieniæ ³¹cz¹ce siê ze œmierci¹ subtelne umys³y w bêd¹c¹ szlachetnym stanem œcie kê œwiadomoœci. Taka praktyka jest bardzo g³êboka. Postawa, jak¹ przyjmuje siê tu przed œmierci¹, jest w ka dym przypadku bardzo wa na. Jeœli bowiem nawet œrednio zaawansowanemu praktykuj¹cemu zak³óci siê w tym czasie spokój, wywo³a to u niego pragnienie lub nienawiœæ. Jest tak dlatego, e wszyscy posiadamy predyspozycje wytwo- rzone przez spe³nione przez nas w przesz³oœci negatywne uczynki, które aktywizuj¹ siê przy zajœciu odpowiednich okolicznoœci. To w³aœnie te predyspozycje nadaj¹ impet do wcielenia siê jako zwierzê lub do innego podobnego wcielenia. Posiadamy tak e predyspozycje, które zosta³y wytworzone przez nasze cnotliwe uczynki. Przy zajœciu sprzyjaj¹cych okolicznoœci dostarczaj¹ one impulsu do pomyœlnego odrodzenia siê jako ludzie b¹dÿ inne istoty. Sk³onnoœci, które ju istniej¹ w naszych mentalnych kontinuach, wzmocnione przez przywi¹zanie i chwytliwoœæ, prowadz¹ do z³ych lub dobrych odrodzeñ. Jeœli wiêc zaktywizuj¹ siê predyspozycje wytworzone przez z³¹ karmê, to skutkiem bêdzie ycie jako zwierzê, g³odny duch lub istota piekielna. Natomiast jeœli cz³owiek, który zazwyczaj postêpowa³ Ÿle, umiera maj¹c szlachetn¹ postawê, to odrodzi siê prawdopodobnie w dobrych warunkach. Jest zatem bardzo wa ne, aby sam umieraj¹cy oraz osoby, które go otaczaj¹, nie stwarzali sytuacji mog¹cych wywo³aæ u niego pragnienie lub gniew i by wzmacniali w nim szlachetne stany umys³u. Powinniœmy o tym wiedzieæ. Ci, którzy umieraj¹c przyjmuj¹ praw¹ postawê umys³u, maj¹ odczucie, e przechodz¹ z ciemnoœci do œwiat³a, s¹ wolni od niepokoju i widz¹ przyjemne zjawiska. W wielu przypadkach zdarzy³o siê, e ciê ko chorzy bliscy œmierci mówili o swoim bardzo dobrym samopoczuciu mimo choroby. Natomiast inni, prawie zupe³nie zdrowi, popadali w wielkie przera enie i oddychali z trudem. Poddawali siê przykrym myœlom i mieli odczucie, e przechodz¹ ze œwiat³a do ciemnoœci i e widz¹ nieprzyjemne formy. Niektórzy z umieraj¹cych, u których choroba doprowadzi³a do zmniejszenia ciep³oty cia³a, zaczynaj¹ pragn¹æ ciep³a i wzmacniaj¹ przez to predyspozycje prowadz¹ce do odrodzenia siê w gor¹cym piekle. Na skutek tego odradzaj¹ siê w miejscu, które jest wyj¹tkowo gor¹ce. Inni, przywi¹zuj¹c siê do odczucia zimna, odczuwaj¹ na przyk³ad pragnienie, by napiæ siê zimnej wody wzmacniaj¹ przez to predyspozycje prowadz¹ce do odrodzenia siê w zimnym piekle i w ten sposób wchodz¹ w zwi¹zek z takim odrodzeniem. Jest wiêc niezmiernie wa ne, by w czasie œmierci wystrzegaæ siê pragnieñ i by zwróciæ swój umys³ ku obiektom przynosz¹cym wyzwolenie.

7 12 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... S OWO WSTÊPNE 13 W yciu codziennym postawy zwi¹zane z po ¹daniem, nienawiœci¹, zazdroœci¹ itd., do których jesteœmy bardzo przyzwyczajeni, ujawniaj¹ siê ju przy niewielkim pobudzeniu; natomiast postawy, z którymi jesteœmy ma³o obeznani, do tego, by siê przejawiæ, potrzebuj¹ silnego wspomagaj¹cego bodÿca, np. odwo³ania siê do rozumowania. Podobnie dzieje siê podczas œmierci, zazwyczaj zaczynaj¹ wtedy dominowaæ postawy, z którymi jesteœmy dobrze obeznani i to one ukierunkowuj¹ proces odrodzenia. Z takiego samego powodu wytwarza siê w czasie œmierci silne przywi¹zanie do ja umieraj¹cy lêka siê bowiem, e jego ja przestanie istnieæ. To przywi¹zanie do ja dzia³a jako ³¹cznik ze stanem poœrednim, który wystêpuje pomiêdzy dwoma yciami; przywi¹zanie do cia³a natomiast dzia³a jako przyczyna powstania cia³a istoty stanu poœredniego. U osób, które za ycia pope³ni³y wiele nieprawoœci, w czasie œmierci ciep³o uchodzi najpierw z górnej czêœci cia³a, a potem z pozosta³ych czêœci, natomiast u tych, którzy spe³nili wiele dobrych uczynków, ciep³o uchodzi najpierw ze stóp. W obu przypadkach ciep³o gromadzi siê w koñcu w oœrodku serca. Z tego oœrodka wychodzi œwiadomoœæ. Oœrodkiem serca staj¹ siê stanowi¹ce po³¹czenie nasienia i krwi w ³onie matki te cz¹stki materii, w które na samym pocz¹tku ycia wesz³a œwiadomoœæ. Z tego samego miejsca œwiadomoœæ ostatecznie odchodzi podczas œmierci. Zaraz potem zaczyna siê stan poœredni. Wyj¹tek stanowi¹ tutaj ci, którzy odradzaj¹ siê w bezforemnych sferach: nieskoñczonej przestrzeni, nieskoñczonej œwiadomoœci, nicoœci albo u szczytu cyklicznej egzystencji. Dla nich nowe ycie zaczyna siê bezpoœrednio po œmierci. Przez stan poœredni musz¹ natomiast przejœæ ci, którzy odradzaj¹ siê w sferach pragnienia i formy. Podczas tego stanu istota posiada tak¹ postaæ, w jakiej ma siê odrodziæ. Istota stanu poœredniego posiada wszystkie piêæ zmys³ów, a tak- e w³adzê jasnowidzenia oraz mo liwoœæ swobodnego poruszania siê i natychmiastowego dotarcia wszêdzie tam, gdzie zechce. Widzi ona inne istoty tego samego typu, które znajduj¹ siê w stanie poœrednim istoty piekielne, g³odne duchy, zwierzêta, ludzi, pó³bogów lub bogów sama zaœ mo e byæ widziana przez jasnowidzów. Jeœli dla danej istoty nie znajdzie siê odpowiednie, zgodne z jej predyspozycjami miejsce odrodzenia, to po siedmiu dniach przechodzi ona przez ma³¹ œmieræ i odradza siê w innym stanie poœrednim. Mo e siê to zdarzyæ najwy ej szeœæ razy, tak wiêc najd³u szy okres spêdzony w stanie poœrednim wynosi czterdzieœci dziewiêæ dni. Oznacza to, e jeœli o jakichœ istotach wiadomo, e nawet po roku od œmierci nie znalaz³y miejsca odrodzenia, to nie znajduj¹ siê one w stanie poœrednim, lecz odrodzi³y siê jako duchy. Istota, która ma siê odrodziæ jako cz³owiek, widzi jak jej przyszli rodzice le ¹ razem. Jeœli ma siê odrodziæ jako mê czyzna, widok ten wzbudza w niej po ¹danie wobec matki i nienawiœæ do ojca, a jeœli ma siê odrodziæ jako kobieta po ¹danie wobec ojca i nienawiœæ do matki. Powodowana po ¹daniem pospiesza do tego miejsca, aby przy³¹czyæ siê do wspó³ yj¹cej pary, gdy jednak tam przybywa, postrzega tylko seksualny organ tego z partnerów, którego po ¹da. To wywo³uje w niej gniew, który powoduje zakoñczenie stanu poœredniego i doprowadza do po³¹czenia z nowym yciem. Odradzaj¹ca siê istota wchodzi do ³ona matki i zaczyna ludzkie ycie. Gdy nasienie ojca i krew matki po³¹cz¹ siê z t¹ œwiadomoœci¹, czyli z tym yciem, to w sposób naturalny stopniowo rozwijaj¹ siê one w sk³adniki ludzkiej istoty. Istota przebywaj¹ca w stanie poœrednim odczuwa silne przyci¹ganie do miejsca swoich przysz³ych narodzin, nawet jeœli ma byæ nim piek³o. RzeŸnik, na przyk³ad, mo e ujrzeæ jakby to by³ sen w oddali owcê. Gdy ruszy ku niej, aby j¹ zabiæ, zjawa zniknie. Wzbudzi to w nim gniew, a wówczas stan poœredni skoñczy siê i jego nowe ycie zacznie siê w piekle. Ci, którzy maj¹ odrodziæ siê w gor¹cych piek³ach, s¹, jak ju by³o powiedziane, przyci¹gani do ciep³a; ci zaœ, którzy maj¹ odrodziæ siê w zimnych piek³ach, s¹ przyci¹gani do ch³odu. Stan poœredni kogoœ, kto ma siê odrodziæ w z³ym wcieleniu, jest przera aj¹cy. W koñcu pospiesza on do miejsca swoich narodzin, a gdy jego pragnienie nie spe³nia siê, wpada w gniew; wtedy stan poœredni koñczy siê i zaczyna on nowe ycie. Na po³¹czenie z yciem wp³ywaj¹ zatem po ¹danie, nienawiœæ i niewiedza. Dopóki tych splamieñ nie przezwyciê ymy, dopóty jesteœmy jak-

8 14 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI Tantra buddyjska jest podzielona na cztery rodzaje odpowiadaj¹ce czterem poziomom jogicznych zdolnoœci dzia³ania, wykonania, jogi i najwy - szej jogi. 2 Najwy szy rodzaj tantry najwy sza joga tantra ma na celu zatrzymanie œmierci, odrodzenia oraz stanu poœredniego pomiêdzy nimi i przekszta³cenie ich w Stan Buddy. Dokonuje siê tego w serii jog wzorowanych na procesach œmierci, stanu poœredniego i odrodzenia, 3 praktykowanych dopóty jogin nie osi¹gnie nad tymi procesami takiej kontroli, e ju d³u ej nie podlega umieraniu. Poniewa jogi te opieraj¹ siê na symulacji œmierci, wa ne jest, eby jogin wiedzia³, jak ludzie umieraj¹, zna³ stadia œmierci i stoj¹ce za nimi fizjologiczne przyczyny. Tantryczny opis œmierci opiera siê na skomplikowanej teorii wiatrów, czyli strumieni energii, s³u ¹cych za podstawy dla ró nych poziomów œwiadomoœci. Gdy te wiatry trac¹ po kolei swoj¹ zdolnoœæ do s³u enia za podstawy dla œwiadomoœci, nastêpuj¹ wewnêtrzne i zewnêtrzne zdarzenia, które sk³adaj¹ siê na œmieræ. Studium œmierci dla praktykuj¹cego najwy sz¹ joga tantrê jest wiêc poznaniem tych wiatrów i zale nych od nich œwiadomoœci. Termin wiatr wystêpuje w buddyjskiej medycznej teorii trzech podstawowych humorów wiatru, ó³ci i flegmy. 4 Gdy pozostaj¹ one w równowadze, utrzymuj¹ cia³o przy zdrowiu, gdy nie s¹ w równowadze, powoduj¹ chorobê i dlatego nazywa siê je trzema wadami (skr. doša). Najby zwi¹zani ³añcuchami, nie mamy wolnoœci. Istniej¹ odrodzenia dobre i z³e, lecz dopóki jest siê zwi¹zanym, dopóty musi siê nieœæ brzemiê mentalnych i fizycznych agregatów, pozostaj¹cych pod wp³ywem nieczystych uczynków i splamieñ. Nie zdarza siê to tylko jeden raz, lecz powtarza siê nieprzerwanie, raz za razem. Aby przezwyciê yæ cierpienia narodzin, starzenia siê, choroby i œmierci musimy pokonaæ po ¹danie, nienawiœæ i zamêt. Ich Ÿród³em jest z kolei niewiedza przekonanie o samoistnym istnieniu osób i innych zjawisk. Zewnêtrzne lekarstwa uœmierzaj¹ powierzchowne cierpienia, ale nie s¹ w stanie wyleczyæ zasadniczej dolegliwoœci. Bardziej pomocne s¹ praktyki wewnêtrzne, takie jak stosowanie specyficznych antidotów przeciw po ¹daniu i nienawiœci, lecz ich skutki s¹ krótkotrwa³e. Jeœli jednak jesteœmy w stanie zniszczyæ ich Ÿród³o, niewiedzê, wtedy ustan¹ one samorzutnie. Po usuniêciu niewiedzy ustaj¹ zale ne od niej nieczyste uczynki. Ponadto, gdy nie ma niewiedzy, przestaj¹ dzia³aæ przywi¹zanie i chwytliwoœæ, które wzmacniaj¹ predyspozycje utworzone przez wczeœniejsze dzia³ania. Wtedy cykl niekontrolowanych odrodzeñ dobiega koñca. PRZEDMOWA

9 16 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... PRZEDMOWA 17 cu. Joga ta odzwierciedla podobny proces, jaki zachodzi podczas œmierci, i wymaga koncentracji na kana³ach i oœrodkach kana³ów znajduj¹cych siê wewn¹trz cia³a. Istnieje takich kana³ów; trzy g³ówne biegn¹ od czo³a poprzez czubek g³owy, a dalej w dó³ cia³a wzd³u krêgos³upa a do narz¹du p³ciowego. Oœrodki kana³ów, usytuowane wzd³u tych trzech g³ównych kana- ³ów, s¹ ko³ami (o ró nej liczbie szprych czy p³atków) umiejscowionymi kolejno: na czole, na czubku g³owy, w gardle, w sercu, w splocie s³onecznym, u podstawy krêgos³upa oraz w narz¹dzie p³ciowym. W tych ko- ³ach prawy i lewy kana³ owijaj¹ siê wokó³ kana³u centralnego i zaciskaj¹ go, zmniejszaj¹c b¹dÿ powstrzymuj¹c przep³yw wiatru. Podczas œmierci wiatry, które s³u ¹ jako podstawy dla œwiadomoœci, rozpuszczaj¹ siê w wiatrach w prawym i w lewym kanale. Te z kolei rozpuszczaj¹ siê w wietrze w kanale centralnym, po czym zaciski rozluÿniaj¹ siê w tym sensie, e zewnêtrzne kana³y zostaj¹ opró nione, przez co zwalniaj¹ od ucisku kana³ centralny i pozwalaj¹ na ruch wiatru wewn¹trz niego. Wywo³uje to przejawianie siê subtelnych umys³ów, których zwyk³e istoty lêkaj¹ siê, poniewa doznaj¹ wtedy uczucia unicestwienia. Natomiast jogini najwy szej joga tantry z tych samych stanów czyni¹ u ytek na duchowej œcie ce. W oœrodkach kana³ów znajduj¹ siê bia³e i czerwone krople; bia³e krople przewa aj¹ na szczycie g³owy, a czerwone w splocie s³onecznym. Od nich zale y zdrowie fizyczne i psychiczne. Krople te maj¹ swoje Ÿród³o w bia³o-czerwonej kropli znajduj¹cej siê w sercu. Jest ona wielkoœci du- ego nasienia gorczycy b¹dÿ ma³ego ziarnka grochu, jej górna czêœæ jest bia³a, a dolna czerwona. Nazywa siê niezniszczaln¹ kropl¹, poniewa trwa a do œmierci. Wewn¹trz tej kropli przebywa bardzo subtelny, podtrzymuj¹cy ycie wiatr. Podczas œmierci wszystkie wiatry ostatecznie rozpuszczaj¹ siê w nim, po czym wschodzi jasne œwiat³o œmierci. Fizjologia œmierci odnosi siê do zmian, jakie zachodz¹ w wiatrach, kana³ach i kroplach. Œwiadomoœci, mniej lub bardziej subtelne, s¹ zale ne od wiatrów w sposób podobny do tego, jak jeÿdziec jest zale ny od swojego konia. Dlatego rozpuszczanie siê tych wiatrów, czyli utrata przez nie zdolwa niejszym z nich jest wiatr, poniewa kieruje on dwoma pozosta³ymi. Okreœla siê go jako lekki i bêd¹cy w ruchu. 5 Spe³nia on funkcje prze³ykania, mówienia, oddawania moczu, defekacji, prostowania i zginania koñczyn i tak dalej. Zakres znaczenia terminu wiatr rozci¹ga siê zatem od oddychania powietrzem po subtelne przep³ywy czy pr¹dy energii, które pe³ni¹ funkcje zwi¹zane z cia³em, a tak e s³u ¹ jako podpory (noœniki) lub podstawy œwiadomoœci. Tantryczna teoria medyczna wyró nia piêæ rodzajów wiatrów: 6 1. Wiatr podtrzymuj¹cy ycie. Miejscem, w którym przebywa jest serce, w swojej niesubtelnej formie powoduje wdychanie, wydychanie, czkawkê, plucie itd. 2. Wiatr poruszaj¹cy siê w górê. Miejscem, w którym przebywa jest œrodek klatki piersiowej, dzia³a przez gard³o i usta. Jest przede wszystkim przyczyn¹ mówienia oraz prze³ykania po ywienia i œliny, dzia³a tak e w stawach. 3. Wiatr przenikaj¹cy. Miejscem, w którym przebywa jest czubek g³owy, powoduje giêtkie ruchy, prostowanie i zginanie koñczyn, otwieranie i zamykanie ust i powiek. 4. Wiatr przebywaj¹cy w ogniu. Miejscem, w którym przebywa jest trzeci pierœcieñ o³¹dka, porusza siê w organach wewnêtrznych: w p³ucach, sercu, w¹trobie, woreczku ó³ciowym, pêcherzu moczowym itd., a tak e przez kana³y w koñczynach. Powoduje trawienie po ywienia, oddzielanie jego czêœci oczyszczonych od nieoczyszczonych itd. 5. Wiatr opró niaj¹cy ku do³owi. Jego siedzib¹ jest dolna czêœæ brzucha, porusza siê wewn¹trz macicy lub w pêcherzykach nasiennych, w pêcherzu moczowym, w obrêbie ud itd. Zapocz¹tkowuje i powstrzymuje oddawanie moczu, defekacjê i menstruacjê. Poprzez praktykowanie najwy szej joga tantry, jogin stara siê spowodowaæ, by te wiatry, zarówno w swojej niesubtelnej, jak i subtelnej postaci, rozpuœci³y siê w bardzo subtelnym, podtrzymuj¹cym ycie wietrze w ser-

10 18 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... noœci do s³u enia za podstawy œwiadomoœci, wywo³uje w wymiarze psychologicznym radykalne zmiany w œwiadomym doœwiadczeniu. Œmieræ rozpoczyna siê wraz z rozpuszczaniem siê kolejnych wiatrów zwi¹zanych z czterema elementami ziemi¹, wod¹, ogniem i wiatrem. Ziemia odnosi siê do twardych sk³adników cia³a, takich jak koœci, a rozpuszczenie siê zwi¹zanego z ni¹ wiatru oznacza, e ten wiatr nie jest ju d³u ej w stanie s³u yæ jako podpora, czyli podstawa dla œwiadomoœci. W nastêpstwie jego rozpuszczenia wyraÿniej przejawia siê zdolnoœæ wiatru zwi¹zanego z wod¹ p³ynnymi sk³adnikami cia³a do funkcjonowania jako podpora œwiadomoœci. Zanikanie tej zdolnoœci w jednym z elementów i wzmo one jej przejawianie siê w kolejnym elemencie nazywa siê rozpuszczeniem. Nie chodzi tu zatem o rozpuszczanie siê zwyk³ej ziemi w wodzie (patrz: Znaczenie rozpuszczenia, str. 40). Wraz z rozpuszczaniem siê elementu ziemi rozpuszczaj¹ siê cztery inne czynniki (patrz tab. 1), czemu towarzysz¹ oznaki zewnêtrzne (ogólnie dostrzegalne przez innych) oraz znak wewnêtrzny (wewnêtrzne doœwiadczenie umieraj¹cej osoby). To samo powtarza siê kolejno dla pozosta³ych trzech elementów (patrz tab. 2-4), wraz z odpowiadaj¹cymi im zewnêtrznymi i wewnêtrznymi oznakami. Po rozpoczêciu siê pi¹tego cyklu zaczyna ulegaæ destrukcji umys³, 7 w tym znaczeniu, e mniej subtelne rodzaje umys³ów zanikaj¹, a zaczynaj¹ przejawiaæ siê bardziej subtelne. Najpierw zanika koncepcyjnoœæ rozpuszczaj¹c siê, by tak to uj¹æ, w umys³ bia³ego zjawiska (patrz tab. 5). Ten subtelniejszy umys³, któremu pojawia siê tylko wype³niona bia³ym œwiat³em pró nia 8, jest wolny jest od zwyk³ej koncepcyjnoœci, niemniej jest on nieznacznie dualistyczny. Ten umys³ rozpuszcza siê w wy szy od niego umys³ czerwonego zjawiska, który z kolei rozpuszcza siê w umys³ czarnego zjawiska. W tym momencie wszystkim, co siê pojawia, jest tylko wype³niona ciemnoœci¹ pró nia. Podczas tego doœwiadczenia umieraj¹ca osoba staje siê w koñcu nieœwiadoma. Z czasem ten stan znika i pojawia siê ca³kowicie niedualistyczna pró nia umys³ jasnego œwiat³a wolny od bia³ego, czerwonego i czarnego zjawiska. To jest œmieræ. PRZEDMOWA Tab. 1. Pierwszy cykl równoczesnego rozpuszczenia Czynnik rozpuszczaj¹cy siê Oznaka zewnêtrzna Wewnêtrzny znak element ziemi agregat formy podstawowa m¹droœæ podobna do zwierciad³a (nasza zwyk³a œwiadomoœæ, która jasno postrzega wiele obiektów jednoczeœnie) zmys³ oka kolory i kszta³ty Cia³o staje siê bardzo wiotkie; cz³onki cia³a rozluÿniaj¹ siê; ma siê poczucie, e cia³o zapada siê pod ziemiê Koñczyny kurcz¹ siê, cia³o staje siê s³abe i bezsilne Wzrok staje siê nieostry i zaæmiony Nie mo na otworzyæ ani zamkn¹æ oczu Cia³o (skóra) traci po³ysk; si³y s¹ wyczerpane Tab. 2. Drugi cykl równoczesnego rozpuszczenia pojawianie siê mira y Czynnik rozpuszczaj¹cy siê Oznaka zewnêtrzna Wewnêtrzny znak element wody agregat odczuæ (przyjemnoœæ, ból i odczucia neutralne) podstawowa m¹droœæ równoœci (nasze zwyk³e, œwiadome doznawanie przyjemnoœci, bólu i odczuæ neutralnych jako odczuæ) zmys³ ucha dÿwiêki œlina, pot, mocz, krew i p³yn regeneruj¹cy wysychaj¹ w znacznym stopniu œwiadomoœæ cia³a nie jest ju w stanie doœwiadczaæ trzech rodzajów odczuæ, jakie towarzysz¹ œwiadomoœciom zmys³owym nie jest siê ju d³u ej œwiadomym odczuæ towarzysz¹cych œwiadomoœci mentalnej nie s³yszy siê ju d³u ej dÿwiêków zewnêtrznych ani wewnêtrznych w uszach nie powstaje ju dÿwiêk ur pojawianie siê dymu 19

11 20 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... Tab. 3. Trzeci cykl równoczesnego rozpuszczenia PRZEDMOWA Tab. 5. Cykle rozpuszczenia od pi¹tego do ósmego 21 Czynnik rozpuszczaj¹cy siê Oznaka zewnêtrzna Wewnêtrzny znak Czynnik rozpuszczaj¹cy siê Przyczyna zjawiska Wewnêtrzny znak element ognia agregat rozró nieñ nie jest siê w stanie trawiæ po ywienia ani przyswajaæ napojów nie jest siê ju œwiadomym spraw dotycz¹cych osób bliskich CYKL PI TY osiemdziesi¹t koncepcji wiatry w prawym i lewym kanale powy ej serca wchodz¹ do centralnego kana³u na szczycie g³owy najpierw pal¹ca siê lampka maœlana; potem jasna pró nia wype³niona bia³ym œwiat³em podstawowa m¹droœæ analizy (nasza zwyk³a œwiadomoœæ indywidualnych nazw, cech itp. osób bliskich) zmys³ nosa nie pamiêta siê ju imion osób bliskich wdech s³aby, wydech silny i d³ugi pojawianie siê œwietlików lub iskierek w dymie CYKL SZÓSTY umys³ bia³ego zjawiska wiatry w prawym i lewym kanale poni ej serca wchodz¹ do centralnego kana³u u podstawy krêgos³upa bardzo jasna pró nia wype³niona czerwonym œwiat³em zapachy nie odczuwa siê zapachów Tab. 4. Czwarty cykl równoczesnego rozpuszczenia Czynnik rozpuszczaj¹cy siê Oznaka zewnêtrzna Wewnêtrzny znak element wiatru agregat czynników sk³adowych podstawowa m¹droœæ dzia³añ efektywnych (nasza zwyk³a œwiadomoœæ aktywnoœci zewnêtrznej, celów itd.) zmys³ jêzyka (smaku) smaki (zmys³) odczuwanie cia³a i obiektów dotyku dziesiêæ wiatrów przemieszcza siê do serca; wdech i wydech ustaj¹ nie jest siê w stanie wykonywaæ czynnoœci fizycznych nie jest siê d³u ej œwiadomym zewnêtrznych dzia³añ w œwiecie, celów itd. jêzyk staje siê gruby i krótki, nasada jêzyka sinieje nie jest siê w stanie doznawaæ smaków nie jest siê w stanie doœwiadczaæ g³adkoœci i szorstkoœci pojawianie siê gasn¹cej, trzaskaj¹cej lampki maœlanej CYKL SIÓDMY umys³ czerwonego wzrastania CYKL ÓSMY umys³ ciemnego (zjawiska) blisko osi¹gniêcia wy sze i ni sze wiatry gromadz¹ siê w sercu, nastêpnie wchodz¹ do kropli w sercu wszystkie wiatry rozpuszczaj¹ siê w niezniszczalnej kropli w sercu w bardzo subtelnym, podtrzymuj¹cym ycie wietrze najpierw pró nia wype³niona gêst¹ ciemnoœci¹, potem popada siê w nieœwiadomoœæ, jakby omdlenie bardzo jasna pró nia wolna od bia³ego, czerwonego i ciemnego zjawiska umys³ jasnego œwiat³a œmierci Chocia oddech zewnêtrzny (daj¹cy siê stwierdziæ ruch powietrza przez nos) usta³ du o wczeœniej, bo ju w czwartym cyklu, to z tantrycznej perspektywy moment rzeczywistej œmierci nie jest zwi¹zany z wdechem i wydechem, lecz z pojawieniem siê umys³u jasnego œwiat³a. Zmar³a osoba pozostaje zwykle w tym stanie przejrzystej pró ni przez trzy dni, po czym (jeœli cia³a nie wyniszczy³a ciê ka choroba) pojawiaj¹ siê zewnêtrzne oznaki: ropa i krew, które wyp³ywaj¹ z nosa i narz¹du p³ciowego. Znaki te wskazuj¹, e œwiadomoœæ opuœci³a cia³o. Dopiero teraz mo na zaj¹æ siê zw³okami nie stwarzaj¹c adnego niebezpieczeñstwa dla zmar³ego. Do tego czasu œwiadomoœæ wci¹ pozostaje w ciele i dlatego jakiekolwiek gwa³towne obchodzenie siê z nim mog³oby zak³óciæ koniec procesu umierania, powoduj¹c prawdopodobnie ni sze odrodzenie.

12 22 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... PRZEDMOWA 23 Gdy jasne œwiat³o zanika, œwiadomoœæ przechodzi ponownie przez siedem etapów rozpuszczania w odwrotnej kolejnoœci: 1. Jasne œwiat³o. 2. Promienne ciemne niebo. 3. Promienne czerwone niebo. 4. Promienne bia³e niebo. 5. P³omieñ lampki maœlanej. 6. Œwietliki. 7. Dym. 8. Mira. Zaraz po rozpoczêciu siê tego odwrotnego procesu, osoba odradza siê w stanie poœrednim (tyb. bardo) pomiêdzy yciami. W tym stanie posiada ona subtelne cia³o, które mo e udaæ siê dok¹d zechce przez góry itd. w poszukiwaniu miejsca odrodzenia. Czas ycia w stanie poœrednim mo e trwaæ od jednego momentu do siedmiu dni. Zale y to od tego, czy odpowiednie miejsce odrodzenia zostanie znalezione, czy nie. Jeœli takie miejsce nie zostanie znalezione, to istota doœwiadcza ma³ej œmierci przechodz¹c znowu, lecz bardzo szybko, przez osiem przedstawionych wczeœniej oznak œmierci. Nastêpnie przechodzi przez osiem oznak tego procesu w odwrotnej kolejnoœci i odradza siê w drugim stanie poœrednim. W stanie poœrednim mo e mieæ miejsce najwy ej siedem odrodzeñ. Daje to w sumie czterdzieœci dziewiêæ dni i w przeci¹gu tego czasu miejsce odrodzenia zostanie na pewno znalezione. Ma³¹ œmieræ, która ma miejsce pomiêdzy kolejnymi stanami poœrednimi b¹dÿ tu przed przyjêciem odrodzenia, porównuje siê do doœwiadczania oœmiu oznak od mira u po jasne œwiat³o podczas zasypiania. Podobnie dzieje siê podczas snu. Przed œnieniem doœwiadcza siê oœmiu oznak w odwrotnej kolejnoœci. Sen (prze ycia senne) koñczy siê kolejnym doœwiadczeniem oœmiu oznak œmierci (nastêpuj¹cych w kolejnoœci takiej samej, jak przy zwyk³ej œmierci). Gdy zaczyna siê nastêpny sen lub gdy œpi¹cy budzi siê, ponownie pojawia siê osiem oznak, które nastêpuj¹ po sobie w odwrotnej kolejnoœci. Tych stanów o coraz to wiêkszej subtelnoœci, które wystêpuj¹ podczas œmierci, i stanów o coraz to mniejszej subtelnoœci, które wystêpuj¹ podczas odrodzenia, doœwiadcza siê podczas omdlenia oraz orgazmu tak samo jak przed i po marzeniach sennych oraz przed i po œnie, chocia nie w pe³nej postaci. 9 Wskazuj¹ one nie tylko na poziomy subtelnoœci, na jakich ka dy moment œwiadomoœci jest zbudowany, lecz tak e opisuj¹ stany, przez które istoty czêsto przechodz¹ nie zauwa aj¹c ich. Doktryna ta sugeruje, e zwyk³e œwiadome ycie zajmuje siê jedynie zwyk³ymi, powierzchownymi stanami, nie zwracaj¹c uwagi na stany bardziej subtelne, które s¹ podstaw¹ zarówno œwiadomoœci, jak i zjawisk. Jest to stan rzeczy, w którym nie zna siê ani Ÿród³a œwiadomoœci, ani podstawy, do której ona powraca. Zwyk³e istoty tak bardzo uto samiaj¹ siê ze stanami powierzchownymi, e przejœcie do stanów g³êbszych wywo³uje u nich nawet lêk przed unicestwieniem. W etapach wytworzenia i spe³nienia najwy szej joga tantry niekontrolowane procesy œmierci, stanu poœredniego i odrodzenia zostaj¹ ostatecznie oczyszczone. Najbardziej subtelny stan jasnego œwiat³a zostaje na koniec u yty jako podstawa dla wspó³czuj¹cego pojawiania siê, bez odtwarzania mniej subtelnych stanów umys³u. Rzeczywiste osi¹gniêcia tych praktyk le ¹ poza zasiêgiem tych, którzy nie kultywowali wspó³czucia, nie zrozumieli pustki i nie nauczyli siê technik jogi bóstwa (medytacyjne pojawianie siê wspó³czuj¹cego umys³u, który urzeczywistnia pustkê jako bóstwo). 10 Jednak w zasiêgu tych, którzy tego pragn¹, le y dostosowanie perspektywy swojego ycia do zrozumienia tych stanów. To w³aœnie z myœl¹ o takim u ytku z tej pracy przedk³adam Czytelnikom poni szy przek³ad tybetañskiego orygina³u. O tekœcie Poni szy przek³ad jest t³umaczeniem Lampy ca³kowicie oœwietlaj¹cej przedstawienie trzech podstawowych cia³ œmierci, stanu poœredniego i od-

13 24 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI rodzenia (gzi'i sku gsum gji rnam g ag rab gsal sgron me), 11 któr¹ napisa³ osiemnastowieczny uczony i jogin szko³y Gelukpa (dge-lugs-pa) buddyzmu tybetañskiego Jang-æen-ga-³ei-lo-dro (dbjangs-czan-dga'-ba'i-blo-gros). Jest to w istocie traktat najwy szej joga tantry (Anuttarayoga tantra z cyklu GuhjasamadŸa, wyjaœniaj¹cy podane przez NagardŸunê jej objaœnienie tak jak zosta³o ono przedstawione przez Congkapê w jego Lampie gruntownie oœwietlaj¹cej Piêæ faz (NagardŸuny): Esencjalnych instrukcjach króla tantr, wspania³ej GuhjasamadŸi (rgjud kji rgjal po dpal gsang ba 'dus pa'i man ngag rim pa lnga rab tu gsal ba'i sgron me). Rozdzia³y o stanie poœrednim i odrodzeniu opieraj¹ siê tak e na prezentacji przez Congkapê Skarbnicy wiedzy (Abhidharmakoœa) Wasu-bandhu, dokonanym w jego Wielkim wyk³adzie etapów œcie ki (Lam rim cz en mo), jak równie na jego komentarzu do Uporz¹dkowanych etapów co do sposobów osi¹gania Guhjasamadzi (Samâjasâdhanavyavasthâli) Nagabodhiego. Autor, maj¹c na uwadze zwiêz³oœæ tekstu, zrezygnowa³, o czym sam mówi, z obszernego cytowania Ÿróde³; niektóre z nich s¹ podane w przypisach. Tekst ten z godn¹ uwagi jasnoœci¹ przedstawia psychologiczn¹ podstawê buddyjskiej praktyki ods³aniaj¹c ostateczny cel wielkiej iloœci stopniowych œcie ek, jakie Budda przedstawi³ przekszta³cenie œmierci w nieœmiertelny stan przynoszenia po ytku innym. JANG-ÆEN-GA- EI-LO-DRO LAMPA CA KOWICIE OŒWIETLAJ CA PRZEDSTAWIENIE TRZECH PODSTAWOWYCH CIA ŒMIERCI, STANU POŒREDNIEGO I ODRODZENIA Jeffrey Hopkins

14 26 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI WPROWADZENIE Namo Guru Mañjughoœaya Ho³d panu zjednoczenia, Mistrzowi elaznych elementów narodzin, œmierci i stanu poœredniego, podstaw oczyszczenia, W³adaj¹cemu ich przekszta³ceniem w z³oto przez dwa etapy g³êbokiej œcie ki, które oczyszczaj¹, Mistrzowi cennych Trzech Cia³ czystoœci, owoców oczyszczenia. T³umaczenie samego tekstu jest pisane prost¹ czcionk¹. Komentarz dodany przez t³umaczy (na jêzyk angielski) u³atwiaj¹cy zrozumienie tekstu, jest b¹dÿ pisany pochy³¹ czcionk¹ i podany oddzielnie, b¹dÿ ujêty w nawiasy kwadratowe i w³¹czony do tekstu. Na pocz¹tku autor sk³ada ho³d Mañdziughosi, czyli Mañdziuœriemu, po to, by zgromadziæ zas³ugê i dziêki temu unikn¹æ przeszkód przy uk³adaniu tekstu. Ho³d jest napisany w sanskrycie, aby pamiêtaæ o Ÿród³owym jêzyku tej nauki i o jej przek³adzie na jêzyk tybetañski, oraz by wykszta³ciæ sk³onnoœæ do uczenia siê sanskrytu. Mañdziughoœa jest ucieleœnieniem m¹droœci wszystkich Buddów. Mañju znaczy ³agodny, co wskazuje, e jego kontinuum sta³o siê ³agodne dziêki wyzbyciu siê uci¹ liwych przeszkód na drodze prowadz¹cej do wyzwolenia z cyklicznej egzystencji i nieuci¹ liwych przeszkód na drodze prowadz¹cej do wszechwiedzy. Ghoœa znaczy intonacja i odnosi siê do tego, e w³ada on szeœædziesiêcioma rodzajami doskona³ej wymowy Buddy. Gdy ktoœ

15 28 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... WPROWADZENIE 29 zwraca siê do Mañdziughosi ze skupion¹ wiar¹, jego m¹droœæ szybko wzrasta. 12 Traktat ten dotyczy tantrycznego s³owa Buddy. Ho³d sk³ada siê wiêc WadŸradharze, który jest panem zjednoczenia w tym sensie, e zjednoczenie jasnego œwiat³a i iluzorycznego cia³a dokonuje siê pod jego kontrol¹. Treœæ ho³du, odwo³uj¹c siê do przyk³adu alchemicznej przemiany elaza w z³oto, wskazuje na zawartoœæ tej ksi¹ ki. elaznymi elementami, które maj¹ zostaæ przekszta³cone, s¹ narodziny, œmieræ i stan poœredni pomiêdzy yciami s¹ to substraty, na które dzia³aj¹ przekszta³caj¹ce czynniki. Alchemicznymi œrodkami s¹ etapy wytwarzania i spe³nienia najwy szej joga mantry najwy szej z czterech rodzajów tantr. Z³otymi wytworami s¹ Trzy Cia³a Buddy Cia³o Prawdy, Cia³o Ca³kowitej Radoœci i Cia³o Emanacji. 13 WadŸradhara w³ada tym procesem oczyszczenia. Wys³awiaj¹cymi Go s³owami ho³du, strofy otwieraj¹ce wskazuj¹ na treœæ traktatu opis narodzin, œmierci i stanu poœredniego oraz ich przekszta³cenia. Aby poznaæ sposób postêpowania w dwóch etapach najwy szej joga mantry, bardzo wa ne jest, by zrozumieæ prezentacjê podstaw oczyszczenia, to znaczy trzech podstawowych cia³, którymi s¹ narodziny, œmieræ i stan poœredni. Dziêki g³êbokiej i szybkiej œcie ce najwy szej joga mantry mo na bowiem, w tej zdegenerowanej erze, w czasie jednego krótkiego ycia urzeczywistniæ posiadaj¹ce siedem cech cia³o zjednoczenia bóstwa mêskiego i eñskiego. 1. Ca³kowita radoœæ; posiadanie wszystkich wiêkszych i mniejszych znaków Buddy. 2. Bóstwo mêskie i eñskie zwrócone ku sobie; wygl¹d ojca i matki w zjednoczeniu. 3. Wielka b³ogoœæ; manifestowanie siê subtelnej b³ogiej œwiadomoœci. 4. Niesamoistne istnienie; b³oga œwiadomoœæ pozostaj¹ca w medytacyjnej równowadze. Ta niedualistyczna medytacja dotyczy pustki samoistnego istnienia, porównywana jest do wody wlewanej do wody. 5. Ca³kowite wype³nienie wspó³czuciem; mentalne kontinuum stale i ca³kowicie przepe³nione wspó³czuciem dla odczuwaj¹cych istot. 6. Nieprzerwana ci¹g³oœæ; nie pozostawanie w skrajnoœciach: ani w cyklicznej egzystencji, ani w spokoju odosobnienia. 7. Nieustawanie; przebywanie dla dobra odczuwaj¹cych istot, dopóki cykliczna egzystencja nie zostanie opró niona. Wyjaœniê zatem narodziny, œmieræ i stan poœredni podstawy oczyszczane przez dwa etapy œcie ki. Wyjaœnienie sk³ada siê z trzech czêœci: (1) Stadia œmierci, (2) Stadia osi¹gania stanu poœredniego, (3) Sposób, w jaki istota znajduj¹ca siê w stanie poœrednim odradza siê. Etapy wytwarzania i spe³nienia oczyszczaj¹ narodziny, œmieræ i stan poœredni w tym sensie, e dziêki nim te trzy stany zostaj¹ zatrzymane narodziny zostaj¹ przekszta³cone w Cia³o Emanacji, œmieræ w Cia³o Prawdy, a stan poœredni w Cia³o Ca³kowitej Radoœci. Owocem tego przekszta³cenia jest nieœmiertelny Stan Buddy, który w najwy szej joga mantrze jest znany jako cia³o zjednoczenia bóstwa mêskiego i eñskiego zwróconych ku sobie. Posiada on siedem cech, którymi s¹:

16 30 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI STADIA ŒMIERCI Proces œmierci jest zdeterminowany przez rodzaj cia³a, jakie siê posiada. Tekst zaczyna siê wiêc od krótkiego opowiedzenia o tym, jak ludzkie istoty zaczê³y rodziæ siê z ³ona i mieæ niesubtelne cia³o sk³adaj¹ce siê z miêsa, krwi itd. Podczas pierwszego eonu [po uformowaniu siê tego systemu œwiata], ludzkie istoty posiada³y siedem cech: spontaniczne narodziny, niezmierzon¹ d³ugoœæ ycia, wszystkie w³adze zmys³owe, cia³o przenikniête swoim w³asnym œwiat³em i ozdobione znakami podobnymi do wiêkszych i mniejszych znaków [Buddy], od ywianie siê pokarmem radoœci, bez spo ywania pospolitego pokarmu oraz zdolnoœæ do magicznego lotu po niebie. Jednak e z powodu uaktywnienia siê predyspozycji ukszta³towanych [w poprzednich yciach] przez przywi¹zanie do po ywienia, zaczê³y one spo- ywaæ pospolit¹ ywnoœæ. Wówczas, gdy nieoczyszczone sk³adniki po ywienia zmieni³y siê w ka³ i mocz, jako otwory s³u ¹ce do wydalania wykszta³ci³y siê mêskie i eñskie narz¹dy. Pary, posiadaj¹c predyspozycje ukszta³towane przez wspó³- ycie w poprzednich [ ywotach], zaczê³y wi¹zaæ siê ze sob¹. W wyniku ich ³¹czenia siê ze sob¹, odczuwaj¹ca istota uformowa³a siê w ³onie. W ten sposób zaczê³y siê narodziny z ³ona.

17 32 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... STADIA ŒMIERCI 33 Mówi siê, e urodzeni z ³ona ludzie tego œwiata posiadaj¹ szeœæ sk³adników ziemiê, wodê, ogieñ, wiatr, kana³y i krople. Sk³adnik ziemi odnosi siê do twardych elementów cia³a, takich jak koœci, skóra, paznokcie i w³osy. 14 Sk³adnik wody obejmuje p³yny w ciele, takie jak mocz, ó³æ i krew. Sk³adnik ognia jest ciep³em cia³a. Sk³adnik wiatru odnosi siê do pr¹dów powietrza b¹dÿ energii, które wykonuj¹ fizyczne funkcje, takie jak prze³ykanie, oraz s³u ¹ jako podpory œwiadomoœci. Kana³ami s¹ y³y, têtnice, przewody, po³¹czenia nerwowe i inne, którymi p³yn¹ krew, limfa i ó³æ, porusza siê wiatr itd. Kroplami s¹ esencjonalne p³yny, które kr¹ ¹ w tych kana³ach. [Wed³ug innej interpretacji] szeœcioma sk³adnikami s¹: koœci, szpik kostny i regeneruj¹cy p³yn, które otrzymuje siê od ojca, oraz miêsiste czêœci cia³a, skóra i krew, które otrzymuje siê od matki. Regeneruj¹cy p³yn ojca jest g³ówn¹ przyczyn¹ otrzymanych od niego trzech sk³adników, a regeneruj¹cy p³yn matki jest g³ówn¹ przyczyn¹ trzech sk³adników otrzymanych od niej. Oboje, mê czyzna i kobieta, tworz¹ przyczynê wszystkich szeœciu sk³adników. Ka dy komu, w tej zdegenerowanej erze, jest przeznaczone osi¹gn¹æ oœwiecenie w ci¹gu jednego krótkiego ycia dziêki praktykowaniu od pocz¹tku œcie ki najwy szej joga mantry, z koniecznoœci jest w³aœnie tak¹, urodzon¹ z ³ona ludzk¹ istot¹, posiadaj¹c¹ szeœæ sk³adników. Cech¹ szczególn¹ najwy szej joga mantry, która odró nia j¹ od trzech ni szych tantr: dzia³ania, wykonania i jogi, oraz od pojazdu sutry jest to, e wysoce uzdolnione osoby praktykuj¹c j¹ mog¹ osi¹gn¹æ Stan Buddy w ci¹gu jednego ycia. 15 Znaczy to, e przechodz¹ one piêæ œcie ek gromadzenia, przygotowania, widzenia, medytacji i nie uczenia siê wiêcej w przeci¹gu jednego ycia i nie musz¹ praktykowaæ przez niezliczone eony, tak jak siê tego wymaga w innych systemach. W innych systemach spêdza siê wielk¹ iloœæ czasu na zebranie si³y zas³ugi potrzebnej do tego, aby tak wzmocniæ m¹droœæ-œwiadomoœæ, która urzeczywistnia pustkê, by by³a ona w stanie przezwyciê yæ przeszkody na drodze do wszechwiedzy. 16 Natomiast w najwy szej joga mantrze dla wzmocnienia m¹droœci-œwiadomoœci stosuje siê specjalne praktyki, które polegaj¹ na pos³u eniu siê subtelnymi umys³ami do urzeczywistnienia pustki, a w nastêpstwie do rozwiniêcia iluzorycznego cia³a. Podstaw¹ dla tych technik s¹ kana³y, wiatry i krople, które znajduj¹ siê w ludzkim ciele. Cia³a ludzi tego œwiata posiadaj¹ siedemdziesi¹t dwa tysi¹ce kana³ów, w tym kana³y prawy, lewy i centralny. Cia³o fizyczne jest uk³adem z³o onym z elementów i ich derywatów. 17 Cia³o subtelne sk³ada siê z kana³ów, wiatrów oraz z bia³ych i czerwonych kropli. Bardzo subtelnym cia³em jest wiatr, który s³u y jako podpora umys³u jasnego œwiat³a, oraz wiatr, który przebywa w niezniszczalnej kropli w sercu. Jeœli chodzi o kana³y cia³a subtelnego, to kana³ centralny biegnie od serca w górê do szczytu g³owy, a nastêpnie schodzi w dó³ do punktu pomiêdzy brwiami. 18 Od serca w dó³ biegnie do zakoñczenia fallusa lub pochwy. Po prawej i lewej stronie centralnego kana³u znajduj¹ siê dwa inne kana- ³y, które nie tylko œciskaj¹ go miêdzy sob¹, lecz tak e zaciskaj¹ siê, opasuj¹c go w ka dym z oœrodków. W oœrodku serca ka dy z nich okr¹ a kana³ centralny trzy razy, a mniejsz¹ iloœæ razy w innych oœrodkach. Na skutek tego mocnego ucisku podczas zwyk³ego ycia za wyj¹tkiem czasu œmierci wiatry nie poruszaj¹ siê w górê lub w dó³ wewn¹trz centralnego kana³u. 19 Podczas œmierci wszystkie wiatry z siedemdziesiêciu dwóch tysiêcy kana- ³ów gromadz¹ siê w prawym i lewym kanale. Nastêpnie wiatry z tych dwóch kana³ów rozpuszczaj¹ siê w kanale centralnym. Wiatry z wy szej i ni szej czêœci kana³u centralnego rozpuszczaj¹ siê na koniec w niezniszczalnym, podtrzymuj¹cym ycie wietrze w sercu.

18 34 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... STADIA ŒMIERCI 35 Tab. 6. Dwadzieœcia piêæ niesubtelnych obiektów Piêæ agregatów Piêæ podstawowych m¹droœci Cztery elementy Szeœæ Ÿróde³ Piêæ obiektów formy podstawowa m¹droœæ podobna do zwierciad³a ziemia zmys³ oka 22 kolory i kszta³ty odczucia podstawowa m¹droœæ równoœci woda zmys³ ucha dÿwiêki rozró nienia podstawowa m¹droœæ analizy ogieñ zmys³ nosa zapachy czynniki sk³adowe podstawowa m¹droœæ dzia³añ efektywnych wiatr zmys³ jêzyka, smaki, wra enia zmys³ cia³a dotykowe œwiadomoœci podstawowa m¹droœæ natury zjawisk 23 zmys³ mentalny Tab. 7. Osiem rozpuszczeñ Czynniki rozpuszczaj¹ce siê Pierwsze rozpuszczenie Drugie rozpuszczenie Trzecie rozpuszczenie Czwarte rozpuszczenie agregat formy odczucia rozró nienia czynniki sk³adowe element ziemia woda ogieñ wiatr Ÿród³o zmys³ oka zmys³ ucha zmys³ nosa zmys³ jêzyka i zmys³ cia³a obiekt formy widzialne dÿwiêki zapachy smaki i wra enia dotykowe podstawowam¹droœæ podstawowa m¹droœæ podstawowam¹droœæ podstawowa m¹droœæ podstawowa m¹droœæ podobna do zwierciad³a równoœci analizy dzia³añ efektywnych Pi¹te rozpuszczenie Szóste rozpuszczenie Siódme rozpuszczenie Ósme rozpuszczenie Czynniki rozpuszczaj¹ce siê osiemdziesi¹t wskazuj¹cych umys³ promiennego umys³ promiennego umys³ promiennego koncepcji i wiatry, bia³ego zjawiska czerwonego wzrastania ciemnego (zjawiska) które s¹ ich podporami blisko osi¹gniêcia W sercu znajduje siê ko³o oœrodek kana³ów o oœmiu p³atkach lub szprychach. 20 Zwie siê ono ko³em zjawisk, poniewa bardzo subtelny wiatr i umys³, które s¹ Ÿród³em zjawisk, maj¹ za swoj¹ podstawê znajduj¹c¹ siê w sercu niezniszczaln¹ kroplê. W gardle znajduje siê ko³o przyjemnoœci, maj¹ce szesnaœcie p³atków. Nazywa siê tak, poniewa gard³o jest miejscem doznawania szeœciu smaków: s³odkiego, kwaœnego, gorzkiego, cierpkiego, ostrego i s³onego. Na czubku g³owy usytuowane jest, maj¹ce trzydzieœci dwa p³atki, ko³o wielkiej b³ogoœci. Nazywa siê tak, poniewa bia³y umys³ oœwiecenia (p³yn regeneruj¹cy), który jest podstaw¹ b³ogoœci, znajduje siê na czubku g³owy. W pêpku znajduje siê ko³o emanacji o szeœædziesiêciu czterech p³atkach, które nazywa siê tak, poniewa emanuj¹ca wielk¹ b³ogoœæ ognista (tyb. gtum-mo) znajduje siê w pêpku. W sekretnej okolicy, czyli u podstawy krêgos³upa, znajduje siê ko³o podtrzymuj¹ce b³ogoœæ, które ma trzydzieœci dwa p³atki. Nazywa siê tak, poniewa wrodzona b³ogoœæ jest podtrzymywana g³ównie przez tê sekretn¹ okolicê. Bia³y i czerwony sk³adnik tworz¹ coœ na kszta³t zamkniêtej [kulistej] szkatu³ki [z bia³¹ kropl¹ na górze i czerwon¹ u spodu], która znajduje siê w kole serca, wewn¹trz centralnego kana³u. W œrodku tej zamkniêtej szkatu³ki znajduje siê jednoœæ bardzo subtelnego wiatru i umys³u. Piêæ œwiadomoœci zmys³owych oka, ucha, nosa, jêzyka i cia³a s¹ niesubtelnymi umys³ami. 21 Konceptualna œwiadomoœæ mentalna jest umys³em subtelnym. Umys³, który przebywa w niezniszczalnej kropli, jest bardzo subtelnym umys³em. Bardzo subtelny wiatr to niezniszczalny, podtrzymuj¹cy ycie wiatr, w którym [w procesie œmierci] nastêpuje koñcowe rozpuszczenie. [Proces œmierci zachodzi w ten w³aœnie sposób], poniewa œmieræ nie jest mo liwa, jeœli w jakiejkolwiek czêœci cia³a znajduje siê poza tym bardzo subtelnym wiatrem choæby najmniejszy wiatr, który dzia³a jako podstawa œwiadomoœci.

19 36 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... STADIA ŒMIERCI 37 Sposób, w jaki wiatr dzia³a jako podstawa lub podpora œwiadomoœci, wyjaœnia siê podaj¹c za przyk³ad jeÿdÿca i s³u ¹cego mu za wierzchowca konia. Stadia rozpuszczania Sposób, w jaki umieraj¹ ludzkie istoty, z koniecznoœci polega na rozpuszczeniu dwudziestu piêciu niesubtelnych obiektów piêciu agregatów, czterech elementów, szeœciu Ÿróde³, piêciu obiektów i piêciu podstawowych m¹droœci. Proces œmierci obejmuje osiem stadiów, na które sk³adaj¹ siê rozpuszczenia dwudziestu piêciu czynników (patrz tab. 6 i 7). 24 Dwadzieœcia dwa czynniki rozpuszczaj¹ siê podczas pierwszych czterech stadiów, pozosta³e zaœ agregat œwiadomoœci, zmys³ mentalny i podstawowa m¹droœæ rozumiej¹ca naturê zjawisk rozpuszczaj¹ siê w ci¹gu czterech ostatnich. Pierwsze rozpuszczenie Najpierw rozpuszcza siê równoczeœnie piêæ zjawisk na poziomie agregatu form. S¹ nimi: agregat form, podstawowa m¹droœæ podobna do zwierciad³a, element ziemi, zmys³ oka oraz widzialne formy [kolory i kszta³ty] zawarte w kontinuum umieraj¹cego. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczania siê agregatu formy jest to, e cz³onki cia³a zmniejszaj¹ siê, a cia³o s³abnie i traci si³y. Zmniejszenie wielkoœci cia³a oraz utrata si³ wyraÿnie ³¹cz¹ siê ze staroœci¹. Podstawowa m¹droœæ podobna do zwierciad³a jest jak siê wyjaœnia [zwyk³¹] œwiadomoœci¹, której wiele obiektów pojawia siê jednoczeœnie i wyraÿnie, tak jak odbicia pojawiaj¹ siê w lustrze. Zewnêtrzn¹ oznak¹ tego rozpuszczenia siê jest to, e wzrok staje siê mêtny i przyæmiony. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê elementu ziemi jest to, e cia³o staje siê wiotkie, a koñczyny rozluÿniaj¹ siê. Ma siê te odczucie, e cia³o zapada siê pod ziemiê. Wra enie zapadania siê jest tak silne, e umieraj¹cy wo³a: Podtrzymajcie mnie! 25 Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê si³y zmys³u oka jest to, e nie mo na otworzyæ ani zamkn¹æ oczu. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê widzialnych form zawartych w kontinuum umieraj¹cego, jest utrata po³ysku skóry i wyczerpanie siê si³. Wewnêtrznym znakiem rozpuszczenia siê tych piêciu zjawisk jest pojawienie siê niebieskawego zjawiska zwanego podobne do mira u. Jest ono podobne do z³udnego widoku wody w lecie, gdy œwiat³o s³oneczne pada na pustyniê. Zjawisko to porównuje siê równie do k³êbów dymu, 26 najczêœciej jednak do mira u. Drugie rozpuszczenie Nastêpnie rozpuszcza siê równoczeœnie piêæ zjawisk na poziomie agregatu odczuæ. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczania siê agregatu odczuæ jest to, e œwiadomoœæ cia³a nie doznaje ju przyjemnoœci, bólu i odczuæ neutralnych, które towarzysz¹ œwiadomoœciom zmys³owym. Podstawow¹ m¹droœæ równoœci wyjaœnia siê jako [zwyk³¹] œwiadomoœæ, która doznaje przyjemnoœci, bólu i odczuæ neutralnych jako doznañ jednego rodzaju, to jest jako odczuæ. Opisuje siê j¹ tak e jako œwiadomoœæ, która rozpoznaje wiele synonimów jako maj¹ce jedno znaczenie. 27

20 38 ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI... STADIA ŒMIERCI 39 Zewnêtrzn¹ oznak¹ jej rozpuszczenia jest to, e nie doznaje siê ju przyjemnoœci, bólu i odczuæ neutralnych towarzysz¹cych œwiadomoœci mentalnej. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczania siê elementu wody jest wysychanie œliny, potu, moczu, krwi i p³ynu regeneruj¹cego. Usta, nos, jêzyk i gard³o staj¹ siê suche, a na zêbach tworzy siê osad. 28 Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê si³y zmys³u ucha jest to, e nie s³yszy siê ju zewnêtrznych ani wewnêtrznych dÿwiêków. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê dÿwiêków zawartych we w³asnym kontinuum jest to, e w uszach nie powstaje ju dÿwiêk ur. Wewnêtrznym znakiem rozpuszczenia siê tych piêciu zjawisk jest pojawienie siê zjawiska zwanego podobne do dymu przypominaj¹cego k³êby niebieskiego dymu. Jest on podobny do k³êbi¹cego siê dymu, który wydobywa siê z komina. Trzecie rozpuszczenie Z kolei piêæ zjawisk na poziomie agregatu rozró nieñ rozpuszcza siê równoczeœnie. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê agregatu rozró nieñ jest to, e nie jest siê ju œwiadomym spraw dotycz¹cych osób bliskich, np. w³asnych rodziców. Podstawow¹ m¹droœæ analizy objaœnia siê jako [zwyk³¹] œwiadomoœæ, która zna poszczególne imiona [cele dzia³ania itd.] 29 osób bliskich. Oznak¹ jej rozpuszczenia siê jest to, e nie pamiêta siê ju nawet imion w³asnych rodziców. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê elementu ognia jest obni enie siê ciep³oty cia³a, po czym zanika zdolnoœæ trawienia posi³ków i przyjmowania napojów. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê si³y zmys³u nosa jest to, e wdech wiatru [powietrza] przez nos s³abnie, podczas gdy wydech jest silny i d³ugi, a oddechy jakby nak³adaj¹ siê na siebie. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê zapachów zawartych we w³asnym kontinuum umieraj¹cego jest to, e nie odczuwa siê ju adnych zapachów, przyjemnych b¹dÿ nieprzyjemnych. Wewnêtrznym znakiem rozpuszczenia siê tych piêciu zjawisk jest pojawienie siê zjawiska zwanego podobne do œwietlików. Przypomina ono czerwone iskry, postrzegane w wydobywaj¹cych siê z komina k³êbach dymu, lub czerwone iskry w sadzy na dnie naczynia u ywanego do pra enia ziarna. Czwarte rozpuszczenie Nastêpnie rozpuszcza siê jednoczeœnie piêæ zjawisk na poziomie agregatu czynników sk³adowych. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê tego agregatu jest to, e umieraj¹cy nie jest siê w stanie wykonywaæ czynnoœci fizycznych, takich jak poruszanie siê. Podstawow¹ m¹droœæ dzia³añ efektywnych wyjaœnia siê jako œwiadomoœæ zewnêtrznych, œwiatowych aktywnoœci, celów itd. [dotycz¹cych zarówno obecnego, jak i przysz³ych ywotów, oraz sposobów ich osi¹gania]. 30 Zewnêtrzn¹ oznak¹ jej rozpuszczenia jest to, e nie jest siê ju d³u ej œwiadomym tych aktywnoœci i celów. Zewnêtrznym znakiem rozpuszczenia siê elementu wiatru jest przemieszczenie siê dziesiêciu wiatrów [niesubtelnego] podtrzymuj¹cego ycie wiatru itd. 31 z obszarów, w których przebywa³y, do serca i ustanie oddechu w obu kierunkach, do wewn¹trz i na zewn¹trz. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê si³y zmys³u jêzyka jest to, e jêzyk staje siê gruby i krótki, a jego nasada sinieje. Zewnêtrzn¹ oznak¹ rozpuszczenia siê smaków zawartych we w³asnym kontinuum jest to, e nie doznaje siê ju szeœciu smaków [s³odkiego, kwaœnego, gorzkiego, cierpkiego, ostrego i s³onego]. W tym okresie musi rozpuœciæ siê równie si³a zmys³u cia³a i wra enia dotykowe. Zewnêtrzn¹ oznak¹ ich rozpuszczenia siê jest to, e nie doœwiadcza siê ju adnych wra eñ g³adkoœci lub szorstkoœci.

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie trzeciego oka

Umiejscowienie trzeciego oka Umiejscowienie trzeciego oka Tilak czerwony, cynobrowy znak, wprowadzono jako wskaÿnik i symbol nieznanego œwiata. Nie mo na go na³o yæ gdziekolwiek i tylko ktoœ, kto potrafi przy³o yæ rêkê do czo³a i

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Data publikacji : 10.01.2011 Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości Marta Pyrchała-Zarzycka www.astrosalus.pl www.kosmetyka-fitness.pl http://www.astrosalus.com/ www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl 506-320-330

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA Poprzez połączenie symbolu graficznego Unii Europejskiej oraz części tekstowej oznaczającej jeden z jej programów operacyjnych powstaje symbol graficzny, który zgodnie z obowiązującymi dyrektywami ma być

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego?

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Czas trwania: 45 min. Tematyka szczegółowa: 1) Jak wiele rzeczy w życiu człowieka jest związanych z zużyciem energii? 2) Wskazanie na obszary

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba Śmierć bliskiej osoby to dramatyczne wydarzenie. Nagła śmierć w wyniku morderstwa lub zabójstwa wywołuje szczególny

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77 Spis treści Dla kogo przeznaczona jest ta książka? 5 Wstęp jak korzystać z poradnika? 7 1. Czym jest głos? 11 Głos jako mieszanka tonów i szumów 12 Głos jako fala 15 Głos jako jedna z funkcji krtani 17

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA. e-book ASTRUM. www.astrummedia.pl W R O C Ł A W

Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA. e-book ASTRUM. www.astrummedia.pl W R O C Ł A W AJURWEDA AJURWEDA Elżbieta Libiszewska-Kindler AJURWEDA AJURWEDA e-book ASTRUM M E D I A www.astrummedia.pl W R O C Ł A W Copyright e-book ASTRUM MEDIA Sp. z o.o. Wrocław Wszelkie prawa zastrzeżone Opracowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI Kierunek:...... Specjalność:... PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA TYTUŁ PRACY Wykonał: Promotor:...

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL O NAS MOIKA design powstał z naszej tęsknoty za pięknem i oryginalnością przedmiotów codziennego użytku. Wiemy że pościel to coś znacznie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 3 STRES POURAZOWY

LEKCJA 3 STRES POURAZOWY LEKCJA 3 STRES POURAZOWY Stres pourazowy definicje Stres pourazowy definiuje się jako zespół specyficznych symptomów, które mogą pojawić się po przeżyciu ekstremalnego, traumatycznego zdarzenia. Są to

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2016 roku

Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

31 Mynlam Kagju. Nauki J. Ś Karmapy: Pochodnia pewności Dziamgona Kongtrula Lodro Thaje

31 Mynlam Kagju. Nauki J. Ś Karmapy: Pochodnia pewności Dziamgona Kongtrula Lodro Thaje 31 Mynlam Kagju Nauki J. Ś Karmapy: Pochodnia pewności Dziamgona Kongtrula Lodro Thaje Piątek i sobota, 3 4 stycznia: Temat: Pochodnia pewności rozdziały o Schronieniu i praktyce Wadżrasattwy Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Rozdział 2. XIII Przedmowa do wydania polskiego 1Przedmowa

Spis treści. Rozdział 1. Rozdział 2. XIII Przedmowa do wydania polskiego 1Przedmowa Spis treści XIII Przedmowa do wydania polskiego 1Przedmowa Rozdział 1 8 Badanie tajemnic psychiki i zachowania 11 Psychologia: definicje, cele i zadania 20 Historyczne podstawy psychologii 23 Wspó³czesne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3

JĘZYK ANGIELSKI. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 JĘZYK ANGIELSKI Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3 1. Obszary podlegające ocenianiu: - wiedza i umiejętność jej stosowania oraz aktywność i zaangażowanie ucznia 2. Skala ocen: - w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. K. JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE. 1 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 2. Ocenianie o którym mowa w ust.1

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wprowadzenie... 11. Przedmowa... 9

Spis treœci. Wprowadzenie... 11. Przedmowa... 9 Spis treœci Przedmowa... 9 Wprowadzenie... 11 Krótko o oddechu... 13 Wskazówki do praktycznego stosowania techniki oddychania 14 Oddech... 16 Oddychaæ nosem czy ustami?... 19 Zalecenia dla pocz¹tkuj¹cych...

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK.

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. 1. Jakie były Twoje oczekiwania przed rozpoczęciem realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo