UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo i kontrole szczególne Bruksela, dnia 29 czerwca 2007 r. TAXUD/2006/1450 UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 CZĘŚĆ 1, SEKCJA I...5 Wprowadzenie...5 I.1 Jak używać niniejszych wytycznych?...6 I.2 AEO uproszczenia celne:...7 I.3 AEO bezpieczeństwo i ochrona:...7 I.4 AEO uproszczenia celne / bezpieczeństwo i ochrona:...8 I.5 Kto może zostać AEO?...8 CZĘŚĆ 1, SEKCJA II...9 Jak przeprowadzać audyt...9 II.1 Kwestie ogólne...9 II.2 MŚP...10 II.3 Czynniki usprawniające proces wydawania pozwoleń...11 II.3.1 Istniejące pozwolenia celne...12 II.3.2 Zaświadczenia i wnioski przedstawiane przez specjalistów...12 II.3.3 Spółki dominujące/zależne ze wspólnymi systemami/procedurami...13 CZĘŚĆ 1, sekcja III...14 Korzyści AEO...14 III.1 Mniejsza liczba kontroli fizycznych i kontroli dokumentów...14 III.2 Priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli...14 III.3 Wybór miejsca przeprowadzenia kontroli...15 III.4 Łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych...15 III.5 Mniejsza ilość danych na potrzeby deklaracji skróconej...15 III.6 Uprzednie powiadomienie...16 III.7 Dodatkowe korzyści...16 III.8 Poprawa stosunków z organami celnymi...17 III.9 Uznanie za bezpiecznego i zapewniającego ochronę partnera handlowego...17 III.10 Wzajemne uznanie...17 CZĘŚĆ 1, sekcja IV...19 Międzynarodowy łańcuch dostaw oraz koncepcja bezpieczeństwa...19 IV.1 Partnerzy handlowi...19 IV.2 Wymogi bezpieczeństwa dla partnerów handlowych...19 IV.3 Zainteresowane strony w międzynarodowym łańcuchu dostaw...23 IV.3.1 Producent...24 IV.3.2 Eksporter...24 IV.3.3 Spedytor...24 IV.3.4 Prowadzący skład...25 IV.3.5 Agent celny...25 IV.3.6 Przewoźnik...26 IV.3.7 Importer...26 IV.4 Warunki dostawy (INCOTERMS 2000) w związku z bezpieczeństwem łańcucha dostaw...27 CZĘŚĆ 1, sekcja V

3 Określenie właściwego państwa członkowskiego do złożenia wniosku o wydanie świadectwa AEO...28 V.1 Kwestie ogólne...28 V.2 Spółki wielonarodowe: spółki zależne...28 V.3 Spółki wielonarodowe lub duże: oddziały...29 V.4 Dostępność dokumentacji odnoszącej się do czynności celnych...30 CZĘŚĆ 1, sekcja VI...32 Monitoring...32 VI.1 Wstęp...32 VI.2 Plany audytu zarządzania w sytuacjach zagrożenia...32 CZĘŚĆ 2, sekcja I...34 I.1 Kryteria...34 I.2 Ryzyko i aspekty, na które należy zwrócić uwagę...36 I.2.1 Sekcja I: Informacje o przedsiębiorstwie...36 I Podsekcja 1 Wielkość działalności przedsiębiorstwa...36 I Podsekcja 2 Statystyka celna...38 I.2.2 Sekcja II Dotychczasowe przestrzeganie wymogów celnych...41 I Podsekcja 1 Dotychczasowe przestrzeganie wymogów celnych w odniesieniu do organów celnych i innych istotnych organów administracji rządowej 42 I Podsekcja 2 Informacje służb wywiadowczych...43 I.2.3 Sekcja III System księgowy i logistyczny wnioskodawcy...44 I Podsekcja 1 Ścieżka audytu...46 I Podsekcja 2 System księgowy...47 I Podsekcja 3 System kontroli wewnętrznej...50 I Podsekcja 4 Przepływ towarów...52 I Podsekcja 5 Standardowe procedury celne...55 I Podsekcja 6 Procedury dotyczące tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania informacji, archiwizacji i opcji rezerwowych...56 I Podsekcja 7 Bezpieczeństwo informacji ochrona systemów komputerowych...58 I Podsekcja 8 Bezpieczeństwo informacji bezpieczeństwo dokumentacji 60 I.2.4 Sekcja IV Wypłacalność finansowa...62 I Podsekcja 1 Niewypłacalność...64 I.2.5 Sekcja V Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony...65 I Podsekcja 1 Ocena bezpieczeństwa dokonana przez danego przedsiębiorcę (samoocena)...65 I Podsekcja 2 Wejście na teren przedsiębiorstwa i dostęp do niego...68 I Podsekcja 3 Ochrona fizyczna...69 I Podsekcja 4 Jednostki cargo...71 I Podsekcja 5 Procesy logistyczne...73 I Podsekcja 6 Wymogi niefiskalne...73 I Podsekcja 7 Przyjmowanie towarów...74 I Podsekcja 8 Składowanie towarów...76 I Podsekcja 9 Produkcja towarów...77 I Podsekcja 10 Załadunek towarów

4 I Podsekcja 11 Wymogi bezpieczeństwa dotyczące partnerów handlowych...81 I Podsekcja 12 Bezpieczeństwo personelu...82 I Podsekcja 13 Usługi zewnętrzne...83 CZĘŚĆ I.1. Tabela kryteriów dotyczących poszczególnych uczestników łańcucha dostaw 84 I.2. Skróty

5 CZĘŚĆ 1, SEKCJA I Wprowadzenie Jak określono w komunikacie Komisji w sprawie prostego elektronicznego środowiska dla urzędów celnych i handlu 1 oraz zgodnie z życzeniem przedstawicieli organów celnych z państw członkowskich, należy opracować wytyczne zarówno dla organów celnych, jak i dla przedsiębiorców w celu zapewnienia wspólnej interpretacji i jednolitego stosowania nowych przepisów celnych dotyczących upoważnionych przedsiębiorców (ang. Authorised Economic Operators AEO) oraz celem zagwarantowania przejrzystości i równego traktowania przedsiębiorców 2. Niniejsze Wytyczne nie stanowią prawnie wiążącego aktu i mają charakter wyjaśniający. Mają posłużyć za narzędzie ułatwiające prawidłowe stosowanie przez państwa członkowskie nowych przepisów prawnych dotyczących upoważnionych przedsiębiorców. Najnowsza wersja Wytycznych w sprawie AEO jest dostępna na stronie internetowej TAXUD poświęconej cłom i bezpieczeństwu: Po wejściu w życie przepisów dotyczących AEO niniejsze Wytyczne w sprawie AEO będą musiały zostać dodatkowo rozszerzone i opatrzone objaśnieniami zgodnie z najlepszymi praktykami. Wobec braku praktycznego doświadczenia oraz w obliczu bardzo specyficznej sytuacji, a w szczególności rozbieżności pomiędzy wielonarodowymi firmami i MŚP, na obecnym etapie trudno jest zapewnić więcej wskazówek. Najlepsze praktyki będzie można wprowadzić w przyszłości, gdy będziemy dysponować większym praktycznym doświadczeniem wynikającym ze stosowania Wytycznych w sprawie AEO 3. Niniejszy dokument wyjaśnia kryteria, które należy spełnić, aby otrzymać status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), zgodnie z art. 5a Wspólnotowego Kodeksu Celnego zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 (dalej zwanego CC) oraz zgodnie z artykułami 14a-14q 1 Dz.U. C/2004/96 str W celu zapewnienia podejścia wspólnotowego wskaźniki i opisy ryzyka w niniejszych Wytycznych opracowano na podstawie ram COMPACT, ustanawiających wspólnotową metodę najlepszej praktyki dla określania ryzyka w zakresie wdrażania przepisów celnych, w tym procedur uproszczonych. Ponadto do Części 2 niniejszych Wytycznych dodano nową sekcję poświęconą standardom bezpieczeństwa i ochrony. 3 Komitet Kodeksu Celnego sekcja ogólnych zasad celnych będzie stanowił forum w celu omawiania Wytycznych w sprawie AEO i wprowadzania do nich zmian. 5

6 Przepisów Wykonawczych do Wspólnotowego Kodeksu Celnego zmienionych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1875/2006 (dalej zwanych CCIP). Przedsiębiorców nie obowiązuje uzyskanie statusu AEO. Jest to kwestią wyboru samych przedsiębiorców, w zależności od ich konkretnej sytuacji. Podobnie AEO nie są zobowiązane do wymagania od swoich partnerów handlowych, by również posiadali status AEO. 4 Upoważniony przedsiębiorca może zostać zdefiniowany jako przedsiębiorca, który jest wiarygodny w całej Wspólnocie w zakresie swoich operacji celnych i w związku z tym przysługuje mu prawo do uzyskania korzyści na obszarze Wspólnoty. Świadectwo AEO, jak stwierdzono w artykule 14b CCIP, zapewnia łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych lub też uprawnia jego posiadacza do uzyskania ułatwień w zakresie kontroli bezpieczeństwa i ochrony. Ponadto istnieją korzyści dostępne dla AEO wszystkich kategorii, takie jak m.in. mniejsza liczba kontroli fizycznych i kontroli dokumentów (chyba że inne przepisy wspólnotowe zalecą stałą liczbę takich kontroli). Przedsiębiorcy mogą także ubiegać się o połączone świadectwo ( uproszczenia celne oraz bezpieczeństwo i ochrona ), zawierające wszystkie wspomniane wyżej korzyści. I.1 Jak używać niniejszych wytycznych? Część 1 niniejszych Wytycznych zawiera wyjaśnienia i przykłady, które mogą stanowić pomoc zarówno dla organów celnych, jak i dla przedsiębiorców w procesie decyzyjnym AEO. Część 2 niniejszych Wytycznych zawiera kwestionariusz z listą aspektów, na które należy zwrócić uwagę, tak by wspomóc zarówno organy celne, jak i przedsiebiorcówe w oszacowaniu, czy kryteria AEO zostały spełnione. Istnieje więcej niż jeden sposób udzielania odpowiedzi na pytania kwestionariusza, te same wymogi mogą zostać spełnione przy użyciu różnych metod i sposobów. W ogólnym ujęciu Część 2 niniejszych Wytycznych zawiera następującą metodę pracy, którą można stosować wraz z modelem AEO COMPACT 5 opisującym metodologię oceny ryzyka dla przedsiębiorców składających wniosek o status AEO: Celem jest dokonanie oceny istniejących zagrożeń w odniesieniu do indywidualnego wnioskodawcy zgodnie z tabelą zamieszczoną w końcowej części niniejszych Wytycznych. Oznacza to, że szczególny nacisk został położony wyłącznie na istotne zagrożenia i istotne aspekty, na które należy zwrócić uwagę; wnioskodawcy nie powinni udzielać odpowiedzi na każde pytanie, jeśli informacje są już znane organowi 4 Patrz dalsze wyjaśnienia w Części 1, sekcja IV. 5 6

7 celnemu lub jeśli dane pytanie nie ma znaczenia dla specyficznej sytuacji wnioskodawcy. Wszystkie wskaźniki ryzyka w Części 2 niniejszych Wytycznych są powiązane z opisem ryzyka oraz z jednym lub wieloma aspektami, na które należy zwrócić uwagę. Opisy ryzyka wyjaśniają, czy dany wskaźnik ma istotne znaczenie. Aspekty, na które należy zwrócić uwagę, można wykorzystać w celu stwierdzenia, czy zagrożenia rzeczywiście mają znaczenie dla określonego indywidualnego podmiotu oraz dla zbadania, jakie środki zostały podjęte przez dany podmiot w celu uporania się z takimi zagrożeniami. I.2 AEO uproszczenia celne: Świadectwo AEO uproszczenia celne wydaje się każdemu przedsiębiorcy posiadającemu siedzibę we Wspólnocie, który spełnia kryteria w zakresie zgodności z wymogami celnymi oraz z odpowiednimi standardami ewidencjonowania i wypłacalności finansowej. Wspomniane kryteria zostały bardziej szczegółowo opisane w sekcjach II, III i IV niniejszych Wytycznych. Posiadacz omawianego świadectwa jest uprawniony do: - łatwiejszego dostępu do uproszczeń celnych wyszczególnionych w artykule 14b ust. 1 CCIP; - mniejszej liczby kontroli fizycznych i kontroli dokumentów; - priorytetowego traktowania w przypadku wytypowania do kontroli; - składanie wniosku o określone miejsce przeprowadzenia takiej kontroli; I.3 AEO bezpieczeństwo i ochrona: Świadectwo AEO bezpieczeństwo i ochrona wydaje się każdemu przedsiębiorcy posiadającemu siedzibę we Wspólnocie 6, który spełnia kryteria w zakresie zgodności z wymogami celnymi oraz z odpowiednimi standardami ewidencjonowania i wypłacalności finansowej, a także utrzymuje odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony. Standardy bezpieczeństwa i ochrony opisano w sekcji V. Posiadacz omawianego świadectwa jest uprawniony do: - możliwości uprzedniego powiadomienia zgodnie z tym, co określono w artykule 14b ust. 2 CCIP; 6 Wyjątek od ogólnej zasady posiadania siedziby we Wspólnocie przedstawiono w artykułach 14g i 14k ust. 2 CCIP. Wyjątek ten odnosi się wyłącznie do świadectwa AEO bezpieczeństwo i ochrona. 7

8 - mniejszej ilości danych na potrzeby deklaracji skróconej zgodnie z artykułem 14b ust. 3 CCIP; - mniejszej liczby kontroli fizycznych i kontroli dokumentów; - priorytetowego traktowania w przypadku wytypowania do kontroli; - składania wniosku o określone miejsce przeprowadzenia takiej kontroli Podczas opracowywania wymogów świadectwa AEO bezpieczeństwo i ochrona zbadano oraz włączono, o ile było to możliwe, ramy WCO SAFE, istniejące standardy bezpieczeństwa dotyczące transportu morskiego i lotniczego oraz normę ISO/PAS Włączenie ram WCO SAFE było niezwykle istotne, ponieważ bez globalnie uznawanej wspólnej bazy niemożliwe byłoby zapewnienie wzajemnego uznania bezpiecznego statusu AEO. Ponadto w celu uniknięcia niepotrzebnego powielenia wymogów prawnych dotyczących uznanych międzynarodowych i europejskich świadectw bezpieczeństwa lub świadectw ochrony w zakresie transportu towarowego morskiego, lotniczego i powierzchniowego ściśle współpracowały ze sobą odpowiednie służby Komisji. W ten sposób wymogi mogą być ze sobą zgodne, tak by umożliwić odpowiednim organom wzajemne uznawanie świadectw bezpieczeństwa. I.4 AEO uproszczenia celne / bezpieczeństwo i ochrona: Świadectwo AEO uproszczenia celne / bezpieczeństwo i ochrona wydaje się każdemu przedsiębiorcy posiadającemu siedzibę we Wspólnocie, który spełnia kryteria w zakresie zgodności z wymogami celnymi oraz z odpowiednimi standardami ewidencjonowania i wypłacalności finansowej, a także utrzymuje odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony i pragnie osiągnąć korzyści wynikające ze statusu AEO. Posiadacz omawianego świadectwa jest uprawniony do wszelkich korzyści wyszczególnionych w sekcjach I.2 i I.3 powyżej I.5 Kto może zostać AEO? Wnioski o przyznanie statusu AEO mogą być przyjmowane jedynie od przedsiębiorców zgodnych z definicją w artykule 1.12 CCIP, zgodnie z którą: Przedsiębiorca oznacza: osobę, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest włączona w czynności określone przepisami prawa celnego. Na podstawie tej definicji dostawca posiadający swoją siedzibę w UE i nieprowadzący działalności związanej z cłami, który dostarcza surowce znajdujące się w wolnym obrocie do posiadającego siedzibę w UE producenta lub eksportera może nie kwalifikować się do składania wniosku o przyznanie statusu AEO. Podobnie, w tym przypadku, przewoźnik transportujący jedynie towary w wolnym obrocie na obszarze celnym Wspólnoty 7 może nie kwalifikować się do składania wniosku o przyznanie statusu AEO. 7 Zakłada się, że nie jest on również włączony w stwierdzanie statusu wspólnotowego transportowanych towarów zgodnie z art. 313 CCIP. 8

9 Definicja przedsiębiorcy nie ogranicza pojęcia włączenie w czynności określone przepisami prawa celnego jedynie do bezpośredniego włączenia. Producent wytwarzający towary przeznaczone do wywozu może złożyć wniosek o status AEO, nawet jeżeli formalności wywozowe są realizowane przez inną osobę. Pojęcie AEO bezpieczeństwo i ochrona jest związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw. Przedsiębiorcy, którzy zajmują się towarami podlegającymi dozorowi celnemu lub danymi związanymi z tymi towarami mogą składać wnioski o świadectwo AEO bezpieczeństwo i ochrona. CZĘŚĆ 1, SEKCJA II Jak przeprowadzać audyt II.1 Kwestie ogólne Liczba godzin niezbędnych do przeprowadzenia audytu AEO będzie różna w zależności od szeregu czynników, takich jak: - rozmiar i złożoność działalności wnioskodawców; - ich przygotowanie i ewidencja; - istniejące informacje i pozwolenia w posiadaniu organów celnych (patrz II.3.2); - jakakolwiek potrzeba konsultacji pomiędzy organami celnymi; - potrzeba konsultacji z innymi organami rządowymi, w stosownych przypadkach. W wielu przypadkach organy celne będą miały bezpośredni dostęp do wielu posiadanych już przez nie informacji dotyczących wnioskodawcy, takich jak: - informacje zebrane, kiedy przedsiębiorca składał wniosek o pozwolenia celne; - informacje z audytów celnych; oraz - informacje zawarte w skomputeryzowanych systemach celnych dotyczące codziennego stosowania procedur celnych przez przedsiębiorców. Organy celne powinny wykorzystywać te informacje w maksymalnym stopniu w trakcie procesu wydawania pozwoleń dla AEO, aby ponownie skorzystać z posiadanych już danych. Pozwoli to na sprawne przeprowadzenie procesu wydawania pozwoleń. Jeśli wnioskodawca posiadający siedzibę we Wspólnocie jest posiadaczem pozwolenia na uproszczenie procedury, część kryteriów AEO została już zbadana przy wydawaniu takiego pozwolenia upraszczającego. Fakt ten powinien zostać uwzględniony podczas przygotowywania audytu. 9

10 Organy celne uzyskają również dostęp do wielu informacji na temat wnioskodawcy zawartych w jego wniosku. Wyjaśnienia dotyczące uzupełniania formularza wniosku zamieszczone w załączniku 1C do CCIP zawierają wykaz ogólnych informacji, które wnioskodawca powinien dostarczyć wraz ze swoim wnioskiem. Zgodnie z oczekiwaniami i zaleceniami wnioskodawcy powinni również poczynić odpowiednie przygotowania przed rozpoczęciem audytu. Kluczową kwestią jest, aby przedsiębiorca zapewnił płynny i skoordynowany przepływ informacji pomiędzy swoimi odpowiednimi działami w celu umożliwienia sprawnego przeprowadzenia procesu audytu. II.2 MŚP Małe i średnie przedsiębiorstwa zostały zdefiniowane w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 8, zgodnie z którym: 1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należą przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. 2. W ramach kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 7 mln EUR. 3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. Artykuł 14a ust. 2 CCIP ustanawia prawne zobowiązanie w następującym brzmieniu: organy celne uwzględniają w odpowiedni sposób szczególne cechy przedsiębiorców, w szczególności odnoszące się do małych i średnich przedsiębiorstw. Kryteria AEO odnoszą się do wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich rozmiaru. Jednakże sposoby osiągnięcia zgodności będą różne i bezpośrednio związane z zakresem i złożonością prowadzonej działalności gospodarczej, rodzajem towarów itd. Na przykład, wszyscy wnioskodawcy ubiegający się o świadectwo AEO - bezpieczeństwo i ochrona będą musieli dowieść wystarczalności fizycznego bezpieczeństwa swoich obiektów. Może to obejmować: dużego producenta z ogrodzeniem w postaci muru lub płotu, strażnikami, kamerami telewizji przemysłowej CCTV, itd.; 8 Dz.U. L 124 z

11 agenta celnego prowadzącego działalność w jednym pomieszczeniu w budynku z zamkami na drzwiach, oknach i szafkach na dokumenty; Przykładowo MŚP mogą realizować wymóg określania tożsamości uprawnionych osób (pracowników, gości) w inny sposób niż przez używanie plakietek. Inny przykład, związany z wymogiem dotyczącym ewidencjonowania, może być następujący: wszyscy wnioskodawcy ubiegający się o świadectwo AEO uproszczenia celne będą musieli wykazać się dobrym systemem ewidencjonowania usprawniającym kontrole celne oparte na audycie. Może to obejmować: dużego wnioskodawcę posiadającego zintegrowany elektroniczny system ewidencjonowania, który jest bezpośrednim ułatwieniem dla organów celnych w przypadku audytu; MŚP posiadające jedynie uproszczony system ewidencjonowania w formie papierowej. Dalsze przykłady znaleźć można w: - Części 1, sekcja IV.2 - Części 2, sekcja III, przypis 18 - Wprowadzeniu do Sekcji IV II.3 Czynniki usprawniające proces wydawania pozwoleń W celu przyspieszenia rozpatrywania wniosków organy celne powinny korzystać, jeśli to tylko możliwe, z posiadanych już informacji dotyczących wnioskodawców o status AEO, aby w ten sposób skrócić czas potrzebny na audyt wstępny. Obejmuje to informacje pochodzące z: poprzednich wniosków o pozwolenia celne; informacji przekazanych wcześniej organom celnym; audytów celnych; procedur celnych lub zgłoszeń celnych wnioskodawcy; samooceny przeprowadzonej przez wnioskodawcę przed złożeniem wniosku; obecnych standardów utrzymywanych przez wnioskodawcę; oraz istniejących wniosków właściwych specjalistów zgodnie z artykułem 14n ust. 2 CCIP. Jednakże może zaistnieć konieczność ponownego sprawdzenia przez organy celne już spełnionych kryteriów w celu potwierdzenia ich aktualności. Ponadto organy celne uwzględnią pewne uznane międzynarodowe standardy odnoszące się do pozwolenia AEO, które wnioskodawca uzyskał i o których je powiadomił. (Do kwestionariusza dołączono specjalną kolumnę na możliwe powiązane standardy jako wskazówkę dla organów celnych. Lista standardów nie jest wyczerpująca.) 11

12 II.3.1 Istniejące pozwolenia celne W momencie składanie przez przedsiębiorcę wniosku o wydanie świadectwa AOE należy uwzględnić ocenę kryteriów sprawdzonych wcześniej przy okazji innych pozwoleń celnych. Pozwoli to skrócić czas potrzebny na audyt. Jednakże może zaistnieć konieczność sprawdzenia już spełnionych kryteriów w celu potwierdzenia ich aktualności. II.3.2 Zaświadczenia i wnioski przedstawiane przez specjalistów Przepisy zakładają automatyczne uznanie standardów bezpieczeństwa i ochrony zarejestrowanych agentów [artykuł 14k ust. 3 CCIP]. Takie automatyczne uznanie odnosi się do tej siedziby wnioskodawcy, dla której przyznano mu status zarejestrowanego agenta. Zgodnie z postanowieniem artykułu 14k ust. 4 CCIP kryteria bezpieczeństwa i ochrony zostaną również uznane za spełnione, o ile kryteria wydania świadectwa są identyczne lub równorzędne z kryteriami ustanowionymi w CCIP, jeśli wnioskodawca posiadający siedzibę we Wspólnocie dysponuje jednym z poniższych dokumentów: uznane międzynarodowe świadectwo bezpieczeństwa lub świadectwo ochrony wydane na podstawie konwencji międzynarodowych; europejskie świadectwo bezpieczeństwa lub świadectwo ochrony wydane na podstawie prawodawstwa wspólnotowego; świadectwo standardów międzynarodowych wydane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną; świadectwo standardów europejskich wydane przez Europejską Organizację Normalizacyjną. Odnosi się to wyłącznie do świadectw wystawianych przez podmioty posiadające międzynarodowe uprawnienia do wydawania świadectw 9 lub przez właściwe organy krajowe. Świadectwa wydane przez inne podmioty mogą zostać wzięte pod uwagę, w stosownych przypadkach, zgodnie z artykułem 14n ust. 2 CCIP. Niniejsze Wytyczne uzupełniono zatem o kolumnę przeznaczoną na istniejące standardy międzynarodowe. (Jednakże, z racji braku praktycznego doświadczenia, wykaz ten nie jest wyczerpujący). Oznaczałoby to, że audyt zajmie mniej czasu, a przedsiębiorcy, który osiągnął już zgodność, łatwiej będzie określić, przed złożeniem wniosku, że spełnia te spośród kryteriów, które są identyczne lub porównywalne, w zakresie, w jakim występują podobieństwa pomiędzy kryteriami świadectw międzynarodowych i świadectw AEO. 9 MLA (Multilateral Recognition Arrangement) lub MRA (Mutual Recognition Arrangement). Zobacz także 12

13 Do najważniejszych dotychczas określonych standardów należy szereg norm ISO (np.: ISO 9001, 14001, 20858, 28000, 28001, 28004) oraz Kodeks ISPS 10. Fakt posiadania określonego certyfikatu ISO nie oznacza automatycznie, że spełnione zostały szczegółowe kryteria AEO. Czasami określony certyfikat ISO jest rzeczywiście zgodny z kryteriami AEO; w innych przypadkach nie jest z nimi całkowicie zgodny i wnioskodawca musi spełnić dodatkowe wymagania. Możliwa do zweryfikowania zgodność z wymogami i standardami bezpieczeństwa wyznaczonymi przez organizacje międzyrządowe, takie jak IMO, UNECE czy ICAO, może również oznaczać częściową lub całkowitą zgodność z kryteriami bezpieczeństwa, o ile wymogi te są identyczne lub porównywalne. Ponadto organy celne mogą, zgodnie z artykułem 14n ust. 2 CCIP, przyjąć wnioski przedstawione przez specjalistę w dziedzinie ewidencjonowania, wypłacalności finansowej lub standardów bezpieczeństwa i ochrony. II.3.3 Spółki dominujące/zależne ze wspólnymi systemami/procedurami Każda spółka zależna pragnąca ubiegać się o status AEO musi wypełnić oddzielny formularz wniosku. 11 Jednakże jeśli spółki zależne stosują jednakowe standardy/procedury korporacyjne w zakresie swoich operacji celnych, wówczas kwestionariusz 12, znajdujący się w Części 2 niniejszych Wytycznych, może zostać wypełniony przez spółkę dominującą w imieniu wszystkich spółek zależnych, które złożyły swój wniosek. W takim przypadku organ celny otrzyma wiele formularzy wniosku, lecz tylko jeden wypełniony formularz obejmujący wszystkie wnioski w odniesieniu do kryteriów wspólnych dla wszystkich spółek zależnych, zwłaszcza tych zawartych w Części 2, sekcje 3 i 5. Takie rozwiązanie ma zastosowanie nie tylko w przypadkach, kiedy spółka dominująca i jej spółki zależne posiadają swoje siedziby w tym samym państwie członkowskim. Można je również stosować w sytuacjach, w których spółka dominująca posiada spółki zależne w innych państwach członkowskich. Krajowe organy celne powinny, w stosownych przypadkach, zorganizować swoje procedury wydawania świadectw AEO, w tym procedury konsultacji, w porozumieniu z innymi organami celnymi. Jest to szczególnie zalecane w sytuacjach, kiedy spółka dominującą i jej spółki zależne są już posiadaczami jednolitego pozwolenia europejskiego. 10 Takie standardy można uznać za świadectwa bezpieczeństwa i ochrony, zgodnie z art. 14k ust. 4 i art. 14k ust. 2 ostatni akapit oraz jako wnioski specjalisty, zgodnie z art. 14n ust. 2, jeśli są związane z ewidencjonowaniem. 11 Zobacz także objaśnienie w Części 1, sekcja V.1. Definicję spółki zależnej znaleźć można w dyrektywie Rady 90/435/EWG, a także w prawodawstwie krajowym. 12 Sposób używania kwestionariusza został wyjaśniony w sekcji I.1. 13

14 CZĘŚĆ 1, SEKCJA III Korzyści AEO Należy tutaj zauważyć, że świadectwo AEO wydawane jest wnioskodawcy, a nie jego klientom. W związku z tym korzyści mogą odnosić wyłącznie AEO. Jest to ogólna zasada, mająca zastosowanie do wszelkiego rodzaju przedsiębiorców działających w międzynarodowym łańcuchu dostaw. Poniżej opisano korzyści odnoszone przez AEO według rodzajów świadectw. 13 III.1 Mniejsza liczba kontroli fizycznych i kontroli dokumentów Niniejsza korzyść obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2008 r. i ma zastosowanie do wszystkich kategorii AEO. Art. 14b ust. 4 CCIP stanowi, że posiadacz świadectwa AEO podlega mniejszej liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów niż inni przedsiębiorcy. Oznacza to, że AEO posiada niższą punktację ryzyka i korzysta z szybszej odprawy granicznej (odpowiednio do rodzaju świadectwa). Posiadacz świadectwa AEO ma niższą punktację ryzyka we wszystkich państwach członkowskich, ponieważ status ten jest uznawany we wszystkich państwach członkowskich na mocy postanowień art. 5a Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Niższą punktację ryzyka należy wprowadzić do wszystkich systemów zarządzania ryzykiem oraz ruchu celnego w celu umożliwienia AEO osiągnięcie korzyści w codziennej działalności. III.2 Priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli Niniejsza korzyść obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2008 r. i ma zastosowanie do wszystkich kategorii AEO. Jeżeli po przeprowadzeniu analizy ryzyka urząd celny wybierze do dalszej kontroli przesyłkę objętą deklaracją skróconą lub zgłoszeniem celnym złożonym przez AEO, wówczas urząd taki przeprowadzi konieczne kontrole w pierwszej kolejności. Oznacza to, że przesyłka zostanie 13 Por. również art. 14b CCIP, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1875/

15 poddana kontroli w pierwszej kolejności, o ile pozostałe wybrane przesyłki nie pochodzą od AEO. III.3 Wybór miejsca przeprowadzenia kontroli Niniejsza korzyść obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2008 r. i ma zastosowanie do wszystkich kategorii AEO. AEO może złożyć wniosek o przeniesienie kontroli do innego miejsca, o ile będzie to skutkować mniejszym opóźnieniem lub niższymi kosztami dla AEO. Ustalenia takie muszą jednak zostać podjęte w porozumieniu z właściwymi organami celnymi. III.4 Łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych Niniejsza korzyść obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2008 r. i przysługuje posiadaczom świadectwa AEO uproszczenia celne lub świadectwa AEO uproszczenia celne / bezpieczeństwo i ochrona. Przedsiębiorcy nie potrzebują statusu AEO w celu uzyskania pozwolenia upraszczającego zapewnionego na mocy obowiązujących przepisów celnych. Jednak jeżeli składający wniosek o uproszczenia jest posiadaczem świadectwa AEO uproszczenia celne (lub świadectwa połączonego), wówczas organy celne nie będą ponownie rozpatrywać warunków, które już zostały zbadane podczas udzielania statusu AEO. Kryteria, które ma spełnić AEO można znaleźć w przepisach odpowiedniego artykułu, dotyczącego konkretnego uproszczenia; wykaz tych artykułów przedstawiono poniżej: Odprawa celna w miejscu art. 264 ust. 3 Procedura zgłoszenia uproszczonego Artykuły 261 ust. 4; 270 ust. 5 Regularna linia żeglugowa Artykuł 313b ust. 3a Potwierdzenie wspólnotowego statusu/ Artykuł 373 ust. 3 upoważniony nadawca Potwierdzenie wspólnotowego statusu/art. 324e Artykuł 373 ust. 3 Uproszczenia tranzytowe Artykuły 373 ust. 3 oraz 454a ust. 5 Egzemplarz kontrolny T5 /Art. 912g Nie wymieniony, ale wynikający z art. 912g ust. 4 III.5 Mniejsza ilość danych na potrzeby deklaracji skróconej Niniejsza korzyść obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2009 r. i przysługuje posiadaczom świadectwa AEO bezpieczeństwo i ochrona lub świadectwa AEO uproszczenia celne / bezpieczeństwo i ochrona. 15

16 Importerzy AEO oraz eksporterzy AEO są automatycznie uprawnieni do przedkładania deklaracji skróconych obejmujących ograniczony zakres danych. Ograniczony zakres danych przedstawiono w tabeli 5 w załączniku 30A do CCIP. Przewoźnicy AEO, spedytorzy AEO oraz agenci celni AEO mogą stosować tę korzyść wyłącznie na rzecz swoich klientów, będących posiadaczami świadectwa AEO bezpieczeństwo i ochrona lub świadectwa AEO uproszczenia celne / bezpieczeństwo i ochrona. III.6 Uprzednie powiadomienie Niniejsza korzyść obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2009 r. i przysługuje posiadaczom świadectwa AEO bezpieczeństwo i ochrona lub łącznego świadectwa. W wypadku złożenia przez AEO deklaracji skróconej właściwy urząd celny może przed przybyciem/wyjściem towarów do/z Wspólnoty powiadomić AEO, że w wyniku analizy ryzyka dla bezpieczeństwa i ochrony dana przesyłka została wytypowana do przeprowadzenia dalszej kontroli fizycznej. Powiadomienie takie zostanie zapewnione jedynie wtedy, gdy nie zagraża ono przeprowadzeniu kontroli. Organy celne mogą jednak przeprowadzić kontrolę fizyczną, nawet jeżeli AEO nie został powiadomiony. III.7 Dodatkowe korzyści Każdy przedsiębiorca, który spełni kryteria i uzyska status AEO może osiągać korzyści, które nie są bezpośrednio powiązane ze stroną celną jego działalności. Inwestycje dokonane przez przedsiębiorców w celu poprawy ich standardów bezpieczeństwa i ochrony mogą przynieść pozytywne efekty w następujących obszarach: kontrola przepływu towarów od producenta do konsumenta ( visibility and tracking ), bezpieczeństwo pracowników, opracowywanie norm, wybór dostawców i inwestycje, bezpieczeństwo transportu i przewozów, budowanie świadomości infrastruktury organizacyjnej i możliwości, współpraca między stronami łańcucha dostaw, aktywne inwestycje technologiczne oraz dobrowolne przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa. Niektóre przykłady korzyści pośrednio wynikających z powyższych pozytywnych efektów to: ograniczenie kradzieży i strat; mniej opóźnionych wysyłek; usprawnienie planowania; poprawa lojalności klientów; większe zaangażowanie pracowników; spadek liczby wypadków związanych z bezpieczeństwem i ochroną; niższe koszty kontroli dostawców i wzrost współpracy; spadek przestępczości i wandalizmu; 16

17 ograniczenie problemów poprzez uznanie pracowników; poprawa bezpieczeństwa i komunikacji pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw. III.8 Poprawa stosunków z organami celnymi W celu wprowadzenia dobrej współpracy pomiędzy organami celnymi a AEO zaleca się, by AEO posiadało dostęp do centrum obsługi lub osoby kontaktowej w urzędzie celnym, do których może zwrócić się z pytaniami. Centrum obsługi może nie być w stanie zapewnić wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania, będzie jednak działać jako pierwszy punkt kontaktu z organami celnymi oraz zapewni AEO wytyczne odnośnie najlepszego sposobu działania oraz z kim należy się skontaktować. III.9 Uznanie za bezpiecznego i zapewniającego ochronę partnera handlowego Podmiot AEO, który spełnia kryteria bezpieczeństwa i ochrony, zostaje uznany za bezpiecznego i zapewniającego ochronę partnera w łańcuchu dostaw. Oznacza to, że AEO podejmuje wszelkie leżące w jego mocy działania w celu ograniczenia zagrożeń dla łańcucha dostaw, w którym bierze udział. Status AEO poprawia jego reputację. Ponadto posiadanie statusu bezpiecznego i zapewniającego ochronę partnera w łańcuchu dostaw umożliwia ułatwienie kontroli bezpieczeństwa. Przedsiębiorca posiadający status AEO może więc zostać wybrany jako partner handlowy zamiast przedsiębiorcy nie posiadającego statusu AEO, gdy inny podmiot gospodarczy poszukuje nowych partnerów handlowych. III.10 Wzajemne uznanie Celem Wspólnoty jest osiągnięcie wzajemnego uznania świadectwa AEO bezpieczeństwo i ochrona we wszystkich krajach, które wdrażają program AEO lub jego odpowiednik. Z tej przyczyny przedsiębiorca posiadający wspólnotowe świadectwo AEO bezpieczeństwo i ochrona będzie odnosić te same korzyści w krajach trzecich, jak podmioty AEO działające w tych krajach. W skali globalnej zapewni to większą przewidywalność w prowadzonej przez niego międzynarodowej działalności handlowej. Z zastrzeżeniem postanowień właściwych umów międzynarodowych, zawartych pomiędzy WE a krajami trzecimi, w wypadku posiadacza wspólnotowego świadectwa AEO bezpieczeństwo i ochrona wystąpienie przez taki podmiot o odpowiedni status AEO w danym kraju trzecim może nie być konieczne, bowiem świadectwo WE może być honorowany przez taki kraj trzeci. Kluczowe znaczenia ma wzajemne uznanie nie tylko AEO, ale także standardów kontroli oraz środków kontroli. Ponieważ wielu członków Światowej Organizacji Ceł (WCO) zobowiązało się 17

18 do wdrożenia ram WCO SAFE, zatem w niektórych częściach świata osiągnięte zostanie wdrożenie porównywalnych środków w skali międzynarodowej i wzajemne uznanie. 18

19 CZĘŚĆ 1, SEKCJA IV Międzynarodowy łańcuch dostaw oraz koncepcja bezpieczeństwa Niniejszy rozdział dotyczy wnioskodawców o świadectwo AEO bezpieczeństwo i ochrona lub o świadectwo połączone. Z punktu widzenia organów celnych międzynarodowy łańcuch dostaw od początku do końca stanowi proces od produkcji towarów przeznaczonych na wywóz po dostawę towarów do strony, do której te towary są faktycznie wysyłane z innego obszaru celnego (będącego obszarem celnym WE lub innym obszarem celnym). Międzynarodowy łańcuch dostaw nie jest podmiotem możliwym do zidentyfikowania. Składa się on z szeregu elementów powstających ad hoc, które tworzą podmioty reprezentujące różne segmenty sektora handlu. W niektórych wypadkach wszystkie takie podmioty są znane i mogą między nimi istnieć długotrwałe stosunku, podczas gdy w innych wypadkach podmioty takie mogą się często zmieniać, lub mogą nawiązywać wzajemne stosunku w wypadku tylko jednej wysyłki. IV.1 Partnerzy handlowi Z punktu widzenia organów celnych partnerzy handlowi, o których mowa w art. 14k ust. 1 lit. e) CCIP mogą posiadać możliwość złożenia wniosku o status AEO 14, aczkolwiek jeżeli postanowią nie wykorzystywać tej możliwości, wówczas powinni zapewnić innym członkom łańcucha dostaw gwarancje bezpieczeństwa i ochrony. Wszystkie podmioty wchodzące w skład łańcucha pomiędzy eksporterem lub producentem a odbiorcą mogą zostać uznane za partnerów handlowych. IV.2 Wymogi bezpieczeństwa dla partnerów handlowych Art. 14k ust. 1 lit. e) CCIP stanowi, że standardy bezpieczeństwa i ochrony odnoszące się do partnerów handlowych należy uznać za właściwe, jeżeli wnioskodawca wdrożył środki umożliwiające jednoznaczną identyfikację jego partnerów handlowych, w celu zabezpieczenia międzynarodowego łańcucha dostaw.. Upoważnieni przedsiębiorcy mogą odpowiadać wyłącznie za swoją część łańcucha dostaw, towary znajdujące się pod ich pieczą oraz instalacje, którymi dysponują. Jednakże są oni także uzależnieni od standardów bezpieczeństwa stosowanych przez ich partnerów handlowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa towarów znajdujących się pod ich pieczą. 14 Generalnie jeżeli posiadają siedzibę we Wspólnocie 19

20 20

Bruksela, 27 kwietnia 2016 r. Ponowna ocena pozwoleń AEO w kontekście UKC i jego Przepisów Wykonawczych TAXUD/B2/031/2016

Bruksela, 27 kwietnia 2016 r. Ponowna ocena pozwoleń AEO w kontekście UKC i jego Przepisów Wykonawczych TAXUD/B2/031/2016 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA ds. UNII PODATKOWEJ I CELNEJ Bezpieczeństwo i ochrona, ułatwienie handlu i koordynacja międzynarodowa Zarządzanie Ryzykiem i Bezpieczeństwo Bruksela, 27 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

Znaczenie certyfikatu AEO w imporcie i eksporcie towarów

Znaczenie certyfikatu AEO w imporcie i eksporcie towarów Grzegorz Krasnodębski 1 Znaczenie certyfikatu AEO w imporcie i eksporcie towarów 770 Wstęp Atak terrorystyczny z 11.09.2001 r. spowodował, że rozpoczęto intensywne prace nad podniesieniem poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 315/46 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU WSPÓŁPRACY CELNEJ USTANOWIONEGO NA MOCY UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A RZĄDEM CHIŃSKIEJ REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia:

KARTA USŁUGI. Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Nr 0004/2011/AS. Data zatwierdzenia: Co chcę załatwić? Uzyskać status upoważnionego przedsiębiorcy poprzez uzyskanie świadectwa AEO, a po jego uzyskaniu korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł

Uproszczenia celne. Służba Celna dla Biznesu Zmiany przepisów od 1 maja UKC. Departament Ceł Uproszczenia celne Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016 - UKC Departament Ceł Podstawa prawna Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Polityka Celna, Prawodawstwo, Taryfa Prawo Celne Bruksela, dnia 18 marca 2016 r. taxud.a.2(2016)1256676 TAXUD/A2/TRA/001/2016 -REV. 1-PL Dokument

Bardziej szczegółowo

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny Procedury uproszczone Izba Celna w Kielcach Materiał informacyjny Procedurami uproszczonymi w rozumieniu artykułu 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego są: - zgłoszenie niekompletne- procedura uproszczona w

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW Szybciej, Taniej i Bezpieczniej w obrocie towarowym z krajami trzecimi 1 Służba Celna w celu ułatwienia legalnej działalności gospodarczej oraz doskonalenia współpracy

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL L 341/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2013 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1352/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO)

Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO) Ułatwienia dla upoważnionych przedsiębiorców (AEO) Wersja 0.4. Opracowano w Departamencie Ceł Warszawa, styczeń 2015 Ministerstwo Finansów Departament Ceł Wprowadzenie Status upoważnionego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

L 360/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 360/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 360/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.12.2006 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Procedury tranzytowe

Procedury tranzytowe Departament Polityki Celnej Procedury tranzytowe Pytania zgłaszane przez przedsiębiorców dot. stosowania uproszczeń ul. Świętokrzyska12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 30 40 fax :+48 22 694 43 03 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych

Bardziej szczegółowo

Instytucja AEO w Polsce i na świecie dlaczego warto dołączyć do elity

Instytucja AEO w Polsce i na świecie dlaczego warto dołączyć do elity Instytucja AEO w Polsce i na świecie dlaczego warto dołączyć do elity UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO (AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS) Instytucja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która obowiązuje od 01.01.2008r.

Bardziej szczegółowo

Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa materiału/opis informacji Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/link Informacja dotyczącą realizacji odprawy scentralizowanej wewnątrz kraju 1 Zgodnie z art. 201 ust. 3 lit.a) RWKC, organy celne mogą zezwolić na złożenie

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

... (pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym oraz adres siedziby)

... (pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym oraz adres siedziby) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP Załącznik 1 do wniosku o pożyczkę W związku z ubieganiem się o przyznanie pożyczki z Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A....... (pełna nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców

Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców Izba Celna we Wrocławiu Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców Wrocław, 21 maja 2014 r. UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO AUTHORIZED EKONOMIC OPERATOR WYBRANE ZAGADNIENIA Geneza powstania instytucji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Strona1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Punkt 1-5 należy wpisać podstawowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Instrukcja wypełniania Formularza w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają:

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają: Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: - żadnych innych umów międzynarodowych dotyczących procedury tranzytowej, jednakże z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń stosowania takich umów do przewozów towarów

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.3.2012 r. COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Kanadą o współpracy celnej w sprawach związanych

Bardziej szczegółowo

Elastyczność dokonywania odpraw celnych. Warszawa, 22 październik 2013

Elastyczność dokonywania odpraw celnych. Warszawa, 22 październik 2013 Elastyczność dokonywania odpraw celnych Warszawa, 22 październik 2013 Podstawowe projekty pakietu ułatwieu atwień TIR upoważniony nadawca, stosowanie specjalnego stempla Zmiany w zakresie zgłoszenia celnego

Bardziej szczegółowo

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia

Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Procedury specjalne Procedura uszlachetniania czynnego w świetle przepisów UKC wybrane zagadnienia Służba Celna dla Biznesu 2016+ Zmiany przepisów od 1 maja 2016r. - UKC 30 marca 2016r. Departament Ceł

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne

Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Wytyczne dotyczące upoważnień do stosowania uproszczonej procedury wystawania świadectw przewozowych A.TR. I. Informacje ogólne Art. 11 Decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE Turcja z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Upoważniony przedsiębiorca AEO

Upoważniony przedsiębiorca AEO Upoważniony przedsiębiorca AEO informacja dla przedsiębiorców obowiązująca od 1 maja 2016 r. dotycząca weryfikacji formalnej i przyjęcia wniosku o uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO zgodnie

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR

UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR Departament Polityki Celnej UPOWAŻNIONY NADAWCA TIR Procedura uproszczona przy otwieraniu procedury TIR ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 50 05 fax :+48 22 694 43 03 Anna Dubielak,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.1 Dyfuzja Innowacji POIG.05.01.00-00-008/08

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

A. dla potrzeb wysyłania i/lub podpisywania elektronicznych komunikatów zgłoszenia celnego do systemu CELINA oraz ECS

A. dla potrzeb wysyłania i/lub podpisywania elektronicznych komunikatów zgłoszenia celnego do systemu CELINA oraz ECS W związku z licznie zgłaszanymi pytaniami dotyczącymi poboru opłaty skarbowej z tytułu złożenia pełnomocnictwa w związku z rejestracją w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR), przedstawiamy poniżej praktyczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87. z dnia 14 grudnia 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87. z dnia 14 grudnia 1987 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3976/87 z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w sektorze transportu lotniczego RADA

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z zagranicą w świetle przepisów prawa celnego i podatkowego.

Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z zagranicą w świetle przepisów prawa celnego i podatkowego. Spis treści I Uproszczenia i ułatwienia w obrocie towarowym stosowane przez służbę celną.. 2 II Ułatwienia w płatności VAT... 5 III Zwolnienia celne i podatkowe dóbr inwestycyjnych i innych urządzeń przywożonych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II )

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Termin: 28 i 29 pażdziernika 2014 r. Miejsce: Hotel DeSilva, ul. Powolnego 10, 45-078 Opole ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Warszawa, 20.12.2010 r. Przywozowa deklaracja skrócona i system ICS - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 1. Pytanie Statek zawierający przesyłki kontenerowe wypłynie z Japonii w dniu 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

Określanie statusu przedsiębiorstwa Część II Szacowanie danych do określenia statusu przedsiębiorstwa

Określanie statusu przedsiębiorstwa Część II Szacowanie danych do określenia statusu przedsiębiorstwa Określanie statusu przedsiębiorstwa Część II Szacowanie danych do określenia statusu przedsiębiorstwa Grupa robocza ds. pomocy publicznej Warszawa, 8 czerwca 2010 r. 1 Artykuł 2 rozporządzenia nr 800/2008

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2

KARTA USŁUGI. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu 1 / 2 KARTA USŁUGI Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu / zamykaniu procedury tranzytu Nr 0003/2011/AS Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Uzyskać pozwolenie

Bardziej szczegółowo

a także mając na uwadze, co następuje: odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, Artykuł 1

a także mając na uwadze, co następuje: odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, Artykuł 1 L 232/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.9.2009 DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 76/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca Protokół 10 w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006. z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz.U.UE.L.06.384.75 2008.04.17 zm. Dz.U.UE.L.2008.86.9 art. 15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów

Bardziej szczegółowo

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/11/7223/12778 Cena netto 1 740,00 zł Cena brutto 2 140,20 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 599,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem głównych zmian od 01.05.2016 r. ujętych w UKC. Informacje o usłudze Numer usługi

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny

Kwestionariusz samooceny Kwestionariusz samooceny Wytyczne dla upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) 0.1 Należy zwrócić uwagę na fakt, że przed złożeniem wniosku o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy (ang. Authorised

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny

Kwestionariusz samooceny Kwestionariusz samooceny Wytyczne dla upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) 0.1 0.2 Należy zwrócić uwagę na fakt, że przed złożeniem wniosku o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy (ang. Authorised

Bardziej szczegółowo

ANONIMOWY KWESTIONARIUSZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ANONIMOWY KWESTIONARIUSZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wspólne badanie Służby Celnej i PwC w zakresie analizy potencjalnych obszarów biurokratycznych w prawie celnym i podatkowym ANONIMOWY KWESTIONARIUSZ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (kwestionariusz do wypełnienia dostępny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r. Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

Obrót towarowy z zagranicą Aktualności i zmiany w przepisach celnych w 2016 roku

Obrót towarowy z zagranicą Aktualności i zmiany w przepisach celnych w 2016 roku 10 czerwca 2016r., Warszawa Centrum 14 września 2016r. Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom Obrót towarowy z zagranicą Źródła prawa, Unijny Kodeks Celny, przeznaczenie i procedury celne, formy zgłaszania

Bardziej szczegółowo

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca 19.03.2014r. Informacja uzupełniająca do Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS w wersji 3.0, modyfikująca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 125/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.5.2010 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 430/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 16 poz. 141

Dz.U Nr 16 poz. 141 Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 16 poz. 141 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa

Załącznik nr 3 Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa Załącznik nr 3 Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa INFORMACJE WYMAGANE DO ZAKWALIFIKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO KATEGORII MŚP Dokładna identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2013 COM(2013) 609 final 2013/0299 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące granic umów

Wytyczne dotyczące granic umów EIOPA-BoS-14/165 PL Wytyczne dotyczące granic umów EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WYMAGANE DO ZAKWALIFIKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO KATEGORII MŚP. Imię i nazwisko lub nazwa... Adres (siedziba)...

OŚWIADCZENIE WYMAGANE DO ZAKWALIFIKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO KATEGORII MŚP. Imię i nazwisko lub nazwa... Adres (siedziba)... OŚWIADCZENIE WYMAGANE DO ZAKWALIFIKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO KATEGORII MŚP Dokładna identyfikacja przedsiębiorstwa wnioskodawcy Imię i nazwisko lub nazwa Adres (siedziba) Numer w rejestrze/numer VAT 1...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 10.4.2014 L 107/39 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 361/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI I. Informacje ogólne 1. Pobierana jest opłata skarbowa uiszczana, gotówką lub bezgotówkowo, za: - wydanie na wniosek administratora

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIONE PODMIOTY GOSPODARCZE MODEL AEO COMPACT

UPOWAŻNIONE PODMIOTY GOSPODARCZE MODEL AEO COMPACT KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo i kontrole szczególne Bruksela, dnia 13 czerwca 2006 r. DOKUMENT ROBOCZY TAXUD/2006/1452

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2008 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2008 r. w sprawie udzielania zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki DESiWM/DEC-1008/37080/09 Dotyczy sprawy: DESiWM-41-39/09 Warszawa, dnia 12 października 2009 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax:

I. Stan prawny. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa tel.: fax: Materiał informacyjny dotyczący problematyki przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym, w kontekście zmian wynikających z wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego Podobnie jak

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE KORESPONDENTÓW nr 3

WYTYCZNE KORESPONDENTÓW nr 3 WYTYCZNE KORESPONDENTÓW nr 3 Temat: Certyfikat dla ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z Artykułem 15(e) Rozporządzenia (EC) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

postępowanie w sprawach celnych PRAWO CELNE

postępowanie w sprawach celnych PRAWO CELNE postępowanie w sprawach celnych pojęcie postępowania w sprawach celnych rozumieć można zorganizowany proces stosowania przepisów szeroko rozumianego prawa celnego [1] albo określony przez prawo ciąg działań

Bardziej szczegółowo

Konieczność uproszczenia procedur kontrolnych i diametralnego skrócenia czasu odpraw granicznych w polskich portach morskich jako warunek odzyskania

Konieczność uproszczenia procedur kontrolnych i diametralnego skrócenia czasu odpraw granicznych w polskich portach morskich jako warunek odzyskania Konieczność uproszczenia procedur kontrolnych i diametralnego skrócenia czasu odpraw granicznych w polskich portach morskich jako warunek odzyskania ładunków polskiego handlu zagranicznego 350 km = ca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 134/32 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Solvency II. Filar II - Wymogi systemu zarządzania. Polska Izba Ubezpieczeń Deloitte Advisory Sp. z o.o. Jakub Bojanowski. 10 grudnia 2008 roku

Solvency II. Filar II - Wymogi systemu zarządzania. Polska Izba Ubezpieczeń Deloitte Advisory Sp. z o.o. Jakub Bojanowski. 10 grudnia 2008 roku Solvency II Filar II - Wymogi systemu zarządzania. Polska Izba Ubezpieczeń Deloitte Advisory Sp. z o.o Jakub Bojanowski 10 grudnia 2008 roku 1 Filar II System Zarządzania System zarządzania ryzykiem opisany

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Kontroli Budżetowej 2009 17.9.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego ETO nr 2/2008 dotyczącego wiążącej informacji taryfowej (WIT) Komisja Kontroli Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk nr 387) USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR PL L 125/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.5.2009 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 414/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 427 31995D3052 30.12.1995 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 321/1 DECYZJA NR 3052/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiająca procedurę wymiany informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2015 r. COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Włoch do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019 Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1019 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów

Bardziej szczegółowo

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016.

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016. Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016. Miejsce: Warszawa Termin: 04-05.07.2016, poniedziałek - wtorek (10.00-16.30 i 9.00-16.00) Masz pytania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Poz. 237 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego

Bardziej szczegółowo

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki, dnia WK.7250. Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki WNIOSEK o wydanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3703/85. z dnia 23 grudnia 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3703/85. z dnia 23 grudnia 1985 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3703/85 z dnia 23 grudnia 985 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania wspólnych norm handlowych w odniesieniu do niektórych świeżych lub schłodzonych ryb KOMISJA

Bardziej szczegółowo

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x Kod dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi Archiwizacja przez organ celny (wymagana) L001 Pozwolenie na przywóz AGRIM X001 Pozwolenie na wywóz AGREX N823 Karta T5 3DK1 Wniosek WPR1 7P01 I004 X002 7P22 7P16 przepisów

Bardziej szczegółowo

22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47

22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47 22.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/47 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiające wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE 10.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 275/27 DYREKTYWY DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2012/25/UE z dnia 9 października 2012 r. ustanawiająca procedury przekazywania informacji w związku z wymianą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OKREŚLAJĄCE PRZYNALEŻNOŚĆ DO DANEJ KATEGORII MŚP

OŚWIADCZENIE OKREŚLAJĄCE PRZYNALEŻNOŚĆ DO DANEJ KATEGORII MŚP Załącznik nr 5 Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa OŚWIADCZENIE OKREŚLAJĄCE PRZYNALEŻNOŚĆ DO DANEJ KATEGORII MŚP INFORMACJE WYMAGANE DO ZAKWALIFIKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego

Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego Wytyczne w sprawie stosowania procedur uproszczonych, o których mowa w art. 76 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego Wersja 1.4 styczeń 2015 Ministerstwo Finansów - Departament Ceł, Izby Celne w: Katowicach,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WYMAGANE DO ZAKWALIFIKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO KATEGORII MŚP. Imię i nazwisko lub nazwa... Adres (siedziba)...

OŚWIADCZENIE WYMAGANE DO ZAKWALIFIKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO KATEGORII MŚP. Imię i nazwisko lub nazwa... Adres (siedziba)... OŚWIADCZENIE WYMAGANE DO ZAKWALIFIKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO KATEGORII MŚP Dokładna identyfikacja przedsiębiorstwa wnioskodawcy Imię i nazwisko lub nazwa... Adres (siedziba)... Numer w rejestrze/numer

Bardziej szczegółowo

Nowe kierunki działań Służby Celnej w zakresie wprowadzania ułatwień

Nowe kierunki działań Służby Celnej w zakresie wprowadzania ułatwień Nowe kierunki działań Służby Celnej w zakresie wprowadzania ułatwień Aktualne projekty pakietu ułatwień TIR upoważniony nadawca, stosowanie specjalnego stempla Zmiany w zakresie zgłoszenia celnego SAD

Bardziej szczegółowo