Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, pod adresem:, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posługującą się numerem NIP oraz numerem REGON , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych, w całości wniesionym, System Kompleksowe wyposażenie (sprzęt, okablowanie i oprogramowanie) serwerowni, renderfarmy, studia telewizyjnego, oraz studia dźwiękowego i stanowiska kolor korekcji, Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, MAM Media Asset Management (zarządzanie zasobami multimedialnymi), Wykonawca podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę i będzie realizować przedmiot zamówienia, Urządzenia - wszelkie wyposażenie sprzętowe charakteryzujące się cechami wskazanymi w Specyfikacji, Oprogramowanie wszelkie programy/aplikacje charakteryzujące się cechami wskazanymi w Specyfikacji, Renderfarma Sprzęt serwerowy, oprogramowanie, macierz filmowa oraz stanowisko kolor korekcji wraz z niezbędnymi licencjami niezbędnymi do świadczenia usług renderowania multimediów, CPD Centrum Przetwarzania Danych, UPS System zasilania awaryjnego, LAN lokalna sieć komputerowa, SAN lokalna sieć dyskowa, LTO6 standard taśm na potrzeby backupu i archiwizacji danych biblioteki taśmowej, FC 8Gbps standard sieci podsystemu dyskowego o przepustowości 8Gb/s, SAS 6Gbps standard sieci podsystemu dyskowego o przepustowości 6Gb/s, 10GbE standard przepustowości dla sieci ethernet z medium o prędkości 10Gb/s, GbE standard przepustowości dla sieci ethernet z medium o prędkości 1Gb/s, SSD system składowania danych, NAS (z ang. Network Atach Storage) plikowa przestrzeń dyskowa udostępniana poprzez sieć Ethernet, VLAN wirtualna sieć LAN, Strona 1

2 NLE (z ang. nonlinear editing), 1.2. Ogólny opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Systemu Renderfarmy, CPD, studia telewizyjnego, studia dźwiękowego, laboratorium kolor korekcji, instalacja oraz integracja dostarczonych elementów z infrastrukturą Zamawiającego, kompleksowe uruchomienie oraz szkolenia personelu obsługującego poszczególne systemy w zakresie eksploatacji oferowanego rozwiązania. Przedmiot zamówienia musi być realizowany w oparciu o aktualne przepisy prawa budowlanego oraz FIDIC (czerwony). Punkt ten będzie traktowany nadrzędnie w stosunku do wszelkich innych zapisów niniejszej Specyfikacji związanych z realizacją zadania. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 ZADANIA: 1. System Renderfarmy kompleksowo wdrożony w siedzibie Zamawiającego przeznaczony do użytku klientów zewnętrznych w skład którego wchodzi między innymi: a. Wdrożonym systemem Renderfarm wraz z dokumentacją oraz szkoleniami, b. Multimedialna macierz dyskowa oraz serwery przetwarzające. 2. Przystosowanie pomieszczeń serwerowni wraz z dostawą elementów Centrum Przetwarzania Danych (CPD) zgodne z wymogami certyfikacji TIER III: a. System zasilania awaryjnego wraz z agregatem prądotwórczym, b. System klimatyzacji precyzyjnej sprzętu serwerowo-macierzowego, c. Infrastruktura sieciowa na potrzeby Renderfarmy, d. Infrastruktura serwerowo-macierzowa na potrzeby systemów wewnętrznych oraz na potrzeby outsourcingu usług dla klientów Zmawiającego, e. System wirtualizacji serwerów wraz z oprogramowaniem chmurowym na potrzeby wewnętrzne oraz outsourcingu dla klientów Zamawiającego Komunikacja Wykonawca musi zagwarantować kompleksowe działanie Systemu, czyli integrację zasobów sprzętowych i programowych w następujących kwestiach: Renderfarma Kompleksowe wdrożenie oprogramowania w podanej liczbie licencji do obliczania renderingu na co najmniej 100 serwerach (render nodach). Kompleksowe zarządzanie wątkami i czasem obliczeń, kolejkowaniem prac i wykorzystaniem użycia wszystkich procesorów. Płynne ustawianie priorytetów procesorów przy użyciu programu do zarządzania renderfarmą typu PipelineFX z wykorzystaniem następujących silników renderujących: Strona 2

3 Vray for Maya Vray for 3dsmax Mental Ray for Maya Mental Ray for 3dsmax SolidAngle Arnold Maxwell Renderer Materiały obliczone na renderfarmie powinny być gromadzone na macierzy IT lub macierzy postprodukcji w celu dzielenia z pozostałymi stanowiskami laboratoryjnymi (co najmniej 75 stacji roboczych) w trybie real time project share lub gwarantować ich backup na potrzeby obróbki postprodukcyjnej w tle z bezstratnym czasowo przesyłem i wydajnością. Rendernody muszą być podłączone za pomocą łącza ethernet o szybkości minimum 10Gb/s z macierzą oraz archiwum taśmowym typu nearline. Studio TV Podłączenie z macierzą multimedialną za pomocą łącza światłowodowego o przepustowości minimum 10 Gb/s. Materiały ze studia tv powinny być dostępne dla zasobów stanowiska kolorkorekcji, stanowiska montażu nieliniowego AVID oraz audytorium i laboratorium 3D (75 stacji roboczych) w trybie real time project share. Oznacza to, że każdy użytkownik ma dostęp do tych samych materiałów i może na nich pracować równocześnie bez straty szybkości podczas przesyłu danych (in <--> out). Studio TV powinno mieć możliwość transmisji sygnału audio wideo do audytorium o rozdzielczości obrazu co najmniej 4K. Studio TV powinno ponadto posiadać dedykowaną macierz na potrzeby montażu nieliniowego audio wideo ze stanowiskiem AVID. Dopuszczamy możliwość podłączenia do macierzy głównej do postprodukcji. Stanowisko kolorkorekcji Podłączenie z macierzą multimedialną za pomocą łącza światłowodowego o przepustowości minimum 10 Gb/s. Materiały ze stanowiska kolorkorekcji powinny być dostępne dla zasobów audytorium w jakości przesyłu obrazu w standardzie 4K. Dodatkowo materiały ze studia kolorkorekcji powinny być dostępne dla pozostałych laboratoriów 3D (75 stacji roboczych) w trybie real time project share. Oznacza to że każdy użytkownik ma dostęp do tych samych materiałów i może na nich pracować równocześnie bez straty szybkości podczas przesyłu danych in <--> out. Stanowisko kolorkorekcji powinno mieć możliwość natywnej pracy na obrazie 4K w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem profesjonalnego monitora referencyjnego wg. Podanej Specyfikacji. Studio dźwiękowe powinno umożliwiać podłączenie z macierzą multimedialną za pomocą łącza Ethernet o przepustowości minimum 1 Gb/s. Dodatkowo materiały ze studia dźwiękowego powinny być dostępne dla pozostałych laboratoriów 3D (75 stacji roboczych) w trybie real time project share. Oznacza to że każdy użytkownik ma dostęp do tych samych materiałów i może na nich pracować równocześnie bez straty szybkości podczas przesyłu danych (in <--> out). Wymagany płynny workflow pracy pomiędzy stanowiskiem montażowym NLE - AVID i bezstratną wymianę plików na bieżąco. Strona 3

4 1.4. Wymagania ogólne 1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie moduły rozszerzeń (dla sprzętu aktywnego) były wytworzone przez producenta sprzętu aktywnego lub były przez niego certyfikowane (w tym przypadku należy załączyć oświadczenie producenta sprzętu aktywnego). 2. W Specyfikacji znajduje się wymagana przez Zamawiającego, minimalna liczba urządzeń / oprogramowania. Wykonawca (instytucja, która złożyła najkorzystniejszą ofertę i realizuje przedmiot zamówienia) może zadecydować, że do prawidłowej realizacji zaleconych funkcji Systemu niezbędna jest większa liczba danych urządzeń / oprogramowania. Zwiększenie liczby urządzeń / oprogramowania nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uwzględnionego w złożonej ofercie. 3. W celu precyzyjnego określenia wszelkich kosztów, zaleca się wizję lokalną na miejscu, w budynku Parku Technologicznego MMC Brainville. Zamawiający oświadcza, że umożliwi wizję lokalną tak, aby każdy potencjalny zainteresowany mógł zjawić się na miejscu i zebrać potrzebne informacje. Termin możliwej wizji lokalnej zostanie ogłoszony na stronie internetowej Zamawiającego. Godziny wizji lokalnej dla danego terminu będą wyznaczone jako 9:00 16: Wszelkie ewentualne pytania potencjalnych Wykonawców, które w sposób bezpośredni będą odnosiły się do wiedzy, którą można nabyć podczas wizji lokalnej, w szczególności: - określenie precyzyjne technicznych aspektów prowadzenia i długości tras okablowania - określenie wszelkich warunków pomieszczeń, w których będzie umiejscowiona architektura sprzętowa - określenie wszelkich aspektów związanych z konstrukcją budynku, użytymi materiałami, ewentualnymi innymi pytaniami związanymi z warunkami budynku Zamawiającego. zostaną przekierowane przez Zamawiającego do wyjaśnienia podczas możliwej wizji lokalnej. 5. Oferta musi zawierać wszelkie niezbędne elementy Systemu w budynku Parku Technologicznego MMC Brainville do poprawnego działania całości, zgodnie z ujętymi wytycznymi niniejszej Specyfikacji. Jeżeli Zamawiający nie przewidział wybranych niezbędnych elementów Systemu (sprzęt i jego ilość, oprogramowanie, prace budowlane, certyfikaty, licencje, itp.) to należy je uwzględnić tak, aby System działał kompleksowo. 6. Wszystkie dostarczane urządzenia muszą być dopuszczone do użytkowania na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. 7. Wszelkie ewentualne prace, takie jak: - położenie w ścianach / podłodze / suficie okablowania - montaż urządzeń - inne, ewentualne prace muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego 8. Wszelkie koszty prac instalacyjno - połączeniowych muszą być uwzględnione w ofercie, dlatego zaleca się wizję lokalną na miejscu montażu w budynku Parku Technologicznego MMC Brainville. 9. Należy przewidzieć oprócz kosztów urządzeń i montażu, także koszty wykonania odpowiednich pomiarów powykonawczych. Wykonawca po wykonaniu inwestycji musi przeprowadzić odpowiednie testy, aby udowodnić, że System działa z założonymi parametrami i spełnia zakładane funkcje. Strona 4

5 10. Do wszystkich oferowanych urządzeń przy ich dostawie muszą być dołączone instrukcje obsługi oraz dokumentacja techniczna. 11. Zamawiający zaleca ścisłą współpracę z Wykonawcą w kwestii dostarczenia oprogramowania. 12. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu dokumentację wykonawczą i powykonawczą projektu w wersji edytowalnej w języku polskim. Dokumentacja wykonawcza projektu musi być przedstawiona Zamawiającemu w czasie do 20 dni roboczych od momentu podpisania umowy z Wykonawcą i musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed dalszym etapem prac. Dokumentacja powykonawcza musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego w czasie nieprzekraczającym terminu realizacji zadania. 13. Projekt powykonawczy (dokumentacja powykonawcza) musi zawierać informacje uwzględnione w projekcie wykonawczym wraz z ewentualnymi zmianami powstałymi w trakcie realizacji zadania. 14. Wszelkie punkty niniejszej Specyfikacji, w których pojawia się informacja o akceptacji Zamawiającego oznaczają, że wymagana jest zgoda w formie pisemnej. Wykonawca przedstawia wtedy pisemnie do akceptacji proponowane rozwiązanie, które w momencie podpisu przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego, uznaje się za zaakceptowane. W przypadku braku akceptacji proponowanego rozwiązania (brak podpisu przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego), Wykonawca musi dokonać zmian i ponownie przedstawić rozwiązanie do akceptacji Zamawiającego. 15. Każdy etap wykonania usługi (uprawniający do otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawcę) zostanie potwierdzone protokołem odbioru (podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy) bez wzmianki o wadach lub usterkach urządzeń i oprogramowania, błędach w ich montażu lub konfiguracji lub też innych nieprawidłowościach. Dopóki protokół odbioru będzie zawierać jakiekolwiek informacje o nieprawidłowościach, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wszelkich wskazanych problemów, a zapłata nie będzie realizowana. Należyte wykonanie usługi (całościowe) musi być potwierdzone w terminie realizacji zadania określonym w umowie. 16. Wraz z wszelkimi urządzeniami / oprogramowaniem muszą zostać dostarczone wszystkie wymagane licencje pozwalające na wykorzystanie wymaganych funkcjonalności oraz pełnej funkcjonalności danego urządzenia / oprogramowania bez dodatkowych opłat (bezterminowo). 17. Zamawiający wymaga, aby wszystkie wymagane licencje zostały dostarczone na etapie realizacji zamówienia Wymagania gwarancyjne 1. Gwarancja co najmniej 36 miesięcy na wszelkie oprogramowanie i wszystkie urządzenia oraz wszystkie elementy dodatkowe (o ile nie ma osobnego punktu mówiącego o długości gwarancji). 2. Urządzenia i Oprogramowanie muszą być objęte serwisem gwarancyjnym realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Wsparcie telefoniczne i mailowe w zakresie konfiguracji urządzenia oraz do aktualizacji oprogramowania urządzeń w okresie gwarancyjnym. Strona 5

6 4. Kontakt telefoniczny i za pomocą a w celu zgłoszenia problemów technicznych, sprzętowych i programowych w trybie 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. 5. Uzyskanie w dowolnej chwili informacji o statusie zgłoszenia. 6. Dostęp do najnowszych wersji oprogramowania systemowego z prawem do aktualizacji na warunkach licencji Producenta w okresie gwarancyjnym. 7. Dostęp do aktualizacji oprogramowania i aplikacji, dokumentacji technicznej oraz narzędzi serwisowych w okresie gwarancyjnym. 8. W przypadku wymiany części funkcjonalnych sprzętu (lub jego całkowitej wymiany) Wykonawca musi zapewnić pełną konfigurację urządzenia w istniejącej infrastrukturze w okresie gwarancyjnym Wymagania szkoleniowe Pozycja Wytyczne Co najmniej 40 godzinne szkolenie (5 dni x 8 h) Harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego SYSTEM RENDERFARMY Szkolenie na infrastrukturze Zamawiającego (po dostarczeniu sprzętu) Szkolenie dla 5 osób (w szczególnym przypadku może to być mniejsza liczba osób) Szkolenie na terenie budynku Zamawiającego Co najmniej 32 godzinne szkolenie (4 dni x 8 h) Harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH (CPD) Szkolenie na infrastrukturze Zamawiającego (po dostarczeniu sprzętu) Szkolenie dla 5 osób (w szczególnym przypadku może to być mniejsza liczba osób) Szkolenie na terenie budynku Zamawiającego 1.6. Infrastruktura Zamawiającego Zamawiający posiada w swojej infrastrukturze elementy, które wykonawca wykorzysta przy wdrożeniu Systemu: 1. Zamawiający posiada w swojej infrastrukturze pomieszczenia serwerowni oraz pomieszczenia multimedialne do zagospodarowania na potrzeby elementów SYSTEMU. Strona 6

7 2. Zamawiający posiada wdrożoną sieć strukturalną budynku. 3. Zamawiający posiada system zasilania budynku o mocy 2 x 1,6 MW Wymagania projektowe ZADANIE 1 (RENDERFARMA) ETAP I Projekt Techniczny 1. Na tym etapie postępowania Wykonawca wyznaczy zespół co najmniej 2 osób, który będzie dostępny do dyspozycji Zamawiającego, a w którego kompetencjach będzie kompleksowe omówienie z Zespołem Projektowym Zamawiającego następujących aspektów Renderfarmy: a. wymagane oprogramowanie b. wymagane zasoby serwerowo-macierzowe, c. wstępny flow pracy Renderfarmy, d. harmonogram szkoleń, Zamawiający udostępni pomieszczenia na potrzeby pracy zespołu projektowego. 2. Wynikiem prac zespołu projektowego będzie dokładne oszacowanie wymaganego do zakupienia asortymentu wchodzącego w skład Renderfarmy oraz projekt techniczny Systemu ETAP II Zakup sprzętu renderującego wraz z oprogramowaniem 1. Na tym etapie Wykonawca dostarcza wcześniej uzgodniony, zgodny z projektem technicznym sprzęt wymagany na potrzeby pracy Renderfarmy. Wykonawca instaluje sprzęt w CPD oraz konfiguruje dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie standardowe i narzędziowe. Wykonawca przeprowadza szkolenia. 2. Wynikiem prac ETAPU II jest wdrożony system Renderfarmy umożliwiający pracę produkcyjną klientów Zmawiającego oraz posiadanie przez Zamawiającego kompletu dokumentacji ZADANIE 2 (CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH) W ramach Postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia w zakresie budowy centrum przetwarzania danych, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przygotował projekt techniczny Systemu, obejmujący swym zakresem wszystkie elementy infrastruktury w szczególności: a. Elementy związane z dostosowaniem pomieszczeń, (jeżeli wymagane będzie modyfikacja projektu budynku należy ją uwzględnić w ofercie), b. Wykaz asortymentu oraz rozlokowanie w pomieszczeniach serwerowni, c. Podsystem dystrybucji zasilania wraz z opisem systemu podtrzymania zasilania w wyniku awarii zasilania podstawowego, przy użyciu urządzeń UPS oraz agregatu prądotwórczego, Strona 7

8 d. Przewidywalny bilans mocy zasilania dla CPD, e. Opis podsystemu przeciwpożarowego CPD, f. Opis podsystemu klimatyzacji precyzyjnej oraz klimatyzacji powietrznej pomieszczeń CPD, g. Opis architektury sieci LAN oraz opis sposobu integracji z infrastrukturą sieciową Zamawiającego, h. Architektura systemów składowania danych, i. Architektura Systemu IT obejmująca swoim zakresem: infrastrukturę serwerowo-macierzową, systemu wirtualizacji serwerów, opis sposobu integracji serwerów z Systemem Składowania Danych, j. Opis Architektury systemu backupu i archiwizacji, k. Opis skalowalności elementów systemu takich jak: system klimatyzacji, powierzchnia RACK, serwery, systemy składowania danych, oprogramowanie wirtualizacji serwerów, l. Harmonogram realizacji projektu, W ramach tego etapu Wykonawca przystępuje do realizacji zadania związanego z budową Centrum Przetwarzania danych z przeznaczeniem dla SYSTEMU Renderfarmy. W ramach dostosowania pomieszczeń Wykonawca musi zadbać o uszczelnienie stropu i ściany zewnętrznej od strony gruntu ziemnego od wewnątrz, w technologii: zaprawa cementowo krzemianowa przed przesiąkaniem wód opadowych. Szacunkowy koszt określony przez Zamawiającego w ramach przygotowania pomieszczeń serwerowni został wyznaczony na poziomie zł brutto Realizacja projektu Zamawiający na wykonanie projektu przewidział następujące środki: Pozycja Kwota netto OPIS ZADANIE PLN System Renderfarmy ZADANIE PLN Centrum Przetwarzania Danych (CPD) SUMA PLN Budżet na całość zamówienia 2. Centrum Przetwarzania Danych (CPD) 1. Budowane Centrum przetwarzania danych (CPD) będzie wykorzystywane między innymi na potrzeby: a. udostępniania usług Centrum Przetwarzania Danych (CPD), b. udostępniania powierzchni serwerowej, c. systemów wewnętrznych Zamawiającego, 2. Podstawowymi cechami, którymi powinno charakteryzować się rozwiązanie to: Strona 8

9 a. Wysoka dostępność Systemu zapewniająca ciągłość działania usług zlokalizowanych w CPD na poziomie 99,99% w skali roku, b. Możliwość rozbudowy Systemu do pracy w trybie wysokiej dostępności w obrębie dwóch centrów przetwarzania danych (CPD), c. Wsparcie dla elementów systemu i gwarancja jakości w okresie 3 lat, d. Skalowalność Systemu na poziomie minimum 100%, e. Zamawiający posiada w swojej infrastrukturze następujące elementy: f. Pomieszczenia serwerowni o łącznych gabarytach 32,5 x 8,2 x 4,5 [m], g. Nadmiarowe przyłącze zasilające o mocy 1,6MW, h. UPS oraz Agregat prądotwórczy na potrzeby budynku, i. Sieć LAN wykonana w standardzie 10GbE, 3. W skład elementów które należy dostarczyć oraz zintegrować z już posiadaną infrastrukturą informatyczną są między innymi: a. System szaf wraz z systemem klimatyzacji precyzyjnej, b. Przyłącze zasilające na potrzeby dystrybucji zasilania w obrębie serwerowni, c. Urządzenia zasilania awaryjnego (UPS), d. Agregat prądotwórczy, e. System gaśniczy serwerowni, f. Elementy wyposażenia serwerowni: instalacje niskoprądowe, czujniki, monitoring, g. System wirtualizacji serwerów, h. Oprogramowanie systemowe, i. Oprogramowanie chmurowe, j. Infrastruktura klucza publicznego, k. System monitoringu infrastruktury IT, l. System backupu i archiwizacji, m. Infrastruktura sieciowa na potrzeby serwerowni, n. System dystrybucji zasilania dla serwerów zainstalowanych w szafach serwerowych, 4. Zamawiający na wniosek Wykonawcy (na potrzeby projektu) udostępni następujące elementy: a. Projekt techniczny budynku oraz instalacji systemów budynkowych, b. Projekt techniczny sieci LAN zakupionej w odrębnym Postępowaniu, do której zostaną przyłączone elementy Systemu, c. Dostęp do pomieszczeń serwerowni, Strona 9

10 d. Dostęp do pomieszczeń rozdzielni elektrycznej oraz innych pomieszczeń wymaganych do realizacji projektu, e. Adresację IP dla nowych elementów infrastruktury, f. Integracja SYSTEMU Serwerowni z posiadanym przez Zamawiającego systemem BMS szczegóły integracji do ustalenia w trakcie wizji lokalnej Dostosowanie pomieszczeń serwerowni Zamawiający udostępni, na potrzeby pomieszczeń serwerowni, powierzchnię ok. 200 m 2 podzieloną ściankami działowymi na kilka pomieszczeń: Pomieszczenie A w którym znajduje się system podtrzymania awaryjnego (UPS) budynku, Pomieszczenie B do wykorzystania, Pomieszczenie sieci LAN w którym obecnie znajdują się szafy z urządzeniami sieci LAN, Pomieszczenie Administratorów, Pomieszczenie C do wykorzystania, Zamawiający dopuszcza wyburzenie lub przesunięcie ścian działowych pomieszczeń serwerowni jak również przesunięcie przez Wykonawcę elementów infrastruktury do innych pomieszczeń serwerowni. Zamawiający dopuszcza wizję lokalną pomieszczeń. W tym celu Zamawiający wyznaczy terminy wizji lokalnej i poinformuje o tym na swojej stronie internetowej. Uwaga: Zamawiający udostępni plany budynku z wyszczególnionymi pomieszczeniami tylko i wyłącznie na mailową prośbę potencjalnego Wykonawcy Pomieszczenie LAN Zamawiający wymaga dostosowania pomieszczenia LAN: Dostarczenie klimatyzacji pomieszczenia LAN o mocy min 10kW, Wykonanie sufitu podwieszanego oraz instalacja oświetlenia, malowanie pomieszczenia, Zamurowanie okna w pomieszczeniu LAN, Wykonanie przepustów na okablowanie LAN oraz zasilające, Doprowadzenie korespondencji z szafy krosowej pomieszczenia serwerowni do szafy pomieszczenia LAN lub Pomieszczenie Administratorów(do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania), Sieć LAN jest krytycznym elementem infrastruktury, dlatego Zamawiający dopuszcza krótkie przerwy w działaniu sieci LAN wyłącznie w dni ustawowo wolne od pracy Pomieszczenie Administratorów Zamawiający wymaga dostosowania pomieszczenia Administratorów: Strona 10

11 Dostarczenie klimatyzacji pomieszczenia o mocy min 10kW, Wykonanie podłogi technicznej (Zamawiający dopuszcza wykonanie podłogi antystatycznej i systemu korytarzy zamkniętych z szafami RACK i klimatyzacją rzędową w pomieszczeniu administratorów), Zamurowanie okna w pomieszczeniu Administratorów i w pomieszczeniu LAN, Wykonanie sufitu podwieszanego oraz instalacja oświetlenia, malowanie pomieszczenia, Wykonanie przepustów na okablowanie LAN oraz zasilające, Doprowadzenie korespondencji z szafy krosowej pomieszczenia serwerowni do szafy pomieszczenia LAN lub Pomieszczenie Administratorów(do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania), Sieć LAN jest krytycznym elementem infrastruktury, dlatego Zamawiający dopuszcza krótkie przerwy w działaniu sieci LAN wyłącznie w dni ustawowo wolne od pracy Pomieszczenia Serwerowni W ramach dostosowania pomieszczenia serwerowni Zamawiający wymaga wykonania następujących prac: Wykonanie podłogi technicznej (Zamawiający dopuszcza wykonanie podłogi antystatycznej i systemu korytarzy zamkniętych z szafami RACK i klimatyzacją rzędową w pomieszczeniu serwerowni) o obciążalności minimum 1000kg/m 2 (stosowna obciążalność podłogi do przewidzianego systemu szaf serwerowych powinna być dobrana przez Wykonawcę), Wykonanie przepustów kablowych umiejscowionych pod podłogą techniczną lub przy suficie pomieszczenia w metalowych koszach, Instalacja klimatyzacji precyzyjnej wraz z szafami serwerowymi, Instalacja PDU Systemu dystrybucji zasilania gwarantowanego oraz niegwarantowanego o wydajności nie mniejszej niż wydajność systemu klimatyzacji dla pojedynczej szafy serwerowej, Integracja z posiadanym przez Zamawiającego Systemem BMS Magistrale zasilania oraz infrastruktura sieciowa Zamawiający wymaga wykonania magistrali zasilania oraz infrastruktury sieciowej LAN w obrębie pomieszczeń serwerowni (korytka na okablowanie). Zamawiający dopuszcza usytuowanie magistrali sieci infrastrukturalnej zlokalizowanej pod sufitem serwerowni lub pod podłogą techniczną. Zamawiający za połączenie światłowodowe między pomieszczeniami lub szafami RACK uznaje połączenie zakończone na panelu krosownicy w szafach RACK na obu końcach łącza. W przypadku konieczności przeciągnięcia okablowania strukturalnego pomiędzy pomieszczeniami serwerowni należy wykorzystać korytka magistrali Instalacje niskoprądowe oraz monitorujące Zamawiający wymaga aby Wykonawca zainstalował w obrębie serwerowni następujące elementy: Czujniki temperatury, wilgoci oraz zalania, Strona 11

12 Instalacje sieci WiFi na potrzeby dostępu do zarządzania urządzeń znajdujących się w serwerowni, Czujniki antywłamaniowe, Uziemienie serwerowni Na potrzeby instalacji urządzeń w pomieszczeniach serwerowni wymagana jest analiza oraz wykonanie odpowiedniego systemu uziemienia. W pomieszczeniu A Zamawiający posiada wyprowadzone szyny uziemienia SSD na potrzeby wirtualizacji systemów wewnętrznych Na potrzeby systemu wirtualizacji serwerów wymagane jest wysokodostępny blokowy system składowania danych (np. macierz dyskowa klasy enterprise) przyłączony do serwerów systemu wirtualizacji serwerów nadmiarowym złączem FC 8Gbps. Maskowanie wolumenów (ukrywanie) powinno być realizowane na urządzeniach dyskowych względnie przełącznikach sieciowych. Zamawiający nie dopuści rozwiązania jako zgodnego ze Specyfikacją, w którym maskowanie wolumenów odbywać się będzie pod systemem operacyjnym Szafy serwerowe Zamawiający wymaga dostarczenia szaf serwerowych o minimalnych wymiarach 48U powierzchni użytkowej dla serwerów. Zamawiający wymaga aby każda z szaf serwerowych wyposażona została w następujące elementy: Korespondencja między szafowa miedziana z szafą krosową o minimalnej liczbie portów 24 szt. w standardzie S/FTP kat. 7, zajmująca nie więcej niż 1U, Korespondencja między szafowa światłowodowa z szafą krosową o minimalnej liczbie portów 24 szt., zajmująca nie więcej niż 1U, Okablowanie strukturalne (miedziane i światłowodowe) Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na okres co najmniej 25 lat. System dystrybucji zasilania gwarantowanego i niegwarantowanego o jednakowej liczbie złącz, Czujnik temperatury, zalania oraz wilgoci zlokalizowany w dolnej części szafy. Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej 22 szaf 48U. Zamawiający dopuszcza szafy minimum 42U pod warunkiem spełnienia całościowo ilości przestrzeni U zgodnej z wyliczeniem 22 x 48U. Zamawiający wymaga korespondencji miedzianej pomiędzy szafą krosową a szafą LAN znajdującą się w pomieszczeniu LAN lub pomieszczeniu Administratorów (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania) o minimalnej liczbie portów 24 szt. w standardzie S/FTP kat. 7, zajmująca nie więcej niż 1U. Zamawiający wymaga korespondencji światłowodowej pomiędzy szafą krosową a szafą LAN znajdującą się w pomieszczeniu LAN lub pomieszczeniu Administratorów (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania) o minimalnej liczbie portów 24 szt., zajmująca nie więcej niż 1U, Strona 12

13 2.4. System wirtualizacji Zamawiający wymaga, aby wszystkie serwery pracowały przy użyciu systemu wirtualizacji serwerów pozwalając tym samym na elastyczne zarządzanie zasobami serwerowo-macierzowymi. Zamawiający wymaga, aby w ofercie zostały uwzględnione następujące elementy: System wirtualizacji serwerów dla serwerów maszyn wirtualnych na potrzeby systemów zarządzających, System wirtualizacji serwerów na potrzeby systemów wewnętrznych (serwery maszyn wirtualnych systemów wewnętrznych współdzielone z serwerami maszyn wirtualnych systemów zarządzających, System zarządzania wirtualizacją serwerów, System zarządzania wirtualizacją sieci LAN (np. openstack), Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie wirtualizacji było zaoferowane zgodnie z wymaganiami producenta oprogramowania. Jeżeli oprogramowanie wirtualizacji wymaga dodatkowych elementów, takich jak baza danych, usługa katalogowa lub systemy operacyjne serwerów zarządzających, należy uwzględnić je w ofercie. Zamawiający nie dopuści rozwiązania systemu wirtualizacji, jako spełniającego Specyfikację, którego komponenty składowe nie są zgodne z wytycznymi producenta oprogramowania System Wirtualizacji Serwerów Zamawiający wymaga aby dostarczony system wirtualizacji serwerów posiadał niezależny system zarządzający pracujący w trybie wysokiej dostępności na dedykowanych serwerach zarządzających. Do systemu zarządzającego wirtualizacją podłączone zostaną następujące elementy: System wirtualizacji serwerów przetwarzających (Renderfarma), System wirtualizacji serwerów ogólnego przeznaczenia (systemy zarządzające, systemy wewnętrzne), Zamawiający nie wymaga jednego rozwiązania dla powyższych elementów systemu wirtualizacji. Dopuszczalne jest rozwiązanie, w którym jeden system zarządza wirtualizacją serwerów, natomiast drugi system zarządza wirtualizacją stacji roboczych. Do systemu wirtualizacji należy przyłączyć przestrzeń dyskową: Zasoby dysków, Zasoby dyskowe na potrzeby wirtualizacji ogólnego przeznaczenia o pojemności 56TB brutto oraz 14TB brutto, System Chmury Zamawiający wymaga dostawy i wdrożenia oprogramowania chmurowego (np. openstack) którego zadaniem będzie między innymi: Możliwość budowania aplikacji typu SaaS (software-as-a-service), Możliwość przechowywania danych w chmurze self-service storage, Przechowywanie danych w chmurze w postaci obiektów lub bloków, Strona 13

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca,

Specyfikacja niniejszy dokument z opisem wszelkich wymagań związanych z Systemem, które ma spełnić Wykonawca, Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia 1.1. Słownik pojęć i skrótów Pojęcia i skróty używane w dokumencie: Zamawiający Miasteczko Multimedialne Spółka z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 1. Oświadczenie o braku powiązań Wykonawca/pieczątka:, dn. NIP REGON Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na:...(wypełnić zgodnie z zapytaniem)

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SERWER APLIKACJI szt. 2 LP. Parametr Wymagane minimalne Wykonawca 1 Obudowa - Rack 19 max 2U, minimum 8 kieszeni 2,5 HDD HotPlug. - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza. W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza. W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących dla: dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego Załącznik nr 7 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego 1. Specyfikacja techniczna sieci Storage Area Network a. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, oprogramowania oraz licencji 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2013 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo